2013. május 14., kedd

Nevelődés a szolgálatra, gyógyulás

Az „utolsó idők”, vagy inkább a mai világváltozás embere számára nagy kihívást jelent az Igazság felismerése.  Azonban így volt ez az Úr Jézus idejében is, ezért az Ő Tanítása, szavai, minden tette és kijelentése mértékadó „lelki út” a mi számunkra.
Mielőtt Jézus eltávozott volna a tanítványai köréből, egy alkalommal így szólt: „Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön Ő, az Igazság Lelke, elvezet titeket a teljes Igazságra.” (Jn.16/ 12-13.)
Az Igazság pedig, Isten Igazsága magasan fölötte áll minden földi igazságnak. Így valójában az ember nem is tudná megismerni azokat, és nem is volna képes az Úr Jézus által mutatott utat végigjárni a Szentlélek segítsége nélkül.
A Harmadik Isteni Személy folyamatosan támogatja az embert az Igaz Út végigjárásában. A Szentlélek a Híd Isten és az ember között: Bölcsességével tanít, rávezet az Igazságra, valamint Ajándékaival megnyitja az emberbe Isten által elrejtett képességeket, és az illető ezzel meghívást kap az Isteni Szeretettel és Hatalommal való együttműködésre, mint ahogy az, az apostoloknál is történt.
Szent Pál pontosan meg is fogalmazza, hogy a Szentlélek Ajándékai által milyen feladatokhoz ad Isten képességeket az embernek. Ezek pedig a következők: „A hívőket ezek a jelek fogják kísérni: Az Én Nevemben ördögöket űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vesznek majd a kezükbe, és ha valami halálos mérget isznak, nem árt meg nekik. Betegekre teszik a kezüket, és azok meggyógyulnak.” (Mk. 16 / 16-18.). Más helyen pedig ezt mondta Jézus: „Ő egyeseket apostolokká, ismét másokat prófétákká, ismét másokat evangélistákká, pásztorokká, és tanítókká tett. …” (Ef. 4 / 11.) Ahhoz, hogy az ember ezt a magasztos, feladatot jelentő elhívást Istennek tetsző módon tudja megvalósítani, ahhoz a Szentlélek folyamatos, „több szinten történő nevelésére” van szükség.
A felkészülés tehát folyamatos, bár hol több, hol kevesebb időt vesz igénybe. Ezt a tanítást, a léleknek ezt a belső útját, ami a mindennapi életünkbe van belefűzve, a Szentlélek vezeti, Isten által meghatározott módon, és 7 csoportba sorolt Ajándékai által segíti, és egyben biztosítja is a „spirituális vállalkozó” útjának végigjárását.
A legnagyobb feladatra való felkészülést azonban Maga az Úr Jézus személyesen vezeti, a Szentlélek által, valahogy úgy, mint ahogy a keresztényüldöző Saulból Szent Pált formált. Megtérése után elvonult a világtól, és az Úr Jézus három évig tanította, mielőtt Pál az apostoli küldetését megkezdte volna. Isten „nevelése” ma is ehhez hasonlóan történik.
Végül pedig eljön az áldott pillanat, amikor az Isteni Kegyelem a végleges felkenést megadja, és a kiválasztott megkapja a már működésbe állított Karizmák által az előbbi „küldetések valamelyikét”.
Mindez a folyamat, amit leírtam, a Karizmák fokozatos megnyílása idején kisebb-nagyobb feladatokkal, „gyakorlási lehetőségekkel”, olykor komoly próbákkal is együtt jár.
Hogy kézzelfoghatóbbá tegyem mondanivalómat, most a „gyakorlásra”, és a Szentlélek „folyamatos működésére” nézve hozok egy élő példát.
Nagyjából talán másfél évvel ezelőtt csatlakoztam a SZERETET FÖLDJE által szervezett gyógyító találkozásokhoz, amelyek a SZENT GELLÉRT KÖNYVESBOLT termében, (Bp. Kossuth L. u. 1.   T. 337-28-79.), minden hónap utolsó csütörtökjén, fél 7-kor kezdődnek.
A gyógyító alkalmak nyitottak.
Kezdetben nem voltunk sokan, Sipos Gyula vezetésével énekeltünk, imádkoztunk, tapasztalatainkat mondtuk el. A Szentlélek meghívása után elkezdődött a gyógyító imaszolgálat. Eleinte nem voltunk túl bátrak. Amíg 1-2 ember szeretetszolgálatot végzett, addig a többiek énekeltek, vagy imádkoztak. Lassan erősödött a kis csapat. Jobban megismertük és elfogadtuk egymást, feloldódott a hangulat. A nagyobb oldottságban elkezdtek eredmények születni, Isten Kegyelme apró kis „sikertörténetekkel” is erősített bennünket. Egyre bátrabbak lettünk, és egyre nagyobb eredmények születtek. Elkezdtünk örülni egymás örömeinek, főleg azoknak, amelyek e kis csoportunkból indultak ki. Imacsoportunk „tanult”, és erősödött a történetek által.
Ma már konkrét gyógyulási eseteket is elmondhatunk, amelyek bizonyítják az Úr dicsőséges munkáját és a Szentlélek gyógyító szeretetét szívünk fájdalmai, lelki megtorpanásunk, gondolati bezártságunk, és testi bajaink felett.
Mások történeteit meghagyom, hogy ők mondják el, én a magam által megtapasztaltakból mondok most egyet, amely mindig hálával és örömmel tölt el, amikor rágondolok.
Az történt, hogy valakinek az imacsoportunkból nagyon komoly övsömöre volt, Sem ülni, sem állni nem bírt huzamosabb ideig, néha még a fekvés is fájdalmas volt a bőrkiütés miatt. Nagyon erős gyógyszereket szedett. Egy alkalommal, amikor nem bírta már tovább, imát kért. (Itt kiemelném, hogy az ő kérése fontos volt, ugyanis, addig nem kérte, hogy imádkozzunk érte.)
Körülvettük, és közösen folytattuk tovább az imát, aminek sorrendjében éppen egy hálaadó ima következett. Ez alatt történt valami… Amikor az illető felemelkedett, közölte, hogy sokkal könnyebben van, és egyáltalán nem fáj semmije. Ez volt az a pillanat, amikortól egyáltalán nem szed egy szem gyógyszert sem. Meggyógyult. Több, mint fél éve történt mindez, az illetőnek azóta sem kellett egy szem gyógyszert bevennie, orvosi vélemény szerint is teljesen meggyógyult.
Hogy én mit éreztem a váratlan esetben, akkor, amikor mindez történt, azt nem igazán tudom elmondani, talán csak annyit, hogy olyan különösen erős, hatalmas szeretet-érzés járt át, ami még most is „előhívató”, amikor a történet eszembe jut. Mi ott valamennyien gyógyultunk.
Azt hiszem, ezek a megállapítások fontosak. Mert az egy pillanat alatt történő gyógyulások, amelyek nem térnek vissza, és közben örömöt hoznak, szeretetet erősítenek, békét adnak, és megváltozott életet indítanak el, azok biztos, hogy az Úr Jézustól származnak, mart a Vele való szeretetkapcsolatunk erősödik általa. Ez egy fontos jellemzője az Ő Isteni gyógyításának.
(Ez az eset pont nem ebben a közösségben történt, de azért tartom idetartozónak mégis, mert az az elfogadás, megerősítés, egy kis „bátorság-növelés”, amit a Szeretet földje „kihelyezett csoportjában” tapasztaltam, hozzájárult az eredményhez.)
A gyógyulások mellett köszönöm Istennek a kezdeményező embereket, akiknek feltétlen, és Istenhez kapcsolódó jó szándéka és elfogadása másoknak is erőt, bátorságot, és tiszta, megnyíló szeretet ad a továbblépésekhez. És köszönöm az elfogadó testvéreket is, ahol mindez megvalósítható.
Isten Áldása hasson át minden, Istenhez kapcsolódó ember munkáját!
2013. 05. 14.                                                                                     Sok szeretettel: M.G.Mária

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Az Én Igém a vég. Az Én Igém végleges. Nem létezhet más Ige.


2013. május 13. hétfő 16:38
Drága szeretett leányom, az Én maradék hadseregem nagyon gyorsan meg fog növekedni ebben az időben, és ötvennyolc nemzetben el fog el terjedni. Vezetők is lesznek köztetek, és nektek egyesülnötök kell bárhol is vagytok azáltal, hogy „Jézus az Emberiségért” imacsoportokat hoztok létre.
Először azokat tereljétek nyájatokba, akik követnek Engem és aztán azokat indítsátok el, akik mindenféle más tant követnek. Én sohasem kedveznék egy léleknek sem egy másikkal szemben. Azt szeretném, hogy ezt mondjátok el mindazoknak, akik nem hisznek Bennem, és Én megígérem nekik, hogy a Nagyfigyelmeztetés során az Igazság meg lesz mutatva számukra. Nehéznek fogják találni, hogy megtagadjanak Engem, mert Én oly módon fogom elárasztani majd a lelküket, hogy az meg fogja őket lepni, és sokkolni fogja őket. Szentlelkem le fog ereszkedni minden olyan nemzetre, ahol Imacsoportjaim létesültek.
Meg fogom sokasítani a csodák számát, melyeknek tanúi voltatok ott, ahol meggyógyítottam a szerencsétlen emberek elméjét, lelkét és testét és a köztetek lévő betegeket. Jelenlétem miatt fel fogtok Engem ismerni, melyet azokba fogok becsepegtetni, akik a pártfogásomat kérik. Ti valóban áldottak vagytok – ti, e generáció gyermekei, kik oly nagy számban lettetek kiválasztva, hogy Királyságomban az örök életnek örvendjetek, melynek soha nincs vége. Le fogjátok győzni a halált. A gonosz fel lesz falva kitartásotok ereje által, és a bűn többé már nem fog kárt tenni a lelketekben.
Gyermekeim, itt még sok a tennivaló. Engedjétek meg Nekem, hogy vezesselek benneteket a Keresztes Imahadjáratom imái által, mivel azok megnyitják majd a szemeteket az Igazságra. Mihelyt képesek vagytok már látni az Igazságot, tudni fogjátok a szívetekben, hogy mit kell tennetek. Egy jó tanács: amikor gorombán visszautasítanak benneteket, miközben az Igazságot mondjátok, csendben kell maradnotok. Imádkozzatok, hogy azok a lelkek szintén megkapják a kegyelmet, mely segít nekik abban, hogy elfogadják az Igazság Könyvét.
Az Én Igém a vég. Az Én Igém végleges. Nem létezhet más Ige. Senki nincs felhatalmazva arra, bárki is legyen az, hogy az Én Nevemben beszéljen 2010 novemberétől, azóta, hogy ez a küldetés elkezdődött, mert ők nem Tőlem jönnek. Azok a próféták, akik az előtt jöttek, és akik szintén az Én Nevemben beszélnek, áldottak, és Én továbbra is védelmezni fogom őket. Hangom ezeken az üzeneteken keresztül szól a világhoz. Szeretett Édesanyám, a Szeplőtelen Szűz Mária is beszél a látnokaihoz, és Én Küldetését újból megáldottam.
Tudnotok kell, hogy a Sátán hadseregéhez számos hamis próféta tartozik, akik édeskés hangon beszélnek. Nyugtatgató, szerető és álcázott üres ígéretekkel, ők pontosan az ellenkezőjét fogják mondani annak, mint amit Én mondok nektek. Tudnotok kell, hogy egyedül csak az Én Hangom fogja mondani nektek az Igazságot. Csak egyedül az Én hangom fogja elmondani nektek az eljövendő eseményeket, amelyek valóban bekövetkeznek. Senki másnak nem lehet megadni és nem is lesz megadva az a jogosultság, hogy az Én – Jézus Krisztus – képviseletemben, vagy szeretett Atyám képviseletében beszéljen.
Vigasztalódjatok ezen kinyilatkoztatással és ismerjétek fel, hogy egyedül csak a Szentháromság beszél ilyen tűzzel, Aki elnyeli a lelkeket, akikben nincs büszkeség, és tele vannak Irántam való alázatos szeretettel.
Jézusotok

Miasszonyunk a Béke Királynéja a következőket mondta Pedro Regis (brazil) látnoknak

3815; 2013. május 7.
Drága gyermekek, megpróbáltatás és halál jellemzik az Egyház jövőjét, de győzelem vár azokra a hívekre, akik túlélik a nagy üldöztetést. Szenvedek ezek miatt a rátok váró események miatt. Isten mindezt meg fogja engedni, hogy az Egyház újra olyanná váljon, amilyen egykor volt. Mikor minden már elveszettnek tűnik, megjelenik a hit embere. Az ő karizmája és szentsége vonzani fogja az elszakadtakat. Ez lesz az Én Szeplőtelen Szívem végső diadala. Bátorság. Ne hagyjátok abba az imát. Én együtt megyek veletek.
Bármi történjék is, soha ne távolodjatok el az igazságtól. Ma ezt az üzenetet hoztam nektek a Legszentebb Szentháromság Nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek Nekem, hogy újra összegyűjtselek benneteket. Megáldalak titeket, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében. Ámen. Béke legyen veletek.

3816; 2013. május 9.
Drága gyermekek, az emberiség a szenvedések által fog megtisztulni. Még hosszú, nehéz megpróbáltatásokkal teli évek állnak előttetek. Ti, akik hallgatok rám, nem kell félnetek. A hívő emberek nem fognak kudarcot vallani. Legyetek résen, hogy ne tudjanak titeket bolonddá tenni. A gonosz mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy eltérítsen titeket az igazságtól. Merítsetek erőt az imádságból, az Eucharisztiából, és az én Jézusom szavait hallgatva.
Fogadjátok meg kérésemet is, mert szentségre kívánlak vezetni benneteket. Ne álljatok karba tett kézzel. Menjetek bátran előre. Ma ezt az üzenetet hoztam nektek a Legszentebb Szentháromság Nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek Nekem, hogy újra összegyűjtselek benneteket. Megáldalak titeket, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében. Ámen.
Béke legyen veletek.

3817; 2013. május 11.
Drága gyermekek, Édesanyátok vagyok, és ti jól tudjátok, hogy egy anya mennyire szereti a gyermekeit. Ne hagyjátok, hogy az elbizonytalanodás távol tartson benneteket kéréseim elfogadásától. Szükségem van rátok. Meg szeretném mutatni elkülönült gyermekeimnek a Fiamhoz, Jézushoz vezető ösvényt. Tudom, hogy képesek vagytok segíteni nekem. Ne hátráljatok meg. Kérem, hogy ne engedjétek kialudni a hit lángját. Üzeneteim miatt üldözni fognak benneteket az emberek, de biztosak lehettek abban, hogy én és Jézus mindig szeretni fogunk titeket. Szeplőtelen Szívem végső győzelmekor meglátjátok majd a terveim szerint végzett munkátok gyümölcseit. Az én győzelmem a ti győzelmetek lesz. Bátorság. Amikor úgy látszik, hogy minden elveszett, akkor fog Isten nagy győzelme bekövetkezni. Végül az Egyház győzedelmeskedni fog. Félelem nélkül haladjatok előre. Ma ezt az üzenetet hoztam nektek a Legszentebb Szentháromság Nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek Nekem, hogy újra összegyűjtselek benneteket. Megáldalak titeket, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében. Ámen. Béke legyen veletek.
3818; 2013. május 13.
Drága gyermekek, Édesanyátok vagyok, és a Mennyből jöttem, hogy Fiamhoz, Jézushoz vezesselek titeket. Ti most a nagy szellemi küzdelem idejében éltek. Az Eucharisztia, a Rózsafűzér, a Szentírás, és a Gyónás azok a fegyverek, amelyeket ajánlok nektek ehhez a nagy harchoz. Kövessétek az utat, amit mutattam nektek, és győzedelmeskedni fogtok. A gonosz nagy lelki sérüléseket fog okozni sok lélekben, és sokan térnek le a megtérés útjáról. Legyetek éberek. Édesanyátok vagyok, aki szenved attól, ami rátok vár. Ha az emberek megfogadnák esdeklő kéréseimet, lelkileg meggyógyulnának. Hajtsátok imára térdeteket. Még sokat fogtok szenvedni. Hosszú a Kálváriához vezető út az emberiség számára. Azok, akik az igazság védelmére lettek kiválasztva, meghátrálnak félelmükben. A hit nagy válságba kerül. Gyorsan forduljatok meg.
Ma ezt az üzenetet hoztam nektek a Legszentebb Szentháromság Nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek Nekem, hogy újra összegyűjtselek benneteket. Megáldalak titeket, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében. Ámen. Béke legyen veletek.