2017. április 24., hétfő

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2017. április 2. Itthon a kegyelem órájában Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Higgyetek üzeneteimben! Csak annyi történhet meg, amennyit megengedek. Én a szívek és vesék vizsgálója vagyok. Egyházamat most forgatják ki sarkaiból azért, mert ők nem képviselik azokat az értékeket, amelyeket Egyházamra bíztam. Nem kell nekik az erkölcs, a tisztaság, a becsület, a tisztesség és legfőképpen a szeretet és az életszentség. Ők a sátán eszközei, akik zűrzavart teremtenek, amerre csak járnak-kelnek. Falakat húznak ember és ember közé, hogy megosszák őket. Így könnyebben elbuktatják, mert ahol összefogás és szeretet van, ott több az erő, és nehezebb elveszejteni.
Drága gyermekeim! Én, Aki a szíveket és a veséket vizsgálom, belelátok gondolataikba, és tudom, mit terveznek. Meg fogják fosztani híveimet a legnagyobb erőforrástól: Tőlem, Aki a Legméltóságosabb Oltáriszentségben jelen vagyok. Utána a papság következik. Papjaimat nem fogják fölszentelni. Érvénytelenné teszik az egyházi rend szentségét, pontosan úgy, mint a protestánsoknál, ahol nem szentség a pappá szentelés, sem a házasság. Nincs bérmálás, gyónás, Oltáriszentség és betegek szent kenete. Egyedül a keresztséget hagyták meg. Ha viszont papjaimat nem szentelik föl, akkor nem is mutathatnak be Szentmisét. Ez a céljuk. Ha már eltörölték az Oltáriszentséget, ne legyenek papok, akik lehívják a Szentlelket, hogy átváltoztassa a kenyeret és bort az Én Testemmé és Véremmé. Ezért, drága gyermekeim, mindent, ami a szentségekkel összefügg, tehát a papszentelést is, csak a rejtekben, titokban lehet majd megtenni, mivel a hivatalos egyház mindezeket el fogja törölni. Csak imitálni fogják a szentelést, ami nem szentség többé. Az engedelmességet, amit az eretnek felsőbbségnek tesznek, a világvallásra fogják letetetni. Mivel ez nem szentelés és nem szentség, így érvénytelen. Ezért ugyanúgy, mint a Szentmisét, az igazi pappá szentelést is csak a rejtekben lehet majd lebonyolítani. A sátán teljesen felrúgja Egyházam törvényeit. Ez a végső csapás Egyházamra, mivel a sátán száz évet kért Egyházam megsemmisítésére. De amint már mondtam nektek, a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Jóllehet, az eretnekek, akik a hivatalos egyházban működnek, csak a hamisságot, és a hazugságot fogják hirdetni. A rejtekben levő Egyházam lesz az, amire érvényesek szavaim: a pokol kapui nem vesznek erőt rajta azért, mert ők hűek maradnak tanításomhoz. Hűségesen megtartják törvényeimet, és az Én szavaimat elismételve mutatják be a Legszentebb Áldozatot, a Szentmisét. Ezt cselekedjétek az Én emlékezetemre. Ezért csak oda menjetek, ahol ezeket a szavakat halljátok.
Drága gyermekeim, készüljetek föl, mert beteljesülnek szavaim. A még szentelés előtt álló kispapjaim nagyon gondolják meg, hogy kinek tesznek hűségesküt. Jobb, ha nem „szentelik” őket az eretnek egyházba, mert ténykedéseikben ezzel korlátozzák őket: vagyis nem mutathatnak be Szentmisét. Mindezeket azért mondtam el nektek, hogy ne lepődjetek meg, ha ezzel a változással találkoztok. Mindenre jó előre fölkészítettelek benneteket. Szavaim igazak és ámenek és beteljesülnek a maguk idejében. Megáldalak titeket Szívem túláradó szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítések: Ef 5, 6-7: „Senki ne vezessen félre benneteket üres beszéddel, mert ezek miatt éri Isten haragja a hitetlenség fiait. Tehát ne vállaljatok velük közösséget.” Mt 26, 56: „…beteljesedjenek a próféták írásai” 75: „Jézus szava” Tit 3, 9: „Kerüld az oktalan vitát…” 11: „…az ilyen ember megromlott, bűnben él és saját magát ítéli el”

2017. április 3. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Eljön az óra, amikor meg kell vallanotok Engem. Most választom szét az igazakat a képmutatóktól. Azért beszélek erről ismétlődően nektek, mert nyomatékosítani akarom bennetek ennek a páratlanul fontos, jelentőségteljes történelmi korszaknak a lényegét: hová fajult az emberiség Isten nélkül. Amikor egy ember önmagát akarja megvalósítani, akkor mindig a sátán elképzeléseit teljesíti. Amikor átadja életét Istennek, akkor Isten lehajol hozzá és szentté formálja. Ti is, drága kicsinyeim, amikor azt imádkozzátok a Miatyánkban, hogy „Legyen meg a Te akaratod”, ezt kéritek Tőlem, mert mi más lenne az Én akaratom, mint az, hogy szentek legyetek, mint ahogy Én magam is Szent vagyok, mert csak így vagytok méltóak Hozzám, és csak így tudtok feljönni Hozzám a Mennybe.
Drága kicsinyeim! Ti ne akarjatok szentek lenni, mert nem tudjátok hogyan kell. Ti csak kövessetek Engem az erények megvalósításában, az önmegtagadásban és a kereszthordozásban. Adjátok át az életeteket Nekem, és akkor majd Én szentekké formállak titeket. Erre áldalak meg benneteket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítések: Zsid 6, 5: „Isten tanítása” 1Pét 1, 16: „Szentek legyetek, amint én is szent vagyok.”

2017. április 5. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Ne az ideig valókkal foglalkozzatok, eszmékkel, tanításokkal, felfogásokkal, kultúrákkal, tárgyakkal. Ezek mind elmúlnak, megsemmisülnek, nyomtalanul eltűnnek. Ti csak csüngjetek az Én szerelmes Szent Szívemen, mint a szerelmesek arájuk szeretetén, mert Én vagyok a ti imádott isteni Jegyesetek, Aki örökké együtt maradok veletek. Velem töltekeztek, Velem egyesültök minden Szentáldozásban, minden Szentmisében, imában és szeretet-megnyilvánulásban. Én örökkön-örökké egy vagyok veletek, elválaszthatatlanul. Legyetek hűségesek Hozzám mindhalálig, szeressetek Engem lángolóan, és így mutassatok példát embertársaitoknak, mert a leghitelesebb tanítás a példamutatás.
Drága gyermekeim! Az égen már gyülekeznek a sötét viharfelhők. Hamarosan olyan dolgoknak lesztek tanúi, amilyen még nem volt Egyházam történetében. De ne botránkozzatok meg rajta, mert ami a Szentírásban meg van írva, annak be kell teljesednie. Ti csak tartsatok ki mindhalálig! Ne foglalkozzatok az eretnektanításokkal! Hagyjátok figyelmen kívül, mintha nem is létezne! Ti csak szüntelen legyetek elmerülve Bennem, Engem imádjatok, szeressetek, szolgáljatok, és teljes szívetekből vágyakozzatok Hozzám, Szent Színem látására. A lelkekért pedig imádkozzatok, hogy megkapják a tisztánlátás kegyelmét, hogy a jó oldalra álljanak, ha majd megítélem őket, az áldottak közé tudjam sorolni.”
Legyetek igaz, hű katolikusok életetek végéig! A protestánsok ingoványos talajon járnak. Hiányzanak náluk a szentségek, ezért a sátán erőteljesebben tudja támadni őket. Felszentelt katolikus papjaimat, Pongrácz Istvánt, Grodecz Menyhértet és Kőrösi Márkot megölték hitük miatt. Ők a kassai vértanúk.

Eleve elrendelés nem létezik, mert Isten, amikor megteremtette az embert, szabad akarattal és értelemmel ruházta fel. Ez akkora méltóság, hogy még a sátán sem veheti el. Illetve megkísérli, de Én mindig megadom a menekülés útját a kísértésekből. Ha nem így volna, nem létezne pokol és tisztítótűz, hanem csak Mennyország, mert Én üdvözíteni akarok minden embert. Azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Sajnos az ember szabad akarata húzza keresztül Isten rá vonatkozó örök, szent tervét. Emiatt hiúsítják meg magukban kegyelmemet, ezért pokolba hullnak, jobb esetben pedig a tisztítótűz fenekére. Az Egyház-szakadás az ördög műve azért, hogy legyengítse az embereket, megfossza Tőlem, a Védőpajzstól, Aki az Oltáriszentségben valósággal jelen vagyok. Miután megfosztotta, könnyűszerrel leteperi és kárhozatba dönti.
Kicsi gyermekeim! Határolódjatok el minden leszakadt tagtól! Maradjatok meg az Általam alapított katolikus=egyetemes Egyházban, amelyet drága Szent, értetek kiontott Véremmel és kereszthalálommal pecsételtem meg. Erre áldalak meg titeket, Szívem túláradó végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítések: Kol 4, 2. 5. 6: „Legyetek kitartók és éberek az imában meg a hálaadásban. A kívülállókkal való érintkezésben legyetek okosak. Beszédetek legyen mindig szíves, sóval ízes, akkor majd helyesen meg tudtok felelni mindenkinek 12: „Teljesen és tökéletesen megvalósítsátok Isten akaratát.”
Mk 12, 29: „Jézus válaszolt” Tit 3, 10: „A tévtanítót… kerüld”


2017. április 23. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Drága kislányom! Nagyon - nagyon szeretlek téged. Szívem eleped a lelkedért! Szeress Engem még lángolóbban! Vágyakozz Szent Színem látására! Vágyad megdicsőít Engem.
Gyermekem! Hamarosan megállsz Szent Színem előtt. Ne félj! Elkerülöd az ítéletet, mivel minden szentgyónásban megítéled magadat, töredelmesen megbánod és megvallod bűneidet, amelyeket eltörlök, sőt el is felejtek örökre. Lelkedet érted kiontott Szent Véremmel mosom hónál tisztábbra, napnál ragyogóbbra minden szentgyónásban.
Kislányom! Készülj! Hamarosan kiragadlak ebből a világból. Soha nem látott csodálatos, gyönyörű országba vezetlek. Atyám Házában helyet készítettem neked. Örülj és ujjongj, mert neved fel van írva az Élet Könyvében. Szent angyalaim kísérnek fel az örök hazába. Örökre egyesülve leszel Velem, Megváltó Isteneddel lélekben, úgy, ahogy ez földi testedben lehetetlen lenne, mert belehalnál a boldogságba. Amíg még itt élsz, adj hálát szüntelen megváltásom hatalmas művéért! Törekedj arra, hogy imáiddal, és áldozataid, szenvedéseid felajánlásával, amelyeket az Én kínszenvedéseimmel és kereszthalálommal egyesítesz, még sok lelket ments meg az örök életre! Táplálkozz gyakran Velem, Aki az Oltáriszentségben valóságosan jelen vagyok! Amikor a szívedbe fogadsz, teremts csöndet a lelkedben! Egyedül Nekem hódolj és Engem imádj! Ne legyenek más gondolataid! Megsemmisülve adj hálát Nekem azért, hogy köztetek maradtam, és megalapítottam a legméltóságosabb Oltáriszentséget. Gondolj arra, hogy ez mibe került Nekem. Szent kereszthalálomat vételeztem előre az Utolsó Vacsorán. A világ végezetéig szenvedek a szentségtörések és a meggyalázások miatt, amit Szentségi Jelenlétem ellen elkövetnek. Forró szereteteddel engesztelj Engem a sok közömbösség és bűn miatt!

Gyermekem! Kiválasztottalak Magamnak. Minden nap mondd el a Te Deumot ezért! Életed legfőbb célja a lélekmentés legyen! Akkor munkatársam leszel, mint apostolaim. Országomban mellettük foglalsz majd helyet. Gondolj Rám szüntelen! Amikor a rózsafüzért imádkozod, merülj el szent titkaimban! Többet ér Előttem egy szeretettel teli fohász, mint bármennyi gépies ima. Hozz Elém mindenkit, akit csak ismersz! Esdj le számukra kegyelmeket! Én Mindenható vagyok, és minden emberi elképzelést felülmúlóan gazdag. Én Magam vagyok a ti Örök Életetek. Számomra nincs lehetetlen. Bármennyi lelket is kérsz, megadom neked. Az az Én boldogságom, ha mindenki üdvözül. Sajnos a szabad akarat miatt, amit Én messzemenően tiszteletben tartok, sokan elkárhoznak. Pedig Én ezt mondtam: „Azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen.” Atyám házában sok hely van, de csak azoknak készült, akik Istent szeretik. Készülj! Hamarosan fölemellek az örök dicsőségbe, és Magam mellé ültetlek. Imádj Engem szüntelen, és adj hálát jóért és rosszért egyaránt! A környezetedhez légy türelmesebb! Mindent és mindenkit fogadj el úgy, ahogy van. Minden mögött Én állok. Mindenből jót hozok ki. Mindent a ti üdvösségetekre fordítok. Azért, akitől szenvedsz, ajánld föl mindazt a szenvedést, amit okozott neked, az Én kínszenvedéseim és kereszthalálom örök érdemeivel egyesítve, annak a személynek az üdvösségéért, aki ezt okozta. Akkor a sátán el fogja őt hagyni. Az Én békémet adom neked. Megáldalak téged, szeretteidet és útjaidat Szívem minden emberi értelmet maghaladó, csodálatos szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Apcsel 15,35: „…hirdették az Úr szavát.”

Isten szemével

2017.04.02.
1.
Hang: Mindig azt kérdezzed, hogy…
Jézus: Mindig azt kérdezzed, hogy megfelel-e akaratomnak, amit tenni akarsz.
2.
Hang: Felemelni benneteket.
Kép: Egy valaki térdel, az Úr felemeli őt magához.
Kép: Egy kígyó kúszik előre egy erdőben.
Jézus: Forrón szeretett engesztelő gyermekeim, választottjaim, követőim, ne aggódjatok, mindentől megóvlak benneteket, mert ha közeledik hozzátok ellenségem, a sátán, magasba emellek benneteket. Nem tud ártani nektek.
3.

Hang: A hitvédelemben fontos ez.
Jézus: A hitvédelemben nagyon fontos a Szentírás ismerete, a bátorság, és a mély Istenszeretet. Jelszavatok legyen: „Sosem szabad megtagadni Istent”.
4.

Hang: Tartalékolni.
Jézus: Közeledik a Figyelmeztetés, amikor egy időre nem lesz áram-, gáz-, vízszolgáltatás, zárva lesznek az üzletek, másutt pedig kifosztva, ezért gondoskodnotok kell élelemről, meleg ruháról, gyertyáról, vízről. Később, amikor fel akarják vétetni veletek a sátán pecsétjét, hasonlóan tartalékolnotok kell. Ugyanis, ha ellenálltok, nem lesz vizetek, nem szolgáltatják a gázt, az áramot, és a boltokban nem szolgálnak ki titeket. De ne féljetek, veletek leszek kicsinyeim, és élelmeteket, vizeteket megsokszorosítom.
5.

Hang: 15 Napcsoda.
Jézus: A nagy események bevezetőjeként jeleket mutatok az égen, 15 Napcsoda fogja az emberek figyelmét felkelteni. Járjatok égre emelt szemmel, ne pedig lefüggesztett fejjel.
6.

Hang: Veszedelemben.
Kép: Ahol imádkoznak, ott elhárulnak a veszélyek.
Jézus: Gyermekeim, miért nem imádkoztok többet, hiszen az ima, különösen a közösségben végzett ima elhárítja a veszedelmeket.
7.

Kép: Fókuszpontból vagy forrásból gyönyörű, csillámos fény folyik, mint a folyó, benne levelek, rózsaszirmok.
Jézus: Szentséges Szívem tárházából kegyelmemet és irgalmamat árasztom rátok. A rózsaszirmok végtelen szeretetem jelképei. A csillámos fény Isteni dicsőségem jelképe, amely magába zárja és beburkolja ezeket a szép ajándékaimat.
8.

Hang: Isten szájával élni.
Jézus: Nektek engesztelőknek, bárhová is mentek, Isten Igéjét kell hirdetni, mindig az Igazságról szólni.
9.
Mary K. Baxter: Amit a Pokolról mindenkinek tudni kell: „A gonoszok próbáltak megérinteni bennünket, de Jézus ereje visszatartotta őket.”
Érzés: Mivel a szeretet erőt is jelent, így a gonoszok nem tudnak hozzánk érni, csak amikor elgyengülünk a szeretetben. Mi Jézusból táplálkozunk, Jézusból merítünk erőt.
Jézus: A gonosz lelkeknek nagy a hatalma. Sokkal nagyobb, mint nektek, embereknek. De Én, az Isten, sokkal hatalmasabb vagyok náluk, és bármilyen helyzetben meg tudlak védeni benneteket tőlük.
10.

Az utakról volt szó, jobbra vagy balra.
Hang: Akkor nem ismered meg a ….
Kép: Kék fény
Jézus: Ha magadra hagyatkozol, saját értelmedre és szívedre, akkor nem tudod eldönteni, hogy melyik utat válaszd, a jobbra, vagy a balra vezetőt, a jó, vagy a rossz utat. Ezért hívj Engem, Én jövök, megmutatom neked a helyes utat.
11.

Az ajándékozásról, és annak öröméről volt szó.
Kép: Egy rózsaszín gyertya, benne egy gyönyörű szép fehér virág.
Jézus: A rózsaszín gyertya az ajándékozás örömét fejezi ki. Gyermekeim, azt szoktátok mondani: „adni jobb, mint kapni”, tehát boldoggá tesz téged, ha adhatsz. A fehér virág azt jelenti, hogy tiszta szívvel kell mindig adni, minden mellékgondolat, és ellenszolgáltatásra várás nélkül.
12.
A védőszentekről volt szó.
Jézus: Gyermekem, nem ti választjátok a védőszentjeiteket, hanem ők titeket.
13.

Kép: Jézus keresztje előtt egy leborult alak.
Jézus: Látomásban, a keresztem előtt, engesztelőknek típusát mutattam be neked, aki arcra borulva, a Nekem leginkább tetsző formában imádott Engem. Nagyon szeretem, ha ti engesztelők így imádkoztok.
14.
Hang: Be is tudna költözni…

Kép: Egy lefelé hajló virág.
Jézus: A lefelé hajló virág az Én engesztelőimet jelenti, akik imádattal tekintenek Rám. Sokukba be tudna költözni az alázat erénye, de büszkék a hitükre, a vallásgyakorlataikra, sok imájukra, és gondolatban megvetik azokat, akik nem elég vallásosak. Szeretném, ha beengednék szívükbe az alázatot, az egyik legszebb erényt.
15.

Hang: Jobban megnézni… a Biblia totál egyforma vele.
Kép: Egy nyitott könyv.
Ennek az átnézéséről volt szó.
Jézus: Felhívom Egyházam figyelmét, hogy jobban meg kell vizsgálni a magán kinyilatkoztatásokat, és nem elvetni szűrés nélkül, mert amelyik egyezik a Szentírással, azokban a szavak az Égből erednek.
16.

Hang: Értéktelenné válik benned ez.
Hang: Nekem szólj.
Kép: Valaki fehér ruhában, fehér övvel, masnival a derekán.
Kép: Egy csipkés, hullámos szélű virágpohár.
Kép: Jézus arca
Jézus: Értéktelenné válik benned a jócselekedet, mások segítése, a böjt és lemondások, ha beszélsz róla. Csak Nekem szólj. Én meghallgatlak, és örömöm telik benned. Ha így cselekszel, a lelked hófehér marad. Az olyan engesztelők, akik a jót csendben teszik, lelkük kelyhét megtöltik alázattal, szerénységgel, tehát, sosem lesznek önteltek.
17.

Hang: Naptár.
Jézus: Lelketek naptárába jegyezzétek fel magatoknak, hogy melyik napon mily jót fogtok tenni.
18.
Kép: A templomban egy menet halad előre, mint amikor misére vonulnak a papok és ministránsok, az első a sorban viszi az Úr keresztjét

Kép: Egy fehér dísz egy-egy szárnnyal az oldalán.
Jézus: Atyám házában ünnepélyesen, tisztelettel, egy menet vitte keresztemet az oltár felé. A fehér dísz nem más, mint Én, az Oltáriszentségi Jézus. Én vezettem a menetet, egészen az oltárig. A szárnyak, melyek körülvettek, Égből kísérő Angyalok voltak.
19.

Kép: Templomoszlopok.
Hang: Csak ül.
Jézus: Szomorúan nézem, hogy a szentmisén, mikor az átváltoztatás folyik, csak ül a sok gyermekem, esetleg előrecsúszik az ülésen, színlelve a térdeplést. Ó mennyire szeretném, ha mindenki letérdelve imádna Engem, Ég és Föld Urát, hogy ebben a percben szálltam le az oltárra.
20.
Érzés: Ahogy a misének is van tanítói és áldozati része, úgy a mi életünk is ilyen kellene, hogy legyen. Az életünk tanítói részében példát kell, hogy mutassunk másoknak, tanítani másokat Istenről, az életünk áldozati részében pedig gyakorolni kell a lemondást, az önmegtagadást, áldozatot hozni másokért.
Jézus: Valóban, az engesztelők élete két részből áll, mint a szentmise. A tanítói részben beszéltek felebarátaitoknak Istenről, a túlvilágról, a hitről, és szeretetről, életetek áldozati részében pedig böjtöltök, vigasztaltok, adakoztok, imádkoztok, önmegtagadásokat és áldozatokat hoztok. Így telik életetek minden napja.
21.

Kép: Futóversenyen vagyunk, mi vagyunk a versenyzők, az Angyalok és Szentek szurkolnak nekünk, buzdítanak minket.
Jézus: Ti engesztelők versenypályán futtok egy cél felé, az örök élet felé. Az út szélén a Menny lakói, az Angyalok és Szentek mosolygós arccal buzdítanak benneteket.
22.

Kép: Egy sárga viaszpecsét.
Jézus: Mennyei Atyám pecsétnyomóval egy sárga háromszöget hagy a homlokotokon, mellyel megjelöli, hogy az Ő gyermekei vagytok.
23.

Hang: Az angyal imádata ez.
Hang: Az angyal imádkozik érted.
Jézus: Mennyei Atyám rábízott benneteket őrangyalaitokra. Az Ő imádatuk Atyám trónja előtt főként abban áll, hogy könyörögve imádkoznak értetek. Nem is sejtitek, milyen sok érdemet szereznek nektek. Többet beszélgessetek velük.
24.

Hang: Te egyáltalán nem tudsz megszolgálni.
Jézus: Te egyáltalán nem tudsz megszolgálni abból, ami vár rád, mint ajándék a Mennyben.
25.

Kép: Egy lépcsőházban, egy férfi és egy nő egymást támogatják felfelé a lépcsőkön.
Jézus: A jó lelki testvérek az üdvösség felé vezető úton nem hagyják magukra egymást. Segítenek, hogy a másik, ha elesik, feltámogatják, és bíztatják egymást, ha elfáradnának.
26.

Hang: Az utolsó napunkra támadt fel.
Jézus: Az Én feltámadásom nagy, fényes előhírnöke volt a ti feltámadásotoknak, mely az utolsó napon lesz. Tanúja lesz e nagy eseménynek az egész Mennyország, a pokol, a tisztítóhely, és az Én szent maradékom. Ez lesz a legfenomenálisabb ünnepség.
27.

Hang: Egyszeri kérdés ez benned.
Jézus: Csak egyszeri probléma benned, hogy a keskeny, rögös utat, vagy a széles, tágas utat válaszd.


2017.04.09.
1.
Hang: A hiúság törlesztésében fáradozz.
Jézus: A hiúságot a megaláztatásaid sorozatával tudod törleszteni. Arra kérlek, ezeket a lelki sebeket fogadd el engesztelésül a hiúságaidért.
2.
Kép: Az oltárnál a padlón szétfolyt vér van, a paténa is a földön.
Jézus: Eljön az idő, amikor kíméletlenül megszentségtelenítik az Én Szent átváltoztatott Véremet. Megtámadják a templomokat, szétdobálják a szentostyákat, és a padlót itatják Szent Véremmel. Ennek következtében a Szívem szerint való felszentelt szolgáim a maradék Oltáriszentségekkel rejtekbe vonulnak. Ekkor, már nem járhattok a templomba, mert az nem Isten háza többé, hanem az ellenségemé.
3.
Kép: Egy valaki kezében egy kétélű, csillámos kard a földnek nekiszegezve. Mintha csak egy jelre várakozna, mert egy kicsit jobbra-balra forgatja a kardot.
Jézus: Ez a szimbolikus alak arra hívja fel a figyelmeteket drága engesztelőim és követőim, hogy készüljetek fel a harcra. Ellenségem beveti erőit, lelketeket el akarja pusztítani. De ti, fegyvereteket, kétélű kardotokat, az imát, rózsafüzért, böjtöt, áldozatokat vessétek be.
4.
Kép: Egy angyal arca közelről, előbb oldalról, majd szemből.
Kép: Az angyal egy kelyhet tart a kezében.
Kép: Jézus arca.
Jézus: Szegény küzdő Egyházamnak Szent Véremet küldöm vigaszul és védelmül Szent Mihály keze által. Hamarosan Magam jövök, hogy a szorongattatásokból kiemeljelek benneteket, és elhozzam nektek a csodálatos Új Világot. A Mennyei Angyali karok vezére Szent Véremmel a gonosz ellen és kísértései ellen beborítja lelketeket, és így oltalmaz meg titeket ellenségem karmaitól.
5.
Kép: Két kis angyalszobor egy szekrény polcának legalján. Nagyon aranyos kinézetűek, fehér a ruhájuk, rózsaszín masni a hajukban, rózsaszín fény áradt belőlük.
Jézus: A Szenteket és Angyalokat ábrázoló szobrok a szívetekben életre kelnek, és örömmel, boldogsággal töltenek el akkor is, ha a Keresztényüldözéskor darabokra törik őket.
6.
Hang: Mint a nap… belenézni a tükörbe… gyümölcsöt hoz.
Kép: Egy nap.
Kép: Egy félbevágott piros tégely az asztalon, egy kéz mutatja határozottan, hogy nézzek bele a tégelybe.
Hang: Nem kell lázadoznia.
Hang: Hogy felmelegedjen a szívetek.
Jézus: A Nagyfigyelmeztetéskor a Szentlélek apró fényével mindegyiketek lelkét átvilágítja, és egy misztikus tükörben mindenkinek megmutatja lelke állapotát. Ez az esemény sok megtérést és bűnbánatot hoz. A piros tégely a rengeteg halott vérét jelképezi, akik nem élhetik át ezt a katarzist. Mindenki el kell, hogy fogadja Szentlelkem ítéletét, nem lázadozhat ellene. A rengeteg megtérés láttán gyermekeimnek felmelegszik a szíve. Megerősödik a hite és Istenszeretete.
7.
Hang: Hogyhogy? Az már nem érvényes ránk ott?
Kép: Egy fehér gyertya, melynek belsejéből lila színű viasz tör elő a felszínre.
Jézus: A fehér gyertya a földön élő tiszta életű, igaz gyermekeim lelkét jelképezi. A belőle kibuggyanó lila viasz a bűnbánatukat jelenti, mely újra és újra előtör belőlük. A tájékozatlan felebarátaid hangját fejezi ki a hang, amit hallottál, akik nem is tudják, hogy a tisztítóhelyen már nem tudnak imádkozni magukért, és bűnbánatukkal nem tudják enyhíteni szenvedésüket.
8.
Elgondolkodtam egyes szavak mélyebb jelentésén, úgy, mint: gyarló, bűnös ember.
Kép: Az Úr, töviskoronával a fején, könnyezik.
Hang: Gyertek Hozzám Atyám áldottai.
Kép: Egy élő szív.
Jézus: A gyarlóság kivétel nélkül minden ember sajátja. A gyengeséget, a hibákat jelenti. Ezzel nem okoztok fájdalmat nekem. Viszont a bűn a kísértésbe való beleegyezés. Következménye nemcsak az ember lelkében és társai lelkében jelentkezik, hanem Bennem mély fájdalmat okoz. A képen ezért viselek töviskoronát, és ezért sírok. A megbánt, meggyónt bűnöket elrejtem Atyám szeme elöl, de azokat, amelyek bűnbánat nélkül benne maradnak gyermekeim lelkében, meg fogják látni az utolsó napon. Kicsiny, bűnbánó gyermekeim, nektek fogom majd mondani, gyertek Hozzám Atyám áldottai. Jaj lesz a többinek. Az Én Szívem ma is él, dobog, lüktet értetek, ne bántsátok meg folyton bűneitekkel.
9.
Arról volt szó, hogy a gonosz sűríti a sötétséget.
Érzés: A gonosz világosság nélküli, így, ahová megy, maga után vonja a sötétséget. Ez a sötétség a beszédre is igaz. Ezért kell nagyon világosan, érthetően, és egyértelműen beszélni, ahogy az Úr is mondta, az „igen igen legyen, a nem pedig nem”, mert csak így tudjuk továbbadni a világosságot.
Kép: Egy valaki tömegnek beszél. Aki érti, amit mond, abban világosság gyúl, mint ahogy felkapcsolódik egy kis lámpa, aki nem érti a beszédet, abban megmarad a sötétség.
Jézus: Ti a Világosság Fiai vagytok, a világosságban érzitek jól magatokat. A gonosz a sötétséget szereti, és arra törekszik, hogy elhomályosítsa gondolataitokat és érzelmeiteket. Úgy van, ahogy gondolod, hogy ha egy szónok világosan és szépen fejezi ki magát, sokan megértik, és fény gyullad a lelkükben. Különösen, ha egy hitszónok szól. Ugyanakkor, mindig vannak olyanok, akik félreértik, vagy nem fogják fel szavait, esetleg nem is akarják megérteni, ezért belül sötétségben maradnak. Ez azért van, mert ellenségem uralja a szívüket.
10.
Érzés: Körbe vagyunk véve sok olyan dologgal, mely lefoglalja szemünket, érzékszerveinket, pl íz világunkat, amelyek csalogatnak, hogy azokat birtokoljuk. Mennyivel nehezebb így a tekintetünket az Ég, és az Úr felé emelni, kevesebb figyelmet fordítani a földi dolgokra és azokhoz való kötődésekre. Erős szabad akarat árán valósulhat ez meg.
Jézus: A világ tele van kísértésekkel, a reklámok, a filmek, a kirakatok teljesen lekötik érzékeiteket, torkosságra, paráznaságra, pazarlásra és még más egyéb bűnökre csábítanak, de az Engem szerető gyermekeim nem törődnek a világi dolgokkal, szemüket Reám függesztik, lelküket tisztán tartják, nem engedik beszennyezni. Szabad akaratukat bölcsen használják föl.


2017.04.17.
1.
Jézus sebeiről, arcáról, és vonásairól volt szó a torinói leplen.
Jézus: Ez a kép feltámadásom fenséges pillanatában keletkezett, mégpedig úgy, hogy e nagy esemény alatt benső fényességem akkora energiát termelt, hogy ráégette valódi képmásomat az anyagra. Azt akartam, hogy megmaradjon nektek az Én igazi Isteni arcom formája.
2.
Kép: Amikor bűnt követünk el, az Úr Jézust dobáljuk kövekkel, nyilakkal, és minden más eszközökkel. Amikor megbánjuk, meggyónjuk bűneinket, akkor abbahagyjuk Jézus dobálását, de a nyílt sebek ott vannak rajta, tátonganak, és véreznek. Az Úr sebei csak akkor gyógyulnak ténylegesen, amikor elégtételt adunk bármilyen formában.
Jézus: Jól látod gyermekem, hogy nem elég megbánni és meggyónni bűneiteket, hanem elégtételt kell adni érte. Ez az elégtétel lehet valami jócselekedet, lemondás, áldozathozatal, önmegtagadás, melyekkel gyógyítod sebemet, melyet okoztál Nekem.

3.
Amikor az ember ítéletet mond a másik ember felett.
Érzés: Ha mi ítélkezünk, kivesszük Isten kezéből az ítélet jogát, így minket is meg fognak ítélni, amikor eljön a mi időnk. Ha némán elviseljük „keresztre feszítettségünket”, csak akkor tudja Isten megvalósítani terveit rajtunk.
Jézus: Az ítélkezéssel kárt okoztok saját lelketeknek, mert titeket is meg fognak ítélni, ha elkövetkezik az órátok. Kárt okoztok felebarátotoknak is, akit megszóltok, mert romboljátok tekintélyét, belegázoltok becsületébe. Sokkal jobban teszitek, ha sérelmek miatt nem panaszkodtok, csak nekem sírjátok el bánatotokat, mert így Hozzám lesztek hasonlóak, aki némán tűrte a bántalmakat.
4.
A nagypénteki kereszthódolat alatt gondolatok a Húsvét ünnepéről, és Jézus áldozatáról:
- A kereszt, amin az Úr Jézus feláldoztatott, az az Oltár.
- Jézust szinte széttépték keresztre feszítéskor, az ízületek eltávolodtak egymástól, mivel elméretezték a lyukak távolságát a kereszten, ez hasonlít a kenyértörésre, amelyet szintén darabokra törnek.
- Az összes vére kihullott, mint a teljesen kifacsart, kipréselt szőlőé.
- Azért feláldozott bárány, mert teljesen ártatlan volt.
- Mint ahogy Mózes idejében felemelték a rézkígyót, hogy aki ránéz, gyógyulást nyerjen, így az Úr Jézust is felemelték, hogy akik ránéznek, gyógyulást kapjanak az Ő sebei és áldozata által.
- Mózes idejében a Húsvét kivonulást jelentett Egyiptomból, azaz szabadulást a rabságból, de Jézus áldozatával ugyanez a szabadulásunkat jelenti a gonosz karmaiból.
- Ábrahámot Isten felszólította, hogy áldozza fel a fiát, de ő egy kossal lett felcserélve, de Isten ténylegesen feláldozta Fiát.
- A fa: Ádám és Éva az alma elfogyasztásával, Istennel szembeni engedetlenséget tanúsítottak, míg Jézus a keresztfán a tökéletes engedelmességet.
Jézus: Drága kislányom, a kereszt nagypénteki felmagasztalásakor a Szentlélek Istentől kaptad a megrendítő hasonlatokat. Nyugodtan írd le az üzeneteim közé mindet, mert helytállóak. Sokan ennél a szertartásnál nem gondolnak semmire, csak esetleg arra, hogy életemet adtam értük a kereszten. Adj nekik ébresztő gondolatokat a szívükbe.
5.
Kimerültség érzése öntött el, az Úrtól kértem erőt, hogy méltóképpen meg tudjam ünnepelni a Húsvéti szent napokat.
Érzés: Az álmosság ellenére úgy éreztem, a testem minden porcikája fel lett töltve erővel.
Jézus: Ne félj gyermekem, a legnagyobb nehézségek között is veled vagyok, bátorítalak, erőt adok, felfrissítelek, úgy, mint annak idején Atyám tette Velem.
6.
Nagypénteki szertartáskor, amikor a lábmosás zajlott.
Kép: Az Úr az én lábamat mossa.
Kép: Az én kezemben kancsó, és a karomon egy törölköző.
Kép: Az Úr, töviskoronával a fején, kiszúrt szemmel.
Jézus: Az első képpel az alázat fontosságát tanítom nektek. Én, Ég és Föld Ura megalázom Magam, és megmosom a lábadat. A második kép arra ösztönöz benneteket, hogy kövessetek Engem, mert nem uralkodni születtetek a Földre, hanem szolgálni. A harmadik képpel együttérzésedet óhajtom növelni.
7.
Érzés: Epe íze a számban.
Jézus: Egy cseppet éreztettem veled abból a keserűségből, amit azon gyermekeim okoznak, akik semmibe veszik kínszenvedésemet és kínhalálomat.
8.
Olvastam: Amikor Jézus a kereszten függött, epéből és ecetből álló keverékkel átitatott szivacsot nyomtak a szájába. Így, a keveréket Jézus kénytelen volt lenyelni. Ez a maró folyadékkeverék úgy felmarta az ostorozás során már összezúzott belső szerveit, hogy víz került Jézus szívébe. Ez a víz tisztult meg a szívben Jézus Szent Szívének szeretetlángja által. Amikor átszúrták Jézus oldalát, a Szent Szívben összegyűlt Szent Vér és a szeretetláng által megtisztított Víz ömlött ki. E nélkül nem alakulhatott volna meg az Egyház.
Jézus: Az Én Egyházam Szent Vérem ontása nélkül nem születhetett meg. Ezzel a Vérrel váltottam meg és tisztítottam meg gyermekeimet, a Víz által az örök élet Vizét nyújtom nektek, ezzel itatlak benneteket. E nélkül nem lenne a csodálatos sok szellemi öröm, és nem tapasztalhatnátok a könnyek ajándékát. Van, aki már itt a Földön kortyolhat az Örök Élet Vizéből, melynek forrása az Én szent Szívem, de van, aki csak a Mennyben ízlelheti meg először.
9.
Arról volt szó, hogy valakivé válik az ember, ha megfelel azoknak a próbatételeknek, eseményeknek, amit Isten tervezett el vele, amit átél itt a Földön, mint pl: Jézus Krisztus Királlyá lett, Szűzanya az emberiség Anyjává.
Jézus: Minden emberrel más és más tervem van. Ezt csak úgy tudom beteljesíteni, hogy próbák elé állítom. Aki kiállja a próbát – legtöbbször a szenvedés próbáját – csak azzal érem el célomat. Aki gyenge, az lemarad a fejlődésben, elbukik a próbákban.

10.
Ezekiel 36,27: „Az Én lelkemet oltom belétek…”.
Egyes elgondolások szerint, miután szentáldozáshoz járulunk, Jézus csak addig van bennünk, míg a szentostya fel nem oldódik a gyomrunkban.
Jézus: Az Oltáriszentség azért óriási ajándék számotokra, mert nemcsak testem és Vérem költözik belétek, hanem Lelkem, és Istenségem is. A Lelkemmel együtt pedig a legszebb lelki tulajdonságaim. Ezek a szeretet, az irgalmasság, ezek a tulajdonságok fokozottan élnek bennetek. Már nem te akarsz, hanem Én, már nem te szeretsz, hanem Én.
11.
Kép: Bohócruhába öltözött egyének vannak az oltárnál, és misét tartanak.
Érzés: Az Úr kénytelen engedelmeskedni nekik, de nagy fájdalommal száll le az oltárra.
Kép: Az Úr szinte lemeztelenítve, szomorúan néz.
Érzés: Az Úr nagyon komolyan veszi a dolgokat, majd számon kéri tőlünk az ahhoz való hozzáállásunkat, amikor az ítélőszéke elé kerülünk.
Jézus: Az olyan szentmiséken, ahol felszentelt gyermekeimből hiányzik az átélés és áhítat, az imádat, mély szomorúság tölt el. Mégis elfogadom az átváltoztatásukat, leszállok közétek az oltárra, hogy Szent testemmel és Véremmel, Lelkemmel és Istenségemmel egyesülhessetek. Vigasztaljatok azzal ti hívek, hogy testetekkel és lelketekkel egyaránt hódoljatok Nekem, szeressetek Engem, és imádjatok a szentmisében.
12.
Kép: Mint a hóesés, prédikáció alatt a szentmisén.
Jézus: Mutattam neked, hogy a szentbeszéd alatt Égi kegyelmeim gazdagságát hullajtom rátok.
13.
Az ébrenlétről és az alvásról volt szó.
Jézus: Gyermekeim közül nagyon sokan becsukják szívüket-lelküket, alszanak, észre sem vesznek Engem, hogy ébresztgetem őket. Ők sajnálatra méltóak.
14.
Kép: Egy matrac a földön.
Jézus: Engesztelők, hozzátok szólok, ne a kényelmet keressétek, hanem hozzátok az áldozatokat, mert a lélek fejlődésének ez a harmadik útja. Aki az igazak útjára lép, először elhagyja a halálos bűnöket, majd a bocsánatos bűnöktől is menekül, végül elkezd áldozatokat hozni.
15.
Kép: Országunk határainál tömegek ülnek, és várakoznak.
Hang: Imádkozz, hogy ne jöjjenek.
Én: Kértem az Angyalokat, erősítsék meg határainkat, hogy meg tudjuk védeni Kereszténységünket és hitünket.
Kép: Fehér Angyalszárnyak.
Kép: Az Angyalok szorosan egymás mellé álltak az ország határvonalán.
Jézus: Gyermekeim, az imának hatalmas ereje van. Bízz bennem, Angyalaimmal segíteni fogok hazátoknak.
16.
A kézbe áldozásról volt szó.
Kép: Valaki térdelve áldozik, és a nyelvére fogadja az Oltáriszentséget.
Jézus: A II vatikáni zsinat reformokat hozott be, és Én türelmesen alkalmazkodom Egyházam változtatásaihoz. Mégis nagy fájdalom van a Szívemben, mikor kézben, és állva áldoznak gyermekeim. Imádkozzatok engesztelők, hogy újra bevezessék a hagyományos külső tiszteletet, a térdelve, és nyelven áldozást.
17.
Hang: A legszebb korszak ez.
Jézus: Új Ég és Új Föld születik, a Földre leszáll az Új Jeruzsálem, Egyházamra nézve a legszebb korszak ez.
18.
Olvastam: Jézus lelke nem viselte magán a sebeket, miután kiszállt a meghalt testből, csak a feltámadás után, amikor a lélek összeolvadt a feltámadt testtel.
Érzés: Mi is magunkon fogunk viselni csak ránk jellemző jegyeket a feltámadásunk után.
Jézus: Az Én feltámadt testem legfőbb ismertetőjele szent sebeim. Amikor ti is feltámadtok Mennyei dicsőségetekre, egyéniségeteket, karaktereteket, mint ismertető jegyet fogjátok viselni. Szépségetek azon múlik, hogyan éltétek le földi életeteket, hogy mennyire voltatok közel Istenhez, mennyire szerettétek Őt, és mennyi áldozatot hoztatok.


2017.04.23.
1.
Kép: Egy hegyen, fehér háttérben egy valaki várakozik, a fehér ruháját szél lobogtatja.
Jézus: Én állok ott a hegyen, a fehér hegyen, az életszentség legmagasabb pontján, és várom gyermekeimet, hogy legyőzve az akadályokat kapaszkodjanak fel Hozzám.


2.
Vianney Szent János jutott eszembe.
Kép: Hosszan tartó piros fény.
Jézus: A piros fény Vianney Szent János áldozatos életét jelképezte.


3.
Kép: Egy szív alakban idilli tájkép, patak, rét, a szív kontúrja zöld növénnyel, és szép virágokkal van tele.
Jézus: Az engesztelők szívében boldogan tartózkodom, sétálok, pihenek, mert különleges szépségekkel kényeztetnek Engem. Erényekkel, lemondásokkal, önmegtagadásokkal.


4.
Hang: Az angyalok szertartása ez veled.
Jézus: Mikor imádkozol, közben az Angyalok is együttműködnek veled. Amikor keresztet vetsz, Ők is keresztet vetnek. Amikor dicsőíted a Szentháromságot, Ők is dicsőítenek. A szándékaidat sugallataikkal segítik összegyűjteni. A rózsafüzért és egyéb imákat együtt mondják veled.


5.
Hang: Millió szem néz téged.
Jézus: Amikor azt gondolod, hogy senki sem lát, az egész Szentháromság figyelmes szemmel néz téged. Akkor is, ha jót teszel, akkor is, ha rosszat. De nemcsak Mi láthatunk, hanem a Menny lakói is, az Angyalok és Szentek, ezek közül az Őrangyalod egészen közelről. Még a tisztuló lelkek is engedélyt kapnak, hogy betekintést nyerjenek életedbe.


6.
Hang: Meghajlás… meghajlással köteles.
Jézus: Az Oltáriszentség előtt mindenki meghajlással köteles tiszteletet adni. De még jobban örülök, ha térdet is hajtanak előtte.


7.
Mary K. Baxter: Amit a Pokolról mindenkinek tudni kell című könyvéből: A Pokolnak ember alakja van, mint Krisztus testének. Van keze, lába, gyomra, szíve, és más része is.
A szívről:
- A gonosz erők, démonok, gonosz szellemek áramlanak ki belőle, ezek sok gonosz dolgot visznek végbe
- A legelviselhetetlenebb bűz árad a szívből.
- Koromsötétség honol a szívben.
- Kétségbeesett kiáltozás mindenfelé.
- A sátán trónja egy oltár előtt, amelyen a Halál könyve.
Mivel a gonosz Istent utánozza mindenben, így Isten szívéről a felsoroltak ellentéte igaz
Isten szíve:
- Isten ereje árad belőle.
- A legeslegfinomabb illat árad a szívből.
- A legeslegfenségesebb fény, világosság, ragyogás.
- A szereteten kívül a legnagyobb öröm és boldogság árad a szívből.
Érzés: Újra és újra az tárul elénk, hogy minden jó vagy rossz a szívből indul ki, így a mi szívünkből is, amelyből gondolat fejlődik ki, majd cselekedet, az erénnyé vagy bűnné, amely rátapad a lélekre. A bűn megfelelő megbánás és szentgyónás nélkül szinte rákeményedik a lélekre, majd ennek sokszoros gyakorlása után a lélek már annyira összeolvad e tulajdonságokkal, hogy szinte eggyé válik vele. Ezért érdemes folyton a jót gyakorolni, hogy eggyé válhassunk a jóval.
Jézus: Drága kislányom, jó a meglátásod a gonosz szíve és az Én Szentséges Szívem összehasonlításakor.


8.
Azon töprengtem, hogy most az a cél, hogy minél több lélek megmeneküljön a kárhozattól.
Kép: Az Úr előtt kígyózó, tömött sorokban állnak az emberek. Az Úr rám nézett, és sugallta, hogy imádkozzam értük.
Jézus: A Földön minden pillanatban meghal valaki. Ezért nagyon sokan várakoznak külön ítéletre Előttem, az Örök Bíró előtt. Egyik választottamnak megígértem, hogy ha Irgalmasság órájában elmondjátok az Isteni Irgalmasság rózsafüzért a haldoklókért, akkor, míg tart az ima, egyetlen haldokló sem vész el.


9.
Kép: Mintha két csípő lett volna összeolvadva, amelyből 2-2 láb indult ki.
Kép: Egy akrobata nő ugrik.
Kép: Egy női szem.
Jézus: Jól jegyezzétek meg gyermekeim, hogy nem szabad túlzásba vinni egy teremtmény felé sem a felebaráti szeretetet. Isten legyen első a szívedben, és bármelyik teremtmény utána következhet. Mennyei Édesanyátok szeme mindig figyelemmel kíséri lépéseiteket, hogy ne rugaszkodjatok el a saját talentumaitoktól, mint az akrobata nő a földtől. Mindenki abban tökéletesedjen, amivel megajándékoztam. Aki az imádkozás kegyelmét kapta, ne akarjon prófétálni, vagy képeket látni, hangokat hallani.


10.
Hang: A betű tükre.
Jézus: A leírt szó tükörképe gyermekemnek, aki leírja.


11.
Kép: Egy nagy kézseb az Úr stigmáiból.
Jézus: Hogy sok stigmatizáltnak a tenyerein van a kézsebe, az nem azt jelenti, hogy hamis, a gonosztól van. Hogy hol helyezem el a sebeket a testen, az az Én szuverén jogom. Nincs különösebb jelentősége, a lényeg az, hogy átélheti az Én fájdalmaim egy részét.


12.
Kép: Az Úr vállsebe.
Jézus: Kislányom, vállsebem tiszteletét nagyra becsülöm. A Golgotán ez a sebem volt a legfájdalmasabb.


13.
Kép: Valakinek sárga a bőre, a kezét felém nyújtja.
Kép: Piros és barna kockák a levegőben.
Jézus: Én nem vagyok személyválogató. Nem számít az ember neme, színe, mindenkit egyformán szeretek. Akkor vagyok boldog, ha ti a Földön követtek Engem, és nem válogattok. A piros kockák a lángoló lelkű gyermekeimet szimbolizálják, a barna kockák a tisztuló helyen szenvedőket. Sokat imádkozzatok a tisztuló lelkekért.


14.
Hang: Szeretetben lévő testvéreid vagyunk.
Kép: Fiatal kislányok arcai, a hajviseletük korábbi korokra emlékeztetnek.
Jézus: A régi korok emberei szintén a testvéreitek, szeretnek benneteket, és imádkoznak értetek. Ti is ezt tegyétek. Vannak közöttük még szenvedő lelkek is. A többségük viszont Égi hazámban lakozik.


15.
Kép: Egy magzat, mintha maga a köldökzsinór fehér fénynyaláb lenne az Ég felöl. Egy idő után a magzat is, és a környezete is fehér fénnyé alakul.
Jézus: Nagyon sokat segítetek az abortált magzatokon, ha megkeresztelitek őket. Ilyenkor elhagyhatják a semleges helyüket, és Őrangyaluk segítségével összeköttetésbe kerülnek a Mennyel. A keresztelés által megszabadulnak az áteredő bűntől, és nagyon hamar élvezhetik az örök élet örömeit.


16.
Hang: Nagyra becsüld ezt az értéket.
Jézus: Nagyra becsüld lelkedben a hitet, amely nem a te érdemed, hanem ajándékba kaptad a Szentlélektől. Hit nélkül elvesznél. Életed sivár, üres lenne.


17.
Hang: Én anélkül is le tudok csapni rátok.
Jézus: Én anélkül is le tudok csapni rátok, hogy szeretetemen csorba esnék. Mint ahogy a jó földi atya nem dühből fenyíti gyermekét, hanem hogy jóra tanítsa, így Én is büntetésemből lelketek számára hasznot teremtek.


18.
Kép: Két-három rózsaszín gyertya, az egyikük tele van tüskével.
Jézus: Az emberek természete különböző. Engesztelők között is vannak szelídek és tüskések egyaránt.


19.
Kép: Egy nagy teremben tömötten vannak az emberek, én a falnál álltam, hátul.
Érzés: Mintha ez a terem az én lakásomhoz tartozna.
Jézus: Előrevetítettem neked a távoli jövőből egy jelenetet, amikor Mennyei tágas ragyogó lakásodban fogadod a lelkeket, akiken itt a Földön sokat segítettél, és akiket imáiddal kiszabadítottál a tisztítótűzből.


20.
Hang: Már alig alszik.
Hang: Nagyon fontos neki az irhája.
Hang: Menteni akarja a bőrét.
Jézus: Ez a három mondat egyik sem Tőlem származik, hanem a gonosztól.
21.
Hang: Mit szólsz, szeráfi rangjuk van?
Jézus: A szüzekről kérdezlek

kislányom, akik földi életüket önmegtartóztatásban, teljes tisztaságban élték. A szüzeknek nincs szeráfi rangjuk, de ők állnak legközelebb a Szeráfok után a Mennyei Atyához.