2016. május 1., vasárnap

Az engesztelésről nem katolikusoknak és a vallásukat nem gyakorlóknak

Elhangzott a Szent Anna Réten 2016. május elsején
A magyar engesztelés szimbólumává vált az utóbbi 70 évben az az engesztelő kápolna, aminek alapjait még Mindszenty József bíboros úr rakta le itt ezen a helyen, de amely sajnos mind a mai napig még nem épült fel.
Sokan érzik ennek a fontosságát, sokan szeretnének az engesztelés ügyéért és ennek a kápolnának a felépítéséért tenni valamit.
Minden építkezés az alapok letételével kezdődik.
 • Fontos ez nemcsak épületeknél, hanem szellemi területen is.
Ebben az elmélkedésben, gondolatsorban, amit most elhangzik, szeretném az engesztelés alapjait lerakni, hogy egyértelműbben lássuk azt is, hogy ennek a kápolnának is melyek a szellemi alapjai.
Mi az engesztelés?
 • Jézus engesztelő áldozatához való társulás.
„Ő (Jézus) engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűnéért is” ( 1Jn 2,2).
Jézus a Második Isteni Személy megtestesülésével, földi életével, szenvedésével és kereszthalálával hidalta át azt a szakadékot, amely a bűn által  Isten és ember között keletkezett.
Jézus megváltó művének a továbbvitelére egyházat alapított, amelynek Ő a feje, a keresztények pedig az ő  testének a tagjai, ahogyan ezt Pál apostol a misztikus testről szóló tanításában kidolgozta. Jézus úgy él benne az Egyházban, hogy az neki mintegy a második énjét alkotja. Ő maga az, aki az Egyház révén keresztel, tanít, kormányoz, old és köt, felajánlja és bemutatja az áldozatot. (XII. Pius Mystici corporis Christi )
Egyedül Jézus volt képes ezt a szakadékot kereszthalálával, életáldozatával, engesztelő áldozatával áthidalni.
Mielőtt Jézus a mennybe ment, azt mondta apostolainak:
 • Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek (Mk 16,15)!
 • Majd ehhez hozzáfűzte:
  • „Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik” (Mk 16,16).
Tehát a Krisztushoz, az Ő misztikus testéhez, az Egyházhoz való tartozás első és legfontosabb feltétele a hit és a keresztség.
 • Ezáltal részesülünk Jézus megváltásában, vagyis ragadtatunk ki a sátán hatalma alól, ahol mindnyájan kezdjük földi életünket az áteredő bűn miatt és őseink bűnei miatt.
Jézus, mint az ő Egyházának és misztikus testének a feje már megtett mindent a mi személyes üdvösségünkért és az egész emberiség üdvösségéért.
 • Megtett mindent, ami rajta múlt.
De, ha mi őhozzá tartozónak érezzük és tartjuk magunkat, akkor nekünk is mindent meg kell tennünk saját szabad akaratú döntéseink és cselekedeteink által. Úgy, ahogy Pál apostol fogalmazza a Kolosszeikhez írt levelében:
 • Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak a javára (Kol 1,24).
Az engesztelés tehát ezt jelenti: vállaljuk az áldozatokat, még a szenvedéseket is Jézussal együtt, őhozzá társulva (neki mindent felajánlva) önmagunk és embertársaink örök (nemcsak földi, és nem elsősorban földi) üdvössége érdekében.
Ez tehát az engesztelés alapja, lényege.
Hogyan válhatunk jó engesztelővé? Hol van az igazi tere az engesztelésnek?
 • A hit és a belőle következő keresztség - amelyet megtérésnek kell megelőznie, vagy követnie attól függően, hogy gyermekkorunkban keresztelnek meg minket, vagy pedig felnőtt korunkban keresztelkedünk meg - kiragad minket a sátán hatalmából, aki kárhozatba akar dönteni mindnyájunkat, és eltörli bűneinket.
A bűn azonban olyan mély sebet ütött az életünkön, hogy az nagyon meggyengült. És a sátán továbbra is támad minket, továbbra is az a célja, hogy tönkre tegyen, a kárhozatba döntsön.
 • Továbbra is szükségünk van bűnbánatra, tisztulásra és szabadulásra.
 • Szükségünk van ennek a bennünk meggyengült isteni életnek a táplálására.
 • Újra meg újra ki vagyunk téve a betegségeknek is, szükségünk van gyógyulásra.
 • És szükségünk van arra, hogy mindennapi életünk keretei között megtapasztaljuk Isten segítségét és vezetését.
Mindezeket - a keresztség utáni életet, a normális működést - a szentségek biztosítják számunkra: a bűnbánat szentsége, a Jézus testével és vérével és az Ő igéjével való táplálkozás, a betegek kenete, a házasság, a bérmálás és az egyházi rend szentsége.
A szentségeket és, Isten Igéjének tiszta tanítását, értelmezését, továbbadását a Katolikus Egyház biztosítja a legegyértelműbben számukra.
 • A protestantizmus elvetette a szentségek nagy részét.
 • És ott nincs Egyházi Tanítóhivatal se. Ezért Isten Igéjével sem tud megfelelően bánni.
  • Ahány protestáns egyház és szekta, és ahány lelkész annyi a tanító.
  • A Katolikus Egyház tanítása azonban Krisztus korától napjainkig töretlen, folyamatos.
   • Nem tudták tönkre tenni sem tévedések, sem eretnekségek, sőt még saját papjai sem, mert neki szól Krisztus ígérete: „A pokol kapui sem vesznek erőt rajta” (Mt 16,18).
Nem tudták és nem tudják tönkretenni még saját papjai, püspökei, sőt pápái sem, mert ha a Krisztus tanításával valami ellentéteset tanítanának, ott vannak a hitvallások, a katekizmusok, a zsinatok tanításai, és a Krisztushoz hűséges pápák tanítása és megnyilatkozásai, amelyekhez hozzá lehet mérni az egyes papok, püspökök vagy akár magának a pápának az ettől a krisztusi tanítástól eltérő tanításait, megnyilatkozásait.
Hogy tehát a korok viharaiban jó eséllyel megmaradjunk az igazságban, Krisztus tanításában, és vele együtt munkálkodhassunk az emberek, nemzetek, és az egész emberiség megmentésén, üdvözítésén, amit az engesztelés jelent, azt a Katolikus Egyházhoz való tartozásunk biztosítja, még akkor is, ha napjainkra ez is nagyon megtépődött és legyengült, még akkor is, ha szemmel láthatóan a pokol a végső támadását indította ellene.
Ennek a kápolnának Szűz Máriának mint a Világ Győzelmes Királynőjének a kápolnájává kell lennie
 • Hogy a Boldogságos Szűz Mária királynő is, éppen azokban az években mondta ki XII. Pius pápa, és vezette be egyházi ünnepként, amikor Mindszenty bíboros elindította az engesztelő mozgalmat, és letette ennek a kápolnának az alapjait.
  • 1950-ben mondta ki Mária mennybevételének és királynővé koronázásának a dogmáját, amelyet már évszázadok óta hitt és a dicsőséges rózsafüzérben imádkozott az Egyház.
1954-ben pedig bevezette és a mennybevétel utáni napokra tette az Ő királynői méltóságának az ünnepét. (A mennybevétel ünnepe augusztus 15-e. Ezután néhány napra pedig augusztus 22- Máriának mint a királynőnek az ünnepe.)
 • Az engesztelésben a legtökéletesebb példaképünk és segítőnk Szűz Mária, aki a mi Nagyasszonyunk, vagyis Királynőnk már e dogma kimondása előtt 1000 évvel is, mióta Szent István királyunk neki ajánlotta a magyar koronát.
 • Máriát egyáltalán (és tisztán!), ahogyan az őt megilleti, a Katolikus Egyház tiszteli
  • A protestantizmus már indulásában a Mária-tisztelet-, és a szentek tiszteletének az elvetését tűzte zászlajára. És Jézusnak az Oltáriszentségben való imádását is elvetette.
Az más kérdés, hogy sok protestáns ma újra tiszteli Máriát, és eljár szentségimádásokra is.
 • A szentségimádási kápolnában, amelynek gazdája vagyok, újra meg újra találkozom protestánsokkal is.
Igazi engesztelővé válni, Máriával együtt engesztelni is csak a Katolikus Egyházban lehet
 • Mária volt az, aki mindenben teljesen egy volt Szent Fiával
  • Ő foganta a Szentlélektől
Az Ő testében növekedett
Ő szülte a világra
Ő  volt Szent Józseffel együtt, akit ma ünneplünk, a tanítója
És ő végig kísérte keresztútján és állt ott vele a kereszt alatt is.
Emiatt a Vele való teljes egysége miatt, a kereszten Jézus mindnyájunk édesanyjává és az általa alapított Egyház édesanyjává is  tette.
Saját mennybemenetele után hamarosan felvette őt a Mennybe, és királynővé koronázta.
És, éppen napjainkban látszik ez igazán, az Ő második eljövetelének az előkészítőjévé is tette.
Ezért kell ennek a kápolnának is Máriának, mint a Világ Győzelmes Királynőjének a kápolnájaként megépülnie.
Ezért olyan fontos, hogy felépüljön végre ez a kápolna.
 • Ezért fontos, hogy minden áldozatot meghozzunk érte, hogy ez legyen a magyar engesztelésnek a központi helye. Hiszen a magyarságnak Szent István óta, aki összekötötte a magyarság sorsát a kereszténységgel, és Máriára bízta, éppen az engesztelés a fő hivatása.
Bocsa József Sch.P.
http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/1075-az-engesztelesrol-nem-katolikusoknak-es-a-vallasukat-nem-gyakorloknak

Nmt. és Ft. atyák!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Küldöm Önöknek a Máriás Papi Mozgalom 2016-os Újévi Körlevelét, amelyet megkaptam Sóti János SJ atya, a magyar nyelvterületi felelősünktől, aki a mi – területi, körzeti felelősök – tevékenységünk koordinátora. Birman J. Atya már előrehaladott kora és betegsége miatt „nyugállományba” vonult. Tehát nekünk Erdélyben egy ideje nincs „aktív” papunk, akinek szívügye lenne a Máriás Papi Mozgalom lelkiség, kénytelenek vagyunk tudomásul venni, „nincs emberünk”. Helyi, körzeti tevékenységünkről időnként tájékoztatjuk még Birmán atyát, de a legkonkrétabban az évenkénti lelkigyakorlatunk alkalmával,  Sóti atya a támaszunk, bővebben Leányfalun a Szent Gellért  lelkigyakorlatos házban szoktunk részletesebben egyeztetni, az utóbbi években júniusban. Idén június 6-9, hétfő du-tól csütörtökön a közös ebéddel ér véget majd a lelkigyakorlat.
A Körlevél tartalmát úgy vélem nem szükséges részleteznem, beleértve a MPM-MM karizmájával, küldetésével kapcsolatos Kék könyvünk A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz üzeneteinek tartalmát sem - mivel majdnem minden papnak megvan a könyvtárában – amelyre utalások vannak a Körlevélben, összevetve feltárul a Körlevél tartalmának, az idők jeleinek, eseményeinek lényege, nem kell, nincs mitől és miért megijedni, „minden fel lett fedve” – idejében, 1997. 12. 31.
Mint a Szűzanya meghívottjai, választottjai, csak eleget akarunk tenni – mint szerény, egyszerű eszközei – annak a Tervének, ti. Szeplőtelen Szent Szíve Diadalának érdekében, lélek-mentési tervében, hogy minél több gyermekéhez – akiket az a veszély fenyeget, hogy eltévesztik a célt, a Mennyországot mert lesodródnak a keskeny ösvényről a modern világ csábító hatására, zűrzavarában, amely az Úr Jézus második, dicsőséges eljövetelét előzi meg. Tehát eljutatjuk kérését, óhaját, felhívását, hogy minél többen ajánljuk fel önmagunkat Szeplőtelen Szent Szívének, fenntartások nélkül, teljesen bízzuk magunkat Őreá a végső időkben, ahogyan kérte a Fatimai látnok, Lúcia nővéren keresztül.
Több alkalommal kértem leányomat, Lúcia nővért, hogy teljesítse küldetését, amit rábíztam! Ezekben az években kitartóan kértem Papi Mozgalmamra bízott üzeneteimben. Ma újra kérek mindenkit a Szeplőtelen Szívemnek tett felajánlásra! Papjaim, égi Édesanyátok a Ti segítségetekkel akarja meggyógyítani Egyházát! Ezt hamarosan megteszem, ha engeditek, hogy általatok cselekedjem, ha engedelmesen és egyszerűen irgalmas anyai gondoskodásomra bízzátok magatokat. Ezért kérek ma is mindenkit bánatos esedezéssel, ajánljátok magatokat Szeplőtelen Szívemnek!” (1984. 03. 25.)
Vagyis szaporítsuk a Cönákulumokat a papok, hívek és a családok körében! Ennek részleteire, hogyan, miért és mikéntjeire az un. Cönákulumokban valamint a Kék könyv üzenetei tartalmának olvasása, átelmélkedése által válik fokozatosan valósággá, életté, azok számára akik ezt felismerik és elfogadják, szabadon, önként, sőt örömmel tesznek eleget égi Édesanyánk évtizedek óta elhangzott, számtalanszor megismételt óhajának.
A mi „házi feladatunk” amelyet Újévi Körlevelünk által kaptunk csupán az, hogy „bekopogjunk” elsősorban olyan plébániákra amelyek környékünkön találhatóak a modern távközlési eszközök, telefon, e-mail, esetleg levél által. Tájékoztatjuk Önöket, Gobbi atya halálával Mozgalmunk nem szűnt meg, sőt még ezután következik a nyilvános küldetésünk, tehát napjaink „végső idejében” órájában is még érvényben van a Meghívás, a bér ugyan annyi mint akik egész nap „munkálkodnak az Úr szőlőjében”. Már 42 éve, 1973 óta, igaz, egyre kevesebben vannak papok és hívek egyaránt, mi, akik utóbb, az évezred végén csatlakoztunk, átvettük a „stafétát”, de még van amely „gazdára” vár, lelkiségünk - házunk tájára is érvényes „az aratnivaló sok, de a munkás kevés”. Annál több a kontár haszonleső, törtető karrierista „béres” minden téren  – sajnos.
Miért botránkoznak meg tehát, ha ma MÁRIA, AZ EGYHÁZ ANYJA, erőteljesen lép közbe, hogy kis nyáját kialakítsa, amely hű marad majd Krisztushoz és az Egyházhoz?  Az én kívánságom az, hogy aki e könyvet kezébe veszi, kapjon segítséget, hogy e hűséges kis nyáj tagja lehessen, amelyet a Szűzanya Szeplőtelen Szíve biztos menedékében nevel és őriz mindennap”. (A huszonegyedik olasz kiadás jegyzetének magyar fordításának – 2. kiadás 1996, 11 old. - utolsó bekezdése – Don Gobbi lelkivezetőjének megfogalmazása ).
Ezzel összhangban utalok Gr. Szt. Lajos – A tökéletes Mária tisztelet – című könyvének az utolsó idők Apostolainak kiképzésével kapcsolatos részeinek máma beteljesülő tényeire. „Lévi fiai” ébredjenek, miért porosodik a Kék könyv az Önök polcain? Egy kevés idő, és riadót fújnak, kezdődik a döntő, utolsó ütközet a „Napban öltözött Asszony” és a „Kígyó” között. Ki az, aki az idők jeleit, tényeit, eseményei félremagyarázza? Aki a magán kinyilatkoztatásokat semmibe veszi, elutasítja, az a mindenkori prófétákat és a próféciákat is félreismeri, tehát tévesen értelmezi,  könnyűszerrel semmibe veszi, a következménye „tragédia”, minden szinten.  Az volt majdnem kétezer évvel ezelőtt a zsidók számára, nem ismerték fel a Messiásuk érkezésének idejét, emiatt a személyét is félreismerték, megfeszítették, és azóta is tévhitben éltek napjainkig. Vajon korunkban a „kereszténység” pontosabban fogalmazva a Katolikus Egyházunk mint az igaz hit letéteményese, őrizője felismeri „hivatalosan” a második dicsőséges eljövetel idejét, eseményeit, kulcsszereplőit: Vörös Sárkény, tengeri vadállat, szárazföldi vadállat, (Jel 12, 13 fejezetei) kulcsfiguráit a Hamis prófétát és az Antikrisztust? Csak a Szentírás alapján nem valószínű, szükséges a „próféták” működése, tevékenysége is, csak sajnos máma megalkotva a „magán kinyilatkoztatások” szlogenjét, éppen a lényeg ködösítésére, nagyon közel vagyunk egy olyan állapothoz, körülményekhez, hogy sokan a Hamis Prófétát élő szentként  követhetik, és akkor az Antikrisztust majd fellépésekor összetévesztik az igazi Krisztussal. Ne feledjük, az ember-ember maradt. A mai nemzedéknek sincs mentsége! „Van Mózesünk és vannak prófétáink. Azokra hallgassunk!” vö. Lk 16. 29b. (Az csak hab a tortán, hogy vannak olyan katolikus teológusok, bíborosok, püspökök, papok, és akkor csoda-e, ha hívek is akik azt vallják, nincs pokol, Isten végtelenül irgalmas, és elfeledkeznek arról, hogy Igazságos  is!)
Ami a „kényes kérdést, témát” illeti, akár elfogadjuk, akár hadakozunk ellene, a második, dicsőséges eljövetel nemzedéke vagyunk, az események a szemünk előtt teljesednek be, elkezdődtek. Mi, laikusok és egyes „papjaink” mindkét pápáért imádkozunk, a hivatalosan „aktív” Ferencért és a „nyugalmazott emeritus” XVI: Benedekért. A személyes, benső meggyőződés, bizonyosság - még egy kis ideig - mindenki „magánügye”.  A Júdások (egyházi szabadkőművesek) szándéka, árulása előbb, utóbb nyilvánvalóvá válik az Egyházban. A Hamis próféta és az Antikrisztus személye is, de csak az igaz hívők számára, vagyis a kisded nyájnak van szeme, amely lát, és füle, amely hall, ezt ne feledjük. Mozgalmunk második kötelezettsége: egységben maradni a Szentatyával és a hozzá hűséges hierarhiával, vagyis a hiteles évezredes katolikus tanítással összhangban levőkkel kitűnik a Körlevél tartalmából. Mi tudunk az egyházi szabadkőművesek belső tevékenységéről, céljaikról elsősorban a Kék könyv üzeneteinek alapján, pontos évmegjelöléssel, 1998-tól beléptünk az Ők idejükben, céljuk Hamis Krisztus és Hamis ökumenikus Egyház létrehozása.  A névleges papírforma, folklór kereszténység tömegei sajnos lelkileg nagyon betegek, csak nincsenek tudatában lelki állapotuk valóságának. Elsősorban erre utalt az Úr Jézus kérdésével: hogy „amikor az Emberfia visszatér talál-e hitet a Földön?
A Cönákulum tulajdonképpen egy imatalálkozó amely  így történik:
Keresztvetés, utána a Szentlélek segítségül hívása 3x ismételve, majd elvégezünk egy rózsafüzér koszorút – Ö, F, V, D, tehát négy találkozó alatt a teljes Rf. Koszorút. Majd imádkozunk a Szt Atyákért, M, Ü, D-et, a Mozgalmunk vezetőiért, tagjaiért M, Ü, D-et szintén, utána felolvasunk egy üzenetet a Kék könyvből, röviden átelmélkedjük, megbeszéljük, befejezésként elvégezzük a Felajánló imánkat, papjaink az övékét, mi a miénket. Van egy rendkívüli, bensőséges ígéret-ajándékunk, a Szűzanya lelki jelenléte a Cönákulumon, amire emlékeztet minket egy „Fatimai kegyszobor” amelyet a körzeti, kerületi Felelős visz magával az imatalálkozóra. A mi kegyszobrunkat is a magyar nemzeti Felelősünk Sóti János SJ atya áldotta meg. Ahol már van ilyen kegyszobor, az annak előjele, hogy a Szűzanya már az ajtóban áll, felkínálja Szeplőtelen Szívének menedékét,  csak a felismerésre, bebocsátásra és elfogadásra vár. Hozzánk – családomnak - meglepetésünkre Portugáliából érkezett egy ilyen kegyszobor válaszként az imára: „Szűz szülője Istennek engedd, hogy Tiéd legyek…” Ezt utóbb értettük meg, valamint azt is, hogy az csak a „kezdet volt”, a „felvételi sikerült”.
Mi a szombatjainkat bocsátottuk a Szűzanya rendelkezésére, a többi a szervezésen, összehangoláson és az  Önök válaszától, valamint az érdeklődők „igényétől” függ. Égi Édesanyánk nem „pretenciós” a tömeges jelenlétre, megelégszik ha csak két-három személy válaszol meghívására, még ha csak kíváncsiságból jön valaki el a Cönákulumra, nem sértődik meg, sőt örül, hogy legalább egyszer ott volt az ima-találkozón.   Tehát minket sem ér meglepetésként, ha csak kevesen lesznek a Cönákulumon.
Imatalálkozó Cönákulumban  Szűzanyánkkal a Máriás Papi Mozgalom – Máriás Mozgalom lelkiség szervezésében, Szűzanyánk Szeplőtelen Szent Szíve Diadalának mielőbbi megvalósulásáért!  Helyiség, ha lehetséges a templomban, hittan teremben, plébánián. Dátum és idő feltüntetve.
Kapcsolat  e-mail címen: zakariasimre@yahoo.com, vezetékes tel: 0267 358 450, vagy mobilon: 0755 029753. Amennyiben a szöveges tájékoztatást  kevésnek ítélik, tessék jelezni, mellékelhető a Kék könyv fedőlap aktualizált változata, Laurent Larroque SJ atya képe, ez megoldható.
Sajnos az utóbbi három év eseményei és egyes üzenetek utalásai, vélt vagy valós összefüggései miatt a magán kinyilatkoztatásokat, üzeneteket sokan félresöpörték, beleértve a Kék könyv üzeneteit is, mellőzik, személyes döntése kinek-kinek, de felelőssége is. Ez egy szélsőséges, tehát veszélyes álláspont, ennek bizonyos fokú korrigálására idézek a: JELENÉSEK, ÜZENETEK ÉS A JÖVŐ című könyvből:
1. AJÁNLÁS „Szívesen ajánlom a Paptestvéreknek és a Híveknek Antalóczi Lajos Jelenések, üzenetek és a jövő című könyvének újabb kiadását. Egyrészt azért, mert világossá és közérthetővé teszi, hogy miként kell vélekednie egy katolikus hívőnek az Egyház által elismert jelenésekről, és azokról, amelyeknek természetfeletti voltáról Egyházunk még nem nyilatkozott! De sokkal inkább ajánlom azért, mert az új évezred küszöbén nagyon fontos  az Egyház életében a Mária-jelenések által küldött égi üzenet, amely teljesen megegyezik a Szentírás tanításával: „Térjetek meg és higgyetek az üdvösség jó hírében” (Mk 1,15). „Isten mint szerető Atya nem nézheti a bűn elhatalmasodását, az embernek vesztébe rohanását. Ezért küldi az utóbbi százhetven évben újra és újra Fiának Édesanyját, Máriát a világba, világossá téve, hogy „ha meg nem tértek, éppen úgy elvesztek mindnyájan” (Lk 13, 3). „Hát lehet egy édesanyára nem hallgatni, lehet egy édesanya intő szavát  nem komolyan venni...? Tulajdonképpen minden Mária-jelenésnek ez a lényege, isteni üzenete: imádság, engesztelés, megtérés, visszatérés az „atyai házba”. Szatmárnémeti, 2000. február 28. +Reizer Pál  megyéspüspök.
2. AJÁNLÁS„A magán-kinyilatkoztatások, az utóbbi csaknem kettőszáz évben egyre gyakrabban és egyre szélesebb körben gyakorolnak hatást a hívő emberekre és az evangelizációs munkára. Kétségtelen, hogy az Isten bármely korban megszólíthatja az embert. Az Egyház által elfogadott magán-kinyilatkoztatások is ezt tanúsítják. Ezen események üzenetei pedig igen komoly evangelizációs jelentőséggel rendelkeznek. Az Egyháznak nem szabad engedni, hogy az Isten szent dolgai, az Egyház által kivizsgált és pozitívan megítélt magán-kinyilatkoztatások üzenetei a hamis dolgokkal keveredjenek. Mindenképpen szükség van világos útmutatásra, tájékoztatásra. Nem engedhetjük, hogy a búza közé vetett konkoly elnyomja a nemes vetés hajtásait. Ezért ajánlom szívesen Antalóczi Lajos Jelenések, üzenetek és a jövő című kiadványát az Olvasók figyelmébe. A szerző arra vállalkozott, hogy eligazítást adjon azokról a magán kinyilatkoztatásokról, amelyek külföldön és Magyarországon is közismertté váltak. A szerző elővigyázatosan, de mégis merészen kezeli a témát. A kiadvány tárgyilagos összefoglalót, szintézist kíván adni az 1830. utáni jelentősebb magán kinyilatkoztatásokról. A szerző jól oldja meg ezt a feladatot, sőt azt is el kell mondani, hogy ez a vállalkozás új Magyarországon és figyelemre méltó a kezdeményezés. Szívesen ajánlom tanulmányozásra Paptestvéreknek és Híveknek azért is, mert építi a lelket, tájékoztat, és segít eloszlatni a kérdéssel kapcsolatban bármely elfogultságot.” Eger. 2000. március 15.én +dr. Katona István egri s. Püspök. (sajnos az Erdély-i Selymes atya hasonló próbálkozását - Kitekintés a jelenések világára - szaktekintélyét sikerült megkérdőjelezni, lesöpörni, egyelőre, „egyházi szabadkőműves manőverrel”, de az idő és tények majd kimondják a végső és helyes ítéletet, először, majd az Úr véglegesen,  ez biztos. Személyes vélemény!)
ELŐSZÓ  „...akinek Szűz Mária nem édesanyja, annak Isten nem is atyja!” (Grignion Szt. Lajos-Mária)
„A Jelenések, üzenetek és a jövő című kiadványunk hosszú utat járt be. Azokat a Mária-jelenéseket mutattuk be, amelyek az egész világot megszólítják, ... s evangelizációs jelentőségük igen komoly. Szándékunkban volt lezárni a jelenések további tárgyalását. (..de..) Tekintettel a jelenések időszerűségére, az üzenetek iránti fogékonyságra, a vonatkozó irodalom gazdagodására, arra kényszerültünk, hogy kiadásonként bővítsük a könyv tartalmát, és így adjuk Olvasóink kezébe a Jelenéseket. Ez történt most is, a hetedik! Kiadás alkalmával, sőt kiadványunkat teljesen átszerkesztettük. A lényeges mondanivaló természetesen nem változott, de az újabb fejlemények közre adásával ez alkalommal is teljesebbé kívántuk tenni munkánkat. A visszajelzések és egyéb jelek arra utalnak, hogy a magán kinyilatkoztatások iránti érdeklődés valós jelenség a hívek körében. Ezzel számolni kell, s megfelelő választ, tájékoztatást kell adni. A dolgok agyonhallgatása, tiltása, lejáratása nem csupán Isten tervének megvalósulását akadályozza, de segíti ebben a kérdésben a hamis dolgok szabad elburjánzását, ez pedig szektásodási folyamatot indíthat el. Az új evangelizáció eredményessége nagyban függ  az üzenetek megvalósulásától, de különösen az Isteni Irgalmasság elfogadásától.” (és ennek a pontos és egyértelmű megvilágításáért kifejtem, a Nagyfigyelmeztetés eseményéről van szó, ezért támad teljes gőzzel, gázzal az egyházi szabadkőművesség mindent, és mindenkit aki ezzel kapcsolatosan mer nyilatkozni, állást foglalni! Sz v. ).
Ma már bizonyosan állítható, hogy az üzenetek igen nagy evangelizációs lehetőséget adnak a kezünkbe, sőt időszerű lelkipásztori programot nyújtanak. Ennek alapján joggal állítható, hogy a magán kinyilatkoztatások megkerülése, (lejáratása!), a pasztorációs munka hátráltatását jelenti.
Szolgálja tehát ez a rövid írás továbbra is Isten dicsőségét, a lelkek örök boldogságát, szolgálja az evangelizáció művét! Ezért íródott, s ezért bocsátjuk ismét útjára.” Eger, 2000. március 25.én A Szerző!
BEVEZETÉS
„A magán kinyilatkoztatások fontos eseményei az üdvösség történetének és részei az evangelizációnak. Az egyes üzenetek súlyos tartalma, a történeti távlatban is megvalósuló jövendölések egyre világosabbá teszik: a magán kinyilatkoztatás Isten ajándéka, amely komoly lehetőség az Egyház evangelizációs munkájában. Évente több mint ötvenmillión zarándokolnak el a világ kegyhelyeire, ezért a „háztetőkről” kell hirdetni az üzeneteket, hogy a „Föld végső határáig” megismerjék az emberek! Úgy tűnik, újra és újra beszélni kell erről a témáról három megfontolásból is.
1.A magán kinyilatkoztatások üzenetei természetfeletti forrásból fakadó lelkipásztori programként értelmezhetők. A magán kinyilatkoztatás valamennyi epizódja ugyanis összefüggésbe hozható azzal a korral, amelyikbe lejátszódik, vagy amelyikre utal! Egy-egy eseményt, üzenetet az adott történelmi viszonyok segítenek teljesebben megérteni. Nemegyszer utólagosan látjuk be, hogy a magán kinyilatkoztatások történései nagyon is időszerűek, mert az adott kor aktuális problémáira, veszélyeire már előzetesen figyelmeztetnek, ... kívánnak segítséget nyújtani!
2.A magán kinyilatkoztatások  témában kevesen vállalják a kockázatot. A magán kinyilatkoztatás kérdése ugyanis tekintélyféltés vagy kellő ismeretek hiánya miatt sokak által még mindig lekicsinyelt, mellőzött téma, s aki mégis vállalkozik tárgyalására, biztosan nem számíthat egységes támogatásra,” (elfogadásra, ez „tuti”), „Ugyanakkor gyakran találkozhatunk tájékozatlanságból fakadó ellenszenvvel is. Istennek ezen megszólításait nem kicsinyelheti le, nem hagyhatja figyelmen kívül, nem kezelheti ellenszenvesen egyetlen jó szándékú ember sem.
3.A magán-kinyilatkoztatás kérdésében sok a dilettantizmus, a túlfűtött rajongás, s igen elburjánzott a hamis irodalom. Többen Jézus Anyjától féltik Jézus dicsőségét, s az Egyház Anyjától az Egyház jövőjét”. (nem vették és veszik észre az igazi és nagyon veszélyes belső ellenséget, a „Sátán füstjét”, az egyházi szabadkőművességet, de most már tetteik, megnyilatkozásaik által lelepleződnek, erre is világos utalás van a Kék könyvünkben kezdve az 5. üzenettel: „Ha itt az idő, a Mozgalom kilép rejtettségéből! Nyíltan szembeszáll az ördög seregével, amelyet örök Ellenfelem a PAPOKBÓL alakít!” 1973. 07. 16.)
„Kiadványunk arra vállalkozik, hogy nyitottan, tárgyilagosan próbálja elkülöníteni az igaz, a problémást és a hamis dolgokat a magán kinyilatkoztatás ügyében, s ezzel egyrészt informáljon, másrészt tájékozódni segítsen. A magán kinyilatkoztatások között a Mária-jelenések meghatározó szerepet játszanak.
A magán kinyilatkoztatások egyes eseményeit – bár mindegyik saját történettel rendelkezik, s ezek önálló vizsgálata és leírása feltétlenül kívánatos – egymással való összefüggésükben szabad értelmezni, mert kiegészítik, erősítik egymást, együtt képeznek teljes egészet, szintézist alkotnak. Éppen úgy, mint a Szentírás esetében!
Nem titkolt szándékunk: a kegyelem eszközei kívánunk lenni, amikor Olvasóinknak röviden bemutatjuk az egyes jelenések történetét, átadjuk az üzeneteket, s rámutatunk azok összefüggéseire és üdvtörténeti fontosságára. Vezérlő elvünk minden esetben az Egyház iránti engedelmesség, a teológiai tanításhoz való hűség és az objektív tájékoztatás”
MÁRIA PAPI MOZGALMA
„Megjegyzés: Don Gobbi Naplójának első magyar nyelvű kiadása Amerikában jelent meg! A nyolcadik olasz kiadást fordították magyarra! Magyarországon 1991-ben látott napvilágot, s a fordítás alapja a 16. olasz kiadás volt. CIME: SZŰZANYÁNK SZÓL SZERETETT PAPJAIHOZ! Terjedelme 758 oldal. Ez a kiadás tartalmazza a Szent Szűz által Don Gobbinak adott üzeneteket 1973. 07. 07-től1989. 12.31-ig. 1992-ben megjelent a folytatása, a759 oldaltól a 852. oldalig, az 1990. és az 1991. évi üzenetek. A második kiadásra 1996-ban került sor, a pótfüzetre pedig 1998-ban. Ez a kiadás már a huszonegyedik olasz kiadás fordítása, amely egyúttal lezárja a nyilvános üzenetek 25 éves sorozatát. A második kiadás ÚJ CIME: A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz!” (idézetek vége).

Személyes kiegészítésemmel folytatom. A harmadik magyarországi kiadás tehát a második kiadás hasonmása,  azzal a különbséggel, hogy  igyekeztek majdnem két egyforma kötetben megjelentetni, de az oldalszámozást megtartották, ami hatalmas munka eredménye árán sikerült. De történt egy hatalmas ördögi taktikai „húzás”, lényeg-ködösítés, magas szintű Vatikáni egyházi szabadkőműves beavatkozás eredményeként, ’92 és ’95 között, aminek folytán az „eredeti címet” két szó kicserélésével – aláhúztam - és a többi felcserélésével megváltoztatták, és ezzel az egész CIM jelentése elhalványodott, a második elvárásuk nem teljesült, azt akarták kikényszeríteni az engedelmesség nevében, hogy Gobbi atya ismerje el a Napló  személyes ihlett gyümölcse, és ne használja a „belső szó” kifejezést. Ezt bővebben  kifejtettem a MM fiókunkban, az eseménynek egy szem és fültanújának kifejtésére támaszkodva, valamint ugyanott található Gobbi atya 1996.06. 24-én elhangzott  beszéde, melynek fő témája: Krisztus dicsőséges eljöveteléről szólt. Remélem egy laikustól ennyi elégséges érv annak alátámasztására hogy: Szűzanyánk szól szeretett papjaihoz még MA is! Mert a holnap egyre bizonytalanabb! Előbb-utóbb megtörténik a „magas szintű” színvallás és azt követik az üldözések. A Fatimai 3. titok beteljesedik pontról-pontra, Szentatyánkat megölik és a hűségesek közül is sokakat, ezzel családom tagjai is tisztában vannak. Marana Tha!
Ui. Úgy tűnik nagy a begubózás, az elhatárolódás még mindig, mert egyetlen visszajelzést sem kaptam. Ezért most már a honlap-fiókban teszem közzé a felhívást. Vajon valóban jól elő vagyunk készülve a második eljövetelt megelőző eseménysorozatra? Nem fog meglepni senkit az Antikrisztus fellépése?  Fel vagyunk készülve a „tűzpróbára”, amelyen ennek a világnak át kell mennie, hamarosan? Ne feledjük, személyes a számadás, mert személyes a választás és a döntés felelőssége is. Kérve kérem a Katolikus Egyház „hivatalos illetékeseit”, tanuljanak a zsidó „hivatalos illetékesek” első eljövetelekor elkövetett „bakijából” és NE ISMÉTELJÉK MEG, annak modern XXI. századi változatát, mert nagy a tét!
Befejezésként az egyházi szabadkőművesek figyelmébe ajánlom a Lk 11, 52: „Jaj nektek, törvénytudók! Lefoglaltátok a tudás kulcsát, de magatok nem mentek be, akik meg bemennének, azokat akadályozzátok!”
Testvéreim figyelmébe ajánlom a Keresztes Imahadjárat következő imáit: 44 ima, Erőért hitem megvédésére a Hamis Prófétával szemben, 33 old, 140 ima Az Angyalok hierarchiájának védelméért, 37 old, 158 ima, Védj meg engem az egy-világvallástól, 40 old, 48  Ima Krisztus Második Eljövetele hirdetésének kegyelméért, 44 old. 90 ima: Hálaadás legdicsőségesebb Második Eljöveteledért, 55 old. 157 ima: A fogságban lévő lelkekért, 66 old. 6. Ima az Antikrisztus megállítására, 67 old. 23. Ima  Benedek pápa biztonságáért, 78 old. 38. Ima Benedek pápáért és a szent papokért, 79 old. 53. Ima a Katolikus Egyházért, 79 old. 70. Ima a Klérusért, hogy állhatatosak és hűségesek maradjanak Isten Szent Szavához, 80 old. 82 ima: A Maradék Egyházam győzelméért, 81 old. Ima csak papoknak: 22, 40, 49, 56, 57, 66, 110, 114, 116, 121, 125, 135, 170.
Tisztelettel és szeretettel Zakariás Imre a Háromszék-i  Máriás Mozgalom önkéntes felelőse. Áve Mária!