2012. július 12., csütörtök

Önfeláldozás

Egy részeges férj az egész estét borbarátaival töltötte a kocsmában, és azzal dicsekedett, hogy ha éjfélkor vele mennének barátai a lakásába, és ő arra kérné keresztyén feleségét, hogy keljen fel és főzzön nekik vacsorát, minden panasz nélkül megtenné. A díszes csapat tagjai fellengzős dicsekedésnek tartották ezeket a szavakat, és fogadást tettek, hogy vajon úgy történik-e, ahogy mondja. A részeg társaság bement a férfi lakásába, a férfi felköltötte feleségét, aki felöltözött, finom vacsorát készített és a lehető legkedvesebben fölszolgálta. A vacsora után az egyik eléggé józan férfi megkérdezte tőle, hogy hogy lehet ennyire kedves egy ilyen ésszerűtlen kívánsággal szemben is. A hivő asszony ezt válaszolta: “Uram, amikor összeházasodtunk, mindketten bűnösök voltunk. Istennek úgy tetszett, hogy engem kiemelt veszélyes állapotomból. A férjem még mindig ott van. Remegek a jövőjéért. Ha ilyen helyzetben halna meg, akkor örök nyomorúságba jutna. Azt hiszem, az a kötelességem, hogy jelen állapotát a lehető legkényelmesebbé tegyem.” Ez a bölcs és hivőies válasz nagy hatással volt a társaságra. A férfi hálát adott a figyelmeztetésért, és komoly keresztyén és jó férj lett belőle.

Az angyalokról


Az újszövetségi Szentírás egyik legkésőbbi részében, a Zsidókhoz írt levélben olvasható az angyalok meghatározása: „szolgáló lelkek, azok szolgálatára rendelve, akik majd öröklik az üdvösséget” (Zsid 1,14).
Ez a megállapítás – amely egyben kinyilatkoztatott hitigazság, tehát igazságtartalma nem az ember értelmi belátásától függ – összegezi mindazt, amivel a Szentírásban lépten-nyomon találkozik az Istentől jövő tanítást nyitott szívvel befogadó olvasó. Természetesen a kinyilatkoztatás az angyalokkal kapcsolatban is fokozatos, lépésről lépésre haladva bontakozik ki. Ennek magyarázata abban rejlik, hogy Isten állandóan figyelembe veszi az általa teremtett ember befogadóképességét, és a közölt hitigazságokkal nem megfélemlíteni akarja, hanem magához vonzani.
Angyalok a Szentírásban:
- Angyal jelenik meg Ábrahámnak, és rászól az égből, hogy ne sújtson le az ártatlan Izsákra, majd utódaira vonatkozó ígéretet tesz neki (Ter 22,11-18). Salamon a templom építésekor kap utasítást kerubok képmásainak készítésére, s a templom legbensőbb részében való elhelyezésére (1Kir 6,23-29).
- A babiloni fogság után a jó angyalokkal szemben megjelenik a sátán, csatlósaival, a gonosz angyalokkal, akik között állandó az ellenségeskedés (Zak 3,1-10).
- Ezekiel próféta az első, akinek angyal magyarázza el látomása értelmét (Ez 40,3-40). Zakariás szintén részesült ebben a kiváltságban (Zak 1,8-2,17).
- Dániel prófétától kezdve pedig a végidőkre vonatkozó jövendölések állandó szereplői az angyalok (Dán 8,15-19), egészen a Jelenések könyvével bezárólag.
Az angyalok neve
Az angyalok névtelen seregéből kiemelkedik három néven nevezett, és nevük az emberek előtt föltárja személyiségük jellemző vonásait.
.
Mihály, vagy Micha-El nevének jelentése: „Ki olyan, mint az Isten?”, és nagy fejedelemként, az angyalok vezéreként jelenik meg (Dán 10,03.21; 12,1). Gábor, vagyis Gabri-El nem más, mint „Isten hírnöke” (Dán 8,16; 9,21); Rafa-El pedig ennyit tesz: „Isten gyógyít” (Tób 3,17; 12,15).
.< Mihály arkangyal, a mennyei seregek vezére, aki legyőzi a Sátánt
.

Kiemelkedő feladataikból eredően ők az arkangyalok, és ahhoz a hét angyalhoz tartoznak, „aki mindig készen áll arra, hogy az Úr fölséges színe elé lépjen” (Tób 12,15). Közülük Gábriel arkangyal az Újszövetség kezdetén is tevőleges szerepet kap (Lk 1,11-20, Lk 1,26-38).
Jézus nyilvános működése során többször említi az angyalokat. A kicsinyek angyalai szüntelenül látják Istent (Mt 18,10), az Emberfia az Őt megvallókat Isten angyalai előtt megvallja (Lk 12,8-9), a végítéletkor az Emberfia elküldi angyalait (Mt 13,41), illetve angyalaival jön el Atyja dicsőségében (Mt 16,27). Az üdvtörténet csúcspontjának kezdetekor, az Olajfák hegyén angyal jelent meg a mennyből, és megerősítette Jézust (Lk 22,43). A kereszthalálkor nincsenek jelen az angyalok, mintha az Atya környezetét alkotó szellemi teremtmények az Atyával együtt elhagyták volna a szenvedő Fiút. A feltámadás eseményénél azonban ismét megjelennek (Mt 28,2-7).
Jézus mennybemenetelekor két fehér ruhás férfi jelenik meg az apostolok előtt, és adja meg az esemény magyarázatát (ApCsel 1,10-11). Az angyalok jelen vannak az egyház kezdeteinél, például segítik Pétert a börtönből való szabadulásában (ApCsel 12,7-11). A Jelenések könyvében az angyalok újabb tevékenységéről van szó: bemutatják Istennek a szentek imáit (5,8; 8,3), ők a mennyei liturgia és udvartartás résztvevői (4,4; 4,6; 8,2), a jövendőben bekövetkező események hírül adói (1,2; 10,1; 17,1), Isten parancsolatainak végrehajtói (7,1; 8,2;14,15; 15,1, köv.), a helyi egyházak őrzőangyalai (1,20; 2,1).
A középkor legnagyobb zsinatán, a XII. egyetemes, IV. lateráni zsinaton (1215) vált szükségessé, hogy az Egyház hittételként leszögezze: „Isten az idő kezdetén a semmiből teremtette mind a szellemi, mind az anyagi világot, vagyis az angyalok világát és az emberek világát.” Ez magában foglalja az angyalok létéről és teremtettségéről szóló hittételeket, valamint azt a hitigazságot, miszerint Isten őket az időben, az idővel együtt teremtette.
A IV. lateráni zsinaton született hittétel az angyalok szellemi természetét egyértelműen kimondja, ám ennek tulajdonságairól és a vele járó következményekről nem szól. Időnként úgy is fogalmaztak a teológusok, hogy az angyalok tisztán lelkek, nincsenek az anyaghoz rendelve, míg velük szembeállítva az emberek testből és lélekből állnak. Az emberek lelke – legalábbis földi élete során – a testhez, az anyagi valóság egy meghatározott részéhez van kötve, vele együtt bontakozik ki, él és cselekszik. Az angyalok szellemi voltából tehát az következik, hogy nem függnek a tér és idő dimenzióitól, bár az embereknek tett szolgálatuk során meghatározott térben és időben jelentkeznek.
Az angyalok szellemi természetében benne foglaltatik értelmük és akaratuk, amelyek az emberi értelmet és akaratot felülmúlják. A Szentírás Isten angyaláról megjegyzi, hogy tudja, mi a jó és mi a rossz (2Sám 14,17), az angyal bölcs (2Sám 14,20), az angyalok lényegesen többet látnak át értelmükkel, mint az emberek. Az emberek gondolatvilága ennek ellenére nem nyitott elõttük, abba csak Isten engedélyével pillanthatnak be. Isten az ember szabadságát és önállóságát az angyalokkal szemben is óvja. Ugyancsak nem ismerhetik az embernek a jövőben meghozandó döntéseit és végzendő cselekedeteit.
Az angyalok próbára tétele
Az angyalok próbára tételéről a Szentírásban nem olvashatunk. A Jelenések könyve 12. fejezetében leírt szellemi harc elfogadott értelmezése szerint néhány bukott angyal sok angyalt magával ránt a bukásba, a mikéntről azonban a szent szerző hallgat. A Szenthagyomány mindig visszafogott és óvatos maradt az angyalok próbára tételének részleteit illetően is, ellentétben az apokrif irodalommal, amelynek emberi kíváncsiság kielégítése a fő célja. A hittudósok józan észérvekre támaszkodó következtetései alapján annyi mondható, hogy az alázatosság erénye és a kevélység bűne jelen volt az angyalok próbára tételekor, ami egyes vélemények szerint az ember teremtése előtt kezdődött.
.
Biztosra vehető azonban, hogy a próbát kiállt angyalok eljutottak a boldogító színelátásra, és részt vesznek a világ kormányzásában, az egyes emberek életútját igyekeznek jó irányba terelni. A biztos hitigazságnál több, kötelező erejű hittétel, hogy az angyalok törődnek az emberekkel. A Péter-utódok, a pápák egybehangzó tanítása szerint Isten minden ember mellé őrzőangyalt állít.
Az őrangyalok létére már a Zsoltárok könyvében találunk utalást (Zsolt 90,11-13), Jézus is beszél az őrangyalokról (Mt 18,10).
Az angyali társadalom rendezettsége, a teremtett világ minden emberi elképzelést felülmúló gazdagságából kiindulva, több, mint valószínű.
Az angyali karok
Az angyalok (1Tesz 4,16; Júd 9) mellett említésre kerülnek, a kerubok (Zsid 9,5), a trónok, uralmak, fejedelemségek, hatalmasságok (Kol 1,16), valamint az erősségek (Ef 1,21).
Milánó püspöke, Szent Ambrus és Jeruzsálemi Szent Cirill a IV. században említik először az angyalok kilenc karát, lentről felfelé haladó sorrendben: angyalok, arkangyalok, fejedelemségek, erősségek, hatalmasságok, uralmak, trónusok, kerubok, szeráfok. Pszeudo-Dionüsziosz görög teológus papi megszentelő tevékenységet tulajdonít nekik fentről lefelé haladva, így a rangsorban alul lévők az embereket a megtisztítás (via purgativa), a megvilágosítás (via illuminativa) és az egyesülés (via unitiva) útján vezetik Istenhez. A kilenc angyali kar szerinte három rendbe tagolódik. Mint a középkori teológusok tanítják, az első angyali rend Istent szemléli, a középső rend a Gondviselés terveit formába öntve alkotó tevékenységet végez, a legalsó angyali rend a világ kormányzását látja el.
Nagy Szent Gergely pápa (560-604) szerint az angyalok és az emberek között a frontáttörés az Úr megtestesülése folytán következett be, ugyanis Jézus Krisztus emberként történt születése óta az angyalok az emberekben egyenlő rangú társaikat látják.
Mind az Ó-, mind az Újszövetség eseményeiben Isten követei, küldöttei az angyalok. Szent Bonaventura szerint az angyalok orvosaink, mert kigyógyítanak bennünket a rosszból; tanítóink, mert segítenek előrehaladni a jóban; végül vőfélyek, mert segítenek eljutni a tökéletességre.
Isten jó angyalai időnként Isten büntetését közvetítik
Az egyiptomiakat (Kiv 12,23-29), a lázadó zsidókat (1Kor 10,10), az asszírokat (4Kir 19,35), a jeruzsálemi bálványimádókat (Ez 9,4-11) úgyszintén angyal sújtotta. A születő egyház első üldözőit az Úr angyala büntette meg (ApCsel 12,22-23).
Az angyalok vigyáznak a világra, az egyházra, a nemzetekre és a városokra. Az egyház, mint az ószövetségi zsinagóga felváltója és jogos örököse, Szent Bonaventura szerint örökölte az égi védelmezőt, Szent Mihály arkangyalt. A Jelenések könyvében már ez olvasható a sárkány (a sátán) elleni küzdelem leírásánál.
.
A nemzetek mellett minden városnak van égi védnöke, angyala, mint Alexandriai Szent Kelemen és Nüsszai Szent Gergely állítja. Nagy Szent Vazul szerint az angyalok szomorkodnak, amikor látják, hogy a rájuk bízott városok Istentől elfordulnak.
.
A középkor derekára kristályosodik ki az Egyház egyértelmű, ám nem kötelező állásfoglalása Honorius Augustodunensis szavaiban: „Isten minden emberi lelket, amikor egyesül a testtel, egy angyalra bízza, aki őt állandóan a jóra sarkallja és tetteit, imádságait Isten elé viszi.” (A Katolikus Egyház Katekizmusa a 328-336. pontjaiban foglalkozik az angyalokkal.)
Az angyalok örökös imádásukkal figyelmeztetik az embert, hogy a földi időnek legalább töredékét szentelje Isten imádására és dicsőítésére, semmit sem kérve, ugyanakkor Istentől mindent elfogadva. Kartauzi Dénes a legszigorúbb szerzetes-, sõt remeterend tagjai-nak azt ajánlja, hogy az angyalokat szívbõl szeressük, naponta tiszteljük, állandóan hívjuk segítségül, tisztaságban utánozzuk őket és felebarátainkért velük együtt dolgozzunk.
Török József, teológus, történész
*************************************************************                                                                     
IMÁK ******************************************************************
                                                                      
A szentmise prefációjában (hálaadó énekében) a pap a következőket mondja:
„…és ezért mi is, minként az angyalok és fõangyalok, a trónod körül álló égi szellemek és minden seregek a mennyben a te dicsőséged himnuszát zengjük velük együtt és vég nélkül mondjuk:”
Sanctus, sanctus, Sanctus
Dominus, Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis!
Szent vagy, szent vagy, szent vagy,
mindenség Ura, Istene!
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet,
hozsanna a magasságban!
A II. vatikáni zsinatot követő liturgikus reform szerint a három arkangyal: Szent Mihály, Szent Gábriel és Szent Rafael ünnepét összevontan, szeptember 29-én üli meg az Egyház, az őrzőangyalokét pedig október 2-án.

Az Angyalok Királynője
Dicsőséges mennyei Királynő,
az angyalok magasságos Úrnője,
Te hatalmat és megbízást kaptál Istentől,
hogy a Sátán fejét széttiporjad.
Ezért alázattal kérünk Téged,
küldd el nekünk segítségül mennyei seregeidet,
hogy azok a Te parancsodra
és a Te hatalmad által üldözzék a pokol szellemeit,
mindenütt harcba szálljanak velük,
vakmerő támadásaikat elhárítsák,
őket magukat pedig a mélységbe visszaszorítsák!
Ki olyan, mint az Isten?
Szent angyalok és arkangyalok, védjetek és oltalmazzatok minket!
Jóságos, szelíd Anyánk!
Szeretünk Téged, maradj reménységünk!
Istennek Szent Anyja!
Küldd el nekünk szent angyalaidat,
hogy védelmezzenek minket
és a gonosz szellemeket távol tartsák tõlünk!
Amen. (Tengernek Csillaga II/5.)
Mária, Angyalok Királynője!
A Sátán leselkedik ránk, el akar pusztítani minket.
Jöjj és tartsd távol ellenségünket!
Vigyázz ránk angyalaiddal!
Angyalok Hatalmas Asszonya, ne hagyj el minket!
Küldd hozzánk Szent Mihály főangyalodat, hogy
Isten erejével taszítsa az ördögöt a pokol mélyére!
Anyánk, a Világosság Anyja!
Arcod fényével oszlasd el a pokol sötétségét!
Űzd el a pokol hadait! Amen.

Istennek szent angyalai!
Ti szent lelkek a kilenc karban,
ti tündöklő, alázatos és hűséges lelkek!
Emberi gyöngeségemben állok előttetek,
remélve és vágyakozva.
Elétek járulok a mai napon,
áldjatok meg szeretetetekkel, erőtökkel és hatalmatokkal!
Védjetek meg engem,
Istennek hazafelé tartó gyermekét!
Tartsatok meg az igazság útján,
és vigyetek magatokkal egykor a mennyek országába!
Amen. (Angol imádság)
Ti a Tabernákulumot őrző szent angyalok!
Emeljetek fel engem mindig, ha elesem!
Segítsetek, hogy az itt jelenlévő Jézusnak
mindig tiszta szívből tudjak örülni.
Midőn pedig az Úr Tabernákulumától napi munkámra távozom,
adjatok nekem erőt,
hogy soha meg ne szűnjek az Úrra gondolni
és az ő állandó imádása égjen lelkemben!
Amen.
É.E. 242.
(H. 287.)
Litánia a szent angyalokhoz
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
Atyaisten, angyalok teremtője, könyörülj rajtunk!
Fiúisten, angyalok ura,
Szentlélek Úristen, angyalok élete,
Szentháromság egy Isten, angyalok gyönyörűsége,
Szentséges Szűz Mária, könyörögj érettünk!
Angyalok Királynője,
Szent Szeráfok, a szeretet angyalai, könyörögjetek érettünk!
Szent Kerubok, az Ige angyalai,
Szent Trónok, az élet angyalai,
Imádás szent angyalai,
Szent Uraságok,
Szent Hatalmasságok,
Szent Erősségek,
Az Isten trónja előtt szolgáló angyalok,
Szent Fejedelemségek,
Szent Arkangyalok,
Szent (Őr)angyalok,
A világ kormányzását ellátó szent angyalok,
Szent Mihály főangyal, könyörögj érettünk!
Te, Lucifer legyőzője,
Te, a hit és alázat angyala,
Te, a szent kenetek őrzője,
Te, a haldoklók védőangyala,
Te, az igaz hívők védőbástyája,
Te, a mennyei seregek vezére,
Szent Gábriel főangyal,
Te, a megtestesülés angyala,
Te, Isten hűséges követe, könyörögj érettünk!
Te, a remény és béke angyala,
Te, Isten szolgáinak és szolgálóinak patrónusa,
Te, a szent keresztség őrzõje,
Te, a papok közbenjárója,
Szent Rafael főangyal,
Te, az isteni szeretet angyala,
Te, a gonosz ellenség legyőzője,
Te, a nagy segítő szükség idején,
Te, a fájdalom és gyógyulás angyala,
Te, az orvosok és utazók védőangyala,
Mindnyájan, ti nagy és szent főangyalok, könyörögjetek érettünk!
A hozzánk, emberekhez rendelt szolgálat angyalai,
Mindnyájan szent Őrangyalok,
Ti, segítőink minden szükségben,
Ti, fények a mi sötétségünkben,
Ti, támaszaink minden veszélyben,
Ti, figyelmeztetőink lelkiismeretünkben,
Ti, közbenjáróink Isten trónja előtt,
Ti, a gonosz ellenséggel szemben elhárító pajzsaink,
Ti, állandó kísérőink,
Ti, biztos vezetőink,
Ti, hûséges barátaink,
Ti, okos tanácsadóink,
Ti, példaképeink az engedelmességben,
Ti, vigasztalóink a magányban,
Ti, az alázatosság és a tiszta szív tükrei,
Családjaink angyalai,
Papjaink és lelkipásztoraink angyalai,
Gyermekeink angyalai,
Otthonunk és hazánk angyalai,
A Szentegyház angyalai,
Mindnyájan szent őrangyalok,
Álljatok mellettünk az életben! Álljatok mellettünk
halálunkkor! A mennyben meg fogjuk köszönni nektek.
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk, Uram!
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket, Uram!
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk, Uram!
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Angyalainak parancsolt felőled, hogy oltalmazzanak
minden utadon!
Könyörögjünk!
Mindenható örök Isten! Add nekünk mennyei seregeid segítségét, hogy megóvjanak a gonosz ellenség rettenetes támadásaitól, és a mi Urunk, Jézus Krisztus drága Vére által minden szükségtõl megszaba-dulva, a Boldogságos, Szeplõtelen Szûz Mária közbenjárására újra békességben szolgálhassunk Neked. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik Isten, mindörökkön örökké. Amen.

É.E. 259.
1. Szent Mihály angyalt, békességnek őrét – küldd el a mennyből néped oltalmára, – fordítsa jóra erős karja által – minden ügyünket.
2. Gábriel angyal, erősséges hírnök – űzze el tőlünk ősi ellenségünk, – jöjjön e házba, látogasson minket – szent templomodban.
3. Rafael angyal, üdvösséges orvos – jöjjön el hozzánk, hadd gyógyítsa lelkünk, – óvja a gyengét, irányítson minket – vándorutunkon.
4. Légy velünk, kérünk. Asszonyunk, Szűz Márja, – s angyali rendek dicső sokasága, – mellettünk álljon szentek társasága – és pártfogása.
5. Add meg ezt nékünk, felséges Úristen, – három személyben egylényegû Isten, – Téged a mennyben nagy tisztesség illet, – s minden dicsőség. Amen.

A szentáldozások kilencede „Jézus minden nemzet Királya” tiszteletére, a szent angyalok segítségéért
Jézus Amerikában adta ezt az üzenetet 1988 és 1992 között, amelynek terjesztéséhez Puetro Rico püspöke hozzájárult és szeretettel ajánlja híveinek. Felismerte, hogy milyen fontos a mi korszakunkban Jézust mint királyt tisztelnünk.
Az ájtatosság kilenc, egymást követő szentáldozásból áll, melyet „Jézus, minden nemzet Királya” tiszteletére ajánlunk fel, lehetőleg gyónjunk is a kilenced alatt.
„Megígérem, hogy amit a szentáldozások kilencede alatt kérnek, megadom nekik, ha megegyezik szent akaratommal.”
„Kérjenek tőlem a lelkek fönntartás nélkül mindent! Arra várok, hogy sok-sok áldást árasszak azokra, akik szeretettel fogadnak engem a szentáldozásban. E szentáldozásokat lelkük mélyén ajánlják föl Szeplőtelen Anyám által mennyei Atyámnak, aki jóakaratúan fog rájuk mosolyogni, és megadja nekik atyai áldását.”
Jézus megígéri, hogy minden szentáldozással egy-egy angyalt küld mind a kilenc karból annak a léleknek, aki a kilencedet végzi. A kilencedet más lelkekért, sőt közösségekért, nemzetekért, az egész világért is fel lehet ajánlani és többször is el lehet mondani.
„E végső nemzedék sok bűne miatt azt kívánom, könyörögjenek hozzám, hogy elküldhessem angyalaim seregét, hogy vezessék, őrizzék és védjék meg őket! Ez az én ünnepélyes ígéretem.”

Szent Mihályhoz
Szent Mihály arkangyal!
Védelmezz minket a küzdelemben!
A Sátán gonosz kísértései ellen
légy oltalmunk!
Esedezve kérjük,
parancsoljon neki az Isten!
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a Sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körül járnak a világban,
Isten erejével
taszítsd vissza a kárhozat helyére.
Amen. (XIII. Leó pápa)
***
Angyalok seregének nagy fejedelme!
Az egész mennyet
beragyogja erejével a te neved:
ki olyan, mint az Isten?
A te feladatod, hogy legyőzd a Sátánt
és a pokolra vesd.
Vezess minket!
A te segítségeddel szeretnénk Istent szolgálni
és ellenállni a sötétség fiainak,
kik homályba borítják a Földet.
Dicsőséges Szent Mihály!
Általad áldjuk a seregek Urát,
a menny Királynőjét és az égi lelkeket,
akik az angyalokkal együtt
Isten Szent Arcát szemlélik.
Oltalmazz minket! (Lengyel imádság)

Szent Mihály arkangyal, az égi seregek vezére, te legyõzted a sárkányt. Istentől kaptál erőt és hatalmat, hogy alázatoddal megsemmisítsd a sötétség hatalmának kevélységét. Könyörögve kérünk, segíts, hogy szívünk igazán alázatossá váljék és mindig rendíthetetlen hűséggel teljesítsük Isten akaratát, hogy minden szenvedésben és bajban erőslelkűek legyünk, és majdan megállhassunk Isten ítélőszéke előtt!
Szent Gábriel arkangyal, a megtestesülés titkát hordozó szent angyal, Isten hűséges követe! Nyisd fel fülünket Urunk irgalmas Szívének halk figyelmeztetésére és hívására! Esedezve kérünk, maradj mindig közelünkben, hogy helyesen értelmezzük, kövessük és engedelmesen fogadjuk Isten szavát! Segíts megtennünk mindazt, amit Isten tőlünk kíván! Segíts éber készenlétre, hogy ébren találjon az Úr, ha eljön!
Szent Rafael arkangyal, Isten oltalmának követe, esedezve kérünk, érintsd meg szívünket égõ szereteteddel! Segíts megmaradnunk a szeretet útján! Taníts, vezess, figyelmeztess arra, ami kedves Urunk és Istenünk előtt! Segíts felismernünk Isten szent akaratát és fedd fel előttünk Isten szent szeretetének boldogító örömét! Amen.

Szent õrangyalom, akit Isten egész életemre kísérőként adott mellém, ments meg az örök élet számára, teljesítsd velem kapcsolatos kötelességedet, amit Isten szeretete rád bízott. Rázz fel fásultságomból és húzz ki gyengeségemből! Torlaszolj el előttem minden helytelen utat és gondolatot! Nyisd meg szememet Istenre és a Keresztre! De zárd be a fülemet a gonosz ellenség sugallatai elől! Őrködj felettem, amikor alszom, nappal pedig adj erőt kötelességeim teljesítéséhez és az áldozat vállalásához, hogy majdan a mennyben örömöd és jutalmad legyek. Amen.

http://metropolita.hu/2012/07/12/az-angyalokrol/

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Meg fognak tagadni Engem, mondván, hogy Szent Szavam ellentmond Isten Igéjének
 
2012. július 11., szerda, 19:30
Drága szeretett leányom, te az Én fájdalmamat szenveded el ebben az időben, mivel sírok Isten számos gyermeke miatt, akik a halálos bűn állapotában halnak majd meg.
Ez annyira fájdalmas, hogy újra el kell viselnem azokat a szörnyű sebeket, amelyeket a Keresztrefeszítésem során ejtettek rajtam.
Leányom fontos, hogy megértsd, ami veled történik, mert fel kell készülnöd arra, hogyan kezeld ezt a küldetést, amikor az hasonló fájdalmat okoz majd számodra.
A gyalázkodásra, amelyet az Én Nevemben viselsz el, számítani kell.
Amikor a múltban egy kiválasztott lélek Szent Szavamat közölte a világgal, éppen olyan megaláztatást szenvedett el, mint most te is. Őket kigúnyolták, sértegették, nevetségessé tették, és ami a legrosszabb, azzal vádolták, hogy csalók, mintha hazugságokat meséltek volna.
Engem szintén hazugnak neveztek. Engem is kinevettek. Azt mondták, hogy egy csaló, egy szélhámos vagyok, és hogy ellent mondok Isten Igéjének.
Mindenféle ürügyet kitaláltak annak bizonyítására, hogy egy szélhámos vagyok.
Ők, még Isten, az Örök Atyám Szent Igéjét is felhasználták, hogy megpróbálják bebizonyítani, hogy amiről beszéltem, az tagadja a Szentírást.
Bárki mondhatja, hogy Isten Igéjét képviseli. Nagyon kevesen vannak, akiket komolyan vesznek azok közül, akik azt mondják, hogy Isten Igéjét kapják. Őket általában figyelmen kívül hagyják.
De azokat, akik azt mondják, hogy az Én Nevemben beszélnek, de mégsem azt teszik, és azokat, akik szándékosan hazugságokat terjesztenek, általában megtapsolják és a sátán álnok befolyása által elfogadják.
Az igaz próféták esetében a Hangomnak oly nagy ereje van, hogy az nagyon erős reakciót fog előidézni. Az ilyen esetekben az emberek vagy szeretettel fogják elfogadni a Hangomat, vagy teljesen elutasítanak majd Engem.
Azok, akik elfogadnak Engem, érezni fogják, hogy Szeretetem olyan módon érinti meg a lelküket, mely által szívük úgy lobban lángra, hogy innen már lehetetlen a visszaút.
Azok, aki elutasítanak Engem, nem fognak figyelmen kívül hagyni. Ehelyett nevetségessé fognak tenni Engem, és rosszindulattal bemocskolják Szavamat, mely viselkedés ellentétben áll azon Keresztény erényekkel, amelyről azt vallják, hogy a birtokában vannak.
Meg fognak tagadni Engem, mondván, hogy Szent Szavam ellent mond Isten Igéjének, amint azt már megtették, amikor a Földön jártam.
Nekik nem sikerül megérteniük, hogy miért hoz létre ilyen erős reakciót az Én Szavam. Őket a sátán már megkísértette, és nem tudnak róla. Elővigyázatlanok lettek és megengedték neki, hogy az Irántam való szeretetüket elhomályosítsa.  
Szavamat senki sem fogja figyelmen kívül hagyni. Nem tudják ezt megtenni, mert így is, úgy is egy reakciót fog kiváltani, legyen az a Szeretet reakciója, vagy a gyűlöleté.
Jézusotok