2014. január 14., kedd

Mind meghalunk?

Bergoglio konkubinátusban élők gyermekét keresztelte meg

Bergoglio 2014. január 12-én a hagyományosan a Sixtusi kápolnában történő keresztelés során egy olyan pár gyermekét is megkeresztelte, akik csak polgári házasságot kötettek. Bergoglio a nagy „média-esemény” során összesen 32 pár gyermekét keresztelte meg.
Bergoglio-nak irigylésre méltó érzéke van ahhoz, hogyan kell bánni a médiával. Egyetlen gesztusa sem véletlen, minden előre kitervelt. Ezt saját maga erősítette meg pár napja, amikor papamobiljával a Szent Péter téren furikázva, hirtelen maga mellé hívott egy papot ezekkel a mindenki által hallható szavakkal: „Ez a kép most az egész világot be fogja járni.”
Hogyan lehetséges azonban az, hogy Krisztus földi helytartója számára nyilvánvalóan érdektelen részlet, hogy egy pár, akinek ráadásul gyermeke van, összeházasodott-e vagy sem? E gesztusával megint a „nyitás” és a „mégis irgalmas” szólamnak az egyház rendjébe való beágyazását akarja demonstrálni? Ez a pápai [?] gesztus a hűségben és a világ gúnya ellenére önmegtartóztatóan élő emberek számára tőrdöfést jelent. És a rendezetlenségben élőket tényleg állapotuk rendezésére ösztönzi? Vagy nem érzik ezek sokkal inkább úgy, hogy az amúgyis meglévő meggyőződésük csak megerősítést nyert, miszerint minden relatív, és ezért nyugodtan a hasznosabbat, a kellemesebbet lehet választani?
     Ez a gesztus csak arra jó, hogy „pápai [?] áldással” megszilárdítsa a bűnös életformát. Legalábbis eddig egyetlen eset sem ismert, ahol a pápai [?] irgalmasság a rendetlenségben élő embereket az egyház istenadta rendjébe visszavezette volna.
Vagy Bergoglio szerint a Szentírásnak a szexualitásról, a gyermeknemzésről és a házasságról, illetve házasságtörésről szóló tanításai már nem érvényesek? (Lásd: Mt 15,19; Mt 5,25-28; Mt 19,5-6; Jn 4,15-16; Zsidó 13,4)
A Messe in Latino honlap így kommentálta az esetet:
     Mit tesz azonban Róma püspöke? Éppen azon a napon, melyen az új rítus szerint az olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből Péter következő szavait idézi: »Péter így kezdte beszédét: „Valóban el kell ismernem, hogy az Isten nem tesz a személyek közt különbséget, mindenki kedves előtte, aki féli, és az igazsághoz igazodik, bármely nép fia is”« (Apcsel 10,34-35), Ferenc pápa [?] a világ elé áll mint az, aki többet és jobban tudja, mint Péter, vagyis, hogy Isten mégis „a személyre néz”, és Istennek egyszerűen mindenki „kedves”, és kész. A folytatást, hogy az kedves számára, „aki féli és az igazsághoz igazodik”, egyszerűen kihagyja, ahogy ez a zsinat utáni időkben szokássá vált, amikor is az állítólagos „isteni” és ezért nagy, valójában azonban nagyonis emberi és kis „szeretet” és „irgalmasság” nevében mindent amputáltak és megrövidítettek, ami figyelmeztetésként, rendreutasításként volt értelmezhető. Ezek után csak arra a merész következtetésre lehet jutni, hogy van egy „jobb”, mint Krisztus, nevezetesen Ferenc pápa [?]. Miért kellett ennek a nyilvánosan bűnben élő párnak a gyermekét éppen a pápának [?], ráadásul futó kamerák előtt megkeresztelnie? Honnan ez a privilégium, amikor mindig különleges kegynek számított, ha valakit a pápa keresztelt meg? Miért nem egy pap keresztelte ezt a gyermeket, aki figyelmezteti a szülőket, hogy előbb kössenek érvényes házasságot? Ez egészen biztosan nem véletlen!
Megint hamis jelzések járják körül a földet, megint a nem, vagy vallásukat alig gyakorló katolikusok veregetik egymás vállát, és egymásnak gratulálnak, hogy végre van valaki, a pápa [?], aki úgy csinálja, ahogy ők mindig is tudták és akarták. Hiszen Bergoglio gesztusai nincsenek elrejtve, sőt, úgy tálalja őket, hogy mindenki értsen belőlük. És mindenki meg is értette e harminckettedik pár jelenlétének jelentőségét, aki mögött a másik 31 házaspár érdektelen statisztává süllyedt. És a normalisták nagy felhajtással megint azt fogják nekünk bemagyarázni akarni, hogy a pápa [?] valójában mit is akart ezzel mondani, de mindenekelőtt ezen esemény jelentőségét fogják tagadni, és makacsul azt fogják állítani, hogy az ebből eredő negatív következmények természetesen ellent mondanak a pápa [?] szándékának!
     Már nem lehet „ezt a pápa nem így gondolta” és „ezt a pápa nem így akarta” tirádát hallgatni. Ezek valóban azt a képet akarják festeni egy pápáról [?], aki nem tudja, hogy mit mond, és nem tudja, mit csinál? Mivel Ferenc pápa [?] pont az egyház ellenségeinek oldaláról kapja a legnagyobb tapsokat, fel lehet tételezni, hogy ő pont ezeket a tapsokat, elismeréseket keresi. Milyen árért? Vajon Isten dolgának és az emberek üdvének mely nyereségéért?
Prato püspöke, Fiordelli püspök 1958-ban egy levélben súlyos bűnnek nevezte, ha egy katolikus csak polgári házasságot köt, és egyházjogi szankciókat vetett ki egyházmegyéjében az ilyen hívekre. Aki csak polgári házasságot köt, azt az egyházi közösség szemében olyan nyilvános bűnösnek kell tartani, aki konkubinátusban él. A püspök ezzel két megkeresztelt embert akart jó útra téríteni. Ezek azonban becsületsértés és rágalmazás miatt feljelentették a püspököt, akit a házasság védelméért és püspöki kötelességeinek teljesítéséért 1958. márciusában egy polgári bíróság pénzbüntetésre ítélt. Az egyházon kívüliek, mindenekelőtt a szabadkőművesek, a szocialisták és kommunisták ujjongtak. XII. Pius pápa tiltakozásként ezen inzultus ellen és Fiordelli püspök támogatására lemondta a március 12-re tervezett ünnepélyes szertartásokat, melyeken az egész diplomáciai testületnek jelen kellett volna lennie.
Fiordelii püspök elítélése után bemutatott első szentmiséjén tartott prédikációjában a dugig teli templomban ezt mondta: „Ha valaki azt gondolná, hogy püspökötök ezután a fájdalmas esemény után hallgatni fog, az súlyosan téved. – Felszentelésem napján az engem szentelő püspök vállaimra tett egy nagy evangéliumos könyvet, és ezt mondta nekem: „Vedd az Evangéliumot! Menj és hirdesd a rád bízott népnek! Te nem fogod a fényt sötétségnek nevezni, és a sötétséget sem fénynek. Te nem fogod a jót rossznak, és a rosszat jónak nevezni.”
     Majd a püspök még ezt is mondta híveinek: „Nem fogom az ateista, elnyomó és embertelen marxizmust soha jónak nevezni: mindig rossznak fogom mondani.” – Ezzel egészen mást mondott, mint Loris Capovilla kúriális érsek, XXIII. János pápa egykori személyi titkára, akit Ferenc pápa [?] most fog bíborossá kreálni.

(forrás: www.katholisches.info – 2014. január 14.)

Hamarosan lángokban áll a világunk! Szemelvényezés az európai látnok által kapott üzenetekből

A kivégzések, az eutanázia, a terhesség-megszakítás és az öngyilkosság2011. július 15. péntek; 17:30

Leányom, amikor gyermekeim szeretetet éreznek a szívükben, akkor biztosak lehetnek abban, hogy a lelkükben Én is jelen vagyok. Szeretetem erőt ad gyermekeimnek, akkor, amikor ezt a legkevésbé várják. Ez még a legnagyobb bűnösökre is érvényes, akiknél a kemény külső nagyon gyakran egy érzékeny szívet takar.

Minden egyes személy a földön, egy gyermek, – Isten, az Atya teremtménye. Ezért minden személyben ott van a fény, habár ez olykor nagyon halvány, mert a lelkek a sötétséghez vonzódnak. Mindamellett az Én Világosságom jelen van bennük, hiszen nélküle teljes sötétségben lennének, amelyben nem tudnának tevékenykedni. Amikor a lelkek a sötétség félelmetes állapotába kerülnek, akkor gyakran az öngyilkossághoz folyamodnak. Ez azért van így, mert, lelki és szellemi gyengeségeik miatt, a sátán ellopja lelküket és meggyőzi őket arról, hogy vessenek véget az életüknek. Sok követőm nem érti ezt az állapotot, hogy hogyan lehetséges az ilyen sötétség a lelkekben. Ezért sokat kell imádkozniuk ezekért a gyermekekért, akik a kétségbeesés ilyen állapotába kerülnek.

Isten, az Örök Atya, mindörökké irgalmas, és mindig segíteni fog ezeknek a lelkeknek, akik közül sokan olyan nagyon szenvednek, hogy már nem teljes az elméjük ítélőképessége. Halálos bűnt csak akkor lehet elkövetni, amikor egy bizonyos személy teljes, ép elmével rendelkezik, tiszta szándékai vannak és tudatában van annak, hogy amit tesz, az helytelen. Tehát ne úgy vegyétek, hogy az ilyen lelkek teljesen el vannak veszve, mert ők nem tudják, mit cselekszenek.

Vegyétek tudomásul, hogy az eutanáziát Atyám helyteleníti, és nem tűri el, mert egy ember sem veheti el tudatosan a másik életét. Atyám Nevében, semmilyen okot sem lehet ennek igazolására előhozni. Toleranciát talán egyedül az emberséges bánásmód mellett szóló érvvel szemben lehet mutatni, egy ilyen tett megítélésében, de senki – kivéve a Mindenható Atyát -, sem dönthet, a halál dátuma felöl, mert erre az ember nincs feljogosítva. Sohasem lesz azzal a hatalommal felruházva, hogy elkövethesse ezt a halálos bűnt.

Az emberek mindenféle mentségeket hoznak fel arra, amikor egy másik ember életét elvették, de ezek közül egyetlen egy sem, semmiféle körülmény sem adhat igazolást arra, hogy elfogadható legyen. Ez úgy a kivégzésekre, mint a terhesség-megszakítás bűnére, és az eutanáziára is érvényes.

Most mindannyian üljetek le és gondoljatok arra, hogy nehéz ítélet vár rátok, ha Atyám legszentebb törvénye ellen vétkeztek: Ne ölj! Ne feledjétek, hogy csak egy Isten van, és csak Ő dönthet arról, hogy mikor lehet egy életet elvenni. Ha ez ellen a Parancsolat ellen, teljes tudatában annak, amit tesztek, vétkeztek, akkor örökre a pokol kínjai között fogtok szenvedni.

Kérlek benneteket, könyörgöm hozzátok, ne engedjetek a sátán nyomásának, aki állandóan arra biztat, hogy életet oltsanak ki, azért, hogy ő a lelkeket ellophassa, akik különben Atyám dicsőséges Birodalmára voltak szánva.

Isteni Megváltótok, Tanítótok és Megmentőtök, Jézus Krisztus

Isten, az Atya: „Erővel fog kezem lesújtani azokra a nemzetekre, akik legalizálják az abortuszt”

2011. augusztus 29. hétfő

A Fiam, Jézus Krisztus nevében jövök. Én vagyok az Alfa és az Omega, a Magasságos Isten. Ezt az üzenetet, minden gyermekemnek szeretném adni az egész világon.

Kezeim, az ima hatására vissza lesznek attól tartva, hogy az emberiséget megbüntessem bűneikért.. Mégis súlyos büntetést fogok kimérni, ha az emberiség nem fordul el a gyilkosság és abortusz bűnétől. Gyermekeim, már láthattátok haragomat a földrengések, áradások, cunamik és egyéb természeti katasztrófák által. Meg kell büntetnem benneteket gyermekek, mert az embertársaitok elleni támadásaitokért nem kerülhetitek el a büntetést.

Az abortusz bűnéért lesztek megbüntetve, amikor az Kezem erővel fog lesújtani azokra a nemzetekre, amelyek szemet hunynak ezen undorító tettek felett. A gyilkosság nem megengedett, haszontalan teremtményeim, és ha a kormányaitok továbbra is megkerülik a jogot, elnézik ezt a gyáva gyakorlatot, akkor meg fogjátok látni, ahogyan az Haragom olyan erővel csap le, hogy könyörögni fogtok az élet irgalmáért. Máskülönben sohasem fogjátok abbahagyni, hogy egy születendő életnek végett vessetek.

A gyilkosságot nem tűröm el tovább. Meg lesztek állítva, méghozzá hamarosan. Imádkozzatok ezeknek a szégyentelen élőlényeknek a lelkéért és kérjetek megváltást. Ne fogadjatok el olyan törvényeket, melyeket pogányok vezette kormányaitok nyújtanak be, akikben nincs tisztelet az élet iránt.

Büntetésem nemzeteket fog eltörölni azokban az országokban, amelyek vétkesek az abortusz legalizálásában. Országaitok apró darabokra lesznek felosztva, és az óceánba hullnak. Hitvány klinikáitok és kórházaitok, ahol ezeket a gyakorlatokat folytatjátok, be lesznek zárva, és ti, a bűnösök közületek, a pokol tüzébe lesztek vetve kegyetlen bűntetteitekért.

Azért jöttem, hogy ezt a Figyelmeztetésként adjam most nektek. Soha ne engedjétek az abortuszt. Álljatok ellen és harcoljatok országaitokban, hogy megelőzzétek ennek a globális tömeggyilkosságnak a folytatását. Ha kormányaitok folytatják rémtetteiket az Én teremtményeim ellen, akkor erőteljes fenyítésben lesz részetek.

Figyeljetek most, ez egyike az Én legsürgősebb figyelmeztetéseimnek, az emberiség számára. Vegyétek csak el az életét az Én meg nem születettemnek és Én elveszem a tiéteket. Imádkozzatok rendületlenül minden Gyermekem hitéért, ha továbbra is semmibe veszik az idők kezdetétől nektek adott tanításokat.

Isten, az Atya


Az Oltárom előtt kötött házasság nem fogadható el, ha az két azonos nemű ember között köttetik
2013. február 15.
Drága szeretett leányom, ennek a Küldetésnek most folytatódnia kell, hogy csalogassa és átölelje mindazokat, akik nem hisznek Tanításaimban, és azokat, akik Kereszténynek tartják magukat, de csak kevésbé ismernek Engem.

Közömbösségük fájdalmas. Az, ahogyan Tanításaimat értelmezik, melyet aztán elferdítettek, hogy az megfeleljenek a saját e világi életmódjuknak, a legrosszabb formája annak, hogy eláruljanak Engem, Jézusukat.

A fiatalok, középkorúak és az idősek, valamennyien a Kereszténység úgynevezett Követői, megbántanak Engem a saját felhígított változatukkal, amelyről azt hiszik, hogy elfogadható Isten számára. Ők egy saját készítésű új elméletet hoztak létre, amely megfelel életmódjuknak. Aztán azt hiszik, hogy Istennek még örömet is szerezhetnek ezzel, és hogy az ő elméletük elfogadható Számára.

Tudnotok kell, hogy csak az Igazság fogadható el Isten számára. Az arra tett kísérletek, hogy kiengeszteljék Őt, süket fülekre találnak. Isten sohasem fogja elfogadni a hazugságokat.

A Mindent látó Isten Szemében semmi olyan nem lesz elfogadva – nem számít, hogy az hogyan van felöltöztetve, és hogy milyen gyönyörű nyelvezettel van ellátva -, ami a Kereszténység új koncepcióit, a bűn elfogadását és elnézését segítik elő.

Ő sohasem fog új törvényeket elfogadni, melyek alábecsülik a Szentségeket, melyeket Én, Jézus Krisztus, a Világ Megváltója hagytam rátok.

Én megváltottalak benneteket, hogy segítsek nektek kiszabadulni a Sátán szorításából, mellyel fogva tartja az emberek szívét. Én önszántamból áldoztam fel az Életemet, hogy megmentselek benneteket, és hogy megszabadítsalak attól a lánctól, amellyel a Sátán és a Pokol tüze kötözött meg benneteket. Ez azt jelentette, hogy a Pokolnak többe már nem volt hatalma fölöttetek, mitől fogva megkaptátok a szabadságot, hogy válasszatok a Királyságomban való élet, vagy a Pokol mélységében való halál között.

De mit tesz az ember a mai világban, hogy visszafizesse (meghálálja) nekem ezt a rendkívüli Ajándékot? Megpróbálják a bűnt igazolni a Szememben. Megbotránkoztató bűnöket mutatnak be Előttem, és könyörögnek Hozzám, hogy fogadjam el a hazugságokat és a valótlanságokat. Még rosszabb: Szentségeimet különböző módon arra akarják alkalmazni, hogy az a saját igényeiknek feleljen meg, és aztán mintegy valóságos förtelmet, bemutatják azt Nekem. Az Oltárom előtt kötött házasság nem fogadható el, ha az két azonos nemű ember között köttetik. Mégis ezt teszik, és sértegetnek Engem. Ők arra kérnek Engem, hogy fogadjam el a bűnt, igazolván így Atyám Tízparancsolata ellen elkövetett bűntettüket. Arról próbálják meggyőzni önmagukat, hogy ez Isten előtt elfogadható, ellenben ez sohasem lehetséges.

Isten minden Törvénye a Mennyországban lett megalkotva. A bűn mindig bűn marad Isten Szemében, és emberi értelmezés alapján, sohasem lehet azt igazolni. A modern keresztény szószólók téves gondolkodásmódja kárt tett Egyházamban, akik minden igyekezetükkel arra törekedtek, hogy megváltoztassák és átalakítsák a Keresztény Egyház Tanításait. Ez szörnyű zűrzavart okozott.

Ők csúfot űznek Istenből és Kereszthalálomból.

Ez annak a módja, ahogyan a Kereszténység visszatér a pogánysághoz; és az átváltás gyorsan történhet. Hamis istenek, hamis templomok, hamis vallások, mindegyikben egy közös dolog van: ezek követői egy olyan istent tisztelnek, amelyet emberi kéz alkotott. Az ilyen vallások sértik Istent, és egy ilyen egyházban, a szabadkőműves templomokban egyáltalán nem az Istent tisztelik, hanem a fenevadat.

Ez az ára annak a szabadságnak, mely Kereszthalálom által adatott a világnak. Azért kell a világnak elfogadnia az Igazságot, hogy ne essen a megtévesztés áldozatává, amelyet az idő múlásával a fenevad közétek fog ültetni.

JézusotokAbortuszt elfogadják: Ausztrália, Dánia, Dél-Afrikai Köztársaság, Egyesült Királyság, Finnország, Izrael, Írország, Japán, Kanada, Kína, Málta, Oroszország, Törökország, Tunézia, Új-Zéland (Ázsiai országokban az iszlám, buddhista és hindu kultúrkörökben szigorúan ellenzik az abortuszt.)International status of abortion law
UN 2013 report on abortion law.[110]
Legal on request
Legal for rape, maternal life, health, mental health, socioeconomic factors, and/or fetal defects
Illegal with exception for rape, maternal life, health, mental health, and/or fetal defects
Illegal with exception for rape, maternal life, health, and/or mental health
Illegal with exception for maternal life, health, and/or mental health
Illegal with no exceptions
Varies


Eutanáziát elfogadják:
Csehország, Lengyelország, Spanyolország


Abortuszt és Eutanáziát elfogadják: Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Belgium, Franciaország, Görögország, Hollandia, Luxemburg, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Svájc, Svédország


Az azonos neműek házasságának kérdése az elmúlt húsz évben heves vitát váltott ki a világ számos országában. A melegek és leszbikusok jelenleg házasságot köthetnek Argentínában, Belgiumban, Brazíliában, Dániában, Dél-Afrikában, az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Izlandon, Kanadában, Norvégiában, Portugáliában, Spanyolországban, Svédországban, Új-Zélandon, Uruguayban, valamint Mexikóban Mexikóvárosban és Quintana Roo tagállamban, az USA számos tagállamában (Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont, New Hampshire, New York, Washington, Maryland, Maine, Rhode Island, Delaware, Minnesota, Kalifornia, New Jersey, Hawaii, Illinois, Új-Mexikó és Utah valamint a fővárosában (Washington DC). Izraelben és Mexikó jelentős részén az azonos neműek ugyan nem köthetnek házasságot, de teljes értékű házasságnak ismerik el a külföldön, illetve a Mexikóvárosban és Quintana Roo tagállamban azonos nemű párok által kötött házasságokat.

Emellett számos ország bevezette a bejegyzett (regisztrált) élettársi kapcsolat intézményét (többek közt: Andorra, Ausztria, Csehország, Ecuador, Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Kolumbia, Liechtenstein, Magyarország, Németország, Luxemburg, Svájc, Szlovénia, valamint az USA és Mexikó egyes államai). Ez vagy csak nevében különbözik a házasságtól (pl. Egyesült Királyság), vagy a házassághoz hasonló jogokat biztosít a feleknek, de mégsem teljesen azonos a házassággal (pl. Németország).

Ezen kívül több országban (Horvátország, Izrael, Brazília, valamint Olaszország és az Egyesült Államok egyes tartományai/államai) az azonos nemű párok de facto (pusztán tényhelyzeten alapuló, nem formális jogi aktussal létrejövő) együttélését (élettársi kapcsolatát) a különnemű párokéhoz hasonlóan elismerik, ám ez a házassághoz képest jóval kevesebb joggal, illetve kötelezettséggel jár.

Végül, egyes országok (pl. Lengyelország, Ukrajna, Litvánia, Lettország, Szerbia, az USA számos tagállama) törvényben vagy az alkotmányban kifejezetten tiltják az azonos nemű párok közötti házasságot.


Homoszexualitással kapcsolatos törvények
██ Nincs információ
A homoszexualitás nem büntetendő
██ Házasság
██ Bejegyzett vagy de facto élettársi kapcsolat
██ Külföldi házasságok elismerve
██ Korlátolt föderális szintű elismertség
██ Együttélés nincs elismerve
A homoszexualitás büntetendő
██ Korlátolt szólásszabadság
██ Általában nem végrehajtott büntetés
██ Börtönbüntetés
██ Életfogytiglan

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Isten, az Atya: Azért jövök, hogy összegyűjtsem a híveket. Nemsokára itt van az Én Időm, mivel Fiam Irgalmassága szinte elérkezett hozzátok

2014. január 13. hétfő, 16:56
Én vagyok Isten, az Atya. Én vagyok, Aki Vagyok. Én vagyok a ti Teremtőtök – az Alfa és az Omega.
Drága leányom, hallgass Engem, amint bejelentem, hogy azon Beavatkozásom, mely megakadályozza az emberi nem elpusztítását, hamarosan bekövetkezik.
Amikor nem hallotok semmi gonoszat – az nem azt jelenti, hogy nem létezik. Egy gonosz cselekedetet terveznek a háború kitörésére, azzal a kizárólagos céllal, hogy annyi embert pusztítsanak el, amennyit csak lehetséges. Az ember azon képessége, hogy Gyermekeim ellen rossz cselekedetet hajtson végre, sohasem volt nagyobb. Az ember képessége a technológia gyártására sohasem volt nagyobb, de ezzel a tudással nagymértékben visszaél, és azok a tervek, hogy életetek minden részét ellenőrizzék, már egy előrehaladott stádiumban vannak.
Ők, az ellenségeim, ellenőrizni akarják, hogy mit egyetek, igyatok és mindazt, amit annak érdekében tesztek, hogy úgy terjesszétek az Igazságot, ahogyan azt Én adtam nektek. Nem fognak nyugodni addig a napig, amíg országaitokat, pénzügyeiteket és egészségeteket ellenőrzésük alá nem veszik. Miközben ezek a tervek nyilvánvalóvá válnak, át fogják venni a vezetést minden vallás fölött is. Mivel oly sok ember nem hisz Létezésemben, kevés lesz az ellenállás azon fondorlatos tervükkel szemben, hogy lelkeket lopjanak Tőlem.
Amikor az ember azt hiszi, hogy képes szembeszállni Istennel, akkor ő nem igazán tudja, hogy Ki Vagyok. Ha pedig nem tudja, hogy Ki Vagyok, akkor ő semmit sem tud. A szíve megkeményedett, az elméje eltompult és a lelke ólomnehéz lett.
Az, aki eltávolodik Tőlem, elveszett. Aki azzal a szándékkal harcol Ellenem, hogy ellopja gyermekeim lelkét, az meghalt Számomra és az a sorsa, hogy elkárhozzon.
Én most közbe fogok lépni, hogy megállítsam e rettenetes gonosz rémtett elkövetését. Aztán, amikor végeztem, meg fogom nyitni a szemeteket, megérintem a szíveteket és csodálattal töltelek el benneteket. Hamarosan fel fogom fedni az Igazságot, mivel közületek már oly sokan nem hisznek benne.
Én vagyok mindaz, ami van, és ami lesz. Én vagyok a ti Atyátok, a Mindent- Tudó, Mindent látó, a Mindent Szerető és a Végtelenül Irgalmas. Azért jövök, hogy összegyűjtsem a híveket. Nemsokára itt van az Én Időm, mivel Fiam Irgalmassága szinte elérkezett hozzátok.
Szeretett Atyátok,
A Legmagasságosabb Isten

A lelkiismeretével viaskodott Kalasnyikov a halála előtt

A lelkiismeretével viaskodott Mihail Kalasnyikov a halála előtt, erre utal az orosz ortodox egyház fejének küldött levele, amelyben kifejtette: attól fél, hogy személyes felelősség terheli azok halála miatt, akiket az általa feltalált gépkarabéllyal öltek meg.
A legendás orosz fegyvertervező, az AK-47-es gépkarabély megalkotója december 23-án hunyt el életének 95. évében. 2012 májusában hosszú, érzelmekkel teli levelet küldött Kirill pátriárkának, amelyben arról írt, hogy gyötri a lelkiismerete az általa kifejlesztett fegyverrel megölt áldozatok miatt.
Kalasnyikov korábban visszautasította, hogy felelősség terhelné a gépfegyverével meggyilkolt számtalan ember haláláért – emlékeztetett a BBC News, ismertetve az Izvesztyija című orosz napilapban hétfőn publikált levelet.
“Kibírhatatlan lelkifurdalás gyötör. Egy megválaszolatlan kérdéssel birkózom: ha az én fegyverem vette el az emberek életét, lehetséges, hogy én, egy keresztény és egy ortodox hívő bűnös vagyok a halálukban?” – vetette fel a kérdést a levélben, és hozzátette, hogy az idő múlásával egyre erősebben veszi be magát a fejébe ez a gondolat.
Arról is beszámolt a pátriárkának, hogy életében először 91 esztendősen lépett be egy templomba, és később megkeresztelkedett.
A Kalasnyikov saját levélpapírjára gépelt levelet remegő kézzel írta alá az idős ember, aki magát “isten szolgája, a feltaláló Mihail Kalasnyikov” megnevezéssel illette.
Nem világos, hogy mennyit írt a levélből maga Kalasnyikov. Az Izvesztyija Kalasnyikov lányát idézte, aki úgy vélte, hogy egy pap segített apjának a levél megfogalmazásában.
Kirill pátriárka sajtótitkára tájékoztatása szerint megkapta a levelet, és válaszolt is arra. A válaszban kifejtette, hogy az egyháznak nagyon határozott az álláspontja: ha a fegyverek a haza védelmére szolgálnak, az egyház a megalkotóikat és a fegyvereket használó katonákat is támogatja. “Kalasnyikov az ország védelmére alkotta ezt a fegyvert, nem azért, hogy terroristák használhassák Szaúd-Arábiában” – fogalmazott a sajtótitkár.
Az AK-47-es gépkarabély és annak számos változata az egyik legelterjedtebb automata lőfegyver a világon, több mint száz országban rendszeresítették. Egyes becslések szerint világszerte több mint százmillió Kalasnyikovot adtak el.
(MTI)