2013. október 29., kedd

Engesztelés az egyház hagyományában

Dr. Szederkényi László: Az engesztelés és a kiengesztelődés a szenthagyományban
A cikk pdf formátumban

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei2013. október 17. Szentségimádáson Jézus…
Drága gyermekeim, Szívemnek választottjai! Hamarosan nagy dolgoknak lesztek tanúi. Készüljetek! Éljetek szüntelen készenlétben! Várjatok Engem, mint az okos szüzek, mert hamarosan visszajövök dicsőségemben. Mindaz, aki olvassa szavamat, és tettekre is váltja, nagyon, nagyon boldog lesz, amikor visszajövök erre a földre. De mindazok, akik elolvassák, de tettekre nem váltják, el akarnak majd rejtőzni Előlem, de nem lesz számukra hely. Tekintetem elől el nem menekülhetnek. Saját cselekedeteik lesznek a vádlóik. Tetteik szerint fogom megítélni őket. 
Drága gyermekeim, Szívemnek választottai! Ne hallgassatok azokra, akik megtiltják nektek, hogy üzeneteimet elolvassátok! Ők süketek és vakok kegyelmeim befogadására. Hasonlítanak a farizeusokhoz, és a törvénytudókhoz, akik ugyanígy elutasították tanításomat. Még a csodáknak sem hittek, amelyeket a szemük előtt műveltem. Végül csúfos kereszthalálra adtak Engem hatalomféltésből, mert nem akarták elismerni, hogy Én vagyok a Messiás. De feltámadásommal még több hívet szereztem Magamnak, és kereszthalálom által még több követőre találtam. 
Gyermekeim! Újra mondom: ne higgyetek azoknak, akik meg akarják tiltani, hogy próféciáimban higgyetek! Hisz a saját szemetekkel láthatjátok ezek beteljesülését. Engedelmeskedjetek felhívásaimnak, amelyeket kiválasztott gyermekeimen keresztül üzenek nektek, úgy, mint Szent József, aki hitt az angyal szavának. Feleségül vette Máriát, mert hitte, hogy Én, az Isten Fia vagyok. Majd elmenekült Velem, és Máriával Egyiptomba, mert hitt az angyalnak, aki megmondta neki, hogy az életemre akarnak törni. Azonnal cselekedett. Még éjnek idején útnak indult a Szent Család. Vállalta az áldozatot, a fáradtságot. Ha nem engedelmeskedett volna Isten üzenetének, Szent Anyámat megkövezték volna a zsidótörvények szerint, mert nem lett volna apja a gyermekének. Ezzel meghiúsult volna Isten örök terve. Hasonlóképpen, ha Szent József, a nevelő apám nem menekült volna el azonnal Betlehemből, Heródes emberei Engem is lemészároltak volna. Hisz Miattam, hatalomféltésből küldte oda gyilkosait Heródes. Látjátok, mindaz, aki nem működik együtt Istennel, meghiúsítja magában Isten rá vonatkozó örök tervét, amely az életszentség, és az üdvösség. Azt mondják, hogy az utolsó apostollal lezárult a kinyilatkoztatás. Ez annyiban igaz, hogy senki sem hirdethet Isten nevében mást, mint ami a Szentírásban áll. De Én ugyanaz vagyok tegnap, ma és mindörökké, és fenntartom Magamnak a jogot, hogy szóljak hozzátok kiválasztott prófétáimon keresztül. Figyelmeztetlek benneteket, és felkészítelek az eljövendő eseményekre, amint ezt kezdettől fogva megtettem, amióta ember él a földön. 
Gyermekeim! Most már látjátok, milyen fontos az együttműködés Istennel. Nem elég megtartani a törvényeket, ezt Szent József is megtette. De engedelmeskednie kellett az angyal figyelmeztetésének, hogy beteljesítse Isten örök tervét. Ez rátok is vonatkozik. Olvassátok el figyelmesen üzeneteimet, és váltsátok tettekre! Engedelmességetekre adom kegyelmemet. Az engedelmes angyalok mind szentek, és a mennyben vannak. Az engedetlenek letaszíttattak a pokolba. Higgyetek szavaimnak! Vessétek össze a Szentírással! Ha tartalmilag megegyezik vele, akkor Tőlem vannak. Ha ellenkezne vele, akkor vessétek el! Az Én Tanításom szent, mint ahogy Én Magam is Szent vagyok. Ezt mondtam: az ég és a föld elmúlnak, de az Én Igém soha el nem múlik. Mint ahogy az égből lehulló eső megtermékenyíti a földet, úgy az Én Igém is beteljesül. Ezért drága gyermekeim, újra mondom: tartsátok nyitva a szemeteket! Lássátok meg az idők jeleit! Olvassátok az Evangéliumot! Már minden jel itt van, amely dicsőséges visszajövetelemet megelőzi. Már csak egy jel van hátra, a nagy csaló, az Antikrisztus színre lépése. A rejtekből már régóta működik. Nemsokára megmutatja, és imádtatja magát. Sokan be fognak dőlni neki. Tudjátok, kik lesznek ezek? Elsősorban azok, akik nem ismerik az Evangéliumot, és üzeneteimet, amelyet felkészítésül és figyelmeztetésül adok a világnak. Mindez az Én nagy kegyelmem, hogy megóvjalak benneteket az elbukástól, és az örök kárhozattól. De mint ahogy Szent Józsefnek is engedelmeskednie kellett az angyal szavának, úgy nektek is engedelmeskedni kell hozzátok szóló üzeneteimnek, hogy megmentsétek a lelketeket a sátán ravasz cselszövéseitől, és elnyerjétek az örök életet. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
Drága kislányom, Szívemnek kedves választottja! Add Nekem szívedet egészen újra meg újra, életed minden pillanatában! Ne hagyd, hogy a földi gondok elrabolják! Pihenj meg Szívemen! Adj át Nekem mindent! Örömöt, bánatot, sikert és kudarcot egyaránt! Itt minden elmúlik, de Én örök vagyok. Pihenj meg Szívemen, amelyet neked adok! Elsősorban minden Szentáldozásban, de minden Felém irányuló szeretet megnyilvánulásodra is. Szeress Engem lángolóan! Erősen higgyed, hogy Én a tied vagyok, és te az Enyém! Ezen kívül ne érdekeljen semmi, mert csak ez az egy a fontos. A mi szeretet kapcsolatunk és állandó együttlétünk a mennyben örökké folytatódni fog. Ezért szálltam alá a mennyből, hogy egészen közel legyek hozzátok, hogy Velem egyesüljetek, hogy a szívetekben lakjak, hogy Én legyek lelketek Királya, a ti boldogságotok, békétek legjobb Barátotok, Bizalmasotok. Én legyek, Akiben feltétel nélkül megbíztok, Akinek mindent őszintén elmondotok. Én legyek a ti Tanítótok, Akinek feltétel nélkül engedelmeskedtek. Ha így éltek, nagyon boldoggá tesztek Engem, Én pedig örök jutalommal ajándékozlak meg benneteket a mennyben. Magamat adok nektek. Lélekben örökre egyesülve lesztek Velem, ami felfoghatatlan boldogság most számotokra, és Magammal együtt nektek adom az országot, amelyet Atyám öröktől fogva azoknak készített, akik szeretik Őt. 
Drága gyermekeim! Elképzelni sem tudjátok, milyen boldogságot készített nektek Atyám. Igyekezzetek úgy élni, hogy ezt el is nyerjétek! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2013. október 20. Szentségimádáson Jézus…

„Drága gyermekeim! Az idő elérkezik. Beteljesül mindaz, amire felkészítettelek benneteket. Ha figyelmesen olvassátok hozzátok szóló üzeneteimet, elfogadjátok, és tettekre váltjátok, elnyeritek az örök üdvösséget. De ha nem, úgy könnyen hiszékenyekké válhattok az Antikrisztus tévtanítására. 
Gyermekeim! Figyeljétek a jeleket! Hamarosan meg fogtok Engem látni dicsőségemben. Készüljetek! Bánjátok meg bűneiteket, és éljetek életszentségben! Járuljatok gyakran, lehetőleg naponta Szentáldozáshoz! Ha hagyjátok magatokat Általam átformálni, Én rövid úton szentekké teszlek benneteket. 
Drága gyermekeim! Az idő rövid. Éljetek szüntelen készenlétben! Hamar lezárul ez a korszak. Egy új következik A béke és a szeretet korszaka. Az Isten ismeret kora. A Szentlélek kiáradása minden emberre. Megkötözöm ezer évre a sátánt, és a pokol fenekére vetem. Lerombolom bálványait, amelyeket az emberek elé állított, hogy elvegye a lelkeket Tőlem, az egy igaz Istentől, legnagyobb Jótevőjüktől, Megváltójuktól. Ami most jön a földre, az még sohasem volt. A menny leszáll a földre, és az élő Isten uralkodik a Szentlélek által. Minden ember telve lesz az Isten ismeretével. Senki sem fogja kérdezni: hol imádjuk? Mindnyájatok szívében fogok élni a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Az emberek nagyon boldogok lesznek, és sokat fognak imádkozni. Minden nap Szentmisére járnak, és imádni fognak Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségben. A föld bőven megtermi gyümölcsét. 
Gyermekeim! Ez egy nagyon boldog korszak lesz. Készüljetek, mert hamar eljövök megítélni a világot. Tűz által tisztítom meg a földet. Forduljatok el bálványaitoktól! Mindent itt hagytok. Egyedül az élő Istent imádjátok, Aki három Személy, és csak Őt szolgáljátok! Ha tudnátok, mi vár rátok országomban, szemétnek tekintenétek az Én fölséges ismeretemhez képest mindent. 
Gyermekeim! Térjetek meg Hozzám! Várlak benneteket. Üdvözíteni akarlak titeket. De nélkületek nem tudlak, mert szabad akaratot kaptatok, ami a legnagyobb méltóság a földön, de a legnagyobb felelősség is. A ti döntéseteken múlik örök sorsotok. Ma még választhattok, de hamar lezárul életetek. Jól vigyázzatok, mert odaát cselekedeteitek következményei szerint fogtok örök boldogságban élni, vagy vég nélkül szenvedni. Fogadjátok meg szavam! Én a javatokat akarom. Megáldalak titeket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”2013. október 28. Szentmisén, Szentáldozás után Jézus…

 
„Adj hálát minden Szentáldozásért, mert csak értetek, igaz lelkekért maradtam köztetek. A sátánisták elvisznek Engem szeánszaikra, szeggel szurkálják Testemet, késsel darabolnak, leköpnek, és Rám taposnak. Mérhetetlenül fáj ez Nekem, szerető Szívemnek, Aki értük is kínhalált haltam.” Mindezt oly szomorúan és szenvedésekkel telve mondta az Úr, hogy sírva fakadtam. Azt hittem, hogy fájdalmamban megszakad a szívem. Majd ezt kérdeztem Tőle: Uram, mit tegyek, hogy méltóképpen engeszteljelek ennyi megszentségtelenítésért, fájdalomért? Az Úr Jézus ezt válaszolta: „Menj végig a megkezdett úton! Tarts ki tántoríthatatlanul! Én még életedben igazollak. Ne kérd, hogy mielőbb vegyelek Magamhoz! Csak akkor, amikor Én akarom. Csak így teljesíted rád vonatkozó örök tervemet. Megáldalak Szívem túlcsorduló szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
Szentírási megerősítés: Zsidóknak Írt levél 12, 22-25: „…ti Sion hegyéhez járultatok…Jézushoz, a ránk hulló Vérhez, amely hathatósabban kiált, mint Ábel. …ne utasítsátok vissza azt, Aki hozzátok szól.”

Keresztények böjtölnek Dél-Koreában az atomenergia ellen

Az Egyházak Világtanácsának 10. közgyűlésével párhuzamosan, mely Puszanban zajlik szeptember 30. és november 8. között, a dél-koreai keresztények 40 napos böjtöt és imát tartanak az atomenergia-felhasználás ellen az EVT közgyűlésnek helyt adó Busan City Hall előtt.
Az EVT Élet Istene, vezess minket igazságra és békére című közgyűlését választották tiltakozásuk alkalmául az atomenergia ellen küzdő, dél-koreai keresztények, akik a tanácskozással párhuzamosan 40 napos böjtbe és imába kezdtek. Az akcióval az atomfelhasználás veszélyeire kívánják felhívni a figyelmet, illetve azt szeretnék elérni, hogy zárják be Dél-Korea legrégibb atomerőművét, mely az EVT közgyűlés helyszínétől csupán 20 kilométerre működik.
A tiltakozók a nemzetközi figyelmet is rá kívánják irányítani a nukleáris energia veszélyeire, illetve arra, hogy a Koriban működő atomerőmű közelsége miatt az EVT közgyűlés helyszíne is veszélyzónába esik. A 35 évvel ezelőtt létesített üzemben sorozatosak az üzemzavarok, melyek következtében gyakran a reaktor is leáll.
A résztvevők a tiltakozó akció kezdete óta minden nap a következő imát mondják el: „Bocsásd meg, hogy az atomenergia könnyelmű felhasználása által környezeti katasztrófákat okoztunk, és veszélyeztettük az emberiség túlélését. Azért imádkozunk, hogy az emberiség felhagyjon a súlyos környezeti és emberi károkat okozó nukleáris erő felhasználásával. Azért imádkozunk, hogy béke köszöntsön a világra, hogy az emberi méltóságot mindenki tiszteletben tartsa, és hogy az atomerőműveket környezetkímélő, megújuló energiaforrások váltsák fel.”
A világ országai közül Dél-Koreában a legnagyobb az atomreaktorok sűrűsége. A kelet-ázsiai állam a nukleáris energiatermelés tekintetében a világrangsor hatodik helyén áll. A négy erőműben működő 21 atomreaktor az ország energiaigényének 35 százalékát fedezi. A jelenlegi kormány az erőműpark bővítését tervezi, melynek célja, hogy 2024-re az atomenergia az ország áramellátásának 50 százalékát fedezze.
La Croix/Magyar Kurír

Született előadóként uralja a színpadot.Profikat megszégyenítő módon rappel a lengyel pap a hit élményéről

Zseniális! Több vallásos hip-hopot lengyelül! Ha minden pap így közelítene a dolgokhoz, akkor a fiatalok gyakrabban tűnnének fel a templomban, és jobban elmélyülne a hitük. Nem vagyok hívő, de ez nem számít. Csodás szám. Üdvözlet és tisztelet az atyának!
Ilyen és ehhez hasonlóan lelkes hozzászólások olvashatók a lengyel Ks. (ksiadz) Jakub, vagyis Jakub atya Szabadság (Wolnosc) című száma alatt a legnagyobb online videomegosztó oldalon.


A dalt a cikk írásakor már több mint 450 ezren látták, és a kommentek szinte kivétel nélkül lelkesek. Sokan a koncertek időpontja után érdeklődnek, megdöbbenésüknek és pozitív csalódásuknak adnak hangot, míg mások kifejtik, hogy számos „hivatásos” rappert is megszégyenít a fiatal wroclawi pap. Az említett szám szövege többek között arról szól, mennyi szabadságot és lehetőséget ad az Isten, aki – idézve a refrént, amit egy szerzetes énekel – a „királyok királya, az urak ura”.
Jakub atya igazi médiajelenséggé vált Lengyelországban, cikkeket írtak róla és rövid riportfilm is készült a tevékenységéről. Saját honlapja és Facebook-oldala van, amit jelenleg több mint 16 ezren követnek, idén október elején pedig 16 számot tartalmazó albumot jelentetett meg Elhívás (Powolanie) címmel. A CD borítója tömör összefoglalóját adja a Jakub Bartczakként született lelkipásztor kettős elhivatottságának: egy kezet látunk, ami egyszerre fogja marokra a mikrofont és tart rózsafüzért.
Nem véletlenül csodálkoznak rá sokan az atya számait követő kommentekben a magas minőségre, a fülbemászó dallamokra és a rafinált zenei alapokra. Jakub atya ugyanis nemcsak hogy igazi profikkal dolgozik együtt, de maga is a rap szerelmese volt kamaszként, éppen ezért csöppet sem áll rosszul neki, amikor a klipekben ugyanolyan mozdulatokkal nyomatékosítja a szövegeit, mintha Brooklyn és nem a lengyel Szilézia fővárosának számító Wroclaw lett volna a szülőhelye.
Jakub atya a bő nadrágot reverendára cserélte, de a szövegírás ugyanúgy a szenvedélye maradt
Fotó: Facebook

Tizenkét éve még Mane művésznéven rappelt Wroclaw Biskupin nevű negyedében a helyi bandákban. Az akkori képekről egy kapucnis, baseballsapkát viselő suhanc néz vissza. Jakubot és bátyját az édesanyjuk kezdettől fogva támogatta hobbijukban, holott nem kifejezetten rajongott ezért a zenei műfajért. Ennek ellenére ő vette nekik az első mikrofont, és segített a korai demófelvételek rögzítésében is. Jakubnak szenvedélye volt a szövegírás, de ugyanilyen vehemenciával érdeklődött a hit kérdései iránt is. Egyik gyónása alkalmával a pap, aki nem láthatta öltözetét, csak a fiatal srác szavaival találkozott, megkérdezte tőle, hogy nem gondolkodott-e a papi hivatáson.


A szavai töprengésre indították Mane-Jakubot, aki végül úgy döntött, jelentkezik a szemináriumba. Nehezen talált rá a saját útjára, többek között azért is, mert a hip-hop műfaj elkötelezettjeként mindennél előbbre valónak tekintette a szabadságot. Mára viszont minden a helyére került benne. A rappelés akkor tért vissza az életébe, amikor kitalálta, a katekizmust néhány szám segítségével próbálja meg elmagyarázni a hittanórákra járó gyerekeknek. Az első klip után azután csak nagyon rövid időnek kellett eltelnie, hogy Jakub atya több ezer fős közönséget biztasson a különféle egyházi kötődésű fesztiválokon: kezeket a magasba!
Persze nem csak lelkes véleményekkel találkozni a jelenség kapcsán. Olyan kommentelő is akad, aki állítása szerint sohasem gyónna egy ilyen papnál. Vannak viszont olyan hitoktatók, akik már beépítették a „Jakub-módszert” az iskolai hitoktatásban, mivel a tapasztalatok azt mutatják, a gyerekek nagy örömmel jegyzik meg a katekizmus alapvetéseit, ha rímekbe szedve, kórusban felelhetnek a tanár vagy a pap kérdéseire. Egyelőre ő az egyetlen rappelő pap Lengyelországban, de nem az egyetlen olyan egyházi ember, aki a populáris műfajok segítésével vagy szokatlan produkcióval kívánja közelebb hozni a katolicizmust a ma emberéhez. Ennek alátámasztására következzék zárásképpen egy különös felvétel:

mno.hu