2011. január 28., péntek

Aloiais Lex - Fűkereszt - Jézus Krisztus és Szűz Mária üzenetei Eisenberg

Az Úr Jézus üzenetei
„A szent kereszt jelét egy angyal nyomta a fűbe, azok közül, akik az Isten trónusánál állnak. Azért vésettem a fűbe a kereszt jelét, hogy elhiggyék az emberek, amit mondok neked, és hogy bizonyítsam a bűnös emberiség iránti határtalan szeretetemet. Ezt a világon semmiféle emberi hatalom le nem győzheti. Azt kívánom, hogy az Egyház elismerje szeretetem és irgalmasságom jeléül e helyet, s egy elkövetkezendő büntetőítélet figyelmeztető jeléül. Azt akarom, hogy ezen a szent helyen az emberek engem körmenetekben, imával és énekekkel dicsőítsenek. Akkor győzelmi jelemből, a megváltás jeléből a kegyelmek özöne fog kiáradni. Az emberiség megmenekül a fenyegető isteni büntetéstől, és béke lesz a Földön. Egy Akol lesz és egy Pásztor. Ellenkező esetben viszont szent haragomat megismerik az emberek és sötét órák jönnek a Földre.
Ki adhat nekem, az Úrnak előírásokat, hogy mit szabad tennem? Talán nincs jogom ahhoz, hogy csodákkal beavatkozzak ebbe az istentelen világba, hogy ezáltal megmentsem örök halálától? Talán jelenéseim, s Szent Anyám jelenései által nem adhatnánk közléseket? Ezt kérdezem tőletek, szolgáimtól.
Aki ezt a jelet nem ismeri el, az az én akaratom ellen cselekszik. A Sátán a világ fejedelme, a sötétség fejedelme, aki minden erejével el akarja homályosítani az igazságot. Az idő nagyon komoly és a veszély nagyon nagy! Ezért imádkozzatok és vezekeljetek a bűnösök megtéréséért és a lelkek megmentéséért. A döntés órája közeleg. Evilág istentelen hatalmai fölött a győzelmet nem fegyveres erőszakkal lehet elnyerni, hanem csak az Én szent keresztem erejével. A keresztben van üdvösségetek!
Sok hívőt és felszenteltet megtéveszt a Sátán, és szent akaratom s a fűben lévő jelem ellen, sőt Szent Anyám jelenései ellen harcolnak. Nem jönnek hozzám, hogy ezen a szent helyen dicsőítsenek. Egy sem akarja közülük az ima és a vezeklés által megvigasztalni Szent Szívemet s Édesanyám Szeplőtelen Szívét. Miért csukjátok be isteni szeretetem és határtalan irgalmam kapuit? Tiszteljétek jobban Istent és a Szentlélek Szeplőtelen Jegyesét, az Istenanyát.
Én, az Úr alapítottam Egyházamat minden időkre, és Én vagyok Egyházam feje. Az Egyházban nem létezhet régi és modern szellem, csak az Én lelkületem irányíthat. A Sátán, ellenfelem, kihasználja az időt, hogy az embereket a jólét által eltávolítsa tőlem. Az istentelenség egyre fokozódik, az istentagadók és a hitetlenek egyre jobban tevékenykednek; a világon mindenütt üldöznek, megvetnek, káromolnak és kigúnyolnak engem. Visszautasítanak engem, kegyelmeimet, és kinyilatkoztatásomat. Sőt még Édesanyám segítő kezét is elutasítják. Sebeim véreznek, és Édesanyám szeplőtelen szívét is újra keresztüldöfik.
Ismerjétek el a Fűkeresztet, és meg fogjátok tapasztalni, mit tett és mit fog még tenni az én határtalan szeretetem értetek.
Hozzatok áldozatot, hozzatok sok áldozatot a lanyhákért és a közömbösökért. Hozzatok áldozatot, vezekeljetek a papokért és a hívekért, akik visszautasítják szent keresztemet. Sőt sokan közülük meggyaláznak engem az Oltáriszentségben. Segítsetek keresztemet hordozni, és kövessetek keresztutamon. Én vagyok a jó Pásztor!
Nem hallgathatok tovább! Az emberiség a szakadék szélén áll. Én az Úr, véget fogok vetni a bűnös tevékenységének. Az alvilág hatalmait le fogom győzni a kereszt jele által. Tegyétek meg, amit mondok, és béke lesz a Földön. De végtelen türelmem határát túllépték már, s lejár az utolsó kegyelmi idő. Istentelen hatalmak özönlik el a világot. Egy napon isteni büntetőítéletként az egész emberiségre atomháború fog törni, és hosszú sötét órák jönnek a földre. Puszta és elhagyatott lesz a Föld. Nagy sötétség lesz. Akkor keresztjelem ragyogva fog az égen világítani és a világ megújul a Szentlélek által. De nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Amíg van időtök, vezekeljetek és térjetek meg!”

Az Úr Jézus szavai a látnokhoz
„Neked nem szabad hallgatnod, mert Isten Lelke szól hozzád. Neked tanúságot kell tenned az egyháziak előtt és az emberek nagy nyilvánossága előtt:
- az Oltáriszentségben való szüntelen jelenlétemről,
- üzeneteimről,
- és a fűben lévő szent jelemről.
Irántam való szeretetből végezz engesztelést, hozz meg minden áldozatot és fogadj el minden megpróbáltatást, s így kövess keresztutamon! Nem szabad elfáradnod és gyengévé válnod. Tovább kell imádkoznod, és erősnek kell maradnod akkor is, ha nem hisznek neked.”
Lex mamát így bátorította Jézus:
„Ehhez a szent ügyhöz te már csak imát és áldozatot adhatsz, mert küldetésed és keresztutad hamarosan a végéhez ér már. A szent kereszt iránti szereteted és az igazság megvallása miatt üldözni fognak, hamisan vádolnak és igazságtalanul elítélnek. Nekem is búcsút kell vennem tőled. Ne légy szomorú leányom, élj boldogul, mert az Égben van viszontlátás!”

Az Oltáriszentségről szóló üzenetek
Lex mama: „A Szűzanya gyakran megbízott azzal, hogy mindenkinek mondjam el újra és újra: Jézus valóban jelen van az Oltáriszentségben! Mint igaz Isten és igaz ember van benne jelen. Az embereknek ismét hinniük kell abban, hogy Jézus mint Istenember valóságosan itt él közöttünk az Oltáriszentségben. Akik ezt nem veszik komolyan és nem hiszik, vagy büszkén elutasítják, azoktól felháborodottan elfordul Jézus. Nem engedi, hogy visszaéljenek nagy szeretetével, amellyel az embereknek akarja magát ajándékozni.”
Később Lex mamának ezt mondja az Úr Jézus: ”Én e kiválasztott léleknek megengedem, hogy lásson Engem az Oltáriszentségben. Ezt azért teszem, hogy figyelmeztessem az embereket, mindenek előtt pedig papjaimat, hogy ebben a szentségben újra komolyan vegyenek! Mint Isten és ember vagyok jelen az Oltáriszentségben. Ezt nem hagyhatják figyelmen kívül. Tisztelettel és alázattal kell imádniuk az Oltáriszentségben, melyben egészen jelen vagyok nagy szeretettel mindazok iránt, akik Engem szeretni akarnak.”
Lex mamát nyomatékosan kéri az Úr Jézus: „Leányom, azért engedem meg, hogy láss Engem, hogy mindenkinek elmondhasd: valóban jelen vagyok az Oltáriszentségben, mint Isten és ember, mindaddig, amíg csak a kenyér-anyaga megvan a szentostyának. A szentostyának még a legkisebb részében is felen vagyok. Ezért mondd meg a papoknak, hogy még a legapróbb részecskékre is ügyeljenek. A lanyha papok ezt már nemigen hiszik, és ezért gyakran hulladékként” kezelnek. Az áldozás után némelyikük úgy bánik Velem, mint „maradékkal”, amivel már nem kell törődniük. Azok a papok, akik erre nem figyelnek, ugyanúgy bánnak Velem, mint egykor ostorozóim. Ezek a szegény papok nem fognak tudni erre mentséget találni Isten ítélőszéke előtt, ahová pedig mindnyájan eljutnak.”
Szűzanya: „Jézus szeretete az Oltáriszentségben nem ismer határt. Tudja és várja, hogy mindig jönnek Hozzá olyanok, mégha kevesen is, akik szeretettel és alázattal vágyakoznak utána. Ezért marad jelen mindvégig az Oltáriszentségben. Mily nagy Jézus öröme, amikor alázattal és szeretettel térdel le Előtte valaki, hogy magához vegye Őt. A kevélyeknek nem tudja odaajándékozni magát. Az alázatos szívekbe azonban betér. Nagy szeretettel fogadja őket magába.”
Szűzanya: „Megváltói Szívének minden szeretetét odaajándékozza Jézus minden szentáldozáskor azoknak, akik ezt engedik és vágynak erre. Sok erőt, vigaszt és segítséget tartogat mindenki számára, aki Hozzá jön. Gondoljátok meg gyermekeim, mily nagy szükségetek van Jézusra! Nélküle nincs életetek. De hogy az Ő életének teljességébe befogadhasson benneteket, ahhoz alázattal és nyitott szívvel kell feltekintenetek rá.”
Maga az Úr Jézus így panaszkodik: „Mennyire szenved szívem attól a ridegségtől, amellyel sokszor magukhoz vesznek az emberek. Sokan csak jönnek, megszokásból, de nem vágyakoznak Utánam. Hit és szeretet nélkül jönnek.”
Lex mamának többször mondták az Égiek, hogy eljön majd egy olyan sötét, szomorú időszak, amikor az Oltáriszentséggel szembeni hitetlenség még nagyobb lesz. De ez nem fog sokáig tartani. Azután a Szentlélek által megújul az Egyház. Akkor már borzongva fognak visszagondolni arra az időre, amikor annyira megvetették és semmibe vették Jézust az Oltáriszentségben. De egyelőre még csak romlik a helyzet. Az Oltáriszentséggel szembeni tiszteletlenség és szeretetlenség - mondta a Szűzanya Lex mamának - már most is az Égbe kiált. „Imádkozzatok és hozzatok áldozatot, hogy mielőbb véget érjen Szent Fiam szeretetének semmibevétele és megvetése az Oltáriszentségben.”
„Drága gyermekeim! Csak a szentáldozásban nyert erő által növekedhettek Isten szeretetében. A Mennyei Atya gyermekei vagytok. Ő rátok tekint, és arra vár, hogy tökéletesek legyetek, és egykor majd így érkezzetek meg Hozzá. Mindig gondoljátok meg, mennyire szeret benneteket Isten, hogy Szent Fia Testével táplál titeket. Ezért mindig nagy szeretettel és alázattal vegyétek magatokhoz Jézust az Oltáriszentségben. Így majd megtapasztalhatjátok, hogyan ölt testet bennetek Jézus.”

A Szeplőtelen Szív
A Szűzanya, mint a Szeplőtelen Fogantatás, Eisenbergben is szólt hozzánk. Látni természetesen csak Lex mama látta, de sok mindent hallott Tőle, amit közölhetett velünk. Azt is elmondta nekünk, hogyan nézett ki a Szűzanya, mint a Szeplőtelen Fogantatás, bár e leírás igen nehéz volt számára. Azt mondta, nincs rá szó, amely kifejezhetné, milyen Ő Kimondhatatlanul szép és szeretetreméltó. Lex mama többször látta, hogy a Szűzanya Szívéből csodálatos sugarak indultak ki, és átsugároztak az egyes emberek szívébe. Ezek a sugarak még a napcsoda fénysugarainál is sokkal tündöklőbbek voltak. Napcsoda pedig gyakran történt Eisenbergben. A Szűzanya Szíve nagy titok - mondta egy alkalommal Lex mama. Olyan Szív az Övé, amely mindenkit vonz, mindenkit, akiben van egy kis jóakarat. De olyan Szív is, amelytől megrettennek a gonosz szellemek. Annyira szerető Szív, hogy senki sem tud neki ellenállni. Inkább meghalna az Őt szerető ember, mintsem Szeplőtelen Szívétől bármit is megtagadjon.
A Szent Márton templom (az eisenbergi plébánia templom) Szűzanya-szobra is többször megelevenedett Lex mama előtt. Ez egy Szűz Mária Szíve-szobor (lásd a mellékletben). A Szűzanya eközben nemegyszer Szeplőtelen Szívére mutatott, amelynek annyit kell szenvednie az emberek megmentéséért, mert mindnyájukat meg szeretné menteni. Szűz Mária ilyenkor mindig a szeplőtelen szívű Anyaként mutatkozott be. Lex mama a jelenések során igen közel került a Szűzanya Szeplőtelen Szívéhez. Magától értetődő lett számára, hogy Mária éppen Szeplőtelen Szíve által tudna sok embert megmenteni, és meg is fogja őket menteni. Gondoljuk meg, hogy a Szűzanya Fatimában Szeplőtelen Szívének szeretetét és hatalmát mutatta meg, és azt mondta: „Végül Szeplőtelen Szívem diadalt arat.” (1917. július 13.) Eisenberg Fatimának mintegy folytatása.
Ezért látta Lex mama Eisenbergben a Szűzanya Szívét minden fájdalma ellenére is szeplőtelen szépségében és hatalmában ragyogni. De természetesen üzeneteket is adott a Szűzanya az Ő Szeplőtelen Szívével kapcsolatban Eisenbergben.
Szűzanya: „Szeplőtelen Szívem megvéd benneteket a gonosz minden támadásával és hazugságával szemben. Ha teljesen rábízzátok magatokat Szeplőtelen Szívemre, akkor már nincs mitől félnetek. Szeplőtelen Szívemben egyre inkább megszeretitek Istent, és egyre boldogabbak lesztek.”
Máskor így szólt: „Szeplőtelen Szívem kimondhatatlanul aggódik gyermekeim miatt. Meg akarom lélekben újítani őket, hogy újra igaz szeretettel tudjanak szeretni. Ehhez csak követniük kell engem és arra ügyelniük, hogy tiszta legyen a szívük. Csak tiszta szívben lángolhat fel az igaz szeretet!”
Fontos tehát, hogy a bűnbánat szentségében újra és újra megtisztítsuk lelkünket Krisztus Szent Vére által!
A Szűzanya gyakran megosztotta Szeplőtelen Szíve fájdalmát Lex mamával: „Amit Simeon próféta Jeruzsálemben megjövendölt, hogy lelkemet tőr járja majd át, azt még most is elszenvedem Szeplőtelen Szívemben. Ha fel tudnád fogni azokat a fájdalmakat, amelyeket még most is el kell szenvednem gyermekeimért, halálra rémülnél. Ezt nem bírnád elviselni. Még most is elszenvedek isteni Fiammal együtt mindent, amit Ő elszenved Szent Szívében. Rettenetes szomjúságtól szenved Jézus Szíve: a halhatatlan lelkek utáni szomjúságtól, akikért Vérét ontotta.”
Ezért kérte a Szűzanya többször Lex mamát: „Leányom, kérlek, segíts nekem, imádkozz és hozz áldozatot, hogy ezáltal Szeplőtelen Szívem fájdalma enyhüljön.” A Szűzanya Szeplőtelen Szívének különösen nagy fájdalmat okoz, ha még papjai sem viszonozzák Fia szeretetét. Nem követik Jézust, s így a rájuk bízott lelkeket sem tudják Isten felé vezetni.
Szűzanya: „Sok pap már nem akarja megérteni isteni Fiam szeretetét. Szívük megkeményedett, érzéketlen. Némán állnak Fiam keresztáldozata előtt. Így nem tapasztalhatják meg, mennyire szereti Jézus a kereszten, éppen őket. Sokan közülük minden együttérzés nélkül jelenítik meg Fiam keresztáldozatát a szentmisében. Sokuk azt gondolja, hogy az csak megemlékezés, bár kimondják az átváltoztatás szavait. Mivel már nem szeretik Szent Fiamat, távol állnak attól az áldozatos szeretettől, amelyet Fiam megbízásából meg kellene valósítaniuk. Így nekem is el kell szenvednem Szeplőtelen Szívemben Szent Fiammal együtt az Ő elhagyatottságát.”
Ezért szenved oly sokat a Szűzanya éppen a papok miatt, mivel elsősorban nekik kellene isteni Fiának megváltói áldozatát tovább folytatniuk.
Megdöbbentő, amit a Szűzanya mond: „Ha Szeplőtelen Szívemben nem élném át én is Szent Fiammal együtt újra és újra megváltó áldozatát, már megszűnt volna az Egyházban a szentmiseáldozat. Akkor már kialudt volna az isteni Szív megváltói szeretete a Földön.” Ezért kéri a Szűzanya a papokat Lex mama által: „Ó, leányom, mondd meg mindenekelőtt a papoknak, hogy a szentmise közben egyesítsék szívüket Szent Fiam Szívével. Azok a papok, akik arra törekszenek, hogy Fiam Szent Szívével eggyé váljanak, végtelenül megvigasztalják Szeplőtelen Szívemet. Mondd meg nekik, hogy az isteni Szív szeretetének és Szeplőtelen Szívem szeretetének sohasem szabad kialudnia szeretett pap-fiaim szívében.”
Végtelenül fáj a Szűzanyának sok lélek elvesztét látni. Ezért kéri, hogy ajánljuk fel magunkat Szeplőtelen Szívének: „Nagyon sok lélek vész el, mert nem szentelik magukat Szeplőtelen Szívemnek és nem élnek aszerint. Szeplőtelen Szívem szeretete mindnyájukat meg tudná menteni.” Ezért biztat mindnyájunkat égi Édesanyánk: „Gyermekeim! Szeplőtelen Szívemben mindig biztonságban vagytok és vigaszra leltek. Minden ügyetekben és veszélyben segítséget találtok Szeplőtelen Szívem által. Minél inkább bíztok Szeplőtelen Szívemben, annál hatékonyabban nyilvánul meg számotokra Isten irgalmassága. A jó Isten sohasem tud ellenállni Szeplőtelen Szívemnek. Ha Szívemnek szentelitek magatokat, a pokoli erők nem vehetnek erőt rajtatok. Akkor fokozatosan minden megvilágosodik és kitisztul bennetek. Így ha bűnbe estek, s bájátok azt, akkor is rögtön elnyeritek a bűnbánat és megtérés kegyelmét Szeplőtelen Szívem által. Ha Szívemhez fordultok, akaratotok és szívetek mindig harmóniára, békére lel Istennel.”
„Amit itt nektek Szeplőtelen Szívemről mondok, - foglalja össze a Szűzanya az eddig mondottakat - ugyanaz az üzenet, amit Fatimában is adtam. Mivel azonban oly kevesen hallgattak fatimai üzenetemre, itt részletesebben meg kell ismételnem, hogy legalább itt megértsenek az emberek, és gyógyulást találjanak lelküknek.”
Ezért mondta a Sátán is Lex mamának: „Ha az emberek itt mindazt elhinnék, amit mondasz nekik, akkor én teljesen el lennék veszve. De a pokol minden hatalmával gondoskodni fogok arról, hogy senki se higgyen neked.”
Ahol Isten Lelke működik, ott mindig megkísérel a tagadás Szelleme is befolyásra szert tenni, így a Sátán máskor is hallatta szörnyű hangját a látnokkal: „Soha nem adom ki hatalmamat a kezemből, előbb tűzbe borítom az egész világot.”. És még sokkal borzalmasabban: „A világ fölötti óriási hatalmammal már kezemben van a biztos győzelem, és mielőtt még az igazságot elismernék, elpusztítom a világot mérges gázokkal és szörnyű tűzvésszel, erre már ma megesküszöm neked.”. (1968. március 30.)
Fontos tehát, hogy a Szűzanya üzeneteihez igazodva éljünk!
Szűzanya: „Ma sokan a bűn „téli álmát” alusszák. Egész életük ebben a kábulatban telik el. Bár évről évre, napról napra közelednek az ítélethez, mégsem gondolnak arra, hogy miként juthatnának be a mennyek országába. Azután pedig látom őket odaát, amikor Isten igazságosságával találkoznak, kárhozatra méltó állapotban, mivel sohasem tekintettek fel szeretettel Istenre. Ha Szeplőtelen anyai Szívem nem könyörögne, nem járna közben értük, örökre elvesznének. Az embereknek ez a bűnben való kábultsága végtelenül fáj Szívemnek. Mert mindnyájan a gyermekeim. De hogyan kezdhetnének majd haláluk után Isten örök szeretetében élni, ha egész életük szeretetlenségben telt el. Merthogy a mennyországban csak szeretet, végtelen szeretet van. Ezért kellene gyermekeimnek „felébredni”, és újra szerető szívvel élni. Szeplőtelen Szívem kész mindent megtenni ezért.”
Az ember szabad akaratáról így tanít a Szűzanya: „Isten, igazságossága szerint nem akar senkit sem a mennybe kényszeríteni. Az ember szabad. Irgalmassága miatt Isten mégis fel akarja rázni az embereket, mégha büntetések által is. Így ráébredhetnek és beláthatják, mire is teremtette őket Isten. Ezért kapott hatalmat a Sátán Istentől, hogy az egész világot fenyegethesse, és félelmetes káoszba sodorja. Azt reméli a Sátán, hogy ezzel a világ feletti hatalmat magához ragadhatja. A világkommunizmust is ezzel a céllal szervezte meg.”
A Szűzanya mégis megnyugtatja azokat, akik Szeplőtelen Szívében bíznak: „Ha a háború rémülete és félelmetes bűntető ítéletek sújtják is majd a világot, hagyatkozzatok teljesen Szeplőtelen anyai Szívemre! Sohase féljetek, még akkor sem, ha Isten azt akarja, hogy némelyeket közületek Szent Fiának keresztjére feszítsenek, hogy Vele együtt segítsenek engesztelni. De éppen őket fogom Szeplőtelen Szívem által csodálatosan megerősíteni és megvigasztalni.”

A Szűzanya meg akar menteni bennünket
Lex mama sokszor látta sírni a Szűzanyát. A Szűzanya éppen amiatt volt gyakran szomorú, mert sokan még a keresztények közül sem veszik komolyan Jézus kínszenvedését. Pedig olyan egyszerű lenne minden embernek a mennybe jutni, ha Jézushoz hasonlóan szeretettel hordozná keresztjét. De már nem figyelnek a keresztet hordozó Jézusra. Inkább a sötétség Fejedelmére hallgatnak, aki kényelmes életet és testi örömöket kínál nekik, s ezzel az örök halálba vezeti őket. Nem kell nekik az igaz élet, amelyet Jézus a kereszten oly nagy áron szerzett meg számukra. Inkább a „széles” utat választják. Lex mama a Szűzanyát mindenekelőtt mint minden nehéz ügyünkben segítő és vigasztaló Édesanyát ismerte meg. „Csak teljesen bíznunk kell a Szűzanyában és követni Őt, akkor a legbiztosabb segítségünkként és minden veszélyben oltalmazónkként fogjuk megismerni” - mondta.
A Szűzanya gyakran utalt arra, hogy Istentől minden hatalmat megkapott ahhoz, hogy mindenkit megmentsen, aki oltalmát kéri. Egy alkalommal nyomatékosan mondta Lex mamának:
„Leányom, kérlek, mondd meg minden kedves gyermekemnek, hogy sohase féljenek. Minden gyermekemet, aki engem követ, megmentem. Az üdvösség igaz útját mutatom nekik. Előttük megyek és biztonságban vezetem őket. Gyermekeim minden nehézségét ismerem. Mindnyájukat meg tudom azoktól szabadítani, ha követnek engem és bíznak bennem.”
Szűz Mária eisenbergi üzenetei tulajdonképpen a Szűzanyának, mint biztos menedéknek az ígéretében összpontosulnak. Csak végre teljes bizalommal kell lennünk iránta. Ezt kéri a Szűzanya újra és újra. Az Úr Jézus is többször felhívta Lex mama figyelmét: mindenkinek mondja meg, hogy bízzon Szent Édesanyjában. Neki ugyanis, mint a Szentlélek Jegyesének, minden lehetősége megvan arra, hogy megmentse az embereket.
Egyszer Jézus nyomatékosan így szólt:
„Szent Édesanyám, a Boldogságos Szűz, a Szentlélek Jegyese. Ezért nem szabad róla hallgatnotok. Aki nem akar Rá hallgatni, az a Szentlelket veti meg. Minden Őt sértő és lealacsonyító megjegyzés súlyos bűn a Szentlélek ellen, amely nemigen nyer bocsánatot. Ezért azok, akik az Ő szeplőtelen tisztaságát tagadják, ritkán nyerik el a megtérés kegyelmét. A Szentlélekisten nem tűri el, hogy tisztaságos Jegyesét megsértsék. Azt se felejtsétek el soha, hogy Szent Anyámmal a szeretetben teljesen egyek vagyunk. Szent Édesanyám jelenései a mennyország kegyelemteljes leereszkedései. Szent Édesanyám gyakori jelenései által határtalan szeretetemet és irgalmamat mutatom meg az embereknek. Az Ő jelenései a Szentháromság ajándékai: a Mennyei Atyáé, az Enyém, és a Szentlélekistené. Ha az emberek ezt az ajándékot figyelmen kívül hagyják, az komoly felelősségre vonást eredményez majd számukra.
A világ sok helyén, ahol Édesanyám megjelent, nem fogadták el üzeneteit. Nem akarják belátni az emberek, mily sok kegyelmet kínál fel nekik az Ég Édesanyám közéjük való lejövetele által. Neki minden hatalma megvan ahhoz, hogy az embereket édesanyai szeretetével minden veszélytől megmentse. Ha azonban nem akarnak rá hallgatni, megvetik és jelenéseit valótlannak tartják, akkor Vele együtt Engem is eltaszítanak, mint ahogy annak idején is elutasítottak. Nélkülem és Nélküle elvesztek.”
A Szűzanya a következőket mondta ezzel kapcsolatban: „Isten szeretete küld az emberek közé. Mivel Isten annyira szereti az embereket, Szent Fiában meg akarja őket menteni anyai szeretetem által. De az emberek az anyát is elutasítják. Nincs már szükségük édesanyára?”
Egyik év májusában így panaszkodott a Szűzanya Lex mamának, amikor az emberek a Mária-oltárokat díszítették: „Mindenütt feldíszítik oltáraimat, ugyanakkor szinte mindenütt elutasítanak. Ha áldozatot kérek tőlük, kitérnek előlem. Ennek az az oka, hogy az emberek szíve nem tiszta, nincs már bennük alázat, sem Isten iránti szeretet. Akkor lennék igazán boldog, ha gyermekeim inkább szívüket ékesítenék fel a tisztaság fehér, a szeretet piros, és az áldozat sárga virágaival. Ezt azonban nem akarják megtenni. Így csak látszat a „Május Királynője” iránti áhítatuk. Pedig milyen boldog lennék, ha gyermekeim szíve lenne ilyen szépen felékesítve.”
Lex mamát nagyon kérte a Szűzanya, hogy áldozatokkal segítsen Neki. Azt mondta neki, hogy az Iránta való szeretetből meghozott, és önként vállalt áldozatok által sok lelket menthet meg, akik különben elvesznének, mivel a lelkek ellenállását Isten igazságossága szerint az áldozatos szeretettel le lehet győzni. Az áldozatos szeretet beszámítása Isten kegyelmének nagy titka. Vegyük észre - mondta a Szűzanya, hogy szent őrzőangyalunk gyakran Ösztönöz minket arra, hogy a Szűzanya iránti szeretetből áldozatot hozzunk. Hiszen a szent angyal jól tudja, milyen sokat tud akkor segíteni nekünk égi Édesanyánk. Ahogy Ő mondta: „A szent angyalok seregei készen állnak arra, hogy az emberek megmentéséért kéréseimet teljesítsék.”
De egyben keserűen panaszkodik is a Szűzanya: „Amikor Szent Józseffel szállást kerestünk Betlehemben, bezárták előttünk ajtóikat az emberek. Ezért kellett istállóban megszállnunk. De még az sem volt olyan kemény, rideg, az az elutasítás sem volt annyira szívtelen, mint a mai. Ma a legtöbb ember teljesen elutasít. Idegen vagyok számukra, nem tudják elviselni szentségemet és tisztaságomat. Legfeljebb csak azért hívnak meg, mint egy szolgálót, hogy valamilyen veszélyt vagy bajt hárítsak el tőlük. Az igaz élethez és az üdvösség eléréséhez azonban nem hívnak segítségül, ahhoz nincs szükségük rám.”
A Szűzanya különösen szereti pap-fiait. Bennük ugyanis Fiát látja és szereti. Ezért kéri a Szűzanya, hogy gyakran imádkozzunk és hozzunk sok áldozatot a papokért, hogy segíteni tudjon nekik. Lex mama gyakran látta sírni a Szűzanyát azok miatt a papok miatt, akik nem veszik komolyan szent küldetésüket. Pedig nekik teljes odaadással kellene Szent Fiát követniük. Hiszen már nem Önmagukéi, hanem egészen Jézuséi. A papoknak kellene leghűségesebben hordozniuk keresztjüket, mondja a Szűzanya. Egész életükkel, tevékenységükkel Jézus életét kellene folytatniuk. Nem azt várja tőlük az Úr Jézus, hogy ájtatoskodó életet éljenek, hanem azt, hogy egészen természetesek és igazak legyenek. Szent Fia legkevésbé a papoktól tűri el a látszat-kereszténységet. Ezért kerüljék, hogy a látszatra adjanak! A rájuk bízott hívek számára Krisztussal egyesült igaz életük által kell példaképpé válniuk. Sokkal inkább életükkel, mint szavaikkal kellene Krisztusra mutatniuk. Az a pap, aki teljesen a Szűzanyának szenteli magát és felajánlása szerint is él, a Szűzanya csodálatos segítségét fogja megtapasztalni. Ha bízik a Szűzanyában és követi Őt, igen sok kegyelmet kap. Ezt többször hangsúlyozta az Istenanya. De ez mindenki másra is vonatkozik, különösen ha másokat is igyekszik elvezetni a Szűzanyához, és megismerteti velük az Ő üzeneteit. Lex mama is gyakran érezte, hogy bár láthatatlanul, de mindig jelen volt a Szűzanya, amikor Róla beszélt valakinek! Ilyenkor mindig nagyon boldognak érezte a Szűzanyát.
Lex mama azt is hangsúlyozta, mennyire szeret minden egyes embert a Szűzanya, és hogy mindenkivel úgy törődik, mintha egyedül csak róla kellene gondoskodnia. Oly közel van mindenkihez, még sokkal közelebb, mint ahogy emberek közel lehetnek egymáshoz. Mindannyiunkat jól ismer. Látja a bennünket fenyegető veszélyeket, ismeri minden gyengeségünket, s látja jószáradékunkat is. Ha jószáradékot talál egy emberben, mindig anyai szeretettel öleli át azt a gyermekét, bár az legtöbbször nem érzi ezt. Akkor is velünk jön a Szűzanya, amikor gyónni megyünk, annál is inkább, mivel Fia drága Vérét látja lelkükön és az nem szabad, hogy kárba vesszen. A szentgyónáskor, amikor a pap a feloldozás szavait kimondja, Jézus láthatatlanul átölel bennünket. A gyónás után pedig a Szűzanya is átölel minket. Ez persze mindig láthatatlanul történik és általában nem érezhető módon.
A Szűzanya minden áldozatra kész, hogy Szent Fia megváltó Vére által megmentsen minket. Bár a mennyei dicsőségben végtelenül boldog, mégis mérhetetlenül szenved gyermekei miatt. Ugyanúgy a megdicsőült Jézus is, a Mennyei Atya jobbján minden boldogsága ellenére is kimondhatatlanul szenved értünk. Ez is megváltásunk nagy titka. Egyébként csak megemlékezés lenne a szentmise az Úr Jézus kínszenvedéséről, nem pedig Krisztis tiszta áldozatának megújítása. Az eisenbergi üzenetek a Szűzanyának, mint „Társmegváltónak” a szerepét is hangsúlyozzák. Természetesen egyedül az Úr Jézus az isteni Megváltó, és csakis Ő volt képes Istent igazságosságában és szentségében kiengesztelni. De Szűz Mária, Szeplőtelen Szívének legbensőségesebb szeretetével és amennyire embertől csak telik, teljes akaratával, minden erejével és képességével vele együtt szenvedett.
Maga a Szűzanya mondta Lex mamának: „Leányom, jegyezd meg ezt a szót: „TÁRSMEGVÁLTÓ!” Én vagyok a Társmegváltó! Az Egyház egyszer majd ki fogja hirdetni, hogy engem Társmegváltóként tiszteljenek. Nagy kegyelmi időszak lesz ez az Egyház számára. Tudnod kell leányom, és mindenkinek a tudomására kell hoznod, hogy mint Társmegváltó Szent Fiammal együtt én is felelésnek érzem magam minden ember megmentéséért. Mindent elszenvedtem Fiammal együtt, amit Neki el kellett szenvednie az emberek megváltásáért. Elválaszthatatlanul egy vagyok Fiammal szenvedésében is. Megváltó szenvedésünk mindaddig nem ér véget, amíg csak ember él a Földön, akit meg kell váltani, amíg a megváltás műve le nem zárul.”
Jézus Szentséges Szívén kívül nincs másik olyan szív, mint Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, amely bennünket annyira szeret és megmentésünkért mindent kész elszenvedni. Ezzel kapcsolatban, hogy miért kell még most is sokat szenvednie, a következőket mondta a Szűzanya Lex mamának: „Leányom, az Egyház Anyja vagyok. Az egész Egyház rám van bízva. Szent Fiam adta át nekem. Ez nem jelenti azt, hogy ő visszahúzódna Egyházától. Ó, nem. Ő az Egyház feje, és az is marad. Az Egyház az Ő szeretett Jegyese. De engem kért meg Fiam, hogy mint Édesanya, minden anyai feladatot vegyek át az Egyházban. Az Ő szent akarata szerint vagyok én egészen az Egyház Anyja.”
Már VI. Pál pápa is kimondta, hogy Mária az Egyház Anyja. Tehát, mint Anyának joga van figyelmeztetni az egyháziakat, papokat, püspököket is. A Szűzanya maga hangsúlyozza Eisenbergben:
„Mint az Egyház Anyjának, jogomban áll figyelmeztetni az Egyház pásztorait, hogy a keresztényeknek a helyes utat mutassák, és ők is azon járjanak. Fiam megbízásából figyelmeztetnem kell őket, hogy a Sátán minden csapdájából ki kell szabadítaniuk a keresztényeket. Sok pásztor kevély és ez nagy veszély az Egyház számára. Aki kevélyen feltartja fejét, annak a Sátán dirigál. Csak az alázat, az ima és vezeklés által lehet elkerülni a Sátán cselvetéseit. Csak így tud a Szentlélek mindenre fényt deríteni, csak így láthattok világosan.”
Amit a Szűzanya az emberek megmentése érdekében eddig is hangsúlyozott és amiről Eisenbergben Lex mamának is sürgetőleg beszélt, az a napi rózsafüzér-imádság.
„Leányom, mondd el mindenkinek újra és újra, hogy naponta imádkozzák a rózsafüzért. Ha a rózsafüzért imádkozzátok, köztetek vagyok, veletek, és értetek könyörgök. Természetesen nem csak elmondanotok kell a tizedeket, hanem imádkoznotok. Meg kell nyitnotok szíveteket az Angyali üdvözlet és a szemlélt titkok előtt. Aki naponta imádkozza a rózsafüzért, az nagy örömet szerez nekem. Olyankor egészen közel vagyok hozzátok. Minden rózsafüzér-imánál messzire vissza kell húzódnia a Sátánnak, követőivel együtt. Ő nem bírja elviselni az Ég állandó üdvözlését.” (Hiszen az Ég üdvözlése, amelyet minden egyes Üdvözlégyben kimondunk, még most is a legnagyobb szégyen és vereség a Sátán számára.)
Szűzanya: „Aki engem követ, és naponta imádkozza a rózsafüzért, az nem veszhet el. Isten világossága és szeretete mindig élő lesz a szívében. És a vágy is egyre erősebb lesz benne, hogy Isten szent akarata előtt meghajoljon.”
Egyszer azt mondta a Szűzanya Lex mamának, hogy olyan fontosnak kell tartani a rózsafüzért, és minden más elé kell helyezni, hogy feltétlenül legyen rá időnk! A Szűzanya biztosít bennünket: „Aki nap mint nap imádkozza a rózsafüzért, az egészen az Én gyermekem lesz. Teljesen anyai védelmem alatt fog állni, és így minden veszélytől meg tudom őt óvni.” Az elkövetkezendő nagy megpróbáltatások és megújulás idejére is ezt tanácsolja a Szűzanya: „Aki a napi rózsafüzér-ima által különleges védelmem alatt áll, annak nem kell félnie, amikor Isten beavatkozik a történelembe! Aki a rózsafüzér által az én gyermekem, annak Édesanyja vagyok minden mennyei hatalmammal. Sohase felejtsétek el, hogy az angyalok megszámlálhatatlan serege mindig készen áll szolgálatomra. Egyetlen intésemre szent angyalaim biztos védelmébe kerültök. Jól jegyezzétek meg, hogy gyermekeimet senki sem szakíthatja el tőlem.”
A Szűzanya mindig azon fáradozik, hogy minket, gyermekeit, újra és újra Jézushoz vezessen.
Szűzanya: „Mivel sokan már nem ismernek engem, már Fiamat sem ismerik fel. Senki nem tudja őket jobban Jézushoz vezetni, mint én, az Ő édesanyja.”
Az Egyházba behatoló modernista szellem nagyon sokat ártott a Szűzanya iránti tiszteletnek és szeretetnek.
Szűzanya: ”Sok keresztény szívéből kiszakítottak. Ez ördögi rágalmazás által történt. Annyira eltorzult sok keresztény rólam alkotott képe, hogy már semmit sem jelentek számukra. Így egyedül állnak, anya nélkül. Én, mint édesanyjuk, meg tudnám őket menteni, efelől biztosak lehetnek. De visszautasítják segítő anyai kezemet. Fájó szívvel kell látnom, hogyan űzik el tőlem az embereket. Így már nem tudok nekik segíteni. El kell néznem, hogy számtalan sok ember válik az istentelenség hazug eszméinek áldozatává. Isten már nem jelent számukra semmit. Már Isten szavával, az Ő Igéjével sem tudnak mit kezdeni. Anyai szeretetemről pedig már egyáltalán hallani sem akarnak. Ez mind „mese” számukra. A Sátán, ellenfelem, sok követőre tesz szert közülük. Sokan még tudatosan is a rossz szolgálatába állnak.”
Azzal kapcsolatban, hogy visszautasítják Őt és üzeneteit, szomorúan jegyezte meg a Szűzanya: „Ha már nem beszélhetek, mert üzeneteimet nem fogadják el, sőt betiltják, akkor már csak egyvalami marad számomra: a sírás. Sírnom még szabad, azt nem tudják nekem megtiltani. Így szomorúan és sírva kell néznem, hogy a pokol fejedelme bő termést arat. A Sátán brutális erőszakkal és hazugságokkal harcol, hogy minél több lelket magához ragadjon.”
Szűz Mária azért egy vigasztaló dologra is utal, amit alig veszünk figyelembe, de ami mégis igazi vigaszt jelent számunkra, mert ezáltal megint csak sokakon tud segíteni.
Szűzanya: „A kommunista országokban sok pappal és szerzetessel kegyetlenül bánnak. Sokan vértanúhalált is halnak közülük. Az ő áldozatuk segítséget jelent számomra. Nagyon megvigasztalnak vele, mert így sokakat tudok megmenteni az örök kárhozattól. Hiszen mindezeket az áldozatokat nekem ajánlották fel. Az ott feláldozottak közül a legtöbben nekem szentelték magukat. Én pedig megvigasztaltam és megerősítettem őket szenvedésükben, nehogy elcsüggedjenek.”
Talán egy kicsit elrettent bennünket, hogy a Szűzanyának ilyen áldozatokra van szüksége ahhoz, hogy másokat megmenthessen. De ne felejtsük el, hogy Szűz Mária a Vértanuk Királynője is. Szent Fiával együtt, mint Társmegváltó mindent elszenvedett és még ma is elszenved, ahogy erről az imént már szó volt. Nekünk, keresztényeknek is részt lehet, sőt részt is kell vállalnunk a megváltás művében, a lelkek megmentésében. Szűz Máriával, égi Édesanyánkkal együtt nekünk is el kell kísérnünk Jézust a keresztúton. De ha a Szűzanya velünk van, semmi sem árthat nekünk.

A Szűzanya üzenetei
„Szeplőtelen Szívem szenved, amikor látnom kell, hogy az emberek mennyire megbántják Istent, sem szent akaratát nem teljesítik, sem szavát nem követik. Az emberek nem félik többé Istent, lanyhaságukban és közömbösségükben hagyják, hogy a Sátán félrevezesse őket. Szeretetemet, amelyet ezen a kegyhelyen adok, visszautasítják és nem engedik, hogy segítsek rajtuk. Amikor majd egy napon Isten haragja és bűntető ítélete váratlanul rázúdul a bűnös világra, akkor már késő lesz! A katasztrófák, amelyek a világban már folyamatosan történnek, már előfutárai a büntető ítéletnek.
A Föld a katasztrófák és a természeti csapások által megváltozhat, sőt terméketlenné válhat. Halál és megsemmisülés áll a szegény emberiség előtt, mert a Sátán uralja ezt a világot. Ő mindent le akar rombolni. De Isten, az Ő szent keresztjének erejével meg fogja menteni e világot a megsemmisüléstől. Tiszteljétek az Ég jelét, a keresztet a földön! Készítsétek elő az Úr útját imával, áldozattal és vezekléssel, mert a Szentlélek által fog a világ megújulni. Könyörögjétek le a mindenható Isten áldását magatokra.
A papok és a hívek ismerjék el az isteni akaratot és ezen a szent helyen ostromolják az Eget. Körmenetekben, imával és istendicsőítéssel esedezzetek Istenetekhez a bűnösök megtéréséért, a halhatatlan lelkek megmentéséért, a békéért és üldö7ött testvéreitekért. Isten szigorú és igazságos Bíró, de jóságos és irgalma Atya is. Sok lélek kárhozik el, mert nincs aki imádkozna és áldozatot hozna értük.
Erről a helyről akarom az egész világot figyelmeztetni, de szavaimat megvetik, és nem használják fel ennek a szent helynek a kegyelmeit. Fatimai jelenésem óta ahol csak megjelenek, és mennyei üzeneteimet adom, visszautasítanak, kigúnyolnak, megvetnek és üldöznek. Ezen a szent helyen is ugyanezt teszik.
A világ a pusztulás szélén áll. Szomorú, hogy a modern Egyház képviselőinek elutasító magatartása miatt nem tudom tovább megmenteni a szegény emberiséget. Hamarosan már el kell hagynom a világot. A nagy döntés közeledik! Az emberiség az atomháború szélén áll. Teljesítsétek Isten akaratát ezekben a szent dolgokban is! Tegyétek meg, amit mondok, és akkor béke lesz a Földön, s egy Akol lesz és egy Pásztor.
A nagy figyelmeztetés által az ördög hatalma meg fog törni. Az égbolton a szent kereszt jele lesz látható. Az emberek meg fognak remegni, de akik bűnbánatot tartanak és megtérnek, azok megmenekülnek. Én, az Ég és a Föld Királynője vagyok, és mint az Egyház Édesanyja óvom az egyháziakat (az egyházi felsőbbséget), hogy Isten nem tűri, hogy Szeplőtelen Fogantatásomat kikezdjék. (ezt az üzenetet továbbítani kell a Zsinathoz.)
Ez a föld itt, és ez a hely nagyon szent, és a világ semmiféle hatalmának nincs joga ahhoz, hogy itt bármit is megakadályozzon, amit Isten tesz. Itt Isten akarata teljesül és az Én kívánságom. Isten nem engedi, hogy a világ bármely hatalmassága előírást adjon neki, hogy mit tehet és mit nem. Isten kiválaszthat és kegyelmével eláraszthat, akit akar, és jelet adhat annak, akinek akar. Itt csak Isten akarata történik és mindent, amit ezen a megszentelt földön isten dicsőségére és az Én tiszteletemre létesítenek, azt az Ég már megáldotta és megszentelte. Az Én kívánságom, hogy az Égnek ezt a jelét, a fűben lévő keresztet egy kápolna által is tiszteljék.
Leányom, megparancsolom neked, - isteni Fiam megbízásából és az Én megbízásomból is arra kérlek - hogy sürgető üzeneteimet hirdesd és terjeszd ezen a kegyhelyen a zarándokok sokasága előtt.
Felhívom a püspökök, papok, valamint a hívek figyelmét, hogy ezekre a hatalmas napcsodákra és jelekre figyeljenek föl és gondosan vizsgálják meg jelenéseimet. Ezek komoly figyelmeztető jelek az emberiség számára, hogy Isten az Úr és Király az Égben és a Földön. Isten hamarosan égi jelenségekkel és jelekkel, valamint borzalmas katasztrófák által beavatkozik ebbe a bűnös világba.
Szent Fiammal együtt adott komoly figyelmeztető üzeneteink ezt már többször meghirdették, hogy imáitok és áldozataitok által a megpróbáltatások ideje még rövidülhessen, még mielőtt az utolsó kegyelmi határidő lejár. Az emberiség körmenetek, ima, engesztelés és vezeklés által, valamint a szent keresztnek a földön jelként való elismerése által, a megfeszített Üdvözítő iránti szeretetből és vezeklésből dicsőítse az isteni Szeretetet és Irgalmasságot, hogy ezáltal megvigasztalja és hódolattal illesse az én Szeplőtelen Szívemet. (1968. március 25.)
Gyermekeim, ne hallgassatok az elutasító magatartást tanúsító papokra, hanem higgyetek az Én komoly, figyelmeztető üzenetemnek, és hallgassatok szent szavaimra!
Gyermekeim, mindig legyetek készen. Imádkozzatok, imádkozzatok, és legyetek készenlétben! Én a ti égi Édesanyátok és minden ember mennyei Édesanyja vagyok. Nagyon szeretlek titeket és megáldalak mindnyájatokat, akik Isten iránti szeretetből, hálából és vezeklésül megdicsőítik a Fűkeresztet Isten nagyobb dicsőségére.
Gyermekeim, legyetek éberek, készüljetek fel, imádkozzatok sokat, hozzatok sok áldozatot. Így a bűnösök megtéréséért végzett engeszteléssel és vezekléssel megvigasztaljátok Szeplőtelen Szívemet. Gyermekeim, ha ti megteszitek azt, amit mondok, és Isten szent akaratát üzeneteim szerint teljesítitek, akkor Én mindig gondoskodni fogok rólatok. Mindenkor segítek nektek, és meg foglak óvni benneteket az előttetek álló fenyegető veszedelmektől. Így Isten irgalmas szeretete és jósága által irgalmat, megbocsátást, kegyelmet és irgalmasságot fogtok nyerni.
Gyermekeim, ha megteszitek, amit mondok, akkor Isten büntetése nem fog sújtani benneteket, és béke lesz a Földön. Ha azonban nem teszitek meg, és Isten szent akarata sem itt ezen a kegyhelyen, sem a világ más jelenési helyein nem valósul meg, akkor meg kell majd ismernetek az isteni igazságosságot. Rajtatok múlik, hogy ne utasítsátok vissza az isteni szeretetnek és irgalomnak ezt az utolsó ajánlatát, azáltal, hogy nem éltek az itt, a Fűkeresztnél felkínált kegyelmekkel. A földbe vésett szent kereszt nevében, mint az Ég Királynője tanúsítom, igazolom és megerősítem jelenésem, valamint komoly figyelmeztető mennyei üzeneteim igazságát és valódiságát.” (1968. május 22.)

Bűnbánat
Úr Jézus: „Én vagyok a világosság és az igazsága Mint az igazság, az élő igazság, itt is azt hirdetem; amit már régóta mondok: aki a megtérésre és a bűnbánatra szóló felhívásomat nem akarja meghallani, az később már nemigen lesz képes megszabadulni bűneitől.”
Szűzanya: „Gyermekeim! Csak a bűnbánat által menthetitek meg lelketeket. Csak így nyeritek el Isten kegyelmét. Csak a bűnbánat által ajándékozza nektek irgalmát a jó Isten. Az Ő irgalma nélkül nem tudtok a Sátán hatalma alól megszabadulni. Bűnbánó lelkület nélkül testi és lelki veszélyben éltek. Ha viszont követitek a bűnbánatra való felhívásomat és megtértek, elnyeritek a Szentlélek megvilágosító kegyelmét. Ez csak rajtatok múlik, gyermekeim. Ha bűnbánatot tartotok, Isten boldog gyermekei lehettek.”
A Szűzanya itt is azt kéri, amit Fatimában:
„Gyermekeim! Ha nem segítetek Nekem imával, bűnbánattal, áldozatokkal és engeszteléssel, akkor olyan hatalomra tesz szert a Sátán, hogy legborzalmasabb terveit is megvalósíthatja. Ezt már Fatimában is megmondtam. De az emberek nem vették komolyan. A modernizmus szelleme nem hatolhatott volna be az Egyházba, ha követték volna a bűnbánatra és megtérésre szóló felhívásomat. Így azonban a Sátánnak sikerült elterjesztenie ezt a modern, racionalista szellemet az Egyházban. Ez nagyon sokat árt. Szinte alig vannak olyanok, akik ezt belátják. Gyermekeim, csak ima, bűnbánat és vezeklés által tudjátok ezt az ártó, gonosz szellemet kiűzni az Egyházból.”

A SZERETETLÁNG üzenete

A Szeplőtelen Szívű Édesanya „válságterve”

A boldogságos Szűz üdvtörténeti hivatásának értelmét a gyermekei örök boldogságáért folytatott küzdelem adja. A Szentírás egyes helyei arra utalnak, hogy a sátán az utolsó időkben igyekszik minden erejét bevetni az Isten ellen (1 Tim 4,1; 2 Tessz 2,3-4), és teljes hatalmával pusztít a lelkekben.
Történelmünk utolsó századában a sátáni erők minden tekintetben példátlan rombolást végeztek, mely mostanra már az egyes lelkekért folytatott leplezetlen harccá fajult, a technika minden eszközével, éjjel és nappal! Az idők jeleiből úgy tűnik, az Üdvözítő nem hagyott magunkra most sem, és elküldte Anyját, hogy a bűn végzetes pusztításával szemben rendkívüli módon és rendkívüli eszközökkel is segítségünkre legyen, erősítse gyermekeit a hitben és győzelmes harcra, nagy megtisztulásra készítse elő a világot. (vö JÜ 23-24)
„A föld gyalázatossá lett lakói alatt, mert áthágták a törvényeket, megszegték a rendelkezéseket, felbontották az örök szövetséget. Ezért (…) megbűnhődnek lakói. (…) Inogva inog a föld, mint a részeg, mint a kunyhó, ránehezedik a vétke.” (Iz 24,5-6 és 20).
Megfigyelhető, hogy ez a jövendölés nem az emberi környezet fertőzöttségéről beszél – amiről annyi szó esik manapság –, hanem az ember fertőzöttségéről, a szívek Istentől való elhidegüléséről, az önzésről, mértéktelenségről, szeretetlenségről, árulásról, hazugságról és az erkölcstelenségről (vö Tim 3,2-4), amit Máté rövidebben jellemez: „Mivel megsokasodik a törvényszegés, sokakban kihűl a szeretet.” (24,12)
A Szűzanya Szívének Lángjával erre a „donboscói viharos időkre” kívánja tudatos egységre hívni és a Krisztus iránti hűségben megerősíteni gyermekeit.
.
Ismeretes Bosco Szent János látomása a viharos tengerről, melyben egyedül az Egyház hajója és a pápára figyelő kisebb hajók jutnak biztos révbe. Don Bosco ehhez az álmához hozzáfűzte: „Annyi veszély között két eszközzel lehet megmenteni az Egyházat: a buzgó Mária-tisztelettel és a gyakori szentáldozással.”* (* Lukács István: A fiúk apostola. Eisenstadt, 1983. 208-209) (ld még III/159-160!)
.
A ‘Csodásérem’ üzenetével a „Hajnal Szép Sugaraként” (II/100) ragyogott fel a végveszélybe sodródó emberiség reménycsillaga. Az 1830-ban elkezdődött Mária-korszakot követően, az Istenanya valamennyi jelenésében felismerhető Isten kegyelmi stratégiája, az elhatalmasodó bűnre adandó édesanyai elgondolás és ennek kibontakozó pedagógiája.
.
Az Istenanya La Salette-i próféciájában (1846) az emberiség jövőjének szörnyű lehetőségét mutatta be, melynek végső elkerüléséhez Fatimában (1917) kínált megoldást. Lourdesban (1858) kinyilvánította, hogy Szeplőtelen. Fatimában (1917) hangsúlyozta, hogy az Ő Szeplőtelen Szíve menedék. Végül a Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja (1961) üzenetében teljesedett ki a sátán elleni harc új kegyelmi fogalma, az engesztelés „globális fegyvereként”. Míg Lourdesban az Istenanya szavai a bűnbánatra és imádságra szólítottak fel, Fatimában már fájdalmasan adta tudtunkra, hogy „sok lélek a pokolba kerül, mert nincs aki imádkozzon és áldozatot hozzon értük!” (1917.VIII.19) Ezt követően a világméretűvé vált bűn megfékezésére és gyermekei vesztének megakadályozására, az imádságon és bűnbánaton túl már lánglelkű engesztelést is kér, melyhez Szíve Szeretetlángját kínálja fel „tömegesen és egyénenként” (III/130) is − ígérete szerint −, eddig még soha nem látott (ld I/84; II/18; III/129) kegyelmi hatásként!
Szűzanya: »Azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el! Akarjátok ti is Velem együtt! Azért adom kezetekbe a fénycsóvát, mely Szívem Szeretetlángja. (III/144) Eddig még soha nem látott csodákkal segítem munkátokat, mely észrevétlenül szelíden, csendben fog terjedni Szent Fiam engesztelésére! (I/85) Nem kell feltűnést csinálni. (…) Ott dobog az a szívek mélyén, és átterjed a mások lelkére is. (…) Azt akarom, hogy ne csak nevemet ismerjék, hanem anyai Szívem Szeretetlángját /is/, mely értetek lángol, és ennek a lángoló szeretetnek elterjedését /rád bíztam/. (I/116) Tüzet tűzzel fogunk oltani: a gyűlölet tüzét a Szeretet Tüzével. A sátán gyűlöletének tüze már oly magasra csap, hogy azt hiszi győzedelme sikerrel jár, /de/ az Én Szeretetlángom megvakítja a sátánt. (…) Ehhez kell nekem az áldozat, a te /és/ a ti áldozatotok, hogy a pokol gyűlöletétől égő elmék és szívek, Szeretetlángom szelíd fényét átvegyék. Szeretetlángom el nem képzelhető fényességgel és jótékony melegséggel fogja elárasztani a földkerekséget.« (III/203)
Úr Jézus: »Ez szinte olyan lesz mint az Első Pünkösd, mely a földet elárasztja Szent Lelkével, Szent Lelkének erejével. Ez lesz a nagy csoda, melyre felfigyel az egész emberiség! (II/93) Mindannyiótokat meghívtalak megváltó munkámhoz. Az apákat, anyákat művelteket és tudatlanokat, egészségeseket és betegeket! Értem mindenki dolgozhat a szabad ember és a rabságban sínylődő, mert a lélek készsége a fontos. (II/102) Azt amit tesztek, égjen mint az égő csipkebokor mely ég, de el nem ég! Ilyen áldozat kell Nekem, melynek szeretettől égő tüze Hozzám ér!« (II/108-109)
Ezzel összecseng Lukács 12,49: Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre. Mi mást akarnék, minthogy lángra lobbanjon?

Jézus szavai a Szeretetláng Lelki Naplóban:
»Ha valahol, bármerre tűz támad, összefuttok, és mentek segíteni, hogy a tűz minél kevesebb kárt okozzon. A sátán tüzét mégsem oltjátok, engeditek, hogy pusztítson a pokol lángja. De jaj nektek, kik gyáván nézitek, kik felelősek vagytok! Eltakarjátok szemeiteket és engeditek tovább a lelkek elkárhozását. Ismerhettek, tudjátok ti választott lelkek, türelmem és jóságom határtalan, de ismeritek szigoromat is, mely el fog hangzani felettetek: Távozzatok Tőlem az örök tűzre! Kezetek nem gyűjt Velem, csak szétszór. (…) Szálljatok magatokba, és térjetek már Hozzám! Van még idő. Ne engedjétek magatokon úrrá lenni a jóra való restséget! Ez minden bajnak a gyökere, mely lelketekbe férkőzik. Koptassátok le magatokról legalább ti minél hamarabb ezt a szörnyen kétségbeejtő bűnt, melyről nem akartok tudomást szerezni. A sátán úgy eltorlaszolta lelketekben az isteni fény útját, hogy az be ne hatoljon, és ennek a fénynek éltető világossága nélkül a restség sötét nyomása alatt szenvedtek és kínlódtok. Jöjjetek Hozzám, kik a jóra való restséggel terheltek vagytok, Én leveszem vállatokról és megkönnyítlek benneteket! Az Én Testemnek vétele segíthet csak ki ebből a gonosz által oly gondosan eltorlaszolt sötétségből. Csak engedjétek át magatokat Nekem! (…) Vegyétek észre, hogy a sok zűrzavaros dolog a sátántól való, az ő műve a sok rossz. A sátán műve csak addig tart, ameddig Én engedem. (…) Térjetek hozzám, és áldozzátok fel magatokat az elvonultság és belső mártíromság szent oltárán! (…) Ezt a belső mártíromságot a sátán nem tudja megakadályozni. Ez a harc a lelkek mélyén, mint Értem hozott mártíromság, bőséges gyümölcsöt hoz. Imádkozzatok, virrasszatok, jöjjetek össze ketten-hárman, és vegyétek fel a harcot a sötétség pusztító erejével. Ne tétlenkedjetek! Úgy tesztek, mintha nem volna Mennyei Atyátok az égben, ki figyel reátok. Vágyaitokkal öleljétek át a földet! Áldozataitokkal, melyek a tiszta szeretettől izzanak, perzseljétek fel a bűnt.« (I/89-91)
»Én koldulok étlen-szomjan. Járok utcáról-utcára, házról-házra, faluból-városba, hideg télben, tikkasztó nyárban, süvítő szélben, zuhogó esőben. Nem kérdezi meg senki Tőlem, hogy hová megyek ilyen szánalmas állapotban. Hajam vértől csapzott, lábaim összerepedeztek az utánatok való sok gyaloglástól. Kezem állandó segélykérésre kinyújtva. Szívről-szívre járok, és alig kapok egy kis alamizsnát. Utána gyorsan becsukják szívük ajtaját, alig tudok bepillantani oda. Vissza kell húzódnom szerényen, és kegyelmeim halmozva vannak Szívemben. (…) Sok lelket felszólítottam az Én különös követésemre, de csak nagyon kevesen értik meg, hogy mit óhajtok tőlük. Imáidba szünet nélkül foglald be őket, és hozz áldozatot értük, hogy engesztelő táborom, melyet így próbálok gyűjteni, ellensúlyozza igazságos haragomat. Édesanyám kérlel, Ő tartotta vissza eddig is igazságos haragomat.« (I/51) Aki nem gyűjt Velem, az szétszór (I/73-74)
   
A Szent Szűz kérése, a családi engesztelés
A Szűzanya arra biztat; hogy minden ember, minden család és közösség, aki hallja szavát és válaszolni kíván felhívására, az minden feltűnés nélkül, csendben álljon be engesztelő táborába. Fogadja be szívébe az Isten- és emberszeretet tüzét és működjék együtt lélekmentő édesanyai vágyával, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el! A Lelki Naplóban kért heti engesztelő szentóra megtartása közösségben, a családi közös ima szorgalmazása, a böjt, az áldozat és az imádság ajánlása képezik azt az eszköztárat, amit a Szent Szűz ajánl azoknak, akik figyelnek rá. ( JÜ 176 nyomán) Csak így és csakis így valósulhat meg az a béke, melyet az emberiség annyira vár! Erre más Fatimában is útmutatást kaptunk. Jácinta kórházba menetele előtt így szólt Lúciához: Ha eljön az idő, hogy erről szólj, akkor ne bújj el! Mondd meg mindenkinek, hogy Isten a kegyelmeket Mária Szeplőtelen Szívén keresztül adja nekünk. Az embereknek általa kell kérniök ezeket. Jézus Szíve azt akarja, hogy Vele együtt égi Anyánk Szívét is tiszteljék. A békét égi Anyánktól kell kérni, mert Isten rá bízta ezt. Bárcsak minden szívnek átadhatnám azt a lángot, amely a szívemben ég, amellyel Jézus és Mária Szívét annyira szeretem!** (* FATIMÁRÓL BESZÉL LÚCIA NŐVÉR, P-2496-908 Fátima – Portugália, IV. kiadás 2006 . 127-128. A továbbiakban: LN)
Ahhoz pedig, hogy a társadalmi mentalitás formálódjon, javulásnak induljon, a legkisebb egységében kell a változásnak elindulnia!
»Nagy bánatom van országom felett. A családok, ó a magyar családok szétszórva, mintha lelkük nem volna halhatatlan úgy élnek. Én Szeretetlángommal fel akarom melegíteni a családi tűzhelyeket, össze akarom tartani a szétszórt családokat. Legyetek minél többen, hogy terjedjen mint a futótűz. Legyetek áldozatosak, mert ezáltal soksok lélek fog csatlakozni Szeretetlángomhoz. Rajtatok múlik, segítsetek Nekem, hogy a Láng kigyúljon már! A magyar családok imádságos lélekkel könyörögjenek, hogy Szent Fiam büntető kezét közös erővel vissza tarthassuk! (I/92) A csütörtököt és pénteket tekintsétek kegyelmi napoknak. Akik ezeken a napokon engesztelik Szent Fiamat, nagy kegyelmekben részesülnek, mert az engesztelő órák idején a sátán hatalma oly arányban gyengül, amilyen arányban az engesztelők könyörögnek a bűnösökért.(I/116) Ha olyankor hallgattok szentmisét, mikor az nem kötelező és a kegyelem állapotában vagytok, Szívem Szeretetlángjának kegyelmi hatását úgy árasztom ki, hogy ezen idő alatt is megvakítom a sátánt, és ezáltal kegyelmeim bőségesen áradnak azokra, akikért felajánljátok. (vö II/33) Az Engem tisztelő imába, az Üdvözlégybe foglaljátok bele a kérést: Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre.« (vö IV/36)
Az Úr szavai: »A nagy lelki szárazság idején elmondott egyetlen Miatyánk vagy Üdvözlégy sokkal gyümölcsözőbb, mint a kegyelmektől duzzadó lélek áradozása.« (I/53-54)
 
(folytatása következik!)