2013. október 3., csütörtök

P. Edward McIlmail LC : A rekordaratás

Evangélium Lk 10,1-12Ezek után az Úr kiválasztott más hetvenkettőt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni készült. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásra. Menjetek! Úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit ne üdvözöljetek. Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll békességetek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ott abban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert a munkás megérdemli a maga bérét. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket s hirdessétek: Közel van hozzátok az Ist en országa! De ha betértek valamelyik városba és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára és mondjátok: Még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de azért tudjátok meg: Közel van az Isten országa. Bizony mondom nektek: Szodoma sorsa könnyebb lesz azon a napon, mint azé a városé.
Bevezető ima: Uram Jézus, köszönöm, hogy ismét beszélhetek veled és meghallgathatlak. Tudom, hogy vágyakozol velem tölteni ezt az időt. Órákat vársz a tabernákulumban és reménykedsz, hogy barátaid közül valaki meglátogat. Mindig van mit mondanod számunkra, ha végre hozzád fordulunk, ezért kérlek, segíts nekem, hogy ne legyek szétszórt és osztatlan figyelemmel hallgassalak téged.
Kérés: Add kegyelmedet, hogy alázatosan elfogadjam utasításaidat!
1. Az aratás. A Szentlélek állandóan dolgozik a lelkekben, megérinti őket és hat bennük, hogy Istenhez forduljanak. Megérint, ha a szentírást olvassák, vagy a prédikációt hallgatják. Beszél hozzájuk a mindennapokban adódó alkalmakkor. De van még valami, amire szüksége van, hogy elérje a lelkeket: minket használ fel. Felhasználja példánkat, szavainkat, másokhoz való kötődésünket. Ezért beszél így az Úr, hogy az aratnivaló sok, ami arra vár, hogy learassák. Az aratás sok munkával jár és időigényes. Amit nem aratnak le idejében, tönkremegy. Melyik aratásánál akarja az Úr, hogy vele legyek? Talán egy szerelmes párnak van szüksége hitbeli elmélyülésre. Talán egy beteg rokonomat kell lélekben felkészítenem a halálra. De egy fiatalnak is lehetnek nehézségei, és szorulhat a tanácsomra, hogy megtalálja a helyes utat. Ők mind az én segítségemre várnak. Készen állok, hog y rajtuk segítsek?
2. Teljes munkaidőben dolgozni. Amellett, hogy mindannyian meg vagyunk hívva egy feladatra a keresztség által, kellenek olyan emberek, akik teljes életüket az evangelizációnak szentelik. Papok, szerzetesek, Isten által megérintett férfiak és nők alapfeltételei az Egyház felépítésének, és az evangélium terjesztésének életük bizonysága által. Különösképpen szükségünk van papokra, akik az Eucharisztiát ünneplik és számunkra a bűnbocsánat szentségét kiszolgáltatják. A Szentlélek új hivatásokat ébreszt, és gyakran rá van utalva a mi segítségünkre, hogy művét véghez tudja vinni. Együtt működök-e a Katolikus Egyházzal ebben a döntő feladatban? Támogatok-e valakit, akinek hivatása van? Jót mondok-e a papokról és szerzetesekről? Kész vagyok-e arra, hogy lányomat, fiamat, testvéremet elengedjem, ha követni akarja a hívást? Tudatában vagyok-e, hogy az a hivatás, amit én ma támogatok, később abban segíthet, hogy gyermekeim vagy unokáim lelke megmeneküljön?
3. Fontosak a részletek. Jézus pontos utasításai jelzik, hogy számára fontosak a részletek. Urunk semmit nem bízz a véletlenre. Van egy rendszer, ami szerint evangelizál, és rendkívül fontos, hogy apostolai a lehető legpontosabban kövessék ebben. Itt válik nyilvánvalóvá, hogy Jézus műve az evangelizáció és országának felépítése. Ő az, aki a szabályokat felállítja. Ez az elv érvényes az élet többi területére. Ezért vannak szabályok a házasság előtti és utáni magatartása. Vannak irányvonalak, amik szerint az üzletemberek ügyfeleikkel, beosztottjaikkal bánnak. Úgy gondolom, hogy ez rám nem vonatkozik? Úgy élem-e meg a hitemet, ahogy az nekem tetszik, vagy Krisztushoz igazodom?
Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts nekem, hogy mindig a Te akaratodat teljesítsem és ne a hangulatom vezéreljen! Segíts felismernem, hogy a közös munka hozzá tartozik keresztény életemhez és segíts abban, hogy türelemben és alázatban növekedjek!
Elhatározás: Ma a hivatásokért fogok imádkozni és felajánlok ezért a célért valamit. Legalább egy emberrel élőszóban vagy e-mailen keresztül elbeszélgetek a hivatások értékéről.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Van egy nagy tévhit arra vonatkozólag, hogy mitől lesz egy férfi vagy egy nő szent az Én Szememben

2013. október 2. szerda, 22:15
Drága szeretett leányom, van egy nagy tévhit arra vonatkozólag, hogy mitől lesz egy férfi vagy egy nő szent az Én Szememben.
A világon sok ember találja nehéznek a Keresztény Hit gyakorlását, amikor imádkozásra kerül a sor. Oly sok jó és jószándékú embernek esik nehezére nyugodtan leülni és békésen elmélkedni Nagy Tanításaimról, amely azért adatott a világnak, hogy az emberek megértsék, mi az elvárás velük szemben. Nekem nincsenek nagy elvárásaim. Én nem kényszerítem a lelkeket arra, hogy órákat szenteljenek Rám és töltsenek Előttem, és mégis Én annyira boldog vagyok, amikor az alázatos lelkek ezt megteszik – de ez egy ritka dolog.
Így szeretnék Én egy bensőséges kapcsolatot teremteni Isten minden gyermekével. Én csak kicsiny hangotokat szeretném hallani, mely Engem hív, amikor meg szeretnétek osztani Velem személyes gondolataitokat, bánataitokat, örömötöket, gondjaitokat, kudarcaitokat és Irántam való vágyakozásotokat, hogy Jelenvalóvá tegyem Magamat számotokra, és hogy Jelenlétemről megbizonyosodjatok.
Mint még soha ezelőtt a világ történetében, Isten most meg fogja engedni, hogy Ő Rajtam, Egyetlen Fián keresztül érzékelhető legyen azon lelkek számára, akik keresik Őt. Isten, az Atya, a Legmagasságosabb Ereje által Én még a legegyszerűbb, a legméltatlanabb, a legösszezavartabb, a legjobban meggyötört lelkek elé is eljövök, hogy megadjam nekik azt az Ajándékot, hogy bizonyságot nyerjenek Jelenlétemről. Hogyan tudom ezt megtenni? Hogyan fogjátok tudni, hogy Én beszélek veletek? Először is a megtérés könnyeivel töltelek el benneteket. Amint átélitek Keresztre feszítésemet nagy szomorúságot kezdtek majd érezni. Az életet az Én Szemeimen keresztül kezditek majd látni, még a mindennapi helyzetekben is. Vonzódni fogtok azokhoz, akiket már eltöltött a Szentlélek az Ő ajándékaival.
Én nem azokat választom, akikről ti azt hiszitek, hogy méltóbbak, szentebbek, áldottabbak, fegyelmezettebbek, mint ti vagytok. Én csak azokat választom, akik teljes alázatossággal járulnak Elém, és önként lemondtak a saját akaratukról, hogy így az Én akaratom megvalósulhasson.
Ha ti valóban szerettek Engem, akkor meg fogjátok tudni, hogy mi az igazi béke. Ha valóban szerettek Engem, akkor ezt fogjátok mondani Nekem:
„Jézus, a Te Akaratod minden, ami számít. Az én szabad akaratom a Tied. Tégy vele, amit szeretnél!”
Amikor a lelkek ezt mondják Nekem, akkor ők az Én hűséges szolgáim, és általuk meg tudom menteni a maradékot is, azokat, akik túl makacsok ahhoz, hogy felismerjék a Velem való egység értelmét.
Én sok mindent megtehetek és sok csodát tehetek, amikor a szabad akaratot, amit Atyám adott minden egyes embernek, felajánlják Nekem, az Ő Fiának. Ez a legnagyobb erő, ami meg fogja semmisíteni a fenevad erejét, amikor ő hatalomra jut. Jöjjetek Hozzám, és ajándékozzátok szabad akaratotokat Atyámnak, hogy szabadságot hozhasson az emberi nemnek. Kérlek, imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat eme különleges imáját:
A Keresztes Imahadjárat 123. imája: A szabad akarat Ajándéka Istennek
Drága Jézus, hallgasd meg egy legméltatlanabb lélek imáját, és segíts nekem, hogy Téged egyre jobban szeresselek. Szabad akarattal felajánlom Neked ezt az Ajándékot, drága Jézus, hogy így alázatos szolgáddá válhassak, és továbbra is engedelmes maradjanak Isten Akaratának.
Az én akaratom, a Te Akaratod. A Te Parancsod azt jelenti, hogy Én engedelmeskedem minden kívánságodnak.
Az Én akaratom a Tied, hogy tégy vele azt, ami szükséges azért, hogy megments minden embert világszerte, akik elszakadtak Tőled.
Neked adom ezt az Ajándékot, amit születésemkor kaptam, a Te Legszentebb Szolgálatodra. Ámen.
Minél jobban kezdtek megismerni Engem, annál jobban meg fogtok érteni két dolgot: Tanításaim soha nem változnak. Én minden lelket szeretek.
Jézusotok

Problémák a Normafa körül?

A Normafa rendezési tervében szerepel a Szent Anna réten építendő engesztelő kápolna, ezért érdekes számunkra, ami a rendezési terv körül történik. Most környezetvédő aktivisták megtámadták a rendezési tervet, mert az szerintük 3 hektárnyi erdő kivágásával járna. Valóban igaz ez?

"A Facebook-csoport oldalán közzétették a Belügyminisztérium terveit a Normafa átalakításáról. A csoport a térkép alapján kiszámolta, hogy körülbelül 3 hektáron kellene megtisztítani a Normafán az erdőt a tervezett sípályák, felvonók és bobpálya kialakításához.
„A parlament természetvédelmi bizottságának hosszas könyörgésére kiadta a minisztérium a Normafa fejlesztési terveit. A BM térképén még véletlenül sincsen lépték ábrázolva. Ez nem vette el a kedvünket attól, hogy kiszámoljuk, a Normafa mekkora erdőterületet érinti a beruházás. A számoláshoz a műholdkép léptékét vettük alapul. A számok nem egzaktak, de a nagyságrendet jól mutatják” – írták az oldalon a csoport tagjai.
A területen a következőkkel számoltak: A nagyfelvonóra (székes) 10 méter szélességben favágás, a kisfelvonókra (valószínűleg csákányos, vagy tányéros) 5 méter szélességgel. A pályákra 15 méter széles irtást kalkuláltak, a széles pályára 40 méter széles irtással, a dupla pálya alsó szakaszára 20 méterrel. Eszerint felvonó és pályahosszok a szélességgel - felvonók és pályák jobbról balra haladva a térképen: 754*10 = 7540 - Nagyfelvonó, 257*5 = 1285 - Nagyfelvonó melletti tányéros felvonó, 130*5 = 650 - Széles kispálya tányéros felvonó, 200*5 = 1000 - Dupla pálya tányéros felvonó.
 .A számítás alapjaTovábbá: 257*15 = 3855 - Nagypálya melletti kispálya, 114*40 = 4560 - Széles pálya, 142*15 = 2130 - Dupla pálya alsó rész, 171*15 = 2565 - Dupla pálya felső rész, 200*20 = 4000 - Dupla pálya közös szakasz, 1000*5 = 5000 - Nyári bobpálya alatti terület. Azaz összesen 32 ezer 585 négyzetméter.
A csoport aláírásgyűjtést is indított a Normafa megmentéséért a Peticiok.com-on.
Mint arról beszámoltunk, 238 igen, 38 nem szavazattal és 4 tartózkodás mellett hétfőn elfogadta a parlament a Normafa Park fejlesztését lehetővé tevő törvényt. A kormány szándéka szerint megalapozza egy európai színvonalú sportkomplexum kialakítását, de nem változtatja meg országos érvénnyel a természetvédelmi, erdővédelmi és építésügyi szabályokat, csak kifejezetten a Normafa területére enged eltérést. A szánkó- és sípályák különválasztását, új liftek építését, parkolók kialakítását ígérő átfogó terv ötmilliárd forintból valósulna meg. A kormány szerint a törvény megteremti a lehetőségét a műemléki védettségű Fácán Vendéglő felújításának és legfeljebb 10 százalékos bővítésének, valamint egy új, legfeljebb 500 négyzetméteres, „hitéleti rendeltetésű épület" felépítését Anna-réten.
A XII. kerület szerint majd csak lesz terv
Váczi János, XII. kerületi alpolgármester szerint a Facebook-bejegyzés szerzőjének nem tűnt fel, hogy a sípályákat jelző vonalak nem erdőben, hanem egy olyan réten vannak, amit több mint 100 éve sízésre használnak telente a budapestiek. Hozzátette: a Hegyvidéki önkormányzat már elindította azt a Natura 2000 hatásvizsgálatot, amely az azt kiegészítő további környezetvédelmi hatásvizsgálatokkal együtt a lehető legszigorúbb környezetvédelmi feltételeket fogja meghatározni a Normafa lehetséges rehabilitációja során. Ezeknek a vizsgálatoknak és az azt követő megvalósíthatósági tanulmánynak (amely meghatározza a tervezett lesiklópályák pontos nyomvonalát) a megismertetése után a XII. kerületiek helyi népszavazáson dönthetnek majd arról, hogy lesz vagy nem lesz fejlesztés a Normafánál.
(Tenczer Gábor, index)