2022. május 25., szerda

Itt egy igevers gyűjtemény, amely elűzi a sátánt minden alkalommal, amikor hozzánk jön hazugságaival és megtévesztéseivel.

Haragom sokak számára ismeretlen, de tudnotok kell a következőket: Ha egy ember, aki ismer Engem, káromolja a Szentlelket, Én soha nem fogok tudni neki megbocsátani. Semmi sem tudja, és nem is fogja megváltoztatni ezt a tényt, mivel az ilyen ember már döntött a saját sorsa felett, ezért a megbékélés nem lehetséges. Annak az embernek, aki Színem elé járul, és megpróbálja megindokolni az élet kioltását, tudnia kell, hogy az ő életét Én fogom kioltani. Ha valaki eladja a lelkét a Sátánnak, Én azt nem tudom visszavenni, mivel ő már eggyé vált a gonosszal. Amikor egy ember, aki Fiam, Jézus Krisztus Nevében beszél, elpusztítja az Enyéim lelkét, örökre félre fogom őt dobni. Féljétek most Haragomat, mert Én minden olyan lelket meg fogok büntetni, aki a végsőkig dacol Akaratommal.

 

Az ördög nem akarja, hogy tudjuk róla az igazságot

„Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.” Jakab 4:7.

„A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek!” Róma 16:20.

„A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” János 10:10.

„És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: Most jött el az üdvösség, Istenünk ereje és királyi uralma, és az ő Krisztusának hatalma, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig.” Jelenések 12:9–11.

„Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok neki ellen a hitben szilárdan, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban.” 1 Péter 5:8–9.

„Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van.” 1 János 4:4.

„Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerombolja.” 1 János 3:8.

sátán nem akarja, hogy tudjuk, nincs mitől félnünk

„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” Ézsaiás 41:10.

„Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején; és semmi nem árthat nektek.” Lukács 10:19.

„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” 2 Timóteus 1:7.

Nem akarja, hogy tudjunk a hatalomról, amelyhez hozzáférésünk van

„Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” Róma 8:31.

„De ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem… Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.” 2 Korinthus 12:9–10.

„Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban.” Filippi 4:13.

„Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni.” 1 Korinthus 10:13.

Az ördög nem akarja, hogy tudjunk a nekünk tett ígéretekről Krisztusban

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” János 3:16.

„Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata.” Kolossé 1:13–14.

„Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet Szellemének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor bűnért való áldozatként tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben.” Róma 8:1–4.

„Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” Galátákhoz 2:20.

„Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk.” Róma 10:9–10.

„Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.” Róma 5:8.

„Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket.” Zsoltárok 103:12.

sátán nem akarja, hogy tudomásunk legyen a feltételekről

„Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.” Máté 7:21.

„Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat.” Jakab 1:22.

„Mi tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanúja a Szentlélek, akit azoknak adott Isten, akik engedelmeskednek neki.” Apostolok cselekedetei 5:32.

Nem akarja, hogy tudjunk arról, amit vetettünk, azt le is kell aratnunk

„Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a maga testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Szellemnek vet, a Szellemből fog aratni örök életet.” Galátákhoz 6:7–8.

„Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz.” Jakab 1:15.

„Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért?” Máté 16:26.

Olvass többet itt: Vetés és aratás: jót választani

sátán nem akarja, hogy tudjunk a jövőről

„Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elestem is, fölkelek, ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom.” Mikeás 7:8

„Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára.” Filippi 1:6.

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok.” Jeremiás 29:11.

Felfegyverkezve a győzelemre! Isten igéje mindennel felfegyverez bennünket, hogy ellen tudjunk állni Sátánnak és lerombolhassuk munkáját. Nem csoda tehát, hogy az ördög nem akarja, hogy ismerjük az igeverseket! Hogyha Istennek ajánlottuk magunkat szolgálatra, akkor tapasztalni fogjuk, hogy bár az ördög dühöng, mi mégis képesek vagyunk bátran szembeszállni vele, mert Isten megígérte nekünk, hogy győzni fogunk – minden alkalommal! Az eredmény pedig magabiztosság, béke, és nyugalom a szellemünkben. A Szellem gyümölcsei lesznek láthatóak életünkben, és örök életet nyerünk!


A teljes Covid globális zsarnokság idővonala = FENEVAD BÉLYEGE

Út az új világrendhez

2015 WEF ( World Economic Forum) Dokumentum.

1. Fázis:

2019.December – 2020.Március: Szimulálni egy fenyegetést és félelmet kelteni. Beindítani egy pandémiát Kínában. Megölni több ezer embert. Növelni a halálozások számát. Már az elején az oltásról beszélni. A Médiában csak is erről a Covid-19ről beszélni.

Végeredmény: Félelem és pánikkeltés.

2. Fázis:

2020.Március-2020.December: Viszályt szítani a nép között. Alkotmányellenes intézkedések bevezetése. Kereskedelem és gazdaság megbénítása. Lázadók megbélyegzése és kigúnyolása. Cenzúrázni a lázadókat és a lázadó vezetőket a közösségi médián keresztül( Youtube, Google, Facebook, instagram stb. ) Orrturkálós teszt általánosítása. Az engedetlenek büntetése. Zavart kelteni a kórházban ápoltak és halottak számában. Valamennyi hatékony kezelés és gyógymód eltüntetése és kizárása a piacról.

Végeredmény: elkeseredés, szorongás, félelem. A lakosság egyre nagyobb megosztása.

3. Fázis:

2020.December-2021.Június: Felajánlani egy ingyenes vakcinát mindenkinek, megígérni a teljes immunitást és védelmet a covid-19 ellen, hogy visszatérjünk a normális élethez. Célként a csorda immunizálását kell kitűzni. Eltüntetni az eredményeket a káros hatásokról és elhalálozásokról. A vakcina káros hatásait bemutatni mint a betegség és a virus természetes hatása. Indokot találni a kényszerintézkedések fenntartására a kívánt immunitás elérésének elmulasztása esetén. Megbüntetni és felfüggeszteni azon orvosokat aki nem az előírt „gyógymódot” alkalmazza.

Végeredmény: Kétségek és félelem, árulás érzése az oltottak között. Oltatlanok elszigetelése. Szétválasztási taktika.

4. Fázis:

2021. Junius-2021. Október: QR-Kód, zöldkártya elterjesztése. Megjutalmazni útlevéllel aki beadatja a vakcinát. És eltiltani azt aki megtagadja. Mozgalmat indítani a kiváltságosok számára(oltott) és büntetni az ellenkezőket (oltatlan). Megtagadni a munkalehetőséget és a tanulást a nem oltottak számára.

Végeredmény: Első lépés a digitális megfigyelés felé és a megtagadók leszegényítése.

5. Fázis

2021.November-2022.Március: Megerősíteni és tovább növelni a káoszt az oltott és az oltatlanok között. Robbanásszerű élelmiszer és áruhiány. Megállítani a reálgazdaságot és bezárni kis és középvállalkozásokat, gyárakat. Megnövelni a munkanélküliséget. A 3. oltás beadása. KÖTELEZNI MINDENKIT AZ OLTÁSRA. A Variánsok mítoszának megerősítése. Az oltás hatékonyságának és az immunitásnak a bizonygatása. Démonizálni a nem oltottakat. Őket okolni a halálozásokért. Bevezetni a digitális felismerést mindenkinek. QR kód-ban Személyi ig., útlevél, anyakönyvi kivonat, TB kártya, jogosítvány stb. Összevonása. Hadiállapot bevezetése.

Végeredmény: A teljes digitális megfigyelés két szakaszának végrehajtása. Az oltást megtagadók bebörtönzése vagy megszüntetése.

6. Fázis:

2022.Március-2022.Szeptember: Az államadósság és a készpénz felszámolása. A tőzsdei összeomlás elindítása. A Bankok veszteségének visszatérítése a magánszámlákról. A Great reset beindítása. Digitális fizetés kötelezése. Az összes érték, magán ingatlan és föld elkobzása. Gyógyszerhasználat betiltása. Kötelező oltás 6-8 hónaponként. Kötelező diétát bevezetni a WHO 1963as dokumentuma alapján. (Műhús, rovarok)

Végeredmény: Digitális ellenőrzés teljes körű elterjesztése. Az új világrend kiterjesztése az egész földre.

7. Fázis:

2022. Szeptember- 2023. Március: Társadalmi pontrendszer általánosítása és kiterjesztett megfigyelés a Kínai rendszer alapján. Katonai fegyelemtartás. Az összes tiltakozó eltörlése. Beindítani az egész világon az elektromágneses frekvenciákat (5G) a biometrikus vezérléshez, a gondolatok, érzelmek és viselkedés ellenőrzéséhez. Tömeges népirtás aktiválása. Chip karba ültetése.

Végeredmény: Az új világrend bevezetése 2030-ig.

https://www.jamiiforums.com/threads/heres-the-timeline-to-the-total-covid-global-tyranny.1924387/ ]

2022. május 24., kedd

ISTENI IMÁRA HÍVÁS MINDENKINEK!!!

Ghislain ROY atya, híres québeci pap, Emiliano TARDIF atya karizmáinak örököse, küldte ezt az imát, és arra kér mindenkit, aki látja * hogy imádkozza ipso facto, sőt mától kezdve többször is ismételje meg: “Legszentebb Szentháromság, KRISZTUS VÉRE, pusztítsd el a Sátánt; hatástalanítsd és bénítsd meg azoknak a csapdáit (üzelmeit), akik az egész világot manipulálják! Mária Szeplőtelen Szíve, zúzd szét a Sátán fejét; semlegesítsd és blokkold azoknak a csapdáit, akik az egész világot manipulálják! SZENT MIHÁLY arkangyal és a te hat testvéred (az arkangyalok) láncoljátok meg a Sátánt; hatástalanítsátok és bénítsátok azok csapdáit, akik az egész világot manipulálják! Ámen!”


Kérem, imádkozzatok ezt az imát, és adjátok tovább másoknak. Így nagyon rövid időn belül nagyon sokan leszünk, akik ezt a könyörgést intézik Istenhez. Ne feledjétek, hogy a mi Urunk Jézus megmutatta nekünk, hogy az együtt imádkozás milyen erős: (Máté 18:20: “Bizony, bizony mondom nektek: Amit ketten közületek együtt kérnek a földön, azt meg fogják kapni mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”) Bíznunk kell és bízhatunk Istenben, hogy megállítja azt, amit az emberiség ellen a sötétben terveznek ! Tehát akkor előre: kezdjük el ezt az imát !!! Isten áldja meg a jóakaratú embereket. †” (* P. G. ROY azt mondta, hogy akik ezt az információt olvasták, nem véletlenül találkoztak vele: Isten az, aki hívja őket, és meghívja őket, hogy ezzel az imával cselekedjenek, hogy megfordítsák a helyzetet )

https://engesztelok.hu/isteni-imara-hivas-mindenkinek/

Az Én harcom!

 

„Szeretett fiaim! Engedjétek, hogy vezesselek titeket. Az én harcom már megkezdődött! Ellenfelem már biztos győztesnek érzi magát! Sikerült elcsábítania benneteket a KEVÉLYSÉGGEL! Értett hozzá, hogy igen értelmesen készítsen elő mindent! Tervében bevonta a TUDOMÁNY és az emberi TECHNIKA minden ágát! Mindent az Isten elleni lázadás érdekében rendezett el! Most már kezében van az emberiség nagy része”! Ezt igazolja világszinten a Covid-19 terv kidolgozása, levezénylése, amelyben nemcsak a kormányok, hanem még az „egyházak” is tökéletesen közreműködtek! Csupán kevesen kérdőjeleztük meg, hogy ez nem az aminek feltüntetik, hanem sátáni konyha terméke, amelyet földi ügynökei révén törekszik ránk erőltetni, a jó látszata alatt!
„Értett hozzá, hogyan nyerje meg ,magának csellel a TUDÓSOKAT, a MŰVÉSZEKET, BÖLCSELŐKET, a HATALMASOKAT! Miután megtévesztette őket, ma SZOLGÁLATÁBA ÁLLTAK, hogy Isten nélkül és Isten ellen dolgozzanak”! Vagyis konkrétan Isten ellenségének, a lázadó, bukott angyaloknak oldalán harcolnak Isten ellen és a Hozzá hűséges teremtményei – elsősorban a hithű EGYHÁZ és tagjai ellen ádáz üldözést szabadítottak ránk! Templomok bezárását, szenteltvíz eltávolítását, helyébe fertőtlenítő szereket biggyesztve, megtiltva a nyelvre áldozást, kikényszerítve a SZENTSÉGTÖRŐ KÉZBE ÁLDOZÁST! Kötelező maszkviseletet! És számunkra döbbenetes volt tapasztalni, hogy egy mukk nélkül, minden egyházközség, püspökség BEHÓDOLT! Persze feltevődött a kérdés, hogyan volt ez lehetséges? De a választ az „értő szívűek” megkaptuk: előkészítették a terepet idejében, Szentatyánk, XVI. Benedek pápánk lemondásra KÉNYSZERÍTÉSÉVEL! Tény, hogy egyből nem értettük meg, miért engedte meg ezt Isten? De nemsokára erre is megjött a válasz: miként Szent Fiát kiszolgáltatta kétezer évvel ezelőtt, ellenségeinek, ugyanaz történt most a Misztikus Testtel, az Egyházzal is! Mert az Írásoknak is be kell teljesülniük, Jel 13, 11. – szárazföldi vadállat, EGYHÁZI SZABADKŐMŰVESSÉG – hisz ezáltal válik el a tiszta búza és a konkoly, derülnek ki sokaknak „titkos gondolatai”! A többi már rajtunk múlik, mert a magvető elvégezte faladatát, de az események kibontakozásával derül ki, hogy a magok hová- milyen talajba jutottak, és mennyi termést hoznak! Százszorost, hatvanszorost, harmincszorost, vagy köves talajban kerülve elsorvadtak, kihaltak! Akik az első vizsgatételen elbukva beoltatták magukat, azok pótvizsgára szorulnak, kezdve püspökeikkel! Szerény véleményem szerint majd az „új Egyház” vezetői csakis az oltatlan papok, hívek közül fognak kikerülni! Mert Bergoglio „egyháza” már hamis egyház, két szarvat visel, mint a „bárány”, de úgy ordít, mint a SÁRKÁNY! Jel 13, 11.
Tehát érdemes átelmélkedni az utóbbi száz év eseményeit, amelyben beteljesedett a XIII. Leó pápa látomásának lényegi eleme! A sátán valóban megpróbálta teljesen legyőzni az Egyházat, gyökerében kipusztítani lelkünkből az IGAZ HITET, hetven év alatt, majd jött a rendszerváltás, Jel 13, 1 – 10. vagyis a szabadkőműves páholyok – sátán egyháza – nagyszerűen álcázott tevékenységének pártok színeiben, jelöltjeiben burkolt hatalmi ténykedése! Befejező szakaszához most már elérkezünk, az Antikrisztus világszintű uralmával! Egyébként kelet és nyugat közt különbség nincs, kommunista – kapitalista, ugyanazon érem két oldala! Ugyanez érvényes a „nagyhatalmakra” is, USA, EU, Kína és Oroszország egyazon „úr” alattvalóiként Isten ellen dolgoznak! Tehát épp ezért a „hadkötelesség” kötelezettsége egy keresztény számára ÉRVÉNYTELEN! Isten nem kötelezi teremtményeit, hogy imádják, és emberek merészelik embertársukat KÖTELEZNI, hogy egymást gyilkolják? Ez a sátán tulajdonsága, és közvetve a szolgái, földi ügynökei által ebbe akar mindannyiunkat belerángatni, ha engedelmeskedünk!
De nincs okunk az aggodalomra, félelemre, mert égi Vezérünk ekként nyilatkozik:
„Megtámadom őt felhasználva a KICSINYEK, a SZEGÉNYEK, az ALÁZATOSAK, a GYENGÉK EREJÉT! Én az Úr kis szolgálója állok az alázatosak nagy seregének élére, hogy megtámadjam a kevélyek harcra-kész erődítményét! Minden gyermekemtől csak azt kívánom, hogy ajánlják fel magukat Szeplőtelen Szívemnek, hogy engedjék magukat birtokba vennem! Így Én magam leszek az, Aki bennük cselekszik! Emiatt fél ma annyira Tőlem a Sátán”! 1978. 05. 18.
Tehát kedves Testvéreim! Akik átelmélkedik égi Édesanyánk ezen üzenetének utolsó mondatát megértik, felismerik, hogy nem sült galambok várását vagyunk hivatottak „lesni”, hogy mikor érkeznek, hanem éljük meg minél teljesebben az ÖNFELAJÁNLÁSUNKAT, Szűzanyánk Szeplőtelen Szívének örömére! Ez bennünk különböző fokozatokban megtörtént, akiknek sikerült ellenállni a „védőoltásoknak” teljesebb mértékben, de ne bizakodjunk el, sőt alázatosan ismerjük el, hogy egyáltalán nem a mi érdemünk, hanem valóban több talentumot kaptunk Urunktól!
Ellenben nagyon óvakodjunk a vitáktól, a versengések szellemétől, mert könnyűszerrel elbuktat az ellenfél, ha elbizakodottakká válunk! Sőt, legyünk még éberebbek, mert még dühödtebben fog ránk támadni a közeljövőben! Mégpedig elsősorban szeretteink által, de a hatalmat gyakorló, birtokoló politikai, egyházi vezetők révé is!
Ami az üzenet elhangzásának dátumát illeti, láthatjuk IDEJÉBEN voltunk tájékoztatva, 44 azaz negyven négy éve! Tehát legyünk nagyon éberek továbbra is!
Mindent Isten nagyobb dicsőségére, és Szűzanyánk Szeplőtelen Szívének mielőbbi DIADALÁÉRT! Áve Mária!

https://gloria.tv/Kapisztr%C3%A1n

Csak matéria vagyunk, vagy valamivel több ?

2022. május 23., hétfő

Grúziai Szent Gábriel próféciája a fenevad bélyegéről.

 

Grúziai Szent Gábriel próféciája a fenevad bélyegéről.
„A sátán 666 csapdát állít. Pecsétje nemcsak láthatatlanul, de láthatóan is rákerül majd az emberek homlokára és karjára. Ha a pecsétet erőszakkal teszik rá valakire, arra Isten úgy fog tekinteni, mint egy megszégyenített szűzre. A keresztények legnehezebb megpróbáltatása a pecsétet elfogadó hozzátartozóik lesznek. A pecsét nem tudja azt befolyásolni, akire akarata ellenére teszik rá. De képzeljük el, milyen csapdát állít az antikrisztus az anyának, aki magára marad öt gyermekével. Hogyan etesse meg őket, ha nem fogadja el a pecsétet?
Eleinte a pecsétet az önkénteseknek ajánlják fel. Az antikrisztus trónra lépése után azonban mindenki kénytelen lesz elfogadni. Az engedetlenség árulásnak minősül. Az emberek az erdőkbe fognak menekülni. Óvintézkedéseket kell tenni, hogy körülbelül tíz-tizenöt fős csoportokban mozogjatok csak, mert a démonok megpróbálják lelökni az egyedülálló embereket a sziklákról. A hívőket megvédi a Szentlélek. Bármi is történik, soha ne veszítsétek el a reményt. Segítsétek egymást. Isten megtisztítja az elméteket, és világosan tudni fogjátok, hogyan reagáljatok. Aki kitart, az üdvözül. Egy igaz hívő sem fog éhséget vagy szomjúságot érezni. A hívők nem hervadnak el a katasztrófák idején. Az Úr csodákat fog tenni értetek. Egy növény egyetlen levele egy hónapra elegendő táplálék lesz Még a föld röge is kenyérré változik, ha a kereszt jelét vetitek rá.”
Goderdzi Urgebadze /1929-1995/ néven született Gábriel testvér, Grúzia egyik legnagyobb ortodox szentje.

 


Isten valósága és a hit erőteljes munkája

 

Ha tehetem, reggel szoktam az Oltáriszentségben jelen lévő Úr színe előtt egy órát eltölteni, amikor frissen, a napi gondoktól és zsizsegéstől mentes állapotban kevésbé jelent terhet a test nehézkedése. Ezen alkalmak során az a percepcióm alakult ki, hogy ilyenkor „jobban tudok az Úrra figyelni”. Valójában ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a pihent állapot predesztinálna az Úrral való mélyebb találkozásra, mindössze csak annyit jelent, hogy kevésbé a testtel kell küzdenem. Mert Isten cselekszik, nem én, és nem ő szorul jelenlétemre, hanem én az övére. Mivel mostanában sűrűbb időszak volt a napi munkában, sokszor csak a nap végén, fáradtan, napi történésektől zakatoló fejjel sikerült az Úr elé térdelnem. És hát percepciómat erősítendő, szó sem volt ezekben az esti órákban „érzékelhető lelki haszonról”, úgy kerestem az Úr arcát, ahogy a gazdája küszöbén csendben várakozó kutya…

Több ilyen óra után azon kezdtem gondolkodni, hogy vajon miért nehéz egy világi gondokkal terhelt nap után Isten társaságát választani? Főleg, ha a lelkiismeret sem vádol bűnnel, ami mindig kézenfekvő ok és magyarázat a tőle való elidegenedésre. Mert ennek az állapotnak a lényege valamiféle elidegenedés Istentől. Egy sűrű nap után a kápolna csöndjébe érkezni néha olyan, mint az álomból felriasztott ember tétova igyekezete a valóság beazonosítására, idegenkedéssel a való világtól az álom élményének valóságossága miatt. Mintha Isten valóságossága halványodott volna el a nap során, mintha a napi hajtás lenne az álom, amiből nehéz lenne felébredni a valóságra. Mi történne hát, ha nem néhány óra maradna ki, hanem egy nap, egy hét, egy hónap vagy egy év? Túlélhetné a hit? Aligha.

Nemrég „kórusra nem kötelezett” klerikusokkal beszélgetve szóba került a zsolozsma, és hamar kiderült, hogy a közös vonásuk a II. vatikáni zsinat előtti breviárium végzése. Egyikük a XII. Piusz-féle breviáriumot, a másik Szent X. Piuszét végzi. Ez utóbbi például előírás szerint halkan vagy hangosan, de mindenképpen mozgó ajakkal imádkozva napi két és fél, három óra imát jelent, szemben a zsinat utáni, egy óra alatt elvégezhető teljes napi zsolozsmával. Feltéve persze, ha valaki elvégzi a teljes zsolozsmát, mert ez korántsem általánosan teljesített kötelesség a klerikusok között, és a zsinat óta az sem biztos, hogy kötelességnek tartják. Hivatalos statisztikák nem állnak rendelkezésre (aki sokat kérdez, annak sokat válaszolnak, és ezt nem biztos, hogy akarják az illetékesek tudni), de papok saját becslése szerint mintegy harmaduk végzi a zsolozsmát. Ez nyilván nem arra utal, hogy kötelességnek tartanák.

Talán mert a zsinattal ebben is elérkezett a keresztény nagykorúság és a szabadság korszaka, amely Isten jogairól az emberére helyezte a hangsúlyt. Hirtelen hallatlan érzékenység támadt „korunk emberének életkörülményeire” (VI. Pál). A „korunk embere” pedig a zsinat korában magától értetődő természetességgel minősül egészen másnak, többnek, mint a korábbi évezredek embere. Ez az előfeltevés mindennél beszédesebb vallomás arról, hogy hegeli alapokon álló materialistákkal van dolgunk, akik számára az általuk vallott folyamatos változás igazából fejlődés, ami magasabbrendűvé teszi az aktuális kor embereit az előző korokénál.

VI. Pál az új zsolozsmáról szóló rendelkezésének (Laudis Canticum) bevezetőjében csak „újszerű végzési módról és felépítésről” beszél, amikor leírja, hogy a korábban hetente elmondott 150 zsoltárt négy hétre osztották szét, kimaradt „néhány keményebb kifejezést tartalmazó zsoltár és zsoltárvers” (a “javítsuk ki Istent” törekvés jegyében…), a kishórák helyére a három „napközi” imaóra került, amelyekből „lehet csak az egyiket választani”.

És a lényeg ebben a félmondatban áll, mert ha lehet, akkor meg is teszik. Így valójában nem csak a végzési mód és felépítés változott: a kor emberének “megértése” a testnek és világnak tett engedmény volt, az Isten iránti kötelesség elhomályosítása, amely révén sikerült elérni az igazi célt: az átalakítással „az egy napra eső szolgálat terhe érezhetően csökkent”, hogy végre megközelítsük a Breviarium Brevissimum áhított mélységeit. Így éppen akkor csökkentették a küzdelemre fordított erőfeszítést, amikor győzedelmeskedett a világ. A világ nagyobb dicsőségére.

Ez lett volna a minta?

Persze nem azt állítom, hogy zsinat előtt mindenki rendesen végezte volna a breviáriumot. Biztos előfordult olyan, amit az egyszeri premontreiek így jegyeztek fel lakonikusan, miután vizitátor sürgette őket a zsolozsma rendszeres közös végzésére: „Kipróbáltuk, de nem vált be.”

De talán még ők is végezték cellájuk magányában, még ha a közös végzés „nem is vált be”. Mert az egészen egyértelmű, hogy a zsinat előtt minden klerikus számára világos volt, hogy kötelességről van szó, amelynek elmulasztása bűn. Nem véletlenül ábrázolták a papokat kezükben a breviáriummal, szinte állandó attribútumként, hiszen minden „leeső” időt ki kellett használniuk e kötelességük teljesítéséhez.

Lehet, hogy csak én nem látok manapság klerikusokat zsolozsmáskönyvvel közlekedni?

Ma pusztán ajánlások csokrának tekintik az Egyház hivatalos imájának kötelezettségét, és ezt a felfogást erősíti VI. Pál idézett félmondata. Ajánlott végezni minden imaórát, de ha nem fér bele, akkor legalább a laudest és vesperást jó lenne, mert ezek a zsolozsma „sarokkövei”. Elfoglalt plébánosoknak pedig, akiknek éppen a reggeli vagy esti imaóra idején tornyosulnak bokros teendői, legalább valamit. Vagy legalább időnként valamit… De csak, ha van kedvük hozzá, ha „úgy érzik”, mert hát a legalizmus, a formalizmus fullasztó légköre, a kötelességteljesítés, amelyből akár önelégültség is fakadhatna, Franciscus által pápailag is ellenjavallt. Így következett be az az „aranykor”, amikor a néhány évtizede zsolozsma időpontjában szerzetesek között elhangzott kérdés („Elmondjuk, vagy meggyónjuk?”) már a normakövetés vágyott magaslatának tűnik. Mert akkor legalább még megvolt a norma kötelező voltának tudata…

Vajon ki és mit veszít emiatt?

Például az Egyház egésze, amelynek lelki kincsestára nem gyarapszik hűséges papi imák révén (Ejnye, micsoda avítt gondolat, Famule!). Vagy a hívek, akik egyre gyakrabban kapnak papnak nevezett flúgos és világias koloncokat szent papok helyett.

De az elhanyagolt papi zsolozsma legnagyobb vesztese valószínűleg maga a pap. Mert bár lelkiismeretet némileg megnyugtató lehet az idézett pápai rendelkezés, de papszenteléskor mégiscsak határozott „akarom” hangzott el szájából a zsolozsmavégzés kötelezettségére. És ez az elhanyagolt kötelesség nem akármilyen munka, így nem is lehet szóra sem méltó mulasztásnak nevezni. A zsolozsma bekapcsolódás az Egyház állandó imájába, ami Krisztus földi imájának folytatása, amelyre az alter christus feladatára és sorsára hívott papok különlegesen hivatottak, ezért ez hivatásuk lényegéhez szorosan hozzátartozik.

Amit a zsolozsma hanyagolása révén testi nyugalomban, erőfeszítés-mentességben, másra fordítható időben nyernek ezek a klerikusok, eltörpül ahhoz képest, amit veszítenek: Isten valóságosságát. Mert a zsolozsma, mint minden rendszeres (állandó) ima, Istenhez fordulás, a bűnre hajló emberi természet, a testi nehézkedés, a lelki tompaság ellenszere is, amennyiben folyamatosan arra emlékeztet, amit a világban forgolódás, a világ minden lelkit elnyomó valósága kiirtani akar: hogy Isten a végső és egyetlen valóság, akihez szükséges legalább három óránként odaszentelt időre visszatérni, mert hozzá képest minden egyéb csak talmi látszat. És ha Isten valóságosságának tudatát elveszti, a hite vész el.

Szent Pál apostol beszélt a tesszalonikiaknak a „hit erőteljes munkájáról” (2 Tessz 1,11), amelynek beteljesedését kérte számukra Istentől. Az erőteljes munka céltudatos, verejtékes, megfeszített munkát jelent, amibe mindent beleadunk, és azért a hit munkáját, mert olyan valakiért végzünk kitartó erőfeszítést, akit nem látunk, akinek létéről hitünk biztosít, ami révén valóságosnak valljuk azt, amit nem látunk.

Talán nem véletlen, ha a hit erőteljes munkájáról eszünkbe jut a papi zsolozsma officium megnevezése, amely a zsolozsma kötelezettség, szolgálat és munka jellegére utal. Mert a papok számára ez az officium elengedhetetlen része a hit erőteljes munkájának, amelynek kitartó végzéséhez azonnal vissza kell térni, ha megszakadt.

És ha visszatértünk, mindent megtettünk?

A minden zsoltárt heti beosztásban tartalmazó régi papi zsolozsma neve is csak breviárium, azaz rövid, szemelvényes összefoglalás. Szemelvény abból a kötelezettségből, ami minden keresztényé: „Szüntelenül imádkozzatok!”

https://invocabo.wordpress.com/2022/05/24/isten-valosaga-es-a-hit-eroteljes-munkaja/


2022. május 20., péntek

A davosi oligarchák sámánokkal barátkoznak

 

Azon üzleti és politikai oligarchák, akik ebben a hónapban a svájci Davosban, a Világgazdasági Fórumon találkoznak, a drogokban rejlő személyes és üzleti növekedési lehetőségeket vizsgálják majd meg - jelentette a Bloomberg.

A jövő hétvégén a Svájcba érkező oligarcháknak lehetőségük lesz megállni a davosi sétányon található "Pszichedelikumok Házánál", és "érdeklődni arról, hogyan tudnák használni a pszichedelikumokat" - mondta Marik Hazan, a Tabula Rasa Ventures, egy pszichedelikus érintettségű start-up cégekkel foglalkozó inkubátorcég igazgatója.

A bemutató arra utal, hogy az illegális anyagok iránti érdeklődés még mindig növekedő tendenciát mutat.

https://gloria.tv/post/7Tow2GffkH2u1barz249zSkUG

Hamispróféta egy újabb virágzó közösség ellen indít vizsgálatot

 

Ferenc vizsgálatot rendelt el az 1976-ban alapított francia neokonzervatív Szent Márton Papi Közösség ellen, amelyet 168 pap és mintegy 100 szeminarista alkot.

A Liberation.fr kommunista portálon megjelent elfogult cikk május 18-án hozta nyilvánosságra az információt. A vizsgálat a tervek szerint "nagyon hamar" megkezdődik és legalább hat hónapig tart majd.

Egyes francia püspökök szívesen fogadnak Szent Márton Közösségbeli papokat az egyházmegyékbe, hogy feltöltsék plébániáikat, mások gyűlölik a csoportot, mert a Novus Ordót a könyvek szerint prédikálják, latinul, és papjaik reverendát viselnek.

A vizsgálat átnézi a vezetést, a szeminaristák képzését, a pénzügyeket és az örökséget. Céljuk, hogy találjanak valamit, ami felhasználható a csoport ellen.

A Vatikán egy igen nagy létszámú, négyfős vizsgálóbizottságot küld, amelyet Benoît Bertrand mendei püspök vezet, akinek André Marceau nyugalmazott perpignani püspök lesz a segítője. Mindketten a Szent Márton Közösség ellenségei.

A Szent Márton Közösség elöljárója, Paul Préaux atya ezt "időszakos lelkipásztori látogatásnak" - nem kánoni vizsgálatnak - nevezte, amely az ő kérésére történik. De ez valószínűleg csak álom, mivel a hivatalos jelentés - amelyet a Liberation.fr közölt - azt mondja, hogy a Vatikán döntött erről.

https://gloria.tv/post/p6mEWmi2KtFh6geXncnfex7P8

2022. május 18., szerda

Gisella Cardia által kapott üzenetek

Mária üzenete – HAMAROSAN FIGYELMEZTETÉSEKET ÉLSZ | Gisella Cardia (Trevignano Romano) 2022. május 3

Drága gyermekeim, köszönöm, hogy szívetekben válaszoltatok hívásomra. Drága gyermekeim, mennyi gyengédséget érez Anyám szíve, amikor látom, hogy gyermekeim nagy hittel térdre esnek. Gyermekeim, hamarosan megtapasztaljátok a Figyelmeztetést, a találkozást Jézusommal, aki annyira szeret titeket, várjátok az irgalmasság eme gesztusát, de nem félelemmel, hanem örömmel. Szeretett gyermekeim, valljátok meg magatokat, hogy felkészülhessetek, amikor eljön. Mindig figyeljetek, gyerekek, szeretlek benneteket, és anyaként akarlak vezetni. Nagy szenvedésben lesz részük azoknak, akik nem hajlandók elismerni Istent. Gyermekeim, imádkozzatok az Egyházért, és mindenekelőtt a püspökökért, bíborosokért és papokért, hogy hagyjanak fel minden büszkeséggel, és kezdjék el hirdetni Isten Igéjét, hogy ne foglalkozzanak többé politikával, hanem Péterhez hasonlóan halászok legyenek. a lelkekről. Most adom nektek anyai áldásomat: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.


Mária üzenete – Az idő véget ér | Gisella Cardia (Trevignano Romano, Olaszország) 2022.05.06.


Kedves lányom, köszönöm, hogy a szívedbe fogadtál. Soha nem kell félned, mert amíg a Szent Igét hirdeted, én veled leszek. Az Egyház ma falakat épített Fiam és az igaz tanítás közé, de a szenvedések ellenére, amelyeket Jézus Boldogságos és Szentséges Szívének okoz, még mindig itt van, hogy megvédje őt. Ahelyett, hogy gyermekeimet Jézus testével és vérével táplálta volna, az Egyház eltávolította róluk az Ő jelenlétét, de ennek ellenére mindig kész felajánlani a segítségét. Térj meg! Lányom, a szabadkőművesség rendkívüli, gonosz erejével elhatárolta az Egyház képviselőit az igaz keresztény hittől, megsértve Jézus Testét, rossz módon felajánlva azt, és arra kényszerítve gyermekeimet, hogy ne térdeljenek le, és elfogadják Őt egy prédikációval. nagy hazugság. Kérlek, térj vissza igaz hitedhez, és engedd meg, hogy segítsek neked az eljövendő sötét időkben. Mondom nektek: az igaz Egyház újjászületik, nagyobb és gazdagabb lesz. Most azt tanácsolom, hogy imádkozz, mivel a rendelkezésedre álló idő fogy. Áldalak benneteket: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Mária Üzenete – LÁTOD AZ IDŐK JELEIT | Gisella Cardia (Trevignano Romano, Olaszország) 2022.05.10.

Drága gyermekeim, köszönöm, hogy szívetekben válaszoltatok hívásomra. Látom, sokan közületek aggódnak az eljövendő idők miatt; de azért vagyok itt, hogy vigasztaljalak. Gondolj arra, hogy minden rosszat legyőznek, és ti, harcoló katonáim, kegyelmet és irgalmat kaptok, saját szemetekkel meglátjátok, saját kezetekkel fogjátok megérinteni mindazokat a szívességeket, amelyek Istentől rátok szállnak. Drága gyermekeim, imádkozzatok sokat, és ily módon tanúi lesztek Szeplőtelen Szívem győzelmének Velem. Imádkozzatok az Egyházért, Japánért és Kínáért, hogy az általuk okozott fájdalmak enyhíthetők legyenek. Gyerekek, nézzetek az égre, ott meglátjátok az idők jeleit. Most anyai áldásommal hagylak benneteket: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Mária üzenete – A fatimai jelenések. Ha minden az én kívánságom szerint történt volna... Gisella Cardia (Trevignano Romano, Olaszország) 2022. május 13

Drága gyermekeim, köszönöm, hogy itt vagytok, és szívetekben válaszoltatok hívásomra. Gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hiszen ma és akkor is a fatimai jelenések idején, továbbra is imát és megtérést kérek. Ha minden az én kívánságom szerint történt volna, megnyugodtatok volna, és helyette megnyílnak a pokol kapui, és ti, kicsinyeim, a pusztulás útjára léptek, ha nem erősítitek hiteteket. Megszakad a szívem amiatt, amit megengedsz. Gyermekeim, lássátok az egyházat, amely nem akar elismerni Társmegváltóként. Én vagyok az ég és a föld királynője, aki elvezetlek Fiamhoz, Jézushoz. Én vagyok az anyja, és mindannyian fogadjátok el az igazságot. Imádkozz az ukrán gyermekeimért. Gyermekeim, a föld egyre jobban fog remegni, de ne féljetek, mert azért vagyok itt, hogy megvédjelek benneteket. Nincs több idő, légy egyre lelkibb és nézd az ég és a föld jeleit. Most anyai áldásommal hagylak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen

Mária üzenete. Készítsen víz-, élelmiszer- és gyógyszerkészletet. Gisella Cardia (Trevignano Romano) 2022.05.17

Gyermekeim, köszönöm, hogy itt vagytok imádkozni. Szeretett gyermekeim, ma is köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Szívem repes a fájdalomtól mindazok miatt, ami ezután jön. Sok zárt szívet látok, sok gyermekemet, akik elítélik magukat, és nem hallgatnak szerető hívásomra. Gyermekeim, arra kérlek benneteket, legyetek bátor tanúk, nincs több idő, hallgassátok Édesanyátok szavát, készletezzetek vizet, élelmet és gyógyszert, hamarosan mindennek vége szakad. Kitartóan kérlek benneteket, gyerekek, segítsetek. Most megáldalak benneteket: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

2022. május 16., hétfő

Luz de Maria üzenetek Szent Mihály Arkangyaltól, Jézustól és Szűzanyától

Mária üzenete: A honfoglalási tervek tovább mennek. SZENVEDŐ EURÓPA | Luz de Maria de Bonilla 2022. május 1 Szeplőtelen Szívem szeretett gyermekei: Királynőként és anyaként áldalak. Áldom az elmédet, a gondolataidat és a szívedet. Megáldalak benneteket Szeretetemmel, hogy Isteni Fiam gyermekeiként engedelmeskedjetek hívásának. Az én kicsikéim: SIEGYEN KELL, ÉS LELKIBBEN LEGYEN. Sürget az idő, a gonosz nem vár, és terveket készít gyermekeim leigázására. Ne félj, én, az Édesanyád, megvédelek téged, és Köpenyem takarja az emberiséget. Gyermekeim, a kommunizmus ereje érződik a Földön, hódítási tervei túlmutatnak egyetlen országon. SZENVEDEM AZOK TUDatlanságát, AKIK tagadják AZ IDŐK JELEIT, AMELYEKBEN ÉLIK: terjed a háború, és olyan éhség van, amely elfeledteti az emberrel az elveit. A sárkány megmutatja csápjait: pestis, háború, éhség és az emberiség feletti uralom, a vallások felszámolása, hogy egyetlen vallást alapítsanak. Fiam emberei, gyújtsátok meg lámpáitokat a legjobb olajjal. Vannak, akik ostobák és makacsok maradnak anélkül, hogy belemélyednének abba a valóságba, amelyen az emberiség most keresztül megy. BÖLCSES GYERMEKEK! NEM ISMERED A SZENTÍRÁSOK Próféciáit. Ha ismernéd őket, megértenéd a pillanatot, amelyben vagy, és az idő jeleit. Minden benne van a Szentírásban; az ember azonban már nem hisz a Szentháromságban, megvet Engem és tagadja, hogy Isten teremtette volna. GYERMEKEK, EZ AZ ÖN CÉGÜK FIGYELMEZTETÉSE, MEGNÉZIK, HOGY AZ ELŐADÁS... A hold kivörösödik, és vele együtt nő az emberi szenvedés és fájdalom. Imádkozz, sírj és böjtölj, amennyit egészséged enged. Bánd meg a bűneidet, és gyónva gyónd meg azokat szilárd elhatározással, hogy kijavítod. Menjetek Fiamhoz, aki jelen van a Szent Eucharisztiában, és irányítsa lépéseiteket egy új élet felé, mint Fiam igaz gyermekei. Lépj be a belső csendbe, és nézz magadra szigorúan, nagyon szigorúan, anélkül, hogy titkolnád személyes viselkedésedet: nézz magadra a jellemedben, a felebarátaiddal való bánásmódban, haragban, haragban, önmagad és felebarátod iránti szeretet hiányában. NÉZZ MAGADRA! A VÁLTOZÁSNAK "IPSO FACTO" KELL MINDEN. LÁGYÍTNI KELL A KŐSZÍVET, TÚL KÉSŐ. Nehéz idők elé nézel az egész emberiség számára. Felajánlom Neked Kezeimet, hogy Fiamhoz vezessenek, Szívemet, hogy menedéket adjon Őbenne és Méhemben, hogy növekedhess benne. Imádkozzatok kicsinyeim, imádkozzatok; akik hatalmat gyakorolnak a Földön, szenvedést okoznak az emberiségnek. Imádkozzatok gyermekeim, imádkozzatok, erősen remeg a föld. Imádkozzatok gyermekeim, imádkozzatok Fiam Egyházáért. Szeretett gyermekeim, Fiam népe, imádkozzatok. Sajnálom a gyermekeimet, akik nem engedelmeskednek. Sajnálom Európát, amely anélkül szenved, hogy számított volna rá. Ebben a nekem, édesanyádnak szentelt hónapban, aki szeret téged, buzgón kérek tőled szombaton és vasárnap jutalomáldozást, amelyet minden ember megtéréséért, a világ békéjéért, szeretett papfiaimért ajánlanak fel. megőrizheti Fiam Népét a szeretet és a testvériség közösségeként. Fel kell ajánlanod a kegyelem állapotában és szilárd hittel. Miután teljesítette parancsaimat, megkapja a Kegyelmet, hogy megsokszorozza az Isteni Fiamba vetett hitet, és nagyobb védelmet élvezhet a Mennyország légiói. Maradj Egység. Áldalak benneteket, gyermekeim. Mária anya

LUZ DE MARIA KOMMENTÁRA

Testvérek:

Ebben a hónapban, amelyet különösen Boldogságos Anyánknak szentelünk, Szeplőtelen Szívében lakunk és behatolunk abba, és imádkozunk a Legszentebb Szentháromsághoz, hogy segítsen bennünket Boldogságos Anyánk hitében, és ezáltal az isteni beteljesülésben élni. Akarat minden munkánkban és cselekedetünkben.

Imádkozunk Szent Józsefhez, Urunk Jézus Krisztus feltételezett Atyjához, kérve, hogy engedelmessége legyen az a világosság bennünk, amely az Isten hatalmába vetett növekvő hittel a helyes útra vezérel.

Testvéreim, világosan látjuk, hogy ez a rendkívül sajátos elhívás arról beszél nekünk, hogy az embernek spirituálisabbnak kell lennie, mert hit és remény nélkül nem lesz képes életben maradni az elkövetkezőkkel szemben.

A bejelentések ellenére az ember nem hisz, és egyik pillanatról a másikra azzal találja magát szemben, amiben nem hitt, és ekkor támadják majd egymást az emberek élelemért, gyógyszerekért és bármiért, ami elengedhetetlen.

Az ég figyelmeztet minket, de a figyelmeztetés nem látható, mert nem ismerjük Istent, és nem ismerjük fel a jeleket és jeleket. A jövő fájdalmas lesz, és még fájdalmasabb, ha olyan közel van, és mégsem látjuk.

Édesanyánk a vérholdat emlegeti nekünk; emlékezzünk vissza, mit találunk a Szentírásban a témában:

"A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja."

Jóel 2:31


„Amikor felnyitotta a hatodik pecsétet, láttam, és nagy földrengés támadt; a nap fekete lett, mint a zsákruha, a telihold olyan lett, mint a vér."

Jel 6:12


„És mutatok jeleket fent az égben, és jeleket lent a földön, vért, tüzet és füstös ködöt. A nap sötétséggé, a hold pedig vérré változik, mielőtt eljön az Úr nagy és dicsőséges napja."

ApCsel 2:19-20


Ámen.

Szent Mihály arkangyal üzenete - OROSZORSZÁG NAGY FÁJDALOMOT OKOZ | Luz de Maria de Bonilla 2022. május 7.

Királyunk és Urunk Jézus Krisztus gyermekei: Isten parancsára, mint a Mennyország Légióinak Hercege, kijelentem neked: EBBEN AZ EMBERISÉGNEK VIGYÁZAT KELL LENNI. Nem az igazságban élnek, az emberek egymásra vetik magukat... Az emberiség sarokba van szorítva, elnyomva, zaklatva és elnyomva, hogy elméjében instabilitásba, bizonytalanságba kerüljön, és így alávesse magát azoknak a feltételeknek, amelyek arra késztetik, hogy elfogadja az Antikrisztust uralkodójának. Az ember felfuvalkodott „egója” önmagát tartja az értelem egyetlen birtokosának. Az ember ráveti magát a testvéreire, meglöki és megdönti őket részvét nélkül, démonok által megszállva. Az emberiség a kárhozat szélén áll; az emberek elmerülnek a bűn iszapjában, már nem különböztethetők meg egymástól. Ellentétben azzal, amit remélsz, hatalmának nagy rákényszerítése az emberiségre az Antikrisztuson keresztül közeleg, és a félelmetes emberiség megadja magát és megadja magát. Királyunk és Urunk Jézus Krisztus népe: HAJOLJ ELŐRE ENGEDELMESEN, EZT A PILLANAT VESZTÉSE NÉLKÜL. Térj meg, imádkozz, hozz áldozatokat és böjtölj, ahogy az állam engedi. Fizessen előre, Királyunk Egyházát gonosz erők veszik át, hogy aláássák és meggyengítsék azt, ami a Misztikus Testet hitetlenségbe vonja. Királyunk népében megszűnt az irgalmas szeretet. Az erő és a hatalom előmozdítása és tekintélyének rákényszerítése Isten népére e világ hatalmasai által egyre erősebb, és megsemmisíti a szabadságotokat. "Akinek van füle a hallásra, hallja." CSAK KÉSZENLÉT TARTSA, A FENETETGONÓZAT JELE MUTATJA A MASZRÁJÁT, AZ EMBERISÉGET „LEPETETTÉNEK” HÍVJA. NE VESZTJÉK EL AZ ÖRÖK ÉLETET, ISTEN GYERMEKEI, NE VESZTJÉK EL ŐT. Királyunk és Urunk, Jézus Krisztus emberei, táplálnotok kell a hiteteket, hogy ellenállhassatok a Gonosz Birodalom szellemileg magasztos erejének. A Démon ereje és tekintélye az emberiség felett függ, hogy az ő kezébe kerüljön. Erősítsd meg hitedet mindenekelőtt testvéri szeretettel. Legyetek a béke emberei; így ismerik fel a keresztényeket testvéri szeretetükről. Imádkozzatok, Isten népe, imádkozzatok, Medve (Oroszország) fájdalmat okoz, nagy fájdalmat. Imádkozz, Isten népe, a Sárkány (Kína?) Csendben és észrevétlenül mozog, hogy nagy erővel és tekintéllyel ébredjen az emberiségre. Imádkozzatok, Isten népe, a Föld veszélyben van, és a hitetlen emberiség megveti azt, ami szent (az Eucharisztia?). ISTEN EMBERE MINDIG TUDATÁBAN VAN. A föld remeg, a vörös hold a fájdalom és a Figyelmeztetés közeledtét hirdeti. A hitetlenkedés közepette a Légióim erős és állhatatos Hitű embereket keresnek, akik imádkoznak az emberiségért, lelkekért, akik megtérülnek a Jézus és Mária Szent Szívét ért sértésekért. Királyunk és Urunk Jézus Krisztus népe: A KARDommal VÉDLEK TÉGED A VESZÉLYTŐL. LÉGY HŰ A SZENTHÁROMSÁGHOZ. Szeressük Királynőnket és a Végidők Anyját, mert a Figyelmeztetés gyorsan közeledik. ELŐRE, MEGVÉDLEK A GONOSZTÓL, ÉS A LÉGIÓIM ELVESZTJEK A FENYEGETŐL. Élj igazságban és hűségben. Ne félj, mi vagyunk a védelmezőid és a társaid az úton. Szent Mihály arkangyalSZENT MIHÁLY ARKANGYAL ÜZENETE - AZ EMBERI TÖRTÉNELEM DÖNTÉSE-A NAGY CSODA | Luz de Maria de Bonilla 2022. MÁJUS 12 Fatimai Rózsafüzér


Szűzanya szeretett gyermekei: EZEN ÜNNEPEN HÍVJON TITEKET, MINT ISTEN NÉPE, HOGY FOGADJA EL KIRÁLYNÉNK HÍVÁSÁT, HOGY IMÁDJÁK MEG A SZENT RÓZSAFÜZÉRÉT, kitartva a hit, a szeretet, a hála és egyben a jóvátétel e cselekedete mellett a vétkekért, amelyeket ez a nemzedék elkövet a mi nemzetünk ellen. Király és Úr Jézus Krisztus és Királynőnk és Anyánk ellen. Az emberi lények továbbra is botladoznak arrogáns „belső bábelük” előtt (vö. Gen 11, 1-9), és maguk mögött hagyják a rendet, a békét, a tiszteletet, a felebaráti szeretetet, a jótékonyságot és a megbocsátást. A zűrzavar behatolt az emberiségbe, amely felemelte "belső bábelét", kiszélesítette az emberi egót, így a cél nem a béke, hanem az uralom és a hatalom. KIRÁLYNŐNK KINYÚJTJA A KEZÉT: az egyszerű és alázatos szívű... akik "lélekben és igazságban" szeretnek... azoknak, akik kicsinyes érdekek nélkül keresik a közjót anélkül, hogy figyelmen kívül hagynák a bűnökkel terhelt emberi teremtményeket, akik megtérve bocsánatot kérnek lelkük megmentésére. Királynőnk és Anyánk azt akarja, hogy minden gyermeke üdvözüljön, ezért bemegy ennek az emberiségnek a közepébe, megmozgatja a szíveket, hogy meglágyuljanak. EUKARISZTIKUS ÉLELMISZERRE SZÜKSÉGÜK... SÜRGŐSEN SZÜKSÉGES, HOGY TELJES TISZTELETTEL ÉS MEGFELELŐEN ELKÉSZÍTETTÜK VEDD AZ ISTENI ÉTELT. Ez a pillanat és eseményei próbára teszik őket, így mostantól! ajánljátok fel, áldjátok, imádkozzatok, áldozzatok magatokat a bűnökért való jóvátételül, valamint a személyes megtérésért és testvéreitek megtéréséért. Szűzanya gyermekei: KÉZÜL A SZENT RÓZSAFÜZÉRZŐVEL KÉSZÜLJÜK KÉSZÜLÉKESSÉGRE A HITEDBEN. EZ A PILLANAT DÖNTŐ. A konfliktusok előretörnek, a hódítási ambíciótól elvakított seregek habozás nélkül haladnak előre, megszentségtelenítik a templomokat, be kell zárniuk, hogy többé ne legyenek megszentségtelenítve, fájdalommal és elhagyatottsággal hatolva át az emberi teremtményt. Ezért táplálkozz Királyunk és Urunk Jézus Krisztus Testével és Vérével. Ne feledje, hogy a Béke Angyala (1) a Királynőnk kíséretében érkezik. Az ég ragyogni fog, hirdetve az isteni szeretet ilyen nagy csodagyerekét, mivel az emberek méltatlanok az Örök Atya szeretetének ilyen nagy cselekedetére. A BÉKE ANGYALA A REMÉNY A KITARTÓ TERMÉNYNEK, VÉDELEM AZ ALÁZATOKNAK ÉS A ZAVAROKNAK ÉS AZ ALTÁSOK VÉDELME. Legyetek Királynőnk és Édesanyánk igaz gyermekei, engedjétek meg, hogy vezesselek benneteket és közbenjárjak mindegyikőtökért, hogy az Ő védelme alatt szilárd hittel ellenálljatok a próbák átesésének, és ne essetek bele az Antikrisztus perverzségébe. Az égi légiók hercegeként figyelmeztetlek benneteket, hogy érjetek hitben az emberiség előtt álló próbák előtt. A földrengések egyre nagyobb erővel folytatódnak, imádkozzatok azokért, akik emiatt szenvednek. Szeresd Királynőnket és Anyánkat, becsüld drága gyöngyként, tiszteld, ő a mi Királyunk és Urunk Jézus Krisztus Anyja. KIRÁLYNŐNKRE ÉS ANYÁNKRA A LEGSZENTHÁROMSÁG MINDENKINEK VÉDELMÉT BÍZTA AZ EMBERISÉG TÖRTÉNETÉNEK EBBŐL SZÁRMAZÓ IDŐBEN. Szeretteim, legyetek szilárdak a hitben, őrizzék meg az egységet és a testvéri szeretetet abban, hogy a keresztények felismerjék magukat a testvéri szeretetben. (Vö. Jn 13,35) Égi Légióimmal és Kardom magasba emelésével védelmezlek és megáldalak benneteket. San Miguel Arcangel ÜDVÖZÖLJÜK, LEGTISZTABAN MÁRIA, BŰN NÉLKÜL fogant ÜDVÖZÖLJÜK, LEGTISZTABAN MÁRIA, BŰN NÉLKÜL fogant ÜDVÖZÖLJÜK, LEGTISZTABAN MÁRIA, BŰN NÉLKÜL fogant (1) Kinyilatkoztatások a Béke Angyaláról, olvass... (*) Fatima, Jelenések és próféciák, olvass... LUZ DE MARÍA KOMMENTÁRA Testvérek: Ezen a kereszténység számára különleges dátumon és tiszteletreméltó Szent Mihály arkangyalunk e felhívásának hangján megmutatják nekünk, hogy sürgősen meg kell őriznünk magunkat lelki éber állapotban, nem félelem által, hanem úgy, hogy az isteni akarat szerint dolgozunk és cselekszünk. . Szent Mihály arkangyal arra késztet, hogy nézzünk magunkba, az önzés, az irigység, a kapzsiság, a neheztelés bábelének tornyába, hogy szándékosan megfeledkezzünk Urunk Jézus Krisztusról, Királynőnkről és Anyánkról, hogy könnyebb legyen az ellenségnek. a léleknek, hogy behatoljanak az emberi teremtménybe, és vezessék őt, hogy a soraikban szolgáljon. Nem könnyű idő... Hány emberi lény közömbös a valósággal szemben, amelyben élünk! Fájdalmas, hogy a lelkek elvesznek az Egyházba bekerült ideológiák okozta zűrzavar és a gonosz elleni küzdelem iránti kedvetlenség miatt. Istennek hány gyermeke nem tudja, hogy mi fog jönni, és nem ismeri meg az eljövendőket olyan eszközökkel, amelyek elferdítik számukra az igazságot! Testvéreim, a Fatimai Rózsafüzér Szűzanya feltárta előttünk, amit emberileg már megtapasztalunk, nem tudjuk elrejteni, ahogyan nem is rejthetjük el Üzenetének reményét: A VÉGÉN SZEPTELŐTELEN SZÍVEM GYŐZEDIK. Az isteni védelembe, az anyai védelembe, valamint Szent Mihály arkangyal és légióiba vetett hit elvesztése nélkül

 

Előtted jövök, Fatimai Rózsafüzér Szűzanya. Szeretettel meghódolt lábaidnál szívem felajánlja neked életem munkáit és tetteit, és minden egyes rózsafüzér engesztelésül imádkozott bűneimért és az egész világ bűneiért. Előtted jövök, és felajánlom neked minden érzékszervemet, amellyel megbántottam Szeplőtelen Szívedet. Anyám, neked adom őket, segíts ebben a pillanatban, amikor megfogom áldott Kezedet, a megtérés szilárd céljával. Előtted megígérem, hogy hűséges leszek Isteni Fiadhoz és hozzád, Fatimai Rózsafüzér Szűzanya. Neked adom a szeretetem, a döntésem, az erőm, a kitartásom, a hitem, a reményem, a céljaim. Neked adok mindent, ami vagyok, és ami leszek ettől a pillanattól kezdve és mostantól kezdve, amíg Veled együtt új teremtményré nem változunk, A szemedbe nézhetek, és így szólíthatlak: Anyám!

Szent Mihály Arkangyal:"Én, mint a Mennyei seregek vezére, megáldalak benneteket! Én arra hívlak benneteket, hogy maradjatok imádságban,egységben a Mi Urunk Jézus Krisztussal és a Mi Királynőnkkel a Végidők Anyjával! Folytassátok a hitet és féljetek attól hogy megbántsátok a Mi Urunkat Királyunkat Jézus Krisztust!Féljetek attól, hogy kudarcot vallotok a szeretetben és jótékonyságban!Féljetek, hogy a testvériséget tápláló friss víz kiszárad bennetek.
Csak egymás segítésével tudtok majd tovább élni a hűséges nép egységében, legyőzve a nap mint nap nagyobbá váló viszontagságokat! Legyetek engedelmesek! Raktározzatok el élelmiszereket! Tegyetek óvintézkedéseket! Az élelmiszer világszerte kevés és szűkös lesz és az emberiség kétségbe és reményvesztettségbe fog esni! Legyetek előrelátóak! A gyógyszerekből hiány lesz! Készüljetek fel erre! Megkaptátok ehhez az az Atya házától azokat a jeleket, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a természet gyümölcseivel harcoljatok a betegségek és járványok ellen! Ti a Nagy Megpróbáltatásban vagytok! Tartsátok meg szilárdan a hiteteket! Ne adjátok meg magatokat, amikor a legkegyetlenebb üldöztetés éri a hűséges és hithű embereket! Folytassátok azt az ösvényt amire a Mi Királyunk, Urunk Jézus Krisztus meghívott benneteket! Vezekeljetek, imádkozzatok, gyónjátok meg az elkövetett bűnöket, és táplálkozzatok Királyunk és Urunk Jézus Krisztus Testével és Vérével!Tegyetek tanúságot arról, hogy igaz keresztények vagytok. Ha egy nagy jelre vártok, hogy megtérjetek, az üdvösségetek elvesztéséhez vezethet. Vigyázzatok! Ti nem tudjátok elképzelni az eljövendő szenvedést! Nektek fogalmatok sincs,arról,hogy mi jön!Ez a vörös hold megjelenése előtt aktiválja a vulkánokat! Ez a vörös hold különösen a vulkánokra, a tektonikus töréseken és az emberekre hat!Békességben kell maradnotok hogy a lelketeket ne zavarják meg, és harag nélkül kell élnetek (Lev 19,18), különben az utóbbiak növekedni fognak. Ezért felszólítalak benneteket, hogy térjetek meg, és ne pazaroljátok a jelen pillanatot banális dolgokra, mert ha időtöket a Mennyország ügyeibe fektetitek, maga a Mennyország fogja megsokszorozni az időtöket! Ha nem imádkoztok, nem fogátok megkapni azokat a bőséges kegyelmeket és gyümölcsöket,amelyeket az Isten lelke áraszt ki ( Róma 5,5) mindazokra kik szívből imádkoznak! Ez egy kemény pillanat amelyen keresztül fogtok menni! Ez nem könnyű! Legyetek bölcsek és megfontoltak! Ne felejtsétek el hogy megtérésre hívlak benneteket! Imádkozzatok testvéreitekért, akik nem keresik a megtérést! A Földön lévő démonok folyamatosan kísértenek benneteket!Küzdenetek kell azért, hogy megtisztítsátok gondolataitokat és elméteket, és távol tartsátok magatokat a gonosztól. Készüljetek fel amire fel kell készülnötök! A készlet meg fog sokszorozódni de készüljetek fel most mielőtt a szükséges dolgokat a hiánya miatt nem fogjátok tudni megvenni ! Figyelemmel tartalak benneteket!Királyunk és Urunk Jézus Krisztus népeként nem szabad kételkednetek a Mennyei Seregek védelmében, mivel minket azért küldtek, hogy Isten Népét őrizzük.
Királynőnk és Anyánk szeret benneteket, és Anyai palástja folyamatosan beborít benneteket! Ne féljetek attól, hogy elhagyatottá váltok: védve vagytok és mindenkor védve lesztek! Ne inogjatok meg hitetekben!
Megáldalak benneteket azzal az áldással, amelyet A Mi Királyunk és Urunk Jézus Krisztus tart gyermekei felett. Ámen."
Szent Mihály arkangyal

2022. május 15., vasárnap

Miasszonyunk a Béke Királynéja a következőket mondta Pedro Regis (brazil) látnoknak

Mária üzenete "Az emberiség beteg" | Pedro Regis (Anguera, Brazília) 2022.05.03.

Drága gyermekeim, én vagyok a ti Édesanyátok, és a mennyből jöttem, hogy Fiamhoz, Jézushoz vezesselek benneteket. Hallj meg. Ne élj elszigetelve az imától. Az emberiség beteg, és csak az ima ereje által juthat el az igazi megszabaduláshoz és üdvösséghez. Te a világban vagy, de az Úr tulajdona vagy. Isten ellenségei azon fognak dolgozni, hogy pusztítást okozzanak. Az ellenségek terve az, hogy az Egyházat egyre egységesebbnek tegyék a világ előtt. Vigyázz, nehogy becsapjanak. Hajlítsd meg térdeidet imára, és keress erőt az Eucharisztiában. Nyisd meg szívedet és fogadd el Jézusom evangéliumát. Azok, akik mindvégig hűek maradnak, üdvözülnek (üdvözülnek). Ne csüggedj. Mindig veled leszek. Ezt az üzenetet adom át nektek ma a Legszentebb Háromság nevében. Köszönöm, hogy itt találkozhatok még egyszer. Áldalak benneteket: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Maradj békében.

Mária Üzenete - NAGY SZENVEDÉSSEL TELJES JÖVŐ | Pedro Regis (Anguera, Brazília) 2022.05.10.

Drága gyermekeim, legyen bátorságod, hited és reményed. Jézusom veled jár. Ne félj. Kereszt nélkül nincs győzelem. Tégy bizonyságot örömben és bánatban, hogy az Úré vagy. Kérlek benneteket, hogy valósítsátok meg Felhívásaimat, és legyetek mindenhol Isten eszközei testvéreitek javára. Egy nagy szenvedéssel teli jövő felé tartasz. Üldöztetés lesz Isten házában, és a hívő férfiak és nők ki lesznek vetve. Ne felejtsd el: a Szent Rózsafüzér és a Szentírás kezében; az igazság iránti szeretet a szívemben. Ne hagyd, hogy a hazugság győzzön. Hajlítsd meg térdeidet imára, mert csak így érhetsz győzelmet. Félelem nélkül előre! Ezt az üzenetet adom át nektek ma a Legszentebb Háromság nevében. Köszönöm, hogy itt találkozhatok még egyszer. Áldalak benneteket: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Maradj békében.

Mária üzenete "A kegyelmek rendkívüli esője hull rád" | Pedro Regis 2022. május 14

Drága gyermekeim, szeressétek az igazságot, és védjétek meg azt, ami Istené. Az igazság iránti szeretet hiánya sok férfit és nőt fog elítélni. Szenvedek amiatt, ami veled történik. Ne vonja el figyelmét az útról, amelyet mutattam neked. Istenben nincs féligazság. Ügyeljen arra, hogy ne tévesszen meg. Jézusom szeret téged. Halld Őt. Szabadságod van, de ne hagyd, hogy szabadságod kivezessen az üdvösség útjáról. Bűnbánattal fordulj el bűneidtől. Keresd Jézus Irgalmasságát a Gyónás Szentsége által. Én vagyok az Édesanyád, és szeretnélek boldognak látni már itt a Földön, majd Velem együtt a mennyben. Jelen pillanatban a kegyelmek rendkívüli esőjét okozom rátok. Félelem nélkül előre! Ezt az üzenetet adom át nektek ma a Legszentebb Háromság nevében. Köszönöm, hogy itt találkozhatok még egyszer. Áldalak benneteket: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Maradj békében.

2022. május 14., szombat

Szentlélek hívás minden napra

Szentlélek Úristen, Te az Atyától és Fiútól öröktől fogva származol, s az Atyával és a Fiúval egylényegű vagy. Te vagy a kegyelmek forrása, bőkezű adományozója. Jöjj el Szentlélek Úristen, töltsd be szívünket hétszeres ajándékoddal.
Szentlélek, az örök élet fénye és boldogsága - Jöjj el közénk !      
Szentlélek, Jézus Krisztus művének folytatója és megkoronázója  -  Jöjj el közénk !
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !

______________________________________________________________________


Jöjj Bölcsesség Lelke, taníts meg arra, hogy minden gondolatunkat és cselekedetünket egyedül Istenre irányozzuk.

Szentlélek, a bölcsesség és jó tanács Lelke -  Jöjj el közénk !
Szentlélek, a bűnök megbocsátója -  Jöjj el közénk !   
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !


Jöjj Értelem Lelke, hogy szent hitünk igazságait megértsük.

Szentlélek, az értelem és tudomány Lelke -  Jöjj el közénk !
Minden hitbeli tévedéstől - Ments meg minket,  Szentlélek!       
A te sugallataid megvetésétől - Ments meg minket,  Szentlélek!
A megismert igazság elleni tusakodástól - Ments meg minket,  Szentlélek!


Jöjj Jó Tanács Lelke, hogy minden ügyünkben és kételyünkben a helyest megismerjük, és a jót válasszuk.

Tarts távol tőlünk, híveidtől minden szomorúságot és kishitűséget – Kérünk, téged, hallgass  meg    minket!
Irányítsd minden gondolatunkat és szándékunkat a mennyeiekre - Kérünk, téged, hallgass meg minket!
Őrizz meg mindnyájunkat a te szent szeretetedben -  Kérünk, téged, hallgass meg minket!         
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !


Jöjj Erősség Lelke, hogy a szerencsétlenségben és bajban, a gonosz lélek és a világ kísértései között mindenkor Hozzád ragaszkodjunk.
Vigasztaló Lélek, -  Jöjj el közénk !
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !
Küldd el Lelkedet és életre kelünk! - És megújítod a földnek színét.
Jöjj Tudomány Lelke, hogy mindig tanításaid ösvényén járjunk.

A hamisság és kétszínűség szellemétől - Ments meg minket,  Szentlélek!
Szentlélek, az értelem és tudomány Lelke -  Jöjj el közénk !
A kevélység szellemétől - Ments meg minket,  Szentlélek!
Szentlélek Isten! -  Jöjj el közénk !

Jöjj Jámborság Lelke, hogy a jövőben buzgóbban szolgáljunk Neked, parancsaidat megtartsuk, és sugallataidat hűségesen kövessük.

Szentlélek, a jámborság és isteni félelem Lelke -  Jöjj el közénk !           
Szentlélek, az Anyaszentegyház kormányzója -  Jöjj el közénk !   
Szentlélek, a Szentatya tanításának őre -  Jöjj el közénk !
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !

Jöjj Istenfélelem Lelke, hogy Isten jelenlétéről mindig és mindenütt megemlékezzünk, és elkerüljük, ami megbántása volna.

Taníts meg minket imádkozni és imádkozz bennünk, -  Jöjj el közénk !      
Segíts egymást szeretnünk és elviselnünk, -  Jöjj el közénk !
Te légy örök jutalmunk, -  Jöjj el közénk !
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !
_____________________________________________________________________

Mennyei Király, Vigasztaló,
igazságnak Lelke,      
ki mindenütt jelen vagy     
és mindeneket betöltesz,  
minden jónak kútfeje és az életnek megadója,    
jöjj el és lakozzál mibennünk,     
és tisztíts meg minket minden szennytől,   
és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

(Görögkatolikus liturgiából)

Szentlélek, az Atyának és Fiúnak közös szeretete és boldogsága -  Jöjj el közénk !       
Az Úr Lelke, aki mindeneket megtöltesz, -  Jöjj el közénk !
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !
Küldd el Lelkedet és életre kelünk! - És megújítod a földnek színét.