2021. január 25., hétfő

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

 

2021. január 24. Az Úr Jézus…

Drága gyermekeim! Készüljetek, mert nagyon közel van a nagy figyelmeztetés. Kiárasztom rátok Szentlelkemet, Aki megmutatja lelketek állapotát. Látni fogjátok egész életeteket. Gondolataitokat, szavaitokat tetteiteket. Látni fogjátok kegyelmemet, amivel jóra indítottalak benneteket, amikor engedelmeskedtetek indításomnak, és amikor csökönyösen ragaszkodtatok saját elképzelésetekhez, és visszautasítottátok kegyelmemet. Ilyenkor Én mindig eltávolodtam tőletek, mert tiszteletben tartom szabad akaratotokat. Minél többször utasítottatok el, annál jobban átadtátok magatokat a sátánnak. Rossz döntéseitek miatt sorra kudarcot vallottatok, ami miatt Engem okoltatok.

Gyermekeim! Amit Isten egyszer odaajándékozott az embernek, azt soha nem veszi vissza. Ez pedig az értelmetek és a szabad akaratotok. Bár látom, hogy rossz útra tértek, de erőszakkal nem rángatlak vissza benneteket. Megengedem a csalódásokat és a szenvedéseket, amelyeket azért adok, hogy visszatérjetek Hozzám. De még ekkor sem kényszerítelek benneteket. Ha rendszeresen olvasnátok a Szentírást, és legalább egy Miatyánkot elimádkoznátok, már megmenekülnétek a kárhozattól. Ezért kértem: szüntelen imádkozzatok! Éljetek szüntelen készenlétben, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát! Ezen a földön csak zarándokok vagytok. Hiába betonozzátok be ide magatokat, egyszer úgyis itt fogtok hagyni mindent. Ezt ígértem: Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol Én vagyok. (Jn 14, 2-3)

Olvassátok el a Jelenések könyvét! „Gyere, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány hitvesét!” És lélekben elvitt egy nagy magas hegyre, s ott megmutatta nekem a mennyből, az Istentől alászállt szent várost, Jeruzsálemet. Isten dicsőségét sugározta. Ragyogott, mint a drágakő, mint a kristálytiszta jáspis. Széles, magas fala volt, rajta tizenkét kapu. A kapuk fölött tizenkét angyal. Nevek voltak rájuk írva, mégpedig Izrael fiai tizenkét törzsének a nevei. Keleten három kapu, északon három kapu, délen három kapu és nyugaton három kapu. A város falának tizenkét alapköve volt, rajtuk a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve. Annál, aki beszélt velem, arany mérőnád volt, hogy megmérje a várost, kapuit és falát. A város négyszögben épült, a hossza annyi volt, mint a szélessége. Megmérte a várost e náddal: tizenkétezer stádium. Hossza, szélessége és magassága ugyanannyi volt. Megmérte a falat: száznegyvennégy könyök emberi mérték szerint, ami egyenlő az angyal mértékével is. Falai jáspiskőből épültek, a város pedig kristályhoz hasonló színaranyból. A város falainak alapjait mindenféle drágakő díszítette. Az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd, az ötödik szárdonix, a hatodik karneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik berill, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt. A tizenkét kapu tizenkét gyöngy: mindegyik kapu egy-egy gyöngy. A város utcái tükörfényes színaranyból voltak. De templomot nem láttam benne, mert a Mindenható, az Úr, az Isten és a Bárány a temploma. A városnak nincs szüksége sem Napra, sem Holdra, hogy világítsanak, mert az Isten dicsősége ragyogja be, világossága pedig a Bárány. Fényében járnak a nemzetek, és a föld királyai elhozzák bele dicsőségüket. Kapuit nem zárják be soha, hisz ott nincs éjszaka. A népek odahordják kincseiket és értékeiket. Nem jut oda be tisztátalan, sem gonosztevő, sem hazug, csak azok, akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe. (Jel 21, 9.27)

Szent Pál, aki elragadtatott oda ezt írta: Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. (1 Kor 2, 9)

Én meghaltam a ti üdvösségetekért. Ártatlanul Magamra vettem bűneiteket, és kegyetlen kínszenvedésemmel kifizettem a váltságdíjat. Ti miért nem akartok áldozatot hozni saját üdvösségetekért? Én csak azt tiltom meg, ami számotokra káros. Mindazt megadom, ami lelketek üdvösségére válik. A legtöbb ember éhezi a szeretetet. Én Magam vagyok a szeretet. Ha Nálam keresitek, megtaláljátok. Bennem nyugalmat talál lelketek. Erről ismeritek meg, hogy jó helyen jártok.

Gyermekeim! A bűnben nincs boldogság. A sátán elhiteti veletek, hogy az a jó, amire kísért. Ne higgyetek neki! Ő a nagy csaló, aki a kárhozatra akar taszítani benneteket. Három fő bűnnel kísért: a test bűnével, vagyis a paráznasággal, amire már Fatimában száz évvel ezelőtt mondta Édesanyám, hogy a legtöbb lelket viszi a pokolba.

A másik a mammonimádat, amiről Szent Pál leírta, hogy minden baj gyökere a pénz utáni sóvárgás. Így néhányan, akik törik magukat utána, már elpártoltak a hittől, és sok bajba keveredtek. (1 Tim 6,10)

Végül az uralkodás, amikor az ember istennek képzeli magát. Ez az önimádat, ami közönséges bálványimádás, mert saját magát állítja Isten elé, Isten helyébe.

Vegyetek példát Rólam. Én valóban Isten vagyok, és mégis a legmélyebbre aláztam magam. Megvolt a hatalmam rá, hogy kiszabadítsam magam a zsidók kezéből, mégis hagytam magamat megkínozni, keresztre feszíteni. De harmadnapra feltámadtam, és örökké élek. Atyám jobbján ülök az Isten végtelen dicsőségében. Titeket is ide hívtalak meg. De ahhoz teljesítenetek kell Atyám parancsát. Ez pedig a szeretet. Aki legyőzte önmagát, csak az tud győzelmet aratni a sátán fölött. Ezt csak úgy tudjátok megtenni, ha teljesen átadjátok az életeteket Nekem. Mindenben Rám hagyatkoztok. Megismeritek tanításomat, az Evangéliumot és tettekre váltjátok. Ha kirekesztetek Engem az életetekből, elvesztitek védelmemet, és kiszolgáltatjátok magatokat ellenfelemnek. Ő nem tartja tiszteletben szabad akaratotokat. Addig kísért, amíg el nem követitek a bűnt. Amíg testben éltek, vissza tudtok térni Hozzám a bűnbánat és a szentgyónás által.

Gyermekeim! A világban annyira elhatalmasodott a bűn, hogy meg kell állítani a tömegeket, akik a lejtőn zuhannak lefelé a pokolba. Mielőtt elérkezik igazságosságom napja, kiárasztom rátok Szentlelkemet, Aki megvilágosít benneteket. Ekkor sokan meg fognak térni, de sajnos sok megátalkodott is lesz. Ők a kárhozatot választják. Ne várjátok meg azt a napot, amikor úgy fogtok égni, mintha tűzben lennétek. Akik bűnben élnek, látni fogják a poklot, ahová menniük kellene, ha abban a pillanatban meghalnának. De még kapnak Tőlem egy esélyt, hogy bűnbánatot tartsanak.

Gyermekeim! Figyelmeztetlek benneteket, mert az idő itt van. Úgy éljetek, mintha a következő pillanatban meg kellene halnotok. Gondoljatok arra, hogy Isten megfizet mindenkinek tettei szerint. Engem nem lehet becsapni, nem lehet Előlem elbújni. Jobb nektek, ha igaz bűnbánat által megtisztítjátok lelketeket, és így elkerülitek a kárhozatot. Kapaszkodjatok bele irgalmasságomba, amíg még a kegyelem ideje tart! Erre áldalak meg mindnyájatokat Szívem féltő szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: Mt 22, 1: „Jézus szólt”

Egy helikopteres baleset és megtérés a latin misére

 

Az ausztrál katona, Dillon Beatson, hitvesztett katolikus és önjelölt ateista volt, aki ivott és nevetségesnek tartotta a vallást.

Élete egy helikopter baleset után megváltozott a Közel-Keleten tartott kiképzési missziója során. A baleset miatt közel került a halálhoz (CatholicNewsAgency.com, január 21). Egy katona meg is halt.

Az baleset során Beatson a homokba zuhant. A propeller pengék forogtak körülötte. Azt gondolta: "Ennyi". Aztán meglepetésére felkiáltott: "Istenem, kérlek, ne hagyd, hogy meghaljak." Addig azt hitte, hogy Isten mese.

A baleset után Beatson elkezdett érdeklődni a vallás felé: "Bementem a latin misére - nem is tudtam, hogy létezik ilyen - és beleszerettem." Beatson gyakorló katolikus lett, aki a hitet "kincsnek" tartja.

Most úgy érzi, "mintha a gyerekkoromat valamilyen módon kirabolták volna, hogy nem Krisztus szeretetével nőttem fel, és fiatal koromban nem tanítottak meg nekem a katolikus tanokat és erkölcsöt."

https://gloria.tv/post/kK2SqvYCNCxg2Tw6CmSBmU4Bc

Mészárlás a frigyládát őrző templomban

 

Legalább 750 ember halálát jelentették be az axumi világhírű etióp ortodox Cion Boldogasszony-templom elleni támadás után - írja az Eepa.be (január 9).

A templom Mózes frigyládáját tartalmazza. Az északi Tigray régióban található, és december 15-én támadás alá került. A bent rejtőzködő emberek százait kihurcolták és agyonlőtték.

A ChurchTimes.co.uk jelentése szerint a támadást etióp kormánycsapatok és Tigray déli határán lakó amharai milícia követte el.

2020 novemberének elején a Tigray régió és az etióp kormány konfliktusba keveredett, amely gyorsan háborúvá fajult. Becslések szerint több ezer embert öltek meg a konfliktus során.

https://gloria.tv/post/ic2WnNiuPQ6X4yWZRYXqPSi61

Régi rítust követő kármelita kolostor jött létre Pennsylvaniában

 

Jézus, Mária és József kármelita kolostorát 2019 júliusában alapították a harrisburgi egyházmegyében, Pennsylvania állambeli Fairfieldben. Tavaly októberben vezették be a szigorú zárkát annak érdekében, hogy a romlott világ ne kerüljön az apácák szemlélődő életébe.

A szentmisét a régi rítus szerint tartják, az apácák latinul éneklik a breviáriumot. A kolostort azért alapították, mert az eredeti közösség Elysburgban, a harrisburgi egyházmegyében túl nagyra nőtt.

Ronald Gainer harrisburgi püspök örül, hogy most egyházmegyéjében két hagyományos kármel van - mondta a CrisisMagazine.com lapnak Jézus Stella-Marie apáca (január 15). A tervek szerint a következő hónapokban három fiatal nő lép be Fairfieldre.

Kolostoruk felépítéséhez (képek) az apácák megtanultak kézművesként dolgozni, téglát és követ raktak, valamint festettek is. A templom 2022-re, a kolostor tizenöt év múlva készül el.

https://gloria.tv/post/7Gs3NuFkQwuU2RnqUmSzDR9ny

Égi Édesanyánk üzenete 2021. január 25-én Medjugorjéból

 

Üzenet, 25. január 2021

"Drága gyermekek! Ebben az időben imára, böjtre és lemondásra hívlak benneteket, hogy erősebbek lehessetek a hitben. Ez az idő az ébredés és a születés ideje. Ahogyan a természet önmagát adja, ti is, kicsi gyermekeim gondolkodjatok el azon, hogy mennyi mindent kaptatok. Legyetek a béke és a szeretet örömteli hordozói, hogy jó legyen számotokra a földön. Vágyakozzatok az ég után, mert az égben nincs szomorúság, sem gyűlölet. Ezért kicsi gyermekeim, döntsetek újra a megtérés mellett, hadd uralkodjon életetekben a szentség. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."