2006. január 7., szombat

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

Felhatalmaztalak, hogy beszélj Nevemben

2006. január 3.
Béke veled. Nézz rám, barátom és társam, nézd a te királyodat és szilárdítsd meg lépteidet… Adózz tisztelettel szent nevemnek, mivel megengedtem, hogy szentséges Szívemben és udvaraimban tartózkodj. Felkentem olajjal fejedet, hogy Szavamat és dicsőségemet hirdesd az örökkévalóságig.
Vizet adni az elhagyatott pusztaságoknak és virágba borítani a fákat ott, ahol minden élettelen, ez valóban gyönyörűséggel tölt el engem. Gyönyörűségem telik abban, ha életet adhatok. Mindenekfölött való az én hatalmam és kegyelmem. Elmélkedj csodáimon, leányom!  Beutaztad velem a világot és elláttalak beszéddel. Helyénvaló azt mondani, hogy együtt mentünk minden találkozóra. Miért gondoltad egy pillanatig is, hogy a pásztor elhagyja az ő bárányát? Felhatalmaztalak, hogy beszélj Nevemben, ismételd Szavaimat és tedd ismertté akaratomat a népemnek, ami megvigasztalja és bátorítja őket. Felhatalmaztalak továbbá, hogy tiéd legyen a Lelkem, aki megkötözi a gonosz lelkeket. Neked csak ki kell nyitnod a szádat érdekemben, és én máris megtöltöm azt…
Köztudomású, hogy az erényes ember szája életadó forrás. Az erényes lélek ajka sokakat táplál. A jelenkor forradalma nem akar elismerni engem, mint élő Istent. A sötétség lelkeinek hatalma rejtett forrásokból táplálkozik ugyanazon a földön, ahol te is élsz. Én mindenekfölött állok és továbbra is fel vagyok háborodva, mivel ők végül is az én fiaim és leányaim! 1 Bűneik elvakítják őket, ezért hiányosságaik sohasem tudatosulnak bennük. Ezek a gonosz erők lázadást szítanak, és létezésem tagadása képezi jelenkori társalgásaik tárgyát. De mondom neked: Szentlelkem lehelete által fel fog ragyogni keletről az én dicsőségem. Fel fog emelkedni a kelet. Várj, és meg fogod látni, gyermekem!
Fiaim és leányaim vissza hozatala a távolból – akik majd repülve jönnek vissza hozzám -, ez a legkisebb adomány lesz Egyházam számára. A nagyobb az lesz, amikor megbékél és egyesül Egyházam. Mert ma zűrzavar van Egyházamban, össze-vissza dobálja a gonosz. Pásztoraim körében bizalmatlanság támad, mihelyst az egységről kell beszélniük. Sokan közülük nem az igazat mondják. Kezdetben feltártam előtted, mennyire megcsonkították Testemet!
A mennyország gyászol és sok pásztorom nem fogja fel, miért ontanak szemeim véres könnyeket. Jelek! Mit értenek meg ezekből? Ki próbálja közülük megérteni, hogy ezek mit jelentenek?
Korodnak e csatájába állítottalak téged, a bűn elleni küzdelembe, emeld fel hát fejedet, leányom! Én egyengetem lábad alatt az ösvényt, miközben kezedben viszed életadó üzeneteimet, és ha keményebb ellenállással találod magadat szemben, viseld el énértem ezt a keresztet! Itt vagyok, hogy vezessem lépteidet, érted? Nyitva tartom kapuimat mindazok előtt, akik visszatérnek hozzám. Hirdesd a bűnbánat üzenetét és továbbra is emlékezz az igazságokra, melyeket neked adtam. Biztasd népemet, hogy éljen igaz életet bennem! Légy bizakodó, mert melletted vagyok! IC
Jöjj! 2 Imádd Urunkat! Dániel vagyok, az őrangyalod és az Igazság ajtajának őrzője. Az Úr meg fog erősíteni téged, hogy le tudd győzni üldözőidet. A Hatalmas és Dicső a szeretet kötelékeivel fog vezetni téged, hogy győzedelmeskedni tudj felettük, és azok felett, akik elnyomják az Ő összes Művét. Emmanuel örökre szenvedélyes ölelésében tart téged, miközben te mindig táplálkozni fogsz belőle. Örvendezve látom, hogy örök kötelék köt össze a Mindenhatóval, és miközben nézlek, örömkönnyek szöknek szemeimbe. Örvendezz, mert fogalmad sincs arról, mit ajánlott fel neked az Úristen azon a szent napon, amikor meghatottságtól reszketve megközelített téged! Közben nem vette le rólad a tekintetét, és keze felszentelő olajat hintett rád. Miközben a Megváltónak ezt a félelmetesen felemelő látványát figyeltem, amint csupa kegyelemmel az Arcán az Ő szeretettjéhez közeledett, én magam is reszkettem a meghatottságtól e magasztos látvány hatására. Ezután ugyanilyen gyengéden a Király hozzád hajolt és felkent, amitől új életre keltél. – Virágba borított téged!
Ó irgalmas és gyengéd szívű Isten! Dicsőítelek Téged, Uram! Minden Műved dicsőséggel és fenséggel teljes, és a Te igazságosságod sohasem tud megváltozni! Boldogok, akik Benned találnak menedéket! Mert Te csodákat művelsz azokkal, akik szeretnek Téged…
Vassiliki, én a te őrszemed is vagyok. Amikor keményen gyötörnek az istentelenek, mindig meg foglak vigasztalni és áldani téged…. Egy felkent lény szívből jövő imái nagyon hatékonyak! Imádkozz bizalommal! Én, Dániel, az Úr békéjét hozom neked. Érezd szeretve magadat általa! –


1 a sötétség erői állandóan a sarkunkban vannak, hogy megkísértsenek és tönkretegyenek minket. ’after all’ (végül is – ford.megj.) itt azt jelenti, hogy mindenki után, mindenkire vadászva, stb….
2 Dániel, az angyalom beszélt
Source: http://ichtys.hu/index.php/76-2006-januar-3
Én voltam és vagyok a te Tanítód

2006. január 5.
Sok év eltelte után most sincs kétségem afelől, ó Uram,
hogy a Te Szavad szólított meg engem annak idején.

Igen, Uram, a Te hatalmad és tekintélyed által
ez a gyenge teremtmény képes volt továbbadni Szavadat másoknak….

Szavakkal ki nem fejezhető módon
fedted fel előttem Szentségedet és Akaratodat!

Megbíztál, hogy Szavaddal emlékeztessem
a nemzeteket az irántad való kötelességükre,
és mondjam meg minden lénynek, Te mindenkit arra hívsz,
engesztelődjön ki Veled és felebarátjával.
Elküldtél, hogy engedelmességre és szeretetre indítsam őket.
Elküldtél pásztoraidhoz, hogy arra indítsam az egyházakat,
hogy bánják meg a megosztottság bűnét,
béküljenek meg egymással és egyesüljenek.
Ez igen nehéz feladat, meghaladja az ember képességét,
mert magában ez az üzenet fenyegetések sorozatának tűnik.

Ki fogadta közülük alázattal szemrehányásaidat?
Mondd, Uram, ezek közül a vezető hatalmak közül
ki hajtotta meg a fejét és hallgatott Rád?
Tedd mérlegre népedet, Uram….
becsüld meg őket… ki áll a Te oldaladon eleddig?
Még a sajátjaim1 is megvetően elutasítanak engem,
amikor az egységről szóló Szavadat tolmácsolom nekik.
Igen, Vassulám, az ördög elkülönítve tartja őket. Mégis légy nyugodt és türelmes… prófétálj népemnek és sohase csüggedj! Ne szomoríts meg engem! Tudod már, hogy nagy dolgokra vagyok képes! Bátorság! Ne feledd, hogy Én voltam és vagyok a te Tanítód, aki felkent téged. Felkenésed megnyitotta lelked szemeit, és megtanította neked mindazt, amit meg kellett tanulnod. Te az Igazsággal vagy felkenve, és amint az neked meg lett tanítva, másoknak is meg lesz tanítva. Engem úgy ismernek, mint aki hatalmas királyokra, híres királyokra is lesújt. Mindig ki fogom ragadni az én virágomat az elnyomói karmai közül, és a bátorság Lelkét adom neked. Maradj tehát bennem, életet kapsz bennem. Olyan leírhatatlanul szép a mennyország, gyermekem! Te a mennyországban fogsz élni! Bennem, a teljességben….
 
… és Isten közel lesz hozzám, bennem lesz,
körbevesz engem kívül-belül.
A Mennyországban világosság van, és a Világosságban élni,
és egyike lenni a Világosságnak…
elnyelődni és szétoszlani a Világosságban…
és ott lenni…
Minden, ami a Világosságban van, minden világi dolog,
a múlt és a jelen összes dolga,
és minden gondolatunk el van felejtve, ki van törölve, már nem létezik.
Helyükbe Isten kimondhatatlanul elragadó édessége lép,
és a lélek mérhetetlen öröme,
a lélek szabadsága, szomjúsága az után,
hogy állandóan ízlelhesse a vigaszokat és kegyelmeket,
melyeket egyedül Isten, csakis Isten tud megadni a léleknek
az Ő isteni ölelésében.

Nem csoda, hogy akik átéltek
testen kívüli megtapasztalást és látták Istent,
nézhették Őt,  még ha csak a másodperc töredékéig is,
nem akarnak visszatérni a földre!

Tudom, hogy Te az enyém vagy és
én a Tied. Tudom, hogy ezt a sok gyönyörűséget,
amit jelenlétedben megtapasztalok,
Te adod nekem, emberiség Szerelmese!
Ez azt jelenti, hogy az ember egy földi létezésen túli életet élhet,
egy örökkévalóságban létező életet,
egy olyan életet, amely képes világosságot adni
a világ maradékának.
Mindazt, amit bőséggel tanítottam neked, ingyen adtam. Ez egyedül elég számodra… Bizánci előadásokat tartottam neked atyai stílusban azért, hogy egyesítselek magammal. Erőteljes képeket2 adtam neked múltból és jövőből. Kegyelmem által felfedtem előtted Szívemet és megengedtem, hogy számold lüktetéseit. Véget vetettem lázadásodnak és Szívembe vontalak, hogy benne maradj. Lelkem áldozata, költözz belém, lélegezz bennem, élj bennem! Az Ige már a szívedben lakozik, és ez örömmel tölt el engem! Hiszen a kezem műve vagy, és fáradozás nélkül alakítottalak. Göröngyös utakon vezetlek, de így bánok .. 3 igen, a barátaimmal. Légy az én hárfám, és örvendeztess meg kinyilvánításaiddal! Lelkem áldottja, kinyilvánítója mindannak, amit tanultál tőlem! Ne vond meg tőlem a kezedet és az idődet! Én, az Úr megáldalak….  IC


1 a görög ortodox papság többsége
2 látomások
3 itt tudtam, mit fog mondani…
Source: http://ichtys.hu/index.php/77-2006-januar-5Keresztem hordozása áldást jelent
2006. január 6.
Uram Jézus Krisztus, Te vagy életem öröme!
Emlékezz, gyermekem, a Keresztemre és a váltságdíjra, melyet azért fizettem, hogy megváltsalak és megszabadítsalak benneteket, hogy örök életetek legyen. Ha nem is találsz megfelelő szavakat, hogy kifejezd teljes örömödet és irántam érzett szeretetedet, szíved megdicsőít engem, ahányszor csak hozzám jössz nyomorúságodban. Vassula, egyszer említettem neked, hogy amikor átölelsz, a Keresztemet is átöleled. Jöjj közelebb hozzám, és  szenvedésemből is vállalj részt! Keresztem hordozása áldást jelent. Úgy tűnik, te sem és mások sem fogják fel teljesen, hogy ez jelkép, melyet én, az Isten, rátok helyezek. Belátod, hogy ez mekkora megtiszteltetés? Hogy az Isten a teremtményében megpihen? Maradj Teremtőd és Vőlegényed izzó ölelésében, és tedd félre az összes bajodat, kísértésedet, kudarcodat, betegségedet, fájdalmadat és aggodalmadat! Töltsön el mennyei boldogság és feledékenység, csendesedj el és összpontosíts rám, a te Istenedre és Mindenedre! Én Minden vagyok. Ölelésemben lelked meg fogja tapasztalni rejtett misztériumaimat.
Gyönyörködöm semmiségedben, gyönyörködöm a gyermekekben. Maradj bennem, sohase szakadjunk el egymástól! És amikor az emberek szembeszállnak veled és mindenféle etikátlan kijelentéseket tesznek, ellentmondanak, fájdalmat okoznak neked és mérgüket öntik rád, gondolj rám, gondolj kínszenvedésemre, gondolj arra, mit mond a Szentírás a Szőlőtőről és a szőlővesszőkről. A vesszőkre, melyeket levágtak, mert nem maradtak bennem. Akiket levágtak rólam, mert szárazak voltak, azok nem értették meg sem az igazságot, sem a gazdagságomat. Lelki halálukban és ürességükben mindenkit elnyomnak, akik hozzám fordulnak, és akiket kegyelmekben részesítek. Látod, rávezettelek arra, hogy prófétáim egykori útját járd, misztikus nyelven beszéltem hozzád, adományokkal ékesítettelek, hogy képes légy továbbadni Igéimet szeretet-himnuszok formájában. Szemlélődő módszerekkel vezettelek, arra ösztönöztelek és buzdítottalak, hogy a jót keresd, és arra vágyj, hogy a kedvemben járj. Olyasmit kínáltam neked, ami meghaladja az emberi elme felfogóképességét, éspedig azt, hogy akkor beszélgethetsz Velem közvetlenül, amikor csak akarsz. Szigorúan meg fogom ítélni az ellenségeidet, akik rosszindulatúan bánnak veled, és akik engem provokálnak. Ezek a dolgok meghaladják a szárazak értelmét, hasonlóan a száraz szőlőveszőkhöz, amiket tűzre kell vetni; ha visszautasítják a Szőlőtő által felkínált gazdag életerőt, elszáradnak, már nem tudnak semmit sem tenni. Igen, őket össze fogják gyűjteni az Angyalaim és tűzre vetik, elégetik őket.
Leányom, nagyon igazságosan vissza fogom fizetni a sérelmeket azoknak, akik bántanak téged, és meg foglak jutalmazni, amiért elviseled miattam az igazságtalanságot és az üldöztetést. Tudd, hogy ráírtam nevemet az egész lényedre, hogy továbbra is bátran és méltóságteljesen el tudd szenvedni az üldözőid ostorcsapásait, akik valójában a Keresztem üldözői. Megáldalak, és az én békémet adom neked. IC
Source: http://ichtys.hu/index.php/78-2006-januar-6