2009. május 26., kedd

Medjugorjei Üzenetek , 2009. május

2009. május 2.
A Szűzanya nagyon szomorú volt. Csak elmondta az üzenetet és megáldott bennünket.
„Drága Gyermekek! Már régóta anyai szívemet és Fiamat adom nektek. Ti elutasíttok engem. Megengeditek, hogy a bűn egyre jobban hatalmába kerítsen benneteket. Megengeditek, hogy uralkodjon rajtatok és megfosszon ítélőképességetektől. Szegény gyermekeim, tekintsetek körül és nézzétek az idők jeleit. Azt gondoljátok, hogy tudtok Isten áldása nélkül élni? Ne engedjétek meg, hogy a sötétség elborítson benneteket. Szívetek mélyéből kiáltsatok Fiamhoz. Az Ő Neve szétoszlatja a legnagyobb sötétséget is. Veletek leszek, csak hívjatok engem és mondjátok: ‘Itt vagyunk édesanyánk, vezess bennünket!’ Köszönöm nektek.”

2009. május 25.
Drága gyermekek! Ebben az időben arra hívlak mindnyájatokat imádkozzatok, hogy a Szentlélek leszálljon minden megkeresztelt teremtményre, hogy a Szentlélek megújítson benneteket és elvezessen hitetek tanúságtételének útjára, titeket és mindazokat, akik távol vannak Istentől és az Ő szeretetétől. Veletek vagyok és közbenjárok értetek a Magasságbeli előtt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.


Danko atya elmélkedése a május 25-i üzenethez
Imádkozzatok a Szentlélek eljöveteléért
“Drága gyermekek! Ebben az időben arra hívlak mindnyájatokat: imádkozzatok, hogy a Szentlélek leszálljon minden megkeresztelt teremtményre, hogy a Szentlélek megújítson benneteket és elvezessen hitetek tanúságtételének útjára, titeket és mindazokat, akik távol vannak Istentől és az Ő szeretetétől.
Veletek vagyok és közbenjárok értetek a Magasságbeli előtt.
Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”
Jézus Mennybemenetele előtt azt mondta tanítványainak, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére; tanúi lesznek nemcsak Jeruzsálemben, hanem egészen a föld végső határáig. Azután a szemük láttára fölemelkedett az Atyához (vö. ApCsel 1,4–9). A tanítványok és az apostolok imádsággal készültek a Szentlélek eljövetelére. Nem voltak egyedül, velük volt Mária, Jézus édesanyja is. A jelenlévők közül egyedül Ő volt telve Szentlélekkel, aki Jézus fogantatásakor egészen betöltötte. Ő bátorította a tanítványokat, hogy ne féljenek, és a kitartó imára buzdította őket. A Szentlélek eljövetele előtt az apostolok bátortalanok voltak – tele félelemmel. Amikor azonban leszállt rájuk a Szentlélek, megváltoztak, és a félénk tanítványok Krisztus bátor tanúivá lettek. Tanúságot tettek arról, amit láttak és hallottak, amíg együtt voltak Jézussal. A szeretet és az igazság tüze lángra lobbant bennük és arra ösztönözte őket, hogy azonnal kezdjék hirdetni az Örömhírt.
A 2009. május 25-i üzenetében a Szűzanya bennünket is arra hív: imádkozzunk, hogy a Szentlélek betöltsön minden megkeresztelt teremtményt. A keresztség által Isten gyermekeivé lettünk, és beléptünk a szentek közösségébe Jézus megváltói műve által. A Szűzanya imádságra hív bennünket, mert az ima eszköz, mely által megnyílik a szívünk, és Isten Lelke elkezd működni benne. Minden Szentléleknek való megnyílás a lelki élet megújulásához vezet, és arra ösztönöz bennünket, hogy tanúságot tegyünk hitünkről. Mi keresztények arra vagyunk hívatva, hogy ebben a világban Isten üzenetének, Isten Igéjének hordozói legyünk és hirdessük Isten szeretetét. Ebben segítségünkre van Mária, édesanyánk és közbenjárónk. Máriával együtt kérjük, hogy az Igazság és a Szeretet Lelke működjön bennünk és közöttünk, tanítson és erősítsen bennünket, hogy az Isten akarata szerinti új életünket éljük.
Fra Danko Perutina

A lelkivezető személyes szavai

Dícsérjük az Urat!
Szeptember 25-én Gábriel arkangyal Angelicus testvérnek szóló egyik üzenetével úgy lépett be az életembe, ahogyan soha nem gondoltam, ám az életemet teljesen megváltoztatta. Akkor még „Tamást” sem ismertem, aki ugyanabban az üzenetben kapta az Angelicus de Angelis nevet – és akinek a lelkivezetőjévé kellett válnom. Ami az arkangyal szeptember 25-i üzenetében a „lelkivezetőről” szól, az rám vonatkozik – én azt magamra vállaltam, „Igen”-t mondtam rá.
Ez Gábriel arkangyal megbízása volt. Kezdettől fogva tudtam, hogy ez a feladat csak az arkangyal megjelenéseinek idejéig tart. És ez az időszak – és vele együtt az én feladatom –
2009. április 25-én véget ért.
Nagyon szép idő volt számomra, és hálás vagyok érte az Égnek! Ettől azonban semmi sem változott meg a köztem és Angelicus testvér között kialakult viszonyban – sőt, épp ellenkezőleg, és ettől függetlenül tovább folytatódik: további feladatokkal vagy azok nélkül.
A lelkivezetőként megkezdett munkát következetesen tovább folytatom a csendben. Mert ez az év mindannyiunk számára, akik olvashattuk és követhettük az üzeneteket, kegyelmekkel teli év volt. Teljes szívemből köszönöm ezt az Úrnak.
Köszönetem azoknak is szól, akiknek tanácsaimmal és tetteimmel, de látogatásaimmal és a Jézus Szíve péntekenkénti közös imáinkkal is szolgálhattam.
Ebben a pillanatban, amikor e sorokat írom (és amelyek egyedül csak rám vonatkoznak), még semmiféle utalásom nincs Angelicus testvértől arra vonatkozóan, hogy hogyan lesz a folytatás május 25-e után. Bár nem az én feladatom, mégis mindig (különösen az imalátogatásaimnál) hangsúlyoztam: nem muszáj mindent tudnom, amit ő tud!
Tegyünk le mindent bizalommal Isten kezébe. Ha május 25-e után folytatni kell, és egy újabb hívás érkezik hozzám, a következő időszakra is „Igen”-t mondok.
Búcsúzom,
Imádkozok Önökért, szívből és megáldom Önöket!
Angelicus testvér lelkivezetője
Gábriel arkangyal idejére

Angelicus testvér személyes szavai

Krisztusban kedves testvéreim!
2009. április 25-én kaptam az utolsó üzenetet Gábriel arkangyaltól, minek során sok mindent megmutatott nekem, melyekből néhányat meg is érthettem. Sokan léptek rá velem együtt az útra, hogy elvigyék az üzenetek szellemét a világba, hogy megéljék azt, és hogy az égi feladatnak szentelt sok éjszakán virrasszanak és imádkozzanak. Vannak néhányan, akik a csend szellemét életük részévé teszik, és az üzeneteket az égi felhívásnak megfelelően átültetik mindennapjaikba. A csendben imádkozók alkotják az Úr hírnöke művének magját, és ők azok, akik belülről támogatják azt.
Sajnos azonban mégis meg kellett tapasztalnom – a Gábriel arkangyallal folytatott utolsó
beszélgetésem révén is –, hogy az utóbbi időben sokaknál elsikkad ezeknek a kinyilatkoztatásoknak a valódi célja. Túl sokan tekintik a kinyilatkoztatásokat szenzációnak, és nem jutnak el ennek a hatalmas égi ajándéknak igazi tartalmához, lényegéhez. Mindazt, amit az arkangyal és szent Benedek mondott, pár szóban össze lehet foglalni:
· csend és hallgatás
· teljes önátadás Isten akaratának
· ima
Nem a „hatalom” ezeknek az üzeneteknek az értelme, hanem az odaadó hallgatás, figyelem és e világi időtöltéseinkről való lemondás. Az elmúlt évben leírtak világítótoronyként szolgálnak a mai céltalan emberiség számára. Mégis túl sok időt pazarolunk beszédre és magyarázatokra, túl sok időt semmitmondó tevékenységekre.
Nagyon fontos, hogy felhagyjunk túlfeszített életformánkkal, és azt tegyük, amit az üzenetekben kívánnak tőlünk: hallgatni, és végre időt adni Istennek, hogy tudjon szólni hozzánk. Időt adni Neki, hogy mindegyikünknek megnyilatkozzon. Hagyni Őt, hogy életünk minden apró részletét áthathassa. Ez azonban csak a csendben történhet meg. Az Úr enyhe szellő, nem tűzvihar. A Szentlélek szava suttogás a lélekben, finom kopogtatás, nem pedig buzogánnyal mért hatalmas ütés. Hallgatnunk kell, hogy meghallhassuk Őt, és el kell csendesednünk, hogy válaszolhassunk.
A szent Benedekkel és a Boldogságos Szűz Máriával folytatott beszélgetéseken kívül az arkangyalnak összesen 11 üzenetét írtam le, melyek mindegyike megtekinthető itt az internetes oldalon ( http://www.botedesherrn.kathwahrheit.de). Ezekben a kinyilatkoztatásokban egyértelmű feladatokat kapott Isten minden gyermeke, aki ezen az úton akar járni. Ezek a kinyilatkoztatások alapot nyújtanak életünk megváltoztatásához, hogy olyan életet élhessünk, mely a világ túlfeszített pörgésével szemben, Isten országának megvalósulását jelenti a földön. Semmi újat nem mondtak, csak a régi, mindig érvényes igazságokat küldték el ismét a szívekbe. Csak rajtatok múlik, hogy ezeket az üzeneteket gyümölcsözően és tevékenyen mindennapi életetekbe beépítitek-e.
Az említett jelentőségteljes, sok felismerést eredményező hétvége hatására, ismét a csend útjára lépek, melyet, elismerem, elhagytam. Úgy döntöttem, hogy több üzenetet nem publikálok az interneten. Minden elmondatott, amit el kellett mondani – és csupán rajtunk múlik, hogy hatókörünkben Isten e felhívását valóra váltjuk-e. Kérlek, értsétek meg, hogy
nem az a fontos, hogy minden hónapban egy új üzenetet kapjatok, hanem, hogy azt, ami kinyilatkoztatott tettekre váltjátok-e. Az utóbbi évben elmondottakhoz és leírtakhoz nincs már semmi hozzáfűznivaló, minden a kezünkben van, ami ahhoz szükséges, hogy Isten országát újra felfedezzük és fellendítsük a földön.
A mindannyiunknak szóló égi ajánlat itt van, Isten kinyújtotta kezeit. Ragadjátok meg, és hagyjátok magatokat a kiüresedés útján vezetni, hogy Isten újjáalkothasson titeket. Tegyetek le mindent az Ő kezébe, és hagyjátok, hogy Ő munkálkodhasson általatok. Járjátok az alázatosság, könyörületesség, szeretet és szelídség útját – hagyjátok magatokat beágyazódni az Ő szent hallgatásába! Engedjétek, hogy kiessen a kezetekből minden kard, amit felemeltetek, még az egészen kicsi is, és imádkozzatok!
Én továbbra is az üzenetekben foglalt feladatok megvalósításának szentelem magam, és a Mindenhatóba vetett mélységes bizalommal megyek tovább az úton; ez azonban a csend útja lesz, ahogy azt kezdettől fogva kívánták tőlem. Az üzeneteket továbbra is visszük a világba, de a szenzációt hajszoló Internet mellőzésével, mely névtelenségével gyűlöletet és rosszindulatot kelt.
Kérem, segítsétek munkánkat! Váljatok sötét világunkban a hit égő fáklyáivá, a csend és az ima menedékhelyeivé, és életetekkel terjesszétek az üzeneteknek ezt az egyszerű lényegét az egész világban.
Szeretetben,
a ti Angelicusotok

2009. május 17., vasárnap

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete 2009. május

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete2009. május 1. Első pénteken du. 3 órakor, a kegyelem órájában itthon a keresztutat imádkoztam. Ekkor az Úr Jézus ezeket az elmélkedéseket mondta a lelkemben:

I. állomás: Jézust halálra ítélik
„Halálra ítéltek Engem a ti bűneitekért. Nemsokára titeket is halálra ítélnek, mert az Én követőim vagytok.”

II. állomás: Jézus magára veszi a keresztet
„Magamra vettem értetek a keresztet. Ti is magatokra veszitek mások terhét – Énértem.”

III. állomás: Jézus először esik el a kereszttel
„Első esésem azért volt, hogy titeket felsegítselek. Ti is segítsétek fel mindazokat a bűnből, akiket elétek hozok.”

IV. állomás: Jézus találkozik Édesanyjával
„Édesanyám megvigasztalt Engem. Nektek adtam Őt, hogy titeket is megvigasztaljon.”

V. állomás: Cirenei Simont kényszerítik, hogy segítsen a keresztet vinni
„Amikor már teljesen kimerültem, Cirenei Simon segített vinni a keresztet. Mellétek is adok segítőket, hogy beteljesítsétek örök tervemet.”

VI. állomás: Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak
„Veronika mély részvéttel volt Irántam. Ti is legyetek részvéttel bajba jutott, szükséget szenvedő felebarátaitok iránt. Engem lássatok mindegyikben!”

VII. állomás: Jézus másodszor esik el a kereszttel
„Amikor másodszor estem el a kereszttel, ezt a megátalkodott bűnösökért tettem. Engeszteljetek értük, hogy felkelvén gyengeségükből, megerősödjenek a hitben, és életszentségre jussanak!”

VIII. állomás: Jézus találkozik a síró asszonyokkal
„Az asszonyok Engem sirattak, miközben Én az ő bűneik miatt szenvedtem. Ne kövessetek el bűnt, mert Én misztikusan a világ végéig szenvedek minden bűn miatt.”

IX. állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt
„Harmadik elesésem a vesztükbe, a kárhozatba induló lelkekért volt. Ha ilyeneket láttok – sajnos sok van – teljes szívetekből imádkozzatok értük, és ajánljátok fel magatokat engesztelő áldozatul. Ezzel sok lelket mentetek meg az örök kárhozattól.”

X. állomás: Jézust megfosztják ruháitól
„Levetkőztettek, hogy ezzel is megalázzanak. Ti öltöztessetek fel azáltal, hogy szemérmesen öltözködtök, és megtartjátok a szent tisztaságot!”

XI. állomás: Jézust keresztre szögezik
„A keresztre szögeztek Engem a ti üdvösségetekért. Csak úgy tudjátok elnyerni az örök életet, ha teljes önmegtagadásban éltek, és hordozzátok Értem a keresztet.”

XII. állomás: Jézus meghal a kereszten
„Meghaltam értetek a kereszten. Ti is haljatok meg a bűnnek, és akkor feltámadtok az örök életre.”

XIII. állomás: Jézust leveszik a keresztről
„Amikor levettek a keresztről, Szent Anyám fogadott az ölébe. Ti is fogadjatok Engem a szívetekbe minden szentáldozáskor olyan nagy szeretettel, ahogyan ezt Ő tette. Kérjétek meg Őt, tanítson meg titeket Engem szeretni. Kérjétek el az Ő Szeplőtelen szeretettől lángoló Szívét!”

XIV. állomás: Jézust sírba helyezik
„Amikor sírba helyeztek, Szent Édesanyámat csak az tartotta életben, hogy hitte: harmadnapra feltámadok. Ti is, amikor nagy fájdalom nehezedik a szívetekre, higgyétek, hogy egyszer minden elmúlik, és a mennyben örök boldogságban fogtok élni.”

2009. május 15., péntek

XVI. Benedek közel-keleti útjának mérlege

Megbékélés - vallási alapon
Le Monde
Három érzékeny úti cél, négy súlyos téma. Egy hét alatt és csaknem harminc - Jordániában, Izraelben és a megszállt palesztin területeken elmondott - beszéd alkalmával XVI. Benedeknek legalább hét alkalma volt arra, hogy hibázzon. Ettől messze vagyunk. A katolikus egyháző összességében megértette a térség geopolitikai vonatkozásait akkor is, ha pénteken befejeződött utazásán nem kerülhette el az összes előre látható zátonyt egy olyan közegben, amelyben a vallás és a politika összekapcsolódik - vonta meg a pápai utazás mérlegét a Le Monde hasábjain Stéphanie Le Bars, a lap elemzője.
Anélkül, hogy lazított volna merevségén és eltért volna teológiai megközelítésétől, a pápa politikáról beszélt és a vallások és a kultúrák közötti párbeszéd híveként lépett fel.
Az egyházfő sorrendben tizenkettedik külföldi útjának programja ambiciózus volt, a közege viszont kedvezőtlen. XVI. Benedektől azt várták, hogy előmozdítja a vallásközi párbeszédet a muzulmánokkal, majd a zsidókkal; hogy elősegíti a békét Izrael és a palesztin területek között és egy palesztin állam létrehozását szorgalmazza; s hogy javítja a térségben élő keresztények helyzetét.
Az iszlám-keresztény párbeszéd növekvő fontosságú témájává vált XVI. Benedek pápaságának az egyházfő 2006-ban elhangzott regensburgi beszéde óta, amelyet a muzulmánok az iszlám bírálataként értelmeztek: a jordániai szakasz és a jeruzsálemi látogatás középpontjában ez a dialógus állt. Egyes muzulmán vezetők arra irányuló törekvései ellenére, hogy a pápa látogatását politikai céljaikra sajátítsák ki, ezen a téren fontos lépések történtek. A Szikladómban tett látogatás a jeruzsálemi Templom hegyen önmagában is jelentős záloga a muzulmán elit egy része és a Vatikán közötti bizalomnak.
Kevésbé pozitív a mérleg a zsidó-keresztény kapcsolatok és a pápáról az izraeli társadalomban élő kép tekintetében. Azt várták tőle, hogy lezárja a zsidó világgal a feszültség időszakát, amely Richard Williamson holokauszt-tagadó püspök kiközösítésének a pápa által történt feloldása váltott ki, de izraeli megítélés szerint elszalasztotta az alkalmat. Egyes izraeli rabbik szerint a Jad Vasem emlékhelyen elmondott beszéde túl általános volt, nem hangsúlyozta eléggé az egyház szerepét az antiszemitizmus vonatkozásában.
Ez a nézeteltérés nem teszi kétségessé a zsidók és keresztények között már kialakult kapcsolatokat, de a pápa jóakaratát hangsúlyozó nyilatkozatok nem lesznek elegendők ahhoz, hogy, mint azt XVI. Benedek remélte az utazás elején, „eltávolítsák az útból a keresztények és a zsidók megbékélésének akadályait".
A vallások két- és többoldalú párbeszédére még távolról sem érett meg az idő, annak ellenére, hogy az egyházi vezetők nagyjából egyetértenek szükségességében. Az a kép, amelyen a pápa Názáretben egy rabbi és egy drúz méltóság kezét fogja, az utazás egyik jelképes jelenete. Alapjában véve a pápa inkább a három vallás „közös értékeire" kívánta a helyezni a hangsúlyt, mint a közöttük meglévő különbségekre. Még ha nem is kezd teológiai párbeszédet, ez már lényeges változás XVI. Benedek részéről, aki pápaságának kezdetén még sürgős feladatának tekintette a vallások közötti párbeszéddel foglalkozó részleg megszüntetését - hogy aztán a regensburgi beszéd után visszaállítsa. Mindazonáltal a helyszínen meglévő feszültségek és bizalmatlanság fényében a békés és tartós együttélés realitása kétesnek tűnik.
Az általában oly kevéssé politikus pápa az izraeli-palesztin témakörben okozott igazi meglepetést.
Az alig négy hónappal a Gáza elleni izraeli támadás és csak néhány héttel egy inkább héja mint galamb izraeli kormány hivatalba lépése utáni időszakra időzített utazás aláaknázott terepen zajlott. A palesztinok attól tartottak, hogy a látogatás az izraeli politika szentesítését jelentheti. A Vatikán szóvivője szerint a pápa „tudatában volt" ezeknek a nehézségeknek, és el kell ismerni, hogy valóban nem következett be ilyesmi.
Gondosan ügyelve arra, hogy álláspontja „kiegyensúlyozott" legyen, XVI. Benedek beszélt „Izrael biztonságáról" és elítélte a „terrorizmust", ugyanakkor erős jeleit adta annak, hogy támogatja és megérti a palesztinokat: kitartóan kifejezésre juttatta egy palesztin állam létrehozására irányuló óhaját . Eltekintve a tüskés kérdést jelentő Jeruzsálemtől, amelyet „a béke városának, a zsidók, a keresztények és a muzulmánok lelki otthonának" nevezett, és attól, hogy kerülte az izraeli „megszállás" kifejezést, amit a palesztinok fel is róttak, a pápa szinte egyetlen olyan kérdést sem hagyott ki, amelynek említését ciszjordániai vendéglátói elvárták tőle.
Olyan diplomataként, aki tiszteletben tartja az ENSZ határozatait, megemlítette - néha erőteljesen - a gázai helyzetet, a válaszfal által okozott nehézségeket, a menekültek helyzetét, a szent helyek megközelítésének kérdését, a politikai foglyokat. „A falakat le lehet dönteni" . nyilatkoztatta ki néhány hónappal a berlini fal ledöntésének 20-ik évfordulója előtt Betlehemben a német pápa, akit meglepetésként hatott az Izrael által épített létesítmény megismerése. Még ha a pápa szavának nincs is olyan súlya, mint Barack Obama nyilatkozatainak, ez a remény útja kulcsmondatainak egyike marad.
Azzel szemben a pápa és a keleti keresztények közötti találkozás az utazás egyik gyenge pontja volt. Az utóbbiak jelenléte az Ammanban, Jeruzsálemben vagy Názáretben bemutatott különböző pápai miséken eltörpült a külföldi turisták ezreinek tömegéhez képest. A pápa felszólítása, hogy legyenek a béke előmozdítói és „hídépítők", nem tűnhetett igazán időszerűnek egy olyan közegben, amelyet számuk folyamatos fogyatkozása és a közösségek közötti feszültség jellemez.


http://www.lemonde.fr/opinions/article/2009/05/15/benoit-xvi-un-pape-politique-au-proche-orient_1193447_3232.html

2009. május 14., csütörtök

Nagyfalui üzenet, 2009. május

“… Legyetek a családotokban, közösségetekben a béke eszközei! A fatimai gyerekek az Égieknek szót fogadtak és egész Portugália számára kiesdették a békét. Mondogasd minden nap: Uram, tégy engem a Te békéd eszközévé!…”
2009 – A ZARÁNDOKHELYEK MEGISMERÉSÉNEK AZ ÉVE –MÁJUS          
”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!”
56. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és ünnepnapi evangéliumokat! (Jn. 10,11-18;15,1-17; Mt. 28,16-20; Jn. 17,11-19; 20,19-31).
Havi mottó:„Ha megtértek, lesz jövőtök!
Havi imaszándék: a fatimai Szűzanya egyik szándékára a bűnösök megtéréséért engesztelünk!
Konkrét feladatunk: a Rózsafüzér Királynője tiszteletére minden nap elimádkozunk egy rózsafüzért!
Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 májusában
       „Szeretteim! Mária, a Szentháromság megbízásából jelent meg Fatimában, a gyerekeknek! Megmutatta nekik: az istentelen kommunizmust, a II. világháborút és a legborzalmasabb valóságot, a poklot. Ugyanakkor Portugália Őrangyala és Mária megmutatták az isteni eszközöket, amelyek által megmenthető az egész emberiség! A fatimai látnok gyerekek hősi fokban megtették mindazt, amit az Égiek kértek tőlük. Ezért lettek ők az egész emberiség jótevői és a Mennyország boldog örökösei! Jézussal és Máriával kérlek titeket, az egész emberiség megmentése érdekében, ti is tegyétek meg az Égiek kéréseit!
       Legyetek gyermek lelkületüek: tanulékonyak, engedelmesek, tiszták, alázatosak, kitartóak… ugyanúgy mint Ferenc, Jácinta és Lucia, a Fatima-i látnokok!
       Legyetek a családotokban, közösségetekben a béke eszközei! A fatimai gyerekek az Égieknek szót fogadtak és egész Portugália számára kiesdették a békét. Mondogasd minden nap: Uram, tégy engem a Te békéd eszközévé!
       Legyetek alázatosak és imádságos lelkületüek, mint Portugália Angyala! Ő letérdelt, homlokával a földet érintette és úgy imádkozott. Hallgassatok a Rózsafüzér Királynőjére és minden nap végezzétek a rózsafüzért! Imában ajáljátok fel minden nap önmagatokat, szeretteiteket… Jézus Szent Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének. Jézus Szent Vére és Mária Szent Könnyei által kérjetek az egész emberiség számára bűnbánatot és bűnbocsánatot! Ha Jézus Szent Szívét és Mária Szeplőtelen Szívét megszeretitek és megszerettetitek, akkor Ök győzni fognak bennetek és körülöttetek! Engeszteljetek egyedül is és együtt is: szeretetben, tisztaságban, felajánlottságban élve az egész emberiség megmeneküléséért.
      Legyen bátorságotok megvallani a hiteteket Isten és az emberek előtt! „Istenem, én hiszek Benned” – imádkozták gyakran a fatimai gyerekek! Meg fogjátok látni, a tanúságtételetek által sokan megváltoznak, bűnbánatot tartanak, elkezdenek szeretni, boldogok lesznek!
      Áldozzatok rendszeresen! Portugália Örangyala miután megáldoztatta a gyerekeket a következőket mondta: „Vegyétek Jézus Szent Testét és igyátok Jézus Szent Vérét, melyet a hálátlan emberek oly szörnyen meggyaláznak. Tegyétek jóvá bűneiket és vígasztaljátok meg a Jóistent!” Máriával együtt kérjük az elsőszombati engesztelő szentáldozást tőletek! Akartok-e hallgatni reánk?
      Legyetek tiszták, hűségesek és ne kövessétek a divatot, amely által megbántjátok Jézust és Máriát. Lucia hallota Máriától, hogy a nemrég meghalt egyik barátnője az Égben van, és a másik barátnője pedig a világ végéig a tisztitótűzben fog szenvedni. Ezért azt mondom nektek, hogy vegyétek nagyon komolyan a bűnt, mert annak súlyos következményei vannak. Mária szomorúan mondta egy alkalommal Luciának: „Sajnos, úgy öltöznek a lányok, asszonyok, sőt az idősek is, hogy a tisztátalanság bűnére ingerlik a férfiakat.”
Ti ugye nem tartoztok ezek közé?  
      Hozzatok áldozatot a lelkek megmeneküléséért! Mária azt mondta a fatimai gyerekeknek:”Sok lélek azért kerül a pokolba, mivel nincs, aki áldozatot hozzon és imádkozzon értük. Kérlek benneteket, örömmel vállaljátok és ajánljátok fel a bűnösök megtéréséért mindazt, ami nehéz az életetekben!
      Fogadjátok el és viseljétek el türelmesen a fizikai és a lelki szenvedéseket, amelyet az Úr küld nektek!
A fatimai látnokok Igent mondtak minden kellemetlenségre, ami érte őket! Felajánlották a bűnösök megtéréséért: a verést, rágalmat, zaklatást, megfélemlítést, bebörtönzést, fenyegetéseket, betegségüket,… Neked is azt mondom: türj, szenvedj zokszó nélkül a lelkek megmeneküléséért, ha igazi engesztelő vagy!
      Miután a fatimai gyerekek hősi fokban gyakorolták az Égiek kéréseit, Mária azt mondta nekik:
„Isten meg van elégedve veletek!!!” Jelenleg Isten ezt elmondhatja-e rólatok is?
      Megáldalak titeket az örömteljes lélekmentés szent kegyelmével!!!”
                                                          (Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!)
Házi feladat májusra:
„Ó, JÉZUSOM BOCSÁSD MEG BŰNEINKET, MENTS MEG MINKET A POKOL TÜZÉTŐL, VIDD A MENNYBE A LELKEKET, KÜLÖNÖSEN AZOKAT, AKIK A LEGJOBBAN RÁSZORULNAK IRGALMADRA!
Előretekintés 2009 júniusára:
Közös imaszándék lesz:azért engesztelünk, hogy béke legyen a szívünkben, a családunkban, a nemzetek és vallások között és az egész világon!
Konkrét feladatunk lesz: ahol békétlenség van, oda mi békét viszünk!
N.B. Lélekben Medjugorjébe fogunk elzarándokolni, ahol a Szűzanya kijelentette „Én a Béke Királynője vagyok!”