2013. október 26., szombat

Ima papjainkért

Drága, szerető Mennyei Atyánk! Eléd hozzuk egyházmegyénk felszentelt papságát (név szerint felsoroljuk a listáról :/EGER http://www.dnyem.hu/index.html ; http://www.eger.egyhazmegye.hu/index.php/fopapjaink-es-papjaink ; http://sematizmus.vaciegyhazmegye.hu/szemely.php / ; /ESZTERGOM http://www.esztergomi-ersekseg.hu/?&fm=1&am=5 ; http://gyor.egyhazmegye.hu/nev-es-cimtar/papjaink ; http://www.szfvar.katolikus.hu/adattar/papok/ /http://www.gorogkatolikus.hu/?muv=link&csoport=0 /; /http://www.exarchatus.gportal.hu/gindex.php?pg=34214802 /; /KALOCSA http://www.asztrik.hu/teruleti-beosztas ; http://www.pecs.egyhazmegye.hu/esperesi_keruletek.html ; http://www.szeged-csanad.egyhazmegye.hu/ter.htm / ; / VESZPRÉM http://kaposvar.egyhazmegye.hu/?page_id=8 ; http://www.martinus.hu/nev_es_cimtar ; http://veszpremiersekseg.hu/kereso/ /). Arra kérünk téged, Mennyei Atyánk, hogy erősítsd meg fiaid lelkét arra a nagy küldetésre, amire meghívtad őket. Térítsd egészen magadhoz azokat, akiknek megadtad a szentmisében az átváltoztatás hatalmát. Tedd feddhetetlen tisztává lelküket, és add meg számukra, hogy mindvégig állhatatosan kitartsanak Szent Fiad tanítása mellett. Add, hogy a tisztánlátás és a megkülönböztetés ajándéka felerősödjön bennük, hogy a rájuk bízott nyájadat vezetni tudják az örök üdvösség útján. A Szűzanya biztos jel legyen életük lobogóján, Ő vezesse őket biztonságos kikötőbe és a legnagyobb vihar közepette is oltalomhely legyen Szeplőtelen Szíve. Szent Mihály, az angyali seregek vezére, és Istennek minden szentjei harcoljatok velük, és könyörögjetek értük minden küzdelmükben! Amen

http://engesztelok.hu/imak/2013-10-26-19-15-59

Az Egyesült Államok ifjúsági oktatásának irányvonala

Épeszű ember erre már csak annyit tud mondani, döbbenetes. Az Egyesült Államokban ifjúsági táborokat hoznak létre, ahol kötelező jelleggel kell majd a fiataloknak részt venni. Ezekben a táborokban a fiúkat lány ruhába öltöztetik, sminkelik, és divatbemutatókat tartanak. A lányokat kifejezetten fiús dolgokra nevelik, olyan jellegű munkákat adnak nekik. A táborok célja, hogy "előneveljék" az ifjúságot arra, hogy könnyen elfogadja (vagy maga is azzá váljon) a perverziókat, a fajtalankodókat. A táborok már tesztelés alatt állnak, az alábbi képek ott készültek.
Arra leszünk kíváncsiak, mit fognak ehhez szólni a buzulást ellenző családok szülői? Mennek végül a börtönökbe? Vagy agyonlövik a háza előtt, miközben a gyermekét akarja védeni? Talán éppen ezért készítették a rendőrök számára azokat a lőlapokat, amelyeken gyermekeiket óvó anyákra kell lőni?
Az Egyesült Államok kutató gárdát tart fent csak azért, hogy a birodalmak összeomlását tanulmányozza, és megfejtse, hogy kerülheti el az USA a vég beteljesedését. Nos a kérdés nagyon egyszerű, ehhez nem kellene kutatócsoportot foglalkoztatni horrorisztikus pénzekért. A birodalmak alapja az erkölcs. Valamennyi birodalom addig volt képes fennmaradni, amíg képviselni tudta azt a szellemiséget, erkölcsiséget, amely létrehozta. Alapvetően a birodalmak esetében mindenki a Római Birodalmat veszi alapul, mint legismertebbet, pedig jócskán vannak és voltak még birodalmak a világban. Azzal is tisztában kell lenni, hogy egy ország területi nagysága okán nem feltétlenül birodalom. A birodalom a birodalmi szellemiség, és a magas fokú erkölcsiség eredménye.
Amikor a rómaiak 70-ben felszámolták az örök problémákat jelentő Judeát és lerombolták Jeruzsálemet, megtörtént a jézusi jóslat, a zsidókat szétszórták a világban. Mint olyan lények, akik állandóan csak a pénz környékén érzik jól magukat, nagy számban Róma felé vették az irányt. Nem kellett eltelnie száz évnek, és a Római Bbirodalom, amely Jézus idejében még erős, erkölcsös birodalom volt (az akkori szinten meg főleg), elindult a totális erkölcsi züllés útján. Volt-e valami köze a zsidók Rómába özönlésének az erkölcsi lealjasodáshoz? Nem kell hozzá időgéppel rendelkeznünk, hogy lássuk a mai példán a történéseket. Bármely világrészen, ahol megjelenik a zsidó szellemiség, ott megjelenik a pedofília, elfajzás (művészetekben, politikában, divatban, és mindenben, ahová beférkőzni képesek). Minden a bosszú, és a túlfűtött nemiség körül kezd keringeni. Pontosan erre a sorsa jutott Róma is. Az arénák padlóján elfolyó keresztény véren (a zsidó vérbosszú Jeruzsálem megjósolt pusztulása miatt, a  keresztények ellen, akik a hiedelmekkel szemben egyáltalán nem voltak zsidók, sőt!) át a legelfajzottabb orgiákig. Ebbe pusztult bele Róma. És ebbe fog belepusztulni az Egyesült Államok is. Mert az ördögi kör erre kényszeríti. Ha nem lehet elfajzani, nem élheti ki a belső ingereit, és erkölcsös lesz a nép, ott egyszerűen nincs maradásuk. Mennek máshová. Mostanában persze jobbára inkább a bankjaikon keresztül a "lator államokat" igyekeznek kivégezni.
Ez a lépés, melyet most az Államok készül meglépni a gyerek buzitáborokkal, egy jelentős lépés lesz a zsidó elfajzás útján, ezzel együtt az összeomlás útján is.
Hídfő.net

Bocsa József: Szövetségkötés az őrangyallal és az összes szent angyallal


A 7. váci kiengesztelődési találkozó témája ez volt: "Az angyalok és a szentek a kiengesztelődés és az engesztelés segítői és példaképei". Ennek csúcspontja a Szent angyalokkal való szövetségkötés volt. Az erre a szövetségkötésre előkészítő elmélkedés itt olvasható.
A Szövetségkötés szövege alább olvasható. Mindenki belekapcsolódhat ebbe a szövetségkötésbe, aki lélekben felkészül rá és tartalmát magáénak tekinti. Nem kell még katolikusnak se lennie. De arra készüljön fel, hogy a Szent angyalok komolyabban be fognak avatkozni az életébe, és jobban Isten útjára fogják terelni.
Szent Őrzőangyalom, hozzád fordulok: / Istennek angyala, akit a Mennyei Atya őrzőmmé, segítőmmé, tanítómmá, pásztorommá rendelt! / Te ezt a feladatot születésemtől fogva betöltöd mellettem / – óvtál és védelmeztél, / és újra, meg újra szóltál is lelkiismeretem hangján keresztül / – megköszönöm neked mindezeket a szolgálatokat. / Bár én sokszor tudomást sem vettem rólad, / te mégsem hagytál magamra, / hanem mindig segítségemre voltál. / Rádöbbenve az irántad való és a Mennyei Atya iránti hálátlanságomra, / Aki ily nagy és szent segítőt adott mellém, / a jövőben jobban akarok Rád figyelni, / és együtt akarok munkálkodni Veled! / Meg akarom mostantól szívlelni minden intésedet, / és követni akarom minden sugallatodat, / amellyel oktatsz, és tanácsot adsz. /
Te jól tudod, hogy az utolsó időkben élünk. / Te ismered a sátán terveit, hogy tönkre akarja tenni Isten művét ezen a Földön. / Te tudod, hogy meg akarja osztani, / el akarja pusztítani az egyházat és az emberiséget, / és hogy oly sokakat kárhozatba akar dönteni. / Tapasztaljuk magunkban és körülöttünk a megosztottságot, és az ellentéteket, / tudjuk, hogy az Antikrisztus át akarja venni az uralmat a Fölön. / Látjuk a gonoszság erőinek az elszabadulását. / Mi magunktól tehetetlenül állunk ezek előtt. / Segítsetek rajtunk nyomorúságunkban! /
Mi, a magunk erejéből képtelenek vagyunk megállítani a sátánt és angyalait, / de ti, Szent Angyalok, Istentől rendelt ellenfeleik vagytok. / Szent Őrzőangyalaink, kérünk titeket, / hogy léptessetek minket szövetségre az összes Szent Angyallal, azok minden karával: / az Angyalokkal, Arkangyalokkal, a szent Erők karának angyalaival, / a szent Fejedelmekkel, Hatalmakkal és Uralmakkal, / és az Isten közvetlen közelében lévő Trónokkal, Kerubokkal és Szeráfokkal. / Léptessetek velük szövetségre, és teremtsetek köztünk személyes és állandó kapcsolatot! / Mind a kilenc kar szent angyalai, / hazánk, családunk, közösségeink védő szent angyalai, / és akiket a Szentírásból név szerint is ismerünk, / Szent Gábor, Szent Rafael és a mennyei seregek vezére, Szent Mihály, / figyelni akarunk rátok! / Rá akarunk hagyatkozni a ti vezetésetekre! / Veletek együtt akarunk küzdeni./
Tanítsatok meg erényeitekre, hogy helyt tudjuk állni az utolsó idők harcaiban! / Tanítsatok meg a szeretetre, a szentségre, a tisztaságra! / Tanítsatok meg Isten helyes imádására, a bölcsességre, és a hallgatásra! / Tanítsatok meg az Istenre, a rátok, és az egymásra való figyelésre! / Tanítsatok meg az engedelmességre, hogy Isten minden parancsát kivétel nélkül teljesítsük! / Tanítsatok meg az igazságosságra és a szolgálatra! / Tanítsatok meg az alázatra, a türelemre, a bátorságra, a fegyelemre, és a hűségre! / Tartsatok meg abban a szeretetegységben minket, amiért Jézus az Utolsó Vacsorán imádkozott! / De segítsetek, hogy, amikor szakadásokat, ellentéteket tapasztalunk, / akkor is tudjunk mindig Jézushoz hűségesek maradni, / ne veszítsük el hitünket, reményünket, / hogy mindvégig megmaradjunk az Isten és az egymás iránti szeretetben! /
Szeretnénk veletek együtt munkálkodni az anyagvilág átalakításán, / megszentelésén, / Istenhez való hazavitelén! / Segítsetek, hogy együtt tudjunk működni veletek és az összes szentekkel a Mennyei Atya tervében, / aki „Krisztusban mint Főben újra akar egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van.” /
Mi ugyan keveset tudunk nyújtani ebben a szövetségben, / de azt szeretnénk megtenni, ami rajtunk múlik! / Ezután jobban rátok akarunk figyelni és veletek jobban együtt munkálkodni! / Vállaljuk az engesztelő hivatást, / felajánlunk minden betegséget, szenvedést, gyengeséget és megpróbáltatást, / és mindenekelőtt saját akaratunkat ajánljuk Istennek. / Egyesíteni akarjuk minden cselekedetünket és szándékunkat, / mindent, amit teszünk, vagy elviselünk, / Jézus cselekedeteivel és szenvedéseivel, / hogy a velünk való kapcsolat révén / ti is részesülhessetek Jézus szent emberségének a megismerésében. / Segítsetek, hogy mi magunk is átalakuljunk, átváltozzunk, / ahogyan átváltozik a kenyér és a bor a szentmisében Jézus testévé és vérévé. / Hintsétek meg Jézus Szent Vérével és Királynőtök szent könnyeivel az egész Földet, / hogy megtisztuljon a bűntől, / az Isten elleni lázadás szellemétől, / és védve legyen a gonosz erők támadásaitól! / Szolgatársaitok akarunk lenni! / Védelmezzetek minket! / Vigyétek győzelemre a mi gyarló közreműködésünkkel Isten ügyét! /
Mostantól a Szentháromság, a Szűzanya, az összes angyalok és szentek segítsége által / a szent angyalokkal való szövetségem tudatában akarok élni és meghalni. Amen./
(Összeállította: Bocsa József Sch.P .)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Nagyon kevés embernek van a mai világban valamilyen hitvallása vagy Istenbe vetett hite

2013. október 25. péntek, 23:55
Drága szeretett leányom, amikor az emberek azzal vádolnak meg téged, hogy ezekkel az Üzenetekkel félelmet terjesztesz, akkor nekik meg kell érteniük az Én valódi szándékomat. A félelem azok gonoszságától származik, akiket átitatott a lélek sötétsége, és akik köztetek járnak. A ti ellenségetek az Én ellenségem. Ők egy olyan hamis lelkiséget fognak létrehozni minden nemzetben, mely nem Tőlem származik. Annyira elbűvölőek lesznek, hogy az előkelők közé fognak beszivárogni, annak érdekében, hogy a sátáni eredetű new age hamis tanait terjesszék. Sokan azt fogják gondolni, hogy ezek a borzalmas cselekedetek csupán ártalmatlan szórakozások, de a látszólag ártatlannak tűnő külső mögött egy ravasz terv húzódik meg: megfosztani a világot a Szentháromságba vetett hitétől.
Nagyon kevés embernek van a mai világban valamilyen hitvallása vagy Istenbe vetett hite, és így tehát, amikor a Sátán szolgái hamis értéket, hamis lelkiséget és pogányságot mutatnak be nekik, sokan lesznek elcsábítva. Vonzani fogják őket a hamis jótékonysági felkérések azok jogaiért, akik a saját életük elfogadására törekszenek, ami ellenszegül az Atyám által lefektetett Törvényeknek. Mivel az Istenbe vetett hitük gyenge, ezért meg fognak nyílni a hazugságoknak. És inkább egy hamis istent fognak imádni, az antikrisztust.
Azért mondom el nektek ezeket a dolgokat, mert ez az Igazság. Ugyan miért ne figyelmeztethetnélek benneteket ezekre a dolgokra? Én Vagyok a ti Üdvözítőtök, és Én fel Vagyok készülve arra, hogy e hosszú és fájdalmas időszak után végre megmentsem mindnyájatokat. Az embernek a Sátán miatt elmondhatatlan nehézségeket kellett elszenvednie. Oly sok ember nem képes megérteni, hogy ő (a Sátán) mennyire tönkreteszi az életet. Tönkreteszi a kapcsolatokat más emberekkel, bűnre csábít benneteket, amely elpusztít, megváltoztat és tőrbe csal benneteket. Bármit is ad nektek, ti mindig üresnek fogjátok érezni magatokat. Ti egyre csak zuhanni és zuhanni fogtok, míg végül züllött és természetellenes cselekedetekbe keveredtek, és mégsem fogtok megelégedésre találni. Egyedül csak Én, Jézus Krisztus, hozhatok igaz békét, szeretetet és üdvösséget nektek. Mivel a földi életetek az antikrisztus miatt meg fog változni, mely változás meghaladja a felfogóképességeteket, Nekem figyelmeztetnem kell benneteket. Nem azért teszem ezt, hogy félelmet keltsek bennetek, hanem hogy az Igazságra készítselek fel titeket. Csak az Igazság fog megszabadítani benneteket azok gonoszságától, akik élnek, lélegeznek, és meg fognak halni a Sátán és démonai iránti hűségük miatt.
Egyedül Én, Jézus, Vagyok a ti utatok, ahol az üldöztetés miatt enyhülést találtok, amelyet ezek a gonosz, ravasz és álnok emberek hoznak a világnak.
Jézusotok

Elindult az Eucharisztikus kongresszus honlap

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe az alábbi honlapot, amely a magyar katolicizmus közelmúltjának négy kiemelkedő eseményével, illetve személyiségével:
- az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszussal, - Mindszenty bíborossal, - a Regnum Marianummal és- az 1952-ben feloszlatott szemináriumok tanáraival és növendékeivel
kapcsolatos anyagokat igyekszik közkinccsé tenni.

http://eucharisztikuskongresszus.hu

Terjed az iszlám radikalizmus - bevezette az iszlám törvénykezést a Brunei Szultanátus

A Borneo szigetén fekvő apró, de igen gazdag Brunei Szultanátus október 22-én bevezette az iszlám törvénykezést, és ezzel az első délkelet-ázsiai országgá vált, ahol a saría érvénybe lépett. Kézlevágás, ostorozás, megkövezés...
„A saría bevezetésével Allah iránti kötelességünknek teszünk eleget” – szögezte le Hassanal Bolkiah szultán, a világ egyik leggazdagabb embere, abban a hivatalos nyilatkozatában, melyben egy új, iszlám büntető törvénykönyv bevezetését jelentette be. Az új törvénykezés a következő hat hónap során fokozatosan kerül bevezetésre a Brunei Szultanátusban. A saría előírásainak értelmében, mely csak a muzulmán vallású polgárokra vonatkozik majd, a tolvajok kézlevágásra, az alkoholt fogyasztók vagy abortuszt elkövetők ostorozásra, a házasságtörők pedig megkövezésre számíthatnak.
Brunei az egyetlen kelet-ázsiai állam, ahol a saría érvénybe lép. A világ legnagyobb muzulmán országában, Indonéziában is csak egyetlen terület, a Szumátra szigetén fekvő Aceh autonóm tartomány vezette be hivatalosan az iszlám törvénykezést.
Hatalmas szénhidrogén készleteinek köszönhetően a Brunei Szultanátus a világ egyik leggazdagabb országa. 400 ezer lakosának kétharmada muzulmán, de erős a buddhisták (13 %) és a keresztények (10 %) jelenléte is. Az iszlám az államvallás, és szabályainak követése itt szigorúbb, mint a környező iszlám államokban, Malajziában vagy Indonéziában. A többi vallás gyakorlását erősen korlátozzák.
Hassanal Bolkiah szultán, aki apja 1967-ben bekövetkezett halála óta uralkodik az apró államban, 1996 óta tervezte a saría bevezetését. Döntésének várható következményeit nem csak országa lakóinak többsége – köztük muzulmánok is –, de a nemzetközi közvélemény is aggodalommal figyeli.
La Croix/Magyar Kurír

Halálba segítették a testét elfogadni képtelen férfit

Belga szabályok szerint jogszerűen segítették a halálba az orvosok azt a 44 éves férfit, aki ugyan nem szenvedett semmilyen gyógyíthatatlan betegségben, ám az orvosok úgy ítélték meg, hogy állapota múlhatatlan lelki szenvedést okoz neki.
le soir(Forrás: Le Soir)
A férfi női testbe született, és több sikertelen nem-váltó műtétet követően sem volt képes elfogadni testét.
Belgiumban, ha valaki olyan súlyos és gyógyíthatatlan állapotban van, amely súlyos lelki, vagy fizikai szenvedést okoz neki, akkor kérésére orvosa a halálba segítheti.  Azok is választhatnák az élet helyett a halált, akik például már nem bírják elviselni az Alzheimer-kór megpróbáltatásait, ha ezzel két különböző orvos is egyetért, közülük az egyiknek a betegség specialistájának kell lennie.
A belga jogszabályok tehát lehetővé teszik az eutanáziát még ilyen esetekben is, de Nathan halálba segítése még a kérdésben kifejezetten nyitottnak társadalom kedélyeit is felborzolta.
A konkrét esetet mérlegelő orvosok és pszichiáterek pedig úgy találták, hogy bár a férfi állapota fizikai szenvedést nem, súlyos lelki sérüléseket viszont igenis okoz, és olyan egzisztenciális kérdéseket vet el, amelyeket csak ő ítélhet meg. Röviden tehát úgy döntöttek, hogy csak az egyén ítélheti meg, méltónak tartja-e életét, és megtartja, vagy lemond róla.

A gyerekek is

Belgiumban júniusban jobbközép-liberális és szocialista politikusok törvényt terjesztettek elő arról, hogy a 18 év alatti gyerekek is kérhessenek eutanáziát.
Alsó korhatár nincs, de további feltétel lenne mindkét szülő beleegyezése, illetve két gyerekpszichológusnak kell egybehangzó véleményt adnia arról, hogy a kérelmező tisztában van döntésének következményével.
A törvényt orvosok kezdeményezésére terjesztették elő, akik szerint a gyógyíthatatlan, halálos betegségben szenvedő gyerekek szokatlan érettséggel képesek értékelni saját helyzetüket, és képesek felelős döntést hozni a kérdésben.
Ezzel kapcsolatos felmérést tett közzé szerdán a belga La Libre Belgique napilap. A kutatásból kiderült, a belgák 38%-a teljes mértékben, 36%-a inkább egyetért azzal, hogy magatehetetlen – pl. kómában lévő – gyerekeknél is lehessen alkalmazni az eutanáziát. A teljes mértékben elutasítók aránya 6%, az “inkább nem” állásponton a lakosság 8%-a van. (Le Soir/MTI/La Libre Belgique)

Szigorúbb feltételei lesznek a művi meddővé tételnek

A beavatkozást az kérheti, aki ennek a költségeit vállalja, elmúlt negyvenéves, vagy három gyermeke van. A KDNP szerint a sterilizációs műtétek hazai szabályozása túlságosan is könnyen elérhetővé tette minden nagykorú számára az önkéntes meddővé tételt.
A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) alelnöke szerint megfelelően szabályozottá válhat Magyarországon a művi meddővé tétel az egészségügyi törvény várható módosításának köszönhetően. A tervezett változtatásokat több civil szervezet felvetése nyomán dolgozták ki. Ha a jogszabályt elfogadja a parlament, egyértelműen rögzítik, hogy művi meddővé tételt az kérhet, aki ennek a költségeit vállalja, elmúlt negyvenéves, vagy három gyermeke van.
A KDNP szerint az új szabályozással minden fiatal számára megőrizhetővé válik a gyermekvállalás lehetősége. Fontosnak tartják, hogy a gyermekvállalásra mindenki szabadságát a kormány biztosítani tudja, és nem jó, ha ezt valakinél a húszas éveiben, akár külső erőszak, akár befolyás hatására korlátozzák. A beavatkozás ugyanis szinte visszafordíthatatlan folyamatot idézhet elő – mondta Rétvári Bence.
A tervezett módosítás szerint a nagykorú cselekvőképes, illetve korlátozottan cselekvőképes személy kérésre történő, családtervezési célú meddővé tétel korlátjaként meghatározott 40 éves határt egészségügyi tapasztalatok alapján állapították meg, és ehhez képest önálló, vagylagos feltételként szerepel a törvényjavaslatban a gyermekszámmal összefüggő kritérium.
Az egészségügyi indokból elvégzett, valamint a cselekvőképtelen és nagykorúságot el nem érő személyeknél elvégzett beavatkozások feltételeit a törvényjavaslat nem módosítja, ezekkel kapcsolatban csak az új polgári törvénykönyv cselekvőképességet érintő szabályainak terminológiai átvezetése történik meg.
Rétvári Bence utalt arra, hogy 2005 novemberéig az egészségügyről szóló törvény szerint a művi meddővé tétel kizárólag családtervezési célból a 35. életévét betöltött vagy három vér szerinti gyermekkel rendelkező személynél volt elvégezhető, azonban ezt az Alkotmánybíróság megsemmisítette.
A Kereszténydemokrata Néppárt korábban már jelezte: támogatja a Családháló közösség és több civil szervezet - így a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Képmás, a Tudomány a Családért Egyesület, a Magyar Szalézi Munkatársak Egyesülete - felvetését, miszerint ideje átgondolni a sterilizációs műtétek hazai szabályozását. Szerintük a szocialista kormányzat idején módosított keretek felelőtlenül tették túlságosan is könnyen elérhetővé minden nagykorú számára az önkéntes meddővé tételt, amely a legtöbbször végleges és visszafordíthatatlan.
(MTI)

Gyerekpornó-hálózatot számoltak fel Spanyolországban


A spanyol rendőrség gyerekekről készült pornográf felvételek birtoklásáért és terjesztéséért tizennyolc embert őrizetbe vett, tizenegy másikat pedig vizsgálati fogságba helyezett pénteken. Összesen harmincnyolc helyen volt házkutatás, a rendőrség közleménye szerint adathordozókat foglaltak le.
A rendőrséget internethasználók értesítették a P2P fájlmegosztón keringő pedofil tartalomról, ezután kezdődött nyomozás a hálózat tagjainak felderítése.
A spanyol nyomozók a merevlemezek alapján megpróbálják azonosítani az elkövetőket és a négy és hat év közötti áldozatokat, akiket a felvételek szerint szexuálisan kihasználtak.
(MTI)