2010. december 31., péntek

Alacsony frekvenciáktól mentes, kegyelemteljes áldott, jó egészségben, boldog sikerekben, szeretve szeretetben gazdag új esztendőt kívánok mindenkinek. A Szeretet Szabaddá tesz, a fájdalom és a gyűlölet rabbá! Ha szabadok akarunk lenni, szeretnünk kell egymást nemcsak most, de az év többi 365 napjában is.
 
Kedves Testvérek!
 Vassula december 28-án érkezett levelét továbbítjuk, annak előzményével együtt:
 Az angol Daily Telegraph december 17-i száma tudósít az Európai Bizottság „karácsonyi ajándékáról”. Az EU több mint 3 millió színes naptárt ajándékozott iskolásoknak. A naptár a december 25-énél üres, nem jelöli a Karácsonyt, sem más keresztény ünnepet. Ugyanakkor tartalmazza az iszlám, hindu, szikh, zsidó és kínai ünnepeket, csakúgy mint az Európa Napot és az EU egyéb évfordulóit. A keresztény és konzervatív képviselők tiltakoznak, a bizottság szóvivője pedig elismeri, hogy hibáztak és fogadkozik, hogy többet semmilyen vallási ünnepet nem tesznek a naptárba a konfliktusok elkerülése érdekében. (Az eredeti angol tudósítás itt olvasható.)
Vassula kommentárja:
 Jézus korábban már figyelmeztetett minket, hogy a Karácsony (az Ő Születése) támadásnak lesz kitéve. Száműzik és a „Boldog Karácsonyt” köszöntést a „Boldog Ünnepeket” (Happy Holidays) kifejezéssel cserélik föl. Ez már 2-3 éve kezdett nyilvánvalóvá lenni. Ugyanakkor még nem értük el a folyamat végét, amire a szabadkőművesek törekszenek. Ők tartják fenn az Egyház megosztottságát, és hamarosan meg fogják támadni a Liturgiát is, hogy száműzzék Krisztus Testét és Vérét. Még Isten nevének (Jahve) a Szentírásból való eltávolítása is megbeszélések tárgyát képezi azzal az ürüggyel, hogy túlságosan szent ahhoz, hogy le legyen írva a Bibliában, hogy énekekben szerepeljen vagy kimondjuk. Emlékezzetek, hogy a kezdetekkorJahve egymás után négyszer mondta nekem: „Jahve az Én nevem”. Ez akkor történt, amikor azt kérdeztem, hogy valójában ki vezet engem. 
Azonban a szabadkőművesek nem fogják elérni a céljukat. Isten nemsokára tűzzel lép közbe, hogy megállítsa ezt a terjedő utálatosságot. A szabadkőművesek Az IÉI-t is üldözik, mert erőteljes. Azt javaslom az IÉI tagjainak, hogy szedjék össze minden erejüket, és kétszerezzék meg a munkájukat (bármire is szól a meghívásuk). Láthatjuk, hogy az utóbbi időben mennyivel agresszívabbá válnak a szabadkőművesek támadásai ellenem és az IÉI ellen. Azt is láthatjuk, hogy milyen jól szervezetten rombolják Isten művét. Nincs vesztegetni való időnk.
 Krisztusban: Vassula
Az újjászületés nem semmisíti meg automatikusan a régi természetet. Testben élünk, amely fogékony a bűnre, ezért kell mindig telve lennünk Isten Szentlelkével. Pál azt mondja: „A Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek!” (Galata 5:16). Aztán pedig egy ismerős hasonlattal szolgál: „És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel” (Efézus 5:18 Károli). Figyeld meg: Először: Pál arról beszél itt, hogy az életünk feletti irányítást engedjük át Isten Lelkének. Hasonlóan ahhoz, mint amikor valaki részeg, és azt mondjuk rá: „befolyásoltság alatt van”. Másodszor: Pál mondata felszólítás. „Teljesedjetek be!” Nem azt mondja: „Ha van hozzá kedved” vagy: „Ez igazán jó lenne”. Nem, ha Isten tetszésére akarsz élni, akkor folyamatosan telve kell lenned az Ő Lelkével. Harmadszor: Ez minden hívőre vonatkozik. Előfordul, hogy valakiről ezt mondjuk: „Mennyire szereti Jézust! Miért nem tudok én is ilyen lenni, mint ő? Tudsz. A különbséget nem az teszi, hogy nekik van valamijük, ami neked nincs, hanem az, hogy beteljesednek Szentlélekkel. Negyedszer: Te nem tudod megtölteni magadat. Mint ahogyan az autódnak szüksége van üzemanyagra, neked is szükséged van a rendszeres utántöltésre. „Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek” (Máté 5:6). Éhezed? Szomjazod? Ötödször: Ez folyamatos cselekvés. Nem vezethetsz autót egyetlen tanknyi üzemanyaggal, újra meg újra vissza kell térned a benzinkúthoz. A Lélekkel való betöltődés dinamikus, percről percre történő folyamatos tapasztalat. Miért van így? Mert olyan világban élünk, amely lelkileg kiszipolyoz minket, és mert harcban állunk a testiességgel, amely vesztünket akarja. Tehát: „…teljetek meg Lélekkel!” (Efézus 5:18).
10 tanács a Krisztus követésére indulóknak

1. Mindig nézz Jézusra (Zsid. 12,1-2)
2. Mindig kérdezd meg: „Mit akarsz Uram, hogy cselekedjem?” (Ap.Csel. 9,6)
3. Mindig tudd: nem vagy egyedül – „Íme, én tiveletek vagyok minden nap.. „(Máté 28,20)
4. Mindig tudd: Jézus gyűlöli a bűnt (Zsolt 5,6; 45,8; 97,10; Ézs 61,8.)
5. Mindig valld meg aznap bűnödet (1 János 1,7-9)
6. Mindig táplálkozz: „naponta tudakozták az írásokat..” (ApCsel 17,11)
7. Mindig lélegezz: „Szüntelen imádkozzatok!” (1 Tessz. 5,17)
8. Mindig mozogj: szolgálat Jézusnak, bizonyságtétel Jézusról (ApCsel 4,20)
9. Mindig Isten családjához tartozol: Krisztus testének tagja (1 Kor. 12,13.kk)
10. Így mindig megtartott ember vagy. (Ján.10,28)
A Messiás uralma már elkezdődött közöttünk, akik megismertük őt mint Megváltónkat. Ugyanaz a Lélek munkálkodik a gyülekezetben is, mint amely Jézusban volt. Ezt a kiváltságot azért kaptuk meg, hogy a jelen időszakban rajtunk keresztül mutassa meg kegyelmét és jelenlétét a földön. A testünk a bennünk lévő Szentlélek temploma (1Kor 6,19). Ilyen közel van hozzánk az isteni bölcsesség és értelem, a tanács és az erő. Nem szabad tehát, hogy a látszat vagy a saját gondolataink szerint éljünk. A Lélek által harcolnunk kell a test cselekedetei ellen, mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai (Róm 8,13–14). Gyönyörködjünk az Úrban, és megadja szívünk kéréseit! Bátran és hittel bízzuk az Úrra útjainkat, mert ő hatalommal munkálkodik (Zsolt 37,4–5)! Az ilyen hívő élet fogja igazán őt dicsőíteni: amikor a mindennapjainkban kézzelfoghatóvá lesz Jézus jelenléte a Szentlélek által, amikor Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretete áthatja szavainkat és tetteinket (Ef 3,19). Ennek a lehetőségét hozta el hozzánk Megváltónk. Igaz, hogy vannak még próféciák, amelyek nem teljesedtek be tökéletesen, és csak reménységgel tudunk róluk beszélni, de a legfontosabb megtörtént. Isai gyökere kihajtott, és oda lehet járulni hozzá kegyelemért és örök életért. Áldott legyen a mi Urunk karácsony ünnepén az ő kimondhatatlan szeretetéért, amellyel eljött közénk, és azóta is árasztja ránk áldásait!

Vass Gábor: Áldással a jövőnkért

Áldással a jövőnkért
Most nem kezdem azzal a klasszikussá vált megállapítással, hogy a gyermek nem teher, hanem áldás, mert ezen oldal olvasóinak ingerküszöbét e tény puszta közlése talán már át sem lépi. Viszont e didaktikus, és a mai körülmények között merésznek mondható kijelentés értelmezésén, t.i., hogy mitől válik áldássá számunkra az utód, talán még érdemes elidőzni egy kicsit.
Áldozatot hozni valamiért, ami nem mi vagyunk. Talán így foglalhatnánk össze. Milyen sokan vannak köztünk, akik nem értik meg, hogy adni valamit úgy, hogy nem kérünk érte semmit, az nem normális dolog. Pedig ezt hívják úgy, hogy ingyen kegyelem. Életet ad egy anya, s mit kap érte? Egy csomó lemondást, álmatlan éjszakákat, fizikai-idegi fáradságot, helyhez kötöttséget, és küzdelmet a nyiladozó értelem vadhajtásainak visszametszésében. Ez volna az áldás? Köszönöm, meg vagyok nélküle! S ez utóbbi mondat kimondója előzőek helyett választja a „szabad életet”, mely, ha jó „jól csinálja”, mivel is jár rövid időn belül? Egy csomó lemondással, álmatlan éjszakákkal, fizikai-idegi fáradsággal, helyhez kötöttséggel, és küzdelemmel a mellette élő szabad életű „társ” folyamatos támadásai ellen. Tehát akkor még is csak jó üzlet? – kérdezhetnénk. De nem kérdezzük, mert mi nem ahhoz a vallási vonulathoz tartozunk. Keresztényként inkább így: „Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!”.
Tehát mitől is válik áldássá utódunk? Mert egyszer át kell vegye valaki kezünkből a szerszámot, fegyvert (akár ténylegesen, akár képletesen), s kire bíznánk jó szívvel, ha nem gyermekünkre? Mert ha elfogy nemzetünk MINDENT elveszítettünk. Mert egyszer itt hagyjuk ezt a földet melyből vétettünk, csak a megszült és felnevelt élet fog imádkozni értünk, akit nem engedtünk megszületni az nem! Mert csak az a nemzet fogja túlélni az elkövetkező évtizedeket, amelyiken áldás van. S csak azon van, akiknek tagjai el tudják fogadni azt, amit az égiek küldtek. A többiek széthullanak, vagy feloldódnak egy nagy valóság show fináléjaként.
Becsüljünk meg minden magyar anyát, ki áldozattá adta magát, hogy elfogadja azt, amit ezentúl csak úgy hívunk: „áldás”.
Amikor elkezdődik a szenvedéstörténet, már a tanítványok sem látnak. Akik dicsőítették őt, most már azok is a "feszítsd meg"-et kiáltják. Hát most már senki sem lát? Péter sem, János sem? A tanítványok csalódottan mondják: "Pedig mi azt hittük..." Mégis azt olvassuk, hogy "Az Ige testté lett... és láttuk az ő dicsőségét". Az igazi ajtó nem a karácsony, hanem a kereszt. Az igazi karácsony, az igazi ajtónyitás akkor történik, amikor senki nem látja. Szétfutott tanítványok - csak a gyalázat látszik. Ketten látnak. Az egyik a templomszolga lehetett, aki amikor bement, látta a kettérepedt kárpitot. Ami az Éden óta elválasztotta Istent az embertől, most megnyílt. Az igazi ajtónyitást a lator látta először. Az ő szájáról hangzik: "Uram! emlékezzél meg rólam!" Hogyhogy ez az ember látta? A legutolsó, a legbűnösebb ember, aki elmondta, hogy méltán szenvedem a keresztet. Egy lator méltó arra, hogy Jézussal lépje át a menny küszöbét. "Ma velem leszel a paradicsomban!" - mondotta Jézus. Ha majd meglátod magad igazán, hogy szívednek gondolata mennyire önző, hiú, csupa szenny, akkor te is meglátod az ő dicsőségét. Máshonnan nem láthatod. Bár Isten megadhatná, hogy visszakerüljünk a méltó helyünkre - a lator helyére, aki látta Jézust. Akkor elmondhatnád, hogy a jászolbölcsőben és a kereszten láttam Jézust. Ez a világ őt keresi rajtunk. A görögök mondata: "Látni akarjuk a Jézust!" A világ rajtad, rajtam ma egyet keres, hogy az Ige benned, bennem testté lehessen. Gyakorlati életté, igazi szeretetté, odaadássá, áldássá.
Az öröm tízparancsolata

1. Minden reggel hűségesen kérd Istentől az örömöt.

2. Mosolyogj és tanúsíts nyugalmat kellemetlen helyzetben is.

3. Szívből ismételgesd: "Isten, aki szeret engem, mindig jelen van."

4. Szüntelenül törekedj arra, hogy az embereknek csak a jó oldalát lásd meg.

5. Könyörtelenül űzd el magadtól a szomorúságot.

6. Kerüld a panaszkodást és a kritikát, mert ezeknél semmi sem nyomasztóbb.

7. Munkádat örömmel és vidáman végezd.

8. A látogatókat mindig szívesen és jóindulattal fogadd.

9. A szenvedőket vigasztald, magadról feledkezz el.

10. Ha mindenütt az örömet terjeszted, biztos lehetsz abban, hogy magadra is rátalálsz.