2006. május 8., hétfő

2006. -A Szentírás éve - “Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!”" 2006. május 5-6-7.

15. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén Ebben a hónapban: a Szentírásból az Apostolok Cselekedeteit olvassuk és éljük.
Havi mottó: “Boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek!”
Közös imaszándék: az édesapákért és édesanyákért kérjük Szent József és a Szűzanya közbenjárását, azért, hogy példás életet éljenek.
Konkrét feladatunk: élő szüleinket gyakrabban látogassuk meg, segítve őket. Elhunyt szeretteink sírját imádkozva tegyük rendbe.
I. Nagyfalu: visszatekintő - lelkiismeretvizsgálat.
A kötött ima előtt, nyitott szívvel, elmersz-e mindent mondani az Úrnak? A belső tisztaság gyümölcse, az igazi öröm látszik-e rajtad? Hiszed-e, hogy a szenvedés felkészít az Isten kegyelmének a befogadására? Eldöntötted-e véglegesen, hogy csak az Úrhoz akarsz tartozni? Állapotbeli kötelességednek tartod-e az engesztelő ima elvégzését? Tiszta lélekkel, felkészülve várod-e az Úr Jézussal való találkozást? Tűzre való konkoly vagy magtárba való tiszta búza vagy-e? Az Égiek megörvendeztetése a legfontosabb feladatod? Elhiszed-e, igazán boldog csak Istennel lehetsz? Az Égiek tanítását elhiszed-e és tovább adod-e? Meglátszik az életeden, hogy az Úr Jézus és a Szűzanya gyermeke vagy?
Mondogattad-e bűnbánó szívvel: “Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam, szegény bűnösön”?
II. Nagyfalu - jelen
Az Úr Jézus tanítása, 2006. május elsőpéntekén
Az Úr Jézus, az elmúlt napokban a következőket mondta:
“Hamarosan visszatérek hozzátok, a Földre. Azért jövök, hogy megmentselek benneteket, ha ezt megengeditek. Újra megkérdezem, visszajövetelemkor vajon találok-e hitet a Földön? Lesznek-e gyermekeim, akik felkészülve várnak Engem vissza? Azok a gyermekeim hisznek Bennem, akik az Égiek kéréseire hallgatva, felkészültek a Velem való találkozásra. Ők, élő hitük által, az Új Világban, boldog gyermekeim lesznek. Most még világosság van, nagy kegyelmi időben éltek, de ez hamarosan befejeződik. Élő hittel várjatok Reám, mert jövök megmenteni mindazokat, akik bűnbánatban, segítségül hívják az Én Nevemet. Nemcsak Tamás apostolnak mondtam, most neked is mondom: ‘Ne legyél hitetlen, hanem hívő!!!’ ”
B. M. Éva Asszony megjegyzései az üzenethez:
Tudom, hogy többségben azok vannak itt az engesztelő imaprogramon, akik elhiszik, hogy Jézus vissza fog térni a Földre, az utolsó ítélet előtt. Én meg vagyok győződve arról, hogy hamarosan meglátjuk Isten Dicsőségét és vele együtt a Mennyországot. Ez az esemény, az emberiség nagy részét nagy vággyal fogja eltölteni Isten után. Az emberiség még eddig nem élte meg azt a paradicsomi állapotot itt a Földön, amit az Úr Jézus megígért a tisztulás után. Tudnotok kell: az Úr Jézus nem fogja megvárni azt az időt, amíg az ember teljesen elpusztítja a Földet. Az Úr Jézus ismét el fog jönni a Földre, hogy megmentse azokat az embereket, akik hagyják, hogy megmentse őket.
Szűz Mária tanítása, 2006. május elsőszombatján
A Szűzanya, az elmúlt napokban a következőket hozta a tudomásomra:
“Én, a ti égi Édesanyátok, példát adtam nektek a hitben, amikor igent mondtam az Úr Jézus megtestesülésére. Hittem abban, amit Gábor Főangyal mondott nekem, bár nem tudtam felfogni, miként is fog a megtestesülés megtörténni. Nem kételkedtem Isten Angyala előtt. Boldog voltam, mint teremtmény, hogy Isten felhasznált Engem, az Úr Jézus megtestesülésében. Több, Általam kiválasztott helyen, már elmondtam üzeneteimben azt, hogy Szeplőtelen Szívem győzni fog. Szükségem van a ti igenetekre is, amit kimondtok, Isten reátok vonatkozó Akaratára, hogy Isten nagy Terve megvalósulhasson a Földön, minél hamarabb. Ezen, az Általunk kiválasztott helyen, alkalmas eszközeinken keresztül, sok mindent azért fedtünk fel előttetek, hogy megerősödjetek a hitben. Imában és böjtben, türelmesen és felkészülve várjátok azt a boldog időt, aminek hamarosan el kell jönnie. Jelenleg fellendülőben van a világban egy pozitív életszemlélet. Sokat segítettetek ti is Nekem, hogy ez a pozitív folyamat elinduljon az emberek között. Bátran tartsatok ki ezután is Isten reátok vonatkozó Akarata mellett. Élő hitetek és engesztelésetek által a Gonosz egyik pusztító terve nem valósult meg országotokban. Higgyétek el, engeszteléseteknek van értelme, nem hiábavaló! Ezért, mint Édesanyátok, kérlek titeket: maradjatok meg a hitben!!!”
A mennyei Atya tanítása, 2006. május elsővasárnapján
Hálás szívvel köszönöm meg az Égieknek a három szent napot, amelyet a hegyen együtt tölthettünk el. Mi, a mennyei Atya, kicsi gyermekei megpróbáltuk széppé tenni a Szentháromság hegyét. Ezáltal az volt a szándékunk, hogy akik ide eljönnek - látva a rendbe tett hegyet - boldogan imádkozzanak és engeszteljenek, egy szebb és jobb jövőért, a bűnösök megtérésért. Az elmúlt napokban, imában újra megkérdeztem a mi drága Teremtő Istenünket, vajon, mivel tudnánk Őt megörvendeztetni?
A mennyei Atya a következőket mondta:
“Amikor összegyűltök újra és újra, együtt engesztelni ezen az Általam kiválasztott helyen, mindig nagyon megörvendeztettek Engem. Megelégedéssel látom azt is, jó szívvel jösztök ide, segíteni - szegénységetek ellenére - hogy az Én Akaratom szerint, a kis templom felépüljön. A legjobban a hiteteknek örülök, annak, hogy elfogadjátok mindazt, amit itt, kiválasztott eszközeinken keresztül mondunk. Az emberek többsége a világban azért fordult el Tőlem, mert rosszul ismernek Engem. Teremtményeim nagy része Engem hibáztat, minden rosszért, ami velük történik. Sajnos, sokan nem is gondolnak a Gonoszra, aki bűneitek miatt minden rossznak az okozója. Legalább ti, engesztelő gyermekeim, ismerjétek fel az idők jeleit és azt a nagy kegyelmet, amit Én, a ti Teremtőtök készítek mindazoknak, akik hisznek Bennem. Kérlek benneteket, mindig maradjatok meg a hitben. Legyetek és maradjatok ezután is az Én drága gyermekeim, akiknek tudok örülni. Az utolsó időkben, még egyszer lehajlok hozzátok, teremtményeimhez, hogy megtapasztaljátok irántatok való Mindenható Szeretetemet. Akik viszonozzák nagy Szeretetemet, azokat boldoggá teszem és azokkal az örökkévalóságon át fogunk örülni egymásnak. Atyai áldásom kísérje életeteket!”
Tanúságtétel a Szentírás évében
C. Emmának hívnak, 48 éves vagyok. Szilágy megyében, Kémerben születtem. Házasságban élek, két leánygyermekünk van. Jelenleg, még Nagyváradon lakunk.
Az Úr sok megpróbáltatást engedett meg az életemben. Utólag megértettem, azért volt a sok szenvedés, mert nem az Isten hanem a munka volt az első helyen a családunkban.
2002. szeptember 14-én, Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepén voltunk először, férjemmel együtt, Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén. Ezen a napon: az Úr Jézus és a Szűzanya jelenlétének érzése; a közösség szeretete; a Nap forgása; a szerenád, amit a Szűzanyának énekeltünk… mély nyomot hagyott az életemben. Ezután a csodálatos nap után a férjemmel együtt eldöntöttük, hogy elmegyünk Érsemjénbe, az elsőszombatra, amellyel szemben előítéleteink voltak! Feltettem a kérdést, vajon miért engedett meg az Úr ezen a lelki úton, több hónapig tartó betegséget? Megkaptam a választ: minden túlzás, még a munkában is, a Gonosztól van. A betegségemben: megtapasztaltam a közösség szeretetét és az imájának az erejét; közelebb kerültem az Égiekhez; megtanultam szívvel és szívből imádkozni; a szenvedést elfogadni és felajánlani…
Gyógyulásom után, férjemmel együtt elkezdtünk rendszeresen járni a katolikus templomba. Nap mint nap érlelődött bennünk a vágy, hogy elsőáldozók legyünk. Elhatároztam, én nemcsak vallást, hanem életmódot akarok változtatni. 2004. január 3-án voltunk elsőáldozók és ugyan abban az évben bérmálkozók. Attól a pillanattól, amikor válaszoltunk az Úr hívására, a Gonosz léleknek a támadásai is felerősödtek, de a harc által mi is erősebbek lettünk a lelkiéletben. Nem győzök eleget hálálkodni az Égieknek, hogy megváltoztatták az életemet. Nagy lelki felszabadulásban volt részem, amikor bocsánatot kértem az Úr Jézustól, mindazokért az alkalmakért, amelyekben nem hallgattam az Ő hívására.
Az engesztelő közösségben megtanultam: őszintén szeretni a felebarátaimat; rendszeresen böjtölni, imádkozni; értékelni a szentmisét és a szentségeket; legyőzni a Gonosz támadásait; gyermeki lelkülettel Istenre hagyatkozni; családomban az egységet építeni…
Az Égieknek és a lelki közösségnek köszönhetem azt, hogy mostmár jó irányba tart az életem. Családomban a szeretet, a megértés, a lelki béke … uralkodik.
A Szűzanya, aki a Remény Anyja, a legreménytelenebb helyzetben is segített rajtam, ezért nagyon közel kerültem Hozzá.
Én és a családom elhisszük, hogy Nagyfalu: Fatima és Medjugorje folytatása! Ebben a meggyőződésben, férjemmel együtt elhatároztuk, hogy felszámoljuk a nagyváradi lakásunkat, Nagyfaluba költözünk, azért, hogy segítsük a lelki szüleinket a Szentháromság hegyén, a zarándokok fogadásában.
Örök hála van a szívemben az Égiek iránt, azért, hogy beléptek az életembe és ezáltal megmenekülhettem az örök pusztulástól.
Jelmondatom: “Uram, köszönöm, hogy megváltoztattad az életemet! Hálából, Téged dicsőítlek és magasztallak, mindörökké!”
III. Nagyfalu - előretekintés júniusra.
Jézus Irgalmas Szívébe és Mária Szeplőtelen Szívébe, a teljes védelembe fogjuk helyezni minden nap: szeretteinket és minden ügyünket.
Konkrét feladatunk lesz: Szent Antal lelkületével a nyelvünket csak a jóra fogjuk használni. A Szentírásból a római levelet fogjuk olvasni és élni.
(Nagyfaluban az égi tanításokat: Nt. Csilik János és B. Madarász Éva kapják és állítják össze)
Májusi házi feladat:
“PÉLDÁS ÉDESANYÁK ÉS ÉDESAPÁK AKARUNK LENNI SZŰZ MÁRIA ÉS SZENT JÓZSEF SEGÍTSÉGÉT KÉRVE!”