2018. május 31., csütörtök

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

III. Világháború

2018. 05. 04, Péntek
Az üdvözült lelkek kezében rózsafüzért láttam, ami fénylett az imádság közben. Láttam, hogy a Szűzanya kilépett a Szentháromság hajlékából (egyedül csak ő mehet be a hajlékba), akinek kezében egy tekercs volt. Édesanyám az angyalok kíséretében sétált lefelé a lépcsőkön, majd megállt előttem és így szólt az emberiséghez:
„Gyermekeim, áldjátok az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, akik végtelen szeretetükben azt akarják, hogy minél többen üdvözüljenek. A világ nagy hatalmai (pl. Amerika, Kína, Korea) ki akarják robbantani a III. Világháborút, amely az egész világot érinteni fogja. A Szentháromság még ad egy kis haladékot, hogy minél többen megtérhessenek. Egyedül az imádság ereje képes arra, hogy ezt az eseményt eltolja az időben. A háború alatt nemcsak a rosszak fognak meghalni, hanem a jók is. Gyermekeim, ezeknek az országoknak a vezetői nem fognak törődni azzal, hogy a háborúnak mennyi áldozata lesz. Egyedül a hatalom fogja érdekelni őket, vagyis a Mammon, aki a pokolban közvetlen a Sátán mellett áll. Gyermekeim, a Mammon imádása a lelkek vesztét okozza. A pénz nem több egy eszköznél, amely az élet fenntartásához szükséges. Mindazok, akik a pénzt többre becsülik a szeretetnél már a Sátán kezében vannak. Sose feledjétek el, hogy Isten nagyra értékeli azokat az embereket, akik erkölcsösen és becsületesen élik az életüket. Ma a világ azt diktálja számotokra, hogy az erkölcsös életnek nincs értelme. Fiam az erkölcsi élet példaképe, aki kereszthalála és feltámadása által megnyitotta számotokra a Menny kapuját. Mindez azt mutatja, hogy az erkölcsös életforma jó gyümölcsöt hoz, hiszen Isten törvényének betartására épül. Gyermekeim, édesanyai szívem sokszor szomorú, mert látom, hogy a bűn mit tesz az emberekkel. Mindaz, ami a világban történik nem más, mint a bűn következménye. Csakis Istenbe kapaszkodva találhatjátok meg lelketek nyugalmát és biztonságát. Imádkozzatok, hogy mindvégig hűek maradjatok Istenhez, mert csak azok üdvözülhetnek, akik mindvégig kitartanak.”
A Szűzanya elindult egy irányba kezében a tekerccsel. Utána futottam, mint a gyermek és megkérdeztem: „Hová mész édesanyám? Mit jelent kezedben a tekercs?” Édesanyám kedvesen felém fordult és azt felelte:
„Gyermekem, megyek és meglátogatom a katolikus egyházat, beleértve a magyar egyházat is. Most az a feladatom, hogy emlékeztessem a püspököket, papokat, szerzetesközösségeket arra az esküre, melyet Istennek mondtak hivatásuk kezdetén. Nemsokára eljön az a nap, amikor okosan kell mérlegelniük egy döntésben, amely az életüket meg fogja határozni. Ezen a napon szükséges lesz, hogy szemük előtt tartsák Péter és az apostolok válaszát: Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek (Apcsel 5, 29). A klérus mellett felszólítom a családokat arra, hogy maradjanak egységben. Most olyan időszak következik, amelynek során szükséges, hogy igazán összetartsanak minden nehézség ellenére és menedéket keressenek Fiam és az én édesanyai szívemben.”

Mária Magdolna

Tüntetések

2018. 05. 08, Kedd
Az Úr megmutatta nekem lélekben, hogy az ellenzéki tüntetések mögött hogyan munkálkodnak a bukott angyalok. A tüntetők háta mögött ördögök állnak, akik kezükkel megérintették az emberek szívét, amely elsötétedett a gyűlölet és a harag mérgétől. A tüntetés vezetői és szervezői mellett olyan démonok vannak, akik a pokol hierarchiájában igen magas helyet foglalnak el. Jézus azt mondta:
„Gyermekeim, ezek az emberek, akik igen erős démoni befolyás alatt állnak meg akarják buktatni jelenlegi kormányotokat. Ez az Európai Unióra is vonatkozik, melynek képviselői (legtöbb) nem tudják elviselni vereségüket, hiszen Magyarországot nem tudták térdre kényszeríteni. Jelenleg kevés ország mer szembeszállni az Európai Unió akaratával. Magyarország ezen országok fölött áll, mert az a küldetése, hogy utat mutasson az igazság oldalára állva és bátorságra ösztönözze mindazokat, akik bizonytalanok és nem elég határozottak a döntéseikben. Az imáitok hatására hamarosan ezek a tüntetések megszűnnek úgy, hogy a tömegek lassan szétoszlanak. Ennek egyik fő oka az, hogy a tüntetések finanszírozói meggondolják magukat, mert látják, hogy a tüntetésekkel nem érik el az általuk kitűzött célokat. Mindez arra serkenti őket, hogy újabb tervekkel álljanak elő, amelyeket különböző módszerekkel fognak megvalósítani. Az Országház védelem alatt áll, melyet a Szent Korona jelenlétének köszönhettek. Ez a védelem jelképezi Magyarország oltalmát is az ellenséges erőkkel szemben. Bizony mondom nektek, hogy ha kitartóan imádkoztok, akkor megvédem országotokat a polgárháborútól, mely más országokat sújtani fog. Egyes országok parlamentjeit romba fogják dönteni (pl. Franciaország, Németország), mert a népek nem fogják sokáig tűrni képviselőik hozzáállását, akik szemben állnak saját hazájukkal. Megengedem, hogy mindez megtörténjen, hiszen a legtöbb európai ország megtagadja Atyám szent törvényeit, amely örökkön-örökké fennáll. Imádkozzatok, mert elkezdődött Európában a keresztényüldözés! A templomokat lassan megfosztják a keresztektől és mindattól, ami az Én áldozatomra emlékeztet. Ám az ellenség tudja, hogy a keresztény hívektől is meg kell fosztani a templomokat, ami már a hitehagyással elkezdődött. Európában még vannak olyan hívő emberek, akik napi áldozók és gyakran gyónnak. Ők nagy veszélyben vannak, mert példát és reményt adnak másoknak a megpróbáltatások alatt. Gyermekeim, az események folyamatban vannak, amik pillanatról pillanatra változhatnak. Magyarország sokak számára erőt és reményt fog adni, hiszen a magyar nép szeretett édesanyámhoz tartozik, aki az Egyház édesanyja is.


Mária Magdolna
Jézus második eljövetelének előzménye

2018. 05. 10, Csütörtök
Jézus: „Ahogyan testestül-lelkestül fölmentem Atyámhoz a mennybe 2000 évvel ezelőtt, úgy fogok dicsőségemben ismét eljönni az ég felhőin. Második eljövetelem ideje közel van, melynek napját és óráját Atyám ismeri. Te gyermekem már kiskorodban láttad ezt az eseményt, melyet egészen a szívedbe véstem. Bizony mondom neked és testvéreidnek, hogy a Sátán uralmának napjai meg vannak számlálva. A bűn oly mértékben megnövekedett, hogy Atyám nemsokára újra meg fogja tisztítani a világot, mégpedig a tűz erejével. Második eljövetelem előtt megkezdődik a szétválasztódás ideje, amikor is a juhok leválnak a kosoktól. A szétválasztódás eseménye minden embert érinteni fog kivétel nélkül. Sokan még az igazak közül is el fognak bukni, mert észrevétlenül belépett szívükbe a gőg bűne az alázat helyett. Földi életemben kijelentettem, hogy nem az igazakért jöttem a világba, hanem a bűnösökért. A bűnösök megtérésén keresztül fogom megszégyeníteni az igazakat, akik közül a kígyó számtalan embert megtévesztett. Ők nem tudják, hogy már rég nem Engem követnek, hiszen félreértik tanításaimat és törvényeimet. Ó, ti balgák, hát nem tudjátok, hogy a szívetekbe látok? A szándék alapján fogok mindenkit megítélni. Csak az alázatos és bűnbánattal teli szív tudja meghatni Szentséges Szívemet, mert igazságos és irgalmas Isten vagyok. Gyermekem, sokan akarják megmenteni életüket, ám észre sem veszik, hogy közben saját vesztükbe rohannak. Minél jobban ragaszkodnak a földi élethez, annál nagyobb akadályokat állítanak föl önmaguknak a követésem során. Elmondtam mindenkinek, hogy aki követni akar Engem, annak keskeny és szűk úton kell haladnia élete folyamán. Csak a legkitartóbb lélek tudja az Én erőmmel végül önmagát legyőzni. Erre a legnagyobb példát a szentek és vértanúk adták, akik szívükbe vésték az evangélium örömhírét. Csak az alázatos és tiszta szív képes a Szentírás szavait mélyen értelmezni, melyet a Szentlélek bölcsességében feltár előttük. Tanuljatok a bűnös emberek őszinte könnyekkel teli bűnbánatából, akik szívüket szélesen kitárják Szentséges jelenlétemben. A bűnbánatból fakadó könnyek gyógyítják és tisztítják lelketeket, és megvallott bűneiteket a szentgyónás által törlöm el. Szüntelen vizsgáljátok meg lelketeket, hogy önmagatokkal tisztában legyetek és tudjátok, hogy hol a helyetek. Jótetteitekkel soha ne dicsekedjetek, mert azzal észrevétlenül önmagatokat fölmagasztaljátok. A Sátán könnyen rátelepszik arra, aki meggondolatlanul nem Istent, hanem önmagát helyezi a középpontba, hiszen ez az ő bukásának a titka. A hamis próféták a gőg által lepleződnek le, mert szívükből kizárják az alázat és szeretet erényét. Imádkozzatok, hogy a szívetekben az alázat erénye termékeny módon növekedjen!”

Mária Magdolna
Az Egyház áldása nélkül nem épülhet fel az engesztelő kápolna

2018. 05. 18, Péntek
A Szűzanya előttem haladt és bevezetett a kútvölgyi kápolnába egyenesen az Oltáriszentség elé. Édesanyám letérdelt és könnyezett, miközben az Eucharisztiára nézett. Én mellé térdeltem és mély együttérzéssel megkérdeztem: „Édesanyám, miért sírsz? Mi a baj?” Erre ő azt felelte:
„Gyermekeim, térjetek vissza a kútvölgyi kápolnába, az engesztelés kezdeti helyére. Oda menjetek, ahová Natália nővéren keresztül hívtalak titeket ideiglenes időre, amíg az engesztelő kápolna fel nem épül. Ha továbbra is ott maradtok a Normafánál, akkor a Sátán műve észrevétlenül elhatalmasodik és még több kárt fog okozni, mint eddig valaha. Ám egy pillanatra se gondoljátok azt, hogy minden eddigi szentmise, imádság és szentségimádás kárba veszett volna. Látni fogjátok áldozataitok gyümölcseit, amely tovább fog folytatódni a kútvölgyi kápolnában megfelelő egyházi vezetés alatt. E kápolnában a kegyelmek egyesülni fognak, miközben a Sátán műve hamar összeomlik. Az Eucharisztia állandó jelenlétében engeszteljetek! Legyetek tiszták, alázatosak és szelídek, miképpen Fiam is szelíd és alázatos szívű! Legfőképpen ezen erények által jöhet létre az az egység, melyet a Szentháromság elvár tőletek.”
Édesanyám miközben e szavakat mondta, egy pillanatra sem vette le könnyes tekintetét az Eucharisztiáról.
Jézus: „Gyermekeim, az Egyház jóváhagyása nélkül nem juthattok előrébb az engesztelő kápolna felépítéséhez, amellyel a világ sóhaja sürget titeket. Ez a sóhaj a lelkek felkiáltása, akik rászorulnak a ti engesztelésetekre. Ha Engem méltóképpen imádtok és tiszteltek, akkor a Sátán meggyengül és elbukik. A háborútól megóvlak titeket, amennyiben kitartóan imádkoztok, hűségesek maradtok Hozzám és törekedtek betartani a tízparancsolatot. Ne féljetek, mert a kútvölgyi kápolna csak a kezdet! Innentől fogva Én és Édesanyám vesszük kézbe az Egyház áldása által az engesztelők vezetését, akik eddig pásztor nélkül voltak. Olyan pásztorra van szükségetek, akit maga a bíboros jelölt ki személyesen (hivatalos jóváhagyással) az engesztelés vezetésére. Ha nincs folytonosság (régen az apostolok kijelölték utódjaikat, ma a püspökök jelölnek ki papokat különböző feladatok ellátására), akkor a kegyelem is megszakad. Édesanyám minden jelenése során elküldte engedelmes közvetítőit a helyi püspökhöz, mert ragaszkodott a püspök jóváhagyásához, hiszen az Egyház áldása nélkül nem tud igazán kibontakozni Isten terve, amit a Sátán gátlástalanul mindig meg akart akadályozni. Gyermekeim, ha alázattal és engedelmességgel meghajoltok Erdő Péter bíboros előtt, akkor fognak áldozataitok jó gyümölcsöt teremni. Csak azok nyerhetnek áldást, akik egyházammal együttműködnek. Akik Egyházammal (beleértve a magyar egyházat) szemben állnak, azok Velem állnak szemben, hiszen Én állok mögötte. Legyetek engedelmesek a bíboros felé, aki jó úton halad, és tisztában van azzal, hogy a döntések mérlegelésénél mit várok tőle! Akik fiammal szemben állnak, azok Atyám akarata ellen lázadnak, aki személyesen hívta meg őt erre a hivatásra és az eltörölhetetlen pecsét jegyét hordozza testében és lelkében. A Sátán tudja, hogy ha egyházammal együttműködtök, akkor megrövidül az ideje és Édesanyám Szeplőtelen Szent Szíve diadalmaskodni fog felette. Most minden össze fog omlani, de Én újjáépítek mindent a ti közreműködésetekkel. Sokan üldöznek titeket, mert félnek ahelyett, hogy bíznának Bennem és Édesanyámban.”
Mária Magdolna
Az engesztelésnek meg kell tisztulnia a rossz gyümölcsöktől

2018. 05. 26, Szombat
Láttam álmomban egy előző napi közös beszélgetést, ahol a normafai engesztelésről volt szó. A pad bal szélén Jézus megmutatkozott előttem és hallottam, hogy azt az imát mondja el (főpapi ima), ami az utolsó vacsorán hangzott el az apostolok előtt. Az Úr jelenléte annyira megérintett engem, hogy könnyezve nyújtottam ki felé jobb kezemet, hogy legalább a ruháját érinthessem. Amikor Ő látta a kezemet nyújtását, akkor rám nézett gyengéd mosollyal az arcán és felém nyújtotta jobb tenyerét. Jobb kezemet belehelyeztem Jézus kezébe és éreztem, hogy ez a kéz nem evilági (megdicsőült állapotban volt) vagyis nincs kitéve a tér és az idő viszontagságának. Abban a pillanatban, hogy megérintettem a kezét egy látomás tárult elém: Egy templomban láttam magamat, melynek közepén egy tartó volt. A tartón egy véres kard volt elhelyezve, ám felülről a fény rásugárzott a kardra. Ez az álom váratlan volt, és kiderült később, hogy összesen tizenketten voltunk pénteken.
Másnap vasárnap egy újabb váratlan álomban részesültem. A Kútvölgyi kápolnában jártam, és észrevettem, hogy az Eucharisztia előtt több ember állt egymás mellett. Az embereken fekete láncok és bilincsek voltak, és arcuk azt sugározta, hogy lelkileg rossz állapotban voltak. Tudtam, hogy ezek az emberek a Normafához jártak az engesztelésre. Miután őket szemléltem, egyszercsak éreztem a Szűzanya jelenlétét és a kegyelem hatására az emberekről egyszerre lehullottak a bilincsek és a láncok. Voltak, akik a szabadulás hatására összeroskadtak. A Szűzanya közbenjárására régebben Máriapócson történt egy ehhez hasonló csoda (Egy ártatlan férfit gyilkossággal vádoltak meg, akinek az volt az utolsó kérése, hogy még utoljára imádkozhasson a Szűzanya kegyképe előtt. A bilincsek lehullottak, amint az őrökkel belépett a templomba.)
Jézus: Gyermekeim, Én és szeretett édesanyám kezdetben áldásunkat adtuk arra, hogy a Szent Anna réten imádság és szentmise legyen az engesztelő kápolna felépítéséért. Az elmúlt években azonban egyre inkább láthatóvá vált az, hogy a Sátán titokban és rejtőzködve működött elsősorban a vezetők között, majd az ottani hívek közé is befurakodott. Vizsgáljátok meg, hogy az elmúlt évek milyen gyümölcsöket hoztak a kápolna ügyében, hiszen a gyümölcséről ismeritek meg a fát. Vajon történt e nagy előrelépés a kápolna felépítésében? Eljött az ideje annak, hogy az igazság fényre derüljön. A felelősség elsősorban a vezetőket érinti, akik az évek alatt alkalmatlanná váltak a feladat elvégzésére. A jó gyümölcsök helyett rossz gyümölcsök termettek, melyek a következők: Mammon, hazugság, árulás, megtévesztés és félrevezetés, a magyar egyház és a magyar kormány lejáratása, a világi programok keveredtek a szent dolgokkal, méltatlan körülmények a szentmise bemutatása közben. Türelemmel néztem és vártam, hogy a Szent Anna-réti engesztelés jó irányba változik e vagy megmarad a bűnnek azon gyökerei, amelyek Tőlem távol állnak, hiszen nincs rajta se kegyelmem, sem áldásom. Ahol rossz gyümölcsök vannak, ott lassan megszűnik az Én kegyelmem. A változtatás jogát fönntartom magamnak. Gyermekeim, fontos, hogy a jót nem lehet a rosszon keresztül elérni, mert végül a jó is rosszá válik. A cél nem szentesíti az eszközt. A világ ezt az alapelvet épp ellenkezőleg tanítja, mely sokakat rossz irányba visz. Az ott elvégzett ima, szentmise és a szentségségimádás nem vesztette el értékét. Ám azt akarom, hogy ezek a szent cselekmények méltó körülmények között legyenek megtartva, ahol minden ember tekintete Felém irányul. Az igazi engesztelés abban nyilvánul meg, ha szívetek, értelmetek és tekintetek középpontjában az Eucharisztia áll. Az engesztelés hivatását a magyar népre bíztam. Ezt a küldetést akkor teljesíthetitek be, ha Egyházammal egységben vagytok, miképpen a szentek is tették. Az engesztelésnek meg kell tisztulnia a rossz gyümölcsöktől, ezért kell új és tiszta alapokról indulnotok.
Mária Magdolna

Írország elvész

2018. 05. 29, Kedd
Az Úr megmutatta nekem Írország katolikus templomait, ahol fokozatosan ugyanolyan hitehagyás alakul ki, mint Európa más országaiban. A gyóntatószékek előtt egyre jobban fogyatkoznak a gyónásra készülő emberek. Láttam, hogy az emberekben lévő őszinte és mély bűnbánat lassan elvész. A Szűzanya karjában tartott egy gyermeket, akinek homlokán egy véres kereszt volt. Édesanyám könnyek között nézett a gyermekre, aki nagyon szenvedett.
Jézus: „Írország elvész, ha továbbra is olyan törvényeket vezetnek be, amely Atyám törvényei ellen irányulnak. Édesanyám fájdalmas könnyeket hullat az abortusz törvényének engedélyezése miatt, amely sok ártatlan magzat mártír halálát jelenti. Ezzel a törvénnyel súlyosan megsértik az élet szentségét, hiszen a Szentháromság az életet ajándékba adta. Az ír nép hite és bűnbánata hanyatlásba indult, ezért a humán törvények lassan középpontba kerültek. Gyermekeim, Írország hosszú ideig őrizte kiválasztottságát, mert hű maradt a tízparancsolathoz. Most az ír nép hűtlenségével mindent elveszíthet. Üzenem minden gyermekemnek, hogy csak azok üdvözülhetnek, akik mindvégig kitartanak. Nem elég hinnetek, hiszen a hitet meg is kell tudni tartanotok. Tanuljatok mások példájából, mert általa megláthatjátok önmagatok gyengeségeit, amely megóvhat titeket az elbizakodottságtól.”

Mária MagdolnaA Sátán torz koronája

2018. 05. 30, Szerda
Láttam, hogy a Sátán torz koronákat helyezett azokra az emberekre, akik könnyedén hagyták magukat fölmagasztalni. Ezek az emberek észre sem vették, hogy a szívük lassan megtelt a gőg bűnével. Jézus megjelent mellettem és szomorúan azt mondta:
„A Sátán pontosan ismeri az emberek gyengeségeit, hiszen ő a személyes reakciók alapján következtet előre. Akik szívesen hallgatják az emberek dicséreteit, bizony mondom nektek, hogy már el is buktak. Az ördög torz koronát helyez a fejükre, amely a gőg súlyos bűnét jelképezi. Az igazán alázatos ember elkerüli a dicséreteket, háttérbe vonul, vagy azonnal Istenre tereli a figyelmet, mert csak egyedül Ő a jó. Elmondtam minden embernek, hogy aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Ne engedjétek, hogy a Hazugság atyja könnyen megtévesszen titeket! Ő a maga eszközeit báránybőrbe bújtatja, hogy eltakarja valódi bűneiket a szelídség látszata alatt. Ők nem tudják, hogy valójában kinek kötelezték el magukat. Megengedem, hogy még a hűségesek is próbára legyenek téve. Mindenkit egyenként próbára teszek, mert ez az Én igazságosságom alapja. Csak az tudja felismerni az Én akaratomat, aki egyedül csak Rám figyel és félre tesz minden emberi vélekedést, amely szüntelen ingadozik. Messziről kerüljétek a langyosság állapotát, ami a bizonytalanság felé visz! Legyetek határozottak és alázatosak, akik nem engedik önmagukat befolyásolni és félrevezetni! A szentek elbuktak volna, ha nem tartottak volna ki mindvégig mellettem.”

Mária Magdolna

Illatos olajat könnyezik egy Szűz Mária bronzszobor Új Mexikóban!

Több ezer katolikus hívő rohamozta meg az új-mexikói Hobbs városát, ahol napok óta virágillatú olajat könnyezik a Guadalupe-i Szűz Mária bronzszobra.
A hívek vasárnap észlelték mise közben a különleges jelenséget, a „csodáról” értesítették Jose ‘Pepe’ Segura atyát, aki egy zsebkendővel letörülte a szobor arcán lecsorgó illatos olajat, ám percek múlva a bronzból készült Mária szobor szeméből ismét megeredt az illatos olaj.
„Ekkor eszméltem fel, hogy valójában könnyezik a szobrunk” – mesélte a Las Cruces Sun Sentinel című helyi lapja Segura atya. Hozzátette: égi jelként értelmezi a csodát, isten így figyelmezteti az embereket, hogy forduljanak szeretettel egymás felé.
Amint híre ment a könnyező Mária-szobornak a hívek óriási tömege rohamozta meg a templomot, így azt éjjel-nappal nyitva tartják.
Ricardo Flores Kastanis, a könnyező bronzszobor alkotója egy helyi tévéadónak értetlenül áll a csoda előtt, mint mesélte eddig egyetlen munkája sem könnyezett még és nincs logikus magyarázata a mostani esetre. „Fogalmam sincs mi történik, szerintem csodáról van szó. Technikai értelemben kivitelezhetetlen, hogy a tömény fémszobor vizet, vagy bármilyen más folyadékot bocsásson ki magából” –magyarázta.
Kedden az új-mexikói Las Cruces érsekség képviselői is megjelentek a templomban, hogy kivizsgálják, valóban csodával állunk-e szemben. A papok alaposan megvizsgálták a szobrot, mintát vettek a könnyből, de kivizsgálásuk eredményére még várni kell. Nem kizárt, hogy meg is röntgenezik a szobrot és történelmi analógiákat keresnek, mielőtt az egyház állást foglalna. Az egész folyamat akár éveket is igénybe vehet, viszont a hívek már most meg vannak győződve arról, hogy csodatevő Mária-szoborral van dolguk.

2018. május 30., szerda

Müller bíboros: A genderelmélet ideológiai vákuumból nőtt ki

Gerhard Müller bíboros a genderideológia elterjedéséről nyilatkozott, azt állítva, hogy az a fasizmus és a szovjet kommunizmus összeomlása által hagyott eszmei vákuumból nőtt ki, mint egy "új vallás".
"A marxizmus és a fasizmus, a keresztényellenes ideológiák összeomlottak. A kapitalizmus válságban van. Volt helye az igaz filozófiának, teológiának, és a keresztény vallásnak. De az emberek szívesebben találtak ki egy új vallást, ami inkább hisz az emberben, mint Istenben." - mondta a Hittani Kongregáció előző prefektusa a Catholic News Agency-nek május 25-én.
A bíboros ezekről Daniel Mattson "Miért nem nevezem magamat melegnek?" című könyve olasz nyelvű kiadásának bemutatója előtt beszélt a hírügynökségnek.
"Az embereket nem lehet a szexuális irányultságuk szerint csoportosítani." - mondta Müller bíboros. "Nincsenek olyan emberek, akik különlegesebbek másoknál. Az embereket a személyük szerint kell jellemeznünk, és azzal a ténnyel, hogy Isten képére és hasonlatosságára vannak teremtve, és általa örök életre vannak hívva."
A homoszexuális emberek lelkipásztori gondozásáról a bíboros azt nyilatkozta: "az Egyház mindig tisztelt minden emberi személyt, mindenféle kategorizáláson túl."
Müller bíboros azt is hangsúlyozta, hogy "a genderideológiában nemek tucatjai vannak, miközben az ember férfinak és nőnek teremtetett: ez a mi természetünk, Isten teremtői akarata pedig ezen a természeten keresztül fejeződik ki."
Müller bíboros elismerően szól Daniel Mattsonról, amiért nem "melegnek" nevezi magát, hanem "Isten gyermekének". A bíboros ehhez kijelentette:
Bármiről beszélhetünk a titkos gyónás és a lelkipásztori gondozás során, de egyetlen ember sem azonosíthatja magát egy olyan kategóriával, ami a valóságban nem létezik.
A bíboros hangsúlyozta, hogy ez a eszmeiség a marxizmusra jellemző, mivel "a marxista gondolkodás állítja azt, hogy az elme nem megismeri a valóságot, hanem megalkotja azt: amikor a kommunista párt azt mondja, hogy 2+2 az 5, mindenkinek el kell hinnie ezt."

2018. május 28., hétfő

Barsi Balázs OFM: A vértanúk exegézise

Balázs atya gondolatai az "Övék a mennyek országa" dokumentumfilm, és az újraházasodott elváltak áldoztatásának vitája kapcsán.

Az alábbiakban Barsi Balázs OFM atya gondolatait tesszük közzé, amelyekkel az "Övék a mennyek országa" című új dokumentumfilmre, valamint az újraházasodott elvált hívek áldoztatásának vitájára reflektál. A filmet Siklósi Beatrix és Marossy Géza készítették, Böjte Csaba ferences testvér, Hölvényi György európai parlamenti képviselő, és Sajgó Szabolcs jezsuita atya közreműködésével.

A vértanúk exegézise


A filmet nézve látom a szír keresztény asszonyt, akinek három fiát kivezetik a muszlim terroristák az udvarra. Mindegyiktől megkérdezik: "Keresztény vagy-e?" A felelet: "Az vagyok, és mindhalálig az is maradok." Mindhármat megölik.
Ugyanakkor Krisztus Egyházán belül a csűr-csavar teológusok azt állítják, hogy a nemi gyönyörhöz az embernek olyan abszolút joga van a szentségileg érvényes házasságon kívül (elvált és másik partnert találtak esetében), hogy ez a jog egyes esetekben együtt maradhat a Krisztushoz való tartozással annyira, hogy az így élők meg is áldozhatnak.
Hol van itt a hit belső logikája? Egyrészt az Isten Fiához, Jézus Krisztushoz való tartozás megköveteli a vértanújelölttől az élet odaadását, a földi életről való lemondást az örök élet (a Jézussal való kapcsolat) érdekében. Ezek a fiatalemberek ezzel az odaadással lemondtak mindenféle törvényes és törvénytelen módon szerezhető nemi gyönyörről, amikor vállalták a vértanúságot. Másrészt a nemi gyönyörhöz annyira joga lenne a Krisztushoz tartozó embernek, hogy azt fölébe helyezhetné a Krisztussal való kapcsolatának, és ezt bizonyos esetekben még a szentáldozással is szentesíthetné?
Erre azt mondhatná valaki, hogy a vértanúság előtt megtorpanó hittagadó is áldozhat, ha megbánja a tagadását, és feloldozást kap. Igen ám, de a megbánás lényege az ő esetében éppen az, hogy egyszer és mindenkorra elítéli a hittagadását, és hasonló helyzetben vállalja a vértanúságot.
Az érvényes szentségi házasságon kívüli nemi kapcsolat (férfi és nő között) – amely házasságtörés Krisztus kifejezett szava szerint – szintén megbánható, feloldozható, ha erről a nemi kapcsolatról lemond a keresztény. Akkor áldozhat is.
Melyik lemondás a nagyobb? Nyilván a földi életről való lemondás. Az Úrhoz való tartozás lényege követeli meg a kereszténytől bizonyos helyzetben a földi életről való lemondást. Az életről való lemondás viszont magába foglalja a nemi gyönyörről való lemondást is.
Egyetlen egyházban hogyan lehet két totálisan ellentétes magatartást fenntartani? Sehogy! Ez rést ütne a Krisztussal való kapcsolaton, és lerombolná a szentségeket (gyónást, áldozást, a papságot, hiszen a pap hite és lelkiismerete kényszerítve lesz arra, hogy ezeket megáldoztassa). Ezzel az Egyház egységén ütnénk rést. Sőt magán az emberiség lehetséges egységén, mert a házasság isteni intézménye eleve az emberiség forrása és egybetartója.
Ritkán említik ezekben a kérdésekben az elváltak és új kapcsolatban élők elhagyott gyermekeit. A vértanúk gyermekei árvák (félárvák) maradnak, de a vértanú szülő példája által mélységesen oda lesznek kapcsolva Krisztushoz, aki a mi életünk (ld. Origenészt és vértanú édesapját!).
Az elváltak gyermekei, ha a szüleik önmegtartóztató életet élnek, ugyancsak mélységesen oda lesznek kapcsolva Krisztushoz, és ekkor bennük nem csorbul a házasság fölbonthatatlanságának Istentől adott valósága sem.
Nem arról van-e szó, hogy korunk bálványistene lett a nemi gyönyör, amelyhez való görcsös ragaszkodás mindent felülír, még a Krisztushoz való tartozást is?
A vértanúk vére azért ma is a jövő kereszténységének a magvetése, mert a vértanúságuk az egyetlen hiteles, egzisztenciális exegézise (szövegmagyarázata) Isten Fia Evangéliumának.
A vértanúk egyházában megszűnnek a viták az elváltak és új kapcsolatban élők megáldoztatásának lehetőségéről.
A vértanúk egyházában újra megjelennek a szüzek mindkét nemből – és egy új, életerős teológia jelenik meg, amely maga alá temeti a békeidők csűr-csavar teológiáit. A vértanúk személy szerint felszólítanak mindegyikünket, hogy egy polgári és kényelmes kereszténységből az életszentség útjára lépjünk.
Akik azt hiszik, hogy a törvénytelen kapcsolatban élők áldozásának kérdése el van döntve, azok megáldoztatásának javára (bizonyos esetekben), fontolja meg, hogy a következő három idézet kitörölhetetlenül a Szentírás része, tehát Isten kinyilatkoztatásának írásban rögzült üzenete:
„Mindaz, aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságot tör; és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, az is házasságot tör.” (Lk 16,18)
„... a házasságtörőket megítéli Isten.” (Zsid 13,4)
„Aki tehát méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úr kelyhét, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg tehát az ember önmagát, és úgy egyék e kenyérből és igyék a kehelyből, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem különbözteti meg a testet, saját ítéletét eszi és issza.” (1 Kor 11,27-29)

Isten szemével

2018.05.06.
1.
Fatimai Szűzanya szobor volt körúton Magyarországon, Budapesten. A szobrot a Parlamentbe is elvitték, a Szent Korona elé, ahol imádkoztak is. Többek, kik szemtanúi voltak ennek az eseménynek a Szent Korona előtt, nagyon meghatódtak.
Érzés: A Szent Korona nagy ereje besugározta a fatimai Szűzanya szobrot, megtisztította mindenféle hatástól. Bárhová viszik a továbbiakban a szobrot, a Szent Korona ereje sugárzik belőle.
Jézus: Drága kislányom, a Szent Korona hatalmas, természetfeletti erővel rendelkezik, és ezt a természetfeletti erőt rásugározta a fatimai Szűzanya szobor másolatra. Ezzel, ha bármi tapadt volna hozzá a szoborhoz, az mind eltűnt róla. Az Egyházvezetés részéről a fatimai szobor másolatok szétküldése a világba pozitív cselekedet volt, mert erősítette Mennyei Édesanyátok üzeneteit, hogy térjetek meg, imádkozzatok, mondjátok a Rózsafüzért, és engeszteljetek.
2.
Kép: Mi olyanok vagyunk, mint egy energiatartály. Ha negatív dolgokkal foglalkozunk, pl: ki mit csinál és miért, az energiánkat szétaprózzuk, kevesebb marad arra, amire kell. Ha az össz energiánkat pozitív dolgokra fordítjuk, a legtöbbet hozzuk ki belőle.
Jézus: Azt üzenem minden engesztelőnek, hogy ne a hibákkal foglalkozzanak, hanem inkább mások erényeivel, jócselekedeteivel. A lelkük csak így tud előrehaladni, így tudnak erősödni. Ha mindig a rosszat nézik, az ítélkezés bűnébe eshetnek, és visszafejlődnek.
3.
Kép: Budapest utcáin katonai kocsik, kamionok haladnak jobbra.
Kép: Kék fény.
Jézus: Ellenségem ijesztgetni akar a háború előszelével. A kék fény Édesanyámtól, a Béke Királynőjétől származik, lelked békéjét akarja biztosítani.
4.
A múltból visszatérő rossz emlékekről, gyengeségekről, ítélkezésről, és azok elkerüléséről volt szó.
Jézus: Drága kislányom, a múltból visszatérő emlékektől csak egyféleképpen lehet szabadulni, ha nagyon elfoglalod gondolataidat, Bennem élsz, vagy a mindennapi teendőidet végzed. Mert ahogy ledőlsz az ágyra, vagy a fotelba, a gonosz kihasználja az időt, a helyzetet, és eléd tárja a múltat. Ha azonnal nem zavarod el, uralja az értelmedet, és elkezdesz spekulálni, hogy mikor mivel bántottál meg Engem vagy az embereket, melyik döntésedet rontottad el, vagy mikor választottad a jó utat. Tehát, a jelenben élj, foglald el magad valamivel, és ne vájkálj a múltban. Szinte minden engesztelő gyermekem szabadulni akar még a bocsánatos bűnöktől is. Elmegy gyónni, és komolyan elhatározza, hogy többé ugyanezt a bűnt, amit meggyónt, nem fogja elkövetni. De sajnos az ördög nem alszik. Belekerülsz olyan ember társaságába, aki szeret ítélkezni. Te, aki tudod, hogy ez tilos, próbálod védelmedbe venni azt a harmadikat. De mivel a vád igaz, a gonosz a te eszedbe beültet egy rossz emléket, és kibuggyan belőled. Nem akarsz megbántani, de már ott a lelkeden a bűn. Vannak engesztelők, akik még nem szakadtak el egészen a világtól, és nézik a TV filmeket. Ó, nem akarnak ők paráználkodni, de az ártatlannak látszó filmben hirtelen beugrik egy ágyjelenet. Ha van annyi ereje, azonnal kikapcsolja a TV-t, és ami történt, csak kísértés maradt. De ha még gyenge a lelke, győz a kíváncsiság, és végignézi a darabot. Szegénykének a lelke paráznaság súlyos bűnével megfertőződött. Ezek a váratlan kísértések a szentgyónás napján is előfordulhatnak. És hiába gyónta meg az ítélkezést, vagy a gondolati paráznaságot, újra a gyóntatószékben találja magát. Ettől csak úgy lehet megszabadulni, ha az ember a kínálkozó alkalmakat tudatosan kerüli. Pl: nem néz a TV-ben filmeket, helyette imádkozik. Az ítélkező ismerőseivel próbálja kerülni a kapcsolatot. Ha mégis találkozik vele, minden erejét összeszedve ellenáll az ítélkezésnek.
5.
Mesélték: Egy valakinek Hindu hozzátartozója azt mondta, hogy ha veszélyben van, hívja Jézust. Egy alkalommal az illető egy őserdőben tartózkodott, amikor egy nagy kígyó termett elé. Azonnal az Úr Jézust hívta, és a kígyó elment. Az illető ezek után a Kereszténnyé vált.
Jézus: Mivel a Hindu vallás hamis oldalról származik, a követője hiába kér segítséget bármely Hindu istentől, csend rá a válasz. A gonosz örül, ha áldozata bajba kerül. A Keresztény gyermekem mennyivel jobb helyzetben van. Csak hívnia kell Engem, és Én elhárítom a veszélyt, vagy megoldom a problémáit.
6.
Egy pap arról beszélt, hogy amikor a Zsidók felismerik, hogy Jézus hozzájuk tartozik, nem lesz vége a lelkesedésüknek.
Érzés: A Keresztények ugyanolyan örömöket fognak tudni tapasztalni, amikor eljön a Nagyfigyelmeztetés, mert a Szentlélek Isten megvilágítja az embert az Igazságban, és lelkük állapotától függően tapasztalhatják az Úr jelenlétét.
Jézus: Az előadó pap arra gondolt, hogy a frissen megtérők hite az újdonság erejével hat, és nagyon lelkesen követnek Engem. És ti Keresztények hozzájuk hasonlóan a Nagyfigyelmeztetéskor egészen ki fogtok cserélődni. Istenszeretetetek és hitetek óriásivá nő, bátrak, és elszántak lesztek. Tulajdonképpen Isteni Irgalmasságomnak a megnyilatkozása mindenkire hatalmas erővel fog hatni. Mindegy, hogy zsidó, keresztény, iszlám-hitü, vagy hindu vallású.
7.
Arról volt szó, hogy a szellemnek tüzessé kell válnia, és mindez a szíven keresztül történhet meg.
Érzés: A szeretet olyan, mint a tűz. Minél jobban járjuk az Úr útját, tanításait tisztán követjük, a Szentségekkel élünk, gyakoroljuk a szeretetet, irgalmat, annál nagyobb tűz ég bennünk.
Jézus: Az Istennek hátat fordító gyermekeim szelleme rideg, hideg, és közömbös a túlvilági dolgok iránt. Szeretete leszűkül önmagára és családjára. A szíve így csak szűk körökben működik. A mélyen hívő engesztelő gyermekeim szelleme bőségesen tele van tűzzel és lelkesedéssel. Ezt a tüzet a Szentmise és a szentségek táplálják. Ezek a Szent dolgok megérintik érzelmeit, szíve kitágul, felmelegszik, és szellemét tüzessé teszik.
8.
Olvastam: A Mennyországban a Mennyei Trón a Mennyország közepén van a magasban, ahová lépcsők vezetnek fel, a közelében a Mennyei Oltár. A földi templomokban a Szentély ehhez hasonlóan van, illetve kell, hogy legyen kialakítva, ezért van az, hogy az Oltáriszentség a tabernákulummal az oltáron helyezkedik el.
Jézus: Ez a tanúságtétel megfelel az Igazságnak, mert a Szentháromság Trónja a Menny közepén, magasban, kiemelve helyezkedik el. Ennek mintájára az Egyház a templomokban a Szentélyt magasabbra emeli, és az oltár tetejére teszi a tabernákulumot, benne az Eucharisztiával. Milyen szomorú látvány, amikor egyes helyeken oldalra, vagy mellékterembe helyezik az Én testemet és Véremet, mintegy egészen mellékes dolgot.
9.
Kép: A szüleim előttem állnak egymás mellett a Mennyországban.
Egy tanúságtétel szerint: Akik házastársak voltak a Földön, a Mennyországban azon a szinten lesznek, amelyet kiérdemeltek a Földön, azaz külön-külön.
Egy másik tanúságtétel szerint: A földi házastársak kérhetik az Urat, hogy együtt maradhassanak a Mennyben is.
Jézus: Egyik tanúságtétel sem helytálló teljesen. A Mennyben minden másképpen van, mint ahogy ezek a tanúságtevők elmondják. Ezeket nem kell firtatni, és nem kell róluk beszélni, mert könnyen az ezotériába találjátok magatokat. Ezek Mennyei titkok, majd mindent megtudtok.
10.
Hang: Mert minden képet.
Kép: Egy férfi kártyalapokat helyez egy asztalra.
Jézus: A külön-ítéleten a képen a ti lelketek van. Én minden képet alaposan megnézek, mindegyik más és más. Minden ember oda kerül, amelyik helyet kiérdemelte. Rakosgatom a lapokat, felül kevesebb van, ők egyenesen a Mennybe jutnak. Az alatta lévő sorban sok-sok lap sorakozik, rájuk a tisztítóhely vár. A legalsó sorban már kevesebben vannak, ők a kárhozottak közé kerülnek, mert ezek a lelkek Tőlem egészen eltávolodtak, és nem akarnak Velem élni. Nem akarnak bocsánatot kérni, és leborulva imádni Engem.
11.
Kép: Egy valaki több kártyalapot tartott a kezében, egyet közülük nekem adott, utána a többit szétcsúsztatta a kezében. A lapokon különböző ábrázolások voltak.
Jézus: A lapokon a megbánt, meggyónt bűnök után járó tartozások voltak feltüntetve. Az egyiken több, a másikon kevesebb. Kiemeltem egyet a sok közül. A kezedbe adtam, és te láttad, hogy a tartozást még itt a Földön le kell vezekelned.
12.
Hang: Semmit sem kell csinálnotok, hanem azt úgy, hogy...
Kép: Egy egyén egy dombon a hátán feküdt, és pihenve elmélkedett.
Jézus: Én sosem nézem, milyen helyzetben imádtok Engem. Hogy ültök, térdeltek, arcra borultok, vagy hátatokon feküsztök, az Nekem mindegy. Semmi mást nem kell csinálnotok, csak elmélkedve, szemlélődve imádkozni, és Én gyönyörködöm bennetek.
13.
Egy beteget gyógyítottak kézrátétellel és imával.
Kép: Piros fény egy kehely felett.
Jézus: Gyógyítás közben Szent Vérem kelyhéből bocsátottam ki piros fény alakú gömböt, és ennek gyógyító erejét alkalmaztam. Így enyhítettem a beteg fájdalmát.
14.
Hang: Minden ilyen titkának Isten az...
Jézus: Az Ég minden titkának Isten az elrejtője. Nem fed fel előttetek mindent, nem is szabad kíváncsiskodni. Mindent megtudtok a maga idejében, amikor az Atya hazahív benneteket.
15.
Az emberi szívekről volt szó.
Jézus: Mindenkinek más a szíve. Az egyik üres, a másik fekete, a harmadik lángoló, a negyedik csupa dísz.
16.
Hang: Egy új csillag.
Jézus: A Szentek csillagként világítanak az Égben. Mikor meghal egy alázatos, tiszta, Istent szerető lélek, egy új csillag jelenik meg. Az Angyalok és Szentek örvendezve veszik körül.
17.
Hang: Kérek szépen zsebkendőt.
Jézus: Olyan sok sötét bűnt látok a világban, hogy záporesőként megeredt a könnyem. Kérek egy zsebkendőt, hogy letörölhessem.
18.
Hang: Megajándékozlak.
Jézus: Ahányszor segítesz egy legkisebbnek, aki a segítségedet kéri, mindig megajándékozlak hálával. Lehet, hogy már itt a Földön megkapod, lehet, hogy összegyűjtöm neked az Örök Életre.
2018.05.13.
1.
Arról volt szó, hogy a sikertelenségek megtörtséget okoznak.
Jézus: Drága kislányom, hogyha mindenki rajongana érted, nem lenne irigység senkiben feléd, csak elismerés és szeretet, akkor nagyon jól éreznéd magad, de lassan gőgössé válnál. Kell, hogy legyenek nehézségek, támadások, lelki sebek, amelyek alázatosabbá tesznek, illetve az alázatban tartanak téged.
2.
Arról beszélt nekem valaki, hogy az emberek nem készségesek a szeretet gyakorlására.
Érzés: Sokféleképpen, millió módon összetörjük az Úr szívét, szinte megerőszakoljuk a szeretetet.
Kép: Egy negatív, megtört erő száll fel az Égbe a Föld felszínéről az emberek felől, mely hatalmas fájdalmat okoz az Úrnak. De az Úr mindezek ellenére ontja ránk a szeretetét, és kegyelmét, irgalmát, mely pozitív erőként érkezik a Földre.
Jézus: Bizony az Én engesztelőim még sokat kell, hogy fejlődjenek. Hol egyik, hol másik ítélkezik, a saját érdekeit keresi, harcol az igazáért, a saját kényelméért. Amikor téged bántanak, arra gondolsz, hogy már megint tövist szúrt valaki a Szívembe. Ha tudnák az ilyen engesztelők, hogy az apró szeretetlenségekért milyen komolyan kell majd vezekelniük itt a Földön vagy a tisztítótűzben, akkor megfontolnák, hogy hogyan is viselkedjenek.
3.
2017 május 13.-án Fatimában, a fatimai jelenések 100-ik évfordulóján 6 fatimai Szűzanya szobrot indítottak útnak a világ minden országába, hogy hirdessék Szűzanya üzenetét. Így jutott el egy szobor a 6 közül hazánkba is, Magyarországra.
Kép: Egy Égi kéz áldja a szobrot.
Jézus: Semmi kivetni valót nem találok, hogy ez a 6 szobor Fatimából eljutott gyermekeim közé a világba. Adtam egy képet neked, amely egy áldó kezet ábrázolt. Azt akartam ezzel tudomásodra hozni, hogy az áldásokat, amellyel szétküldték ezeket a szobrokat, egy felszentelt gyermekem tette meg. Ezért, ez az áldás érvényes, és fogadjátok el. A legtöbb engesztelő meghatódottan és áhítattal szemlélte Mennyei Édesanyátokat. Ők szívük mélyéből örültek, hogy ellátogatott az Ő örökségébe, hazátokba.
4.
A fatimai Szűzanya szobor elé odahelyezték a Jézus Szent Szíve képét, és a Szűzanya képét is.
Jézus: Higgyétek el gyermekeim, hogy mind a kettőt hozzáértő művészek készítették. Egyetlen szembetűnő, hogy a két kép nem ugyanabban a korban született. A Jézus Szíve kép régebben, a Szűzanya kép pedig ma.
5.
Hang: Érdemeid szerint élsz te.
Gondolat: Érdemeink szerint fogunk élni a Mennyben.
Jézus: Sokszor vizsgáld át a lelkedet, mert aszerint foglak megjutalmazni, hogy itt a Földön mennyi érdemet szereztél a szeretet területén.
6.
Kép: Az Élet könyvében van egy írás, melyben egyes helyeken nagyobb betűkkel van valami írva a többihez képest.
Jézus: Gyermekem, Én a szeretet legkisebb megnyilvánulását is észreveszem, és feljegyzem. Ezt fejezi ki ez a kép.
7.
Kép: Az Őrangyalom rengeteget munkálkodik, sokat sürög-forog, hogy elsimítson dolgokat, hogy gördülékenyebben menjenek egyes dolgok.
Jézus: Az Őrangyalnak, akit melléd rendeltem, nemcsak annyi a feladata, hogy őrizze a testedet a balesetektől, lelkedet a kísértésektől, hanem egyengeti a sorsodat, segít a döntésekben rávilágít arra, hogy mi a fontos probléma, és mi a lényegtelen, amivel nem kell törődni.
8.
Kép: Egy fekete csizma, melynek oldalán sötétkék rózsa van.
Jézus: A fekete csizma azt jelképezi, hogy sok gyermekem rossz úton jár, mert lépteit ellenségem vezérli. A sátán a sötétkék rózsa.
9.
Hang: Lerongyolódtam.
Kép: Európa és Magyarország, mint 1-1 egymással szemben álló személy. Európa a kép bal oldalán helyezkedik el, arca véres, és úgy néz ki, mint egy koldus, mint egy hontalan. Magyarországnak könyörög.
Érzés: Mintha Magyarország befogadná a Nyugat-Európai országokból menekülő őslakosokat, a Keresztényeket.
Jézus: A megállíthatatlan migráció miatt az európai népek egészen tönkremennek, és az egyetlen biztonságos országtól, Magyarországtól kérnek védelmet, bebocsátást.
10.
A pénzről, anyagi dolgokról volt szó.
Kép: Egy nyitott könyv, melynek lapjai a könyv összefűző része felé nyelődnek el, elemésztődnek, megsemmisülnek
Kép: A Mennyei Atya szigorúan mutat balra, korona van a fején.
Jézus: Gyermekeim, most az idő vége felé felesleges foglalkozni földi dolgokkal, az anyagi javakkal, az öröklésekkel, a pénzzel, mert ez mind eltűnik, porrá válik. A képen a Mennyei Atyám mutatja, hogy a lelkiekkel foglalkozzatok, a szeretettel, a békével, parancsaim betartásával, és a jócselekedetek gyűjtésével, mert csak ezeknek marad meg az értéke.
11.
Hang: Igyekezz megtalálni a helyedet Bennem.
Jézus: Minden választottamnak más és más a feladata Bennem. Van, akinek a tanítás a dolga, van, akinek a lelkek mentése buzgó imádkozással, van, akinek szenvedésem kiegészítése, emberek gyógyítása és szabadítása. Találd meg a helyedet Bennem.
12.
Hang: Vigyük az Oltáriszentséget... a közös oltárunk.
Jézus idézi valakinek a szavait: „Vigyük az Oltáriszentséget Szentségimádáskor az Őt megillető helyre, közös oltárunk közepére, két lobogó gyertya közé. Ne rejtsük el ilyenkor a tabernákulum zárt ajtaja mögé.“
13.
Hang: Odaköltöznék.
Jézus: Odaköltöznék sok gyermekem szívébe, de visszautasítanak. Imádkozz értük.
14.
Hang: Hogy a magokat ne veszítsem.
Kép: Egy férfi sok magot szór ki egy asztalra egy zacskóból.
Jézus: Sok választottam van a Földön, ők a magok, akik bő termést hoznak. Én állok az asztal előtt, és az összegyűjtött magokat kiszórom Magam elé. Ők az Én választottjaim, nagyon vigyázok rájuk, hogy el ne veszítsem őket. Mert ha ők megfogyatkoznak, mi lesz a terméssel?
15.
Hang: Ünneplője vagy te ennek.
Hang: Az az igazság.
Kép: Egy férfivel ülök egy asztalnál, a földön mellettünk egy fehér galamb, mely felrepül.
Hang: Egy asztalhoz ülünk.
Jézus: Minden szentáldozásnál Engem ünnepelsz az Oltáriszentségben. Az az igazság, hogy valóságos jelenlétemet az Eucharisztiában nem mindenki hiszi el. Minden alkalommal, amikor áldozol, egy asztalnál ülsz Velem. Hiszen meghívlak asztalomhoz. A fehér galamb nem más, mint Szentlelkem, Aki miután közreműködött az átváltoztatásban, felrepül a Mennybe.
16.
Arról volt szó, egyes esetekben hallgatnunk kell-e és szemet hunyni, amikor nem az Igazsággal állunk szemben.
Jézus: Vannak helyzetek, amikor nem lehet hallgatni, és bátran ki kell állni az Igazság mellett. De mindig tapintatosan, és szeretettel.
2018.05.20.
1.
Kép: Kétsoros Isteni Ige balra mozog.
Hang: Élek.
Hang: Boldog lehetsz.
Jézus: Az írás balra mozgatása azt jelenti, hogy visszafelé haladj az időben, az a hang, hogy élek azt fejezi ki, hogy ma ugyanúgy élek Én, mint 2000 évvel ezelőtt. Boldog lehetsz kislányom, hogy te most élsz az idők végezetében, amikor a nagy eseményeknek a tanúja lehetsz.
2.
Hang: Hová mész? Egyre nagyobb veszélyek jönnek.
Kép: Egy valaki észak-nyugat felé néz.
Kép: Egy valami fényt akar elnyomni, mintha egy tárgy ránehezedne valamire, amelyből fény árad ki egy pillanatra.
Jézus: Ez a kérdés magyar gyermekeimre vonatkozik, akik el akarják hagyni a hazát a meggazdagodás érdekében. Svédország és Németország felé nézegetnek. Most a keresztény kormány érájában az ellenzék szeretné megakadályozni a kibontakozó hitéletet.
3.
Egy ismerősöm azt tervezi, hogy külföldre megy hosszabb időre. A jövő eseményeire gondoltam.
Kép: Az ismerősöm arca előttem.
Érzés: Amikor a jövő eseményei beindulnak, szalad haza.
Jézus: Erre az érzésre azért nem reagálok kislányom, mert a jövőt mindig eltakarom előttetek. Különösen a személyes jövőt.
4.
Arról volt szó, hogy meddig lesz áramszolgáltatás, és más energiaszolgáltatás. 2020-ra gondoltam, amikor az Eucharisztikus Kongresszus lesz Magyarországon.
Érzés: Még lesz energiaszolgáltatás, de az események sűrűsödnek.
Jézus: Atyám akaratán és döntésén múlik, hogy az események mikor és milyen sorrendben történnek meg. Egy biztos, a Nagyfigyelmeztetés lesz az első nagy esemény. Amíg az meg nem történik, addig még lesz energiaszolgáltatás.
5.
Egy valaki egy tárgyat kért tőlem. Tudtam, hogy neki abból több van, mint nekem. Nem adtam oda neki.
Maria Valtorta írásából: Jézus beszéde után Jézus köré gyűltek egyes rászorultak, pl: egy többgyermekes özvegy anyuka, ki nagyon szegény sorsban élt férje halála után, majd egy mozgáskorlátozott, utána pedig egy koldusruhás idősebb férfi. Az Úr Jézus az Őt hallgató tömegtől összegyűjtött pénzt két részre osztotta, a pénz nagyobb részét az özvegynek adta, a maradékot pedig a mozgáskorlátozottnak. A harmadik nem kapott semmit. A koldusruhás ember rosszallta a helyzetet, Jézus csak ránézett, de nem szólt semmit. Az ember egyre hangosabban és erőteljesebben lázadozott, mire Jézus felfedte mindenki előtt, hogy először nem akarta őt megszégyeníteni az idősebbek iránti tiszteletből, de ez az ember egy ezüsttel vagy arannyal jól megtömött erszényt rejtegetett a koldusruhája alatt. Jézus azt is hozzátette, a férfi az ál-kéregetésével meglopja a ténylegesen rászorulókat.
Jézus: Drága kislányom, tudom, hogy nem ragaszkodsz az anyagi dolgokhoz, de bölcsen cselekedtél, mert azzal, hogy nem adtad oda, arra tanítottad őt, hogy ne halmozza fel a dolgokat, amire nincs is szüksége.
6.
Egy eskütételen voltam, ahol az Úr Jézus melletti maradást erősítette meg.
Kép: Egy fényben egy angyal volt a levegőben, balra fordulva.
Jézus: Amikor az eskütételt mondtátok, mindegyiketek Őrangyala együtt mondta veletek.
7.
Hang: Hajléktalanok azok is.
Kép: Egy várandós édesanya, ki a másik gyermekét a karjában viszi, a kisgyermek az édesanyja a várandós hasához simul.
Jézus: Szomorúan látom, hogy a kisgyermekes és áldott állapotban lévő anyák is olyan nehéz helyzetben élnek, hogy nincs hol lehajtani a fejüket.
8.
Hang: Mit jelent az, hogy küzdelemben élni?
Jézus: A test és a lélek állandó küzdelemben van egymással. Általában, ami a testnek jó és kellemes, az a léleknek ártalmas. Egy ember élete állandó küzdelemből áll, és ha hallgat Őrangyalára és Isten parancsaira, akkor képes lesz megnyerni ezt a harcot a test felett.
9.
Különböző gyógymódokról volt szó, az orvosokról, természetgyógyászokról, és egyéb lehetőségekről. Olyan esetben, amikor nem tapasztalhattak gyógyulást, nagyobb Istenhez fordulást és életgyónást javasoltam.
Jézus: Ha valaki az orvosához fordulása után is rosszul érzi magát, nem szabad természetgyógyászhoz fordulni, mert sajnos a legtöbbjük démonokat hordoz magában, és akaratlanul is átadhatja a betegnek. Ezzel aztán még nagyobb bajba kerül az illető. Helyes volt, hogy Istenhez fordulást és életgyónást javasoltál, de a gonosztól megfertőzött léleknek ez nem elegendő. Szabadító imára vagy ördögűzésre van szüksége. Így lesz teljes a felépülése.
10.
Kép: Egy középkék virág, mely hasonlított egy összecsukódott szárnyú lepkéhez.
Jézus: Ez a kép egy olyan gyermekem lelkét mutatja, aki zárkózott az emberek felé, és Én felém is. Képtelen kinyitni a szívét.
11.
Hang: Mindenki pontosan úgy nézett ki, ahogy keresztet vetett.
Jézus: A keresztvetésről azonnal látom lelketek pillanatnyi állapotát. A felületes elsietett mozdulat azt jelenti, hogy máshol jár az eszetek. Viszont az összeszedett, áhítatos, csukott szemmel történő lassú, Felém forduló keresztvetés egy mély, áhítatos állapotot fejez ki.
12.
Hang: Én nem tiltakoztam.
Jézus: Amikor elhatalmasodott a bűn a világban, és míg a Szentháromság azon tanakodtunk, Ki vállalja az emberiség megmentését, Én, a Fiú egy percig sem tiltakoztam.
13.
Olvastam, hogy Eugénia Elisabetta Ravasio nővérnek a Mennyei Atya emberi test alakjában jelent meg Angyalok és Szentek kíséretében. Az eljövetelét egy Angyal jelentette be Eugénia nővérnek. Miután az Angyalok és Szentek eltűntek, a Mennyei Atya leült a nővér mellé, a Mennyei Koronáját és dicsőségét a lábai elé helyezte, a Földgömböt Szent Szívéhez szorította. Mindezt azért tette, hogy az embert bizalomra gerjessze Isten iránt.
Gondolat: Az ember megváltásához sokféle út lett volna, de a legcélszerűbb az volt, hogy Jézus emberi testet öltsön, kisbabaként szülessen meg, mint az összes többi ember, így tudta megmutatni a legjobb példát az embereknek. Jézus fogantatásakor is angyal hozta a hírt Szűzanyának, és Jézus születését is angyalok hirdették a pásztoroknak. Jézus is minden mennyei dicsőséget és gazdagságot a háta mögött hagyva jött el közénk. Ez nagy megaláztatás Számára.
Gondolat: Mivel az őrangyalok is a mennyei szférákból jöttek, hogy minket kísérjenek a földi életünkben, ők sem élvezhetik a Földön az Égi dolgokat, így ők is megalázzák magukat érettünk, hogy szolgálhassanak.
Érzés: Így, hogy Isten is és angyal is megalázza magát, hogy minket felemeljen, nekünk is kell megaláztatást vállalni, hogy felemelkedhessünk közéjük.
Jézus: Eugénia nővérnek nem valami fény alakban vagy szellem mutatkozott Atyám, hanem egyszerű ember alakjában. Olyan embernek az alakjában, aki hasonlított Hozzám, a Fiához. Ez azért így történt, mert Isten alkalmazkodott az ember képzelőerejéhez és értelméhez. Hasonlóvá akarta tenni megjelenését az Enyémhez, Aki szintén nem Isteni dicsőségében, királyi méltóságában lettem emberré, hanem a legnagyobb szegénységben születtem, és nagyon egyszerűen éltem. Igazad van, kislányom, amikor eszedbe jut erről őrangyalod, aki a Mennyország tündöklő ragyogásából a te érdekedben vállalta, hogy kísér téged földi életedben. Neki ez a változás nem is olyan könnyű.
14.
Hang: Hallottál a sok szeráfról?
Hang: Tökéletes.
Jézus: A szeráfok angyalaim közül nagyon közel állnak Isten trónjához, a legközelebb, mert a szeretet bennük a legtökéletesebb. A Mennyben lakó szentek közül minél nagyobb szeretet lakik bennük, annál közelebb állnak a Szentháromsághoz.
15.
Hang: Nem ismerjük nemzetünket, ennek arcát.
Hang: Hamarosan bekövetkezik.
Jézus: A nemzet arcát nem a vezető politikusok határozzák meg, hanem a nép túlnyomó akarata. Ez hamarosan megmutatkozik.
16.
Hang: Meg kéne beszélni.
Jézus: A családokon belül kellene megbeszélni a nyomasztó problémákat, nem pedig kifelé a barátokkal, kollégákkal, ismerősökkel. Mert ezek a problémák csak a családra vonatkoznak. Ha kikerülnek az emberek közé, pletyka lesz belőle.
17.
Hang: Úgy igazítottam, ahogy kellett, hogy igazítsam.
Hang: humánus.
Jézus: Az ember életének eseményeit úgy igazítottam, hogy végül a jó és rossz fordulatok lelke hasznát szolgálják. A humánus gondolkodás kétélű dolog. Mindig azon múlik, hogy pozitív vagy negatív, hogy milyen célja van vele. Ha az a cél, hogy a migráció beáramlása összekeverje a nemzeteket és eltüntesse a határokat, akkor rossz. Ha pedig az a célja, hogy a bevándorlókat saját hazájukban támogassa anyagilag, hogy otthon maradhassanak, akkor pozitív.
18.
A Szent Vérről volt szó.
Kép: Egy nagy ragyogó vércsepp.
Kép: Jézus képe a torinoi lepelről.
Jézus: A nagy vércseppből azért árad gazdagon a fény, mert megváltásommal megdicsőítettem Véremet, és egész Istenségemet.
19.
A Szentmise után Szentségimádásra gondoltam.
Jézus: Az igaz, hogy a Szentmise a legmagasabb rendű liturgia, mégis a Szentségimádás az ember és Isten legmélyebb egymásba merülését a legbensőségesebben fejezi ki.
20.
A németek szorgalmazzák, hogy a protestánsok a katolikus templomban szentáldozáshoz járulhassanak.
Érzés: A protestánsok, ha katolikus szentségekhez akarnak járulni, át kell, hogy térjenek a katolikus vallásra úgy, hogy katolikus módon keresztelkednek meg, mint ahogy számos esetben van erre példa.
Jézus: Németország elől jár a reformok meghozatalába. Bizony bűnös dolog a protestánsok áldoztatása.
21.
A különböző, Szentélekről elnevezett közösségekről volt szó, és a Szentlélek adományairól e közösségekben.
Jézus: Isten szemében nem a vallás számít, hogy melyik lélek hova tartozik, hiszen nem tehet róla hova született, hanem a szeretet, és az irgalmasság cselekedetei. Ezért Szentlelkem ott árad ki, ahol akar.
22.
Szentmisén a szentáldozási sorban álltam.
Hang: Sebzett.
Jézus: Nem a te szentáldozásodra gondoltam, hanem az Én sebzett szívemre, amely azok miatt vérzett, akik méltatlanul áldoztak azon a szentmisén.
23.
Hang: Hogy nem adja ki magát.
Jézus: Aki nem adja ki magát Nekem, magába zárja bűneit, nem bánja meg, és nem járul szentgyónáshoz, az nagyon rossz úton jár.
24.
Hang: Csönd a sötétségben.
Jézus: Van, amikor lelki sötétség borít el, melyben elveszem érzelmeidet, így teszem próbára kitartásodat.
25.
Hang: Szívélyességen-felüliség.
Jézus: Én azt a szeretetet értékelem nagyobbra, amely nemcsak udvarias és kedves, szívélyes, hanem őszinte érzelmet takar, együtt érző szeretetet, megbecsülést a másik iránt, törődést a felebarát lelkével.
26.
Arra gondoltam, vannak, akik irigykednek ránk.
Jézus: Ne fájjon az irigység neked, foglalkozz az Én véleményemmel.
27.
Az Égi „karrier”-ről volt szó, hogy ki hová jut a Mennyben.
Jézus: Szép-szép a dicsőség utáni vágyakozás, de legfontosabb célotok ne az égi „karrier” legyen, hanem az Én dicsőségemnek emelése, hogy egyre nagyobb örömet nyújtsatok Nekem azzal, hogy a lelkek sokaságát mentitek.
28.
Az egészségügyi miniszter, ki egyben orvos is, mondta, ha a 10 parancsolatot betartanának, 75%-a a betegségnek nem lenne.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Kép: Fény.
Jézus: A betegségek legnagyobb részét stressz okozza, és mély lelki sebek. Igaza van a miniszternek, sokkal kevesebb lenne a beteg, ha a szeretetlenség és gyűlölet helyett béke és szeretet uralkodna a Földön. Hogy örülne ennek az Én Szentséges Szívem.
2018.05.27.
1.
Egyes ismerőseim Németországban élnek.
Kép: Összedőlt házak, hontalanná váló, elkeseredett emberek a romok között.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Jézus: Ne féltsd őket akkor sem, ha a megpróbáltatások ideje alatt éppen Németországban vannak, mert az Én Szentséges Irgalmas Szívem ott is velük lesz és vigyáz rájuk.
2.
Egy ajándékot kaptam valakitől.
Kép: Ugyanaz az ajándék jelent meg a szemem előtt, csak hatalmas méretben.
Jézus: A méretbeli különbséggel az Égi és a földi ajándék közötti különbséget akartam érzékeltetni.
3.
Hangom: Valakiben úgy megbízni, mint Te benned… Nem tudok senkiben úgy megbízni, mint Te benned.
Jézus: Jól mondod gyermekem, Bennem soha nem fogsz csalódni. Csak bízz Bennem rendületlenül.
4.
Hang: Nem volt senkinek akkora bizalma Bennem.
Jézus:… mint azoknak a gyermekeimnek, akiket szeretetemben kiválasztottam Magamnak.
5.
Naplemente folyamán:
Kép: Egy nagy kereszt a nap körül, a nap a kereszt közepén helyezkedett el. A nap alatt lévő felhő egy nagy hajó alakot vett fel.
Jézus: Az Én győzedelmes keresztem égisze alatt ringatózik igaz Egyházam hajója az örök élet vizén. Az igazak egy része a Földön marad, hogy bátorítsa és tanítsa az üldözötteket. A vértanúk lelke, a piros és fehér vértanúké egyaránt ezzel a hajóval úszik a Mennyország felé.
6.
Tengerparton:
Gondolat: Azon gondolkodtam, hogy exorcizált vízzel meghintsem a templomot, a partot, a tengert, az olajfákat, a lakást, ahol tartózkodom, és az épületet is.
Jézus: Jó ötlet volt tőled ez a meghintés, mert a gonosz lelkek mindenütt ott vannak. Megtámadhatják a parton sétálókat, az olajfák alatt hűsölőket, tengerben fürdőzőket, sőt, bemerészkednek a templomba, és a lakásokba is.
7.
Hang: Aki kapja a kegyelmeket, annak is nagyon csúnya dolgokat…
Jézus: … mondhat vagy mutathat a gonosz lélek. Bámulatosan tudja utánozni a szavaimat vagy hangomat azoknak, akik a belső szó kegyelmét kapták meg. Megdöbbentően szép látomásokat tud adni a látnok gyermekeimnek. De ezek a látomások hamisak. A gonosz támadásait választottjaim a gyümölcsei alapján tudják felismerni. Az ő gyümölcsei keserűek, lehangolóak, nyomasztóak.
8.
Kép: Egy hegyen mentem előre kitárt karral felfelé észak-kelet irányba egy úton énekelve.
Jézus: Boldogan haladsz fölfelé az életszentség útján, közben örömödben énekelsz, mert látod, hogy az engesztelők könyörgése következtében Oroszország a legjobb úton halad, Én felém közeledik.
9.
Hang: Én felemelem kezeimet.
Hang: Én veled fogok menni.
Jézus: Mikor jönnek a nehéz megpróbáltatások, Én felemelem áldást osztó jobb kezemet, és áldásommal erőt adok neked. Ne félj, mindenhova veled fogok menni. Nem hagylak egyedül.