2010. október 3., vasárnap

Erwin Pohl: JÖVENDÖLÉSEK EMBERISÉG JÖVÖJÉRÖL Nagy események előtt állunk! II.

A harmadik világra szóló esemény !

A Szûzanya figyelmeztetéseit több látnok és misztikus kegyel-mekkel megáldott személy egybehangzóan megfogalmazta: pl.
Pió atya

- “Imádkozz és térj meg! Nagy dolgok forognak kockán! Imád-kozz! Az emberek jókedvvel és élvezettel haladnak a pusztulás felé, mintha egy álarcosbálra, vagy az ördög esküvõjére mennének. Segíts nekem a lelkek megmentésében. Túl sok a bûn. A bosszú napja, a maga félelmetes eseményeivel közel van, sokkal közelebb, mint gondolnád! A világ hamis biztonságérzetben ringatja magát. Az isteni ítélet úgy fog lecsapni, mint egy villám. Ezek az istentelen és gonosz emberek nem kapnak kegyelmet, úgy elpusztulnak, hogy Szodoma és Gomorra büntetése az övékhez képest semminek sem tûnik majd. Igen, mondom neked, a go-noszságuk még soha nem volt olyan nagy, mint napjainkban.”
“Tartsátok zárva az ablakaitokat. Ne nézzetek ki. Gyújtsatok meg egy szentelt gyertyát, az sokáig ki fog tartani. Imádkozzátok a rózsafûzért. Olvassatok lelki irodalmat. Végezzetek lelki áldozást és a szeretet tetteit cselekedjétek, amivel nekünk örömet szereztek. Imádkozzatok kitárt karokkal, vagy vessétek földre magatokat, hogy sok lelket megmentsetek. Ne menjetek ki a házból. Gondoskodjatok elegendõ élelemrõl. A természet erõi megindul-nak és a tûzesõ miatt az emberek remegni fognak a félelemtõl. Legyetek bátrak! Veletek vagyok!”
“Tûzhurrikánok fognak áradni a felhõkbõl és az egész föld fölött elterjednek! Viharok, rossz idõ, villámok és földrengés lesz az egész földön, két napig. Szakadatlan tûzesõ fog esni! Egy nagyon hideg éjszakán fog kezdõdni. Mindez annak a bizonyítékaként, hogy Isten a teremtés ura. Akik bíznak bennem és hisznek szava-imnak nincsen félnivalójuk, mert nem fogom cserbenhagyni õket, és azokat sem, akik igémet terjesztik.”

“Hogy felkészüljetek ezekre a csapásokra, a következõ jeleket fogjátok tapasztalni: az éjszaka nagyon hideg lesz. A szél üvölteni fog. Egy idõ után villámcsapásokat lehet majd hallani. Csukjatok be minden ajtót és ablakot. Ne beszéljetek senkivel, aki a házon kívül van. Térdeljetek le egy kereszt elõtt, bánjátok meg a bûneiteket és imádkozzatok Anyámhoz védelemért. A földrengés ideje alatt ne nézzetek ki, mert Isten haragja szent.” Helén Aiello,
Leonardi (1895-1961). Aiello Helén, egy szentéletû olasz rendalapító, aki Kalábriában élt és 1961-ben halt meg, azok közé tartozott, akikkel a Szûzanya szintén megismertette a világra váró csapásokat. Helén részesült az Úr Jézus sebhelyeiben is, és nagypéntekeken átszenvedte az Úr Jézus kereszthalálának kínjait. 1954. és 1955. nagypéntekén mind az Úr Jézus, mind a Szûzanya megjelent neki és többek között ezeket mondta: Jézus szavai: ,,A világ lealjasodott a túlcsorduló romlottságban. A népek kormányai mint megtestesült ördögök emelkedtek fel, és miközben békérõl beszélnek, a háborút készítik elõ a legpusztítóbb eszközökkel, hogy tönkretegyék a népeket és nemzeteket… Az emberek bûneikben megátalkodva élnek. Szigorúbbak a büntetések és csapások, amelyek Isten útjára hívják vissza õket, azonban dühöngenek, mint a megsebzett fenevadak és megkeményítik szívüket Isten kegyelmével szemben. A világ nem méltó már a bocsánatra, csak a tûzre, pusztulásra és halálra. A hozzám hû lelkeknek többet kell imádkozniuk és több engesztelést kell nyújtaniuk, hogy lecsillapítsák Isten igazságos haragját és mérsékeljék a büntetés igazságos ítéletét, amelyet szeretett Anyám közbenjárása tart vissza, aki minden embernek is Anyja …

De a tûzzel való büntetés közel van, hogy megtisztítsa a földet a gonoszak gaztetteitõl. Isten igazságossága megköveteli az engesztelést a sok megbántásért és rossz cselekedetért, amely a földet borítja, és amellyel nem lehet tovább megalkudni. Az emberek megátalkodtak bûneikben és nem térnek vissza Istenhez. Az Egyházzal ellenkeznek, és a papokat megvetik a rosszak miatt, akik botrányokat okoznak. Segíts engem, szenvedésed által, hogy kiengeszteljem az oly sok megbántást, és így legalább részben megmentsem a romlásba és halálba sietõ emberiséget. Tudasd minden emberrel, hogy bûneiket megbánva vissza kell térniük Istenhez, és ezáltal remélhetik a bocsánatot és megmenekülhetnek a megvetett Isten igazságos bosszújától.”
A Szûzanya pedig, akinek Szeplõtelen Szívét hét tõr járta át, így szólt: ,,Szívem szomorú, mert oly sok szenvedés vár a pusztulás szélén álló világra … Isten haragja közel van. Hamarosan a világot nagy csapások fogják sújtani, véres forradalmak, félelmetes szél-vészek és a folyók és tenger kiáradása által. Kiálts, míg Isten papjai meg nem hallják hangomat, hogy figyelmeztessék az embereket az idõ közelségére, s arra, hogy ha az emberek nem térnek vissza Istenhez imáikkal és engesztelésükkel, akkor a világot egy új és rettenetesebb háború fogja felforgatni. A leghalálosabb fegyverek fogják elpusztítani a népeket és nemzeteket. A föld diktátorai, pokoli fajzatok, le fogják rombolni a templomokat és megszentségtelenítik az Oltáriszentséget… Tûztõl villámló felhõk és egy tûzvihar fog zúdulni a világra. Ez a rettenetes büntetés, amit az emberiség története még sohasem látott, hetven órán keresztül fog tartani. Az istenteleneket agyon fogja nyomni, és el fogja söpörni. Sokan fognak elveszni, mert megátalkodtak bûneikben… Én óvólag a világ fölé hajlok és feltartóztatom Isten igazságosságát. Egyébként ezek a dolgok már bekövetkeztek volna. Szükség van az imára és engesztelésre, mert az embereknek vissza kell térniük Istenhez és Szeplõtelen Szívemhez — a közvetítõhöz Isten és emberek között – és így legalább a világ egy része megmenekül. Tudasd ezt mindenkivel, mert ez segíteni fog sokak megmentésében és megelõz sok pusztulást az Egyházban és a világban.”

Egy évvel késõbb a Szûzanya még inkább részletezte a tûz büntetését: ,,Ha az emberek nem javulnak meg, a tûz rettenetes büntetése fog jönni az Égbõl a világ minden nemzetére, és az emberek bûnhõdni fognak az isteni Igazságosságnak tartozó adósságuk szerint. Rettenetes pillanatok lesznek ezek mindenki számára, mert az ég mintegy össze fog kapcsolódni a földdel és minden istentelen nép el fog pusztulni. Némelyik nemzet megtisztul, mások teljesen el fognak tûnni.” Vassula Ryden
Vassula Ryden görög ortodox vallású szülõk gyermekeként szü-letett Egyiptomban. Ott járt iskolába. 15 éves korában vándorolt ki Európába.
1985 óta kap látomásokat és belsõ üzeneteket Jézustól, az Atyá-tól és Máriától. Ezeket 12 kötetben adta ki. Könyveit 42 nyelvre fordították le. 1989 óta Vassula Ryden 800 elõadást tartott 63 országban.
2008. január 7.-én ezt az üzenetet kapta: – “Múlt éjjel három óra tíz perctõl négy óráig ébren tartott a Szûzanya, hogy egy mindannyiunkhoz szóló üzenetet adjon nekem.” “Az üzenet elsõ része személyesen nekem szólt, a második a nyilvánosságnak. Az elsõ rész, biztatás és vigasztalás volt számomra. A Szûzanya azt mondta, hogy mindig velem van, különösképpen ezekben az igen nehéz idõkben, amikor a Sátán teljes erejével önti ki haragját rám és az egész világra.” Az üzenet második része így szól: “Igen közel állunk az emberiségre váró, megjövendölt eseményekhez, azok már az ajtónk elõtt állnak. Ezeket az eseményeket a világ gonoszsága, önzése, szeretetlensége hozza ránk, és Isten Szavának visszautasítása, a képmutatás és az istentelenség okozza. A Föld veszélyben van, és tûztõl fog szenvedni. Isten haragját nem lehet tovább visszatartani, és ránk fog zuhanni, mert az emberek nem akarnak szakítani a bûnnel.

Ezekben az években Isten Irgalma a lehetõ legtöbb lelket igyekezett magához vonni, karját kitárva, hogy megmentse õket, de csak kevesen értették meg és figyeltek rá. Irgalmának ez az ideje nem fog már sokáig tartani, eljön az idõ, amikor mindenki próbára lesz téve. A Föld tûzfolyamokat fog okádni belsejébõl, és az emberek meg fogják érteni, mennyire hitványak és gyámoltalanok, ha Isten nem lakik a szívükben. Isten hûségesen megtartja Ígéreteit, és azok megmásíthatatlanok. Eljött az idõ, amikor Isten háza népe próbára lesz téve, és akik visszautasították az Õ Irgalmát, meg fogják tapasztalni Isten tüzét. (Itt megkérdeztem, mi lesz azokkal az egyházi személyekkel, akik üldöznek bennünket és vakok az Õ Irgalmasságának mûveire.) A Szûzanya azt mondta, hogy õk is azt fogják elszenvedni, amit megérdemelnek. A Szûzanya tovább beszélt az áldozatról. Arra kért, hogy emlékeztessek mindenkit arra, amit Isten, a mi Teremtõnk kér tõlünk, hogy jobban bízzuk magunkat Rá, és hogy a megtérés nem elég önmagában, áldozat és kitartó imádság nélkül.
Aki azt mondja magáról, hogy megtért, (…) annak több áldozatot kellene hoznia felajánlottságának bizonyításaként. Sokféle módon tanúsíthatjuk Isten iránt érzett szeretetünket és nagylelkûségünket. (….) Áldottak azok, akik igazán szeretik Istent, és nem kell félni-ük azokban a napokban.
Szûzanyánk azt mondta, hogy áldottak, akik kitartanak a megpróbáltatásokban; és elégedett azokkal a papokkal, akik részt vesznek Isten mûveiben és terjesztik azokat, (…) és hogy maradjanak bizakodók, mert õk különös kegyelmet kaptak Isten Lelkétõl, és hogy õk a Lélek által erõsödtek meg az Úrban az Õ üdvösségterve számára. Krisztus megadja nekik az Õ békéjét. Ha valaki szolgál, és áldozatként felajánlja magát, annak számára a tûz által eljövõ ítélet nem lesz olyan szigorú, mert lelkében örvendezni fog Isten hívásának, ami életre keltette õt.

Sokan elbuknak, de sokan felemeltetnek. Sokan elmulasztották megtartani Isten Szavát, amit szívükben õriztek, és lábbal tiporták a számukra adott Igéket, amelyeket nemcsak az “Igaz Élet Isten-ben” üzenetben, hanem a Szentíráson keresztül is kaptak.
(…) Beszélj félelem nélkül, és ne tarts azoktól, akik szembeszállnak veled! Az Úr és én megáldunk téged, és megadjuk neked a békét és a szeretetet.” – Eddig tart az üzenet. Kérem, elmélkedjenek rajta, és gondosan olvassák át. (Krisztusban testvérük, Vassula). Debóra Marasco
(sz. 1993 Mandúria) stigmatizált, a jelenések elõtt nem járt templomba, a szórakozás és a diszkók világa volt a mindene 19 éves koráig. Az Úr megszólította, (1992 május 20.) megtért, azóta egészen az imának és önmegtagadásnak él. A következõ üzenete-ket kapta Máriától:
“Azt szeretném, ha a Pápa meghallgatná Fiam fájdalmas figyel-meztetését, beszéljen róla, és a világ imával megmenekülhetne. Fiam még mindig haldoklik a bûneitek miatt, és úgy látja, hogy üzenetem nyilvánosságra hozatala idõszerû.”
Mint egy varázsütésre ott van a kezében a világ, és döbbenten látom, hogy lassan-lassan elönti a vér. Így kezd el beszélni:
“Leányom, egykor azt mondtam Fatimában, hogy ha a világ nem tér meg, nagy csapásnak kell sújtania az egész emberi fajt, de nem akkor, hanem a XX. század második felében. Elõre megmondtam La Salette-ben a gyerekeknek, Melániának és Massimónak ezt a kínszenvedést. Most, mint már számtalanszor, neked ismétlem el, hogy az emberiség továbbra is bûnt követ el, mikor folyton lábbal tiporja az Ég adományait.
A Sátán immár mindenfelé elhintette a zûrzavart, elrejtve hatal-mának legnagyobb erõit, így befolyásolva a dolgok folyását. Én már elmondtam Luciának (Fatimában), hogy a Sátán a sötétség fia.

Képes megszállni a legnagyobb tudósok elméjét, és arra biztatni õket, hogy rettenetes hatóerejû fegyvereket találjanak fel, amelyekkel szét lehet rombolni az egész földet egyetlen szempillantás alatt. Megmondtam, hogy teljes egészében kezébe veszi majd a világ sorsát, legyõzve a hatalmasokat, az államok vezetõit és így is történt. Arra kényszerültem, hogy nyitva hagyjam Fiam ölelõ karjait. Mindnyájan meglátjátok, hogy Õ, ahogy még soha nem történt, a lehetõ legszigorúbban és legigazságosabban fogja végrehajtani büntetését.”
Az Egyház számára elérkezett a kínlódások és a kemény próbák ideje, ahogy azt már megjövendöltem. Bíborosok a bíborosok ellen, püspökök a püspökök ellen fordulnak. A Sátán ott lépdel már közöttük, és Rómában már érezhetõ a küszöbön álló változások szele.” Senki sem várja az Isten Fiát, de mondd meg mindenkinek, hogy Õ vissza fog térni, mégpedig úgy, mint egy tolvaj az éjszakában, és akkor büntetni fog az Igazságos Égi Atya Törvénye szerint! Füst és tûz esik majd kegyetlenül az égbõl, a tengerek gõzöket ontanak, minden elsüllyed és egy hatalmas, romboló háború fog elkövetkezni, ha minden így marad, amint most.
A halál, nyomorúság, rombolás és háború arcát mutatja majd a föld. Az idõ a végéhez közeledik, és félelmem félelmetes valósággá változik. Én a világhoz fordulok, mikor azt mondom, hogy nemcsak a jók vesznek oda a rosszakkal együtt, hanem az államfõk is az õ népükkel és az Egyház a híveivel.
Leányom, sajnos a Sátán telehintette a földet orgyilkosaival, és az ember sokszor nem tud ellenállni a kísértésnek és a bûnnek. Ha az ember most szándékosan el akarja pusztítani az egész világot, Isten eltünteti a világegyetembõl és többé nem a vízzel, a megtisztulás szimbólumával fog megjelenni, hanem a tûzzel, az igazságtétel szimbólumával.
Amikor a föld a sötétebbik arcát mutatja, az lesz Fiam és az Õ angyalai eljövetelének jele. Csak akkor éledhet újjá a föld, amely azokból fog újjászületni, akik most az
Itt Mária hangsúlyozna nagy földi küldetését: õ az egyetemes Gyógyító.
“Szeplõtelen Szívem gyõzelméért dolgoznak és azok, akik túlélik ezeket a szörnyûségeket, mindazok a kiválasztottak, akiket homlokukon kereszttel, az Istenben való hit szimbólumával lesznek megjelölve, (láthatatlanul) egyetlen célért, az Égi Atyáért fognak élni, éppen úgy, mint amikor ez a szépséges bolygó nem volt ennyire bûnös.

Én, Isten Anyja így, a hatalmas katasztrófák révén hozom a világ tudomására, hogy ezt fogja megélni, ha nem tér jó útra. Én, a Szeretet és Béke Királynõje, az Égi Anya, ugyanazzal a céllal jöttem erre a tájra, mint a többire, hogy többé ne a testet, hanem a lelket gyógyítsam.
Megígérem nektek, hogy megmentelek benneteket, ha égi sza-vam meghallgatásra talál.
Köszönöm, hogy beszélgettél velem és kérlek, hogy mindezt mondd el a világnak. Imádkozzatok és szeressetek! Dicsértessék az Élet, amely megteremti az életet: Jézus Krisztus!”
(Részben f elfedett harmadik Titok).
Ezt az üzenetet átadtam néhány vallási tekintélynek, akik közül a püspök biztosított arról, hogy jó szolgálatot tettem az Úrnak. “Dicsértessék az életet adó Élet, Jézus Krisztus!
A Fuvallat keletrõl fog eljönni, de mielõtt a Dicsõséges Galamb eljönne a földre, a nap nem fog egy ideig fényt adni. Az égitesteket az ûr sötétje nyeli majd el. A vizek földeket nyelnek el, más földek pedig felemelkednek. A hegyek elvándorolnak, megváltoztatják a helyüket, és akkor az ember úgy fogja keresni a halált, ahogyan most az aranyat keresi.
Amikor eljön a Dicsõséges Galamb, az ítélet tüze sújt le az emberre, akárcsak a kiéhezett ragadozó madár zuhan a dög húsára, hogy teljesen elnyelje azt.
Gyermekeim, a választás ideje elérkezett. Én, a Legfõbb Jó Anyja, mielõtt mindez bekövetkezne, még egyszer felhívlak benneteket, hogy kerüljétek el Isten büntetését.
Ezért a fájdalommal telt, gyilkosokkal teli, beteg földért halál-küzdelmet vívó szívvel kérlek benneteket, hogy állítsátok meg a véres kezeket, mert különben melyik nép menekülhetne meg? Én vagyok menekülésetek horgonya, és aki hisz és remél Bennem és Fiamban, az megmenekül.
Aki pedig továbbra is tévelyegni fog, az a Sátánnal együtt a mélységekbe vettetik, az idõk végezetéig megláncoltan. Rám vessétek hívõ, jóakaratú szemeteket, és Isten elhozza nektek a békét és a megváltást.
Köszönöm, hogy válaszoltál Nekem. Anyai áldásom e földre!”
A Szûzanya szobra a körmenet után könnyezett, és ezt mindenki látta.

Így szól Pio atya:
“Ennek a parázna földnek, leányom, van még egy lehetõsége, próbálj te segítem neki, és szenvedésed felajánlásával szakítsd ki a pokol lángjaiból”.
A jelenés elõtt átéltem a szenvedést, kezeim és bokám véreztek. Mialatt mindez történt, a Fájdalmas Szûzanya kápolnájában a Rózsafüzért imádkozó emberek a következõ jelenséget figyelték meg: Tudják meg, hogy Én ez a jel vagyok, és minden ember tanulja meg, mit jelent “Kezdet és Vég” lenni egyszerre. Megáldalak, leányom.” (1993. május 13., 23.30)
A Mennyei Anya Üzenete:
“Drága leányom, ma emlékeznek meg a fatimaí megjelenésemrõl, a mindig áldott Dió Cova d’Iría-nál. Ma az eddigieknél sokkal erõsebben szólítalak fel téged Fatima 3. üzenetének terjesztésére, fõleg a fiatalság, a holnap reménysége, a világ “sója és élesztõje” körében. Hamarosan, ahogy azt elõre megjósoltam, a csillagok, a Hold és a Nap is kialszanak, de te ne félj, és reménykedj mindig az Örök Istenben. Mi, az Égiek, téged választottunk, mert jelentéktelen vagy, és ezért úgy tudsz bátorságot önteni a lelkekbe, hogy nem zavarod össze õket. Leányom, imára kell buzdítanod, mert sem szavakkal, sem könnyekkel nem lehet enyhíteni az Isteni Fiam Fájdalmát. Legyetek mindig egyszerûek és tiszták, tartsátok távol magatokat az anyagi javaktól! Ne akarjátok testeteket felékesíteni, mert hamarosan óriási kínok jönnek, és az egyetlen táplálék és illat a Mi Sza-vunk lesz.
Gyermekeim, figyeljetek nagyon, mert a Fiam Kelyhe már csordultig tele van, és hamar, mondom, nagyon hamar eljön az a nap, amikor elengedem Fiam karját, és akkor csak sírás és fogcsikorgatás lesz. Imáitokban legyetek nagyon közel Hozzám, mert én vagyok az egyetlen, aki vezetni titeket a Könyörületes Megváltóhoz.

Nyissátok meg a szíveteket és engedjétek, hogy Isten szeretete belé költözzön! Fiaim, itt az idõ, választanotok kell a Paradicsom és a Pokol között. Isten szabad választási lehetõséget ad, hiszen az Õ szabadsága végtelen. Ha a paradicsomot választjátok, tudnotok kell, hogy az út hosszú és szûk, de a végén a lelketek megtalálja az egyetlen Örök áldást, dicsõséget és fényt. Ha hisztek bennem, itt a legtisztább megtérések fognak bekövetkezni. Az úton legyetek mindig a közelemben, még akkor is, ha Jelenlétem nem lesz mindig egyértelmû! Legyetek a Szentmise Áldozatához közel és vele egységben! Drága leányom, mindig ilyen alázatosnak kell lenned, mint amilyen eddig voltál, és akkor én és Jézus végre tudjuk hajtani az Atya szándékát. Mindannyiótokhoz szólok, kicsi fiaim, hallgassatok meg! Az utolsó idõszakban vagyunk. Legyen áldott Jézus Krisztus!” A Szûzanya egy felhõn érkezett, amelyet Isten dicsõségét éneklõ Angyalok emeltek a magasba. Fehér ruhát, égszínkék fátylat és rózsaszín övet viselt. A lábait két vörös rózsa díszítette. Amint szokott, most is a Napból jött elõ és kellemes, lágy hangon beszélt hozzám. Az egész szobát erõs rózsaillat árasztotta el.
Marie-Julie Jahenny (sz: Brittany – Franciao. 1850, +1941, misztikus, stigmatizált),
Enzo Alocci (sz: 1931 Porto S.Stefano, kikötõmunkás, stigmatizált),
Petre Eternel,
Gemma Galgani (1878-1903 stigmatizált),
Conchita Gonzales (sz:1949 Garabandal) stb.
De a többi látnok is, mint például
Mühlhiasl
(Mattheus Lang Apoig, 1753-1809):
Matthäus Lang volt a neve, és erdei prófétának hívták. (Bajor erdõ) Apoigban (Straubing melletti Hunderdorf) élt, apja molnár volt. Innen származhatott a Mühlhiasl név.
Apja halála után õ lett a molnár, de nem volt jó üzletember, és hamarosan tönkrement. A malmot át kellett adni a kolostornak, amelynek dolgozott, mert sok adósságot halmozott fel.

A szerzetesek elûzték onnan. Ezzel kapcsolatban is volt egy jövendölése: “Jó, én megyek, de ahogy ti elûztök engem, úgy fog-nak benneteket is elûzni.” Nemsokára valóban kitették a szerzete-seket a kolostorból.
Dambachban élt, különbözõ munkákat végzett, hogy fenntartsa magát, de nem sokáig maradt ott, mert egy vita során megsebesí-tette a testvérét. Nem volt súlyos, de a testvére annyira megharagudott rá, hogy ezért menekülni kényszerült. Bújkált az erdõben, ahol többen felkeresték, hogy hallgassák a jövendöléseit. Halála idõpontja (1805? 1830?) vitatott. Egyszer azt jövendölte: “Halottként is eljövök hozzátok!”
Amikor meghalt, a halottaskocsi egy hídon ment át. A kocsi ten-gelye eltörött, a koporsó leesett, fedele kinyílt, és Mühlhiasl megmerevedett karja kiemelkedett, és az ég felé mutatott.
Jövendöléseit erdei kunyhójában öregek és fiatalok hallgatták. Sok jövendölése már akkor bekövetkezett. Gyakran lehet arrafelé hallani: “Ezt már Mühlhiasl is megmondta.”
Halála elõtt egy utolsó nagy háborúról beszélt, és egy hatalmas katasztrófáról jövendölt, “amikor olyan idõ jön, hogy ‘letaka-rítják’ a földet (üres lesz a föld), és nagyon kevés ember lesz”.
“A háború után (II. világháború) sokan úgy gondolják, hogy végre béke lesz, de nem úgy fog történni. Mindenütt hirdetni fogják Isten igéjét, mindenütt misszionálnak, de már senki sem törõdik ezzel. Az emberek nagyon rosszak lesznek.
Leginkább a katolikus hitet fogják gúnyolni, elsõsorban saját hívei. A kereszteket is letépik a szent sarokból (otthonok faliról?).
Végül már nem lehet a férfiakat a nõktõl megkülönböztetni.
Az emberek már mást sem csinálnak, mint esznek és isznak.
Mindenütt építkezni fognak, mást sem csinálnak csak építenek. Öt-hat emeletes házakat.
A vaskutya végigugat (erdei vasút) az erdõn.
Nagyon sok pénzt csinálnak, papírpénzeket.

A nyarat nem lehet megkülönböztetni a téltõl. (klímaváltozás?)
Az emberek repülni fognak a levegõben.
A kocsik ló nélkül mennek.
A parasztok úgy fognak viselkedni, mint a városiak, a városiak pedig, mint a bolondok.
Akkor nézzétek meg az erdõt. Olyan lyukak (erdõirtás?) lesznek benne, mint a koldus kabátján, – és ekkor jön el a nagy pusztulás.” Alois Irlmeier (sz.: Oberscharam 1894, +1959),
Josef Stocker, (München)
Franz Kugelbeer
(sz: 1922. Lochau – Bodeni tónál) stb. – beszél egy elõzetes fi-gyelmeztetésrõl, amit az emberiség kap, mielõtt a világkatasztrófa megtörténne.
Sepp Wudy
a fischwinkeli látnok, (Fischwinkel = tanyák egy csoportja), Neuern, cseh határhoz közel Eisenstein mellett, (ma Brcálník)
Sepp Wudynak (1870-1915), sok próféciát tulajdonítanak, amelyekkel bekerült a bajor-cseh legendák világába. Cselédként szolgált a Cseh erdõ és a Bajor erdõ paraszti udvaraiban. Az egyik paraszt, akinek szolgája volt, naptárába feljegyezte a jövõre vonatkozó próféciáit. A költõ, Hans Watzlik lemásolta ezeket, és átadta Paul Friedl próféciakutatónak.
Sepp Wudy jóslatai nemcsak a közeljövõre, hanem távolabbi idõkre is vonatkoznak. Sepp nem volt bõbeszédû, látomásait a paraszt csak beszélgetés közben tudta meg tõle.
Amikor be kellett vonulnia az elsõ világháborúba, megmondta, hogy nem fog már visszatérni, “jégben, hóban kell meghalnom”. Úgy is történt, a Dolomitokban vesztette életét. Azt is mondta, hogy nem ez lesz az utolsó háború, mert hamarosan jön még egy, és csak utána következik az utolsó.

Megjósolta a modern kommunikációs és közlekedési eszközö-ket. (“Ha megélnéd, szobádból láthatnád bécsi unokatestvéredet (videotelefon, mobilt), és ha szükséged lenne rá, egy órán belül ott lehetnél.”
Hogy milyen szörnyû lesz Európában a háború, azt is elmondja. “A Cseh erdõ úgy leég egyszer, mint egy szénakazal. Ne rohanj el, ha jönnek a szürke madarak, mert máshol még rosszabb lehet. Véget ér, pedig még csak most kezdõdött. Aztán ismét olyan lesz, mint 100 évvel azelõtt.
Mérgezett lesz a táplálék és a víz (atomfegyverek). Elõtted az étel, de nem eheted, mert az a halálod, ott a víz, de nem ihatod, mert az is a halálod. Az Osserben (hegy a bajor-cseh határon) ered még egy forrás, azt ihatod, az tiszta. Hat hétig ne igyál tejet. Ha jönnek az állatok, és aztán elpusztulnak, akkor menj el attól a víztõl, és ne egyél a zöldségbõl. Akkor már nem lesz határ Csehor-szág és Bajorország között.” (EU)
A levegõ, mint a méreg, marja a bõrt. Vegyél mindent magadra, amid csak van, még az orrod hegye se legyen kint. Bújj be egy gödörbe, és várj, amíg vége lesz, – nem tart sokáig, vagy menj be egy barlangba. Ha kihullik a hajad, elért. Végy a szádba boróka-bogyót, az segít.
Az lesz ennek a bajnak az oka, hogy az emberek már nem ismerik fel az ördögöt, mert beöltözött és ígéretekkel halmoz el.
Ez nem rád vonatkozik, hanem a gyerekeidre és gyerekeid gyere-keire. Õk élik át.
Nem értem az embereket, egyre rosszabbak és istentelenebbek lesznek, ezért kell ennek megtörténnie, s minden olyan lesz, mint 100 évvel ezelõtt.
Csökken a hit, és minden összezavarodik, már nem ismeri ki magát az ember. A nagyok hitetlenek és félrevezetik a kis embereket. A templomokban tánczenét játszanak, a pap is velük énekel. Még akkor is táncolnak, amikor egy égi jel jelenik meg, ez üzeni meg a borzalmak kezdetét.
Északon megjelenik egy fény, amilyet még soha nem láttak, aztán körben lángok csapnak fel.

Menj Bajorországba, ott az Istenanya a palástját tartja az emberek fölé. De azért ott sem lesz minden nyugodt.
Többet is látok, de nem tudom felfogni és elmondani. Én csak egy szolga vagyok, és nem tudom, hogy jó vagy rossz szellem az, aki nekem ezeket mutatja. De azt tudom, hogy be fog következni. Boitsfortban
(Andre Pestiaux, 1985) egy sürgetõ figyelmeztetésrõl beszél Jézus a látnoknak. Két különbözõ figyelmeztetõ jel lesz, egy poli-tikai és egy égi. A politikai jel: Három politikai gyilkosság lesz, magas beosztású személyek ellen. És ettõl az eseménytõl kezdõdik el a forradalom Európában. Ezután következik Oroszország támadása Nyugat-Európa ellen.
A látnok Irlmeier látja, hogy a volt Jugoszlávia területén három politikai gyilkosság történik, ami kiinduló pontja lesz a világégésnek, a nemzetiségiek konfliktusai miatt.
Az Égi jel valószínû egy feltûnõen látható ÉGI jel lesz, és ezután az isteni büntetés; a három napi sötétség kezdete.
Ezután a háború – egymás elleni harc – megszûnik, mielõtt egy atomkatasztrófa sorozat jönne. Az ÉGI jel talán egy világító fé-nyes kereszt lesz, úgy ahogy ezt Jézus 1985-ben Boitsfortban (Brüsselben) bejelentette. Ezt más látnokok is mondták és állítják, “egy fényes kereszt lesz az égen. ”
Az idõpontot, amikor ez a borzalom jön, nem tudják megmondani, mert azt nem kapták meg. Jézus 1984 nov. 25-én mondta Boitsfortban: “A jövendölés egy Titok amit mondok nektek. Ti nem fogjátok tudni sem, az órát sem a napot. Ennek ellenére, a Jel jönni fog.” Az idõ talán mégis ismert. A Szûzanya több alkalom-mal mondta: “ennek a századnak a második felében lesz”.
Jézus több alkalommal mondta Boitsfort-ban, hogy ez a történés a “századforduló elõtt” lesz. Máshol pedig azt mondta 1984-ben :”a következõ 10 év nem fog elmúlni, ezalatt mindez meg fog történni”! (Az isteni irgalom még adott 30 évet, 2014-ig, – szerk. megjegyzése)

Az évszak, amit Jézus Boitsfort-ban mondott: “A tavasz nagyon gyorsan vörössé fog változni,” máshol pedig azt mondja “ez tavasszal fog történni”, megint máshol mondja: “Az Úr az Igazsá-gossággal fog jönni, amikor a Föld, a mezõ zöldülni kezd.” – “A napok hosszabbak lesznek és a Nap magasan jár az égen.” – Más is így mondja: “Havat látok a hegyeken, lent pedig erõs hideg nyirkos az idõ.” – Más: “Aratáskor jön az esemény.”.- ezekben a mondatokban vannak némi eltérések, de a valóságon ez nem vál-toztat.
Az emberiség egy nagy fenyítés felé halad, ami a hitetlenség eredménye: ami Isten és parancsai ellen van, mert nem akar meg-térni, bûnbánatot tartani! Mivel az emberek hitetlenné váltak, Isten és parancsai ellen vannak, megtérni és bûnbánatot tartani nem akarnak, ezért Isten kénytelen nagy fenyítést bocsátani az emberi-ségre.
Ebben a számos Égi figyelmeztetésben, üzenetekben és jövendölésekben négy fázisra oszthatjuk az elõttünk álló jövõt.
Az emberiség hamarosan átéli az elsõ történéseket. A jelei: az elvadult politikai magatartás, gyilkosságok a politikai vezetõk között és vezetõktõl. Elsõ fázis: Megölnek egy magas rangú politikust (lehet, hogy a Balkánon). Ezután egy forradalom következik egy országban (talán Olaszországban), ami elterjed egész Nyugati-Európában. A nyugat- európai forrongás közben következik a:
Második fázis: Oroszország váratlanul megtámadja Nyugat-Európát, és ezzel megkezdõdik a harmadik Világháború, amint ezt sok próféta és látnok mondta.
Késõbb az orosz hadsereg megsemmisül egy csata által, amely Münster és Unna között lesz észak Westfáliánál. (Dortmund.)
Harmadik fázis: Isten beavatkozik egy háromnapos sötétséggel, ami a Föld fölé jön. Ezáltal befejezõdik a harci kedv. Ez a sötétség megakadályoz egy atom-katasztrófát. Isten így neveli, tisztítja és világosítja meg a megromlott emberiséget.

Negyedik fázis: A sötétség megszûnik. A Nap újra kisüt. Több nemzet (öt) megsemmisül. Az emberiség egyharmada kipusztul. Az Egyházak egyesülnek. Európa politikailag rendezõdik, egy Istentõl rendelt uralkodó kormányoz. A német ajkú nemzetek egyesülnek. “Nagy Monarchia” lesz. Ezután egy hosszú béke-idõszak következik.

Az idõ komoly!

Milyen legyen a mi magatartásunk a különbözõ fázisok alatt, amik ránk következnek? Az elsõ fázisban be kell szerezni az élelemtartalékot, “A közérteket kiraboljak, utánpótlást nem kapnak, semmi nincsen biztosítva az emberek által” – Ezért mindenkinek magáról kell gondoskodnia. Aki nem gondoskodik magáról több napra, nagy hiányt fog szenvedni!
Különösen kisgyermekes családok állnak majdnem megoldhatatlan problémával szemben. A lakónegyedek lakói különösen érintettek. Nem lesz villany, gáz, víz – már az elsõ idõktõl,- és fûtés se lesz. Ezért nagy káosz tör ki. Ezért feltétlen kell tartalékolni, és már most bekészíteni mindenbõl!
Az idõ komoly! Az élelem tekintetében a konzervgyárak megkönnyítik aránylag a dolgot, mert a konzervdobozokat jól lehet egymásra rakva tárolni, ezek kis helyen is elférnek. Elõre gondoskodva készítsünk tartós élelmet, konzerveket, és ásványvizet szerezzünk be, kemping vizes-tartályt, gyufát, gyertyát, viharlámpát, petróleum lámpát, elemlámpát, gáz-fõzõt, szükség WC-t, lefedhetõ vödröt, gyógyszereket készítsünk elõ..
Némely országban az úgynevezett “önvédelmi egyesület,” – és az “európai polgári védelem” már készített elõre csomagolt csoma-gokat, amit meg lehet rendelni. Családtagonként amilyenre szükség van, ahány kis gyermek, felnõtt, idõs ember van stb.

Van két könyv, amit ajánlatos elolvasni (sajnos csak németül jelent meg – szerk. megj.): “Isten harangja félre ver”, a második “Siessetek! Már késõbb van, mint gondolnátok!” A forradalom kitörése az elsõ jel. Az élelmet el kell dugni a rablók miatt!! Forradalom fog kitörni. Elõször politikainak látszik, de ez átcsap nagyon gyorsan a “túlélni akarók” forradalmába. A nyugati országokban leginkább a külföldi vendégmunkásoknak, és menekülteknek lesz ebbe nagy szerepük. Eddig az állam gondoskodott róluk – a menekült-táborokban, szükséglakásokban – élelemrõl, lakásról, ezután a polgárokra, mint idegenekre, ellenségesen néznek. Mivel nem kapnak élelmet az államtól, bandába verõdnek és üzleteket, élelemraktárakat, lakásokat, házakat törnek fel. Ezekhez csatlakoznak a csavargók csapatai is. Rablás, gyilkosságok, kínzások napirenden lesznek.

Jövendölés: Z. Bayern

A nagy politikusok összeülnek tárgyalni, adókat és törvényeket szabnak. Erre a nép fölkel és egyik a másiknak nekimegy. Gyûlölet, bosszú uralkodik. Akinek valamije van, azt elveszik. Minden házban harc van. Senki nem tud a másiknak segíteni. Az egész világon forrongás és káosz lesz, a felebaráti szeretet kivesz az emberekbõl, csak a gyûlölet uralkodik. Mindenki Isten ellenségévé válik. Hogy gondoskodjanak magukról, rablás, gyilkosság, gyilkosságok napirenden lesznek. – - - Aztán, – ahogy a látnok látta – hirtelen történik, hogy: ,,az emberek a földeken vannak, nyár van, az aratás nemsokára megkezdõdik, a búza megérett. Ekkor egész horda jön. Borzalmasan néznek ki! Ezek megtámadnak mindenkit! (Menekültek?) Akit elkapnak, azt agyonverik, megkínozzák! Ez borzalmas! A házak kapuit, ajtajait betörik, mindent összetörnek, gyilkolnak, rabolnak, kínoznak. A csavargók közül is sokan csatlakoznak hozzájuk, és ugyanígy tesznek! Emberek, meneküljetek az erdõkbe, hegyekbe! De kell, hogy élelmet vigyetek magatokkal, és hálózsákot, hogy alvóhelyet tudjatok készíteni! Ez a horda nem megy az erdõkbe, hegyekre.

Az ököl-jog fog mindenhol érvényesülni! Az éhezõ nagyvárosiak mennek a vidéki parasztokat kirabolni. Fegyveres banda vonul végig élelmet rabolni. Mindenütt terrorizmus, kínzás, gyújtogatás, gyilkosságok, – hatalmas rombolásokat végeznek. Soha eddig nem látott borzalom lesz!!

Átélni, de hogyan?
Ajánlatos magatartás a forradalom kitörésekor:

A látnokok egyhangúlag azt mondják; mindezek hirtelen, váratlanul fognak történni, illetve bekövetkezni. Ezért elõre kell kigondolni a védekezés lehetõségét, mert amikor már közeledik a veszély, késõn lesz azon gondolkodni, hogy mit tegyünk. Ezért minden család gondolja át milyen élelem szükséges, milyen ruhanemû, orvosság, ágynemû, stb., hogy ne fejvesztve kelljen kapkodni, mert az már késõ! Érdemes már elõre megbeszélni a szomszédokkal a védekezést, ez megkönnyíti a helyzetet. Különösen a falusi otthonok a veszélyeztetettek, ahol a házak egyedül állnak, mivel – ott nem lehet elegendõ védelmet találni. Ezért az idõben való elmenekülés a legésszerûbb. Erdõkbe, hegyekbe, – ez az egyetlen túlélési lehetõség!

Amikor mindenki a Békérõl beszél…

A harmadik világháború kitörése elõttünk áll!! Körülbelül két-három nap múlva, amikor a forradalom kitört, a Szovjetunió megtámadja Európát, és ezzel megkezdõdik a harmadik világháború.

A Szovjetunió akar, és fog is támadni. Muszáj neki egy európai forradalomba részt vennie katonailag. Ezt a lehetõséget meg is fogja ragadni, mert egyetlen jó lehetõség egyenlõséget teremteni a Nyugattal, a nyugaton a kommunizmust elterjeszteni. Ezt hirtelen és meglepetésszerûen viszi végbe. (Villámháború) Odahaza nem tudja az életszínvonalat emelni, ezért kénytelen onnan beszerezni mindent, ahol tud, nyugatról. Ezenkívül a szovjet népcsoportok is lázonganak, ezt sem tudja megoldani, mert a “Csillagvárost” kell anyagiakkal, élelemmel támogatni. Így ha hirtelen nyugatra betör, nyugat megbénul, elájul, mivel készületlenül éri a támadás. A Szovjetunió “Messiás-i” küldetéstudata felbuzdul és világszerte ki akarja szélesíti a kommunizmust, így a gazdasági fellendülés szándékát fel nem adja, hanem a nyugati országok gazdagságából akarja táplálni. Ekkor-az amerikai nagyhatalom katonailag beavatkozik. Elõször nagy siker látszik, de ezután a szovjet nukleáris fegyverrel fenye-geti meg az amerikaiakat. – A keleteurópai országok katonailag, fegyverzetileg, tanáccsal hirtelen és váratlanul a Szovjetunióhoz csatlakoznak, a nyugat ellen! Erre az ad alkalmat, hogy nyugaton forrongnak a népek, nyugat nincs felkészülve. Kelet felkészülve megtámadja nyugatot. A nyugati országok forrongásának hirtelen véget vet a szovjet bevonulás.
Több látnok különbözõ idõkben látta az eseményeket:
Az oroszok három vonalon érik el Németországot, megtámadják és nyugati irányban nyomulnak. Egy negyedik orosz sereg a volt Jugoszlávián keresztül Olaszországba vonul. Az elsõ vonal megy Berlinen keresztül, és nyomul északnyugatra, a tengerpartra, és a tengeri kikötõt elfoglalja.
A második vonal jön Thüringián és vonul tovább Franciaországba. A harmadik csapat Csehországon keresztül Bayerbe, az Alpok vonalán, keresztül Svájcon, irány dél Franciaország és a Földközi tenger. Itt a csapatok szovjet hadihajó-flottával fognak egyesülni. A szovjetek célja: Katonai stratégia.

A keleteurópai országokból magas rangú katonai vezetõk járnak nyugatra, és figyelnek, (Cseh SEJNA) hogyan lehet harapófogóba keríteni és megsemmisíteni a nyugati erõt.
A NÁTÓ most Németországot próbálja megvédeni. A szovjet csapat elõre nyomul páncéljaival Franciaországba, és ott súlyos küzdelem alakul ki. Ekkor Amerika elkezd légi fegyvereivel egy vegyi-zárat csinálni, észak Afrikából kiindulva, hogy a szovjet utánpótlást megszüntesse.

“Sárga por “

Ez a kémiai zár, – lézer, és vegyi fegyver – amit az amerikaiak csinálnak, egy sárga pornak látszik, ami egyenesen húzódik egy vonalban az Adriától-Prágán keresztül STETTIN-ig, az északi tengerig. Ezzel a szovjet utánpótlás lehetetlenné válik. Ekkor a NÁTÓ-csapatok elõre nyomulnak az ellenségre, katlanba zárják õket, oldalról támadva hatalmas harc kezdõdik egy síkságon, Augburg-Köln körül. Az utolsó megsemmisítõ csata a betolakodókkal a mezõn, UNNA-HAMM; és Münster között lesz.án a szovjet vezetõség elismeri a vereséget, és az atomfegyvert hozza elõ a nyugat ellen. Különösen érintve lesznek a német és más nagy városok. De amerikai városok is kapnak a szovjet rakétákból, amelyek súlyos károkat okoznak. A legszörnyûbb lesz Angliának. Az orosz atombombától, ami a Lamans csatornába esik, hatalmas tengerrengés támad, ez Anglia déli részét, Londont is a tengerbe süllyeszti. A városok a tengerparton angol és német oldalon is károsodnak, talán meg is semmisülnek.

Párizst a saját forradalmárai fel fogják gyújtani, hogy lángokba borul, egy lángtengerré válik! Mielõtt az atomcsata (amerikaiak és szovjetek egyaránt) vagyis a szuperhatalmak a Földet lakhatatlanná tennék, Isten, a Világ Ura, maga fog beavatkozni és a harcot befejezni! Egy világszerte – az egész Földön tapasztalható – három napos sötétség lesz, egybekapcsolva kozmikus eseményekkel. Ezek az elõbbi eseményeknek a következményei.

Éjszaka fog elkezdõdni!

Mi lesz Németországgal? Hogy a villámháborút túlélhessük, a helyes magatartást kell kialakítani. Amikor halljuk, hogy az oroszok betörtek páncéljaikkal Németországba, a német nép között pánik tör ki. Senki nem gondolta, hiszen elõbb mindenki a békérõl beszelt. Hogy a szovjetek be fognak törni, senki nem gondolja, hiszen a béke elkezdõdött. Most a német tömeg fejvesztve, pánik-szerûen menekül nyugat irányba, ez a menekülés néhány kilométer után dugóba fullad. Ekkor kezdõdik a dráma! A menekülõ csoportot a szovjet páncélosok utolérik és átgázolnak mindenen és mindenkin! Az utakról gépekkel letolnak mindent, hogy õk szabadon és gyorsan elõbbre juthassanak.ért nem szabad menekülni!!! Otthon kell maradni! Kamrákban, pincében falak mögött, akár elfalazva. A városokban, falvakban még mindig több lehetõség van túlélni. Ha úgy adódik, hogy valaki az országúton van, a legközelebbi lakott területre kell menekülnie! Védelmet kérni! A falvakban elõbb találhatunk élelmet, védelmet stb. Ott sok minden elõbb megoldódik, mint az úton a dugóban. Aki tud, szerezzen célszerûen élelmet. Ezt lehet, és kell autóval magunkkal vinni. A legközelebbi erdõ is menedéket ad. De meleg ruha, takaró stb. kell. Az erdõkbe a szovjetek nem fognak bemenni, mert ez akadályozza õket! A búvóhelyen kell kivárni, amíg elvonulnak! A látnokok szerint az átvonulás csak pár napig tart. De mihelyt az átvonulók elmentek, a leggyorsabban tetõ alá kell menekülni!!! Hamarosan az ég elsötétül, mennydörgés hallatszik. Ekkorra mindenki lakásba, tetõ alá kell, hogy meneküljön! Ekkor egy égi jel következik, ez jelzi az Isten büntetését a bûnös világra! Egy három napos sötétség tör az egész Földre!
A három sötét nap

Több látnok is közvetítette ezt az üzenetet, és írt a három napos sötétségrõl. Maga a Szûzanya is, az Õ üzeneteiben figyelmeztetett, Krisztus is szólt a következményekrõl. A látnok mondja 1906-ban.
“Nyugodtan lefeküdtem este az ágyba. Az éjjel felébredtem és a Szentháromság jelenlétében éreztem magamat! Egy fényességet láttam, és ezeket a szavakat hallottam: “Én az Isten Igazságosságának az Anyja vagyok. Ha az én kérésemet nem teljesítitek, jön utánam a Fiú a bûnös világot igazságosan büntetni! Egy borzalmas mennydörgéssel fogja haragjának az idejét jelezni. Ekkor az állatok is megrémülnek, és menedéket fognak keresni.”
Négy látnok mondja; mindezeket nyitott szemekkel láttam, amikor hatalmas villámlás, és mennydörgés átvonult a föld felett, az állatok, õzek, nyulak és madarak siettek elbújni. Ezután, mint egy óriás fekete takaró, vagy felhõ, sötét fekete éjjel lett a világ felett. Hallottam tovább: Egy borzalmas sötétség fogja a Földet betakar-ni, védelmére azoknak, akik megmenekülnek. A Sátán hatalmat adott minden embernek, aki õt szolgálja, és az õ tervét teljesíti, és engedelmeskedik az õ kívánságának. Ezek azok, akik a rózsafü-zért, és az imádkozást megvetik és ezzel a Sátán oldalára állnak. A Sátán és a hozzátartozók a zsákmányukkal elbuknak! A Sátán egy borzalmas bûzt fog kiárasztani, ami által az õt követõ emberek lelke a testétõl elválik.
Ebben a sötétségben nem lesz semmiféle fény, kivéve a HIT fé-nye. A hit fényét azok kapják meg, akik az én kérésemet hûen beteljesítik… Az igazak könyörgése sok lelket meg fog menteni, azokat, akik saját hibájukon kívül az Egyházon kívül állnak. A Sátán a zsákmányával a pokolra kerül. A gyõzelem után a kivá-lasztottakkal egy Akol és egy Pásztor lesz.

A látnokok figyelmeztetnek.

A látnok azt mondja (1994-ben); hogy a harmadik világháború végefelé jön egy 72 órás (három napos) sötétség. Sötét lesz hirte-len a háború alatt. Egyszercsak elkezd a jég esni, villámlással és dörgéssel, és hatalmas földrengés rázza meg a Földet. Ekkor ne menjetek ki a házból! A villanylámpák nem fognak égni, kivéve a gyertyák. A villany kialszik. Aki a sárga port beszívja, görcsöt kap, és meghal. Ne nyissátok ki az ablakot! Sötétítsétek be fekete papírral. Minden szabadon folyó víz (forrásvíz, csapvíz) mérgezett lesz! és minden szabadon, – nem zárt dobozban – lévõ étel mérgezett. Üvegben nem marad jó az étel! Az üveg nem bírja ki! Kint a gyilkos por megy át, nagyon sok ember meghal! 72 óra után elmúlik minden. De még egyszer mondom, ne menjetek ki!!! Szentelt gyertyát égessetek, és imádkozható! Az éjjel több ember meghal, mint a második világháborúban. Vegyetek egy pár lezárt fémdoboz rizst és hüvelyes konzervet. Kenyér és liszt tartós marad. Nedves dolgok elromlanak, mint a hús, kivéve, ha konzervdobosba lezárva van. Víz a vízvezetékbõl élvezhetõ. De a tej, tejtermék nem! A folyókban oly kevés víz lesz, hogy az ember átmehet rajtuk. Az állatok elpusztulnak. A fû sárga és száraz lesz és fekete. A szél a halálfelhõt elûzi kelet felé.

Védekezés

Magatartás a három napos sötétség kezdetén.
Az egész jelenség egy tûz-esõvel kezdõdik, ami az égbõl a földre ömlik, hogy a megromlott emberiséget megnevelje…. -
A sötétség kezdetén mindenki egy erõs fedél alá meneküljön – erdõt, mezõt hegyet el kell hagyni!! A hatalmas földrengés miatt jó, ha földrengésbiztos menedéket keresünk! Amíg a földrengés tart, az ajtófélfa alá kell feküdni, a küszöbre, mert az biztonságot nyújt, ha a fal leomlik, de véd a törmeléktõl is. Kisgyereket asztal alá fektessük, távol a külsõ faltól. Az ablakokat be kell sötétíteni, szigetelni, beragasztani.

A 72 óra alatt semmiféleképpen ne nézegessünk ki az ablakon kíváncsiságból! A hisztériás, ideges személyeket ajánlatos nyug-tatni, gyógyszerrel, esetleg a másik szobába átküldeni, hogy ne legyen rossz hatással a többire. A tartózkodási helyen minden fölösleges mozgástól tartózkodjunk, a levegõhiány miatt. A gyermekeknek játékot, szórakozási eszközt kell adni. Szükség-WC-t készítsünk, mûanyag, fedeles edényt tõzeggel. Élelmet készítsünk. Elõre fõzött burgonyát, zárható pléhdobozban tárolva! Minden nyitott étel, ami nincsen elzárva, mérgezett lesz és radioaktív. Ásványvizet, vagy csapvizet csavaros üvegben, vagy mûanyag edényben lehet tárolni. A sötétség ideje alatt tejterméket semmiféleképpen ne tároljunk, ne együnk. Ezek lekötik a radioaktív anyagokat a levegõbõl. Fogyasztása borzalmas gyomorgörcsöt okoz, s ezt a halál követi. – A rádióba tartós elemet kell tartalékolni.
Fontos: az élelmiszer Összeállítását és raktározását már most el lehet kezdeni;

A legfontosabb!

Az imádságos magatartás!
A három napos sötétség egy Istentõl küldött természetfölötti jel, ami a legelszántabb és legkeményebb ateistának is világossá válik. A még életben maradt embereknek természetes igénye lesz Isten-tõl imában bocsánatot kérni és segítségért könyörögni. Hogy ezt a vágyat beteljesítsük, vigyünk a szobába egy keresztet, helyezzük a falra, ahol jól látni. Alatta egy szentelt gyertyát gyújtsunk meg, és közösen imádkozzunk. A legalkalmasabb ima a rózsafüzér, mert ebbe mindenki be tud kapcsolódni. Ez az egyházi fohász a szükség idején. Magnóról lehet hallgatni szentmisét, énekeket, igehirdetést stb. A magnóra fölvett szentmise ebben a szükséghelyzetben érvényes misehallgatás! Mindenféleképpen, a kazettákkal könnyíteni tudunk a helyzeten, és az segíti az imádságot. A rózsafüzér vagy más ima mondása megnyugtató és elveszí a figyelmünket a kint történõ borzalmaktól, amik lejátszódnak.

Isten büntetése

Egy látnok azt mondja; hogy egy Kereszt fog megjelenni az égen. Ez a sötétségnek a végét jelenti. A Föld egy halottak sokaságát hordozó nagy mezõ lesz. A föld egészen pusztasággá válik. Az emberek kétségbeesve jönnek ki a házaikból. A halottakat kocsikra rakják, és tömegsírokba temetik.
Nem jár autó, villamos. A gyárak üresen állnak. A hatalmas munkatempó leállt! Majd késõbb kisüt a Nap az új élet szépségével. Ez lesz a kiválasztottak gyõzelme. Egy Akol és egy Pásztor lesz.
Az emberiség bûne újra a mártírok vérével lesz kiengesztelve. A Sátán a seregével, egy idõre, a pokolba lesz számûzve.

Az emberiség kétharmada vissza lesz adva a Földnek.

Ezután egy gyümölcsözõ, termékeny béke-idõ következik mindaddig, amíg az emberiség újra eltávolodik Istentõl – és az Antikrisztus utoljára fellép.
Egy látnok azt mondja: A fénylõ keresztre minden félénk ember bizalommal tekint. Amikor a Nap újra felragyog a megkínzott emberek fölött, és a halált hozó sárga por elmúlik, a táj egész megváltozottnak látszík. A túlélõk azt hiszik, csak õk egyedül menekültek meg. A nehéz sokk – ami a test minden részére ráült – a történtek után fölenged. Az elõzõ idõk gonoszságai megszûnnek. Hasonló témájú könyvek:
Anton Angerer: Das steht der Welt noch bevor, 2001. Mediatrix Verlag.
Josef Stocker: Reinigung der Erde (Prophetenworte über die Zukunft de Menschheit) I. und II. Band, Mediatrix Verlag
Prophetien. Neuauflage von “Der 3. Weltkrieg” und “Reinigung der Erde” von Josef Stocker 1970 bis 1995). Mediatrix-Verlag,
Sepp Wudy,

Forrás: http://www.freeweb.hu/jelenesek/

Erwin Pohl: JÖVENDÖLÉSEK EMBERISÉG JÖVÖJÉRÖL Nagy események előtt állunk!

Eredeti cím:
(Grosse Ereignisse stehen bevor
Prophezeiungen über die Zukunft der Menschheit (A zarándokhelyek történetével és néhány új látnok üzenetével kibõvítette Katona István

„Ha tovább alusztok, el fogtok veszni!”
(Szolzsenyicin Alexander)

Ha kérésemet teljesítik, Oroszország meg fog térni, és béke lesz; – ha nem, akkor elterjeszti tévtanait a világban, háborúkat és az Egyház üldözését okozva. A jókat fel fogják áldozni; a Szentatya sokat fog szenvedni; nemzetek fognak elpusztulni. Végül Szeplõtelen Szívem gyõzni fog.” (Mária üzenete 93 évvel ezelõtt hangzott el, 1917-ben, Fatimában.)


„(Jézust) körülfogták tanítványai és kérték: “Mondd meg nekünk, mikor lesz ez? S mi lesz a jele eljövetelednek és a világ végének?”

Jézus így válaszolt: “Vigyázzatok, senki félre ne vezessen titeket. Sokan jönnek majd az én nevemben s azt mondják: én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Hallotok majd háborúról és háborús hírekrõl. Vigyázzatok, ne rémüldözzetek. Ennek mind meg kell történnie, de ez még nem a vég. Akkor a nemzet nemzet ellen és ág ország ellen támad. Éhség, dögvész és földrengéslesz itt is, ott is. De mindez csak a gyötrelmek kezdete. Aztán majd sanyargatnak és megölnek titeket, és miattam gyûlölni fog mindent a nemzet. Sokan el is tántorodnak hitüktõl, elárulják és gyûlölni fogják egymást. Számos hamis próféta támad, és sokat tévedésbe ejtenek. A gonoszság elhatalmasodásával sok szívben kihûl a szeretet, de aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül. Isten országának ezt az örömhírét pedig hirdetik majd az egész világon bizonyságul minden nemzetnek. Csak akkor jön el a vég.” (Máté 2-14) (…)„Nyomban e gyötrelmes idõk után a Nap elhomályosul és a Hold nem áraszt világosságot, a csillagok lehullanak az égrõl és a világmindséget összetartó erõk megrendülnek. Akkor majd föltûnik az Emberfiának jele az égen, és jajgatásba tör ki a Föld minden népe, mert meglátják az át, amint eljönég felhõinhatalommal és dicsõséggelSzétküldi angyalait hangos harsonaszóval, s azok összegyûjtik választottait a szélrózsa minden irányából, az ég egyik végétõl a másikig. „Vegyetek példát a fügefáról: amikor ága már gyönge és hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Amikor látjátok,átok meg ti is, hogy közel van már, az ajtóban(…) Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak. Azt a napot és azt az órát azonban senki sem ismeri, még a mennybéli angyalok sem, csak az Atya egyedül. Virrasszatok! Az Emberfiának eljövetelekor úgy lesz, mint Noé napjaiban történt. A vízözön elõtti napokban ettek-ittak, nõsültek és férjhez mentek mindaddig a napig, amíg Noé be nem ment a bárkába, és nem kaptak észbe, amíg el nem jött a vízözön s el nem sodorta valamennyit.” (Máté 24,29-39)

Ez a kis írásröviden összefoglalja az elmúlt évszázad misztikusainak a jövendöléseit az idõk végérõl. Nem félelmet akar ébreszteni, hanem bizalmat a mennyei Atya iránt, aki minden eljövendõ veszedelem mellett megõrzi lelkünket az õ szeretetében.végsõ kicsengése az írásnak az „Egyház tavasza”, amikor a hit újjászületik az emberekben, és szeretettel fordulnak egymás felé. ály: Az idõpontokat nem tudhatjuk, de a jeleket figyelhetjük, és felkészülünk, amennyire lehet, a jövõre. (Az eredeti írás megtalálható az interneten, – www.mittelstand-pro-nrw.de/Armageddon.htm -ez lett bõvítve a zarándokhelyek rövid történetével, és más misztikusok – Debora, Sepp Wudy – által kapott üzenetekkel.)

Elõszó

a következõ években jönni fog egy új háború? Nukleáris katasztrófa? Meg fogja-e fékezni Isten, – a világ Ura – az erkölcsileg egyre mélyebbre süllyedõ emberiséget a 21. században – egy háborúval, vagy kozmikus eseménnyel? Minden látnok, próféta, és jelenései folyamán a Szûzanya az utóbbi idõben beszélnek egy, az egész emberiséget érõ tisztitó-fenyítõ-megváltóztató eseményrõl. Maga Jézus is kijelentette egy látnoknak (Don Ottavio olasz atyának) és több másnak, hogy egy ‘nagy büntetõ ítélet’ lesz, ami jön a világra, ha az imádság, a bûnbánat, és a megtérés által nem javítják meg az emberek az életüket. Ezek az intések kell, hogy megnyissák az emberek szemét és figyeljenek az intésre.Ég figyelmeztetései egyre gyakoribbak lesznek az utolsó idõkben.

Az intések sürgetõk és konkrétak.
Hogy mi ezeket elhisszük-e, avagy nem, az tõlünk függ, de a megígért büntetõ ítélet akkor is jönni fog az emberiségre, mert az Ég eddigi figyelmeztetése, kérései, intései mind eredménytelenek voltak! És ez kell, hogy jöjjön, mert Isten nem hagyhatja, – és nem is fogja hagyni, – hogy az emberiség nagy része egyre mélyebbre és mélyebbre, esetleg a kárhozatba süllyedjen. Csak egy nagy fenyítés fogja az emberiséget újra észhez téríteni, és Istenhez visszavezetni.
„Az Idõ sürgetõ jelei egyértelmûen és világosan beszélnek.”

(Erwin Pohl)

Isten világossá teszi elõttünk a következõ idõt

Hogy Isten beavatkozik a világ menetébe, ennek az oka az, hogy az emberiség eltávolodott Istentõl és az Õ parancsaitól. Ezzel párhuzamosan növekszik a bûnözés, a terrorizmus, emberrablás, gyilkosságok, erõszakos cselekedetek, személyi és dologi károkkal. Az emberiség erkölcsi süllyedésének oka a negatív külsõ befolyások például TV, rádió, rossz könyvek, pornográf irodalom, szex, homoszexualitás, abortusz, élettársi viszonyok, elhamarkodott válások, drogfüggõség, alkoholizmus, gén-manipuláció stb. méhen kívüli mesterséges megtermékenyítések, az emberek nagy részénél vallás-ellenesség, vagy vallási közömbösség. Az ifjúság elidegenedett Istentõl (csökken a templomlátogatás, mert a vasárnapi szentmise/istentisztelet helyett inkább a diszkót keresik) sportrendezvényekre mennek, szabadidõs élvezetekkel és a gyárakban végzett munkával megszentségtelenítik a vasárnapot, és ünnepnapot. A vasárnapi munkával is hajszolják a pénzt, vagy kirándulnak. Továbbá az okok között szerepel még az is, hogy az okkultizmus terjedése hatalmas méreteket öltött, új szekták alakulnak, sátánista misét tartanak és terjed az ördög-kultusz.Egyházban is visszásságok fordulnak elõ, ilyen például egyeseknél Jézus istenségének tagadása, Szûz Mária szüzességének tagadása, Jézus Oltáriszentség-i valóságos jelenlétének a tagadása, a kézben való áldozás bevezetése, gyónás helyett bûnbánati szertartások végzése. Nem is szólva arról, hogy a szentelmények használata ismeretlenné vált sok keresztény elõtt. Sõt sokan tagadják a poklot, és a tisztító-helyet is. Beszélhetünk még a Föld mértéktelen kizsákmányolásáról, amely nagyon megnövekedett (kõolaj, és egyéb ásványkincsek), a növényzetet, a levegõt, a folyókat, tavakat és a tengereket beszennyezik, sõt még a szántóföldeket is megmérgezik vegyszerekkel és a városok levegõjét a kipufogó gázokkal stb., – ezek mind tények, amelyek Istennek nem tetszenek. Errõl a misztikusok és a látnokok hírt adtak.

Isten kénytelen beavatkozni

Isten meg fogja akadályozni a Föld és az emberiség megsemmisítését. Az Égbõl sürgetõ figyelmeztetések jönnek, de senki nem figyel rájuk!
Isten beavatkozása mikor fog bekövetkezni ezt pontosan nem tudhatjuk, ahogy azt az Újszövetségi Szentírásban olvashatjuk. Az apostolok kérdésére, hogy mikor következnek a büntetések és valósul meg az Isten Országa, Jézus ezt válaszolta 2000 évvel ezelõtt: „Az Atya saját tetszése szerint határozta meg a megfelelõ idõpontot, nem rátok tartozik ennek ismerete.” (ApCsel 1,7). érvényes számunkra ma is, illetve a mai idõkre is.

LaSalette-ben

(Franciaország) 1846. szeptember 19-én figyelmeztette elõször Mária a világot, két pásztorgyermeken (Melanie és Maximin) keresztül.

A Szent Szûz ezeket mondta:
“Az emberiség a legborzasztóbb ostorcsapások és legnagyobb események elõestéjét éli. El kell készülni arra, hogy vasvesszõvel fogják kormányozni, és ki kell ürítenie a harag kelyhét.földet mindenféle csapás éri majd (a pestis és éhínség mellett, mely általános lesz). Háborúk következnek az utolsó háborúig, amelyet majd az Antikrisztus tíz királya vezet. Ezeket a királyokat ugyanaz a cél lelkesíti, és õk lesznek a világon uralkodó egyedüli királyok. Ennek kezdete elõtt az egész világon egyfajta hamis béke lesz. Semmi másra nem gondolnak, csak a szórakozásra. A gonoszok mindenféle bûnben részt vesznek. De a szent Egyház gyermekei, igazi követõim növekedni fognak az Isten iránti szeretetben és az erényekben, a Szentlélek vezetése alatt. Velük együtt fogok harcolni, míg elérnek koruk teljességébe.természet bosszúért kiált, sóhajt az emberek miatt és megremeg az iszonyattól annak várásában, aminek a bûnnel szennyezett Földre el kell jönnie.” (…) „Jaj a Föld lakóinak! Véres háborúk jönnek, éhínség, pestisjárvány, fertõzõ betegségek. Félelmetes állatesõ (talán békák? – ford. megj.) fog hullani. Mennydörgés, amely városokat ráz meg, földrengés, amely országokat nyel el. Hangokat hallanak majd a levegõben. Az emberek fejüket verik majd a falba. A halált kívánják, de az csak kínokat hoz számukra. Mindenütt vér folyik majd. Ki gyõzhetne itt, ha Isten meg nem rövidítené a megpróbáltatás napjait? De Isten hagyja majd magát megindítani az igazak vére, könnye és imája által (…) Tûz fog az égbõl hullani (…) Az egész természetet iszonyat veri majd (…) A Nap elsötétül. Egyedül a hit világossága él majd.”

Fatima,

(Portugália) 1916. május 13 – 1917. október 13-ig. Mária három pásztorgyermekre (Ferenc Marto, Jácinta Marto, Lúcia Dos Santos) titkokat bízott. A 3. titok a jövõre vonatkozott, a nagy veszedelemre. Ekkor az idõpontot is kinyilvánította, a „XX. század közepe után”.”A bûnösök idõt kapnak arra, hogy a fatimai felszólításra megtérjenek. Amennyiben erre a felszólításra hallgat az emberiség, akkor béke lesz. Ha nem hallgat rá, egy újabb, még szörnyûbb háború lesz. Ha a Szent Szûz hangja még azután is süket fülekre talál a világban, akkor ideológiai eredetû, egyetemes jellegû pusztítás fog bekövetkezni, melyet súlyos vallásüldözés fog kísérni, és minden ember kárt szenved. A pápa is nagy megpróbál-tatások elõtt áll: Oroszország tévtanait az egész világon el fogja terjeszteni, háborúkat és egyházüldözéseket fog elõidézni… a Szentatya sokat fog szenvedni.” Tereza Musco
(Olaszország, sz.: Caserta 1943, +1976), olasz misztikus, stigmatizált nõ 1951 aug. 13.-án Máriától a következõ figyelmez-tetést kapta. “Az Atya nagy veszedelmet bocsát az emberiségre a XX. század második felében”.
Idõközben egyre gyakoribbá váltak az égbõl jövõ figyelmeztetések, amelyek okot adnak az aggodalomra a jövõt illetõen. Különösen említést érdemelnek a különbözõ zarándokhelyeken elhangzott Mária-üzenetek:
Amsterdamban
(Hollandia, üzenetek: 1945-1959), Ida Perdeman, (1900-1996) látnok azt az üzenetet kapta, hogy Mária visszavezeti a népeket Krisztushoz. Azt is mondta: “Harc következik, egész Európában, és onnan kiindulva más országokban is, súlyos szellemi harc… a vallást el akarják tiporni, olyan alattomosan, hogy az emberek alig veszik észre.” Mária, a Minden népek Asszonya-ként nyilatkozott meg.

Marienfried
(Németország, 1946), Barbara (Bärbl) Ruess Rehm stigmatizált látnok (sz.: 1924) három alkalommal (1946. április, május, június 25-én) részesült a Szûzanya jelenésében, és különbözõ üzeneteket kapott:
1. Légy tanú. Ahol a legtöbb bizalom van, ott kiszélesítem a bé-két. Amikor az emberek hinni fognak hatalmamban, akkor béke lesz. Én vagyok az élõ Isten jele, gyermekeim homlokára fogom helyezni jelemet. A “sötétség csillaga” üldözni fogja a jelemet. De az én jelem legyõzi a sátánt (a csillagot). Krisztus békéje legyen veletek, akik itt imádkoztok. 2. Én vagyok a nagy kegyelemközvetítõ. A világ csak a Fiú áldozatán keresztül találhat irgalmat az Atyánál. Közbenjárásom által ti meghallgatást kaphattok a Fiútól. Krisztus azért ismeretlen számotokra, mert engem nem ismertek. Az Atya kiönti a felhõkön keresztül a harag csészéjét, mert Fiát elutasították. A világ az én Szeplõtelen szívemnek lett szentelve, de ez sokaknak nagy fele-lõsséget jelent. Kérem, hogy a világ valósítsa meg ezt az odaszentelést. Szüntelenül bízzatok az én szeplõtelen szívemben, higgyétek, hogy mindent el tudok érni a Fiúnál. Helyezzétek bûnös szívetek helyébe az én szeplõtelen szívemet. Teljesítsétek a kérésemet, hogy Krisztus hamarosan a béke királyaként uralkodhasson. A világnak ki kell inni a keserûség kelyhét a megszámlálhatatlan bûnök miatt, amivel Isten szívét megbántották. Mert Isten szívének szenvedést okoztak. A “mély-ség csillaga” õrjöngve fog tombolni, szörnyû pusztítást fog rendezni, mert tudja, hogy kevés az ideje, és mert látja, hogy sokan az én jelemhez ragaszkodnak. Efölött nincs hatalma. Sokakat el akar pusztítani. A nekem hozott áldozat által nõ a hatalmam, hogy a maradék sereget Krisztus gyõzelméhez vezessem. Egyesek már hagyták, hogy a jelemet rájuk írjam, és egyre többen lesznek. Nektek gyermekeim azt mondom, hogy ne felejtsétek el e legvéresebb napokban sem, hogy pont ez a kereszt hozza a kegyelmet és köszönjétek meg mindig az Atyának ezt a kegyelmet. Imádkozzatok és áldozzátok föl magatokat a bõnösökért, imádkozzátok a rózsafûzért, ne várjatok külön jeleket és csodákat, rejtve fogok munkálkodni, mint a nagy kegyelemközvetítõ. A szív békéjét fogom nektek kieszközölni, ha kérésemet teljesítitek. Csak erre a békére épülhet a nemzetek békéje. Krisztus, mint a béke királya fog a népek fölött uralkodni. Gondoskodj róla, hogy a világ megismerje akaratomat. Az ördög látszólag olyan hatalmat kap, hogy mindenkit, aki nincs bennem megalapozva, meg fog téveszteni. Lesz idõ, amikor teljesen egyedül fogsz állni, az ördög a legjobbakat is meg tudja téveszteni. Alapozz mindent a bizalomra. Mindazok fölött, akik nem az én szeplõtelen szívemben bíznak, hatalma van az ördögnek. Akik bíznak szeplõtelen szívem-ben, azok fölött nem lesz hatalma. A gonosz üldözni fogja az én gyermekeimet, de nem tehet ellenük semmit.

3. Az Atya azt akarja, hogy a világ felismerje, hogy a Szentlélek mátkája és minden kegyelem közvetítõje vagyok. Hatalmamat még nem mutathatom meg a világnak, vissza kell húzódnom, a lelkek csodáját rejtetten fogom végezni, amíg az áldozat száma be nem teljesedik. Rajtatok múlik a sötétség napjainak a megrövidítése. A ti imáitok és áldozataitok fogja az “állat” képét összetörni. Válasszátok az én jelemet, hogy minél hamarabb mindenki a szentháromsághoz imádkozzon és tisztelje. Rajtam keresztül imádkozzatok és hozzatok áldozatot. Imádkozzátok a rózsafûzért. Mindent az én szeplõtelen szívemen keresztül kérjetek az Atyától. Imádkozzátok az immaculáta rózsafüzért, ahogy mutattam nektek. (a bevezetõ rész után: 1. szeplõtelen fogantatásod által mentsd meg hazánkat. 2. szeplõtelen fogantatásod által oltalmazd hazánkat. 3. szeplõtelen fogantatásod által vezesd hazánkat, 4. szeplõtelen fogantatásod által tedd szentté hazánkat, 5. szeplõtelen fogantatásod által kormányod hazánkat.)
Ne mulandó dolgokat kérjetek, hanem kegyelmeket kérjetek a lelkeknek, közösségeiteknek, népeteknek, hogy mindenki az isteni szívet szeresse és tisztelje. Tartsátok meg az elsõ szombatokat, ahogy kértem… Legyetek készen a kereszthordozásra, hogy ha-marosan béke legyen… Akik nem vetik alá magukat az Atya akaratának szörnyû fájdalmat fognak érezni.”
Montichiari-Fontanelle,

(Olaszország, 1947). A látnok, Gilli (ejts: Dzsili) Pierina 1911. augusztus 3-án született és betegápolónõként mûködött az ottani kórházban. A jelenések 1947-ben kezdõdtek. Az elsõ jelenéssorozat idején Tredici Jácint volt Brescia püspöke, s õ hitt a jelenések természetfeletti voltában. Az elsõ jelenés a kórház egy szobájában történt 1947 tavaszán. A Szûzanya ibolyaszínû ruhában, fején fehér fátyollal jelent meg. Szemébõl könnyek hulltak a padlóra. Keblét három tõr járta át. Csak ennyit mondott: — Ima, áldozat, vezeklés! –Utána eltûnt.
1947. július 13-án, vasárnap reggel ismét megjelent Pierinának a kórház egy termében. Most fehér ruhát viselt, és a mellén három rózsa volt látható: egy fehér, egy vörös és egy aranysárga. – A Szûzanya rámosolygott és kijelentette: – Jézus és mindnyájatok Anyja vagyok. Mindazoknak, akik jobban tisztelnek engem, meg-ígérem védelmemet, a hivatások felvirágzását, a hitehagyások csökkenését és az életszentség nagy vágyát Isten szolgáiban. Azt kívánom, hogy minden hónap 13. napját Mária-napnak tekintsék, és szenteljék meg azáltal, hogy az azt megelõzõ 12 napon külön imádkoznak erre a célra. Kívánom, hogy minden évben július 13-án ünnepélyesen tiszteljék a ,,Titkos Értelmû Rózsát”. Pierina kérte a Szûzanyát, hogy mutassa meg hatalmát valamilyen csodával. Az így válaszolt: — A legnyilvánvalóbb csoda az Isten-nek szenteltek lelkében fog történni, akik ellanyhultak, fõleg a háború alatt, amely elmúlt súlyos büntetéseivel és üldöztetéseivel. A három tõr jelentése: Az elsõ tõr jelképezi a szerzetesi és papi hivatások elvesztését. A második: sok pap bûnös életét. A harma-dik: a júdások árulását és egyház gyûlöletét. A három rózsa jelen-tése pedig: a fehér rózsa jelképezi az ima szellemét, a piros az áldozatét és önmegtagadásét, az aranysárga pedig a vezeklését. A harmadik jelenés 1947. október 22-én történt, Mária ezt mond-ta: — Közvetítõként állok az emberek, és különösen a szerzetesek és isteni Fiam között. Fiamat lesújtják a sérelmek, amelyekben állandóan részesül, és érvényesíteni akarja igazságosságát. Mária ezekkel a szavakkal távozott: — Járja át a szeretet életedet! – A negyedik alkalomkor a Szûzanya Montichiari dómjában jelent meg, 1947. november 16-án, néhány hívõ és néhány pap jelenlétében. Megismételte elõzõ figyelmeztetését az emberek bûneit, fõleg a tisztátalanságot illetõleg. Majd, kisvártatva folytatta: — Jézus a büntetések áradatát készül küldeni… Kis szünet után hozzátette: — Én közbenjártam, kérve, hogy legyen még irgalmas, és engesztelésül imát és vezeklést kérek. A Szûzanya tovább beszélt: — Nagyon bensõségesen kérem a papokat, hogy teljes szeretettel figyelmeztessék az embereket, hogy hagyjanak fel ezekkel a bûnökkel. Megajándékozom kegyelmemmel mindazokat, akik segítenek az engesztelésben ezekért a bûnökért. — Akkor bocsánatot nyerünk? — kérdezte Pierina. — Igen, ha mindenütt harcolnak a tisztátalanság bûne ellen — válaszolta a Szûzanya, s ezzel eltûnt. A következõ jelenés szintén a dómban történt, 1947. november 22-én. Ezt mondta: — Leszálltam erre a szent helyre, ahol nagy megtérések lesznek. Majd szomorúan hozzáfûzte: — Nemzeted keresztényei azok, akik ma leginkább megbántják az Urat a tisztaság elleni bûnökkel. Ez alatt a jelenés alatt két csodálatos gyógyulás történt. Egy hatéves gyermek, aki pólió miatt nem tudott a lábára állni, és egy 26 év körüli nõ, aki már tizenkét éve súlyos tüdõbajban szenvedett és kilenc éve egy szót sem tudott szólni, hirtelenül meggyógyult. Ez a nõ tiszta és erõs hangon ujjongó énekbe kezdett és azóta nehézség nélkül tud beszélni. A kisfiú, akit szülei hoztak be a templomba, már saját lábán ment ki. Ez a kisfiú szintén látta a Szûzanyát a jelenés alatt. Mindkét meggyógyult változatlanul jó egészségnek örvendett azután. 1975. január 30-án este fél tíz tájban megjelent a Szûzanya és azt mondta: – Az idõk egyre vészterhesebbekké válnak… nagy ve-szély fenyeget most… az Egyház is nagy veszélyben van… Ez még fokozódik, és így az emberek azt hiszik majd, hogy minden elveszett. Én azonban szeretõ szívû Anya vagyok gyermekeim iránt és meg tudom menteni õket.
Most is kijelentette a Szûzanya, kimondhatatlan szomorú tekintet-tel, könnyek között, elcsukló hangon: – “Óh, ha tudnád, mily sok gyermekem halad a kárhozat felé! — De az ima, az áldozat és az engesztelés megakadályozza, hogy Isten igazi ítélete eljöjjön az emberiségre. Szeretetem mindig újra közbenjár isteni Fiamnál, Jézus Krisztusnál. Imádkozzatok és hozzatok áldozatot, csend-ben!” Heroldsbach,
(Németország, Bayern, 1949 – 1952), A Szûzanya 1949. október 8-án, Rózsafûzér királynõjének ünnepén megjelent négy kislánynak (Kuni Schleicher, Grete Gügel, Erika Müller, Marie Heimann). A lányok 10-11 évesek voltak. Késõbb csatlakozott még hozzájuk három kislány (Betty Büttner, Antonie Saam, Irma Mehl). December 8-án 10.000 ember látta a napcsodát. Ekkor Antonie Saam látta a Napban az Szûzanyát a gyermek Jézussal. Háromnegyed órán át pulzált a Nap, úgy tûnt, hogy közeledik, majd távolodik. – 1950 májusában az egyik látnok úgy látta, hogy a világra nehezedik egy acélpókháló. Majd úgy látta, hogy megnyílik a Föld és házak tûnnek el a mélységbe. Hangos segélykiáltásokat hallott, amely mindenhonnan hallatszott. Sok ember feküdt holtan az utcákon, lapostetejû lovas-kocsikkal vitték el a halottakat. Nem voltak autók, se repülõk, semmiféle mesterséges fény. Látta, hogy a tenger elönti a városokat és falvakat. Az ételek többsége meg volt mérgezve. Akik ettek belõlük, fájdalmas gyomorgörcsökben haltak meg. Nagyon kevés volt az ehetõ táplálék. Az üzenet így hangzott: “Az emberek nem tették meg, amit kértem tõlük, hogy tartsanak bûnbánatot és imádkozzanak. Ha az emberek megjavulnak – ima és bûnbánat, szentgyónás által – akkor Jézus Krisztus, az Üdvözítõ visszatartja a büntetést. De ha nem, akkor jönni fog a szerencsétlenség és a nagy éhínség.” – Sok jelenésben Mária keservesen sir……..Végül az üzenet: “Nem hallgattatok szavaimra és drága Fiamra, arra, amit mindenki megmentésére kívántunk tõletek. Most már késõ, hogy az emberiség megtérjen. – Ezen a helyen ez az utolsó üzenetem: “imádkozzatok sokat a papokért, boruljanak térdre, veletek együtt és imádkozzanak. Fiam és én ki akarjuk nyújtani kezünket minden ember felé, és segíteni akarunk rajtatok.” – Ezután nagy fényesség támadt és angyalok kíséretében eltûnt a Szent Szûz.

Eisenberg, (Ausztria, 1956),
1956. szeptember 6-án Isten hatalmas angyala a kereszt jelével jelölte meg a földet a Lex család kertjében, a Rába-parti Eisenbergben (régi neve Csejke, Ausztria). Ehhez a földre rajzolt kereszthez számos imameghallgatás és csodás jel fûzõdik. Aloisia Lex, egy parasztgazda felesége, (1907-1984) akit a helybéliek Lex mamának ismernek, több üzenetet kapott Krisztustól és az õ kegyelemmel teljes Anyjától, Máriától. Ezek az üzenetek az Egyház belsõ zavaraival és a világ vészterhes állapotával foglalkoztak. 1956. szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, a kereszt az eddigieknél határozottabb körvonalakkal, erõteljesebben jelent meg a talajon. Ezért Lex mama magyarázatot kért a mi Urunk Jézus Krisztustól, amire, belsõ hang formájában, a következõ választ kapta: “Isten leszállt a földre, hogy Keresztje által újból felajánlja szeretetét és irgalmát a gyarló emberi-ségnek.”

Kerizinen,
(Franciaország), A látnokot Ramonet Johanna Lujzának hívták, élt 1910-1995. Elsõ jelenése 1938. szeptember 15-én volt, amely kisebb megszakításokkal 30 éven át tartott. Még be sem fejezõdött a második világháború, amikor 1944. február 2-án a Szûzanya ismét figyelmeztetett minket: ,,Ha a világ nem tart bûnbánatot és nem tér vissza Istenhez, újabb és még súlyosabb büntetés vár rá. Õrjítõ vihar fog rászabadulni a bûnös világra.” A következõ években megismételte ezt a figyelmeztetést, és mivel nem hallgattak rá, 1957-ben szemléletes képben bemutatta választott-jának, miben fog állni a büntetés. A Szûzanya egy táblát tartott a kezében, amely mint egy széles térkép, a világot ábrázolta. A földrészeket azonban alig lehetett felismerni, mert sûrû felhõk borították. A Szûzanya így szólt:
,,Szemléld, gyermekem, ezt a világot 1957-ben, amely számos bûnének sûrû felhõjébe burkolózik. Szomorúság fogja elönteni, amikor a haragos Isten irgalmatlanul lesújt rá. Rettenetes csapások és dögvészek fogják megtisztítani és megszabadítani tévedéseitõl és zavaraitól, hogy elõkészítsék az általános újjáépítést.” Hirtele-nül jobbról-balról tûzgolyók bukkantak fel, amelyek a tábla felé tartottak, s mikor becsapódtak, nagy lánggal felrobbantak. Utána feltûnt a darabokra szakadozott föld. A robbanások helyén minden megsemmisült. De még másutt is rengett a föld és nagy darabok szakadoztak le róla. Sûrû sötétség borította el a világot. Majd hirtelenül szétoszlott a sötétség, s ismét elõtûnt a világ, azaz ami abból megmaradt. Vége volt az iszonyatos világkatasztrófának. A Szûzanya folytatta: ,,Szeretetem a bûnösök iránt oly nagy, hogy mindent megtettem megmentésükre. Azonban ma az emberek sokkal inkább ellenállnak a kegyelemnek és az Ég felhívásának, mint bármikor azelõtt. Az emberek nem értik meg, sem figyelmeztetéseimet, sem könnyeimet. És mégis itt vannak ezek a félreismerhetetlen jelek, hogy felhívják figyelmüket a fájdalmas eseményekre, amelyek a világot fenyegetik, s arra, hogy a nagy szenvedések órája közel van, ha az emberek nem térnek vissza Istenhez. Egy utolsó erõfeszítésben egyesítsétek imáitokat, bûnbánatotokat, könnyeiteket az én Fájdalmas Szívemmel, amely szomorú annak láttára, hogy mily sok lélek kárhozik el, és hogy az Egyház külsõleg-belsõleg meg van sebezve. Tudjátok meg, hogy Szívem, egész anyai szeretetével még tárva-nyitva áll minden bûnbánó számára, akik oda akarnak menekülni. És Isten, aki a Szeretet, Jóság és Irgalmasság, annak ellenére, hogy elérkezett igazságosságának órája, el tudja halasztani azt, látva a sok tiszta, szent, talán ismeretlen lélek áldozatát, akik szenvednek és imádkoznak a bûnös emberiség megmentéséért. Õ elfogadja az áldozatot és ezáltal sok nép megmenekül és megtisztul. A világ ismét fel fog lendülni és az Egyház diadalmaskodni fog Fiam Szívével mindenben egyesült Szeplõtelen szívem által. Amit neked mondok, sok lélekkel közöltem, hogy mindenkit figyelmeztessek arra, hogy ütött Isten órája.” (1957. január 12-én.)

Turzovka
(Szlovákia, 1958). A látnok Lassuta Máté erdõkerülõ. 1958. június 1-én, Szentháromság vasárnapján jelenik meg Mária elõször az erdõkerülõnek természetfeletti fényben, amikor hivatalos ellenõrzõ útján a friss erdei virággal feldíszített szentkép elõtt szokásosan térden állva imádkozik. A jelenés ideje alatt a fára helyezett szentkép eltûnik, és helyén kigöngyölõdik egy világtérkép. Az erdõkerülõ hét változatban látja az emberiség jövõjét: a vizek kék, a bûn sárga és a hitbõl élõ világ zöld színében. A legutolsó változatban uralkodóvá lesz a sárga, a bûnbe és szennybe merülõ emberiség apokaliptikus színe. – A Szûzanya tanítja meg az erdõkerülõt a rózsafüzér imádkozás gyermeki mûvészetére. Vezeklést kér a Szûzanya “a világkataszt-rófa elõtti másodpercekben.” Lassuta közlése szerint, Mária elõre jelzi, ha nem tér meg a világ és nem tart bûnbánatot, az emberiség kétharmada elpusztul. A megtérés elutasításának tragédiájáról Turzovka látnokának próféciája talán a legmegrendítõbb és leg-megdöbbentõbb. A megtisztulás után az emberiség sorsát színekben látó Lassuta szerint a sárga szín egészen elhalványul, a zöld a dicsõséges Mária-korszakban diadalmaskodva szétárad. Béke és öröm tölti el a harmadik évezred embereit.

A Szentháromság vasárnapját követõen 1958. június 7-én és 21-én, július 1-én, 7-én, 21-én, utoljára augusztus 14-én jelenik meg a Szûzanya. A fára függesztett szentkép a Mindenkor Segítõ Szüzet ábrázolta. A kommunista diktatúra, amelyben az akkori Csehszlovákiában is csak az aljasságnak volt létjogosultsága, elõbb a szentképet, majd a fát pusztítja el. Lassutát megverik és börtönbe zárják, majd amikor szabadul, elbocsátják mun-kahelyérõl. Garabandal,
(Spanyolország, 1961 – 1965), Garabandal története 1961. június 18-án, vasárnap este 1/2 9-kor kezdõdik. Négy egyszerû kisleány játszik a Callejá-nak nevezett ösvényen, a község déli végén. Hir-telen mennydörgést hallottak, majd utána egy fényes angyal jelent meg, elõször Gonzalez Conchitának, majd csaknem rögtön utána Mazon Lolinak, de ugyancsak Gonzalez Jacintának és Gonzales Mária Cruz-nak. Az azonos családi nevek ellenére a leányok nem voltak rokonságban. Az elsõ három leány 12 éves volt, míg a negyedik 7. A község elszigeteltségére való tekintettel azonban a leányok szellemi és pszichológiai fejlettsége a valóságban koruknál lényegesen alacsonyabb volt. Az angyal még nyolcszor jelent meg nekik júniusban. Az angyal elõször július elején beszélt hozzájuk. Azt kérdezte: “Tudjátok, miért jöttem? Hogy bejelentsem nektek, holnap, vasárnap, a Szûzanya fog nektek megjelenni, mint a kármelhegyi Miasszonyunk.” Az angyal küldetése az volt, hogy elõkészítse a gyermekeket Szûzanyánk érkezésére és az õ hírnöke legyen. Az angyal a következõ nap visszatért a Szûzanyával, de utána sokkal kevesebb alkalommal jelentkezett. A Szûzanya ezután majdnem mindennap megjelent, néhányszor a gyermek Jézussal a karján.

Július 4-én szólt a Szûzanya a leányokhoz, ami az elsõ üzenetnek tekinthetõ. Ez az üzenet megerõsítette az áldozathozatal fontosságát, a vezeklést és a szentségekhez járulás gyakoriságát. Mondta, hogy az embereknek elsõsorban becsületes életet kell élniük, mert ha nem teszik ezt, akkor nagy büntetés éri õket. Az üzenet ugyancsak figyelmeztet, hogy a pohár már nagyon teli, és ha az emberiség nem változik akkor nagy büntetés szakad rá. A második üzenet sokkal késõbben, a jelenések végén érkezett. A Szent Szûz Conchitának 1965. január 1-én kijelentette, hogy Szent Mihály arkangyal majd megjelenik június hó 18-án, és nevében üzenetet ad át. Szent Mihály útján a Szûzanya panaszkodott, hogy elsõ üzenetének nem volt foganatja és figyelmeztetett arra, hogy második üzenete az utolsó lesz. Ugyancsak figyelmeztetett arra is, hogy a pohár, amely legutóbb már majdnem tele volt, most már kicsordult. Kijelentette, hogy sok pap, püspök és érsek a kárhozat útján van, és sok lelket visznek magukkal. Nagy bánatot okoz neki az Oltáriszentség elhanyagolása. Sürgette, hogy fordítsuk el magunktól Isten haragját igyekezetünkkel, mert Isten meg-bocsátana nekünk, ha a bûnbocsánatot õszinte szívvel kérnénk. Biztosított bennünket arról, hogy ha ezt õszintén kérjük, kérésünk meghallgatásra talál. Végsõ szavaival azt mondta, hogy serkentsük magunkat fokozottabb önfeláldozásra és hivatkozzunk Jézus szenvedéseire.
Az elsõ leckét az egyéni imára 1961. augusztus 8-án adta Cruz Máriának, amikor az elragadtatásban volt a község templomában. Conchita ezt a következõképpen írja le naplójában: “Elõször nagyon lassan kezdte mondani a Hitvallást a Boldogságos Szûzzel. Cruz Mária akkor elmondta, hogy a Szûzanya átvette a szót, és elõre mondta az imát, hogy megtanítsa õt lassan imádkozni. A Hitvallás után az Üdvözlégy mennyország Ki-rálynéja-t és a keresztvetést végeztette vele igen lassan és pontosan.”
A Szûzanya megtanított minket a rózsafüzér, az egyéni és a közös imák elmondására. Közölte velünk, hogy mindezeket az imákat lassan kell elmondanunk, hogy gondolkodhassunk és szeressünk imádkozni. Ha gondolatunkat az imára fordítjuk, a szívünk követni fogja az imát. A rózsafüzérnek és minden más közös imának ez a lassú, kihangsúlyozott és hatásos imádkozása új és gyümölcsözõ jelleget ad.
a) A garabandali eseménynek még nincsen vége. A csúcspontja a nagy csoda lesz, amikor Isten, a mi Urunk a csodát végrehajtja.
b) Ahogyan megfegyelmezésünk lelki ürességünknek megfelelõen nagyon nagy lesz, ugyanolyan nagy lesz a világ ínségét kielégí-tendõ csoda is.
c) A Szûzanya megmondta nekem a csoda napját és, hogy az mibõl fog állani. Nyolc nappal elõtte kell nyilvánosságra hoznom úgy, hogy az emberek gyülekezzenek. A pápa látni fogja majd bárhol is lesz. A betegek, akik a csodánál jelen lesznek, meg-gyógyulnak, és a bûnösök megtérnek”.
d) “Senki lelkében nem lesz kétség, aki ezt a csodát látja majd, amelyet Isten, a mi Urunk fog végrehajtani a Boldogságos Szûz közbenjárásával. Most pedig, amikor várjuk a csodának eme nagy napját, lássuk, hogy a világ megváltozik-e és a megpróbáltatást el tudjuk-e majd ezáltal kerülni”.
e) Pió atyáról jelentették, hogy látta a csodát halála elõtt. Ezen ne csodálkozzunk, mert mint tudjuk, egy másik személy, Luis Andreu, S.J. atya is látta a csodát és a Boldogságos Szüzet 6 órával halála elõtt, 1961. augusztus 8-án.
f) Érdekes az a mód, ahogyan Conchita a csoda nagyságát leírja. “Nagy dolog lesz a világ szükségleteivel arányosan”. Sokan úgy érzik, hogy a világ egy nagy égi eseményre szorul, hogy az felrázza, és az Istenhez visszavezesse. Megjegyzendõ, hogy a megpróbáltatás feltételes. Elkerülhetõ, “amennyiben a világ megváltozik”.
g) Conchita leírásában további felvilágosítást is ad a csodát illetõ-en Istennel való párbeszédébõl 1963. július 20-án. “Mikor történik meg majd a csoda? Meg fog több embert téríteni?” – kérdezte Urától. “Megtéríti az egész világot” – válaszolta az Úr”. “Orosz-ország is megtér?” – kérdezte. “Igen, Oroszország is megtér és ezáltal mindenki szeretni fogja Szíveinket” – felelte az Úr.
h) Conchita az egyetlen, akinek a Boldogságos Szûz a csodáról beszélt. Egybe fog esni egy egyházi eseménnyel és egy szentnek a megünneplésével, aki az Oltáriszentség vértanúja, továbbá csütörtökön este lesz, 1/2 9-kor. Nemcsak a községben tartózkodók látják, hanem a környezõ hegyeken tartózkodók is. A legnagyobb csoda lesz, amit Jézus tett a világnak. Semmi kétség sem lesz a felõl, hogy Istentõl jön és az emberiség javára történik. A csodát lehetséges lesz filmezni, vagy televízión közvetíteni, de nem megérinteni, a fenyõk között marad. A Szûzanya Conchitát 1965. január 1-én a fenyõknél, egy isteni figyelmeztetésre intette, ami meg fogja elõzni a nagy csodát. Min-denki fogja látni és tapasztalni az egész világon, és Istennek közvetlen cselekedete lesz. Felfogóképességünket meg fogja haladni. Ha valaki meghal tõle, az kizárólag az ijedségtõl lesz, amit a figyelmeztetés meglátása okoz. A figyelmeztetés a csoda elõtt lesz és ideje Conchita elõtt ismeretlen; célja pedig az lesz, hogy az embereknek lehetõséget adjon megjavulni a nagy égi jel elõtt.
Miután megvizsgálták a gyerekeket elragadtatás közben, az orvo-sok megállapítják, a hogy a garabandali eseményeket természetes módon nem lehet megmagyarázni.
Ekkor mondtam neki: “Milyen méltatlan vagyok, Szûzanyám, a sok kegyre, amit rajtad keresztül kaptam. De ugyanakkor te eljössz hozzám ma, hogy megkönnyítsed kis keresztemet, amelyet hordozok most”.
A Szûzanya válaszolt: “Conchita, nem teéretted jöttem egyedül. Összes gyermekemért jöttem, hogy õket közelebb hozzam Szíve-inkhez”.
A Szûzanya mosolygott: “Tudod, Conchita, hogy miért nem jöt-tem személyesen június 18-án, hogy a világnak szóló üzenetemet meghozzam? Mert fájt volna, ha nekem kellett volna megmonda-nom neked. De meg kell mondanom neked a ti saját érdekeitekért, és ha megtartjátok, akkor Isten dicsõségére. Nagyon szeretlek titeket és kívánom, hogy üdvözüljetek, és hogy mennyei Atyátokkal itt az égben egyesülni tudjatok, ugyanúgy a Fiával és a Szentlélekkel, Számíthatunk rád, ugye, Conchita?”
“Ha láthatnálak állandóan, akkor igent mondanék. De ha nem, akkor nem tudom, mert én olyan rossz vagyok” – feleltem. “Te tégy meg mindent, amit tudsz és mi segíteni fogunk”. “Ez az utolsó alkalom, hogy engem itt látsz (sera la ultima ves que me vea aqui”). De én mindig veletek és a gyermekeimmel fogok maradni” – mondta.
Ugyancsak mondta nekem: “Conchita, miért nem látogatod meg gyakrabban a Fiamat a tabernákulumban? Õ ott vár rád éjjel és nappal”.
Mindennek vége most már. A boldog pillanatok, amikor az ?gi Mamámmal lehettem, a legjobb barátnõmmel (ezt a kifejezést Conchita gyakran használta) és a Gyermek Jézussal, elmúltak. Megszûntem õket látni, de nem szûntem meg jelenlétüket érezni.
Még egyszer nyugalmat adtak lelkemnek, örömet és erõs vágyat, hogy hibáimat legyõzzem, és hogy minden erõmmel Jézus és Mária szívét szeressem, akik minket annyira szeretnek”…
A négy leány között, akiket a garabandali események érintettek, Conchita a leglényegesebb személy. Conchita vezetõ szerepe a fatimai Luciáéhoz hasonlítható. Nemcsak abban hasonlít Luciára, hogy Isten fõ eszköze volt, hanem mint Lucia, õ is adott nekünk egy történelmi írást, ami a garabandali események legalapvetõbb része. Lucia megírta “emlékeit” -, Conchita a Naplóját. Mindkét irat egyszerû és valószerû. Conchita 1962-ben kezdte el írni, amikor 13 éves volt és 1963 végén fejezte be, amikor még csak 14 éves volt. Ez a lelki napló közvetlen és mentes minden meg-szépítéstõl és kicseng belõle a valószerûség, meg a különleges kedvesség.
Garabandal több oknál fogva egyedülálló a történelemben a Mária-jelenések között. A jelenések száma, ami kétezer körül van, már eleve csodálatos. A jelenések valamint egy újfajta égi kapcsolat gyakori használata, nevezetesen a lelkük mélyén hallott üzenetek a nyilvánosság számára, különböztetik meg Garabandalt Lourdes-tól és Fatimától. A látomások ideje (1961. június 18-tól 1963. november 13-ig) és a látomás nélküli üzenetek idõtartama (1963. áprilisától 1966. februárig) már maga is egyedülálló. A dolgok, amiket meghirdettek a jövõre nézve, és amelyeknek még be kell következniük (a figyelmeztetés, a nagy csoda és a fenyõk feletti állandó jel, valamint a lehetséges büntetés) még különösebbek. Az idõ, amikor a jelenések történtek, a nappalnak és az éjszakának valósággal minden órájában, szintén rendkívüli. A másodlagos vagy kísérõ csodák bõsége – mint a látható szentáldozás csodája, a hívások, az elragadtatásos menetek és esések – mind szinte lenyûgözõ. A látnokok küzdelmei, a nehézsé-gek és ellenkezések, amelyek szinte állandóan kísérték az eseményeket, olyan rendkívüliek, hogy nem igen lehet rájuk természetes magyarázatot találni. A mód, ahogyan Garabandal áthidalta az akadályokat és szélesebb körökben is ismertté és elfogadottá vált, még egy, szinte hihetetlen tény az eseményekkel kapcsolatosan. Végül mindezek között a legfontosabb, hogy a garabandali jelenések terjedését mindenütt szinte csodálatos áldásözön kísérte gyógyulásokkal, megtérésekkel és a hit, valamint a felebaráti szeretet csodálatos erõsödésével. San Damianoban, (Olaszország, 1961 – 1968) Rosa Quattrininek (Mamma Róza) az egyszerû, szegény parasztasz-szonynak jelent meg a Szent Szûz. 1966-ban San Damianóban a Szûzanya említett Rózának egy az égen feltûnõ ,,nagy világító csillagot, amelynek farka van,” ami kétségtelenül az üstökös leírása. 1967-ben nagy sötétségrõl beszélt, amely érthetetlennek fog tûnni. Majd arról szól, hogy “Elõször minden ember szívébe jön a világosság,, majd az egész világot fénybe borítja.” “Ezzel a világossággal mentem majd meg gyermekeimet, sokan meg fognak térni.” 1968-ban nagy megpróbáltatások óráját említette, amely mindenkit félelemmel fog eltölteni.

Medjugorje
(Bosznia-Hercegovina 1981-tõl napjainkig) “Medjugorje szakadatlan felhívás; egyúttal az isteni élet és béke ígérete a hit, a megtérés és az ima segítségével; mindez beláthatatlan következményekkel jár az Egyház és az egész világ számára.” Ezekkel a szavakkal foglalta össze a medjugorjei üzenetek lényegét dr. Ljudevit Rupcic professzor 1985 õszén a püspöki kar számára. A hat látnok életkorban így következik egymás után: Vicka Ivankovic (szül.: 1964. júl. 3.), Mirjana Dragicevic (szül.: 1965. márc. 18.), Marija Pavlovic (szül.: 1965. ápr. 1.), Ivan Dragicevic (szül.: 1965. máj. 25.), Ivanka Ivankovic (szül.: 1966. ápr. 21.), Jakov Colo (szül.: 1971. jún. 3.) A Medjugorjei történések megértésében nagyban segít bennünket dr. Frane Franic spliti érsek egyik, 1983-ban tett kijelentése, miszerint a medjugorjei esemény két év alatt nagyobb hatást fejtett ki a hitéletre, mint a háború után eltelt 40 év “szokványos” lelkipásztori mûködése.
Huszonkilenc évvel az események után beszédes statisztikát is felállíthatnánk: több mint húszmillió zarándok, a tömegkommuni-káció, többféle újság, telefonszolgálat, videoszalagok, rengeteg könyv áll a medjugorjei események szolgálatában, s ezek szerte a világban terjesztik a Szent Szûz üzeneteit, s egyre bõvül azoknak száma, akik megtérnek, és Jézus útján járnak.
Úgy tûnik, a Szûzanya kézbe vette és irányítja a világ evangelizá-lását. Négy medjugorjei üzenetrõl tudunk: a béke, a megtérés, az imádság és a böjt. Égi anyánk ,,Béke Királynéjának” nevezte magát, s munkáját azzal kezdte, hogy az emberek számára egyértelmûvé tette a szív békéjének fontosságát. A Szentírásban igen sokat olvasunk a lélek, és a szív békéjérõl. A Bibliából tudjuk, hogy Jézus Krisztus ránk hagyta békéjét (Jn 14,27). A hívõ ember megérti, hogy a lélek krisztusi békéje az Isten hatékony munkálkodásának alapja. Ebbõl fakad a szeretet, az egység, ebbõl merít erõt a tanúságtevõ keresztény, ez a béke segítheti elõ a szívek, a nemzetek, az etnikumok és az Egyházak egymásra találását és alkotó együttélését.
,,Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megõrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban” (Fil 4,7). (Az idõközben lezajlott délszláv háború egészen sajátos fényben világítja meg Medjugorje békére szóló felhívását.) A Szent Szûz ez alkalommal nem csupán figyel-mezteti, és kegyelmi ajándékaival árasztja el a világot, de immár csaknem 30 éve közöttünk maradt, hogy tanítson és neveljen bennünket, s ez igen feltûnõ Medjugorjéban. Tanít, mit kell tennünk, s üzeneteit havonta szétküldik szerte a világba. Lehetetlen észre nem venni a pedagógiai szándékot. A Szent Szûz — mint jó anya a gyermekeit — úgy vezet, irányít és segít bennünket. A medjugorjei nevelés sikerének titka a napi imarend kialakítása, a rendszeres böjt és a szívós következetesség a lelki életben. A Szûzanya négyévi idõtartamra önként jelentkezõ fiatalokból közösséget hozott létre. Bárki tagja lehetett ennek a közösségnek, de feltétel volt a Szent Szûzre való teljes ráhagyatkozás. Úgy tûnik — s ez a közösség programjából is látnivaló — ezzel a néhány emberrel az Egyház Anyja egyrészt rá akart mutatni a kis közösségek jövõbeli hivatására, léleképítõ munkájára. A közösség programja igen kemény volt: napi három-órai ima, heti két napon (szerda és péntek) böjt kenyéren és vízen. A böjti napok száma gyakran háromra növekedett. A négyéves munka természetesen maga után vonta az élet teljes átrendezõdését. Emellett nyilván a rendszeres szentmisehallgatás, a szeretet és alázat gyakorlása és a heti egy, kettõ, majd három imádságos találkozás is feladata volt a közösségnek. A medjugorjei fiatalok közössége 1983. június 24-én kapta meg a szabályzatot. A Szent Szûz elsõdleges törekvése az volt, hogy ezeket a fiatalokat megtanítsa az elmélyült imára, mert amint mondta: egy kereszténynek mindennél fontosabb az elmélyült imaélet elsajátítása. Medjugorjéban egyértelmûvé válik a Mária-jelenések ismételten megfogalmazott célja, hogy megtisztuljon a föld, s az emberiség kiengesztelje az Istent. Ezért a megtisztulásért — s itt újra utalnunk kell La Salette-re — nagy árat kell fizetnie a világnak, ha nem hallgat Isten szavára. La Salette szerint Isten akkor is megtisztítja a földet, ha a végsõ eszközhöz (a fizikai megsemmisítéshez) kell folyamodnia a megátalkodottakkal szemben. - A látnokokat itt is meghurcolták, sok tortúrának tették ki valamennyit. A támadás azokat az egyháziakat sem kímélte, akik hitelt adtak a jelenéseknek. Miközben részt veszünk egy medjugorjei zarándoklaton, vagy informálódunk az eseményekrõl, fontos a Szent Szûz szándékára figyelni:

“A szavak, amit a világ tudtára adok: térjetek meg. Kérem Szent Fiamat, hogy a világot ne büntesse, de ti térjetek meg. Azt, amit Isten küld a világra, nem tudjátok, nem is fogjátok tudni és nem is tudhatjátok; de meg kell térnetek. Mondjatok le mindenrõl, legyetek mindenre készen! Mindaz, amit a világnak mondani akarok: térjetek meg!”
Egy másik helyen így szól az Istenanya: “Én mindig mondtam: térjetek meg, térjetek meg, térjetek meg. A megtéréstõl függ a jövõtök.” Ez a sürgetõ kijelentés az egész medjugorjei jelenséget világossá teszi, s alátámasztja, az ember választás elõtt áll. Vagy megtér, vagy nem lesz jövõje. Ezt tetszés szerint magyarázhatjuk, de a jelek szerint nincs harmadik lehetõség. A Szent Szûz — úgy tûnik — átvette a medjugorjei plébánia lelki életének vezetését, s egyben az üzenetek által egyre hatékonyabban formálja az egész világ lelkiségét is. Újra és újra biztat az imára és a böjtre. Ezek nélkül képtelenség megtérésrõl beszélni. A böjt fogalma többé-kevésbé világos az ember elõtt. Az ima mûvészetének megtanulása már sokkal nehezebb. A Szûzanya sok tanács mellett itt is ajánlja a rózsafüzért. A Szent Szûz arra bíztatja gyermekeit, hogy “állandóan égõ kívánságot és vágyat érezzetek Isten után”, és “imádkozzatok, amikor tudtok, imádkozzatok, ahogyan tudtok, de imádkozzatok egyre többet.” Feltétlenül észre kell venni a szünte-len imádságra (1 Tessz 5,17) való felhívást. Égi anyánk nagyon sok imát kér a példamutató keresztényi élet megvalósításán túl is. Legalább félórát reggel és este. Ez az ima legyen mélyen átélt. Napközben is keressük Istennel a kapcsolatot, amikor csak lehet-séges. A Szent Szûz a sok imádság egyik akadályát a televízióban látja. Ezért fontos az okos idõbeosztás. Az ima idejét soha ne rövidítsük meg. Az imádság legyen életünk középpontja. A Mária-jelenések során a Boldogasszony szinte minden alkalommal titko-kat bíz a látnokokra. Medjugorjéban is így van. Ezek egy része személyükre, a másik a világ sorsára vonatkozik. A medjugorjei gyerekek tíz titkot kaptak a világ jövõjével kapcsolatban. A Szûzanya jelenései után szép, állandó és elpusztíthatatlan jel fog maradni Medjugorjéban a jelenés hegyén. Addig az idõ a kegye-lem ideje lesz. A jel feltûnése elõtt három nappal a látnokok három titkot (ez három figyelmeztetés az emberiséghez) nyilvánosságra hoznak. A figyelmeztetés, valamint a jel után — ha még mindig nem fordul a világ Isten felé — büntetõ ítélet következik be. Mirjana szerint bár a büntetés enyhíthetõ, de biztosan bekövetkezik, mert nem képzelhetõ el, hogy az egész világ meg fog térni. A medjugorjei események, üzenetek, jövendölések sok tekintetben hasonlítanak Garabandal üzenetéhez. A Szent Szûz szerint a huszadik század a sátán hatalma alatt van: “Amikor a rátok bízott titkok megvalósulnak, az õ hatalma megtörik. A sátán agresszívvé vált, mert hatalma veszendõben van. Szétrombolja a házasságokat, viszályt szít a papság között… Éppen ezért védjétek magatokat imádsággal, böjtöléssel, de mindenekelõtt közösségi imával. Újra kezdjétek el használni a szenteltvizet, hordjatok magatoknál megszentelt tárgyakat, és helyezzétek el azokat lakásaitokban.” Meg kell még említeni a hely szentségét, amelynek valamennyi nyitott lelkû zarándok hatása alá kerül. A Medjugorjét megjárt ember szinte kivétel nélkül meghatottan beszél lelki él-ményeirõl, és visszavágyakozik a kegyhelyre. Szoktuk néha emlegetni a ,,kiimádkozott tér” fogalmát, ami áhítatra indít. Örvendetes, hogy II. János Pál pápa is hitelt ad a jelenéseknek. Gray bíboros errõl Glasgow-ban így nyilatkozott: ,,Tudom, hogy magánszemélyként a pápa elfogadja a medjugorjei eseményeket…, mert erre a jelenések gyümölcsei a bizonyítékok.’” (Zarándok.hu)


Mária Basilea Schlink, dr
(1904 Darmstadt + 2001) a Mária-testvériség alapítója, evangélikus- karizmatikus. “A föld tele van a bûn borzalmaival, amelyeket manapság ráadásul dicsõítenek is. Ez Isten ítéletét vonja maga után. Nem lehet másként: ha Isten a szeretet, ítélnie kell, különben a bûn örökké megmaradna, s vele a földünk pokoli állapota is. Ezért jön Isten ítélete, mert Isten nem akarja, hogy csak a bûnt és a poklot ízlelhessük meg. Sokkal inkább szeretné megtisztítani az õ világát, hogy az megújuljon, s végül elérje a tökéletességet. Így hát föl kell készülnünk arra, hogy az egész világ egy büntetõ ítélet elõtt áll. Ezért úgy kell élnünk, hogy egyre tökéletesebbek legyünk, s ne essünk áldozatul ennek a megsemmisítõ ítéletnek, hanem valahogyan megmenekülhessünk….A (jelenlegi) katasztrófákban megtapasztalhatjuk Isten elõ-ítéleteit, hiszen a kezdõdõ végidõket éljük. (v.ö: Haiti földrengés – szerk. megj.). Egy nukleáris háborúban megmérgezõdhet az összes víz, s nem lehet többé inni belõle…Az elkövetkezendõ ítéletben, amely világunkra fog jönni (Iz 4,3; 6,13; 10,20), minden attól függ, hogy a szent maradékhoz tartozzunk. Nem hangsúlyozhatjuk eléggé, milyen szörnyû lesz az ítélet…..Az ítélet, mely jönni fog, vagyis a tûzítélet, nem hasonlítható a korábbiakhoz (özönvízhez).

***

Az elmúlt 2000 év folyamán az Egyház több mint 772 (egyesek többször is részesültek jelenésben, összesen 2000 alkalommal) jelenésrõl tud. Az elsõ ezer évben mindössze 24-szer, a következõ kilenc évszázadban 375-ször, s a huszadik században, eddig, 372-szer jelent meg Mária “az Ég Királynõje”. Üzenetei hasonló tartalmúak: megtérés, bûnbánat, a bûnök elhagyása, Mária üdvtör-téneti szerepének kihangsúlyozása és Isten ítélete a világ felett.

Forrás: http://www.freeweb.hu/jelenesek/