2018. április 30., hétfő

Isten szemével

2018.04.07.
1.
Magyarországról és a bevándorlókról volt szó. Vagy visszatoloncolják őket Magyarországra, vagy délről törnek be a kerítést ledöntve.
Kép: Magyarország, mint egy szikla. Észak-nyugati részén szeretnének betoloncolni bevándorlókat, de mindhiába, mert mint az elfolyósodott csepp úgy estek le és folytak le róla.
Kép: Magyarország déli határán egy nyomás Szerbia felől Magyarország felé, de Magyarországról egy olyan erő sugárzik dél felé, amely eltaszítja magától a nyomást.
Kép: Angyalok állnak a határon
Jézus: A sziklát a Szentháromság, az Én Édesanyám, a Magyar Szentek jelentik. Az Ő védelmük alatt áll az ország észak-nyugati része. A délről jövő nyomást az Én Isteni erőm és a Szűzanya áradó szeretetlángja fékezi meg.
2.
Hang: Szenvedj értünk!
Kép: Fény
Jézus: A szenvedés a legnagyobb érték, amivel megajándékozhatsz Bennünket, Égieket. Cserébe kegyelmem fényével árasztalak el.
3.
Maria Valtorta művéből: Az Utolsó Vacsora után, amikor Jézus az apostolaival a Getszemane kert felé ment, lassan bezárult az Ég felettük, Jézus lelki sötétségben volt olyannyira, hogy szinte már azt hitte, ő is egy közönséges földi halandó. János apostolt kérte meg Jézus, hogy emlékeztesse őt a barátságukra.
Más olvasmányból: Szükséges volt, hogy Jézus Istensége visszavonuljon, hogy mint ember, a saját szabad akarata révén vállalja értünk a szenvedést.
Jézus: Az igaz, hogy a Golgotán változatlanul megmaradt Istenségem és emberségem, de Atyámnak úgy tetszett, hogy az emberi természetem uralkodjon el Rajtam. Így tudtam példát mutatni nektek, hogy mint ember – ti is – saját erőtökből, akaratotokból, a legnagyobb lelki sötétség közepette felül tudjatok emelkedni az elhagyatottságotokon, és emelt fővel folytassátok az utatokat. Tehát, elsősorban azért kellett emberként végig csinálnom a szenvedéseimet, hogy példát mutassak nektek. Azért is, hogy Isteni erőm segítsége nélkül teljesen emberi mivoltomra utalva a saját akaratomból tudjak uralkodni a kínjaimon. Így még értékesebb a megváltó munkám. Pedig mennyivel könnyebb lett volna, ha az Égből folyton segítséget kapok hozzá.
4.
Olvastam: Jézus a feltámadás után azért kellett, hogy látható módon megjelenjen az apostoloknak a feltámadt test formájában, mert az apostolok nagyon elbizonytalanodtak. Ez által erősítette meg őket Jézus hitükben, mert szükséges volt, hogy teljes biztonsággal és tudással hirdessék Isten Igéjét, miután Jézus a Mennybe felment. Szükséges volt, hogy teljesen megértsék a hit dolgait, és amire Jézus tanította őket, mert e nélkül nem tudták volna Isten Igazságát elterjeszteni a világban. Olyan dologról nem tudtak volna beszélni, amiben bizonytalanok, amit nem értenek, és nem tudnak.
Jézus: Mikor meghaltam, apostolaim teljesen elbizonytalanodtak. Már kételkedni kezdtek Istenfiúságomban. Kellett, hogy testben megjelenjek nekik, együtt halásszak, egyek, beszélgessek velük. Így értették meg azt a sok mindent, amire földi életemben már céloztam nekik. Hogy miért is jöttem Én erre a Földre. Hogy nem a földi királyság volt a célom, hanem a világ megmentése.
5.
Egy fiatalember kérdezett meg zsidó vallásúakat Izraelben, hogy mi a véleményük Jézusról, Ki Ő nekik, és mit jelent számukra. A megkérdezettek közül volt rabbi is, olyanok is, akik gyakorolták a hitüket, és olyanok is, akik nem gyakorolták a hitüket. A legtöbbjük elismerte azt, hogy Jézus a békére, a felebaráti szeretetre tanította az embereket, de nem úgy beszéltek róla, mint Messiásról, amit ők is tudnának fogadni. A megkérdezett rabbi azt nyilatkozta, hogy a hitük szerint, amikor eljön a Messiás, világbéke lesz, de Jézus után nem így történt. Ugyanakkor azt is hiszik, a Messiás nem fog meghalni. Sok már érvet is felhozott.
Érzés: Mi Keresztények, legfőképpen Katolikusok fel sem tudjuk fogni, hogy milyen óriási, mérhetetlen kegyelemben részesülünk az által, hogy Jézust hisszük és valljuk.
Jézus: Amikor az Én zsidó népem halált kiáltott Reám, azt is kiáltozta, hogy: „az Ő Vére hulljon ránk”. Ezzel az átokkal elátkozták sokadíziglen egész népüket, utódaikat, és saját magukat. Ezért az átokért Atyám engedi, hogy tévtanításban éljenek. Míg ti keresztények, ha egészen tiszta a lelketek, halálotokkor azonnal elnyerhetitek az üdvösséget. Ők viszont, mivel csak Rajtam keresztül lehet a Mennybe jutni, haláluk után a Tisztítóhelyre kerülnek. Atyám Irgalma által egyszer majd elnyerik az örök üdvösséget.
6.
Hang: A porzsákban
Hang: Az ország, nép tovább él
Jézus: Minden törekvés szemét és por a szememben, amely el akarja tüntetni a nemzetek önállóságát, szabadságát, szuverenitását. Országotok élni fog, és fel fog emelkedni. Bízzatok kicsiny magyarjaim.
7.
Hang: Nagyon vágyódtak… az alvilágtól
Kép: Jézus Szent Szíve képe
Jézus: Évezredek óta nagyon nagyon vágyódtak az ősatyák az alvilágból való szabadulásra. Amikor kileheltem lelkemet, azonnal első feladatnak tekintettem, hogy lemenjek közéjük, és kinyilvánítsam Magam nekik.
8.
Az április 8.-i választásról volt szó
Érzés: A magyar nép összefog
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről
Hang: Erős leszel
Jézus: Ne félj magyar népem, állandóan veled vagyok Édesanyámmal együtt, és erőt sugárzok beléd. Ezért tudsz majd felemelkedni.
9.
Hang: Isten bölcsességével
Hang: Én meghaltam
Jézus: Isten bölcsességével úgy intézte, hogy menjek át a földi halálon, Én, az Ő Fia. Ezt azért tette, hogy példát mutassak nektek embereknek, hogyan kell meghalni. Azért is, mert a magnak meg kell halnia, hogy sokszoros termést hozzon.
10.
Maria Valtorta írásából: Jézus arról beszélt az apostoloknak az Utolsó Vacsorán, hogy a Kánai menyegzőn is, és most is borcsoda történik
Gondolat: Mintha az Utolsó Vacsora is menyegző lenne, csakhogy ez a menyegző Isten és az ember lelke között történik. Az ember nem léphet be a Mennyországba az Utolsó Vacsorán történt borcsoda nélkül.
Jézus: A két borcsoda közül az Utolsó Vacsorán történt borcsoda volt a nagyobb jelentőségű. Mert amikor megáldoztattam apostolaimat, a kenyeret Testemmé, a bort Véremmé változtatva, teljesen egyesültem velük, a testükkel és lelkükkel egyaránt. Ezt teszem veletek a szentáldozásban, és ezáltal Szent Vérem és Testem által minden embert üdvözíteni akarok.
11.
Az Utolsó Vacsorán történt lábmosásról:
Gondolat: Nem szabad elfelejtenünk, hogy a lábmosás nem csak arról szól, hogy az Úr Jézus alázatot mutatott be az apostolainak, hanem nagyon is a lélek megtisztulásáról is szól az előtt, hogy az Úr megalapította az Oltáriszentséget és megáldoztatta apostolait. Péter apostol nem engedte először, hogy Jézus megmossa neki a lábát, de Jézus azt mondta neki, akkor Péternek nem lesz köze hozzá, és e nélkül soha nem léphet be a Mennyországba.
Érzés: Nekünk is nagyon komolyan kell venni ezt az eseményt, mert ez a mi életünkben nemcsak az alázat gyakorlását, hanem a szentgyónást is jelenti, a megtisztulást a szentáldozás előtt.
Jézus: A lábmosással kétféle dologra tanítottam apostolaimat. Hogy gyakoroljanak alázatot egymással, utódaik a hívekkel, azonkívül, megtanítottam őket arra, hogy csak alapos tisztítás után lehet az Én Testemet és Véremet elfogadni. Ezt teszitek a szentgyónásban, mielőtt szentáldozáshoz járultok.
12.
Arról volt szó, hogy nemcsak az üdvözülésre veheti magához az Oltáriszentséget az ember, hanem a kárhozatára is, mint Iskarióti Júdás.
Érzés: Nem mindegy, hogy milyen szándékkal vesszük magunkhoz az Oltáriszentséget. Az igaz, sok olyan eset van, amikor az ember bűnösen áldozik meg, de a szentáldozás segíthet abban, hogy őszinte bűnbánat fakadjon az ember szívében, de vannak olyan esetek is, amikor rossz szándékkal, bűnbánat nélkül veszik magukhoz az Oltáriszentséget.
Gondolat: Annak ellenére, hogy Júdás megbánta azt, hogy elárulta Jézust, képtelen volt bocsánatot kérni Istentől emiatt, mert képtelen volt bízni Isten irgalmában és megbocsátásában. Ez volt az a pont, ahol a gonosz megbilincselte őt, és magával rántotta. Júdás visszament a Gecemáni kertbe, miután a farizeusok nem fogadták vissza a 30 ezüstöt Jézus elárulása után, megtalálta Jézus felső ruháját, amit átitatott Jézus vére a vérrel való verítékezéskor. A Szent Vér látása Júdást őrületbe kergette, és érezte, a Szent Vér elönti az egész Földet, és fojtogatja őt. Mivel ezt nem tudta elviselni, felkötötte magát, még mielőtt Jézus kilehelte volna a lelkét a keresztfán. Júdás így többféle bűnt halmozott egymásra: szentségtörést, mivel nem tiszta szándékkal vette magához az Úr Testét és Vérét; árulást, mert Istenét és Mesterét árulta el; nem hitt abban, hogy Isten bármilyen bűnt megbocsát, ha megbánják és bocsánatot kérnek tőle, mert szerinte Isten megbocsát akkor is, ha ő nem kér bocsánatot Istentől; öngyilkosságot, mely olyan gyilkosság, amely maga ellen irányul, holott csak Istennek van joga megszakítani az ember földi életét.
Jézus: Júdás megbánta árulását, mégis elkárhozott a bűnök sorozata miatt, amit elkövetett. Tele volt rossz szándékkal, hogy pénzért elárulja Mesterét, és mégis részt vett a megtisztításban, és az Én Testem-Vérem vételében. Ezután a kétségbeesés helyett bocsánatot kellett volna kérnie, de ezt nem tette meg. Inkább öngyilkos lett, és a pokolba taszította magát. Az Én gyermekeim, akik bűnösen, bűnbánat nélkül, vagy valami rossz szándékkal áldoznak, hasonlóak Júdáshoz. Ha nem végeznek őszinte szentgyónást, elkárhoznak.
13.
Hang: Az Oltáriszentség titka
Jézus: Az Oltáriszentség titka nem más, mint a Szentháromság valóságos jelenléte a kenyérben és borban.
14.
Olvastam az Oltáriszentségről: „Minél jobban eltapossák az Oltáriszentséget, annál nagyobb sötétségbe engedi az Úr a világot, annál jobban látja az ember a gonosz fiainak félelmetes aknamunkáját”.
Jézus: Én a világ végéig köztetek maradok az Oltáriszentségben. Mint ismeretes, a templomokból eltűntetnek, de a rejtekekben ott leszek. Táplállak és tisztítalak titeket. Ebben az időszakban már a gonosz munkálkodása egyre nyilvánvalóbbá válik. Fellép az antikrisztus, és elhatalmasodik a sötétség.
15.
Arról volt szó, hogy Isten dicsősége növekszik Szentségimádáskor.
Jézus: Azzal is növelitek Isten dicsőségét, hogy áhítatosan keresztet vettek magatokra. Azzal is növelitek az Ő dicsőségét, ha szenvedéseitek miatt nem zúgolódtok, hanem felajánljátok Neki. Én Magam is növeltem az Atya dicsőségét kínszenvedésemmel és kínhalálommal. Növelitek dicsőségét a karizmatikus dicsőítésekkel, ájtatos imáitokkal. Végül jelentősen növelitek dicsőségét a Szentségimádásokkal, különösen az örökimádással. Vannak Istennek olyan tulajdonságai, melyek állandóan ugyanazok. Változatlanok. Ilyen az irgalma, igazságossága és szeretete. De a dicsősége növekedhet. Ettől a növekedéstől az Atya egyre boldogabbnak, és teljesebbnek érzi magát. Az örömöt növelitek Szent Lelkében.
16.
Kép: Egy hölgy volt a templomban a szenteltvíznél, és ki akarta volna mosni a fehér ingét a szenteltvízben. A közelében egy pap állt, és nem engedte, el akarta őt zavarni a templomból is.
Jézus: Az ingmosás szimbólum, a megtisztulásé, a bűnbánaté. A pap a jövőből való, a megtisztulás szentségét, a szentgyónást nem engedélyezi.
17.
Kép: Két kéz egy nagy fehér tojást tart
Kép: Egy fehér fényes arc fekvő helyzetben
Jézus: E két kép megfejtése az Alfa és az Omega. A fehér tojás az ember életének kezdete. Az üdvözült fényes arc az Atyához való eljutás.
18.
Hang: Komolytalanul soha nem mondtam ilyen szavakat
Kép: Jézus balra néz
Jézus: Gyermekem, Én soha nem csaptalak be, Én soha nem ígérgettem semmit, mindig csak szelídségre, alázatra, áldozatosságra tanítottalak.
19.
Luisa Piccarreta írásából: Jézus: „Mindenféle fájdalmat Magamra vettem. Minden ember keresztemmé vált. A keresztre feszítettségem addig tart, ameddig az emberiség földi történelme, és olyan széles, mint az emberi nemzedékek sora.
Kép: Az emberiség történelme időben, mint egy lineáris folyamat, de mégis mintha egy pontba, centrumba tömörülne. A középpont a keresztre feszítés időpontja.
Jézus: A megváltás minden emberre kiterjed. Csak az Új Világ beköszöntésekor ér véget. A Szentmiséken változatlanul folyik kínszenvedésem és kínhalálom a lelkemben. Minden emberért teszem ezt kivétel nélkül. Amíg tart a történelem, addig tart az Én keresztem.
20.
Egy lelki testvérrel arról beszélgettem, hogy milyen imát érdemes elmondani egy olyan emberért, akit a gonosz erőteljesen befolyása alatt tart, és ő nem akar jó útra térni. Kérdezte, a szabadító ima hatásos-e. Azt tanácsoltam neki, ugyan jó a szabadító ima, de akkor hatásos, amikor az egyén is akarja a szabadulást, de ahelyett inkább a Szent Vér imát kellene mondani, mivel az Úr mindenkit be tud borítani Szent Vérével, és hatására talán kevesebb kellemetlen dolgot cselekszik.
Jézus: Az Én Szent Vérem kivétel nélkül mindenkit beborít, akire kéritek. Függetlenül attól, hogy az illető akarja-e vagy sem. Ezért jó tanácsot adtál.
21.
Kép: Az anyagi világ, mely önmagában erőtlen, élettelen. Az ember az anyagi világban az Isteni szikra hordozójaként, szeretet gyakorlása során erőt, fényt, életet sugároz. Az anyagi világ körülöttünk olyan eszköz, amelynek jó felhasználásával értékessé tehetünk.
Jézus: Nem véletlenül teremtette Atyám körétek az anyagi dolgokat. Ez segítség számotokra az irgalmasság testi-lelki cselekedeteihez. Gondolj a pénzre. Önmagában értéktelen valami, de ha alamizsnálkodásra használod, ez a silány anyag megnemesedik. Nézd a tolladat, amivel írsz, önmagában egy értéktelen dolog. De ha leírod vele üzeneteimet, az Én Szentséges Szívem szeretetét árasztod azokra, akik olvassák. A Lélek az, Aki életerőt ad a tárgyaknak. Ezt nagyon jól gondolod.
2018.04.15.
1.
Gondolat: Fontos tudnunk, hogy honnan jöttünk, mit keresünk a Földön, és hová tartunk, mert így van célja és értelme az életünknek. Azt is fontos tudnunk, hogy milyen nemzethez tartozunk, mert a szerint adott az Úr feladatokat, pl: a magyaroknak az engesztelést.
Jézus: Nem mindegy neked, hogy miért is éltek itt a Földön, és hová tartotok. Minden ember végső célja az örök élet. Az is lényegbevágó, hogy érzed a hovatartozásodat a hazádban.
2.
Arról volt szó, hogy a papokért nagyon fontos imádkozni, nehogy megtévedjenek és tévútra térjenek az alakuló zűrzavarban.
Jézus: Nektek engesztelőknek és egyben híveknek nagyon fontos feladatotok a papokért imádkozni. Ezekben a végső időkben rendkívül nagy támadásnak vannak kitéve ellenségem részéről. Különösen, mióta alakulnak a reformok, kétségek között vannak, hogy hogyan szolgáljanak Engem a Szentmisében és gyóntatásban.
3.
Olvastam: Jézus kínszenvedésekor Ő, saját Maga engedte meg a történéseket, Ő akarta így. Ha nem akarta volna, nem így történtek volna meg a dolgok.
Érzés: Mi is, a saját életünkben akarattal vállalhatunk szenvedést. Ezáltal visszaadhatunk a bűneinkért járó adósságból, és másokért is engesztelhetünk.
Jézus: Én, a ti Megváltótok a cselekedeteitekben és a gondolataitokban elsősorban az akaratot nézem. Nem az a fontos szememben, hogy az a jócselekedet, amit annyira akartok meg is történjen, hanem az, hogy a szándék meglegyen hozzá. Hiába szenved az olyan gyermekem, aki ezt a keresztet zúgolódva vissza akarja utasítani. Csak annak a szenvedésnek van értéke, amely összefonódik a jó szándékotokkal.
4.
Olvastam: Áthidalhatatlan szakadék választja el a hitetlen embert Istentől, mert csak a szeretet épít hidat Hozzá.
Érzés: Az utat az Úr Jézus építette meg, de az utat a saját szabad akaratunk teszi járhatóvá.
Kép: Az Úr már egy utat megépített, mely le van fedve, el van takarva előttünk. Amikor gyakoroljuk a szeretetet, fényből épül út előttünk, először egy gyenge ér formájában, mely utána erősödik. További szeretet gyakorlása közben az út szélesebbé és szélesebbé válik.
Jézus: Az az ember, akiben nincs Isten- és felebaráti szeretet, az képtelen eljutni Istenhez. Az ilyen teremtményem előtt, mint ahogy a képen mutattam, a Felém vezető út le van fedve szeretetlenséggel. A Hozzám vezető utat boldogan megnyitom, ha látom buzogni a szeretetet, amely a lefedett úton először erecskét képez, és a növekvő szeretet hatására kiszélesedik, folyóvá duzzad, és teljesen megnyílik felém az út.
5.
Gondolat: Az utunk elején másoktól tanulunk, mások útjait követjük, de egy idő után a saját utunkat kell kitaposni, és azon haladni tovább.
Jézus: Amikor Isten életre hívott benneteket, mindegyiketeknek egymástól eltérő utat jelölt ki. Mindenkinek ezt a testhezálló utat kell járni, mert ha letér erről az útról, eltéved. Hiába próbálsz leutánozni egy Szentet és úgy elérni a Mennyországot, neked az életutadon egészen más feladatokat adok, amelyek ugyanoda visznek téged, mint azt a Szentet, az Örök Életbe.
6.
Olvastam: Jézus Mennybemenetele a megváltás művét zárta le.
Érzés: Ez nem igaz, mert a megváltás műve a világ végéig tart.
Jézus: Mikor olvasol egy könyvet, fontos, hogy közben nyitott szemmel olvass a sorok között. Bizony rátalálhatsz tévedésekre. Ez például a Szentírással ellentétes, súlyos tévedés, mert a megváltás a világ végéig tart.
7.
Tüntetések Magyarországon:
Azon gondolkodtam, mi lenne, vagy mi lett volna, ha azok lennének a hatalmon Magyarországon, kik a magyar kormány és a Kereszténység ellen munkálkodnak
Kép: Egy mérleg, melynek bal serpenyőjében egy milliárdos ember áll, a jobb serpenyőben pedig a magyar miniszterelnök, harci ruhában, harci fegyverzettel. A milliárdos ember pillanatok alatt a földön találja magát, míg a magyar miniszterelnök a magasba kerül.
Érzés: A tüntetők mintha a Magyar Szent Korona ellen tüntetnének, de mégsem tudnak róla.
Jézus: Ezeket a tüntetéseket, ahogy más országokban is, ez a spekuláns milliárdos szervezi. Dühében ilyesmivel próbálkozik, de nem lesz eredménye. Nehogy azt hidd, hogy a fiatalok többségének, kik kimennek tüntetni, egyáltalán eszébe jut a Szent Korona. Ők a kormány ellen tüntetnek tehetetlen haragjukban.
8.
Olvastam: Magyarországot választotta a Mennyei Atya a világ Betlehemévé.
Érzés: Ezért fontos számunkra a normafai kápolna megépülése is a Szent Anna Réten.
Érzés: A magyarországi választásokkal kapcsolatban Isten érdeke nem az volt, hogy az ellenzék győzzön, mert ha lebontották volna a magyar határokat védelmező kerítést, az idegen népáradat özönlése miatt nem maradhatott volna fenn a kereszténység Magyarországon sem. Magyarországnak pedig döntő szerepe van a Kereszténység fennmaradásában, nemcsak Európában, hanem az egész világon.
Jézus: A Mennyei Atya hazátoknak fenséges szerepet adott, mert Betlehemhez hasonlította, amelyben megszületett a Megváltó. Ezzel a választással megindult a Kereszténység megszületése Magyarországon, és megszületett a remény a Kereszténység megmaradásához, nemcsak nálatok, hanem későbbiekben az egész világon.
9.
Kép: Egy térkép, ahol Magyarországot fehér szín jelöli. Azokban az országokban, amelyekből Magyarországot támogatják, és csatlakoznak a Keresztény elvekhez, fehér foltok jelentkeznek a térképen
Jézus: Hazátok bátorságotokkal, eredményes szavazásotokkal példát mutatott Európa más nemzeteinek.
10.
Haladékot kértem az Úrtól a jövőre vonatkozó eseményekkel kapcsolatban.
Kép: Egy piros zászlón fehér kereszt, hasonlít a svájci zászlóhoz.
Kép: Egy csomóban sok kéz, mely kardot tart. Mindegyik kard az Ég felé mutat.
Jézus: A zászlóban a piros szín az Én megváltó Vérem, a fehér kereszt a Kereszténység, amely az Én Vérem által születhetett meg. Nehogy azt higgyétek kicsinyeim, hogy a sikeres választással mindent elértetek. Most kezdődik csak igazán a harc. A sok kéz a széleskörű nemzeti összefogást jelképezi az elkövetkező harcban.
11.
Arról volt szó, hogy az Úr Jézus engedelmes volt a Mennyei Atyának.
Érzés: Az életünk folyamán sokszor kell a között választanunk, hogy embernek vagy Istennek és parancsainak engedelmeskedünk.
Jézus: Az alázat és engedelmesség két fontos erény, kéz a kézben járnak. Csak az alázatos ember tud engedelmeskedni, hogy alávesse magát a másik akaratának. Megfontolandó viszont, hogy az utolsó idők reformjainak születése közben mi az, aminek engedelmeskednetek kell, és mi az, aminek nem. Figyeljétek a változásokat, és egészen addig engedelmeskedjetek, amíg az utasítások nem szállnak szembe a Szentírással, és a benne megfogalmazott Tízparancsolattal. Erre a szituációra érvényes, hogy Istennek kell szót fogadni, és nem az embernek.
12.
Egy videóban Gabriele Amorth atya, a híres ördögűző pap Szűzanya fatimai jelenéseiről beszélt. Beszélt Oroszország felajánlásáról is a Szűzanya Szeplőtelen Szívéhez, melyet Szűzanya kért annak idején. Mivel sorozatban a pápák úgy látták, hogy még nem jött el az ideje annak, hogy a nyilvánosságra hozzák az üzenetet, Oroszország felajánlása II János Pál Pápára hárult. Maga Amorth atya szervezte meg Vatikánban az ünnepséget, és a Szűzanya szobrát is elhozták Vatikánba Fatimából. II János Pál Pápát a világ politikusai vették körbe az ünnepségen, így ők azt mondták a pápának, hogy nem nevezheti meg Oroszországot a felajánláskor, ahogy annak idején kérte a Szűzanya. Így II János Pál Pápa nem szíve szerint cselekedett.
Jézus: Abban az időben nemcsak a Pápára, hanem az egész Egyházra nagy fenyegetettséget jelentett volna, ha II János Pál Pápa szíve szerint felajánlja Oroszországot. Diplomatikusan kellett gondolkodnia a Katolikus Egyház fennmaradása érdekében. Vannak ilyen kivételek, hogy a jó érdekében a kisebb rosszat fogadjuk el.
13.
Egyes elméletek szerint Isten engedte meg Ádámnak és Évának a bűnbeesést az Édenkertben.
Jézus: Hogy Ádámnak és Évának Isten engedte meg az engedetlenséget, ez az állítás nem felel meg a valóságnak. Isten a bűnt soha senkinek nem engedte meg. Egészen más a helyzet azokkal a gyermekeimmel, akiknek Atyám megengedi, hogy kisebb bűnöket elkövessenek annak érdekében, hogy a bennük levő hajlamok miatt nehogy gőgössé váljanak. Ádámban és Évában viszont az engedetlenség előtt még nem volt semmi bűnre vezető hajlam, és így nem lettek volna gőgösek a Paradicsomban.
14.
Hang: Éppúgy furulyázik, mint táncol.
Jézus: Egyenes, őszinte ember úgy beszél, ahogy cselekszik, és úgy cselekszik, ahogy beszél.
15.
Hang: Ő az Őrangyal az Őrangyalok között.
Jézus: A láthatatlan Őrangyalokon kívül vannak olyan emberek, nagyon jó lelki testvérek, akik nemcsak saját lelkükre vigyáznak, hanem őrzik a többiek lelkét. Őszintén, szeretettel figyelmeztetik őket hibáikra, de ugyanakkor segítik őket, gyakorolják az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit velük szemben. Ezek a lelki testvérek a legjobb Őrangyalok a Földön.
16.
Kép: Egy egyén saját nemzetére jellemző ruhát visel. Egy idő után tagjai: kezei, lábai, stb folyamatosan más nemzetiségűre cserélődnek. A végeredmény már teljesen más egyént mutatott.
Jézus: A jövőből mutattam neked egy képet, hogy Európa nemzetei összeolvadnak. Eltűnnek a határok, összekeverednek a kultúrák és vallások.
17.
Kép: Egy díszes ruha kapucnival ki van terítve, mint egy kiállításon.
Jézus: A nagy Szent szerzetesek emlékét ápoljátok és őrizzétek.
18.
Kép: Egy fiú és egy lány egy lugason jönnek kézen fogva egy ív alatt. Majd a fiú és a lány helyén 1-1 fehér liliom jelenik meg majdnem összefonódva, majdnem egyek.
Hang: Lüktető.
Jézus: A tiszta szerelmet ábrázolja ez a kép, olyan férfit és nőt, akik Isten áldásával egy test és egy lélek lesznek. Tisztaságban élik le életüket. Egyszerre lüktet a szívük értem.
19.
Kép: Egy barna, hosszú hajú lány a kijárati ajtóhoz szalad egy folyosón, ketten a karjánál fogva próbálják visszatartani. A lány az ajtó kulcslyukán kikukucskál, ki szeretne menni, de nem tud, mert nem engedik.
Jézus: A leány egy haldokló lelke, aki most lépett ki a testéből, és futva igyekszik a túlvilág felé. A vágy olyan erős benne, hogy kikukucskál a kulcslyukon, hogy lásson valamit. Angyalok fogják le, mert még nem jött el az ideje.
20.
Hang: Ráncigálják a magyarokat, éppúgy, mint a németeket.
Jézus: Szegény magyar népet ide-oda ráncigálják, egymás ellen fordítják. A németeket szintén nem hagyják megszokott, békés életet élni, őket a rengeteg migráns háborgatja, cibálja, ráncigálja.
21.
Egy lelki testvérrel való találkozáskor:
Kép: Az Őrangyalaink átölelik egymást.
Jézus: Ne csodálkozz kislányom, mert az Őrangyalok mind ismerik és szeretik egymást, és örülnek, ha rajtatok keresztül összetalálkoznak.
2018.04.22.
1.
Lelkigyakorlatra mentem.
Kép + Érzés: Az emberek, kik összejöttek a lelkigyakorlatra olyanok, mint a lángok, melyek összeadódva nagy tüzet alkottak. Ez az összeadódott láng hatással volt a lelkigyakorlatot vezető papra is, mely kegyelmeket esdett le az Égről. A pap és a hívek, ahogy kölcsönösen hatottak egymásra, az Úr kegyelmeit mind a pap, mind a hívek jobban be tudták fogadni a szívükbe, így a lelkesedésük csak fokozódott.
Jézus: Gyermekem, azért tört ki bennetek ez a nagy öröm, mert már az odautazás alatt is lelketek felkészült az ottani sok kegyelemre. Ha egy közösség egy ilyen lelkigyakorlaton tele van nagy boldogsággal, lelkesedéssel, az a lelkigyakorlatot vezető pap szívét is, lelkét is feldobja. Az atya veletek együtt örült. Ha egy közömbös, unott társaságot vitt volna oda, nem tudott volna olyan emelkedett hangulatot teremteni.
2.
Istennel és túlvilággal kapcsolatos ismeretek gyarapításáról volt szó.
Kép: Egy személy egy katedrán ülve tanít.
Jézus: A lelkek fejlődésének üteme eltérő. Van, aki előbb, van, aki később érzi, hogy szüksége van a napi Szentmisére és szentáldozásra, és a gyakori szentgyónásra, hogy minél többet megtanuljon az Én Igémből, és Szent Testem és Vérem vétele által mélyebben tudjon szeretni Engem, és az Igémet, az Evangéliumot mindennapi tettekké tudja alakítani. A képpel azt mutattam neked, hogy már itt a földi életben szükség van a tanításra. Ugyanis, minél többet tud valaki a hittel és Istennel kapcsolatban, annál magasabb fokban kapja a Mennyben a jutalmat. A tudás sokat ér előttem.
3.
Mesélték, egy települést a lakók együttesen felajánlották az Égieknek, és nagyon sok kegyelemben részesül azóta a település. Maria Simma írásaiban említett egy hasonló eseményt, amikor a felajánlás megmentett egy osztrák települést a sorozatos lavinától.
Jézus: Amikor sok ember ugyanazon nemes cél érdekében együtt könyörög Hozzám, mindegyik ajkáról egy fénysugár árad fölfelé, és a sok fénysugár összeolvad egy vaskos köteggé, és így jut el Hozzám. Sokkal hatásosabb a közös ima, mintha csak egyedül imádkoztok.
4.
Mondták, Nagy Szent Teréz határozott jellem volt, ki férfias jellemű nővéreket akart faragni a társaiból.
Jézus: Nagy Szent Teréznek ilyen határozottnak és katonásnak kellett lennie abban a szerzetes rendben, ahol a közömbösség és tunyaság terjedt el. Az ő jelleme, karaktere megfelel ahhoz, hogy fölrázza az alvó nővéreket.
5.
Arról volt szó, amikor mások szenvedést okoznak:
Kép: Egy kő nehezedik egy egyén szívére, mely hatására szeretetsugarak, fény árad a szívből. Ha a kő nem nehezedik a szívre, a szívből nem árad ki fény.
Jézus: A mások által okozott szenvedés nem felesleges, nem hiábavaló. Ezek által fejlődik a lelked, növekszik benned az alázat, és a szenvedés elfogadása és felajánlása. Ha soha nem nyomja a szívedet mások gyengesége, a nagy békében és nyugalomban kezdesz önteltté válni. Én vigyázok rád, hogy a lelkedben egyensúlyban legyenek az örömök és a lelki sebek.
6.
Kép: Mintha egy lezárt zsákutcában lennék, ott imádkozok.
Kép: A lezárt zsákutca folytatása egy fényes, előre vezető aranyút, mely rózsákkal van tele, és aranyeső esik a fényes út felől.
Jézus: Negatív hatások miatt nem kell szomorkodnod, mert az Én kegyelmemből minden jóra fordul. Az arany út az Én békém és nyugalmam szimbóluma, a rózsák az Én áradó szeretetemé, az aranyeső az Én rád hulló kegyelmeim jelképei.
7.
Hang: Sokat hangsúlyozzátok a vér problémáját.
Jézus: A vér az emberben az életet jelenti. Ha elfolyik utolsó cseppig, meghal. A Szentmisén pedig, amikor a pap felemeli az ostyát, hogy átváltoztassa, azután külön felemeli a bort ugyanezért, akkor tulajdonképpen szétválasztja a Testtől a Vért, és Én meghalok a Szentmisén. A Vérnek ezért nagy fontossága van a liturgiában. A Vérnek azon kívül nagy szerepe van a szentáldozásban is, amikor egyesül a Test és Vér, feltámadok, és a lelketekbe jutok. Újra élek, mert egyesül a Test és Vér. A Vérnek fontos szerepe van az áldozáskor, amikor a Szentostyával együtt lenyelitek. Ugyanis Vérem, mint gyógyító, tisztító Vér nemcsak a lelketeket járja át, hanem bekerül a vérrendszeretekbe. Testeteket és lelketeket egyaránt gyógyítja, tisztítja, és mint ilyennel kell foglalkoznotok vele.
8.
Misén felemelik az Oltáriszentséget:
Érzés: Nem mindegy, hogy milyen állapotban van az ember lelke szentáldozáskor.
Kép: Az ember olyan, mint egy edény, vagy egy pohár. Ha tiszta, akkor az Úr kegyelme, mint tiszta víz, még tisztábbá, ragyogóbbá teszi, de ha koszos, előbb a koszt kell onnan eltüntetni. Nem mindegy, és nem ugyanaz történik, ha egy tiszta, vagy egy koszos edénybe vagy pohárba öntenek tiszta vizet.
Jézus: A bűnös ember, aki méltatlanul veszi magához Szent Testemet és Szent Véremet, nincs a kegyelem állapotában, az pokolt teremt Nekem a lelkében. Ugyanis, ott bent harcolnom kell ellenségemmel.
9.
Misén felemelték az Oltáriszentséget:
Kép: Az Oltáriszentséget szemlélve, amit látunk a fizikai szemünkkel, az nagyon kevés ahhoz képest, hogy mi minden vesz minket körül: az Oltáriszentségben lévő Szentháromság, az Oltáriszentségből kiáradó fénysugarak, a templomban térdelő vagy leboruló Szűzanya, Angyalok és Szentek, akiket nem láthatunk, és a körülöttünk ólálkodó gonosz lelkek, akiket szintén nem láthatunk. Csak a hitünk tudja elhitetni velünk, hogy ez így is van.
Jézus: Hidd el kislányom, sok olyan ember jár templomba és járul szentáldozáshoz, aki azt hiszi, hogy az Oltáriszentség csak egy emlék. Nem hiszi valóságos jelenlétemet, és így a szentáldozása nem válik lelki üdvére, hanem szentségtörés. Boldog, aki nem lát, és mégis hisz.
10.
Arról volt, szó, hogy csak az tudja az ellenségeit szeretni, akinek a szívét átszúrták.
Érzés: De ehhez szükséges még a megbocsátás, és Isten kegyelme, hogy ide jussunk.
Jézus: Erre az a válasz, hogy a szenvedés nemesít. Aki már szenvedett, abban nő a szeretet, mert hasonlóvá válik Hozzám, és ha lélekben leborulva kéri az ellenségszeretetet Tőlem, akkor le tudja győzni fájdalmát, és az ellenség iránti haragja szánalommá válik. A szánalom pedig imára sarkalja az ellenség lelke javára.
11.
Érzés: Lehet, hogy egy kis haladékot kaptunk az Égiektől a jövőre vonatkozó eseményekkel kapcsolatban, a Keresztény kormány maradásának következtében Magyarországon.
Kép: Európa véres, Magyarország kiemelkedik, mint egy arany színű hegy, vagy templom, mely hasonlít a Dominus Flevit kápolnára az Olajfák hegyén, ahol Jézus megsiratta Jeruzsálem pusztulását.
Jézus: A hűségeskü szövege már meg van fogalmazva, de olyan óvatosan, és rejtve, hogy nem minden pap fogja észrevenni a hamisságot benne. Magyarország kormánya, amint halljátok, abban tér el a többi állam kormányától, hogy meri hangsúlyozni a Keresztény hitet, a Keresztény kultúra megőrzésének fontosságát. Imádkozzatok a magyar papoknak bölcsességért, hogy mikor próba elé állítják őket, okosan és bölcsen válasszanak. Ezzel példát fognak mutatni a környező országok és a távolabbiak papjainak.
12.
Arról volt szó, hogy az engesztelésben vannak esetek, amikor egy valaki más helyett szenved átvállalva a bűneiért való tartozást. Ilyen előfordult Pio atyánál, Vianney Szent Jánosnál, és másoknál is.
Jézus: Minden gyermekemmel más terveim vannak. Köztük bizony vannak olyanok, akiket nagy, komoly áldozatvállalásra kérek fel. Ilyenek a stigmatizáltak, vagy más egyéb szenvedésben lévők. Azt kérem tőlük, hogy nagy nemes célokért, pl. az Egyház megmentéséért, a világ békéjéért, a tisztítóhelyen szenvedőkért, a haldoklókért, a súlyos betegekért ajánlják fel keresztjüket. Vannak köztetek, választottak között, akiknek az Irgalmasságom terjesztése a feladatuk. Vannak, akik Égi üzeneteket kell, hogy tanítsák a népnek. Van, akit apostolkodással bízok meg. De minden engesztelőtől elvárom, hogy azt a keresztet, amit Én ajándékozok neki, ne fecsérelje el panaszkodással, jajgatással, hanem ajánlja fel a lelkekért.
13.
Kép: Leborultam az Úr elé, megadtam magam az Úr akaratának.
Jézus: Látom az akaratot benned kicsi lélek szenvedéseid elfogadására. Csak gyakorold sűrűn, Én segíteni fogok neked. Mindent ajánlj fel Nekem a lelkekért, a bántásokat és sértéseket, a fizikai fájdalmakat, a rosszulléteket, a fejfájást, az apróbb fájdalmakat, melyek hol itt, hol ott jelentkeznek, a rosszkedvedet, a nyomottságodat, a lelki szárazságodat, és mindent, ami számodra fárasztó vagy kellemetlen. Ha így teszel, lelkek sokaságát mented Nekem.
14.
Arról volt szó, hogy amikor valakinek sokszor elmondunk valamit, és mintha hiába tanítanánk, semmi eredménye, könnyen dühbe gurulunk.
Jézus: Ha látod, hogy falra hányt borsó, amit mondasz, hogy nincs semmi eredmény, akkor hívd a Szentlelket, hogy a türelmet és bölcsességet erősítse benned. Ezután, ismételd újra és újra a gyenge kis léleknek a jót, amire tanítod. De mindig kedvesen, és szeretettel, hogy érezze, jót akarsz neki. Meglátod, ha így teszel, ez a szegény fejletlen kis gyenge viola elkezd erősödni, és próbál utánozni téged. De ez csak akkor megy, ha példát mutatsz neki iránta alkalmazott türelemből, irgalmasságból, és szeretetből. Mert ha te felháborodsz előtte, látja a te gyengeségedet, és úgy gondolja, ha neked szabad, akkor neki is.
15.
Arról volt szó, hogy mi Isten gyermekei vagyunk.
Érzés: Jézuson keresztül válunk Isten gyermekeivé, úgy, hogy a Tízparancsolathoz tartjuk magunkat, és azt tesszük, amit Ő akar.
Jézus: Csak akkor válhattok Isten gyermekeivé, ha elsajátítjátok a teljes gyermeki ráhagyatkozást. Ez azt jelenti, hogy hisztek Benne, hogy mindenkinél jobban szeret benneteket, jót akar, és üdvözíteni akar. Nem aggódtok semmiért és senkiért, mert az Ő Atyai kezében érzitek magatokat. Ha bajban vagytok, Hozzá szaladtok, és csak Neki panaszkodtok, másnak nem. Akkor is jó gyermekei vagytok, ha örömötöket megosztjátok Vele, beszélgettek Vele, és igyekeztek hálátokat kifejezni. A másik fontos, ami gyermekké tesz titeket, a feltétlen engedelmesség. Ha elismeritek, hogy parancsai jók, és a ti lelki érdeketeket szolgálják. A földi gyermek szereti atyját-anyját, és kimutatja ezt a szeretetet. Isten elvárja tőletek, hogy hódoljatok Előtte, gondolatban öleljétek át, és telepedjetek az ölébe. Hagyjátok, hogy kényeztessen, simogasson, és Atyai karjával átöleljen.
16.
Kép: Magyar emberek szívében lebeg a Magyar Korona.
Jézus: Hidd el kislányom, nemcsak azok szívében van hazaszeretet, akik jól választottak, de még az ellenzék tagjai között is sokan szeretik hazájukat, csak nem látják be, hogy mekkora kárt okozna, ha a migráció végigsöpörne hazátokon. Mutattam a képen, hogy mindenki szívében ott van a Magyar Korona.
2018.04.29.
1.
Énekhang: Győztetek, győztetek.
Jézus: Nektek magyaroknak nincs okotok aggodalomra, mert mindig veletek vagyunk. Látod, a múltkor is győztetek a szavazáson.
2.
Hang: Tessék bemutatni.
Kép: Angyalok hoznak a kezükben egy kelyhet, mely tele van égi kincsekkel.
Hang: Az anyaországnak.
Jézus: Magyarország igaz, hogy fel fog emelkedni, de nem önerőből, hanem Égből jött kegyelmek, kincsek erejéből. Amikor az ország megkapja mindezt, egy ünnepélyes szentmisével kell megköszönni ezt a gazdag ajándékot.
3.
Hang: Majd egyszer látjátok.
Jézus: Majd egyszer látjátok ti engesztelők, hogy megvalósul álmotok, és újra Keresztény Magyarországgá váltok. Ebben nagy szerepe lesz a Nagyfigyelmeztetésnek, mely megelőzi ezt a változást.
4.
Arról volt szó, hogy a hála újabb adományra indítja az Urat.
Érzés: Amikor valaki tesz értem valamit, én is hálát érzek, és indíttatást, hogy azt valahogy viszonozzam. Ha az emberbe ez bele van ültetve, akkor mennyivel hálásabb az Úr.
Jézus: A hála a legszebb erények közé tartozik. Nektek embereknek is felmelegszik a szívetek, ha érzitek a hálát a jótéteményetekért. Az Úrban minden erény fokozottan van jelen. Ha látja, hogy mindent megköszöntök, igyekeztek meghálálni, akkor ez arra készteti, hogy újabb és újabb kegyelmekkel halmozzon el.
5.
Kép: Egy arany szentségtartó a sarokban áll a földön.
Jézus: A közeljövőből mutattam meg neked, hogy eljön az idő, mikor semmi becsülete nem lesz az Eucharisztiának, félreteszik a sarokba. Már ma is tapasztalhatjátok, hogy egyes helyeken a tabernákulum eltűnik a középről, és egy félreeső helyre kerül.
6.
Arról volt szó, hogy a bűnös lélek, ha közeledik Istenhez, Isten lángja, tisztasága égeti őt, és nagy szenvedést okoz neki, a lélek nem tudja elviselni Isten jelenlétét. Ezért szükséges a Purgatórium.
Olvastam egy írásban: Egy nagyon bűnös ember meghalt, a lelke panaszkodott, hogy igazságtalan Isten, hogy a bűnöst nem engedik be a Mennyországba. Egy Angyal jött érte, elvitte a Mennyországba, és külön kérte a bűnöst, lépjen be a Trónterembe. A bűnös lélek egy ajtó mögül merészelt csak bekukucskálni, és ráemelni tekintetét Istenre. Ahogy meglátta Istent, és ahogy meglátta Őbenne önmagát, azonnal a Pokolba repült a Purgatóriumot is átugorva. Senki nem ítélte el a lelket, sem Isten, sem Angyal, hanem ő saját maga ítélte magát a kárhozatra.
Olvastam egy másik írásban: A Mennyben élő, alacsonyabb szintű lelkek előtt az Úr lefátyolozza a teljes dicsőségét, hogy el tudják viselni az Úr jelenlétét, és így tesznek a magasabb fokon élő lelkek is az alacsonyabb szintű lelkekkel, hogy ne érezzék az alacsonyabb rendűséget.
Jézus: Dicsőségem fényének osztogatásával bölcsen gazdálkodom. Mivel a Mennyben a lélek fejlődésének megfelelően különböző szinten állnak a lelkek, dicsőségük más és más, ezért nem egyformán mutatkozom előttük. A legmagasabb szinten állók élvezhetik teljes dicsőségemet. Akik még a lelki fejlődés alacsonyabb szintjén élvezik a Mennyországot, ők kevesebbet tudnak befogadni fényességemből. Az Én legnagyobb Szentjeim ebben is követnek Engem. Elrejtik dicsőségük fényét azok előtt, akik még nem tartanak ott, ahol ők.
7.
Arról volt szó, hogy Isten neve benne van az Angyalban is.
Érzés: Isten neve a mi életünkben is belénk vésődik itt a Földön, csak tőlünk függ, hogy milyen mértékben. A Mennyben kapott új nevünk a földi cselekedeteinktől függ, saját magunk formáljuk azt a tevékenységeink által.
Jézus: Isten minden teremtményének ad egy nevet, és ezt a nevet Önmagából adja, de van benne a ti földi karakteretekből, mert olyan nevet kaptok, amire itt a Földön tetteitekkel rászolgáltatok, és ami legjobban jellemző rátok. Ezért két teljesen egyforma nem lesz a Mennyországban.
8.
Arról volt szó, hogy ami az ember fejében van, az ember szívéhez kell, hogy jusson.
Érzés: Az információt, ami az embert eléri, először az agy veszi fel és dolgozza fel. A szabad akaratunk által az információ a szívünkbe jut, ott formálódik, hozzákapcsolódik ahhoz, ami már a szívünkbe beépült, majd ezt sugározza ki magából az ember, erről beszél.
Jézus: A hittel, Istennel, túlvilággal kapcsolatos ismeretek a könyvekből, elmélyült beszélgetésekből, Égiek üzeneteiből kerülnek a fejedbe, és ezek az ismeretek megérintik a szívedet, majd újra a gondolataidon keresztül eljutnak másokhoz. Ez az útja a felvett információk terjedésének.
9.
Arról volt szó, hogy az Őrangyal fizikai értelemben is tud segíteni az embernek adott esetben.
Olvastam: Pio atyától ment egy házaspár kocsival az autópályán hazafelé, amikor a kocsijuk lerobbant, víz kellett bele. Nem tudták, hogy mi tévő legyenek. Megjelent egy férfi előttük az autópályán, és tanácsot adott, hogy milyen irányba tudnak átvágni gyalog a földeken, hogy kutat találjanak. Mire megfordult a házaspár, a férfi eltűnt. Eszükbe jutott, ez a valaki akár Pio atya Őrangyala is lehetett, mivel tanácstalanságukban imádkoztak Pio atyához.
Jézus: Múltban és a jelenben egyaránt előfordulnak olyan esetek, hogy Őrangyalotok helyettesít titeket, és ezáltal megvéd valamitől, vagy elvégzi a rátok váró feladatot.
10.
Hang: Hol felismerek, hol segítek.
Jézus: Az egyik gyermekemnél felismerem a Szentlélek által beleültetett sok erényt, és gazdagon megáldom érte. A másik gyermekemnél látom a gyengeséget, a gyarlóságot, a bűnök veszélyét, és segítek neki a fejlődésben.
11.
Arról volt szó, hogy az egyéni ítéleten van, aki vádolja az embert, van, aki védi.
Jézus: Mikor a gyermekem kileheli a lelkét, és elém kerül, egyik oldalán ellenségem áll, a másik oldalán az Őrangyala. Az Őrangyala védi, ellenségem pedig vádolja.
12.
Arról volt szó, hogy az Angyalok látják-e az ember gondolatát, elvégre mindent lejegyeznek az élet könyvébe.
Jézus: Az Angyalok Istentől kegyelmekkel bőségesen megáldott Lények, akik még a gondolataitokat is látják.
13.
Több történet van arról, hogy szenvedő lelkek kerestek fel egyéneket, hogy imádkozzanak értük, mert nem teljesítették be annak idején a kötelességüket, ahogy kellett volna, amikor még itt éltek a Földön. A mulasztásukért kell szenvedniük a tisztítótűzben. Pl: Pio atya kolostorában éjjeli órákban arra lettek figyelmesek, hogy valaki a kis kápolna ajtaját kinyitotta, bement, és tüsténkedett a gyertyák körül. Később kiderült, hogy ez az egyén abban a kolostorban élt korábban (könyvekben, amelyekben lejegyezték a tagok neveit, és hogy meddig élt, megtalálták), és az egyik feladata az volt, hogy az oltáron lévő gyertyákat tegye rendbe, amit annak idején nem vett komolyan.
Érzés: Minden feladatunkat komolyan kell vennünk, még a legapróbbakat is, és amit ígérünk, be kell tartani, mert különben súlyos következményei lehetnek.
Jézus: Papokra és hívekre egyaránt vonatkozik, hogy ígéreteiket be kell tartani, mert különben szeretetlenséget követnek el, amiért felelniük kell a tisztítótűzben.
14.
Arról volt szó, hogy az Angyalok nem olyan felületesen nézik az Úr szenvedésér, mint mi emberek.
Érzés: Ha kérjük az Úrtól a kegyelmet, hogy jobban, mélyebben átérezhessük szenvedését, Ő segíteni tud nekünk ebben.
Jézus: Az Angyalok sokkal mélyebben átélik kínszenvedéseimet és kínhalálomat, mint ti, pedig nem is értük szenvedtem és haltam meg. Ők segítenek nektek abban, hogy érzelmeitek ilyenkor fellángoljanak, ha lassabban imádkoztok, minden gondolaton elidőztök, és szemlélődve lelketeket odaküldve a keresztútra imádkozzátok a rózsafüzéreket. Ha végigrohantok rajta, szívetek aludni fog, és csak az akaratotok vezet. De Én még így is elfogadom imáitokat. Ilyenkor, amikor lelki szárazságban vagytok, érzelmeiteket kölcsönveszem egy kicsit, és elviszem azoknak a szegény gyermekeimnek, akik mindig csak gépiesen tudnak csak imádkozni.
15.
Arról volt szó, hogy a vadházasság, homoszexualitás, genderizmus nem hoz gyümölcsöt, vagy nem jó gyümölcsöt hoz, mivel a gyermekeket nem Isten útjára tanítják.
Jézus: Ó gyermekem, Édesanyám és Én sokat sírunk és szomorkodunk gyermekeink erkölcstelensége felett. Bizony, akik nem kötnek szentségi házasságot, azok nem jó gyümölcsöt teremnek. Ha születnek is gyermekek, semmi vallásos nevelést nem kapnak. Azért őrködök fölöttük is, vigyázok rájuk, és a gonosszal harcolok a lelkükért. Az ilyen áldatlan családokért is. A Nagyfigyelmeztetéskor Szentlelkem kinyitja a szemüket.
16.
Miséző Görög Katolikus és Római Katolikus papokról volt szó. A Görög Katolikus pap pappá szentelés előtt megnősülhet, a Római Katolikusoknál a pap nem nősülhet, annak ellenére, hogy némelyik apostolnak is volt felesége, mint pl: Szent Péter apostolnak.
Jézus: Az igaz, hogy az Egyház születésénél az első miséző papoknak még volt családja. De a cölibátus lehetővé tette a papságnak, hogy osztatlanul adja oda magát Nekem és a híveknek. De sajnos sok felszentelt gyermekem megszegte a tisztaság ígéretét, és azzal a védekezéssel, hogy nincs szüzességi fogadalom, bűnös kapcsolatokat létesítettek. Az ilyen pap sokkal nagyobb sebet üt a Szívemen, mint az a Görög Katolikus pap, akinek van felesége, és 5 gyermeke, és tele van családi gondokkal. Ideális megoldás az igazi cölibátus lenne, amelyben csak Én lennék papjaim szívében. Ezt kívánom, hogy megőrizze az Egyház. A Görög Katolikus és a Római Katolikus vonal, mindkettő megmarad az Én eljövetelemig.
17.
Hang: Nekünk missziós csomagunk van.
Kép: Egy nagy tölcsér alakú virágot több szerzetes nővér vesz körül.
Jézus: Mi Égiek, a Szentháromság, a Szűzanya, az Angyalok és Szentek segítségével olyan missziót végzünk, hogy a mai fennálló szerzetes rendeket óhajtjuk megtisztítani. A tölcsér alakú virágnak, amely a nővérek lelkületét fejezi ki, hófehérnek kellene lenni. Sok az Én felszentelt leányaim között, akiben kevés az engedelmesség, az alázat, és sajnos folt esik a tisztaságukon.
18.
Kép: Egy gyönyörű szép Angyalszerű Lény szárnyakkal jobbra repül.
Jézus: Ez az Angyalszerű Lény az Én maradék Egyházam jelképe. Jobbra repül, a szeretet és a tisztaság világa felé, az Új Világ felé.