2013. május 19., vasárnap

Pünkösdi gondolatok


Istenről és a szent dolgokról helyesen kétféleképpen beszélhetünk: vagy a hallgatóság számára azokat és csak azokat a tanításokat mondjuk el, amelyeket a hitüket építik, és minden lényegtelen, bizonytalan, nehezen érthető vagy téves dolgot elhallgatunk, vagy ellenkezőleg, a hallgatók által helytelenül tudott összefüggéseket vonjuk kétségbe. Így mindkét alkalommal a hithez kerülnek közelebb, hiszen vagy épülnek valamivel, vagy valami olyasmit vesztenek el a hitükből, amelyik nem volt megfelelő tisztaságú, és így lelki életüket helytelen irányba terelte, vagy egyenesen káros és veszélyes volt nem csak lelki, hanem fizikai életükre, életvitelükre is, beleértve szűkebb vagy nagyobb környezetüket is.
Általában az első esetben az ember konfrontációt nem vállal fel, de mondanivalóját nem is kiséri figyelem, a kimondott szavak súlytalanok maradnak, hamar feledésbe merülnek. A kimondott Ige azonban a maga valóságában érvényesül és hat, és események olyan láncreakcióját indítja el, amely előbb-utóbb az embert felelősségre vonja a figyelmetlenségért, a nem megfelelő fokú figyelemért és a hitetlenségért is. Az Ige ebben az esetben is megérteti magát azokkal, akik erre alkalmasak, és megtöri azokat, akik erre alkalmatlanok. Ezt az Ige tisztasága, a megnyilvánuló igazság ereje viszi véghez, amely ugyan lehet az ember számára elsőre észrevétlen, de a tisztaság és az erő fokához mérten hozza létre a változás mértékét is. Ez esetenként sokak számára elképzelhetetlenül nagy, sorsfordító vagy katasztrofális is lehet. A nagy történelmi változások előtt, amelyeket tulajdonképpen az egyes személyek, társadalmi csoportok, népcsoportok az Igéhez való viszonya előre meghatároz, ezért állnak olyan sokan értetlenül. Mert nem tudják, hogy mi miből következik – csak evilági jelenségekből, eseményekből és tényekből következtetve az ember nem láthat túl messzire.
A második esetben az ember a nyilvánvaló dolgokat kimondja, felvállalva a konfliktust, a bántódást és a sértődést is. Soha olyan keményen nem beszéltek még az emberekhez, mint a próféták idejében, és ha Krisztusnak a farizeusokhoz, vagy Mohamednek a hitetlenekhez intézett mondatait olvassuk, hát igencsak elgondolkodunk rajta, hogy mi ki mernénk-e mondani azoknak a szavaknak a mai megfelelőit mások előtt.
Olyanok vagytok, mint a rothadó hullák! - vághatnánk a mai liberális püspökök, rabbik fejéhez, de nyugati politikusok, milliárdosok sem maradhatnának ki a sorból. A nyilvánvaló lelki állapotra való egyértelmű rámutatás épp úgy az igazsághoz tartozik, mint a tanítás vagy az, hogy a hívőknek egymás felé kötelezően türelmet kell mutatnia. Aki az egyikből nem ért, az értsen a másikból, vagy az egyik segítsen a másikat is megérteni. Aki semmiből sem ért, az menthetetlen.
Krisztus mennybemenetele után a tanítványok az első pünkösdkor elteltek Szentlélekkel, és megerősödtek lélekben, hogy az igaz tanítást hirdessék, és egyben feddjék is az embereket, ha szükséges. Krisztus áldozata és útmutatása után, annak következményeként az apostolok prédikációjára sokan térnek meg a csodák, tanítások, intések hatására, de a többség továbbra is elutasító marad, vagy egyenesen ellenségessé válik, magát továbbra is bölcsnek tartva. Nekik jut Titus, a római hadvezér, hogy elhozza az ítéletet. Titus Flavius Vespasianus óriási szivességet tesz az emberiségnek, amikor Jeruzsálem lerombolásával felszámolja az egész emberiség létét fenyegető káros és sötét szellemiséget, és egyben bosszút áll Krisztus, a próféták, és minden ártatlan véréért is a zsidóságon. Nagy fordulat ez a Római Birodalom életében, hiszen előzőleg a zsidó Néró császár tart keresztényüldözést, elsősorban a farizeusok és saddoczeusok, azaz a birodalom gazdag és tehetős polgárainak sugallatára.
Vajon Titus érkezésekor hányan gondoltak Krisztus szavaira: “Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert”? Mert Krisztus tanításai és a Szentlélek kitöltése tette lehetővé, hogy a sötétség birodalmának tartóoszlopai meggyengüljenek, és Titus diadalra vezethesse légióit.
Krisztusnak egy másik mondata pedig ugyanúgy örökérvényű: “Immár pedig a fejsze is rávettetett a fák gyökerére: minden fa azért, a mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik.”
Egyszerű és szelíd figyelmeztetés, amelyet hamar elfelejtenek sokan, de az ítélet napján majd üt mint a kő és éget mint a tűz. A mostani Jeruzsálem és a mai Babilon büntetése sem fog elmaradni: az ítélet mindig hirtelen és váratlanul éri a hitetleneket.
Tamási Attila

Horváth István Sándor: Egy halász lelkesedése

Fiatalok beszélgetnek egymással az esti filmről, majd témát váltva a fészbúk aktivitásukról. Szóba kerül, hogy hol lehet klassz ruhákat kapni a városban, melyik új telefonra vágyakoznak. Azt gondolnám, hogy ezek valóban őket érdeklő témák, de inkább unalom sugárzik beszélgetésükből, mintsem lelkesedés. Aztán komolyabb témák következnek: mit tanulnak az egyetemen, mit terveznek annak befejezése után, mire lesz jó a diploma. A lelkesedést még mindig hiányolom, pedig talán elvárható volna valakitől, aki az általa megálmodott életpályának nekiindul. Valakitől, aki teremteni, újat alkotni, felfedezni, szépet létrehozni akar a munkájával, s nem csupán azért akar dolgozni, hogy legyen miből befizetni a sárga csekkeket. Talán jogosan érzem, hogy elvárható volna a lelkesedés. Talán jogosan érzem, hogy a fiataloktól ellopták a jó ügyekért érzett szenvedélyt, lelkesedést. A húsvéti időszakban olvastuk az evangéliumban, hogy amikor a halászó Péter apostol meghallja, hogy az Úr Jézus áll a parton, akkor nem várja meg, hogy szépen nyugodtan kievezzenek a bárkával, hanem azonnal a vízbe veti magát és kiúszik a partra, hogy minél hamarabb a Mesterhez érjen. Micsoda lelkesedés! Pedig ez még a Szentlélek pünkösdi eljövetele előtt történt. Tanuljuk meg a lelkesedést az öreg halásztól, aki még nem is volt olyan öreg! Lelkesítsen bennünket a Szentlélek! A húsvét utáni ötvenedik napon, tíz nappal Urunk mennybemenetelét követően a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük ma, pünkösd napján. Az egykori eseményt nem az evangélium, hanem az Apostolok Cselekedetei szentírási könyv írja le, ezt olvassuk a szentmise olvasmányában (vö. ApCsel 2,1-11). Eszerint az apostolok együtt vannak és imádkozva várják, hogy az Úr ígérete beteljesedjék, eljöjjön a Szentlélek. Bizonyára nem tudták, hogy miként fog ez történni, mindenesetre nyitottak. Az együttlét, mint a közösség jele, valamint az imádkozás, mint az Istenre figyelés jele elengedhetetlen a Szentlélek fogadásához. Ahol ugyanis ez hiányzik, azaz ahol széthúzás vagy ellenkezés van, vagy ahol az emberek nem figyelnek Isten szándékára, akaratára, üzenetére, ott zárt szívekre talál a Lélek. A Szentlélek jövetelét különleges jelek kísérik: heves szélvihar közeledéséhez hasonló zúgás támad, majd lángnyelvek jelennek meg, amelyek az apostolokra ereszkednek. A Lélek indítására nem tanult nyelveken kezdenek beszélni Jézus tanításáról, haláláról és feltámadásáról.
Miben fedezhető fel a Szentlélek működése, hatása, tevékenysége, egyszóval jelenléte? Mindenekelőtt a szentírási könyvekben. Hitünk szerint a Szentlélek sugallta a Szentírást, ő irányította a szerzőket, hogy Isten üzenetét tévedés nélkül jegyezzék le, és hiány nélkül tartalmazza azt az igazságot, amely bennünket az üdvösségre vezet. Emellett a Szentlélek hatása figyelhető meg a szent Hagyományban, amely évszázadokon keresztül megőrizte a krisztusi tanítást, valamint az Egyházi Tanítóhivatalban is, amely a tanítás tévedésektől mentes továbbadásának felelőse.
A Szentlélek működésének másik fontos területe a liturgia, a szentségek kiszolgáltatása, különösen is a szentmise. E szertartások során Isten a Lélek segítségével létesít kapcsolatot velünk, emberekkel. A Lélek közvetítésével vagyunk képesek imádkozni, Istenhez szólni, és az ő üzenetét meghallani, megérteni.
A Szentlélek harmadik, s idén, a Hit évében különösen is kiemelendő működési területe az apostoli, hithirdető, evangelizációs munka. A Szentlélek áldásos működésének köszönhetően az evangélium hirdetése minden korban megújítja az Egyházat. Mindazok, akik részt szeretnének venni ebben az évszázadokon átívelő szolgálatban, engedjék, hogy bennük is működjön a Lélek! Engedjék, hogy az Értelem Lelke az evangélium igazságának felfedezésére vezesse őket! Engedjék, hogy Isten Lelke az evangélium hirdetésére indítsa őket!
Sokszor emlegetjük, hogy a Szentlélek az új élet forrása. Jelen van minden születésnél és újjászületésnél. Jelen van minden ember születésénél és a keresztségben való újjászületésénél. Jelen van lelki újjászületésünknél, amikor a szentgyónásban bocsánatot nyerünk. Jelen van az Egyház születésénél, ezt ünnepeljük a mai pünkösdi ünnepen, és jelen van az Egyház állandó újjászületésénél. A Szentlélek az új evangelizáció forrása. Ösztönözzön bennünket hitünk titkainak megértésére és indítson bennünket Krisztus evangéliumának hirdetésére! Legyen a Szentlélek mindannyiunk számára a hitben való újjászületés forrása!

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Amikor a Szentlélek jelen van, akkor, mint a tűz terjedni fog, és Isten Igéjét minden nyelven ismételten feleleveníti

Drága szeretett leányom, a Szentlélek Ajándékát nagyon sokan félreértik. Ez egy értékes Ajándék, és Isten Nagylelkűségének köszönhetően árad a világra. Ez nagy szeretettel adatik mindenki számára, de nem mindenki fogadja ezt el. Nem mindenki képes befogadni ezt az Ajándékot. Azok, akik azt hiszik, hogy kiérdemelték ezt az Ajándékot, mert azt mondják, hogy ismernek Engem, és akik teológiailag minden szempontból képzettek, nem szükségképpen felkészültek befogadni ezt a Legszentebb Ajándékot.
Tíz napon át az Utolsó Vacsora Termében (Cönákulumban) szeretett Édesanyámnak türelmesen meg kellett magyaráznia Apostolaimnak az alázat fontosságát. Ez a Mennyei Ajándék alázat nélkül nem tölthet el benneteket. Néhányan Apostolaim közül azt gondolták, hogy mivel ők választott tanítványok voltak, jobbak az egyszerű embereknél, mert közelebb álltak Hozzám, és ezért másoknak automatikusan a lábaik elé kell vetniük magukat. De természetesen, nem ez az, amire Én őket tanítottam. Édesanyám hosszú órákat töltött azzal, hogy elmagyarázza nekik, a büszkeség hogyan akadályozhatja meg a Szentlélek belépését a lelkükbe.
Amikor a Szentlélek belép egy lélekbe, sok Ajándékot hoz magával. Ez lehet a tudás Ajándéka, a Nyelveken Szólás Ajándéka, a Bölcsesség Ajándéka, a Szeretet Ajándéka, a Gyógyítás Ajándéka vagy a Prófétálás Ajándéka. Az Apostolaim esetében az történt, hogy amint megkapták ezt az Ajándékot, hamar rájöttek arra, hogy ezt követően, nekik sohasem szabad megengedniük a büszkeség bűnének azt, hogy Küldetésüket beszennyezze. Mert ha a gőg egy olyan személy útjába áll, aki megkapta a Szentlélek Ajándékát, akkor onnan Isten Lelke eltűnik, és helyében a sötétség szelleme fog lakozni.
Egy sötét lélek nem képes másokra árasztani a Szentlélek Világosságát. Csak sötétséget képes terjeszteni. A lélek sötétsége megtéveszt másokat. Ez különösen akkor megtévesztő, amikor olyasvalakiről van szó, aki szent tanítvány hírében áll, vagy pedig Tanításaim szakértőjeként ismert. Mindez gyűlöletet, nyugtalanságot eredményez és a reménytelenség érzését kelti.
Hogy megkaphassátok a Szentlélek Ajándékát, meg kell tisztítanotok a lelketeket és mentesítenetek kell a gőg bűnétől, különben sohasem kaphatjátok meg Őt. Amikor a Szentlélek jelen van, akkor, mint a tűz terjedni fog, és Isten Igéjét minden nyelven ismételten feleleveníti.
Ez magával hozza majd az elme, a test és a lélek gyógyulását, és a bölcsességet, mely egyedül csak Istentől jöhet. Ez a megtérést fogja terjeszteni világszerte.
Ezek lesznek azok a gyümölcsök, melyek által tudni fogjátok, hogy a Szentlélek hol van jelen. Minden lehetséges Ajándék sokasága, beleértve a Mennyei csodákat is, most mindenki javára az Igazság Könyvében lett kinyilvánítva – A Könyvben, mely ezekre az időkre volt megígérve, hogy az emberiség javát szolgálja. Fogadjátok azt szívetek jóindulatával és adjatok hálát Istennek az egyik utolsó Mennyei Ajándékért, a Nagy Nap előtt.
Jézusotok

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal


EGYHÁZAMAT ÚJ FÉNYESSÉGBE ÖLTÖZTETEM
 
2013. május 15.
 
 
Béke legyen veled, kedvesem; engedd meg, hogy ily módon szóljak hozzád; töltsd be lelkedet az Én Lelkemmel; örvendezz! Mert Én Vagyok van veled; ne feledd, hogyan töltöm el lelkedet Bölcsességgel; csupán szeretetet kérek tőled, állhatatosságot és alázatot, hogy véghez vidd Művemet és a küldetést, amellyel megbíztalak;
 
Új fényességbe öltöztetem Egyházamat, várj és meglátod!
 
Gondoskodom Egyházamról és hatalommal ruházom fel; meggyógyítom; Leányom, ó kedvesem, ha csak tudnád, mily végtelen irántad való szeretetem, és mit érzek amikor belépek szívedbe! énekhez hasonló, amikor érzem Irántam való szeretetedet, állandó dallam; növeli a köztünk lévő barátságot; városom, megvigasztalódom és boldogság tölt el… halljad, sok megpróbáltatáson mentél keresztül, áldozathozatalon és csatán még azokkal szemben is, akiket melléd rendeltem; tanuld meg, hogy az egyetlen segítség Tőlem jön, és ez az égi segítség felemeli lelkedet megpróbáltatásaid idején; vigasztalást nyújt; megújít a te időd tüzes csatái ellen vívott küzdelmeidben és minden hamis váddal kapcsolatban, melyet Üzeneteim ellen felhoznak; azokkal szemben, akik tudásukkal és eszükkel kérkednek;
 
Ó, én Erősségem, jöjj sietve segítségemre, mentsd meg lelkemet és életemet tőlük!
 
Mondom neked, hagyd Rám azokat, akik a világból valók, te pedig élj szentül, békében és utasításaim szerint; emlékezzél: minden egyes napon felkenlek téged – nem olvastad: „Az ilyen áldást nyer az Úrtól, s irgalmat Istentől, oltalmazójától. Ez azok nemzedéke, akik Őt keresik, akik Jákob Istenének arcát keresik.”
 
Sanyargat az ellenség? hála nekik, Vassula, elnyered a Mennyei Királyságot; örvendezz tehát és légy boldog, mert nagy lesz jutalmad a Mennyben! Járd utadat, melyet kijelöltem számodra: a becsületesség és hűség ösvényét, és ha ellenségeid gonosz tetteikkel fenyegetnek, jöjj Hozzám és élvezd Édességemet, mert úgy ismernek Engem, hogy megvigasztalom a lelket a bajok idején.
 
Itt vagyok, hogy tanácsodat kérjem; tudom, hogy mivel mellettem állsz, nem kell félnem semmitől, és megkapok minden segítséget.
 
Légy az Én követem; mert minden, amit Nevemben teszel, olyan mintha Én kérném rajtad keresztül; és a kérés, melyet Nevemben intézel: a kiengesztelődés Velem, Istenetekkel; ez a te témád, hogy megdicsőíts Engem: Értem, a te Istenedért való munkálkodásod vezet téged megszentelődésedre; maradj Mellettem, dolgozz a szentség szellemében és ezáltal, istenfélelemmel eltelve, szolgálatod gyökeret ereszt Bennem, és embereket nyer meg Számomra, akiknek elméjét a világ istene elvakította;
 
arra figyelj, ami rád lett bízva; ne távolodj el Tőlem; hallgass Rám: a legfontosabb eleme annak, ami megalapozza a kegyelmet, az az isteninek kifejlődése, ami akkor történik, amikor Szentlelkem megérint téged, nemzedék; mondd meg nekik, hogy Szentlelkem elmenekül a hazug nyelvűektől, a kezektől, melyek ártatlan vért ontanak, a szívtől, mely gonosz terveket sző, azoktól, akik arra éreznek késztetést, hogy gonoszat cselekedjenek, a hamis tanúságtevőktől, kik szüntelenül hazudnak; azoktól, akik széthúzást szítanak a testvérek között; és hozzáteszem, azoktól, akiknek örömet okoz, ha rosszat művelnek; valóban, aki igazságtalanul cselekszik, sohasem lesz észrevétlen Előttem; ezért nemzedék, ne jöjj Elém, Teremtőd elé az Ítélet Napján vétkekkel; imádkozz, imádkozz, imádkozz, és szabadulj meg bűneidtől; ne gonosz cselekedetekre pazarold minden erődet; most kész vagyok lemosni bűneidet!
 
Vassula, ne feledd, hogy szavaid anyagias, korrupt világ előtt hangzanak el, és Szavam gyakran el lesz nyomva az érzékiség által, amely a világ szenvedélyeiből ered és valójában sötétség;
 
áldott, aki átölel Engem; átszellemiesül majd és lelke megismeri a boldogságot;
 
figyelmesen járj Velem; a Szeretet szeret téged; ic
http://ichtys.hu/index.php/140-2013-majus-15


Elfelejtettétek, hogy az irgalom és a harag is az Atyától jön?
2013. május 18.

Uram?
Az Én Békémet adom neked, drága leányom. Minden veled kapcsolatos tervem meg fog valósulni.
Napjaitokban súlyos bűnök, gyermekgyilkosságra irányuló kezdeményezések történnek kizárólag a béke és a fejlődés nevében. Gyilkosságok, csalások, korrupció, lázadások és hamis tanúskodások szemléletes képet mutatnak arról, mivé lett ez a nemzedék.
Atyám haragját már nem lehet visszatartani. Fenyegetően közeledik a föld halála. Amit ez a generáció elvetett, azt fogja learatni. Hevesebben fog tombolni a tűz annál, mint amilyet valaha emberi szem látott. A föld elemei meg fognak olvadni és fölemésztik a természetet, az embereket, állatokat, mindent!
Leányom, elkerülhetetlen ez a tűz. Szívem sír a szomorúságtól, de már csak ez lehet az egyetlen jóvátétel! Szüntelenül gyötrődöm és átszúrnak a Testem börtönébe zárt tövisek. Angyalaim arcukat kezükkel eltakarva sírnak, amint látniuk kell, miként fog elpusztulni ez a nemzedék, amikor Atyám felkiált: ’Elég!’ Ne mondjátok, hogy „ó, nagy az Úr könyörülete, meg fog bocsátani nekünk.” Elfelejtettétek, hogy az irgalom és a harag is az Atyától jön? Nekem mindenekelőtt kiengesztelődésre, és az összes egyház őszinte megtérésére van szükségem. Ha nevemben egybegyűltök, az meg fog dicsőíteni engem.
Segítsd, hogy egy legyen a Házam, Vassula! Oldaladon velem, nem kell félned! Ékesítsd fel Házamat, újítsd meg, teremts benne egységet! Kövesd az utat, melyet neked kijelöltem, tarts ki az egység mellett, és folytasd állhatatosan mindazt, amit neked adományoztam.
Mondd meg pásztoraimnak ezekben a gyülekezetekben, hogy Bennem keressék és találják meg örömüket, sehol máshol. Szegezzétek Rám a tekinteteteket! Ne forduljatok se jobbra, se balra! Kövessétek mindig Véráztatta Lábnyomomat, ti, Én pásztoraim és ti, Én munkatársaim e Műben! Haza foglak vinni benneteket kéz a kézben, mint két jó barát. Együtt sétálunk majd zafírokon dicsőségemben, diadalmasan Udvaraimban. Most hozzátok szólok Enyéim, barátaim, ti, akiknek szívét felkavarta a Hangom és Nemes Mondanivalóim, és akik bekapcsolódtatok a Szeretet-himnuszom, az Egység és a Kiengesztelődés művébe. Mondom nektek, Atyám megáldott titeket! Fenségesen és tündöklő ragyogásban fogtok Velem szárnyalni az égbe egészen a Trónomig. Ekkor Királyi Jogarommal lakóhelyetekre vezetlek benneteket Városomban, Királyságomban. Elhívtalak és őriztelek benneteket. Soha, egyetlen pillanatra sem vettem le rólatok a Szememet…
Tanítványom, János ragyogóan világító lámpás volt. Legyetek Jánosaim! Ti is világítsatok és ragyogjatok ebben a sötét világban, és ne várjatok emberi elismerést, ne jelentsen ez számotokra semmit, mint ahogy az én számomra sem jelent semmit. Ne törődjetek ti ezzel drága lelkeim, legyetek egyek és éljetek Egységben, amint megparancsoltam nektek. ic
http://ichtys.hu/index.php/90-2013-majus-18

P ü n k ö s d, a Szentlélek kiáramlása

2013. évben Pünkösd ünnepe május 19-20. napokon lesz. Ezt a keresztény ünnepet húsvét után az ötvenedik napon tartják. Görög nevének (πεντηκοστή, pentékoszté) a jelentése is 50, a magyar pünkösd szó ebből származik.
Pünkösd a kereszténység egyik legősibb ünnepe. Eredete az ókori Izraelig vezethető vissza.
A zsidóság az Egyiptomból való szabadulást, vagyis a zsidó húsvétot követő 49-50. napon az aratás befejezését ünnepelte meg. A "zsengét", az első termést áldozatként mutatták be Istennek. A történelem során ez a zsidó ünnep egyre fontosabb szerepet kapott. Az időszámításunk kezdetén már ehhez az időponthoz igazították a törvények kihirdetését is.

A keresztény pünkösd kialakulásának történetét a bibliában az apostolok cselekedeteiből ismerhetjük meg. Jézus Krisztus halálát és feltámadását, a húsvétot követő ötvenedik napon lángnyelvek szálltak le az apostolokra, s ezáltal megkapták a szentlelket, amint azt korábban Jézus megígérte nekik. Az apostolok tanítását a körülöttük különböző tájakról, más országokból, idegen népekből összegyűlt emberek mindegyike a saját nyelvén hallotta. Erre a csodára, görögül dialektosz utaló jeleket a zsidó tradícióban is megtalálhatunk. Az ősegyház ettől kezdődően sok hívet szerzett, sokan váltak kereszténnyé a megpróbáltatások ellenére is vállalva az üldöztetést.
Pünkösd időpontja nem állandó, minden évben máskor ünnepeljük május 10. és június 13. között. Ez abból adódik, hogy a húsvét sem állandó időpontra esik, pünkösdöt pedig a húsvéti ünneptől számítjuk. A keresztény húsvét mindig a tavaszi napéjegyenlőséget követően az első holdtölte után van.
Az apostolok cselekedetei 2. fejezet
1. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, 2. hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. 3.Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. 4.Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. 5. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. 6. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. 7. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: "Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? 8. Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén: 9. pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, 10. Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, 11. zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól." 12. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól: "Mi akar ez lenni?" 13. Mások azonban gúnyolódva mondták: "Édes bortól részegedtek meg." 14. Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: "Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója! Vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra! 15. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. 16. Hanem ez az, amiről Jóel így prófétált: 17. Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak, 18. még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak. 19. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn: vért, tüzet és füstfelleget. 20. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. 21. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. .....folytatás