2012. november 22., csütörtök

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Szűz Mária: Imádkoznotok kell, hogy azok a szegény lelkek, akik továbbra is megfeszítik Fiamat, elforduljanak a bűntől

2012. november 21. szerda, 18:45
Gyermekem, minden gyermekemnek – akik szeretik Fiamat -, egyesülnie kell az imában e küzdelem idején a világban.
Nektek imádkoznotok kell, hogy azok a szegény lelkek, akik továbbra is megfeszítik Fiamat, elforduljanak a bűntől és könyörögjenek Fiamhoz, hogy bocsásson meg nekik.
Az idő rövid, és egyedül csak azok léphetnek be Fiam Királyságába, akik a kegyelem állapotában vannak.
Bár korábban sokéves imára, áldozatra és a Nekem, Áldott Édesanyátoknak való odaadásra volt szükség, most csak egy nagyon rövid idő marad számotokra, hogy a megváltást keressétek.
Imádkozzatok kitartóan, kicsinyeim, azokért, akik megbántják Fiamat, és akik az Atyát, a Legmagasságosabb Istent gyalázzák.
Oly sokan fordítottak hátat Istennek. A gonosznak sikerült kővé változtatni a szívüket.
Nagyon kevesen becsülik az életet, mely Isten gyermekeinek adatott. Az életetek Isten kezében van. Bárki, aki Isten Teremtésébe beavatkozik, meg lesz büntetve.
Gyermekem, neked fel kell szólítanod mindazokat, akik az Igazság Könyvét megkapták, hogy imádkozzanak Hozzám az Üdvösség Anyjához.  Én azt a feladatott kaptam, hogy segítsek Fiamnak az emberiség megváltásában.
Engedjétek, hogy segítsek nektek gyermekek, hogy világosan és szeretettel a szívetekben meglássátok a Fiamhoz vezető utat.
Én segíteni fogok nektek, hogy legyőzzetek minden akadályt, amely gátolja a Fiam Irgalmassága felé vezető utatokat.
Ne feledjétek, kérlek, hogy Fiam mindent megbocsájt. Ő, Isten minden gyermekét szereti, függetlenül attól, hogy mennyire gyötrik Őt.
Mindaz, amit tennetek kell az, hogy hozzá fordultok és kérjétek, hogy Irgalmassága közelebb vigyen Hozzá benneteket.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok azokért, akik megbántották Fiamat, és akik megszentségtelenítették Egyházát, mert nekik szükségük van a segítségetekre.
Ők elveszett lelkek és vissza kell hozni őket Fiam kebelére. Különben ez összetörné a Szívét.
Köszönöm, hogy válaszoltatok erre a Mennyei hívásra.
Szeretett Édesanyátok, Az Üdvösség Anyja


Az egyik fele nem fog eltérni az Igazságtól. A másik fele elferdíti majd az Igazságot

2012. november 21. szerda, 23:30
Drága szeretett leányom, minden szigorú Üzenet alkalmával, melyet Isten valamennyi gyermeke számára adok, emlékezz arra, hogy Szeretetem mindig Irgalmas.
Türelmem határtalan, és Én minden egyes személyt meg fogok menteni, aki Irgalmasságomhoz folyamodik, függetlenül bűnei súlyosságától.
Mennyire vágyom arra, hogy mindenkit kiszabadítsak a csaló szorításából, aki összeszorítja fogását minden lelken, akit elcsábított, úgy, hogy sokan tehetetlenek lesznek erejével szemben.  
Ne értsétek félre a következőket: Ha a lelketeket önként adtátok el a Sátánnak, akkor ő nem fog szabadon engedni benneteket. Egyedül csak Én tudlak megszabadítani benneteket.
Amikor azok a lelkek, akik a bűnös életük miatt vesztek el Számomra, megpróbálják megváltoztatni útjaikat, szintén küzdeni fognak a fenevad ellen. Mert ez egy fenevad, aki meg van fosztva jogaitól és gonosz.
Sokak számára, még azoknak is, akik Nekem szentelték magukat, időről időre ő olyan lesz, mint egy tövis az oldalukban. Semmi sem fogja kielégíteni őt addig, ameddig nem engedtek kísértésének, amely személyenként különböző.
Mivel közületek minden egyes ember bűnös, és továbbra is az lesz, ameddig a bűntől meg nem tisztultok, fogadjátok el tehát a bűnt, mint tényt, de harcoljatok ellene.
Azoknak mondom közületek, akik közvetlenül ismernek Engem: Ti tudjátok, hogy mindig megbízhattok Irgalmasságomban.
Ti ismeritek annak fontosságát, hogy naponta kommunikáljatok Velem. Ez történhet egyszerűen úgy is, hogy a munkanapotok folyamán beszélgettek Velem. Ez egy tökéletes időpont arra, hogy kisebb áldozatokat ajánljatok fel Nekem.
Ha valaki megbánt benneteket, akkor ajánljátok fel Nekem ezt a megpróbáltatást, hogy ez által lelkeket menthessek meg.
Amikor zaklatottak vagytok a küzdelmek miatt, melyekkel szembesültök, és amelyek fölött nincs hatalmatok, meg kell engednetek Nekem, hogy elvegyem a terheteket.
Sok ember hosszú, kemény órákat dolgozik, úgy házon belül, mint házon kívül. Csak annyit kérek tőletek, hogy amikor szükségetek van támogatásra és segítségre, gondolataitokban forduljatok Hozzám, mert Én válaszolni fogok imáitokra.
Soha se kövessétek el azt a hibát, hogy azt gondoljátok, csak a templomban eltöltött idő alatt tudtok kommunikálni Velem, vagy a Szentáldozás előtt és után. Én, a nap minden percében itt vagyok. Én minden kérésre válaszolok, ha az megfelel Szent Akaratomnak.
Szeretett Tanítványaim, ti mindnyájan Isten gyermekei vagytok. Én egyesítelek benneteket, nemzetet a nemzettel úgy, hogy békét és egységet hozhassak a káosz közepette, mely bekövetkezik.
Hagyjátok, hogy Szent családomba vigyelek benneteket, és meg fogtok erősödni.
Aztán felálltok majd és előre özönlötök, megújulva és egy új indíttatással, hogy vezessétek hadseregemet, amely még sok országban nem alakult meg.
Maradjatok hűségesek Utasításaimhoz.
Kérlek benneteket, hogy mindenhol terjesszétek az Élő Isten Pecsétjét. Ezt nem szabad árulni. Mindenki számára elérhetőnek kell lennie. Továbbítsátok a másolatokat azoknak, akiknek szükségük van védelemre.
A megosztottság hamarosan kiszélesedik azon hűséges követőim között, akik elfogadják Atyám Könyvét, a Legszentebb Bibliát, és azok között, akik meg akarják változtatni az Igazságot.   
Az egyik fele nem fog eltérni az Igazságtól.
A másik fele elferdíti majd az Igazságot.
Ők ezt azért fogják tenni, hogy megfeleljen a saját politikai és személyes indítékuknak, amelyet a beszédmódok mögé fognak rejteni.
Hamarosan az Igazságot hazugságnak fogják nyilvánítani és Istent fogják hibáztatni.
Tiszteletlenül ki fogják jelenteni, hogy ezek a törvények, melyeket Szent Helytartóm helyezett érvénybe, régimódiak, és nem felelnek meg a modern társadalomnak.
Minden ravasz érvelés közvetlen ellentmondása lesz Isten Törvényeinek, melyek a következőket jelentik:
Ezek az emberek olyan törvényeket akarnak bevezetni, melyek a bűnt igazolják.  Ők nem szeretik Istent. Csak mondják, hogy szeretik Őt, és sokan ateisták közülük, akik az ilyen törvényeket támogatják, de azt, amiben valóban hisznek, nem fedik fel.  
Terveik közül sok, a Keresztény törvények betiltását foglalja magába.
Részben ők azokat a törvényeket tolerálják, melyek megengedik a nőknek, hogy a gyermekeket elvetessék az életstílus választása miatt. A (szabad) választás érveit fogják felhasználni, de ez a választás a nők szükségleteire fog vonatkozni és nem a gyermek szükségleteire.
Sok nő lesz meggyötört, miután ilyen módon életet oltott ki. Sokan a veszteség érzését fogják megtapasztalni, mert tudni fogják a szívükben, hogy azt az életet, melyet kioltottak, Isten teremtette.
Kitalálnak majd minden erőteljes és meggyőző érvet, hogy az abortusz jogszabályait létrehozzák. Minden trükköt fel fognak használni, hogy támogatást nyerjenek, mely arra irányul, hogy az abortuszt mindenki számára elérhetővé tegyék.
Ezért a bűnért le fogom rombolni az országukat.
Az abortusz bűne Atyámnak nagy fájdalmat okoz, és nem fogja megengedni, hogy ez továbbra is folytatódjon.
Azok a nemzetek, melyek folyamatosan azzal próbálkoznak, hogy az abortusz minél több nő részére rendelkezésre álljon, és melyek az abortuszt úgy segítik elő, mintha az egy jó dolog lenne, el lesznek távolítva és olyan büntetésben lesz részük, amelyből nem tudnak majd felépülni.
Ők a gyilkosság bűnéért lesznek vétkesek, és egyikét képezik majd az első csoportoknak, akik a Nagyfigyelmeztetés alatt fájdalmat fognak elviselni.
Isten nem fogja megengedni nektek, hogy megérintsétek azt az életet, melyet Ő teremtett.
Büntetését földrengés formájában fogja rátok kimérni, és sok nemzet büntetést – büntetésre kap majd, egészen az Úr napjáig.
Az abortusz és a gyilkosság lesz az a két bűn, amelyért Atyám szigorú büntetést vet majd a világra.
A bűn, Tanítványaim, olyasvalami, mint a folt, mely üszkössé teszi a lelketeket minden nap. De amikor a kegyelem állapotában vagytok, akkor a bűn csökken. Minél többször fogadjátok a Szentáldozás és a gyónás Szentségét, annál nagyobb kegyelmeket fogtok kapni.
Azoknak mondom közületek, akik naponta részt vesznek a Szentmisén: nektek nagyon különleges kegyelemben lesz részetek. Mert ti, jámbor Követőim, gyorsan fogtok Paradicsomom kapuin áthaladni.
Menjetek most és töltsetek egy kicsivel több időt Velem. Beszélgessetek Velem. Szeretem a fesztelen (természetes) beszélgetést és ez közelebb visz Engem hozzátok. Vágyódóm utánatok. Vágyom a meghittségre, amelyért epedezem, hogy közelebb tudjalak hozni Magamhoz benneteket.
Ti egy csodálatos kapcsolatot építhettek fel Velem, egyszerűen azáltal, hogy először barátok leszünk. Aztán a szeretetünk fel fog épülni egészen addig az időpontig, amikor az Irántam való szeretetetek és az Én szeretetem irántatok szétrepeszti szíveteket.
Ez nem bonyolult. Most egy új, friss kezdetbe fogjatok, hogy felkészüljetek Királyságomra. Hívjatok Engem.
Ha szerettek Engem, akkor hamarosan bízni fogtok Bennem, és ez a lelketek megtisztulása felé vezet majd benneteket. Boldogabbak lesztek, békességben, és a külvilágból semmi sem fog bármit is jelenteni nektek, kivéve a bűn fájdalmát, melynek szemtanúi lesztek.
Én valóban itt vagyok. Várok rátok. Azt akarom, hogy az emberiség képes legyen Engem megfelelően megismerni.

Szeretlek benneteket.
Jézusotok