2020. február 29., szombat

Imahadjárat hazánkért - Add tovább!!!

Az apokaliptikus pusztító lovast látjuk közeledni hazánk felé több féle alakban. Fontos, hogy minél többen imádkozzunk határaink lelki, egészségügyi, fizikai védelméért.
Nagyböjtben vagyunk. Imádkozzunk naponta a fájdalmas rózsafüzérből legalább egy-egy tizedet kifejezetten hazánkért. Közösségeinkben be is oszthatjuk, hogy ki melyik tizedet imádkozza naponta.
Ajánljuk fel Magyarországot, ahogyan Szent István első királyunk, uralkodóink és egyházi elöljáróink tették ezt már számos alkalommal, különösen, amikor veszély fenyegetett, vagy hálából hogy sikerült túlélni a nagyobb csapásokat, amelyek hazánkat, népünket súlytották.
Imádkozzuk el egyénileg és közösségileg is időnként Esterházy Pál felajánló imáját Magyarország Nagyasszonyához, ajánljuk szívből magunkat, szeretteinket, hazánkat a Szűzanyának.
(Hogy a közösségben mondott imát egységesen imádkozhassuk együtt, azt segítik a tagolások)
Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária, /emlékezzél meg örökségedről, / melyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István/ neked fölajánlott és végrendeletében neked hagyott. /Tekints kegyes arccal országodra/ és dicső érdemeid által légy szószólónk és közbenjárónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. /Hozzád kiállottak őseink és minden ínségükből kiszabadultak; / mert folyton-folyvást vigyázott éber szemed örökségedre, / ó mindörökké áldott Nagyasszonyunk! / Ezt mi biztosra vévén gyakran folyamodtunk hozzád /és tapasztalásból tudjuk, és bízvást el is mondhatjuk, /hogy egyedül szószólásod miatt áldott meg minket az Úr. / Ez a remény éltet most is, ez a bizodalom lelkesít, / hogy oltalmad szárnyai alatt keressünk menedéket, / mi, a te néped, örökséged és hű nyájad, / kik szentséges Fiadról vagyunk elnevezve, / különös pártfogásodért pedig hazánkat Mária országának hívjuk és valljuk. / Azért emeljük föl tehát hozzád szívünket, imádkozásra kulcsolt kezünkkel együtt, / hogy nagy alázattal kitárjuk színed előtt könyörgésünket. / Oltalmazzad is, esedezve esdünk, és védjed hatalmas pártfogásoddal / minden testi-lelki gonosz ellen édes hazánkat, / hogy mindenkor virágzó legyen Isten dicsőségére és néped vigasztalására. / Legyen eszköz benne a te esedezésed, hogy az Anyaszentegyházat, / vagyis a katolikus hitvallást idehaza és mindenütt széles e világon fölmagasztalás érje; / hazánk püspöki karának, a főpásztoroknak és az egész papságnak nyerj isteni segítő kegyelmet, / nekünk pedig, híveidnek, / tanulékony, engedelmes és az élő hit cselekedeteivel s gyümölcseivel bővelkedő szívet, / hogy meg ne nehezteljen szent Fiad reánk / és országát tőlünk joggal el ne vonja... / Légy minden bajos ügyeinkben szószólónk szent Fiadnál, / hogy az ő akaratja szerint rendezzük életünket / és téged mindenkor Nagyasszonyunknak, különös pártfogónknak valljunk / és tiszteljünk is életünknek minden napján. / Kelj fel tehát, édes jó Anyánk! Te uralkodjál felettünk / és szent Fiad, Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk. / Fogadd kegyesen hódoló szívünk esdeklését; /melyet ezúttal színed elé terjesztettünk, / hogy közbenjárásod ereje által megsegítve, / a jelen élet viszontagságai után a síron túl az örökkévaló boldogságra juthassunk. / Ti pedig, édes magyar hazánk védőszentjei: /Adalbert püspök, István, első király, / Imre herceg, Mór és Gellért püspökök, / László király, Erzsébet asszony, / nemkülönben boldog Margit, Kinga és Jolán, IV. Béla király leányai, / valamint boldog Márk, István és Menyhért kassai vértanúk, / Isten minden dicsőült szentjeivel együtt esedezzetek érettünk a mi Urunk Jézus Krisztusnál. Ámen.
*****************************************

Kérlek, adjátok tovább, imaháló borítsa be a Kárpát-medencét.
Mindszenty Bíboros Atya mondta: Ha lesz egy millió imádkozó magyar,
nem féltem ezt a nemzetet!
Legyen!Nem tudjuk milyen szenvedést fogunk elviselni az Engesztelők Kápolnája meg nem épülése miatt. Nem tudjuk milyen szenvedést fogunk elviselni a Szentföldi templom nem célszerű használata miatt. Nem tudjuk milyen szenvedést fogunk elviselni a a sok templom és kápolnarombolás miatt, melyet tagad a Magyar Katolikus Püspöki Kar. Nem tudjuk milyen szenvedést fogunk elviselni a Regnum Marianum vissza nem építése miatt. S lehet folytatni, mert az Egyiptomi szerződések az Antikrisztust erősítik, csak éppen kevesen képesek ezt felfogni, pedig annyi helyen benne van a Szentírásban. Magyarországnak 7,5 millió magzatgyilkosságért, körülbelül hétszerannyi fogamzásgátlásért kell felelnie, s nem rajtunk múlik hogy mikor fog kiüresedni szinte a Kárpát-medence...

2020. február 28., péntek

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2020. február 2. Az Úr Jézus…

 „Nyisd ki a Szentírást!”
Erre a részre nyílt ki: Máté 18, 19: „Azt is mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól.”
Az Úr Jézus folytatta: „Nagyon imádkozzatok, hogy hazátokat ne érje el a vírus! Ha eleget imádkoztok, nem fogja elérni. 
Sokan halnak meg ezekben a percekben. Imádkozzatok értük, hogy megkapják a jó halál kegyelmét!”

Szentírási megerősítés: Máté 25, 45-46: Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre.”


2020. február 6. Az Úr Jézus…

 „Drága gyermekeim! Már minden előre el van tervezve. Hamarosan kitör a keresztényüldözés. Olyan átfogó és alapos lesz, hogy szinte alig marad keresztény a földön. Ha Én nem gondoskodnék rólatok, még hírmondó sem maradna közületek. A nagy szorongatás rövid ideig fog tartani. Azért engedem meg, hogy különválasszam a hűségeseket a hűtlenektől. Akik lángolóan szeretnek Engem, az életüket fogják adni Értem, de a langyosak el fognak pártolni.
Drága gyermekeim! Készüljetek a nagy szorongattatásra! Olyan nagy szenvedés zúdul erre a világra, amilyen még soha ezelőtt nem volt, és ezután sem lesz. Értetek, választottaimért rövidítem meg az időt, mert egyetlen túlélő sem maradna. Ha ezt nem tenném, a sátán még a választottakat is a pokolra taszítaná.
Gyermekeim! Minden félelmet űzzetek ki a szívetekből! Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de egyebet nem tehetnek! Határtalanul bízzatok Bennem! Én mindenható vagyok, és végtelenül szeretlek benneteket. Erről Vérem kiontásával is tanúságot tettem. Kapaszkodjatok Belém! Kérjétek magatokra értetek kiontott drága Szent Vérem oltalmát! Ha ezt teszitek, a sátán megszégyenül és futva menekül előletek. Vérem ugyanis égeti és megvakítja. Vérem az Én szelíd, odaadó szeretetemről tanúskodik. Arról a hatalmas áldozatról, amelyet a ti üdvösségetekért hoztam meg. Nem akarom, hogy csak egy is elvesszen közületek. Jól jegyezzétek meg, amit Júdásról mondtam, aki elkárhozott: „jobb lett volna, ha meg sem született volna”.
Gyermekeim! Váltsátok tettekre a főparancsot! Kérjétek Tőlem a hit kegyelmét, és azt, hogy olyan lángolóan szeressetek Engem, hogy az életeteket is oda tudjátok adni Értem. Ez alatt nem csak a vértanúságot értem, hanem azt az odaadó, lelkes szolgálatot, amit elvárok minden Engem követőtől.
Azt kérem tőletek, hogy vásároljatok be szükséges alap dolgokat: élelmiszert, vizet és minden egyéb szükségeset, mert ide is eljön a nagy szorongatás, amikor kifosztják az üzleteket, és nem lesz hol feltölteni éléskamrátokat. Mindenből vegyetek annyit, amennyi csak elfér, és ha szükségetek lesz rá, megszaporítom az ételt. Látjátok, hogy ez a járvány is milyen hirtelen jött. Sajnos Magyarországnak is szüksége van a megtisztulásra, mert itt is rengeteg a bűn. Imádkozzatok hazátokért, imáitokra enyhítem a csapásokat.
Fogadjátok Szívem túlcsorduló szeretetével rátok adott áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Máté 21, 42: „Jézus mondta”

2020. február 20. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Az éj sötétje már leszállt erre a világra. De ez az éjszaka nem a napszak éjszakája, hanem démonok milliárdjai feketéllenek az égen. Sajnos Én nem kellek, Engem elvetnek, a lelkükben keresztre feszítenek és átkarolják a kárhozatba vezető utat.
Drága gyermekeim! Kövessetek végig a keresztúton! Ne csüggedjetek, mert minél nagyobb a baj, Én annál több kegyelmet adok. Imádkozzatok és engeszteljetek a szegény bűnösökért, mert rengeteg lélek hull a kárhozatba! Kérjétek hazátokra Mindszenty bíboros védelmét: nagyon sokat tud tenni országotokért. Mint ahogy már megmondtam: Egyházamra ugyanaz az út vár, amit Én bejártam előtte. Az igazakat megölik, az Egyház fölmegy a Golgotára, a keresztre, és miután meghalt, és már úgy látszik, hogy minden elveszett, akkor üt a győzelem órája. A sátán kikérte Egyházamat, hogy megrostálja. Amikor a legnagyobb lesz a baj, akkor térek vissza az ég felhőin, és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. Amikor ellenfelem azt hiszi, hogy végérvényesen győzött, akkor taszítom le a pokol fenekére. Imádkozzatok, hogy dicsőséges visszajövetelem mielőbb megtörténjen! Amikor látjátok, hogy az ég felhőin ragyogok, jobban, mint a Nap, emeljétek föl fejeteket és örüljetek, mert elérkezett megváltásotok. Onnantól érvénybe lép az ezer éves béke uralma: nem lesz többé bűn, sem fájdalom, sem jajkiáltás, sem halál. A szenteket mind feltámasztom, dicsőségemben fognak ragyogni örökkön-örökké, és visszatérnek a földre. Csodálatos világ lesz, amit el sem tudtok képzelni. A ti életetekben teljesülnek a Jelenések könyvének szavai, a csapások, a nagy tisztítás, és miután újjáalkottam ezt a földet, az Új Paradicsom.
Drága gyermekeim! Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, inkább a bűntől féljetek, ami elválaszt Tőlem. Tartsatok ki Mellettem mindhalálig, éljetek életszentségben, mert ez az egyetlen biztosíték arra, hogy elnyeritek az üdvösséget.
Lélekben legyetek mindig kicsiny gyermekek, hagyatkozzatok Rám teljesen! Adjátok át Nekem minden gondotokat, problémátokat, bízzatok Bennem, mert bizalmatok mértékében tudom adni kegyelmeimet. Az Én békémet adom nektek. Fogadjátok Szívből jövő, szeretetteljes áldásomat, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítések: Mt 24, 44: „Legyetek hát készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok!” 25, 13: „Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.”

2020. február 21. Az Úr Jézus…

Drága gyermekeim! Most már valóban itt az óra. Eddig is itt volt, de most álltok a legközelebb mindannak beteljesüléséhez, amit előre megmondtam nektek. Készüljetek, mert hamarosan az életetekre fognak törni. Maradjatok hűségesek Hozzám mindhalálig, mert csak akkor nyerhetitek el az örök élet koronáját. Mindez most teljesül be. Már nincs több haladék. A bűnök az egekbe csapnak. Meg kell tisztítanom a világot. Ha megtisztítottam, visszajövök dicsőségemben, és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. Készüljetek! Hamarosan olyan eseményeknek lesztek tanúi, amilyet a világ még soha nem látott.

Gyermekeim! Már nem sokáig beszélek hozzátok. Lezárulnak a próféciák. Minden be fog teljesülni. Közületek sokan nem akarnak megtérni. Vérkönnyeket sírok miattuk, de tiszteletben tartom szabad akaratukat. Cselekedeteik következményeit egy egész örökkévalóságon át viselniük kell. Imádkozzatok a szegény, szerencsétlen bűnösökért, akik a kárhozat szakadékánál tántorognak. Bármikor belezuhanhatnak. A beígért események (nagy tisztítás, harmadik világháború) nem marad el, mert nem tért meg a világ. Akik imádkoznak, azoknak tűrhetőbb lesz a sorsuk, mint azoknak, akik ezt nem teszik. Fogadjátok szeretetteljes áldásomat, amelyet szomorú szívvel adom rátok, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Nyisd ki a Szentírást”

Jel 3, 15-22) Ismerem tetteidet, hogy se hideg, se meleg nem vagy. Bárcsak hideg volnál, vagy meleg! De mivel langyos vagy, se hideg, se meleg, kivetlek a számból. Azt mondod: Gazdag vagyok, dúsgazdag, nincs szükségem semmire. – Nem látod, hogy nyomorult vagy, szánalomra méltó, szegény, vak és mezítelen? Azt tanácsolom neked: Végy tőlem tűzben kipróbált aranyat, hogy meggazdagodj; fehér ruhát, hogy felöltözz, s ne lássék szégyenletes meztelenséged; kenetet, hogy megkend szemedet és láss. Akiket szeretek, azokat korholom és fenyítem. Buzdulj fel, és térj meg! Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem. A győztest magam mellé ültetem a trónra, ahogy én is győztem, és együtt ülök Atyámmal a trónon.

2020. február 27. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Kínszenvedésem és kereszthalálom a világ végezetéig folytatódik. Illetve ennek a korszaknak a végéig, amíg bűn van a földön, mert a pokoli hordák uralkodnak rengeteg ember szívében.
Gyermekeim! Nagyböjt van. Most különösen kérem, hogy csatlakozzatok Hozzám, álljatok keresztem alá, fogjátok meg Édesanyám és János apostolom kezét. Kérjétek, hogy megváltói Vérem rátok csöppenjen, amely oly bőségesen omlott ki Testemből az utolsó cseppig, hogy a világ végezetéig élő összes embert képes megtisztítani feltéve, hogy bűnbánatot tartanak. Gyülekezzetek keresztem alá! Nézzétek kínos agóniámat, sebeimet! Mellem zihálását, kapkodom a levegőt. Az egész Testem tetanuszgörcsben vonaglik. Én, a világmindenség Ura és Királya, ily mélyre alázódtam értetek.
Azt kérem, hogy mindig Engem lássatok, ilyen állapotban: töviskoronával a fejemen! Amikor majd az üldözés elharapódzik, titeket is ki fognak gúnyolni és üldözni fognak az Én nevemért. Akkor gondoljatok arra, amit előre megmondtam: ha Értem gúnyolnak és üldöznek igazságtalanul, nagy lesz a jutalmatok a Mennyben. De ne a jutalomért, hanem az Irántam való szeretetből tűrjétek el békében, és adjatok hálát Nekem, hogy osztozhattok sorsomban. Mindazokat, akiket szeretek, részesítem szenvedéseimben. Azért, hogy itt a Földön egyesüljenek Velem a szeretet frigyében, mert a barát a bajban ismerszik meg. Ha kitartotok Mellettem a szenvedésben és az üldöztetésben, akkor tudlak befogadni titeket dicsőségembe, mert ezzel tanúsítjátok Irántam való hűségeteket és szereteteteket.
Éljetek életszentségben és példátokkal vonzzátok Hozzám a lelkeket! Legyetek mindig alázatosak és engedelmesek! Csak Nekem akarjatok megfelelni!
Egyházamat már darabokra szaggatta a sátán. Igaz papjaim és híveim most menetelnek föl Velem együtt a Golgotára. Hamarosan keresztre feszítik őket, meghalnak, de Velem együtt fel fognak támadni. Az Új Világban, az Új Paradicsomban olyan dicsőségben fog ragyogni Egyházam, ahogyan még soha ezen a Földön. Akkor a Menny egyesül a Földdel, itt lesznek a szentek és a szent angyalok, és velük együtt fogtok Engem imádni a legméltóságosabb Oltáriszentségben, Aki köztetek ragyogok. Ez lesz Édesanyám Szeplőtelen Szívének diadala. Erre készítette föl a világot Fatima óta. Erről beszélt Gobbi atyának, ezért kérte a Máriás Papi Mozgalom megalapítását, engesztelését, és sok-sok lélek engesztelő imáját.
Gyermekeim! Most hatalmas harc dúl a lelkekért. Láthatjátok, hogy mennyire támad a sátán. Eddig is a Szentmise, az Én ártatlan, kiontott Vérem és Kereszthalálom megjelenítése tartotta fönn a világot. Ha ez a mindennapi véres Áldozat megszűnik, ahogy Dániel próféta írta, a világ teljesen ki lesz szolgáltatva a pokoli hordáknak. Akkor következik be Szent Péter apostol szava: „Atyám tűz által tisztítja meg ezt a Földet.”
Gyermekeim, engeszteljetek! Ti pedig, kicsinyeim, akik nem tudtok részt venni a Szentmisén, kérjétek Tőlem a lelki áldozást! Én megígérem, hogy a szívetekbe térek és megerősítelek benneteket. Amikor mindezek bekövetkeznek, akkor fogok visszatérni dicsőségemben, és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. Ez a mondat nem csak az Antikrisztus személyére vonatkozik, aki a legnagyobb gonosz, de minden őt követőre, akik félrevezetik a népet.
Miután megtisztítottam a Földet, olyan lesz, mint amilyen a teremtés kezdetén volt, amikor még nem vezette félre a kígyó Évát. Akkor az érteni tudók és a szentek ujjongó örömmel fognak dicsőíteni, magasztalni Engem, és teli torokból kiáltják: „Áldott legyen az Isten mindörökké, Aki lehozta nekünk az Üdvözítőt!” Igen, gyermekeim, ekkor érkezik el a ti Üdvösségetek. Akik a gonoszt követik, befogják fülüket, behunyják szemüket, és acsarkodva jajveszékelnek, mert, bár felismerik az igazságot, hogy Én vagyok a Messiás, de már megátalkodottságukon nem tudnak változtatni. Örökre megmaradnak bűneikben.
Drága kicsinyeim! Mindent tudtul adtam nektek. Most a Nagyböjtben, különösen szeressetek, vigasztaljatok és engeszteljetek! Fogadjátok türelemmel a próbatételeket és a szenvedéseket. Az Én örök érdemeimmel egyesítve ajánljátok föl Atyámnak a lelkek megmentéséért, Égi Édesanyám Szeplőtelen Hétfájdalmas Szíve és könnyei által. Nem mindegy, hogy mennyi lelket tud magával ragadni a sátán. Rajtatok múlik, kicsinyeim, hogy mennyit imádkoztok, és mennyi áldozatot hoztok a lelkek megmentéséért. Odaát ezek a megmentett lelkek lesznek a ti kincseitek, őket tudjátok bemutatni Atyámnak, mint Szent Vérem gyümölcseit, akik imáitok hatására nem vesztek el. Így lássátok egész fájdalmas életeteket, amely tele van olykor szomorúsággal, mert a sátán igyekszik megkeseríteni minden Engem követőt. Acsarkodik ellenetek, de nem tud elbuktatni, mert Szent Vérem, mint Pecsét ragyog a lelketeken, és védőpajzsul szolgálok nektek.
Kicsinyeim! Az éj sötétje leszállt. Már pirkad a hajnal, dicsőséges visszajövetelem Napjának hajnala. Imádkozzatok, hogy mielőbb jöjjek vissza, és tisztítsam meg a világot. Már nincs több haladék, a megtisztítás folyamatos, amint azt a természeti katasztrófák, a járványok és a háborúk esetében láthatjátok. A gonoszság most fogja elérni tetőpontját az Antikrisztus fellépésével és az Oltáriszentség eltüntetésével. De, amikor ellenfelem azt hiszi, hogy győzött, akkor fogom ezer évre megláncolni és a pokol fenekére vetni. Jól vigyázzatok: senki ne szövetkezzen vele, mert ugyanúgy elbukik, mint ő. Én vagyok az örök Győztes, Aki a halálon és a poklon Úrrá lettem. Csak azok, akik kitartanak Mellettem mindvégig, ők fognak Velem együtt uralkodni.
Kicsinyeim! Ma még dönthettek Mellettem, vagy Ellenem. Amíg itt éltek testben, meg  tudtok változni, de ha már eljön a nagy sötétség ideje, és minden lezárul, akkor mindenki olyan marad, amilyen addig volt. Nagyon szeretlek titeket, azért figyelmeztetlek. Maradjatok Velem a Getszemáni kertben, virrasszatok, és a nehéz órákban Velem együtt mondjátok: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy Én akarom, hanem amint Te.” Erre áldalak meg benneteket, drága gyermekeim, Szívem mindeneket felülmúló, végtelen, örök szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Mt 21, 13: „Jézus mondja”

2020. február 27., csütörtök

A hívők számára bezártak a templomok ajtajai a karanténzónán belül.

Carlo Maria Viganò érsek jelenleg Észak-Olaszországban tartózkodik - mondta az érsek Robert Moynihannak (InsideTheVatican.com, február 26).

Viganó azt jelentette, hogy az olaszok félnek a koronavírustól, a szupermarketek polcai pedig egyre üresebbek.

Gyóntatásra ment, de csak azért fogadták, mert pap. A hívők számára bezártak a templomok ajtajai.

De őt jobban érdekli a latin mise, valamint a Matins és Lauds utáni mise 7:30-kor az milánói érsekség ambrózia liturgiája szerint, ahol egyébként az érsek született.

Azért imádkozik, hogy Ferenc pápa "Péterré váljon" (furcsa megfogalmazás), bűnbocsánatot kér a hibákért és mindig a hitben erősíti testvéreit.

https://gloria.tv/post/Z9JLcVaxEEEA4ocG2BFUGr2JF

Imahadjárat hazánkért - Add tovább!!!

IMA hadjárat indul Hazánkért !
Mennyei Atyánk, Mindenható Istenünk, színed elé járulunk,
Benned bízva és Hozzád könyörögve kicsiny Nemzetünkért.
Már nem szabadságharcot folytatunk, élet-halál küzdelem a tét.
Dávid és Góliát. Dávid szembe mert szállni Góliáttal és győzött, mert Te, Urunk, vele voltál.
Mi is ezzel a hittel álltunk és állunk a harcban,  hisszük, hogy számíthatunk a Te segítségedre.
Imádkozzunk vezetőinkért is, hogy Istenhez hűen
vezessék országunkat, nemzetünket.
Segítsd őket, segíts minket Szentlelked erejével,
mert Tiéd az Ország, a hatalom, és a dicsőség!
Mindörökké. Ámen.
*****************************************

Kérlek, adjátok tovább, imaháló borítsa be a Kárpát-medencét.
Mindszenty Bíboros Atya mondta: Ha lesz egy millió imádkozó magyar,
nem féltem ezt a nemzetet!
Legyen!Nem tudjuk milyen szenvedést fogunk elviselni az Engesztelők Kápolnája meg nem épülése miatt. Nem tudjuk milyen szenvedést fogunk elviselni a Szentföldi templom nem célszerű használata miatt. Nem tudjuk milyen szenvedést fogunk elviselni a a sok templom és kápolnarombolás miatt, melyet tagad a Magyar Katolikus Püspöki Kar. Nem tudjuk milyen szenvedést fogunk elviselni a Regnum Marianum vissza nem építése miatt. S lehet folytatni, mert az Egyiptomi szerződések az Antikrisztust erősítik, csak éppen kevesen képesek ezt felfogni, pedig annyi helyen benne van a Szentírásban. Magyarországnak 7,5 millió magzatgyilkosságért, körülbelül hétszerannyi fogamzásgátlásért kell felelnie, s nem rajtunk múlik hogy mikor fog kiüresedni szinte a Kárpát-medence...

Kézfertőtlenítő szentelt víz helyett az egyesült államokbeli Saint Louis érsekség kápolnájában


Egy kép készült az egyesült államokbeli Saint Louis érsekség kápolnájában, ahol nincs szentelt víz, helyette kézfertőtlenítő van.

A hívők habozás nélkül használták. Nem volt szentelt víz.

Az ez utáni mise tele volt hibákkal, pl. olyan utasítást kaptak a hívők, hogy végig maradjanak ülve.

Az érsekség vezetője a 75 éves Robert Carlson érsek, aki Raymond Burke érsek utódja lett 2008-ban.

https://gloria.tv/post/qSf8NDAkM6Kr2RAV1TTTNrRs9

2020. február 26., szerda

Egyetlen menekvésünk az Istenben való feltétlen, korlátlan és tökéletes bizalom

Nyilván sokan vagyunk, akik már számtalanszor megtapasztaltuk, hogy sokkal könnyebb egy nehéz feladatot elvégezni, ha pontosan tudjuk, hogy az meddig tart. Mert ha fogalmunk sincs, hogy egy meredek emelkedő milyen hosszú, hogy egy betegségnek mennyi a lefolyási ideje, hogy életünk egy nehéz időszaka mikor oldódik meg végre, akkor sokszor feladjuk mielőtt a csúcsra érnénk, mielőtt meggyógyulnánk, mielőtt a nehézségek hosszú sora véget érne. De ha nem is adjuk fel, mindezen bajok elviselése, mindezen akadályok legyőzése jelentősen több erőnkbe kerül, mintha valaki előre, legalább hozzávetőlegesen, megmondaná, hogy meddig kell fogunkat összeszorítva kitartanunk.
A mostani pápa- és próféta-nélküli kor elviselése is azért olyan szörnyű, mondhatnánk (csaknem) kibírhatatlan, mert fogalmunk sincs, hogy meddig tart, és hogyan ér véget. Nem csak azért, mert ilyesmire soha nem volt eddig példa, és nem is csak azért, mert erről soha senki nem írt eddig semmit, hiszen ilyesmit soha senki el sem tudott képzelni, hanem elsősorban azért, mert a mai helyzet – mind az egyházat, mind a világot tekintve – teljesen ellent mond a józan paraszti észnek, és a Szentírásnak, a katolikus tanításnak.
A minap feltett „Az erények” című írásban olvasottak végiggondolása után nyilván nem merészség kijelenteni, hogy ma a katolikusok egyik legnagyobb lelki feladata az, hogy az Isten-bizalmat abszolút mértékűre növesszék magukban. Az egykori katolikus évszázadokban a katolikus hívek gyermeki bizalommal hittek Urunkban, Istenünkben, még a legnagyobb megpróbáltatások idején is. Persze, itt közbevehetjük, hogy azok a megpróbáltatások (legnagyobb részt) anyagi természetűek voltak: betegségek, járványok, elnyomások, ínség stb. A mi megpróbáltatásaink (legalábbis egyelőre) nem anyagiak, hanem szellemiek, lelkiek; és ráadásul olyasmikre, mint amik ma történnek ezen a területen, az egyházatyák, egyháztudósok, szentek egyike sem adott semmilyen tanácsot.
ki Az egyetlen tehát, ami megmaradt a számunkra: Az Istenben való feltétlen, korlátlan és tökéletes bizalom. Olyan bizalom, melyet semmi sem rendíthet meg, mely nem kérdez vissza, mely nem ismer sem ellenkezést, sem a legkisebb kételyt sem. Melyet az ártatlan kisded érez anyja és apja iránt, olyan bizalom, ami minden látszat, sőt, a józan ész tapasztalatai ellenére vakon bízik Istenben. Olyan bizalomra, mely valószínűleg a mai, magát felvilágosultnak tartó ember, még a katolikus számára is, már teljesen ismeretlen.
Fentebb olvastuk, hogy ezt az isteni erényt mi nem tudjuk kifejleszteni magunkban, ez csak Isten személyes ajándéka lehet számunkra. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ezt az ajándékot csak felkészült állapotban kaphatjuk meg, és csak felkészült állapotban tehetjük magunkévá – vagyis csak így válhatunk valóban Isten gyermekeivé, akik úgy bíznak Atyjukban, mint az őskeresztények és a katolikus évszázadok emberei.
M. Lenz arra hívta fel a figyelmünket, hogy „a természetfeletti erények csak arra az alapra épülhetnek fel, melyeket a természetes erények fektettek le. Mivel a természetfeletti erény csak a lélekben már meglévő természetes erényeket nemesíti meg, és irányítja az ember természetfeletti céljához, különösen fontos számunkra, hogy a természetes erényeket egyre tökéletesebbé tegyük magunkban, és egyre jobban ápoljuk”.
Arra, hogy józan aggyal, ép lélekkel, de elsősorban az igaz hitben rendületlenül kitartva kibírjuk mostani világunkat, az Istenben való abszolút bizalom elengedhetetlen a számunkra. Ezt pedig csak akkor kaphatjuk meg Urunktól, ha felkészülten, a természetes erényekben növekedve várjuk az Ő isteni ajándékát. Próbáljuk meg az előttünk álló nagyböjtöt ezen célunk elérésére felhasználni.
Hamvazószerda miséjének szövegeiből:
„Teremts újjá minket, Istenünk, tedd félre neheztelésedet, Szabadítónk! Örökké neheztelni akarsz ránk, átterjed bosszúd minden nemzedékre? Nem akarsz bennünket fölébreszteni, néped már nem ujjonghat többé benned? Mutasd meg, Urunk, irgalmadat, adj nekünk kegyesen szabadulást!” (Zsolt 84,5-9)
„Ezt mondja az Úr: Késedelem nélkül térjetek vissza hozzám teljes szívetekből, böjtölve, sírva és gyászolva. A szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat. Térjetek vissza az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert jóságos és irgalmas, nagy a türelme és csupa könyörület; utálja a gonoszságot. Ki tudja, hátha visszatér, és újra megbocsát, s áldás fakad a nyomában, étel- és italáldozat az Úr, a ti Istenetek számára?” (Joel 2,12-14)

http://katolikus-honlap.hu/2001/bizalom.htm

2020. február 25., kedd

Égi Édesanyánk üzenete 2020. február 25-én Medjugorjéból

.

Üzenet, 25. február 2020

Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben szeretném látni imában átváltozott arcotokat. Annyira elmerültetek a földi gondokban, hogy nem is érzitek, hogy a tavasz a küszöbön van. Gyermekeim, meg vagytok hívva a bűnbánatra és az imára.  Mint ahogyan a tavasz csendben küzd az új életért, ti is meg vagytok hívva, hogy az imában nyíljatok meg Istennek, akiben meg fogjátok találni a békét és szívetekben a tavaszi nap melegét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Emlékezzetek Szent Péter könnyeire!

2020. 02. 02, Vasárnap
Láttam Szent Pétert egy hófehér köpennyel a vállán, melynek szélein aranyszegélyek voltak. Láttam egy nyájat, ami szétszéledt, mert pásztor nélkül volt. Az Úr és Péter között egy beszélgetés zajlott, mégpedig az Egyházról. Jézus azt mondta:
„Péter, te láttad az Egyház múltját, jelenét és jövőjét. Az Egyház örökké fennmarad, mert örök alapokra van helyezve. Én soha nem hagyom el Egyházamat, még a legborzalmasabb események alatt sem, mert megígértem, hogy a világ végezetéig veletek maradok. Minden, ami történik, az meg van jövendölve. Minden szóról szóra be fog teljesedni, ami a Jelenések könyvében le van írva. Halálom után te és az apostolok ijedtetekben elrejtőztetek, mert pásztor nélkül maradtatok. De feltámadásom hitet és erőt adott nektek. Megengedtem, hogy nyájam most szétszéledjen, hogy kiderüljön ki az, aki hűséges Hozzám és ki nem. A leghűségesebbek elfogják nyerni méltó jutalmukat, vagyis Engem. A megátalkodottak pedig elnyerik méltó büntetésüket. Én irgalmas vagyok, de igazságos is. Ítéletem alól senki sem futamodhat meg.”

Szent Péter mélyen meghajolt az Úr előtt, elfogadva ezzel az Ő akaratát, majd felém fordult és így szólt: „Igen súlyos számonkérésben lesz részük azoknak a személyeknek, akik nagy felelősséget vállalnak az Egyház vezetésében, legyen szó klerikusokról vagy világi hívekről. Az ő küldetésük nemcsak evilági, hanem természetfölötti is, mert Isten bízta rájuk a feladatokat.”
Szent Péter rám terítette a köpenyét, és azt mondta: „Ezt a köpenyt Jézustól kaptam ajándékba a bűnbánatom jeleként. Egész életemben maradandó nyomot hagyott rajtam, hogy háromszor is megtagadtam Uramat, Istenemet. Az őszinte bűnbánat gyakorlása fölemeli az ember szívét Istenhez. Az első igazi egyesülés Istennel a bűnbánat alatt történik, ahol a lélek megtisztul. A második tökéletes egyesülés a szentáldozásban történik, ahol a lélek engedi betölteni magát Isten szeretetével és kegyelmével. A bűnbánat természetfölötti ajándék. Az ember csak Isten kegyelme által tud a vétkei fölött bűnbánatot tartani, mert önmagától képtelen. Jézus előre imádkozott értem, mert tudta, hogy megtagadom Őt. Az Ő imája által nem a halálba menekültem, mint Júdás, hanem az Ő szerető karjaiba, ahol meggyógyultam a bűnbánat könnyein keresztül. Júdás nem szerette szíve mélyén Jézust, míg én az életemet is odaadtam érte. Nem tartottam méltónak magam arra, hogy úgy legyek keresztre feszítve, mint Ő, ezért kértem, hogy fejjel lefelé legyek a kereszten, amelyen meghaltam. Júdás az öngyilkosságot választotta, mert kudarcot vallott a terve. Nem akart mást, csak meggazdagodni a földön. Szégyenében nem Istenhez fordult, hanem önmaga elől menekült, így az ördög kezére került. Mindezt azért mondom el nektek, hogy csak Istenbe kapaszkodva élhetitek túl a kudarcaitokat. Végül ráfogtok döbenni, hogy Isten önmagában a mindeneteket jelenti.”
Mária Magdolna


Tisztítótűzben szenvedő lelkek a bűnbocsánatról

2020. 02. 07, Péntek
Láttam, hogy a gyóntatószék fölött ott lebegett Jézus Szentséges Szíve, amelyből vér és víz áradt. Láttam, hogy ez a kegyelem nemcsak a bűnbánó lélekre hatott ki, hanem magára a felszentelt papra is. A bűnbánó lélek megtisztult, és megújult erővel hordozta tovább keresztjét. Érdekes módon a pap is valamiképpen tisztult, és minél jobban megnyitotta a szívét, annál jobban be tudta tölteni a Szentlélek bölcsessége és szeretete azért, hogy jótanácsokat tudjon adni a többi léleknek is. Láttam, hogy a gyóntatószék előtt megjelentek a tisztítótűzben szenvedő lelkek, akik így szóltak:
„Nem is tudjátok, hogy mekkora ajándék nektek a bűnbocsánat szentsége, ahol Jézus Krisztus drágalátos vérében fürdik a lelketek. Mi szenvedő lelkek nem éltünk igazán ezzel a lehetőséggel a földi életünkben. Nem gondoltuk, hogy a lelkünk itt nyer igazán szabadulást a bűnök sokasága alól. Ó, áldottak mindazok az emberek, akik megbecsülik ezt a szentséget, és rendszeresen járulnak szentgyónáshoz. Ám jól jegyezzétek meg, hogy igazán őszinte szívvel kell bűnbánatot tartanotok, mert Isten színe előtt vagytok a bűneitek felsorolása során! Töredelmes szívvel kerüljétek a kísértésre vezető alkalmakat! Ha lazán veszitek a bűneiteket mondván, hogy még van idő, majd újra meggyónjátok, akkor igen rossz úton haladtok. Jézus azt mondta: „Menj és többet ne vétkezz!” Tehát akarjatok változni, és ezt ne csak szavakkal, hanem tettekkel is bizonyítsátok Isten felé.”

Az Istenhez hű angyalok is jelen voltak a gyóntatószék körül és így szóltak: „Nincs az az emberi értelem, amely képes lenne felfogni, hogy micsoda misztériumnak vagytok a részesei, amikor a szentségek kegyelmi ereje körülvesznek titeket. Mi angyalok szent irigységgel szemléljük, hogy ti hogyan egyesülhettek Krisztussal a szentgyónás és a szentáldozás során. Mi egyszerű szellemi lények vagyunk és nem részesülhetünk e kegyelemből, mint ti, akik anyagi testben vagytok. Mivel Krisztus emberré lett, ezért tökéletesen egyesülhettek vele, mint test a testtel és lélek a lélekkel. Az egyesülés célja, hogy eggyek legyetek Őbenne. Ó, bárcsak megértenétek, hogy milyen hatalmas ajándék számotokra, hogy Jézus egy volt közületek, hogy végül önmagát adhassa táplálékul nektek, vagyis a ti üdvösségetekért.”
Mária MagdolnaAz igazi engesztelés a szívben kezdődik

2020. 02. 08, Szombat
Szentségimádás közben az Úr így szólt:
„Az igazi engesztelés a szívben kezdődik el. Az engesztelés azt is jelenti, hogy folyamatosan meg kell térnetek. A megtérés nem megy egyik pillanatról a másikra. A megtérés egy egész életen át tart, mert a próbatételek a halál órájáig nem szűnnek meg. Aki azzal dicsekszik mások előtt, hogy mennyit imádkozik és böjtöl, bizony mondom nektek, hogy nem kedves Előttem. Az igazi engesztelő rejtekben végzi a felajánlásokat és lemondásokat, mert megelégszik annak tudatával, hogy elég neki, ha csak Én látom. Az emberi szívnek igencsak meg kell tisztulnia, hogy aztán igaz szívvel-lélekkel engesztelhessen. Gyermekeim, sokszor szeretnétek megfejteni az engesztelés valód titkát és lényegét. Pedig nem kell mást tennetek, minthogy Rám nézzetek és elmélkedjetek az Én szenvedéseimen, amit értetek vállaltam. Ártatlanul vállaltam magamra az engesztelés áldozatát, mert nagy volt a ti lelketek ára. Az engesztelés nemcsak önmagatokért van, hanem mások üdvösségéért is, mert a szeretet így válhat teljessé. A szeretet nem lehet önző. A szeretet elsődlegesen mások javát akarja. Gyermekeim, ha a szívetek nem kész arra, hogy önzetlenül szeressen, akkor nem jó úton haladtok. Az engesztelés a jóvátételt jelenti, méghozzá a bűnök jóvátételét. Ne gondoljátok, hogy a feloldozás után nincs más teendőtök! Vannak, akik nem figyelnek oda az elégtétel fontosságára. Ha az elégtételt elvégzitek, akkor utána gyakoroljatok jócselekedeteket. A szeretet a jótettekben mutatkozik meg. A szentek is akartak a szeretetben növekedni, ezért tették a jót, mert tudták, hogy tettek nélkül nincs lelki fejlődés az életszentség útján.”
Mária Magdolna


A tétlenség

2020. 02. 09, Vasárnap
Az Úr megmutatta nekem, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akik tétlenségben élnek és jól érzik magukat ebben az állapotban. Láttam, hogy az ördög megkísértette őket, és ezek a lelkek könnyedén engedtek a bűn csábításának. Nem volt semmi akarati erejük arra, hogy ellent mondjanak a kísértésnek. Jézus így szólt:
„A tétlenség nagy úr ebben a világban. A fiatalok különösen ki vannak téve ennek az állapotnak, ezért keresik a világ élvezeteit és rontják el a saját jövőjüket. A tétlen embernek a sátán ad munkát. Bizony mondom nektek, hogy nem elegendő az imádság az ilyen kísértések legyőzésére. Az ima mellett az értelmes munka ad igazi célt a léleknek. Szent Benedek nem véletlenül használta ezt a jelmondatot: „Ora et labora! Imádkozzál és dolgozzál!” A munka segít lekötni az ember figyelmét, míg az ima lelki táplálék. A munka a javatokat szolgálja. Aki unatkozik, az nem tud mit kezdeni önmagával. Ezek a lelkek könnyű prédát jelentenek a gonosz számára. Mindig törekedjetek arra, hogy értelmes munkával foglaljátok le magatokat különösen, amikor otthon vagytok. A gonosz otthonotokban támad a legjobban titeket, hiszen legtöbbször csak ott lelhettek igazi nyugalomra. Én élő példát adtam arra, hogy magam is munkával kerestem a kenyeremet, mielőtt hirdettem az örömhírt.”
Mária MagdolnaA jólét a lélek lanyhaságához vezet

2020. 02. 11, Kedd
Jézus: „Gyermekeim, a jólét a lélek lanyhaságához vezet. Én nem sajnálom tőletek, ha szép otthonotok van, ha bőségben éltek és nem kell aggódnotok az anyagi gondok miatt. Ám ti se sajnáljátok Tőlem az időt, hogy hálát adjatok Nekem a gondviselésemért. A jólét igen veszélyes is lehet, mert a lélek figyelmét nem Felém irányítja, hanem a világ felé. Ám az ember természetében ott van, hogy semmi sem elég neki, ezért még többet akar. Ezt a kísértést csak az győzheti le, ha Belém kapaszkodtok. Gyermekeim, a világ legnagyobb harca ez: „Melyik úrnak akartok szolgálni? Istennek vagy a Mammonnak?” Vannak, akik azt hiszik, hogy Engem szolgálnak, de szívük mégis a Mammoné. Foggal körömmel ragaszkodnak a vagyonukhoz, és nem képesek lemondani róla. A pénz egyeseket megrészegít. Ó, gyermekeim, a világ egyetlen értelme a szeretet, nem pedig a gazdagság. Láttatok valaha is olyan gazdag embert, aki valóban boldog volt? Láttátok, hogy ők testileg, lelkileg és szellemileg egészséges emberek? Természetesen vannak kivételek, akik bár gazdagok, mégis a szívükben Én vagyok az első. Lázár nagyon szeretett Engem, és nem ragaszkodott semmihez, ami evilágból való. Igen nagy kegyelem kell ahhoz, hogy valaki Lázárhoz hasonlóan tudjon élni. Aki azt hiszi magáról, hogy ő olyan, mint Lázár, akkor már elbukott. Aki önmagát jó embernek tartja, az már rossz úton halad, mert egyedül csak Isten a jó.”
Mária MagdolnaLesz-e valaha engesztelő kápolna?

2020. 02. 15, Szombat
Amikor az ördög kísért minket, akkor gyakran elbukunk. Ma Jézus ezt mondta:
„Miért nem hívtok Engem a kísértés idején? Sokan azért buknak el, mert megfeledkeznek Rólam. A magatok erejéből sosem fogjátok legyőzni a gonoszt. Nélkülem nem tudjátok a kísértéseket elhárítani. Csakis az Én erőmmel – amely a nevemben is jelen van – lesztek képesek a kísértéseken felülemelkedni.”
Kútvölgyi kápolna, engesztelés

Láttam a Szűzanyát, ahogyan letérdelt az Eucharisztia előtt és mély imádságba merült. Jobb oldalról megjelent Natália nővér, aki Édesanyánk mellé térdelt, bal oldalról pedig Regőczi István atya csatlakozott. Gyönyörű és megható pillanat volt, ahogyan ők együtt imádkoztak a Szűzanya oldalán. Az Úr, mint a Királyok Királya mutatkozott előttünk és kezében tartotta a Földet, amely aranyban fénylett. Jézus így szólt:
„Az Én királyi uralmam ideje közel van. Királyságom mindenekfölött való, tehát mindennél elsődlegesebb. A Föld meg fog újulni az eljövetelem során.”

A Szűzanya, mint a Világ Győzelmes Királynője mély szeretettel így szólt:
„Szívem minden kívánsága az, hogy az emberek szívében Jézus legyen a király. Eljön az az idő, amikor Ő fog uralkodni az emberek szívében. Akkor az emberek osztatlan szívvel fogják viszonozni szeretetüket Fiam iránt. Jézus a Mennyben már uralkodik, de uralma a Földön is meg fog valósulni.”

A szívemben szomorúan feltettem a kérdést, hogy lesz-e engesztelő kápolnánk valaha is a Normafánál úgy, ahogyan a Szűzanya kérte annak idején Natália nővéren keresztül. Mennyei Édesanyám arcán fájdalom volt, de ugyanakkor a szeretet sugárzott rajta, miközben azt mondta:
„Az engesztelő kápolnára nem nekem van szükségem, hanem nektek. Isten értetek és az emberiség megmentéséért nyilatkoztatta ki ezt a kérést általam. Bárhol engesztelhettek: a munkahelyeteken, az iskolában, utazás közben, egy szerzetesrendben vagy az otthonotokban is. Az engesztelés lelkisége akkor tud tovább bontakozni, ha van egy hely, egy templom, ahol ez a lelkület középpontban van és ahol a gyermekeim összegyűlhetnek. Magyarországnak égetően szüksége lenne saját alapítású szerzetesrendre! Egy szerzetesrend képes felemelni egy egész országot. Jelenleg az én magyar népem nem fogad el engem királynőjének, sőt gyűlölettel beszélnek rólam. Magyarország még nem alkalmas arra, hogy királynői mivoltom előtt meghajoljon. Tisztulás vár hazátokra. Imádkozzatok, mert a tisztulásnak több fázisa is van és nem mindegy, hogy hogyan fog a tisztulás végbemenni. Ne féljetek, mert Isten mindig gondoskodni fog arról, hogy legyenek engesztelő gyermekei a Földön, akik különösen a rejtekben élnek!”

(A pálos rendet jelenleg a lengyelek tartják fenn. A Szűzanya elfogadja az Egyház többi szerzetesrendjét is, de egy magyar alapítású rend különleges kegyelmet jelent hazánknak, amit annak idején a pálosok be is töltöttek.)

Mária MagdolnaAz utolsó ítélet napján fognak a pokol kapui véglegesen bezárulni

2020. 02. 16, Vasárnap
Jézus lábai előtt térdeltem és mélyen meg voltam érintve az Ő szeretetétől. Az Úr lehajolt hozzám, két tenyerét az arcomra helyezte, egyenesen a szemembe nézett és így szólt:
„Leányom, az Én szeretetemhez nem mérhető semmilyen földi szeretet vagy szerelem. Aki Engem igazán szeret, annak a léleknek tökéletesen ki kell üresítenie önmagát, mert egészen be akarom tölteni a lelkét és testét a szeretetemmel. A szentek szívében Én voltam az első helyen, ezért tudtak a szeretet legfelsőbb fokaira eljutni. Az önkiüresítéshez különleges kegyelem kell, mert ott a lélek már semmihez sem ragaszkodhat csak egyedül Hozzám.”

Az Úr megfogta a kezem és egy pusztába vitt engem. Láttam, hogy néhány ember nyomorba került. Jézus ezt mondta:
„Az igazi nyomorúság nem ott van, ahol az emberek éheznek, szegénységben élnek vagy betegség gyötri őket, hanem a lelkek belsejében, ami az Isten nélküli állapotot jelenti. Ez nagyobb nyomorúság, mint amit külső szemetekkel láttok magatok körül nap mint nap.”

Az Úr engedte azt is látnom, hogy milyen a széles út, amely a kárhozatba vezet. Láttam, hogy emberek tömegei haladtak a szakadék felé. Az emberek olyan voltak, mint a vakok, akik nem veszik észre, hogy hova sodorja őket az ár. Mély szívfájdalommal néztem, hogy a tömeg folyamatosan sodródott. Nem volt megállás, sőt a tömeg végeláthatatlan volt. Jézus csendben szemlélte őket, miközben véres könnyeket hullatott értük. Sírva megkérdeztem Tőle, hogy hogyan bírja elviselni ezt a fájdalmat, hiszen mindnyájan az Ő gyermekei? Jézus így válaszolt: „A remény ad Nekem erőt és vígaszt.”

Ekkor láttam néhány embert, akik a bűnösök megtéréséért imádkoztak. Szent Mihály az angyalok seregeivel a tömeghez ment, hogy az ima kegyelme által ki tudjanak ragadni onnan minél több lelket. Egy mennyei fénysugár áradt ki a tömegre. Volt olyan lélek, aki fölébredt és ki akart onnan jönni, de visszarántották. Mások bűntudatra ébredtek és az angyalok kihozták őket a tömegből és közben az élet vizével kínálták meg őket. Jézus azt mondta: „Igen erős akarat és kegyelem kell ahhoz, hogy valaki a tömegből ki tudjon szabadulni.” Majd hozzá tette: „Az utolsó ítélet napján fognak a pokol kapui véglegesen bezárulni.”
A bűnbánó lelkek letérdeltek az Úr előtt, aki keresztet rajzolt a homlokukra és megmutatta nekik azt az utat, amely az üdvösséghez vezet. Több lélek haladt ezen az úton keresztet hordozva a vállán. Nagyon megérintett engem az Úr jósága és szeretete, ezért leborultam Előtte és azt mondtam: „Áldott vagy én Uram, s én Istenem!” Erre Ő megáldott és így szólt:
„Megáldalak gyermekem, mert hiszel Bennem és elfogadsz Engem Istenednek. Mindenki részesül ebben az áldásban, aki hozzád hasonlóan e szavakat mondja Nekem.”

Mária Magdolna„Aki csak eszik és iszik anélkül, hogy megkülönböztetné az Úr testét, saját ítéletét eszi és issza.” (1Kor 11, 29)

2020. 02. 18, Kedd
Látomásban egy római katolikus templom oltárasztala mellett álltam, ahol a Szentlélek Isten mutatkozott meg előttem. Azt kérte tőlem a Szentlélek, hogy figyeljem meg az áldozati liturgiát. Láttam, hogy kimaradt az epiklézis, vagyis a Szentlélek lehívása nem történt meg. Szomorúan figyeltem, hogy a kenyérrel és a borral nem történt semmilyen természetfeletti változás. Úgy értem, hogy nem változott át Krisztus testévé és vérévé. A hívek semmit sem észleltek az egészből. Továbbra is azt hitték, hogy Jézus testét veszik magukhoz.
Szentlélek: „Közeleg az a nap, amikor ez a látomás beteljesedik hazátokban is. Ha megszűnik az epiklézis, akkor onnantól kezdve nem lesz átváltoztatás. Ez a változás olyan észrevétlen lesz, hogy számtalan hívő ember nem fogja érzékelni, hogy mi is történik körülötte. Lesznek igaz gyermekeim, akik felfigyelnek a változásra és figyelmeztetni is fogják a többieket, de azok nem fognak hinni nekik azt mondván: „Lehetetlen, hogy ez megtörténjen.” Az ördögnek az érdeke, hogy elvegye a lelketek táplálékát, az Eucharisztiát. Gyermekeim, sokan fognak beleesni abba a bűnbe, amire Szent Pál felhívta figyelmeteket: „aki csak eszik és iszik anélkül, hogy megkülönböztetné az Úr testét, saját ítéletét eszi és issza.” (1Kor 11, 29) Elkerülhetetlen, hogy ez az állapot (átváltoztatás megszüntetése) bekövetkezzen! Nem tehettek mást, minthogy imádkozzatok és arra kérjétek Mennyei Atyátokat, hogy ennek idejét kitolja, hiszen Ő az idő Ura is. Csak azok kapják meg a felismerés különleges kegyelmét, akiknek szívében Isten első helyen van. Ahol a kenyér már nem Krisztus teste lesz, ott már nem Isten házába fogtok belépni, hanem egy egyszerű házba, amely nem különbözik a többi épülettől. Aki jót akar magának, az el fogja kerülni ezt a helyet, mivel megszentségtelenítették.”
Mária Magdolna„Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék.” (1Kor 1, 27-31)

2020. 02. 20, Csütörtök
Jézus: „Gyermekeim, ne teljen el úgy egy napotok sem, hogy ne olvasnátok a Szentírást! Az imádságok és a szentségek mellett a Szentírás is egy lelki táplálék, ami nélkülözhetetlen az üdvösség eléréséhez. A szentek a bibliai idézeteket fontolgatva keltek és aludtak el, mert tudták, hogy mérföldkövet jelent a mindennapi életükben. Voltak, akik magukkal hordták mindenhova a Szentírást. Ők megkapták a kegyelmet, hogy mindig új szemszögből értették meg Isten szavát. De nem elégedtek meg azzal, hogy megértették, hanem tovább is elmélkedték azt, hogy szívükbe véssék az Én titkaimat. Manapság alig vannak olyan gyermekeim, akik a szentek példáját követik. Egyházam nemcsak attól szent, hogy a Szentháromság áll mögötte, hanem attól is, hogy a szentek közösségét alkotja. Gyermekeim, amikor megállnak Előttem a lelkek haláluk óráján, akkor ott minden megszakad, ami a földhöz kötötte őket. Ez azt is jelenti, hogy Előttem nem számít, hogy ki-ki milyen pozíciót töltött be a világban – legyen doktor, orvos, jogász, tudós vagy egy egyszerű ember –, mert a halálát követően mindenki egyenlő lesz. A szentek nem törekedtek feljebb jutni az élet ranglétráján, mert tudták a szívük mélyén, hogy odaát egyedül csak a tettek számítanak. Ők a szeretet lépcsőfokain akartak magasabbra jutni, mert ez ad igazi értelmet és célt az ember életének. Legyetek egyszerűek és mindig hallgassatok a józan észre! Mélyen véssétek a szívetekbe, amit Szent Pál tanított nektek:

„Isten azonban azt választotta ki, ami a világ szemében balga, hogy megszégyenítse a bölcseket, s azt választotta ki, ami a világ előtt gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket, s ami a világ előtt alacsonyrendű és lenézett, azt választotta ki az Isten, a semminek látszókat, hogy megsemmisítse azokat, akik valaminek látszanak. Így senki sem dicsekedhet Isten előtt. Általa van nektek életetek Krisztus Jézusban, aki Istentől bölcsességünkké, megigazulásunkká, megszentelődésünkké és megváltásunkká lett. Így teljesül az Írás: „Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék.” (1Kor 1, 27-31)
Mária MagdolnaKarizmatikus megújulás

2020. 02. 21, Péntek
Jézus: „Gyermekeim, sokan a karizmatikus megújulást egy új pünkösdként élik meg, mivel az a Szentlélek ajándékaira hívja fel a figyelmet. Az apostolok valóban szóltak nyelveken, gyógyítottak, prófétáltak, de az ő igazi küldetésük az örömhír terjesztése volt. Egyházam befogadta a karizmatikus mozgalom szellemiségét, mert Szentlelkem működését látta benne. Gyermekeim, előfordul, hogy a karizmatikus összejövetelek az élmények kereséséről, megtapasztalásáról szólnak. Én a kegyelmet titokzatos módon adom, mert a csendben szeretek munkálkodni. Gyermekeim, az igazi kegyelem a csendben történik ott, ahol nem is gondolnátok. Ha az élményt keresitek, akkor nem jó úton haladtok. Legyetek óvatosak, mert ezek a dolgok elvonhatják a figyelmeteket a lényegről! Az igazi szentek titokban működtek úgy, hogy ne vegyék őket észre. Ők nem keresték a nyilvánosságot, sőt inkább elvonultak és az idejüket az Eucharisztia előtt töltötték imádságban. Számtalan gyülekezetben szeretik a karizmákat használni éppúgy, mint az Egyházban. A Szentlélek valóban munkálkodik, de nem úgy, ahogyan ti elképzelitek. Én, ha csodát teszek, akkor azzal az a célom, hogy a hitet felébresszem bennetek. Törekedjetek arra, hogy figyelmetek mindig a lényeg felé irányuljon, ami nem más, mint az Eucharisztia, a Szentírás és az imádság.”
Mária MagdolnaEgyházamnak az elkövetkezendő időszak fájdalmasabb lesz, mint az eddigi években

2020. 02. 23, Vasárnap
Jézus: „Legyetek szelídek, mint a bárányok! Én, az Isten Báránya önként feláldoztam az életemet értetek. Hatalmas volt a ti lelketek ára, hiszen a bűnnek ára van. Egyedül az Én drágalátos Vérem törölheti el bűneitek adósságait. Ez az adósság nem anyagi természetű, hanem szellemi. Amikor akaratotok a rosszra irányul és a bűnt elkövetitek, annak hatása van mindenre pl. a környezetetekre. Megengedem, hogy megtapasztaljátok a bűneitek következményeit, hiszen csak így tanulhattok a hibáitokból. Vannak emberek, akik azt kiáltják Felém: „Ha Isten létezik, akkor csapjon belém a villám!” Mások pedig azt mondják: „Íme, elkövettem a bűnt és nem történt semmi, tehát Isten sem létezik.” Gyermekeim, Én igazságos vagyok, de egyben irgalmas is. Megengedem, hogy a körülményeitek úgy alakuljanak, hogy azok a javatokra szolgáljanak. Ám legyetek óvatosak bizonyos kérésekkel, mert lehet, hogy valóban beteljesednek, csak nem akkor, amikor ti szeretnétek. Gyermekeim, közeleg a Nagyböjt és a Húsvét ideje! Adjatok hálát Istennek, hogy egy újabb húsvétot ünnepelhettek meg! Egyházamnak az elkövetkezendő időszak fájdalmasabb lesz, mint az eddigi években. Keresztelő Szent János a húsvéti bárányhoz hasonlított Engem, mert engesztelő áldozatom által mentem meg mindazokat, akik Bennem hisznek. Ó, ha tudnátok, hogy mekkora kegyelmet jelent nektek az Eucharisztia, akkor éjjel-nappal ott lennétek Mellettem, hogy hálát adjatok végtelen szeretetemért! A sátán jobban tudja, mint ti, hogy az Eucharisztia az üdvösségetek forrása. A sátán évszázadok óta – bár előtte nincs idő, mert szellemi lény – szövi a tervét, hogy hogyan távolítson el Engem a templomokból. Íme, elérkezett az idő, mert ez a terv beteljesedik, és egyre csak megvalósul a világban. Én ettől függetlenül soha nem hagylak magatokra. Mindig gondoskodni fogok rólatok, mint Legfőbb Pásztor a nyájáról. Gyermekeim, Egyházam alapjai már remegnek a tévtanítások miatt. A dogmák az Egyház számára olyanok, mint a pillérek. Bizony mondom nektek, hogy folyamatosan próbálják a dogmákat megtörni, hiszen az igazságot tartalmazzák. A hazugság támadja az igazságot, amely lassan a háttérbe szorul. A dogmákat eltörölni nem lehet, csak félremagyarázni hazugságokkal. A sátán minden dogmát meg akar semmisíteni, hiszen e hitigazságok miatt buktak el az eretnekségek. Amíg van időtök, addig szerezzétek be magatoknak a katekizmust, amely többek között a „Hiszekegy” igazságait is tartalmazza. Imádkozzatok, mert sok csapás és megpróbáltatás vár Egyházamra és gyermekeimre!”
Mária Magdolna
A koronavírus Magyarországot is érintheti

2020. 02. 24, Hétfő
Mély aggodalommal kérdeztem meg az Úrtól, hogy a koronavírus vajon Magyarországot is eléri-e? Nemrég a Szűzanya azt mondta, hogy Európában is el fog terjedni ez a halálos vírus. A napokban hallani lehetett, hogy Olaszországban is jelen van és nő a halottak száma. Jézus így válaszolt:
„Leányom, ez a koronavírus Európába is bejutott. Bizony mondom neked, hogy mivel a vírust nem lehet megállítani, így számtalan országban el fog terjedni. Itt nemcsak Európa országairól beszélek, hanem a világ más országairól is. Ez a járvány része annak, hogy előmozdítsa a világ gazdasági összeomlását. Az emberek a túlélésért ki fogják fosztani az élelmiszer üzleteket. Számtalan kórházat, munkahelyet, iskolát, gyárat, templomot és egyéb helyeket be fognak zárni. Sokan az otthonaikba fognak bezárkózni abban bízva, hogy nem kapják el a vírust.

Gyermekem, Európa országai fokozatosan fogja bevezetni a készenléti állapotot. Az orvosokat összehívják és felkészítik arra, hogy mire számítsanak a vírussal kapcsolatban. Tájékoztatják őket arról, hogy milyen tünetek fognak mutatkozni a betegeken és hogyan lehet védekezni ellene, hiszen a levegőben terjed és a szélsőséges időjárás csak megerősíti a vírust. Leányom, a koronavírus Magyarországot is érintheti. Ez a járvány bárhol elterjedhet az országotokon belül is. Hamarosan le fog állni a külföldre való utazás lehetősége (repülő, hajó, busz, vonat). Azok a magyarok, akik külföldön vannak nehezen fognak tudni visszatérni a hazájukba.

Azt üzenem minden gyermekemnek, hogy készüljön fel, mert elérkezett az idő. Legyen otthonaikban tartós élelmiszer, víz és szerezzenek be gyógynövényeket a vírusok, járványok ellen. Imádkozzanak, hiszen az imádság képes hatni a vírus ellen is! Kérdezted Tőlem, hogy hogyan védekezhettek igazán a vírus ellen? A védelmetek ezekben rejlik: imádság, szentségek, szentelmények. Vegyétek nagyon komolyan többek között: a Balázs áldást, a betegek kenetét, a hamvazkodást, a szenteltvízzel való meghintést (pl. keresztvetéskor), a házszentelést, az áldásokat. Kezdjetek el imádkozni azokhoz a szentekhez, akik a járványok idején a betegek különleges közbenjárói voltak (pl. Szent Balázs, Szent Rókus, Szent Hildegard, Szent Charbel stb). Ajánljátok fel önmagatokat nekik, hogy védőszentjeitek lehessenek a baj idején. Ne féljetek, bízzatok Bennem és a szentségek, szentelmények erejében!”
Mária Magdolna

2020. február 24., hétfő

Isten szemével

2020.02.02.
1.
A keresztény emberek felvonultak, demonstráltak Budapesten keresztekkel a kezükben egy politikus azon kijelentése ellen, hogy a keresztények fehér, heteroszexuális, rémisztő képződmények.
Jézus: Ez a demonstráció igazságos megmozdulás volt. A Nevemben történt a tiltakozó felvonulás a keresztekkel a kezükben. Szomorú vagyok Édesanyámmal együtt, hogy magyar magyar ellen fordul. Össze kellene fogni mindenkinek, és az ilyen megnyilvánulásokat el kellene ítélni, és gyökeresen kitépni.
2.
Hang: Nagyon kell figyelni az apró kockázatokra.
Jézus: Ez a felháborító eset azt mutatja, hogy ellenségem egész sorozat apró támadást fog a keresztény Magyarország kibontakozása ellen indítani. Jönnek majd a rágalmak, a megaláztatások, a rosszindulatú megjegyzések az Én gyermekeim ellen. De ne féljetek, Édesanyám és Én veletek vagyunk.
3.
Hang: Hosszú áldozatra van szükség.
Jézus: Budapest „elfoglalása” után egyre jobban kiéleződnek az ellentétek a kormány és a baloldal között. A keresztény beállítottságú kormány vezetésével harcolni kell a túlkapások ellen, és az igazságtalanságokat nem szabad tűrni. A ti fegyveretek az engesztelés, és azon belül a rózsafüzér.
4.
Érzés: Nagyon kell vigyáznunk arra, hogy nehogy széttépjék még ezt a kis Magyarországot is.
Kép: Sok kéz szét akarja húzni, tépni Magyarországot, de egy erő mégis összetartja.
Hang: A teljes megsemmisítés szélére állítani benneteket úgy gazdaságilag, mint hitéletileg.
Kép: Angyalok állnak Magyarország határán, mint katonák.
Kép: Egy nagy zászló, rajta a Nagy-Magyarország térképe, angyalok tartják a címert.
Jézus: 100 évvel ezelőtt Trianonban Nagy-Magyarország ellen történt a támadás, ez mélyen érintette országotok gazdasági életét és hitéletét. Most egy képen tárom fel előtted, hogy most a maradék kis Magyarország került veszélybe. Külső és belső ellenségek akarják szaggatni. De most sincs okotok a félelemre, mert Mi, Égiek vigyázunk rátok. Angyalokat küldünk határaitokra, és úgy állnak ott, mint azok a katonák, akik természetes védelemként védik országotokat a migrációs válságban. Egy szoros lelki kapocs tart benneteket a leszakadt országrészekkel. Egy képen mutatom, hogy egy nagy zászlón van Nagy-Magyarország térképe a leszakadt részek címereivel, melyeket angyalok vigyázzák. Az Én békémet adom nektek drága kis magyarjaim. Mindegy, hogy határon kívül vagy belül éltek.
5.
Olvastam: Athanasius Schneider püspök mondta Magyarországról idelátogatása során: Magyarországnak nemcsak Regnum Marianumnak, hanem Regnum Eucharisticumnak is kell lennie.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Kép: Nagy Oltáriszentség lebeg Magyarország felett.
Kép: Szűzanya szívében az Oltáriszentség ragyog.
Kép: Fatimai Szűzanya arca, mosolyog.
Jézus: Legyetek boldogok magyar népem, mert nemcsak Mária országa vagytok, hanem az Eucharisztia országa is. Ahol Mária királysága van, ott kell lennie az Én Királyságomnak is. Egy gyönyörű képen mutatom neked, hogy Édesanyám szívéből árasztom rátok, mint Oltáriszentségből kegyelmem sugarait. Azt is megláthattad, hogy az Eucharisztia a ti országotok felett lebeg. Édesanyám a fatimai Szűzanyaként őrködik, és örvendezik hazátok felett.
6.
Kép: Magyarország térképéből fehér ruhás egyének emelkednek ki sorban, láncszerűen. A kezükben 1-1 feszületet tartanak, majd előrefelé mutatják. Az összes égtáj felé áramlanak, mint a szökőkút.
Jézus: A jövőt mutatom neked, amikor a sok szenvedés, üldözés után megtisztul Magyarország, és felemelkedik. Lángoló hittel a szívükben fordulnak a külföldi országok felé, hogy terjesszék az igazi, megtisztult hitet a többi országnak. Úgy viselkednek, mint valamikor apostolaim, amikor Mennybemenetelem után küldtem őket szerteszéjjel. Ez lesz a jövőben, mert amint ígértem, Magyarország nem pusztul, hanem tisztul.
7.
Kép: Az országalma a kettős kereszttel .
Jézus: Ezzel a látomással azt ígérem nektek, hogy nemsokára keresztény Magyarország lesz. Hiszen ezt kéritek imáitokban, és ezt éneklitek a dicsőítésetekben.
8.
Egy rövid digitalizált filmet néztem a nándorfehérvári csatáról, amikor a magyar keresztények harcoltak a törökökkel 1456-ban. A csatában harcolók ruháján a kereszt volt látható. Kapisztrán Szent János kezében is az Úr jele, kereszt a nyakában, rózsafüzér az oldalán.
Olvastam, lassan arra buzdítják a szerzeteseket, hogy vegyék le a rózsafüzért, amit a derekukon és oldalukon hordanak.
Érzés: Ha ez igaz, akkor nekünk engesztelőknek kell a keresztet és rózsafüzért magunkon hordani.
Jézus: Drága engesztelő gyermekeim, és egész magyar népem! Tekintsetek vissza a nándorfehérvári csata idejére. Hogy lángolt a hit az akkori magyarokban. Az Én nevemmel, keresztemmel, és a Szűzanya nevével szálltak szembe a törökökkel. Velük voltunk, és győztek. Ferences fiaim, ne engedjétek, hogy megfosszanak benneteket Édesanyátok jelképétől, a rózsafüzértől. Csak hordjátok oldalatokon. Halljátok meg, hogy az Ő fiai vagytok. Ha leveszik a szerzetesek oldalukról a rózsafüzért, akkor ti engesztelők hordjátok. Ezt képletesen mondom. Nyakatokban legyen ott a kereszt, és ujjaitok között legyen a rózsafüzér, melyet áldozatosan hazátokért, és minden lélekért imádkoztok. Ez a ti fegyveretek.
9.
Arról volt szó, hogy távol vagyok egyes szeretteimtől. Egyeseket közülük nem is láthatok, másokat csak telefonon keresztül hallhatok
Jézus: Azért mondom, hogy ez nem mindig így lesz, mert ha már nem testben vagytok, és ott tartózkodtok az örök hazában, állandóan egymás közelségében lesztek. Engem is akkor látsz, amikor kívánod, és szeretteid is akkor válnak láthatóvá, és teremnek ott melletted, amikor szeretnéd. Ott nincs idő és tér. Itt a Földön a tér és sok minden más elválaszthat szeretteidtől.
10.
Arról volt szó, amikor sok az egy napra jutó feladat.
Hang: Ezt hozzáteszem.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Kép: Fény.
Jézus: Amikor a sok feladattól elfáradsz, kimerülsz, gondolj arra, hogy az Én igám édes, az Én terhem könnyű. És ilyenkor ezt a vigasztalásomat teszem hozzá a fáradtságodhoz.
11.
Bátorságot kértem az Úrtól, amikor félelem, vagy rettegés fogott el valamivel kapcsolatban.
Hang: Győzni fogsz.
Kép: Arany fény.
Jézus: Ezeket a félelmeket ellenségem adja, és ha továbbra is kérsz Engem, megerősítelek. Velem legyőzöd a gonoszt.

2020.02.09.
1.
Arról volt szó, hogy a szeretetnek ereje van.
Kép: A gonosz a földön fekszik erőtlenül.
Jézus: Az tény és való, hogy a kísértést leginkább szeretettel lehet legyőzni.
2.
Hang: Hogy raboljanak… az utolsó pillanatig.
Érzés: Ez csak addig van megengedve, míg az Úr le nem csap.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: A gonosz elrabolhatja az ember nyugalmát, az erényeit, tönkre teheti a türelmét, bűnökbe sodorhatja az igaz embert, és bűnössé teheti, de csak addig, amíg Én, az Isten le nem állítom.
3.
Hang: Az imádság észrevehetetlen.
Jézus: Ha az imádság észrevehetetlen is az emberi fülnek, Isten által hallható.
4.
Kép: Imádkozók, engesztelők szinte lopva csempészik be magukat lakásba, rejtekhelyre, ahol tudnak közösen imádkozni.
Érzés: Amit most szabadon megtehetünk, pl: templomba járás, közösségi ima, azt később már nem fogjuk tudni megtenni.
Jézus: Addig használjátok ki ti engesztelő közösségek a lehetőségeket a nyilvános összejövetelekre, ameddig csak lehet. Nemsokára bujdosnotok kell. Rejtekekbe kell vonulnotok, ha engesztelni akartok.
5.
Hang: Az első házasság… a házasságban milyen kapcsolatot tanítottak.
Kép: Párok ülnek egy félkörben valami beszélgetésen.
Jézus: A házasságokat megelőző jegyesoktatásokon a házasságról úgy beszéltek, mint a halálig tartó hűséges szerelem- és szeretetkapcsolatról. Beszéltek arról, hogy jóban és rosszban egyaránt ki kell tartani egymás mellett. Arról is szó volt, hogy a házasság célja nem csupán örömszerzés, hanem a gyermekáldás.
6.
Azért imádkoztam, hogy a koronavírus ne érje el Magyarországot.
Hang: Nem fogja elérni Magyarországot.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Kislányom, már nemegyszer mondtam, hogy Édesanyám védelme alatt álltok.
7.
Hang: Szétszórom ellenségeiteket ezért.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Jézus: Látod gyermekem, a belső ellenség is csak támad rátok, keresztényekre, mint a külső. Ne féljetek, Engem szerető, hívő gyermekeim, hitetlen honfitársaitokat nem engedem uralkodni rajtatok. El fogja érni őket a büntetés. Hogy földi, vagy Égi, azt nem árulom el.
8.
Hang: Hogyan vezetik be a hatalom által?
Jézus: Ha ellenségeitek hatalomhoz jutnának, akkor sem tudnák eltörölni hazátokban a kereszténységet, mert Édesanyám az angyalok hadát küldené rájuk. Magyarország végül, mint keresztény ország ragyogni fog, és példát mutat a többi európai országnak.
9.
Hang: Győzd le Góliátot!
Jézus: Kicsiny engesztelő nyájam! Bátran szállj szembe a hitetlenek és a reformot követelők hadával, mert megerősítem karodat, megacélozom nyelvedet, és melléd állítom Szent Mihályt seregével, felvértezlek fegyvereiddel, a rózsafüzérrel, a böjttel, és áldozataiddal. Győzni fogsz.
10.
Kép: Ruhátlan, nagyon lesoványodott férfiak állnak libasorban balra fordulva .
Jézus: Ebben a látomásban azt mutatom neked, hogy már hosszú évtizedek óta gyengül a vallás és a hit ereje, az európai nemzetek nem kapnak semmi lelki táplálékot, egészen elsorvadnak.
11.
Hang: Lelki megújuláshoz vezet ez.
Jézus: A legnagyobb megújulást az emberiségnek a Nagyfigyelmeztetés hozza el. Óriási megtérések lesznek. A vallás gyakorlása nem formalitás lesz, mint sokaknál eddig volt, hanem mély elmerülés Isten szeretetében.
12.
Egy olyan papról volt szó, ki vízérrel, és mással foglalkozott. Volt, aki azt állította róla, hogy ördögtől megszállott.
Kép: Egy piros, sűrű, göröngyös, paradicsomlé szerű folyó folyik
Jézus: Ez a pap okkult dologgal foglalkozik, az ördög vezeti. A piros sűrű folyó az út, ami a kárhozat felé viszi.
13.
Egy olyan ismerősöm jutott eszembe, ki nem volt éppen templomba járó
Kép: Egy kúp alakba rakott fa, amilyent tábortűzhöz szoktak használni. A képen nem égett tűz.
Hang: Legnagyobb sajnálat és szomorúság
Jézus: A kúp alakba rakott fa a te ismerősöd, akinek lehet, hogy van valami gyenge Istenhite, de nem lángol a szíve, nem szeret Engem. Ő bizony sajnálatra méltó.
14.
Valakivel összehasonlítottam magamat.
Kép: Egy göröngyös felszínű sárgás gömb.
Jézus: Előlegben annyit mondok, nem tartom jónak, ha önmagadat máshoz hasonlítod. Veszélyes vizekre kerülhetsz, mert a gonosz nem alszik, és könnyen rád helyezi a hiúság gyíkocskáját. Nem tudhatod, ha ismerősödet kezelésbe veszem, hová fogom alakítani a lelkét. Még az is lehet, hogy magasabbra kerül, mint te. A göröngyök elsimulnak, és mielőtt beengedem Országomba, ragyogni fog a legszebb gyémántnál is jobban. Tehát, arra kérlek, ezután senkit ne hasonlíts magadhoz. Így leszel végtelenül alázatos.
15.
Hang: Hogy mindent eldobjak magamtól.
Jézus: Arra törekedj, hogy minél jobban lemondj a világról. Csak ahhoz ragaszkodj, ami életedet biztosítja: a táplálékhoz, a vízhez, a pihenéshez, a többit add Nekem.
16.
Az jutott eszembe, hogy sokan nem tartanak semmire sem, mintha másodrendű személy lennék.
Jézus: Ne törődj az emberek véleményével, olvashatod a Szentírásban, Én sem törődtem vele. Csak azt tartsd fontosnak, hogy Nekem mi a véleményem rólad.
17.
Azon tűnődtem, mi a különbség, ha kiállok az Úr mellett, és mi történik akkor, ha nem merek szólni másoknak az Úr tanításáról
Kép: Ha nem merek szólni, mintha mások háta mögé akarnék bújni.
Kép: Ha szólok, a kép egy bátor, méltóságteljes személyt mutat.
Hang: A bátor kiállásodért ez.
Jézus: Kislányom, te csak mindig képviseld az Én igazságomat. Ne félj semmitől. Légy mindig bátor, és Én megjutalmazlak.
18.
Hang: Világégés lesz.
Hang: A történések itt vannak.
Jézus: Kétféle „nemsokára” létezik. Az egyik Égi, a másik földi. A földi nemsokára igaz most, mert tényleg a történések nagyon közel vannak. A legnagyobb világégés akkor lesz, mikor a háromnapos sötétség folyik.
19.
Hang: Kitöltöm a teret benned.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Jézus: Amikor szentáldozásban részesítelek, nem arra kell gondolnod, hogy hogyan hagysz helyet Számomra a lelkedben, hanem arra, hogy egész lelkedet betöltöm a Lényemmel.
20.
Az Evangéliumban arról volt szó, hogy Jézus mondta apostolainak, ha valahol nem fogadják be őket, rázzák le még a port is a lábukról tanúbizonyságul ellenük.
Érzés: Ha szükséges, és ha az Úr úgy akarná, még az út pora is meg tudna szólalni, ahogy Bálám szamara is megszólalt emberi nyelven a Szentírásban.
Jézus: Szomorú a Lelkem, mert az emberek Rólam szinte sehol sem beszélnek. Kinevetik az igehirdetőket. És ezzel Engem is kinevetnek. Nem lehettek erőszakosak ti engesztelők. Mint az apostolok, ti is ilyenkor rázzátok le a port a lábatokról. Így van, ahogy mondod kislányom, ha akarnám, még a lerázott por is tudná helyettetek Igémet hirdetni.

2020.02.16.
1.
Arról volt szó, hogy nagyon nehéz fenntartani az örökimádást a fővárosban, anyagi és más nehézségek miatt, és félő, hogy abbamarad
Jézus: Az örökimádásban hihetetlenül nagy erő rejlik. Ha fel tudná fogni egyházközségetek, hogy mekkora veszteséget jelentene abbahagyni, akkor mindent megpróbálnának megmozdítani, hogy vége ne szakadjon. Az Én Testem és Vérem 24 órai állandó imádásotokért komoly védelmet nyújt fővárosotoknak és az egész országnak. Feltétlenül fel kell kérni püspökötöket, hogy nyújtson anyagi segítséget, és ha ez nem vezet eredményre, akkor a helyi egyházközösségetek tagjai járuljanak hozzá saját zsebükből a költségekhez.
2.
A TV-ben a liberalizmusról volt szó Skóciában.
Hang: Az ember gyökerek nélkül nő.
Hang: Hajléktalanjai vagytok ennek.
Jézus: Észak-Európa, így Skócia is eltávolodott Istentől és a hittől. A szülők gyermekeiket nem nevelik vallásosan, mert már ők sem kapták meg az alapokat. Elfogadják a divatos és beteges nevelési elveket, melyek felrúgják a keresztény tanítást, hogy Isten férfinek és nőnek teremtette az embert. Olyanok szegény skóciai gyermekeim így Isten nélkül, mint akit kidobtak az utcára. A lelkük üres. Nem kapnak lelki táplálékot. Elveszik tőlük Isten házát is.
3.
Jézus: Könyörögj a bűnösökért, a közömbösökért, és a haldoklókért. Így tedd hasznossá betegséged idejét.
4.
Jézus: Kislányom, nem véletlenül kaptad ezt a betegséget. El se tudod képzelni, milyen érdemszerző ereje van. Ha boldoggá akarsz tenni Engem, ajánld fel a lelkekért.
5.
Arról volt szó, amikor megbántanak.
Jézus: Amikor valaki megbánt, hidd el kislányom, együtt szenvedek veled.
6.
Németországra gondoltam.
Kép: Vihar, eső, szél, a ház összedől a sötétben, emberek ijedten kiabálnak és elfutnak a helyszínről
Jézus: A háborúnak egy szeletét mutattam be neked, ahogy bombatalálat éri a házat, és az emberek menekülnek.
7.
Hang: Hatóságok hatolnak be.
Hang: Élelmiszer.
Kép: Egy épületet robbantottak fel.
Jézus: Terroristák megtámadnak egy épületet, élelmiszert keresnek, majd kijönnek onnét, és felrobbantják az egészet. Rendőrök kutatnak utánuk, de már eltűntek.
8.
Kép: Egy teremben egy asztalnál 2-3 ember tartózkodik, az asztal jobb oldalán egy férfi ül, az asztal bal oldalán pedig egy férfi egy papírlapot tart a kezében és egy tollat. Adatokat gyűjt egyes emberekről, és kérdezősködik az asztalnál ülőtől, aki adatokat szolgáltat ki, pl: ki mikor élt, ki mikor, és mivel foglalkozott. Ezt a másik férfi a papírra veti, úgy, hogy egy zárójelbe írja annak dátumát.
Jézus: Mikor majd elérkezik az antikrisztus uralma, csatlósait szétküldi a nép közé, és megkeresteti az áldozatait. Árulók segítenek neki.
9.
Hang: Háború lesz.
Kép: Sokan leborulnak az Oltáriszentség előtt.
Jézus: Amikor elterjed a híre, hogy közeledik a háború, az engesztelők, és még sok templomba járó keresztény felkeresi az Én házamat, és könyörögve kérik oltalmamat a tabernákulum előtt.
10.
Kép: Egy hosszú lakomaasztal, drapp vagy krémszínű abrosz van rajta, az abrosz széle arany díszítésű. Arany gyertyatartók és kelyhek is vannak az asztalon.
Hang: Olvasni.
Jézus: Csak olvasd a Szentírást. Emlékeztetlek téged, hogy Mennyei lakomát rendezek majd az Én Egyházamnak. Én leszek a Vőlegény. Ti pedig a jegyesem. Már vár benneteket a feldíszített asztal.
11.
Kép: Egy várban harci lovagok vannak, készülnek valamire.
Jézus: A vár az Én igaz maradék Egyházam. Tagjai harcolnak a külső és a belső ellenséggel, mégpedig imával, böjttel.
12.
Hang: Az Ég tüzes nyilait.
Hang: Legtüzesebb.
Jézus: A háromnapos sötétség alatt az Ég tüzes nyilaival lángba borítok mindent. A legtüzesebb nyilak a legvadabb ellenségeiteket veszik célba.
13.
Hang: A világ felszabadulása következik.
Jézus: Az Én második dicsőséges eljövetelemmel a világ felszabadulása következik a bűn rabságából.
14.
A fizikai és a lelki világosságról volt szó.
Jézus: Kétféle világosság van. Az egyik, amit a Nap ad a föld embereinek, a másik az emberi lélek világossága. Csak az a teremtményem élvezi ezt a világosságot, aki az Én szeretetemben él, és hisz Bennem. Az Én szeretetem maga a világosság, és élteti, gyógyítja az emberi lelket.
15.
Hang: Időtartományod ez.
Jézus: Ez a földi élet a te időtartományod, és ez alatt kell felkészülnöd az igazi életre.
16.
Hang: Nagy csodám lesz.
Jézus: A nagy csoda valóban be fog következni, és sok ember megtérését és gyógyulását hozza el.
17.
Hang: Az aratni való sok.
Jézus: Ti, engesztelők vagytok az Én munkatársaim, csak az a kár, hogy kevesen vagytok, és nagyon sok a lélek, aki a vesztébe rohan.
18.
Hang: Sebhelyem vagy.
Kép: Egy férfi Észak-Nyugat felé fordulva, a két kezét a szíve magasságáig emelte, a kezeit függőleges helyzetben tartja, mutatja tenyerét, ujjait
Jézus: Sokan minden megbánás nélkül sebet ütnek Rajtam, hozzájárulván keresztre feszítésemhez. Te is, mint minden bűnös, hozzájárultál szenvedéseimhez.
19.
Arról volt szó, hogy Istent soha senki nem látta.
Jézus: Ez azért van, mert Ő nem vált emberré, mint Én, hanem hatalmas tiszta Lélek, Aki betölti a világmindenséget.


2020.02.23.
1.
Az antikrisztusi korra gondoltam.
a)
Kép: Mintha minden romokban lenne körülöttem.
Jézus: Nehéz idők jönnek rátok, gyermekeim. A háborúban és a fertőző vírusos járványokban rengetegen meg fognak halni.
b)
Kép: A budapesti parlament ragyogó fényben úszik.
Jézus: A képpel egy pillantást vethetsz Édesanyám országára, hogy felemelkedik, és mint igazi keresztény Magyarország példát mutat hitben és az engesztelésben a többi európai országnak.
2.
Arról volt szó, ha eljön a Nagyfigyelmeztetés.
Hang: Élve talállak benneteket.
Jézus: Megígérem, hogy az engesztelők közül, akik ezeket a nehéz időket türelemmel, hittel, nagy alázattal, és áldozatosan, szeretettel telve élik meg, azoknak Szentlelkem megmutatja a Mennyországot, hogy beszéljenek erről a frissen megtérteknek. Elviszi őket még a Tisztítóhelyre és a Pokolba is, hogy tapasztalataikat átadhassák. Ti is köztük lesztek.
3.
Hang: Az utolsó felvonás következik.
Jézus: Az emberiség történetének utolsó felvonása következik. A múlt századok emberei boldogok lettek volna, ha ennek a felvonásnak tanúi lehettek volna.
4.
Az örökimádás megszűnéséről volt szó.
Jézus: Gyermekem, bármennyire is tervezgetik, az örökimádás nem fog megszűnni. Ezt nem engedem meg, mert szükségetek van az Én jelenlétemre.
5.
Olvastam: Rick Joyner: Krisztus ítélőszéke előtt: „Ha Isten munkáját akarjuk végezni, akkor mindent kegyelemben és igazságban kell tennünk.”
Hang: Igazságom nélkül nem kedves ez számomra.
Kép: Kék fény.
Gondolat: Eszembe jutott, hogy mostanában az Egyházban Isten irgalmasságát hirdetik, de az igazságosságáról nem tesznek említést.
Jézus: E könyv írója rá akar világítani arra, hogy milyen nagyon fontos, hogy az Igazságot is vizsgáljuk, és kitartsunk mellette. A mai reform törekvések elhanyagolják a bűnt és a következményeit, nem beszélnek róla a híveknek. Úgy állítják be az életet, hogy Isten végtelenül jó, és mindent megbocsát. Nem gondolnak arra, ami benne van a Szentírásban is, hogy minden rosszért keményen meg kell fizetnetek. Ha ilyen nevelésben részesül az emberiség, mindig romlottabb és lelkiismeretlenebb lesz.
6.
Olvastam: Rick Joyner: Krisztus ítélőszéke előtt: Amikor az író Krisztus ítélőszékéhez közeledett, észrevette, hogy a magasabb rangú Szentek szintén trónokon ülnek, melyek az Úr trónjának részét képezik. Sok üres hely volt még. A trónokon azok ülhetnek, akik alázatosak, és hasonlítanak az Úrra. Az igazi alázatosság harmóniában van az isteni igazsággal.
Gondolat: Nem az az alázatos, aki meghajol az Egyházban a reformáció  további kiterjesztésének, csak az isteni igazság a fontos.
Jézus: Amikor köztetek jártam, megígértem nektek, hogy ti, akik követtek Engem, és Atyám törvényei szerint éltek, együtt fogtok uralkodni Velem. Ezért számol be egy választottam arról, hogy a magasabb rangú szenteket trónokon ülve látta. Ezek részei az Én trónomnak, mert az ilyenek részt kapnak az Én uralkodásomból. Még sok-sok gyermekemre vár ez a kegyelem, hogy trónomat megosszam velük, az alázatosakkal, a szelídekkel, akik Hozzám hasonlók. Nem szabad összetéveszteni a hamis alázatot az igazival. Csak az alázatos, aki az igaz Istent imádja, aki az Igazságot képviseli. Aki az antikrisztus és a hamis próféta szolgálatában áll, és hajlongva engedelmeskedik nekik, az megtévedt, hamis ember.
7.
Olvastam: Rick Joyner: Krisztus ítélőszéke előtt: Ahogy az író ott állt az Úr ítélőszéke előtt, szinte megsemmisült a félelemtől. Csak a Szentlélek, a Vigasztaló erejének köszönhetően tudott állni a Trón előtt.
Érzés: Akármilyen nagynak, vagy vallásos érzelműeknek érezzük magunkat, semmik vagyunk Istenhez és Igazságához képest, egyikünk sem mondhatja, hogy nem szorul rá Isten kegyelmére
Jézus: Képzeljétek csak el, hogy ha az Úrnak egy ilyen tiszta szívű, kegyelmekkel megajándékozott választottja megremeg az Isten Igazságossága előtt, akkor ti vajon mit fogtok érezni, mikor Előtte állva számot kell adni életetekről?
8.
Olvastam: Rick Joyner: Krisztus ítélőszéke előtt: Az író Szent Pállal is találkozott. Szent Pál mondta: „Isten kegyelméből befejeztem pályafutásomat, mégsem jártam mind abban, amire az Úr elhívott. Sokkal-sokkal többet bíztak rám, mint amennyit ebből megvalósítottam. Én nem használtam ki mindazt a lehetőséget, amit kaptam… Olyan sok ismeretet és kijelentést kaptam, és ennek csak oly kis részét használtam”.
Gondolat: Mi is elgondolkodhatunk azon, hogyan tudjuk befogadni és legjobban hasznosítani Isten kegyelmeit, mert máskülönben nem tudunk mi sem előre haladni a lelki fejlődés útján
Jézus: Szent Pál, akinek a gondolataira épül az Újszövetségi Szentírás nagy része, alázatosan fejti ki afeletti lelkiismeret furdalását, hogy a Földön a kapott kegyelmeknek csak kis részét fogadta be. Magasabb helyet foglalna el ma Isten trónja előtt, ha minden kegyelmet felhasznált volna. 
9.
Olvastam: Rick Joyner: Krisztus ítélőszéke előtt: Szent Pál: „A mi pályafutásunk már véget ért, itt (a Mennyben) már semmit sem tudunk hozzáadni, vagy elvenni abból, amit elültettünk a Földön. Neked azonban van még lehetőséged erre. Nem mi vagyunk a te reménységed, hanem most már te vagy a mi reménységünk”.
Érzés: Nekünk minden lehetőséget ki kellene használnunk a szeretet gyakorlására.
Jézus: Szent Pál azt is megmagyarázta ennek az írónak, hogy ő már fönt a Mennyben nem tud pótolni semmit, de ti, az Úr választottjai mindent be tudtok még teljesíteni, míg éltek.
10.
Olvastam: Rick Joyner: Krisztus ítélőszéke előtt: Szent Pál azt fejezte ki, hogy ne hozzá akarjunk hasonlítani, hanem az Úrhoz. Nem lehetetlen, hogy olyanok legyünk, mint az Úr. Mindent meg tudunk tenni, sőt nagyobbakat is, mert az Úr a legjobb borát a végére tartogatta. Az Úr őket az alapok lefektetésére használta, ezért örök tisztelet övezi őket. De minden emeletnek, ami az alapra épül, magasabbra kell emelkednie. Ez az épület soha nem épülhet fel, ha mi nem jutunk egyre magasabbra.
Érzés: Ez a bor a kegyelmek, amelyet az idők végére tartogatott az Úr, mert ezek nélkül elvesznénk, olyan erős a gonosz támadása.
Kép: Jézus balra fordulva.
Kép: Mi, a mai generáció emberei egy templom vagy bazilika kupoláját építjük. Van sok romboló hatású elem, ami miatt a kupola elemei lehullanak, összetörnek, de újra elővesszük őket, és beépítjük a kupolába.
Hang: A befejezés a mi célunk.
Jézus: „A végső időkben, amiben most élünk, megnőtt a gonosz ereje, elterjedt a gonoszság, és ugyanakkor sokasodott a kegyelem. Szent Pál ebben a könyvben azt mondja, hogy az Úr a legjobb borát az idők végére tartogatta. Tehát mi, ma élők nagyobb kegyelmeket kapunk, mint a régiek.” Ezt azért engedi meg Atyám, mert a nagy kegyelmek nélkül Egyházam megszűnne. Bennetek, a jövő maradékában van minden reményem. Egyházam inog, össze akar omlani. A kupolája leomlik. A ti dolgotok megerősíteni, és befejezni ezt a nagy alkotást. Ti fogjátok megőrizni örökre az Én Testemet, az Egyházat. Így teljesül be a mi Isteni célunk.
11.
Olvastam: Rick Joyner: Krisztus ítélőszéke előtt: Szent Pál mondta: A mai emberek harcosok, kik az utolsó csatára készülnek, és akikre mindannyian vártak.
Érzés: Hatalmas a felelősségünk, és a teher a vállunkon.
Jézus: Az őskeresztények azt hitték, hogy a végső időket élik, és Szent Pálban a harcost tisztelték, aki az utolsó csatára készül. Atyám türelme hosszan tűrő, és megengedte, hogy a világ, benne az Egyházzal még mindig fennálljon. Most érkezett el a végső idő, és a Szentek, Angyalok rátok, a maradékra úgy tekintenek, mint hős harcosokra. El se tudjátok képzelni, milyen nagy csatát kell vívnotok a hátra lévő időben. Ne féljetek kicsinyeim, Szentlelkem és Szent Mihály vezet majd benneteket.
12.
Olvastam: Rick Joyner: Krisztus ítélőszéke előtt: Szent Pál: „A kereszt Isten ereje, és a közepe mindennek, ami által élnünk kell”.
Kép+Érzés: A kereszt azért Isten ereje, mert az életet adja nekünk általa. Isten Vére megálljt mond a bűnnek, a szeretetlenségnek, az engedetlenségnek. Csak Isten Vére tudja ezeket megállítani, és megsemmisíteni.
Kép: Jézus előre megy egy nagy kereszttel, mi többen, kis keresztjeinkkel sorakoztunk fel a háta mögött 3-4-es sorokban. Ez a sor jobbra halad. De ez a néhány ember, aki Jézust követi, elenyésző az egész emberiséghez képest, akik nem követik Őt.
Olvastam: Rick Joyner: Krisztus ítélőszéke előtt: Szent Pál: „Azért van olyan kevés erőtök ahhoz, hogy átformáljátok a tanítványok gondolkodását és szívét, mert nem élitek meg, és nem hirdetitek a keresztet. Ma már alig tudunk különbséget tenni a keresztények és a hitetlenek között. Ez nem az az Evangélium, sem üdvösség, amely ránk bízatott”.
Gondolat: Vianney Szent Jánosról olvastam, hogy az akkori lelki atyjával versenyeztek, ki fog nagyobb áldozatot hozni. A lelki atyja halála után, mikor Arsba került, a lemondásokat tovább gyakorolta nagymértékben. Csak ennek a hatalmas áldozatnak köszönhető, hogy a hitetlenné vált arsi lakosság újra hívővé vált, sőt, a későbbiekben az egész országból és a határokon túlról is özönlöttek hozzá a hívek és a gyónni kívánók.
Jézus: Szent Pál a kereszt titkát említi az író előtt, amely Istennek az erejét jelenti, mert az Én Vérem által örök életet hoz nektek. A képpel azt mutatom, hogy örüljetek a szenvedésnek, mert így az Én követőim lehettek. Sajnos, a szenvedést sokan rossznak és feleslegesnek gondolják. Nem ismerik az érdemszerző erejét. Aki elfogadja és felajánlja a keresztet, az a lelkek ezreit menti meg a kárhozattól. Az ősegyház tanításából csak a katolikusok őrizték meg a kereszt misztériumát. Sajnos közülük is kevés, aki ezt érti, és gyakorlattá teszi. A kereszt megismerésének, elfogadásának a hiánya okozza, amit Szent Pál mond ennek a választottnak, hogy nem különböznek egymástól a keresztények és a hitetlenek.
13.
Kép: Egy fehér pólya felett arany korona lebeg, amely egy címerre hasonlít .
Kép: Arany fény.
Jézus: E végső időben, különösen a Nagyfigyelmeztetés után sok új szent születik a Földre. A Nagyfigyelmeztetés .következménye az egyetemes nagy megtérés lesz. Emberek lélekben újjászületnek, és Szentté válnak.
14.
Hang: Ez az év a legfontosabb az Úrnak.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Jézus: Ez az év azért nagyon fontos Nekem, mert most mutatkozik meg felszentelt gyermekeim és a hívek körében, hogy ki hová csatlakozik.