2015. január 1., csütörtök

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Jézus szent vére

  
Drága engesztelőim, ádvent 2. vasárnapján is szólok hozzátok, mert nagyon rövid az idő felkészülésetekhez. Ahhoz, hogy az Én drága szent Véremmel befödjelek benneteket, szüntelenül kérnetek kell. Nem elég csak reggel felajánlanotok szenvedésem drága értékeit, azt meg kell ismételnetek a nap folyamán sokszor. Mert amilyen mértékben elhatalmasodik a bűn a világban, Én olyan gazdagon akarlak megajándékozni titeket drága, szent Vérem érdemeivel. Tudnotok kell, hogy biztos oltalom számotokra, ha szent Vérem oltalma alá helyezkedtek! Sőt, ha tehetitek, ne mozduljatok el onnan. Ezért is nagyon fontos, hogy az Én szent Vérem érdemeire hivatkoznotok a Barnabásnak adott fohászok által. Kérnetek kell, hogy mentselek meg benneteket és az egész világot szent Vérem által. Adjátok tudtára másoknak is, akik befogadják az Én nagy kegyelmemet. Csak az Én drága, szent Vérem gyógyíthatja meg a világot a bűn fertőjétől. Buzgólkodjatok, és maradjatok Énbennem. Jézusotok
2014. 12. 07. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/887-jezus-szent-vere

 

Egységben imádkozni

 

 
Drága gyermekeim, szeplőtelen fogantatásom Isten legnagyobb ajándéka, mellyel kitüntetett Engem azért, hogy méhemben hordozzam és világra szüljem egyszülöttemet, a ti Jézusotokat. Felfoghatatlan kincs és gazdagság számomra, hogy Isten szent Fiát adhattam ennek a világnak, amely azonban nem fogadta be Őt. Ti drága engesztelők, akik Velem egyesülve szüntelen imádkoztok azért, hogy a lelkek megmeneküljenek e romlott világ csábításaitól, ne féljetek egészen Rám bízni magatokat. Csak akkor érhetünk el hatékony eredményt, szent Fiamat és a Mennyei Atyát kiengesztelve, ha a Szentlélek közreműködésével összefogtok és a legszorosabb egységet alkotjátok. Ezért arra kérek minden csoportot, minden nap imádkozzatok, délután 3-4 óra között. Ha lehet, közösségben tegyétek. De ha nem tudtok, akkor kapcsolódjatok be lélekben az Általam, Édesanyátok által vezetett szoros engesztelésbe. Engedjétek, hogy Én vezesselek és mutassam meg nektek a helyes ösvényt, Fiam prófétái által, akiket egységbe hozok üzeneteimmel.
2014. 12. 08. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/888-egysegben-imadkozniNagyobb erejű imák

 

 
Kedveseim, találjatok lelketek számára utat az imádsághoz. Úgy válasszátok meg imáitokat, hogy azok lelketek javát is szolgálják. Bár minden imádság kihat az imádkozóra, mégis vannak olyanok, amelyek jobban felemelik a lelket Istenhez. Ilyen például a papok és szerzetesek napi imaórái, a zsolozsma végzése, mert miközben imádkozzák, a zsoltár szövege mélyen behatol a lélek belsejébe, és ha szépen, odahallgatva mondják, akkor a szív imájává válik. Ezt az imát az egész világegyházban mondják, ami felerősíti az értékét. Egy rózsafüzér imádság is rendkívül hatékony, mert azt mindig a Szűzanyával végezzük, miközben elmélkedünk Jézus és Mária életének titkain. Minden imát, amelyet az Úr prófétái által ad és más próféták által is hatékonynak mond, bátran imádkozzatok! De mindig mindent közösségben tegyetek, még akkor is, ha nincs lehetőségetek imacsoportba járnotok. Ilyenkor kapcsolódjatok lélekben más közösségekhez, így biztosan felerősíti bennetek az imádság lelkét Isten.   
2014. 12. 10.       Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/889-nagyobb-ereju-imak


Vértanúság


Szent Lúcia

Drága engesztelő testvéreim, azok közé a szentek közé tartozom, akik Krisztus szeretetéért vállaltak minden kínzatást, gyötrődést és a szenvedés megpróbáltatásait. Szeretném értésetekre adni, hogy abban a pillanatban, amikor meghozták elveszítésem döntését, hatalmas erőt és bátorságot kaptam a mi üdvözítő Urunktól, Jézus Krisztustól. Attól kezdve megszűnt bennem a félelem, mert Jézus jelenlétében éreztem magam. Egy percre sem voltam elhagyatott, inkább azokat sajnáltam és azokért imádkoztam, akik a kínzásokat végezték. Tudtam, hogy rövid időn belül jegyesem karjaiban lehetek valóságosan is. Amikor kileheltem a lelkem, azonnal Jézussal egyesültem. Sőt már a kínzások alatt elragadtatott a lelkem azért, hogy ne a testem, gyötrelmeit érzékeljem. Drága testvéreim, Jézus közületek is sokakat meghív a vértanúságra. Ne féljetek, bátorítalak, hogy tartsatok ki a végsőkig, mindhalálig. Mert akkor, ott azonnal a Mennybe kerültök.

2014. 12. 13. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/885-vertanusagNe szégyelljétek szegény kicsinységteket!


Drága gyermekeim, közeledik már eljövetelem ünnepnapja. Mélyen együtt érezve legyetek jelen minden nap, hogy készületetek kegyelmi ajándékai megnyíljanak előttetek. Hozzám kiáltsatok és Én meghallgatlak benneteket. Nincs az a nyomorúság és szegénység itt a földön, mint ami akkor volt, amikor születésem történt. Ezért arra kérek minden szegény, szenvedő lelket, hogy ne forduljatok el Tőlem szegénységetek láttán és ne kívánjátok a gazdagok jólétét, mert csak azok szívét tudom megnyitni, akik elfogadják és befogadják szegényes érkezésemet. Mert ha megnyíltok előttem, sóvárogva és vágyakozva epedtek Utánam, akkor ajándékozlak meg titeket önmagammal. Legyetek Velem kettesben, jöjjetek Hozzám a szegényes istállómba és melegítsétek fel szíveteket jelenlétem megtapasztalásával! Sóvárogva vágyom utánatok, ti is várjatok Engem és ne szégyelljétek szegény kicsinységeteket. Jézusotok.
2014. 12. 14.              Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/890-ne-szegyelljetek-szegeny-kicsinysegteketRövid idő és eljövök

Szűzanya
Drága engesztelőim, legyetek Velem szoros egységben és készítsétek lelketeket egyszülött Fiam befogadására. Már ezekben a napokban is szállást keresünk és bebocsájtást kérünk a ti szívetekbe. Első helyre tegyétek engesztelő felajánlásaitokat és bízzátok magatokat egészen Rám. Aki meghallja szívében az Én kopogtatásomat, az nyissa meg ajtaját, mert Egyszülöttemmel szeretném megajándékozni őt. Ha őszinte és tiszta szívvel várakoztok, akkor vágyatokat beteljesítem és meglátogatlak otthonaitokban. Legyetek készenlétben és áldjátok Üdvözítőtöket, mert az a kegyelem, amit készít nektek, rendkívüli módon megerősíti lelketeket a küzdelmek idejére. Legyetek ti magatok is áldottak, hogy áldás legyetek mások számára. Égi Édesanyátok
2014. 12. 20.
Jézus
Gyermekeim, ne engedjétek magatokat túlhajtani, hogy aztán kimerüljetek. Az ajándékozásnak csak akkor van értelme, ha azt az Én szeretetem és békességem járja át. Amikor önmagatokról lemondva tudtok jót tenni embertársaitoknak, csak akkor lesz kegyelemteljes az Én eljövetelem megünneplése. De ha ezt szívetek-lelketek mélyéből adjátok másoknak, akkor fogjátok megtapasztalni, mennyire köztetek vagyok. Most, ezekben a napokban figyeljetek nagyon Édesanyámra, mert Ő gyűjti össze azoknak a táborát, akik Vele szövetségre léptek. Ennek a köteléknek olyan szorosnak, és olyan egységben kell lennie, hogy a sátán ne kezdhessen ki benneteket. Ezekben a napokban még jobban felerősödnek a gonosz erőknek a támadásai. Csak ha szoros egységben maradnak közösségeitek Velem és Édesanyámmal, akkor védhetitek ki az ellenetek irányuló támadásokat. Ne féljetek, hanem higgyetek és bízzatok Bennem. Jézusotok.
2014. 12. 21. Gyermekeim, már csak rövid idő és eljövök hozzátok, hogy megvigasztaljalak benneteket. Hogy megértsétek, hogy nem volt hiábavaló az áldozatotok, melyeket a lelkek megmentéséért vállaltatok. A választottak kedvéért gyorsan fog minden lezajlani. Amilyen váratlanul érkezik, olyan gyorsan be fog végződni minden, amit az Idők kezdete óta elterveztem. Imádkozva várjátok eljövetelemet, szüntelenül imádjatok Minket, a teljes Szentháromságot. Aki mindvégig kitart a küzdelmes várakozásban, az fogja elnyerni a győzelmi koszorút. Ne féljetek, mert nemcsak egy ember lehet a győztes, hanem mindaz, aki mindvégig kitart. Virrasszatok és várjátok érkezésemet tiszta szívvel és áhítatos lélekkel. Boruljatok le lélekben és mindig éljetek az Én szent jelenlétemben. JézusotokA Szűzanya imahadserege


2014. 12. 28.   Szűzanya  
„Drága Édesanyánk, mit kell tennünk, hogy elkerüljük a veszedelmeket?”
Gyermekeim, sajnos a veszedelem már elkerülhetetlen, mivel a világban lévő bűn teljesen elhatalmasodott. De ha velem egyesülve, megteszitek minden nap, amit kérünk tőletek, akkor megrövidülhetnek a borzalmak napjai. Velem együtt, szoros egységben kell haladnotok, és aki engem kikerülve akar boldogulni, az hamar csapdába fog esni. Imádkozzatok nagyon azokért, akik nem fogadnak el engem, mint Édesanyátokat, mint aki egyenesen tud Szent Fiamhoz vezetni titeket. Ti, gyermekeim, akik hűek vagytok a katolikus egyház tanításához, soha ne kételkedjetek anyai közbenjárásomban. Imádkozzátok a rózsafüzéreket, akkor nemcsak velem, hanem egymással is egységben maradtok. Ez egy óriási kegyelem, ami megtart benneteket a legnagyobb küzdelmek idején is. Bárhol imádkozzátok a rózsafüzért, és elmélkedtek azok titkain, megtapasztaljátok annak gyógyító-szabadító erejét. Ez egy rendkívüli kegyelem számotokra, mely megerősíti és stabillá teszi lelketeket. Éljetek vele és bátran imádkozzátok. Ha csak tehetitek, gyűljetek össze és bátran imádkozzatok, hogy a sátán és csatlósainak ereje meggyengüljön. Bízzatok bennem, mint édesanyátokban, mert ha kitartotok és állhatatosan imádkoztok minden nap, akkor rengeteg lélek megmenekül a kárhozattól. Számítok rátok és bízom bennetek, hogy megtesztek mindent a magatok részéről és engeditek magatokat vezetni általam. Édesanyátok.
2014. 12. 29.  Szűzanya
Drága gyermekeim, édesanyaként szólok hozzátok. Ne engedjétek, hogy különféle megtévesztések félrevezessenek benneteket! Engedjétek, hogy minden problémátok megoldásában segítségetekre siessek! Hívjatok engem, mert nálam biztos utat találtok. Hozzátok elém gondjaitokat, hagyjátok nálam és meglátjátok, meg fogjátok találni a helyes lépéseket csupán azért, mert rám bíztátok egészen magatokat. Minden gondotokat imáitokban tárjátok elém. A Szentlélek vezetni fog benneteket, hogy helyesen és jól döntsetek. Találjátok meg sürgősen a közös hangot egymással a kiengesztelődésben, hogy jó döntéseitek lehessenek! Hozzon ez számotokra égből jövő újjászületést és megújulást lelketekben! Édesanyátok
2014. 12. 31.  Jézus
Gyermekeim, Édesanyám megszervezte az Ő imahadseregét, és arra hívja fel a figyelmeteket, hogy kapcsolódjatok bele ebbe a közösségbe, amelyet most hozott létre. Ez egy olyan buzgó közösség, amelyben a tagok kivétel nélkül Édesanyám vezetésére hagyatkoznak. Mindenben figyelik az Ő utasításait prófétái által. Mennyire szeretné, ha ti is, drága engesztelő testvéreim, hallgatnátok szavára, mert csak így lesztek képesek egységben haladva küzdeni. Mindaz, aki teljesen Édesanyámra figyelve, rá hagyatkozik, az megkapja Atyámtól azokat az égköveket, melyek ragyogni fognak a mennyben. Tanuljatok meg nem ijedezni, hanem bízva-bízni, mert az Ő jelenléte beragyogja életeteket, és meg fogjátok tapasztalni küldetésetek célját! Ez által fog minden értelmet nyerni életetekben. Jézusotok. 
Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/892-a-szuzanya-imahadserege

A Máriás Papi Mozgalom vezetője a mai időkről

MÁRIÁS PAPI MOZGALOM
 Genova, 2015. január 01.
Üdvözlégy Mária 
Mária Isten Anyja

Máriás Papi Mozgalom Országos és Területi Felelőseinek
Szeretteim,
az újév kezdetén maradjunk lelkileg egyesülve az imában, különösen a Cönákulumokéban, melyek segítenek minket, hogy hűségesek maradjunk a Kék Könyvhöz, amely soha nem volt annyira csodálatos módon időszerű, mint mostanában (lásd Lk 18,31): „Azok számára, akik hallani és érteni akarnak, most már minden nyilvánvalóvá lett”(1984. 12. 24.). „Minden ember szenvedéseinek növekednie kell. Fogadjátok el a szenvedéseiteket, ahogy Édesanyátok is elfogadta…: megéreztem, hogy ezt a sok szenvedést az Atya kéri tőlem… Most tőletek is imát és szenvedést kérek, szeretett fiaim, mint személyes közreműködéseteket, hogy méltó hajlékot készítsetek Jézusnak, aki hamarosan visszatér dicsőségben… Szenvedjetek türelemmel és bizalommal. Mindaz a szenvedés, amelyet tőletek az Úr rajtam keresztül kér, hozzátartozik szeretetteljes tervéhez” (1984. 12. 24.).
A megszentelt élet ezen évében kérjük a Szűzanyától, hogy „Vele és Általa jól éljük meg minden kötelezettségünket, melyet keresztségünk és pappá szentelésünk révén magunkra vállaltunk”.

Elmélkedés

Vesszük Szent II. János Pál 2000. május 13-án Fatimában tartott szentbeszédét, Jácinta és Ferenc boldoggá avatása alkalmából: „Mennyi áldozat (volt) a második évezred elmúlt utolsó századában!… A Fatimai Üzenet felhívás a megtérésre, az emberiségnek tett felhívás, hogy ne váljék a Sárkány játékszerévé” (lásd Jel 12,3), mint ahogy az egész XX. században (megtörtént). De Fatimánál, mondja a Szentatya, van egy másik „nagy apokaliptikus Jel”: „Az isteni terv szerint, az Égből lejött erre a földre az Atya kiváltságos kicsinyeinek a megkeresésére „egy napba öltözött Asszony” (Jel 12,1). Ő beszél nekik az anya hangjával és szívével.” (Így is az „én könyvem volt annak az eszköze, hogy égi Édesanyátok hangját, anyai szabadító tervem megnyilatkoztatását és a felhívást sok szeretett gyermekem szívébe, lelkébe eljuttassa.” 1984. jan. 21.).
Ettől a szentbeszédtől következik, hogy beszélhetünk ezekről az időkről, mint apokaliptikus időkről (Jel 12). (Ez) nem az utolsó illuminátusnak (felvilágosult szektásnak) a fantáziája, hanem megvan (hozzá) II. János Pál Pápa tekintélye.
A M.P.M. úgy mutatkozik, mint a Fatimai Üzenet folytatása, úgy is, mint apokaliptikus üzenet: „Az utolsó Fatimai jelenésem alkalmával bekövetkezett napcsoda csak prófétai jel volt, figyelmeztetve benneteket, hogy tekintsetek mindnyájan a még lepecsételt könyvre” /Jelenések könyvére/, (1987. okt. 13.).
Ez a nyitja annak, amit hivatva vagyunk megérteni „a Napba öltözött Asszonnyal” szembenálló első „apokaliptikus vadállatot” (ami nem más, mint) a vörös sárkány; és a mi időnk számára a marxista ateizmus (1989. május 14.). A Katolikus Egyház Katekizmusa „téves messianizmusnak” nevezi (CCC 676), vagyis „téves Krisztusnak” (lásd Mt 24,4). Agresszív formát öltött a világ meghódítására pontosan négy napon belül a napcsoda után: Oroszországban 1917. október 17-én elkezdődött a bolsevista forradalom. „Hetven éve történt, hogy Ellenfelem, a Sátán feljött közétek a mélységből, hogy egész rettenetes hatalmával megnyilatkozzék, mint a vörös Sárkány” (1987. október 13.).
Követve a Jelenések aktualizáló olvasását, felfedezhetjük a párduchoz hasonló „vadállatban” a gyakorlati ateizmust, mely újra akarja ismételni minden nemzet szintjén „együtt összeesküdve”, az eredeti lázadás bűnét „Isten ellen és az ő Krisztusa ellen”. Ez a lázadás egy humanizmus messianista formája alatt mutatkozik, mely önmagát üdvözíti. CCC 675: „Az üldöztetések… feltárják a „gonoszság misztériumát”, amely a vallási félrevezetés alakjában húzódik meg, az emberek problémáira nyilvánvaló megoldást kínál az igazságtól való elpártolásuk által. A vallási félrevezetés csúcsán az Antikrisztus tevékenysége áll, vagyis az álmessiásé, amelyben az ember önmagát dicsőíti, Isten helyére állva, és a Messiás helyébe, aki testben jött el”. („Szeplőtelen Szívem különleges ajándéka erre az időre a Katolikus Egyház Katekizmusa, amit a Pápám úgy akart közzé tenni, mint végső és fénylő tanúságtételét” (1993. január 1.).
Ennek a téves humanizmusnak, ennek a téves univerzális messianizmusnak a célja nem csak az, hogy tagadja az Istent, hanem hogy káromolja is Őt. A Kék Könyv egyes részei így világosan megnevezik ezt a „vadállatot”, melynek a nevét fölöslegessé válik kimondani, ugyanúgy hiábavaló, sőt veszélyes egy mérges kígyó testére taposni, ha (az illető) nincs abban az állapotban, hogy széttiporja a fejét. Azonban hagyjuk bizalommal, hogy a Szűzanya tegye meg, mert ez (az), amit Ő tenni fog „a végén”, amint írva van a Biblia elsőtől (Ter 3,15) az utolsó (Jel 20,1-3) lapjáig. „Végül az én Szeplőtelen Szívem fog diadalmaskodni”.
Folytatva még, a Jel 13,11-ben olvasunk a bárányhoz hasonló vadállatról: a „hamis próféta”, vagyis az antikrisztus személyében jön („in persona”), aki sajnos „a mieink közül származik” (1Jn 2,19), ami hasonló Júdás misztériumához. Átadja majd az Egyházat az ellenségeinek egy csókkal, a szeretet egyik jelével az (Egyház felé), hogy jobban elárulhassa Azt. „Tehát hányan hagyják el e szegény fiaim közül ma is az Egyházat, vagy bírálják és támadják, vagy egyenesen el is árulják, és kiszolgáltatják Ellenfelemnek! ’Júdás, csókkal árulod el az emberfiát?’ ” (1978. március 19.).
Nem kell kísérteni az Istent, kérdezve: „Uram, ki az?” (Jn 13,25). Jézus soha sem pontosította az apostolai előtt, ki lenne az áruló. (Pontosítás) jelenti egy személynek az elítélését. Engedelmeskedjünk bizalommal Égi Édesanyánknak. „A nyelvetek oldódjon meg a jóság, a szeretet, az igazság szavaira… Értelmetek csak a béke és az irgalmasság, a megértés és a mentés gondolataira nyíljék meg, és soha ne ragadja el az ítélkezés és a bírálat, még kevésbé a gonoszság és a kárhoztatás” (1981. március 4.). „Szeplőtelen Szívemben alapozom meg belső kiegyensúlyozottságotokat, szeretett fiaim, mert ma szükség van arra, hogy egyre körültekintőbbek és kiegyensúlyozottabbak legyetek” (1979. március 25.).
Ezért Stefano (Gobbi) atya nem akarta, hogy a Cönákulumokon osztogassanak vagy vitassanak más írásokat, vagy üzeneteket a Kék Könyvön és az elmélkedésein kívül. Ez egy feltétele, hogy Cönákulumokat tartsanak, (tehát) ezektől tartózkodni kell.
Jézus csak a szeretett tanítványnak, aki a vállára borult, közölte, hogy kicsoda az áruló. az utolsó pillanatban. Ez egy szörnyű titok… A Szűzanya nem mondja, hogy ki lesz nyilatkoztatva, ki tudja, melyik misztikustól, és még kevésbé, hogy az interneten, de mond valamit, ami felelőssé tesz mindenkit: „… magukból az Egyházban és a világban történő eseményekből válik nyilvánvalóvá”. (1993. március 15.). Tehát azt az eseményekből kell felismernünk, a szemeinken keresztül, melyek látnak, a füleken keresztül, melyek hallanak, intelligenciánkon keresztül, mely megérti (azt). Így kellett megfontolni „Krisztus tetteit” (lásd Mt 11.2-4 és 13,15); így kell megfontolni az antikrisztus tetteit (2Tessz 2,9-12). A Szűzanya kér még egy „tudatos” (1977. július 25.): „megfontolt és kiegyensúlyozott” engedelmességet, a nélkül, hogy valamit is elvennénk az igazságból, különben Jézus szemrehányást tehet: „Képmutatók! A föld és az ég jeleiből tudtok következtetni, miért nem ismeritek föl a mostani időt? Miért nem ítélitek meg magatok, mi a valóság?” (Lk 12,56-57).
Olvassuk 1978. február 10-ei (üzenetet): „A sötétség leereszkedik majd az Egyházra, és még sűrűbb lesz, azt követően, hogy égi Édesanyátok magához veszi első kedves fia, VI. Pál lelkét, aki most végső áldozatát készül bemutatni a kereszten.” De volt nekünk II. János Pál Pápánk, lásd 1979. jan. 1: „Éppen most, amikor a Sátán azt képzelte, hogy győzött, miután Isten elfogadta VI. Pál Pápa és I. János Pál Pápa áldozatát, elnyertem Istentől az Egyház számára azt a Pápát, akit én készítettem fel, én neveltem.” Majd: „Amikor ez a Pápa beteljesíti Jézustól rábízott feladatát, és Én leszállok az Égből, hogy elfogadjam áldozatát, akkor benneteket az akkorra általánossá váló hitehagyás sűrű sötétsége vesz körül. Csak az a kis maradék tart ki hűségben, amely ezekben az években anyai meghívásomat elfogadva engedi, hogy Szeplőtelen Szívem biztos menedékébe zárjam.” (1991. május 13.).
Gobbi atya mondta a 2008-as körlevelében: „Az Egyház ekkora drámai helyzete előtt találjuk magunkat, hogy XVI. Benedek Pápa így írja le: ’Uram, minket az Egyház ennyire piszkos öltözete és tekintete megrémít. De mi magunk vagyunk, akik bepiszkítjuk. Mi magunk vagyunk, akik minduntalan elárulják, minden nagy szavaink és nagy gesztusaink után. Légy irgalmas az Egyházad iránt: a belseje iránt is, Ádám minduntalan elesik. Az eleséseinkkel lerántunk téged a földre, és a Sátán kinevet, mivel reménykedik, hogy többé nem bírsz felkelni ebből az elesésből, reménykedik, hogy Te, mivel le lettél rántva a földre az Egyház elesése által, legyőzötten maradsz a földön.” (Ratzinger Bíboros, most már XVI. Benedek Pápa, Keresztút 9. állomása, 2005. március 25.).”
„Van egy másik rejtett tanács is, amely mindennap bíráskodik és ítélkezik felette, gyakran azok alkotják, akiket saját népéből ruházott fel hatalommal.” (1981. április 17.). Ez a rejtett tekintély tanácsa diktátoros (lásd ApCsel 5,28). Az utolsó idők apostolai látják, hogy „alattomosan de határozottan” meg van tiltva, hogy beszéljenek a Hit egyes igazságairól, mivel (ezek az igazságok) nem alkalmasak a mai idők mentalitásához. „A relativizmus diktatúráját építik” mondta a későbbi XVI. Benedek a Konklávé megkezdésének a szentbeszédében 2005. április 18-án: ”(Ha valaki) az Egyház credo-ja szerinti tiszta hittel rendelkezik, (akkor azt az illetőt) gyakran a fundamentalizmus címkéjével látják el. Míg a relativizmus, (ami nem más, mint) engedni magunkat, hogy egy tanítás bármilyen szele ide-oda dobáljon (Ef 4,14) (úgy) jelenik meg, mint egyetlen magatartás a mai idők magaslatán”.
Boldog VI. Pál prófétailag előrelátta ezt az időt: „A katolicizmuson belül (úgy) tűnik, hogy uralkodik egy nem katolikus típusú gondolkodás, és megtörténhet, hogy ez a nem katolikus gondolkodás a katolicizmus belsejében a legerősebbé válik. De nem fogja soha az Egyház gondolkodását képviselni. Szükséges, hogy megmaradjon egy kis nyáj, bármilyen kicsi is legyen.”  („Gyakran imádkozzátok a hitvallást (1968. június 29.), amelyet első kedves fiam, a már ide fölvett VI. Pál Pápa állított össze, tekintetre e nehéz időkre.” 1986. dec. 3.). (Magyar fordítása az Éneklő Egyház imakönyvben és a katolikus honlapon található: Isten népének a hitvallása)
Az antikrisztusnak az igaz Krisztust kell felváltania az Egyházban. Hol van „maga Krisztus, a mi Húsvétunk” (CCC 1324), az Egyházban? Az Oltáriszentségben. Tehát a küzdelem most az Oltáriszentség misztériumára összpontosul. 2Tessz 2,3-4-ben olvasni, hogy „az antikrisztus mindenek fölé emelkedik, amit Istennek és szentnek nevezünk”, vagyis az Oltáriszentség fölé. Soha nem teszi ezt világosan, hanem mindig alattomos kétértelműséggel, annyira hogy sikerül az antikrisztusnak „eltörölnie az áldozatot” (Dán 12,11). „Elfogadva a protestáns tanítást, azt mondják majd, hogy a szentmise nem áldozat, csupán a szent vacsora, vagyis annak emléke, amit Jézus az utolsó vacsorán végbevitt.” (1992. dec. 31.). (Ezt) a „történelem Jézusát” lefokozzák a múltra, akit ez a rejtett tanács a „Hit Krisztusának” nevez, de (ez) egy hamis Krisztus egy hamis Egyházban.
Szent II. János Pál Ecclesia de Eucharistia” 10. pontjában írja: „Olykor meglehetősen csonkán értelmezik az Eucharisztia misztériumát. Megfosztván áldozati jellegétől, úgy tekintik, mintha nem volna egyéb, mint egy testvéri összejövetel étkezéssel… Az Eucharisztia túlságosan nagy ajándék ahhoz, hogy megengedhetne leszűkített és kétértelmű értelmezéseket.
Itt van minden apokaliptikus támadásnak a gyújtópontja Isten ellen, Krisztusa ellen, az Ő Egyháza ellen. Nem beszélve még (arról amit) „az egyre jobban terjedő fekete misék alatt, az ördögi és szentségtörő kultuszban kell elszenvednie. Ennek tetőfokán leírhatatlan és trágár cselekedetek történnek a legszentebb Oltáriszentség ellen.” (1988. március 31.).
„Arra vagytok hivatva, hogy mindinkább az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus apostolaivá és új vértanúivá váljatok.” (1978. július 13.). Az Egyházat rövidesen egy újabb, eddig még nem ismert rettenetes üldözés fogja megrázni”. (1988. november 12.). „A Sátán egyre nyíltabban készíti cselszövéseit Egyházamban.” (1975. december 31.). „Látszólag minden nyugodt, és úgy tűnik, hogy minden jól megy. Valóságban… ezek azok az idők, amelyeket megjövendöltem. Bíborosok bíborosok ellen, püspökök püspökök ellen, papok papok ellen támadnak, és Krisztus nyáját ragadozó farkasok tépik szét, akik védtelen és szelíd bárányként lopakodnak be az Egyházba. Közülük néhány még felelősségteljes helyet is betölt. Rajtuk keresztül sikerült a Sátánnak oda behatolnia, és az Egyház csúcsán működnie.” (1986. szeptember 6.). „Ez a megoszlás hamarosan nyílt, erős és kiterjedt lesz, és akkor nektek kell az egyesítő köteléknek lennetek, hogy összefogjátok azokat, akik a hit egységében akarnak maradni.” (1985. július 5.). „Immár elérkezett az az idő, amelyet Zakariás próféta megjövendölt.” (13,7-9) 1992. november 22. lásd 1995. március 11.).
„Az Egyház… készül a Golgota csúcsára, hogy ott keresztre feszítsék és megvívja haláltusáját… Egyházunk feltámadásának bizonyosságában várakozunk.” (Nagypéntek, 1982. április 9.). Ezt a CCC (Katolikus Egyház Katekizmusa) 677 is meghirdette: „Az Egyház Isten országának dicsőségébe nem léphet be másképpen, mint az utolsó húsvétján keresztül, amellyel követi Urát a halálban és a feltámadásban.”
„E rettenetes megpróbáltatás véres ostora alatt hogyan lesztek képesek elkerülni a pusztulást, a csüggedést, hogy lesztek képesek megmaradni erősnek a hitben, és csak Jézusban és Evangéliumában hinni? Szeplőtelen Szívem válik legerősebb védelmezőtökké…” (1986. június 7.).
Az első dolog, amit tenni kell tehát a bizalom: „Erre csak egyféleképpen válaszoljatok: ajánljátok fel nekem a fájdalmat, amelyet elviseltek, és legyetek bizalommal, bizalommal, bizalommal égi Édesanyátok iránt.” (1978. február 11.). „Mindenkor ez a bizalom szolgált a Mindenhatónak arra, hogy minden korban megvalósítsa tervét”. (1976. július 26.). Egyedül csak Szeplőtelen Szívemre figyeljetek. Ide meneküljetek, itt melegedjetek fel, és itt erősödjetek meg. Érezzétek itt magatokat biztonságban. Bízzátok magatokat teljesen erre a Szívre fenntartás nélkül: csak akkor feleltek meg az üdvösség nagy tervének.” (1976. március 15.).
A második (dolog, amit tenni kell), hogy többet imádkozzatok: „Oly nehéz és veszélyes pillanatok közelednek, hogy csak azok menekülhetnek meg, akik elfogadják hívásomat, hogy mindig Velem imádkozzanak.” (1991. november 21.). „A rózsafüzér alázatos és törékeny lánca alkotja azt az erős láncot, amellyel mozgásképtelenné teszem a világ uralkodóját, Isten és az Ő szolgáinak ellenségét… Lehetőséget adtok égi Édesanyátoknak, hogy megkötözze a Sátánt, hogy így eleget tehessen küldetésének és széttiporja a fejét, vagyis örökre legyőzze és bezárja őt a tűzzel és kénkővel égő mélységbe.” (1992. okt. 7.). A Cönákulumok, főleg a családi Cönákulumok (olyanok), mint „az éjben kigyúlt fáklyák, mint az engesztelés megbízható pontjai, mint az olyan nagyon áhított és nélkülözhetetlen menedék… hogy biztos lakhelyet nyújtsanak számotokra az immár a reátok váró nagy megpróbáltatásban.” (1990. január 1.).
A harmadik (dolog, amit tenni kell), amint az elején mondottam, elfogadni türelemmel és bizalommal a szenvedéseket, melyeket a Mennyei Atya küld, hogy megfelelhessünk a Szeretet Isteni Tervének.
A mi reményünk természetfeletti. a kereszt alatt álló Máriáé: „Azt szeretném, hogy… legyetek mind mellettem, fájdalmas Édesanyátok mellett… hogy megtanítsalak benneteket… hősiesen remélni, a látszat ellenére is.” (1988. ápr.2.). „Egyházam számára ez nem a vég, teljes és csodálatos megújulása készül.” (1975. okt. 18.). „Szeplőtelen Szívem diadalának az új tavasza készül kibontakozni az Egyházban” (1979. márc. 9.). (Ez) a Könyv befejezése (1997. dec. 31.).
A Kereszt látszólagos veresége az „Atya szeretettervének” a részét képezi: „Ellenfelem egy napon úgy gondolja, hogy teljes győzelmet aratott a világon, az Egyházon és a lelkeken. Akkor lépek majd csak közbe – rettenetesen és győzelmesen – hogy annál nagyobb legyen veresége, minél biztosabb lesz abban, hogy mindörökre győzött.” (1975. okt. 18.).
„Ebben az időben a katolikus Egyházban megmarad egy kis maradék, amely mindig hűséges lesz Krisztushoz, az Evangéliumhoz és annak teljes igazságához. A kis maradék kicsi nyájat (Lk 12,33) képez, amelyet Szeplőtelen Szívem mélyén mindentől megőrzök.” (1988. jún. 11.).
Tetszik az Istennek, hogy így valósítsa meg az Ő üdvözítő szeretet-tervét, Márián keresztül, (Mária) Szeplőtelen Szívének szentelt kicsinyek gyengesége által.
Vele fogjuk énekelni örökre a Magnificatot az egyedüli Isten dicsőítésére.

Biztosítalak benneteket az imáimról és a testvéri áldásomról és sok imát és bizonyos híreket is várok részetekről.

Fontos üzenet, amelyet Barnabas Nwoye kapott 2015. január 1-jén éjszaka 3.20-kor Nigériában

Amikor ebben az órában letérdeltem, és Istennek köszönetet mondtam az újév kegyelméért, látomásban a Szűzanyát láttam egy szép koronával a fején tündöklően ragyogó ruhában. Sugárzó mosollyal közelebb jött, és szelíden ezt mondta: „Édesanyátok vagyok, Mária, a halálos gyötrelmét szenvedő Jézus Krisztus édesanyja. Azért jövök, hogy megáldjam neked és minden gyermekem számára ezt az évet. A béke, a remény és az üdvösség üzenetét hozom számotokra. Jöjjetek, gyermekeim és lépjetek be a megmenekülés, a megújulás és az üdvösség bárkájába.
Jöjjetek, és találjatok oltalmat Fiam drága vérének védelmező pajzsa alatt! Jézus Krisztus drága vére a kegyelem örök óceánja. Más, mint a Noé korabeli áradat, amely a bűnösöket a föld színéről elsodorta. Jézus Krisztus drága szent vére a bűnösök megmentésére ontatott ki. Ezekben a végső napokban Jézus Krisztus drága vére a zászló, amely mutatja a megmenekülés és az üdvösség bárkáját. Miként a szivárvány Isten Noéval kötött szövetségének a jele volt, úgy Jézus Krisztus drága vére az örök szövetségnek a jele. Fiam, most meg fogod érteni, Jézus miért mondta, hogy szent vérén kívül nincs más menekvés. Igen, mondtam gyermekeimnek, hogy mindazok, akik Jézus szent vérének az árnyékán kívül vannak, rendkívüli módon szenvednek, és végül elhagyatottan fognak ott feküdni. Az apostolok és a szent vértanúk teljes prédikációja azt célozta, hogy Isten gyermekeit Jézus szent vérének az oltalma alatt az üdvösségre való lepecsételésükhöz összegyűjtse. Amiként én mindnyájatokat összegyűjtelek oltalmam alá, úgy Jézus Krisztus drága vérének az oltalmába merítelek a ti lepecsételésetek és üdvösségetek érdekében. Minden a Földön Jézus Krisztus drága vérének az irgalmassága alatt áll.
Gyermekeim, az óra, amiben most éltek 1997 óta ismert számotokra. A vadállat uralma már elérkezett. Ő, és az ő kormányzói és szolgái a feszültségeknek és a terrornak az előidézői. Ez az ő órájuk. Sikerülni fog nekik, hogy sok vért ontsanak, hogy az embereknek szenvedést okozzanak, hogy az egyházat üldözzék, és a világ különböző részein, ahogyan látjátok, háborúkat idézzenek elő. De ez a vadállat már legyőzetett.
Gyermekek, ne féljetek, Jézus Krisztus drága vére a ti győzelmetek és megmentésetek. Szeretném Fiam, Jézus kérését tudatni veletek. Jézus azt kéri, hogy az egész világot ettől a mostani évtől kezdve az imádásnak és a megújulásnak ezen a szentföldjén drága véremnek szenteljék. Azt mondom ettől a mostani évtől kezdve, mert a szentelés csak akkor fog beteljesedni, ha a világ minden nemzete kitűzte lobogóját a bárkára, amelyet ez a szentföld jelenít meg. Csak azután fog elkezdődni a béke dicső korszaka. Ezen a módon fog sikerülni nekem, Isten Anyjának, minden gyermekemet az ő üdvösségük és békéjük érdekében Jézus drága vérének az óceánjába meríteni. Gyermekek, legyetek biztosak benne, hogy ennek a szentelésnek a beteljesedése megfelel sürgető kéréseimnek mindenütt a világon. Jézusnak ez a sürgető felhívása sietteti annak az órának az elérkezését, amely után annyira vágyakoztok. Ennek a szentelésnek minden évben, evvel a mostani évvel elkezdve, minden év szeptember 14-én kell megtörténnie. El fogom majd mondani neked ennek a szentelésnek a szavait. Látni fogod majd, hogy minden jelenlévő nemzet 12,8 m-es lobogóját hogyan fogja kitűzni a föld fölé. A lobogókat érkezési sorrendben helyezhetik el a kegyelemnek ebben a hónapjában. Később többet is mondok erről.
Ekkor megkérdeztem. „Anyám, mit jelent az, hogy minden jelenlévő nemzet?” Ő szelíden ezt válaszolta: „Barnabás, amikor azt mondtam, minden nemzet, ezzel legalább egy személyre gondoltam, aki szent véremnek odaszentelte magát. Csak egy odaszentelt lélek, vagy lelkek rendelkeznek azzal a kegyelemmel, hogy felállítsák nemzetük lobogóját ebben a bárkában. A zászló lobogása a győzelem meghirdetésének a jele abban a nemzetben. Tehát menj, és tégy tanítvánnyá minden nemzetet, ahogyan Jézus ezt neked megparancsolta. Így a magad számára és az emberiség számára békét szerzel.
Az ellenség harcolni fog ellened ezen a világon, de Jézus Krisztus drága vérének a hatalmával győzni fogsz. Sötétség fogja beborítani a világot, de Jézus Krisztus drága vére világítani fog útjaidon. Napodon fényt fogsz látni, és tiéd lesz a győzelem.
Ezután kértem: „Anyám, áldj meg minket és országomat, mivel ebben az évben újra választások lesznek.” Ő ezt válaszolta: „Barnabás mond meg gyermekeimnek, hogy hívják segítségül februárban drága szent vérem hatalmát úgy, ahogy ezt te júliusban szoktad, és szemléljék a Bárány győzelmét. Vezesd a világot Fiam drága szent vérének a jelével! Szálljon le rátok mindnyájatokra a legszentebb Szentháromság áldása a kegyelem ezen évének minden napján. Mosolyogj és maradj a győztes oldalon Jézus Krisztus drága vérének a hatalma által! Most elmegyek. A viszontlátásra.” Rögtön eltűnt a jelenés. Azután láttam, hogy rózsaszirmok hullnak alá az égből. Egy idő után befejeződik az egész jelenés.

Barnabás megjegyzései ehhez az üzenethez:
Üdvözlet Oloból az imádás szent földjéről.
A fenti (szó szerint mellékelt) üzenetben URUNK sürgős felhívását találják, amit Édesanyja hozott. Ennek az üzenetnek következő lényeges pontjaira utalunk.
1.       Az egész világot Jézus drága vérének kell szentelni.
2.       Ennek a szentelésnek Nigériában, a „Szentföldön”, abban az országban kell végbemennie, amelyet az ÚR választott.
3.       Minden nemzetnek fel kell itt állítania lobogóját, mint odaszentelésének különös jelét.
4.       Csak azok, akik odaszentelték magukat a drága vérnek rendelkeznek azzal a kiváltsággal, hogy nemzetük zászlaját felállítsák vagy felállíttassák abban az országban.
5.       A zászlókat abban a sorrendben fogják felállítani, ahogyan a nemzetek képviselői szeptember hónapban elérik a Szentföldet.
6.       Addig, amíg minden nemzet fel nem állította lobogóját, nem lesz teljes az odaszentelés.
7.       Így mindnyájan arra nyertünk meghívást, hogy legalább egy személyt nyerjünk meg az egész világon minden nemzetből, aki odaszenteli magát Jézus Krisztus drága vérének, és éli ezt a szentelést. Csak azután jön el a béke országa.
Vajon bonyolult ez a felhívás?
Jézus drága véréről nevezett Barnabás
Az imádás szentföldje – Olo – Nigéria
Barnabás további megjegyzései 2015.01.18-án. 10:39
A kilencedeket februárban 1-9., és 20-28-ig kell tartani.
Azok a személyek számítanak a drága vér számára odaszenteltnek, akik megkapták a pecsétet, és akik imádkozzák a drága vérhez szóló ájtatosságot.
A pecsétet bármely pap feladhatja minden harmadik pénteken egy szentmisében, lehetőleg Jézus drága vérének votív miséjében. Ezt meg kell hogy előzze egy öthónapos előkészület, amelyet a megfelelő szertartás szerint végeznek.

http://engesztelok.hu/aktualis/915-fontos-uzenet-amelyet-barnabas-nwoye-kapott-2015-januar-1-jen-ejszaka-3-20-kor-nigeriaban