2009. január 27., kedd

9. üzenet: 2009. január 25. vasárnap

Január 16. óta minden éjjel megtartottam a virrasztást - ahogy õrzõangyalom meghagyta nekem. Már jóval elmúlt éjfél, mikor lámpásom fénye egyre nagyobb fénnyel kezdett világítani. Éreztem, amint egy lágy, meleg szellõ körülleng. Ekkor feltûnt mellettem egy világos fény, melyben Gábriel arkangyal jelent meg. Ezúttal nagyon egyszerû öltözetet viselt. Egy egyszerû, világos ruhát, melyet derekán arany öv fogott össze. Szívem nagy örömmel telt el, és ekkor így szólt:

"A Szentháromság Egy Isten nevében: Légy üdvözölve Te, az Ég áldott gyermeke, és az angyalok barátja!

Mondtam neked, hogy viszontlátjuk egymást, amikor már elkezdõdött, és így is történik. Kinyílt a pokol egyik kapuja, és a démonok kürtösei összehívják az övéiket. A Gonosz már ébreszti alvó szolgáit. Az elsõk már fel is ébredtek, és szólítják az övéiket. Már gyülekeznek, és készülõdnek az Égi Seregek ellen. Harcosaik erõsek, és naponta egyre többet kísértenek meg a Mindenható azon gyermekei közül, akik még nem tudnak az Isten megváltás-mûvérõl szóló üzenetekrõl. Elvakítják õket, és megkeményítik szívüket.

Legyetek éberek! Hogy egyetlen éjszaka se vonulhasson több sötétség a világba! Rajtatok áll - védjétek meg fivéreiteket és nõvéreiteket! Virrasszatok és imádkozzatok! Tanuljátok meg meglátni - az örökkévalót! Tanuljátok meg meghallani - az örökkévalót! Akkor fel fogjátok ismerni a tieiteket. Ne hagyjátok kialudni szívetekben a lángot!

A veszély nagy és nehéz idõk jönnek, de egyszer véget érnek. Üldözni, rágalmazni, gúnyolni, vádolni fognak titeket. Némán tûrjétek mindezt!

A hit fáklyájaként világítsátok be a világ sötétségét, nehogy eltûnjön a fény, mert a sötétség idején mindig is sokan jutnak tévútra, és rohannak a vesztükbe. Életetekkel, mint az Ég jelzõtüze világítsátok be a sötét éjszakát - legyetek világító tornyok a viharos tengeren hánykolódó bajba jutott hajók számára! Gyûljetek össze, és vonuljatok vissza a Csendbe!

Legyetek csendesek, éberek és tartsatok ki. A vihar majd elül, és a tenger elsimul. A felkelõ nap fénye felragyog, és elûzi a világot elborító sötétséget. Azután nyissátok meg a kapukat, és segítsetek a hajótörötteknek. Egy új idõ köszönt majd be ekkor, és Isten gyermekei ismét az egykor volt világban élnek majd - készen arra, hogy visszatérjenek az Atya házába: méltóan, felemelt fejjel, örvendezõ szívvel, hálával és szeretettel telten.

Azonban még nehéz idõ áll elõttetek. Hamis fény által félrevezetve sok felébredt fivér és nõvér hagyta magát a mulandó gyermekévé feleskettetni, és tömegesen gyalázták meg a Fiú testét!

Tanuljatok meg ismét a Mindenható Teremtésével összhangban élni. Az élet, mely nincs összhangban a teremtéssel, a halált jelenti. Csak amikor a Teremtés ismét összhangban egyesül Isten dicséretére, akkor tud a mennyek országa az emberek között kiteljesedni.

Kedves gyermekem, majdnem mindent tudtok már, ami ezen az úton segíthet nektek. A ti feladatotok, hogy megismerjétek a szavak értelmét. A Mindenható követeként felszólítalak titeket: Életeteket megújítva irányítsátok Istenre! De ne a mulandó érzékeitekkel, hanem tanuljátok meg az örökkévaló érzékeket használni. Tegyétek félre a könyveket, és engedjétek Istent szólni. Próbáljátok az Õ hangját felfedezni a próféták írásaiban, és aztán hallgassatok az Õ szavára, mellyel mindannyiótok szíve mélyén Õ szól hozzátok. De értsétek meg, ahhoz, hogy megismerjétek, nincs szükségetek sem könyvek tömegére, sem megszámlálhatatlan mennyiségû szóra. Elegendõ egyetlen név - és ez a név megnyitja elõttetek az Élet Útjának Kapuit. Tisztuljatok meg, és lépjetek rá az Útra, melyet maga Jézus Krisztus tanított nektek. Hagyjátok, hogy Jézus történetiségének a mulandósága mulandó legyen, azonban ismerjétek el végre Krisztus szavainak maradandóságát! Lépjetek rá az Útra, és kövessétek Õt! Mindent tudtok már! Adjátok át magatokat Istennek, és hagyjátok, hogy elvigyen titeket irántatok érzett végtelen szeretetétõl indíttatva az Õ birodalmába, ahol az örök élet vár rátok.

Õrizkedjetek a sok gondolattól és szótól - fedezzétek fel magatokban és felebarátaitokban az Alkotó szeretetének hevét!

Vegyétek hát észre, hogy ezen az úton a legnehezebb feladat, teljesen átadni magatokat. Bízzatok a ti Atyátokban, és engedjétek magatokat zuhanni. Õ ott lesz, hogy elkapjon és vigyen titeket. Gondotokat viseli, és megvilágítja nektek az utat."

Ekkor az arkangyal komolyan a szemembe nézett. Szívem hirtelen hevesebben kezdett dobogni. Forróság öntött el, és verejtékezni kezdtem. Körülöttünk minden forogni kezdett, és minden elhomályosult a tekintetem elõtt. Körülöttünk minden fekete semmibe veszett. Hirtelen az arkangyal a szívemre mutatott a jobb mutatóujjával. Kezével lassan közelített, és amikor ujjával megérintette mellkasomat, az volt az érzésem, hogy az ujja belém hatol. Ekkor szívembe elmondhatatlan fájdalom nyilallott. Úgy éreztem, mintha egy mély, fekete lyukba hullanék. Megpróbáltam összeszedni magam, hogy ne zuhanjak bele túl mélyen ebbe a fájdalomba, mivel nem tudtam megállapítani, hogy éppen mi történt velem. Az arkangyal még mindig komolyan nézett rám, és azt mondta:

"Bízzál! Hagy magad zuhanni! Hagyd, hogy megtörténjen!"

Nem tudom leírni, ami akkor hirtelen történt. Nem tudom, hogy amit éreztem, éreztem-e egyáltalán. Semmi nem volt körülöttem. Úgy tûnt, az arkangyal is eltûnt. Öntudatlan voltam. Szavakkal aligha lehet ezt leírni. Teljes sötétség, teljes csend. Azt sem tudom megmondani, mennyi ideig tartott a "semminek" ez az állapota. Csak azt vettem észre, hogy hirtelen villámlott egyet. Ekkor már ismét öntudatomnál voltam. A szobámban voltam, és az arkangyal ott volt velem szemben. Kintrõl már nappali fény szûrõdött be az ablakon keresztül, tehát mindenképpen elég sok idõ kellett, hogy elteljen. Az arkangyal velem szemben barátságosan és megkönnyebbülten mosolygott!

"Meg kell tanulnotok teljesen átadni magatokat! Tanuljátok meg ezt közösen, lépésrõl lépésre! Járjátok be az utat a szívetek legmélyéig, és hozzátok összhangba magatokat a Teremtés dicshimnuszával! Csak a semminek ebben az ürességében tud az új fény kigyúlni. Õ mindig újra alkotja azt a semmibõl. Csak akkor lesz igaz, és teszi nektek lehetõvé, hogy Õt megismerjétek, ha a semmibõl újonnan jön létre!

Tisztuljatok meg, lépjetek rá az útra és hagyjátok, hogy megtörténjen!

Menj hát ki fivéreidhez és nõvéreidhez, és imádkozz velük. Azonban ne maradj túl sokáig távol a városodtól. Itt lesz rád szükség! Hamarosan megtudod a feladatod! Látogasd meg testvéreidet, aztán térj ismét haza! Itt van a helyed, amíg nem kell ismét eljönnöm. Fogadd el e szavak útmutatását, és értsd meg értelmét! Keresd a Csendet, és értsd meg a feladatodat! Látogasd meg fivéreidet és nõvéreidet, azonban élj nyugalomban és visszavonultságban.
Virrassz és imádkozz!

Elkezdõdött! A lángoló szívek nagyszámú serege már készen áll! Minden nap sok õrangyal énekli meg újra és újra dicshimnuszban Teremtõjét, hogy az Õ kegye folytán egyre több védenc talál rá ismét az igaz útra. Terjesszétek az üzeneteket, vigyétek szét õket a világban! Ismertessétek meg az emberekkel, hogy általuk minden nap egyre több gyermek váljon lobogó fáklyává! Azonban ne próbáljátok ezeket a szavakat ráerõszakolni felebarátaitokra. Ha így tesztek, senki sem fog titeket meghallgatni, hozzátok menni és róluk kérdezni! Ne erõsítsétek a frontot, hanem döntsétek le a falakat. Hallgatagon és türelmesen kell mindenkinek külön-külön az élet útján mennie, csendes közösségben mindenkivel, de soha nem dicsekedve tudásával. Ha mégis így tesztek - minden ismereteteket már ismét el is vesztettétek. Még ha a szavak, melyeknek elhozatalával meg vagyok bízva, mégoly értékesek is - ne próbáljatok meg senkit meggyõzni róluk! Ismerjétek meg a szavak értelmét, és éljetek aszerint!

Szeretett gyermek: Vidd magaddal, aki téged követni akar, és próbálj meg fivéreidnek és nõvéreidnek segíteni ezen az úton!

Mi tudjuk, hogy az utad fáradságos lesz. Azonban ne felejtsd el: melletted állunk és vigyázunk rád. Bízz az emberek hatalmas Anyjának segítségében is!

Egy hónap múlva ismét látjuk egymást! Hamarosan mindent megtudsz! Tartsátok magatokat azokhoz az útmutatáshoz, amiket már adtam nektek, és hallgassatok a pápára! Ne felejtsétek el, mivel lettetek megbízva: óvjátok õt - nagy veszély fenyegeti!

A Mindenható Isten áldása van veled!"

Az arkangyal ez alkalommal ismét áldón egy keresztet rajzolt a homlokomra, mielõtt egy lépéssel visszalépett volna a fénybe, melyben eltûnt, és a fény kialudt. Én csurom vizes voltam az izzadságtól.
912 volt.

2009. január 26., hétfő

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei 2009. január

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

2009. január 18. Szentségimádáson Jézus: „Eljön a vég. Elérkezik egyszer mindennek a vége, úgy ennek a korszaknak is. Most egy új világ következik, amely ilyen lesz: Nem lesz benne bűn. Az emberek hívők és szeretetteljesek lesznek egymáshoz. Csak az élő, Belém vetett hit és a szeretet tartja fenn a világot. Mivel a hit kiveszett az emberekből, és a szeretet kihűlt a szívekből, ezért megrostálom ezt a népséget. Az egész emberiség, az Egyház, a papok, a hívek, és az egész világ meg lesz rostálva. A jók elnyerik méltó jutalmukat, a rosszak megkapják méltó büntetésüket. Kivétel nélkül mindenki számot ad Előttem cselekedeteiről. Minden hirtelen jön. A Szentírás beteljesül. Jelek vannak az égen. Édesanyám több mint 28 éve jelenik meg Medjugorjéban, hogy az evangélium igazságára oktassa gyermekeit. Szerte a világban megjelent, hogy figyelmeztessen: Imádkozzatok a békéért! Szeressétek a végtelenül megbántott Istent, és Őt állítsátok az első helyre az életetekben. Úgy imádkozzatok, hogy az ima örömmé váljon a lelketekben. Templomaimban Édesanyám képei és szobrai sírnak. Egyházamnak világszerte hirdetni kellene az ilyen csodajeleket, hogy az emberek elzarándokoljanak oda, és megtérjenek. Gyermekeim! Nincs már idő a várakozásra. Ne legyintsetek, és ne várjatok a megtérésetekkel! Legyetek éberek, éljetek szüntelen készenlétben, mert abban az órában jövök, amikor nem is sejtitek. Akkor pedig az okos szüzek bejönnek Velem a menyegzőre, a balgák pedig kint maradnak. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Gyermekeim, értsétek meg, Én titeket egy jobb világra, az örök boldogságra teremtettelek. Ezért haltam kínhalált, hogy kitárjam előttetek országom kapuját. Ne hagyjátok magatokat megvakítani a hamis csillogással! Ne legyetek önzők, kapzsik, fösvények! Én a szeretetet éltem elétek. Azt akarom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan Én szerettelek titeket, hogy még az életemet is odaadtam értetek. Ha szeretet nincs bennetek, mit sem értek. Előttem semmisek a cselekedeteitek. Értsétek meg végre: Csak a szeretet számít. Előttem csak a szeretetnek van örök értéke. Ha szeretetből adtok valakinek egy szelet kenyeret, vagy egy pohár vizet, annak van értéke előttem. Ez a főparancs. Előttem mindenki annyi értéket hordoz magában, amennyi szeretet van benne. Az értéktelen pelyvát pedig az aratók a tűzre vetik. Az értékes búzát pedig a csűrbe gyűjtik. Kicsinyeim, ez a korszak hamarosan véget ér. Azért, mert nincs benne szeretet, csak önzés és bűn. Én a szeretet világát hoztam el közétek, amikor megalapítottam a Keresztény Egyházat, amelyet a világ végezetéig a saját Testemmel és Véremmel táplálok. Gyermekeim, készüljetek! Soha nem látott, és eddig még soha nem tapasztalt dolgoknak lesztek tanúi. Nagyon nehéz idők következnek rátok. Csak azok fognak állva maradni, akiknek szikla szilárd a hitük. Csak azok fognak mindhalálig kitartani, akik életük minden helyzetében, minden erejükkel igyekeznek Atyám törvényeit megtartani. A ti erőforrásotok a Belém vetett hit és bizalom, és a megélt szeretet Isten- és a felebarát felé. Legyetek alázatosak! Bocsássatok meg szívből egymásnak, és ha megbántottatok valakit, kérjetek tőle bocsánatot. Kérjétek magatokra a Szentlelket, hogy tisztán lássatok minden élethelyzetben. Kicsinyeim! Elérkezik egy korszak vége, amely után a Szentlélek kiáradásával egy új és szebb világ következik. De ezt a szép világot nektek kell fölépíteni úgy, hogy befogadjátok a Szentlelket, és Isten törvényei szerint éltek. Előre megmondtam: Sok lesz a halott. De ez ne töltsön el titeket rémülettel. A jók bejönnek Atyám színe elé. Igyekezzetek megtartani Atyám törvényeit, hogy elnyerjétek az örök életet. De meghagyok egy szent gyökeret, amely kisarjad, kihajt. Őbelőlük nő ki az új világ. Akkor a gyermekáldást Isten ajándékaként fogadják, és örülnek neki. Az igazi értékek végre a helyükre kerülnek. Ti, akik bűn nélkül, szeretetben éltek, ne féljetek! Legyetek nagyon boldogok, mert az örök boldogság a ti jutalmatok.”

Levelezés


Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Ne félj a jövőtől! Semmitől se félj! Én mindig veled vagyok. Fogom a kezed, sőt a karjaimban tartalak. Én hoztalak ide. Édesanyádnak is gondját viselem. Ha meg is hal, nem vész el, csak a tisztítótűzbe jut. Az ő helye a mennyben van, mert te letetted az életfelajánlást. Imádkozd el érte naponta a Szent Vér litániát (amelynek a válasza: Üdvözíts minket), és az irgalmas rózsafüzért. Nagy erőforrás. Megmenekül a kárhozattól, akiért ezt rendszeresen imádkozod.
Te mindig testvérek között leszel. Amikor pedig erőszakkal kiszakítanak közülük, Hozzám jössz a mennybe. Nálam örök menedékre találsz.

Akiért imádkozol, nagyon szeretem. Meg fogja hallani hangomat. Kiválasztottam őt Magamnak. Olyan ő számotokra, mint a fényes hajnalcsillag, amely bevilágítja a sötét eget. A ragyogás benne Én vagyok. Engem sugároz ki ebben a beteg, eldeformált világban. Engem szeretsz benne. Nagy tervem van vele. Az új világban sok feladatot szántam neki. Megvédem őt. Soha nem hagyom el. Én vagyok, Én leszek az ő erőforrása. Imádkozz érte, hogy maradéktalanul teljesítse rá vonatkozó örök tervemet.” 2009. január 21. Szentségimádáson Jézus: „Elérkezik ennek a korszaknak a vége. Megkezdődik a nagy tisztítás. A próféták elhallgatnak. Így lassan te is. A kegyelem ideje lejár. Akik eddig elmulasztották azt, hogy irgalmamhoz folyamodjanak, azok most igazságosságommal szembesülnek. Rettenetes napok következnek erre a világra, amely elszakadt Istentől, és a bűn nyomorúságában fetreng. Kislányom imádkozz! Közel van mindannak a beteljesülése, amit neked mondtam. Eljön egy nem várt órában. Nagyon hirtelen. Én, az Úr nyilatkoztattam ki neked, és általad mindenkinek a jövőt. Sokszor kértem a Tőlem elpártolt embereket, térjenek meg Hozzám. Most már csak maguknak tehetnek szemrehányást egy egész örökkévalóságon keresztül. Irgalmamat kiárasztom mindazokra, akik Hozzám folyamodtak. De igazságos ítéletemmel szembesülnek mindazok, akik ellene mondtak hívó szavamnak, felkínált kegyelmemnek. Ezen a földön életetek minden pillanata az Én kimondhatatlan szeretetem és kegyelmem. Mindig hívlak, és vonzalak titeket. Felkínálom szentségeimet, megtérésre hívó sugallataimat. Sokszor a világot választják, amely elmúlik. Erőszakkal bedugják fülüket, hogy Engem ne halljanak. Erre való az állandó zenebona, rádió, TV, Internet. Ez altatja el a lelkiismeretüket. Jaj lesz nekik, amikor kilépnek testükből, és szembesülnek mulasztásaikkal, és az ebből fakadó tengernyi bűnükkel, és annak következményeivel. Egy egész örökkévalóságon át bánni fogják, de ott már csak gyűlölni tudnak. Kislányom! Ti, akik szüntelenül imádkoztok, sok lelket mentetek meg az örök kárhozattól. Minden imátokat ajánljátok fel az Én Szentséges Szívem, és égi Édesanyátok szeplőtelen Szíve szándékaira. Így a leghatásosabb. Csak Én, és Édesanyám tudjuk, hogy kinek van rá szüksége. Édesanyám az Ő imáival egyesítve Elém hozza a tiéteket, és így bőséges kegyelem árad ki a földre. Imáitok hatására sok lélek megtér.”

2009. január 25., vasárnap

Medjugorjei üzenetek 2009. január

2009. január 2.
„Drága gyermekek! Az égből nagy kegyelmek áradnak rátok, ugyanakkor a szívetek kemény és válasz nélküli marad. Drága gyermekek, miért nem adjátok át nekem teljesen a szíveteket? Az az egyedüli vágyam, hogy szívetekbe helyezzem a békét és az üdvösséget: Fiamat. Fiam által a szívetek nemes célok felé lesz vezetve és nem tévedtek el soha. Még a legnagyobb sötétségben is megtaláljátok az utat. Gyermekeim, döntsétek el, hogy új életet kezdtek, Fiam nevével az ajkatokon. Köszönöm nektek.”

2009. január. 25.
Drága gyermekek! Ma is imádságra hívlak benneteket. Legyen az imátok olyan, mint egy mag, amelyet a szívembe helyeztek, és értetek odaadhatok Fiamnak, Jézusnak lelketek üdvösségéért. Azt szeretném, gyermekeim, hogy mindnyájan beleszeressetek az örök életbe, amely a ti jövőtök, és minden földi dolog segítség legyen számotokra, hogy közelebb kerülhessetek a Teremtő Istenhez. Azért vagyok veletek ilyen sokáig, mert téves úton jártok. Gyermekeim, csak az én segítségem által fog megnyílni szemetek. Sokan vannak, akik üzeneteimet élve értik meg, hogy a szentség útján, az örökkévalóság felé haladnak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Ljubo atya elmélkedése a Szűzanya 2009. január 25-i üzenetéről

“…Azt szeretném, gyermekeim, hogy mindnyájan szeressetek bele az örök életbe, amely a ti jövőtök, és minden földi dolog segítség legyen számotokra, hogy közelebb kerülhessetek a Teremtő Istenhez…”
AZ IMÁTOK OLYAN LEGYEN, MINT A MAG
„Drága gyermekek! Ma is az imádságra hívlak benneteket.  Legyen az imátok olyan, mint egy mag, amelyet a szívembe helyeztek, és értetek odaadhatok Fiamnak, Jézusnak lelketek üdvösségéért. Azt szeretném, gyermekeim, hogy mindnyájan szeressetek bele az örök életbe, amely a ti jövőtök, és minden földi dolog segítség legyen számotokra, hogy közelebb kerülhessetek a Teremtő Istenhez. Azért vagyok veletek ilyen sokáig, mert téves úton jártok. Gyermekeim, csak az én segítségemmel fog megnyílni a szemetek. Sokan vannak, akik üzeneteimet élve megértik, hogy a szentség útján az örökkévalóság felé haladnak.
Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
A Boldogságos Szűz Mária ezen üzenetével is bizalommal nyitja meg előttünk édesanyai szívét. Általa Isten a jelenés évei alatt bőséges kegyelmeit ajándékozza nekünk. Ezt az üzenetet is, mint ahogyan már olysok másikat is a Szűzanya az imádságra hívással kezdi. Az imádságra hívással Mária, Édesanyánk szeretné felébreszteni bennünk azt a legmélyebb vágyat Isten után, mely szívünk mélyén rejtezik. Azt mondják, hogy krízisben van az ima, ugyanakkor az imádságra való éhségről és Isten ima által való megtapasztalásáról is beszélnek. Ahogyan az ember nem képes levegő nélkül élni, ugyanúgy imádság nélkül sem.
Minden ember a Teremtőtől kapta szívét, mely az imádság helye. A teremtéstörténet leírja, hogy amikor Isten megteremtette az embert, az élet leheletét lehelte belé (Ter 2,7). Isten életlehelete bennünk az imádság forrása. Az ember szívében történik az imádság, de a mindennapokban szívünk általában rejtve marad, a tudat árnyékába kerül. Szüntelenül külső érzések hatása alá kerülünk, elveszünk a benyomások sűrűjében, mindabban, ami vonz, vagy éppen taszít bennünket. Jézus gyakran mondta: elvakult, kemény és zárt a szívünk (Mk 8,17), nehézkes és késedelmes (Lk 24,25), tele van sötétséggel, elnehezedik az élvezetekben és a gondokban (Mt 13,15). Meg kell találni az utat a szívünkhöz, ez az ember legnagyobb feladata. Olyan zarándokok vagyunk, akik a szívünket keressük, lényünk legmélyét. Itt szól hozzánk Isten és, mi is innen tudunk szólni az emberekhez. Még nem értünk célba. Úton vagyunk szívünk felé. Szívünk egy csodálatos világot rejt, melynek a megtalálásához határozott erőfeszítésekre van szükség.
„Legyen az imátok olyan, mint egy mag, amelyet a szívembe helyeztek, és értetek odaadhatok Fiamnak, Jézusnak lelketek üdvösségéért.” Az imádság olyan, mint a mag.  Elvetve magunkban az imádságot, abban a hitben és reményben élhetünk, hogy bőséges lesz az aratás. A magvető abban a hitben él, hogy a mag termést fog hozni. Az a mag, amely jó földbe hullik, biztos, hogy termést hoz. Ha imádságainkat mennyei Édesanyánk szívébe helyezzük, biztosak lehetünk abban, hogy bőséges termést fog hozni. Mária Szíve imádságunk útja Istenhez. Mária Szíve minden ajándék, kegyelem és áldás forrása mindazok számára, akik édesanyaként szeretik Őt, és tisztelik Szeplőtelen Szívét. Minden imádság, mely Istenhez száll, minden dicsőség, tisztelet és imádás, melyet elmondunk, átárad Jézus Legszentebb Szívén és Mária Szeplőtelen Szívén, hogy a Mennyei Atya számára elfogadhatóvá váljon. A szentek imádságaikat Mária Szívébe helyezték, mely arany tömjéntartó, mert megértették, hogy Máriával egyesülve imádságaikat Isten nagyobb örömmel fogadja és hathatósabbakká lesznek általa. Ezért kell átadnunk szívünket a Szűzanyának, és buzgón kérni, hogy vegye át a teljes hatalmat szívünk felett, hogy ajánljon és mutasson be minket Fiának, hogy szívünk hasonlóvá váljon Fiának, Jézus Krisztusnak Szívéhez. Monfort Szent Lajos mondta: „Nem szabad azt hinni, mint némely felvilágosodott véli, hogy Szűz Mária, mint teremtmény, akadálya a Teremtővel való egyesülésnek; mert nem Szűz Mária többé az, aki él és életet ad nekünk, hanem Jézus Krisztus, tehát egyedül Isten, aki benne él és működik. Szűz Mária csak Isten számára van teremtve. Távol áll attól, hogy a lelket, mely magát őreá bízza, visszatartsa önmagának, ellenkezőleg: azon van, hogy az elmerüljön Istenben és annál tökéletesebben egyesüljön Istennel, minél tökéletesebben egyesül ővele.
Úgy tűnhet számunkra, hogy a Szűzanya már túl hosszú ideje jelenik meg. Nekünk hosszúnak tűnik ez az idő, az Ő számára azonban nem. Néhány év után, egy jelenés alkalmával, a jelenés elején a látnokok megkérdezték a Szűzanyát: „Miért vagy ilyen régóta velünk?” Ő azt válaszolta: „Már untatlak benneteket?” És attól kezdve többé nem kérdezték. Ebben az üzenetében a következőket mondja: „Azért vagyok veletek ilyen sokáig, mert téves úton jártok.” De azt is mondja: „Sokan vannak, akik üzeneteimet élve megértik, hogy a szentség útján az örökkévalóság felé haladnak.” Mindannyian szívesebben sorolnánk magunkat a második csoportba, azok közé, akik megélik üzeneteit. De sohasem lehetünk túlságosan biztosak ebben, mert nagyon könnyen el tudunk aludni. Mindig szükségünk van egy pozitív feszültségre, mely ébren tart bennünket. Szívünkbe kell vésnünk a zsoltáros imáját: „Vizsgálj meg, Istenem, és ismerd meg szívemet; próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján.” (Zsolt 139,23–24).
A Boldogságos Szűz Mária közbenjárása által nyissa meg szemünket, hogy úgy használjuk a földi dolgokat, hogy általuk elnyerjük a mennyeieket.
Könyörögjünk: Boldogságos Szűz Mária, Béke Királynője, kérünk téged, Édesanyánk, ne mondj le rólunk, még akkor sem, ha mi elhagyunk téged és önmagunkat. Legszentebb Szíved által nyisd meg a szívünket, hogy meglássuk az igazságot, azt az igazságot, melyet csak a Te Fiadban, Jézus Krisztusban fedezhetünk fel. Szűz Mária, Te, aki a dicsősségből és az örökkévalóságból jössz hozzánk – akik még úton vagyunk –, kérünk, segíts beleszeretni az örök életbe. Taníts meg bennünket úgy használni a földi javakat, hogy tekintetünk mindig az Úron függjön. Mária, Édesanyánk, Te hozzánk hasonlóan éltél a földön, ezért Te tudsz legjobban segíteni bennünket. Kérünk, segíts, hogy megmaradjunk Isten útján. Különösen kérünk Téged, az emberi élet tiszteletéért a fogantatástól kezdve egészen a természetes halálig. Nyisd meg minden ember szemét, hogy minden megfogant életben felismerje a Teremtő ajándékát és szeretetét. Ámen.

Elég csak megnyitni szívünket a Szűzanya előtt – Beszélgetés Ivanka Ivankovic medjugorjei látnokkal

Ivánka Ivankovic-Elez elsőként látta meg 1981. június 24-én a Podbrdon az Asszonyt karjában a gyermekkel. Ettől a naptól kezdve a Szűzanya minden nap megjelent neki 1985. május 7-ig, amikor megkapta a tizedik titkot. Azóta a Béke Királynője egy évben egyszer jelenik meg neki a jelenések évfordulóján, június 25-én. Mindennapos jelenései alkalmával a Szűzanya elmesélte életét Ivánkának, melyet folytatott évi jelenései alkalmával is. Ezt az élettörténetet Ivánka akkor fogja majd nyilvánosságra hozni, ha ezt a Szűzanya megengedi neki.
Miért június 25-én, és miért nem 24-én ünnepeljük a jelenések évfordulóját, hisz akkor látták először a Szűzanyát?
A jelenés első napján megijedtünk és elfutottunk, így első találkozásunk 25-én volt a Szűzanyával, amikor beszélgettünk és imádkoztunk is vele együtt. A Szűzanya azt kérte, hogy az évforduló június 25-én legyen.
A látnokok tanúságot tettek arról, hogy milyen türelmetlenül várják a Szűzanya megjelenését húsz perccel tizenkilenc óra előtt. Önnek négy éven keresztül mindennap megjelent a Szent Szűz, és ezt követően megszűnt erre a nagy eseményre való várakozása, mely addig meghatározta az Ön életét. Szeretném megkérdezni, szokatlan volt-e az Ön számára, hogy elérkezik a jelenés ideje, a Szűzanya pedig nem fog eljönni?
Nehéz volt elfogadni, hogy a Szűzanya ezentúl nem fog megjelenni nekem mindennap, ahogyan ezt 1985. május 7-ig tette. Kimondhatatlan volt az, az üresség, melyet hosszú ideig éreztem: elérkezik a jelenés ideje, de a Szűzanya nem fog megjelenni. Az imádságban azonban megértettem, hogy ez Isten akarata és így kell lennie. A május 7-i jelenés alkalmával a Szűzanya a következőket mondta nekem: „Ne legyél szomorú, mert minden évfordulón el fogok jönni hozzád, kivéve ez évben. Gyermekem, ne gondold azt, hogy valamit elhibáztál, és ezért nem fogok ezután eljönni hozzád. Nem, nem így van! Fiam terveit és az én terveimet te teljes szívvel elfogadtad és be is teljesítetted. Legyél boldog, mert én a te Édesanyád vagyok, aki teljes szívemből szeretlek téged. Ivánka, köszönöm, hogy válaszoltál Fiam hívására, és mindig mellette voltál egészen addig, amíg ezt kérte tőled.”
Abban az időben, amikor a Szűzanya megjelenik családommal együtt minden nap imádkozom a rózsafüzért, hálát adva minden kegyelemért és ajándékért, melyet kaptam, melyet a családom, a plébánia és az egész világ kapott.
Az évfordulós jelenések hasonlítanak-e a minden napos jelenésekhez?
Az évfordulós jelenések ugyanolyanok, mint a mindennapos jelenések, melyek 1985. május 7-ig tartottak. A Szűzanya ugyanúgy jön, ugyanolyan szép és örömteli, Dicsértessék a Jézussal köszönt és üzenetet ad. Mielőtt még megpillantanám a Szűzanyát háromszor erős fényvillanás látok. Együtt imádkozunk, majd édesanyai áldását adja ránk. Az évfordulón mindig ugyanúgy van felöltözve, ahogyan azt az utolsó rendszeres jelenésekor elmondtam: ruhája szegélye, palástja és koronája ezüst és arany színben ragyog.
Önnek a Szűzanya elmondta az életét. Befejeződött-e már az élettörténete vagy mikorra várható, hogy elkészül?
A tavalyi évfordulón is mesélt a Béke Királynője az életéről, ami azt jelenti, hogy még nincs befejezve. Meddig fog tartani, nem tudom.
Mondana-e olvasóinknak arról valamit, amit eddig leírt?
Nem. Ezt majd csak akkor tudom megtenni, ha a Szűzanya megengedi nekem.
Hogyan készül az évfordulós jelenésre?
A felkészülés egész évben tart, tehát június 26.-tól kezdve. Imádsággal és a mindennapi élettel, de tizenöt nappal a jelenés, az évforduló előtt böjttel és hosszantartó imával készülök. Minél inkább közeledik a jelenés napja, úgy erősödik a vágyam is, hogy láthassam a Szűzanyát. Akkor a percek éveknek tűnnek számomra, a napok nagyon lassan telnek.
Beszélt-e Ön a Szűzanyával személyes életéről?
Sohasem kértem a Szűzanyától a jelenések alkalmával olyasmit, ami kapcsolatban állna személyes életemmel, mert a jelenés önmagában olyan sokat ajándékoz nekem, hogy illetlenség lenne bármit is kérni a magam számára.
Mirjana, Jakov és Ön megkapták a tíz titkot. Ezek a titkok csak a világ jövőjével kapcsolatosak vagy léteznek olyan titkok is melyek az Ön életével vannak kapcsolatban?
Minden titok, melyet kaptam a világ jövőjével kapcsolatos. A harmadik titok egy jel, melyet a Szűzanya a Jelenések hegyén fog hagyni. Állandó, látható és megsemmisíthetetlen lesz.
Ön látta már ezt a jelet?
Láttam, és a megjelenésének idejét is tudom, de nekünk nem arra a napra kell várnunk, mindennap meg kell térnünk, és készen kell állnunk arra, hogy a Szűzanya üzenetei szerint éljünk, melyet már huszonhét év óta ad nekünk. Elég csak megnyitni a szívünket a Szűzanya előtt, a többi ő fogja megtenni. Az ember eltávolodott az Istentől, ezért azt gondolja, hogy életének célja az anyagi javak megszerzése, hogy minél többel rendelkezzen, és egyre magasabb pozíciót érjen el. A Szűzanya mindennap hív bennünket, mert Jézushoz szeretne vezetni minket. Nyitott szív, imádság, bűnbánat és böjt nélkül ez lehetetlen számunkra. Fel kell fognunk, meg kell értenünk, mennyi kegyelmet kaptunk azáltal, hogy itt mindennap megnyílik az ég, eljön Isten Anyja, aki a szentség útjára szeretne vezetni bennünket.
A Szűzanya azért van velünk, mert meg szeretné mutatni nekünk, hogy életünk célja az Ég, az örök élet. Már a jelenések kezdetén láttam ezt az örök életet, amikor a Béke Királynője megengedte meglátnom az édesanyámat, aki a jelenések előtt egy hónappal halt meg.
Tudja-e Ön, hogy mikor és milyen módon fognak nyilvánosságra kerülni a titkok? Mirjana Petar Ljubicic atya által fogja nyilvánosságra hozni a titkokat és elmondta azt is, hogyan fogunk felkészülni rá.
Erről nem tudok semmit, ezért nem is mondhatok semmit. Ahogyan a Boldogságos Szűz Mária mondja, minden úgy fog történni.
Ön és Mirjana 1981. június 24-én a Podbrdo felé vezető úton sétáltak és az egyik pillanatban meglátott egy Asszonyt, gyermekkel a kezében. Mire gondolt ekkor?
Először félelmet éreztem, szörnyű félelmet. De a félelem ellenére a szívemben azt éreztem, hogy ő a Szűzanya és ezt rögtön meg is mondtam Mirjanának. Elfutottunk, de gyorsan vissza is tértünk, és újra megláttuk a Szűzanyát. Június 25.-e után a Szűzanya továbbra is megjelent Mirjanának, Vickának, Ivánnak, Marijanak, Jakovnak és nekem.
Megkérdezte-e valamikor is a Szűzanyát, hogy miért pont Önöket választotta?
Igen. Azt mondta, hogy ő nem a legjobbakat választja.
A jelenések huszonhét év óta tartanak, mely egyesek szerint okot ad a kételkedésre. Megkérdezte-e valaha is a Szűzanyát arról, hogy miért tartanak ilyen hosszú ideig a jelenések?
Kezdetben megkérdeztük mások rábeszélésére, hogy meddig fog velünk maradni?! A Szűzanya ezt válaszolta: „Már untatlak benneteket?” Attól kezdve sohasem tettem fel ehhez hasonló kérdéseket. A Szűzanya medjugorjei jelenésének idejével és a számával kapcsolatban azt mondanám, hogy csak a jó Isten és az Ő Édesanyja, – aki végtelenül szeret bennünket – tudják, hogy mire van szükségünk. Annyi sok fagyos szív van ma a világban, annyi a bűn és a rossz, ezért nem kell csodálkoznunk sem Isten állhatatosságán, sem a Szűzanya türelmén.
A Szűzanya többször is elmondta, hogy azért van velünk, mert Isten megengedte neki, és addig fog köztünk maradni, míg ő ezt megengedi.
És Medjugorje gyümölcsei?
Erről például a papok jobban tudnának beszélni, hisz órákon át gyóntatnak templomunkban és a templom melletti gyóntatószékekben. A zarándokokkal való találkozásaim során sok tanúságtételt hallottam megtérésekről, testi és lelki gyógyulásokról, melyek a Béke Királynője közbenjárására történtek. Az ember itt másként érzi magát, vágyat érez arra, hogy megváltoztassa az életét.
Amikor Szicíliában voltam egy imatalálkozón, megismertem egy huszonkét éves fiatalt, aki rákbetegségben szenvedett. Súlyos betegen el akart indulni Medjugorjéba. Így is történt. Szülei, mennyasszonya és én együtt utaztunk autóval Medjugorjéig. Részt vett a szentmisén a templomba, felment a Krizevacra és olyan boldog volt, mint egy kisgyerek, állandóan sírt. Néhány nap alatt teljesen átváltozott, olyan békét kapott, melyről nem is sejtette, hogy létezik. Ezután haza ment és hét nap múlva meghalt.
Később a szülei megírták, hogy a Medjugorjéban töltött napok a fiuk számára és az ő számukra is nagyon sokat jelentett. Nehezen vigasztalódtak meg fiuk elvesztése után, de megértették, Isten azt kéri tőlük, hogy változtassák meg életüket, gyónjanak meg, kezdjenek el templomba járni és imádkozni… Megértették földi életünk igazi célját. A fiú nagyapja, aki hatvan éve nem gyónt, és ennyi évig nem volt szüksége Istenre, teljesen megváltozott. Pontosabban megváltozott az egész család. Ezek Medjugorje gyümölcsei.
Egy másik példa. Egy szerzetesnő Amerikából, még mielőtt belépett volna a közösségbe minden erejét a karrierépítésbe fektette, sok pénze volt, követte a divatot, drága ékszerei és csodálatos autója volt… Egy autóbaleset következményeként  megvakult. A gyógyulásért folytatott küzdelmében rátalált Istenre és szerzetesnő lett. Azt mondja, nem tud eléggé hálás lenni Istennek a kapott ajándékokért. Az embernek nem kell testi szemeivel látni a Szűzanyát, nem kell látnoknak lenni ahhoz, hogy lássa az Eget. Fontos megnyitni a szívünket, szívből imádkozni, úgy ahogyan erre szüntelenül hív bennünket a Szűzanya.
Minden látnoknak van egy különleges szándéka, melyért imádkozik. Ön milyen szándékra imádkozik?
Mindennap különös módon imádkozom a családokért, a világon élő minden családért, hogy felismerjék azt, mennyire szereti őket Isten. Mindannyian láthatjuk, hogy a házasságok, a családok mennyire ingatagok a mai világban, milyen sok a válás, az elhagyott gyermek, az abortusz, a halál ott, ahol az életnek kellene születnie. Ezért fontos a szüntelen ima. Szeretném megragadni a lehetőséget és megkérni mindazokat, akik olvassák e sorokat, hogy imádkozzanak a családokért.

Medjugorjéban mindannyian nagy ajándékokat kaptunk – beszélgetés Mirjanával

“…A titkok, titkok, de megpróbálom megmagyarázni a lényeget. Ha mi a Szűzanya üzenetei szerint élünk, és azt látjuk és tapasztaljuk, hogy Ő ilyen rég óta velünk van, akkor feltehetjük a kérdést: Isten Anyjának hosszú éveken át tartó jelenléte közöttünk azt jelzi-e, hogy valami rossz vár ránk, vagy azért van itt, hogy az üdvösségre segítsen bennünket?…”
A Szűzanya nemcsak imát kér, hanem azt is, hogy példaadó életet éljünk. Amikor azt mondja, hogy imádkozzunk azokért, akik nem ismerték meg Isten szeretetét, azt kéri, hogy ezt az ő példája szerint tegyük. Először is szítsuk fel magunkban a szeretet a hitetlenek iránt, testvérként szeressük őket, akik azért boldogtalanok, mert nem ismerték meg Isten szeretetét. Amikor ez az érzés megszületik lelkünkben, akkor imádkozzunk értük. Semmiképp sem szabad elítélnünk vagy kritizálnunk őket. Szeretnünk kell őket, imádkoznunk kell értük és példát adnunk nekik, úgy ahogyan ezt a mi Édesanyánk teszi, szeretettel és imával.   Ön, Ivánka és Jákov megkapták a tíz titkot, Vickának, Ivánnak és Marijának még mindennap megjelenik a Szűzanya, ők eddig kilenc titkot kaptak. Egy beszélgetés alkalmával Ön azt mondta, hogy egyetlen titok sem kapcsolatos az Ön személyével, hanem mind a világ jövőjével van kapcsolatban. A titkok fényében milyen jövő vár ránk?
A titkok, titkok, de megpróbálom megmagyarázni a lényeget. Ha mi a Szűzanya üzenetei szerint élünk, és azt látjuk és tapasztaljuk, hogy Ő ilyen rég óta velünk van, akkor feltehetjük a kérdést: Isten Anyjának hosszú éveken át tartó jelenléte közöttünk azt jelzi-e, hogy valami rossz vár ránk, vagy azért van itt, hogy az üdvösségre segítsen bennünket? A zarándokoknak mindig azt mondom, hogy ne higgyenek azoknak, akik meg akarnak félemlíteni bennünket, mert a hit, amelynek félelem a forrása, nem igazi hit. Amikor megszűnik a félelem, eltűnik a hit is. Azoknak higgyetek, akik a szeretetről beszélnek, mert az igaz hit szeretetből fakad.
Titkok
Amikor a titkokról beszélek: ne féljetek! Ha az Édesanyával járjuk életünk útját – 2008. március 18-án azt mondta: a kezemet adom nektek – akkor mitől kellene félnünk? Miért is beszélünk a titkokról? A Szűzanya arra tanít bennünket, hogy minden pillanatban készen kell lennünk arra, hogy Isten színe elé álljunk, nem pedig arra, hogy a titkokról beszéljünk. Isten akarata be fog teljesedni, a mi feladatunk az, hogy készségesen várakozzunk.
A titkok egyike egy jel lesz, melyet a Szűzanya – ígérete szerint- Medjugorjéban fog hagyni. Ön tudja-e, hogy milyen lesz és mikor lesz látható ez a jel?
Igen, tudom, hogy mikor lesz látható, és azt is, hogy ez a jel a Szűzanya ajándéka lesz mindannyiunk számára. Ekkor mindenki számára világos lesz majd, hogy nem emberkéz alkotta, hanem Istentől van. Ez minden, amit mondhatok.
Hol lesz a jel?
A Podbrdon, a Jelenések hegyén.
Hogyan fog történni a titkok nyilvánosságra hozatala?
Petar Ljubicic atyát választottam arra, hogy nyilvánosságra hozza azokat a titkokat, melyeket kaptam. Tíz nappal a titok beteljesedése előtt elmondom majd neki, hogy hol és mi fog történni. Ezután mi hét napig imádkozunk és böjtölünk, majd három nappal a titok beteljesedése előtt Petar atya nyilvánosságra hozza a titkot. Ő ekkor már nem dönthet arról, hogy elmondja-e a titkot a világnak vagy sem, mindenkinek el kell mondania. Ez Isten akarata és, ha ő elfogadta ezt a missziót, akkor Isten szándéka szerint be kell teljesítenie. De újra megismétlem, nem kell a titkokról beszélni, imádkozni kell. Ha Isten Atyánknak érezzük, a Szűzanyára pedig úgy tekintünk, mint Édesanyánkra, akkor nem kell félnünk semmitől.
Korábban arról lehetett hallani, hogy azok a titkok, melyeket Ön kapott egy különleges pergamenre vannak írva, egy olyan anyagra, mely nem földi eredetű. Ez a pergamen egy szöveget tartalmaz, mely mindenki számára olvashatatlan, kivéve Önt!?
Így van, nem szükséges, hogy ezt a pergament elrejtsem, mert rajtam kívül senki sem tudja elolvasni.
Mirjana, 1982 Karácsonyáig mindennap megjelent Önnek a Szűzanya. Hogy érezte magát, amikor megtudta, hogy többé már nem fog mindennap találkozni a Szűzanyával?
Ez a felismerés volt életemben a legfájdalmasabb. Ha erről beszélek, még ma is elsírom magam, ennyi év után is. Amikor ez történt, egyszerűen nem tudtam elhinni. Azt gondoltam, hogy ez nem történhet meg, mert nem fogok életben maradni, ha nem találkozhatok a Szűzanyával. Lehetetlen, hogy így legyen! A Szűzanya meg fogja változtatni a döntését. Másnap a jelenés idejében letérdeltem és imádkoztam, és így történt ez a következő napokban is, egy hónapig; ez volt az én agóniám. Egy hónap után Isten segítségével erőt kaptam ahhoz, hogy megértsem és elfogadjam ezt a helyzetet, és tovább éljek. Újra mondom, ekkor éltem át életem legnagyobb fájdalmát, és azt gondoltam, meg fogok halni! A jó Isten ezt nem teheti velem!
Ettől az évtől kezdve minden március 18-án van jelenése, ahogyan ezt a Szűzanya megígérte. Hogyan készül erre a jelenésre és mit jelent az Ön számára ez a nap?
Sokan azt gondolják, azért ezen a napon jelenik meg nekem a Szűzanya, mert ez a nap a születésnapom, de a jelenés nem emiatt van. A Szűzanya sohasem mondta nekem: boldog születésnapot, nem a születésnapom miatt jön. Erre a jelenésre mindig imádsággal és böjttel készülök. Március 18-a és minden hónap 2-a előtti napokban fontos, hogy békében tudjak készülni a jelenésre. Ha azonban Isten mégis úgy akarta, hogy ne legyen erre lehetőségem, mert ezekben a napokban jön a legtöbb zarándok, akik beszélgetni szeretnének velem, akik látni szeretnének és hallani a tanúságtételemet, akkor nagyon hálás vagyok ilyenkor Istennek az éjszakákért, mert nappal nem tudok egyedül lenni imádságban és békében. Hálát adok Istennek, mert Ő akarta, hogy így legyen, hogy ezáltal előre tudjak haladni a lelki élet útján. Azt, hogy ez meddig fog tartani nem tudom.
1987. augusztus 2-itól, minden hónap 2-án hallja a Szűzanya hangját és látja is Őt. Ez a jelenés mennyiben különbözik a március 18-itól?
Az, az idő, amíg a Szűzanyának csak a hangját hallottam, rövid ideig tartott. Utolsó mindennapos jelenésekor azt mondta, hogy lesznek rendkívüli jelenések számomra, és ezután kezdődtek el a 2-i jelenések 1987. augusztus 2-án. Nem tudom meddig fognak tartani, ezek a 2-i jelenések kicsit más jellegűek, mivel ezek imádságok azokért, akik még nem ismerték meg Isten szeretetét, imádság a hitetlenekért.
Kéz és láb nélkül beléphet az ember a mennyországba, de bűnnel a lelkében lehetetlen bejutnia
A 2-i jelenésekkel és imádsággal a Szűzanya egy nagy mozgalmat indított el, a hitetlenekért való imát kiterjesztette az egész világra. Az emberek tanúságot tesznek arról, hogy ez az imádság elterjedt az egész világon és sok imacsoport alakult erre a szándékra. Ha a medjugorjei zarándokok létszámát nézzük, megállapíthatjuk, hogy a 2-i jelenések alkalmával megnövekszik a zarándokok száma, sokkal többen jönnek, mint egyébként és sok tanúságtétel hangzik el arról, hogyan tértek meg és változott meg az életük. Nem testi, inkább lelki gyógyulásokról beszélnek, melyet itt éltek át. Ezt tartom a legfontosabbnak, mert az ember beléphet a kéz és láb nélkül a mennyországba, de bűnnel a lelkében lehetetlen bejutnia. Amikor azokért imádkozunk, akik nem ismerték meg Isten szeretetét, akkor önmagunkért, gyermekeinkért, jövőnkért is imádkozunk, mert ki mondhatja el magáról közülünk, hogy jó hívő és maradéktalanul követi Isten?! Akik ezt állítják magukról, azoktól félek. Én kész vagyok arra, hogy jó hívő legyek, hogy megtegyem azt, amit Isten kér, de, hogy mennyire vagyok jó, azt csak Isten tudja. Ezért amikor a hitetlenekért imádkozunk, önmagunkért is imádkozunk.
A Szűzanya nemcsak imát kér, hanem azt is, hogy példaadó életet éljünk. Amikor azt mondja, hogy imádkozzunk azokért, akik nem ismerték meg Isten szeretetét, azt kéri, hogy ezt az ő példája szerint tegyük. Először is szítsuk fel magunkban a szeretet a hitetlenek iránt, testvérként szeressük őket, akik azért boldogtalanok, mert nem ismerték meg Isten szeretetét. Amikor ez az érzés megszületik lelkünkben, akkor imádkozzunk értük. Semmiképp sem szabad elítélnünk vagy kritizálnunk őket. Szeretnünk kell őket, imádkoznunk kell értük és példát adnunk nekik, úgy ahogyan ezt a mi Édesanyánk teszi, szeretettel és imával.
A télen egy jelenés után Ön azt mondta, hogy a Szűzanya olyan szomorú volt, mint eddig még soha. Mi az, ami leginkább elszomorítja?
Leginkább az szomorítja el, ha azt látja, hogy nem az igaz úton járunk. Édesanyaként szeret bennünket és mindenki egyenként fontos a számára. Mindnyájunkért különös módon aggódik. Mélységes elszomorítja, ha azt látja, hogy gyermekei az üdvösség helyett a kárhozatot választják.
Fájdalmas látni a Szűzanya könnyeit, de még fájdalmasabb látni, hogy arcát leírhatatlan fájdalom és szomorúság járja át, amikor arca mély fájdalmat tükröz. Ez az érzés olyan erős, hogy nem kell látnom a könnyeit sem ahhoz, hogy megértsem mekkora a fájdalma és milyen mélységes szomorúság gyötri. Arca óriási fájdalmat tükröz, és mindez miattunk Ő olyan sokat ad és tesz értünk, és mi sokszor a legkisebb lépést sem tesszük meg, nem őérte, hanem önmagunkért. Ez szörnyű! Azon a jelenésen, melyet az előbb említett, azt hittem meghalok, egyszerűen azt éreztem, hogy itt a vég. A jelenés után három napig beteg voltam, de azután Isten erőt adott, elvette szemem elől a Szűzanya fájdalmas arcát. Felcsillant bennem a remény, hogy mi le tudjuk törölni ezeket a könnyeket és enyhíteni tudjuk fájdalmát. Amikor azt mondom, hogy „mi”, akkor mindnyájunkra gondolok és sohasem csak ránk, látnokokra vagy a papokra. Amikor a Szűzanya azt mondja, hogy drága gyermekek, akkor Ő az egész világra gondol. Minden ember az Ő kedves gyermeke.
Mikor legboldogabb a Szűzanya?
Akkor a legboldogabb, amikor Jézusról beszél. Akkor csodálatos mosoly van az arcán. Mindig, amikor Jézust, Isten szeretetét nyújtja csodálatos, leírhatatlan boldogságot, mosolyt tükröz az arca. Egy ilyen találkozás után én is más vagyok, kevésbé fáj, hogy véget ért a jelenés.
Ön 27 éve a Szűzanya látnoka. Minden alkalommal, amikor jelenése van, látja az Eget. A Béke Királynője több üzenetében mondja azt, hogy ez az idő, amelyben élünk, a kegyelem ideje. Hogyan éljünk ma, és hogyan holnap? Ma tanúi vagyunk annak, hogy az anyagi dolgok fontosabbá váltak a lelkieknél, a gazdag országok templomai üressé váltak, az emberi szív pedig a jólét ellenére mind szegényebbé lesz. Hogyan éljük meg azt, amire a Szűzanya hív? Hogyan álljunk ellen a világ kihívásainak, és hogyan fogadjuk az üzeneteket?
A mai világ mindent kínál, de békét csak Jézus adhat. Mindened meglehet, ami csak létezik ezen a világon, de ezekkel sem leszel boldog, mert mindig többre és többre fogsz vágyakozni és újra kevés lesz az, amivel rendelkezel. Elégedetlen leszel, mert nem tiéd az, ami a legfontosabb, ez pedig a béke. És békét, igazi békét csak Jézus Krisztus adhat neked.
Jézus nélkül lelkileg szegények és békétlenek vagyunk
Azoknak, akik kérik, hogy tegyek tanúságot és beszéljek a Szűzanya üzeneteiről, mindig azt szoktam mondani: Indulj el kicsi lépésekkel, haladj lépésről lépésre. Ne mond: imádkozom a rózsafüzért, hetente kétszer böjtölök – mert elveszel, feladod, mert gyenge ember vagy. Engedd meg, hogy növekedhessen benned a hit, hogy Isten növekedjen benned. A Szűzanya ezt a saját példáján keresztül mutatta meg nekünk. A jelenések első napjaiban azt kérte, hogy mindennap térdelve imádkozzuk el a Hiszekegyet, a hét Miatyánkot, a hét Üdvözlégyet és a hét Dicsőséget. Később azt kérte, hogy egy rózsafüzért imádkozzunk, és péntekeken böjtöljünk, azután kérte a második rózsafüzért, majd a harmadikat és a szerdai böjtöt… lépésről-lépésre vezetett. A zarándokoknak mindig azt mondom, hogy lassan haladjanak – imádkozz el ma egy Miatyánkot, de legyél együtt a te Isteneddel, és ez a Miatyánk valóban Miatyánk legyen, aztán holnap tedd hozzá az Üdvözlégyet, majd holnapután a Dicsőséget… lassan, Isten erőt fog adni és vágyat arra, hogy kövesd Őt és lépésről lépésre haladj az Ő útján, úgy ahogyan ezt Édesanya megmutatta a saját példáján  keresztül. Ha valamit szeretnénk, arra mindig találunk időt. Az apa és az anya magasztossága, a szülők nagysága abban áll, hogy tudják, mikor van az imádság ideje. Ekkor kikapcsolják a televíziót, a számítógépet és minden egyebet és imádkoznak. Ha az ember nem akar imádkozni, akkor mindig fog találni okot arra, hogy miért ne imádkozzon. Mindenünk meglehet, de ha nincs Jézusunk, akkor semmink sincs. Nélküle lelkileg szegények és békétlenek vagyunk.
Szeretnék feltenni egy kérdést, látva a mai fiatalok életét. Hogyan lehet közel vinni hozzájuk az üzeneteket és az evangéliumot, amikor annyira vonzza őket a világ vakító ragyogása?
Itt is hangsúlyozom: az első helyen a szeretetnek kell lennie. A Szűzanya azt mondja, hogy nagy a szülők gyermekeik iránti felelőssége. Mi vagyunk azok, akiknek el kell ültetnünk gyermekeinkbe a hit alapjait. Hogyan beszélhetünk nekik a szentmise fontosságáról, ha közben azt látják, hogy a mi életünkben nem a szentmise foglalja el a központi helyet? Hogyan beszélhetek én gyermekemnek az ima fontosságáról, ha nem lát engem imádkozni? A gyerekeknek elsősorban a szeretet kell érezniük a családban és azután a szülői példát. A gyermekek néha-néha elkezdenek utánozni bennünket, ha a hitet meggyökereztettük lelkükben, és akkor megláthatjuk egy-egy pillanatra a hit virágát és gyümölcsét. Semmit sem érünk el kritikával, veszekedéssel és kiabálással, de eredményesek lehetünk szeretettel, imával és példaadással.
A Szűzanya az Édesanyád, aki feltétel nélkül szeret téged
Amikor a gyermekek felnőnek, és saját útjukat járják, és nem követik a hit útját, mit tudunk mi akkor tenni? Ezt kell mondanunk: Szűzanyám, neked adom őt, a Te kezedbe helyezem, imádkozom érte, és kérlek Téged, Te tedd meg a többit. És legyél biztos abban, hogy Ő valóban meg fogja tenni. Nem ma, nem holnap, lehet, hogy nem is akkor, amikor te ezt szeretnéd, hanem akkor, amikor ez Isten akarata lesz. Soha ne add fel, mert, akinek hite van, annak van reménye is.
Ha odalépne Önhöz egy idegen, aki nem tud semmit a jelenésekről, és azzal a kéréssel fordulna Önhöz, hogy mondja el hogy néz ki a Szűzanya, mit üzen és mit kér és beszéljen arról, ami oly sok éve történik Medjugorjéban, mit mondana? Ki a Szűzanya, mit szeretne tőlünk, és mire szeretne megtanítani minket?
Hasonlókat kérdeztek tőlem a szarajevói muzulmán osztálytársaim is: Ki az, az asszony, akit látok? Ezt válaszoltam nekik: A Szűzanya édesanya, édesanya, aki feltétel nélkül szeret téged, határtalanul! Te vagy a legfontosabb a számára, te az életének a középpontjában vagy, igen pontosan te, az Ő szeretett gyermeke. Ő a szeretet, szeretetet ad és szeretetet kér. Ő nekem édesanyám, a mi Szűzanyánk, aki eljön hozzám. És tőled ugyanezt kéri – csak szeretetet, szeresd felebarátodat, mint önmagadat és lásd meg minden emberben Jézus Krisztust – és akkor megtetted azt, amit Ő kér tőled. Isten útján jársz és megismerted Isten szeretetét. Ezt mondtam azoknak, akik nem tudtak semmit a Szűzanyáról és az Ő üzeneteiről.
Hogyan telik egy imanapja?
Korábban kelek fel, mint a többiek, hogy el tudjam imádkozni a rózsafüzért. Napközben is imádkozom a rózsafüzért, mert az imádság számomra beszélgetés Istennel. Ha elfáradok, akkor elimádkozok egy rózsafüzért és hét Miatyánkot. Ugyanígy nem múlik el egy nap sem úgy, hogy ne imádkoznám el a Szent Antal rózsafüzért. Szent Antal az én védőszentem és oltalmazóm. Sokszor szégyelltem személyes dolgokat kérni a Szűzanyától – nem jelenéskor, imádságban is – mert arra gondoltam, hogy annyit kapok tőle, nézhetem az Ő arcát, így ebben az évben mindent Szent Antalra bíztam és fogadalmat tettem. Így minden kedden Szent Antal tiszteletére böjtölök, olvasom a Szentírást és beszélgetek Istennel, szeretek beszélgetni Vele.
Jézussal is szeretek beszélgetni. A legnehezebb számomra az, amikor a Szűzanya üzenetében azt mondja, hogy minden emberben Jézus Krisztust kell látnunk. Egyes személyekben nem sikerül azonnal meglátni Jézus Krisztust. Amikor imádkozom, azt mondom Jézusnak: Jézus gyere, próbáld meg Te magadat meglátni ebben az emberben. Természetesen azonnal hozzá is teszem: Bocsáss meg Jézus, Te tudod, hogy gondoltam. Az imádság percei számomra a pihenést jelentik, melyeket féltékenyen őrzök.
Az Ön családja?
A férjem, Marko segítsége és megértése nélkül nem tudnám mindezt tenni. Hála Istennek a gyermekeim és a férjem is támaszt jelentenek számomra. Ha a zarándokokkal vagyok, akkor a férjem megmutatja a feladatokat a gyerekeknek… mindenben a segítségemre van. Együtt próbáljuk megtenni azt, amit Isten kér tőlünk.
Ami a gyermekeinket illeti nagyon fontos volt számunkra, hogy most amíg kicsik megmagyarázzuk nekik, hogy az édesanyjuk nem több másoknál, és nem rendelkezem különleges képességekkel. Először megpróbáltuk közel hozni hozzájuk Istent és a hitet és elmondtuk nekik, hogy Isten kiválaszt egyes embereket, de nem azért mert fontosabbak vagy különbek másoknál, hanem azért mert abban a pillanatban ilyen emberekre van szüksége, hát így választotta ki az ő édesanyjukat is.
Egyszer, amikor Mária, a kislányom két és fél éves volt – nem beszéltem neki a jelenésekről, mert azt gondoltam, hogy még túl kicsi ahhoz, hogy megértse – a barátnőjével játszott a szobában. Időnként benéztem hozzájuk. Az egyik pillanatban a kislányom barátnője azt mondta, hogy az ő édesanyja tud autót vezetni, mire az én Máriám azt válaszolta, hogy az semmi, az ő édesanyja minden nap a Szűzanyával beszélget. Megértette, pedig nem beszéltem neki a jelenésekről. Ezért fontos a szülői példa, hogy a szülők imádkozzanak Istenhez és szeressék Istent.
Egy másik példa. Amikor Veronika még kicsi volt, egy csoport olasz zarándoknak beszéltem. Amikor befejeztem, megöleltek és megpusziltak. Később Veronika azt mondta nekem, hogy ők, az olasz zarándokok semmit sem értettek meg. Amikor megkérdeztem, miért gondolja ezt, azt válaszolta, azért, mert annyira öleltek és puszilgattak engem, pedig nem is én vagyok a fontos, hanem a Szűzanya. Nagyon örültem, mert megértették, hogy nem én vagyok a fontos, hanem a Szűzanya, őelőtte pedig mindannyian egyformák vagyunk.
Mirjana, mit jelentenek a Szűzanya azon szavai, hogy ez az utolsó ilyen jelenés a földön?
Jó, hogy ezt kérdezi, mert az emberek szeretik a tetszésük szerint formálni a szavakat, és csodát várni. A Szűzanya azt mondta, hogy ilyen módon utoljára van jelen a földön. Szavaiból nem azt értettem, hogy többé nem fog megjelenni, inkább azt szerette volna mondani, hogy ez az utolsó jelenése ennyi látnoknak, ilyen sok éven keresztül, ennyi üzenettel, ennyi jelenéssel. Azt gondolom, hogy ez az értelme a Szűzanya ezen üzenetének. Ez hasonlít ahhoz, amikor a Szűzanya egyik üzenetében azt mondta: Édesanyai áldásomat adom nektek, mától fogva ti vagytok ez az áldás. Az emberek úgy értették ezt az üzenetet, hogy áldják meg egymást. Egyedül a pap adhat áldást az emberekre, a pap és senki más. A Szűzanya ezzel az üzenetével azt szerette volna mondani: életünk legyen áldás mások számára, hogy környezetünkben általunk éljék meg testvéreink Isten szeretetét; és nem azt, hogy kézrátétellel áldjuk meg az embereket. Ezt csak a pap teheti. A Szűzanya is, amikor megjelenik minden hónap másodikán és megáld bennünket és a kegytárgyakat, azt mondja: Édesanyai áldásomat adom nektek, de a földön a legnagyobb áldást a papok által kaphatjátok meg. A pap által az én Fiam áld meg benneteket, és ne felejtsétek el, hogy az ő kezük által Ő áld meg titeket.
Az üzenet minden embernek szól, de ahhoz, hogy megérthessük, imádkozzunk, fogjuk kezünkbe a rózsafüzért és imádkozzunk, és így meg fogjuk érteni azt, amit Isten mond nekünk. Mindnyájunknak van saját élete, keresztje és Isten mindenkihez más módon szól.
Ön volt II. János Pál pápánál?
Egyszer voltam, egy általános kihallgatáson, amikor, ahogyan a többieket engem is megáldott. A pap, akivel voltam odakiáltotta a Szentatyának: Ő, Mirjana Medjugorjéból. A pápa visszajött hozzám, újra megáldott és elment. Azt mondtam a papnak: Látja atya, a Szentanya azt gondolta, hogy nekem kétszeres áldásra van szükségem.
Délután kaptuk azt az üzenetet, hogy másnap nyolc órára menjünk Castelgandorfoba. II. János Pál pápával való találkozás felejthetetlen élmény számomra. A pápa azt mondta: Ha nem lennék pápa már elmentem volna Medjugorjéba. Egyetlen szót sem kérdezett a titkokról, sokkal inkább a Szűzanyáról, az Ő szépségéről, szeretetéről érdeklődött. Azt kérte, hogy a kérjük meg a zarándokokat imádkozzanak az ő szándékaira és őrizzük Medjugorjét, mert Medjugorje az egész világ reménysége.
(Ford.: Sarnyai Andrea)

2009. január 7., szerda

Nagyfalui üzenet, 2009. január

“…„Szeretteim! Most az előttetek álló figyelmeztetésre akarlak felkésziteni titeket. A figyelmeztetés az Égből fog jönni és az egész emberiséget fogja érínteni!..”
2009 – A ZARÁNDOKHELYEK MEGISMERÉSÉNEK AZ ÉVE – JANUÁR
”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!”
52. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át Jézus gyermekkorát Szent Máté (1.+2. Fej.) és Szent Lukács (1.+2. Fej.) evangélisták könyvéből.
Havi mottó:„Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást, amint én szeretlek titeket.” (Jn.13,34)
Havi imaszándék: a szeretet egységén dolgozzunk, és a hit egységéért kiáltsunk fel együtt a Szentháromsághoz!
Konkrét feladatunk: január 18-25 között, a szentmiséinket, engesztelő imáinkat ajánljuk fel a vallások és a nemzetek közötti egységért.
A Szentlélek üzenete 2009 januárjában
„Szeretteim! Most az előttetek álló figyelmeztetésre akarlak felkésziteni titeket.
A figyelmeztetés az Égből fog jönni és az egész emberiséget fogja érínteni! Mindenki Isten szemével fogja látni a bűneit, a mulasztásait és azok következményeit. Ez nagy tisztulás lesz mindenki részére. A figyelmeztetés megdöbbentő belső élmény lesz úgy a jóknak, mint a gonoszoknak. Mélységes bánatot fogtok érezni bűneitek miatt. A figyelmeztetés célja, hogy az emberiség megváltozzon. Egy korszak végét fogja jelezni és az Új Idők kezdetét.
Isten a bűnbeesés óta figyelmezteti a teremtményeit a megtérésre és az engedelmességre. Sajnos az emberiség többsége nem vette komolyan, és most sem veszi komolyan az isteni figyelmeztetést! Azért kell a figyelmeztetés, mert a világban a gonoszság a tetőfokára hágott. Még egy kis idő és minden beteljesül.
Tudnotok kell, eddig azért maradt el a világot éríntő figyelmeztetés, mert sokan fogadalmat tettek arra, hogy engesztelő áldozatok lesznek az egész emberiség megmeneküléséért. Talán te is egyike vagy ezeknek.
A figyelmeztetés közvetlen előjelei Jézus és Mária könnyei és az Égen megjelenő kereszt lesznek! A figyelmeztetéskor minden okuk meg lesz a félelemre azoknak, akik a bűnben megátalkodtak! Isten engedelmes gyermekeinek, a megtérteknek, akik Istenre hagyatkoznak, semmi okuk nincs a félelemre. Vigyázzatok, mert az Irgalmasság ideje után – ha nem tér meg az emberiség – Isten Igazságos itélete, az Igazságosság ideje várható. Ma gondolkozzatok el azon, vajon szükségetek van-e arra, hogy az Ég tüze rátok zúduljon és az egész Föld ellenetek forduljon? Ha nem tértek meg, a Földet tüzzel, vízzel és vérrel fogom megtisztítani! Ha nem tértek meg az Ég vérvörös lesz, a Föld remegni fog, a Nap óriási robbanások közepette önmaga körül fog forogni, a Hold lángba borul, a tengerek és az óceánok ki fognak áradni, a hegyek el fognak mozdulni a helyükről,… Ha nem tértek meg súlyos betegségekre, háborúkra, földrengésekre, pusztító viharokra, az állatok támadásaira és más súlyos csapásokra számíthattok!
Tudnotok kell minden büntetés csak feltételes!!! Ha megtértek elmarad, ha nem tértek meg a figyelmeztetés után, akkor rátok zúdul. A figyelmeztetés után az emberek szégyelni fogják magukat az elkövetett bűneik és mulasztásaik miatt. Akkor szétválik a konkoly a búzától, a rosszak a jóktól! A figyelmeztetés után a bűnbánók égi jutalomra, a bűnben maradók Isten Igazságos büntetésére számíthatnak!
Mit tegyenek az engesztelők, hogy a büntetés ne következzen be?
Szeressétek jobban Istent, a felebarátotokat és önmagatokat! Hagyatkozzatok teljesen Isten Akaratára! Tegyétek meg mindezt amig időtök, erőtök és lehetőségetek van! Ajánljátok fel magatokat a Szentháromságnak Mária Szeplőtelen Szíve által. Ne féljetek, mert oltalmat találtok Nálam a nehéz napokban! Változtassátok meg a rossz irányba tartó életeteket és induljatok el az életszentség útján! Fogadjatok el és ajánljatok fel minden testi-lelki szenvedést az egész emberiség megtéréséért! Higyjétek el, felajánlott életetek által a megpróbáltatások ideje meg fog rövídülni!
Megáldalak benneteket a teljes megtérés kegyelmével!!!”
(Az üzeneteket Nagyfaluban, B. M. Éva asszony és Csilik János atya közvetítésével kapjuk!)

Házi feladat januárra:
VEGYÉTEK MÉG KOMOLYABBAN AZ ENGESZTELŐ HIVATÁSOTOKAT, AZÉRT, HOGY AZ EGÉSZ EMBERISÉG MEGTÉRJEN ÉS MEGMENEKÜLJÖN!!!

Előretekintés 2009 februárjára:
Közös imaszándék lesz: a betegek gyógyulásáért és a beteggondozók türelmének a növekedéséért fogunk könyörögni!
Konkrét feladatunk lesz: mindenkiben Jézust akarjuk látni és szeretni, különösen a betegekben.