2020. január 13., hétfő

Hamispróféta minden rekordot megdöntött


Bergoglio több szentet hozott létre, mint az összes eddigi pápa együtt, amióta V. Szixtusz pápa megalapította a Rítuskongregációt 1588-ban - írja a TrueNumbers.it.

Ez a kongregáció IX. Piuszig (+1878) csupán 64 embert avatott szentté. Majd megkezdődött az infláció: IX. Piusz (52 szent, XIII. Leó (18), XI. Piusz (34), XII. Piusz (33), XXIII. János (10).

A nagy öneladás II. János Pállal (482) kezdődött, aki két tömeges szentté avatást hajtott végre: 1988-ban 117 vietnámi mártírt avatott szentté, valamint a kínai Augustin Zhao Rongot és 119 társát 2000-ben.

XVI. Benedek 44 szentet hozott létre, Ferenc pápa pedig eddig 898-at. 2013-ban tömegesen szentté avatta Otranto 800 mártírját, akiket a törökök öltek meg 1480-ban.

Eddig a pápák 1726 szentet hoztak létre. A 2004-es Martyrologium Romanum 13.539 szentté és boldoggá avatott embert ír le, legtöbbjüket nem a pápák hozták létre.

https://gloria.tv/post/7KCHk77Rsp8sDmAFWYQRjsfqS

Megjelenik XVI. Benedek és Sarah bíboros könyve a papi cölibátusról.

„Én hiszem, hogy a cölibátusnak fontos jelentése van, és elengedhetetlen ahhoz, hogy Isten felé vezető utunk életünk alapja tudjon maradni” – állapítja meg Joseph Ratzinger abban a könyvben, amelyet Robert Sarah bíborossal, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusával együtt írt Szívünk mélyéből címmel. A kötet január 15-én jelenik Franciaországban a Fayard kiadó gondozásában.

A Le Figaro francia napilap megelőlegezett néhány gondolatot a könyvből. „Nem hallgathatok” – írja Ratzinger és Sarah, Szent Ágostont idézve azzal a témával kapcsolatban, amely tavaly októberben merült fel az amazóniai szinódus idején, amely záródokumentumában nyitottnak mutatkozott arra a lehetőségre, hogy a hivatások hiányára adott válaszként házas férfiakat pappá szenteljenek.
XVI. Benedek emeritus pápa megmagyarázza, hogy „az Eucharisztia mindennapos bemutatásából, ami magában foglalja Isten folyamatos szolgálatát, spontán módon alakult ki a házassági kötelék lehetetlensége. Mondhatjuk, hogy a szexuális önmegtartóztatás, ami funkcionális volt, átalakult ontológiai önmegtartóztatássá”. Az emeritus pápa hangsúlyozza, hogy „nem lehet egyszerre két hivatást megélni”, a papi és a házassági hivatást, szükség van tehát arra, hogy „elutasítsunk minden kompromisszumot”.
A cölibátus – magyarázza Sarah bíboros – „ha olykor próbatétel is, ugyanakkor szabadulás is”, „öröm”, és „nem az irgalmasság műve” megfosztani ettől a közösségeket és a papokat. Az afrikai bíboros felidézi az amazóniai szinódust, amelyen tárgyalták a házas férfiak felszentelésének lehetőségét. „Nem ajánlhatunk fel másodosztályú papokat”, különösen nem „egy fiatal egyházban, amelynek még nagyobb szüksége van arra, hogy találkozzon az evangélium radikalitásával” – szögezi le Sarah bíboros az amazóniai szinódus kapcsán, amelyről a végső döntés Ferenc pápára vár, aki egy apostoli buzdításban nyilatkozik majd meg.
A bíboros visszautasítja azt az álláspontot is, hogy szó lehet egy „kivételről”: számára ez „hazugság, állandó állapottá válna” és „seb lenne a papi összetartozáson”. Innen ered a felhívás a bíborosokhoz, püspökökhöz és a papokhoz: „Nem szabad engednünk, hogy befolyásoljanak a divatok.”
Fordította: Thullner Zsuzsanna
Magyar Kurír

Az emeritus pápa és az Istentiszteleti Kongregáció prefektusa, Robert Sarah bíboros a francia Fayard kiadónál január 15-én megjelenő kötetben a papi cölibátus kérdésével foglalkoznak, amely témáról Ferenc pápa már több alkalommal szólt.

A Szívünk mélyéből címet viselő kötet megjelenésének hírét a Le Figaro francia napilap jelentette be január 12-i, vasárnapi számában, néhány bekezdést is idézve a könyvből. Matteo Bruni, a Szentszék Sajtótermének igazgatója január 13-án, hétfőn újságírói kérdésekre válaszolva nyilatkozott.
„A Szentatya álláspontja a cölibátusról ismert. Panamai útjáról visszatérőben a repülőgépen tartott sajtótájékoztatóján Ferenc pápa megállapította: „Eszembe jut Szent VI. Pál pápa egy mondata: „Inkább meghalok, minthogy megváltoztassam a cölibátusra vonatkozó törvényt”. Továbbá a pápa hozzátette: „Személy szerint úgy gondolom, hogy a cölibátus ajándék az Egyház számára. Nem értek egyet azzal, hogy megengedjék a cölibátus választhatóságát. Csak néhány távoli, helyi jellegű megoldás maradna – gondolok itt a csendes-óceáni szigetekre... [...] amikor felmerül a lelkipásztori szükséglet, a pásztornak a hívekre kell gondolnia.”
Azzal kapcsolatban pedig, hogy ez a téma miként illeszkedik be a Pánamazóniáról és a régió evangelizálásáról tartott szinódus általános munkájába, a szinódus záróülésén Ferenc pápa hangsúlyozta: „Nagyon örültem, hogy nem lettünk ezeknek a szelektív csoportoknak az áldozatai, amelyek csak azt akarják látni a szinódusból, hogy milyen döntés született erről vagy arról az Egyházon belüli kérdésről, és tagadják a szinódus lényegét, amely négy szempontból végzett elemzésből állt: pasztorális, kulturális, társadalmi és ökológiai” – nyilatkozta a pápa szavait idézve a szentszéki szóvivő az újságíróknak.
Forrás: Vatikáni Rádió

2020. január 12., vasárnap

Anna Terézia által Elmélkedések a napi evangéliumhoz és ünnephez

Szűz Mária Isten Anyja


Gyermekeim! (Lk 2, 16-21) Én is anya voltam, aki Magzatomról, ahogyan megszültem, azonnal lemondtam, mert Istennek ajánlottam föl. Méhemnek gyümölcsét adtam oda az Atyának, hogy jóvátegyem Éva bűnét, aki elvette a tiltott gyümölcsöt. Nem akartam semmi másról tudni, csak arról, amit Isten számomra tudnivalóként elrendelt. Megtagadtam önmagamtól az érzékek minden örömét, mert egész életem célja a mennyország volt, ahová el akartam jutni, ahol maga Isten lakozik. Mikor megszültem Jézust, enyém lett maga az Isten, és vele az Ő mérhetetlen gazdagsága. Imámban mindenről lemondtam: „Íme, legyen a Te Szent Akaratod szerint.” Így váltam a kegyelmek Anyjává, aki a kegyelmet saját gyötrelmeim által szereztem meg, nem saját magam számára, hanem azért, hogy nektek ajándékozzam Jézust. Én, aki karácsony éjjelén anyává lettem, a keresztfa lábánál váltam méltóvá arra, hogy a mennyek országának lakója legyek. Mindezt értetek tettem, mert megtagadtam önmagamtól, ami élvezet. Most a mennyből tanítalak benneteket, megmutatom nektek, miként tudjátok önmagatokban legyőzni a bűnt, az Úr kegyelme és Fiam Vére által.

SzűzanyaUrunk megjelenése, Vízkereszt


Gyermekeim! (Mt2,1-12) A napkeleti bölcsek hódolatáról számol be az evangélium. Azért jöttek Betlehembe, mert egy új, fényes csillag vezette őket bölcsőmhöz. Valójában csillagvizsgáló tudósok voltak ők, akik Napkeletről érkeztek, hosszú utat megtéve. Ebben az időben Heródes király uralkodott Palesztinában. Mikor kiderült, mi járatban vannak a mágusok, rettegve féltette tőlem hatalmát. Ugyanis a zsidók királya kifejezésen a kortársak a Messiást értették. Ez a megvénült ember féltette egy újszülöttől halalmát. Mikeás próféta már jóval korábban megjövendölte betlehemi születésemet, ezért hivatkoztak Heródesnek erre a próféciára. Egy rendkívüli fényjel haladt a bölcsek előtt, és minden eddigi csillagállással ellentétben, szabad szemmel látható módon vezette őket. Megállapodott az új tartózkodási helyünkön, ahol a betlehemi népszámlálás után tartózkodtunk. Megtaláltak bennünket, és hódolva leborultak előttem. Az aranyat a királynak, a tömjént az Istenségemnek a mirhát pedig a Messiásnak hozták ajándékként.

JézusGyermekeim! (MK 6, 45-52) Tanítványaimat felszólítottam, hogy szálljanak a bárkába, és menjenek előre a túlsó partra, amíg hazaküldöm a népet. Miután ez megtörtént, felmentem egy hegyre, hogy egyedül imádkozzam. Hálát adtam Atyámnak mindenért, amivel megajándékozta a népet. Hosszas időt töltöttem vele, és egészen elmélyültem az imádásban. Legbensőségesebb kapcsolatunkat félbe kellett szakítani, mert a tanítványok bárkája már jó messzire haladt, és a hullámok hányták-vetették a hajót. Ekkor a vízen járva közelítettem feléjük. Amikor megláttak, félelmükben rémülten kiáltozták felém, hogy „kísértet”vagyok. Én pedig bátoríróan szóltam hozzájuk: „Én vagyok, ne féljetek!” Péter heves gesztussal mondta nekem: „Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy hozzád menjek”. Jöjj - válaszoltam. Nekiiramodott, és elindult felém, a vízen, de az erős szél miatt merülni kezdett, és felkiáltott: „Uram, ments meg!” Majd nyomban megragadtam a kezét, és ezt mondta neki: „Te kicsiny, hitű, miért kételkedtél?” Amint beszálltam a bárkába, elállt a szél, és „megvallották, hogy valóban Isten Fia vagyok. „A vízen járni” kifejezés azt jelenti, hogy hitben járni. Vagyis elfogadni azt, hogy nem látod előre a dolgok kimenetelét, de te akkor is megbízol bennem, mert tudod, hogy mindent a javadra fogok fordítani. Bátran vállaljátok az előttetek álló kihívásokat, mert az előmozdítja, fejlődéseteket.


JézusGyermekeim! (LK 4,14-22) Názáret városában fogantattam, nevelkedtem, amíg érett férfivá lettem. Működésem kezdetére ez a jelentéktelen és hitetlen város nyomta rá jegyét, amely megbotránkozott bennem, és meg akart semmisíteni. Szent szokás szerint jelentkeztem felolvasásra. Minden izraelita férfinak joga volt a szent könyvekből olvasni, és hozzáfűzni valami magyarázatot, vagy intő szót. Izajás próféta könyvének egy szakasza került a kezembe felolvasásra. Felkentettem, a Szentlélek vezetésével és az Ő erejében cselekedtem. „Ma, beteljesedett az írás, amit az imént hallottatok.” Ma elérkezett az üdvösség napja, és itt van az üdvösség meghozója. Az üdvösség üzenete hitet kíván, a hit hallásból fakad. Ma Isten általam látogatja meg az embereket, betért ide üdvösséget hozva. Szavaimmal, tetteimmel különösen gyógyításommal tevékenykedem. A kegyelmi idő a szegényeknek, a foglyoknak és az elnyomottaknak jön el. A következő pillanatban már fölébredt hallgatóságomban a botránkozás. Emberi mivoltom botránykővé vált, és hozzájuk intézett szavamat elutasítják. Halálom után ugyanúgy botrányt keltenek az apostolok, az egyház és mindenki, aki ember létére üzenetemet hirdeti.


Urunk Megkeresztelkedése


Gyermekeim! (Mt3,13–17/ Keresztelésemet az evangélista, csak mellékesen említi meg. Az elbeszélés uralkodó motívuma a rólam szóló isteni kinyilatkoztatás, és megdicsőülésem. Az Atya Istennek ezt a keresztség utáni megjelenését, hármas lealacsonyodás előzte meg. Először is beléptem a nép sorába, egyként a sok közül. Felvettem a megtérés keresztségét, a bűnök bocsánatára, mintha én is a bűnösök egyike lennék, és imádkoztam, mint a segítségre rászoruló ember. A hármas megaláztatást, hármas felmagasztaltatás követte. Fölöttem az eddig bezárt ég most megnyílt. János is látta, ahogy leszállt Rám egy galamb látható alakjában, a Szentlélek, és hallotta Atyám szózatát: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.” Az Isten Lelke nagy szerepet játszik a vallásos gondolkodásban. A Lélek, mostantól fogva bennem viszi végbe a messiási művet. Az Atya hangja Fiának nevezett engem, mert Lélektől születtem. Ez a mennyei hang, nektek ajándékozott engem, mint Messiás királyt, és papot. Erre az órára vártak ősidőktől fogva a népek. A bennem működő Szentlélek erejében keresztelkedtetek meg, és mindazok részesülhetnek ebben a szentségben, akik hittel készülnek és elfogadják kegyelmeimet.

JézusSzent Hiláriusz püspök


Gyermekeim! (Mk 1,14-20) Szent Hiláriusz a negyedik században élt, és az ariánus eretnekséggel szemben elszántsággal vette fel a harcot, és bártan védelmezte a katolikus hitet. Azt hirdették, hogy csak emberi teremtmény vagyok, de Hiláriusz kiállt az igaz hit mellett, és hirdette valóságos Istenségemet, és az Atyával való egylényegűségemet. Felnőttként keresztelkedett meg, és jutott el az érett hitre. Szülővárosában választották meg püspöknek. Hamarosan az eretnekek legfőbb ellensége lett, ezért oda száműzték, ahol a legtöbb ariánus volt. Itt írta meg a Szentháromságról szóló művét, amelyben bemutatta személyes életútját, és azt, hogyan jutott el a Szentháromságos hitre, és az én Istenségembe vetett hitéig. Igyekezett meggyőzni azokat az ariánusokat, akik nem voltak teljesen elvakultak. Az Atyától kiindulva felmutatta nekik Istenségemet, és a keresztény hitigazságokat. Bátran megvallott engem az emberek előtt, és követésemre hívta őket. „Az idő betel, közel van országom. Térjetek meg, és higgyetek az üdvösség jó hírében.”

Jézus
..............

2020. január 9., csütörtök

A püspök visszavonta a vízkereszt ünneplését, hogy a nem hívők jól érezzék magukat


Az 58 éves olasz Derio Olivero, Pinerolo püspöke kihagyta a vízkeresztséget székesegyházában késő délután január 6-án.

Olivero azt mondta, hogy ez "az emberek miséje". Polgári hatóságokat és képviselőket, valamint más felekezeti hívőket hívtak meg.

A szentbeszéde végén elmondta a hívőknek, hogy csöndben imádkozzanak, "hiszen nem hívők is vannak itt".

A kínos csend után a mise folytatódott, mintha mi sem történt volna. Olivero úgy tett a LaNuovaBq.it előtt, mintha nem szegte volna meg a liturgia szabályait.

Elmondta a csend alatt, hogy a katolikusok imádkozhattak volna, miközben valdensek és ortodoxok voltak jelen a templomban, ők pedig olyan dolgot mondhattak volna, amiben ők hisznek.

Azonban az egész mise a katolikus hit kinyilvánítása, Oliverónak pedig meg kellett volna szakítani az egész eseményt, mivel az sértheti a nem katolikusokat.

https://gloria.tv/post/L2SprtmUKy6n6uvA6hjeU9zW3

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2020. január 1. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Adjatok hálát, hogy megérhettétek ezt az újévet! Sokan nem érhették meg. Örökre eltávoztak a holtak honába. Közülük rengetegen a tisztítótűzbe mentek, mert bár hittek Bennem, és időnként jót is cselekedtek, de nem gyakorolták vallásukat. E mögött az volt, hogy nem szerettek Engem. Ha szerettek volna, ki se bírták volna Nélkülem. Igyekeztek volna gyakran megfürdetni lelküket a bűnbánat szentségében, és siettek volna Hozzám a Szentmisére, hogy a lelkükbe fogadjanak a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mivel ezt elmulasztották, ezért nem jöhettek be a Mennybe. Most a tisztítótűzben kell levezekelni bűneiket. Bár rettenetesen szenvednek, mégis hálát adnak Nekem nagy irgalmasságomért, hogy nem engedtem őket elkárhozni.

Gyermekeim! Mindezeket azért mondtam el nektek, hogy nem elég a jó szándék. Azt tettekre is kell váltani. Igyekezzetek rendszeresen járulni a szentségekhez, mert csak így lesztek szüntelen készenlétben! Ezt kértem ugyanis tőletek.

Gyermekeim! Az életetek a földön rövid. Nem tudhatjátok, mit hoz a holnap. Bármikor meg kell állnotok Szent Színem előtt. Ott megmutatom nektek egész életeteket. Látni fogjátok minden gondolatotokat, szavatokat, cselekedeteteket. Az időt arra kaptátok, hogy életszentségre jussatok, és másokat is erre vezessetek. Ezért haltam meg értetek a keresztfán. Ha Nekem olyan fontos volt az üdvösségetek, hogy vállaltam a kínhalált, nektek miért nem fontos a megszentelődésetek? Ha Engem állítanátok életetek középpontjába, ha nem hagynátok, hogy bármi vagy bárki megelőzzön, akkor most boldogok lennétek. Azért, mert ha bármelyik pillanatban meghalnátok, egyenesen feljöhetnétek Hozzám a Mennybe.

Minden ember érzi a lelke mélyén, hogy halála után hová fog távozni a lelke. Aki életszentségben él, az vágyakozik a Velem való nagy találkozásra. Szent Pállal együtt mondja: „számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Ha meg tovább kell élnem, az gyümölcsöző munkát jelent. Nem tudom tehát, mit válasszak. Mind a kettő vonz: Szeretnék elköltözni, hogy Krisztussal egyesüljek, mert ez mindennél jobb volna.” (Fil 1, 21-23)

Akik bűnben élnek, félnek a haláltól. Minél súlyosabb bűnben, annál jobban. Hallani sem akarnak a halálról. Pedig aki megszületik, annak meg is kell halnia. Itt a Földön csak zarándokok vagytok. Egész életetekben úton vagytok. Az út egyszer véget ér. Jó és üdvös lenne, ha ezt mindig eszetekben tartanátok. Akkor állandóan csak arra készülnétek, hogy mi lesz, ha megérkeztek. Hogy hová, azt a ti cselekedeteitek dönti el. Rajtatok múlik minden. Szabad akaratot és értelmet kaptatok.

Akik még nem élnek életszentségben, azok változtassanak mielőbb, mert sötét felhők gyülekeznek az égen. Már túl sok a bűn. A fenyítés nem várat magára. Túláradó szeretetem és kegyelmem mondatja ezt Velem. Azért, mert mindnyájatokat meg akarlak menteni. Vigyázzatok! Ne hallgassatok a sátánra, aki a világ fejedelme! Az életet nem élvezni kell, hanem okosan felhasználni az időt, mert hamar lejár. Szeressétek Istent teljes szívetekből úgy, hogy megtartjátok törvényeit! Szeressétek egymást Énbennem tisztán és szentül! Isten Maga a szeretet. Csak Őbenne tudtok igazán szeretni. Soha ne kövessetek el bűnt! Ez választ el titeket Tőlem, üdvösségetek Szerzőjétől. Csak Bennem van örök életetek. Csak akkor vagytok közösségben Velem, ha szentül éltek. Erre áldalak meg benneteket Szívem végtelen, örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”Szentírási megerősítés: 1 Tessz 2, 13: „Isten szava”


2020. január 8. A kegyelem órájában az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom Szentlelkemet, Aki mindenkinek megmutatja lelke állapotát. Akkor az Én szememmel fogjátok látni egész életeteket. Minden gondolatotokat, szavatokat, cselekedeteteket. Abban az órában, amikor nem is gondoljátok.
Éljetek szüntelen készenlétben! A szüntelen készenlét az Irántam való lángoló szeretetet és a Belém vetett hitet jelenti. Higgyetek szavaimban, amelyek beteljesülnek a maguk idejében! Időpontot nem mondok, mert akkor egyesek halogatnák megtérésüket. De a jelekből látnotok kell, hogy a próféciák beteljesülnek. Ítéletem sújtja ezt a világot. Az elemek, a természet erői fellázadtak az emberek bűnei ellen. Most, még a ti korotokban teljesülnek Szent Péter apostol szavai: „Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy némelyek késedelmeskedésnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem hogy mindenki bűnbánatot tartson. Mint a tolvaj, úgy jön el az Úr napja. Ezen a napon az egek nagy robajjal elmúlnak, az elemek a tűz hevétől felbomlanak, a föld, és ami rajta van, elenyészik. Mivel így minden elpusztul, minden tekintetben szentül és vallásosan kell élnetek, hiszen várjátok és siettetitek Isten napjának eljövetelét, amikor is az egek lángba borulnak és felbomlanak, az elemek a tűz hevétől megolvadnak. Mi ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját. Szeretteim, minthogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és feddhetetlenül találjon benneteket. Urunk türelmét tartsátok üdvösségnek, ahogy szeretett testvérünk, Pál írta nektek, ajándékul kapott bölcsességében.” (2Pét 3, 9-15)
Drága gyermekeim! Ezek a Szentírás szavai, amelyeknek be kell teljesülniük. A világ még soha nem volt ilyen felkészült arra, hogy önmagát megsemmisítse. A sátán ezt kihasználja: akit csak tud kísért, vagy kavar. Nagyon elhatalmasodott a bűn. Az Isten nem kell, földi élvezetek után futnak, a semmit markolják, és végül a kárhozatba zuhannak.
Drága gyermekeim! Adjatok hálát azért, hogy meghívtalak titeket! Mindennap imádkozzátok el a Te Deum-ot! Én Magam indítottalak arra, hogy igennel válaszoljatok. Örüljetek annak, hogy színem előtt állhattok, és szolgálhattok Engem. Minden perceteket, erőtöket Én osztom be, hogy megszentelődjetek, és másoknak is az üdvösségét segítsétek elő. Szent Pál szavaival figyelmeztetlek benneteket: „Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék.” Szüntelen őrködjetek lelketek tisztasága fölött! Tápláljátok a lelketekben az Isten iránti szeretetet úgy, hogy gondoljatok gyakran tanításomra és kínszenvedésemre! Mindig Én, az Isten Egyszülött Fia, a megtestesült Ige álljak szemetek előtt! Soha ne legyen drága semmi ár, áldozat és szenvedés a lelkek megmentéséért! Nézzetek Rám, a keresztre! Nálam többet senki sem szenvedett. Mindezt az áldozatot ártatlanul hoztam meg értetek, irántatok való szeretetből, mert azt akarom, hogy ott legyetek, ahol Én, és lássátok dicsőségemet.
Nagyon sért Engem a bűn, és undorodom tőle, de leginkább az embernek válik kárára, mert ez által szakítja el magát Tőlem, üdvössége Szerzőjétől, és mindattól a kegyelemtől, amelyet neki adtam, és még neki akarok ajándékozni. Ezért, kicsinyeim, határolódjatok el minden kísértéstől, minden bűntől! Ne álljatok szóba a sátánnal! Egyedül Engem szemléljetek a Tábor hegyén a három tanítvánnyal együtt, dicsőséges Testemben, amikor a Mennyei Atya szózata hangzott: „Ez az Én szeretett Fiam, Őt hallgassátok.” Életetek minden percében legyetek Velem a Tábor hegyén! Szemléljétek dicsőségemet, és vágyakozzatok arra, hogy egy egész örökkévalóságon át Engem lássatok, imádjatok, szeressetek, dicsőítsetek, magasztaljatok és hálát adjatok Nekem.
Gondoljatok arra, amit Szent Pál apostol mondott: „A Föld összes szenvedése nem mérhető az eljövendő dicsőséghez, amelyben részünk lesz.” Ne zúgolódjatok, ha próbatételekkel, csalódásokkal és szenvedésekkel látogatlak meg benneteket! Ezeknek kettős céljuk van. A lélek megszentelődése, tisztánlátása és alázatra tanítása. Nézzetek Rám, a keresztre! Nálam jobban senki sem lett megalázva.
Szenvedéseitekben gondoljatok arra, hogy Én is kínszenvedésem és kereszthalálom által mentettem meg a lelkeket. Minden Engem követőt arra hívtam meg, hogy egyesüljön Velem a szenvedésekben, a megaláztatásban és az engedelmességben. Ha ezt teszitek, Atyám úgy tekint rátok, mint Rám, szeretett Fiára, Aki bennetek folytatom életemet és Megváltásom hatalmas művét. Lelkeket mentek általatok.
Emlékezzetek arra, hogy mire hívtalak benneteket: „Aki Utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap keresztjét, úgy kövessen Engem.” Az önmegtagadás nem a saját vágyaitok beteljesülését és az ahhoz való ragaszkodást jelenti. Szabaddá tesz benneteket arra, hogy átadjátok az életeteket Nekem, és minden élethelyzetben, de legfőképpen a nehéz dolgokban, a szenvedésekben Velem együtt ismételjétek szavaimat: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy Én akarom, hanem ahogy Te.” Ilyeneknek akarlak látni benneteket, gyermekeim! Ha példámat követitek és engedelmeskedtek hívásomnak, nagyon gazdagon érkeztek meg Országomba. Mindenki a kapott talentumokról ad számot. Azok, akikre sokat bíztam, sokról fognak felelni. Ezért ti, gyermekeim, mindenben jó példával kell, hogy elől járjatok.
Drága gyermekeim! Életeteket tekintsétek úgy, mint Nekem szentelt áldozatot, mert mindazokat, akiket kiválasztottam és meghívtam, Magamhoz teszem hasonlóvá. Áldozattá lettem értetek. Nem csak a keresztfán, hanem már fogantatásomtól fogva, amikor engeszteltem a világ végéig élő összes ember bűneiért. Papjaimat és a Nekem szentelteket erre az útra hívtam. Ezt pedig úgy hívják, hogy keresztút.
Szelíd tekintetem rajtatok nyugszik, Szívem szeretete átölel, és mindig csak a javatokat akarja. Az Én békémet adom nektek, és vezetlek, hogy fölismerjétek, és mindig megtegyétek akaratomat. Fogadjátok szeretetteljes, Szívből jövő áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Máté 17, 1-5: „Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s fölment külön velük egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény. S íme, megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter erre így szólt Jézushoz: „Uram, jó itt nekünk! Ha akarod, csinálok ide három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek.” Amíg beszélt, hirtelen fényes felhő borult rájuk, s a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!” Fil 2, 19: „küld”

2020. január 7., kedd

A belga székesegyházat színházzá változtatták


A belga püspök harmadik alkalommal engedélyezte, hogy december 21 és január 5 között színházi darabokat játsszanak a székesegyházban (videóelőzetes lent).

Ez az undormány a Noël des Cathédrales (“A székesegyházak karácsonya”) címen fut, melyet egy "varázslatos műsornak" mutatnak meg, tele fényhatásokkal, színházi darabokkal, táncokkal és projektoros fényjátékokkal.

Az idei darabok között volt a "Karácsonyi órakészítő, A varázslat útja és a Karácsonyi harangozók".

Ezekre az eseményekre gyakran szokták használni a székesegyházakat és templomokat Belgium-szerte olyan városokban, mint pl. Tournai, Brüsszel, Arlon, Lille, Namur, Liege és Mons.

https://gloria.tv/post/yZ1QRWHxBKBa47WuK7raup4FB

A kiváló püspök meghirdeti Szent József évét


Az Észak-Karolina állambeli Charlotte püspöke, Peter Joseph Jugis meghirdette a 2020-as évet, mint az egyházmegyei "Szent József éve".

2020 a 150. évfordulója IX. Piusznak, ahogy kimondta Szent Józsefet az egész egyház védőszentjének.

A január 1-jei Charlotte székesegyház miséjén álló helyek voltak, amikor a különleges év kezdetét ünnepelték. Ez a szentségre alapul - mondta a püspök. Az év részleteit a YearofStJoseph.org oldalon publikálták.

Jugis 2003-ban vált Charlotte püspökévé. Azóta a katolikusok száma szinte megduplázódott. A papok száma 96-ról 114-re nőtt. Nem csoda, hogy nem szereti a dekadens Vatikán.

https://gloria.tv/post/iBqiGUS8E3Su1K1gg6xzAEL6T

Győzelem! A bezárt templomot ismét megnyitják


Az észak-walesi Conwy Szent Mihály és angyalai templomnak meg kell nyitnia - rendelte el a vatikáni Klérus Kongregáció.

A hívek fellebbezéssel nyertek a templom bezárása ellen.

Az "utolsó misét" 2018 februárjában tartották, miután Wrexham püspöke, Peter Brignall bejelentette a bezárást "klérushiány" miatt. De a plébánia felbérelt egy kánonjogi ügyvédet.

A Szent Mihály templom strukturálisan jó állapotban van, pénzügyileg szintén, a közösség is nagyon erős.

Azt egyelőre nem tudni, hogy Brignall püspök engedelmeskedik-e a döntésnek. Első reakciója ennek ellentmond, mivel egy nyilatkozatban nem fogadta el, hanem inkább bizottságok és tanácsok mögé bújik.

https://gloria.tv/post/g21cwcuohbBn6w1hYT4kLfPs8

2020. január 6., hétfő

A bíboros arra kéri a kormányt, hogy szüntesse meg a bevándorlók beáramlását


Kinshasa bíborosa, Fridolin Ambongo Besungu bíboros azt kérte a kormánytól, hogy állítsák meg a szomszédos országokból bevándorlók beáramlását a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részébe.

Január 3-án azt mondta, hogy ez a bevándorlás feszültséget kelt a helyiekkel szemben.

Ambongo szerint az a probléma, hogy "az érkezők kongóinak mutatják magukat". Ez megerősíti azt, hogy "van egy balkanizációs terv" az országába.

Európa és az Egyesült Államok is hasonló problémákkal állnak szemben.

https://gloria.tv/post/Ua6Q9BC21pbd46RskFGPci3Rf

2020. január 4., szombat

Látogatóban Mária Natália nővér egykori szállásadójánál, lelki gyermekénél

Bocsa József atya beszéde január első szombatján az Anna-Réten
Dr. Nehéz Mártáról van szó, akinél két évet lakott Natália nővér, és aki  haláláig kapcsolatban maradt vele, a nővér lelki vezetettje volt.
Kértem, hogy meséljen Natália nővérről. Én a nővér életének először a külső kereteit akartam tisztázni. Miután ezt tisztáztuk. ő arról mesélt, hogy mi-mindent tanult a lelki életben a nővértől. Ezeket mind le is gépelte, még akkor frissiben. Így eredeti formájukban fennmaradtak, és ezek közül sok tanítás bele is került Nehéz Márta könyveibe, amelyekre alább hivatkozni fogok.
Amiket most idézek, a Szűzanyám, Tied akarok lenni c. könyvéből valók (alcíme: Máriával Jézushoz, és Az Öröm imakönyve) A 224. oldaltól ír ezekről.
Mártának egyszer egy álma volt, amelynek az a lényege, hogy „Szeretőként kell élni a földön, nem szeretetben".
  • Az álom után így töprengett: „Istenem, ki mondja meg nekem, hogyan lép egy szerető? Erre vagy arra? És miként?  Nekem mostantól meg kell változnom valahogy ettől az ébredéstől, mégpedig mindenben”.
Elmentem Natália nővérhez – írja, hogy megkérdezzem: képzeletem játszik-e velem, mert akkor visszatérek dédelgetett, megszokott ima- és világi életemhez, amely megfelelt a szabványoknak. De azt is tudtam belül, ha helyesel, akkor én elvesztem.
Natália nővér rögtön mondta Jézus válaszát. „Amikor meghallottam, harangoztak lelkemben, ujjongtak, és én tudtam, hogy vagy így fogok élni: beengedem lelkembe e szavakat végre, vagy meghaltam, mert másnak semmi értelme nincsen. Mert e nélkül nem is tudok élni!”
Érezte, hogy ettől kezdve meg kell változtatnia az életét
Natália nővéren keresztül az alábbi útmutatásokat kapta.
  • Meg kell változtatnom benső életemet. Mert Jézus azt üzente nekem: „Gyermekem ne azt figyelje, mit tegyen, és ne akarjon új dolgokat kigondolni. Szívének minden gondolata Enyém legyen. Mindegy mit csinál, Tőlem cigánykereket is hányhat, csak Mellettem legyen. Értem remegjen, ahogy Én remegek szeretetéért”.
Én legyek mindene. Féltékeny vagyok rá. Bármit csinál, keressen Engem: Jaj hol van Ő? Állandóan társalogjon Velem. Szeressen Belém. Ezt jelenti szeretőként élni.
Jézus minden léleknek a jegyese, mindenkit erre a Vele való jegyességre hív. De hogyan élhetjük ezt meg?
  • Hogyan hallhatjuk meg az Úr hangját, hogyan tapasztalhatjuk vezetését?
Mit jelent, hogy Ővele beszéljem meg napi programjaimat, hiszen nem hallom a választ? -Jézus-VALAKI - mondta neki Natália nővér. Másképen kell bánnod Vele! Nem ilyen hitetlenül! Nekem egyszer mondta, hogy te lábbal taposod indításait. Mert Ő szól hozzád és mindenkihez! Reggel sorold el, hogy mit akarsz vagy kell tenned. Kérdezd meg: - Jézus, jó lesz így? Segíts, hogy megtegyem, amit akarsz. És légy csendben. Indítást kapsz.. Ez a dolog így kezdődik. Hirtelen az egyikhez nagyobb kedvet érzel, vagy eszedbe jut egy új szempont, ami eldönti a dolgot. Vagy közbejön valami, és más irányt szab. Egyszer csak jön egy teljesen új gondolat, ami nem következtetés, sem egy gondolatsor vége, nincs kapcsolata az előzőkkel. Hirtelen fény gyúl benned és meg vagy győződve, hogy ez a helyes. Örömmel és késztetéssel jár. Ő így kezd el beszélni minden lélekkel, aki Rá figyel. Csendben légy! Nem szabad állandóan beszélned. Rá kell figyelned, de mindezt önként, nem feszítve, és nagy szabadságban... Mások azt mondják, ez a lelkiismeret szava. Mi azt, hogy ez több! Az gyökér, ez már a virág!
Jézus azt kéri, hogy naponta többször vonulj vissza legalább tíz percre csendesen lelked mélyére, mindegy, hogy mikor. Amikor alkalom adódik és mondjad: - Itt vagyok! Szeretlek! - és maradj csöndben, hogy Ő beszéljen. Éjjel is ezt tedd, ha ébredsz. Jézus várja a visszavonult pillanatokat. Nem külsőleges napirendi pont ez, állandóan hívó, szerető ölelés. Ő szüntelenül várja ezeket a perceket. Jézus azt üzeni, hogy remeg szeretetedért: „Nem azt kívánom tőle, hogy testét kínozza, nem is a kényelmet persze. A testnek meg kell adni, ami szükséges. Egyedül csak azt kívánom, hogy állandóan szeressen, soha Belőlem ki ne lépjen! Bűnbánatát is kérem."
Ebben a jegyesi kapcsolatban nemcsak Jézusról és a lélekről van szó.
  • „Amikor a lélek önmagát teljesen átadja és egyesül Velem, az nemcsak kettőnknek öröm. Én nem vagyok tétlen. Ilyenkor kénytelen vagyok teremteni: lelkek szentelődnek, és megszületnek az Örökkévalóság számára: Új élet kezdődik.  Én és a lelkek! Mindig együtt! Ilyenkor megszentelődés folyik.  Egy szerető lélek: a szerető, megmenthet egy egész világot, ha Velem egyesül. Vágyait ne nyomja el, adjon lendületet nekik. Ehhez kérem szabad akaratának hozzájárulását. De elég, ha hozzájárul. Ez nem a lélek munkája, Magam Jézus hajtom végre".
Natália nővér további tanácsokat is adott:
  • „Gyermekem menj gyónni - kérte Jézus tőle is sokszor - és mondj valamit. Véremet akarom kiönteni az emberekre. Szolgáltasd ki magad egészen Jézusnak. Amit kér, tedd meg, pár évig élünk ezen a földön... Jézus nagyon szeret, csak egészen kicsiny légy.  A visszavonult pillanatokban, a Szeretet találkozásakor a hallgatás nagyon fontos! Hallani fogsz valamit. "Szót", ami eddig nem volt.
Ha hibázol, Jézus megdorgál, de Ő úgy teszi ezt, hogy egyben vonzza is a lelket. Ha hibáztál, menj Jézushoz: látod egyedül nem sikerül, segíts! Akkor Jézustól kapsz egy csókot. De ha azt mondod: holnap, meglátod, jobb leszek, akkor nem kapsz csókot. Jézus sugallataira pedig figyelni kell: „el kell kapni."
Ha természeted valamitől elborzad, azonnal fordulj befelé és mondd: - Jézus, mi vár engem, szörnyűség, Beléd kapaszkodom... Ezt kell adnod a téged Szeretőnek, így viselkedjél, mondta Jézus.
- Ennek az életnek nem lesz akadálya, hogy én gyenge vagyok a szenvedéshez és egyáltalán nem áhítozom utána, mint a szentek? - kérdeztem. Jézus így válaszolt: „Én erős vagyok, csak te mindig maradj Bennem. Szeretetem jele sokszor a megpróbáltatás. A sebet Én okoztam, és Én is gyógyítom. A szenvedést, ami megmarad, Én fogom viselni benned."
Ott van ezek között a tanácsok között az engesztelő élet lényegének a megfogalmazása is.
  • „Ha rosszul vagy, ne az embereknek panaszkodj, belül Velem élj!" A Nővér tanácsolta: Mondd: „Jézusom fáj a fejed? Átverték Szívedet? A töviskorona? Viselem egy kicsit, hogy Te megpihenj." Szomorú vagy? Sötéten látsz? Mondd: „Jézusom miért vagy szomorú? Enyhítelek..." Felejtsd el magadat.

2020. január 2., csütörtök

Égi Édesanyánk üzenete 2020. január 2-án Medjugorjéból

Medjugorjei üzenet 2020. január 2., Mirjana által
Drága gyermekek! Tudom, hogy jelen vagyok az életetekben, és a szívetekben. Érzem szereteteteket, hallom imáitokat, és továbbítom azokat Fiamnak. De gyermekeim, édesanyai szeretetemmel jelen szeretnék lenni minden gyermekem életében. Szeretném minden gyermekemet magam köré gyűjteni, édesanyai palástom alá.
Ezért arra hívlak és kérlek benneteket, szeretetem apostolai, hogy segítsetek nekem.  Gyermekeim, Fiam kimondta a „Miatyánk” szavait - Mi Atyánk, aki a szívünkben és mindenütt jelen van - mert szeretne megtanítani benneteket szavakkal és érzésekkel imádkozni. Arra vágyik, hogy mindig egyre jobbak legyetek, hogy éljétek az irgalmas szeretetet, amely imádság és másokért hozott határtalan áldozat. Gyermekeim, adjátok Fiamnak a felebarát iránti szereteteteket: a vigasztalás  szavait, az együttérzést és az igazságosság cselekedeteit. Szeretetem apostolai, mindazt amit másoknak adtok, Fiam ajándékként fogadja. Én is veletek vagyok, mert Fiam arra vágyik, hogy szeretetem, mint fénysugár életre keltse lelketeket és segítsen nektek a béke és az örök boldogság keresésében.
Ezért gyermekeim, szeressétek egymást. Legyetek egyek Fiamban, legyetek Isten gyermekei, akik mindannyian együtt, teljes, nyitott és tiszta szívvel mondják a "Miatyánkot". És ne féljetek! Köszönöm nektek.

2019. december 30., hétfő

Anna Terézia által Elmélkedések a napi evangéliumhoz és ünnephez

Gyermekeim! (MT 21, 23 – 27) Bementem a templomba, és tanítottam az embereket. Akkor odaléptek hozzám a főpapok, és a vének, és megkérdezték tőlem: „Miféle hatalommal teszed ezeket? Ki adta neked a hatalmat ehhez?” Most pedig én is kérdezek tőletek valamit, ha megmondjátok, akkor én is válaszolok nektek. Jánosra kérdeztem rá, „honnan volt keresztsége, a mennyből, vagy az emberektől?” Jánosról tudták, hogy próféta, mégsem mondták rá, hogy a mennyből való. De nem mondhatták azt sem, hogy az emberektől való, mert féltek a néptől. Mivel nem adtak választ kérdésemre, ezért én is megtagadtam tőlük, válaszomat. Nem voltak nyitottak felém. Hiába látták, és tapasztalták meg azokat a csodálatos gyógyulásokat, amelyeket Atyám nevében cselekedtem, mégis érzéketlenül álltak előttem, mert nem értettek meg semmit az én küldetésemből. Ismerték ugyan az írásokat, de teljesen elzárták szívüket előttem, nehogy felismerjék, amit rólam jövendöltek az ószövetségi próféták.

JézusGyermekeim! (Mt 1, 1-17) Az ószövetségi zsidók nyilvántartották elődeiket, és nemzetségfákat szerkesztettek. Máté evangélista nemzetségtáblája azt bizonyítja, hogy Ábrahám törzséből, és Dávid király családjából származtam. Józsefnél megszakítja az evangélista a fölsorolást, és nem mond engem az ő fiának. De mivel József és Mária törvényes házassága idején születtem, ezért a nyilvánosság előtt József volt a törvényes apám. Ti már az evangéliumokból tudjátok, hogy József, az ácsmester, nevelőapám volt, mert az én igazi Atyám, a mennyei Atya. Édesanyám pedig Mária, aki a Szentlélek által szűzen fogant engem, és világra szült Betlehemben. Vajon, meg tudjátok-e köszönni, hogy éppen ebben az időben, és ebben a családban születtetek? Elfogadjátok, hogy Isten akaratából vagytok? Képviselőként tudtok imádkozni minden ősötökért, az előttetek élt generációkért és az utánatok következőkért, és az ő nevükben tudtok-e  bocsánatot kérni és megbocsátani? Kéritek-e, hogy töltsem el lelketeket és minden rokonotok lelkét örök szeretettel, és megbocsátással minden időben az egész vérvonalon keresztül? Akarjátok-e, hogy segítségemmel, és kegyelmemmel megteljék családfátok szeretet áramommal?  Akkor kérjétek, hogy áldjalak meg, szabadítsalak, és szenteljelek meg mindnyájatokat, most, és mindörökre!


Jézus
Gyermekeim! (Mt 1,18-24) A mai evangéliumi szakasz József dilemmájáról szól. A törvény értelmében a felek házassági szerződésük megkötése után már összeköltözésük előtt is törvényes házastársak voltak. Kölcsönös hűségre voltak elkötelezve, és élhettek a házasélet jogaival. Édesanyám a házassági szerződésének megkötése után hosszasan időzött rokonánál, Erzsébetnél. Mikor visszatért, meglátszott rajta áldott állapota. Ezen csak József akadt fönn, aki tudta, hogy a gyermek nem tőle van. Nem akarta házasságtörés miatt Máriát följelenteni, ezért titokban akarta elbocsájtani. József jogos vívódását angyali szózat oszlatta el, aki álmában jelent meg neki. Megértette, hogy a születendő gyermek világmegváltói feladatra hívatott. Engedelmesen elfogadja az angyal megnyilvánulását. Nemcsak elfogadja édesanyámat, és a benne fogant életet, hanem a leggondosabb őrzője lett mindkettőnknek. József őre voltál Máriának, és tanúja szűzi tisztaságának. Már tudta, hogy Isten irgalmából eljövök a Magasságból. Messiásként jöttem hozzátok, hogy az üdvösség napja megváltást hozzon a bűn és a halál alatt sínylődő embereknek.


Jézus


Gyermekeim! (LK 1, 5-25) Lukács evangélista a mai napon János születésének hírüladásáról emlékezik meg. Édesanyját, Erzsébetet magtalannak tartották, amelyet a zsidók Isten büntetésének tekintettek. Férje, Zakariás, aki a papi osztály szolgálattevője volt, éppen a templom szentélyében áldozatot mutatott be, amikor az Úr angyala megjelent neki, és közölte, hogy gyermeke fog születni. Hitetlenül fogadta, mert mindketten éltesebb korúak voltak. Az angyal mindent elmondott Zakariásnak, de ő továbbra is kételkedett szavain, ezért a beteljesedésig, néma maradt. Amikor hazaért, Erzsébet méhében fogant, de hat hónapig titkolta. Áldotta Atyámat, mert arra méltatta, hogy elvegye szégyenét. Atyám, mindig többet ad, mint amit el tudtok képzelni! Szüntelenül adjatok hálát neki, mert megmutatja irgalmas szeretetét irántatok is. De ez a szeretet elválaszthatatlan a Szentháromságos szeretetünktől, amelybe ti is beleoltódtatok keresztségetek által. Ezért magasztaljatok, és dicsőítsetek meg bennünket egész életetekkel, hogy lássák jócselekedeteiteket, és mások is kövessék példátokat.Jézus
Gyermekeim (Lk1, 26-38) Születésem hírüladását is Gábriel angyal végzi, aki Isten színe elől jön. Megmozdul az ég a föld felé. Az angyalt Isten küldi. Nem csupán megjelenik, mint János születésének hírüladásakor, hanem jön. Elkezdődik az Isten jövetele az ember felé. József még nem vitte házába Máriát, szűz volt. Az angyal belépett hozzá, és megszólította: „Örvendj kegyelemmel teljes, Veled van az Úr. Áldottabb vagy, minden asszonynál.” E magasztos szavak hallatán meghökkent, és megijedt. „A Magasságos Isten ereje árnyékoz be, téged, és ezért a születendő gyermeked, Isten fia lesz”. Az angyal mindent elmondott rólam, amit tudnia kellett. Olyan dolgokat is feltárt előtte, amiről kiderült, hogy „Istennél semmi sem lehetetlen.”  Az angyal átadta Isten üzenetét, és a döntést Édesanyámra bízta. Amikor kimondta „Igenjét” és ezzel kifejezte engedelmességét Istennek, akkor véget ért az angyal küldetése, és „eltávozott.” Nektek is figyelnetek kell szavunkra, amivel értésetekre adjuk üdvösség hozó tervünket. Legyen engedelmes a ti „igenetek” is, hogy amikor elénk álltok, beteljesedjen mindaz, amit elképzeltünk rólatok.


JézusGyermekeim! (Lk 1, 57-66) János születését áthatja az öröm. Örül Erzsébet, s vele a szomszédok és a rokonság is örült. Mindenki hallotta, milyen nagy irgalmat gyakorolt vele Atyám, hogy elvette szégyenét, a meddőséget. A születés utáni nyolcadik napon megtörtént a körülmetélés, és a névadás is.  A János nevet kapta a gyermek, és nem azt, amit a hagyomány, és a rokonság elvárt. Amikor Zakariás írótáblát kért, hogy leírja, mi legyen a gyermek neve, megnyílt a szája, megoldódott a nyelve, és az első szavával Atyámat dicsőítette. Énekével magasztalta az üdvösségtörténeti óra jelentését, amely Jánossal felvirradt. Szentlelkem megvilágította Zakariásban, gyermeke küldetését, és a vele felvirradó jövőt is. Először Isten tetteit magasztalta, a második részben, pedig születésnapi jókívánságait fejezte ki, és a gyermek küldetését adta tudtul. Az üdvösséges események átélése, vagy hallása még nem elég ahhoz, hogy megértsük az összefüggéseket! Azokat meg kell szívlelni! Aki, felismeri lelkében, mit jelentenek ezek a gondolatok, annak megadom, belső párbeszédben, hogy mire figyeljen! Megmagyarázom neki, miért vezeti Isten ezt a gyermeket, olyan hatalmasan, miért történik vele mindez?


JézusSzent János apostol, evangélista


Gyermekeim! (Jn 20, 2-8) Szent János életéről a legjelentősebb forrás az általa írt evangélium. Amikor feltámadásom hírét Mária Magdolna jelentette az apostoloknak, akkor elsőnek Péter Jánossal futott oda a sírhoz. János, mivel még fiatal volt, ezért hamarabb odaért, kíváncsiam bekukkantott a sírba, de megvárta, Pétert, hogy ő is odaérjen. Látták az „otthagyott gyolcsot, meg a kendőt, amellyel fejemet takarták be, amely külön összehajtva volt, egy más helyen.” Ők azok a tanúságtevők, akik e látvány kapcsán kezdték megérteni az Írást, hogy harmadnapra feltámadok. János csak ennyit tolmácsolt evangéliumában: „Látta, és hitt.” Feltámadásom tanúságtétele erre a két szóra alapozódik. Az apostolok vállalták értem a legnagyobb megpróbáltatást, a vértanúhalált. Jánost ugyan forró olajjal teli üstbe dobták, de sértetlenül került ki. Akkor méreggel telt kehelyből itatták meg, de életben maradt.  Végül Patmosz szigetére száműzték, ahol egy viharos éjszakán hatalmas látomásban megnyitottam előtte a menny és a föld titkait, és feltártam előtte a jövőt. Sokáig maradt elragadtatásban. Később pergamenre írta látomásait, és elküldte a Kisázsiai egyházaknak.

Jézus

Aprószentek


Gyermekeim! (Mt 2,13-18)  Azokat nevezzük aprószenteknek, akiket azért öltek meg, mert a prófétai ígéreteket beteljesítő messiás-királyságom elérkezett. Heródes nem bírta elviselni születésemet, mert féltette királyságát, ezért megöletett minden fiúgyermeket, kétévestől lefelé, akiket a bölcsektől megtudakolt időben születtek.  Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek kijátszották, haragra lobbant, és Betlehemben és környékén lemészároltatott fiúgyermekeket, mert biztos volt abban, hogy az áldozatok között leszek. A betlehemi anyákra alkalmazta az evangélista Jeremiás próféta sirató énekét, amit a babiloni fogságba hurcolt sirató anya keservét mondja el. A bölcsek, miután megtaláltak engem, hódoltak előtte,, és ajándékokkal láttak el, egészen más úton tértek haza. Józsefet is álmában figyelmeztette az angyal, hogy meneküljünk Egyiptomba, és tartózkodjunk ott, amíg a veszély elmúlik. Az engedelmes József még akkor éjjel útnak indult velünk, és csak Heródes halála után tértünk vissza, és Názáret városában telepedtünk le.

JézusSzent Család vasárnapja


Gyermekeim! (Lk 2,22-40) Szent családom a legnagyobb ajándék az emberiségnek. Nyolc nap elteltével szüleim felvittek a templomba, hogy eleget tegyenek a törvénynek, és körülmetéljenek.  A Jézus nevet kaptam, ahogy Gábor angyal nevezett az angyali üdvözletkor. Arról is beszélt, hogy királyságomban csodálatos tanácsadó és a béke fejedelme leszek, és megszilárdítom a jogot és az igazságot mostantól fogva és mindörökké. Azért kaptátok meg a békét, mert Atyám kegyesen fordult felétek, mert én kezeskedtem azért, hogy mindenkor megtegyem az Ő akaratát. Szent vagyok, mert Szűztől születtem, a Szentlélek erejéből, és egészen Atyám szolgálatára szentelődtem. A templomi bemutatás nyilvánosan is hírül adta mindazt, ami eddig rejtve volt. A Lélek indítására hittel eltelve érkezett Simeon próféta, aki karjában tartott, és magasztalta Istent. Úgy fogadott engem, mint a vendégeket szokták, teljes tisztelettel és szeretettel. Így kell fogadnotok nektek is az én küldötteimet. Legyen ennek az áhítatos szerető fogadtatásnak kezdete a hit, a vége pedig az én dicsőítésem és minden áldásom, ami tőlem származik.


Jézus


Gyermekeim! (LK 2, 36–40) A próféta mellé társult a prófétaasszony, tanúságtétele is. Izraelben mindig voltak olyanok, nők, akik a Lélek adományait birtokolták. Nemcsak Simeon lelkét, de Annáét is az ószövetségi jámborság formálta ki. Magas korukban is Istennek a tetszése voltak. Amikor Anna velem találkozott, élete fegyelmezett, és tiszta volt. Éjjel–nappal imádságban, és böjttel teltek napjai, egészen Istennek, élt. Anna alakja, a keresztény özvegyek ragyogó példája lett. Aki valóban özvegy, és magára maradt, az jó, ha nekem szenteli magát, kitartóan imádkozik és könyörög éjjel, és nappal. Anna, a Szentlélek fényében ismert fel engem, akit Édesanyám hozott a templomba. Messiási eljövetelem örömmel töltötte el, ezért tudott apostollá válni. Újból, és újból beszél rólam, azoknak, akik várták a megváltót. A kinyilatkoztatás szavát úgy kell befogadnotok, akár a vendéget. Megkezdődött megváltásom időszaka, mert bennem jelen van a végső időkre megígért üdvösség. Ez akkor fog teljes mértékben megvalósulni, amikor dicsőségesen felmagasztaltatom Jeruzsálemben.


JézusI. Szilveszter pápa


Gyermekeim! (Jn 1, 1-18) „Én vagyok a világ világossága”, azért jöttem, hogy megvilágosítsak „minden világra jövő embert.” Aki bennem hisz, az ujjá születik és bennem megigazul. A keresztény üldözések lezárultak, és Nagy Konstantin császár, győzelme után bevezette a szabad vallásgyakorlatot 313.-ban. A következő évben Szilveszter pápa volt az, aki elsőként vezette az Egyházat.  Mivel az üldözések idején is hitvalló életet élt, ezért választották meg. Legfontosabb tevékenysége a római egyház megszervezése, és a liturgikus ünneplések kialakítása volt. Konstantin elrendelte, hogy építsenek egy nagy bazilikát, amely a „minden templomok anyja” nevet kapja. Ezt a templomot Szilveszter pápa szentelte fel. Pápaságának idején kezdték építeni Szent Péter sírja fölé az első bazilikát, Szent Pál sírja fölé pedig egy kisebbet. Szilveszter pápát csodatévő hatalommal ruháztam fel, és ennek eredményeként az emberek tömegestül vették fel a keresztséget. Mindazok, akik hittel elfogadnak, és úgy követnek engem, azoknak megmutatom hatalmam csodajeleit.

Jézus

2019. december 28., szombat

Aprószentek ünnepén az abortuszról.

A betlehemi gyermekgyilkosság a Karácsony sötét epizódja, az emberi felelősségre figyelmeztet. Az alábbi írás már jó ideje terjed közösségi oldalakon, levelezőlistákon.
Egy asszony elment a nőgyógyászhoz:
– Doktor úr, óriási bajban vagyok, nagyon nagy szükségem lenne a segítségére! A gyermekem még nincs egyéves, és megint terhes lettem. Nem akarom, hogy ilyen kis korkülönbséggel szülessen meg a testvére!
– Rendben, mit szeretne tőlem?
– Azt szeretném, hogy szakítsa meg a terhességemet! Nagyon számítok Önre!
Az orvos gondolkodóba esett, majd így szólt:
– Azt hiszem, van egy jobb megoldás, ami az Ön számára is kevésbé veszélyes.
A nő elmosolyodott, gondolván, a doki megértette, mit szeretne. Az orvos folytatta:
– Nézze, hogy ne kelljen egyszerre két kisbabára vigyáznia, öljük meg ezt, amelyik az ölében ül most. Így tudna egy kicsit pihenni, mielőtt a másik megszületik. Ha meg akarjuk ölni az egyiket, mindegy, hogy melyik az, nem igaz? Az Ön testére semmi veszélyt nem jelentene, ha az ölében lévő babát választaná!
A nő elszörnyedt.
– Na de, doktor úr! Milyen szörnyű dolog! Megölni egy gyereket, az bűn!
– Szerintem is – mondta az orvos –, de nekem úgy tűnt, ez magának nem probléma, és azt gondoltam, akkor ez a legjobb megoldás – az orvos elmosolyodott, érezte, hogy érthető volt az álláspontja.
Vajon az asszony megértette-e, hogy nincs különbség a két lehetőség között?
December 28-án Aprószentek ünnepét tartja a Katolikus Egyház. Ezen a napon emlékezünk azokra a két évnél fiatalabb fiúgyermekekre, akiket Heródes hatalomféltése miatt a katonák kivégeztek Betlehemben (Mt 2,16–18.). Heródes remélte, hogy közöttük lesz az a gyermek is, aki a megjövendölt Messiás, vagyis veszélyt jelenthet az ő uralkodására. Jézust ekkor már Egyiptom felé menekítették a szülei. Az Aprószentek az első kereszténynek tekinthető vértanúk, és jelképei minden ártatlanul, védtelenül kivégzett gyermeknek, az abortusz áldozatául esett magzatoknak is. Így lett Aprószentek ünnepe a magzati élet védelmének, a megszületés jogának az emléknapja is.

2019. december 25., szerda

Égi Édesanyánk üzenetei 2019. december 25-én Medjugorjéból

Üzenet, 25. december 2019

Drága gyermekek! Fiamat, Jézust hozom nektek, hogy megáldjon benneteket és felfedje számotokra szeretetét, amely a mennyből érkezik. Szívetek sóvárog a béke után, amelyből egyre kevesebb van a földön. Ezért az emberek távol vannak Istentől, a lelkek betegek és a lelki halál felé tartanak. Gyermekeim, veletek vagyok, hogy az üdvösségnek azon az útján vezesselek benneteket, amelyre Isten hív titeket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

A Szűzanya éves jelenése Jakov Čolo látnoknak


Az utolsó mindennapos jelenésén, 1998. szeptember 12-én a Szűzanya azt mondta Jakov Čolo-nak, hogy ezentúl évente egyszer, december 25-én, karácsonykor jelenik meg neki. Így volt ez ebben az évben is. Az jelenés 14 óra 25 perckor kezdődött és 9 percig tartott. Jakov ezt követően továbbította az üzenetet:
Drága gyermekek! Ma ezen a kegyelmi napon különleges módon hívlak benneteket arra, hogy nyissátok meg szíveteket és kérjétek Jézust, hogy erősítse meg a hiteteket. Gyermekeim, a szívvel, hittel és cselekedettel való ima által meg fogjátok ismerni mit jelent őszinte keresztény életet élni. Gyermekeim, életeteket és szíveteket gyakran hatalmába keríti a sötétség, a fájdalom és a keresztek. Ne inogjatok meg a hitben és ne kérdezzétek miért, amikor azt gondoljátok, hogy egyedül vagytok, elhagyatottan. Nyissátok meg szíveteket, imádkozzatok és erősen higgyetek és akkor szívetek érezni fogja Isten jelenlétét és azt, hogy Isten sohasem fog elhagyni benneteket, hisz minden pillanatban ott van mellettetek. Az ima és az Istenbe vetett hit által választ fogtok kapni minden miért kérdésetekre és minden fájdalmatokat, sötétségeteket és kereszteteket világossággá változtatja. Köszönöm nektek.

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Isten áldása

2019. 12. 04, Szerda
Éppen a vonaton utaztam, miközben a Szentlélek így tanított:
„Ha a szív egészen Istené, akkor az ember cselekedetein, megérzésein, apró döntésein is Isten áldása lesz. Ennek gyümölcse abban mutatkozik meg, hogy az élet szépen elrendeződik az ember körül és a jó megérzések visszaigazolódnak. Akinek a szívében a Mammon vagy az önimádat uralkodik, ott az élet is rosszul alakul. Áldás helyett átokká válik minden, ami kihat a személyre és annak környezetére.”
Mária Magdolna
Karácsony emléke

2019. 12. 05, Csütörtök
Pesten a Deák Ferenc téren sétáltam, ahol felfigyeltem arra, hogy minden a karácsonyi vásárról szólt. Semmi sem utalt arra, hogy ez az ünnep Jézus születését jelenti. A szívemben nagy fájdalmat éreztem, mert sokan nem gondolnak Istenre, Aki elküldte egyszülött Fiát a mi világba, hogy megváltson minket. Ahogy haladtam a tömegben az Úr váratlanul megjelent előttem és könnyes szemmel így szólt:
„Látod leányom, hogy a Sátán hogyan feledteti el az emberekkel az Én születésem ünnepének emlékét? Figyelmüket elvonja az igazi lényegről méghozzá hasztalan dolgokkal, ami a lelket nem felemeli, hanem gúzsba köti.”
Mária Magdolna

A lélek haldoklása

2019. 12. 06, Péntek
Csendes szentségimádás közben az Úr fölséges Királyként mutatkozott előttem. Közben láttam egy forrást, ami fölött Jézus Szentséges Szíve lobogott. Ebből a Szívből fakadt maga a forrás. Az emberek ittak a forrásból, melynek hatására lelkileg-testileg egyre egészségesebbek lettek. Az egészség mellett a boldogságuk is növekedett. Az Úr olyan emberekhez vezetett még, akik a világ élvezeteit keresték. Ettek, ittak, szórakoztak. Úgy éltek, mint ahogy a világ szelleme diktálja: Élj a mának! Láttam, hogy bár bőségesen étkeztek és élvezték az életet, mégis egyre csak soványabbak lettek. Érdekes volt ez számomra, mert természetellenesnek tűnt. De az Úr elmondta nekem, hogy a lelkük haldoklik és ezért soványak.
Mária Magdolna


A csömöri templom csodája

2019. 12. 12, Csütörtök
Egy lelkitestvéremmel a csömöri templomban történt Eucharisztikus csodáról beszélgettünk. Ugyanis itt az a csoda történt, hogy a monstranciában kettétört a Szent Ostya. Az Úr megmagyarázta a csodát:
„Egyházam kettészakadt, ezért hasadt ketté az Én Szívem is. A kettészakadás nemcsak az egyetemes egyházra vonatkozik, hanem minden egyházközségre is. A szakadás kihat a kisebb-nagyobb közösség tagjaira is. Minden közösségnek más-más küldetése van. Bizony mondom nektek, hogy a szakadás alól egy közösség sem lesz kivétel, mert az Írásnak be kell teljesednie. Igaz követőimet – legyenek hívek vagy papok – már most üldözik és félre állítják, mert az igazság hirdetését el kell némítania azoknak, akik sötétségben járnak, és nem kérnek a világosságból. Szentséges Szívemben újra és újra megforgatják a tört mindazok, akik nem akarnak hinni abban, hogy Én valóságosan jelen vagyok az Eucharisztiában. Még hány csodát adjon Atyám nektek, hogy végre elhiggyétek mit jelent számotokra az Eucharisztia, mint az üdvösség tápláléka?”
Mária MagdolnaAz ember boldogtalansága

2019. 12. 19, Csütörtök
Amikor utazom vagy sétálok az utcán, akkor gyakran megfigyelem az embereket. Úgy gondolom, hogy az emberek tekintete, öltözködése és viselkedése sokszor megmutatja azt, hogy milyen az életük és boldognak mondhatják e magukat ebben a világban. Miközben őket figyeltem az Úr Jézus megjelent mellettem és így szólt:
„Leányom, az emberek többsége boldogtalan, mert az életükből kizárnak Engem annak ellenére, hogy sokszor kopogtatok az ő szívük ajtaján. A boldogtalanságuk legfőbb oka nem a mindennapi nehézségeikben (testi, lelki, szellemi, anyagi gondok) rejlik. Valójában bűneik terhe alatt nyögnek, ezért nem látod őket szabadnak. Mivel nem kérnek Tőlem szabadulást, így a bűn még mélyebb boldogtalanságba sodorja őket. Az ember az igazi lelki-testi szabadulást csak Nálam nyerheti el, mert az igazság szabaddá tesz. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Bármerre mentek szabadulást keresve, ott megkötözés és rabság vár rátok. Egyedül Nálam gyógyulhattok meg igazán. A lélek csakis a Teremtőjénél találhatja meg a békéjét.”
Mária Magdolna
A megtestesülés kegyelme

2019. 12. 23, Hétfő
Láttam Szent Józsefet és a Szűzanyát karjában a kisded Jézussal. A szívük pulzált a szeretettől és erősen lángolt. Az Úr szívéből kiemelkedett az Eucharisztia, amely folyamatosan növekedett, vagyis egyre nagyobb lett. E jelenség közben a szentek és az angyalok a Szent Család köré gyűltek. Hallottam, hogy a szentek szíve hangosan dobogott. Hallottam, ahogyan hangos énekszóval dicsőíti a Mennyország a Szentháromságot. Éreztem, hogy az én szívem is együtt dobog az övéikkel. A szentek között megláttam Szent Ferencet és Pio atyát, akik jobb kezüket a szívükre helyezték, míg másik kezükkel a kisded Jézusra mutattak, miközben így szóltak:
„Jézus Krisztus megtestesülésének ünnepe határozta meg az egész emberiség életét. Nézzétek Őt és hódoljatok Előtte, miként a három bölcs király tette! Nála alázatosabb nincs az égben és a földön. Mi többször karunkban tarthattuk a kisdedet, mert megértettük az Ő szeretetének titkát, lényegét. A boldogság legmagasabb fokát éltük meg, amikor Őrá tekinthettünk. E gyermek egyszerre Isten és ember, aki egy lett közülünk.”
Mária Magdolna 

Nagy Figyelmeztetés titka

2019. 12. 24, Kedd
A Mennyei Atya előtt jelen volt a Szent Család, mint minden család mintaképe, és mellettük állt Ádám és Éva gyermekeikkel (Káin, Ábel és Szet) együtt. A Mennyei Atya arról beszélt, hogy az Ő akarata az volt, hogy az első emberpár olyan családot alkosson, mint amilyet Szent József és a Szűzanya. Ez volt Isten eredeti terve. Csak az ember szaporodásának titka rejtve volt. Láttam, hogy a Sátán folyamatosan minden erejét beveti, hogy a családokat szétrombolja. Az Atya arról is beszélt, hogy a Nagy Figyelmeztetéskor megadja a kegyelmet, hogy a családok újra egyesüljenek. De ez csak rövid ideig fog tartani, mert az ördög nem alszik. Még az Egyház is fog kapni a szent egység kegyelméből, hogy újra talpra tudjon állni. Mondta az Úr, hogy most a szétválasztódás ideje van. A Nagy Figyelmeztetés után fog eldőlni, hogy ki marad véglegesen Isten mellett vagy Isten ellen. Az Atya így szólt:
„Ha a Nagy Figyelmeztetés nem lenne, akkor nem maradna hit a földön mire Fiam visszatér a felhőkön!”

Megkérdeztem, hogy hogyan lehetséges a hit fennmaradása, hiszen igen sok csapás, üldöztetés és büntetés várható a Nagy Figyelmeztetés után? Az Úr így felelt:
„Az Én gyermekeim lelkében maradandó nyomot fogok hagyni, ami hitüket szilárddá fogja tenni. Ez egy örök nyomot jelent, ami nem más, mint az, hogy az enyéim egy pillanatnyi időre látni fogják szeretett Fiamat színről-színre. Ez keveseknek fog megadatni. Akik halálos bűnben lesznek, azok nem részesülnek ebben a kegyelemben.”

Ez az örök nyom kegyelme hasonló lesz ahhoz, mint amiben Szent Pál részesült a damaszkuszi úton vagy amiben az apostolok részesültek, miután Krisztus feltámadt testben megmutatkozott előttük. Az Atya arról is beszélt, hogy amikor Fia eljön a felhőkön, akkor sokakat el fog ragadni. Csak azok lesznek elragadva, akiket az Atya erre kiválasztott. Igen alázatos lelkek lesznek azok, akik megkapják azt a kegyelmet, hogy lelkestül-testestül Isten magához ragadja őket úgy, mint Illést.

A francia egyházmegye bevezeti a homoszexuális keresztség kérvényezési űrlapját


Franciaországban egy új keresztség kérvényezési űrlap a következő szöveget tartalmazza: "a szülők vagy gondviselők keresztneve és vezetékneve" - írja a HommeNouveau.fr.

Az űrlapot 2018 decemberében küldte el minden püspöknek Langres püspöke, Joseph de Metz-Noblat, a francia kánonjogi kérdések püspöki tanács elnöke.

A kísérőlevélben leírja, hogy a családok helyzete egyre "összetettebb". Ezért a papoknak nem "ítélkezni" kell ezekben a helyzetekben, nem tagadhatják meg a keresztséget.

Egyértelmű, hogy Metz-Noblat a homoszexuális párokra gondol.

Már egy előző űrlap is volt, ami mellőzte az "anya és apa" megnevezését, helyette a gyerekről úgy beszéltek, mint név és név "fia vagy lánya".

https://gloria.tv/post/8ErxXhM39cuT684hKXu9gtnC8

2019. december 24., kedd

Hamis béke grafikusan - december

Nincs szükség a reform reformációjára

Személyazonosság lopás

Bergoglio Temetési Kft.

Boldog Karácsonyt!

Régimódi Jézus Krisztus

Karácsony Krisztus nélkül!

Hamispróféta felkészül az új karácsonyra

Tükörkép

A kis nyáj még mindig harcol

Az egyház pusztítása felkészíti a helyreállítást

kirohanásai irányítás alatt

mindig megszakítja a bíborosaival való találkozókat

"A kommunisták gondolkodnak úgy, mint a keresztények!" - mondta a hamispróféta Scalfarinak (2016)

"Lásd, én mindent megújítok" (Jelenések 21,5)

2019. december 20., péntek

Hamispróféta bemutatja: Mentőmellény feszület


Ferenc pápa december 19-én egy kiválasztott bevándorlóval találkozott, és megáldotta azt, amit ő "mentőmellény feszületnek" hívott; egy mentőmellényt, ami egy műanyag feszületre volt akasztva Jézus teste helyett.

A rondaságot a Vatikánba vitték.

Ferenc pápa azt mondta, hogy ennek a feladata az, hogy "emlékeztessen mindenkit arra, hogy kötelességünk megmenteni minden emberi életet".

Állítólag a mentőmellényt egy ismeretlen bevándorló használta, aki júliusban belefulladt a Földközi-tengerbe.

Ez egy újabb próbálkozás, amivel megpróbálják kihasználni a vallásos szimbólumokat a politikai célok és az embercsempészet, tömeges bevándorlás hirdetésének érdekében, ami egyébként elpusztítja az anyaországokat, valamint a célországokat is.

https://gloria.tv/post/qjjrS9g4pivg12ByR1nnqruwo


A Vatikánban új könyv jelent meg, amely Szodoma bűnét a „vendégszeretet hiányának” minősíti

RÓMA, 2019. december 19. (a LifeSiteNews cikkének részlete)
Sokan a Katolikus Egyház homoszexualitás normalizálása érdekében tett erőfeszítésének tekintik azt a Vatikánban kiadott új könyvet, amely Szodoma bűnét (Ter, 19: 1–29) csupán „a vendégszeretet hiánya”-ként tünteti fel.

A Szodoma városával kapcsolatos történet… olyan bűnt szemléltet, amelyben a vendégszeretet hiánya, az idegennel szembeni ellenségeskedés és erőszak nyilvánul meg, amely nagyon elítélendő viselkedésnek tekinthető, ezért megérdemli, hogy a lehető legszigorúbban szankcionálják” - írja az új könyv...

Az új kötetet, amely az ember szentírásbeli megértését kívánja segíteni „Mi az ember? Útmutató a bibliai antropológiához” (Che cosa è l'uomo? Un itinerario di antropologia biblica) címmel a Pápai Biblikus Bizottság december 16-án adta ki. Pietro Bovati jezsuita atya, a Pápai Biblikus Bizottság titkára elmondta, hogy a könyv kiadása Ferenc pápa kifejezett kívánságára történt.

Luis Ladaria bíboros, S. J., a Hittani Kongregáció prefektusa és a Pápai Biblikus Bizottság elnöke bevezetésével íródott kötet négy fejezetből áll: 1) Az Isten által teremtett ember; 2) Az ember a kertben; 3) Az emberi család; és 4) Az ember a történelemben.

A homoszexualitás témakörének tíz oldalas részletezése a harmadik fejezetben található, a „transzgresszív módok” című szakaszban, amely a vérfertőzést, a házasságtörést és a prostitúciót is magában foglalja.

A homoszexualitás tárgyalása azzal kezdődik, hogy a szerző kijelenti, hogy „a házasság intézményét, amelyet a férj és a feleség közötti stabil kapcsolaton alapul folyamatosan nyilvánvalónak és normatívnak mutatják be a teljes bibliai hagyományon keresztül. Nincsenek példák az azonos nemű személyek között jogilag elismert „életközösségekre”...

Mindezt azonban egy archaikus, történelmileg kondicionált mentalitás tükröződésének tekinti. Tudjuk, hogy a különböző bibliai állításokat a kozmológia, a biológia és a szociológia területein fokozatosan elavulttá tette a természet- és társadalomtudomány folyamatos fejlődése. Hasonló a helyzet - egyesek szerint - az ember új és jobb megértése terén, ahol a heteroszexuális életközösségek kizárólagos fenntartása helyett támogatandóak a homoszexualitás és a homoszexuális életközösségek, mint az ember legitim és méltó kifejeződései... (forrás: www.lifesitenews.com)

A Tízszarvú Fenevad rá akarja kényszeríteni az azonos neműek házasságát a tagállamokra.

Megdöbbentő és egyben felháborító dolog derült ki az Európai Parlament üléséről. A Parlament elfogadott egy olyan határozatot, mely a tagállamokra akarja kötelezni az azonos neműek házasságát és az "LMBTQI személyek védelmét". Deutsch Tamás EP-képviselő közösségi oldalán számolt be róla.

"Tegnap az Európai Parlament a Leszbikus, Meleg, Biszexuális, Transznemű és Interszexuális (rövidítve: LMBTI) személyek helyzetével foglalkozó határozatot fogadott el.

A szöveg javarészt az unalomig ismert jogvédő mantra. A határozat F. pontja például így szól: “mivel az LMBTI-közösség biztonsága és Európa teljes lakosságának biztonsága egymástól nem független”. Igen, nem tévedés, jogvédőék szerint a tömeges illegális migráció jelentette terrorfenyegetés és az európai emberek biztonsága egymástól teljesen független dolgok, ezeket illetlenség összekapcsolni, viszont az LMBTI-közösség biztonsága és Európa biztonsága szorosan összefüggenek.

Egy másik helyen, a határozat 18. pontjában az szerepel, hogy az Európai Parlament “ismételten felkéri a Bizottságot, hogy (...) fogadjon el uniós szintű LMBTI-stratégiát”. Igen, nem tévedés, uniós szintű LMBTI-stratégia közeleg.

A dübörgő genderizmus idején mindez már szinte szóra sem érdemes. A határozat viszont arról is rendelkezik, hogy az Európai Parlament “25. elítéli a kiskorúak számára hozzáférhető információkról szóló jogszabályokkal való, különösen az oktatás és a média területén folytatott visszaélést, amely arra irányul, hogy cenzúrázzák az LMBTI-vonatkozású tartalmakat és anyagokat,”.

Az Európai Parlament többsége tehát a virtigli LMBTI-ideológia jegyében elítéli és megváltoztatandónak minősíti azokat a tagállami törvényeket, és a törvényekre épülő gyermekvédelmi gyakorlatokat, amelyek szerint a kiskorúak védelme érdekében - más, rájuk veszélyes tartalmak mellett - az LMBTI tartalmak hozzáférését is szűrik, korlátozzák a gyermekek számára. Az EP határozat szerint az LMBTI tartalmak nem korlátozhatóak.

A határozat rendelkezése szerint az Európai Parlament “6. (...) felhívja a tagállamokat, hogy vezessenek be az azonos neműek közötti házasságok (...) egyenlő elismerésére vonatkozó jogszabályokat,”.

Az Európai Parlament többsége tehát, az összes DK-s, a megmaradt egyetlen MSZP-s és az összes Momentum-os képviselő lelkes támogató szavazatával - az uniós szerződésekkel egyébként teljesen ellentétesen - arra akarják rákényszeríteni a tagállamokat, hogy mindenhol kerüljön be az országok jogrendjébe az azonos neműek házassága."Az EP többsége szerint tehát nincs alkotmányos szuverenitás, nincs demokratikus népképviselet, nincs szabad akarat, ha az azonos neműek házasságáról van szó. A Fidesz és a KDNP képviselői nem támogatták a határozatot.
Talán ezek után lenne értelme elgondolkodni Bayer Zsolt javaslatán.


A tízszarvú vadállat maga az Európai Unió.

2012. február 19. vasárnap, 3:00
Drága, szeretett leányom, nem kell félned ezektől az üzenetektől.
Mert ezek szeretetem által adatnak a világnak, amelyet az egész emberiség iránt érzek.
Az elkövetkezendő események ismerete segíteni fog gyermekeim felkészítésében, hogy meg tudják védeni az igazságot.
Figyelmeztetéseim segíthetnek a megtérések terjedésében, és képessé teszik gyermekeimet azon Ígéreteim igazságának elismerésében, hogy Én még egyszer vissza fogok jönni.
Második Eljövetelem még a ti életetekben fog bekövetkezni, gyermekeim.
Ti, a kiválasztott generáció, Dicsőséges Uralkodásom csodáit fogjátok learatni a Földön.
Én azokat is közétek számítom, kiválasztott gyermekeim, akik hátat fordítottak Nekem, és megtagadják szeretett Atyám, a legmagasságosabb Isten létezését.
Szeretetem betakarja majd mindazokat is, akik megvetnek Engem. Idővel ők is meg fognak térni.
Nem elegendő csupán üzeneteim elismerése, melyek neked, az Én prófétámnak, a végidők prófétájának adatnak, neked, a hét pecsét felnyitásának felelőssége is megadatott.
Ami valóban számít, az minden testvéred üdvözülése a világon.
A két szövetséges, Oroszország és Kína egyesíteni fogják erőiket. Ez akkor fog bekövetkezni, amikor a tízszarvú vadállat felemelkedik, hogy uralja a hosszú szenvedésnek kitett ártatlan embereket.
A tízszarvú vadállat nem más, mint az Európai Unió, leányom, és Babilonként van megnevezve a Jelenések könyvében.
Babilon el fog esni, és a vörös sárkány, Kína és ezek szövetségesei fogják azt uralni.
Amikor ez megtörténik, akkor már a kommunizmus fog uralkodni, és jaj annak, aki ezek jelenlétében a saját vallását fogja majd gyakorolni.
Minden vallást be fognak tiltani, de a keresztények fogják a legnagyobb üldöztetést elszenvedni.
A Római Katolikusokat egyáltalán nem fogják megtűrni, nekik titokban kell majd misét tartaniuk.
Gyermekeim, valamennyi követőim, eljött az idő, hogy megtervezzétek a jövőtöket.
Én minden időben vezetni foglak benneteket.
Kezdjétek el most a felkészülést, mert idő lesz adva nektek arra, hogy ezt megtegyétek.
Ismételten mondom nektek, az ima, és abból egyre több, gyengíteni fogja a vadállat és a vörös sárkány hatalmát.
Ők csak nagyon rövid ideig fognak uralkodni. Mert azt követően el lesznek pusztítva.
Szeretett Megváltótok,
Az emberiség Megmentője,
Jézus Krisztus.