2007. január 3., szerda

RÓZSAFÜZÉR ELMÉLKEDVE!


Ima a rózsafüzér imádkozása előtt:
Ó, végtelen jóságnak és irgalomnak Istene, Jézus Krisztus! Töltsd el szívünket teljes bizalommal Szentséges Anyád iránt, akit a kereszten végrendelkezve nekünk is édesanyául adtál. Add, hogy hittel fogadjuk Isten üzeneteit, melyeket Ő nyilatkoztat ki nekünk és gyermeki alázattal, bizalommal és készséggel siessünk fájdalmas és Szeplőtelen Szívének engesztelésére, hogy mindenható közbenjárására irgalmat nyerjen a világ.
Ó, Mária, rózsafüzér királynője! Fatimában tett kívánságod szerint felajánljuk lelkünket, életünket, családunkat, hozzátartozóinkat, népünket, magyar hazánkat és a föld minden országát és népét. Uralkodj felettünk és vezérelj minket! Légy szívünk királynéja, hogy általad Jézus Szíve megdicsőüljön bennünk és szívünk királya legyen. Őrködj elménk és szívünk tisztasága felett és esd ki nekünk a szentlélek Isten kegyelmét, hogy bátran kövessük erényeidet és Neked tetsző életet éljünk. Segíts meg szándékunkban, hogy szeplőtelen Szíved engesztelésére minden hónap első Péntekjén és első Szombatján szentáldozáshoz járuljunk, imádkozzuk naponként a rózsafüzért, hozzunk áldozatokat a bűnösök megtéréséért, Te pedig irgalmasság anyja, fájdalmas és Szeplőtelen Szíved áldozatával egyesítve ajánld fel imáinkat, áldozatainkat Fiadnak, az örök Főpapnak, hogy azt átszúrt Szívével együtt tegyék az Atyaisten mennyei Oltárára engesztelésül a papok, a kereszténység és az egész emberiség bűneiért. Ámen.

Örvendetes rózsafüzér (Hétfőn, Szombaton)

Hiszekegy... Miatyánk... 3 Üdvözlégy a titkokkal:
Aki hitünket növelje
Aki reményünket erősítse
Aki szeretetünket tökéletesítse
D... Ó, J... Dics...
I. Akit Te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál
Miatyánk....
 1. Isten elküldte Gábor angyalt egy szűzhöz. Üdvözlégy.....
 2. Az angyal bement hozzá és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes”. Üdvözlégy...
 3. Mária zavarba jött és gondolkozni kezdett a köszöntés értelmén. Ü...
 4. „Ne félj Mária, kegyelmet találtál Istennél”. Ü...
 5. „Íme, méhedben fogansz és fút szülsz”. Ü...
 6. „A Magasságbeli Fiának fogják hívni”. Ü...
 7. „Hogyan lehetséges ez, hiszen férfit nem ismerek”. Ü...
 8. „A Szentlélek száll rád”. Ü...
 9. „Íme, az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem szavaid szerint”. Ü...
 10. És az Ige testté lett és közöttünk lakozott. Ü...
Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
Ó Jézuson, bocsásd meg bűneinket ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a Mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen
Dicsértessék és áldassék az édes Jézus, a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, most és mindörökké. Ámen.
II. Akit Te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál
Miatyánk...
 1. Azokban a napokban Mária sietve útra kelt a hegyek közé. Ü...
 2. Zakariás házába érkezve köszöntötte Erzsébetet. Ü...
 3. Ekkor felújongott a magzat Erzsébet méhében. Ü...
 4. Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Ü...
 5. „Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? Ü...
 6. „Boldog vagy, mert hittél”. Ü...
 7. Erre Mária így szólt: „Magasztalja lelkem az Urat”! Ü...
 8. „És újong szívem üdvözítő istenemben”. Ü...
 9. „Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát”. Ü...
 10. Lám, mostantól boldognak hirdet minden nemzedék”. Ü...
D... Ó, J... Dics...
III. Akit Te Szent Szűz, a világra szültél
Miatyánk...
 1. Augusztus császár összeíratta az egész földkerekséget. Ü...
 2. Így József is Máriával elment Betlehembe. Ü...
 3. Ekkor elérkezett Mária ideje. Ü...
 4. És Megszülte egyszülött Fiát. Ü...
 5. Pásztorok őrizték éjszaka nyájukat. Ü...
 6. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala. Ü...
 7. „Ne féljetek. Nagy örömet hirdetek nektek!”. Ü...
 8. „Ma született az üdvözítő”. Ü...
 9. „Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve”. Ü...
 10. „Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek”.
D... Ó, J... Dics...
IV. Akit Te Szent Szűz, a templomban bemutattál.
 1. A gyermeket a szülők Jeruzsálembe vitték, hogy bemutassák az Úrnak. Ü...
 2. Volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű ember. Ü...
 3. Várta Izrael vigaszát. Ü...
 4. A Szentlélek ösztönzésére a templomba ment, amikor a gyermek Jézust bevitték szülei.
 5. Karjába vette a gyermeket. Ü...
 6. „Világosság a pogányok megvilágosítására és a békére. Ü...
 7. „Hiszen látták szemeim az üdvösséget”. Ü...
 8. „Világosság a pogányok megvilágítására és dicsőségére Izraelnek”. Ü...
 9. Ekkor így szólt Máriához: „Sokak romlására és feltámadására lesz Ő Izraelben: Jel, amelynek ellene mondanak”. Ü...
 10. „S a Te lelkedet is tőr járja át”. Ü...
D... Ó, J... Dics...
V. Akit Te Szent Szűz, a templomban megtaláltál
Miatyánk...
 1. Amikor Jézus tizenkét esztendős lett, szülei felmentek vele a húsvét ünnepére. Ü...
 2. Az ünnepnapok elmúltával a gyermek Jézus Jeruzsálemben maradt. Ü...
 3. A szülők már egynapi járásra voltak és keresni kezdték a rokonok és ismerősök között.
 4. Mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe. Ü...
 5. A templomban ült a tanítók közt, akik mind csodálkoztak okosságán. Ü...
 6. „Gyermekem, miért tetted ezt velünk?” Ü...
 7. „Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell fáradoznom?” Ü...
 8. De Ők nem értették. Ü...
 9. Akkor hazatért velük Názáretbe és engedelmeskedett nekik. Ü...
 10. Anyja szívébe véste ezeket a dolgokat. Ü...
D... Ó, J... Dics...
Befejezésül: Szentséges Szűz, Isten Anyja, Mária! Fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai Oltalmad alá menekültünk, végy hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a Szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük és amit ígérnek elnyerjük, Szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
Záró ima – háromszor - : Legszentebb Szentháromság! Atya, Fiú, Szentlélek ! Mélységes alázattal imádlak s felajánlom Neked a föld valamennyi Oltárszekrényében – és leghűségesebb gyermekeid szívében – jelen levő Jézus Krisztus legdrágább Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül a szidalmakért és közömbösségekért, melyekkel Őt megbántják. Jézus szentséges és Mária Szeplőtelen Szíve által könyörgök Hozzád a szegény bűnösök megtéréséért. Ámen.
Fohászima: Istenem hiszek, remélek Benned, szeretlek Téged, imádlak Téged! Bocsánatodat kérem azok számára, akik nem hisznek Benned, nem remélnek Benned, nem szeretnek Téged és nem imádnak Téged. Ámen.

Fájdalmas rózsafüzér (Kedden, Pénteken)

Hiszekegy... Miatyánk... 3 Üdvözlégy a titkokkal:
Aki értelmünket megvilágosítsa
Aki emlékezetünket erősítse
Aki akaratunkat tökéletesítse
D... Ó, J... Dics...
I. Aki érettünk vérrel verejtékezett
 1. Jézus kiment tanítványaival az Olajfák hegyére. Ü...
 2. „Üljetek le itt, amíg odébb megyek és imádkozom”. Ü...
 3. Pétert, Jakabot és Jánost vitte magával a kertbe. Ü...
 4. „Halálosan szomorú a lelkem. Várjatok itt, és virrasszatok Velem!” Ü...
 5. Egy kőhajításra odébb ment és elkezdett remegni és gyötrődni. Ü...
 6. „Atyám, ha lehetséges kerüljön el ez a kehely. De ne az Én akaratom teljesedjék, hanem a Tiéd!” Ü...
 7. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Ü...
 8. „Simon, alszol? Egy órahosszat sem tudtatok virrasztani Velem?” Ü...
 9. Ismét imádkozott és egy angyal a mennyből megerősítette. Ü...
 10. „Keljetek föl, menjünk, közeledik aki elárul Engem”. Ü...
D... Ó, J... Dics...
II. Akit érettünk megostoroztak
 1. „Üdvözlégy Mester!” És Júdás megcsókolta. Ü...
 2. „Barátom, miért jöttél? Csókkal árulod el az Emberfiát?” Ü...
 3. Kezet emeltek rá. A tanítványok pedig elfutottak. Ü...
 4. Annáshoz vezették. Ü...
 5. Annás megkötözve Kajafáshoz küldte. Ü...
 6. „Nem ismerem az embert” . – Az Úr megfordult és Péterre nézett. Ü...
 7. „Igen, király vagyok, de országom nem e világból való”. Ü...
 8. Pilátus elküldte Heródeshez, aki gúnyt űzött belőle. Ü...
 9. „Nem, ne Ezt, hanem Barabást bocsásd szabadon!” Ü...
 10. Pilátus erre lefogatta, és megostoroztatta. Ü...
D.. Ó, J... Dics...
III. Akit érettünk tövissel megkoronáztak
 1. A katonák bíborszínű köpenyt vetettek rá. Ü...
 2. Majd tövisből koronát fontak és fejére tették. Ü...
 3. Nádszállat adtak jobb kezébe. Ü...
 4. És így gúnyolták: „Üdvözlégy, zsidók királya!” Ü..
 5. Közben leköpdösték. Ü...
 6. Arcul ütötték. Ü...
 7. „Íme, az ember!” – „El vele! Keresztre vele!” Ü...
 8. „Nézzétek, itt a királyotok!” – „Nincs királyunk, csak császárunk!” Ü...
 9. „Semmi vétket nem találok benne!” – „Ha szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja”.
 10. „Ártatlan vagyok ennek az igaznak vérétől”. – „Az Ő vére mirajtunk és gyermekeinken!”
D... Ó, J... Dics...
IV. Aki érettünk a keresztet hordozta
 1. Jézust halálra ítélik. Ü...
 2. Jézus magára veszi a nehéz keresztet. Ü...
 3. Jézus először esik el. Ü...
 4. Jézus találkozik anyjával. Ü...
 5. Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni. Ü...
 6. Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak. Ü...
 7. Jézus másodszor esik el. Ü...
 8. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat. Ü...
 9. Jézus harmadszor esik el Ü...
 10. Jézust megfosztják ruháitól. Ü...
D... Ó, J... Dics...
V. Akit érettünk keresztre feszítettek.
 1. Jézust a keresztre szegezik. Ü...
 2. „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek. Ü...
 3. „Még ma velem leszel a Paradicsomban!” Ü...
 4. „Asszony, nézd, Ő a Te fiad!” – És Jánoshoz így szólt: „Nézd, Ő a te anyád!” Ü...
 5. „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ü...
 6. „Szomjazom!” Ü...
 7. „Beteljesedett!” Ü...
 8. „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!” Ü...
 9. Jézust leveszik a keresztről és Anyja ölébe fektetik. Ü...
 10. Jézust a sírba teszik. Ü...
D... Ó, J... Dics...
Dicsőséges rózsafüzér (Szerdán, Vasárnap)
Hiszekegy... Miatyánk... 3 Üdvözlégy a titkokkal
Aki gondolatainkat irányítsa
Aki szavainkat vezérelje
Aki cselekedeteinket kormányozza
D... Ó, J... Dics...

I. Aki halottaiból feltámadott

 1. Alászállott a halál birodalmába. Ü...
 2. Harmadnapon halottaiból föltámadott. Ü...
 3. Egy angyal elhengerítette a követ a sírtól. Ü...
 4. „Ne féljetek. Feltámadt!” Ü...
 5. „Akinek megbocsátjátok bűneiket, meg lesznek bocsátva!” Ü...
 6. Ketten közülük még aznap Emauszba mentek. Ü...
 7. „Nem ezeket kellett elszenvednie Krisztusnak, hogy bemehessen dicsőségébe?” Ü...
 8. „Urunk, maradj velünk, mert esteledik!” Ü...
 9. „Én Uram, Én Istenem!” – „Tamás, boldogok akik nem látnak, és mégis hisznek!” Ü...
 10. „Eljön az óra, amikor a sírokban mindnyájan meghallják Isten Fiának szavát!” Ü...
D... Ó, J... Dics...

II. Aki a mennybe fölment

 1. „Én kaptam minden hatalmat, mennyben és földön!” Ü...
 2. „Menjetek el az egész világra és tanítsatok minden népet!” Ü...
 3. „Íme, Én veletek vagyok a világ végéig!” Ü...
 4. „Atyám házában sok hely van. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek!” Ü...
 5. És kivezette Őket Betániába. Ü...
 6. És fölemelte kezét és megáldotta Őket. Ü...
 7. És megáldva Őket, eltávozott és az égbe ment. Ü...
 8. Ott ül Istennek, a Mindenható Atyának jobbján. Ü...
 9. És él mindörökké, hogy közbejárjon értünk. Ü...
 10. Onnan el fog jönni ítélni élőket és holtakat. Ü...
D... Ó, J... Dics...

III. Aki nekünk a Szentlelket elküldte

 1. Az apostolok egy szívvel-lélekkel állhatatosan imádkoztak Máriával, Jézus anyjával. Ü...
 2. Ekkor hirtelen zaj támadt az égből. Ü...
 3. Ekkor tüzes nyelvek lobbantak fel előttük. Valamennyien elteltek Szentlélekkel. Ü...
 4. Imádkozzunk a Szentlélek hét ajándékáért: - A bölcsesség ajándékáért. Ü...
 5. Az értelem ajándékáért. Ü...
 6. A tanács ajándékáért. Ü...
 7. Az erősség ajándékáért. Ü...
 8. A tudomány ajándékáért. Ü...
 9. A jámborság ajándékáért. Ü...
 10. Az istenfélelem ajándékáért. Ü...
D... Ó, J... Dics...

IV. Aki téged, Szent Szűz, a mennybe felvett

 1. Az Isten Anya megpróbáltatásairól és megdicsőüléséről elmélkedjünk: „Lelkedet tőr járja át!” Ü...
 2. „József, kelj fel, vedd a gyermeket és anyját és menekülj Egyiptomba”. Ü...
 3. „Fiam, miért tetted ezt velünk? Ü...
 4. „Asszony, a mi gondunk ez? Még nem jött el az Én órám!” Ü...
 5. „Aki Atyám akaratát teszi, az az Én anyám, testvérem és nővérem!” Ü...
 6. „Asszony, nézd a Te Fiad!” Ü...
 7. Mária meghal Isten utáni szeretetében. Ü...
 8. Testét sírba teszik. Ü...
 9. Ezután Jézus egyesíti lelkét testével és dicsőségesen felviszi az égbe. Ü...
 10. „Boldog a méh – amely Téged hordozott és az emlő, amely táplált!” Ü...
D... Ó, J... Dics...

V. Aki Téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott!

 1. Jézus a mennyország királynéjává koronázza anyját. Ü...
 2. Köszöntsük az angyalok királynéját. Ü...
 3. Köszöntjük a pátriárkák királynéját Ü...
 4. Köszöntjük a próféták királynéját. Ü...
 5. Köszöntjük az apostolok királynéját. Ü...
 6. Köszöntjük a vértanúk királynéját. Ü...
 7. Köszöntjük a szüzek királynéját. Ü...
 8. Köszöntjük az eredeti bűn nélkül fogantatott királynét. Ü...
 9. Köszöntjük a rózsafüzér királynéját. Ü...
 10. Köszöntjük a béke királynéját. Ü...
D... Ó, J... Dics...
Világosság rózsafüzér (Csütörtökön)
Hiszekegy... Miatyánk... 3 Üdvözlégy a titkokkal:
Aki megtisztítson minket
Aki lelkünk békéjét megőrizze
Aki a Szentségekkel megerősítsen
D... Ó, J... Dics...

I. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

 1. „Nézzétek, elküldöm hínökömet, hogy előkészítse előttem az utat” Ü...
 2. „Készítsétek az Úr útját, egyengessetek ösvényt a sivatagban Istenünknek” Ü...
 3. „Minden völgy emelkedjék fel, minden hegy és halom süllyedjen alá” Ü...
 4. „A göröngyös legyen egyenessé, és a hegyláncok síksággá” Ü...
 5. Akkor Jézus eljött Galileából a Jordán mellé, Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék. Ü...
 6. „Nekem van szükségem arra, hogy megkeresztelkedjem általad, és Te jössz hozzám?” Ü...
 7. „Hagyd ezt most, mert így illik teljesítenünk minden igazságosságot” Ü...
 8. Miután Jézus megkeresztelkedett, mindjárt feljött a vízből. Ü...
 9. „És íme, az ég megnyílt neki, és látta az Isten Lelkét, mint galambot leereszkedni, és rászállni” Ü...
 10. „Ez az Én szeretett Fiam, akiben kedvem telik” Ü...
D... Ó, J... Dics...

II. Aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét

 1. Mennyegző volt a Galileai Kánába. Ott volt Jézus anyja. Ü...
 2. „Jézus is hivatalos volt a mennyegzőre, tanítványaival együtt” Ü...
 3. Fogytán volt a bor, anyja így szólt hozzá: „Nincs boruk” Ü...
 4. „Mi közöm ehhez, asszony? Még nem jött el az Én órám” Ü...
 5. Anyja ezt mondta a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit mond” Ü...
 6. „Töltsétek meg az edényeket vízzel! Színültig töltötték őket” Ü...
 7. „Most merítsetek, és vigyetek belőle a násznagynak. Ü...
 8. Amint a násznagy megízlelte, odahívta a vőlegényt. Ü...
 9. „Minden ember a jó bort adja először... Te pedig tartogattad a jó bort!” Ü...
 10. Jézus ezzel kezdte meg csodajeleit a galileai Kánába. Ü...
D... Ó, J... Dics...
III. Aki meghirdette Isten országát
 1. „Betelt az idő... Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az Evangéliumban” Ü...
 2. A Lélek erejében visszatért Galilaába, és híre elterjedt az egész környéken. Ü...
 3. „Tanított a zsinagógában és mindenki dicsőítette” Ü...
 4. Elment Názáretbe, szombaton a zsinagógába fölállt olvasni. Ü...
 5. Izaiás próféta könyvéből ezt olvasta: „Az Úr Lelke van rajtam” Ü...
 6. „Azért kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak.
 7. „Ma teljesedett be ez az Írás a ti fületek hallatára” Ü...
 8. Csodálkoztak a tanításán, mert a beszéde hatalommal teljes volt. Ü...
 9. Elküldte tanítványait: „Menjetek és hirdessétek: Elközelgett a Mennyek országa” Ü...
 10. Az Isten országa köztetek – szívetekben – van. Ü...
D... Ó, J... Dics...
IV. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét
 1. Maga mellé vette, Pétert, Jakabot és Jánost, és fölment a hegyre imádkozni. Ü...
 2. Ima közben, arcának színe elváltozott, a ruházata fehér lett, és fényben sugárzó. Ü...
 3. Két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés, megjelentek dicsőségben. Ü...
 4. „Mester, jó nekünk itt lenni” Ü...
 5. A felhő elborította, félelem fogta el őket. Ü...
 6. „Ez az én szeretett Fiam, Őt hallgassátok!” Ü...
 7. A tanítványok arcra borultak. „Keljetek fel és ne féljetek!” Ü...
 8. „Azért jöttem,.... hogy megmentsem a világot” Ü...
 9. „Atyám, azt akarom, hogy egy legyenek, ahogy mi egy vagyunk” Ü...
 10. Ne mondjátok senkinek, amíg fel nem támadok. Ü...
D... Ó, J... Dics...
V. Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát
 1. „Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja” Ü...
 2. „Menjetek, készítsétek el nekünk a húsvéti bárányt, hogy elfogyaszthassuk” Ü...
 3. „Amikor beesteledett, asztalhoz ült a tizenkettővel” Ü...
 4. „Vágyva vágytam, hogy elfogyasszam veletek ezt a húsvéti vacsorát. Ü...
 5. „Bizony mondom nektek, egyiketek elárul” Ü...
 6. „Vegyétek és egyétek, ez az Én testem” Ü...
 7. „Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá” Ü...
 8. „Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az Én vérem” Ü...
 9. „Aki eszi az Én testemet, és issza az Én véremet, annak örök élete van. Ü...
 10. „Íme, Én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig” Ó...
D... Ó, J... Dics...
A befejező, záró és fohászimát ajánlatos minden öttizedes rózsafüzér után elvégezni.
A rózsafüzér eme formája nagyon segíthet a szétszórtság, elkalandozás elkerülésére, és lassan rávezeti az imádkozót az elmélkedő imamód elsajátítására. Áve Mária!
http://www.uzenetek.eu/news/fatimai-rozsafuzer/