2018. április 25., szerda

Égi Édesanyánk üzenete 2018. április 25-én Medjugorjéból

A FELTÁMADT KRISZTUS ERŐT AD
A Szűzanya 2018. április 25-i üzenete
"Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy Jézussal éljétek új életeteket. A Feltámadott adjon nektek erőt, hogy mindig erősek legyetek az élet megpróbáltatásaiban, az imádságban pedig odaadók és állhatatosak, mert Jézus sebei által megmentett titeket és feltámadásával új életet adott nektek. Imádkozzatok gyermekeim és ne veszítsétek el a reményt. Legyen öröm és béke szívetekben és tegyetek tanúságot az örömről, hogy az enyéim vagytok. Veletek vagyok, és édesanyai szeretetemmel szeretlek mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."
Szűz Mária Jézussal együtt élte életét attól a pillanattól kezdve, hogy Gábor angyal által kimondta igenjét Istennek, egészen keresztig. Fiával, Jézussal együtt élte meg a fájdalom, a megalázás és a megvetettség minden pillanatát. A remény édesanyja volt és maradt is. Minden fájdalom és üldöztetés ellenére, amelyeket átélt, ujjongva kiáltotta: Magasztalja lelkem az Urat.
Most eljön és abból a dicsőségből szól hozzánk, amely mindazokra vár, akik életüket és minden bizalmukat az Úrba helyezik. Krisztus feltámadásával jött el a rendkívüli örömhír és az élet győzelme a halál felett, a kegyelem győzelme a bűn felett, a szeretet győzelme a gyűlölet felett. A Szűzanya édesanyaként azt szeretné, hogy mi is Jézus győzelmének részesei legyünk.
Egyik üzenetében a Szűzanya a következőket mondja: „Gyermekeim, nyissátok meg szíveteket és adjátok nekem mindazt, ami benne van: örömöt, szomorúságot és a legkisebb fájdalmat is, hogy fel tudjam ajánlani Jézusnak, hogy Ő mérhetetlen szeretetével felgyújtsa és szomorúságotokat feltámadásának örömévé változtassa.”
Jézus számára nem létezik reménytelen és kiút nélküli helyzet és állapot. Ő maga is megkísértetett, és átment a kísértés és a szenvedés tüzén, ezért tud segíteni nekünk minden helyzetben és állapotban. Az apostolok mindenekelőtt Jézust, mint prófétát és gyógyítót követték. Sokan mentek utána és Messiásnak kiáltották ki. A Messiástól azt várták, hogy győzzön az ellenség felett, és új országot alapítson.
Pont az ellenkezője történt, Jézus meghalt a kereszten, mint próféta elvetetten, de ezzel megkérdőjelezte azok hitének, akik Messiásnak mondták, mert a Messiás nem halhat meg a kereszten, egyszerűen nem végezheti így. A tanítványok nem értették meg, amikor Jézus erről a halálig való megalázásról beszélt, vagyis a felemeltetésről, amelyet Istennek a feltámadással kell végbevinnie. Ezért a tanítványok elmenekültek, mert megijedtek, és így nem követték Jézust szenvedésében.
A tanítványok szempontjából úgy tűnt, mint egy sikertelen terv, arról való lemondás, amiben hittek, lemondás a mesterükről, a prófétáról és a Messiásról. A zsidók is úgy tekintettek Jézus halálára, mint egy ember halálára, aki Istentől és embertől átkozottan halt meg: annak halála ez, aki a fán függ, mert ily módon hal meg az, akit átkozottnak mondtak.
A húsvét, vagyis Jézus feltámadása mindent fejre állít. A szégyenfát az üdvösség fájává változtatta. A feltámadt Krisztus örökké él. Ő a győztes. Értünk győzött és értünk támadt fel.
Próbáljunk meg legalább néhány pillanatig elgondolkodni Jézus győzelmének mivoltán. Jézus nem az embert győzte le, hanem a gyűlöletet, a bűnt, a halált. Jézus kereszthalála és feltámadása győzelem a halál és a világ bűnei felett. Jézus legyőzte az ördögöt. Jézus feltámadása nem dacolás az emberekkel, Jézus nem akarta megalázni az embereket. Nem jelent meg Pilátusnak vagy Kaifásnak, Heródesnek vagy Annásnak, és más zsidóknak sem, hogy diadalmasan rámutasson arra, hogy tévedtek és megalázza őket. Jézus értük is meghalt és értük is feltámadt. Jézus mindnyájuknak Üdvözítője akar lenni. Minden embert meg szeretne nyerni. Lehetőséget ad minden embernek az új életre. Ez győzelem az emberekért, az emberért. Jézus megszakította a gyűlölet és a világ bűneinek láncát.
Mi is vágyakozunk a győzelemre. Sajnos, leggyakrabban mi meg akarjuk alázni az embereket. Az emberek háborúskodnak egymás között, hogy legyőzzék az ellenséget. Az emberek pártok mellett döntenek, hogy legyőzzenek másokat. Megváltoztatják politikai nézeteiket és törekednek legyőzni az ellenfelet. Csak kevéssé tudjuk megszerezni az embereket, megnyerni őket a jónak, kevéssé tudjuk értékelni az embert. Némelykor fontosabb számunkra a saját elvünk és gondolatunk, saját önző terveink, mint azok az emberek, akik körülöttünk vannak.
A húsvét Jézus győzelmének ünnepe marad. Maradjon a húsvét bennünk is, és számunkra is Jézus győzelmének ünnepe. Győzzön Jézus szeretete mindnyájunk szívében, hogy mellettünk senki se érezze legyőzöttnek magát, hanem oltalom alatt lévőnek. Szerezzünk barátokat és ne gyarapítsuk az ellenségeinket, és akkor a feltámadás szolgálatában állunk.
IMÁDSÁG
Szűz Mária, a mi Urunk Jézus, a bűn, a halál és a rossz legyőzőjének édesanyja. Ó Mária, te, aki legjobban ismered Fiadat, és aki egy voltál és maradtál is vele a szeretetben, járj közben értünk, akik még megkísértetünk, hogy a kísértések idején erősek legyünk, az imádságban pedig állhatatosak és odaadók. Semmi ne térítsen le bennünket az Úr felé vezető útról. A gyengeségeink is legyenek segítségünkre az alázatosságban való növekedésben. Könyörögd ki számunkra küzdelmeinkhez az erőt és a kegyelmet. Te, aki a mi életünkhöz hasonló életet éltél, és aki legjobban tudod, hogyan lehet megőrizni a szívbéli örömöt, minden élet adta fájdalom ellenére is. A te közbenjárásodra és imádságodra szívünkben éledjen fel az isteni örömhír, amelyet Krisztus feltámadásával ajándékozott nekünk. Ámen.
M.M
fordította: Sarnyai Andrea

Mennyire ateista a Z generáció?

Pár napja a butaság és a hit kapcsolatáról írtam, ezúttal pedig a legfiatalabb felnőttek és a hit hiánya közötti kapcsolatról szeretnék néhány szót ejteni, egy új felmérés kapcsán.
A Z generáció, vagyis az 1999 és 2015 között születettek között, akik mellesleg nem tudják milyen a közösségi média nélküli világ, több ateistát találunk, mint bármely más fiatal nemzedékben a történelem során.
A The Barna Group, egy vallásos kutatóintézet adatai szerint a Z generáció 13 százaléka vallja magát ateistának. Az Egyesült Államokban egyetlen generáció alatt megkétszereződött azoknak a gyerekeknek a száma, akik semmilyen isteni hatalmat nem ismernek el maguk felett és ez igencsak furcsa, ha figyelembe vesszük, amit az előző cikk kapcsán megtudtunk, vagyis, hogy a gyerekek maguktól inkább hajlamosak hinni Istenben, mint nem. Vajon mi változott az elmúlt években? Esetleg a külvilág hitromboló hatása hamarabb lép be a gyerekek életébe, mint az előző nemzedékek esetében?
A számok szerint nemcsak az ateisták száma növekedett ebben a generációban, de a magukat kereszténynek vallók száma is csökkent.
Négy nemzedék alatt 75 százalékról 59-re esett.
„A Z generáció tagjainak 37 százaléka úgy gondolja, lehetetlen biztosra tudni, hogy Isten létezik-e. Ez az arány a felnőtteknél 32 százalék,”
közölte a felmérést végző The Barna Group.
Az elsőre lesújtónak tűnő adatokban azért mégis találunk némi reménysugarat, mégpedig elég ragyogót, ugyanis a Z generáció keresztény tagjai, előttük járó társaiknál komolyabban veszik a hitüket. Vagyis a korábbi fiatalokhoz képest lehet, hogy többen vannak köztük azok, akik még nem találták meg Istent, azok viszont, akik igen, erősebben ragaszkodnak Hozzá, mint elődeik.
Mindezeket figyelembe véve korai lenne ráragasztani az „ateista” címkét a mai fiatalokra. Ki tudja? Még a végén ők lesznek azok, akiknek a vőlegény érkezésekor is lesz olaj a lámpásában. Elvégre a világosság a sötétségben fénylik igazán…

http://idokjelei.hu/2018/04/mennyire-ateista-a-z-generacio/

Az indiai szír-malabár katolikusok szerint a jóga összeférhetetlen a kereszténységgel

A részegyház hittani bizottsága jelentést adott ki "A jóga és a katolikus hit" címmel, miután az indiai kormány kötelezővé tette a jóga oktatását az iskolákban. A bizottság szerint a hindu nacionalisták "megpróbálják felhasználni a jógát arra, hogy elérjék a politikai és szektariánus céljaikat".
A szír-malabár rítusú egyház (az indiai katolikus egyház három részegyházának egyike) egy nemrég megjelent közleménye szerint a jóga gyakorlása összeférhetetlen a kereszténységgel. A részegyház hittani bizottságának cikkét a Mananthavady eparchia hivatalos lapja közölte.
Az "A jóga és a katolikus hit" ("Yogayum Katholika Vishvasavum") című közlemény szerint a jóga keresztényként nem művelhető, hindu nacionalista csoportok pedig "megpróbálják felhasználni a jógát arra, hogy elérjék a politikai és szektariánus céljaikat".
A közlemény "a jóga újragondolására" hív, miután "a jógát a kormány kötelezővé tette az iskolákban, és az indiai kultúra elválaszthatatlan részeként mutatja be".
Nem ez az első alkalom, hogy a szír-malabár püspökök felszólaltak ebben a kérdésben. Tavaly kijelentették, hogy "a jóga nem az istenivel való kapcsolatteremtés eszköze, még ha hozzá is járulhat a testi és szellemi egészséghez".
A jóga testi, szellemi, és lelki gyakorlatok gyűjteménye, amely Indiából indult ki, és az egész világon elterjedt. Mint mozgásterápia, a testi gyakorlatokat ötvözi a különféle légzéstechnikákkal. A hinduizmusban ugyanakkor a jóga lelki utazást is jelent, amely során a jóga gyakorlója megtapasztalja az isteni világgal való kapcsolatot.
Az indiai iskolákban kötelező a jóga gyakorlása, és minden év június 21-én, a Nemzetközi Jóganapon, az iskolák különféle programokat szerveznek, a jógát helyezve azok középpontjába.
Indiai aktivisták és értelmiségiek régóta mondják, hogy a programokon való kötelező részvétel, valamint az, hogy az iskolai tanulókat hindu énekek és mantrák éneklésére kényszerítik, korlátozza a szabad vallásgyakorlás jogát, és "érzéketlen" a keresztény és muszlim diákokkal szemben.
A hittani bizottság vezetője, Mgr Joseph Kallarangatt úgy nyilatkozott: "A jógában nincs hely a teremtő és fenntartó Isten számára, még a művelői lelki élményeit figyelembevéve sem. Bár a jóga India szekuláris hagyományaiból eredt és nőtt ki, később a hindu vallás hatása alatt terjedt el, a brahmani dominancia alatt."
A bizottság ezért figyelmeztet "annak veszélyére, hogy már a fizikai gesztusok és gyakorlatok önmagukban is bálványimádóvá válhatnak". A bizottság szerint a jógát művelők könnyen abba a tévedésbe eshetnek, hogy "a jógából eredő fizikai tapasztalatokat a Szentlélek működésének" tulajdonítják.


http://katolikusvalasz.blog.hu/2018/04/25/az_indiai_szir-malabar_katolikusok_szerint_a_joga_osszeferhetetlen_a_keresztenyseggel