2020. június 26., péntek

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2020. június 1. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Már küszöbön van az idő, amikor megtisztítom Egyházamat, ami egy hatalmas keresztényüldözés lesz. Tűz által fogom megtisztítani a világot. Csak azok fognak megmenekülni, akik megtartják törvényeimet, és hűségesen kitartanak szolgálatomban. Érvényesek a Szentírás szavai: „Kelj föl, mérd meg Isten templomát, az oltárt és a benne imádkozókat! De a templomon kívül levő tornácot hagyd ki, és ne mérd meg, mert azt átadták azoknak a nemzeteknek, amelyek a szent várost negyvenkét hónapig taposni fogják.” (Jel 11, 1-2) Isten temploma az oltár és a benne imádkozók ti vagytok, hűséges gyermekeim, akik nap mint nap bemutatjátok a Szentmisét, az igazi Áldozatot, és magatokhoz veszitek drága Szent Testemet és Véremet. Mindazok, akik a szentélyen kívül vannak, nem részesülnek Belőlem, mint erőforrásból, el fognak veszni. Elképesztően csekély lesz a megmenekültek száma. Ezért, drága gyermekeim, maradjatok hűségesek, tartsatok ki Mellettem véretek kiontása árán is, mert csak aki eszi az Én Testemet és issza Véremet, annak van örök élete. Aki pedig nem, annak nincs élete. A Megváltó, a Messiás egyedül Én vagyok. Csak az Én tanításom és törvényem marad meg örökké.Az emberek beszélhetnek eretnekségeket, tévtanításokat: csak addig maradhatnak fenn a földön, amíg Én megtűröm őket. De amikor eljövök, hogy a számból kijövő kétélű karddal megítéljem a nemzeteket, menthetetlenül el fognak pusztulni. A számból kijövő kétélű kard az Ige, az örök mérce, amit, akik megtartottak, üdvösséget nyernek általa, akik viszont kiforgatták örökre el fognak veszni.Drága gyermekeim! Közel van az antikrisztus fellépése. Elképzelni nem tudjátok ezt a kétszínű, álnok zsarnokot, aki mindenkivel elhiteti magáról a legjobbakat. A sátán csodákat fog tenni általa, és az emberek hajbókolni fognak előtte. Ti ne dőljetek be neki! Tartsátok meg parancsaimat mindhalálig! Én vagyok a ti egyedüli Uratok, Istenetek és Mindenetek. Ne dőljetek be hamis csodáinak, ne létesítsetek vele kapcsolatot, mert ő maga a sátán, aki azért jött, hogy a gyanútlan lelkeket elveszejtse és kárhozatra taszítsa. Kérjétek a Szentlélek bölcsességét, erejét, az erős hit kegyelmét, hogy harcba szálljatok a gonosszal és minden csatlósával. Kérjétek mindig, hogy drága, Szent kiontott Véremmel borítsalak be titeket: akkor a sátán nem tud ártani nektek. Kérjétek meg Szeplőtelen Édesanyámat, takarjon be Istenanyai palástjával, kézen fogva kísérjen el életetek minden rögös, nehéz útján, és akkor védelmet nyertek a gonosz minden tüzes nyila ellen.Kicsinyeim! Most nehéz idők jönnek rátok. Haladjatok mindig a keskeny ösvényen, amely a Mennyországba visz. Bízzatok Bennem! Én megmentelek titeket. Szent Vérem pecsétje ragyog lelketeken. Fogadjátok megerősítő, fenntartó áldásomat, melyet Szívem örök, végtelen szeretetével adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”Szentírási megerősítés: Máté 19, 1: „Jézus befejezte ezeket a szavakat”

Az Élő Isten Pecsétjének jelentése. Az Úr Jézus: „Szent Vérem pecsétje misztikus jelenség. Én megjelölöm Magamnak mindazokat, akik lángoló, tiszta szeretettel vonzódnak Hozzám, szeretnek Engem, és engedelmeskednek Nekem. Az igaz, hogy bérmáláskor a Szentlélek megvilágosító kegyelmét kapjátok meg, mintegy beöltöztök Szentlelkembe, Aki vezet és tanít általatok, és hirdeti az igét, de Szent Vérem pecsétjét megkapják mindazok, akik kisded lelkülettel, akár tudatlanul, Rám hagyatkoznak, bíznak Bennem, és elkötelezik magukat visszavonhatatlanul Nekem. Jóllehet, nagyon fontos a keresztség: Én kértem apostolaimtól, hogy kereszteljék meg a nemzeteket a Szentháromság nevére, de akiknek nem áll módjukban megkeresztelkedni, azoktól a vágykeresztséget is elfogadom. Nekem csak egy a fontos, hogy szeressenek Engem, és megtegyék mindazt, amire indítom őket. Szándékosan mondom az indítást, mert vannak egyszerű lelkek, akik még a tanításomat sem ismerik, a Bibliát, de Én, Aki a lelkük mélyén tevékenykedek, indítom őket, hogy tegyék meg mindazt a jót, bölcsességet, irgalmasságot, szeretetet a környezetükben, amire öröktől fogva szántam őket. Ezek lehetnek egészen egyszerű, kis, hétköznapi dolgok, amit, ha megtesznek, akkor nagyobb dolgok múlnak rajtuk. Általatok is cselekszem szüntelenül. Ha egy szóval ki akarom fejezni, akkor ez maga a szeretet, ez a főparancs. Akik szeretnek Engem, azokat Én jelölöm meg Szent Vérem pecsétjével a lelkükön.”

Szentírási megerősítés: Zsid 3, 7: „a Szentlélek mondja”

2020. június 2. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Minden mögött Én állok. A rossz dolgokat is azért engedem meg, hogy megtapasztaljátok: veletek vagyok mindennap, a világ végezetéig. Jelenlétemmel minden rosszból jót hozok ki, és mindent a javatokra fordítok. Most ezt mondom nektek: meneküljetek mindig irgalmas Szívembe! Szívem menedékhely lesz számotokra életetek minden próbatételében azért, hogy megbizonyosodjatok arról, hogy mennyire szeretlek benneteket és gondotokat viselem. Ha valamit nem értetek, simuljatok Szívembe, és kérjétek Tőlem a megoldást, mert Én minden problémát meg tudok oldani, minden gondotokat el tudom venni. De mindig meghagyok belőle annyit, hogy el ne bízzátok magatokat, hogy a keresztek közelebb hozzanak Hozzám, és mindig megtapasztaljátok, hogy veletek vagyok és segítek rajtatok.Az életszentség titka ez: maradjatok mindig kisdedek lélekben, határtalanul bízzatok Bennem! Adjátok át magatokat Nekem teljesen, lélekben és testben egyaránt, bízzátok Rám a jövőt, hagyjátok, hogy Én alakítsam sorsotokat, fogadjatok el Tőlem jót-rosszat egyaránt, és vakon bízzatok Bennem! Higgyétek, hogy minden csak úgy van jól, ahogy Én akarom. Példaképetek a Legszentebb Szűz, az Én Legdrágább Édesanyám legyen, Aki csak egyszer kérdezte Tőlem életében, hogy „miért”, de csak azért, mert nem értette. Ez akkor volt, amikor három napig kerestek és megtaláltak a templomban. Utána soha többet nem kérdezett semmit. Bár sok mindent nem értett, de szívében hordozta, és el-elgondolkodott rajta. Fölfogta azt, hogy Én Istenember vagyok, és Nekem be kell járnom azt az utat, melyet Isten, az Én Atyám öröktől fogva elrendelt Számomra. Ezért nem szólt bele az életembe, bár kezdettől fogva látta, hogy üldöznek, és miután utamat bejártam, áldozattá leszek. Már születésemtől fogva üldözött a gyilkos Heródes, aztán ellenem fordultak a gőgös farizeusok, akiknek a templomban beszéltem, mert felfedezték Bennem az isteni Bölcsességet, de magukat többre tartották Nálam, mert a szemükben Én csak egy szegény ács Fia voltam. Keresztelő Szent János teljesen kinyilvánította, hogy Én ki vagyok: Isten Báránya, Aki elveszi a világ bűneit, és a Mennyei Atya szólt a felhőből megkeresztelésemkor: „ez az Én szeretett Fiam, Akiben kedvem telik”; de mindez nem volt nekik elég. Mégsem hittek a megismert igazságban, féltékenykedtek, irigykedtek, főleg, amikor a csodás gyógyulások és feltámadások miatt a nép özönlött Hozzám. Királlyá akartak tenni a csodálatos kenyérszaporítás után, mert csak egy evilági királyságban tudtak gondolkozni. Én viszont a lelkek Királya akartam lenni, ezért vállaltam a kínos kereszthalált, hogy felmagasztaljanak, és mindeneket Magamhoz vonzzak.Amikor olyan dolgokat tapasztaltok meg az életetekben, amelyek negatívak és lelki és testi szenvedést okoznak, soha ne botránkozzatok meg. Jusson eszetekbe, amit minden Engem követőtől kértem: „aki Utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponta keresztjét és úgy kövessen.” Én itt a földön, a kereszten vagyok jelen, vagyis a szenvedésben. S akiknek megadom ezt a nagy kegyelmet, hogy Velem együtt szenvedjenek, azokat még közelebb vonzom Magamhoz, lélekben egyesülök velük, elszakítom őket minden bálványtól, minden kedvtelésüktől. Magammal egyesítem őket a kereszten, hogy így felkészülten bevigyem őket a Mennybe. Egyedül a kereszt visz az üdvösségre. Csak a szenvedés tud felkészíteni arra, hogy eggyé váljatok Velem, hogy mindenkitől elszakítva csak Hozzám vágyakozzatok. Féltőn szerető Istenetek vagyok, Aki elhagytam Legszentebb Anyámat, hogy beteljesítsem Atyám akaratát. Ezt kérem tőletek is, amikor eljön az idő, amit elhozok: hagyjatok el mindent és mindenkit az Én kedvemért. Teljesen váljatok eggyé Velem a szentségben, a szeretetben és az áldozatban. Akkor tudjátok, hogy jó úton jártok, és örök jutalommal fizetek érte. Fogadjátok szeretetteljes áldásomat, melyet Szívem túláradó, örök, megtartó szeretetével adom rátok az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.”Szentírási megerősítés: Mt 23,39: „(Jézus) mondja”

2020. június 6. A kegyelem órájában az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Az óra itt van. Kiárasztom rátok Szentlelkemet. Az Ő fényében fogjátok meglátni minden gondolatotokat, szavatokat, cselekedeteteket, egész életeteket. Azok számára, akik hátat fordítanak Nekem és semmibe veszik tanításomat, ez fel fog érni egy ítélettel. Meg fogják látni büntetésemet, amelyet cselekedeteikkel érdemeltek ki.
A számból kijövő kétélű karddal ítélem meg a világot. Ez a kétélű kard az Ige, amit hirdettem nektek. Ma is elolvashatjátok a négy Evangélium bármelyikében. Mindenkinek megfizetek cselekedetei szerint. Akik megfogadják tanításomat, és tettekre váltják, számukra örömünnep lesz Szentlelkem kiáradása, mert megmutatom nekik örök jutalmamat, a Mennyet, amelyet azoknak készített Atyám, akik szeretik Őt.
Drága gyermekeim! Továbbra se vonom meg gondviselő szeretetemet azoktól, akik bár tévelyegnek, de keresnek Engem. A lelkükben hívogatom őket. Megkapják Tőlem a szükséges keresztet, hogy elforduljanak a bűntől, és elinduljanak Felém, mint a tékozló fiú Atyjához. Ha megtalálnak Engem, tárt karokkal várom őket Szentségeim kapujában. Felkínálom nekik a megtisztulást, amelyet elnyerhetnek a Szentgyónásban. Dús lakomát készítek oltáromnál. Szent Testemet és Véremet adom nekik, amely az örök élet eledele. Magamnál nagyobbat nem adhatok. Én vagyok az Isten – Ember, a Megváltó, Aki kereszthalálom által üdvözítem mindazokat, akik eleget tesznek meghívásomnak. Ők bejönnek Velem a menyegzőre.
Drága gyermekeim! Igyekezzetek tettekre váltani szavaimat addig, amíg a kegyelem ideje tart. Ellenfelem, a sátán azon mesterkedik, hogy elbuktasson és az örök kárhozatra taszítson benneteket. Szabad akaratot és értelmet kaptatok Tőlem. Ti döntitek el örök sorsotokat. Én mindnyájatoknak megadom a szükséges kegyelmet, hogy üdvözüljetek. Megáldalak benneteket hosszan tűrő, örök szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Lukács 8, 11: „Isten szava”


2020. június 15. Az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Drága kislányom! Nagyon elégedett vagyok veled. Nemsokára Nálam leszel. Várd ezt a napot kitörő örömmel! Vágyakozz Hozzám élő hittel és reménnyel! Vágyad megdicsőít Engem, és kiengesztel sok közömbös lélekért. Én szomjazom rá, hogy eljuss Szent Színem látására! Fogadj el jót, rosszat, amit adok és megengedek. Higgyed, hogy mindent a te javadra fordítok. Megáldalak téged, gyermekeidet, unokáidat, egész családodat, Szívem végtelen örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”Szentírási megerősítés: Zsid 10, 16: „mondja az Úr”  

2020. június 24. Keresztelő Szent János születésének főünnepén: az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Legyen ez a nap örömünnep napja! Keresztelő Szent János ujjong, hogy lelkeket ébresztgetek és papokat támaszotok az Én mind nagyobb dicsőségemre.Maradjatok hűségesek Hozzám mindenáron! Hamarosan nagy üldözés jön. A megátalkodottak ki akarnak irtani benneteket, katolikusokat. Hamarosan beszüntetik a Legszentebb Áldozatot, de ti, akik kitartotok Mellettem a rejtekben, rajtatok nincs hatalma. S mindazok, akik segítségül hívják Nevemet, megmenekülnek. A megmenekülést úgy is lehet érteni, hogy ha meg is ölnék őket, megmentik a lelküket – mert csak ez az egy a fontos.Adjátok át az életeteket Nekem! Bízzatok Bennem! Én mindenkor gondot viselek rátok. Fogadjátok megerősítő áldásomat, melyet Szívem végtelen, örök szeretetével adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”Szentírási megerősítés: Zsid 13, 22: „Fogadjátok szívesen az intő szót.”

 2020. június 25. Az Úr Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!” Mt 24, 44: „Legyetek hát készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok!” 25, 13: „Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.”„Drága gyermekeim! Most különösen kérem, hogy éljetek szüntelen készenlétben. Már sokszor mondtam nektek, most újra megismétlem: az óra itt van. Az Emberfiát bűnösök kezére adják. Mindaz, ami Velem történt, most fog megismétlődni Egyházammal. Kerüljétek az eretnekeket és a tévtanítókat! Ne kövessétek őket, akik saját pusztulásukba rohannak, mert fontosabb nekik az emberi elismerés, mint az igaz hit terjesztése, amelyre meghívtam őket. Már elfelejtették, amit Pétertől kérdeztem: „Szeretsz Engem?” Most nektek, követőimnek, megismétlem: csak az lehet igaz és hű tanítványom, követőm és apostolom, aki igazán szeret Engem és mindhalálig hűséges marad Hozzám. Ezt is mondtam: „Nem lehet kétfelé sántikálni és két úrnak szolgálni.” Az Engem követőket erről ismeritek meg: az Én tiszta, igaz tanításomat hirdetik, de nem csak szavaikkal, hanem életpéldájukkal és tetteikkel is. A hamisak pedig csak mondják tanításomat, de nem teszik, sőt, összekeverik az igazságot a hazugsággal, hogy megtévesszék a gyanútlanokat.Drága kicsinyeim! Már beléptetek abba a korba, amikor bármi megtörténhet. Ti, akik igaz követőim vagytok, készüljetek fel egy nagy üldözésre, amely kegyetlenebb lesz minden eddiginél, mert a technika minden vívmányát be fogják vetni ellenetek. De nektek is azt mondom, amit tanítványaimnak kétezer évvel ezelőtt: „Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de egyebet nem tudnak tenni. Attól féljetek, akik a testet a lélekkel együtt pokolba tudja taszítani.” Szent Isten-félelemben éljetek, féljetek elkövetni a bűnt, amely elszakít Tőlem. Kérjétek Tőlem a kegyelmet, hogy gyújtsam lángra szíveteket, hogy lángoló szeretettel, a vértanúk szeretetével szeressetek viszont Engem, és ha kell, az életeteket is adjátok Értem. Emlékezzetek szavaimra: „Aki megtagad Engem az emberek előtt, azt Én is megtagadom Atyám és szent angyalai előtt. De aki mindvégig kitart és megvall Engem, azt Én is megvallom Atyám előtt.” Ezt jelenti a szüntelen készenlét, hogy ha kell, életetek odaadásával is tanúságot tegyetek Rólam. Gondoljatok Rám, Aki nem sajnáltam odaadni az életemet értetek, Aki meghaltam a ti üdvösségetekért.Drága gyermekeim! Nagyon sötét korszak virrad erre a világra. A bűnök az égbe kiáltanak, a csapások sorra jönnek, és az emberek egyre jobban káromolnak és nem térnek meg Hozzám. Imáitokkal még kiragadhatjátok a lelkeket a sátán karmaiból, de akik megátalkodottak, azokon nem tudtok segíteni.Az életetek rövid, egy folyamatos küzdelem. Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára leselkedik rátok, hogy kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben. A Belém vetett bizalommal mondott imáitokra hegyeket mozdítok el. Ez azt jelenti, hogy minden megoldhatatlannak tűnő gondot, problémát Én Magam hárítok el tőletek, hogy hálát adjatok jóságomért, szeretetemért és leboruljatok mindenhatóságom előtt. Dicsőítsetek és magasztaljatok Engem, Aki az élet és a halál Ura vagyok. Aki meghaltam értetek, de feltámadtam, hogy titeket is feltámasszalak. Legjobban azért adjatok hálát, hogy feltámadott Testemmel és Véremmel itt vagyok köztetek. Táplálom lelketeket, mert oly nagyon szeretlek benneteket, hogy elválaszthatatlanul, mindörökké egyé akarok válni veletek. Együtt akarok lenni veletek földi zarándokutatokon, hogy majd a Mennyben egy örökké elválaszthatatlan egységben forrjatok össze Velem, megváltó Istenetekkel oly módon, ahogy ez földi testetekben lehetetlen. A Mennyben úgy fogtok egyesülni Velem, mint parányi vízcsepp a hatalmas Szeretetóceánnal. Eggyé váltok Velem örökre, visszavonhatatlanul. De meghagyom szabad akaratotokat, hogy dicsőítsetek és magasztaljatok Engem, és hálát adjatok Nekem egy egész örökkévalóságon át. Emberi szavakkal ki nem fejezhető az a végtelen örök boldogság, béke, nyugalom és csoda, amit kiomló Vérem által készítettem nektek. Már most, mindennap adjatok hálát, imádkozzátok a Te Deum-ot, amely megdicsőít Engem, mert noha nem láthatjátok, mi vár odaát rátok, de hitetekkel és reményetekkel hálát adtok érte. Ez nagyon megdicsőíti Nevemet és kiengesztel sok hálátlan lélekért. Fogadjátok áldásomat, melyet túláradó szeretetemmel adok rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”Szentírási megerősítés: Zsid 10, 16: „mondja az Úr”

21 orvos figyelmeztetése a püspököknek: nyelvre áldozni biztonságosabb, mint kézbe.

„Higiéniai szempontból teljesen érthetetlen számunkra, miért tiltották be Ausztriában a nyelvre való áldozást. Az Oltáriszentség kiszolgáltatásának eme formáját még biztonságosabbnak is tekinthetjük, mint a kézbe áldoztatást.”
2020. június 26. (LifeSiteNews) – Huszonegy osztrák orvos levélben fordult az ország püspöki konferenciájához annak érdekében, hogy oldják fel a nyelvre való áldoztatás de facto tilalmát, amely azóta lépett érvénybe, hogy a kézbe áldoztatást az Oltáriszentség kiszolgáltatása egyetlen engedélyezett formájának nyilvánították.
Ahogy a COVID-19 vírussal kapcsolatban hozott karantén-intézkedéseket Európa-szerte egyre inkább visszavonják, és a nyilvános miséket óvatosan engedélyezni kezdik, néhány püspöki konferencia – köztük az olasz és az osztrák – úgy döntött, hogy arra kötelezi a papokat, hogy csak kézbe áldoztassanak, jóllehet a katolikus egyház hagyományos gyakorlata szerint az Oltáriszentséget térdelve és nyelvre kell fogadni.
A hagyománytisztelő katolikusok számára ez a kötelezettség az áldozás teljes tilalmával ér fel. A tisztelet hiánya és az a veszély, hogy a Szentostyából kiszakadó részecskéket kézbe áldozáskor óhatatlanul megszentségtelenítik, elfogadhatatlan számukra.
A levelet aláíró 21 osztrák katolikus orvos (a teljes levelet alább közöljük) Filippo Maria Boscia professzor, az Olasz Katolikus Orvosi Társaság szakértői véleményét idézi, aki májusban kijelentette, hogy „nyelvre áldoztatni biztonságosabb, mint kézbe.”
Rámutatnak továbbá arra, hogy a hagyományos katolikus liturgiában, vagyis a tridenti rítusú szentmisén a koronavírus terjedésének megakadályozására irányuló intézkedések annál is nagyobb mértékben vannak jelen, mint az új rítusú misében: a papnak a hüvelykujj és a mutatóujj begyét a kenyér átváltoztatásától kezdve egymáshoz kell tartania, és csak a Szentostyát érintheti velük egészen addig, míg ismét purifikálja a kezét (vagyis megtisztítja a kezét az Oltáriszentség maradékától, és a maradékot magához veszi – a ford. megjegyzése).
Az orvosok megjegyzik, hogy „a hagyományos rítusban miséző papoknak megvan a kellő tapasztalatuk a nyelvre való áldoztatásban, és gyakorlatilag soha nem érnek hozzá az áldozó nyelvéhez. Ha mégis ez történne, bizonyára feltételezhetünk annyi felelősségtudatot a pap részéről, hogy – tekintettel a jelenlegi helyzetre – megszakítja az áldoztatást, és kezet mos.”
Arra is felhívják a figyelmet, hogy ha a hívek térdelve fogadják az Oltáriszentséget, akkor a cseppfertőzésnek is kisebb a valószínűsége, mivel a pap arca nem egy szinten van az áldozó arcával.
„Higiéniai szempontból teljesen érthetetlen számunkra, miért tiltották be Ausztriában a nyelvre való áldozást. Az Oltáriszentség kiszolgáltatásának eme formáját még biztonságosabbnak is tekinthetjük, mint a kézbe áldoztatást” – írják az orvosok. Hangsúlyozzák továbbá, hogy a legtöbb esetben a fertőzést a piszkos kéz okozza, idézve dr. Bosciát, aki májusban ezt írta: „Bizonyos, hogy a kéz a test azon része, amely a leginkább ki van téve a kórokozóknak.”
Az Osztrák Katolikus Orvosok levelük végén rámutatnak arra, hogy az Istentiszteleti Kongregáció szerint a híveknek „joguk” van ahhoz, hogy kivétel nélkül minden esetben nyelvre áldozzanak.
Íme, az osztrák orvosok levelének teljes fordítása.
***
Az osztrák katolikus orvosok megjegyzései
A nyilvános istentiszteletek 2020. május 15-i hatállyal történő újrakezdésére vonatkozóan az osztrák püspöki konferencia általános rendelkezései kimondják, hogy az Oltáriszentség kiszolgáltatása a szentmisében csak kézbe áldoztatás formájában engedélyezett. A 2020. május 27-i módosított változat ezt a rendelkezést erősíti meg.
Mi, osztrák katolikus orvosok a következőket szeretnénk kijelenteni:
1. Ez év májusában az Olasz Katolikus Orvosok Társaságának elnöke – mely országot a Covid-19 világjárvány sokkal súlyosabban sújtotta, mint Ausztriát –, Filippo Maria Boscia professzor határozottan állást foglalt a kérdésben: „Orvosként meggyőződésem, hogy a kézbe áldozás kevésbé higiénikus és ezért kevésbé biztonságos, mint a nyelvre áldozás”, majd így folytatta: „Bizonyos, hogy a kéz az a testrész, amely a leginkább ki van téve a kórokozóknak.”
2. Egyetértünk ezzel a véleménnyel. A hagyományos rítus része, hogy a pap közvetlenül a mise kezdete előtt kezet most a sekrestyében. A kehelyhez és a cibóriumhoz (az a kehelyfajta, melyben az átváltoztatott szentostyát őrzik és amelyből áldozatnak – a szerk.) csak ő ér hozzá. Az átváltoztatás után a hüvelykujját és a mutatóujját – miután rituálisan ismét megmosta őket vízzel – egészen az áldozás végéig egymáshoz tartja, hogy a Szentostyán kívül semmihez ne érjen hozzá. A hagyományos rítusban miséző papoknak megvan a kellő tapasztalatuk a nyelvre áldoztatásban, és gyakorlatilag soha nem érnek hozzá az áldozó nyelvéhez. Ha mégis ez történne, bizonyára feltételezhetünk annyi felelősségtudatot a pap részéről, hogy – tekintettel a jelenlegi helyzetre – megszakítja az áldoztatást, és kezet mos.
Meg kell jegyeznünk továbbá, hogy a cseppfertőzés csaknem lehetetlen, mivel az áldozó térdel, a pap pedig áll. Amennyiben ezt a szigorúan szabályozott eljárást követik, sokkal kisebb a fertőzés veszélye, mint ha kézbe áldoztatnának.
Higiéniai szempontból tehát teljesen érthetetlen számunkra, miért tiltották be Ausztriában a nyelvre áldoztatást. Az Oltáriszentség kiszolgáltatásának eme formáját még biztonságosabbnak is tekinthetjük, mint a kézbe áldoztatást.
3. A vallási szemponton kívül az Egyház többek között éppen higiéniai megfontolásokból választja ilyen régóta – legalább 1400 éve – a nyelvre áldoztatás formáját. Mindenki tudta, hogy az emberek betegségeket terjesztenek, és mivel a víz és a szappan nem állt rendelkezésre olyan mértékben, mint manapság, feltételezhetjük, hogy az emberek gyakran mosatlan kézzel jelentek meg a templomban. A nyelvre áldozással tehát hatékonyan ki tudták küszöbölni ezt a veszélyforrást.
4. Mikor a svájci püspöki konferencia a nyilvános istentisztelet ez év május 26-tól való újraindításáról rendelkezett, nem tért ki az áldoztatás formájára, így a nyelvre áldoztatás továbbra is engedélyezett.
5. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy tudomásunk szerint egyetlen olyan bizonyított eset sincs, amikor a Covid-19 vírus közvetlen kontaktus útján terjedt volna tovább.
6. A római katolikus egyház Istentiszteleti és Szentségi Kongregációjának 1985. április 3-i közleményében ezt olvassuk: „Az Apostoli Szentszék az egész Egyházban fenntartja az Oltáriszentség kiszolgáltatásának hagyományos módját …” Ugyanezen Kongregáció 2009-ben megerősítette, hogy a híveknek mindenkor joguk van ahhoz, hogy nyelvre áldozzanak, és ezt egyetlen esetben sem szabad megtagadni tőlük. Egyetlen kivételt sem említenek (a világméretű járványt sem).
Az osztrák püspöki konferencia döntése súlyos lelkiismereti konfliktushoz vezet sok pap és hívő esetében. Az Egyház hatályos normái szerint a kézbe áldoztatás ma is csak külön engedély birtokában lehetséges, míg a nyelvre áldoztatás ma is az áldozás rendes formája. Azok a hívek tehát, akik a nyelvre áldozást mindenek felett védelmezendőnek és elengedhetetlenül fontosnak tartják, és ezzel nem tesznek egyebet, mint az Egyház hatályos normáit követik, továbbra is meg lesznek fosztva az áldozástól, és így ezen hívek érdekei súlyos sérelmet szenvednek.
Mi, osztrák katolikus orvosok, azt kérjük tehát a püspöki konferencia tagjaitól, hogy a fenti érvek alapján módosítsák ezt a rendelkezést, és engedélyezzék ismét a nyelvre áldoztatást, hogy minden katolikus magához vehesse az Úr testét, és így a szentmise minden kegyelmében részesedhessen. Nem tartjuk indokoltnak, hogy higiéniai okokból kirekesszük őket.
A LifeSiteNews oldalán megjelent cikk magyar fordítását
a szukosveny.hu megbízásából Sallai Gábor készítette.

2020. június 25., csütörtök

Égi Édesanyánk üzenetei 2020. június 25-én Medjugorjéból

A Szűzanya 2020. június 25-i üzenete
Drága gyermekek! Hallom kiáltásaitokat és imáitokat és közbenjárok értetek Fiamnál, Jézusnál, aki az út, az igazság és az élet. Gyermekeim, térjetek vissza az imához és ebben a kegyelmi időben nyissátok meg szíveteket és induljatok el a megtérés útján. Az életetek mulandó és Isten nélkül  értelmetlen. Azért vagyok veletek, hogy az életszentség felé vezesselek benneteket, hogy mindannyian felfedezzétek az élet örömét. Gyermekeim, mindnyájatokat szeretlek és megáldalak édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

2020. június 20., szombat

SELYMES JÓZSEF ATYA: AZ IGAZSÁG KÖNYVÉRŐL

SELYMES JÓZSEF ATYA:
AZ IGAZSÁG KÖNYVÉRŐL. Egyházunk tanítja, hogy a kinyilatkoztatás ugyan lezárult az utolsó apostol halálával, DE A PRÓFÉTASÁG INTÉZMÉNYE MÉG NEM FEJEZŐDÖTT BE.
Új próféciák feltárják a globális eseményeket, melyek a Második eljövetelt készítik elő.
"Ne oltsátok ki a lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek meg"
(1Tessz. 5, 19 - 21).

Nem véletlen, hogy Szent Pál apostol ezt a figyelmeztetést már- időrendi sorrendben megírt első levélben írja. Mindez arra enged utalni, hogy a sátán már az Ősegyház első lépéseinél is keményen támadta a próféciákat, mivel nagyon jól tudta azt, hogy ha "kioltja a lelket", akkor könnyűszerrel a bűn baljós útjára állít bennünket, a betű és a merev szabályok lelketlen emberévé formál. Egyházunk tanítja, hogy a kinyilatkoztatás ugyan lezárult az utolsó apostol halálával, de a prófétaság intézménye nem fejeződött be, és nem is fog egészen a világ végéig. Mindez azt jelenti, hogy létezik olyan prófétai tevékenység, ami nem része a hivatalos kinyilatkoztatásnak, de az Egyház életének mégis szerves része. Nem szabad elfelednünk, hogy a prófétáknak óriási szerepe volt az Ószövetség világában, és az továbbra is folytatódik Krisztus Egyházában.
A prófétai üzenetek Istenhez való hűségre és az állandó megtérésre buzdítanak bennünket; oktatnak, figyelmeztetnek, lelkesítenek, reményt adnak a hűségeseknek és a megtérő bűnösöknek egyaránt, és nem utolsó sorban segítenek tájékozódni a nehéz időkben.

A próféta nem új tant hirdet, még csak hozzáadni sem akar semmit a kinyilatkoztatáshoz, csupán emlékeztetni szeretne bennünket arra, hogy eltértünk kezdeti szeretetünktől (Jel. 2,4) és így nagyon mélyre süllyedtünk (Jel. 2, 5). Isten a próféták által, szüntelen megtérésre hívja a bűnös világot, mert tudja, hogy a bűnökben megátalkodott ember útja a pusztulásba vezet. Bűnbánatot kell tartanunk és változtatnunk kell életmódunkon, mert ha nem, akkor számolnunk kell a legrosszabbal (Jel. 2,5c).
Az Úr Jézus, az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária látnoknőnek adott üzenetekben, meg akarja értetni velünk azt, hogy emberi történelmünk az idők végéhez érkezett, és belátható időn belül a társadalmi élet minden területén radikális változások várhatók; erre a változásra viszont komolyan fel kell készülnünk. Ehhez nyújtanak nekünk nagy segítséget korunk prófétái, közöttük e könyv prófétája, akinek-amint az az üzenetekből is kitűnik  egészen különleges szerep jutott.
Selymes József atya.
KÖSZÖNJÜK !!!
VÉGRE EGY FELSZENTELT PAP ÁLTAL KIMONDVA!!!

XVI. Benedek emeritus pápa beteg testvéréhez utazott. IGAZSÁG KÖNYVE. 2012.MÁRCIUS 20. " Imádkozzatok Benedek Pápáért, akit a Rómából való száműzetés veszélye fenyeget. "

Benedek pápát száműzték .... a végső csata elkezdődött. ...próféciák a Rómából menekülő pápáról, amely jel, hogy a Nagyfigyelmeztetés közel van.
Több forrásból megerősítették hogy Benedek pápára vadásztak a Vatikánban .Tartózkodási helyének és a körülményeknek függvényében elmondható hogy valójában fogva tartottak és száműzték. A német újságok tudatják hogy Benedek pápa nincs felhatalmazva hogy írásos vagy video interjút adhasson.  A Bild hírül adta hogy a pápának nincs szándékában visszamenni a Vatikánban sem most, sem később . A Vatikáni rendőrség helyettes parancsnokának a jelenléte , világos célzás hogy a helyzet ellenőrzés alatt van. A vatikáni források szerint a valódi pápa jelenlétét a Vatikánban szellemi és erkölcsi akadálynak tekintették Bergoglio végső forradalmi céljainak: házas papság, meleg házasság, női papok, sátáni imádat, amely a katolikus egyház minden tömegébe beépült világszerte. A bejelentés az olasz sajtóban a múlt héten Andrea Cionci által és Marco Cosmo videója , lerántotta a maszkot a Vatikán hazugságairól ami a pápa önkéntes lemondását és annak érvényességét illeti.
Az ellentmondásos meghallgatások mindkét pápa részéről szent nyitás volt és úgy gondolom hogy életem legnagyobb sikere, mondja az újságíró. Kérem hogy minden keresztény most Benedek pápa köré gyülekezzen ! Ahol Péter van, ott van az Egyház !kép.png


Imádkozzatok Benedek Pápáért, akit a Rómából való száműzetés veszélye fenyeget.

Nyomtatóbarát változat
2012. március 20., kedd, 8:30
Gyermekem, ez a csend, a vihar előtti csendhez hasonló, miközben a Katolikus Egyház hamarosan válságba merül.
Felszólítom minden gyermekemet az egész világon, hogy imádkozzanak XVI. Benedek Pápáért, akit a Rómából való száműzetés veszélye fenyeget.
Ő a Katolikus Egyház legszentebb Helytartója, akit a Vatikánon belül több körben is gyűlölnek.
Egy gonosz összeesküvés, amelyet egy év leforgása alatt terveztek, rövidesen látható lesz a világ minden táján.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok Isten minden szent szolgájáért a Katolikus Egyházban, akiket üldözni fognak az Egyházon belüli nagy szakadás miatt, ami hamarosan bekövetkezik.
A nagy szakadásnak az egész világ tanúja lesz, de ez a valós helyzet nem lesz rögtön felismerhető.
A hamis pápa arra vár, hogy kinyilatkoztassa magát a világnak.
Gyermekeim, ne essetek tévedésbe, mert ő nem Istentől való.
Róma kulcsai vissza lettek adva Atyámnak, a legmagasságosabb Istennek, aki a Mennyországból fog most kormányozni.
Nagy felelősség fog most hárulni azokra a szent papokra, püspökökre és bíborosokra, akik szeretik Fiamat.
Nekik sok bátorságra és isteni erőre lesz szükségük, hogy a lelkeket az Új Paradicsom felé vezessék.
Ezen szent tanítványok minden erőfeszítései arra, hogy a lelkeket felkészítsék szeretett Fiam Második Eljövetelére, támadva lesz a sötét oldal által.
Sürgetve kérem minden gyermekemet, hogy imádkozzanak a szükséges erőért, mivel az Antikrisztus és társa, a hamis próféta, felemelkednek megismertetésükre.
Nektek imákat kell kérnetek Tőlem, az Üdvösség Anyjától, hogy ezáltal biztosítva legyen a Katolikus Egyház megmentése, és Fiam igaz Szavának megőrzése.
Fiam ígéretének igazságát, hogy dicsőségben visszatér, meg fogják másítani.
Nektek, drága gyermekeim, egy sorozat valótlanságot fognak bemutatni, és elvárják majd tőletek, hogy Fiam szent Nevében fogadjátok is el azokat.
A Keresztes Imahadjárat 38. imáját az elkövetkezendő hónap minden egyes napján imádkoznotok kell, ezáltal biztosítván, hogy Isten szent papjai ne essenek a gonosz csalás áldozatául, amelyet a hamis próféta és követői terveznek.
Ima Benedek Pápáért és a szent papokért
Ó, áldott Üdvösség Anyja, kérlek, hogy ezekben a nehéz időkben imádkozz a Katolikus Egyházért és szeretett Pápánkért, XVI. Benedek Pápáért, hogy enyhüljenek szenvedései. Kérünk Téged, Üdvösség Anyja, hogy Szent Palástoddal borítsd be Isten szent szolgáit, hogy megkapják mindazokat a kegyelmeket, amelyek erőssé, hűségessé és bátrakká teszik őket a megpróbáltatások közepette, amelyekkel majd szembesülniük kell. Imádkozz azért is, hogy ők a Katolikus Egyház tanításainak megfelelően törődjenek nyájaikkal. Ó, Istennek Szent Anyja, add meg nekünk, földi Egyházad maradékának a vezetés ajándékát, hogy segíthessünk Fiad Királysága felé vezetni a lelkeket. Kérünk Téged, ó, Üdvösség Anyja, hogy tartsd távol a csalót Fiad követőitől, akik lelkük védelmére törekednek, hogy alkalmasak legyenek belépni az Új földi Paradicsom kapuján. Ámen”

Menjetek gyermekeim, és imádkozzatok az Egyház megújulásáért és azon szent szolgák biztonságáért, akik a hitükért szenvedni fognak a hamis próféta uralma alatt.
Mária, az Üdvösség Anyja.

Közel az idő, hogy Szeretett Helytartóm, XVI. Benedek Pápa üldöztetése elérje csúcspontját

Nyomtatóbarát változat
2012. július 16., hétfő, 3:15
Drága, szeretett leányom, itt van a felkészülés ideje Isten minden papja, püspöke, és mindazok számára, akik a földi Szent Katolikus és Apostoli Anyaszentegyházamat vezetik.
Közel az idő, hogy Szeretett Helytartóm, XVI. Benedek Pápa üldöztetése elérje csúcspontját.
Hamarosan kénytelen lesz elmenekülni a Vatikánból. Aztán eljön az idő, amikor Egyházam megoszlik: egyik oldal a másik ellen.
Felkérem minden Felszentelt Szolgámat: emlékezzetek legszentebb fogadalmatokra.
Soha ne hagyjátok el küldetéseteket. Soha ne hagyjatok el Engem. Soha ne fogadjátok el a hazugságokat az Igazság helyett.
Nektek meg kell kérnetek Engem, hogy segítsek nektek az előtettek álló nehéz időkben. Fel kell állnotok, egyesülnötök és követnetek kell Engem.
A Keresztes Imahadjárat alábbi imájával imádkozzatok az erőért, amelyre szükségetek lesz.
A Keresztes Imahadjárat 66. imája a papság számára: Segíts nekem, hogy hű maradjak Legszentebb Szavadhoz.
Ó, drága Jézus, segíts nekem, hogy mindenkor hű maradjak Legszentebb Szavadhoz. Adj nekem erőt, hogy a nehézségek ellenére védelmezzem Egyházad Igazságát.
Tölts el engem azzal a kegyelemmel, hogy oly módon bánjak a Szentségekkel, ahogyan azt nekünk tanították. Segíts nekem, hogy az Élet Kenyerével táplálni tudjam Egyházadat, és hogy hűséges maradjak Hozzád, még akkor is, ha majd ezt megtiltják nekem. Szabadíts meg Engem a megtévesztés láncától, amellyel talán majd nekem is szembe kell néznem, hogy Isten Igaz Igéjét mindenkor hirdetni tudjam. Borítsd be Drága Véreddel minden szent szolgádat ebben az időben, hogy Irántad való hűségünkben bátrak, készségesek és állhatatosak legyünk szeretett Megváltónk, Jézus Krisztus iránt. Ámen.”
Ne csüggedjetek el szeretett szent Szolgáim, mert a nézeteltérés meg volt jövendölve, és ennek be kell következnie a lelkekért folytatott végső csatában.
Szeretlek benneteket, és most veletek leszek, mivel ti Velem együtt fogjátok a Kálvária tövises útját járni, hogy az Üdvösség még egyszer, minden lélek számára megvalósulhasson.
Szeretett Jézusotok.

A trónját ellopták. A hatalmát nem.

Nyomtatóbarát változat
2013. március 13. szerda 21:20
Drága, szeretett leányom, másodjára is halálra ítéltek Engem. A Rómában hozott sértő döntés, melynek ma tanúi voltatok, kettévág Engem.
Amikor a hóhéraim előtt álltam, eretnekséggel vádoltak Engem, és azzal, hogy az Igazat mertem mondani, ezért Apostolaim elfutottak, és sehol sem lehetett őket megtalálni. Azok, akik követtek Engem és elfogadták Tanításaimat, elárultak Engem, amikor a hatalmon lévők kétségbe vonták Szavamat. Ők kezdték elveszíteni Belém vetett bizalmukat, és kételkedni kezdtek Bennem.
Néhányan Követőim közül elhitték az eretnekség bűncselekményét, amellyel vádoltak Engem, és azt gondolták, hogy ez indokolt a részükről. Vádlóim olyan hatalommal rendelkeztek – magas beosztásokban lévő emberek, egzotikus palástba öltözködve, és akik jártukban-keltükben a valódi hatalom érzésével beszéltek -, hogy csak kevesen kételkedtek bennük.
Alaposan szemügyre vettek Engem, provokáltak, kinevettek, megvetettek, kigúnyoltak és kicsúfoltak az Igazság elmondásáért. Az emberek leborultak ezek előtt az uralkodók előtt – tekintélyes hangú emberek, akiknek a hatalmát sohasem kérdőjelezték meg. A Hangom olyan volt, mint egy suttogás Vádlóim üvöltése közepette.
„Eretnek!” – kiáltozták. Azt mondták, hogy gonosz nyelvem volt, hogy káromoltam Istent, és hogy el akartam pusztítani a templomukat. És így hidegvérrel megöltek Engem.
Nem lesz ez másként most sem, amikor megpróbálom a Hangomat megismertetni és Isten minden gyermekét azon eseményekre figyelmeztetni, amelyekről az elmúlt néhány évben beszéltem neked, lányom.  Szavamat megvetéssel fogják kezelni. Szavamat meg fogják kérdőjelezni. Kétségek surrannak be, és Apostolaim ismét elfutnak, otthagyván Engem a farkasoknak.
Ne kövessetek el hibát, az Igazság ki lett nyilvánítva számotokra. Én megmondtam nektek, Követőim, hogy hogyan lesztek becsapva. Ez nagyon nehéz lesz számotokra, mivelhogy meg fogjátok kérdőjelezni ezt a csalót, aki Atyám Házában ül.
Az Én szeretett XVI. Benedek Pápámat elüldözték, és ő elmenekült, ahogy az meg volt jövendölve. Nem Én neveztem ki ezt a személyt, aki azt állítja, hogy az Én Nevemben jön.
Ő, Benedek Pápa, az Igazság felé fogja vezetni Követőimet. Nem hagytam el őt, közel fogom tartani Szívemhez, és megadom neki azt a vigaszt, amelyre szüksége van ebben a szörnyű időben.
A trónját ellopták. A hatalmát nem.
Jézusotok.

https://masodikeljovetel.hu/kozel-az-ido-hogy-szeretett-helytartom-xvi-benedek-papa-uldoztetese-elerje-csucspontjat
https://masodikeljovetel.hu/benedek-papa-napjai-meg-vannak-szamlalva
https://masodikeljovetel.hu/papak-kozul-tobben-szentszek-foglyakent-eltek-szabadkomuves-csoportoktol-korulveve
https://masodikeljovetel.hu/kereso?keys_1=benedek+p%C3%A1pa

2020. június 18., csütörtök

Énochnak adott üzenet. 2020.június 12., 17.

Én vagyok az Isten Báránya, a hűséges szolga,aki minden áldozatkor lejött a Mennyből. Minden alkalommal az életemet adom, ez juhaim lelki eledele!

Jézus hívása népéhez.
Üzenet Énochnak.
Békém legyen veletek, drága gyermekeim.

Milyen szomorúnak érzem szerető szívemben azt a megvetést, megalázást és káromlást, amelyet sok pásztoromtól és gyermekeimtől kapok, amikor otthonomat újból megnyitom! Azt mondom, hogy Szent áldozatom már nem lesz ugyanaz; a világjárvány ürügye miatt. Sok papom és egyházi hierarchiám lerombolja Istenségemet azáltal, hogy Testemet és Véremet nyájam kezébe adja , mintha  az egy darab kenyér lenne. Hűtlen pásztorok! Nem tudjátok, hogy mennyire élő és valós vagyok az összes felszentelt templomomban , és feláldozom magam, mint feláldozott bárány, mint lelki étel népem számára? Mennyire hiányzik a józan ész! Milyen igazságtalanság és a szeretet hiánya amit teszel számomra és a nyájam számára, amikor a Szent áldozatom így folytatódik!

Isten Báránya vagyok, aki hű pásztorok általi minden odaadással leereszkedik az égből; mint felszentelt lelki  eledel a bárányaimnak. A testem és a vérem átalakításának rejtélyét minden pap elvégzi, amelyet papjaim kezdeményeznek. Én vagyok az egész istenségemben, aki lejön az égből, hogy életre keljen, lelki táplálékot adjon nyájának, és hűséges fiaim szívében éljek, akik méltóságteljesen fogadnak engem. Nem csak egy darab kenyér vagyok. Én vagyok az ÉKenyér, aki leszállok az égből. Én vagyok a lelki Manna, aki kioltja  nyájam éhségét és szomját. Hármas Isten vagyok, aki bőséges életet fog adni neked. Azt kérdezem tőled, vajon megérdemlem-e ilyen megvethető visszaélést néhány lelkészem között, akik a városomba kiszolgáltatják, mintha egy darab kenyér lennék?  Megérdemlek-e ilyen gonosz bántalmazást, amikor sok gyermekem méltatlanul vagy a kezébe vesz el? Valóban azt mondom nektek: Mindenki, aki ad nekem, méltatlanul fogad el engem vagy a kezében, „bűnös”, és ha így áldozik, ha nem bánja, és nem vallja meg,ahogy velem bánik, ezen a világon, akkor az örökkévalóságban is úgy fogják kezelni, amikor előttem megjelenik.
Gondolj a gyülekezetem lelkészeire; ;gondolj oktalan nyájamra, hogy holnap neked semmit ne kelljen megbánnod! Én vagyok az Isten Báránya, aki önmagát adta  szeretetből, és életté válik minden felszentelt templom egyszerűségében. Ne felejtsd el, tehát,hogy nem folytathatod méltatlan bánásmódodat Istenségemmel! Békét hagyok veled,az Én békémet adom nektek. Tarts bűnbánatot és térj meg, mert közel van Isten országa.

Békém maradjon veled, nyájam.

A tanárod és  Pásztorod,  Jézus.

Add át üzenetemet az egész emberiségnek, szürke nyájamnak.
Szürke nyájam, csak az ima, a gyors  bűnbánat, amit  láncban végzel világszerte, riasztja el a gonosz hírnökök terveit!
2020. Június 17. 13:30.
  Jézus , a Jó Pásztor felhívása nyájához.
Üzenet Énochnak.
Békém legyen veled, szürke nyájam.
  Nyájam, készülj fel egy új járványra, az emberiség börtönben marad, addig, amíg úgy nem dönt, hogy teljes szívéből vissza nem tér Istenéhez. A vírusok és pandémiák egy ideig tovább sújtják és megsemmisítik az emberiséget. Az elit, a média és a nemzetközi szervezetek összeesküvései az emberiséget hosszabb szünetekre vezetik.  A félelem, a pánik, a korlátozás és a remény az összeesküvés részét képezik.
Az Új Világrend már elkezdte letelepedését a földön; a nagy nemzetek királyai politikai, társadalmi, kulturális, gazdasági és technológiai szempontból egységesíteni akarják a világot annak érdekében, hogy ellenőrizni és befolyásolni tudják a fejlődő nemzeteket. Át akarják venni a világot, hogy csak egyetlen kormány, egységes gazdasági rendszer, egyetlen kultúra, egyetlen vallás és egységes valuta legyen; Mindezt az Antikrisztus megjelenésének és utolsó uralmának előkészítése érdekében.
  Én nyájam,, az úgynevezett „globalizáció”, amely arra törekszik,  hogy legyőzze a szegény nemzeteket, akik elveszítik önállóságukat, gazdaságukat, kultúrájukat és identitásukat. A szegény nemzetek összes természeti erőforrását egy egységes világkormány fogja kiaknázni, amely nagy és hatalmas nemzetek királyaiból áll. A szegény országok lakosságát rabszolgaságra fogják vezetni.

Szürke nyájam, csak az ima, böjt és engesztelés, amelyet egy világméretű hálózatban hajtasz végre, képes lesz elpusztítani a gonosz hírnök terveit. Tedd hited és bizalmad Istenbe, és szenteld magadat,  családodat és nemzetedet a Két Szívünknek, és biztosíthatlak , hogy a gonoszok tettei a földre hullanak.  Ne aggódj a családod, a vírusok és a paraziták miatt; tartsd meg a Vér erejét, imádkozd a 91. zsoltárt reggel és este, kiterjesztve gyermekeire és rokonaira, és hivatkozva a Nevemre és a Vér erejében bízva,kiterjesztve minden vírusra, pestisre és pandémiára,  biztosíthatlak, hogy nem fogsz megfertőződni vagy meghalni tőlük  Az Én békém maradjon veled én nyájam.

Tanárod és  Pásztorod, a Jó pásztor Jézus.

Tedd közzé üzeneteimet az egész emberiség számára.


2020. június 15., hétfő

Giuseppe Nardi: A keresztény épít és nem pusztít avagy A világ a feje tetejére állt

Hogy Donald Trump ne nyerhesse meg a novemberben esedékes elnökválasztást botrányosan felelőtlen erők nem csak az USA-t, hanem az egész világot készek vérbe és könnybe fojtani. A klíma-hisztéria és a korona-őrület után a rasszista anti-rasszizmussal kergetik a következő disznót végig a nyugati államok utcáin. Mindezidáig csak a legszélen álló extrém baloldaliak folytattak harcot saját országaik rendőrsége ellen – mely egy működő jogállamban elengedhetetlen kötelességeit végzi, miközben a jogot és a rendet védelmezi. Most egy csapásra mégis ez az őrült projekt került a politikai napirend élére. A világ a feje tetejére állt, és a történelem folyamán az ilyesmi soha nem hozott semmi jót az emberek számára.
A média, melyet néhány szuper-gazdag a mindenhatóság-allűrjeivel az orránál fogva vezet, június 14-én az állítólagos rendőri erőszak egy újabb fekete áldozatáról számolt be, miközben a pontos körülményeket természetesen elhallgatta. Köztudott, hogy a mostani őrületet kiváltó két haláleset Minneapolisban és Atlantában történt. Természetes, hogy mindkét esetet ki kell vizsgálni, és ha van vétkes, azt meg kell büntetni, de ez a normális eljárásra tartozik. Viszont Atlanta polgármesterasszonya és eddigi rendőrfőnöke maga is fekete, mint ahogy Minneapolis rendőrfőnöke is az. Atlantát 1879 óta megszakítás nélkül demokraták kormányozzák, és 1974 óta (kivéve az 1994-2002 közötti időszakot) feketék. Az Egyesült Államokban nem az ország, hanem az egyes városok kormányzói felelősek a helyi rendőrség munkájáért. Ez a tény persze nem illik bele a demokrata párt baloldali sorainak és a tőlük még baloldalabbra álló személyek rasszizmus vádjaiba, hiszen valójában saját magukat kellene megvádolniuk. Nekik azonban nem ez a céljuk, ami nyilvánvalóvá teszi a mostani akciósorozataik mögött megbúvó képmutatásukat.
Ugyanakkor alig lehet hallani a médiában valamit a Harvard egyetem professzora Roland Gerhard Fryer közgazdász, maga is fekete, sikolyáról, aki pár nappal ezelőtt arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt két hétben egyedül Chicagóban 900 feketét öltek meg feketék, mert a rendőrök, akik a baloldaliak rasszista anti-rasszizmusának bűnbakjaivá váltak, tiltakozásul csak az előírás szerint vagy sehogyse végzik munkájukat. Ennek a helyzetnek mindenfajta bűntett, köztük gyilkosságok százainak a drasztikus megemelkedése az egyenes következménye.
A háttérben irányítók a homoszexuálisok és a migránsok után a következő kisebbséget "jobb-embereknek" jelentik ki, ami csak azt a célt szolgálja, hogy a társadalmat megosszák, az embereket egymás ellen kijátsszák és fellázítsák. Ehhez bármilyen eszköz megfelel nekik: a rasszizmus is az anti-rasszizmus nevében.
A radikális baloldaliak trükkje mindig ugyanaz, és a valóság tagadásán alapszik. Kinek ne zúgna a füle mindenfajta állítólagos hipotézisektől, melyekkel a neo-marxisták a 70-es évek óta beszélik tele a fejeket. A paletta az állítólag megkonstruált nemzettől az állítólag megkonstruált népen át, az állítólag megkonstruált történelmen és állítólag megkonstruált családokon át az állítólag megkonstruált nemig terjed. A baloldali politikai hőzöngés megszokott repertoárjához tartozik, hogy úgy kiabálnak, ahogy a tolvaj szokott, aki, hogy a gyanút magáról elterelje, a leghangosabban kiáltja, hogy „állítsátok meg a tolvajt”, miközben azokra mutat, akik leginkább az útjában állnak; ezáltal két legyet ütve egy csapással. A konstrukciókról és az állítólag szükséges dekonstrukciókról szóló ostoba fecsegés, melyek az egyetemeken zajlanak, ezt a mintát követik. Az egyetlenek, akik valóban konstruálnak – vagyis önkényesen és mindenfajta valósághoz való igazodás nélkül tevékenykednek –, azok az örökké lázongó és mindent felforgató baloldaliak, akiknek egyetlen céljuk a bomlasztás és a pusztítás. Még akkor is, sőt leginkább akkor, amikor ennek pontosan az ellenkezőjét állítják. És minden olyan jobb-jobboldali, aki hasonlóképpen cselekszik és gondolkodik, csak az ellenkező előjellel, fontolja meg, hogy valójában ő is baloldali, mert a jobb- és a baloldaliság közötti különbséget nem csak a célok határozzák meg, hanem a felhasznált eszközök és módszerek is!
Mindezen események mögött valójában egy, a törvény és a rend elleni szervezett háború bontakozik ki. Háború a természetes rend ellen, mely rend a dolgok mivoltának felel meg, mindenekelőtt az ember lényének, aki nem az univerzum állítólagos káoszának véletlen produktuma. Akinek szeme van a látásra, az mindenütt és mindenben rendet, sőt, csodálatraméltó tökéletességet ismer fel. A keresztények e téren messze megelőznek mindenkit, mert magasabb rendű ismereteik vannak, mint bárki másnak. Nekik tudásuk van ott, ahol mások sötétségben tapogatóznak, és rejtvényeket fejtegetnek. Nekik nem kell nevetségesnek tenniük magukat, és egész életükben hiába várniuk arra, hogy valamilyen majom kegyeskedik végre leszállni a fáról, vagy hogy egy amőba valamilyen szellemi szikra hatására úgy dönt, hogy evolucionista gyors-mutáció által szépségkirálynőként mászik ki a vízből. A keresztény tudja, hogy mindent, ami létezik, Isten teremtett, és minden teremtménynek sajátja a tökéletesség, hiszen Isten maga tökéletes. Nem ős-káosz, hanem maga a tökéletesség.
Mindazonáltal az ősbűn eltorzította a teremtést, ami mind az ember, mind az állat és a természet fogyatékosságait megmagyarázza. Ezzel a realizmussal, azaz a valóság iránti kifejezett érzék birtokában vesz részt a keresztény Isten birodalmának a felépítésében. A keresztény épít és nem pusztít, még azon ürügy alatt sem, hogy a felforgatás, a bomlasztás és az erőszak által valami újat, állítólagos jót akar létrehozni – mely szólam nem más, mint az az örökké változatlan hazugság, mely gyilkosságban és emberölésben végződik.
(forrás: www.katholisches.info – 2020. június 15.)
http://katolikus-honlap.hu/2001/nardi.htm