2011. december 19., hétfő

„Gondoskodj Te!”

(Egy szentség hírében meghalt nápolyi papnak, Don Dolindo Ruotolonak adta ezt a tanítást az Úr.)
Miért vagytok nyugtalanok és megzavarodottak? Hagyjátok Rám gondjaitokat, minden ügyeteket, és megnyugszotok. Bizony mondom, hogy minden valódi, vak és teljes odaadási aktusotok meghozza azt a hatást, amit kívántok és megoldja a tüskés szituációt.
Az, hogy Rám hagyatkoztok, nem azt jelenti, hogy aggódtok, nyugtalankodtok és kétségbeestek, majd végül izgatottan kértek Engem, hogy segítsek. A Rám hagyatkozás ezt jelenti: nyugodtan csukjátok be a lelketek szemét és adjátok át magatokat Nekem, hogy fölvegyelek a karomba és átvigyelek a túlsó partra, mint egy anya az alvó kisgyermekét.
Ami összevisszává tesz, és nagyon árt nektek, az a 'grüblizés', egy gondolat körüli forgás és az aggodalmaskodás, amivel kínozzátok magatokat, mert azt hiszitek, minden áron nektek kell mindent megoldani.
Mennyit tudok tenni, ha a lélek lelki és anyagi szükségeiben Hozzám fordul, Rám néz, és azt mondja: "Gondoskodj Te!" és közben becsukja a szemét és elnyugszik Bennem.
Kevés kegyelmet kaptok, ha gyötritek magatokat, hogy megkapjátok. De nagyon sokat kaptok, ha az imátok teljes önátadás.
A szenvedésben imádkoztok, hogy vegyem el azt, de úgy vegyem el, ahogy ti elképzelitek. Hozzám fordultok, de azt akarjátok, hogy alkalmazkodjam a ti elgondolástokhoz. Olyanok vagytok, mint az a beteg, aki az orvostól egy kúrát kér, de ő maga akarja előírni, hogy az milyen legyen.
Ne így imádkozzatok, hanem úgy, ahogy tanítottalak a Miatyánkban. A „Szenteltessék meg a Te Neved” azt jelenti: „Dicsőítsen meg ez a bajom és szorongatásom.” A „Jöjjön el a Te Országod” azt jelenti: „Minden építse a Te Országodat bennünk és a világban.” A „Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is” azt jelenti: „Tégy ebben az ügyemben úgy, ahogy a legjobbnak látod az örökéletünk és a földi életünk szempontjából.”
Ha igazán azt mondjátok: „Legyen meg a Te akaratod”, vagy: „Gondoskodj Te”, akkor beavatkozom egész mindenhatóságommal és megoldom a kilátástalan helyzetet.
És ha azt látod, hogy a helyzet rosszabbodott, ahelyett, hogy javult volna? – Ne nyugtalankodj! Csukd be a szemed és mond bizalommal: „Legyen meg a Te akaratod, gondoskodj Te!” Bizony mondom neked, gondoskodni fogok, beavatkozom, mint egy orvos, és akár csodát is teszek, ha kell.
Azt látod, hogy a beteg állapota rosszabbodott? Ne nyugtalankodj, hanem csukd be a szemed és mond: „Gondoskodj Te!” Bizony mondom neked, gondoskodni fogok.
Az aggodalmaskodás, nyugtalankodás és egy dolog következményein való 'grüblizés' a Rám hagyatkozás ellen van. Ez olyan, mint annak a gyereknek a türelmetlensége, aki azt kívánja, hogy az anyja gondoskodjon a szükségleteiről, de közben mégis maga akarja megoldani a dolgot, és ötleteivel, szeszélyeivel csak zavarja az anyja munkáját.
Csukjátok be a szemeteket és engedjétek, hogy a kegyelem áradata hordozzon. Csukjátok be a szemeteket és engedjetek Engem munkálkodni. Csukjátok be a szemeteket és forduljatok el a jövőért való aggodalmaskodástól, mint valami kísértéstől. Nyugodjatok Bennem!
Higgyetek a jóságomban! És szeretetemre mondom, hogyha így kértek: „Gondoskodj Te!”, akkor egészen átveszem a gondoskodást; megvigasztallak, megszabadítlak és vezetlek. – És ha más úton kell vezetnelek, mint amit ti gondoltatok, akkor tanítlak. A karomban hordozlak, mert nincs hatásosabb orvosság, mint az Én szeretetem beavatkozása. Csak akkor gondoskodom, ha becsukjátok a szemeteket.
Álmatlanul hánykolódtok, mindent föl akartok mérni, kikutatni, mindenre gondolni és emberi erővel akartok mindent megoldani. Vagy ami még rosszabb, emberekben bíztok, az ő beavatkozásukban reméltek. Ez akadályozza az Én szavaimat és szándékaimat. Mennyire szeretném ezt az odaadást tőletek, hogy megajándékozzalak! Mennyire meg­szomorít, amikor ilyen nyugtalannak látlak titeket. – A Sátán épp ezt akarja, hogy nyugtalanok legyetek, hogy kivonjon az Én működésem alól. Azt akarja, hogy egészen az emberi kezdeményezésnek adjátok át magatokat. Egyedül Bennem bízzatok! Nyugodjatok el Bennem. Hagyatkozzatok egészen Rám. Csodákat teszek abban a mértékben, amennyire átadjátok magatokat Nekem, amennyire bíztok Bennem. Kegyelemkincseket adok, ha egészen szegények vagytok. [Vagyis ha nem ragaszkodunk a saját elképzeléseinkhez. A ford.]
Ha megvannak a segítő forrásaitok, akármilyen kis mértékben is, vagy ilyeneket kerestek, akkor természetes síkon mozogtok. A dolgok természetes lefolyását követitek, amit a Sátán gyakran megzavar. Aki mindent kikutat és mérlegel, az nem tesz csodákat, még a szentek sem.
Ha azt látod, hogy minden csak egyre jobban összezavarodik, mond becsukva a lélek szemét: „Jézus, gondoskodj Te!” és tereld el a gondolataidat aggódásod tárgyától, mert nehéz neked a bajt látni, és mégis bízni Bennem. Tereld el a gondolataidat önmagadról! És tégy így minden szükségleteddel kapcsolatban.
Tegyetek mindnyájan így, és állandó, nagy, csendes csodákat fogtok látni. Gondoskodni fogok mindenről, biztosítlak benneteket.
Imádkozzatok mindig így Rám hagyatkozva, és nagy békesség fog eltölteni akkor is, ha az áldozat és engesztelés kegyelmét adom nektek. Akkor is, ha szeretetem szenvedést rak rátok. Lehetetlennek tűnik ez neked? Csukd be szemed és mondd egész lelkedből: „JÉZUS, GONDOSKODJ TE!” Ne félj, gondoskodni fogok. Te pedig áldani fogod a Nevemet, és magadat megalázod. A te imáid nem érnek annyit, mint a bizalom ráhagyatkozásának egy aktusa. Gondold ezt meg. Nincs hatásosabb novéna, mint ez:
                                  „JÉZUSOM, RÁD HAGYATKOZOM, GONDOSKODJ TE!”

1995. Jézus. (Boitsfort-1) 56. November 18.
Gondjaidat add Nekem, elveszem tőled. Azt akarom, hogy ne vonja el a figyelmedet Rólam. Emlékszel? 1985 Nagypéntekén azt mondtam neked: „Te csak törődj az Én dolgaimmal, a tieidre Én magam viselek gondot.”

1997. Látnok. (Boitsfort-1) 120. Szeptember 3.
Ebből a példából megtanultam, hogy semmi áron nem szabad beleszólnunk Isten dolgaiba. Ő jobban tudja, mi nekünk a jó. Ő mindig akkor szólítja magához a lelkünket, amikor a legközelebb állunk az üdvösséghez. Így a legjobb, mind az eltávozó személy, mind az itt maradottak számára. A szüleim házassága mindig is boldogtalan volt a fent leírt problémák miatt. Az építkezés nagyon lefoglalta apámat, és így átmenetileg megváltozott. Ezt a jóra fordult állapotot akarta a jó Isten apám javára kihasználni. Ebbe szólt bele az én tudatlan és engedetlen szeretetem. Ma már egyetlen pillanatot sem kérek sem pluszba, sem mínuszba a földi életből sem a magam, sem mások számára. Még a hozzám legközelebb álló személy részére sem. Isten jobban szereti őt, mint én. A legfontosabb ima számomra a Miatyánk. Abból kihangsúlyozom: Legyen meg a Te akaratod! Imádkozhatunk a lelki-testi épségünkért, pl. utazásunk előtt. Ezt kötelességemnek tartom. De minden imám befejezése ez: Ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint Te. Ámen.

Az Isten jelenlétének tudatosítása

1963. Szűzanya. (Kérizinen-1) 80-81.
Gyermekeim, ebben a szertelenül nyugtalan világban, ahol minden változik és elmúlik, legyetek bizalommal, mert Isten nem változik.
Gyakran panaszoljátok, hogy a gyűlölet és az önzés századában éltek. Ez azért van, mert a bűn századában éltek, és az ember ahelyett, hogy Jézus Véréhez folyamodna bocsánatért, testvéreinek vérét ontja a háborúkban. A Föld továbbra is bíborvörös marad addig a napig, amikor az emberek végre beismerik bűneiket, és a Megváltó Véréhez folyamodnak, hogy elnyerjék a bocsánatot és a békét.
Mily csodálatos fény ragyogna fel e sötét világ felett – ahol annyian küzdenek reménytelenül, és oly sok fájdalom gyötri az embereket –, ha minden hívő elfogadná Krisztus üzenetét, és úgy élne, mint aki hisz az Ő eljövetelében és az örök életben.
És ti, akik lelki éltet éltek, akartok-e gyors előrehaladást tenni Isten útjain? Akkor éljetek az Ő jelenlétében! Az igazi haladás útja az, ha tudatában vagytok, hogy Isten mindenben jelen van. Csak így tudtok tartós eredményt elérni. Jézus egész földi életében kapcsolatban volt az Atyával, ezért hirdethette az élet igéjét.
Értsétek meg, hogy Isten jelenlétének tudatosítása az erény hajnala és megkoronázása, a lelki élet és az egész keresztény tökéletesség alapja és gyökere. Egyszerű tekintet ez, amely felemel és egyesít titeket Istennel. Tiszteletteljes csönd a jelenlevő Isten fensége előtt: ebben a csöndben megsemmisültök, s imádjátok, és hallgatjátok Istent, aki beszél hozzátok. Ebben a megsemmisülésben lelketek viaszként lágyul meg Isten szeretetének melegétől. Édes, meghitt beszélgetés ez Istennel, szívetek szent pihenése az ő Szívén, ahol úgy szóltok Hozzá, mint baráthoz.
Azok a lelkek, akik Isten jelenlétében élnek, mindenben az Ő munkálkodását látják, készen állnak mindenre és képesek hősies fokon gyakorolni az erényeket. Bátrak a megpróbáltatásban és nagyobb erővel állnak ellen a kísértésnek. Ha elbuknak, gyorsabban felállnak.
Az isteni jelenlét vezet benneteket a benső életre, az Istennel való bensőséges egyesülésre. Ez a jámbor lelkek gyönyörűsége. Cselekedeteiteknek tiszta szándékot sugall.
Ezzel ellentétben, ha megfeledkeztek az Ő jelenlétéről, az megnyitja szívetek kapuját minden bűn számára. A bűnösök nem törődnek Istennel. Ezért szennyes minden gondolatuk, szavuk és munkájuk. Szívük romlott és bűnös.
Induljatok! Álljatok munkába! Ha előfordul, hogy több órán keresztül nem emeltétek lelketeket Istenhez, ne bátortalanodjatok el. Hamarosan megszeretitek ezt a gyakorlatot. Könnyűvé válik majd számotokra, és észre fogjátok venni a boldogító eredményt viselkedésetekben, s nagy nyugalmat és békét fogtok élvezni. Szívetek kitágul, Istent imádjátok majd szüntelen fohászokkal, amelyek tüzes nyílként hatolnak Szívébe, hogy megnyissák számotokra.
Bízzátok rám lelketeket, s én megőrzöm lelkem sarkában, hogy megmaradjatok az Ő jelenlétében, akiről az emberek megfeledkeznek, és aki mégis szeret titeket.

1987. Jézus. (Vassula-1) 201.
Én minden vagyok. Én vagyok az Alfa és az Omega. Én vagyok az Örökkévaló. Én vagyok az éltető ital. Szeress engem! Maradj bennem, sohase félj tőlem! Hagyd el ezt a félelmet, amelyet rosszul tanítottak az emberek, helyettesítsd a szeretettel. Félelem nélkül élj bennem! Csak akkor félj tőlem, ha fellázadsz ellenem. Szeretet vagyok. Mondd meg nekik, mondd meg nekik, milyen mélységes szeretet van Szívemben!

1988. Jézus. (Vassula-2) 257-258.
Ne feledkezz meg rólam! Emlékezz jelenlétemre! Tudod-e, hogy mennyire vágyom arra, hogy jelenlétemről elmélkedj? Jelenlétem is fontos misztérium, amelyről sokan elfeledkeztek. Elmélkedjetek jelenlétemről! Gyermekeim, akiket örökké tartó szeretettel szeretek, szerezzetek nekem örömöt, emlékezzetek meg valóságos jelenlétemről! E szavakkal készüljetek: – mi ketten,– te és én, – én és te,– mi. Fogadjatok be engem munkátokba, beszélgetéseitekbe és gondolataitokba! Tiszteld jelenlétemet, soha ne feledd, hogy én vagyok a Szent! Ha rám gondoltok, és arra, hogy veletek vagyok, kevesebbet fogtok vétkezni.

http://kenyestemak.hu/htm/nemkoz.htm 

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Úgy imádkozzatok, mint eddig még sohasem


2011. december 18., vasárnap, 3:10

Drága leányom, a legfőbb aggodalmat azok a lelkek okozzák számomra, akik oly messze állnak Tőlem.

Minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy imáim elterjedjenek, ezek által könyörögvén Örök Atyámhoz a lelkek védettségéért. (A keresztes imahadjárat 13. imája)

„Ó, Mennyei Atya, szeretett Fiad, Jézus Krisztus szeretete által, kinek kereszthalála a bűntől megmentett minket, kérlek, mentsd meg mindazokat, akik még visszautasítják Irgalmassága Kezét. Áraszd el lelküket drága Atyám, szereteted zálogának jelével. Könyörögve kérlek Téged, Mennyei Atyám, hallgasd meg imámat, és mentsd meg ezeket a szegény lelkeket az örök kárhozattól. Add, hogy Irgalmasságod által legyenek ők, akik majd elsőként lépnek be a földi Béke Új Korszakába.”

Arra buzdítom híveimet, akik ezeket a világnak adott üzeneteket olvassák, hogy úgy imádkozzanak, mint eddig még sohasem.

Szükségem van odaadásotokra, mely egyben biztosíték arra, hogy minden gyermekem szíve szeretetével és örömével fogadja el majd ajándékomat.

Nekik nem szabad félniük, mert Én szeretetem és irgalmasságom ajándékával jövök hozzájuk.

Jézusotok,

Az egész emberiség Megmentője és Megváltója