2019. szeptember 14., szombat

Ígéretek, melyeket az Úr Jézus a Szent Kereszt tisztelőinek adott

*Az ígéreteket Chambon Mária Márta vizitációs nővér kapta az Úr Jézustól. Márta nővér a franciaországi Chambéry-i zárda lakójaként kapta a kinyilatkoztatásokat, és ott is halt meg 1907.március 21-én. Általa kaptuk meg a Szent Sebek tiszteletét is.


1. Akik a feszületet a lakásukban, vagy dolgozószobájukban kifüggesztve virággal díszítik, azok hivatásukban, munkájukban, és minden vállalkozásukban sok kegyelmet és eredményt érnek el; szenvedéseikben és nehézségeikben is gyors segítséget és vigaszt nyernek.

2. Akik kísértésben és küzdelemben - főleg ha harag támad bennük - néhány percre a feszületre tekintenek, azonnal úrrá lesznek önmaguk felett és győztesen kerülnek ki a kísértésből, a bűn elleni küzdelemből.

3. Akik naponta egynegyed óráig szemlélik a kereszten való szenvedésemet, azok szenvedéseiket és nehézségeiket kezdetben türelemmel, s egy idő után örömmel viselik el.
4. Akik bűneik felett érzett mély bánattal szemlélik Szent Sebeimet a kereszten, azok hamarosan utálatot éreznek a bűnnel szemben.
5. Akik gyakran, de naponta legalább kétszer felajánlják három órai haláltusámat a kereszten a Mennyei Atyának elégtételül hanyagságukért, közömbösségükért, s a belső isteni sugallatok követésének elhanyagolásáért, azok megrövidítik a hanyagságukért, közömbösségükért kijáró büntetést, vagy teljesen mentesülnek a büntetés alól, attól függően, hogy mily gyakran teszik a felajánlást.
6. Akik áhítattal és bizalommal imádkozzák naponta a Szent Sebek rózsafüzérét, s eközben a feszületen való szenvedésemet szemlélik, azok kegyelmet nyernek arra, hogy minden kötelességüket lelkiismeretesen teljesítsék, s példájuk által másokat is hasonló buzgóságra segítsenek.
7. Akik másokat a Szent Kereszt, Drága Vérem és Szent Sebeim tiszteletére serkentenek és a Szent Sebek olvasóját terjesztik, azok minden ügyükben és kérésükben gyors meghallgattatást nyernek.
8. Akik egy ideig naponta imádkozzák a keresztúti ájtatosságot, s azt a bűnösök megtéréséért ajánlják fel, azok megtéríthetnek egy egész egyházközséget.
9. Akik életükben legalább három esetben tisztelettel felkeresik keresztemet, s a Mennyei Atyának a keresztem előtt felajánlják szenvedéseimet, haldoklásomat, Szent Sebeimet, és Drága Véremet saját bűneikért, azok haláltusa és félelem nélküli szép halállal halnak meg.
10. Akik minden péntek délután 3 órakor egy negyed órán át a kereszt előtt hódolva megemlékeznek keresztkínomról, haldoklásomról és Drága Véremmel egyesítve felajánlják szenvedéseimet a Mennyei Atyának bűneikért, s annak a hétnek haldoklóiért, azok a szeretet és tökéletesség magas fokát érik el, és biztosak lehetnek afelől, hogy a gonosz lélek nem árthat többé se testüknek, se lelküknek.

2019. szeptember 4., szerda

A pán-amazóniai szinódussal szemben figyelmeztetik bíborostársaikat a dubia bíborosok

Levelet írt az amerikai Raymond Burke bíboros (a kezdőképen jobbra) és a német Walter Brandmüller bíboros (a kezdőképen balra), a dubia bíborosok két még élő tagja a bíborosi kollégium tagjainak, amiben aggodalmukat fejezik ki a bíborostársaik felé a készülő pán-amazóniai szinódus munkadokumentumában foglaltak miatt.
"A szinódus Instrumentum laborisának egyes pontjai nemcsak, hogy nincsenek összhangban az Egyház hiteles tanításával, de egyenesen ellentétesek vele." - írja Brandmüller bíboros az amerikai Catholic News Agency hírügynökség által megszerzett és idézett levélben.
"Az Instrumentum homályos megfogalmazásai, a nők számára új egyházi szolgálatok létrehozásának indítványa, és különösen az úgynevezett viri probati pappá szentelésének indítványa erős gyanút ébreszt, hogy a papi cölibátust is meg fogják kérdőjelezni." - írja a bíboros.
Brandmüller bíboros kifogásolja a pán-amazóniai szinódus vezetőinek kiválasztását is:
Már a puszta tény, hogy Hummes bíboros a szinódus elnöke, és így arra negatív értelemben komoly befolyást fog gyakorolni, elegendő ahhoz, hogy valós és megalapozott aggodalmunk legyen - ahogy Kräutler püspökkel és Overbeckkel kapcsolatban is.
Az egyháztörténész Brandmüller hozzáteszi:
Komoly kihívásokkal kell szembenéznünk a hitletétemény sértetlenségével, az Egyház szentségi és hierarchikus felépítésével, és az Apostoli Hagyománnyal szemben. Mindezek olyan szituációt teremtenek, ami sohasem fordult még elő az Egyház történelmében, még a negyedik és ötödik század ariánus eretnekségének idején sem.
Brandmüller bíboros arra kéri a bíborostársait, hogy előre fontolják meg, hogyan fognak reagálni arra, ha a szinóduson esetlegesen "bármiféle eretnek kijelentés vagy döntés" születik majd:
Bízom abban, hogy Eminenciád megragadja majd a lehetőséget arra, hogy a pán-amazóniai szinódus Instrumentum laborisában kifejezett egyes véleményeket a maga részéről korrigálja, az Egyház tanításainak megfelelően.
Brandmüllerrel egyidőben Raymond Burke bíboros is levélben fordult a többi bíboroshoz, kifejezve, hogy "teljes egészében osztom Brandmüller bíborosnak az Instrumentum laborisra alapozott mély aggodalmait az Amazóniáról szóló közelgő szinódussal kapcsolatban".
Az amerikai bíboros szerint az Instrumentum laboris "egy terjedelmes dokumentum, amely nem világos jelentésű nyelvezetet használ, különösen olyan kérdésekben, amelyek a hitletétemény részei". Burke szerint a dokumentum tartalma "ellentmond az Egyháznak az Isten és a teremtett világ, a teremtetlen Teremtő és az Isten képére és hasonlatosságára, a teremtett világ megőrzésében a vele való együttműködésre teremtett ember közötti kapcsolatról szóló állandó tanításainak".
Burke bíboros állítása szerint az Instrumentum laboris "az Egyházban jelenlévő Krisztus által szerzett megváltás egyedülállóságáról és egyetemességéről szóló tanítást egy adott kultúra relatív igazságaként és - ahogy nevezik - a 'megkövesedett doktrína' (n. 38) példájaként írja le".
Az Apostoli Szignatúra korábbi prefektusa hozzáteszi: "azt az igazságot, hogy Isten a Megváltó Isten Fia Megtestesülésének misztériumán keresztül teljesen és tökéletesen kinyilatkoztatta magát, elhomályosítják, ha épp nem tagadják."
Brandmüller bíboros a levelében súlyos aggodalmát fejezte ki a felszentelt szolgálatokkal és a papság teljes önmegtartóztatásával kapcsolatban. Ahogy a bíboros is írja, ezek az indítványok az Egyház 'szentségi-hierarchikus felépítését' és 'Apostoli Hagyományát' támadják.
- teszi hozzá Burke bíboros. Végül úgy fogalmaz:
Az Instrumentum laboris aggasztó indítványai a katolikus hit elhagyását jelzik előre.
A pán-amazóniai szinódus október 6-a és 27-e között kerül megrendezésre Rómában.

2019. szeptember 3., kedd

"Európa félig üres városait menekültekkel kellene feltölteni"

"Európa félig üres városait menekültekkel kellene feltölteni"

HungaryFirst küldte be 2019. 09. 03., k - 15:16 időpontban

“A demográfiai hanyatlás miatt vannak félig üres városok. Oda lehetne költöztetni néhány migráns közösséget, amelyek többek között fel tudnák lendíteni a térség gazdasági életét.”

Botrányos kijelentés, mely végleg lerántotta a leplet az EU elitjének és a Vatikán vezetőjének tervéről?

Jön a kontinens elárasztása?

Ferenc szerint a menekültekkel szembeni kötelesség az érkezők élethez való jogának betartása is, be kell őket fogadni, kísérni, támogatni és integrálni.

Ferenc pápa azt is mondta, hogy a szuverenitáshoz való túlságos ragaszkodás a nemzetállamok részéről kerülendő és egy tévút. Szerinte ugyanis ezek az országok bezárkóznak és éppen ezért nem övék lesz a jövő, hanem a multikulturális államoké.

A szuverenizmus túlzás, amely mindig rosszul végződik: háborúkhoz vezet...

– jelentette ki Ferenc pápa a La Stampa napilap pénteki számában közölt interjújában. Ezek igencsak súlyos kijelentések, és sokak szerit beigazolják azt, amit korábban is sejteni lehetett. Hogy Ferenc pápa nem véletlenül lett megválasztva, pontosabban csak úgy “oda téve” egykori elődje helyére annak megpuccsolását követően.

Ő az első olyan pápa az egyház történetében, aki egyáltalán nem rendelkezik európai gyökerekkel. Vagyis soha nem is viselte szívén az európai kontinens sorsát…

2019. szeptember 2., hétfő

A Medjugorjei Szt. Jakab Templomban könnyezett a Szűz Anya szobor.Sok ezer zarándok láthatta a csodát!

Kérlek, imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat ezen 113. imáját:

„Hogy a gonosz megsemmisüljön országunkban”
Ó, Üdvösség Anyja, jöjj közénk, és borítsd be országunkat védelmeddel.
Zúzd szét a fenevad fejét, és irtsd ki a közöttünk lévő gonosz befolyását.
Segíts szegény elveszett gyermekeidnek, hogy felálljanak, és amikor hazugságokkal vannak körbevéve, az Igazságot mondják.
Kérlek, Ó Isten Anyja, védelmezd országunkat, és tarts erősnek minket, hogy üldöztetésünk idején hűségesek maradhassunk Fiadhoz". Ámen.

Égi Édesanyánk üzenete 2019. szeptember 2-án Medjugorjéból

Medjugorjei üzenet, 2019. szeptember 2. (Mirjana által)
Drága gyermekek! Imádkozzatok! Minden nap imádkozzátok a rózsafüzért, ezt a virágkoszorút, amely engem, mint édesanyát közvetlenül összeköt fájdalmaitokkal, szenvedéseitekkel, vágyaitokkal és reményeitekkel. Szeretetem apostolai veletek vagyok Fiam kegyelme és szeretete által és imát kérek tőletek. A világnak annyira szüksége van a ti imáitokra, hogy a lelkek megtérjenek. Teljes bizalommal nyissátok meg szíveteket Fiam számára és Ő szívetekbe fogja írni Igéinek lényegét - ez pedig a szeretet. Fiam Legszentebb Szívéhez elszakíthatatlan kötelékkel kapcsolódva éljetek. Gyermekeim, édesanyaként mondom nektek végső ideje, hogy letérdeljetek Fiam előtt, és Isteneteknek, éltetek középpontjának ismerjétek el Őt. Olyan ajándékot hozzatok számára, amelyet Ő a legjobban szeret, ez pedig a felebarát iránti szeretet, az irgalom és a tiszta szív. Szeretetem apostolai, sok gyermekem még nem ismeri el Fiamat Istenének, még nem ismerték meg az Ő szeretetét. De a ti tiszta és nyitott szívvel elmondott imáitok és felajánlásaitok által, amelyeket Fiam számára hoztok, a legkeményebb szívek is megnyílnak. Szeretetem apostolai a szívből mondott ima ereje - a szeretettel telt hathatós ima - megváltoztatja a világot. Ezért gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Veletek vagyok. Köszönöm nektek.

Az olasz polgármester 385 keresztet vásárolt a városi iskoláknak

Alan Fabbri, Ferrara polgármestere, aki Matteo Salvini Lega pártjába tartozik, 385 keresztet rendelt a tanévkezdésre.

Egy "alap modell" fából és ezüst fém ötvözetből készült kereszt ára 1.703 euró volt.

Fabbri, aki nem gyakorolja a hitet, a következőt mondta egy helyi lapnak: "Úgy gondoljuk, hogy a feszület nemcsak egy vallásos szimbólum, hanem a történelmi és kulturális identitás, béke és szeretet, nyitottság és keresztény érték, valamint hagyománytisztelet szimbóluma".

1945 óta, Fabbri 2019 júniusi kinevezéséig Ferrara volt a kommunizmus erődje. A város utolsó kommunistái és egyház gyűlölői együtt élnek az érsek házában.

https://gloria.tv/article/9uz3kAbn8gqd3khEuTrACARDs

A Vatikán átverte az orosz ortodoxokat a reverendákkal

A L’Osservatore Romano egy képet publikált az orosz ortodox Kyrill pátriárkával folytatott találkozóról a katolikus résztvevőkkel az 5. moszkvai nyári intézmény alatt (augusztus 23-szeptember 1).

Részt vettek az augusztus 28-ai ortodox Nagyboldogasszony liturgián, amelyet Kyrill ünnepelt a moszkvai Kremlin Istenanya elszenderedés székesegyházban. A katolikus küldöttség vezetője Hyacinthe Destivelle atya volt, aki a Keresztény Egyezség Pápai Tanács tagja.

A képen látszik, ahogy a katolikus küldöttség reverendában és vallásos öltözetben van. Ez csak egy mutatvány, amivel megpróbálják átverni az oroszokat, hiszen a reverendát megvetik hamispróféta egyházában, a Vatikánban sem használják.

Csak az egyházi ambíció nélküli papok hordanak reverendát, miközben a reverenda viselete hamispróféta egyházában a karrierjük végét jelentheti.

https://gloria.tv/article/HQcqNz7ert9f244iGw4ZFLcDn

Emmanuel Macron francia elnök Femen aktivistát nevezett ki "tanácsadónak"

Inna Shevchenko ukrán pornó aktivista meghívót kapott a szocialista Emmanuel Macron francia elnöktől, hogy vegyen részt a G7-es csúcstalálkozón Biarritzban "tanácsadóként" (augusztus 24-26).

Shevchenko az úgynevezett "Nemi egyenlőségi tanácsot" képviseli.

2012-ben félmeztelenül jelent meg Kiev közepén, majd elpusztított egy fa feszületet egy láncfűrésszel. A bűntény elítélése elől elmenekült, méghozzá úgy, hogy a francia rezsim "politikai menedéket" adott neki.

2013 tavaszán, egy nappal XVI. Benedek lemondása után a félmeztelen Shevchenko belépett a párizsi Notre Dame székesegyházba, a felsőtestére az volt írva, hogy "Pope no more" (Többé nem pápa). Megrongált egy nagy arany harangot, viszont a korrupt francia igazságszolgáltatási rendszer felmentette.

2013 júliusában a szocialista Hollande francia elnök Shevchenko portréját választotta sablonnak egy "Marianne" bélyeghez, ami a forradalom és dekadencia allegóriája Franciaországban.

A Civitas-institut.com megkérdezte augusztus 26-án a nagy kérdést: "Ha Shevchenko valami hasonlót tett volna egy zsinagógában, továbbra is Emmanuel Macron asztalánál ülne a G7-es csúcstalálkozón?".

https://gloria.tv/article/4aWAnP3adXhm2B64hS1NJByPn

2019. augusztus 28., szerda

Brazil püspök: "Amazónia már nem katolikus."

A langyos katolicizmust kiszorította az evangelikál fundamentalizmus és prozelitizmus.

"Amazónia, legalábbis a brazil Amazónia, már nem katolikus." - jelentette ki a portugál ACI Digital katolikus hírügynökségnek Marajó emeritusz püspöke, José Luis Azcona.
A püspök szerint a térségben már rég az evangelikál kereszténység ["pentecostalism"] a meghatározó vallási irányzat. "Amazónia egyes területein az evangelikál többség a 80%-ot is eléri." - nyilatkozta a püspök.
Azcona püspök szerint az evangelikál kereszténység a "fundamentalista és prozelita [térítő - KV szerk.]" jellege miatt volt képes átvenni a meghatározó szerepet a katolicizmustól. "Az evangelikál benyomulás az őslakos etnikai közösségekbe, az, hogy az Evangélium nevében felülírnak kultúrákat, etnikai identitásokat, [átformálnak] őslakos embereket - ez egy komoly jelenség ma Amazóniában, ami a fundamentalista és prozelita jellegével mély hatást gyakorol az őslakos népekre."
Ez ma Amazónia arca!
"Erről egyetlen szó sem esik az Instrumentum Laborisban." - tette hozzá a püspök.
A püspök az őszre tervezett, az amazóniai térségre fókuszáló római szinódus munkadokumentumát (Instrumentum Laboris) több pontban is aránytévesztőnek tartja.
Mint Azcona püspök az interjúban elmondta, Amazóniában az egyik legnagyobb problémát a gyermekek családon belüli (testi, lelki, és szexuális) kizsákmányolása jelenti. "Hol van Amazónia és gyermekeinek védelme az Instrumentum Laborisban - így tehát a szinódusban?" - teszi fel a kérdést a püspök.
A püspök szerint a munkadokumentum az inkulturáció fogalmát is tévesen használja, mivel egy szintre helyezi a helyi bennszülött kultúrákat és hitvilágokat az Evangéliummal.
A dokumentum azon felvetésére, miszerint üdvözlendő lenne, ha a térség paphiányának enyhítésére a Szentszék engedélyezné helyi nős férfiak ("viri probati") pappá szentelését, Azcona püspök úgy reagált: a térségben maga a papság van lelki és hitbeli válságban, amit nem lehet a papság egy új formájának létrehozásával orvosolni.
A püspök szerint a papi cölibátus fegyelmébe való beavatkozás ma egyenesen a világegyház egységét fenyegeti. "Az egyházszakadásnak ez a veszélye nem képzeletbeli dolog! És nem csak Amazóniában!" - figyelmeztetett a püspök.
A 79 éves José Luis Azcona püspök a spanyolországi Pamplonában született. 1987-ben kapott missziós püspöki kinevezést az amazóniai régióba, amely szolgálatából 2016-ban vonult nyugalomba.

2019. augusztus 25., vasárnap

Égi Édesanyánk üzenete 2019. augusztus 25-én MedjugorjébólA Szűzanya 2019. augusztus 25-i üzenete
Drága gyermekek! Szeretettel imádkozzatok, dolgozzatok és tegyetek tanúságot a Mennyek országáról, hogy jó legyen számotokra itt a földön. Gyermekeim,  Isten százszorosan megáldja  törekvéseiteket, tanúk lesztek a nemzetek között, a hitetlenek lelke pedig érzékelni fogja a megtérés kegyelmét és a Menny hálás lesz a ti erőfeszítéseitekért és áldozataitokért. Gyermekeim, rózsafüzérrel a kezetekben tegyetek tanúságot arról, hogy az enyéim vagytok és döntsetek a szentség mellett. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

2019. augusztus 23., péntek

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019. augusztus 12. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Ítélet alatt áll ez a világ. A természeti katasztrófák egymást érik. Mindez bűneitek következménye. Szálljatok magatokba! Kérjetek bocsánatot bűneitekért, és térjetek meg! Aki katolikus, gyónja meg, és tiszta lélekkel járuljon Hozzám, a Szentáldozáshoz. Ti, katolikusok adtok számot a legtöbbről. Ti a teljességet kaptátok. Megismertétek tanításomat, nálatok van minden szentség, ami az üdvösségre visz. Miért fordultok el Tőlem, legnagyobb Jótevőtöktől, Aki az üdvösségeteket akarom? Úgy tobzódtok a világban, mintha soha nem hallottatok volna Rólam. Pedig a sátán csak keserűséget és csalódásokat tartogat számotokra. Ha nem tértek meg, a kárhozatba hulltok, ahonnét soha nincs visszatérés. Tartsatok bűnbánatot, térjetek meg Hozzám most, még ma, mert a holnap bizonytalan számotokra. Nem tudhatjátok, mikor ér véget az életetek. Szüntelen készenlétet kértem tőletek.
Gyermekeim! Azért figyelmeztetlek benneteket, mert süketek és vakok vagytok. El vagytok foglalva a földi dolgokkal, a testetekkel, pedig egy csapásra mindent itt kell hagynotok. Még a testetek is el fog porladni. Mit hoztok magatokkal? A cselekedeteiteket. Mindnyájatoknak meg kell állni ítélőszékem előtt. Előttem csak egy érték van: a szeretet. Ezt adtam főparancsba. Erről tettem tanúságot. Ezt kérem számon tőletek. Olvassátok el Szent Pál szeretethimnuszát: „Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.” (1 Kor 13, 1-3)
Ha nem irántatok való szeretetből mentem volna a fel a keresztre, ma nem lennétek megváltva. Isten örök szeretetéből léteztek. Atyám úgy teremtett meg benneteket, hogy szomjazzátok a szeretetet, és akkor legyetek boldogok, ha szerettek, és szeretetben éltek. Ezt mondtam: „Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (János 13, 35)
Ma sajnos sokan becsapják magukat. Elaltatják lelkiismeretüket. Sok olyan ember akad köztetek, akik elmennek a vasárnapi Szentmisére, ahol még áldoznak is. Aztán elégedettek magukkal, mert azt hiszik, hogy ezzel megtették akaratomat. A magánéletükben pedig képmutatók, rágalmazók, önzőek. Minden áron rákényszerítik álláspontjukat a környezetükre. Az embereket csupán eszközöknek tekintik, akik által megvalósítják akaratukat. Ezért minden eszközt bevetnek. Zsarnokoskodnak, megfélemlítenek, zsarolnak. Nem számolnak azzal, hogy Én mindezt látom, és számon kérem tőlük. Értsétek meg végre: Istennek nem lehet hazudni. Magatokat és a másik embert becsaphatjátok, de Én mindig a gyenge, a kiszolgáltatott pártján állok, és számon fogom kérni minden gonoszságotokat. Rátok hatványozottan vonatkoznak az Evangélium szavai: „Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre.” (Máté 25, 45-46) „Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok verést kap. Aki azonban nem ismeri, s így tesz olyat, amiért büntetést érdemel, csak kevés verést kap. Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól annál többet kívánnak. (Lukács 12, 47-48)
Ti, katolikusok kaptátok a legtöbb kegyelmet. Ezért ti adtok számot a legtöbbről. Gondoljátok át, és mielőbb változzatok meg, mert a képmutatók nem örökölhetik az Isten országát. Atyám azt azoknak készítette, akik szeretik Őt. Éljetek mindenkivel szeretetben! Imádjátok a Legszentebb Szentháromságot, és imádkozzatok ellenségeitekért! Bocsássatok meg szívből egymásnak! Akkor nem estek ítélet alá, és elnyeritek az örök életet. Erre áldalak meg benneteket Szívem önfeláldozó végtelen szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Szentírási megerősítések: Máté 25, 31. „Utolsó ítélet” Máté 22, 1, 14: „Jézus szólt” „Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak.”

2019. augusztus 15. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Nagyboldogasszony ünnepe van. Az Én legszentebb Édesanyámat ünneplitek, Akit testestől – lelkestől Magamhoz emeltem a Mennybe. Ő volt a legméltóbb erre. Ő, aki epekedve várta a Megváltó világra jöttét. Éjjel nappal azért imádkozott, hogy megszülessek, és elhozzam az emberiség számára a megváltást. A legmerészebb álmában sem merte volna azt gondolni, hogy ő lesz a Megváltó Anyja. Amikor megjelent szobájában az angyal, nagyon meglepődött. Majd amikor választ kapott kérdésére: „Hogyan történik meg ez, mivel férfit nem ismerek?” – minden habozás nélkül azonnal igennel válaszolt neki. Miután az angyal eltávozott, átélte a csodát, amelyet ember még soha azelőtt, sem utána nem élhetett át. Egy semmihez sem hasonlítható lágy forró öleléssel egyesült a Szentlélek Istennel, Akitől Én, a második Isteni Személy megfogantam. Anyámat betöltötte Isten kimondhatatlan szeretete és kegyelme. Olyan boldog volt, amihez foghatót itt a földön ember nem tud felfogni. Boldogabb volt, mint a mennybéli angyalok. Nem cserélt volna senkivel. Amikor miattam szenvedett, mert látta a sok támadást, ami Engem ért, mindig ebből a boldogságból merített erőt.
Szent Édesanyám kitartott mellettem mindvégig. Átélte azt, ami egy anyának a legfájdalmasabb: látott meghalni Engem. Az Ő hite volt a legerősebb: „Harmadnapra feltámadok.” Visszhangoztak hótiszta szűzi lelkében szavaim. Feltámadásom után Neki mutattam meg legelőször Magam. Öröme kimondhatatlan volt. Felülmúlta az elsőt, amikor szűzi méhében megfogant Engem.
Drága gyermekeim! Ti is boldogok lehettek, ha hisztek Bennem, és ha megnyitjátok szíveteket kegyelmeim előtt. Abban a fokban lehettek boldogok, amennyire megnyíltok, és hisztek Bennem. Én nem vagyok személyválogató. Köztetek maradtam a Legméltóságosabb Oltáriszentségben. Ha tiszta lélekkel magatokhoz vesztek, ti is hordozhattok Engem a lelketekben, mint egykor Édesanyám. Ha mindig engedelmesen tettekre váltjátok tanításomat, nektek is megadom azt az örömet, amit Édesanyám átélt életében, amikor engedelmesen követte Isten akaratát. Nektek is helyet készítettem a Mennyben. Azt akarom, hogy ti is Velem legyetek, és lássátok dicsőségemet, mint Legszentebb Anyám, Akit ma ünnepeltek. Csak rajtatok múlik, hogy elnyeritek-e ígéretemet, vagy nem. Váltsátok tettekre tanításomat! Maradjatok hűségesek Hozzám mindhalálig! Akkor ti is vég nélkül fogtok örvendezni Országomban, mint Édesanyám. Erre áldalak meg benneteket, Szívem végtelen örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Máté 25, 34: „Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!”

2019. augusztus 22. Az Úr Jézus…

„Drága Gyermekeim! Ma Szűz Mária Királynő ünnepe van. Ő, az Én legszentebb Anyám, Aki a Mennyek Királynéja. Ő benne él a Szentháromságban, mert még mielőtt megfogant, Atyám elhatározta örök sorsát.
Isten előtt olyan az életetek, mint egy nyitott könyv, elejétől a végéig tele van írva. De ez nem jelenti azt, hogy Isten bárkit is eleve elrendelt volna bármire. Nem.  Ez csak Atyám örök tervét jelenti, mert Neki minden megfogant élettel célja van. Ő adja a talentumokat, az élethelyzeteket. Ő indít minden embert mindarra, amit öröktől fogva elhatározott felőle. De ebbe ti bele tudtok szólni. Szabad akaratotokkal döntitek el, hogy engedelmeskedtek–e Isten jóra való hívásainak, vagy a gonoszságot választjátok. Ezzel elvágjátok magatokat az Istennel való egységtől, és átadjátok magatokat a sátánnak.  
Amíg a földön éltek, még vissza tudtok térni a Szentháromsághoz a bűnbánat és a szentgyónás által. Én szüntelen készenlétet kértem tőletek. Azért, mert csak így tudjátok kamatoztatni Tőlem kapott talentumaitokat, és csak ebben az esetben tudtok bő termést hozni.
Gyermekeim! Most egy különleges égi kegyelem előtt álltok. Atyám különös módon ki fogja árasztani minden egyes emberre a Szentlelket. Függetlenül attól, hogy hívő-e az illető, vagy nem. A Szentlélek mindenkinek meg fogja mutatni lelke állapotát, és azt a helyet, ami cselekedeteivel kiérdemelt. Akik távol járnak az általam kijelölt úttól, nagyon fognak szenvedni. Látni fogják a poklot, vagy a tisztítótüzet, ahová menniük kellene, ha abban a pillanatban meghalnának. Nagyon boldogok lesznek azok, akik szüntelen készenlétben várják a Velem való nagy találkozást.  Ők meglátják a Mennyet, ahová hivatalosak, amikor haza hívom őket. Ők azok, akik átadták az életüket Nekem, és mindig készen állnak rá, hogy megtegyék akaratomat. Sajnos csak kevés ilyen ember él a földön. A legtöbben súlyos, halálos bűnben vergődnek. Gyakorlatilag már itt a földön a pokolban, a lelki halálban leledzenek. Azért fogalmazok így, mert ez nem nevezhető életnek.
Gyermekeim! Most még előttetek áll a lehetőség: tartsatok bűnbánatot! Gyónjátok meg és tegyétek jóvá bűneiteket! Akkor ti is megláthatjátok a Mennyet, amit nektek is megadok, mint a bűnbánó latornak, akit jobbom felől feszítettek keresztre. Azért figyelmeztetlek benneteket, mert nem akarom, hogy csak egy is elvesszen közületek. Én mindenkiért meghaltam. Azt akarom, hogy mindnyájan üdvözüljetek. De ti döntitek el, hogy a jót vagy a rosszat választjátok. Aggódom értetek. Minden kegyelmet megadok, hogy megtérjetek. De erőszakkal senkit sem kényszerítek. Ma még hívlak, de ha bűnben talál a halál, akkor ezt kell mondanom nektek: távozzatok ti átkozottak. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás örökre.
Megáldalak mindnyájatokat Szívem végtelen, megváltói örök szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Máté 22, 31: „Isten mondta”

2019. augusztus 22., csütörtök

Jezsuita generális: Az ördög szimbolikus, nem személyes valóság

Ismét tagadta a Sátán és az ördögök személyes valóságát Arturo Sosa, a jezsuita rend 2016. októberében megválasztott generálisa. A venezuelai pap 2017-ben egyszer már nagy vihart kavart, amikor azt mondta: az ördög alakját csak a keresztények hozták létre azért, hogy szimbolikusan kifejezzék vele a világban jelenlévő gonoszságot.
Sosa atya most az olasz Tempi híroldalnak erősítette meg ezt az álláspontját egy augusztus 20-ai (21-én megjelent) interjúban, amelyet az Olaszországban rendezett Rimini Meeting egyik fellépőjeként adott:
Tempi: Sosa atya, létezik az ördög?
Arturo Sosa: Különféle módokon. Meg kell értenünk a kulturális összetevőket ahhoz, hogy erről a karakterről beszélhessünk. Szent Ignác megfogalmazásában a gonosz lélek visz rá minket arra, hogy olyan dolgokat tegyünk, amik Isten lelke ellen vannak. Az [ördög] a különféle struktúrákban, de nem a személyekben lévő gonosz megszemélyesítéseként létezik, mivel az [ördög] nem egy személy, hanem a gonosz cselekvésének egy módja. Ő nem egy személy, mint egy emberi személy. Az [ördög] a gonosz jelenlétének módja az emberi életben. A jó és a rossz állandó küzdelmet folytat az emberi lelkiismeretben, nekünk pedig megvannak módjaink arra, hogy kifejezzük őket. Istent jónak ismerjük el, egészen jónak. A szimbólumok részei a valóságnak, és az ördög szimbolikus valóságként létezik, nem személyes valóságként.
Sosa atya állításaival szemben a Katolikus Egyház Katekizmusa kijelenti, hogy az ördög valós lény, egy bukott angyal, aki Isten ellen lázadt fel:
Az Egyház tanítja, hogy [a Sátán] kezdetben Istentõl teremtett jó angyal volt. "Az ördögöket és a többi démont Isten természetük szerint jónak teremtette, de önmaguktól rosszak lettek." (KEK 391)
A Szentírás beszél ezeknek az angyaloknak a bûnérõl. Ez a "bukás" ezeknek a szellemi teremtményeknek a szabad választásában áll, mely radikálisan és visszavonhatatlanul elutasította Istent és az õ országát. (KEK 392)
A jezsuita rend szóvivője 2017-ben leszögezte, hogy Sosa atya az ördöggel kapcsolatos állításaival "azt vallja és tanítja, amit az Egyház vall és tanít". Mint ismét bebizonyosodott, ez sajnos egyáltalán nincs így.

https://katolikusvalasz.blog.hu/2019/08/22/jezsuita_generalis_az_ordog_szimbolikus_nem_szemelyes_valosag

2019. augusztus 21., szerda

Áldás a homoszexuális katolikus pároknak a német egyházban?

GEERLING PÜSPÖK SZERINT: A HOMOSZEXUALITÁS NEM BŰN ÉS AZ AZONOS NEMŰ PÁROKNAK JÁR AZ ÁLDÁS - közben idehaza Veres András a meleglobbi támadásától félti a lengyel püspöki kart.
Olyan jó lenne, ez egy nagy vágyam, hogy Magyarországon is végre láthatóvá váljon, hogy milyen sokszínű hangok vannak jelen a katolikus egyházi és teológiai gondolkodásban, ha világviszonylatban nézzük. Most mondhatnám azt, hogy éppen olyan sokszínűek, mint a szivárványos lobogó, amit Veres András laza könnyedséggel csupán csak "szivárványos ragálynak" nevez.
Közben a német segédpüspök Dieter Geerling arra a kérdésre, hogy a homoszexualitás "bűnös" ill. "rendellenes" lenne-e, azt válaszolja: "Nem! És éppen ezért itt lenne az ideje annak, hogy a katolikus egyház végre megszabaduljon attól, hogy "patologizálja" a homoszexualitást". Ő maga nem is érti a katolikus egyház aggodalmát a melegek és a leszbikusok miatt. Szerinte a teológiának tudomásul kellene vennie végre a modern tudomány álláspontját a témában és akkor elfelejthetné ezt a patologizálási kényszert.
Sőt, szerinte a teológia alapok is adottak a változáshoz. Utalt a II. vatikáni zsinat tanítására, ami megfogalmazta azt, "hogy a sszexualitás sokkal több, mint hogy a szaporodás célját szolgálja, a szerelemhez van igazából köze". "Jómagam az egyházi tanítóhivatalhoz tartozom, de ha a tanítóhivatal csak tanít, okít, de maga semmit nem akar tanulni, akkor nagyon téves irányba mennek a dolgok" - mondja.
Ezért Geerling kiállt az azonos nemű párok egyházi megáldása mellett, sőt erről benyújtott egy indítványt is a münsteri egyházmegyében, hogy ezt a témát át kell gondolni és bízik abban, hogy ha máshol, mint pl. Lengyelországban vagy Afrikában ebben a témában nem lehet előrelépést elérni, attól még Németországban igenis lehet.
Szerinte amikor az emberek áldást kérnek, akkor azt kérik, hogy "Isten legyen segítő és szerető módon jelen a szerelmi kapcsolatban és hogy a kapcsolat így boldog és sikeres lehessen". Erről van szó az áldásnál és nem arról, "hogy bárki életsítlusát megítélje" az egyház.
Hát érdeklődve várom, hogy miként alakul a beadvány sorsa és majd tudósítunk róla, hogy lássátok: mi hol élünk és hogy a világ, sőt, még a katolikus egyházi gondolkodás is lehet egészen másmilyen, sokszínű!

, https://felszabter.blog.hu/2019/08/21/aldas_a_homoszexualis_katolikus_paroknak_a_nemet_egyhazban

2019. augusztus 16., péntek

Két pap meleg pszeudo-házasságba lépett egymással

Két hitehagyott pap, Joseph Cooper és a majdnem húsz évvel fiatalabb Michael Clements meleg pszeudo-házasságba léptek - jelentette a ChurchMilitant.com augusztus 14-én.

Cooper volt a hudsoni (Manchester egyházmegye, New Hampshire) Saint Kathryn plébánosa, 2019 júniusában hagyta el a papságot.

Amikor Clementset felszentelték Worcester egyházmegyében (Massachusetts) 2012-ben, akkor Cooper helyezte fel miseruháját és prédikált az első miséjén. Clements 2018 augusztusában hagyta el a papságot. Az utolsó feladatát Winchendonban végezte.

Jelenleg pedig együtt élnek Minnesotában és a "Brady" vezetéknevet használják, ami Cooper édesanyja leánykori neve volt.

Évek óta együtt járnak nyaralni és kínos képeket osztanak meg a közösségi oldalakon.

https://gloria.tv/article/VVnofD4HGufV3R2Yb8avNfi3u

2019. augusztus 15., csütörtök

A Krisztus Légiója komoly változások előtt áll

A Krisztus Légiója szeptember 15-én új rendeleteket fog kapni, amelyeket öt évre hagytak jóvá.

Az Excelsior.com.mx szerint eltörölték a "titoktartás esküjét", ami segített a bántalmazások végrehajtásában.

Az új rendeletekkel a Légió és 1.501 papja a Regnum Christi Föderáció része lett, ugyan azon a szinten lesz, mint az 523 felszentelt nő és 59 felszentelt férfi. Ezelőtt a Regnum Christi a Légió irányítása alatt állt. Emellett 22.652 nem felszentelt laikus taggal is bővelkednek.

A föderáció három általános igazgatója között egy nő is van, Gloria Rodriguez a Regnum Christi női tagja, együtt Eduardo Robles-Gil Légió tag atyával és Jorge Lopez Regnum Christi férfi taggal.

A föderáció 128 iskolát vezet, ami 37.000 diákot tanít, főleg Mexikó, Spanyolország és Latin-Amerika területén.

https://gloria.tv/article/7H4TqBLg97S62ZDFrSobMn2Zq

2019. augusztus 13., kedd

A fiatal fiú, aki megállította a melegfelvonulást: Pap akarok lenni

A 15 éves Jakub Baryła, aki egyedül szembenézett 1000 felvonuló meleg férfival a lengyel Płock városában szombaton, és akit a rendőrök vittek el, pap akar lenni (videó lent).

A meleg propaganda média azzal vádolta Baryłát, hogy az ellenállását felhasználja egy politikai karrierre. De Twitteren ezt írta: "Ez nem igaz; nem akarok politikus lenni, én pap akarok lenni".

Szülei "baloldali nézetekkel rendelkeznek", de Jakub "katolikus, hagyományőrző, konzervatív és hazafi".

Azt mondta, hogy Ignacy Skorupko atya inspirálta, aki hasonló dolgokat tett az 1920-as varsói csatában a bolsevikok ellen.

Baryła azt mondta a WPolityce.pl oldalnak, hogy először nem mert szembenézni a felvonulókkal a "szociális következmények" végett.

De aztán látta Częstochowában a Szűzanya istenkáromló ábrázolását, ahogy szivárvány glóriát tettek rá, ez viszont megváltoztatta a hozzáállását.

Płock plébánosától egy feszületet kért, leült a földre és elmondta a latin Salve Regina imát. A rohamrendőrök vitték el. A rohamrendőrök viselkedése a fiú szerint "kifogástalan" volt.

Baryła tudja, hogy tetteit Isten vezette: "Jézus és a kereszt szembeszállt a gonosszal és a bűnökkel".

https://gloria.tv/article/7UB2BtrWa4UG34QJDbvdo6FmT

Velence bazilikáját eltorzítja a szivárvány torony

Egy nagy, toronyszerű, szivárvány színű tárgyat helyeztek a híres bencés San Giorgio Maggiore bazilika elé, pont a bazilika központi kupolája alá.

A tárgy a "fényűző emelkedés" nevet kapta. Ez a jelenleg is folyamatban lévő "Ember" kiállítás része, amelyet az ír Sean Scully "művész" hozott létre.

Mivel a templom és a kolostor az állam tulajdona 1861 óta, a szerzetesek nem szervezhetnek kiállítást, de hivatalosan "együttműködnek" vele és a saját weblapjukon hirdetik.

https://gloria.tv/article/2VTuurzdkU9MBDud2tPudsHeN

2019. augusztus 12., hétfő

Eucharisztikus csoda Paraguayban?

Eucharisztikus csoda történt állítólag Paraguay Pedro Juan Caballero városában augusztus 8-án.

Gustavo Palaces atya szerint Valle Puku Szűz Mária Kegyelme plébánosa megszentelt egy ostyát, ami száraz rózsaszirmokká változott, ami piros, rózsa illatú folyadékot bocsájtott ki magából (spanyol videó lent).

Ez egy ima csoport házában történt. A szentostya egy tartályban volt, ezzel részesítik szentáldozásban a beteg embereket.

Az ima csoport tagjai továbbá azt is állították, hogy a Rosa Mystica kép rózsa illatú olajat bocsájtott ki magából. Az olajat beteg embereken használták, akik közül sokan meg is gyógyultak.

https://gloria.tv/article/puAQQzzQKx1q1HZUAG98AtoKv

2019. augusztus 10., szombat

Az amazonasi esküvő megmutatja hamispróféta zsinati egyházának igazi arcát

Azzal az ürüggyel rukkolt elő a férj és feleség, hogy a Xukuru és Kapinawá törzsek hagyományos öltözetében akarnak lenni, ezért mezítláb, félmeztelenül jelentek meg az oltár előtt a templomi esküvőjükre a brazil Pesqueiraban.

A meztelen képeket az Es.Aleteia.org oldalon publikálták. A férj egy kosárral a fején jelent meg, pedig templomban volt.

Hamispróféta egyházának "hagyománya" az, hogy minden hagyományt népszerűsít, ha az nem katolikus.

https://gloria.tv/article/uptu3FA4mFhe2bkv6T6miCM26

Elítélik Pell bíborost a börtöni levele miatt?

Az ártatlanul bebörtönzött mártír George Pell bíboros egy kétoldalas levelet írt augusztus 1-jén.

A kézzel írt levél címzettjei George Pell bíboros támogatói, az ő Twitter oldalukon került publikációra a levél.

A bíboros a közelgő amazonasi szinódusról ír és azt mondja, hogy "van okunk aggódni" az Instrumentum Laboris végett: "Ez nem az első rossz minőségű dokumentum, amit a szinódus titkársága készített".

Pell szerint Müller bíboros kritikája "kiváló" a dokumentummal kapcsolatban.

Számára egyértelmű, hogy bárhol is legyen az egyház, "nem engedheti meg magának a zűrzavart, valamint az apostoli hagyománnyal ellentétes tanokat".

Pell továbbá megemlítette, hogy a börtönben 1500-2000 támogató levelet kapott.

Az angol levél tartalma
https://gloria.tv/article/jB786T1q6KAt12VFbyYMpJpcW
Az ausztrál rezsim hatóságai George Pell mártírt bíboros után nyomoznak, hogy vajon "megszegett-e valamilyen börtön szabályt", miután egy Twitter fiók az ő levelét publikálta a George Pell bíboros támogatói csoport.

Victoria igazságszolgáltatási (vagy igazságtalanszolgáltatási) osztály szóvivője azt mondta szombaton, hogy a rabok nem posztolhatnak a közösségi oldalakon és nem használhatják az internetet.

Továbbá nem kérhetnek meg mást, hogy posztoljanak a nevükben. Az osztály részletesen megvizsgálja ezt az eseményt - mondta a szóvivő az AAP-nek.

A börtönszabályokat megsértő raboknak mindig büntetés jár.

https://gloria.tv/article/NEdjT36Q9NAf3pQJVnaN1Jqsr

2019. augusztus 9., péntek

Hihetetlen vandalizmus Fatimában

A portugál Fatimában a tizennégy, keresztutat szimbolizáló kápolna közül négyet sárga festékkel vandalizáltak július 26 éjjelén.

Az elkövetők a kápolnában lévő szobrok fejét és nemi szervét festették be.

A Szűzanyát, aki 1917-ben megjelent Fatimában, prostituáltnak nevezték (portugál nyelven "puta").


https://gloria.tv/article/Y4jKZDsuqos31xWE9keQubaBE

2019. augusztus 8., csütörtök

Papír katolikusok: Kérjük, ne legyenek illúziók Afrikával kapcsolatban

A szentségeket megkapó katolikusok százaléka "nagyon alacsony" több afrikai országban - mondta Alain Clément Amiézi, az Elefántcsontpart Anyama szeminárium dogmatika professzora.

A La-Croix.com oldalnak beszélve Amiézi azt mondta, hogy a valóban elkötelezett, szociális és politikai életben aktív katolikusok száma "elenyésző".

"Megkeresztelt emberekből sok van, de keresztényből nem". Ez azt jelenti, hogy a Novus Ordo egy kudarc ott is, ahol az emberek továbbra is templomba járnak.

https://gloria.tv/article/31zo1ch6bq3E3awKuTuASDR9f