2009. június 5., péntek

Nagyfalui üzenet, 2009. június

”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!” - 7. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és ünnepnapi evangéliumokat! (Mt. 28,16-20;15,1-17; Mk. 14,12-26; 4,26-41; 5,21-43; Mt.16,13-19).
Havi mottó:„Uram, tégy engem a Te békéd eszközévé!
Havi imaszándék: azért engesztelünk, hogy béke legyen a szívünkben, a családunkban, a nemzetek között, a vallások között és az egész világban!
Konkrét feladatunk: minden nap elvégezhetjük a Medjugorje-i rózsafüzért (Hiszekegy, 7 Miatyánk, 7 Üdvözlégy,
7 Dicsőség), azért, hogy legyen erőnk békét vinni a békétlenek közé!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 júniusában
            „Szeretteim! Örülök annak, ha rendszeresen elzarándokoltok az Általunk kiválasztott Szent Helyekre, ahol – ha nyitott a lelketek rendkívüli kegyelmekben részesülhettek. Ebben a hónapban, lélekben Medjugorjé-ba viszlek el titeket.
Mit tanulhattok a medjugorjei látnok gyerekektől, mielőtt és miután Mária megjelent nekik?
Ők gyakorolták a vallásukat! Rendszeresen jártak a szentmisére, gyóntak, áldoztak és a csalájaikban imádkoztak. Mária megjelenése után, ők, az Égiek üzenetét nemcsak elfogadták, hanem a szívükbe fogadva élték is azokat. Felajánlották magukat egyénileg és családostól is Mária szolgálatára. Megtanulták a szeretet konkrét gyakorlását otthonaikban és azokkal a zarándokokkal, akikkel naponta találkoztak. Mária felkeltette a látnokok szívében a vágyat, hogy folyamatosan Isten jelenlétében éljenek. Megértették a kiválasztott gyerekek, hogy a kegyelem idejét, amely hamarosan lejár, nagyon komolyan kell venni. A látnokok örömmel vállalkoztak arra, hogy naponta hosszabban imádkozzanak, kenyéren és vízen böjtöljenek és csak a jóban menjenek előre. Nemcsak egyénileg, hanem közösségileg is megtanulták a lelki életet a rendszeres találkozások által. Ezáltal formálódtak hiteles tanuságtevő apostolokká. Máriával együtt dolgozva, felvállalták az Egyház és az egész emberiség újraevangelizálását. A látnokok felajánlották Máriának azt a legfájdalmasabb érzést is, amikor az Egyház emberei tették próbára őket. Ők elfogadták az Egyház tartóztkodó viszonyulását, bölcs várakozását addig, ameddig az égi üzenetek véget érnek. A látnokok a lelki tapasztalataikról rendszeresen tanúságot tettek! Csodálták és szerették Máriát, aki átvette a plébániájuk és az egész emberiség lelki életének formálását. Mária évtizedeken át türelmesen vezette a látnok gyerekeket és általuk azokat a személyeket, akik megnyíltak az égi üzenetek előtt! A kiválasztott gyerekek meggyőződtek arról, hogy Isten az egész emberiséget végső döntés elé állitotta, vagy megtér Istenhez, vagy nem lesz jövője! Ők komolyan vették Mária konkrét tanácsait: otthonaikban házi oltárt készítettek, használták a szenteltvizet, a tömjént, maguknál megáldott tárgyakat viseltek és a házukban értékelték a megáldott kereszteket és szentképeket. Ők vállalták az üzenetek miatt a támadásokat, rágalmakat, meghurcolásokat, az életük keresztútját,… Jézus és Mária iránti szeretettből. A látnokok azért is hisznek mélyen az üzenetekben, mert azok elsősorban az ő életüket, és mások életét is megváltoztatták. Boldogan szemlélték a lelki gyümölcsöket: a tömeges megtéréseket, gyógyulásokat, a hatalmas zarándok csoportokat… A legszebb lelki gyümölcs a szívetekben és mások szívében is a szívbéke!!! A látnokokat az a tiszta szándék vezérli felajánlott életükben, hogy az emberiség a földi és az örök bűntetéstől megmeneküljön és az Új Világba kerüljön.
Én a Szentlélek, azt mondom nektek, ne azt fürkésszétek kíváncsian, hogy mi van a látnokok által kapott titkokban, hanem éljétek meg a lehető legjobban Jézussal és Máriával életetek jelen pillanatát. Ezen az úton haladva, bármi is fog történni veletek, a javatokra, megtérésetekre, üdvösségetekre fog válni. Én a Szentlélek, személyesen kérlek benneteket, hogy különösen ebben a hónapban, minden nap imádkozzatok a Medjugorjéban szolgálatot teljesítő papokért, a látnokokért, az oda menő zarándokokért, hogy az Égiek egyedi, csodálatos terve mindenkivel megvalósuljon.
Most, nektek, engesztelőknek azt mondom, hogy értékeljétek és szeressétek a Szentháromság hegyét, vállaljatok a lelki közösségetekért minden áldozatot, éljétek meg jól a hosszúnak tűnő várakozást és engesztelést, tanúljátok meg a lelki élet alapelemeit, hogy valóban boldogok legyetek és boldoggá tehessetek másokat is. A jövőre nézve, örömmel mondom nektek, hogy hamarosan el fog jönni az a „szent idő”, amikor az egész Egyház és az egész emberiség kimondhatatlan hálával fog leborulni „az egész emberiség Anyjának”lába elé, hogy megköszönje Neki mindazt, amit évtizedeken és évszázadokon át tett gyermekei földi és örök jövője érdekében! Megáldalak titeket a szívbéke legnagyobb ajándékával!!!”
            
Szűz Mária rendkívüli üzenete - 2009 június
            Kedves engesztelő Gyermekeim! Szomorúan jelentem be nektek, a Nagy Figyelmeztetés előtt, egyik legnagyobb bűntetésen megy át az emberiség, azért, mert többségben sem a nagyok, sem a kicsik nem hallgattak a bűnbánatra való felhívásomra. Ti, akik Hozzám tartoztok, minden nap kérjetek Istentől bocsánatot, azok nevében, akik a világ különböző részein tömegesen halnak meg. Imáitok, böjtjeitek… mellett felajánlott szenvedésetek a legértékesebb, amivel segíthettek nekik, hogy legalább a kárhozattól megmeneküljenek. A halálos betegségben levők testének a megmentéséért már nem tehetek semmit. Ti, akik engedelmeskedtek Nekem, ne féljetek semmitől! Meg fogjátok tapasztalni, Istennek van ereje, hogy megmentsen benneteket! Ti, enyéim, a haláltól se féljetek, mert, akik bűnbánó lelkülettel rendelkeztek, halálotok után egyenesen a mennyei Atya ölelő karjaiba fogtok kerülni.
Bejelentem nektek a nagy örömhírt: készüljetek fel, mert a Szentháromság hegyén, a gyógyító forrás hamarosan meg fog indulni és általa a bűnbánatot tartó emberek sokasága fog meggyógyulni gyógyíthatatlan betegségekből. Örömmel mondom nektek, elérkezett az idő, hogy annyi próbatétel után, Isten megdicsőítse magát bennetek és általatok!!!  Látni fogjátok, hogy senki a világon nem fogja megbánni, hogy Mellettünk döntött. De azt is tudomásotokra hozom, hogy akik Isten ellen vagy Isten nélkül élnek és nem akarnak bűnbánatot tartani, a bűneik miatt az igazságosan megérdemelt büntetés gyümölcseit aratják le! Vigyázzatok, mert jelenleg a világban lévő bajok miatt a Gonosz Lélek Isten ellen akar hangolni titeket! Tudnotok kell, a világban lévő rossz miatt nem az Isten a hibás, hanem a bűneihez ragaszkodó ember, aki a Gonosz Lélekkel együttműködik. Eljött az idő, amikor enyéim szomorúsága, határtalan örömmé és a bűnös emberiség múlandó öröme kimondhatatlan szomorúsággá fog változni! Újra csak azt mondom enyéimnek, ne féljetek, nézzetek az Égre, mert elérkezett megdicsőülésetek várva várt szent pillanata!
            A Szentháromság, Általam aki a Remény Anyja vagyok , áld meg benneteket az Istenbe vetett határtalan bizalom kegyelmével!!!

Ft. Csilik János: A medjugorjei jelenésekről

Medjugorje -1981- Bosznia-Hercegovina *** „Én vagyok a Béke Királynője!”
Medjugorje világcsoda! Sokan, ezzel az egy szóval minősítik azokat az eseményeket, amelyek 1981 június 24-én, ebben a kis hercegovinai falucskában kezdődtek. Medjugorje, a mostari püspökséghez tartozó, ferencesek által vezetett egyházközség. A világ minden tájáról érkeznek oda látogatók, kiváncsiskodók, zarándokok. Az ott lejátszódó események az egész Egyház életére áldásos hatást gyakorolnak.
Kik voltak a látnokok a Szűzanya első jelenésekor? Vicka Ivankovic (szül.1964 júl.3) 16 éves a jelenéskor és textilipari tanulmányokat végzett. Mirjana Dragicevic (szül.1965 már.18) 16 éves a jelenéskor és a szarajevói egyetem agronómiai szakán tanult. Marija Pavlovic (szül.1965 ápr.1) 16 éves a jelenéskor és fodrászatot tanult. Ivan Dragicevic (szül.1965 máj.25) 15 éves a jelenéskor és Mostárba járt iskolába. Ivanka Ivanovic (szül.1966 ápr.21) 15 éves a jelenéskor és Mostárba járt iskolába. Jakov Colo (szül.1971 jún.3) a legfiatalabb a látnokok között. A látnokok mindannyian Bijakovici-ben születtek és a családjukkal együtt hitüket gyakorló katolikusok.
Mikor és hol kezdődtek a Szűzanya jelenései? 1981 június 24-én, 18 óra tájban, hat plébánibeli fiatal a Cranica hegy lábánál, Podbrdóban, egy csodálatos szépségű Édesanyát pillantott meg, gyermekkel a karján. Mindjárt arra gondoltak, hogy a Szűzanya, de félelmükben és zavarukban nem merték megközelíteni. A következő napokban a gyerekek jelet kértek és kaptak a Szűzanyától. A helyi plébános fra. Jozo Zovko kikérdezte a gyerekeket az elmúlt napok eseményeiről. A hatodik napon orvosi vizsgálat alá vetették Mostárban a gyerekeket és megállapítást nyert, hogy valamennyien egészségesek az elméjükben. Ezután az első csodás gyógyulás is megtörtént. Amikor különböző akadályokat gördítettek a látnok gyerekek és a nép elé, hogy ne menjenek a jelenés helyére, a Szűzanya megjelent az otthonukban, a mezőn és üzeneteket adott nekik. A plébános a zarándokokat a templomba irányította, hogy ott imádkozzák a rózsafüzért és ünnepeljék az Eucharisztiát. A Szűzanya megjelent a látnokoknak a templomban is, azután a plébánia egyik szobájában és a látnokok tartózkodási helyén, bárhol voltak.
Melyek voltak a Szűzanya üzenetei? Az üzenetek két csoportra oszthatók. Az egyik csoport általános jellegű: az imára, a békére, a hitre, a megtérésre, a böjtre… vonatkoznak. „Békének kell uralkodnia a szívetekben, Isten és ember, ember és ember között” – mondta többször Szűz Mária. Ő kijelentette „Én a Béke Királynője vagyok!” „Az élő hit által vagyunk képesek befogadni és megvalósítani a békét!” A Szűzanya, a bűnbánatra, a gyakori gyónásra hív meg, hogy a szívünk megtisztítása által megkapjuk a szívbékét és a béke építői legyünk a családban és a közösségünkben. „Minden családnál legyen családi oltár és közös ima!” Hétfőn, szerdán és pénteken a Szűzanya böjtöt kért kenyeren és vizen , hogy ezáltal uralmat nyerjünk a testünk felett, és megszabaduljunk a bűn rabságából. A Szűzanya szerint a béke a legnagyobb ajándék a Földön, amelyet az élő hit, a szív megtérése, a személyes ima és a konkrét böjt által szerezhetünk meg. A másik csoport a plébániához intézett üzeneteket képezik. A Szűzanya megmutatta a Poklot, a Mennyországot és a Tisztítótüzet a látnokoknak.
Mit tudunk a Szűzanya által adott titkokról? Összesen 10-et közöl a látnokokkal! Ezeket nem tárhatják fel a Szent Szűz engedélye nélkül. Amiket elmondhattak: a titkok a helyi és az egyetemes Egyházra leselkedő csapásokra és a „Nagy Jelre” vonatkoznak. A „Nagy Jelet” figyelmeztetések fogják megelőzni. A büntetéseket lehet csökkenteni imával és bűnbánattal.
Melyek voltak a jelenéseket kísérő jelek? A Nap játéka; a Krizsevac-on a kereszt fényoszloppá változott, majd helyébe egy fénylő leányalak lépett Szűz Mária; az égbolton megjelent a „MIR”-béke szó fényalakban, stb. „Ezek a jelek a ti hitetek megszilárdítására szolgálnak, amíg el nem küldöm a maradandó jelet” – mondta a Szűzanya. Ami az események hitelességét illeti, addig, ameddig a jelenések nem fejeződnek be, az Egyház vizsgálja az üzeneteket és figyeli a lelki gyümölcsöket.