2018. február 28., szerda

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Aacheni bolondmise

2018. 02. 10, Szombat
Az aacheni egyházmegyében (Németország) a helyi fesztivál keretében bolondmisét tartottak egy katolikus templomban, ahol egy diakónus prédikált a cölibátus ellen és farsangi kabarét csináltak a miséből. A fesztiválon protestánsok is részt vettek a szentmisén, akiknek kiszolgáltatták az Oltáriszentséget.
Jézus: „Gyermekem, ahogyan a hívők száma megfogyatkozik a katolikus templomokban, úgy fognak a világi események befurakodni Isten házába. Nagy fájdalmat jelentett nekem, hogy a templomban található tabernákulumot (Jézus szentséges jelenlétét jelzi) és a szentmise méltóságát nem tartották tiszteletben. A tévtanítás és az oda nem illő tánc mellett a legsúlyosabb bűnt a szentségtörő áldozásban követték el. Készülj arra, hogy ez csak a kezdet. A hitehagyásnak nagy ára lesz. Eljön az idő, amikor ezek az események tovább fognak növekedni és lassan azt veszitek észre, hogy az Oltáriszentséget nem találjátok. Ez ott fog leginkább bekövetkezni, ahol nincs hit és engednek a reformoknak. Atyám nem fogja ezt sokáig tűrni, miképpen Én sem tűrtem el, hogy a zsidó nép házamat az imádság háza helyett rablók barlangjává tette.”
Mária Magdolna

Bölcsesség kegyelme

2018. 02. 11, Vasárnap
Jézus Krisztust isteni dicsőségében láttam, és közben az angyalok égő gyertyákkal vették őt körül. A közelben egy kőből kifaragott keresztelőmedencét pillantottam meg, amely tiszta forrással volt megtelve. Az Úr azt kérte tőlem, hogy nézzek bele a víz tükörképébe. Mély bűnbánattal mentem oda, és akkor az arcomat fényben láttam. Ekkor mögém állt az Üdvözítő mosollyal az arcán és karjával átölelt engem. Aztán újra meg kellett ismételnem ezt, és akkor az arcom homályos volt és eltorzult. Ő erre azt mondta nekem:
„Gyermekem, amikor őszinte bűnbánatot gyakorolsz vétkeid fölött, akkor Én különleges módon megtisztítalak téged. Azért láttad szerető tekintetemet a víz tükrében, mert a bűnbánat kegyelme (bocsánatos bűnök esetében) által helyreállítom benned képmásomat. Fényben láttad arcodat, amely az Én dicsőségemre utal. Amikor újra megláttad arcodat homályban és eltorzult állapotban, akkor az a te bűnösségedet jelentette. Már előre megmutattam neked, hogy újra hajlamos leszel elesni gyengeségeidben. Ne félj, mert így tartalak meg az alázatban! Mindig tartsd szemed előtt azt, hogy egyedül csak általam újulhatsz meg és általam nyerhetsz erőt visszatérő bűneid leküzdésére. Akik őszintén megbánják bűneiket, azoktól Én nem tagadom meg irgalmamat. Az Eucharisztia után a legnagyobb ajándék a bűnbánat kegyelme és a szentgyónás. Csak azok kaphatják meg a bűnbánat kegyelmét, akik képessé válnak saját énjük legyőzésére (pl. gőg, büszkeség, hiúság). Gyakran tapasztalod, hogy a bűn elkövetése után elszégyelled magad és legszívesebben elbújnál Isten és a világ elől. Ezt rajtad kívül mások is megtapasztalják. Ennek egyetlen oka van: a bűn eltávolít Tőlem, a szeretet Istenétől. Valójában Én nem hagylak magatokra titeket, hanem ti magatok távolodtok el Tőlem és minél nagyobb bűnökbe estek, annál mélyebb lesz a távolság. A távolságot egyedül a szentgyónás kegyelme által küzdhetitek le. Az ősszülők bűnbeesésük után félelmükben és mezítelenségük tudatában elbújtak egy barlangba, és közben megfeledkeztek arról, hogy bűnbánatot tartsanak. Ezzel egy hatalmas mulasztást követtek el, hiszen ha a bűnbeesés után azonnal megbántak volna mindent, akkor Atyám rögtön megbocsátott volna nekik és helyreállítja tetteik következményét.”
E tanítás után megjelent előttem Ádám és Éva, akik a Mennyben élnek és így szóltak:
„A bűnbeesésünk után elveszítettük azt a látást, ami által közvetlen kapcsolatban voltunk a Teremtő Istennel. Félelmünkben Isten elől elbújtunk a kert fái között, miután mezítelenségünket láttuk (Ter 3, 10). A bűn rövid időre sötétségbe borította a Földet és utána az Édenkertből lassan pusztaság lett. Ez a sötétség előképe volt Krisztus kereszthalálakor is bekövetkezett sötétségnek és földrengésnek, amely akkor a megváltásra utalt. Az őskígyó elhitette velünk, hogy a tudás birtokába jutunk, ám helyette a szenvedésbe és a halálba taszított minket. Már nem tudtuk mi a különbség a jó és a rossz között, ugyanis értelmünk elhomályosult. Ne vágyjatok a tudásra, amely könnyen a gőghöz vezet titeket! Egyedül arra a bölcsességre vágyakozzatok, amelyet Isten az ő prófétáinak és igaz királyainak adott. A bölcsességben rejlik minden. Nélküle a tudás olyan, mint egy kiszáradt fa lombkorona hiányában.”
Mária Magdolna

Kis Szent Teréz

2018. 02. 12, Hétfő
Álmomban megjelent Lisieux-i Szent Teréz, aki hosszú hófehér ruhát viselt és barna hullámos haja a derekáig ért. Megmagyarázhatatlan módon azt a történelmi kort láttam, melyben e szent élt. Franciaországban nagy volt a szegénység és az éhezés. Láttam Szent Teréz egyszerű házát, amelyben a családjával élt. A ház mögött volt egy kis szántóföld, melyen a család gazdálkodott. Teréz kivezetett engem a házból, majd jobb kezével az égre mutatott és Krisztus királyságáról beszélt nekem. Olyannak láttam Terézt, mint aki az extázis állapotában van. Utána visszatértünk a házba, és Teréz négy fiú testvérével találkoztam, akik szomorú módon korán meghaltak. Teréz sok könnyet hullatott értük, de egy szóval sem vádolta a Jóistent, hogy már nem élnek a testvérei. Ő mindent elfogadott úgy, ahogy van. Isten akaratának egészen át tudta adni önmagát. Arcáról a természetfeletti boldogság öröme sugárzott, hiszen ő már részesedik Isten színe látásában.
Jézus: „Álmodban megjelent Kis Szent Teréz, hogy megerősítse a hitedet. Az égre mutatott kezével, amely Atyám országát szimbolizálta. Azt akarta, hogy lásd milyen jutalom vár mindazokra, akik minden szenvedés árán is kitartanak mellettem. Légy hálás minden nehézségért, amely képes felnyitni szemedet az élet igazi értelmére és céljára!”
Mária Magdolna

Isten ítélete

2018. 02. 14, Szerda
A Mennyben láttam, hogy az angyalok körülvették a Földet, amely igen kicsinek tűnt. Ezen nem kell csodálkozni, hiszen Isten nagyságához képest semmi az egész világegyetem. A Földgolyó alatt egy különleges tűz égett, mely nem hasonlítható a földi tűzhöz. Láttam, hogy a lángok csakúgy izzanak és körülhatárolják a Földet. Az angyalok azt mondták nekem: „Ez a tűz a Szentháromság szeretetének tüze. Az Ő szeretetük az, amely fenntartja a világot, köztük az emberiség életét is. Ez a tűz soha nem szűnik meg, mert határtalan.”
E szavak után Jézust örök bíróként láttam dicsőséges királyi öltözetben, majd kitárta két kezét és sokakat magához szólított az életből, akiknek a Földön lejárt az idejük (pl. haldoklók, balesetet szenvedők esete). Isten pontosan tudja, hogy kit mikor szólít magához. Láttam, ahogyan a lelkek elhagyják a Földet. Egyeseknek fényben tündöklött a lelke, míg mások lelke a fekete füsthöz hasonlított. Az Úr jobb kezéhez kerültek az igazak, és bal kezéhez pedig a gonoszok. Ekkor Ő így szólt:
„Én vagyok az élet és a halál bírája. Bíróként nemcsak igazságosságot akarok gyakorolni, hanem irgalmasságot is. Így kész vagyok arra, hogy a legnagyobb bűnösöknek is megbocsássak, akik bűneiket méltóképpen megbánják. Tudd, hogy nálam nincs szó egyáltalán az eleve elrendelésről. Az ember életének egy örökös megtérésből kell állnia, amely a halálig tart. A jövő bizonytalan, mert az igazak könnyen gonosszá válhatnak, a gonoszok pedig igazzá. Én elsősorban a bűnösökért jöttem a világba, és nem az igazakért. Akik hittel elfogadnak Engem egyetlen megváltójuknak és hajlandóak bűneiket önként beismerni, levezekelni, akkor megmenekülnek a kárhozattól. Gyermekeim, a pokol létezik. Számtalan lélek szenved ott egy örökkévalóságon át, amelyet szabad akaratukból választottak. Önszántukból mentek oda halálra ítélve magukat. Bizony mondom nektek, senkinek sem kívánom a pokollal járó kínszenvedéseket. Csak két út közül lehet választani: keskeny vagy széles út. Imádkozzatok a kitartás ajándékáért, ami nélkülözhetetlen kegyelmet jelent számotokra!”
A távolban egy magas és széles hegységet láttam, amely az Úr tekintete által kettévált. Ekkor eszembe jutott ez a Szentírási idézet: „Ha hisztek Istenben, bizony mondom nektek, hogyha valaki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, akkor az csakugyan megtörténik.”(Mt 11, 23)
Az Üdvözítő látta mi zajlik az értelmemben, ezért így válaszolt: „A hegy kettéválása az egyház kettészakadását jelenti. Ez lesz az utolsó egyházszakadás (előtte 1054 Kelet és Nyugat, reformáció), utána nem lesz több. Amikor végérvényesen lezárul a szakadás, akkor fogok ismét eljönni a felhőkön dicsőségemben.”
Sokszor olvasom a szentek életét, és mélyen megrendít engem, hogy milyen nagy csodák történtek a közbenjárásukra. Megkérdeztem az Úrtól, hogy manapság miért nem lehet hallani ilyen csodákról, amely sokakat hitre és megtérésre ébresztene. Ő így szólt: „A csodákat sosem érdem szerint adtam, hanem azért, hogy az emberek Szentháromságban való hitét megerősítsem, akinek valódi lényege a szeretet és az irgalom. A szentek imája sokszor meghallgatásra talált, mert szívük tiszta volt és bűnbánattal teljes.
Mária Magdolna

Ima hazánkért

2018.02. 20, Kedd
Egy közösségben imádkoztunk, ahol Magyarország térképét odahelyezték az asztalra, és körülötte a magyar szentek és királyok képei voltak láthatóak. Láttam, hogy a térkép a képekkel együtt fényben ragyogtak és angyalok vették körül, akik a Szűzanya kérésére a Szentháromság elé vitték misztikusan. A Mennyei Atya azt mondta:
„A Magyarországért végzett imádságok nem vesznek kárba. Én, a ti Atyátok minden imát kegyelemmé alakítok és azt a magyar nép javára fordítom. Amikor engeszteltek hazátokért, akkor a kegyelem úgy hullik a magyar földre, miként a hó esik télen. Ne féljetek, mert azok az emberek, akik a hazugság atyját szolgálják, lassan elbuknak, mert az igazság mindig kiderül! Ők nem tudják, hogy a világi hatalom nem fogja megmenteni az életüket, sőt inkább megkeseríti életük minden percét. Gyermekeim, mindig voltak ellenségeitek és még lesznek, akik el akarják törölni nemzeteteket. Minél több az ellenségetek száma, ti annál jobban fegyverkezzetek fel az ima erejével. Bár láthatatlan előttetek a szellemi világ, mégis láthatjátok azt saját szemetekkel, hogy országotokat szeretettel támogatom, és angyalaim által védelmezem. Szűz Mária, a ti édesanyátok, az Én legkedvesebb leányom, így mindaz, amely az ő tulajdonában van, azon rajta van áldó és oltalmazó kezem.
A Szentlélek Isten, aki az Atya balján lebegett fehér galambként hatalmas szárnyaival betakarta az országot és így szólt: „Ezt a nemzetet már Emese álmában lefoglaltam magamnak, akinek turulmadár képében jelentem meg. Azt akarom, hogy a magyar nép megújuljon és visszatérjen a kereszténység igaz értékeihez, amely elsősorban a rendezett (szentségi házasság) családalapításban kell elkezdődnie. Sokasodjatok, hiszen az egységben az erő. Válasszátok az élet Urát és tegyetek meg mindent azért, hogy új élet költözzön népetek szívébe. A mérték Isten törvénye legyen számotokra. Hamarosan fel fog virágozni nemzetetek élete, és visszatérnek magyar testvéreitek is külföldről, akik tehetségükkel szintén gyarapítani fogják népetek jövőjét. Előttem nem számít, hogy hol éltek eddig, mert egyedül az a fontos, hogy szívük telve legyen Isten és a haza iránti szeretettel.
Isten parancsára az angyalok aranyból és fényből álló kerítést készítettek. Láttam, ahogyan ezt a kerítést a nagy Magyarország határához helyezik. Ekkor az Úr így szólt: „Legyen ez a nemzet sokak menedéke, ahol az emberek igaz otthonukra találhatnak.”
Mária Magdolna

Az Eucharisztia tisztelete

2018. 02. 27, Kedd
Magyarországon vannak templomok, ahol a felszentelt papok jóváhagyásával térdeplőt helyeznek az oltár elé. Így a híveknek lehetősége van arra, hogy az Eucharisztiát térden állva vegyék magukhoz. Egyik alkalommal a szentáldozás során láttam, hogy a térdeplőt fény vette körül és az angyalok az áldoztató papok köré gyűltek, majd mély tisztelettel és hódolattal leborultak előtte. Ez a hódolat az Eucharisztiában jelenlévő Urunknak szólt, aki önmagát az embereknek ajándékozza végtelen szeretetében. Föl sem lehet fogni igazán, hogy az ember milyen hatalmas csodában részesülhet a szentáldozás pillanatában. Az Úr megjelent a térdeplő mögött és így szólt:
„Bizony mondom nektek, nagy kegyelemben részesülnek mindazok a papok, akik jóváhagyják a térdeplő jelentétét saját templomukban. Ezeket az embereket a hit és a hűség teljes kegyelmével fogom megajándékozni. A térdeplő fényben ragyogott, hiszen ennél méltóbb módon nem fejezhetitek ki az irántam való tiszteleteteket, amikor térden állva fogadtok engem a szívetekbe. Ez a hódolat leginkább a ti javatokat szolgálja, hiszen az szeret Engem igazán, aki megtanulja az imádat mély kifejezését, amely a szívvel, értelemmel és a testtel összefüggésben áll. Természetesen vannak idős és beteg testvéreitek, akik nem tudnak letérdelni. Tőlük azt kérem, hogy szívük teljes hódolatával vegyék magukhoz Szent Testemet és Véremet. Vannak, akik szeretnek állva és kézben áldozni. Egyházam e rendelkezését tiszteletben tartom, ám soha ne feledkezzetek meg arról, hogy egyedül csak a papok keze van felszentelve arra, hogy az Eucharisztiát megérinthessék. Imádkozzatok, hogy az emberek szívében újjá éledjen a szeretetből fakadó tűz az Eucharisztia iránt! Számos helyen nagymértékben csökkent az Eucharisztia iránti tisztelet és hódolat gyakorlata, amely fájdalmat okoz nekem. A sátán tisztában van azzal, hogy ahol csökken a gyóntatás lehetősége, ott az irántam való tisztelet is csorbulni fog, mert az emberek szívéből hiányozni fog a bűnbánat és az istenfélelem. Mindez ahhoz vezet, hogy Szent Testemet és Véremet nem fogják megkülönböztetni a közönséges kenyértől és bortól, így ezzel a saját ítéletüket fogják enni és inni (1Kor 11, 27-29). Onnan ismerhetitek fel, hogy a papok milyen mértékben szeretnek engem, hogy az Úrfelmutatás során milyen magasba emelik az átváltoztatott kenyeret és bort, és azt mennyi ideig tartják kezükkel fönt. A papok tekintete és tartása mutatni fogja, hogy szívüket mennyire tudják fölemelni hozzám.”
Mária Magdolna

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2018. február 6. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Szívem vágyik arra, hogy ott legyetek, ahol Én, és lássátok dicsőségemet! De ti gyermekeim, hátat fordítotok Nekem. Nem olvassátok üzeneteimet és nem fogadjátok meg figyelmeztetéseimet. A magatok útján jártok, ami az örök sötétségre, a pokolra visz. Ha nem tértek meg Hozzám, örökre meg lesztek fosztva Tőlem, legnagyobb Jótevőtöktől, Isteni Üdvözítőtöktől. A sátán lesz az uratok, akitől örökre szenvedni fogtok.
Gyermekeim! Jöjjetek Hozzám, amíg még lehet! Csak addig tudtok változtatni az életeteken, amíg ezen a Földön éltek. Ha már kimentetek porsátor testetekből, örökre úgy maradtok, amilyenek halálotok pillanatában voltatok. Ezért kértem: legyetek szentek! Éljetek szüntelen készenlétben, mint az okos szüzek, akiknek volt olaj a lámpásukban, és amikor megérkezett a Vőlegény, bementek Vele a menyegzőre. Ők azok, akik a kegyelem állapotában voltak, vagyis életszentségben éltek.
Gyermekeim! Értelmet és szabad akaratot kaptatok. Van szemetek, hogy lássatok. Ne legyetek vakok! Van fületek, hogy halljatok. Ne legyetek süketek! Minden kegyelmet megadok, hogy eljussatok az életszentségre, ami életközösség, személyes kapcsolat Velem, Megváltó Istenetekkel. Papjaim által várlak titeket a gyóntatószékbe, ahol feloldozást nyerhettek bűneitek alól. Megszabadultok terhetektől, és tiszta lappal kezdhetitek életeteket Előttem újra. Ha szívből megbánjátok és jóváteszitek bűneiteket, megbocsátom, sőt el is felejtem. Kérve kérlek benneteket, jöjjetek Hozzám! Egyétek Testemet és igyátok Véremet! Vágyom betérni hótiszta lelketekbe, hogy felvértezzelek benneteket a sátán támadásai ellen! Én legyek védő pajzsotok, hogy győzelmet arassatok a sátán felett! De előbb saját magatok felett kell győzelmet aratnotok. Ezt kértem tőletek: aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel minden nap keresztjét, úgy kövessen Engem. Ahol Én vagyok, ott lesz a szolgám is.
Gyermekeim! Ne legyetek süketek üzeneteimre! Fogadjátok meg szavaimat, és váltsátok tettekre!
Gyermekeim! Csak egy Mennyország van, de azt ne a Földön keressétek! A Mennyország Én Magam vagyok, Aki átformálom életeteket, ha a szívetekbe fogadtok, és átadjátok Nekem. Ha Én leszek Üdvözítő Istenetek, akkor a Mennyország bennetek és köztetek lesz. Odaát pedig kiteljesedik. Minden itt kezdődik: a Menny és a pokol, az üdvösség és a kárhozat. Ti választjátok meg örök helyeteket. Ha megtartjátok törvényeimet, és szeretetben éltek mindenkivel, akkor Én a szeretet Istene lakom bennetek, és elvezetlek az örök életre. De ha hátat fordítotok Nekem, és nem éltek törvényeim szerint, akkor kiszolgáltatjátok magatokat ellenfelemnek, aki védelmem nélkül könnyen legyőz benneteket, és az örök kárhozatba taszít.
Gyermekeim! Ma még ti választhattok, de nem tudjátok, mit hoz a holnap. Lehet, hogy akkor már lejár az idő, és meg kell állnotok ítélőszékem előtt. Magatokkal hozzátok cselekedeteiteket, és azok szerint lesztek megítélve. Ha jók voltatok, örök jutalmat kaptok. Ha rosszak, akkor az örök büntetésre mentek. Előttem tisztán fogjátok látni, mit érdemeltek. Fogadjátok meg szavam! A ma még a tiétek. Megáldalak benneteket Szívem túláradó szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Ima a Szentlélek által: „Leborulva áldalak és imádlak Téged, ó szentek Szentje, Aki itt maradtál köztünk, és jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Vágyva vágyom Hozzád Uram, hogy színről színre lássalak, és örökké imádjalak! Elvegyüljek szentjeid és szent angyalaid végeláthatatlan, milliárdnyi seregében! Ó, Uram! Te, Aki Emberré lettél azért, hogy bűneinket Magadra véve, rettenetes kínhalált szenvedj értünk a keresztfán. Megnyitva ezzel országod kapuját. Drága Szent Véreddel lemostad bűneinket és örök életet szereztél nekünk. Ó, Jézus, Üdvözítő Urunk! Nincs szó arra, hogy méltóképpen dicsőítsünk Téged, és hálát adjunk Neked. Fogadd el életemet! Teljességgel átadom Neked. Tégy velem, amit akarsz! Bármit elfogadok. Csak egy vágyam van: az, hogy maradéktalanul beteljesítsem rám vonatkozó örök szent tervedet! Mindig felismerjem, és tettekre váltsam szent akaratodat!
Jézusom! Mindig a nyomodban akarok járni! Csak Téged akarlak látni! Soha nem akarom levenni a tekintetemet Rólad! Te vagy példaképem Uram, Istenem, Megváltóm. Kérlek, emelj Magadhoz, mert már haldoklom a vágytól, hogy Veled legyek örökkön örökké! Téged szeresselek, imádjalak, dicsőítselek és hálát adjak Neked! Jöjj el értem, vigyél Magadhoz engem, a Te hűséges kis szolgálólányodat. Ámen.”
Szentírási megerősítés: Márk 4, 11: „(Jézus) Ezt felelte nekik: Megkaptátok az Isten országa titkát…”Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Ha időtök engedi, imádkozzátok el ezt az imát mindennap.”
2018. február 15. Ima a Szentlélek által: „Ó, szentek Szentje, leborulva áldalak és imádlak Téged! Itt állok kereszted alatt, és fölnézek Rád, véredtől áztatott testedre, lándzsával átdöfött Szívedre. Fejedből patakokban folyik a vér, jobb szemed kiszúrva. Egy torzó van itt, nem ember. Testedből húscafatok hiányoznak, a korbácsütés nyomai, melyeket az emberi gonoszság által kitalált ólomgolyók szaggattak ki. Kezedből, lábadból ömlik a vér. Melled zihál, ajkad elkékült, már elfolyt véred nagy része. A szív még erőlködik, életért kiált, de az oxigénhiány miatt fulladozol. Karjaid kitépve, csípőd kifordítva. Az egész tested vonaglik. Rád nehezedett a világ bűnének súlya, az isteni igazságosság kiengesztelése, amelyet ártatlanul értünk, nyomorult bűnösökért, Magadra vettél.
Ó, szentek Szentje! Hogyan háláljam meg, hogyan köszönjem meg ezt a hatalmas nagy jót és önfeláldozást, amelyet értem hoztál?! Fogadd el életemet! Odaállok kereszted alá. Az a vágyam, hogy engem is szegezz Magad mellé a keresztre! Amíg még szenvedhetek ebben a siralomvölgyben, porsátor testemben, teljes önmegtagadásban éljek! Téged imádjalak! Irántad való szeretetből mindig zúgolódás nélkül hordozzam keresztemet!
Jézus! Drága Üdvözítőm! Te meghaltál értem. Rettenetes kínok között adtad az életedet értem. Kérlek, alakíts át engem a Te képmásodra! Mindenben hasonlóvá akarok lenni Hozzád: az alázatban, az Atya iránti szeretetben és engedelmességben! A másokért való önfeláldozásban, a tiszta, őszinte, önzetlen szeretetben. A bátor szókimondásban, mert a bűnösöket meginteni a lelki irgalmasság jócselekedete. Add, hogy radikálisan éljem meg keresztény életemet! Harcoljak Érted: a sátánnal és csatlósaival, és mindazokkal, akik a sátánt szolgálják. Elsősorban életpéldámmal, életszentségemmel akarok kiválni. Nem baj, ha kigúnyolnak, leköpdösnek, belém rúgnak. Nekem csak egy a fontos: hogy Hozzád tartozzak.
Jézus! Te minden emberért meghaltál a kereszten. Belekiáltottad az éterbe: „Szomjazom!” Az én lelkemre és minden lélekre szomjaztál, és szomjazol a világ végezetéig. Add, hogy kielégítsem szomjadat, és egész életemben imádkozzak a szegény bűnösökért, hogy ők is megtérjenek Hozzád, és így értelmet nyerjen bennük kínszenvedésed és megváltásod. Egyetlen ember se hiúsítsa meg magában neki juttatott kegyelmedet, hisz azt akartad, hogy minden ember üdvözüljön.
Jézus, én boldogságom! Köszönöm, hogy nem maradtál a keresztfán és a sírban, hanem feltámadtál. Ma is itt vagy közöttünk. Itt laksz a szívemben. Élő tabernákulumod lehetek, hordozhatlak téged, mint egykor Legszentebb Édesanyád. Köszönöm, hogy táplálsz az Igével, a szeretettel, és az Oltáriszentségben jelenlevő, feltámadott Szent Testeddel és Véreddel. Mi ketten örökre egyesültünk a szent frigyben, attól a pillanattól, amikor Te elfogadtál és meghívtál, és feladatot adtál nekem. Nincs más vágyam, Uram, mint hogy amit rám bíztál, maradéktalanul beteljesítsem. Elvégezzem mindazt, amit kértél tőlem.
Mi örökre, elválaszthatatlanul egyek vagyunk, és egyek maradunk, mert Te és én is így akarom. Vágyva-vágyom rá, Uram, hogy előttem is megnyíljék az Ég, mint annyi szent előtt, és fölemelj Magadhoz! Meglássalak Téged színről-színre, örökké hálát adjak Neked, magasztaljalak és dicsőítsem Szent Nevedet! Ámen.”
Szentírási megerősítések: Zsid 4, 12: „Isten szava”
Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Ha időtök engedi, imádkozzátok el ezt az imát mindennap.”

2018. február 16. Nagyböjt péntekén Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! A keresztről szólok hozzátok. Nézetek Rám! A Vérem ömlik. Elhaló hangon mondom: szomjazom. A ti lelketekre szomjaztam és szomjazom a világ végezetéig.
Gyermekeim! Ne fordítsatok hátat Nekem! Nézzetek Rám! Fuldokló, ziháló, Vértől áztatott keblemre! Ez a kebel miattatok zihál. A ti bűneitekért nyújt elégtételt az isteni igazságosságnak. Ti mégis elfordultok Tőlem, és a bűnt választjátok. Vidáman meneteltek a széles úton, ami a kárhozatba visz.
Gyermekeim! Onnan nincs visszaút. Csak két lehetőség közül választhattok: életszentség vagy kárhozat. Ha Engem követtek a keskeny ösvényen, ami a keresztút, eljuttok az üdvösségre, az örök boldogságra. Az első állomás a bűnbánat. Bánjátok, és gyónjátok meg minden bűnötöket! Szakítsatok végleg bűnös kapcsolataitokkal! Nem lehet két úrnak szolgálni. Vagy Engem állítotok életetekben az első helyre, és tettekre váltjátok az Evangéliumot, vagy ellenfelem csapdájában vergődtök.
Gyermekeim! Minden bűnt le kell vezekelni. Meg kell szenvedni érte. Vagy itt, a Földön, vagy a tisztítótűzben, vagy a pokolban. Azért figyelmeztetlek, hogy váltsatok irányt mielőbb! Térjetek le bűnös útjaitokról! Közelítsetek Felém! Tiszta lélekkel fogadjatok Engem a szívetekbe a Szentáldozásban! Várlak titeket a gyóntatószékben, ahol papjaim által, Én oldozlak fel. Várlak benneteket a tabernákulumban. Vágyva vágyom rá, hogy hó-tiszta lelketekbe térjek. Ha beengedtek és átadjátok az életeteket Nekem, szenteket formálok belőletek. Boldoggá teszlek már itt a Földön. Titeket is felfogadlak szőlőmunkásaim közé. Értelmet és célt adok életeteknek. A Tőlem kapott feladat megszentel, feltéve, ha elfogadjátok. Életszentségetekre örök jutalommal fizetek meg a Mennyben. De ha ennyi figyelmeztetés után is elfordultok Tőlem, akkor meglátogatlak keresztemmel. Megengedem a csalódásokat, mert Én féltékenyen szerető Istenetek vagyok. Nem tűröm meg a bálványokat. Elveszem tőletek, hogy keressetek Engem. Szomjazzatok Rám, az éltető vízre, Aki betöltöm lelketeket, és elvezetlek az Atyához, mint a tékozló fiút. Ő titeket is vár az úton. Benneteket is a keblére akar ölelni, és dús asztalhoz ültetni. Mindezt végtelen szeretetem műveli veletek. Nem mondok le rólatok. A végsőkig elmegyek, hogy megmentselek benneteket. Végtelen szeretetem vitt fel értetek a keresztfára, ahol kínhalált szenvedtem. De harmadnapra feltámadtam, és örökké élek. Veletek maradtam minden nap a világ végezetéig. Az Oltáriszentségben, az Igében és a szeretetben. Szüntelen őrködöm fölöttetek, és minden kegyelmet megadok, hogy üdvözítselek. Ez az üzenetem is kegyelem, hogy térjetek meg, tartsatok bűnbánatot és járuljatok a szentségekhez. Gyónjatok és áldozzatok! Ha megfogadjátok és tettekre váltjátok szavamat, Szent Véremmel mosom hónál fehérebbre, napnál ragyogóbbra szurok fekete lelketeket. Keblemre ölellek, és beviszlek az Atyai Házba, ahol az örök boldogság vár rátok. Erre áldalak meg benneteket, Szívem csodálatos, minden emberi értelmet felülmúló végtelen szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2018. február 20. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Ti a töviskoronás Királyt és a keresztre feszített Áldozatot követitek. Csak úgy tudtok helyesen követni Engem, ha felveszitek tulajdonságaimat: az alázatot és a teljesen önátadott, engedelmes szeretetet az Atyának. Ha elfogadjátok, hogy ti is, mint Én, áldozattá kell, hogy legyetek, hogy kiengeszteljétek az isteni igazságosságot az emberiség bűnei miatt.
Nézzetek apostolaimra! Mind, egytől-egyig vértanúkká lettek. Kínhalált szenvedtek, és úgy adták az életüket Értem. Ez volt az ő tanúságtételük, mellyel bizonyították Irántam való végtelen szeretetüket. János, a szeretett tanítvány, már keresztem alatt vértanúvá lett, mert oly nagyon szenvedett a borzalmas látványtól, amit kínszenvedésem és kereszthalálom okozott neki, hogyha nem tartottam volna életben, belehalt volna a fájdalomba. Úgyszintén Édesanyám is. De őket más feladatra szántam. Alakuló Egyházamban Jánosomnak hirdetni kellett tanításomat, a Szeretet Evangéliumát; Szent Édesanyám pedig vezette és erősítette apostolaimat, igehirdető körútjaikra felkészítve őket. Lukács pedig egyenesen az ő szájából vette az Evangéliumot, az Angyali Üdvözletet, Édesanyám látogatását unokanővérénél, Erzsébetnél, Keresztelő Szent Jánost, aki már anyja méhében betelt Szentlélekkel, mert találkozott Velem, Aki jelen voltam Édesanyám szíve alatt.
Ti is, kicsi gyermekeim, vessétek alá magatokat szent akaratomnak! Fogadjátok el mindazt, amivel megbízlak benneteket! Én mindig veletek vagyok, és életetek minden pillanatát és körülményét irányítom, mert minden az Én örök, szent tervemet szolgálja. Ezért soha ne akarjatok mást, mint amit Én! Édesanyámmal együtt ismételgessétek minden élethelyzetben: „íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te akaratod szerint”. Amikor nehéz terhek súlyosbodnak rátok, és úgy érzitek, hogy már belehaltok az áldozatba, Velem együtt ismételjétek a Gecemáni-kertben kimondott imámat: „Atyám, ne úgy legyen, amint Én akarom, hanem ahogy Te.” Majd a Mennyben fogjátok meglátni engedelmességetek és hűségetek gyümölcseit: a megszámlálhatatlan megmentett sok lelket.
Gyermekeim! A zsidók sokan hittek Bennem azok után, hogy a három napos Lázárt föltámasztottam a sírból. De mondom nektek: sokkal nagyobb csoda egy bűnös lélek megtérése, mint Lázár feltámasztása, aki aztán újból meghalt. Egy megtért lélek ugyanis megmentette lelkét, és az örök halál helyett az örök életre megy a Mennybe. Mindezt a ti áldozataitok nélkül nem kaphatná meg.
Amikor keresztet kaptok és hordoztok, különösen veletek vagyok. Engem, itt a Földön, a kereszten lehet csak megtalálni. Amikor követtek Engem a keresztúton, az önmegtagadásban és a kereszthordozásban, akkor vagytok legszorosabban egyesülve Velem. Akkor és ott nem ti éltek többé, hanem Én élek bennetek. Így lássátok szenvedéseiteket, amelyek bőséges termést hoznak.
Gyermekeim! Az élet a Földön rövid. Gondoljatok arra, ha már meghaltok, soha többé nem tudtok szenvedni. Szent angyalaim szívesen lejönnének a Földre szenvedni, de nem tehetik. Nincs anyagi testük, szellemi lények, és ők az örök boldogság részesei. De ti, amíg e siralomvölgy lakói vagytok, azonosulhattok szenvedéseimmel, amelyben részesítem mindazokat, akiket erre választottam ki, és akik szeretnek Engem. Ezért soha ne zúgolódjatok, ha keresztet kaptok, vagy ha áldozatokat kérek tőletek. Gondoljatok életetek végére, amikor kirepül lelketek testetekből, és amikor meg fogtok állni ítélőszékem előtt. Lepereg előttetek egész életetek, és majd ezt halljátok Tőlem: „derék és hű szolgám, menj be Urad örömébe.”
Drága gyermekeim! Adjatok Nekem hálát mindennap minden percért és óráért, amit még itt töltötök, hogy lehetőséget kaptok a szolgálatra és a lélekmentésre. Így lássátok földi életeteket, amelynek minden mozzanatát kamatoztathattok, kincsekké változtathattok, ha elfogadjátok a keresztet, amivel meglátogatlak benneteket.
Nagyböjt van. Ilyenkor előtérbe kerül kínszenvedésem és kereszthalálom, a keresztút, amelyről elmélkedni szoktatok. Helyezzétek magatokat az Én helyembe, és kérjétek Tőlem, hogy méltóképpen kövessetek Engem egész életutatokon. Azért imádkozzatok, hogy maradéktalanul beteljesítsétek rátok vonatkozó örök, szent tervemet. Erre áldalak meg titeket, hűséges követőimet, Szívem önfeláldozó, minden emberi értelmet meghaladó, végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Mk 4, 33: „(Jézus) hirdette nekik a tanítást.”

2018. február 21. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Nézzétek az ég madarait: nem vetnek, nem aratnak, de Mennyei Atyátok gondot visel rájuk. Mennyivel inkább gondját viseli azoknak, akik az Én tanítványaim, akik Nekem szentelik életüket, akik tiszta szüzekként mindig a nyomomban járnak, és elkísérnek Engem, bárhová megyek.
Drága gyermekeim! Bízzatok Bennem, az Én minden emberi értelmet meghaladó gondoskodó, végtelen szeretetemben! Elrejtelek titeket a veszedelem idején. Soha ne féljetek, mert csak annyi történhet, amennyit Én megengedek! Mindazokat, akik az Én irgalmas Szívembe menekülnek, biztos menedéket találnak. Elrejtem őket a gonosz cselszövései elől. Szabaddá teszlek titeket minden bűntől, minden függőségtől, minden rendetlen kötődéstől. Fénylő bilincset teszek rátok, amely oly kedves, édes és vonzó, hogy soha nem akarnátok megszabadulni tőle, mert ez az Én őrködő szeretetem fölöttetek, amellyel Magamhoz láncollak titeket, és minden égi boldogsággal elhalmozlak. Élvezitek Szívem semmihez sem hasonlítható, lángoló szeretetét. Így mentelek ki titeket a sátán csapdája elől, amelyet azért készít, hogy elbuktasson és pokolra taszítson. Az egész örökkévalóságon át Magam mellett tartalak benneteket, mert egyedül Bennem van igazi boldogságotok, békétek, örök életetek.
Jöjjetek Hozzám mind, akik csalódtatok az élet keserűségeiben: Én megvigasztallak és felüdítelek titeket. Én vagyok az Alfa és az Omega, a Kezdet és a Vég, Aki átölelem az egész világot. Azért jöttem, hogy békét és szeretetet hozzak a Földre.
Jöjjetek Hozzám mindnyájan, mert csak Nálam vagytok biztonságban! Egyedül Én tudlak megóvni titeket a kísértésektől és minden rossztól, ami úgy leselkedik rátok, mint ordító oroszlán. Nálam megtaláljátok mindazt, amire a szívetek vágyik, mert Isten úgy teremtett minden embert, hogy csak Rá szomjazzon, és egyedül Benne találja meg minden vigaszát, vágya beteljesülését.
Kicsinyeim! Ne higgyetek a csalónak, a csalfa világnak, amely becsap, rászed, tévedésekbe sodor! Egyedül Nekem higgyetek, Aki úgy szerettelek benneteket, hogy Testemmel és Véremmel táplállak titeket! Várlak benneteket a gyóntatószékben, a tabernákulumban, és mindazt megkapjátok Tőlem, amire lelketeknek, testeteknek szüksége van. Ne törtessetek, és ne gyűjtögessetek fölöslegesen ezen a Földön! Ne pazaroljátok időtöket az anyagiak után való futkosásra! Töltekezzetek Belőlem, merüljetek el Bennem, a lélek csöndjében! Fordítsatok Rám időt! Töltsetek Velem órákat, imádjatok Engem az Oltáriszentségben! Templomaim nyitva állnak és várnak benneteket. Imádjatok Engem lelketek legbenső szobájában! Ezt hozzátok magatokkal. Minden más itt marad. Csak cselekedeteitek kísérnek el benneteket. Ha tiszta szívvel fogadtok Engem a lelketekbe a Szentáldozásban, az Igében és a szeretetben, akkor szentekké formállak titeket. Akkor már átmentetek az ítéleten. Lelketek, amikor kirepül porsátor testetekből, a Földről egyenesen a Mennybe jön Hozzám. Elfoglaljátok helyeteket, amelyet Atyám öröktől fogva nektek készített. Megláthattok Engem színről-színre, és elmerültök dicsőségemben, és örömötöknek soha nem lesz vége. Hívlak és várlak titeket, kicsi gyermekeim. Imádkozom értetek szüntelenül, és vágyva-vágyom, hogy megérkezzetek Hozzám!
Drága gyermekeim! Érezzétek át, mennyire nagyon szeretlek benneteket! A Szívem izzik a vágytól, hogy minden ember üdvözüljön! Ezt a Nagyböjtöt különösen használjátok föl lelketek megtisztítására, és a Velem való töltekezésre! Adjatok hálát és éljetek a lehetőséggel, hogy még időt adok a megtérésre, és az üdvösségre! Szüntelenül könyörgöm értetek Atyámhoz, hogy még mielőtt karja lesújtana a bűnösökre, ti minél többen megtérjetek Hozzám, és az áldottak között foglaljatok helyet Atyám Országában.
Kicsinyeim! Készüljetek! Az idő egyre fogy. Ellenfelem már kivetette hálóját, hogy megsemmisítse a Földet, de ne féljetek! Csak annyi történhet, amennyit Én megengedek. Egyet viszont tudnotok kell: hogy bármennyire is szeretlek benneteket, akaratotok ellenére nem tudlak üdvözíteni. Nektek kell megtérni. Ti döntitek el, hogy kihez akartok tartozni. Én minden kegyelmet felkínálok nektek. Köztetek maradtam a szentségek által. Ha igaz bűnbánatot tartotok, megszabadultok minden tehertől. Ha szívetekbe fogadtok, Én leszek a Királyotok, és minden jóval elhalmozlak benneteket. Én vagyok az egyedüli Fénysugár köztetek, Akit, ha követtek, eljuthattok az Örök Fény birodalmába. Fogadjátok megerősítő áldásomat, melyet Szívem túláradó szeretetével adok rátok, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Mk 3, 9: „(Jézus) szólt tanítványainak”

2018. február 28.
Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Most egy nagyon nehéz korszakban éltek. Nagy szellemi harc zajlik a lelketekért. A sátán, mint ordító oroszlán jár körbe, hogy kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben! Higgyetek az Evangéliumban, és váltsátok tettekre! Egyetlen szavát se hagyjátok el, mert mindenről számon kérlek titeket! Imádkozzatok papjaimért, mert most rájuk nehezedik a legnagyobb súly! Válaszút elé vannak állítva. A háttérhatalom diktál: kövessék az eretnekséget, feleljenek meg a tömegeknek, teljesítsék a bűnös emberek elvárásait. A másik egy szelíd hang, az Én hangom, amely azt súgja nekik: tartsatok ki mindhalálig, ne kövessétek az eretnekséget, vállaljátok fel a nyílt harcot! Radikálisan tartsátok meg parancsaimat, életszentségetekkel, szavaitokkal, tetteitekkel! Hirdessétek tanításomat akkor is, ha ezért elmarasztalnak, vagy kiutasítanak titeket körükből. Az Én időmben vajon nem ezt tették? Amikor meggyógyítottam a vakon született embert, és ő megvallott Engem, kiutasították a zsinagógából. A világ végezetéig érvényesek szavaim: gyűlölni fognak Értem titeket, de aki megvall Engem, azt Én is megvallom Atyám és szent angyalai előtt; aki viszont megtagad, azt Én is megtagadom. A tét nagy. Csak aki mindhalálig kitart: az üdvözül. El kell döntenetek, hogy kinek akartok megfelelni: az ideig való dicséretet, vagy elismerést keresitek, vagy az örök jutalmat, ami beteljesedik Isten Országában.
Mondom nektek gyermekeim: csak egy igazság van, az Én tanításom, amelyet a négy Evangélium tartalmaz. Ha ezt megcsonkítjátok, vagy mást hirdettek: a Szentírás szavai teljesülnek rajtatok. A Jelenések könyvében ez áll: „Tanúsítom mindenki előtt, aki ennek a könyvnek prófétai szavait hallja: Aki ehhez hozzáad, azt Isten azokkal a csapásokkal sújtja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben. S ha valaki elvesz ennek a prófétai könyvnek szavaiból, Isten megvonja tőle a jogot az élet fájához és a szent városhoz, amelyek ebben a könyvben meg vannak írva.” (Jelenések könyve 22, 18-19)
Szent Pál ezt írja a Galatáknak írt levelében: „De ha akár mi, akár egy mennyei angyal más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit mi hirdettünk: átkozott legyen! Amint már kijelentettük, most újra megismételjük: Ha valaki más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit tőlünk hallottatok: átkozott legyen! Az emberek kedvét keresem ezzel vagy az Istenét? Talán embereknek akarok tetszeni? Ha még emberek tetszését keresném, nem volnék Krisztus szolgája.” (Gal 1, 8-10)
Elétek tártam mindent. Szabad akaratot és értelmet kaptatok. Ti döntitek el, hogy kinek akartok szolgálni: Istennek, vagy az embereknek. De mondom nektek: életetek utolsó pillanatában a kétélű karddal, a számból kijövő Ige által ítéllek meg benneteket. Azzal az Igével, amely föltárta nektek az üdvösség és a kárhozat útját. Előttem semmi nincs rejtve, mindenre fény derül. Úgy álltok majd meg ítélőszékem előtt, mintha üvegből lennétek, mert Én a szívek és a vesék vizsgálója vagyok. Látom és ismerem minden gondolatotokat, szavatokat, cselekedeteteket. Minden fel van jegyezve rólatok. Amikor megálltok ítélőszékem előtt, egész életetek, mint egy film, lepereg előttetek – amit már az igazság szemével, az Én szememmel fogtok végignézni. Akkor az Ige fényében pontosan tudni fogjátok, hogy mi következik rátok: örök élet, vagy örök halál.
Kérve-kérlek titeket, fogadjátok meg figyelmeztetésemet! Csak azt hirdessétek, amit tanítottam nektek, és úgy éljetek, ahogy példámon láttátok! Én meghaltam az igazságért, és örökké fölmagasztaltattam. Emlékeztetlek titeket: nem lehet két úrnak szolgálni. A sátán a hazugság atyja. A hazugok nem örökölhetik Isten Országát. Maradjatok meg az igazságban, akkor az Én fényem vezet titeket az örök dicsőségbe! Akkor már megkapjátok itt a Földön lelketek békéjét és derűjét. Akkor mindegy lesz nektek, ha üldözést is szenvedtek az igazságért, mert lelketek biztonságban van, és nem kell félnetek semmitől és senkitől. Azt mondtam nektek: ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de más egyebet nem tudnak tenni veletek. Most pedig ezt mondom: adjátok életeteket tanúságtételül az igazságért, és Én örök jutalommal fizetek meg nektek.
Drága gyermekeim! Eljött a szétválasztás ideje. Kinek-kinek saját magára van bízva, hogy milyen döntést hoz. Igazodjatok az Evangéliumhoz, és akkor jobbomra foglak titeket állítani az ítélet napján. Erre áldalak meg benneteket, kedves gyermekeim, Szívem mérhetetlen, minden emberi értelmet meghaladó, végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Mk 7, 13: „Isten szava”

Sarah bíboros: "Elítélem a hit válságát, amit egy áruló klérus okozott"

Sarah bíboros Belgiumban beszélt a hit válságáról, amit szerinte az egyházi hierarchia egy része okozott, és nem habozott elítélni azt az árulást sem, amit ez a hitét vesztett klerikális csoport követett el. Az alábbiakban a La Nuova Bussola Quotidiana összefoglalóját tolmácsoljuk a bíboros előadásáról és nyilatkozatáról, amelyet angol nyelven a OnePeterFive is megjelentetett. A cikkünk címe e két eredeti beszámoló címének magyar fordítása.
cardsarah.jpgAz elmúlt napokban Robert Sarah bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusa Belgium fővárosában, Brüsszelben tartózkodott azért, hogy ott bemutassa az "Isten vagy Semmi" című könyvét. A bíboros reflektált bizonyos tendenciákra, amelyek a katolikus erkölcs megváltoztatására irányulnak, különösen azokra, amelyek a házassággal és családdal, valamint az Egyház emberi életről szóló tanításával kapcsolatosak. Vajon egyes szavai értelmezhetők-e válaszként a német Reinhard Marx bíboros, a német püspöki konferencia alelnökeként szolgáló Franz-Josef Bode, valamint a bécsi bíboros Christoph Schönborn nemrég tett megjegyzéseire?
Úgy tűnik, a válasz erre: igen. A zsúfolásig telt templomban, ahol az apostoli nuncius De Kesel bíboros, Brüsszel Woluwé-Saint Pierre kerületének polgármestere, valamint a francianyelvű lelkipásztori szolgálatot végző Philippe Mawet atya is megjelent (aki néhány napja még a baloldali Libre Belgique napilapban kritizálta Robert Sarah könyvét), a bíboros felszólalt azon ideológiai- és lobbicsoportok ellen, akik "hatalmas pénzügyi eszközökkel és médiakapcsolatokkal bírva támadják a házasság természetes célját, és a család egységének elpusztítására kötelezik el magukat".
A guineai bíboros azonban - egész Európa egyik leginkább lepusztított helyi egyháza előtt szólva - nem félt kemény szavakat használni püspöktársaival szemben sem:
Egyes magasrangú egyházi vezetők, legfőképpen a gazdag országokból érkezettek, azon munkálkodnak, hogy változtatásokat érjenek el a katolikus erkölcsben, a fogantatástól a természetes halálig tartó élet abszolút tiszteletével, az elvált és polgárilag újraházasodottak kérdésével, és egyéb problémás élethelyzetekkel kapcsolatban. A hitnek ezek az 'őrzői' azonban nem veszíthetik szem elől azt a tényt, hogy az a probléma, amit a házasság céljainak szétválasztása jelent, a természetes erkölcs problémája.
A bíboros nem állt meg ennél a pontnál, hanem nyugodt hangon így folytatta:
A nagy zuhanás akkor vált láthatóvá, amikor egyes egyházi vezetők és katolikus értelmiségiek elkezdtek 'az abortusznak adott zöld útról' és 'az eutanáziának adott zöld útról' beszélni vagy írni. Most, attól a pillanattól fogva, hogy katolikusok elhagyják Jézus és a Tanítóhivatal tanítását, a házasság természetes intézményének és a családnak az elpusztításához járulnak hozzá, mostanra pedig már az egész emberi család e papok általi új árulás összetöredezettségében találja magát.
Ebben az évben, amikor a Humanae Vitae enciklika megjelenésének 50. évfordulóját ünnepeljük, a bíboros hangsúlyozta:
Az Egyház oda kell, hogy forduljon VI. Pál Humanae Vitae enciklikájához, ahogy II. János Pál és XVI Benedek tanításaihoz is ezekben kérdésekben, amelyek létfontosságúak az emberiség számára. Ferenc pápa összhangban marad az elődeivel, amikor a szeretet evangéliuma és a béke evangéliuma egységét hangsúlyozza. Az Egyház erővel és kétértelműség nélkül meg kell, hogy erősítse mindezen tanítás tanítóhivatali súlyát, világosan meg kell mutatnia a folytonosságát [a Hagyománnyal], és meg kell védenie ezt a kincset, ennek az istentelen világnak a ragadozóival szemben.
Egy a Cathobel weboldalnak adott interjújában Sarah bíboros hitet tett amellett, hogy az Egyháznak ma súlyos kérdésekkel kell szembenéznie, mindenekelőtt "a hűségéről Jézushoz, az Ő evangéliumához, ahhoz a tanításhoz, amelyet mindig az első pápáktól és zsinatoktól kapott... és ez nem magától értetődő, mert az Egyház igyekszik alkalmazkodni a kulturális környezethez és a modern kultúrához."
A bíboros a hitről azt mondta: "A hit megfogyatkozott, nemcsak Isten népének szintjén, hanem azok között is, akik felelősek az Egyházért. Időnként megkérdezhetjük magunktól, hogy valóban van-e hitünk." Sarah bíboros felidézte Fredo Olivero atya elhíresült esetét, aki elhagyta az apostoli hitvallást a szentmisékből. Az ő esete kapcsán a bíboros úgy nyilatkozott: "Azt hiszem, ma a hit nagy válságát élhetjük, és az Istennel való személyes kapcsolatunk nagy válságát."
Európáról szólva a bíboros elmondta: "A Nyugat nemcsak a lelkét veszíti el, de öngyilkosságot is elkövet, mert egy fa gyökerek nélkül halálra van ítélve. Azt gondolom, a Nyugat nem tagadhatja meg a gyökereit, amelyek a kultúráját és az értékeit létrehozták."
A bíboros így folytatta:
Ijesztő dolgok történnek a Nyugaton. Szerintem egy olyan parlament, amely jóváhagyja egy ártalan és védtelen csecsemő halálát, súlyos erőszakot követ el az emberi személy ellen. Amikor az abortuszokat erőltetik, különösen a fejlődő világ országaiban, kijelentve, hogy ha ezt nem fogadják el, akkor többé nem kapnak segélyt: ez erőszakos cselekmény. És nem meglepő. Amikor Istent elhagyják, az embert is elhagyják; többé nincs világos elképzelés arról, hogy kicsoda az ember. Ez egy nagy antropológiai válság a Nyugaton. És oda vezet, hogy végül az embereket tárgyakként kezelik.
http://katolikusvalasz.blog.hu/2018/02/28/sarah_biboros_elitelem_a_hit_valsagat_amit_egy_arulo_klerus_okozott

"Atyának se hívjatok senkit a földön" - miért hívjuk hát atyának a papokat?

"Atyának se hívjatok senkit a földön" - mondta Jézus. Miért hívjuk hát atyának a papokat, és Szentatyának a pápát?
call-no-man-father-620x330.jpg
Jézus valóban ezt mondta Máté evangéliumának 23. fejezete szerint, és a katolikusok, akik maradéktalanul elfogadják a Szentírás teljességének sugalmazottságát, mégis ősi idők óta atyáknak szólítják a papokat. Hogy milyen ősidőkre vezethető ez vissza, arra majd fontos lesz visszatérni, de előtte vegyünk egy alapvetőbb dolgot fontolóra.
Vajon Jézus szó szerint értette, amit mondott, és kivétel nélkül megtiltotta, hogy atyának, vagyis apának (a Biblia nem tesz különbséget az atya és az apa szavak között) szólítsunk bárkit is a földön? A kérdés, hogy Jézus szó szerint értette-e, nem tabu keresztények között. A dolgokat úgy szeretnénk érteni, ahogy Jézus értette őket, és ha Jézus egy példázattal akarta kifejezni tanítását, akkor a legjobb a példázatát megérteni, és nem leragadni a szó szerinti értelemnél.
Egy félreérthetetlen példa a példázatok helyes értelmezésre az, amikor Jézus azt mondja magáról János evangéliumában, hogy „Én vagyok az ajtó”. Nyilván nem a kilincset keresték rajta már az apostolok sem, hanem felfogták a példázat mélyebb értelmét.
Visszatérve az "Atyának se hívjatok senkit a földön" parancs szó szerinti értelmezéséhez, felmerül a probléma – a papok megszólításán túl -, hogy akkor a biológiai szülőnket nem szólíthatnánk apának, és a gyermekeink bennünket  sem apának.
A szövegkörnyezetet figyelembe véve kiderül, hogy nem csak apának nem szólíthatnánk senkit, ha szó szerint vesszük Jézus szavait, hanem mesternek és tanítónak sem. Viszont a szövegkörnyezet arra is rávilágít, hogy mi Jézus üzenetének a lényege:
Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti Mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok: Krisztus. (Mt 23.9-10)
Jézus az Atya, a Mennyei Atya egyedülálló atyaságára akarja felhívni a figyelmet, aki minden atyaság forrása. A szó szerinti értelmezés bizonyos értelemben a lényeg ellen hatna, hiszen ha biológiai apjukat sem hívnák apának az emberek, akkor előbb-utóbb elveszítenénk az atyaság fogalmát, így Isten atyaságának a fogalmát is. Pedig Isten épít a természetre, a természetes atyaságról alkotott képünkre, amikor kinyilatkoztatja saját természetfeletti atyaságát.
A Biblia azonban egyértelműen jóváhagyja a lelki vezetők lelki értelemben vett atyaságát is, és az atyaként való megszólításukat is. Ez szintén nem áll ellentmondásba Jézus szavaival a Máté evangéliumból, ha azokat a Mennyei Atya egyedülálló atyaságának a kiemeléseként értjük.
Az Apostolok Cselekedeteiben István vértanú így fordul a tömeghez: "Testvérek és atyák! Hallgassatok meg!" (ApCsel 7,2). Szent Pál magát nevezi leveleiben több helyen is atyának, és a híveket gyermekeinek.
Ha számtalan tanítótok volna is Krisztusban, atyátok nincs sok. Az evangélium által én adtam nektek életet Krisztus Jézusban. (1Kor 4.15).
Innen tudhatjuk, hogy Jézus nem az "atya" kifejezéssel akart leszámolni minden emberi kontextusban, hanem Isten atyaságát akarta a többi fölé emelni. Ami a papokat illeti, az evangélium hirdetése és a keresztség kiszolgáltatása, mely által új ember újjászületik a természetesből természetfeletti életre, atyai (szülői) jellegű tevékenységek, melyekre a papok rendelve vannak. Ezért nevezik hát a katolikusok atyának a papokat.

http://katolikusvalasz.blog.hu/2018/02/28/_atyanak_se_hivjatok_senkit_a_foldon_miert_hivjuk_hat_atyanak_a_papokat?

2018. február 26., hétfő

Isten szemével

2018.02.04.
1.
Hang: Nem árulok zsákbamacskát.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Szeretnélek felkészíteni benneteket a rátok váró megpróbáltatásokra, és az azokat követő nagy örömökre. Nem rejtem el előttetek, amit feltétlenül tudnotok kell, a Nagyfigyelmeztetést, a várható keresztényüldözéseket, és a háborút. Ezt azért teszem, hogy gondolkodjatok el rajta, és lelketeket tisztítsátok meg, amennyire képesek vagytok rá.
2.
Hang: Hajtsátok meg fejeteket Előttem.
Jézus: A jövő eseményei már oly közel vannak, hogy az emberiségnek feltétlenül meg kell térnie. Minden teremtménynek meg kell hajtania a fejét előttem, mert Én vagyok az Örök Bíró, Ég és Föld Ura.
3.
Kép: Egy pap arról beszélt, hogy az éjjeli Szentségimádásért kitüntetés jár az Úr Jézustól.
Kép: Kis arany pénzérmek egymás mellett több sorban, hullámos elrendezésben.
Jézus: Az éjszakai Szentségimádás komoly áldozati jellegénél fogva Égi kincseket jelent nektek, erre vállalkozó gyermekeimnek. Az atya a látomásodban az Én szavaimat mondta, az ilyenek külön kitüntetésben részesülnek, mert feláldozzák éjszakai nyugalmukat.
4.
Szentségimádáson: Valakiért a Szent Vér imákat imádkoztam.
Kép: Irgalmas Jézus.
Értelmemben gondolat: Az enyém az irgalom gyakorlása.
Jézus: Az irgalmasság lelki cselekedeteihez tartozik, ha valakiért imádkoztok. Kéritek a megtérését, a tisztítóhelyről való szabadulását, vagy kéritek a gyógyulását. Én meghallgatom imáitokat, kegyelemmé alakítom, és elküldöm ezeknek a lelkeknek.
5.
Éjjeli Szentségimádásra készültem, amikor két társam kérte, lélekben vigyem el őket is magammal.
Kép: A lelkük mellettem mentek az utcán, majd a kápolnában velem együtt térdeltek az Oltáriszentség előtt.
Jézus: Ezzel a látomással bemutattam neked, hogy milyen fontos odafigyelni mások kéréseire, teljesíteni akaratukat, mert rendkívül sokat segítesz nekik, ha komolyan veszed, hogy hozzád fordultak.
6.
Azon gondolkodtam, hogyan oldjak meg egyes problémákat, amivel egyes társak hozzám fordultak.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Értelmemben gondolat: Ne féljek, minden az Úr irányítása alatt van.
Jézus: Ne félj kislányom, megoldhatatlan feladatokat nem adok neked. Csak olyan felebarátodat irányítom hozzád, akin te meg Én, mi ketten tudunk segíteni, el tudjuk látni tanácsokkal, vigasztalásokkal.
7.
Misén arról prédikáltak, hogy Salamon király a szív éberségét, nyitottságát kérte, és hozzá megkapta az Úrtól a bölcsességet is.
Érzés: Így lehet velünk is, ha olyat kérünk az Úrtól, ami Neki tetszik.
Jézus: Én nemcsak szerető és irgalmas Isten vagyok, hanem a hála is betölti Szentséges Szívemet. Tapasztalhattad, ha egy kicsi jót teszel, Én szinte azonnal már itt a Földön páratlanul nagy ajándékban részesítelek.
8.
Kép: Valaki a kezét a számra teszi, hogy ilyet ne mondjak, vagy ezt nem akarja hallani, vagy hogy hallgassak.
Jézus: Azért tettem a szádra a kezem, hogy belevéssem a szívedbe, hogy ha fáj valami a lelkedben vagy a testedben, senkinek ne panaszkodj, csak Nekem.
9.
Arról volt szó, hogy ki a testvér, mert lélekben lehet, hogy közelebb állhat valaki, mint a hús-vér rokon.
Érzés: Azokat, akik az Úr akaratát teljesítik, és igyekeznek az Úr 10 parancsolata szerint élni, azokat az Úr „családi kötelékkel” köti össze lélekben.
Jézus: Azok a teremtményeim érzik közel egymáshoz magukat, akiknek egyaránt Én vagyok lelkük középpontjában. Nálatok is így van ez, engesztelőim. Természetes, hogy nagyon kedves számotokra a vér szerinti hozzátartozó, de nem biztos, hogy a lelketek egy húron pendül velük. Jobban érzitek magatokat egyik-másik lelki társsal, aki előtt fel tudjátok tárni lelketek mélységeit.
10.
Egy Arab országról, Katarról volt szó. Gondolatban összehasonlítottam Magyarországot Katarral.
Kép: A Magyar Országház nagy fényben ragyogott.
Érzés: Valószínűleg azért, mert ott van a Magyar Korona.
Kép: Mintha egy láthatatlan mérlegen lett volna a két ország, egymás mellett, a kép bal oldalán a Magyar Országház, felette a Háromszög Isten szemével, Katar a kép jobb oldalán. A láthatatlan mérleg serpenyői megbillentek, a Magyar Országház nagyon felemelkedett, Katar pedig a mélyre süllyedt. Mintha Katar épületei nem maradtak volna érintetlenül, hanem rombolás folyt.
Kép: Egész Budapest hatalmas fényben ragyog.
Jézus: Magyarország és a Magyar Korona a legbiztonságosabb hely, mert nemzetetek fel fog emelkedni. De Katar a bálványimádás központja véglegesen el fog tűnni.
11.
Arról volt szó, hogy mi lehet majd 5 év múlva Németországban, és ugyanakkor Magyarországon.
Kép: Németországban fejvesztett rohanás, sötétség, felperzselt fák, halottak az úton.
Kép: Magyarországon nyugalom, vagy viszonylag nyugalom Németországhoz képest.
Kép: Boldog, ragyogó arcok.
Jézus: Balgaság gazdag jövőről álmodni Németországban. A bűnök e mezején nagy pusztulás lesz. A képen is mutatom neked a tüzet és sötétséget. Magyarország, mivel Édesanyátok oltalma alatt áll, megmenekül. De amikor eljön a Nagyfigyelmeztetés, összeszedem az enyéimet északról, keletről, délről és nyugatról, kiválogatom őket, és megmentem. Ők az Én Egyházam tagjai, arcukon ragyogó fény lesz. El fogják nyerni az Új Világot.
12.
Kép: A Magyar Korona fehér párnába vagy lepedőbe ágyazva, a Korona tetején az országalma, szintén fehér lepedőbe ágyazva.
Jézus: Atyám felemeli a Magyar Szent Koronát Magyarország jelképével, az almával együtt. Isten tenyerén vagytok.
13.
Kép: Politikusok egymás mellett állnak egy sorban előre néznek észak-kelet felé fordulva, majd az egyik közülük hátra felé fordítja a fejét, rám nézve.
Jézus: Kislányom, az ima nem hatástalan. Mindig van, akit megérint, egyiket előbb, a másikat később. Ez a politikus háláját fejezi ki neked a tekintetével, mert érzi, hogy imádkozol érte.
14.
Hang: Megváltoztatta az egyéniséget.
Kép: Az Oltáriszentségből nagy sugarak áradnak.
Jézus: A legnagyobb ajándékom, hogy veletek maradtam az Eucharisztiában. Képes vagyok nemcsak táplálni, tisztítani az embert, hanem megváltoztatni az egyéniségét, gőgösből alázatosat, az irigyből nagylelkűt, az anyagiasból szerényet, egyszerűséget kedvelőt alkotni.
15.
Hang: Míg le nem vetkőzöd magad ezt.
Jézus: Kegyelmeim tárházát addig nem nyitom meg neked, míg nem vetkőzöd le magadról indulatosságodat, amikor lelki sebeket kapsz.
16.
Olvastam a szenvedéssel kapcsolatban: „Bizonyos fokú lelki érettség nélkül Istennel az egyesülés nem jöhet létre.”
Jézus: Gyermekeim, amíg el nem éritek lelketek teljes kiüresítését, szakítást a világgal, abszolút alázatot, engedelmességet, tiszta átlátszó szeretetet, addig nem érhetitek el az előttetek álló nagy kegyelmet, egyesülést Velem. Ó kicsinyeim, törekedjetek e sok jóra, mert e fokozata a fejlődéseteknek nagyon nagy lelki örömökkel jár.
17.
Olvastam a szenvedéssel kapcsolatban: Jézus: „A Földi élet minden egyes pillanata kihatással lehet az egész örökkévalóságra.”
Gondolat: Pl: ha egy „A” pontból el akarunk jutni egy „B” pontba, nem mindegy, hogy egyenesen, jobbra vagy balra fordulva indulunk el. Lehet, hogy az egyik úton ezek közül találkozunk valakivel, aki a segítségünkre szorul, vagy tanácsot kell adni neki, míg ha a másik úton indulnánk el, nem találkozunk senkivel. A találkozás pedig megváltoztathatja nem csak a társunk életét, hanem a miénket is.
Jézus: Az igaz, hogy ez a röpke élet rövid, de minden pillanata nagy kihatással van örök életetekre. Igyekezzetek megtölteni szeretettel, alázattal, áldozatokkal ezeket a pillanatokat. Busásan meg foglak jutalmazni titeket érte.
18.
Olvastam a szenvedésről: Jézus: „Ha szenvedésben éltek, tudjátok, hogy ugyanakkor az Én szeretetemben vagytok.”
Olvastam továbbá, hogy minden szenvedést az Úr enged meg, Ő adja azokat, azért, hogy a lelki fejlődésünk útja lerövidüljön. Ha nem adna az Úr szenvedést, a lélek ellustulna, elaludna. Sok ember azért imádkozik, hogy az Úr elvegye tőlük a szenvedést, mert gondolják, az a jó, ha nem éri el őket szenvedés, és könnyű, vidám életet élnek. Ha az Úr elvenne tőlük azt a szenvedést, amit Ő ad, ellentmondás lenne, a visszájára fordulnának a dolgok.
Jézus: A szenvedés misztériuma nagyon mély értelmű. Akit szeretek, annak sok szenvedést adok. Csakhogy az Én teremtményeim nagy része vonakodik a szenvedés elfogadásától. Míg el nem ér egy fejlettségi fokot, hogy megérti ezt, addig könyörög a gyógyulásért és enyhülésért. Ezzel azután kacskaringóssá teszi lelki fejlődésének útját. Aki viszont hálás és elfogadja a keresztet, amit megengedek neki, az hihetetlenül gyorsan, egyenesen repül felém, a tökéletesség felé.
19.
Olvastam a szenvedésről: „A megváltó műben vesznek részt azok, akik elfogadják a nehézségeket, keresztet, szenvedést.
Jézus: Ó, milyen boldogan tekintek arra a gyermekemre, aki hálás szeretettel elfogadja a keresztet, amit megengedek neki, mert segítőtársat látok benne a megváltás művében. Fájdalmait hozzáilleszti az Enyémhez, és úgy ajánlja fel a lelkekért az Atyának. Így segít Nekem a megváltó munkámban. Az Atya ugyanis ezt a felajánlást belehelyezi a Szívébe, átalakítja kegyelemmé, azután leszórja a Földre a rászorulóknak.
20.
Olvastam a szenvedésről: „Aki vétkezik, annak viselnie kell a következményt is, az Örök Rend Törvénye így szabályozza ezt.”
Jézus: Ne gondoljatok arra, ha bűnt követtek el, és meggyóntátok, ezzel már kész is minden. Az tény, hogy a szentgyónás szentségében lemostam vétkeiteket. De ez a bűn nem marad következmény nélkül. Lehetséges, sőt, biztos, ha súlyos volt, le kell vezekelnetek. Csak ezzel szűnnek meg a következmények. Ezt, amit mondtam egy könyvben, az Örök Rend Törvénye szabályozza. Minden bűnért bűnhődni kell.
21.
Olvastam, hogy Európában káosz lesz, szervezett támadás lesz Angliában, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, és lehet, más helyen is
Kép: Németországból a vendégmunkások, pl: horvátok tömegesen áramlanak vissza Horvátországba, amely a Nagy-Magyarország része volt.
Jézus: Az utolsó időkben az egész Nagy Magyarország, mint Anyám választott népe, biztonságban lesz. Ezért mutattam neked ezt a képet, hogy özönlenek haza a vendégmunkások.
22.
Kép: Egy lány elém jött, letérdelt, majd a hátára feküdt, mintha meghalt volna.
Jézus: Ez a lány azoknak a fiataloknak a típusát örökíti meg, akiknek a lelke haldoklik a paráznaságban, a házasságtörésben, és a fajtalankodásban. Lelkük hozzád megy segítségért.
23.
Kép: Egy valaki a jobb kezét egy húsdarab oldalára helyezi.
Érzés: Ez egy szív.
Hang: Jé, nem is rossz üzlet.
Jézus: Drága gyermekeim vigyázzatok, mert ebben a zavaros világban elterjedtek a hamis gyógyítók. Üzletet látnak a kézrátétellel történő gyógyításban. Gondoljatok a reiki tanfolyamokra. A gonosz vezeti őket, meg is gyógyítja a betegeket, de démonokat telepít rájuk. Ezek a gyógyítók legjobban arról ismerhetők fel, hogy pénzt fogadnak el, ebből az üzletből élnek.
2018.02.11.
1.
Hang: Akkor már nem lesz érdekes.
Kép: Egy csap vagy kútforrás, ahonnan víz szokott folyni, de ebben a pillanatban nem jött víz belőle.
Jézus: Egyszer csak eljön az idő, hogy elhallgatnak prófétáim, választottjaim. Ez akkor fog bekövetkezni, mikor beköszönt a háromnapos sötétség. Akkor ez már nem lesz fontos.
2.
Hang: Átvitt értelemben kell, sok mindent.
Jézus: A képek mindig szimbólumok, átvitt értelemben kell vizsgálni. Sok mindent így mutatok meg neked.
3.
Kép: Egy férfi egy téren áll egy városban, térképpel a kezében. Mintha a térképen az adott tér rajta lett volna, de a valóságban már nem úgy voltak a dolgok. A férfi összegyűri a térképet.
Jézus: A keresztényüldözés közben akkora felfordulás lesz, hogy nemcsak a keresztek tűnnek el a templomokról, hanem teljesen lerombolják azokat. Ezért a hely felismerhetetlenné válik.
4.
Hang: Tudod, hogy meg kell élni naponta.
Kép: Egy nő hozzám beszél, majd akadozva beszél. Becsukja a szemét, kiöltötte a nyelvét, mintha rám nyújtotta volna, de valami betegség miatt, ami miatt ő is szenved.
Jézus: A sok hamis próféta hatására gyermekeim nyelve és értelme is összezavarodik, mert nem tudják, hogy a reformoknak, vagy a hagyományoknak higgyenek-e.
5.
Kép: Egy szökőkút, amelyből 4 irányba szökik a víz: észak-nyugat, észak-kelet, dél-kelet, és dél-nyugat irányba.
Kép: Egy tölcsérszerű örvény, melyből 5 irányba szökik a víz. A felső részében ugyanúgy, mint az előző képen: észak-nyugat, észak-kelet, dél-kelet, és dél-nyugat irányba, az ötödik sugár pedig az örvény alján, lefelé húz.
Jézus: A szökőkút a V4-eket jelenti, akik egységes álláspontjukkal meg akarják teremteni a nemzetek közötti békét, Európa országainak biztonságát és nyugalmát. A tölcsérszerű örvény Brüsszelt, és a nyugat-európai államok vezetőit jelenti, amely minden égtáj felé a migrációt sürgeti, amely le fogja húzni Európát.
6.
Hang: Mennyire vigyáznék rád.
Kép: Egy valaki kezét nyújtja nekem.
Jézus: Őrangyalod azzal van megbízva, hogy őrködjön feletted, de te nem gyakran hívod Őt. Ezért nyújtja feléd segítő kezét.
7.
Hang: Kiharcolni magadnak ezt.
Hang: Harcolj.
Jézus: Az ördögnek nagy a hatalma. Gondolati kísértéseket kapsz tőle. Az a feladatod, hogy harcolj a gondolataid tisztaságáért. Ezt úgy tudod megtenni, hogy az első rossz szónál azonnal hívsz Engem, Szent Mihályt, és Édesanyámat. Ha ezt elfelejted, a kísértések, a rossz gondolatok uralják az értelmedet és szívedet. Harcolj, és mi mindnyájan veled vagyunk.
8.
Hang: Előre haladsz ezzel.
Kép: Fehér tüskék.
Kép: Egy vastagtalpú csizmával rám akarnak lépni.
Jézus: A fehér tüske olyan szenvedés, ami Tőlem való, amit megengedek. Pl: egy betegség, vagy lelki seb. Ha ezt elfogadod, és rögtön fölajánlod, a lelked előrehalad ezzel. Ilyenkor ellenségem nagy dühvel el akar taposni.
9.
Az áldozathozatalról volt szó.
Hang: A nagyobbat…a legnagyobbat.
Értelmemben: Minél nagyobb áldozatot hozunk, annál nagyobb ajándékot ad az Úr.
Jézus: Az áldozatokat ne méricskéld magadban. Minél nagyobb, annál szívesebben hozd meg. A nagyobb áldozat nagyobb érdemeket szerez neked, és a lelkeknek. A kicsi áldozat kisebbeket.
10.
Az életünkben megtörténő apróságokról volt szó.
Érzés: Az apróságok ugyanúgy szükségesek, mint a nagy dolgok. Addig nem teljesül be minden, míg nem teljesülnek be a kis dolgok is.
Hang: Mindennek megvan a helye
Jézus: Az élet tele van közeli és távoli célokkal, kis és nagy feladatokkal. Mindegyikre szükség van, terveim szerint a kis és nagy dolgoknak egyaránt meg van a helye az életedben. Ezért az apró dolgokat sem szabad elhanyagolni.
11.
Hang: Bátor becsületességgel végezzük.
Jézus: Vannak helyzetek, melyek megoldásához bátorság kell, mint pl. lelki testvéreid figyelmeztetése a gyengeségeikre. De ehhez becsületesség is kell, mert magadba kell zárni, nem beszélhetsz róla másnak.
12.
Kép: Egy hullámvonal, amelyet jobbra-balra húztak, ráztak.
Jézus: Sokan azt hiszik, hogy a katasztrófák a természetből fakadnak, és mindig, mióta a világ a világ, voltak. Pedig az igazság az, hogy ezt a sok természeti katasztrófát Atyám idézi elő, hogy felébressze a halott lelkeket. Mégsem tér meg az emberiség.
13.
Hang: Mindjárt fog engem egy pap…
Kép: Egy pap ül és gyóntat, egy másik pap jön, és felváltja őt a gyóntatásban.
Jézus: Ez a hang arra utal, hogy hamarosan be fogják szüntetni a fülbegyónás szentségét, a kép pedig a jelenlegi helyzetet mutatja, ahogy gyóntatnak, és felváltják egymást felszentelt gyermekeim.
14.
Kép: Egy lány kisbaba egy halvány rózsaszín lepedőn vagy takarón ült, játszadozott. Nagyon vidám volt, örült, mosolygott, nagyon kedves volt.
Jézus: Sajnos, a gyermekek nem olyanok, mint régen, mikor köztetek éltem. A 6 éves gyermek, akit példaként emeltem a magasra a tömeg elé, ártatlan, tiszta, és feddhetetlen volt. A mai 6 évesek sokan csúnyán beszélnek, engedetlenek, és végtelenül tiszteletlenek, nem hisznek Bennem. Csak ahogy a képen látod, a csecsemők és az egész kicsiny gyermekek ártatlanok és romlatlanok. Ma csak egy ilyen pici leányt tudnék felemelni elétek azzal, hogy ilyeneké a Mennyek Országa.
15.
Kép: Guadalupei Szűz.
A Szűzanya képen egyes kutatók többek között Mária övénél élő magzat szívhangját észlelték.
Jézus: Édesanyám szemében legnagyobb kincs a gyermek. Ő mindig az élet mellett foglal állást. Meghasad a Szíve az abortuszok láttán.
16.
Hang: A püspöknek… a pápának.
Kép: Egy király ül a királyi trónon, mellette balra a felesége. A királynak el van torzulva az arca, mert nagyon fáj neki valami.
Jézus: A püspöknek elsődleges feladata nyáját az igaz úton vezetni Isten felé. A pápának a Szentírásra, a Szent hagyományokra, és a tanító hivatalara támaszkodva koordinálnia kell a püspököket a tradíciókat követve. A király Én vagyok, a Mellettem ülő az Én Egyházam. Az arcom fájdalmas, mert látom a hanyatlást.
17.
Kép: Valaki rózsás arca, de mégis 3 arcfél volt.
Jézus: Így mutattam meg neked a Dicsőséges Szentháromságot.
18.
Hang: Betöltesz nekem valami célt.
Jézus: Minden embernek van rendeltetése a Földön.
19.
Hang: Bepótolhatatlan a szereteted.
Jézus: Minden ember szeretetére szükségem van. Mindenki másképpen szeret Engem. A te szeretetedet sem tudja senki más pótolni.
20.
Kép: Egy nagy csomó.
Kép: Emberek ülnek kupac ruhák mellett, kint a szabadban.
Jézus: A migráció Európára nézve egyelőre megoldatlan problémát jelent.
21.
Kép: Egy mocsár, halak úszkálnak benne, melyeket ki kell fogni.
Érzés: A mocsár a mai világot jelenti.
Jézus: Nemcsak Péterre vonatkozik, hogy „emberek halászává teszlek téged”. Minden embernek az a dolga, hogy miután saját lelkét rendbe tette, mentse a lelkeket, mint Péter tette.
22.
Kép: Egy lány, kint a földeken, felperzselt fák között, fél-sötétben próbál menekülni, elrejtőzni valakik elől
Jézus: Ez a lány jelképe a menekülő keresztényeknek, akiket üldöznek.
2018.02.18.
1.
Hang: Nehogy a csont kiszáradjon.
Gondolat: Az emberi testben a csont vérképző szerv, a csontvelőben képződnek a vörösvértestek, melyek oxigént szállítanak a szövetekhez. Oxigén nélkül agyhalál következik be, mely az ember halálát eredményezi.
Jézus: Az engesztelők adják az életet a világ szívének lüktetéséhez. Engesztelők imái nélkül kiszáradna a hitélet.
2.

Hang: Én nem tartozom a világba.
Hang: Felemelkedések.
Jézus: Én, Isten Fia, nem a világból származom, mégis meghaltam érte. Az üdvözülések száma azon múlik, hogy hány lélek tud felemelkedni a lelki fejlődés útján a célig.
3.

Kép: Egy valaki egy halom száraz levél alá bújt.
Jézus: Ez a kép a jövőből való. Eljön az idő, amikor üldözni fogják azokat, akik az igazság oldalán állnak. De Én a hűséges gyermekeimnek megmutatom, hova rejtőzzenek.
4.

Kép: Egy lány, kinek bíbor-lila palástja van, belép egy házba.
Jézus: A képen te vagy, a bűnbánat ruhába öltözködve. Menny be a rejtekedbe, és terítsd Elém bűnbánatod szőnyegét.
5.

Kép: Egy piros rózsa, melynek szirmai hol lángoltak, hol parázslottak.
Jézus: A kép azoknak az engesztelőknek a szimbóluma, akiknek szívében szenvedéseim iránti mély együttérzés hol lángol, hol parázslik.
6.
Arról volt szó, amikor egy valaki teljesen lemond önmagáról, mindent másoknak ad csak azért, hogy ők tovább éljenek

Jézus: A szentté válásnak egyik kritériuma, hogy már nem törődsz önmagaddal, egyre több erőt átadsz a rászorulónak, egészen lemerülsz, és szinte keresztre feszítve érzed magad. Én is így voltam ezzel. A leprások pl .úgy körülvettek, hogy alig kaptam levegőt. De nem törődtem vele, csak osztogattam gyógyító kegyelmemet. Megkaptam jutalmamat érte, a legnagyobb dicsőséget, ami létezik.
7.
Kép: Egy várfal tetején egy bajszos férfi áll, harcos katona, kard van nála, kék színű a felső ruházata.
Jézus: Ez a katona az engesztelők harcosa, aki a Szűzanya színeiben a gonosz lelkektől védi az engesztelő közösségeket.
8.

Kép: Egy valaki egy város egyik utcáján vagy terén nyilvános beszédet tartott, világoskék színű volt a ruházata.
Jézus: Lassan elérkezik az idő, mikor az igazaknak fel kell állni, és bátran beszélni kell Rólam, Atyámról, az Oltáriszentségről, és a rátok váró eseményekről. Ő a Szűzanya bátor harcosa.
9.

Kép: Egy nyitott Biblia lebeg a levegőben, majd a földre kerül, majd megrongálódik.
Jézus: A Biblia az örök érvényű könyv, az Igazság Könyve illetéktelen kezek miatt alá fog hullani a magasból, meg lesz tépázva, rongálva, át lesz írva.
10.

Kép: Egy nagyon mogorva hadvezér, harci ruhában van, sisak a fején, a szája lefelé kunkorodik.
Jézus: Ellenségem, az antikrisztus először békeszerzőként, az emberiség jótevőjeként mutatkozik, és mikor sikerült maga köré gyűjteni az ő embereit, haragvó, bosszúálló, és gonosz lesz.
11.

Kép: Egy település feletti égbolton egy nyitott könyv lebegett.
Hang: Hatalmas nagy hurrikán volt.
Jézus: A katasztrófák nem véletlen természeti jelenségek, hanem Isten büntető keze. Nézzétek a Szentírást, több jövendölés foglalkozik ezekkel.
12.
Hang: Miért raktad azt oda?

Hang: Jó forrás van.
Kép: A magasból nézek lefelé a Föld felé, és azt látom, hogy egy valaki egy magas faoszlop tetejére helyez valamit.
Jézus: A kép a jövőből van. Egy jövendőmondó választottam egy feliratot és egy nyilat helyez az oszlop tetejére: „Arra keressétek a tiszta vizet”. A vizek mindenfelé mérgezettek. Ő talált egy jó forrást.
13.
Hang: Észre kell venni… hogy a másikat szeretetből…
Jézus: Mikor a hideg és az éhség fog tombolni, észre kell venni a felebarátot, és segíteni kell, ahol lehet.
14.

Másokkal való törődésről volt szó.
Kép: Irgalmas Jézus.
Kép: Egy tányérszerű virág, melynek a széle körbe-körbe tele volt szőrrel.
Jézus: Törődj azokkal is, és légy irgalmas hozzájuk, akik szőrös szívűek, nem tudnak könnyen megnyílni az emberek felé.
15.
Szüleim házassági évfordulóját ünnepeltük egy étteremben.
Kép: Az étteremben emberek álltak, és aranyeső hullott rájuk.
Hang: Mintha kalászt mutatnék nekik.
Jézus: Amiért megünnepeltétek szüleid házassági évfordulóját, kegyelem záporát küldtem rátok. Azok is kaptak belőle, akik ott voltak az étteremben. Szeretném, ha szüleid, te, és mindazok, akik a képen voltak, érett kalászokká fejlődnétek, hogy csűrömbe begyűjthesselek benneteket.
16.

Kép: Fehér ruhás emberek, mint a zsákok, egymás tetején fekszenek.
Jézus: Ők a fehér vértanúk, akik vér nélkül áldozzák fel magukat az emberiségért.
17.

Hang: Meg kell, hogy etessem velük.
Hang: A plébániával.
Kép: Egy összefonott hajú lány balra mutat.
Jézus: A copfos lány a hamis próféta megbízottja. Az ő dolga félrevezetni a plébániákon papfiaimat.
18.
Vannak olyanok, kik nem tartják fontosnak azt, hogy keresztet vessenek magukon.

Érzés: A keresztvetés véd a gonosz támadásoktól.
Jézus: A keresztvetés nemcsak külsőség. Amikor érintjük homlokunkat, az Atya dicsőségét kívánjuk, amikor a szívünket, a Fiú dicsőségére gondolunk, amikor a vállunkat, a Szentlélek iránti hálára gondolunk, és az egész keresztvetéssel azt kívánjuk, hogy növekedjen a Szentháromság dicsősége minden ember szívében. A gépies keresztvetés nem tetszik Nekem.
19.

Különböző vallásokról volt szó, és átkeresztelkedésről.
Teréz anya mondta: a hindu legyen jó hindu, a muzulmán legyen jó muzulmán, a keresztény legyen jó keresztény.
Roger testvér, a Taizéi ökumenikus közösség volt vezetője református volt, és át akart volna térni a Katolikus vallásra. Az akkori pápa tanácsolta neki, maradjon református, hogy eképpen mutasson példát, és így tartsa össze a közösséget.
Érzés: Aki át akar térni a Katolikus vallásra, nem szabad megtagadni tőle. Nagy a különbség a között hogy az egyén Katolikus hit szerint él, vagy nem. Az Úr olyan kegyelmeket ad a Katolikus hitet gyakorlóknak, amelyet nem ad a nem Katolikus hitűeknek.
Jézus: Én nem vallásuk szerint ítélem meg gyermekeimet, hanem a hitük és cselekedeteik szerint. De boldog lehet az a lélek, aki Katolikus családba született bele, és ebben a hitben nevelkedett. Ugyanis, a legtöbb kegyelmet ebben a vallásban lehet megkapni. A Szentségeket, és Édesanyámat, mint Mennyei Anyát. Nem mindegy, hogy valaki megkapja a betegek szentségét, és úgy hal meg, vagy anélkül. Ez a szentség nem engedi, hogy elkárhozzon. Nem mindegy, hogy valaki szentgyónásban részesül, és Szent Véremmel lemosom a bűneit a gyóntatószékben, vagy csak úgy magában bűnbánatot gyakorol. Aki meggyónik, az mindig tiszta lappal indulhat, de aki csak megbánja bűneit, annál egymásra halmozódnak azok. Sorolhatnám az összes Szentséget, és rájönnétek, hogy a legtökéletesebben a 10 parancsolatot a Katolikus vallás tudja megőrizni a lelkekben.
20.
Arról volt szó, amikor kihagyják a közgyónás imáját és az egyetemes könyörgéseket a szentmiséből.

Érzés: Amikor ilyen misén veszek részt, hiányérzetem van ilyenkor, mintha nagyon fontosak lennének ezek is.
Jézus: A közgyónás nagyon fontos része a szentmisének, mert eltörli a bocsánatos bűnöket. Egyáltalán nem tetszik Nekem, hogy a közgyónás szövegét megreformálják egyes papok. Úgy már nem tudja kifejteni hatását. A hagyományos könyörgést sem szabadna elhagyni. Fontos, hogy a hívek tisztában legyenek azzal, hogy az Egyház tagjai miért könyörögnek Istenhez. Nem elég, ha csak magukban, gondolatban mondják, amit akarnak.
21.

Kép: Észak-Kelet felé haladok előre.
Jézus: A képpel kérem, hogy minden testvért biztass arra, hogy imádkozzon Oroszországért.
22.
Hang: Szétesnek, szétválnak egymástól.
Kép: Magasról nézem az eseményeket. A Földön emberek csoportja, elkülönülve tőlük egy távol-keleti nő integet felém, hogy vegyem őt észre. Az emberek piciknek látszottak.
Jézus: Migránsok sokaságát látod felülről, családjaik szétesnek, szétválnak. Káosz uralkodik a Földön. Egy Keresztény koreai nő integet feléd.
23.
Kép: Egy politikus nő fehér ovális képkeretben dél-keletre fordulva. Szürke színű a kép.
Jézus: Migrációt támogató svéd politikusnő néz dél-keletre, az Európába vágyakozó migránsokra.
2018.02.25.
1.
Kép: Egy templom bejárata, ahol Örökimádás folyik, barna színű, gótikus stílusú az ajtó, előtte állok az Úrral, az Úr lenyomja a kilincset
Jézus: Ezzel a képpel fel akartam kelteni a figyelmedet a Szentségimádás fontosságára.
2.
Hang (énekelve): Engedj Uram békében illatozni.
Kép: Egy templomban egy pap a szószéknél állva beszél a mikrofonba.
Jézus: A pap a mai Egyházat képviseli, aki könyörög még időért, haladékért, hogy Isten engedje, hogy az Ige jó illata terjedjen a hívek között.
3.
Hang: Egy gyűlésre hívni tégedet.
Kép: Fehér fény.
Jézus: Szeretném, ha ti kicsinyeim minél hamarabb összegyűlnétek, és beszélnétek a problémákról, kicserélnétek gondolataitokat, megosztanátok egymással örömeiteket. Egy ilyen gyűlésre hívlak meg téged.
4.
Kép: Felülnézetből, egy lámpa fénye alatt egy kisebb méretű, piros négyzet alakú asztal, körülötte ülnek, és megbeszélést tartanak.
Jézus: A keresztényüldözés alatt a hozzám hűséges papfiaim a rejtekben összeülnek, és megbeszélik a rájuk váró feladatokat.
5.
Kép: A magyar parlament egy nagyon díszes termében vagyok, ahol a határozatokat hozzák.
Kép: Rossz döntés hatására, pl: ami a Keresztény hit ellen fordul, leomlik a díszes terem, egy romhalmaz válik belőle. Amikor jó döntést hoznak, az épület nemcsak hogy felépül, hanem ki is díszesedik.
Jézus: Ha nem diadalmaskodik az Igazság, amiért harcol a mai magyar kormány, akkor összeomolhat a nemzet.
6.
Elhangzott: „Az iszlám az utolsó remény.”
Kép: Nagyon kevesen vannak a Katolikus templomban, majd egyre kevesebben jönnek.
Kép: Emberek rejtekben gyülekeznek a hitüket gyakorolni.
Kép: Sokan a templomban, de egy olyan vallást gyakorolnak, amely eddig nem volt.
Jézus: Ha a bevándorlással és iszlámmal szimpatizálók győznének a harcban, a keresztények megfogyatkoznának. Csak bujdokolva mernék vallásukat gyakorolni. Amikor összekeverednek a vallások, újra megtelnek a templomok, de ez nem igazi ökumenizmus, hanem a hamis isten imádása.
7.
Kép: Szent István király arca közelről, dél-kelet felé néz, az orrának és arcának vonása egy határozottságra utal. A Magyar Szent Korona a fején, a kereszt a Korona tetején egyenesen áll, az Ég felé.
Jézus: Szent István a Mennyből szomorúan tekint a muszlimokra, félti országát. Mikor a magyar nemzet a harc végén felemelkedik, a kereszt a Szent Korona tetején egyenesen, az Ég felé áll, és tündöklik a fényben.
8.
A Húsvét megünnepléséről volt szó.
Hang: Felrúgjuk.
Jézus: Az Ortodox vallás azzal, hogy nem egyszerre ünnepli a Húsvétot veletek, felrúgja a Keresztény egységet.
9.
Kép: Egy téren egy galamb álldogál, egy másik galamb közelített feléje észak-keletről. A repülő galamb az álló galambba beleolvadt, eggyé váltak, majd egyetlen egy galamb formájában repültek észak-kelet felé, amerről a repülő galamb jött.
Jézus: A téren álldogáló galamb Magyarország békeszerető engesztelőinek a szimbóluma, a másik fehér galamb a békeszerető orosz nép jelképe, és e két akarat össze fog olvadni, és Oroszország imáitokra megtér.
10.
Hang: Éhesek vagytok.
Jézus: Szegény gyermekeim, kiéheztettek benneteket, nem kaptatok lelki táplálékot, ezért vagytok közömbösek és hitetlenek. Harcoljatok értük, engesztelők.
11.
A gyónás című film: Egy haldokló, rákban szenvedő férfi jött egy fiatal paphoz meggyónni azt, hogy ő megölt egy férfit 20 évnek korábban. Születésnapon volt, éjfélkor vezetett kocsit ittasan, és figyelmetlenségből elgázolt egy fiatal férfit, ki mellett egy kisfiú volt. Ijedtében elhajtott, annak ellenére, hogy a kisfiú könyörgött neki, hogy legalább hívja ki a mentőket. A gyónó férfit nem hagyta a lelkiismerete, és 20 év után bocsánatot akart kérni az elhunyt férfi családjától, és fel akarta adni magát a rendőrségen. A gyóntató pap rájött, hogy a kisfiú ő volt, és azonnal felkavaródtak benne az emlékek. Kivezette a gyónó férfit az oltár elé, és leültette, ő pedig letérdelt, és a Miatyánkot kezdte el imádkozni. Megakadt annál a résznél, hogy: „bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.” Egy idő után a fiatal pap megnyugodott, és odament a gyónó férfihez, kit meg akart nyugtatni. Azt mondta neki, hogy az apja nem halt meg akkor, de nagyon megsérült, és csak 3 évnek ezelőtt halt meg. Penitenciaként azt adta, hogy a rászorulókon segítsen. Ezzel a gyónó férfi megnyugodott azzal a tudattal, hogy ő mégsem gyilkos. A fiatal pap ezek után bement a szobájába, ahol az édesapja fiatalkori képét tartotta, és bocsánatot kért apjától, hogy hazudott a gyónó férfinak, annak érdekében, hogy a gyónó békében haljon meg.
Gondolat: A történet folytatására gondoltam, az Úr ítélőszéke előtt, amikor a gyónó férfi is, és a pap is meghal.
Kép: Mindketten látják az igazságot az Isten Igazságának tükrében. A gyónó férfi látja, hogy félre lett vezetve. A pap látja, hogy a félrevezetés, még ha jó szándékból is volt, eltér az abszolút Igazságtól, amit Isten képvisel, így büntetésben részesül.
Jézus: Ez a film az embereket félrevezeti, a bűn pártolását mutatja be, pozitív cselekedetet a pap részéről. Ne kövessétek, a hazugság mindig hazugság, akkor is, ha együttérzésből származik.
12.
Arról volt szó, hogy Isten Ábrahámot megkísértette-e, hogy a szeretett fiát égő áldozatként mutassa be, vagy próbatétel volt-e.
Érzés: Az Úr próbára teszi az embert, hogy mekkora áldozatot képes meghozni Érte, annak ellenére, hogy az Úr később beleavatkozik, hogy az ne következzen be. Az Úr meghív valami áldozathozatalra, de az ember az, aki válaszol erre a meghívásra, vagy a meghívásnak eleget tesz, vagy ellenáll.
Jézus: Isten Ábrahámot nem kísértette, hanem próbára tette. Számodra minél kedvesebb dologról mondasz le, annál bőségesebben ajándékoz meg Atyád.
13.
Kép: Ketten beszélgettek álldogálva egy téren, én odamentem hozzájuk köszönteni őket. Az egyikük meglökött a hátamnál, hogy menjek az utamra, mint ahogy a kisgyermeket szokták elküldeni a felnőttek, mert felnőttes témáról beszélgetnek.
Jézus: Ez a társaság világiasabban gondolkodó emberekből állt. Az egyik észrevette, hogy közeledsz feléjük, és elküldött, mert érezte, hogy a lelked magasabb szinten áll, nem vagy közéjük való.
14.
Kép: Arany láncszemek összekapaszkodva, az egyik láncszem kiszakad, kikerül onnan. A két mellette lévő szem próbál összekapcsolódni, de ez az egység mégsem olyan, mint korábban.
Jézus: Nektek engesztelőknek egységben kell lenni. Ha valaki kiszakad közületek, ez az egység megbomlik, és már nem úgy működik, mint azelőtt. Különösen olyankor, amikor egy fontos láncszem marad ki.
15.
Arról volt szó, hogy nemet kell mondani a kísértésnek, el kell kergetni a gonoszt.
Jézus: Ha jön a kísértés, pl: valami sértegetés, vagy igazságtalan megjegyzés alakjában, azonnal el kell zavarni a gonoszt, aki a sértegető mögött áll. Nem a rosszakaróra kell haragudni, hanem a gonoszra. Ugyanis, a rosszakaró csak eszköz, akit felhasznál az ördög, hogy megkísértsen, bűnre csábítson téged.
16.
Olvastam: Az erős lelkek köré gyűlnek a gyenge lelkek.
Jézus: A gyenge lelkek azért gyűlnek az erősek köré, mert érzik, hogy le vannak maradva, és fejlődni szeretnének. Egyedül képtelenek elszakadni a bűntől, és az erősektől várják ehhez a felvilágosítást és tanácsot. Másrészt azok a lelkek is gyengék, akiket a gonosz lélek folyton zaklat. Ők is szeretnek az erősek közelében lenni. Tele vannak félelemmel, és oltalmat, szabadulást várnak az erős lelkektől.
17.
Arról volt szó, hogy a gonosz lelkek kiket zaklatnak leginkább.
Érzés: A zaklatásnak is megvan az oka, az Úr a gonoszt használja fel eszközként a lélek formálására. Valakinek szüksége van a zaklatásra, máskülönben a lelke elbízna magát, vagy elaludna.
Jézus: Kérdezitek, hogy kiket zaklatnak leginkább a gonoszok. Először is, aki bűnben él. Másodszor, aki rengeteg lelket ment az engeszteléssel. Harmadszor, akinek meg akarja adni a földi vezeklést a tisztítóhely helyett. Negyedszer, aki belesüllyedt az ezotériába. Bizony van olyan, akinek szüksége van a zaklatásra. Olyannak, akinek súlyos adósságai vannak, és a gonoszt használom fel, hogy levezekelje azokat. Különben elkárhozna.
18.
Evangélium Máté szerint (16,15-19):
Jézus tovább kérdezte: "Hát ti kinek tartotok engem?" Simon Péter válaszolt: "Te vagy a Messiás, az élő Isten fia. " Erre Jézus azt mondta neki : "Boldog vagy Simon, János fia! Nem test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Mondom tehát neked: Te Péter vagy. Erre a sziklára építem Egyházamat és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyország kulcsait. Amit megkötsz a földön, megkötött lesz a mennyben is, és amit föloldasz a földön, a mennyben is föloldott lesz."
Gondolat: Péter apostolnak már eleve az volt a rendeltetése, hogy ő legyen az Egyház vezetője az Úr Jézus halála után. A többi apostol, mivel erről nem tudott, kérdezhették, hogy miért nem ők lettek kiválasztva, miért pont Péter apostol.
Kép: Felülről nézem az embereket a Földön, mint kis csillagocskákat. Amikor eljön az idő, és a lélek is megfelelő érettségi fokot ért el, az Isten által már előre beültetett dolgok a felszínre jönnek. Földi szemmel nézve ugyanezt: semmit nem látunk ebből a dologból, mert a tudatunk be van árnyékolva, nincs megadva nekünk az a látás, ahogyan Isten lát minket valójában, mi csak tapogatódzunk a homályban vagy a sötétben.
Gondolat: Így, tudatlanságunkból kifolyólag sokszor felmerül a kérdés bennünk, hogyhogy a másik lett kiválasztva erre vagy arra a feladatra.
Jézus: Időszerű kérdés ez az engesztelők között: miért pont ő, miért nem én. Aki ilyet kérdez, annál az alázat gyermekcipőben jár. Nem gondol arra, hogy Isten alapvető joga kiválasztani egyeseket a sok közül. Ő tudja, kit mire tud használni. Az így gondolkodó ember lelke károsul, mert megtelik irigységgel, rosszindulattal, és hiteltelennek nevezi az Én választott kicsinyeimet. A büntetése nem marad el.
19.
Az Úr kegyelmeiről volt szó, amit ad az embereknek.
Érzés: Mindenki csak az Úr egy eszköze, nem érdemek szerint kapjuk a kegyelmeket. Mindenki csak úgy tud növekedni lélekben a kegyelmek által, hogy magáévá is teszi azokat, és a szerint él. Az ember a kegyelmeket nem csak magának kapja, mint talentumot, hanem azért, hogy mások javára is váljon. Az Úr úgy osztogatja a kegyelmeket, hogy az adott lélek életkörülményeit is nézi, ki hogyan tudná a legjobban hasznosítani azokat.
Jézus: Drága engesztelőim, most hozzátok szólok. Soha ne büszkélkedjetek azokkal a kegyelmekkel, amit Én adtam, mert ingyen kaptátok, semmi köze az érdemeitekhez. Sőt, a bennetek lévő erények sem a ti érdemeitek. A Szentlélek ültette belétek. Tehát, dicsekedni bűn. A másik, amire szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy nem kell elájulni attól, ha valakiről azt halljátok, hogy tele van nagyobbnál nagyobb karizmákkal. Itt is azt mondom, nem az ő érdeme. Számon fogom kérni kegyelmet kapó gyermekeimtől, hogy elpazarolták-e az ajándékaimat, a talentumokat, vagy okosan hasznosították a mások és a saját lelkük részére. Minden gyermekem más és más ajándékot kap, olyat, ami neki testhez álló.
20.
Érzés: Ha az ember 2-3-szor mond valamit a másiknak, és nem fogadja el, felesleges tovább mondani, és hagyni kell, mert nem fogékony rá
Kép: Egy gömb, melyben csatornák vannak, melyek a felszínről haladnak a gömb közepe felé. A csatornák el vannak tömődve, el vannak záródva. A kívülről jövő hatás nem ér el a gömb közepéig, mert ellenállásba ütközik a tömődések, elzáródások miatt.
Jézus: A gömb egy olyan ember lelke, aki tele van ellenállással a pozitív dolgok, a tanításokkal szemben. Nem tudja befogadni, mert makacsul ragaszkodik megszokott bűneihez, vagy közömbösségéhez, hitetlenségéhez. Az ilyennel szemben nem kell a meggyőzés módszerét alkalmazni, hanem imádkozni kell érte, a tisztánlátásáért.
21.
Arról volt szó, hogy a latin fordításban „consummatum est” a „beteljesedett” szó felemésztődést jelent, amit az Úr Jézus akkor mondott, amikor a keresztfán haldoklott.
Kép: Az ember, mint egy gyertya, mely kicsi vagy nagy lánggal ég. Az életének ideje meg van határozva. Ha nagy lánggal ég, az összes viasz felemésztődik, de ha kis lánggal ég, egy idő után a gyertya kioltódhat, és a viaszból visszamarad.
Jézus: A beteljesedett szó latin változata a „felemésztődik”, csodálatosan ráillik az Én életemre, és halálomra. Valóban, a sok nagy áldozatommal egészen felemésztődtem értetek. Az Én követőimnek is fel kell emésztődni. A képen a gyertya a gyermekemet jelenti, amelyben a viasz az ő élete, a lángja pedig az áldozatai. A szabad akarata irányítja az áldozat nagyságát, és ha sok áldozatot hoz, lemondást, önmegtagadást, gyorsabban felemésztődik, és hamarabb találja magát ölelő karjaimban. Ha viszont idegenkedik az áldozatoktól, kicsi lánggal ég a gyertyája, akkor hosszú, girbe-görbe utakon jut el Hozzám, és Mennyei üdvössége sokkal alacsonyabb fokú lesz.
22.
Hang: Válaszd az életutamat.
Jézus: Azt akarom mondani, hogy kövess Engem kicsi lélek, vállald a szenvedések és áldozatok sokaságát, mert csak így tudlak gazdagon megjutalmazni. De ne csak a jutalomért tedd, hanem elsősorban Irántam érzett hálád és szereteted jeléül.
23.
Hang: A dicséret ajándéka ez benned.
Jézus: Az öröm, a béke, és a nyugalom érzete mind-mind nem más, mint az Én dicséretem a te hűségedért és fáradozásodért.
24.
Hang: Ez nekem kitüntetés.
Jézus: Hogy megválthattam a világot a kínszenvedésemmel és kínhalálommal, ez Nekem kitüntetés Atyámtól.
25.
Hang: Megszűnik benned ez létezni.
Jézus: Ha minden este megvizsgálod alaposan a lelkedet, megszűnnek benned azok a gyengeségeid, amit folyton, újra meg újra meg szoktál gyónni.
26.
Hang: Az újrateremtés korszaka ez benned.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Életedben ez az a korszak, amelyben újjá alkotlak, kifinomítom, csiszolom a lelkedet.
27.
Arról volt szó, hogy kinek mit hogyan kell mondani, hogy ne sértődjön meg.
Kép: Egy nagy fekvő arany hasáb.
Jézus: A kíméletes, gyengéd bánásmód aranyat ér.
28.
Egy imatárssal elhatároztuk, elmondjuk közösen a 4 hagyományos rózsafüzért
Kép: Szűzanya balra fordulva nagyon mosolyog.
Kép: Arany fény.
Jézus: Édesanyám a közös imát nagyra értékeli. Különösen, amikor veszitek a fáradtságot, és az Ő rózsafűzéreit, mind a négyet elmondjátok. Ilyenkor ajkatokról 1-1 arany fény árad fölfelé, egybefonódik, és eljut Édesanyám Szívébe.