2023. december 6., szerda

ISTENI IMÁRA HÍVÁS MINDENKINEK!!!


A három fő jel, hogy az Apokalipszisben vagyunk és nem egyszerűen rendkívüli időkben a pápasággal kapcsolatban (antipápa kontra hamis próféta):
Egy: az emberiség képes arra, hogy kiégesse magát;
Kettőmajdnem kétmilliárd meg nem született csecsemőt abortáltak; és
Háromaz emberi génállományt olyan mértékben manipuláljuk, hogy alapvetően megváltoztathatjuk a földön élő minden ember DNS-ét (a fenevad bélyege), olyannyira, hogy már nem vagyunk többé emberek, és ezért nem vagyunk többé megváltva a mi Urunk, Jézus Krisztus keresztje által.


https://www.fromrome.info/2022/10/11/pope-benedict-xvi-declares-the-apostolic-see-impeded/Ghislain ROY atya, híres québeci pap, Emiliano TARDIF atya karizmáinak örököse, küldte ezt az imát, és arra kér mindenkit, aki látja * hogy imádkozza ipso facto, sőt mától kezdve többször is ismételje meg: “Legszentebb Szentháromság, KRISZTUS VÉRE, pusztítsd el a Sátánt; hatástalanítsd és bénítsd meg azoknak a csapdáit (üzelmeit), akik az egész világot manipulálják! Mária Szeplőtelen Szíve, zúzd szét a Sátán fejét; semlegesítsd és blokkold azoknak a csapdáit, akik az egész világot manipulálják! SZENT MIHÁLY arkangyal és a te hat testvéred (az arkangyalok) láncoljátok meg a Sátánt; hatástalanítsátok és bénítsátok azok csapdáit, akik az egész világot manipulálják! Ámen!”


Kérem, imádkozzatok ezt az imát, és adjátok tovább másoknak. Így nagyon rövid időn belül nagyon sokan leszünk, akik ezt a könyörgést intézik Istenhez. Ne feledjétek, hogy a mi Urunk Jézus megmutatta nekünk, hogy az együtt imádkozás milyen erős: (Máté 18:20: “Bizony, bizony mondom nektek: Amit ketten közületek együtt kérnek a földön, azt meg fogják kapni mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”) Bíznunk kell és bízhatunk Istenben, hogy megállítja azt, amit az emberiség ellen a sötétben terveznek ! Tehát akkor előre: kezdjük el ezt az imát !!! Isten áldja meg a jóakaratú embereket. †” (* P. G. ROY azt mondta, hogy akik ezt az információt olvasták, nem véletlenül találkoztak vele: Isten az, aki hívja őket, és meghívja őket, hogy ezzel az imával cselekedjenek, hogy megfordítsák a helyzetet )

https://engesztelok.hu/isteni-imara-hivas-mindenkinek/

Ez az eredeti festmény Isten Anyját ábrázolja címe alatt: Remény és öröm anyja.

Mindenkit arra biztatunk, hogy imádkozzon a Szűzanya felé, miközben szeretettel nézi ezt a szentképet. Az Istenszülő Ígérete el fog érni hozzád, és megérinti a szívedet. Gyengédsége és anyai szeretete szorosan tart és megvéd. Soha nem fog elengedni! Add át Neki a szívedet és a múltadat – Ő alkalmazni fogja azokat az imákat, amelyek lassan begyógyítják legmélyebb sebeidet. Ne feledd, mint a mennyei Édesanyád, közelről ismer téged, és gondoskodik a szükségleteidről. Legyen hite, bizalma és magabiztossága imáitokkal, és biztonságban lesz az örök üdvösség ösvényén. Ne nézz hátra… csak nézz rá a szívedben. Jézus áldjon + téged és a Szűzanya gyengéden szeressenek. Ámen.

Imádkozd ezt az imát naponta, mert óriási a harc!(Tartsd az agónia keresztjét, amit neked adtam a sötétség hatalmával szemben, az ég felé, és imádkozd ezt az imát a kereszt jelével. Tedd ezt az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Győzni fogsz… Imádkozd ezt az imát naponta, mert óriási a harc!)
Ó mennyei seregek legdicsőbb vezére, Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket ebben a rettenetes háborúban e világ fejedelmei, hatalmasságai és uralkodói, a gonosz lelkek ellen! Siess az emberek segítségére, akiket Isten a Saját képére halhatatlannak teremtett, és nagyon drága áron vásárolt vissza az ördög zsarnoksága alól!
A szent angyalok seregével vívd meg ma újra az Úr csatáját úgy, ahogy egykor Lucifer ellen, a gőgös lázadók vezetője, és kísérete, a bukott angyalok ellen tetted! Se erejük nem volt, hogy neked ellenálljanak, sem hely nem volt többé számukra a Mennyben. A rettenetes ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak is hívnak, és aki az egész világot tévútra vezeti, az egész kíséretével a mélységbe taszíttatott.
Íme, ez az ősellenség és kezdettől fogva embergyilkos ismét erőre kapott. A világosság angyalává változva megtámadta a földet, és a gonosz lelkek egész hadával körbejár azért, hogy Istennek és az ő Felkentjének a nevét eltörölje, és hogy azokat a lelkeket, akiknek az örök dicsőség koronája készült, birtokba vegye, gyilkolja és az örök kárhozatba taszítsa. Mint a legmocskosabb szennyvizet, úgy ontja ez a gonosz sárkány gonoszságának a mérgét: a hazugság, az istentelenség és káromlás lelkületét, a tisztátalanság pestises leheletét és mindenféle formáját a bűnnek és ocsmányságnak a megromlott lelkületű és szívű emberekre.
Ezek a legádázabb ellenségek az Egyházat, a szeplőtelen Báránynak a jegyesét epével és keserűséggel töltötték és részegítették meg, és mocskos kezüket annak legszentebb kincseire tették. Még a legszentebb helyeken is, ahol Szent Péter trónja, és az igazság trónja a világ megvilágosítására felállíttatott, még ott is felépítették a gyalázatosság trónját azzal a csalárd szándékkal, hogy odasújtsanak a pásztorra, hogy a nyáj minden irányba szétszéledjen.
Ezért emelkedj fel, ó legyőzhetetlen Hadvezér, siess Isten népének a segítségére a bukott szellemek támadásaival szemben, és add meg neki a győzelmet! Oltalmazójaként és védő patrónusaként tisztel Téged. Te hozod a szent egyház számára a dicsőséget azáltal, hogy megvédelmezed a pokol gonosz hatalmaival szemben. Terád bízta Isten az emberek lelkét, akiknek részük lesz az örökké tartó örömben. Ó imádkozz a béke Istenéhez, hogy alázza a sátánt lábaink alá, hogy oly módon győzessék le, hogy ne tarthassa többé fogságában az embereket, és ne árthasson többé az Egyháznak!
Vidd imáinkat a Magasságbeli színe elé, hogy a mi Urunk gazdag irgalma gyorsan leszálljon ránk, és adja meg Neked, hogy lesújthass a sárkányra, az ősi kígyóra, aki nem más, mint az ördög és a sátán, és láncaiddal megkötözve letaszíthasd a pokolba, hogy ne vezesse többé félre a népeket! Ámen.
Nézzétek az Úr keresztjét, legyetek szétzúzva ti ellenséges hatalmak!
Győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid sarja.
Áraszd ránk kegyelmeidet, ó Urunk!
Miránk, akik bízunk Benned.
Uram, hallgasd meg könyörgésemet!
És kiáltásom jusson eléd!
Könyörögjünk!
Ó Isten, a Mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja, segítségül hívjuk legszentebb nevedet, és kérve kérjük szelídségedet és türelmedet, hogy a Szeplőtelen Szűzanya, a mi Édesanyánk, és a dicsőséges arkangyal, Szent Mihály közbenjárására nyújts segítséget nekünk a sátán és a többi tisztátalan lélek ellen, akik az emberek kárára és a lelkek romlására körüljárnak a világban. Ámen


Érdekességek a zsidókról

Miasszonyunk a Béke Királynéja a következőket mondta Pedro Regis (brazil) látnoknak

A Béke Királynőjének üzenete, továbbítva: 02/12/2023

Drága gyermekeim, én vagyok a ti Fájdalmas Édesanyátok, és szenvedek azért, ami rátok vár. Imádkozzatok! Keressétek Jézust, aki szeret benneteket és tárt karokkal vár benneteket. Az emberek szembeszálltak a Teremtővel és egy nagy szakadék felé tartanak. Forduljatok meg gyorsan. Uram olyat készített nektek, amit emberi szemek még soha nem láttak. Az Istennel való örök élet lesz az igazak jutalma. Ne forduljatok vissza! Az én Jézusomnak szüksége van rád. Még sok év kemény megpróbáltatásai várnak rád. A hit elárulói meg fogják tagadni a dogmákat, és a Szentet ki fogják dobni. Legyetek bátrak! Még a megpróbáltatások közepette is tegyetek bizonyságot arról, hogy Jézuséi vagytok. Védelmi fegyveretek az igazság. Menjetek előre félelem nélkül! Ezt az üzenetet adom ma nektek a Szentháromság nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek, hogy ismét összegyűjtselek benneteket. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Legyetek békében.

A Béke Királynőjének üzenete, Itabaiana, SE, továbbítva: 03/12/2023

Drága gyermekek, forduljatok el a bűntől, és éljetek a Paradicsom felé fordulva, amelyre egyedül ti lettetek teremtve. Isten siet, és ez a kegyelem ideje számotokra. Ne dobjátok el Isten kincseit. Ti az Úré vagytok, és egyedül őt kell követnetek és szolgálnotok. A lelked értékes az Úr számára. Vigyázzatok lelki életetekre, és ne engedjétek, hogy az ördög füstje lelki vakságot okozzon életetekben. Legyetek a hit férfiai és asszonyai, és mindenütt tegyetek bizonyságot arról, hogy a világban vagytok, de nem a világból valók vagytok. Az özönvíz idejénél is rosszabb időket éltek, és eljött a visszatérésetek ideje. Ne kulcsoljátok össze a karotokat. Amit tennetek kell, ne halogassátok holnapra. Amikor érzed a kereszt súlyát, kiálts Jézushoz. Ő a te erőd. Nehéz idők jönnek az igazak számára. Imádkozzatok az egyházért. Még mindig látni fogtok borzalmakat Isten házában. Sokan el fognak fordulni az igazságtól, és azt fogják elfogadni, ami hamis. Szenvedek azért, ami rátok vár. Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Ezt az üzenetet adom nektek ma a Szentháromság nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek, hogy ismét összegyűjtselek benneteket. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Legyetek békében.

A Béke Királynőjének üzenete, továbbítva: 05/12/2023

Drága gyermekeim, én vagyok a ti Édesanyátok és szeretlek benneteket. Arra kérlek benneteket, hogy legyetek Fiam, Jézuséi, és mindenütt próbáljatok tanúságot tenni hitetekről. Drágák vagytok az Úr számára. Ne engedjétek, hogy a világ dolgai eltérítsenek benneteket az üdvösség útjáról. Legyetek az imádság férfiai és asszonyai, mert csak így lesztek nagyok Isten szemében. A kétségek és a bizonytalanság idejét éltek. Bízzatok az Úrban. Őbenne van a győzelmetek. Imádkozzatok az én Jézusom Egyházáért. Az Egyház igazi küldetése az, hogy előkészítse a lelkeket a Mennyországra; az igazság hirdetése, és soha nem szabad szövetséget kötni az ellenséggel. Ha nincs igazi szeretet, a lelkek azt kockáztatják, hogy lelkileg megvakulnak. Ne feledjétek: mindenben Isten az első. Istenben nincs féligazság. Menjetek előre félelem nélkül! Imádkozni fogok értetek az én Jézusomhoz. Amikor gyengének érzitek magatokat, keressetek erőt az én Jézusom szavaiban és az Eucharisztiában. Add nekem a kezed, és én győzelemre vezetlek. Ezt az üzenetet adom nektek ma a Szentháromság nevében. Köszönöm, hogy megengedtétek, hogy ismét összegyűjtselek benneteket itt. Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Legyetek békében.


Itt egy igevers gyűjtemény, amely elűzi a sátánt minden alkalommal, amikor hozzánk jön hazugságaival és megtévesztéseivel.

Haragom sokak számára ismeretlen, de tudnotok kell a következőket: Ha egy ember, aki ismer Engem, káromolja a Szentlelket, Én soha nem fogok tudni neki megbocsátani. Semmi sem tudja, és nem is fogja megváltoztatni ezt a tényt, mivel az ilyen ember már döntött a saját sorsa felett, ezért a megbékélés nem lehetséges. Annak az embernek, aki Színem elé járul, és megpróbálja megindokolni az élet kioltását, tudnia kell, hogy az ő életét Én fogom kioltani. Ha valaki eladja a lelkét a Sátánnak, Én azt nem tudom visszavenni, mivel ő már eggyé vált a gonosszal. Amikor egy ember, aki Fiam, Jézus Krisztus Nevében beszél, elpusztítja az Enyéim lelkét, örökre félre fogom őt dobni. Féljétek most Haragomat, mert Én minden olyan lelket meg fogok büntetni, aki a végsőkig dacol Akaratommal.


A három fő jel, hogy az Apokalipszisben vagyunk és nem egyszerűen rendkívüli időkben a pápasággal kapcsolatban (antipápa kontra hamis próféta):
Egy: az emberiség képes arra, hogy kiégesse magát;
Kettőmajdnem kétmilliárd meg nem született csecsemőt abortáltak; és
Háromaz emberi génállományt olyan mértékben manipuláljuk, hogy alapvetően megváltoztathatjuk a földön élő minden ember DNS-ét (a fenevad bélyege), olyannyira, hogy már nem vagyunk többé emberek, és ezért nem vagyunk többé megváltva a mi Urunk, Jézus Krisztus keresztje által. (keressétek elő melyik üzenetben volt így leírva először 20130513, majd másodszor, s valószínűleg már harmadszor is ki volt nyilatkoztatva)


https://www.fromrome.info/2022/10/11/pope-benedict-xvi-declares-the-apostolic-see-impeded/

 

Az ördög nem akarja, hogy tudjuk róla az igazságot

„Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.” Jakab 4:7.

„A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek!” Róma 16:20.

„A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” János 10:10.

„És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: Most jött el az üdvösség, Istenünk ereje és királyi uralma, és az ő Krisztusának hatalma, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig.” Jelenések 12:9–11.

„Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok neki ellen a hitben szilárdan, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban.” 1 Péter 5:8–9.

„Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van.” 1 János 4:4.

„Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerombolja.” 1 János 3:8.

sátán nem akarja, hogy tudjuk, nincs mitől félnünk

„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” Ézsaiás 41:10.

„Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején; és semmi nem árthat nektek.” Lukács 10:19.

„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” 2 Timóteus 1:7.

Nem akarja, hogy tudjunk a hatalomról, amelyhez hozzáférésünk van

„Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” Róma 8:31.

„De ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem… Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.” 2 Korinthus 12:9–10.

„Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban.” Filippi 4:13.

„Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni.” 1 Korinthus 10:13.

Az ördög nem akarja, hogy tudjunk a nekünk tett ígéretekről Krisztusban

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” János 3:16.

„Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata.” Kolossé 1:13–14.

„Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet Szellemének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor bűnért való áldozatként tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben.” Róma 8:1–4.

„Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” Galátákhoz 2:20.

„Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk.” Róma 10:9–10.

„Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.” Róma 5:8.

„Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket.” Zsoltárok 103:12.

sátán nem akarja, hogy tudomásunk legyen a feltételekről

„Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.” Máté 7:21.

„Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat.” Jakab 1:22.

„Mi tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanúja a Szentlélek, akit azoknak adott Isten, akik engedelmeskednek neki.” Apostolok cselekedetei 5:32.

Nem akarja, hogy tudjunk arról, amit vetettünk, azt le is kell aratnunk

„Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a maga testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Szellemnek vet, a Szellemből fog aratni örök életet.” Galátákhoz 6:7–8.

„Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz.” Jakab 1:15.

„Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért?” Máté 16:26.

Olvass többet itt: Vetés és aratás: jót választani

sátán nem akarja, hogy tudjunk a jövőről

„Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elestem is, fölkelek, ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom.” Mikeás 7:8

„Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára.” Filippi 1:6.

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok.” Jeremiás 29:11.

Felfegyverkezve a győzelemre! Isten igéje mindennel felfegyverez bennünket, hogy ellen tudjunk állni Sátánnak és lerombolhassuk munkáját. Nem csoda tehát, hogy az ördög nem akarja, hogy ismerjük az igeverseket! Hogyha Istennek ajánlottuk magunkat szolgálatra, akkor tapasztalni fogjuk, hogy bár az ördög dühöng, mi mégis képesek vagyunk bátran szembeszállni vele, mert Isten megígérte nekünk, hogy győzni fogunk – minden alkalommal! Az eredmény pedig magabiztosság, béke, és nyugalom a szellemünkben. A Szellem gyümölcsei lesznek láthatóak életünkben, és örök életet nyerünk!


A teljes Covid globális zsarnokság idővonala = FENEVAD BÉLYEGE

Út az új világrendhez

2015 WEF ( World Economic Forum) Dokumentum.

1. Fázis:

2019.December – 2020.Március: Szimulálni egy fenyegetést és félelmet kelteni. Beindítani egy pandémiát Kínában. Megölni több ezer embert. Növelni a halálozások számát. Már az elején az oltásról beszélni. A Médiában csak is erről a Covid-19ről beszélni.

Végeredmény: Félelem és pánikkeltés.

2. Fázis:

2020.Március-2020.December: Viszályt szítani a nép között. Alkotmányellenes intézkedések bevezetése. Kereskedelem és gazdaság megbénítása. Lázadók megbélyegzése és kigúnyolása. Cenzúrázni a lázadókat és a lázadó vezetőket a közösségi médián keresztül( Youtube, Google, Facebook, instagram stb. ) Orrturkálós teszt általánosítása. Az engedetlenek büntetése. Zavart kelteni a kórházban ápoltak és halottak számában. Valamennyi hatékony kezelés és gyógymód eltüntetése és kizárása a piacról.

Végeredmény: elkeseredés, szorongás, félelem. A lakosság egyre nagyobb megosztása.

3. Fázis:

2020.December-2021.Június: Felajánlani egy ingyenes vakcinát mindenkinek, megígérni a teljes immunitást és védelmet a covid-19 ellen, hogy visszatérjünk a normális élethez. Célként a csorda immunizálását kell kitűzni. Eltüntetni az eredményeket a káros hatásokról és elhalálozásokról. A vakcina káros hatásait bemutatni mint a betegség és a virus természetes hatása. Indokot találni a kényszerintézkedések fenntartására a kívánt immunitás elérésének elmulasztása esetén. Megbüntetni és felfüggeszteni azon orvosokat aki nem az előírt „gyógymódot” alkalmazza.

Végeredmény: Kétségek és félelem, árulás érzése az oltottak között. Oltatlanok elszigetelése. Szétválasztási taktika.

4. Fázis:

2021. Junius-2021. Október: QR-Kód, zöldkártya elterjesztése. Megjutalmazni útlevéllel aki beadatja a vakcinát. És eltiltani azt aki megtagadja. Mozgalmat indítani a kiváltságosok számára(oltott) és büntetni az ellenkezőket (oltatlan). Megtagadni a munkalehetőséget és a tanulást a nem oltottak számára.

Végeredmény: Első lépés a digitális megfigyelés felé és a megtagadók leszegényítése.

5. Fázis

2021.November-2022.Március: Megerősíteni és tovább növelni a káoszt az oltott és az oltatlanok között. Robbanásszerű élelmiszer és áruhiány. Megállítani a reálgazdaságot és bezárni kis és középvállalkozásokat, gyárakat. Megnövelni a munkanélküliséget. A 3. oltás beadása. KÖTELEZNI MINDENKIT AZ OLTÁSRA. A Variánsok mítoszának megerősítése. Az oltás hatékonyságának és az immunitásnak a bizonygatása. Démonizálni a nem oltottakat. Őket okolni a halálozásokért. Bevezetni a digitális felismerést mindenkinek. QR kód-ban Személyi ig., útlevél, anyakönyvi kivonat, TB kártya, jogosítvány stb. Összevonása. Hadiállapot bevezetése.

Végeredmény: A teljes digitális megfigyelés két szakaszának végrehajtása. Az oltást megtagadók bebörtönzése vagy megszüntetése.

6. Fázis:

2022.Március-2022.Szeptember: Az államadósság és a készpénz felszámolása. A tőzsdei összeomlás elindítása. A Bankok veszteségének visszatérítése a magánszámlákról. A Great reset beindítása. Digitális fizetés kötelezése. Az összes érték, magán ingatlan és föld elkobzása. Gyógyszerhasználat betiltása. Kötelező oltás 6-8 hónaponként. Kötelező diétát bevezetni a WHO 1963as dokumentuma alapján. (Műhús, rovarok)

Végeredmény: Digitális ellenőrzés teljes körű elterjesztése. Az új világrend kiterjesztése az egész földre.

7. Fázis:

2022. Szeptember- 2023. Március: Társadalmi pontrendszer általánosítása és kiterjesztett megfigyelés a Kínai rendszer alapján. Katonai fegyelemtartás. Az összes tiltakozó eltörlése. Beindítani az egész világon az elektromágneses frekvenciákat (5G) a biometrikus vezérléshez, a gondolatok, érzelmek és viselkedés ellenőrzéséhez. Tömeges népirtás aktiválása. Chip karba ültetése.

Végeredmény: Az új világrend bevezetése 2030-ig.

https://www.jamiiforums.com/threads/heres-the-timeline-to-the-total-covid-global-tyranny.1924387/ ]

2023. december 4., hétfő

URUNK JÉZUS KRISZTUS ÜZENETE GLYNDA LOMAXNAK

 

2023. DECEMBER 1., PÉNTEK

A kegyetlenség növekedése

"Gyermekeim, az ellenség a kegyetlenség növekedését küldte a világba, hogy akadályozzon és megijesszen benneteket.

Ennek következtében a bátorság növekedését engedem el gyermekeimben, hogy segítsek nektek ebben az időben erősen kiállni értem.

Abban is segítek gyermekeimnek, hogy elengedjék a világ dolgaihoz való ragaszkodásukat, és minden egyes nappal elveszítsék a világ iránti ízlésüket, hogy hamarabb hazatérhessetek Hozzám.

A ti időtök a földön most olyan rövid, figyeljetek arra, hogy ne dőljetek be az ellenség megtévesztéseinek, gyermekeim".
A Zöld Skapuláré Apostolátus - Jézus Krisztus - "Hamarosan az Apokalipszis Szentírása a mindennapjaid részévé válik. Atyám haragja addig nem csillapodik, amíg a Szentírás minden szava be nem teljesedik". - 2023. december 2.


A ZÖLD SKAPULÁRÉ APOSTOLSÁGA
https://greenscapular.org


MEGVÁLTÓNK, JÉZUS KRISZTUS ÜZENETE
"ATYÁM HARAGJA NEM CSILLAPODIK, AMÍG BE NEM TELJESEDIK AZ ÍRÁSOK MINDEN SZAVA"
2023. DECEMBER 2., SZOMBAT @ 18:35.

Anna Marie: Drága Uram, hallom, hogy hívsz engem. Mennyei Uram, te vagy az Atya, a Fiú vagy a Szentlélek?

Jézus: Én vagyok az, a te Urad, Istened és Megváltód, a názáreti Jézus.

Anna Marie: Igen, drága Jézusom, kérdezhetek tőled valamit? Meghajolsz-e és imádod-e Szent Örökkévaló Irgalmas Atyádat, aki az Alfa és az Omega, minden élet, minden látható és láthatatlan Teremtője?

Jézus: Én, a te Isteni Megváltód, az Irgalmas Jézus, most és mindig leborulok és imádni fogom Szent Örökkévaló Irgalmas Atyámat, aki az Alfa és az Omega, minden élet, minden látható és láthatatlan teremtője.

Anna Marie: Kérlek, beszélj édes Isteni Uram Jézus, mert bűnös szolgád most hallgat.

Jézus: Kedvesem, tudom, hogy ma este a takarítással vagy elfoglalva, de kérlek, ne feledkezz meg az imáidról.

Anna Marie: Igen kedves Uram, nem fogom.

Jézus: Sok minden fog kezdődni, és szükség van az imáitokra, hogy segítsetek enyhíteni a traumát, amely ma este és az adventi időszak hátralévő részében fog bekövetkezni a nemzetetekben, és amely a karácsonyi születésemhez vezet.

Anna Marie: Igen, drága Jézusom.

Jézus: A gonoszság mindenütt jelen van, gyermekeim életének minden területén. Csak elkötelezett imák által lesznek képesek szeretett gyermekeim elviselni az ilyen ördögi támadásokat. Ez a másik ok, amiért azt kértem, hogy a családtagjaitokról készült fényképeket helyezzétek el az otthoni oltárotokon.

Anna Marie: Igen, drága Jézusom.

Jézus: Hamarosan az Apokalipszis szentírásai a mindennapjaitok részévé válnak. Atyám haragja addig nem csillapodik, amíg a Szentírások minden szava be nem teljesül.

Anna Marie: Igen, kedves Jézus.

Jézus: Legyetek békében, szeretteim. Én mindig itt VAGYOK , hogy vigyázzak rátok és vezesselek benneteket mindenben, amit tesztek. Sokan el fognak pusztulni, de legyetek békességben, amikor sokan eltávoznak a földről, mert eltávoztak. A szeretteitekért való állandó imáitok megmentik őket a kárhozattól.
Kérlek, bízzatok az irántatok érzett szeretetemben és az irántuk érzett szeretetemben.
Ha nevük Szent Anyám áldott Zöld Skapuláréjára van írva, akkor legyetek biztosak abban, hogy ő ott fog állni szeretteitekkel együtt Atyám Trónja előtt, és könyörögni fog az ő örökkévaló lelkükért.

Jézus: Most menj kedvesem, fejezd be a házimunkádat és mondd el az imáidat. Ezt az üzenetet holnap, advent első napján teheted közzé.

Isteni Megváltótok, az Isteni Irgalmasság Jézusa.

Anna Marie: Köszönöm, Jézus! Minden apostol szerte a világon szeret téged édes Jézusom. Dicsérjük Szent Nevedet és dicsérünk téged, drága Megváltó.

Jézus: Én is szeretlek téged kicsikém és minden szeretett Apostolomat szerte a világon.

ÜZENET VÉGE

2023. december 3., vasárnap

Nem csak mi örülünk, hanem az Eljövendő is örül Advent fő témája a csend

 

Jaroslav atya prédikációjából – amit ma feltettem – hallottam először a zsinati aposztaták november 16-i elképesztő gyalázatos kijelentéséről. Annyiban rosszabb, mint a 4 évvel ezelőtti Pachamama-kultuszuk, hogy ezt a mostani égbekiáltó bűnüket még írásban is lerögzítették. Az is igen érdekes, hogy az ú. n. "konzervatív katolikus" weboldalak egy szóval sem említik ezt a gyalázatot: nyilván azért, mert ezt már semmivel nem lehet kimagyarázni, ebből már nekik is le kellene vonniuk az egyetlen lehetséges konzekvenciát – na de akkor a világ szemében szektává válnának, és ez ugye, számukra rosszabb, mint Istent elárulni. – Lásd a honlapon „A végidő a zsinati szektában kezdődött el” című cikkben G. Nardi írását.

Jaroslav atya prédikációja
2023. december 3-án – Advent első vasárnapján – Straniban

 

Kedves Hívek!

Őszinte hálával tölt el bennünket, hogy megélhettük egy újabb advent kezdetét. Ez az idő tele van csendes örömmel és reményteli várakozással. Adventus – annyit jelent, mint eljövetel. Gondolataink fő témája ebben az időben a csend legyen. Amikor kimenekülünk a világi gondok lármájából és a rohanásból, és elcsendesül az elménk, akkor megtelünk szent gondolatokkal, és az időbeli és örök öröm várására való foglalkozással. Urunk és Megváltónk, kedves testvéreim, Urunk arra vágyik, hogy készen találjon bennünket. A mai olvasmányban elárulja, hogy milyen csapások fognak erre a vége felé közeledő világra lesújtani, és azt akarja, hogy mi ne szeressük ezt a világot. Tudatja velünk, hogy hány katasztrófa előzi meg a közeledő világvégét, így ha nem akarjuk Istent most félni, akkor legalább az Ő közeli ítéletétől való félelmet kell érezzük – már csak a minket elpusztító sebek miatt is.

„Milyen kellemes azoknak az eljövetele, akik jó hírt hoznak” – mondja a Szentírás. (Róm 10,15) – Milyen örömteli olyan emberek érkezése, akiket tisztelünk és szeretünk. Látjuk a gyerekek arcán, milyen az, amikor boldogok, és végre azok érkezésére várnak, akikre szükségük van az élethez és a boldogsághoz. Nekünk, embereknek szükségünk van Istenre és az Ő eljövetelére. Ezért készülünk erre az adventi időre. A zsidó népnek évszázadok óta kellett volna készülnie annak eljövetelére, aki választott néppé tette őket. De Izajás próféta szomorú tanúságot tesz az ő idejében élt zsidó népről. És a zsidók Jézus Krisztus eljövetele idején is ugyanilyenek voltak. És mégis eljött az Úr – és eljön ma is. Az akkori pogány világ nem tudott mit kezdeni magával. A legnagyobb filozófusok nem tudták a választ az emberi élet alapvető kérdéseire: Ki ez az ember? Honnan jött? és hova megy? A mai világ sem tudja, hogyan kezelje önmagát. És akárcsak akkor és ma, a papság (néhány kivételtől eltekintve) nem ad igazi fényt. Ahogy az akkori zsidó papság sem adott, akiknek pedig az utat kellett volna megvilágítania a nemzet és az egész világ számára.

Ma a katolikus Egyház az, aminek ebben a sötét időben ragyognia kellene az emberiségre. A papság felelőssége a legnagyobb. Megváltónk maga oktatta tanítványait Isten országa és e világ vége eljövetelének „idejéről és körülményeiről”, és apostolainak száján keresztül ugyanezt a felvilágosítást továbbadta az Egyháznak is. [v.ö.: ApCsel 1.7: „Non est vestrum nosse tempora vel momenta” – Nem a ti dolgotok, hogy tudjátok az időket és a pillanatokat”]
Ezzel a témával kapcsolatban Urunk arra buzdít bennünket, hogy vigyázzunk, és szívünket ne terheljük meg túl sok étellel-itallal, se evilági gondolatokkal.
Tudjuk, hogy közeleg a vég napja, és bár nem ismerjük ennek pontos óráját, mégis tudjuk, hogy már közel van. Ezért mindenki készüljön fel az Úr eljövetelére, nehogy valakit közülünk úgy találjon, mint akinek a hasa az istene, vagy a világ a fő gondja. Kedves hívek, mindennapi tapasztalat, hogy a túlzott ivás eltompítja az elmét, és a túlzott evés meggyengíti az akaraterőt.

Mindazonáltal nem csak azok örülnek, akik várnak, hanem az Eljövendő is. Isten örül. Isten annak örül a legjobban, ha az emberek Őt keresik. A mód, ahogy Ő cselekszik, az, hogy el van rejtve előlünk, hogy elrejtőzik. Azt akarja, hogy az emberek olyan erőfeszítéseket tegyenek, mint a betlehemi pásztorok, akik az angyalok szavára éjszaka indultak útnak. Mint a három király, akik megszégyenítették az egész zsidó népet, annak főpapját és királyát. Isten soha nem vall kudarcot.

Ezen a napon, december 3-án Xavéri Szent Ferenc, a katolikus Egyház egyik legnagyobb misszionáriusárának ünnepéről is megemlékezünk a szentmisében. Szent Ferenc Indiában töltött évei alatt 1,5 millió pogányt keresztelt meg. De vajon mit szólna ez a szent misszionárius a Vatikán 2023. november 16-i nyilatkozatához? A római Vallásközi Párbeszéd Dikasztériuma több ázsiai ország buddhista egyetemével és alapítványával, valamint a "Thaiföldi Katolikus Püspöki Konferenciával" együtt ezen a napon tette közzé zárónyilatkozatát, melyet a "Szentszék" sajtóirodája is leközölt. Ebben, a buddhistákkal közösen kiadott nyilatkozatban a Vatikán ezt írja: „Buddhát és Jézust nagy gyógyítóknak tartjuk."

De mi mégse engedjük, hogy elménket az ilyen és ehhez hasonló hitehagyott kijelentések megzavarják, hanem örvendjünk katolikus hitünknek, mely egyedül képes örök életet adni nekünk.
Laudetur Jesus Christus!

https://www.katolikus-honlap.hu/2301/dec3.htm

Üzenet az Isten Anyjától a Fényes csillagnak Kanadában 2023. december 2-én

 

Fényes csillag: A harmadik évtized eleje óta az elülső feszület nagyon fényes lett. A fény olyan erős volt, hogy az egész feszületet beborította, és az égbe nőtt. Nagyon hatalmas volt, az égbolt nagy részét elfoglalja. A mennyezet, a falak és minden elöl elhalványul, és csak a nagy feszület látszik, amiből mindenhonnan kiszűrődik a fény. A kereszt fénye ma az egész világon lövell, mindenhová eljut. A kereszt közepén lévő ajtó most kinyílik, hatalmas, és először jön be a kilenc arkangyal, akik általában jönnek és körülveszik ezt a kápolnát. Ahogy lefelé haladnak a kápolna felé a fehér kereszttől, a sétány mindkét oldalán karácsonyfák állnak, amelyek mindkét oldalról lejönnek egészen a kápolnáig. És ahogy a kilenc arkangyal lebeg vagy sétál felénk, kétoldalt gyönyörű lila füzér folyik a fákon. Nagyon szép füzér. Csillog és ragyog, olyan, mint egy királylila szín. Különböző fákon itt-ott rózsa színű íjak vannak, nagyon szép.

Az arkangyalok most elfoglalták helyüket a kápolna körül. És mögöttük rengeteg angyal jön, ez gyönyörű. Mindannyian elfoglalják a helyüket a környéken, ezen a területen és a kápolnában. Mindenhol ott vannak az égen. Igazán mesés, hogy mennyi angyalunk van, akik megvédenek és segítenek nekünk. El sem képzeljük Isten kegyelmét, amely a mennyből érkezik hozzánk. Most ott vannak a régi apostolok, akik leszállnak. Átmennek a jobb oldalra. Mint egy félkört, mögöttük vannak az új apostolok… és úgy alkotnak, mint egy félkört a tizenkét régi apostol előtt.

Sok ember, szentek jönnek ma este. Felismerem Pio atyát és Szent Patrikot, Szent Annát és Szent Joachimot. Ez igazán gyönyörű. Úgy tűnik, mindannyian nagyon boldogok ma este, de ünnepélyesek, ünnepélyesek. Mindannyian jönnek, és bejönnek a kápolnába, a környékre, sőt a közösséghez tartozó ingatlanokhoz is. Nagyon szép, mert az egész mennyország eljött ma este, és tudomásomra jutott, hogy a segítségünkre jönnek, hogy mindig hívnunk kell őket, mert mindig itt vannak, hogy válaszoljanak imáinkra, és segíteni fognak nekünk.

Isten Anyja most jön. Miasszonyunknak van öltözve, de hátul a hosszú köpenye ugyanolyan lila, tehát királylila színű. És anyának gyönyörű korona van a fején. A korona tetején három kereszt található. Anya köpenye pedig olyan hosszú és nagy, mintha csak lebegne, és beborítaná ezt az egész területet. Anya most az élen van.

Közvetlenül a tabernákulum mögött nézi az itt lévőket. Anyának olyan szeretet van a szemében és az arcán. nehéz megmagyarázni azt a szeretetet, amelyet anya a gyermekei iránt szeret. Anya most felemeli a kezét, és megáld minket:

SZŰZANYA: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Köszöntelek Isten Szeretetének Fényes Csillaga, és köszönöm, hogy válaszoltál Isten hívására. Ó, fiam, eljövök ma este, amikor Fiam gyülekezete kibontakozik adventben, hogy felkészítsem gyermekeimet Isteni Fiam második eljövetelére. Világszerte olyan sokan elvesztették ezt a gondolatot, gyermekeim, hogy ez az advent célja. Ez az oka annak, gyermekeim, hogy imádkozzatok, böjtöljetek és áldozatokat hozzatok ebben az időben, hogy felkészítsetek magatokat és másokat Isteni Fiam második eljövetelére. Ó, gyermekeim, nagyon sokan mondják nekem: „Nincs időm imádkozni, anya, túl mozgalmas a napom.” De biztosíthatlak benneteket, gyermekeim, hogy van időtek imádkozni. Miközben mosogatjátok, gyermekeim, ajánljátok fel azokat Fiamnak, hogy a lelkek megmosódjanak bűneiktől. Miközben söprid a padlódat, gyermekeim, ajánld fel Fiamnak, hogy kisöpörje a gonoszt Fiam Egyházából. Ó, gyermekeim, több ezer imát ajánlhattok fel a nap folyamán, és még mindig teljesíthetitek kötelességeiteket. Arra kérlek benneteket, hogy elmélkedjetek Szent Teréz kis útjáról, mert a szentség magas fokát érte el ezekkel a kis felajánlásokkal, mert ezekben a felajánlásokban sokszor megemlékezett Isteni Fiamról a nap folyamán.

Böjtöt kérek, és hallom kiáltásukat: „Túl öreg vagyok”, „Túl beteg vagyok”, „Nem tudok böjtölni”. Ó, gyermekeim, azt kérdezem tőletek, nem tudnátok-e lemondani egy desszertről, nem tudnátok-e lemondani néhány édességről, nem tudnátok-e enni valamit, amit kevésbé szerettek, mint mást? Ezek mind a böjt formái. Ez annyira tetszetős Istenednek, ha ezt olyan szeretettel teszed a szívedben Iránta. Minden gyermekem sok mindent elérhet, az apróságokon keresztül. Hallom, gyermekeim: "Ó, nem tudok áldozatot hozni." Ó, gyermekeim, mindenki tud áldozatot hozni Fiamnak. Kapcsolja ki a tévét egy fél órára, és olvasson néhány spirituális olvasmányt. Kis áldozat a te szemedben, de nagy, nagy kegyelem Istened szemében. Azért jöttem ma, hogy megkérjek mindenkit, hogy a lehető legjobban tegyék ezt az adventet Isten tiszteletére és dicsőségére, valamint a lelkek üdvösségére. Sokan ugyanis nem veszik észre, hogy mindjárt elhívják őket Isten trónja elé, hogy számot adjanak életükről.

Ó, gyermekeim, a legkisebb áldozatotok megmenti őket a pokolba vetéstől. Így segíthetsz édesanyádnak ebben az adventi időszakban. Legyetek békében, gyermekeim, mert Isten ismeri mindenki szívét, és arra kér titeket, hogy vonjátok közelebb őt a szívetekhez. Mert amikor Ő a szívedben van, sok minden világosabb lesz számodra. Gyermekeim, ezt kérem tőletek ezen adventi időszakon keresztül. Kérlek benneteket, gyermekeim, hogy legalább egy rózsafüzért ajánljatok időt. Gyermekeim, még választottaim sem értik ennek a fegyvernek az erejét, amelyet Isten adott nektek, hogy kiűzd a gonoszokat ebből a világból, és megmentsd mindazokat, akikért imádkozol. Legyetek békében, gyermekeim, de ne teljetek kifogásokkal arra vonatkozóan, hogy miért nem tudjátok teljesíteni, amit Istenetek kér tőletek. Mert minden olyan egyszerű, gyermekeim.

Fényes csillag: Anya most bejött a kápolnába. Elment a Bright Star of God's Love-hoz. Kereszt jelet vet a homlokára.

SZŰZANYA: Légy békés, fiam, mert sok minden fog kibontakozni. Fiam, látom, mi rejtőzik a szívedben, és szívesen küldöm vigasztaló szavaimat. Légy békében, fiam.

Fényes csillag: Anya most elment… Keresztjelet vet a homlokára. Most elment… és most a többiekhez, akik itt vannak a kápolnában. Anya visszatért a frontra, és ahogy teszi, a Szűzanya felemeli a kezét, és megáld…

SZŰZANYA: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Üdvözöllek,… és elhozom neked Istened Szeretetét, hogy megerősítsen. Nagyon jól tudom, hogy szenvedsz, és biztosítalak, hogy elérkezett az idő, és ez el lesz távolítva tőled. Fiam, ezeket a szenvedéseket, amelyeket most átélsz, tudd, hogy ahogy haladsz előre, ezek a dolgok mind eltűnnek belőled. Mert meggyógyulsz, és Isten erejével haladsz előre, hogy teljesítsd akaratát az egész világon. Áldásomat adom rád, fiam.

Fényes Csillag: A Szűzanya megfogja hüvelykujját, keresztjelet tesz… Egy keresztet vet mindkét szemére, és most a kezét tartja… és ahogy teszi, fehér fény jön ki a kezéből, és egyenesen átmegy rajta …

SZŰZANYA: Fiam, légy békés, mert mindaz, amit Isten megígért neked, kéznél van. Beteljesülés előtt áll. Tudom, fiam, tudni akarod, mikor. Biztosíthatlak, nem lesz messze a jövőben, és Isten Akarata kibontakozik a szemeid előtt. Szeretlek, fiam, és mindig veled vagyok.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Fényes csillag: Anya visszament a frontra. Még egyszer felemeli a kezét:

SZŰZANYA: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Köszönöm nektek, kicsinyeim, a hűségeteket, mert most nagyobb szükségünk van imáitokra, mint valaha. Mert katasztrófa katasztrófa után sújtja az emberiséget. És sok léleknek nincs kiért imádkoznia. Hajlandóak vagytok meghozni ezt az áldozatot, gyermekeim, hogy segítsetek enyhíteni Anyátok Szívének fájdalmait? Gyermekeim karácsony estéjén visszatérek férjemmel és Isteni Fiammal. Sok kegyelmet fogunk elhozni gyermekeinknek, akik különlegessé tették ezt az adventet. Szeretlek titeket, gyermekeim, és köszönöm nektek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Maradok az imák végéig, fiam.


Luz de Maria üzenetek Szent Mihály Arkangyaltól, Jézustól és Szűzanyától

 

JÉZUS KRISZTUS URUNK ÜZENETE LUZ DE MÁRIÁNAK
DECEMBER 2, 2023

Szeretett gyermekeim:

ÖRÖKKÉVALÓ SZERETETEM AZT KÍVÁNJA, HOGY AZOK, AKIK MÉG NEM KÖZELEDTEK HOZZÁM, MOST TEGYÉK MEG.

ERRŐL A HELYRŐL, AHOL HOZZÁTOK BESZÉLEK, KITERJESZTEM SZERETETEMET, HOGY ELÉRJEM AZOKAT, AKIK MEGENGEDIK, HOGY BEHATOLJAK A SZÍVÜKBE.

Azért adtam nektek Igémet, hogy dönthessetek a megtérés mellett, és így megmentsétek a lelketeket (vö. Jn 8,28). Azért hívlak benneteket, hogy mindegyikőtök tudatosan, meggyőződve és megtérve jöjjön hozzám, hogy Én vagyok az, aki vagyok.

Nagyon sokan vannak, akik a sötétségben maradnak azáltal, hogy nem ismerik fel a lélek ellenségét, és hagyják, hogy rabszolgájává tegyen benneteket, így hozzájárulnak ahhoz, hogy elvegyenek Engem Oltáraimtól Templomaimban, valamint Anyámtól.

Szeretteim, a napkitörések (1) komoly károkat okoznak, nemcsak a kommunikációban és a világításban, hanem a tektonikus törésvonalakban, az időjárásban is, megváltoztatja azokat, komoly társadalmi problémákat okozva.

MINDENKINEK SZABADSÁGA van, hogy elfogad-e Engem vagy sem (vö. Jn 6, 67-69) AZ ÉN KÖTELESSÉGEM, hogy ELISMÉTELEM NEKED, MIÉRT FOGOK ELSZOMORODNI, hogy azok, akiket szeretek, nem tisztelnek és megtévesztenek.

Gyermekeim, az így szennyezett víz kárt okoz mindannyiótok gondatlansága és az emberi életet veszélyeztető radioaktív hulladék miatt.

Nézzetek fel, mert a jelek nem sokáig váratnak magukra, Angyalaim harsonái járják a Földet, új és súlyos konfliktusok bejelentésével az országok között, súlyos légköri jelenségek, amelyek arra kényszerítik testvéreiteket, hogy megváltoztassák lakóhelyüket.


Imádkozzatok gyermekeim, imádkozzatok Argentínáért, közeleg a káosz.
Imádkozzatok gyermekeim, imádkozzatok, hogy a vulkánok (2) aktiválódjanak, ami emberéleteket követel.
Imádkozzatok gyermekeim, rátok bízom a gyermekek védelmét.
Imádkozzatok gyermekeim, imádkozzatok Európáért, a kimerülésig fog szenvedni a kommunizmus (3) miatt; nem tűnt el, de szenvedésre késztet benneteket.

Szeretett gyermekeim, Anyám próféciái (4) beteljesednek, ti pedig nem készültök fel lelkileg. A káoszban az emberi teremtmény elveszíti az elővigyázatosságot és a megelőzést, és elképzelhetetlen és irracionális cselekedeteket hajt végre.

Cselekedjetek bölcsen, az Antikrisztus mosolyog, amikor teret nyer a lelkekben.

Legyetek igazak, szeressétek felebarátotokat és újítsátok meg szíveteket, hogy a bennetek lévő gyomokat (Mt. 13, 24-43) kiűzzétek, és lágy szívvel rendelkezzetek.

SZERETETT GYERMEKEIM, MEGTISZTULTOK, ÉS MEG FOGJÁTOK LÁTNI ELHÍVÁSOM IGAZSÁGÁT.  ÉLJETEK BÉKÉBEN, ÉS VÁRJÁTOK MEG ANYÁM SZEPLŐTELEN SZÍVÉNEK DIADALÁT.

Megáldom érzékeidet (5), hogy teljes készenlétben legyenek, hogy kövessetek engem, és lelkileg növekedjetek azáltal, hogy ésszerűek vagytok Hívásaimhoz.

Imádkozzatok gyermekek, imádkozzatok szívvel.

Megáldalak benneteket.

A ti Jézusotok

ÜDVÖZLÉGY MÁRIA, A LEGTISZTÁBB, BŰN NÉLKÜL FOGANT MÁRIA!
ÜDVÖZLÉGY MÁRIA LEGTISZTÁBB, BŰNTELENÜL FOGANT MÁRIA!
ÜDVÖZLÉGY MÁRIA LEGTISZTÁBB, BŰN NÉLKÜL FOGANT MÁRIA

(1) A naptevékenységről olvassa el...
(2) A vulkánok aktivitásáról olvassa el...
(3) A kommunizmusról olvassa...
(4) A próféciák beteljesüléséről, olvasd...
(5) Az érzékekről, olvasd.....


LUZ DE MÁRIA TANÁCSAI:

Testvérek:
Még egyszer mondja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus: "Örökkévaló Szeretetem azt kívánja, hogy akik még nem jöttek hozzám, azok most tegyék meg". Emlékezzünk arra, amit Urunk a 2013-as évben mondott nekünk:

A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS
23.08.2013

Szeretett népem!

Törekedjetek, törekedjetek, törekedjetek, törekedjetek, mert ez a pillanat egyúttal áldás is azok számára, akik tudatára ébrednek ennek a pillanatnak a súlyosságának.
Ez egyben áldás és kegyelem is azok számára, akik hozzám jönnek.

Az elveszett bárány előtt állok, a tékozló fiú előtt, a munkás előtt, aki az este végén érkezett. Azért jövök, hogy összegyűjtsem mindazokat, akik meg akarják változtatni az életüket. Én vagyok a Szeretet, mindenkit szeretek, mindenkit meg akarok menteni, de sürgős, hogy rendelkezzenek és adják fel emberi akaratukat, és fogadjanak el Engem az életükben.

ÉN VAGYOK AZ ÖRÖK SZERETET, ÉS ÚGY VÁROK MINDEN LELKET, MINTHA AZ LENNE AZ EGYETLEN, AKIT MEGÁLDANAK AZ OPHIR ARANYÁVAL.

Testvérek, az adventi időszak, amelyet most kezdünk, kedvező alkalom arra, hogy az Úrhoz jöjjünk, tudatosan, megtért és meggyőződve arról, hogy Ő a mi Megváltónk és Szabadítónk.

Az Úr azt kéri tőlünk, hogy fogadjuk el Őt szabadon, és tegyünk jóvátételt azokért az időkért, amikor megvetettük Őt a legszegényebb testvéreink és nővéreink megvetésével, és azokért, akik megvetik az Ő Szűzanyját.

Legyen megtérési erőfeszítésünk valóban hatékony, és engedje meg, hogy meglássuk Mária Szeplőtelen Szívének diadalát. Jöjj, Urunk Jézus!

Ámen.