2016. május 2., hétfő

Égi Édesanyánk üzenete 2016. május 2-án Medjugorjéból

Medjugorje, 2016. május 2.


„Drága gyermekek, édesanyai szívem arra vágyik, hogy őszintén megtérjetek, erősek legyetek a hitben, hogy a szeretetet és a békét tudjátok terjeszteni mindazoknak, akik körülvesznek titeket. De drága gyermekeim, ne felejtsétek el azt, hogy mindannyian egyedüli világ vagytok a Mennyei Atya előtt. Ezért, engedjétek meg, hogy a Szentlélek szüntelenül munkálkodjon rajtatok. Legyetek lelkileg tiszta gyermekeim. A lelkiségben van a szépség. Minden, ami lelki élő és nagyon szép. Ne felejtsétek el, hogy az Eucharisztiában, amely a hit szíve, Fiam mindig veletek van. Eljön hozzátok és megtöri veletek a kenyeret, mert gyermekeim, miattatok meghalt, feltámadt és újra eljön. Ezen szavaim már ismertek számotokra, mert az igazság szavai, az igazság pedig nem változik. Csak sok gyermekem elfelejtette ezt. Gyermekeim, szavaim nem régiek és nem is újak, hanem örökkévalóak. Ezért arra hívlak benneteket, gyermekeimet, hogy jól figyeljétek az idők jeleit, gyűjtsétek az összetört kereszteket és legyetek a kinyilatkoztatás apostolai. Köszönöm nektek.”

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK Mária Julianna által adott üzenete


2016. május 1. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim, Szívemnek kedves választottjai! Hamarosan beviszlek titeket Atyám országába, ahol ragyogni fogtok, mint a nap. Nincs annál nagyobb boldogság sem a mennyben, sem a földön, mint aki megteszi Isten akaratát, és ez által készenlétben várja hőn imádott Urát, Aki ezt ígérte: Magammal viszlek benneteket a mennybe, ahol helyet készítettem nektek, és letörlök szemetekről minden könnyet. Mondom nektek: ezek a lelkek, akik így várják készenlétben a Vőlegényt, bemennek Vele a menyegzőre.

Gyermekeim! Figyeljétek az eseményeket! Már teljesülnek a próféciák. Készüljetek! Az idő egyre fogy. Nektek is hamarosan meg kell állni ítélőszékem előtt. Ezt azoknak mondom, akik bűnben élnek. Mert ti, kedves gyermekeim, akik életszentségben éltek, nincs mitől félnetek. Ti már megtisztultatok a bűnbánat szentségében, amikor feloldozást nyertetek. Nektek csak vigyázni kell, hogy el ne essetek. Mert a földi lét egy állandó harc a sátánnal, aki különösen a szenteket és az imádkozó embereket kísérti. Ha nem is tudja bűnbe rántani, akkor kavar, hogy ne legyen nyugtotok. Ilyenkor gyermekeim, azonnal mondjátok el a Szent Mihály, és a Most segíts meg Mária imákat! Kérjétek a Szentlelket, hogy adja meg nektek a tisztánlátás kegyelmét! Világosítsa meg elméteket, hogy a sátánnal folytatott minden harcból győztesen kerüljetek ki.

Gyermekeim! Ez a ti kincsetek: győzelem az ördög felett. Ezt hozzátok magatokkal, és jutalmatok örök lesz a mennyben. Ne gyűjtögessetek a földön! Erre ne pazaroljátok az időt! Gyűjtsetek kincseket a mennybe, ami örökké a tiétek marad. Állhatatosságotokat és életszentségeteket nem tudja elvenni senki. Még ha meg is rágalmaznak benneteket Miattam, ne törődjetek vele! Aki ilyet tesz, az saját magára vonja le Isten igazságos haragját. Én megfizetek mindenkinek tettei szerint. Ti maradjatok hűségesek Hozzám minden helyzetben, mindhalálig! Valljatok meg Engem üldözőitek előtt! Ha így tesztek, nincs mitől félnetek, mert beviszlek titeket Atyám országába.

Gyermekeim! Az idő rövid. Az életetek elszáll, mint a gondolat. Tartsatok ki mellettem mindhalálig! Legyetek állhatatosak! Akkor elnyeritek a jó halál kegyelmét, aminek az örök boldog élet a jutalma. Jaj, azoknak, akik semmibe veszik szavaimat! Bűnt bűnre halmoznak. Félve, rettegnek a haláltól, mert érzik, hogy ez számukra az örök büntetés lesz. Határolódjatok el tőlük! De imádkozzatok értük, hogy térjenek meg, és ők is üdvözüljenek. Imáitokra még sok lelket adok. Tartsatok ki a bűnösökért mondott könyörgésekben, és az áldozatok felajánlásában akkor is, ha látszólag eredménytelen lenne! Én a lelkek mélyén működöm. Sok lélek a halála pillanatában tér meg Hozzám, fogad el Üdvözítő Istenének. Bízzatok Bennem! Az ilyen imát mindig meghallgatom. Erre áldalak meg benneteket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Ima a Szentlélek által: „Imádlak, szeretlek fönséges Jézusom, Aki leszálltál közénk Atyád boldogságából, ebbe a siralomvölgybe, ahol üldözés, ellenségeskedés és hatalomféltés várt Rád. „Keresztre Vele!” És Te éppen ezért az óráért jöttél. A Getszemáné kertben Vérrel verítékeztél, halálfélelemben remegtél, és így imádkoztál: „Abba! Atya! Neked minden lehetséges. Ha lehet, múljék el Tőlem ez a kehely, anélkül, hogy kiinnám! De ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd!”
Gonosz pribékek gúnyoltak, kínoztak. Drága Szent Tested csupa Seb és Vér volt. Te mindezt szótlanul tűrted, közben magadban felajánlottad az Atyának a bűnösök megmentéséért. Nincs szenvedés, amin Te át nem mentél. Nincs bűn, amit Te meg nem bocsátanál. Csak aki megátalkodott, aki ragaszkodik bűnéhez, nem bánja meg, nem kér bocsánatot. Az ilyen ember az ördögök martaléka lesz. A tűz emészti, és a férgek rágják örökkön örökké. Az ilyenért fölösleges volt keresztáldozatod, mert hiábavalóvá tette magában kegyelmedet.

Drága Szent Uram! Te vérkönnyeket sírsz minden elkárhozott lélekért. Te minden kegyelmet megadsz neki, de tiszteletben tartod szabad akaratát. Akarata ellenére senki sem üdvözül. Milyen tragikus. Ti bűnösök! Halljátok meg az Üdvözítő Isten-Ember szavát, amit a keresztről kiált felétek: „Szomjazom!” A ti lelketekre szomjazik. Bánjátok meg bűneiteket! Tisztuljatok meg a bűnbocsánat szentségében! Ne legyetek süketek Krisztus szeretetteljes szavára! Ő azért jött, hogy üdvözítsen, hogy megmentsen. „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” Drága Szent Jézusom! Add a mi ajkunkra is ezeket a szavakat, amikor ellenségeinkre joggal haragszunk! Teérted, a Te értünk kiontott drága Szent Véredért tudjunk, és akarjunk megbocsátani egymásnak, mert Te ezt mondtad:
„bocsásd meg a vétkeinket, amint mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek.” (Máté 6, 12.) „Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei Atyátok is megbocsát nektek. De ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket.” (Mt 6, 14-15.)

Drága Üdvözítő Jézusunk! Gyújtsd lángra szívünket! Töltsd meg a Te szereteteddel! Adj nekünk megbocsátó szívet! Olyat, amilyenben Neked kedved telik. Cseréld ki a mi kő szívünket a Tiédre, amely annyira szeretett, hogy vállalta értünk a kínszenvedést, a csúfos kereszthalált, csakhogy senki el ne vesszen, hanem örökké éljen.

Jézusom! Taníts meg minket elengedni a sérelmeket, a magunk igazát! Helyette fogadjunk el Téged, Aki Magad vagy az út, az igazság és az élet. Te légy számunkra az egyetlen igazság, Aki annyira szerettél, hogy Áldozattá lettél értünk! Ha még ezek után is van valaki, aki elfordul Tőled, és nem követ Téged, az csak magára vethet. Te mindent megtettél.

Szeretlek Uram, teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből és minden erőmből! Csak neked akarok élni, és engedelmeskedni mindig! Csak a Tiéd akarok lenni! Köszönöm, hogy megmentettél, hogy vonzol, hogy elfogadsz. Dicsőség és hála legyen neked mindörökké! Ámen”

2016. május 1.
Itthon a kegyelem órájában az irgalmasság rózsafüzérét imádkoztuk. Az Úr Jézus: „Ezzel az imával megmentitek a világot. Mindent megadok erre az imára, ami az üdvösségetekre válik. Lelketek szomját eloltom, Önmagamat adom nektek táplálékul, és társatokká szegődök földi zarándokutatokon. Megvilágítom utatokat és elméteket ebben a sötét siralomvölgyben, amely Isten nélkül tele van rémekkel, veszélyekkel és a kárhozatra visz. Csak Velem, Megváltótokkal vagytok mindig biztonságban.  Mondjatok ellene mindig minden bűnnek, minden kísértésnek, tegyétek a jót, ragadjatok meg minden lehetőséget, hogy jócselekedetekkel gazdagodjatok, amíg az érdemszerzés rövid ideje tart. Az élet rövid. Itt és most kell bő termést hoznotok, mert ezeket a kincseket tudjátok csak az örök életre vinni. Az örök hazában olyan mértékben azonosultok Velem, amilyen fokon gyakoroltátok a hősies szeretet, akár a lelki-testi vértanúság bizonyítását, és amennyi szeretet adtatok önzetlenül és tisztán hittestvéreiteknek, mert a ti családotok elsősorban ők, akikkel Én ajándékoztalak meg titeket, hogy egy közösséget alkossatok Énbennem és Énvelem. Együtt és egy szívvel imádjatok Engem, mert ti egyek vagytok Általam a szent Eucharisztia vételében, és ezért ti egy családot alkottok.

Kicsinyeim! Ti azért is vagytok egymásnak testvérei, mert az Én Vérem tündököl rajtatok. Az Én megváltói Vérem szabadított ki titeket a megkötözöttségből, bűneitek láncából. Az Én Vérem tündököl homlokotokon, Atyám Engem lát rajtatok, és ezért fogad el titeket gyermekeinek! Minden Általam és Értem történik veletek. Atyám minden jót Értem ajándékoz nektek. Az Én közbenjárásom Őnála értetek a ti legnagyobb kincsetek. Ezért, gyermekeim, tartsátok nagy becsben a Szentmisét, amikor a szívetekbe térek, lángoló, izzó szeretettel készítsétek a lelketeket a bűnbánatban, és ha szükséges, a Szentgyónásban. Mert a legnagyobb Kincset, Magát az Istent fogadjátok be lelketek hajlékába.

Gyermekeim, imádkozzatok szent papokért, mert egy szent pap egy egész várost szentté tud tenni. Egyházamnak és a világnak szent papokra van a legnagyobb szüksége. Egy papnak a legfontosabb az érte mondott ima. Ezt nem pótolja semmi, és ha kell, az áldozat, az önmegtagadás és a szenvedések felajánlása az Én kínszenvedéseim örök érdemeivel egyesítve.

Gyermekeim, újra mondom, imádkozzatok papjaimért, mert ellenfelem százszor jobban kísérti őket, mint egy civilt. Még mielőtt rossz cselekedeteik miatt szidnátok őket, gondoljatok erre, hogy ellenfelem számára ők a nagy halak, akiket le akar rántani, mert tudja, hogy mint a vezér a csatában, ha elesik, egy egész hadsereget ránt magával. Ezért azt mondom nektek, ha látjátok a hibáikat, a bűneiket, imádkozzatok értük! Minden ima, amit papjaimért mondotok az Én sajgó, vérző Sebeim bekötözése, az Én véres Könnyeim letörlése. Papjaimban bízom meg a legjobban, amikor kiszolgáltatom Magam nekik a tanításban, a Szentmisében, az Átváltoztatásban, és az áldoztatásban. Ezért ők állnak Hozzám a legközelebb, mert annyira megbíztam bennük, amikor erre a szent hivatásra meghívtam őket. Bár előre láttam és tudtam, hogy melyik lesz szent és melyik fog elárulni, de szükségem van az aratókra, ezért kellenek a munkások, akik learatják a termést, akik begyűjtik csűrjeikbe a búzát, és akik kiirtják a pelyvát a bűnbánat szentségében, hogy megmentsék a lelkeket az örök kárhozattól. Papjaim adnak számot a legtöbbről, mert ők kapták a legtöbb talentumot. Ti, akik közel álltok hozzájuk és munkatársaik vagytok, emeljétek föl őket az életszentségre úgy, hogy megadjátok a nekik kijáró tiszteletet, és csak szent dolgokról beszélgettek velük. Ezzel hozzásegítitek őket, hogy szentté váljanak. Minden hívem, aki ezt teszi, nagy jutalomban részesül országomban, mert ez a lélekmentés leghatékonyabb eszköze, ha egy szent papot imádkozik ki valaki az Egyház és a hívek részére.

Fogadjátok Szívből jövő megerősítő, szeretetteljes áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: 1Kor 7, 29: „Az idő rövid.” 1Kor 2, 13: „a Lélek tanít…”
Mk 8, 6: (Jézus) megparancsolta…”

2016. május 1., vasárnap

Nmt. és Ft. atyák!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Küldöm Önöknek a Máriás Papi Mozgalom 2016-os Újévi Körlevelét, amelyet megkaptam Sóti János SJ atya, a magyar nyelvterületi felelősünktől, aki a mi – területi, körzeti felelősök – tevékenységünk koordinátora. Birman J. Atya már előrehaladott kora és betegsége miatt „nyugállományba” vonult. Tehát nekünk Erdélyben egy ideje nincs „aktív” papunk, akinek szívügye lenne a Máriás Papi Mozgalom lelkiség, kénytelenek vagyunk tudomásul venni, „nincs emberünk”. Helyi, körzeti tevékenységünkről időnként tájékoztatjuk még Birmán atyát, de a legkonkrétabban az évenkénti lelkigyakorlatunk alkalmával,  Sóti atya a támaszunk, bővebben Leányfalun a Szent Gellért  lelkigyakorlatos házban szoktunk részletesebben egyeztetni, az utóbbi években júniusban. Idén június 6-9, hétfő du-tól csütörtökön a közös ebéddel ér véget majd a lelkigyakorlat.
A Körlevél tartalmát úgy vélem nem szükséges részleteznem, beleértve a MPM-MM karizmájával, küldetésével kapcsolatos Kék könyvünk A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz üzeneteinek tartalmát sem - mivel majdnem minden papnak megvan a könyvtárában – amelyre utalások vannak a Körlevélben, összevetve feltárul a Körlevél tartalmának, az idők jeleinek, eseményeinek lényege, nem kell, nincs mitől és miért megijedni, „minden fel lett fedve” – idejében, 1997. 12. 31.
Mint a Szűzanya meghívottjai, választottjai, csak eleget akarunk tenni – mint szerény, egyszerű eszközei – annak a Tervének, ti. Szeplőtelen Szent Szíve Diadalának érdekében, lélek-mentési tervében, hogy minél több gyermekéhez – akiket az a veszély fenyeget, hogy eltévesztik a célt, a Mennyországot mert lesodródnak a keskeny ösvényről a modern világ csábító hatására, zűrzavarában, amely az Úr Jézus második, dicsőséges eljövetelét előzi meg. Tehát eljutatjuk kérését, óhaját, felhívását, hogy minél többen ajánljuk fel önmagunkat Szeplőtelen Szent Szívének, fenntartások nélkül, teljesen bízzuk magunkat Őreá a végső időkben, ahogyan kérte a Fatimai látnok, Lúcia nővéren keresztül.
Több alkalommal kértem leányomat, Lúcia nővért, hogy teljesítse küldetését, amit rábíztam! Ezekben az években kitartóan kértem Papi Mozgalmamra bízott üzeneteimben. Ma újra kérek mindenkit a Szeplőtelen Szívemnek tett felajánlásra! Papjaim, égi Édesanyátok a Ti segítségetekkel akarja meggyógyítani Egyházát! Ezt hamarosan megteszem, ha engeditek, hogy általatok cselekedjem, ha engedelmesen és egyszerűen irgalmas anyai gondoskodásomra bízzátok magatokat. Ezért kérek ma is mindenkit bánatos esedezéssel, ajánljátok magatokat Szeplőtelen Szívemnek!” (1984. 03. 25.)
Vagyis szaporítsuk a Cönákulumokat a papok, hívek és a családok körében! Ennek részleteire, hogyan, miért és mikéntjeire az un. Cönákulumokban valamint a Kék könyv üzenetei tartalmának olvasása, átelmélkedése által válik fokozatosan valósággá, életté, azok számára akik ezt felismerik és elfogadják, szabadon, önként, sőt örömmel tesznek eleget égi Édesanyánk évtizedek óta elhangzott, számtalanszor megismételt óhajának.
A mi „házi feladatunk” amelyet Újévi Körlevelünk által kaptunk csupán az, hogy „bekopogjunk” elsősorban olyan plébániákra amelyek környékünkön találhatóak a modern távközlési eszközök, telefon, e-mail, esetleg levél által. Tájékoztatjuk Önöket, Gobbi atya halálával Mozgalmunk nem szűnt meg, sőt még ezután következik a nyilvános küldetésünk, tehát napjaink „végső idejében” órájában is még érvényben van a Meghívás, a bér ugyan annyi mint akik egész nap „munkálkodnak az Úr szőlőjében”. Már 42 éve, 1973 óta, igaz, egyre kevesebben vannak papok és hívek egyaránt, mi, akik utóbb, az évezred végén csatlakoztunk, átvettük a „stafétát”, de még van amely „gazdára” vár, lelkiségünk - házunk tájára is érvényes „az aratnivaló sok, de a munkás kevés”. Annál több a kontár haszonleső, törtető karrierista „béres” minden téren  – sajnos.
Miért botránkoznak meg tehát, ha ma MÁRIA, AZ EGYHÁZ ANYJA, erőteljesen lép közbe, hogy kis nyáját kialakítsa, amely hű marad majd Krisztushoz és az Egyházhoz?  Az én kívánságom az, hogy aki e könyvet kezébe veszi, kapjon segítséget, hogy e hűséges kis nyáj tagja lehessen, amelyet a Szűzanya Szeplőtelen Szíve biztos menedékében nevel és őriz mindennap”. (A huszonegyedik olasz kiadás jegyzetének magyar fordításának – 2. kiadás 1996, 11 old. - utolsó bekezdése – Don Gobbi lelkivezetőjének megfogalmazása ).
Ezzel összhangban utalok Gr. Szt. Lajos – A tökéletes Mária tisztelet – című könyvének az utolsó idők Apostolainak kiképzésével kapcsolatos részeinek máma beteljesülő tényeire. „Lévi fiai” ébredjenek, miért porosodik a Kék könyv az Önök polcain? Egy kevés idő, és riadót fújnak, kezdődik a döntő, utolsó ütközet a „Napban öltözött Asszony” és a „Kígyó” között. Ki az, aki az idők jeleit, tényeit, eseményei félremagyarázza? Aki a magán kinyilatkoztatásokat semmibe veszi, elutasítja, az a mindenkori prófétákat és a próféciákat is félreismeri, tehát tévesen értelmezi,  könnyűszerrel semmibe veszi, a következménye „tragédia”, minden szinten.  Az volt majdnem kétezer évvel ezelőtt a zsidók számára, nem ismerték fel a Messiásuk érkezésének idejét, emiatt a személyét is félreismerték, megfeszítették, és azóta is tévhitben éltek napjainkig. Vajon korunkban a „kereszténység” pontosabban fogalmazva a Katolikus Egyházunk mint az igaz hit letéteményese, őrizője felismeri „hivatalosan” a második dicsőséges eljövetel idejét, eseményeit, kulcsszereplőit: Vörös Sárkény, tengeri vadállat, szárazföldi vadállat, (Jel 12, 13 fejezetei) kulcsfiguráit a Hamis prófétát és az Antikrisztust? Csak a Szentírás alapján nem valószínű, szükséges a „próféták” működése, tevékenysége is, csak sajnos máma megalkotva a „magán kinyilatkoztatások” szlogenjét, éppen a lényeg ködösítésére, nagyon közel vagyunk egy olyan állapothoz, körülményekhez, hogy sokan a Hamis Prófétát élő szentként  követhetik, és akkor az Antikrisztust majd fellépésekor összetévesztik az igazi Krisztussal. Ne feledjük, az ember-ember maradt. A mai nemzedéknek sincs mentsége! „Van Mózesünk és vannak prófétáink. Azokra hallgassunk!” vö. Lk 16. 29b. (Az csak hab a tortán, hogy vannak olyan katolikus teológusok, bíborosok, püspökök, papok, és akkor csoda-e, ha hívek is akik azt vallják, nincs pokol, Isten végtelenül irgalmas, és elfeledkeznek arról, hogy Igazságos  is!)
Ami a „kényes kérdést, témát” illeti, akár elfogadjuk, akár hadakozunk ellene, a második, dicsőséges eljövetel nemzedéke vagyunk, az események a szemünk előtt teljesednek be, elkezdődtek. Mi, laikusok és egyes „papjaink” mindkét pápáért imádkozunk, a hivatalosan „aktív” Ferencért és a „nyugalmazott emeritus” XVI: Benedekért. A személyes, benső meggyőződés, bizonyosság - még egy kis ideig - mindenki „magánügye”.  A Júdások (egyházi szabadkőművesek) szándéka, árulása előbb, utóbb nyilvánvalóvá válik az Egyházban. A Hamis próféta és az Antikrisztus személye is, de csak az igaz hívők számára, vagyis a kisded nyájnak van szeme, amely lát, és füle, amely hall, ezt ne feledjük. Mozgalmunk második kötelezettsége: egységben maradni a Szentatyával és a hozzá hűséges hierarhiával, vagyis a hiteles évezredes katolikus tanítással összhangban levőkkel kitűnik a Körlevél tartalmából. Mi tudunk az egyházi szabadkőművesek belső tevékenységéről, céljaikról elsősorban a Kék könyv üzeneteinek alapján, pontos évmegjelöléssel, 1998-tól beléptünk az Ők idejükben, céljuk Hamis Krisztus és Hamis ökumenikus Egyház létrehozása.  A névleges papírforma, folklór kereszténység tömegei sajnos lelkileg nagyon betegek, csak nincsenek tudatában lelki állapotuk valóságának. Elsősorban erre utalt az Úr Jézus kérdésével: hogy „amikor az Emberfia visszatér talál-e hitet a Földön?
A Cönákulum tulajdonképpen egy imatalálkozó amely  így történik:
Keresztvetés, utána a Szentlélek segítségül hívása 3x ismételve, majd elvégezünk egy rózsafüzér koszorút – Ö, F, V, D, tehát négy találkozó alatt a teljes Rf. Koszorút. Majd imádkozunk a Szt Atyákért, M, Ü, D-et, a Mozgalmunk vezetőiért, tagjaiért M, Ü, D-et szintén, utána felolvasunk egy üzenetet a Kék könyvből, röviden átelmélkedjük, megbeszéljük, befejezésként elvégezzük a Felajánló imánkat, papjaink az övékét, mi a miénket. Van egy rendkívüli, bensőséges ígéret-ajándékunk, a Szűzanya lelki jelenléte a Cönákulumon, amire emlékeztet minket egy „Fatimai kegyszobor” amelyet a körzeti, kerületi Felelős visz magával az imatalálkozóra. A mi kegyszobrunkat is a magyar nemzeti Felelősünk Sóti János SJ atya áldotta meg. Ahol már van ilyen kegyszobor, az annak előjele, hogy a Szűzanya már az ajtóban áll, felkínálja Szeplőtelen Szívének menedékét,  csak a felismerésre, bebocsátásra és elfogadásra vár. Hozzánk – családomnak - meglepetésünkre Portugáliából érkezett egy ilyen kegyszobor válaszként az imára: „Szűz szülője Istennek engedd, hogy Tiéd legyek…” Ezt utóbb értettük meg, valamint azt is, hogy az csak a „kezdet volt”, a „felvételi sikerült”.
Mi a szombatjainkat bocsátottuk a Szűzanya rendelkezésére, a többi a szervezésen, összehangoláson és az  Önök válaszától, valamint az érdeklődők „igényétől” függ. Égi Édesanyánk nem „pretenciós” a tömeges jelenlétre, megelégszik ha csak két-három személy válaszol meghívására, még ha csak kíváncsiságból jön valaki el a Cönákulumra, nem sértődik meg, sőt örül, hogy legalább egyszer ott volt az ima-találkozón.   Tehát minket sem ér meglepetésként, ha csak kevesen lesznek a Cönákulumon.
Imatalálkozó Cönákulumban  Szűzanyánkkal a Máriás Papi Mozgalom – Máriás Mozgalom lelkiség szervezésében, Szűzanyánk Szeplőtelen Szent Szíve Diadalának mielőbbi megvalósulásáért!  Helyiség, ha lehetséges a templomban, hittan teremben, plébánián. Dátum és idő feltüntetve.
Kapcsolat  e-mail címen: zakariasimre@yahoo.com, vezetékes tel: 0267 358 450, vagy mobilon: 0755 029753. Amennyiben a szöveges tájékoztatást  kevésnek ítélik, tessék jelezni, mellékelhető a Kék könyv fedőlap aktualizált változata, Laurent Larroque SJ atya képe, ez megoldható.
Sajnos az utóbbi három év eseményei és egyes üzenetek utalásai, vélt vagy valós összefüggései miatt a magán kinyilatkoztatásokat, üzeneteket sokan félresöpörték, beleértve a Kék könyv üzeneteit is, mellőzik, személyes döntése kinek-kinek, de felelőssége is. Ez egy szélsőséges, tehát veszélyes álláspont, ennek bizonyos fokú korrigálására idézek a: JELENÉSEK, ÜZENETEK ÉS A JÖVŐ című könyvből:
1. AJÁNLÁS „Szívesen ajánlom a Paptestvéreknek és a Híveknek Antalóczi Lajos Jelenések, üzenetek és a jövő című könyvének újabb kiadását. Egyrészt azért, mert világossá és közérthetővé teszi, hogy miként kell vélekednie egy katolikus hívőnek az Egyház által elismert jelenésekről, és azokról, amelyeknek természetfeletti voltáról Egyházunk még nem nyilatkozott! De sokkal inkább ajánlom azért, mert az új évezred küszöbén nagyon fontos  az Egyház életében a Mária-jelenések által küldött égi üzenet, amely teljesen megegyezik a Szentírás tanításával: „Térjetek meg és higgyetek az üdvösség jó hírében” (Mk 1,15). „Isten mint szerető Atya nem nézheti a bűn elhatalmasodását, az embernek vesztébe rohanását. Ezért küldi az utóbbi százhetven évben újra és újra Fiának Édesanyját, Máriát a világba, világossá téve, hogy „ha meg nem tértek, éppen úgy elvesztek mindnyájan” (Lk 13, 3). „Hát lehet egy édesanyára nem hallgatni, lehet egy édesanya intő szavát  nem komolyan venni...? Tulajdonképpen minden Mária-jelenésnek ez a lényege, isteni üzenete: imádság, engesztelés, megtérés, visszatérés az „atyai házba”. Szatmárnémeti, 2000. február 28. +Reizer Pál  megyéspüspök.
2. AJÁNLÁS„A magán-kinyilatkoztatások, az utóbbi csaknem kettőszáz évben egyre gyakrabban és egyre szélesebb körben gyakorolnak hatást a hívő emberekre és az evangelizációs munkára. Kétségtelen, hogy az Isten bármely korban megszólíthatja az embert. Az Egyház által elfogadott magán-kinyilatkoztatások is ezt tanúsítják. Ezen események üzenetei pedig igen komoly evangelizációs jelentőséggel rendelkeznek. Az Egyháznak nem szabad engedni, hogy az Isten szent dolgai, az Egyház által kivizsgált és pozitívan megítélt magán-kinyilatkoztatások üzenetei a hamis dolgokkal keveredjenek. Mindenképpen szükség van világos útmutatásra, tájékoztatásra. Nem engedhetjük, hogy a búza közé vetett konkoly elnyomja a nemes vetés hajtásait. Ezért ajánlom szívesen Antalóczi Lajos Jelenések, üzenetek és a jövő című kiadványát az Olvasók figyelmébe. A szerző arra vállalkozott, hogy eligazítást adjon azokról a magán kinyilatkoztatásokról, amelyek külföldön és Magyarországon is közismertté váltak. A szerző elővigyázatosan, de mégis merészen kezeli a témát. A kiadvány tárgyilagos összefoglalót, szintézist kíván adni az 1830. utáni jelentősebb magán kinyilatkoztatásokról. A szerző jól oldja meg ezt a feladatot, sőt azt is el kell mondani, hogy ez a vállalkozás új Magyarországon és figyelemre méltó a kezdeményezés. Szívesen ajánlom tanulmányozásra Paptestvéreknek és Híveknek azért is, mert építi a lelket, tájékoztat, és segít eloszlatni a kérdéssel kapcsolatban bármely elfogultságot.” Eger. 2000. március 15.én +dr. Katona István egri s. Püspök. (sajnos az Erdély-i Selymes atya hasonló próbálkozását - Kitekintés a jelenések világára - szaktekintélyét sikerült megkérdőjelezni, lesöpörni, egyelőre, „egyházi szabadkőműves manőverrel”, de az idő és tények majd kimondják a végső és helyes ítéletet, először, majd az Úr véglegesen,  ez biztos. Személyes vélemény!)
ELŐSZÓ  „...akinek Szűz Mária nem édesanyja, annak Isten nem is atyja!” (Grignion Szt. Lajos-Mária)
„A Jelenések, üzenetek és a jövő című kiadványunk hosszú utat járt be. Azokat a Mária-jelenéseket mutattuk be, amelyek az egész világot megszólítják, ... s evangelizációs jelentőségük igen komoly. Szándékunkban volt lezárni a jelenések további tárgyalását. (..de..) Tekintettel a jelenések időszerűségére, az üzenetek iránti fogékonyságra, a vonatkozó irodalom gazdagodására, arra kényszerültünk, hogy kiadásonként bővítsük a könyv tartalmát, és így adjuk Olvasóink kezébe a Jelenéseket. Ez történt most is, a hetedik! Kiadás alkalmával, sőt kiadványunkat teljesen átszerkesztettük. A lényeges mondanivaló természetesen nem változott, de az újabb fejlemények közre adásával ez alkalommal is teljesebbé kívántuk tenni munkánkat. A visszajelzések és egyéb jelek arra utalnak, hogy a magán kinyilatkoztatások iránti érdeklődés valós jelenség a hívek körében. Ezzel számolni kell, s megfelelő választ, tájékoztatást kell adni. A dolgok agyonhallgatása, tiltása, lejáratása nem csupán Isten tervének megvalósulását akadályozza, de segíti ebben a kérdésben a hamis dolgok szabad elburjánzását, ez pedig szektásodási folyamatot indíthat el. Az új evangelizáció eredményessége nagyban függ  az üzenetek megvalósulásától, de különösen az Isteni Irgalmasság elfogadásától.” (és ennek a pontos és egyértelmű megvilágításáért kifejtem, a Nagyfigyelmeztetés eseményéről van szó, ezért támad teljes gőzzel, gázzal az egyházi szabadkőművesség mindent, és mindenkit aki ezzel kapcsolatosan mer nyilatkozni, állást foglalni! Sz v. ).
Ma már bizonyosan állítható, hogy az üzenetek igen nagy evangelizációs lehetőséget adnak a kezünkbe, sőt időszerű lelkipásztori programot nyújtanak. Ennek alapján joggal állítható, hogy a magán kinyilatkoztatások megkerülése, (lejáratása!), a pasztorációs munka hátráltatását jelenti.
Szolgálja tehát ez a rövid írás továbbra is Isten dicsőségét, a lelkek örök boldogságát, szolgálja az evangelizáció művét! Ezért íródott, s ezért bocsátjuk ismét útjára.” Eger, 2000. március 25.én A Szerző!
BEVEZETÉS
„A magán kinyilatkoztatások fontos eseményei az üdvösség történetének és részei az evangelizációnak. Az egyes üzenetek súlyos tartalma, a történeti távlatban is megvalósuló jövendölések egyre világosabbá teszik: a magán kinyilatkoztatás Isten ajándéka, amely komoly lehetőség az Egyház evangelizációs munkájában. Évente több mint ötvenmillión zarándokolnak el a világ kegyhelyeire, ezért a „háztetőkről” kell hirdetni az üzeneteket, hogy a „Föld végső határáig” megismerjék az emberek! Úgy tűnik, újra és újra beszélni kell erről a témáról három megfontolásból is.
1.A magán kinyilatkoztatások üzenetei természetfeletti forrásból fakadó lelkipásztori programként értelmezhetők. A magán kinyilatkoztatás valamennyi epizódja ugyanis összefüggésbe hozható azzal a korral, amelyikbe lejátszódik, vagy amelyikre utal! Egy-egy eseményt, üzenetet az adott történelmi viszonyok segítenek teljesebben megérteni. Nemegyszer utólagosan látjuk be, hogy a magán kinyilatkoztatások történései nagyon is időszerűek, mert az adott kor aktuális problémáira, veszélyeire már előzetesen figyelmeztetnek, ... kívánnak segítséget nyújtani!
2.A magán kinyilatkoztatások  témában kevesen vállalják a kockázatot. A magán kinyilatkoztatás kérdése ugyanis tekintélyféltés vagy kellő ismeretek hiánya miatt sokak által még mindig lekicsinyelt, mellőzött téma, s aki mégis vállalkozik tárgyalására, biztosan nem számíthat egységes támogatásra,” (elfogadásra, ez „tuti”), „Ugyanakkor gyakran találkozhatunk tájékozatlanságból fakadó ellenszenvvel is. Istennek ezen megszólításait nem kicsinyelheti le, nem hagyhatja figyelmen kívül, nem kezelheti ellenszenvesen egyetlen jó szándékú ember sem.
3.A magán-kinyilatkoztatás kérdésében sok a dilettantizmus, a túlfűtött rajongás, s igen elburjánzott a hamis irodalom. Többen Jézus Anyjától féltik Jézus dicsőségét, s az Egyház Anyjától az Egyház jövőjét”. (nem vették és veszik észre az igazi és nagyon veszélyes belső ellenséget, a „Sátán füstjét”, az egyházi szabadkőművességet, de most már tetteik, megnyilatkozásaik által lelepleződnek, erre is világos utalás van a Kék könyvünkben kezdve az 5. üzenettel: „Ha itt az idő, a Mozgalom kilép rejtettségéből! Nyíltan szembeszáll az ördög seregével, amelyet örök Ellenfelem a PAPOKBÓL alakít!” 1973. 07. 16.)
„Kiadványunk arra vállalkozik, hogy nyitottan, tárgyilagosan próbálja elkülöníteni az igaz, a problémást és a hamis dolgokat a magán kinyilatkoztatás ügyében, s ezzel egyrészt informáljon, másrészt tájékozódni segítsen. A magán kinyilatkoztatások között a Mária-jelenések meghatározó szerepet játszanak.
A magán kinyilatkoztatások egyes eseményeit – bár mindegyik saját történettel rendelkezik, s ezek önálló vizsgálata és leírása feltétlenül kívánatos – egymással való összefüggésükben szabad értelmezni, mert kiegészítik, erősítik egymást, együtt képeznek teljes egészet, szintézist alkotnak. Éppen úgy, mint a Szentírás esetében!
Nem titkolt szándékunk: a kegyelem eszközei kívánunk lenni, amikor Olvasóinknak röviden bemutatjuk az egyes jelenések történetét, átadjuk az üzeneteket, s rámutatunk azok összefüggéseire és üdvtörténeti fontosságára. Vezérlő elvünk minden esetben az Egyház iránti engedelmesség, a teológiai tanításhoz való hűség és az objektív tájékoztatás”
MÁRIA PAPI MOZGALMA
„Megjegyzés: Don Gobbi Naplójának első magyar nyelvű kiadása Amerikában jelent meg! A nyolcadik olasz kiadást fordították magyarra! Magyarországon 1991-ben látott napvilágot, s a fordítás alapja a 16. olasz kiadás volt. CIME: SZŰZANYÁNK SZÓL SZERETETT PAPJAIHOZ! Terjedelme 758 oldal. Ez a kiadás tartalmazza a Szent Szűz által Don Gobbinak adott üzeneteket 1973. 07. 07-től1989. 12.31-ig. 1992-ben megjelent a folytatása, a759 oldaltól a 852. oldalig, az 1990. és az 1991. évi üzenetek. A második kiadásra 1996-ban került sor, a pótfüzetre pedig 1998-ban. Ez a kiadás már a huszonegyedik olasz kiadás fordítása, amely egyúttal lezárja a nyilvános üzenetek 25 éves sorozatát. A második kiadás ÚJ CIME: A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz!” (idézetek vége).

Személyes kiegészítésemmel folytatom. A harmadik magyarországi kiadás tehát a második kiadás hasonmása,  azzal a különbséggel, hogy  igyekeztek majdnem két egyforma kötetben megjelentetni, de az oldalszámozást megtartották, ami hatalmas munka eredménye árán sikerült. De történt egy hatalmas ördögi taktikai „húzás”, lényeg-ködösítés, magas szintű Vatikáni egyházi szabadkőműves beavatkozás eredményeként, ’92 és ’95 között, aminek folytán az „eredeti címet” két szó kicserélésével – aláhúztam - és a többi felcserélésével megváltoztatták, és ezzel az egész CIM jelentése elhalványodott, a második elvárásuk nem teljesült, azt akarták kikényszeríteni az engedelmesség nevében, hogy Gobbi atya ismerje el a Napló  személyes ihlett gyümölcse, és ne használja a „belső szó” kifejezést. Ezt bővebben  kifejtettem a MM fiókunkban, az eseménynek egy szem és fültanújának kifejtésére támaszkodva, valamint ugyanott található Gobbi atya 1996.06. 24-én elhangzott  beszéde, melynek fő témája: Krisztus dicsőséges eljöveteléről szólt. Remélem egy laikustól ennyi elégséges érv annak alátámasztására hogy: Szűzanyánk szól szeretett papjaihoz még MA is! Mert a holnap egyre bizonytalanabb! Előbb-utóbb megtörténik a „magas szintű” színvallás és azt követik az üldözések. A Fatimai 3. titok beteljesedik pontról-pontra, Szentatyánkat megölik és a hűségesek közül is sokakat, ezzel családom tagjai is tisztában vannak. Marana Tha!
Ui. Úgy tűnik nagy a begubózás, az elhatárolódás még mindig, mert egyetlen visszajelzést sem kaptam. Ezért most már a honlap-fiókban teszem közzé a felhívást. Vajon valóban jól elő vagyunk készülve a második eljövetelt megelőző eseménysorozatra? Nem fog meglepni senkit az Antikrisztus fellépése?  Fel vagyunk készülve a „tűzpróbára”, amelyen ennek a világnak át kell mennie, hamarosan? Ne feledjük, személyes a számadás, mert személyes a választás és a döntés felelőssége is. Kérve kérem a Katolikus Egyház „hivatalos illetékeseit”, tanuljanak a zsidó „hivatalos illetékesek” első eljövetelekor elkövetett „bakijából” és NE ISMÉTELJÉK MEG, annak modern XXI. századi változatát, mert nagy a tét!
Befejezésként az egyházi szabadkőművesek figyelmébe ajánlom a Lk 11, 52: „Jaj nektek, törvénytudók! Lefoglaltátok a tudás kulcsát, de magatok nem mentek be, akik meg bemennének, azokat akadályozzátok!”
Testvéreim figyelmébe ajánlom a Keresztes Imahadjárat következő imáit: 44 ima, Erőért hitem megvédésére a Hamis Prófétával szemben, 33 old, 140 ima Az Angyalok hierarchiájának védelméért, 37 old, 158 ima, Védj meg engem az egy-világvallástól, 40 old, 48  Ima Krisztus Második Eljövetele hirdetésének kegyelméért, 44 old. 90 ima: Hálaadás legdicsőségesebb Második Eljöveteledért, 55 old. 157 ima: A fogságban lévő lelkekért, 66 old. 6. Ima az Antikrisztus megállítására, 67 old. 23. Ima  Benedek pápa biztonságáért, 78 old. 38. Ima Benedek pápáért és a szent papokért, 79 old. 53. Ima a Katolikus Egyházért, 79 old. 70. Ima a Klérusért, hogy állhatatosak és hűségesek maradjanak Isten Szent Szavához, 80 old. 82 ima: A Maradék Egyházam győzelméért, 81 old. Ima csak papoknak: 22, 40, 49, 56, 57, 66, 110, 114, 116, 121, 125, 135, 170.
Tisztelettel és szeretettel Zakariás Imre a Háromszék-i  Máriás Mozgalom önkéntes felelőse. Áve Mária!

2016. április 28., csütörtök

Papok, hordjátok a reverendát!
L. barátomat pap testvérei is piszkálják, mert reverendában jár. Egy 28 éves latin atya ugyanezt tapasztalja nap mint nap. Ezt a cikket ő írta.A reverendáról egy latin pap tollábólDebrecen utcáit járva...A mindennapokban egy nagyon is aktuális és ugyanakkor örök érvényű tényt tapasztalok meg, ami a papi élethez hozzátartozó viseletet illeti. Napjainkban nagyon sok szó esik a tanúságtételről. Ez önmagában szép gondolat, a kérdés csak annyi, hogyan is valósítjuk meg. A válasz nagyon is kézenfekvő és egyben logikus is: Mindenki ott és olyan formában élje meg a tanúságtételt, ahol és amilyen körülmények között él. Ez természetesen a Mindenható Istennek szentelt emberekre, vagyis papokra és szerzetesekre még inkább érvényes. Ugyanis az Úr Jézus Krisztus embereiről van szó. Jézus világosan megmondta: „Hirdessétek az evangéliumot minden népnek!”
Jézusnak szüksége van ránk. Ebből pedig az következik, hogy szigorúan tilos, ugyanakkor a lelki élet területén egyben életveszélyes is, ha nem Jézus felhívása szerint cselekszik a neki

szentelt ember.Mit jelent papi, illetve szerzetesi ruhában megjelenni bárhol is vagyunk? Önazonosságunk teljes és egyértelmű megélését. Továbbá az Evangélium hirdetését jelenti. Téves, sőt egyenesen az igazságot meghazudtoló állítás, hogy a papi, illetve szerzetesi viselet elriasztja az embereket Jézustól, illetve az Egyháztól. Ezt azonnal megértjük, ha kitérünk a papi és szerzetesi viselet latin kifejezésére. A szerzetesek viselete a „habitus”. A szó annyit jelent a latin nyelvben, mint „magaviselet, szokás”. Egyértelműen kifejeződik, hogy a szerzetesi ruha viselője Istennek elkötelezett személy, mely elköteleződés egy sajátos életforma megélésére emlékeztet. A szerzetes, bármit is cselekszik, bárhol is van, ő mindig szerzetes, Istennek elkötelezett marad. A papok viselete a „reverenda”. Az elnevezés a latin „reverendus,-a, -um” (tiszteletre méltó) kifejezésből származik. A legnagyobb tisztelet, ami egyenesen az imádás szintjére emelkedik, a papban jelenlévő Jézus Krisztusra irányul.
A reverenda viselése nem az úgynevezett „tridentisták” nosztalgiázása, hanem a leghatásosabb, minden tekintetben legkézzelfoghatóbb tanúságtétele és megvallása a mi Urunknak. Jézus felhívása különösen is érvényre jut: „Aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom Mennyei Atyám előtt. Aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom Mennyei Atyám előtt.”Az Úr Jézushoz való ragaszkodást tapasztalom meg minden nap az emberek felől, amint Debrecen utcáit járom. Amikor bátran megszólítanak. Hangosan így köszönnek: „Dicsértessék a Jézus Krisztus!” Ugyanezt tapasztalom iskolában, amikor a gyermekek, fiatalok, mi több, pedagógusok megállnak és örömmel látják, hogy „Végre papot is találunk itt”. Amikor emberek megnyílnak és akár kérik azt, hogy meggyónjanak, vagy valahogy rendezhessék életüket, ha nehéz helyzetbe jutottak. Ugyancsak közeledést tapasztalok Jézus iránt, amikor a betegek is felsóhajtanak örömükben, hogy Isten emberével találkozhatnak és nem egy civil ruhás valakivel, aki ezáltal elidegeníti tőluk Jézust és egyben magát is. Ugyanez az öröm tapasztalható meg akár boltban, benzinkúton, kórházban és az élet minden helyszínén.
Egyik nap fiatalok hangosan megjegyezték: „Még vannak papok?” Örömmel jelentem be, hogy: „Igen! Vannak”. Természetesen csak akkor, ha minden pap és szerzetes megvallja Jézust az emberek előtt. Egyszer és mindenkorra meg kell jegyezni: A tanúságtétel nem korlátozódik le időre, eseményre és helyszínre. „Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint!” A papi hivatások számának csökkenéséért jelentősen felelős az a modernista gondolkodás, hogy a reverenda és a habitus viselése elriasztja az embereket, illetve az, hogy nem a külsőség a fontos. Igenis, fontos a viselet is. Ugyanis akikkel találkozunk, először ezen keresztül „tájékozódnak”. Amikor Szent Papokért imádkozunk, akkor azért is kell imádkozunk, hogy a papok és szerzetesek ne szégyelljék Jézust és magukat sem. Nekünk nincs miért szégyenkezni, elbújni.
Sajnos találkoztam már olyan pappal, aki hagyja magát sodorni a modernizmussal. Ennek egyik látható jele a pulóverbe, garbóba bújás, nehogy kiderüljön, hogy pap az illető. Sajnos több száz, ezer ilyen pap van. Ne csodálkozzunk azon, ha önazonosságuk teljesen megsemmisül. Itt az ideje ismét visszatérni a klasszikus és a modernista elveket kizáró életformához, aminek egyik alapja, hogy a pap és szerzetes minden tekintetben az legyen, aki: magaviseletben és öltözködésben egyaránt.

Boldogságos Szűz Mária, papok édesanyja! - Könyörögj érettünk!Rev. P.P.

http://anticenzor.blog.hu/

Reverendában stoppol Péter atya Ember módra élsz, ha igazságosan élsz

2016. április 27., szerda

Köln érseke szerint azért kell felkarolni a migránsokat, nehogy náluk újra ki lehessen rekeszteni embereket a fajtájuk alapján.

Helyesli a mecsetépítést – miközben elítéli a kontinenshódítást ellenző AfD pártot
Rainer Maria Woelki, Köln érseke a vasárnapi szentbeszédében élesen bírálta a Németországot is elárasztó kontinenshódítóknak megálljt parancsolni kívánó németeket és a legutóbbi tartományi választásokon a hasonló programmal fellépő Alternative für Deutschland (Alternatíva Németországnak) nevű politikai pártot. A már régóta migránsajnározó hírében álló kölni érsek legfőbb érve az volt, hogy a történelem hibáiból tanulva a németeknek kötelességük befogadni a sáskahadat – írja a Katholischen Nachrichtenagentur (KNA) hírportálra hivatkozva a Junge Freiheit című berlini hírportál.
Rainer Maria Woelki a kölni dómban (fotó: Geisler Fotopress)
Rainer Maria Woelki, Köln érseke a jelek szerint nem sokat tanult a legutóbbi szilveszter éjjel éppen a temploma előtti téren és annak környékén, illetve más német nagyvárosokban is végbement gyalázatos eseményekből. A régi migránsajnározó hírében álló, s talán éppen azért Angela Merkel „német” kancellárral is személyes jó viszonyt ápoló főpap legutóbb a Kölni Dómban celebrált szentmiséjének szentbeszédében kirohanást intézett a jórészt muszlim vallású migránsáradatot, illetve az egyre-másra épülő új mecseteket ellenző németek és az országhódítást feltartóztatni kívánó Alternative für Deutschland (AfD – Alternatíva Németországnak) nevű politikai párt ellen.
Zoom
Angela Merkel és Rainer Maria Woelki – a két jó barát
„Aki a muszlimokat, mint például az AfD pártvezetése, gyalázza, azoknak tisztában kellene lenniük azzal, hogy az imaházak és a mecsetek létét az alaptörvény éppen úgy biztosítja, mint a mi templomainkét és kápolnáinkét”, mondta a szentmisén résztvevőknek a kölni érsek, majd hozzáfűzte: „Aki igent mond a templomtornyokra, annak igent kell mondania a minaretekre is.” (Felmerül a kérdés: vajon az ilyen főpapi megnyilatkozások nem járulnak-e hozzá ahhoz a jelenséghez, hogy például csupán a tavalyi esztendő folyamán 260 ezer német állampolgár fordított hátat a Római Katolikus Egyháznak? – H. J.)
Zoom
A kölni érsek is szelfizik egy afganisztáni migránssal
A kölni érsek szavai alátámasztására előhozakodott a történelemmel is. Véleménye szerint Németországnak, pontosabban a polgárainak azért is kötelességük támogatni, felkarolni a migránsokat: „Nehogy nálunk újra ki lehessen rekeszteni és üldözni embereket a fajtájuk, a származásuk vagy a vallásuk alapján”, hangsúlyozta az érsek, majd az AfD nevét szójátékként használva kijelentette: „Nem, ilyen alternatívára Németországnak nincs szüksége!”
Zoom
Az AfD egyik tüntetésén már szégyen a német zászló.

2016. április 26., kedd

A világ legveszélyesebb könyve

Bible-large

Mi a közös a Szürke ötven árnyalatában és a Bibliában? Aki azt gondolja, hogy „semmi”, téved.
Az Amerikai Könyvtárak Szövetsége minden évben részletes jelentést kap az Egyesült Államokban található könyvtáraktól, iskoláktól és a médiától a betiltásra javasolt könyvekről. A szövetség a kapott jelentések alapján „listát állít össze ezekről a könyvekről, hogy tájékoztassa a közvéleményt a cenzúrára tett kísérletekről”.
Nem meglepő módon a tízes toplistára a nyíltan szexuális tartalom vagy a homoszexualitás illetve transznemű életvitel népszerűsítése miatt kerül fel a legtöbb alkotás. A címek között szerepel például a Szürke ötven árnyalata, A két csókolózó fiú, az Alaszka után kutatva vagy a Jazz vagyok, egy transzneműséget népszerűsítő képeskönyv is.
Ebben nincs is semmi meglepő. Ami viszont igencsak elgondolkoztató, hogy idén a lista hatodik helyén a könyvnyomtatás történelmének mindenkori bestsellere, a Biblia szerepel. A Könyvtárak Szövetsége szerint a Biblia a benne található „vallásos nézetek” miatt került a listára.
Mi másért.
Ezek szerint elég számú ember gondolta azt az elmúlt évben, hogy a Szentírás legalább olyan veszélyes, mint a pornográfia határait súroló szexuális tartalmak.
Azok számára, akik szigorúan materialista és ateista nézeteket vallanak, ez valószínűleg így is van. A különböző korok diktátorai, akár az Ókori Róma idején, akár a modernkori Észak-Koreában, valószínűleg egytől egyig egyetértenek Mark Twain-nel, aki a következőket mondta:
„Nem azok a részek zavarnak a Bibliában, amiket nem értek, hanem azok, amiket igen.”
Számukra a Biblia egy veszélyes könyv.
Nem véletlen, hogy Rachel Barach, a Bible Gateway igazgatónője is így nyilatkozott:
„Az elmúlt évszázadok üldöztetései során folyamatosan voltak olyan személyek, csoportok és kormányok, amelyek kritizálták, megkérdőjelezték vagy betiltották a Bibliát.”
Az Egyesült Államokban, ahol a fenti listát közzé tették, a Biblia egészen a közelmúltig a társadalom alapkövének számított. A híres Függetlenségi Nyilatkozat például kimondja:
„Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember egyenlőként teremtetett, az embert teremtője olyan elidegeníthetetlen Jogokkal ruházta fel, amelyekről le nem mondhat…”
Az alapító atyák, függetlenül saját keresztény hitük mélységétől, valamennyiben tisztában voltak a Biblia fontosságával. Patrick Henry, a függetlenség egykori ismert harcosa például, amellett, hogy kijelentette: „Ha nem lehetek szabad inkább meghalok!” – azt is mondta, hogy „a Biblia … többet ér minden valaha kinyomtatott könyvnél.”
Abraham Lincoln, amikor Baltimore-ban az afrikai-amerikaiak egy csoportjától egy Bibliát kapott ajándékba, a következőket mondta:
„Ami ezt a könyvet illeti, ez a legnagyobb ajándék, amit Isten az emberiségnek adott. Minden jó, amit a Megváltó a világnak adott ebben a könyvben került közvetítésre. Nélküle nem tudjuk megkülönböztetni a jót a rossztól. Minden, ami az ember jólétéhez, a jelenben és a múltban szükséges, megtalálható benne.”
Valószínűleg meglepné őket, ha a Földre letekintve azt látnák, hogy ez a könyv a Szürke ötven árnyalatával együtt szerepel ezen a bizonyos listán.
1953-as megkoronázásakor II. Erzsébet e szavak kíséretében kapta meg felhatalmazását:
„Hogy Őfelsége mindenkor figyelmezhessen a Törvényre és Isten Evangéliumára, ami minden keresztény herceg életének és vezetésének törvénye, tisztelettel átadjuk ezt a Könyvet, ami a legértékesebb dolog ezen a világon. Magában foglalja a bölcsességet, a királyi törvényt. Ezek az Isten élő beszédei.”
Fontos megérteni, hogy pontosan mi forog kockán. Nyilvánvalóan nem számít újdonságnak, hogy egy állami könyvtárban, iskolában vagy egyéb intézményben megtagadják a hozzáférést Isten beszédéhez, azonban az Egyesült Államokban ez igenis új tendencia, félreérthetetlenül jelezve, hogy pont azt az ágat készülünk levágni, amin állunk.
Kapcsolódó írás: Mennyire megbízható a Biblia?
Forrás: breakpoint.org
http://idokjelei.hu/2016/05/a-vilag-legveszelyesebb-konyve/

2016. április 25., hétfő

Égi Édesanyánk üzenete 2016. április 25-én Medjugorjéból

Üzenet, 25. április 2016

Drága gyermekek! Szeplőtelen szívem vérzik, látva titeket a bűnben és bűnös szokásaitokban. Arra hívlak benneteket, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jó legyen számotokra a földön. Isten általam hív benneteket, hogy szívetek remény és öröm legyen mindazok számára, akik távol vannak. Hívásom legyen gyógyír a léleknek és a szívnek, hogy dicsőíthessétek a Teremtő Istent, aki szeret és az örökkévalóságra hív benneteket. Gyermekeim, az élet rövid, ezt az időt arra  használjátok fel, hogy jót tesztek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

2016. április 24., vasárnap

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK Mária Julianna által adott üzenete

2016. április 5. Szentségimádáson Jézus…

„Drága gyermekeim! Az idő elfogy. A türelmi idő, a haladék lejár. Irgalmasságomat nemsokára felváltja igazságosságom. Ne áltassátok magatokat! Azt aratjátok, amit vetettetek. A hazugság és a bűn az égbe kiált. Mondogathatjátok Nekem napestig: Isten irgalmas, megbocsát, nem vétkeink szerint fizet meg nekünk, hanem az Ő végtelen irgalma szerint. Mit gondoltok? Ha egy gyermeket a szülei mindig csak jutalmaznak, meg tudja-e különböztetni a jót a rossztól? Mondom nektek: nem. A bölcs atya megfenyíti gyermekeit, azért, hogy leszoktassa őket gonosz cselekedeteikről. Mit gondoltok? Ha Én, ilyen rettenetes és szégyenletes kínhalált szenvedtem ártatlanul a ti bűneitekért, nektek nem kell-e megfizetni, levezekelni bűneitekért? Mondom nektek: de igen. De mindaz, aki gúnyt űz Belőlem, nem bánja meg bűneit, elkárhozik. Mert Én csak a megbánt bűnöket tudom megbocsátani. A tékozló fiú is hazament, és bocsánatot kért. Ezért nyert bocsánatot. De a fösvény gazdag, aki tudomást sem vett Rólam, elkárhozott. Minden gondolatotok, szavatok és cselekedetetek fel van jegyezve az Élet Könyvében. Ítélőszékem előtt számot adtok tetteitekről. Bánjátok meg bűneiteket! Változtassátok meg bűnös életeteket! Tisztuljatok meg a bűnbocsánat szentségében, mosakodjatok meg rátok hulló drága Szent Véremben, akkor új emberekké lesztek, és elnyeritek az örök életet.
Gyermekeim! Csak egy mennyország van, de azt ne a földön keressétek! Ne harácsoljatok, ne ragaszkodjatok a földön semmihez és senkihez! Minden itt marad. Egyedül törvényeim megtartásához ragaszkodjatok, akkor elnyeritek az örök életet. Erre áldalak meg benneteket, Szívem túláradó szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2016. április 9. A kegyelem órájában itthon az Úr Jézus…
„Drága gyermekeim, nagyon szomorú napok várnak rátok. Az üldözés már itt van, már elkezdődött, csak egyre nagyobb területeket foglal magában. Már minden elő van készítve. Éljetek ugrásra készen, mint amikor a kivonulás éjszakáján állva ették meg az áldozati bárányt és vándorbottal a kezükben, kvázi készenlétben az indulásra. Ti is úgy éljétek meg ezeket a napokat, hogy bármikor rátok törhet, és akkor menekülni kell.
Drága gyermekeim! Időben majd mindent tisztán fogtok tudni és látni. Ti csak tegyétek meg, amit mondok, akkor minden rendben lesz és beteljesítitek örök drága szent tervemet. Az élet rövid. Éljetek halálra készen! Hamarosan a véreteket fogják kioltani Értem.
Megáldalak titeket Szívem túláradó szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítések: 1 Kor 11, 23-24: „Jézus… szólt.”


2016. április 22. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Legyetek éberek! Amint már mondtam, ide is elközeleg a terrorizmus, a támadás, a félelemkeltés. Egész Európába befészkelte magát a sátán az ő eszközei, az iszlám által. Gyermekeim, ezt a fajtát csak imával és önmegtagadással, böjttel lehet leküzdeni.Drága gyermekeim, imádkozzatok hazátokért, ezért a piciny földrészért, hogy őrizzem meg a sátán minden befolyásától! El nem tudjátok képzelni, hogy úton-útfélen, éjjel és nappal milyen szörnyű, alattomos kísértések veszik körül a gyanútlan és főleg hitetlen embereket, akiket könnyű szerrel elbuktat ellenfelem, mert nem ismerik fel a sátán jelenlétét, nincs hitük, nem imádkoznak, és nem járulnak a szentségekhez. Az ilyen emberek teljesen ki vannak szolgáltatva támadójuknak. Olyanok, mint a védtelen kisdedek, akik nem tudják megkülönböztetni a jót a rossztól. Akik nem tudják, melyik a jobb kezük és melyik a bal. Ezért gyermekeim ti, akik nagyon sok kegyelmet kaptatok, hintsétek el talentumaim magjait, elsősorban életpéldátokkal, szavaitokkal ott, abban a környezetben, akikkel érintkeztek, akik hallgatnak rátok.Kicsinyeim, ez itt most az ima ideje. Hittel teli imával mindent meg tudtok változtatni, de ha nem imádkoztok, elhatalmasodik rajtatok a gonoszság, a bűn. Ha viszont megteszitek, amit kérek, akkor ellenfelem elveszíti a csatát és ti állva maradtok. Hasonlít ez a jelen állapot ahhoz, amikor Izrael fiai mindaddig győztek, amíg Mózes kitárt karokkal imádkozott. De mihelyst elfáradt és lehanyatlott karja, az ellenfél győzedelmeskedett Izrael fiai fölött. Ezért aztán a többiek segítettek Mózesnek, tartották a karját és vele együtt imádkoztak. Most is az összefogásban van a ti erőtök. Nem szabad abbahagyni a hittel teli imát, ami a ti erőtök és országotok ereje, mert a kegyelmet a kisded, tiszta lelkű hívők imájára kapja. Tudjátok meg, hogy az ilyen kicsi, egyszerű, alázatos, kisded lelkű gyermekeim imája tartja fent a világot. Ne féljetek! Ha megtartjátok törvényeimet és szüntelenül imádkoztok, nincs mitől félnetek. Akkor beteljesítitek rátok vonatkozó örök szent tervemet.Kicsinyeim! A Szívemben hordozlak benneteket, Nálam biztonságban vagytok, higgyetek Bennem és bízzatok mindenható, gondviselő szeretetemben! Akkor soha meg nem szégyenültök.Gyermekeim! Mindazonáltal, ha majd üt az óra és egyesek életük feláldozásával kell, hogy tanúságot tegyenek Rólam, tegyék meg bátran, mert ölelő karjaimban találják magukat, amikor lelkük kirepül megfáradt, összetört, beteg testükből, és Én magammal viszem őket Atyám dicsőséges Országába, ahol letörlök szemükről minden könnyet.Gyermekeim, bízzatok! A ti örök, boldog, teljes életetek csak ezután kezdődik, Atyám Országában. „Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja, amit Isten azoknak készített, akik szeretik Őt.” Megáldalak titeket a hűségre, a kitartásra Szívem mindeneket felülmúló, csodálatos szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Ezt üzenem X-nek: Drága kisfiam! Hamarosan pappá szentelnek. Készülj! Utána még több nagy feladatot bízok rád. Az idő eljött, amikor elsősorban életpéldáddal, odaadó, önzetlen, tiszta szereteteddel kell tanúságot tenni Rólam. Kisfiam! A lelkek megmentése elsősorban az életpéldáddal történik. Aztán az imáddal, az áldozatok és a szenvedések türelmes elviselésével folytatódik. Minden papnak Engem kell követni a tanításban, a betegekhez és a megfáradottakhoz való lehajló szeretetben, az önmegtagadásban, az áldozatban és a szenvedésben. Minden papomat, sőt, minden követőmet az élet odaadására, más szóval a vértanúságra hívom meg. A fehér vértanúság, bár nem látványos élet-odaadás, de mégis az élet teljes odaadása Nekem a szolgálatban és a szenvedések, áldozatok türelmes elviselésében. Sok papom 80-90 éven át gyakorolja ezt a türelmes, áldozatos odaadó szolgálatot. Bőséges a jutalma a Mennyben az ilyen életnek.Gyermekem, vigyázz! Soha semmi olyat ne kövess el az életed során, ami az emberekben visszatetszést keltene, és ami okot adna nekik, hogy megszóljanak, vagy megítéljenek. Amit titokban mondasz, vagy teszel, azt a háztetőkről fogják hirdetni. Vigyázz, élj feddhetetlenül! Helyezd magad mindig az Én szent, tiszta, mindent látó jelenlétembe, mert Én szüntelenül látlak, vizsgálom gondolataidat, hallom szavaidat és nézem cselekedeteidet.A papi hivatás másik formája a piros vértanúság. Ilyenre is szép számmal volt példa az egyháztörténelem folyamán. Sok papomat megölték a hitéért, ami gyakran megismétlődik. De mondom nektek, senki sem tudja az életét adni Értem, ha Én azt nem akarom. Éppen ezért azt kérem tőletek, maradjatok a rejtekben és szolgáljatok Engem híveitekben mindaddig, amíg Én erre alkalmat és lehetőséget adok, mert minden az Én kegyelmem. Ha viszont azt kérem tőletek, hogy életetek feláldozása árán is tegyetek tanúságot Rólam, akkor ezt tegyétek meg bátran és elnyeritek az örök élet hervadhatatlan koronáját.A szentségek, így a papi hivatás szentsége is örök jelet hagy rajtatok, amely az örökkévalóságban is világítani fog homlokotokon. Ezért, pap fiaim, gyermekeim, nektek nagyon szentül kell élni! Az életszentség legmagasabb fokán kell tündökölni, mert ti kaptátok a legtöbb talentumot és erről fogtok Előttem, ítélőszékem előtt számot adni! Ezért mondtam, ti nem vegyülhettek el a bárányok között! Ti nem egy vagytok a nyájból. Titeket pásztorokként állítottalak a nyáj élére. Ez nem csak azt jelenti, hogy gondoskodtok a nyájról úgy, hogy közvetítitek feléjük az Én Igémet és kiszolgáltatjátok nekik szentségeimet, hanem ez azt is jelenti, hogy ti, mint az Én hű képmásaim, életszentségetekkel világítjátok meg az utat előttük, és az áldozatok és a szenvedések türelmes elfogadásával jelenítitek meg magatokon az Én szent Arcomat, mint hűséges képmásaim. Ezt kérem tőletek, amit a magatok erejéből soha nem tudtok elérni, de ha imádkoztok és Velem egyesültök, az Én kegyelmemből meg tudjátok tenni.Gyermekeim a papi hivatás módfelett nagy kegyelem. Igyekezzetek megfelelni elvárásaimnak! Éljetek szentül! Mindegyikőtök menjen végig azon az úton, amelyet kijelöltem számára! Kérjétek a kegyelmet és az erőt, akkor maradéktalanul beteljesítitek rátok vonatkozó örök, szent tervemet! Erre áldalak meg benneteket Szívem csodálatos, mindenható szeretetével, gondviselő jóságával az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”Szentírási megerősítések: Zsid 13 ,7: „Isten szava” 22: „fogadjátok szívesen az intő szót”
2016. április 23. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Éljetek szüntelen készenlétben, mert eljön az óra, sőt már itt is van, amikor beteljesülnek a próféciák. Nagyon hirtelen fog jönni. Már minden elő van készítve. Sokakat meg fognak ölni. Nagy keresztényüldözés lesz. Mindezeknek be kell teljesülni, mert így válik el, hogy ki a hűséges, és ki a hűtlen. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Kérjétek magatokra a végső állhatatosság és a jó halál kegyelmét! Akkor nagyon sokaknak égi születésnapja lesz a halála napja.

Gyermekeim! Az életetek a földön rövid. Az érdemszerzés ideje hamar lejár. Ti, akik újjászülettetek vízből és Szentlélekből, mindannyian testvérek vagytok. „Akit a (keresztény) igazságokra tanítanak, engedjen részt tanítójának minden javából. Amíg tehát időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképpen hittestvéreinkkel.” (Galata 6: 6, 10.) Éljetek egymással szeretetben, mert erről ismernek fel, hogy Hozzám tartoztok.

Gyermekeim! Eljön az óra, sőt már itt is van, amikor meg kell vallanotok Engem ez előtt a bűnös nemzedék előtt. Ne féljetek tőlük! Bízzatok Bennem! Örök, boldog, teljes életetek akkor kezdődik el a mennyben, akikor kiszáll lelketek földi, porsátor testetekből. Aki megvall Engem az emberek előtt, azt Én is megvallom Atyám és szent angyalai előtt. De aki megtagad Engem, azt Én is megtagadom. Így teljesül az Írás szava: aki föláldozza életét Értem, megmenti azt az örök életre. De aki meg akarja menteni életét, és ezért megtagad Engem, az elveszíti az örök boldogságot, az örök életet.

Gyermekeim! Jól jegyezzétek meg ezt a tanítást! Szavaim lélek és élet. Mindazok, akik tettekre váltják, örök életet kapnak általa.

Kicsinyeim! Már nem beszélek sokáig hozzátok. Beteljesülnek a próféciák. Nagyon sok vértanúm lesz. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz jutalmatok a mennyben! Itt a földön kövessetek Engem a keresztúton, amely az önmegtagadás és a kereszthordozás. Ez az a szűk ösvény, amely a mennybe visz. Sajnos, sokan mennek a széles úton, ami a léhaság és a bűn útja, és a vége az örök kárhozat.

Gyermekeim! Forduljatok el a bűntől! Akkor rátaláltok az üdvösség útjára, ami az örök boldogságba vezet. Szeressétek Istent, a teljes Szentháromságot mindenekfölött úgy, hogy megtartjátok parancsait, mert az szeret Engem, aki törvényeimet megteszi. Bennem szeressétek felebarátaitokat úgy, ahogy Én szerettelek titeket, hogy az életemet is odaadtam értetek. Ha ilyen tiszta, önzetlen szeretetben éltek, hű képmásaim lesztek, és Atyám Rám fog ismerni Bennetek. Vágyakozzatok Hozzám a mennybe! Szent Pál a 2 Korintusiaknak 12, 2-4. levélben ezt írta: „Tudok egy emberről Krisztusban, aki tizennégy évvel ezelőtt – testben-e, nem tudom, testetlenül-e, nem tudom, csak az Isten tudja – elragadtatott a harmadik égig. És tudom, hogy ez az ember – testben-e vagy testetlenül, nem tudom, csak az Isten tudja – elragadtatott a mennybe, és titokzatos szavakat hallott, amelyeket embernek nem szabad kimondania.”  Ezután ezt írta: „De ennek az életnek a szenvedései véleményem szerint nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk.” (Róma 8, 18.) Valamint ezt: „Sőt Uramnak, Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten mindent szemétnek tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintettem, csakhogy Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam.” (Fil 3,8.)

Gyermekeim! Ne gyűjtögessetek! Minden itt marad, és elenyészik. Tűz emészti meg. Inkább imádkozzatok! Vegyetek részt a Szentmisén, ami a legnagyobb ima! Gyónjátok meg bűneiteket, és fogadjatok Engem tiszta szívetekbe a Szentáldozásban! Akkor Én leszek a ti kincsetek, Akit magatokkal hoztok a Mennybe. Nyissátok nagyra szíveteket, fogadjátok be kegyelmemet! Örökre szóló értékeket adok nektek. De ha nem fogadjátok be, nem lesz hasznotokra.

Gyermekeim! A ma még a tiétek. Ma még tettekre válthatjátok szavaimat. De lehet, hogy holnap már lezárul életetek, és akkor koldus szegényen fogtok megállni ítélőszékem előtt.

Gyermekeim! Fogadjátok meg szavam! Tápláljátok a lelketeket! Olvassátok naponta az Evangéliumot, az Újszövetségi Szentírást! Ha ezt megismertétek, csak utána olvassátok az Ószövetséget, amelyet nem töröltem el, hanem beteljesítettem. Olvassátok, és váltsátok tettekre üzeneteimet, amely a Szentírás megismétlése! Ha ezt teszitek, nem érnek váratlanul a hirtelen bekövetkező események. Legyetek éberek! Kérjétek magatokra a tisztánlátás kegyelmét! Az Evangélium fényében vizsgáljatok meg mindent! Ma nagyon sok a tévtanítás. Az Evangéliumból kiemelnek egy-egy szót, és azt tévesen értelmezik. Az egész részt kell elolvasni, mert csak úgy lehet helyesen értelmezni.

Gyermekeim! Megáldalak titeket Szívem túláradó szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Drága gyermekeim! Tekintsetek Rám, és eláraszt a fény benneteket! Ti, akik imádtok Engem, továbbítsátok fényemet, sugározzátok kegyelmemet, árasszátok ki szeretetemet minden teremtményre! Mert csak a szeretet az, ami éltet. Csak ennek van értelme, csak erre kapjátok kegyelmemet. Szeressetek viszont úgy, hogy megteszitek, amit kérek tőletek. Kövessetek Engem a keresztúton! Zokszó és zúgolódás nélkül hordozzátok mindennapi kis keresztjeiteket! Magatokat megtagadva szolgáljatok Engem a felebarátban, és mindazokban, akiket elétek hozok! Oly rövid az élet. Ha mindig igent mondotok kérésemre, vagyis ha csak a szeretet nyelvét beszélitek, százszoros termést hoztok magatokkal.

Gyermekeim! Bevontalak titeket megváltásom hatalmas művébe. Általatok akarom megmenteni a lelkeket a világ végezetéig. Szükségem van rátok azért, hogy érdemeket szerezzetek, és lelkeket mentsetek.

Kicsinyeim! Minden itt marad. Ennek az egynek van értelme a mennyben és a földön. Jöjjetek ti is szőlőskertembe! Veletek is örök tervem van, hogy nektek is odaadjam az egy dénárt, ami az örök élet.

Kicsinyeim! Adjátok át Nekem az életeteket! Én minden rosszból jót hozok ki. Én Isten vagyok. Mindent a ti üdvösségetekre fordítok. Egyedül Én szeretlek titeket a legjobban. Az életemet adtam oda értetek a keresztfán. Higgyetek Nekem! Bízzatok Bennem! Bizalmatlanságotok jobban fáj Nekem, mint a világ összes bűne együttvéve. Foglaljátok el azt a helyet, amit nektek szántam fogantatásotok pillanatától kezdve! Akkor boldogok lesztek, célt és értelmet nyer életetek. Nekem nem az számít, hogy valaki tanult vagy egyszerű, gazdag, vagy szegény. Nekem csak egy a fontos: engedelmeskedik-e tanításomnak. Ha ezt megteszi, szentet formálok belőle, és a mennyben úgy hullatom rá dicsőségemet, mint a nyári záport.

Gyermekeim! Országomban nincsenek címek, rangok, gazdagság. Itt csak erények vannak. Aki követ Engem úgy, hogy megteszi akaratomat, az lesz a legnagyobb a mennyben. Legyetek lélekben kisdedek! Bízzatok Bennem! Hagyatkozzatok Rám teljesen! Akkor nagy béke és öröm honol a lelketekben. Akkor semmiben sem láttok hiányt, mert annak, aki Istené, semmi sem hiányzik, Isten egymaga elég. A mennyben az ilyen, Bennem bízó kisded lelkek a legnagyobbak. Fogadjátok el ezt a tanítást, és törekedjetek rá, hogy tettekre váltsátok! Keressétek a mennyek országát, és annak igazságát! A többi mind megadatik hozzá nektek. Mennyei Atyám túláradó szeretettel gondoskodik minden Benne bízó kisgyermekéről. Legyetek olyanok, mint Mária, aki hallgatta, és szívébe zárta szavaimat! Ő a jobbik részt választotta. Nem is veszítette el soha. Erre áldalak meg benneteket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”