2017. október 31., kedd

Katolikus-lutheránus közös nyilatkozat: Átalakíthatjuk a múlt jelenre gyakorolt hatását.

Közös nyilatkozat aláírása egy éve Lundban - ANSA
31/10/2017 15:58
A reformáció ötszáz éves évfordulójának emléknapján, október 31-én a Lutheránus Világszövetség és a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsa közös nyilatkozatot tett közzé, melyben együtt értékelik a reformációra emlékező elmúlt esztendő legfontosabb eseményeit és tanulságait.
Bocsánatot kértünk a vétkeinkért, amivel az Úr Testét megsebeztük.
„A megemlékezés nemcsak katolikusok és lutheránusok között folyt, hanem abba világviszonylatban bekapcsolódtak az ökumenikus partnerek. Hálásan emlékeztünk a reformáció spirituális és teológiai adományaira, ugyanakkor bocsánatot kértünk a vétkeinkért, amivel az Úr Testét megsebeztük”. „Tudatában vagyunk az ötven éve elkezdett ökumenikus útnak, amit a közös imádság, istentisztelet és párbeszéd szolgált és segített az előítéletek legyőzésében, egymás mélyebb kölcsönös megértésében és az elért teológiai eredmények megvalósításában” – olvassuk a közlemény bevezetőjében.
A párbeszédet a szegények közös szolgálata egészíti ki    .
A közös nyilatkozat felidézi „az éppen egy éve, a svédországi Lundban tartott közös megemlékezést, melyen részt vett Ferenc pápa és Munib Younan evangélikus püspök, a Lutheránus Világszövetség akkori elnöke. Az együtt aláírt közös nyilatkozatukban elkötelezték magukat, hogy tovább haladnak a krisztusi egység felé vezető úton. Ezt a közös spirituális célkitűzést egészítette ki a rászorulók és a szegények szolidáris szolgálatában elköteleződést vállaló levél aláírása, mindkét fél részéről”.
Közösen hordott fájdalom és felelősség Isten népének egységet remélő szomja és éhe iránt
Ferenc pápa és Younan evangélikus püspök-elnök együtt jelentették ki: „Közösségeink sok tagja vágyik arra, hogy egy oltárról fogadja az Eucharisztiát, mint a teljes egység konkrét kifejeződését. Az aláíró felek magukévá teszik mindazok fájdalmát, akik nem tudnak osztozni az Úr megváltó jelenlétében az eucharisztikus asztalnál. Elismerik annak a közös lelkipásztori felelősségét, hogy feleljenek Isten népének szomjára és éhére, hogy Krisztusban egy legyenek. Buzgón óhajtják, hogy Krisztus Testének ez a sebe mihamarább begyógyuljon”.
Átalakíthatjuk a múlt jelenre gyakorolt hatását.
„A közös nyilatkozat az emlékév lelki áldásai között megemlíti a tényt, hogy lutheránusok és katolikusok először tekintettek a reformációra ökumenikus távlatból. Ez pedig a 16. századi események újfajta értelmezését teszi lehetővé. A múltat ugyan nem tudják megváltoztatni, de annak a jelenre gyakorolt hatását átalakíthatják oly módon, hogy a közösségben való gyarapodást segítő impulzus legyen”. Ismét elhangzott, hogy „sokkal több az, ami összeköt bennünket, mint ami elválaszt egymástól”.
A megigazulás tanának közös értelmezése az evangélikus, református, metodista és anglikán egyházakkal.
A közös nyilatkozat örömmel emlékezik arra, hogy „a megigazulásról szóló, 1999-ben aláírt közös katolikus-lutheránus nyilatkozatot 2006-ban elfogadta a Metodista Világtanács, ebben az évben pedig a Református Egyházak Világszövetsége társult hozzá. Ma viszont a westminsteri apátságban tartott ünnepi szertartáson aláírta az anglikán közösség is. Ez a közös alap lehetővé teszi, hogy a lelki egyetértés és közös tanúságtétel mind szorosabb kötelékét építsük ki”.  Elégedettséggel veszi számba a nyilatkozat a közös ima és istentisztelet sokféle kezdeményezését szerte a világon. Végül leszögezi: „Isten segítségével és az imádság szellemében próbálják megkülönböztetni az egyház, az Eucharisztia és a papi szolgálat értelmezését és közös igyekezettel próbálják elérni a lényegi egységet, legyőzve a még meglévő és elválasztó különbözőségeket”.
http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2015/09/ferenc-papa-hamis-profeta.html

2017. október 30., hétfő

Isten szemével

2017.10.08.
1.
Hangom: Uram, én nem akarok semmit sem magamtól, én azt akarom, amit te akarsz.
Kép: Egy sötét alak a két kezével befogta a fülét.
Jézus: Drága kislányom, ellenségemnek nem tetszik, ha akaratodat aláveted az Enyémnek, ha Hozzám ragaszkodsz, ezért fogta be a fülét.
2.

Kép: Egy férfi egy úton halad előre egy erős fényű gyertyával a kezében, majd leguggol, és a gyertyát is a föld felé közelíti.
Jézus: A gyertyát vivő férfi az engesztelés szimbóluma. Környezetében mindenhova viszi, a hit fényét, az Én világosságomat, és ahol meg-megáll, ott nagyobb a sötétség, és több időt tölt közömbös, hitetlen gyermekeim között.
3.
Keresztelőn:
Kép: Egy rózsaszínű propeller, melynek 3 lapátja van. A propeller áll, nem működik.
Jézus: Nagy a lemaradás a keresztelésekben, és ha olyan gyorsan követnék egymást a keresztelendők, mint a működő propeller lapátjai, akkor sem tudná az emberiség utolérni magát.
4.

Érzés: Amikor Jézusról beszélek valakinek, én is erősödöm lelkileg.
Jézus: Amikor valakinek Rólam beszélsz, mindkettőtökre szeretetem és irgalmam sugarait ontom. Ezért érzed úgy, hogy a te lelked is feltöltődik rajongó Istenszeretettel.
5.

Kép: Egy gyönyörű szép bíbor liliomvirág a kék égen lebeg
Jézus: A bíbor színű tűzliliom Én vagyok, kínszenvedésem jelképe, amely az Égen ragyog, emlékeztetőül a megváltott emberiségnek.
6.

Kép: Nagy, jól megrakott polcok előtt áll egy személy.
Jézus: Választottjaim lelkét telerakom erényekkel. Ők nemcsak saját lelkükkel törődnek, hanem ezeket a jó tulajdonságokat osztogatják felebarátaiknak, hogy ők is meggazdagodjanak általa.
7.

Kép: Egy leány elhagyta a bíbor színű papucsát.
Jézus: Ez a leány azokat az engesztelőket jelképezi, akik ijedtségükben megfeledkeznek a vértanúságukról. Levetik magukról félelmükben, mint egy papucsot.
8.
Kép: Egy lány, csukott szemmel fekszik egy ágyon, fehér a párnája és a takarója, a homloka is fehér kötszerrel van bekötve, de a homloka véres.
Jézus: Az a véres homlokú leány sok választottam, hős engesztelőm típusa, akiket fejbe fognak lőni.
9.

Kép: Egy felkelő nap, melynek nincsenek sugarai.
Jézus: Vannak gyermekeim, akiknek csak botladozik a hite, emelkedik a lelke, de csak saját magával foglalkozik, az ő saját fejlődésével, és nem ontja még sugarait környezetére.
10.

Kép: Fehér fényben egy angyal megfújja a harsonát.
Hang: Háború lesz.
Jézus: Isten egyik Angyala megfújja a harsonát, mert igen közel vannak az emberiségre váró események. Szélcsend van, háború előtti csend.
11.
Kép: Villám, mely nem ágazik széjjel, és célirányosan csap le
Jézus: Atyám haragja hamarosan lesújt az engedetlen nemzetekre, kontinensekre. Természeti katasztrófákkal sújtja, mintegy előre jelezve irgalmának eljövetelét, a Nagyfigyelmeztetést.
12.
Hang: Legyél gyors
Kép: Egy ágyon fekszik valaki, csak a feje látszik
Kép: Valaki leguggol egy falnál, és a ruhájába nyúl a mellkasánál, mintha a szívét akarná kivenni
Jézus: A nehéz időkben, amikor nagy lesz a zűrzavar, a te környezetedben gyorsan kell cselekedned. Akik tévelyegnek, azokat a jó oldalra kell irányítani. Bátorítani kell őket, segíteni vezetni, a sebesülteket ellátni, megszervezni az ápolásukat. A kétségbeesett embereket, kik az öngyilkosság szélén állnak, vigasztalni és támogatni kell.
13.

Egy ismerős elhunyt hozzátartozóját kértem, segítsen imáival a nehéz időkben.
Kép: Egy szürke fényű kéz kezét nyújtotta, és megfogta a kezem.
Jézus: Jól gondolod kislányom, hogy az üdvözült és tisztuló lelkekhez kell fordulnotok abban a nehéz időkben. Ők kieszközlik számotokra a segítséget.
14.
2017.10.07.-én, szombaton, a Rózsafüzér Királynője ünnepén Lengyelország határaira az emberek kivonultak imádkozni négy rózsafüzért a hazájukért és Európáért, melyhez más országokból is csatlakoztak

Kép: Halvány rózsaszín buborékok egy nagy halomban.
Jézus: A kép, amit mutattam neked, az Én gyermekeim egységét, összefogását, és tettre készségét, hazaszeretetét mutatta be.
15.
Misén:

Kép: Fehér fényben egy hármas levél, mely lefelé néz, a középső levélen egy kampóra felfüggesztett Mennyei kosár.
Jézus: A fehér hármas levél a Szentháromság jelképe. A középső a Mennyei Atya, tőle jobbra Én vagyok, és balra a Szentlélek. A kampón egy ajándékkosár van, Égi kincsekkel megrakodva azok számára, akik tele vannak szeretettel, alázattal, áldozatokkal, és lemondásokkal.
2017.10.15.
1.
Irgalmasság órájában:
Hang: Vegyél Engem észre.
Jézus: Két okból származik a szétszórtság, vagy az emberi gyengeségből, fáradtságból és gondokból, vagy a sátán támadásából. Vegyél észre, itt vagyok melletted. Hozzám beszélj, ne a falnak.
2.

Hang: Hogy alázatosak maradjanak terveid.
Jézus: Elképzeléseidet, terveidet mindig az Én akaratomnak rendeld alá. Arra gondolj, hogy egyedül semmit nem tudsz megoldani, mert kicsi és gyenge vagy. Mindenben, amit tervezel, támaszkodj rám.
3.

Kép: Egy pap, fekete szemüveggel, és fekete cilinder a fején.
Érzés: Ez egy olyan pap, akit eltávolítottak a hivatásából.
Jézus: A képen azoknak a bátor papoknak a típusát mutatom be, akik a hagyományos gondolkodásuk miatt az Egyház vezetése előtt el lesznek marasztalva.
4.

Kép: Egy ökölbe szorított kéz egy asztalon, vízszintes helyzetben.
Hang: Bírói asztalon.
Jézus: Az antikrisztus, ha hatalomra kerül, először a nyájas, szelíd arcát fogja mutatni, majd kemény ököllel le fog csapni a hagyományokat őrző, igazságot képviselő gyermekeimre.
5.

A világi életben töltött elvesztegetett időről volt szó.
Érzés: Ha világi dolgokkal azért foglalkozunk, hogy szeretetet adjunk másoknak, és nem saját gyönyörűségből, ez olyan, mint amikor a mammont váltjuk be Égi kincsekre.
Jézus: Teljesen nem szakadhattok el a földi dolgoktól, hiszen itt éltek. Ha a világi dolgokkal olyan értelemben foglalkoztok, hogy saját örömötöket, kedveteket lelitek benne, akkor ti engesztelők elvesztegetitek drága időtöket. Nem mentitek közben a lelkeket. De ha azért veszitek ki részeteket a földi dolgokból, mert azzal másnak örömet szereztek, és lelkéhez közelebb kerültök, akkor gyakoroljátok a szeretetet, így mennyei kincseket szereztek magatoknak. Pl: vendégségben - ha le is mondtatok az édességről - a kínált süteményt fogadjátok el, hogy a vendéglátót ne bántsátok meg. Ha viszont ilyenkor visszautasítjátok a kínálást azzal, hogy böjtöltök, tulajdonképpen kérkedtek az áldozataitokkal.
6.
Kép: Egy darabokra hullott kancsó, mely össze lett ragasztva.
Jézus: A törött kancsó, amely össze van ragasztva, az ember lelke. A bűn az, amely teljesen össze tudja törni a lelket. Sokkal jobban, mint a sértések és bántások, vagy a fizikai betegségek. A szentgyónásban újra egész lesz a lélek, de mint a kancsód, a ragasztás nyomai megmaradnak. Ezek azok a tartozások, melyek csak vezekléssel múlnak el, vagy a tisztítóhelyen, vagy a földi szenvedéssel.
7.

Hang: Szellemi adósságod ez.
Jézus: Sokan azt gondolják, hogy a szentgyónás és a penitencia elvégzése után már nincs semmi adósságuk Felém. Már egészen tiszta a lelkük. Az igaz, hogy megbocsátottam a bűneiket, de le kell vezekelniük a szentgyónás és bűnbánat utáni tartozásukat. Ez a levezeklés lehet szenvedés felajánlása, valami jócselekedet, önmegtagadás, vagy lemondás valamiről, amit szeret az ember, vagy teljes búcsú, amelyben benne vannak mindezek. Amíg ez nem történik meg, addig a lélek adós Nekem, és ha közben meghal, a tisztítóhelyre kerül. Onnan addig nem kerülhet ki, míg az utolsó fillérig ki nem fizette adósságát.
8.
Egy átlagemberre vonatkoztatva:

Érzés: A szeretetlenség rövidíti az ember életét, a szeretet hosszabbítja.
Jézus: Mindenkinek meg kell halnia egyszer, de az élet időtartama általában attól függ, hogy mennyi szeretet, békesség, nyugalom van az emberben. Aki tele van gyűlölettel, haraggal, nemcsak másokat mar, saját lelkét is, és ezzel a stresszel árt az egészségének. Hamarabb meghal. Aki viszont az Én békémet, nyugalmamat, türelmemet és szeretetemet éli meg nap mint nap, az az ember sokkal hosszabb életű lesz.
9.
Érzés: Ha nem vesszük figyelembe a teljes igazságot, hanem csak azt, ami nekünk tetszik, könnyen félrevezethetjük magunkat, és becsapódhatunk. Ha így éljük le életünket, az Úr ítélőszéke elé kerülve nagyon meg fogunk lepődni.
Jézus: Az emberek egy része azt hiszi, hogy tévedhetetlen. Állít valamit, ami szerinte igaz, és próbálja meggyőzni a társait róla. Pedig nincs igaza, mert olyan hatás érte, ami félrevezette. Az ilyen ember árt a lelkének, mert hisz a hazugságokban, amit hirdet. Bűnbe keveredik, és mikor ítélőszékem elé kerül, felelnie kell előttem. Milyen más az olyan gyermekem, aki nyitott szemmel jár, látja a hamisságot, és hűségesen kitart az Igazságom mellett. Hiszen Én vagyok az Út, az Igazság, és az Élet. Az ilyen gyermekem elnyeri az üdvösséget, és Mennyei kincseket szerez magának.
10.
Érzés: Gyorsan is meg lehet tenni dolgokat, de annak olyan hatása lehet, mint a nagy erejű esőnek, mely a felszínre hat, míg ha ugyanazt lassabban tesszük meg, az olyan, mint a csendes eső, mely a föld mélyebb rétegeibe is beszivárog. Pl: akik hosszú éveken át hűségesen gyakorolják hitüket, azoknak mélyebb a begyökerezésük, mint azoknak, kik csak nemrég kezdtek el foglalkozni a hit kérdéseivel.
Jézus: Kislányom, jól látod, idő kell a lelkek nevelésére. Egy olyan felebarátot, aki még a lelki fejlődés alapfokán jár, nem lehet lerohanni magas követelményekkel. Nem lehet elvárni tőle, hogy járjon hétköznap is szentmisére, legyen napi áldozó, és mondjon le az összes élvezeti cikkről. Elijesztjük az ilyen embert. De ha adunk időt neki a fejlődéshez, követjük a fokozatosság elvét, először kevesebbet kérünk tőle, aztán egyre többet, akkor sokkal többre megyünk vele. Több idő alatt, de elérjük célunkat, hogy megtérjen, és új ember váljék belőle.
11.
Kép: Egy olyan gyaloghintót visznek valakik, melynek alakja hasonló a jeruzsálemi Dominus Flevit kápolnához, amely egy könnycseppet mintáz, és a tetején a fatimai Szűzanya szobor. A gyaloghintó arany színű volt, és fénylett.
Kép: Egy menet, egy királyi gyaloghintót visznek kék ruhába öltözött katonák. A menet lassan halad előre.
Jézus: Akik vitték a gyaloghintót a Szűzanya szoborral, azok ti voltatok engesztelők, akik együtt éreztek a Szűzanya könnyeivel. A kék ruhás katonák a Máriás lelkületű papok voltak, és a Szűzanyát vitték.
12.

Valaki támogatásáról, segítéséről volt szó.
Hang(1): Szűken adok.
Hang(2): Jól megrakottan.
Kép: Egy nagyon dagadó erszényt csörgetnek.
Kép: Mennyei Atya képe, mosolyog.
Jézus: Az első hang azokat a gyermekeimet képviselte, akik nem sokat törődnek a szűkölködőkkel. A másik hang a nagylelkűeket, akik fontos feladatnak tartják, hogy támogassák azokat, akik rászorulnak. Ők példaként tekintenek Atyámra, aki túlcsorduló mértékkel, dagadó erszénnyel jutalmaz meg benneteket, akik irgalmáért és segítségért esedeznek.
13.

Hang: Gyönyörű.
Kép: Egy piramis alakú vár, melynek tetején piros zászló lengedezett.
Jézus: Ezt a várat azok az engesztelőim lakják, akik elfogadják, és felajánlják a szenvedést minden panaszkodás nélkül. Jelképük a vér színe, a piros zászló. Ez gyönyörű az Én szememnek, mert ők az Én követőim.
14.

Azokra a szeretteimre gondoltam, akik fizikailag távol vannak tőlem.
Kép: Fehér rózsa.
Kép: Kék fény.
Kép: Jézus arca.
Jézus: A fehér rózsa az Atyám jelképe, a kék fény az Édesanyámé, és a harmadik Én Magam vagyok. Mi hárman összekötő kapocs vagyunk közted és a tőled távol lakók között. Ők is, és te is, rajtunk keresztül szeretitek egymást.

2017.10.29.
1.
Hang: Új Karácsony lesz.
Kép: Jézus arca a torinói lepelről.
Jézus: A Karácsony ünnepét illetően Rómában bizonyos újítások lesznek, kimondottan a liturgia szövegében. Hogy ezek az újítások miből állnak, előre nem mondom meg nektek, mert úgyis tapasztalni fogjátok.
2.
Olyan lélekkel találkoztam, aki nagyon hasonló gondolkodású, mint én.
Jézus: Atyám minden lelket másnak teremtett. Nem létezik két egyforma lélek. A lélekvándorlás tana téves, amely szerint ennek vagy annak a lelke későbbi időkbe beleköltözik egy emberbe. Ugyanis mindenkinek külön lelke van, és ez a lélek nem ismétlődhet. Viszont előfordul, hogy két lélek gondolkodása, érzelemvilága, felfogása nagyon hasonlít egymásra. Atyám tervében benne van, hogy néha ilyen lelkek rátaláljanak egymásra. Nem vagytok egyformák, de nagyon hasonlóak. Mindezt azért engedi meg Atyám, hogy örömöt okozzon az ilyen két léleknek, és erősítsék egymást.
3.
Azt figyeltem, hogy az emberek, lelkek hogyan hatnak egymásra.
Érzés: Egy-egy ember, lélek egy-egy világot képvisel, jelenléte vagy hiánya nagyban befolyásolja a másik ember életét.
Jézus: Minden egyes lélekre, akit Atyám megteremtett, szükség van a Földön. Ugyanis, ezek a lelkek akár pozitív, akár negatív gondolkodásúak vagy viselkedésűek, mélyen hatnak a környezetükre. Befolyásolják a Földön élők életét és egész lelkét. A hiányuk vagy veszteséget jelent a környezetének, vagy egyenesen fellélegzést.
4.
Kápolnában imádkoztam:
Kép: Egy virág, mint egy labda, de csupa tüskével van tele.
Jézus: Azokat a lelkeket mutattam meg neked ezzel a tüskékkel borított virággal, akik megközelíthetetlenek, mélyen magukba zárkóznak, és még a szeretetet sem tudják elfogadni.
5.
Rózsafüzért imádkoztam.
Kép: Sötét háttérben a Föld felszínéről egy pontból egy fehér fényes fénysugár tört az Ég felé, majd benne egy még fényesebb fehér fénysugár.
Jézus: Azt mutattam neked, hogy a rózsafüzér imáid egy ragyogó fehér fénysugár alakjában haladnak az Ég felé, és azok a szavaid, amelyeket elmélkedve, szemlélődve küldesz Felém, még jobban megfényesítik imád sugarát.
6.
Szentségimádás alatt:
Kép: Egy nagy szív, a tetején egy kereszt, a szív körül fénysugarak
Jézus: A szentségimádás alatt az Én Szentséges Isteni Szívemet láttad a tisztaság és ártatlanság keresztjével, ragyogó fénysugarak azért vették körül, hogy Isteni dicsőségemet hangsúlyozzák.
7.
Misén:
Kép: Egy nagy gyertya, mint egy oltár.
Jézus: Az oltár a szentmisét jelenti, a gyertya az Én teljesen elégő áldozatomat. A kettő összeolvad, mert minden szentmisében az Én szenvedésem és kínhalálom, és feltámadásom ismétlődik.
8.
Misén:
Kép: Egy szem, mely nézett engem, majd a mellettem lévőre tekintett.
Jézus: Atyám szeme, az Ő átható tekintete minden teremtményén rajta van, minden pillanatban figyel.
9.
Kép: Egy személy fehér kapucnival a fején.
Kép: Egy emberfej, kinek oroszlán vonásai vannak.
Jézus: Az Antikrisztus megjelenése után uralma alá akar hajtani minden embert. Miután elfogadtatta magát, és sokan hódolnak neki, első dolga lesz a szerzetesek és papok eltávolítása.