Katolikus tanítás szerint Isten soha nem hagyja népét próféták vagy apostolok nélkül. B. Z. írta életrajzában, hogy azért nem lett sokkal korábban szedesvakantista, mert sokáig úgy hitte, hogy Isten a mai világban sem hagyja próféta nélkül gyermekeit, és ez a próféta csakis Lefebvre lehetett. Aztán rájött, hogy Lefebvre nemhogy nem próféta, de sokkal inkább kárára volt a katolicizmusnak, és a mostani próféta-nélküliség, együtt a pápa-nélküliséggel, Isten jogos büntetése.
Ez mind igaz és logikus megfontolás, de azt nem zárja ki, hogy Isten, ha nem is prófétákat, nem is pápát, de nagyonis észlelhető jeleket ma is küld választottjainak. Egy ilyen jelre hívta fel tegnap reggel figyelmemet egy levélíró: „A Simon és Júdás Tádé vigíliájának introitusa, pont vasárnap, ha nem Krisztus Király lett volna: "Isten, pogányok szállták meg örökségedet, megfertőzték szentséges templomodat…" (Zsolt 78,1) – Isten tényleg mindent elénk tesz, csak látni kellene. Persze, ha rossz a szemüveg…” – Nem egyértelmű jel ez? Nem világosan azt írja le, ami Rómában mostanában zajlik?
Isten egy másik, szinte harsogó, jelére a katholisches.info-n 2019. október 22-én megjelent cikk – „Az Evangélium Heroldjai nem ismerik el a római biztost” –figyelmeztet. A hír előzményei a következők:
Egy brazil fiatalember, az 1939-ben született Joao Scognamiglio Clá Dias, gimnáziumi évei alatt belépett Sao Paulo-ban a Mária Kongregációba, majd 1956-ban tagja lett a szigorú szabályú karmeliták harmadrendjének. Először jogtudományokat, majd filozófiát, teológiát és egyházjogot tanult. Egyetemi évei alatt a baloldali 68-as diákmozgalommal szemben megalakult katolikus diákifjúság vezetője lett.
Joao Scognamiglio Clá Dias és néhány társa ezt követően egy katolikus közösséget is alapított azzal a céllal, hogy együtt imádkozzanak, lelkileg fejlődjenek és megvitassák a világ és az egyház aktuális helyzetét. Céljuk a misszionálás és az Evangélium terjesztése volt. A 70-es években ez a kis csoport egy elhagyott bencés kolostorba vonult vissza, hogy ott csöndben és imában elmélyítsék lelki életüket. Először Máriának ajánlották fel magukat, majd közös zsolozsmázásba kezdtek, végül vezetőjük kidolgozta a kis közösség első szabályzatát. Ebből alakult ki lassan az Evangélium Heroldjai – Arautos do Evangelho (Evangelii Praecones) – nevet viselő laikus közösség, előbb csak férfi, majd 1996-tól a női ága. A közösség jogi státusza „hívek nemzetközi privát közössége”.
A laikus közösségben idővel papi hivatások is születtek, első papjaikat 2005-ben szentelték fel, köztük alapítójukat, az ekkor már 64 éves Joao Scognamiglio Clá Dias-t. A közösségből két rend is alakult, a férfiak számára a Societas Clericalis Vitae Apostolicae Iuris Pontificii Virgo Flos Carmeli, és a nők számára a Societas Vitae Apostolicae Iuris Pontificii Regina Virginum, melyeket egyházjogilag 2009-ben ismerték el.
Az Evangélium Heroldjai közösség korunkban mintegy 80 országban működik, és körülbelül 40 ezer tagot számlál. 120 papjuk és 20 diakónusuk van (ezek 2017-es adatok). A két egyházjogilag is elismert szerzetesrendnek 4 ezer tagja van, kétharmaduk férfi, egyharmaduk nő. Joao Scognamiglio Clá Dias mind a laikus közösség, mind a két szerzetesrend általános főnöke.
Joao Scognamiglio Clá Dias sok évig együtt dolgozott az 1995-ben elhunyt Plinio Correa de Oliveira-val [róla lásd a honlap következő cikkét], aki Brazíliában a katolikus tradíció vezető egyénisége volt. Ő alapította az ú. n. TFP közösséget a hagyomány, család és magántulajdon védelmére. Correa de Oliveira kezdeményezésére alakult meg az Evangélium Lovagjai nevű közösség, melynek vezetését Oliveira halála után, 1995-től Clá Dias vette át, de azt a társadalom-politikai harc helyett, a vallási élet elmélyítése felé vezette. Joao Scognamiglio Clá Dias a mai napig Oliveira-t tartja szellemi vezérének (ez onnan is kiderül, hogy a közösség honlapján külön oldal foglalkozik az Correa de Oliveira személyével és munkásságával).
A közösség főleg fiatalokból áll, akik első látásra fegyelmezettségükkel tűnnek fel (különösen a mai teljesen elvadult világban). A szerzetesrend tagjai ugyan nem tesznek ünnepélyes fogadalmat, de kötelezik magukat a cölibátusra, és egész életüket az apostolkodásnak szentelik. Bár sok helyen misszionálnak (az utcán, öregotthonokban, nyomortelepeken, börtönökben, lásd a videójukat stb.), de a hangsúlyt a fiatalok nevelésére helyezik. Fegyelmezettségük mellett rendi ruhájuk a legfeltűnőbb, melyeket a középkori heroldok ruhái alapján készítenek.
Életükről sok videót készítenek, például ezt:
, és a leánynevelő intézetükről ezt:
Anyaházuk központi épülete a Rózsafüzér Királynője Templom. Honlapjuk: https://www.arautos.org


A római beavatkozás első felvonása
2017. szeptember 8-án röppent fel a hír, hogy Bergoglio „apostoli biztos” vezetése alá akarja helyezni a rendet, mert túlságosan jámbornak tartja őket. A katholisches.info egy 2019. szeptember 30-án megjelent cikkében azt írta, hogy Bergoglio figyelmét egy rejtett kamerával készített videó fordította a brazil közösség felé, melyen egy exorcizmusról szóló beszámolót olvasnak fel. Idézik a démon szavait, miszerint a Gonosznak ma a Vatikánban a legmagasabb poszton van befolyása. E szavak alatt a videó megmutatta Joao Scognamiglio Clá Dias arcát, melyen jól látható, hogy a rendfőnök egy cseppet sincs meglepve, sőt maga is így ítéli meg a helyzetet. [Hogy ez a történet igaz-e vagy sem, valójában nem játszik szerepet: Bergoglio mást sem csinál, mint mindent tönkretesz, ami a katolicizmusnak a legkisebb maradványát is bírja még.] A videót Rómában – a cikk szerint – felségárulásként minősítették, ami bizonyos köröknek lehetővé tette, hogy Bergogliot a túlságosan gyorsan fejlődő közösség elleni fellépésre rávegyék. [A dolog pikantériája, hogy Bergoglio 2019. szeptember közepén az embereket arra kérte, hogy imádkozzanak érte, mert „erős démoni befolyásoltság alatt áll”, és szüksége van az ez alól való megszabadulásra. (Németül: Bergoglio azt mondta, hogy ő „umsessen”, ami a démonológiában a súlyos démoni ostromlást és zaklatást jelenti.) Ennél magasabb stádium csak egy van, a legsúlyosabb, azaz a megszállottság.]
Joao Scognamiglio Clá Dias felismerte a veszélyt, és azonnal lemondott főnöki tisztségeiről, abban a reményben, hogy ezzel közösségét megőrzi a római romboló beavatkozástól (lásd az „Immaculata Ferencesei” közösség kálváriáját). De tévedett, alig két héttel lemondása után Róma vizitátort küldött a közösséghez. Az apostoli vizitáció okait nem közölték a közösséggel. Braz de Aviz a szerzetesrendek kongregációjának prefektusa olyasmit mondott, hogy „figyelő tekintetet kell vetni az új egyházi realitásokra”. Arra a kérdésre, hogy erre miért van szükség, Aviz azt felelte, hogy azért, mert az alapítók olykor „alkalmatlannak” bizonyulnak arra, hogy a sok hivatást megfelelően módon kezeljék.


A római beavatkozás második felvonása
2019. szeptember 30-án a katholisches.info már azt jelentette, hogy a Vatikán napilapja arról tudósított, hogy „a 2017-ben megkezdett apostoli vizitáció után az Evangélium Heroldjai nemzetközi közösség, férfi és női szerzetesrendjükkel együtt, a pápa beleegyezésével biztosi felügyelet alá lett helyezve”.
A biztost, Raymundo Damasceni Assis „bíborost”, Aparecida volt „érsekét”, a Joao Braz de Aviz vezette római kongregáció küldte ki. A biztos két segítőt kapott, egy brazil „segédpüspököt”, és egy apácarend rendfőnöknőjét. A biztos kiküldésének okát, „a vezetői stílus hiányaiban” jelölték meg. A „hiányokat” fel is sorolták: „a vezetői tagok élete, a hivatás pasztorizációja, a képzés, a munkák igazgatása és kezelése, és a források előteremtése”.
A katolikus blogok újságírói úgy kommentálták az eseményeket, hogy nem nehéz párhuzamokat találni azon közösségek között, melyeket Bergoglio biztos alá helyez, hogy azok működését ily módon gyakorlatilag szétverje. Ezen társulások közös vonásai a következők: feltűnően sok hivatás, fegyelem, a hagyomány tisztelete, különösen erős Mária-tisztelet, és nem utolsósorban igen jelentős anyagi eszközök, azaz nagyvonalú gazdag támogatók, s ily módon jelentős ingatlan-vagyon.
Ezen kívül az Evangélium Heroldjai körében tapasztalható, az alapító által bevezetett rendkívüli fegyelem a brazil és a vatikáni „egyházi” körökben különösen nagy ellenszenvet kelt. [Vagyis ott, ahol a káosz a legnagyobb, az ebben élők nem képesek a rendnek, a fegyelemnek még a látását sem elviselni; mint a démonokat a Szentlélek, úgy égeti, taszítja őket a rend.]
Brazíliában a római döntést az Amazonos-szinódussal hozzák kapcsolatba. A brazil püspöki kar évtizedek óta a felszabadulás-teológia híve, a Heroldok ennek pont az ellenkezőjét képviselik. Ily módon Róma országon belüli konfliktust is előidézett eljárásával.


Az Evangélium Heroldjainak válasza Rómának
Miként a beszámoló elején közöltem, a katholisches.info-n 2019. október 22-én megjelent cikke ezt a címet viseli: „Az Evangélium Heroldjai nem ismerik el a római biztost”. Ugyanis a közösség sajtófelelőse nyilatkozatban jelentette ki, hogy a Heroldok ellenszegülnek a római biztos-rendeletnek. Ők privát közösség, ezért a Vatikánnak nincs jogi alapja, hogy biztost nevezzen ki számukra. Ezért nem ismerik el a hozzájuk delegált apostoli biztost.
„A hívek Evangélium Heroldjai nevű privát közösségének a biztosi adminisztrációról szóló” sajtóközleményében az áll, hogy a közösség új vezetője, Felipe Eugenio Lecaros Concha október 17-én összeült a főtanáccsal, hogy megtárgyalják a további lépéseket. Az is kiderült, hogy a biztos kiküldéséről először a sajtóból értesültek, Róma dekrétuma csak ezt kővetően ért el hozzájuk.
A tanácskozáson megállapították, hogy a „dekrétum abszolút érvénytelen és tökéletesen jogtalan, mert alapvető hibát tartalmaz”.
Az elöljáró másnap találkozott a Rómából érkezett küldöttekkel, akikkel közölte a főtanács határozatát. „Ki kell jelentenünk, hogy az eminenciás urakat az Evangélium Heroldjai privát közösség biztosaiként nem ismerjük el.”
A dekrétum formális hibája abból áll, közölték Bergoglio küldötteivel, hogy az egy nyilvános közösségnek szól, míg ők egy privát közösséget alkotnak. Privát közösségekre nem terjed ki Róma joghatósága. A szerzetesrendek kongregációja nem rendelkezik hatáskörrel a hívek privát közösségei felett, függetlenül attól, hogy azok tagjai laikusok-e vagy klerikusok. Az egyházi auktoritásnak ezért nincs lehetősége arra, hogy egy egyesület saját alapszabályzatának megfelelő, szabályszerű választással kinevezett elöljáróját és egyesületi vezetését lecserélje (Ius Canonicum, XXVI, Nr. 51, 1986, S. 173).
Ezen kívül utaltak arra, hogy civil ügyekben rájuk a Tribunal de Relación de Coimbra, Portugal 2011. május 17-i ítélete érvényes, ami egyhangúan megállapította, hogy „a hívek privát közösségei az illetékes egyházi intézmények felügyelete alá tartoznak, de ez saját "éberségi kötelességére" hivatkozva sem nevezhet ki biztosokat a közösségek képviselőivé”. Portugália és a Szentszék közötti kapcsolatokat konkordátum szabályozza, ami ma is érvényben van. [Brazília a portugáloké volt, mielőtt önálló állammá vált.]
„Amennyiben a laikusok, a családok és az élet dikasztériuma nem avatkozik be, az Evangélium Heroldjai számára az ügy ezzel le van zárva, ezt közöltem a római küldöttekkel”, áll a nyilatkozatban. (Egy korábbi hasonló esetben, 2016. március 15-én, ez a dikasztérium már semmisnek nyilvánított egy ugyanilyen dekrétumot, amikor Bergoglio a brazil Palabra Viva hívek privát közösségét akarta biztos alá helyezni.)
Assis és Aparecido tudomásul vették a Heroldok határozatát, az utóbbi, aki egyházjogász is, kijelentette, hogy a Szentszékkel közölni fogja, hogy a dekrétummal szemben „valóban megengedett ellenvetés áll fenn”.
Sajtónyilatkozatukban a Heroldok elöljárója a római intézkedés lehetséges okaira is kitért. „Megoldhatatlan titok” számukra, hogy mit vet Róma a szemükre. A dekrétumban megnevezett okok annyira általánosak, és olyan „gyanús ellentmondásosságokat” tartalmaznak, hogy egyetlen következményként csak zűrzavart képesek előidézni. Majd így folytatta: „Tudjuk, hogy az Evangélium Heroldjai semmilyen vétket nem követtek el, és mindig megőrizték a hit és a szokások integritását. Az apostoli vizitáció, mely az egyházi egyetértés légkörében folyt le, és mindent átvilágított, bármilyen problémás, nem is beszélve súlyos, kérdés nélkül fejeződött be. Ennek ismeretében még érthetetlenebb ez a római dekrétum.”
„Ezért, és mivel egy felettünk nem illetékes hatóság kezdeményezéséről van szó, a kongregáció vezetőjét, Braz de Aviz prefektust tisztelettel megkérjük, hogy adjon választ a következő kérdésre: Ha valamit helytelenül csináltunk, akkor mondja meg nekünk világosan, hogy mi az. Ha azonban nincs ilyen, akkor adjon választ arra a kérdésre, hogy miért próbál meg bennünket mindenáron megbüntetni?”
A két római prelátussal való találkozás alkalmával a Heroldok vezetője szóba hozta azt az „erkölcsi meglincselést” is, melynek az Evangélium Heroldjai a római biztos-kinevezés óta a vallásellenes média részéről áldozatul estek. Ez a kampány „jóvátehetetlen erkölcsi kárt okozott”, és ezért a közösség felelős vezetőségének „a szükséges eszközökkel reagálnia kell”, jogi természetű eszközökkel is.
A nyilatkozat e szavakkal ér véget: Tekintetünket a jóságos és hatalmas Szűz Máriára vetjük, akinek feltétlen segítségében biztosak vagyunk. Neki ajánljuk fel újfent magunkat és az Evangélium Heroldjainak apostolkodását, melyek már úgyis az övéi, mindezt Isten nagyobb dicsőségére.
Sao Paulo, 2019. október 19.
Brébeuf Szent János (1593-1649) francia jezsuita és társai, köztük Jogues Szent Izsák (1607-1646) vértanúk (mindannyiukat az irokéz indiánok ölték meg Kanadában), valamint Keresztes Szent Pál (1694-1775) (a passzionista rend alapítója) emlékére [a NOM szerint nekik mind október 19-én, azaz a nyilatkozat megjelenésének napján van az ünnepük].
[A Szentek élete című könyv „Kanadai vértanúk; Brébeuf Szent János és társai” címszó alatt számol be a nyolc jezsuita vértanú életéről és haláláról. Egyikük Daniel Antal (1601-1648) atya volt. Az ő halálával kapcsolatban ezt írja a szerző: „1638-ban visszatért a misszióba, előbb Ossossanéba, majd egy másik faluba. Itt érte az irokézek támadása 1648. július 4-én. Éppen befejezte a szentmisét, mikor megkezdődött a harc és az öldöklés. Az öregek, az asszonyok és a gyermekek a kápolnába menekültek. Antal atya elfutott a betegek sátrába, s ott megkeresztelte a katechumenokat, majd visszasietett a kápolnába, általános feloldozást adott, és fegyvertelenül a támadók elé ment. Azok egyetlen csapással megölték, majd az utolsó szál emberig mindenkit elpusztítottak. Antal testét a lángok közé vetették.” – Vagyis 1648-ban egy egyszerű jezsuita még tudta, hogy nincs olyan, hogy „vágykeresztség”, sőt még „vérkeresztség” sem, és ezért azt tartotta a legfontosabbnak, hogy megkeresztelje azokat a katechumenokat, akikre a biztos halál várt!]
Aki megnézi a brazil heroldok e két videóját (a sok közül) https://youtu.be/iCnQg7Kjd6k, valamint
https://www.youtube.com/watch?v=BjNKGQBgL6s, az megérti, hogy miért fordítottam le a róluk német nyelven megjelent cikkeket, és miért érzem úgy, mintha általuk Isten küldött volna jelt nekünk. A képeket nézve az embernek önkéntelenül a Jelenések Könyve jut az eszébe, abból is elsősorban Szent János apostolnak a Bárány és követőiről leírt látomása: „Ezután nagy sereget láték, melyet senki sem volt képes megszámlálni, minden nemzetből és néptörzsből és népből és nyelvből, a trón előtt és a Bárány színe előtt állni, hosszú fehér ruhákba öltözve és kezükben pálmaág. És nagy szóval kiáltának, mondván: Üdv a mi Istenünknek, aki a trónon ül és a Báránynak!” (Jel 7,9-11) – És a Biblia ezen mondata: Mt 3,9: „Tud az Isten ezekből a kövekből is Ábrahámnak fiakat támasztani.”
Az Evangélium Heroldjai a világnak ugyanazon táján élnek és munkálkodnak, mint azok, akik és akikért – állítólag – a bálványimádó szinódus ülésezett. Míg az előbbiek Szűz Mária szobrát és képét viszik a bennszülöttek közé, osztják szét közöttük, addig az utóbbiak, a „hivatalosak” pogány bálványokat visznek Isten templomaiba. Míg az előbbiek rendben, fegyelemben, imával apostolkodnak, élnek, addig az utóbbiak, a „hivatalosak” egyre nagyobb káoszban, bénító zűrzavarban ámítják a világot.
A brazil heroldok a világ több táján tartottak már körmenetet a Fatimai Boldogasszony szobrával (lásd a videót). A Fatimai Szűzanya nagyon fontos szerepet tölt be életükben. Mária Fatimában többek között azt is mondta Luciának, hogy Portugáliában mindig meg fogják őrizni a dogmákat. Nos, a mostani Portugália még a liberálisok között is az egyik legliberálisabb ország és ez egyházára is érvényes, rájuk tehát nem illenek Mária szavai. Az Evangélium Heroldjai portugálul beszélnek, főleg volt portugál területeken misszionálnak; az embernek már-már az az érzése, hogy a Luciának adott üzenet rájuk vonatkozik, bennük valósul meg.
A brazil közösségről nem tudni, hogy a katolikus misét mutatják-e be, vagy csak a NOM-t. De ha kitartóan imádkoznak, akkor Isten talán megkönyörül rajtuk, hogy elvezeti őket a teljes igazságra. Talán mindaz, amit Róma most velük tett, a segítségükre lesz, hogy szemeik felnyíljanak, és helyes döntést hozzanak.

http://katolikus-honlap.hu/1901/brazil.htm