2020. szeptember 23., szerda

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

 

2020. szeptember 15. Ima a Szentlélektől…

„Drága Jézusom! Magasztalom és dicsőítem a Te legszentebb Nevedet. Ma, a Fájdalmas Szűzanya napján Téged látlak a keresztfán, legszentebb Édesanyádat pedig a kereszt alatt. Drága Szent Tested a felismerhetetlenségig meg van csúfítva. Nincs emberi formád. A hóhérok kegyetlen keze nyoma látszik minden porcikádon. Drága Szent Véred piros bíborpalástként takarja testedet. Édesanyád szinte haldoklik a fájdalomtól. Csak az isteni erő támogatja, hogy meg ne haljon. Még vár Rá a szolgálat, az Általad alapított Egyház elindítása, az apostolok segítése. Köszönöm Uram, hogy ezt a drága Édesanyát nekünk adtad, mert felénk is visszhangzott szavad: „Íme, a te Anyád!” És köszönöm, hogy minden keresztényt és minden embert ezen a földön az Ő kegyeire bíztál, amikor ezt mondtad: „Íme, a Te fiad!” Égi Édesanyánk, légy a mi közbenjárónk legszentebb Fiadnál!

Drága Jézusom! Imádlak, szeretlek Téged. Soha nem akarok elszakadni Tőled! Inkább most azonnal meghaljak, mint hogy vétkeimmel fájdalmat okozzak Neked! Szoríts Magadhoz egészen! Végy föl engem Magad mellé a keresztre! Inkább akarok Veled szenvedni, mint Nélküled elkárhozni! Jézusom! Szeretlek! Imádlak! Lelkem minden erejével szeretni, imádni akarlak most, és az egész örökkévalóságon át!

Kérlek, Szűzanyám! Ma, a Te ünnepeden, imádkozz minden gyermekedért, hogy egy se kárhozzon el, hanem bűnbánatra térjen, és elnyerjék az örök életet. Ámen.”

A Szűzanya mondja: „Drága gyermekeim! Nagyon jólesik Szívemnek, hogy Mellettem álltok a kereszt alatt. Nemcsak ezen a napon, hanem mindig. Megfogjátok édesanyai kezemet, és hagyjátok magatokat vezetni Általam. Tudjátok meg, hogy ti, akik a segítségemet kéritek, különös istenanyai oltalmamat élvezitek. Megvédelek titeket a gonosz minden cselvetésétől, leesdem számotokra a tisztánlátást, a Szentlélek vezetését. Szent Fiam beborít titeket drága Szent Vérével, ami a legnagyobb védelem ebben a siralomvölgyben.

Kicsinyeim! Készüljetek és imádkozzatok, mert nagyon közel van már Szeplőtelen Szívem diadala! Már itt kopogtat az ajtón, itt áll a küszöbön. Igaz, hogy előtte még sok borzalmas esemény vár rátok – de nem mindnyájatokra. Istennek hatalma van arra, hogy kiragadjon benneteket minden veszedelemből. Bizalmatok mértékében kapjátok Tőle a kegyelmet. Szent Fiam nagyon sajnálja az ártatlan, kicsi, szegény lelkeket, akiket megrontanak, félrevezetnek, és a kárhozatba döntenek. Különösen a kisdedeket, akikkel meg akarja ajándékozni szüleiket és ezt a világot. De szegényeket a halálba taszítják.”

Az Úr Jézus: „Ma sincs ez másképp, mint amikor megszülettem. Akkor is ártatlan gyermekeket áldoztak a bálványoknak, de sokkal kevesebbről adtak számot, mint a mai keresztények, akik utánam 2000 évvel később élnek. Ma is ugyanezt teszik, amikor abortálják a magzatokat azért, mert előbbre helyezik a karriert, a gazdagságot, és nem akarnak áldozatot hozni születendő gyermekeikért. Pedig Én boldogsággal halmozok el minden szülőpárt, akik gyermekeket vállalnak. Maga az egész Mennyország jön le egy kisgyermekben, és minden szükségeset megadok nekik.

Drága gyermekeim! Hamarosan lezárul ez a korszak. Most egy nagy rombolás folyik, aminek a vége az lesz, amit Szent Péter apostol leírt: tűz által tisztítom meg a világot. Ez már elkerülhetetlen. A jókat, akik hűségesen szolgáltak Engem, kimenekítem abból a megpróbáltatásból, ami a világra vár. Azokat, akiket erre kiválasztok, elragadom és biztonságba helyezem, hogy az Új Világban szolgáljanak Engem a felebarátban.

Ez a világ most haldoklik. Utolsó agóniáját szenvedi. Lelki-szellemi-fizikai síkon támadja a sátán. Démonok hada veszi körül az embereket, hogy mindenféle rosszra vegye rá őket. A vakok és hitetlenek ellenfelem eszközei.

Drága gyermekeim! Készüljetek fel mindarra, amiket a próféciákból megismertetek, mert közel van a beteljesülés napja! Higgyetek szavaimban, váltsátok tettekre akaratomat és éljetek életszentségben mindhalálig! Fogadjátok szeretetteljes áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: Mt 13, 11: „Nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait – felelte –, de nekik nem.”2020. szeptember 16. Itthon az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Elérkezett az óra. Az Emberfiát a bűnösök kezére adják. Tegnapelőtt volt Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe. Amit előre megmondtam, beteljesült: Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit magamhoz vonzok.”  (Jn 12, 32) Ma, kétezer  évvel születésem után, a világegyházban rengetegen borulnak le szent keresztem előtt, dicsőítik és magasztalják nevemet a megváltás hatalmas művéért, és sokan mennek az üdvösség útján. Ők nem tették hiábavalóvá értük kiontott, drága, Szent Véremet. Ők azok a termőföldek, ahová jó földbe hullott a mag, az Isten Igéje, és bő termést hoznak.

Tegnap volt Legszentebb Anyám, a Fájdalmas Anya ünnepe. Az Egyház ma is keresztem alatt áll, amint Ő. Rájuk hullatom, értük ontott, drága, Szent Véremet. A bűnbánat szentségében tisztára mosom lelküket, és ezáltal bejöhetnek Velem Atyám Országába, a Bárány menyegzőjére.

Drága gyermekeim! Egyházamnak követnie kell Engem a keresztúton, az önmegtagadásban és a türelmes kereszthordozásban. Egyházamnak ugyanaz az útja a Mennybe, ami az Enyém volt. A gúny, a keresztút és a kereszthalál. De amint Én harmadnapra föltámadtam, úgy Egyházam is el fogja nyerni a feltámadását. Megújítom, és végül dicsőségembe fogadom. Ami most következik, soha nem volt még a világtörténelem folyamán. Szent Pál ezt írta: „Ahol azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem” (Róm 5, 20) A Föld még soha nem volt ekkora bűnben, mocsokban, szennyben, mint manapság. Minden értéket a feje tetejére állítottak. Azzal dicsekednek, amit szégyellniük kellene. Isten helyébe teszik magukat, de csak rossz dolgokat tudnak tenni. Ezért, drága gyermekeim, most olyan eszközhöz folyamodom, amit még soha eddig nem tettem. Kivétel nélkül, minden emberre, bárhol is éljen a világon, kiárasztom Lelkemet. Megismertetem velük bűneiket. Akik életszentségben élnek, azon kevesekkel megláttatom lelkük kegyelmi állapotát. A bűnösök jajveszékelve verik majd mellüket. Még megtérhetnek, ha úgy akarják. Sokan, akik meglátják hatalmas vétkeiket és a poklot, amit kiérdemeltek, meg fognak halni és belezuhannak az örök tűzbe. Azért, mert már annyira elmerültek a bűnben, hogy megátalkodottakká lettek.

Gyermekeim! A kárhozat nem Tőlem van. A büntetést nem Én akarom. Ez automatikus mindazon lelkek számára, akik maguk választották a rosszat. A Szentlélek kiáradása, egy nagy figyelmeztetés mindenki számára, hogy meglássa, milyen úton jár, és mit érdemel. Hatalmas kegyelemforrás mindazoknak, akik elhagyják gonosz útjaikat, és megtérnek Hozzám. Ezek a lelkek föl fogják keresni a templomokat, a papokat, hogy bűnbánatot tartsanak, feloldozást nyerjenek és tanítást kérjenek. Őbelőlük még szentek lesznek. De továbbra is tiszteletben tartom a szabad akaratot, mert ez az emberi méltóság része, amelyet Isten adományozott minden egyes embernek attól kezdve, hogy megteremtette az első emberpárt. Emellett minden ember megkapta az értelmet, hogy szabad döntést hozzon, jót vagy rosszat válasszon aszerint, ahogy akarja. Tisztán láthatjátok, hogy nincs eleve elrendelés. Én minden embert üdvözíteni akarok, de az embernek magának kell megszerezni az üdvösséget. Ha elutasítja tanításomat, és nincs Velem személyes kapcsolatban, akkor a sátánt választotta. Onnantól a sorsa megpecsételődik, rosszra fordul és el is kárhozhat, hacsak nem fordul vissza Hozzám.

Egyházam most megy a keresztre. Most követ Engem a Golgotára. A saját vérében és könnyeiben kell megtisztulnia. Én, Aki a világ összes bűnét Magamra vettem, Szent Véremet ontottam, hogy megtisztítsam a bűnösöket. Édesanyám pedig bőven ontotta Könnyeit, Engem látván keserves kínszenvedésemben és kereszthalálomban. De siratta más gyermekeit is, akikről előre látta, hogy elkárhoznak.

Drága kicsinyeim! Ne féljetek! Ezeknek az eseményeknek be kell következnie, mert ez a Szentírás. De amilyen hamar eltelt a három nap, miután halálomból feltámadtam, úgy ezek a gyászos események is hamar lejárnak, és Egyházam megtisztulva, szeplőtelenül fog tündökölni. Én Magam szabadítom meg a gonosztól, akit ezer évre megkötözök. Megjelenek az ég felhőin dicsőségemben, és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. Ó, ha látnátok, mennyire undorító és rút a sátán, menekülnétek előle. Hízelkedésével és képmutatásával tudja rávenni a gyanútlan embereket, hogy kárhozatba taszítsa. Szépnek tünteti fel azt, ami ocsmány, és megvetendőnek azt, ami szent. Ezért, gyermekeim, jól vigyázzatok, ne hagyjátok magatokat megtéveszteni. Ha mindig parancsaimat követitek, megtartjátok a Tízparancsolatot és a főparancsot, nem tud elbuktatni benneteket. Ha mégoly kívánatos és vonzó is lenne a bűn, akkor is határolódjatok el tőle, mert a gonosz nagyon aljas, meg akar fosztani titeket Tőlem, a legnagyobb kegyelem forrásától, a szentségtől: a gyónástól és a Szentáldozástól, és örökre el akar veszejteni.

Kicsinyeim! Ne féljetek attól, ami most jön! Amint mondtam: mindezeknek be kell teljesülnie. Egyedül a bűntől féljetek és a vele járó kárhozattól. Szüntelenül tekintsetek keresztemre, merüljetek el kínszenvedéseimben, adjatok hálát Nekem jóért és rosszért egyaránt! Hagyatkozzatok Rám teljesen, adjátok át az életeteket Nekem, bízzatok Bennem, mert Én jó vagyok és mindent a ti javatokra fordítok. Bizalmatok mértékében kapjátok Tőlem a megszentelő kegyelmet.

Hagyatkozzatok Rám teljesen! Én legyek mindig a szemetek előtt! Tekintsetek kereszten vonagló, haláltusában szenvedő Testemre, értetek omló Véremre! Tudatosítsátok magatokban, mekkora árat fizettem a lelketekért! Jobban vigyázzatok lelketek tisztaságára, mint szemetek világára! A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. A test csak arra jó, hogy megtegye a lélek akaratát.

Drága gyermekeim! Tudatosítsátok magatokban, hogy az Enyéim vagytok. Jöjjetek Hozzám, a tabernákulum elé, ahányszor csak tehetitek! Imádjatok Engem a Legméltóságosabb Oltáriszentségben! De minden imátokban imádjatok Engem a lelketek hetedik szobájában, ahol állandóan jelen vagyok. Tudatosítsátok magatokban, hogy ti az Én élő tabernákulumaim vagytok. Olyanok, mint Édesanyám, Aki szent méhében hordozott. Titeket is megszentellek, mint Őt, és rengeteg kegyelemmel halmozlak el.

Amikor imádtok Engem az Oltáriszentségben, szent angyalaim serege száll le rátok, és veletek együtt dicsőít és magasztal Engem, és hálát ad Nekem. Olyan ez, mint amikor megszületésemkor a pásztorokhoz leszálltak az angyalok és dicsőséget zengtek Nekem. Ha kinyitjátok lelketek szemét és fülét, megtapasztalhatjátok azt a dicsőséget, amely mindenütt jelen van, ahol Én vagyok, és Engem imádnak. Isten vagyok, Aki köztetek maradtam, mert eggyé akartam válni veletek. Ez a Szentáldozás, amely előképe annak a tökéletes, örök, mindeneket felülmúló egyesülésnek, amit majd a Mennyországban minden üdvözült léleknek ajándékozok.

Fogadjátok áldásomat, amelyet Szívem örök, végtelen szeretetével adok rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Mt 19, 28-29: „Jézus válaszolt”

2020. szeptember 22. Itthon a kegyelem órájában a Szentlélek Úristen…

„Legdrágább Jézusom! Köszöntelek Téged ebben a szent órában, amikor értünk a keresztfán meghalni méltóztattál. Áldunk Téged és imádunk Téged azért a végtelen nagy szeretetért, amit értünk tanúsítottál. Legdrágább és legédesebb Jézusom! Kérlek, töltsd meg szívünket az Irántad való viszontszeretettel, hogy ha jönnek a kísértések, mindig csak ezt mondjuk: „Jézusom, soha nem akarlak Téged megbántani, soha nem akarok Neked szenvedést okozni! Inkább most azonnal meghaljak, mint hogy vétkeznék!”

Drága Jézusom, imádott kincsem! Te vagy életem értelme, öröme, boldogsága, célja. Te vagy megváltásom, örök életem. Neved kimondására boldogság járja át lelkemet. Ó, Jézusom! Különösen ebben az órában, de egész életemben is, kereszted alatt akarok állni Égi Édesanyám kezét megfogva! Részt akarok venni kínszenvedésedben, haláltusádban és kereszthalálodban! Soha nem akarok elmozdulni kereszted alól! Végy föl engem is a keresztre Magad mellé! Add, hogy teljesen egyesüljek Veled, mindig csak Téged lássalak, és szánjam ezt a bűnös világot, akik nem tekintenek fel Rád. Jól érzik magukat a bűnben, miközben Téged megostoroznak, leköpnek, kigúnyolnak, tövissel koronáznak és keresztre feszítenek. Drága Szűzanyám, szentek szentje, irgalmasság Anyja! Kérlek, könyörögj minden bűnösért, hogy megtérve bűnbánatot tartsanak és mindörökké Szent Fiad mellé csatlakozzanak. Ámen.”

Az Úr Jézus mondja: „Drága gyermekem! A kegyelemnek ebben az órájában Szentlelkem mondta általad ezt a gyönyörű imát. A Szentlélek az, Aki vezet, közel hoz Hozzám és Velem egyesít. Kimondhatatlan szavakkal imádkozik bennetek, mert egyedül Ő tudja, mi az Isten akarata.

Drága gyermekeim! Vegyétek nagy kitüntetésnek, hogy ti, akik közel álltok Hozzám, kaptok egy parányi szálkát keresztemből azért, mert csak így lehettek hasonlókká Hozzám, és így tudtok lelkeket menteni. Boruljatok le keresztem alatt, tartsatok bűnbánatot az egész világ bűneiért! Amikor ezt teszitek, meggyengítitek a sátán hatalmát, és sok lelket indítok bűnbánatra.

Gyermekeim! Soha ne vágyakozzatok olyan dolgokra, ami a Tízparancsolat szellemével nem egyezik meg! Soha ne akarjatok külön utakon járni! Ti csak mindig Égi Édesanyátok kezét fogjátok, Vele járjátok életetek rögös útjait. Maradjatok meg a keresztúton, mert egyedül ez visz az üdvösségre.

Drága gyermekeim! Szüntelen rajtatok tartom tekintetemet. Féltőn szerető Istenetek vagyok. Vigyázok rátok, mert szeretlek titeket, és soha nem akarlak elveszteni. Ha keresztet adok, az azért van, hogy még szorosabbra fűzzem veletek való kapcsolatomat. Soha ne felejtsétek el, hogy Én ebben a siralomvölgyben mindig a keresztfán trónolok köztetek. Ha Velem akartok egyesülni, ide kell jönnötök Mellém, a keresztre. Én senkit sem kényszerítek, de igenis vonzok. Mindeneket Magamhoz vonzok a szenvedések, a csalódások és a fájdalmak által. Ti emberek szerettek elmerülni a világi örömökben és szórakozásokban, de ezek a dolgok eltávolítanak Tőlem. Én viszont meg akarom menteni lelketeket az üdvösségre, ezért kénytelen vagyok kereszteket adni nektek. A legnagyobb baj nem a betegség és a szenvedés, hanem a bűn. Aki bűnben él, az lelkileg halott.

Fogadjátok áldásomat, melyet Szívem örök, végtelen szeretetével adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Mt 26, 1: „Jézus szólt”