2004. november 8., hétfő

- 2004 - “Csak jót: gondolj, mondj és tegyél, hogy Isten jó eszköze legyél!” 2004. november 6.

2. Elsőszombat a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Ezt a hónapot a Szentlélek Isten imádására, dicsőítésére szenteljük.
“Dicsőség Neked Szentlélek, hála Neked Szentlélek mindenért, különösen a kiáradó Erődért”.
Ebben a hónapban, a tisztítótűzben szenvedő lelkekért akarunk a legkomolyabban engesztelni a lelkigyakorlat megélésével.
I. Visszatekintés
A mennyei Atya nevében megkérdezem: komolyan vettétek-e az októberi lelkigyakorlatot? Önmagatokért, lelki és fizikai családotokért ajánlottátok-e fel? Többet imádkoztatok-e? (Szabadító ima, Rózsafüzér, Szentmise, áldozás, szentségimádás csütörtökön,…) A konkrét böjtöt gyakorlatba tettétek-e? (hús, TV, szeszes ital, cigaretta, kávé, túlzott munka, … mellőzésével) Tettetek jót a reátok szoruló felebarátaitokkal? A havi gyónás életetek része lett-e? A Szentírás olvasás belépett-e a napi programotokba? A szentelményeket használtátok? (szentelt gyertya, szentelt víz,…)
* A közös beszélgetésben láttuk a gyümölcsöket. Sok rejtett bűn felszínre jött. A kezdők ettől nagyon megijedtek, a haladók beismerték a bűnöket és elkezdtek dolgozni azok jóvátételén.
* A következetes, kitartó lelkiélet jellemző-e reátok?
II. Nagyfalu - jelenMost novemberben, kéri a Szentlélek, folytassuk az októberben kapott lelkigyakorlatot és ajánljunk fel mindent a tisztítótűzben szenvedő lelkekért.
Imádkozzuk hittel e hónapban: “Hiszem a szentek egyességét”. Mit jelent ez?
a) Létezik a mennyország!
Ezt megerősíti a Szentírás: “Atyám házában sok hely van”. “A mi hazánk a mennyben van”. “Sok viszontagságon kell bemenni a Mennyek Országába”. “Légy hű mindhalálig és neked adom az örök élet koronáját”. “Örüljetek, mert nevetek fel van jegyezve a mennyben”.
Hogyan lehet a mennybe jutni? Felajánlott szenvedéssel, önmegtagadásokkal, égő vággyal, imával, fehér ruhával, szeretettel, parancsok megtartásával, erényekkel,…
Mi van a mennyországban? M. Éva “Örömöm titka” című könyvében olvashatjuk (37-39. old.): “A mennyország a szivárvány fényében ragyog. Nincs olyan szó, ami ki tudná fejezni azt, milyen a mennyország. Ott minden szeretetből van. Érezni lehet, hogy mindenki szeret téged és te is szeretsz mindenkit. Angyalokat láttam, akik ragyogtak a szeretettől. Akik a mennyországban vannak, Isten boldogító jelenlétét élvezik. Leírhatatlan öröm és boldogság van ott. Gondok, bajok és betegség nélkül, örök fiatalságban élnek ott a lelkek. Halálunk után annak alapján leszünk megítélve, hogy mennyi bennünk a szeretet. Reggel, amikor fölkeltem és dolgozni mentem, éreztem, hogy sugárzom magamból azt a szeretetet, ami a mennyben átjárt. Mindenkit szerettem volna megölelni, hogy kapjon abból a természetfölötti szeretetből, amelyben ott részesültem”.
* A mennyei házunkat itt építjük fel és odaát fogunk lakni benne!
* A mennyben lévők üzenete: “Éljetek úgy mint mi! Így segíttek a szenvedő lelkeken. Így ti is elköltözésetek után a legjobb helyre fogtok kerülni és jó példátokkal másokat is oda segíttek. Éljetek úgy, hogy találkozásunkkor hallhassátok: Jöjjetek Atyám áldottai! Vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített Országot”.
b) Létezik a pokol!
Ez olvasható erről a Szentírásban: “Rettenetes az élő Isten kezébe esni”.
Kik jutnak a pokolba? Isten ellenségei, az evangéliumban nem hívők, a fajtalanok, a tolvajok, a részegesek, a paráznák, sokan akik elsők voltak…
Mi van a pokolban? M. Éva “Örömöm titka” című könyvében olvashatjuk (34-36. old.): “Nagy mélységet láttam a pokolban. Egy keskeny lépcső vezetett lefele. Minél lejjebb mentünk, annál jobban szorult a szívem. Éreztem a büdös, nyirkos, füstös levegőt, ami fojtogatta a torkomat. Láttam azokat a lelkeket, akik csont és bőr formájúak voltak. Kétségbeesve, nagy fájdalmukban nyögtek, szenvedtek. Mintha tűz égette volna őket. Rajtuk már nem lehetett segíteni, mert gőgjük olyan nagy, hogy nem fogadnak el segítséget. Egymást gyűlölik és bosszút forralnak. Állandóan egymást hibáztatják. Ők mindent csak a saját dicsőségükre tettek. Nem Isten küldi őket a pokolba, hanem ők maguk választják azt. Ezt az állapotot az ember már a földön is magában hordja. Azt is megértettem, hogy minden a földi életünkben dől el, attól függően, hogy hogyan éltünk. Borzalmas látvány volt. Ha a kegyelem nem erősített volna meg, nem bírtam volna ki, amit ott tapasztaltam”.
* Imádkozzunk, böjtöljünk, engeszteljünk még buzgóbban, hogy senki ne kerüljön a pokolba!
* A pokolban lévők üzenete: “Ne éljetek úgy, ahogy mi éltünk, nehogy ti is a borzalmak helyére kerüljetek! Ugye nem szeretnétek hallani, amit mi hallottunk: Távozzatok Tőlem átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és angyalainak készült”.
c) Létezik a tisztítótűz!
Ez olvasható erről a Szentírásban: “Szent és üdvösséges dolog a halottakért imádkozni, hogy feloldoztassanak bűneiktől”. “Ő maga ugyan megmenekül, de csak mintegy a tűz által”. “Ki nem jössz onnan, míg minden adósságodat meg nem fizeted”. Mi miatt tisztulnak? Világias életmód, lustaság, mulasztások sorozata, helytelen kíváncsiság, féktelen nyelv, önzés, hazugság,… miatt.
Mivel segíthetünk rajtuk? Szentmisével, szentáldozással, imával, böjttel, jócselekedettel, felajánlott szenvedéssel, Istennek tetsző élettel, szeretettel,…
M. Éva “Örömöm titka” című könyvében olvashatjuk (39. old.): “Ha az emberek tudatában lennének mi vár rájuk a haláluk után, még a pici vétkeket is elkerülnék, hogy ne kelljen a tisztítótűzbe menni, hanem egyenesen a Mennybe jussanak”. Szent Mónika utolsó kérése volt fiához, Szent Ágostonhoz: “Még néhány perc fiam és nincs többé anyád. De, ha majd nem leszek el ne feledkezzél rólam, ki téged oly forrón szerettelek. Különösen, amikor az Úr oltára elé lépsz, az újszövetség Legszentebb Áldozatát bemutatni, emlékezzél meg rólam”. Nem is feledte el Szent Ágoston anyjának e kérését.
* Lehetetlen, hogy elvesszen az az ember, aki, akár egy lelket is megmentett a tisztítóhelyről.
* A purgatóriumban lévők üzenete: “Segítsetek rajtunk, hogy egykor innen kiszabadulva mi is hatékonyan segíthessünk rajtatok!”
November témája: “Hogyan viszonyul az Egyház a magánkinyilatkoztatásokhoz?”
* VI. Pál pápa 1966. okt. 14-én jóváhagyott egy dekrétumot, amely szerint megengedett, tehát szabad az új megjelenésekről, kinyilatkoztatásokról, jelekről, csodákról, álmokról, látomásokról,… minden kifejezett egyházi engedély nélkül, könyveket írni, olvasni, kiadni és azokat terjeszteni,… Kivétel: ha hit ellen, erkölcs ellen beszélnek.
* Tudni kell, hogy a Szentírás üzenete: a) nyilvános kinyilatkoztatás; b) minden embernek szól; c) mindenki számára kötelező; d) az utolsó apostol halálával lezárult. De ez nem jelenti azt, hogy a nyilvános kinyilatkoztatás befejezésével, a Szentlélek ezentúl már nem közöl üzeneteket, bizonyos kiválasztott személyeken keresztül, egyének vagy közösségek számára. Senki sem kötheti meg Isten Szavát.
* A hiteles magánkinyilatkoztatások a Szentíráshoz: a) nem adnak hozzá semmi újat; b) nem vesznek el belőle; c) és nem változtatják meg.
* A magánkinyilatkoztatások a Szentírást: a) jobban megvilágítják (a lényeges és időszerű dolgokat); b) aprólékosan megmagyarázzák azt; c) felhívják a figyelmet egy-egy kinyilatkoztatott igazságra (például: Lourdes- Szeplőtelen Fogantatás) ; d) valamilyen isteni parancs teljesítését sürgetik, aláhúzzák (például: ima, bűnbánat, engesztelés).
* Milyen legyen a magatartásunk a magánkinyilatkoztatással? Óvakodjunk a túlzásoktól. Minden véglet a Gonosztól van.
a) Negatív véglet: van, aki mindenben csalást lát, semmit nem fogad el, gúnyolódik, lejárat mindent;
b) Pozitív véglet: van, aki túlságosan hiszékeny, csodaváró, mindent ellenőrzés nélkül elfogad.
c) A helyes magatartás: “Vizsgáljatok meg mindent. A jót tartsátok meg. Minden rossztól óvakodjatok”.
* A hívőkben ott van a “lelkek megkülönböztetésének” az isteni adománya, amely alapján eldöntik mi van Istentől, embertől vagy a Gonosztól. Fontos kritérium: a fát a gyümölcseiről lehet megismerni.
* Isten által kiválasztott helyeken, legyünk buzgó zarándokok és ne kíváncsi turisták.
III. Nagyfalu - jövő
Decembert, Jézus Krisztusnak fogjuk szentelni, az Ő eljöveteléről elmélkedünk. A lelkigyakorlatot folytassuk. Az egész emberiségért fogunk engesztelni.
2005 - az Eucharisztia éve. II János Pál pápa szerint a jövő év mottója:
“Az Eucharisztia az Egyház életének és küldetésének forrása és tetőpontja”.
Szűz Mária üzenete: “Szeressétek jobban az Úr Jézust az Oltáriszentségben. Szenteljetek több időt Jézus imádására és dicsőítésére. Váljatok élő Oltáriszentséggé. Áldozzatok minél gyakrabban, tiszta lélekkel. Szeressétek jobban fölszentelt papjaimat. Imádkozzatok többet értük. Értékeljétek jobban a papokat, akik a Szentlélek által, üdvösségetek érdekében létrehozzák az Oltáriszentséget”.
Novemberi házi feladat:
“SZENTLÉLEK ISTENEM SEGÍTS, HOGY ITT A FÖLDÖN TÜRELMESEN ÉLJEM MEG A TISZTULÁSOMAT, HOGY ODAÁT NE LEGYEN RÉSZEM BENNE”