2011. június 1., szerda

A Szent Arc tisztelete

Fontos üzenet a most következő nehéz időkre.

A Mennyei Atya szavai.
"Gyermekeim! A szörnyű napokban, amelyek az emberiségre várnak, isteni Fiam Szent Arca valódi segítség lesz(kendő, mely könnyeket töröl), mivel mögé fognak rejtőzni igaz gyermekeim. A Szent Arc valóságos áldozati adomány lesz, amely enyhíteni fogja az emberiségre váró büntetéseket.
Azokban a házakban, ahol a Szent Arc képe jelen van és tisztelik, világosság lesz, hogy megszabaduljanak a sötétség hatalmától. Utasítani fogom angyalaimat, hogy azokat a lakóhelyeket, ahol Fiam  Szent Arcának képe van, jelöljék meg és őrizzék meg gyermekeimet a bajoktól, amelyek a hálátlan emberiségre zúdulnak.
Gyermekeim! Legyetek mindnyájan a Szent Arc igazi apostolai és terjesszétek mindenütt e tiszteletet! Minél jobban el fog terjedni, annál kisebb lesz a csapás."
Szent X. Piusz:
" Gyermekeim! Ha a Szent Arc tiszteletének, az egész világon történő terjesztésére vonatkozó utasításaimat követték volna az emberek, ezáltal mindkét világháborút megakadályozhatták volna.
Megadtam a szükséges utasításokat, hogy minden templomban, kolostorban és a keresztény családok házaiban a Szent Arc méltó helyet kapjon. Azonban e tisztelet nem az én utasításomnak megfelelően terjedt el, s csak kis mértékben történt meg terjesztése. Mivel Jézus Krisztus Szent Arcának tiszteletére nem fektettek hangsúlyt, ezzel kiváltották az Örök Atya haragját az emberiség iránt, s így megengedte a két szörnyű világháborút.
Most ismét kéri az Ég a Szent Arc képének elterjesztését és annak tiszteletét. A templomokban, kolostorokban és a keresztény családok házaiban méltó helyen helyezzék el ezt a képet. Ha ez a tisztelet elterjed, meg fogja kímélni az emberiséget a harmadik világháborútól, amely félelmetes és borzasztó lenne. Ha a Szent Arc tisztelete az egész világon elterjed, az Örök Atya ki fog engesztelődni, mivel Fia eltorzított Arcára tekintve részvéttel lesz az emberiség iránt, Krisztus Arca ugyanis az egész emberiséget jelképezi."
Mennyei Atya:
"Biztosítalak benneteket, hogy mindazok,  akik e tiszteletet terjesztik, már itt a Földön és majd a másvilágon is bőséges jutalmat nyernek. Kérjétek mindig, hogy Fiam Szent Arca bevésődjék szívetekbe."
Boldog Pió atya:
" Fiam! Én, a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Arca iránt rendkívül nagy tisztelettel és szeretettel viseltettem. A Szent Arc tisztelőinek páratlanul nagy dicsőségük van a mennyben. Ők egészen közel vannak Jézushoz, és az Ő megdicsőült Arcát szemlélik. A Szent Arc igaz tisztelői mát itt a Földön is túlcsorduló kegyelmeket kapnak, hogy szentekké lehessenek. De ahhoz, hogy ezt elérhessék, az isteni Mester keresztjével egyesülve kell élniük: mert kereszt nélkül nincs szentség. Jézussal együtt keresztre kell magukat feszíteniük, és a Szűzanyához könyörögni szüntelen közbenjárásáért."
Jézus:
" Bizony mondom nektek, ti mindnyájan, akik isteni Arcomat hittel, alázattal és és részvéttel tisztelitek, kik szenvedésemről és halálomról elmélkedtek, s bűnrészesnek ismeritek el magatokat, számtalan kegyelmet ígérek nektek, és soha nem hagylak el benneteket. Megígérem nektek, hogy az egész örökkévalóságon át szemlélhetitek majd Arcomat."
Szűzanya:
Ó, gyermekeim! Mily nagy öröm van a Mennyben azok láttán, akik térden állva imádják Jézus Krisztus Arcát. Bár minden ájtatosság jó és az Égbe vezet, mégis a Szent Arcnak ez a tisztelete--- a Szentháromság határozott kívánságára---, egészen különleges jelentőséggel bír.
Az arc,az emberi méltóság kifejezője, és Jézus éppen ebben a méltóságában sértették meg. Ezért kell az Üdvözítőtől éppen a Szent Arc méltó tisztelete által bocsánatot kérni, Őt engesztelni. Az arc a lélek tükre. A Szent Arc tisztelőiként nektek kellene azt lemosni, letörölni, a töviseket kihúzni, a sebeket gyógyítgatni. S hogyan? Az isteni Arc előtt végzett imáitokkal és áldozataitokkal.
Biztosítalak benneteket, kedves gyermekeim, hogy a Szent Arc tisztelői mind nagy világosságban részesülnek, hogy a végső idők titkait megértsék. Mint Édesanya biztosítalak benneteket, hogy ti mindnyájan, kik különleges tisztelettel vagytok a Szent Arc iránt, egészen különleges világosságot kaptok, az égi hazában pedig egészen közel lesztek az Üdvözítőhöz.
A Szent Arc tisztelőiként mindezeket a kegyelmeket megkapjátok. Ne szalasszátok el ezeket a kegyelmeket, mert könnyen el is veszíthetitek azokat.
Kedves gyermekeim!
Ügyeljetek arra, hogy otthonaitokban minden nap legalább egy rövid imát intézzetek Jézus Krisztushoz, Szent Arcához. Sohase felejtsétek el, hogy felkeléskor üdvözöljétek Őt, és mielőtt nyugovóra tértek, kérjétek áldását. Így fogtok az égi hazába jutni."
Jézus:
"Gyermekeim, ha isteni Arcomat szemlélitek, akkor megértitek mily könyörületes az Én Szívem. Arcom a Szívem tükre. Megmutatja nektek, hogy alázatos és irgalmas szívű vagyok, és hogy a Szívem oly nagy, benne minden keresztény helyet kap. Szívem szeretete olyan nagy,hogy Vérét az utolsó cseppig kiontotta. Létezik-e nagyobb szeretet, mint e Szív teljes odaadása, amely minden embert magába zár. Nézzétek vérrel és porral borított , zúzott, feldagadt, ellenségeimtől meggyötört Arcomat. Gondoljatok arra, hogy Szívem ekkor mily nagy fájdalmat és szomorúságot érzett, mennyire szenvedett. Engeszteljétek ezért isteni Arcomat, hogy fájdalommal telt Szívemet megvigasztaljátok.
Gyermekeim! Ha ezen az úton haladtok tovább, eljuttok az Oltáriszentség bensőséges szeretetéhez . Nézzétek, hogy pazarolom rátok szeretetemet általa. Testemet adom nektek enni, és Véremet adom, hogy tápláljam lelketeket, s hogy ezáltal elnyerjétek az örök boldogságot.
Gyermekeim! Tudjátok mi okozta Szent Édesanyámnak a legnagyobb fájdalmat? Minden szépség nélküli, eltorzult Arcom megpillantása. Azé az Arcé, melyet szent kezével oly gyakran simogatott. Mily fájdalom volt Szeplőtelen Szívének Szent Arcomat így eltorzítva látni. Inkább hasonlított egy leprás arcához, mint Fiáéhoz. Tudjátok viszont, mi volt a legnagyobb öröm Szent Édesanyám számára, melyben Nagypénteki kínszenvedésem után részesült?
Megdicsőült Arcom, melyben látta Istenségemet. Valahányszor isteni Arcomat engesztelitek, Szent Édesanyám  Fájdalmas és Szeplőtelen Szívét is vigasztaljátok. Ha azonban Arcomat megvetitek, Anyám Szívét mindannyiszor tőr járja át. Ajánljátok fel Szent Arcomat mennyei Atyámnak, és Ő megkönyörül rajtatok. Kérlek mindnyájatokat, tiszteljétek Szent Arcomat, és tegyétek méltó helyre otthonaitokban, hogy a mennyei Atya kegyelmekkel halmozzon el benneteket, és megbocsássa bűneiteket. Ünnepélyesen megígérem, hogy akik Szent Arcom tiszteletét és engesztelését terjesztik, azokat megóvom az emberiségre váró büntetéstől.Ha a büntető ítéletkor meghalnának, akkor vértanúként halnak meg, és a szentek közé jutnak. Ezen kívül megvilágosulásban részesülnek a szörnyű zűrzavar idején, amely az Egyházban lesz. Szent Édesanyám által jöjjenek hozzám mindnyájan. Bizony, bizony mondom nektek , hogy aki Arcom tiszteletét terjesztik, megkapják azt a kegyelmet, hogy egyetlen hozzátartozójuk sem kárhozik el, a tisztítótűzben lévők pedig hamarosan kiszabadulnak. Mondjátok meg az embereknek: Mennyei Atyám kijelentette, hogy aki ellen áll annak, hogy isteni Arcom tiszteletét terjesszék, az képtelen lesz Isten titkait megérteni, és sokat fog botladozni. Atyám mondja: Isteni Arcom Őt ábrázolja. Megígérem azoknak, akik ezt a tiszteletet nem értik, de Édesanyámhoz esdekelve világosságért könyörögnek, elnyerik a felismerést."
Krisztus Király:
"Imádjátok isteni Arcomat, hogy megértsétek Szívem szeretet-tüzét. Szívem szeretete ugyanis isteni Arcomon keresztül sugárzik ki.
Szeretett gyermekeim! Nézzétek vérrel, izzadsággal, köpésekkel, véraláfutásokkal borított Arcomat. S rajta keresztül lássátok meg, hogy Szentséges Szívem milyen. Isteni Arcomon keresztül megismerhetitek, mily határtalanul szeretlek titeket. Benne tükröződik megbántott, az emberek bűnei által meggyötört Szívem.
Gyermekeim! Valahányszor isteni Arcomat engesztelitek, Szívem megtelik irgalommal, és ezáltal sok bűnös megtér. Nézzétek vérző Arcomat!Mi  mondanivalóm van számodra? Van e még mondanivalód számomra? Valójában hallgatsz-e még rám? Van-e még részvéted Irántam, amikor így látsz? Érted szenvedtem el."
A Szűzanya  könyörög:
"Segítsetek, hogy a Szent Arc tisztelete széles körben elterjedjen, és minden házba eljusson. Így még sokat elháríthattok a súlyos büntetésekből"
Urunk, mutasd meg nekünk Arcodat és megmenekülünk!"

Két alkalommal (1995. február 17-én és március 15-én) vérzett a címlapon látható Szent Arc-kép Cotonou-ban (Benin), Nyugat-Afrikában.
A tények
1995. februárjában Cotonou-ban (Benin), Nyugat-Afrikában egy18 x24 cm nagyságú bekeretezett Szent Arc kép vérezni kezdett. Amikor a sürgősen odahívott orvos megérkezett, nem tudott vérmintát venni, mivel a vér már megalvadt. Mindez 13 szemtanú jelenlétében történt, akik jelen voltak, amikor egy hang így szólt: „Majd ismét eljövök és az orvos be fogja tudni fejezni a vizsgálatot.” Kémcsöveket készítettek ki, hogy a vért felfogják.
1995. március 15-én kb. 17 órakor a Szent Arc ismét bőségesen vérezni kezdett, úgy, hogy a vért már fel tudták fogni. A kémcső negyed részig volt tele, amikor a hang ezt mondta: „Elég, magam fogom feltölteni.” Az orvos megállapította, hogy a kémcső negyedéig volt tele, majd kb. 45 perc múlva teljesen tele lett. Hogyan történt ez? Nem tudta megmagyarázni, csak csodálkozott, 12 tanú volt jelen. Oly erősen vérzett a kép, hogy a Szent Arc vonásait alig lehetett felismerni.
A vért megvizsgálták, és az eredmény a következő volt: emberi vér. A vércsoport: AB, Rh pozitív.
IMA

 SZERETETT JÉZUSOM IMÁDÁSRA MÉLTÓ ARCA!
 IMÁDLAK ÉS SZERETLEK TÉGED LELKEM MINDEN EREJÉVEL.
 ALÁZATTAL KÉRLEK, HOGY ISTEN KÉPÉT ÁLLÍTSD HELYRE BENNEM.
 TISZTA SZÍVET TEREMTS BENNEM, ISTENEM!
  NE VESS EL ENGEM SZÍNED ELŐL!
  MINDEN ÁLTALAD TÖRTÉNJÉK BENNEM,
  ÉRTED, Ó JÉZUSOM, A TE DICSŐSÉGEDRE,
  IRÁNTAD VALÓ SZERETETBŐL. AMEN.
  ÖRÖK ATYA! FELAJÁNLOM NEKED SZERETETT FIAD IMÁDÁSRA MÉLTÓ ARCÁT,
   SZENT NEVED DICSŐSÉGÉRE ÉS...LÉLEK(VAGY LELKEK) ÜDVÉRE. AMEN

http://www.unchiulmihai.ro/hu/page/imak/1179


JÉZUS SZENT ARCÁNAK TISZTELETE


Krisztus halotti leplet 1572 óta TURINBAN /Olaszország/ őrzik.Erre mint egy fénykép lemezre kirajzolódott KRISZTUS URUNK holttestének képmása negatív képben.De ezt csak 1898-ban fedezték fel,miután a fényképezést feltalálták s egy olasz ügyvéd lefényképezte a turini leplet és amikor a lemezt előhívta,azon Jézus Krisztus holttestének pozitív képet kapta meg.

Megállapították,hogy a halotti lepelként használt vásznon levő negatív kép annak az aloe és mirhakeveréknek a vegyi hatására jött létre,amivel a temetéskor bekenték az Úr Testét.A turini leplen az Úr kezein és lábain a szögek sebhelyei,valamint az oldalán a lándzsaszúrás sebe,és az ostorozás és ütlegelések által ejtett sebek is mind lefényképeződtek.De a pozitív képen a homlokon és a hajzaton,valamint a Test más helyein is látható fehér foltok negatívja nem vegyi hatásra jött létre a lepedőn,hanem az Úr Testen ejtett sebekből kiömlő Vér ráalvadt a lepedőre és sötét foltokat adnak azon.Ezért lesznek ezek világos foltok a pozitív képen.Ez bizonyság arra,hogy a töviskorona mely,vérző sebeket ejtett az Úr fején és hogy az Úr Teste nemcsak a töviskoronától,s nem csak a szögek és lándzsaszúrás helyein ,hanem az ostorozástól,és az ütlegelésektől is több helyen vérzett.Az orron,a jobb arcon és az állon látható daganat ütlegeléstől származik.
XII Leo a vallásosság felélesztése eszközének mondta a felfedezést.X Piusz kifejezte kívánságát ,hogy azt mindenütt megismerjék és minden keresztény családban tiszteljek.XI Piusz kijelentette: „Személyesen tanulmányoztuk a leplet és megvagyunk győződve hitelességéről.“

De a Szent Arc tisztelete nem csak a halotti Arcra,hanem a kereszthalál előtti Jézus és a feltámadt Krisztus Arcának tiszteletére is vonatkozik.Nem is turini leplen levő kép felfedezésével kezdődött a Szent Arc tisztelete,hanem sokkal korábban, s azt maga az Úr alapította meg szentéletű apácáknak adott kinyilatkoztatásaival,hogy ez által is értékes eszközt adjon nekünk a bűnösök megtérítésére, és hogy a Veronika-lelkeknek most is alkalom nyíljék Krisztus szenvedő Arcának letörlésére.

A XIII. században Szent Gertrúd és Szent Mechtild apáca főnöknőknek,valamint a XIX. század első felében a Szent Peterről nevezett Mária karmelita nővérnek /Tourus/ adott az Úr mindenkinek szóló kinyilatkoztatásokat Szent Arcának tiszteletéről.Az alábbi 10 pontból álló ígéret e három szentnek adott kinyilatkoztatásokból van kivonatolva.


ÍGÉRETEK, MELYEKET JÉZUS AZOKNAK ADOTT, AKIK SZENTSÉGES ARCÁT TISZTELIK

1.Akik emberségem képmását tisztelik,lelkük melyen Istenségem képmását nyerik el és attól megvilágosítást kapnak.Arcomhoz való hasonlóságuk által fénylőbbek lesznek az örök életben,mint mások.

2.A bűn által a lelkükben eltorzított Istenképet halálukban ismét helyreállítom.

3.Akik Szent Arcomat az engesztelés szellemében tisztelik,oly kellemesek nekem,mint Veronika,ugyanazt a szolgálatot teszik nekem most,mint akkor Ő.Hálából Arcom isteni vonásait a lelkükbe vésem.

4.Imádásra méltó Arcom mintegy az Istenség pecsétje,és az a tulajdonsága,hogy azokba a lelkekbe,akik hozzá folyamodnak,belevési Istensége képét.

5.Mentől jobban szorgoskodtok azon,hogy istenkáromlásoktól eltorzult Arcom vonásait helyreállítsátok,annál inkább gondját viselem bűntől eltorzult lelketeknek.Képemet ismét lelketekbe vésem és oly széppé teszem lelketeket,mint a szent keresztség felvételekor volt.

6.Akik Szentséges Arcomat a Mennyei Atyának engesztelésül felajánlják,lecsillapítják Szent haragját és mintegy mennyei érmet nyernek azáltal,mellyel a bűnösök megtérését megvásárolhatják.

7.Szentséges Arcom felajánlóitól semmit se tagad meg az Ég.Én magam nyitom meg ajkamat,hogy szándékaikat Mennyei Atyám elé vigyem.

8.Csodák történnek Szentséges Arcom tisztelete által.Arcom képmásának tisztelőit szeretetemmel övezem,megvilágosítom és a jobban állhatatossá teszem.

9.Sose hagyom el Szentséges Arcom tisztelőit.

10.Mindazokat,akik ebben az engesztelő műben Ügyemet szóban,imával,vagy írásban támogatják,Mennyei Atyámnál megvédem,haláluk óráján lelkük képét minden szennytől megtisztítom és eredeti szépségét vissza adom.

Századunk első felében Pierina nővér /meghalt 1745-ben entobare d¨Arto.ban/volt az Úr választottja a Szent Arc tiszteletének terjesztésében.Neki adta a következő kinyilatkoztatásokat:
„Újból neked ajándékozom Szentséges Arcomat,hogy szünet nélkül felajánljad a Mennyei Atyának.E felajánlás által sok lélek megmentését és megszentelését nyered majd el.S ha papjaimért ajánlod fel,a kegyelem csodáit fogod tapasztalni.Szemléled Arcomat , így behatolsz Szívem szenvedésének mélységeibe!Vigasztalj meg és keress lelkeket,akik Velem együtt felajánlják magukat a világ megmentéséért.“

A SZENT ARC FELAJÁNLÁSA A BŰNÖSÖK MEGTÉRÉSÉÉRT

„Isteni Üdvözítőnk azt a parancsot adta nekem,hogy szünet nélkül a Mennyei Atya trónusa előtt időzzek és méltatlanságomat figyelembe nem véve,fájdalmas istenemberi Arcát felajánljam Neki…“/Szent Péterről nevezett Mária nővér/

Mária nővér imája:
ÖRÖK ATYA!FELAJÁNLOM NEKED SZERETETT FIADNAK FÁJDALMAS SZENT ARCÁT,MINT VÉGTELEN ÉRTÉKŰ ENGESZTELŐ ÁLDOZATOT ÉS VÁLTSÁGDÍJAT ÉRTÜNK,MELY EGYEDÜL KÉPES NAGY ADÓSÁGUNKAT LERÓNI.

ÖRÖK ATYA!FELAJÁNLOM NEKED E SZENT ARCOT,HOGY IRÁNTUNK ÉRZETT
HARAGODAT KIENGESZTELJEM.TEKINTSD,HOGY KIMONDHATATLANUL SZENVEDETT,BŰNEINK TÖVISEIT HORDOZTA,HOGY ELÉGTÉTÉLT ADJON ISTENI IGAZSÁGOSSÁGODNAK.

TEKINTSD ISTENI SEBEIT,MELYEK SZÜNTELENÜL KIÁLTANAK HOZZÁD ÉS VELÜK EGYÜTT KIÁLTOK ÉN IS:IRGALOM!IRGALOM!IRGALMAZZ A BŰNÖSÖKNEK!AMEN.

Jézus szavai Mária nővérhez:“AKI SZENT ARCOMAT FELAJÁNLJA A MENNYEI ATYÁNAK,SOK LÉLEK MEGMENTÉSÉT NYERI EL.“

„AHÁNYSZOR FELAJÁNLOD SZENT ARCOMAT A MENNYEI ATYÁNAK,ANNYISZOR NYITOM MEG AJKAMAT ÉS KIÁLTOK IRGALOMÉRT.“


A SZENT ARC FELAJÁNLÁSA EGY BIZONYOS LÉLEKÉRT

ÖRÖK ATYA!FELAJÁNLOM NEKED NAGYON SZERETETT FIAD IMÁDÁSÁRA MÉLTÓ ARCÁT,SZENT NEVED DICSŐSÉGÉRE ÉS….XY….LÉLEK ÜDVÉRE.AMEN.

IMÁDSÁG SZŰZANYÁHOZ A JÓ PAPOKÉRT

KÖSZÖNTÜNK ISTEN SZENT ANYJA,MÁRIA,A LEGSZENTEBB SZENTHÁROMSÁG FEHÉR LILIOMA!BENSŐSÉGESEN KÉRLEK,AJÁNLD FEL A MENNYEI ATYÁNAK SZENT FIAD FÁJDALMAS ARCÁT ÉS KÉRD,HOGY AZ EGYHÁZNAK JÓ PAPOKAT ADJON,JÉZUS SZÍVE SZERINTI PAPOKAT.AMEN.

A SZENT ARC FELAJÁNLÁSA AZ ATYÁNAK

ÖRÖK ATYA!SZŰZANYA FÁJDALMAS ÉS SZEPLŐTELEN SZÍVE ÁLTAL FELAJÁNLJUK NEKED A MINDENEKFELETT SZERETETT FIADNAK,A MI URUNKNAK JÉZUS KRISZTUSNAK ÜTLEGELÉSEKTŐL ELTORZULT,ISTENI VÉRTŐL ÁZOTT SZENT ÉS IMÁDANDÓ ARCÁT ENGESZTELÉSÜL A VILÁG BŰNEIÉRT.
KÖNYÖRÖGVE KÉRÜNK,ADD MINDEN JÓAKARATÚ EMBERNEK,DE KÜLÖNÖSEN A NEKED SZENTELT LELKEKNEK A VILÁGOSSÁG KEGYELMÉT.VEZESD VISSZA A BŰNÖSÖKET,-MEG A LEGMEGÁTALKODOTTABBAKAT IS-A MEGTÉRÉS ÚTJÁRA,ÉS A SZENVEDÉS HELYÉRŐL VIDD A MENNYBE A LELKEKET.AMEN.


IMÁDSÁG JÉZUSHOZ

URUNK ,JÉZUS KRISZTUS!RENDKÍVÜLI CSODA ÁLTAL SZENT TESTED TÖKÉLETES KÉPET HAGYTAD VISSZA NEKÜNK A HALOTTI LEPLEDEN.SZENT TESTED KÉPÉT,MELY A MI ÜDVÜNKÉRT KÍNT ÉS KERESZTHALÁLT SZENVEDETT.UGYANÚGY HÁTRAHAGYTAD ISTENI ARCOD VONÁSAIT AZ ÜTLEGEK ÉS SEBEK NYOMAIVAL,MELYEKET HÓHÉRAID OKOZTAK NEKED.BORZALMAS SZENVEDÉSED ÉRDEMEIÉRT NYERD MEG NEKÜNK A KEGYELMET,HOGY ITT A FÖLDÖN SZERETETTEL TISZTELJÜK ÉS AZ ÉGBEN ÖRÖKKÉ SZEMLÉLHESSÜK SZENT ARCODAT,MELY ELŐTT AZ ANGYALOK IS HÓDOLNAK.AMEN.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Mondd meg nekik, hogy szeretem őket, de azt szeretném, hogy szóljanak Hozzám

2011. május 31. kedd, 10:00
Szeretett leányom, ez számodra egy teljesen különleges utazás volt,  ilyen rövid idő alatt.  Belátom,  hogy most már elfáradtál. Az üzeneteket nagy sebességgel kaptad, és gyorsan terjesztik is ezeket,  több nyelven, az egész világon,  ami azt mutatja meg, hogy ezek az üzenetek mennyire sürgősek. Ez azt is megmutatja neked, hogy ez a munka Isteni vezetés alatt áll, ezért formátuma tökéletes.
Ezek az üzenetek, amelyek tanításaimat tükrözik, azért adattak, hogy még ebben az életben elmagyarázzák nektek,  azt,   hogy lelketek állapota milyen fontos, mert ezt fel kell ismernetek. Sok embert nyugtalanná tesznek ezek az üzenetek, amikor olvassák ezeket,  különösen azokat nyugtalanítja,  akik alig hisznek Istenben, az Örök Atyában. Sokan fognak megtérni. Egyesek aggódni fognak családjaik és barátaik jövője miatt.
Kérlek, mondd meg nekik,  hogy szeretem őket. Amikor megnyitják lelküket azelőtt a tény előtt, hogy Isten valóban létezik,  akkor lesznek felkészülve a második fejlődési fokozatra. Amikor elkezdenek azon csodálkozni, hogy miért jön létre ilyen kapcsolat, miért tesz ilyen különleges lépést Jézus Krisztus, az Isten, az Örök Atya Fia, akkor egy végkövetkeztetésre fognak jutni. Ez azért van, mert Én egyenként mindannyiatokat szeretem, és meg akarlak menteni benneteket. Dédelgetni akarlak benneteket, és el kell mennem a végsőkig,  hogy közelebb tudjalak Szent Szívemhez hozni benneteket.
Meg akarom érinteni szíveteket, úgy, hogy lelketekben fény fakadjon. Ebben a világban nincs mitől félnetek, ha teljesen Rám bízzátok magatokat. Csodálatos terveim vannak mindannyiatok számára, azoknak, akik Szent Szívemhez közelebb akarnak kerülni. A legkülönlegesebb ajándékok várnak rátok. Ne féljetek a nyugtalan világtól, mert mindazokat meg fogom védeni, akik hisznek bennem,  és gondoskodni fogok szükségleteikről. Bízzatok Bennem, az emberiség Urában, aki még egyszer elküldetett, hogy megmentse az emberiséget az örök sötétségtől.
Mint ártatlan gyermekek, úgy forduljatok Hozzám. Nem kell imákat tanulnotok, ha járatlanok vagytok az imában. Igen, az ima nagyon hasznos,  de minden, amire megkérlek benneteket, hogy szóljatok Hozzám,  beszélgessetek Velem, olyan módon,  mint egy jó baráttal tennétek. Lazítsatok és bízzatok Bennem. Kérjétek segítségemet. Irgalmasságom csordultig van tele és arra vár,  hogy kiöntsem rátok. Bárcsak ismernétek  együttérzésemet, amit a Földön mindannyiatok iránt érzek,  még a bűnösök iránt is. Az Én gyermekeim akkor is gyermekeim maradnak,  ha a bűn bemocskolja lelküket. Megvetem a bűnt, de szeretem a bűnöst.
Közületek oly sokan félnek attól, hogy a bocsánatért rendszeresen könyörögjenek. Nem szabad nyugtalankodnotok. Soha. Ha őszintén megbánjátok bűneiteket, meg lesz nektek bocsátva.
A bűn, gyermekeim egy állandó probléma lesz. Még a legájtatosabb követőim is vétkeznek – és vétkeznek, bűnt bűnre követnek el. Ez tény. Amint a sátán elszabadult, a bűn széles körben terjedt el. Sokan túlságosan szégyellnek Hozzám fordulni. Lehajtják fejüket és becsukják szemüket, ha rosszul viselkedtek. Túl büszkén és összezavartan újra elkövetik,  mintha már el is lenne felejtve. Amit nem értenek, az, hogy sötétség sötétséget vonz maga után. Vagyis, ha egyszer vétkeztetek,  akkor sokkal könnyebb még egyszer vétkezni. Azáltal, hogy elnyomjátok lelkiismereteteket, egy szüntelen körforgásban vagytok a bűn újbóli és újbóli elkövetésével.  Akkor a bűnös mindig talál kifogást arra, hogy helytelen cselekedeteit figyelmen kívül hagyja. Egyre lejjebb és lejjebb esnek a spirálban, mert nem tudják, hogy hogyan kell bocsánatot kérniük. Azért, mert az alázatosság fontosságát nem értették meg, lehetetlennek tartják,  hogy Hozzám forduljanak. Mint tudjátok, nem bonyolult dolog bocsánatot kérni Tőlem. Ne féljetek Tőlem sohasem. Elvárom mindannyiatoktól, hogy legyen elég bátorságotok ahhoz, hogy elítéljétek saját bűneiteket. Ha ezt szokássá teszitek, akkor néhány különleges ajándékban lesz részetek. Bűneitek beismerése után a kegyelem állapotába kerültök. Amikor az Eucharisztia Szentségét magatokhoz veszitek, egy olyan kiáradó energiát  fogtok érezni, ami meg fog lepni benneteket. Akkor, de csak akkor fogjátok megtalálni a valódi békét.
Semmi sem fog nyugtalanítani benneteket. Erősek lesztek, és nem csak a lelketekben. Elmétek nyugodtabb és kontrolláltabb lesz. Az életet másként és pozitívabban fogjátok látni. Ki ne szeretne egy ilyen életet?
A világ ezen szomorú időszakában gyertek vissza Hozzám, gyermekeim. Engedjétek, hogy megmutassam nektek a boldogságot, amiben részetek lesz, ha visszatértek Hozzám.
Gondoljatok arra,  hogy Életemet adtam értetek. Szeretetem nem ismer határt. Válaszolni fogok hívásaitokra. Minden, amit meg kell tennetek, az, hogy megkértek Engem.
A ti drága szerető Megváltótok,
Jézus Krisztus


A Garabandáli jövendölés valósággá válik

2011. május 31. kedd,  15:30
Szeretett leányom, ilyen rövid időn belül, messzire értünk. Ennek oka volt. Ez az egész idő azért kellett, hogy Szent Igéimet közölni tudjad a világgal, mely szomjazik szeretetemre.  Még mindig nem figyelnek szavaimra, mert nem akarják megismerni. Miközben sok hűséges követőm most készenlétben várja az elkövetkezendő eseményeket, addig sok emberben,  semmi érdeklődés sincs azok iránt a figyelmeztetések iránt, amelyeket szeretett Anyám eddig a világnak adott. A Garabandáli jövendölések most valóssággá válnak.
Most készüljetek fel erre az eseményre,  mert csak egy pár hónapotok maradt hátra, hogy felkészíthessétek lelketeket.
Kérlek, ne félj leányom, tudom, hogy ezek az események elszomorítottak téged, mert gyermekeid jövőjére gondolsz. A Nagyfigyelmeztetés mindent megváltoztat. Vízválasztó lesz. Akkor az ember,  ha felismeri Isten létezésének igazságát, szabad akarata által két ösvény között választhat:  a megváltás ösvénye,  vagy az elkárhozás ösvénye.
A büntetés sok embert el fog pusztítani…
Imádkozzatok nagyon azért,  hogy az ember az elsőt válassza,  mert ha nem ezt teszi,  akkor a világ a legszigorúbb büntetéseket fogja elviselni, miközben sok ember el fog pusztulni. Miért is kívánnák ezt gyermekeim?  Mégis az ember, a bűn miatt, Ígéretemet el fogja utasítani, és a csaló ösvényét fogja követni. Mint azt megmondtam, nem fogom neked a Nagyfigyelmeztetés dátumát megadni, ezt csak néhány kiválasztott lélek ismeri,  mert ha ismertetném az emberekkel ezt a dátumot, akkor ők hamis alázattal keresnék menekülésüket. Bízzatok Bennem. Minden jó lesz, gyermekeim.  Ti áldottak vagytok,  mert meg fogjátok kapni a kinyilatkoztatás csodás ajándékát. A világ, a következő hónapokban, amelyek a Nagyfigyelmeztetéshez vezetnek,  kissé elcsendesül, és különösnek fog tűnni. Bár ez látványosan fog megtörténni,  mert látható lesz az égen,  mégis olyan csendes, belső, misztikus élmény lesz, hogy ti,  a saját lelkiismeretetekkel való hangtalan találkozásra,  jobban fel szerettetek volna készülni. Ne feledjétek: minél több ember lesz erre az eseményre figyelmeztetve, annál több lélek fog megmenekülni.  Imádkozzatok, imádkozzátok az Irgalmasságom Rózsafüzérét, azokért a lelkekért,  akik a Nagyfigyelmeztetés ideje alatt meg fognak halni.  Szükségük van imáitokra.
A ti Szerető Megváltótok,
Jézus Krisztus