2016. június 22., szerda

Larry Wolfe, amerikai látnok állította össze a legfontosabb tudnivalókat az elkövetkező idők eseményeire és az azokra való felkészülésre vonatkozóan, nem csak a saját maga által kapott üzenetek, hanem más látnokok által közölt égi instrukciók alapján is.
Ajánlatos megfogadni Larry tanácsát, hogy nyomtassuk ki az összeállítást, fűzzük le, és ha más, további tanácsokat is kapunk a témában, azokat is tegyük hozzá.
1. részlet.
Larry Wolfe: ITT AZ IDŐ !(2016.május 26.)
Mindenkinek azt tanácsolom, hogy ezt az összeállítást nyomtassa ki. Kezdjétek el MOST, és GYŰJTSETEK ÖSSZE mindent, amire a Szent Család utasított. Lelketek legyen mindig a megszentelő kegyelem állapotában, és tegyetek meg mindent, hogy abban meg is maradjon. Ha ugyanis ezek az események egyszer megkezdődnek, már nem lesz sem időtök, sem forrásotok, sem alkalmatok, sem lehetőségetek, sem helyetek mindezek beszerzésére. Tegyétek hát meg most. Védjétek lelketeket, imádkozzatok szüntelenül, és bízzatok Isten Hatalmában. Isten Jézuson, és a Szűzanya Szeplőtelen Szívén keresztül megvéd, és megment mindannyiunkat.
Hogyan készüljünk fel:
Mindig álljon rendelkezésetekre megfelelő készlet szentelt gyertyából, szentelt vízből, megáldott tömjénből, - olajból,- sóból,- és szőlőből, amiként legyen elegendő a szükséges élelmiszerből és ivóvízből is. Takarókra, és meleg ruhákra is szükség lesz a három napig tartó kemény hideg elviseléséhez. Előzőleg gondoskodjunk arról, hogy ablakaink be legyenek sötétítve még a Három Nap eseményeinek kezdete előtt, ily módon megelőzve a kinti történések kezdetét. Az ajtók és ablakok legyenek gondosan bezárva. Ajánlatos az ajtókra függeszteni, és magunkon is viselni Szent Benedek kereszteket, melyek védelmeznek a lokúciók (természetfeletti hang effektusok) zavaró hatása ellen. A kint tartott háziállatokat is lássuk el három napra elegendő vízzel, és élelmiszerrel. Isten, az Örök Atya meg fogja védelmezni őket minden bántódástól. A lakásban bent tartott háziállatok viszont maradjanak is benn erre az időszakra.
Mire kell számítani:
A jövendölések szerint kétféle esemény figyelmeztet majd a három napos sötétségre:
A NAGY FIGYELMEZTETÉS:
A rendkívüli esemény alatt minden léleknek meg lesz mutatva, hogy mivel, és milyen mértékben bántotta meg Istent. Ez olyan intenzív személyes fájdalmat okoz, hogy sokan inkább meghalnának, de nem fognak. Ez az, ami megmutatja mindenkinek Isten ellen elkövetett bűneit, és lelkének állapotát.
A NAGY CSODA:
A Csoda,- hasonlóan, mint Fatimában- erőteljes módon győz majd meg sokakat. A jövendölés szerint az Oltáriszentség egy fiatal vértanújának ünnepnapján fog bekövetkezni, nem pedig Szűzanya ünnepen. A Csoda mintegy negyed óráig fog tartani, és a spanyolországi Garabandalból, valamint az azt övező hegyekből lesz látható. A Szentatya is látni fogja, függetlenül attól, hogy éppen hol tartózkodik abban az időben. Nyolc nappal megtörténte előtt közlik majd a világgal a Csoda pontos idejét. Azt követően Isten maradandó jelet hagy majd emlékül, amit TV –én keresztül is láthat majd az egész világ.
A KERESZT AZ ÉGEN:
1965-ben újra beszélt a három napos sötétségről Európában egy szent: „Az Isteni tűz és a pokol tüze érnek el végül a sötétség napjai alatt” – ezt jelezték az összes szentek. Az Én fénylő keresztem jelenik meg az égen, ami jelzi, hogy e végső események befejeződtek, és emlékeztet az Én szörnyű passiómra, így tehát lesz idő reflektálni, mert én sosem büntetem meg a világot előzetes figyelmeztetés nélkül. Mindenkinek lesz ideje megérteni, hogy mit jelent a kereszt az égen, és mindenki látni fogja azt. Mindenki tudni fogja,- kivéve azokat, akik elutasítják - hogy ez az Én keresztem, a Megváltás jelképe, amely üdvösséget, és megbocsátást hoz. Keresztem olyan megbecsült lesz, mint soha annak előtte.” Amikor ez történik, akkor a „jel” is megtörténik a Három napos sötétség közeledtére, hogy a világnak legyen elegendő ideje befejezni a felkészülést a Három Napra. A híveknek ekkor már állandóan imádkozniuk kell, hogy megerősödjenek és az imákon keresztül minél inkább egységben legyenek Istennel. Azoknak a csoportoknak, amelyeknél pap is van, az Oltáriszentség előtt kell imádkozniuk, és szentáldozáshoz járulniuk. Amelyeknél nincs, azok ajánlják fel imáikat Urunknak a Legszentebb Szentségben, és végezzenek lelki szentáldozást. A rózsafüzér 15 tizedét, az Irgalmasság rózsafüzérét, és a hit,-remény,- és szeretet imáit kell felajánlani szakadatlanul. Gyakran kell használni szentelt vizet, valamint szentelt sót, és erre mindenki mást is bátorítani.
Különösen az ajtókat, ablakokat, illetve azok környékét kell behinteni. A 72 órás periódus alatt pedig senki ne nyissa ki se az ajtókat, se az ablakokat, és ne is próbáljon kinézni azokon.
Az ördög ugyanis megpróbálja tőrbe csalni az igazakat, és szeretteik hangjának utánzásával kicsalni őket menedékhelyükről.
Mit tegyünk védekezésképp:
Amint érzékelitek egy nagyon hideg éjszaka nyugtalanító jeleit: azonnal menjetek be, csukjátok, és zárjátok be az ajtókat, ablakokat, húzzátok le a redőnyt, az ajtókat, ablakokat tartsátok zárva, és menjetek el közelükből. Bármi történjen is, ne lépjetek ki, de még csak ki se nézzetek, és ne válaszoljatok semmiféle kintről jövő hangra. Szeretteitek hangját ugyanis démonok fogják utánozni, hogy kicsaljanak, és megölhessenek benneteket.
MINDENKI AZONNAL MEGHAL, AKI KINÉZ, VAGY KILÉP!
Isten haragja Szent, és Ő nem akarja, hogy mi azt lássuk.
GYÚJTSÁTOK MEG SZENTELT GYERTYÁITOKAT!
Minden teljes sötétségbe borul, és csak a szentelt viaszgyertyák adnak világosságot, semmi más. A gonoszok, és gúnyolódók házaiban azonban még ezeket sem lehet majd meggyújtani.
Azonban, ha egyszer meggyulladtak, akkor semmi nem tudja majd kioltani azokat a hívők házaiban.
Hogy biztonságban legyetek, tartsatok készletet otthonotokban szentelt viaszgyertyákból, valamint szentelt vízből is, amellyel locsoljátok be bőségesen házatok környékét, különösen az ajtókat, és ablakokat. Adjatok áldást vele magatokra, és másokra is. Igyatok belőle, és kenjétek meg vele érzékszerveiteket (szemeteket, fületeket, orrotokat, szájatokat) valamint kezeiteket, lábaitokat, homlokotokat.
ÉLELMISZER KÉSZLET:
Legyen kéznél megfelelő mennyiségben étel, és ivóvíz, valamint takarók a házbeliek, és látogatók számára. Ne számítsatok működő közművekre.
Olyan ételeket halmozzatok fel, amelyek nem romlandók, és fogyasztásukhoz nincs szükség hőkezelésre. Tároljatok ivóvizet is. Az Áldott Szőlő önmagában is elegendő lesz a Három Napra, mert egyetlen szem is elegendő egy személynek egy teljes napig.
NE VIGYÉTEK BE A HÁZBA AZOKAT AZ ÁLLATOKAT, AMELYEK KÜLÖNBEN KINT SZOKTAK TARTÓZKODNI.
Ezekről az állatokról úgy gondoskodjatok, hogy lássátok el őket saját helyükön (óljukban, az istállóban, stb.) az elkövetkező napokra elegendő táppal, és ivóvízzel. Isten meg fogja őrizni a választottak tulajdonát, így állataikat is.
A lakásban tartott háziállatokat pedig tartsátok benn, azok ott fognak természetes védelmet élvezni.
TÉRDELJETEK LE A FESZÜLET ELŐTT, ÉS SZÜNTELENÜL IMÁDKOZZATOK!
Imádkozzatok kiterjesztett karokkal, vagy leborulva a földre, és járjatok közben sok lélek megmentéséért. Végezzétek a bűnbánat aktusát, valamint a hit, a remény és a szeretet cselekedeteit. Végezzetek lelki szentáldozást. Olvassatok lelki könyveket.
IMÁDKOZZÁTOK A RÓZSAFÜZÉRT!


  Elmélkedjetek a titkokon, gondoljatok Jézus Krisztus Keresztútjára!                                                                                
                                                 
KÉRJÉTEK ISTEN IRGALMÁT!
És kérjétek, hogy helyezze ezen időszakot Mária Fájdalmas és Szeplőtelen Szíve gondoskodásába. „ Nem sérülnek meg, akik a kegyelem állapotában vannak, és Anyám védelmét kérik.”
KÉRJÉTEK A SZENTEK KÖZBENJÁRÁSÁT!
Kérjétek a Szentháromságot, valamint a Szűzanya, Szent József, Szent Péter és Pál, Kis Szent Teréz, Assisi Szent Ferenc, Árpádházi Szent Erzsébet, Parzham Szent Konrád, a szent angyalok, saját őrzőangyalotok, és Szent Mihály arkangyal közbenjárását. A kiáltás, hogy „Ki olyan, mint Isten?” sokak védelmét fogja szolgálni. Azok, akik éppen akkor úton lesznek, és nem találnak menedékhelyet, mártírhalált halnak, és a Mennybe vitetnek, ha a kegyelem állapotában vannak. Ott kiengesztelődnek Istennel, az Örök Atyával, és a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal.
Néhányan (gyermekek, és mások is) már előre elvitetnek a Mennybe, hogy megkíméltessenek ezen napok borzalmaitól.
AZOK, AKIK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYJÁK EZEKET A TANÁCSOKAT, AZONNAL MEGHALNAK!
A három napos sötétség már több alkalommal el lett halasztva az igaz emberek imáinak és áldozatainak intenzitása, és a Szűzanya közbenjárása következtében.
Most azonban nem halasztható már tovább, mert minden mérték nélkül elhatalmasodott a bűn. HAMAROSAN ELÉRKEZIK. Isten irgalmas terve meg fogja tisztítani a világot a bűntől.
A jövendölés szerint a Három Napos Sötétség borzalmai elől senki nem menekülhet el. „Mindnyájukat meg fogom találni” – mondja Urunk.
2. részlet (Larry Wolfe: ITT AZ IDŐ!) Marie - Julie Jahenny (1850-1941) által kinyilvánított orvosságok az Idők Idejére
Az Apokaliptikus Idők Nagy Megpróbáltatásai (A fordítás alapja francia nyelvből: Veuillez-et-pri ez Car L’Heure Est Proche by Michel Servant, France; pp. 316-317)
Most néhány természetes, és természetfeletti gyógyszer következik a világot fenyegető csapások ellen, amelyeket a mi Urunk, és a Szűzanya nyilvánítottak ki Marie-Julie –nek.
A csapások megkezdődnek a FORRADALOMMAL. A HÁROM NAPOS SÖTÉTSÉG (1880. május 27-én)
CSAK A MEGÁLDOTT VIASZGYERTYÁK FOGNAK VILÁGÍTANI.
Az istentelenek és istenkáromlók otthonaiban azonban még ezek sem fognak fényt adni.
HALÁLOS PESTIS Az egyetlen gyógyszer, ami megvédhet: nyeljünk le egy vékony kis papír cetlit, melyre ezt írtuk” Ó, Jézus, Aki legyőzted a halált, ments meg minket. Ó, Crux Ave.”
AZ ÁLLATOKNAK.
Helyezzünk mindegyikük nyakába megáldott Szent Benedek érmet. ( A Szűzanya minden embert is arra figyelmeztet, hogy viseljen magán áldott Szent Benedek érmet.)
A NAGY CSAPÁSOK IDEJÉN.
Mondjuk az alábbi imát a Szent Kereszthez:„Áldalak, magasztallak, dicsőítelek, átölellek Üdvözítőm hódolatra méltó Szent Keresztje! Ments meg engem, őrizz engem, védelmezz engem,segíts engem, kérlek. Ahogy Jézus szeretett Téged, úgy szeretlek én is. Távozzék hát tőlem minden szorongás, és aggodalom, és árasszon el a bizalom!”
NAGY VIHAROK: Az alábbi, Urunk által kinyilvánított imát kell mondani a Kereszthez: “O Crux Ave, spes unica “Et Verbum caro factum est”. „ Ó, Jézus, Aki legyőzted a halált, ments meg minket!”
HÁBORÚK ÉS FORRADALMAK:
Urunk egy eksztázisa alatt kijelentette a látnoknak: „Hogy eloszlasd félelmeidet, érintsd a homlokodhoz a Szeplőtelen Szent Szűz egy képét, vagy medálját. Lelked ettől meg fog nyugodni. Szíved pedig nem fog félni a közelgő emberi terrortól. Szellemed nem fogja megtapasztalni Nagy Igazságosságom hatásait.
ISMERETLEN BETEGSÉGEK:
( Ezt is extázisban kapta.) Isteni Szívem medálja, és egy medál, amelyre az Imádandó Szent Kereszt lett nyomva. Tegyétek be egy pohár vízbe e két képet, mindegy hogy azok fémből, vagy kartonpapírból készültek –e. Aztán igyátok meg e kétszeresen megáldott, és megtisztított vizet. Egyetlen csepp ebből az ételetekbe, csak egyetlen csepp is elegendő, hogy elhárítsa a korbácsot, - az Én Igazságosságom korbácsát. ( A Csodás Érem önmagában is megfelel e feltételeknek.) Egy cseppet ebből a vízből érintsetek hozzá azokhoz a szegény lelkekhez, akikre lecsapott az ismeretlen betegségek korbácsa, és megtámadta szívüket, szellemüket, beszédkészségüket.
SOKFÉLE BETEGSÉG:
Szükségetek lesz infúzióra, beöntésre, vagy gyógyteaként történő fogyasztásra (mely áztatással, forrázással, főzéssel készül) az alábbiakból:
Glechoma hederacea (földi borostyán, de nem a dísznövény, hanem a kerekrepkénynek nevezett gyógynövény); kritikus állapotban, erős mellkasi, és heves fejfájás esetén.
Craetagus oxyacantha (galagonya); a hirtelen és széleskörűen elterjedt kolera ellen, a lejjebb ismertetettek szerint kell alkalmazni, a Szűzanya tanácsai alapján.
Ismeretlen láz esetén: a szerény kis ibolya levelét használjátok.
JÁRVÁNYOK ÉS JÁRVÁNYSZERŰ BETEGSÉGEK (1880. május 14.) Az Úr a nagy Szent Benedeknek megadta a hatalmat a csapások enyhítésére. Egy tiszteletteljes, szabályos körmenet képes hatni ezek ellen a csapások ellen is.
FÖLDI ÉS ÉGI TŰZ (1938.február 23.)
Jézus Szentséges Szíve: A hőség szörnyűséges lesz, de a szentelt vízzel történő keresztvetés mérsékli a forróságot, és a szentelt vízzel való meghintés elhárítja a szikrákat. Ötször csókoljátok meg a kis búcsúkereszteket, Jézus öt szent sebe tiszteletére. Az ilyen védelem előnyös a lelkek számára, a szegény bűnösöknek, amiképpen az Én Szeplőtelen Anyám segítségül hívása, mint „Üdvösség Anyja”, a „Bűnösök Menedéke, és Kiengesztelődés” címek alatt.

VÉDELMEZŐ TÁRGYAK: A Szűzanya: „Mindig legyenek kéznél azok a tárgyak, amelyek védelmeteket szolgálják, így az áldott viaszgyertyák, áldott érmek, szentképek, és a minden, amelyből áldás sugárzik.”
A Szűzanya (1900. április 15-én) mondta: „Kicsiny gyermekeim, minden imában a hit és a bizalom a legszebb, amelyek a legtöbbet képesek elérni.”
MENEDÉKHELYEK: Jézus Isteni Szívének kinyilatkoztatása Marie-Julie által: Az Én szeretteimnek három menedékük lesz a csapások idejére: Az Én Isteni Szívem, Isteni Keresztem, valamint az Én Szeretett, Szeplőtelen Anyám. Szent Anna 1923. július 26-án ehhez hasonlót mondott Marie-Julie-nek: „A csapás pillanatában több menedékhelyed is lesz: a Kereszt, az Imádandó Isteni Szív, és az én Szeplőtelen Leányom Szűzi Szíve.”
A GALAGONYA HASZNÁLATÁNAK MÓDJA: Ahogy a Szűzanya azt 1880. augusztus 5-én megadta:
„Lesz egy súlyos betegség, amit az emberi tudomány nem lesz képes csillapítani. Ez először a szívet, majd a szellemet, végül pedig a nyelvet fogja megtámadni. Borzalmas lesz. Magas láz fogja kísérni, valóságos tűz, amelytől a testrészek vörössé válnak. A hetedik nap végére ez a betegség,- akár a földbe vetett mag- megsokszorozódik, és mindenhová gyorsan szétterjed. Gyermekeim, csak egyetlen orvosság menthet meg benneteket. Ismeritek a galagonyát, mely úgyszólván minden sövényen megél. A galagonya levelei,- nem a szára – képesek megállítani e betegség előrehaladását.” „Gyűjtsetek galagonya leveleket, és azok, még ha meg is száradnak, hatékonyak lesznek. Szórjátok azokat forró vízbe, és hagyjátok abban lefedve állni 14 percig. A betegség kezdetétől fogva ezt kell használni naponta háromszor.” „Ez a betegség állandó hányással és hányingerrel jár. Ha az orvosság túl későn érkezik, a testrészek elfeketednek, és a fekete területeken halvány, sárgás foltok látszanak.
 3. részlet (Larry Wolfe : ITT AZ IDŐ!) ÁLDOTT SZŐLŐ.
Szűzanyánk az áldott szőlőt Mama Rosa Quantrini-nek nyilatkoztatta ki az olaszországi San Damiano-ban. Ezek a szőlők kitartanak a hívő embereknél az Antikrisztus ideje alatt, a háborúk, az éhínség, az aszály, valamint a különféle csapások, járványok, és betegségek idején.
Imádkozzatok, és kérjétek őrző angyalaitok, és kedves szentjeitek segítségét. ŐK PEDIG AKKOR SEGÍTENI FOGNAK NEKTEK!!
Az Égi utasítások értelmében mostantól mindenre tegyük rá a kereszt jelét, mindarra, amit megeszünk, megiszunk, és amit megfőzünk.
Azt is tanácsolják, hogy készüljünk fel egy NAGYON HIDEG időszakra, de annak kezdetét nem közölték. Ez akkor fog történni, amikor a világra köszönt az a bizonyos „Három Nap”-os esemény. Nem lesz hely a Földön, ahol ez ne éreztetné hatását, kivéve azokat a helyeket, ahol az igazak menedékre leltek.
Ez lesz az utolsó ítélet? Nem. Senki nem tudja azt az időpontot, amikor Urunk visszatér, hogy vissza követelje Egyházát, és Népét. Amiként senki nem tudja azt sem, hogy mikor fog megtörténni a Három Napos Sötétség. Annyit tudunk csak, amennyit Urunk a Szentírás szerint a végidőkről elmondott; senki nem tudja a napot, és az órát, csak az Atya, mi pedig „figyeljünk, és imádkozzunk”, és lássuk meg a jeleket, amelyek a vég közeledtét mutatják.
A Jelenések Könyve beszél a végidők eseményeiről. Ez nem azonos a világvégével, sem az utolsó ítélettel. Ez inkább egy végső figyelmeztetés a világ számára Istentől, Aki hosszan tűrő, irgalmas, és igazságos. A világ kap egy esélyt, hogy válasszon Menny és Pokol között. Ezért kell a világnak elszenvednie a csapásokat, és kell megtisztulnia Isten igazságossága szerint.
AZ UTÓHATÁS:
A Három Napos Sötétséget a béke időszaka követi. A Sátán vissza lesz taszítva a Pokolba a Három Napos Sötétség alatt, a vele együttműködő összes lélekkel együtt.
Egy Új Szent Korszak (- nem Új Világrend-) veszi kezdetét, amelyben az Egyház felvirágzik, és gyógyulás, megújulás vár azokra, akik megmaradtak a Három Napos Sötétség után. A világban béke lesz, és a világ élvezheti Isten szeretetét, a hitbeli megújulás kegyelmét.
A három napnyi csapás -sorozat után nem marad istentelen személy, maga az istentelenség eszméje pedig megsemmisül.
Az emberiség 75 % - a elpusztul, több férfi, mint nő. A megmaradottak mindannyian igaz hívők lesznek.
A pusztítás megdöbbentően nagy lesz, de a Föld megtisztul. Az őskeresztények buzgósága tér vissza, bár csak kevés ember marad a földön. Mikor már minden veszni látszik, egy szempillantás alatt lesz minden megmentve, a nap felragyog, és gyönyörű tavaszi idő lesz, minden jóvá, és széppé válik.
A Szent Angyalok leszállnak az Égből, akik az igazi béke szellemét sugározzák szét a Földön, és megkezdődhet a megújult élet.
Egyes nemzetek teljesen eltűnnek, és a Föld képe is megváltozik. Nem lesznek már szupermarketek, és óriás gyárak, eltűnnek az embereket kiszipolyozó, lélekölő futószalagok. Csak erkölcs, és erények lesznek. Az emberek visszatérnek majd a földekre.
Anyaszentegyházunk újra feléled, és a vallási közösségek felvirágoznak. A szívekben a mérhetetlen hála érzése uralkodik. Azok, akik túlélték a szörnyű megpróbáltatást, visszatérnek a világosságba, és térden állva adnak hálát a Szentháromságnak, hogy megvédte őket, magasztalják majd, és áldják Istent. Az a Béke Korszak köszönt be, amelyet Fatimában ígért meg a Szűzanya.
A PAPOK ÉS A SZERZETESEK KÖTELESSÉGEI:
Magától értetődően a papok, szerzetesek, és hívek elsődleges feladata lesz, hogy Isten népét felvilágosítsák az eseményekről, és azok hátteréről. Szóban, és személyes példamutatással kell azokat vigasztalniuk és erősíteniük a hitben, akiket Isten választott, és felkészített a Három Napos Sötétségre, hogy ne vesszenek el, és ne sérüljenek meg.
A papoknak minden nap gyóntatniuk kell, és misét mondani jóvátételként Istennek, az Örök Atyának, hogy a laikusok a lehető legtöbb kegyelmet nyerhessék a szentségek vételekor.
Az egyháziaknak (diakónus, szerzetes, stb.) tanítaniuk kell az embereket szóval, példamutatással, buzdítással, hogy állhatatosak maradjanak a hitben, és támogatniuk a papok munkáját Isten népének irányításában. Útmutatást kell adniuk, és biztosítani őket Isten Irgalmáról. Az egyházi személyeknek vissza kell térniük hagyományos egyházi viseletükhöz, ami külső jele lesz Istennek való elkötelezettségüknek, és Isten biztosítani fogja kegyelmét, segítségét Népének.
A Három Napos Sötétség után az emberek keresni fogják a papokat, klerikusokat, és híveket, hogy lelki táplálékot nyerjenek. A papok legfontosabb feladata a szentmisék felajánlása lesz. Más egyháziak és hívek pedig a bátorítást, tanítást, vigasztalást kell, hogy felvállalják. Isten népe meg fog újulni, és keresni fogja az Egyházat, az pedig vezetni fogja őket a hitben, és a hit gyakorlásában.
*** Újra tanácsolom mindenkinek, hogy ezt az összeállítást nyomtassa ki. Kezdjétek most ezzel, és gyűjtsetek össze minden Égi tanácsot. Nagyon vigyázzatok arra, hogy legyetek mindig a kegyelem állapotában. Ne feledjétek, hogy ha a fentiekben vázolt események beindulnak, akkor már nem lesz időtök, se lehetőségetek a szükséges előkészületekre. EZÉRT EZEKET MOST KELL MÉG MEGTENNETEK! Szüntelenül imádkozzatok és bízzatok Istenben! Isten pedig Jézus és a Szűzanya Szeplőtelen Szívén keresztül meg fog menteni mindannyiunkat.    

2016. június 18., szombat

Támogassuk meg őket - egy kis imával!

Július 2-án, Sarlósboldogasszony napján lesz a magyar nevén meleg felvonulás
budapestpride.hu
Támogatást kérnek
Támogassuk meg őket például ilyen formában:

A Jerikó-hadművelet

Itt a tavasz: Nice kiteríti legszebb virágágyásait. Fenséges sugárútjai színes ruhákat öltenek, hogy megragadják az emberek tekintetét. Most aztán minden turista pénztárcája kiürül!
Florence épp karitatív akcióinak egyikét intézte, mikor rohanása közben egyszerre megdermedt. Egy szálloda egyik ablakát teljes egészében betöltötte egy hatalmas, szemet vonzó plakát, amelyre nagy betűkkel ezt írták: „Jós-fesztivál.” Szíve riadtan dobogott. Alaposan végigmérte a plakátot. Nagyon okos tervezés: a szavak megragadják a járókelőt, csodálatot és kíváncsiságot keltenek benne. A plakát megfoghatatlanságot sugároz, a hirdetés ellenállhatatlan. Profi munka! Egyetlen hétvége leforgása alatt mindenki képben lesz saját jövőjét, és barátai, ellenségei, hamis barátai legrejtettebb gondolatait illetően...És természetesen senki sem tér majd úgy haza, hogy ne ébredne benne remény pénzügyeivel, érzelmi és szexuális életével kapcsolatban.
Kik vesznek részt a fesztiválon? Csupa előkelő, titokzatos ázsiai hangzású név. Rendkívüli képességeikkel mindenki rendelkezésére állnak. Olyan csodákat, lélegzetelállító kinyilatkoztatásokat ígérnek, amilyet nem látott még Franciaország! Florence szeme hétről hétre, szentségimádások hosszú órái során Jézusnak, a világ világosságának szemléléséhez szokott. A plakát látványa egész szívét áthatotta. Kiáltás tört fel belőle:
- Nem! Uram, nem! Te nem fogod megengedni, hogy a gyermekeid ilyesmivel mérgezzék magukat!
Florence-nak már korábban feltűnt, hogy ebben az egyébként fényűző hotelben időnként furcsa plakátokat helyeztek el, de egészen eddig a napig nem foglalkozott vele, hiszen tudta, hogy Nice eléggé messze áll attól, hogy lakosai között csupa Krisztus-tanítvány legyen. Ez a Fesztivál azonban már igazán túlzás - valahogy meg kell akadályozni az ellenség támadását!
Nagy bizalommal imádkozni kezdett. Nagyon jól tudta, hogy Isten szívében a sötétség minden egyes terve ellen létezik egy győzelem-terv, és ennek felfedezéséhez elég térdet hajtani Előtte - majd bátran talpra állni, ha a megvalósításra hív!
A Bibliában találta meg a kulcsot az irgalom ajtajához. Jerikó!! Hát persze! Hogy lehet az, hogy Jerikó bástyája leomlott az izraeliták kicsi, gyengén felfegyverzett csapata előtt?[1]
Florence szívében megszületett a terv, és azonnal telefont ragadott:
- Csatlakozol hozzánk? - kérdezte imacsoportja második emberét. - Nos, emlékszel, hogyan omlott le Jerikó városa, hogyan tűntek el a falai? Ugyanezt kell tennünk nekünk is! Körbejárjuk a háztömböt, ahol a H. hotel fekszik, közben pedig imádkozunk és dicsőítjük az Urat. Rózsafüzért is imádkozhatunk. Egy órát kell csak rászánnod, majd váltogatjuk egymást, és mindezt hét napon keresztül.
Imacsoportja tagjai közül tíz jóakaratú ember jelentkezett. Tíz? Tökéletes, éppen ennyi a minian, az igazak száma, amelyet Ábrahám mondott Istennek, amikor Szodomáért járt közben.[2] Izraelben a mai napig addig tartanak fenn egy zsinagógát, amíg van benne tíz imádkozó zsidó.
Tíz harcosunk tehát megjelent Nice gazdag negyedében. Hét napon át körbejártak, rózsafüzérrel a kezükben, zsoltároskönyvvel a zsebükben, de leginkább nagy elszántsággal a szívükben.
Pár napra rá Florence-nak megszólalt a telefonja:
- Láttad, mi történt a H. hotelben?
- Nem, miért?
- Levették a plakátot.
- És a fesztivál?
- Elmarad!
- Micsoda? Elmarad??
- Igen, elmarad, vége, ennyi, volt-nincs!
Ez tíz évvel ezelőtt történt. A H. hotelben azóta nem rendeztek ártalmas összejöveteleket. A környék levegője megváltozott. Gondolhatjuk: Jerikó angyalainak bizonyára megtetszett Nice éghajlata, és úgy döntöttek, ideköltöznek...
Ez még nem minden!
Akárhányszor valaki Florence tanácsát kéri olyan helyzetekben, ahol szemlátomást a Gonosz sakkozik Isten gyermekeivel, és éppen nyerésre áll, ő ezt válaszolja:
- Jerikózzatok egyet! Meglátjátok, hogy működik![3]
Florence mesélte el a következő történetet. Provence egy kis városában a keresztény családok igencsak aggódni kezdtek, amikor az egyik legkétesebb hírű hard rock együttes koncertjét hirdették meg náluk. Aggodalmuk nem volt alaptalan ilyen időben, amikor a drogok és különböző szörnyű dolgok veszélye leselkedik mindenhol... Az ilyen koncertek pedig fiatalok ezreit vonzzák.
- Jerikózzunk egyet! - javasolta az egyik család. - Tudjuk, hol készülnek felállítani a sátorfájukat. Körülvesszük azt a részt, és egymást váltva hét napon át imádkozunk.
Így is történt. Aznap, a verőfényes júliusi napsütésben megérkeztek a jól felpakolt teherautók. A város déli kapujánál kalapácsütések csendültek fel, és meglepő sebességgel felállt a színpad. Hatalmas bőröndökből hangszerek kerültek elő, az erősítőket az egész városban hallható módon állították be. A technikusok körül fiatalok kis csoportjai jelentek meg, és kérdések ezreivel bombázták őket. Az este jó melegnek ígérkezik, nagyon jól fogunk szórakozni! Ott volt azonban az imádkozók csoportja is, és csendben figyelte az eseményeket.
- Urunk, köszönjük neked előre is azt, amit tenni fogsz a gyermekeidért! Bízunk benned!
A hangtechnika minden eleme, drótja, zsinórja a helyére került. Az idő nem is lehetett volna kellemesebb. Derült ég, nagy meleg, ami néhány fokkal majd lejjebb megy, ha beáll az este. Koncertezéshez ideális! A színpad körül kiskereskedők kezdték felállítani bódéjukat, és előszedni kincseiket. Ma este jól megszedjük magunkat, gondolták.
A drogdílerek máris résen voltak, a kalandkeresők pedig terveket kezdtek szőni... A nagy parkoló egyik sarkát autóbuszok és különleges járgányok lepték el.
- Urunk, a Te irgalmad végtelen! Látod ezt a sok fiatalt, a te gyermekeidet! Köszönjük mindazt, amit atyai szíved eltervezett, hogy megvédje őket!
A nap száz ágra sütött, amikor a Jerikó-hadművelet egyik katonája oldalba bökte egyik társát:
- Láttad a felhőt?
- A felhőt? Hol látsz te felhőt?
- Nézd, ott!
- Tényleg! Furcsa... Mindenhol máshol ragyogó kék az ég.
- Várj egy kicsit Jézussal... Meglátod mindjárt, amit meg kell látnod!
A helyzet bizonyos szempontból emlékeztetett Illés próféta történetére, amikor az ég három évre bezárult Izrael fölött, és az országban szárazság tört ki. A kis felhő szemlátomást növekedni kezdett, és pár perc alatt hatalmas fekete gomolygássá változott. A technikusok és a „művészek” elsápadtak, és kétségbe estek. Nem alaptalanul, ugyanis mire kettőt pislogtak, hatalmas vihar tört ki, és az eső zuhogni kezdett. Valóságos árvíz, amire senki sem számított, de nem ért véget egyhamar.
A színpadon hatalmas pánik tört ki. Lehetetlenség volt mindent visszapakolni ilyen gyorsan, a hangszerek és az erősítők eláztak. Kész katasztrófa!
Az imacsoport tagjai még évek múltán is nagy örömmel emlékeznek vissza az esőmosta koncertre. Az eset arra bátorítja őket, hogy ne adják fel a küzdelmet, az ellenség ugyanis nem alszik, pláne ha a fiatalok csábításáról van szó. Isten azon az estén beavatkozott, fiatalok ezreit mentve meg, a zenekar pedig soha többet nem mutatkozott a környéken.
__________________________
[1] Józs 6,l-21
[2] Ter 18,22-23
[3] Brazíliában a Szövetség és irgalom közösség szolgálata, hogy gyerekeket szabadít ki a legrettenetesebb bandák kezei közül. Gyakran alkalmaznak Jerikó-hadműveletet, nem is akármilyen eredménnyel!
http://engesztelok.hu/imak/imaszandekok/1097-tamogassuk-meg-oket-egy-kis-imaval

2016. június 16., csütörtök

Az abortusz korlátozását javasolja a Jobbik

abortusz plakát hidfo.ru
A családon belüli erőszak legbrutálisabb formája az abortusz, emiatt vissza kellene szorítani az európai összehasonlításban kiugróan elterjedt terhesség-megszakítást – mondta Novák Előd, a Jobbik volt alelnöke. Minden negyedik magyar gyermeket még születése előtt meggyilkolnak a szülei.
Novák Előd saját Facebook-oldalán azt írta: “A politikusok nem nagyon foglalkoznak vele, mert nem hoz szavazatokat, de a családon belüli erőszak legelterjedtebb és legbrutálisabb formája az abortusz (mely a legártatlanabb és legvédtelenebb, magzatkorú emberek ellen irányul), és szerintem egy nagyon frappáns javaslattal vissza lehetne szorítani hazánkban az európai összehasonlításban még mindig kiugró terhesség-megszakítást: az abortusz elvégzése előtti utolsó orvosi vizsgálaton az anyának legyen kötelező meghallgatnia a magzat szívhangját! Sokan ugyanis egy fogászati beavatkozáshoz hasonló súlyúnak tekintik csak az abortuszokat, vagy mint fogamzásgátlási eszközként tekintenek rá.”
A politikus emellett egy olyan kiadvány összeállítását javasolja, ami tájékoztatná a terhesség-megszakításra készülő anyákat az abortusz egészségügyi és pszichés veszélyeiről, illetve az örökbeadás lehetőségeiről.
“Az Isten adta élet megkérdőjelezhetetlen hangját szeretnénk eljuttatni az anyákhoz”
– mondta. Novák Előd szerint jó irányba vezető kis lépésekkel vissza lehet szorítani a ma még elterjedt magzatgyilkosságot, és az abortuszt mint jelenséget pártok fölötti, nemzetpolitikai kihívásként kell kezelni.
Hétfőn Fűrész Tünde, család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár a Magyar Hírlapnak nyilatkozva azt mondta, bár átmenetileg javulást mutat az abortusz-statisztika, továbbra is minden harmadik élveszületésre jut egy terhességmegszakítás. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon ma minden negyedik gyermeket még születése előtt meggyilkolnak a szülei. A helyettes államtitkár szerint azonban a kormány nem tervezi az abortuszra vonatkozó szabályozás módosítását.
http://www.hidfo.ru/2016/06/az-abortusz-korlatozasat-javasolja-a-jobbik/

Egy kétségbeesett társadalom, meg egy másik

despair2
A ProphecyNewsWatch arról ír, hogy miközben az Egyesült Államokban a halálozási ráta több évtizede folyamatosan csökken, a tendencia 2015-ben megfordult.
Ennek pontos okairól csak hónapok múlva lesznek hivatalos információk, néhány dolgot azonban már most is látni lehet: növekszik az öngyilkosságot elkövetők és a kábítószer használatból eredő halálesetek száma és kevesebb gyerek születik.
Az is érdekes, legalábbis számomra, hogy miközben a lőfegyverrel elkövetett gyilkosságok száma esett, egyre többen vetnek véget életüknek ezzel a módszerrel.
Úgy tűnik az amerikaiakat a kétségbeesés öli meg.
Miután elolvastam a hírt, gyorsan utánanéztem, hogy mi a helyzet kis hazánkban, hiszen Magyarországot mindig is balsors sújtotta népnek gondoltuk, ahol más országokhoz képest magas az öngyilkosok száma.
Itt is meglepődtem, mert miközben sajnos még mindig az élbolyban állunk e téren, 2014-ben 70 éves negatív rekord dőlt meg, ugyanis utoljára 1953-ban volt ilyen kevés (1927) öngyilkosság Magyarországon. Ez azért még mindig nagyon sok. Olyan sok, hogy világviszonylatban nézve többen dobják el önként az életüket, mint ahányan háborúk vagy emberölés áldozataivá válnak. Leírni vagy kimondani is szomorú, hogy évente 1 millió ember lesz öngyilkos, illetve ennyinek sikerül megölnie magát, merthogy 10-20 millióan próbálkoznak.

A világ öngyilkosság térképe (WHO, 2004-es adatok alapján)
Szóval a kétségbeesés. Olyan járvány ez, ami ellen nem lehet oltásokkal vagy új törvényekkel védekezni. Mi visz rá ennyi embert arra, hogy jobbnak lássa a halált az életnél? Egy hazugság, amit úgy hívnak, félelem. Félelem a jövőtől, félelem mások véleményétől, félelem az élettől.
Jézus is utalt erre, éppen, amikor a visszatérése előtti időkről beszélt.
„Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, a mik e föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek.” (Lukács 21:26)
Milyen szomorú, hogy egyesek nem látják, nem várják meg, hogy mi következik a „megrendülés” után, pedig Jézus nem azt mondta, hogy félnivalónk van, hanem azt, hogy emeljük fel a fejünket, mert éppen, hogy a megváltásunk közeledik.
„Amikor pedig mindezek elkezdődnek, álljatok fel, és emeljétek fel fejeteket, mert közeledik a ti váltságotok.” (Lukács 21:28)
Sokan kérdezték már tőlem, hogy miért kell annyit beszélni az idők jeleiről, hiszen ezek mind negatív hírek és semmi másra nem jók, minthogy az amúgy is aggódó emberek félelmeit erősítsék. Én úgy gondolom, hogy épp ellenkezőleg. Ha meg tudjuk látni és képesek vagyunk másokkal is megláttatni, hogy a nehézségek már a megoldással együtt érkeznek, hogy létezik kiút és Isten már 2000 éve kivívta helyettünk a győzelmet, azzal tulajdonképpen rávilágítunk a hazugságra, ami a világosság hatására szertefoszlik.
Vagyis ne féljünk beszélni arról, amivel már eleve úgyis mindenki foglalkozik. Mutassuk meg, hogy bátran benyithatunk a sötét szobába és az addig ott tanyázó szörnyek a beáradó fényre elmenekülnek. Nézzünk be az ágy alá, nyissuk ki a szekrényt és nyugodtan borogassuk ki a tartalmát és meg fogjuk látni, hogy nyitott ablaknál, a beszűrődő napsütésben egész tűrhetően néz ki minden.
Még az is megtörténhet, hogy miközben másoknak megmutatjuk „az erő, a szeretet és a józanság lelkét”, saját félelmeink is elillannak, hiszen nekünk, akik magunkénak tudhatjuk azt a bizonyos „elmúlhatatlan életet”, amit Jézus világosságra hozott1 tényleg nincs félnivalónk. Tényleg nincs más dolgunk, mint számot adni a bennünk lévő reménységről2 a kétségbeesetteknek.
Mielőtt pedig valaki felveti, hogy ez a nézőpont nem felel meg a valóságnak és felszólít, hogy vegyem le a rózsaszín szemüveget, vagy mondjam ezt az éhezőknek, a betegeknek vagy a munkatáborokban élő keresztényeknek és egyéb üldözötteknek, idézzük fel hogyan válaszolt Pál erre a látszólagos ellentmondásra:
„Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak: Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk; Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben.” (2. Korinthus 4:7-10)
Vagyis az éhező kenyeret kap3, a beteg gyógyulást, a fogoly pedig szabadulást.4
És abban a pillanatban, amikor az életét eldobni készülő rájön, hogy a halált nemcsak legyőzték, de ráadásul „ha meghal is él”5, minden erejével ragaszkodni fog a kidobásra szánt időhöz, pedig már elveszteni sem tudja többé. Amikor megtudjuk, hogy „a meghalás nyereség”6, mindent megteszünk az életért.
Jézus sírt Lázár sírjánál. Vajon Mária és Márta könnyei hatották meg, vagy az életet siratta? Az életet, „amit Istenként teremtett, emberként magára öltött, és ami most ott hevert előtte kukacok martalékául”.7 Tudta, hogy néhány percen belül feltámasztja, mégis sírt. Nincs félnivalónk, de tudjuk, hogy a halál nem természetes. Betolakodóként jelent meg a világban és bár fullánkja nincs már, mégis utolsó leheletünkig harcolunk ellene, ahogy a teremtésen ejtett minden egyéb csorba, a fájdalom, a nyomor és a félelem ellen is.
„Mivel létezik valami, amit jobban szeretünk a világnál, a világot is jobban szeretjük, mint azok, akik csak ezt az egyet ismerik.”8
Szeressük hát azt a 10, 20 vagy 1 milliót, amelyik még itt van, vagy csak azt az egyet, amelyik mellettünk alszik, mellettünk ül a metrón vagy előttünk áll a pénztárnál!
  1. 2. Timóteus 1:7-9 [↩]
  2. 1. Péter 3:15 [↩]
  3. „Isten vetőmagot ad annak, aki a vetést végzi, az éhezőnek meg kenyeret.” – 2. Korinthus 9:10 [↩]
  4. Lukács 4:18-19 [↩]
  5. János 11:25-26 [↩]
  6. Filippi 1:21 [↩]
  7. C.S. Lewis [↩]
  8. C.S. Lewis [↩]
http://idokjelei.hu/2016/06/egy-ketsegbeesett-tarsadalom-meg-egy-masik/

2016. június 10., péntek

Jön a Passió 2

Feltámadás

Randall Wallace, az Oscar-díjas Rettenthetetlen című film forgatókönyvírója a Hollywood Reporternek arról nyilatkozott, hogy Mel Gibsonnal a Passió folytatásán dolgoznak, amely Jézus feltámadásáról szólna. „A Passió a kezdet és van még rengeteg történet, amelyet el kell mesélni.” – nyilatkozta az író.
Mel Gibson és Randall Wallace a Passió című film folytatásán dolgoznak – derül ki Wallace Hollywood Reporternek adott nyilatkozatából. A két művész az Oscar-díjas Rettenthetetlen című filmen is ugyanabban a felállásban dolgozott együtt, mint a Passió esetén: Wallace volt a forgatókönyvíró, Gibson pedig a rendező.
A vallástudományokat is tanult Wallace – bevallása szerint – mindig is el akarta mesélni Jézus feltámadásának történetét, hiszen „a Passió a kezdet és van még sokkal több történet, amelyet el kell mesélni” – mondta Randall Wallace a Hollywood Reporternek.
A Passió igazi kasszasikernek bizonyult, hiszen 40 millió dolláros büdzséből világszerte összesen 612 millió dollár bevételt hozott, Mel Gibson egyéb elfoglaltságai miatt azonban nem jöhetett szóba a folytatás. Most azonban Wallace szerint a keresztények nyomására Gibson engedett és hajlandónak bizonyult arra, hogy belevágjon egy újabb filmbe.
Amikor azonban Wallace-t arról kérdezték, hogyan tervezi finanszírozni a projektet, úgy válaszolt: „Korai még pénzügyekről beszélni” és egyébként is „ez egy hatalmas és megszentelt téma”.
Gibson szóvivője egyelőre nem akarta sem megerősíteni, sem cáfolni, hogy a színész-rendező részt vesz a film előkészítésében.

http://kereszteny.mandiner.hu/cikk/20160610_jon_a_passio_2

2016. június 6., hétfő

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Jézus Szentséges Szívének ünnepe


2016. 06. 05, Vasárnap (Mezőkövesd)
Lelkem a Mennyben járt, és láttam az angyali seregeket a szentekkel együtt, hogy miként imádják, tisztelik az Úr örök és titokzatos szívét. Ez az isteni szív oly hatalmas volt, hogy a lándzsa által okozott mély sebet is szemlélni lehetett közelről. Még most is hallom fülemmel, ahogyan Jézus szíve dobog. Ez a szív él, nem halott! Láttam milyen folyamat megy végbe ebben a szentséges szívben. Amikor a világ egy pontján szentmisét mutatnak be, és gyóntatnak, akkor Jézus Szívsebe megnyílik, a belőle kifolyó vér és víz ráhull a gyóntatóra és a bűnbánó gyónóra. A mi Urunk fenséges szeretetével átöleli felszentelt fiát az Ő irgalmával, szeretetével és azt mondja a fülébe: „Légy irgalmas, ahogyan Én is irgalmas vagyok hozzád, amikor bűnbánattal könyörögsz megbocsátásomért! Te az eszközöm vagy. Amikor leperegnek rólad az emberek által megvallott vétkek, tudd, hogy Én működöm benned. Egyetlen pap fiamnak sem ajánlom, hogy a vétkekben elmerüljön, mert akkor ő maga is meglátja a vétkek sötét mélységeit. Ó, te lélek, micsoda gyötrelem és kín a sátánnak látni, ahogyan a bűnösökről lehullnak a vétkek láncai és szabadok lesznek! Ne csodálkozz, hogy a gyóntatószékben is alkalmat talál arra, hogy megzavarja felszentelt szolgáim lelki nyugalmát! Böjtölj és merülj el az imádságban, ahogyan a szentek is tették pl. Pio atya, Vianney Szent János! Ó, milyen nagy kínszenvedést jelent Nekem, amikor zárva látom a gyóntatószékeket szentmise előtt, alatt és után! Azok a papok, akik nem gyóntatnak, nem tudják, hogy mitől fosztják meg gyermekeimet! Amíg bűn van a világban, mindig lesz olyan lélek, aki gyónni akar, mert az Én kegyelmem sosem apad el. Az apokalipszis idejét élitek, ezért még inkább nélkülözhetetlen a bűnbánat szentsége.”
Láttam, hogy a szentáldozás során hogyan egyesül az ember szíve az isteni szívvel. Jézus szívét kívül-belül átjárta a szeretet tüze egészen különleges módon. Olyan volt ez a szív, mint hatalmas tűzgolyó, ami árasztotta magából a lángcsóvákat. Amikor közeledett az ember gyenge és törékeny szívéhez, akkor egyre kisebb lett. Isten olyan tapintatos, hogy nem akarja, hogy féljünk Tőle és belehaljunk az egyesülésbe. Vannak szentek, akik belehaltak. Jézus azt mondta róluk: „Ők ékes jelei annak, hogy szeretetem mindenekfölött álló és képes megszüntetni a test minden érzékelését anélkül, hogy megsemmisítené. Az Én szeretetem örök, és halhatatlan, ezért csak egy halhatatlannal egyesülhet. Ha nem lenne lelketek, miként az állatoknak, akkor nem részesülhetnétek ebben az egyesülésben, mert nem alacsonyítom le Magamat ahhoz, ami nem az Én képmásom. Ó, nem is tudjátok, hogy megtestesülésem milyen felülmúlhatatlan ajándékot jelentett az ember számára! Születésemkor az egész teremtett világ megrendült, ahogyan kereszthalálom és feltámadásom pillanatában is. Emberségemmel felemeltem az embert abból, amivé lett az első bűn óta. Én vagyok a második Ádám, aki visszaszerezte nektek az istengyermekséget, amit annak idején Ádám és Éva elvesztett. Az angyalok halhatatlanok, nincs anyagi testük, ám teljes ismeretük van a Szentháromságról. Ők nem áldozhatnak, mert mindenben részesültek és nincs szükségük rá, míg ti törékeny testben vagytok, amiben lelketek rejtve van. Ha lelketek nem táplálkozik Velem, akkor a testtel együtt elenyészik. Én nemcsak a lelketek számára hoztam el a szabadulás ajándékát, hanem a testeteknek is. Feltámadásom csodálatos jele annak, hogy Atyám a testeteket is ugyanúgy fel akarja emelni, mint a lelketeket. Mert az első emberpár hasonló állapotban élt az Édenkertben, ám az Én halálom és dicsőségem magasabbra emelte az embert, mint amilyen eredeti állapotában volt. Gyermekem, a bűn lealacsonyít titeket az állatok szintjére, sőt még őket is túlhaladjátok. Az állat ösztönnel él, de az ember értelmet kapott és szabadakaratot. Ha az ösztönök uralkodnak az emberen, akkor megismeri a bűn legsötétebb oldalát, és nem fog tudni onnan kijönni, csak az Én kegyelmemmel. Legyetek lelki, és ne testi emberek, ahogyan Szent Pál tanítja nektek! Vágyakozzatok a tökéletes jó után, és ne szüntessétek meg egy pillanatra se kéréseiteket, hogy ez a vágy el ne múljon bennetek! Én táplálom bennetek ezt a vágyat, és gyújtom lángra szíveteket. A sátán erre képtelen lenne, mert ő az ellenkezőjét akarja, ennek a jóra irányuló vágynak a megszüntetését. Boldog az az ember, aki nem veszi le tekintetét Rólam! Édesanyám így cselekedett, és ez tartotta meg őt a legnagyobb szorongattatásban is, amikor Engemet el kellett veszítenie. Merüljetek el Édesanyám hitében, amit Magam alakítottam tetszésem szerint. Az ő hitéhez hasonuljatok, mert tökéletes Évaként követendő példát nyújt nektek.”
Később láttam a feltámadt, megdicsőült Jézust az oltár fölött, és szívéből a világossága sugarai áradtak ki minden magyar emberre. Az Úr hallgatta a himnuszokat, a Te Deumot és azt mondta: „Ez az Én szeretett népem, akiben kedvemet lelem.” És szívéből elővett egy fényes magot, amit elrejtett a magyar földben e szavakkal: „Ez a föld Édesanyámé, és azt akarom, hogy bő termést hozzon. Kegyelmem felemeli a magyarokat, amíg látom e különleges tiszteletet és hódolatot a Két Szent Szív iránt. Ti nemcsak engesztelő nép vagytok, hanem zarándok nép is. Ismeritek mit jelent bűnbánatot tartani, vezekelni és kitartani. Imádkozzatok vezetőitekért, hogy tartsák szemük előtt a szép magyar hagyományokat, amelyek elvezetnek az igazi hazaszeretetre. Mindahányszor elhangzik himnuszotok, Én felemelem szíveteket Atyámhoz, aki áldását adja rátok. Az áldás a kegyelmek fölött áll, mert általa Atyám elismer titeket és megőriz benneteket az Ő útján, hogy tervét véghezvigye rajtatok keresztül. Mindazok, akik kegyelmi állapotban áldást mondanak, bizony mondom nektek, hogy megfékezik az átkok erejét. Az átkok a bűnnel születnek, és a sátán karizmaként is nyújthatja az átkozódást övéinek. Ugyanis tudja, hogy átkok által is feltépődnek az alvilág pecsétjei és a földre hozhatja seregeit, akik azzal a szándékkal jönnek, hogy ártsanak és elpusztítsák mindazt, ami jó. Én, mint a magvető elvetettem a magot a ti földetekbe, ami jó földbe hullott. Ez a mag kikel és ki fog fejlődni, hogy bő termést hozzon. Legyetek óvatosak, mert a sátán bármelyik pillanatban kitépheti szívetekből tanításaimat! Törekedjetek arra, hogy magatokévá tegyétek az Én igéimet, ahogyan apostolaim is. Egy igazi kereszténynek jól kell ismernie a Szentírást, hiszen maga a sátán és angyalai tökéletesen tudják a részleteit. A harcban csak úgy győzedelmeskedhettek, ha belekapaszkodtok az Én igéimbe és felfegyverkeztek velük.”
Mária Magdolna


http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/1099-jezus-szentseges-szivenek-unnepe

2016. június 3., péntek

Kecskével közösülést nézett Angela Merkel

kecske BBC


Megnyitották Svájcban a világ leghosszabb és legmélyebben fekvő földalatti vasúti alagútját – majd a kereszténységre gyakran hivatkozó vezető politikusok sátánista elemekben bővelkedő (!) megnyitó ünnepségen vettek részt. Többek között kecskével közösülést nézett Angela Merkel, és az Európai Unió más vezető politikusai.
A világ leghosszabb földalatti vasúti alagútját nyitották meg Svájcban: az építési munkálatok közel két évtizedig tartottak, melynek köszönhetően az Alpok alatt földalatti gyorsvasút köti össze Észak- és Dél-Európát. Mondhatjuk, hogy remekművet hoztak létre a svájciak, ami forradalmasítja az európai teherszállítást, – de az esemény kapcsán sajnos nem ez bír legnagyobb hírértékkel.
Az alagút megnyitó ünnepségére Volker Hesse német színházigazgató állított össze egy “színdarabot”, ami hivatalos megnevezése szerint a svájci kultúrát reprezentálja. Ezen az előadáson a “színészek” többek között
egy kecskének öltözött alak előtt térdepeltek ruha nélkül, majd később kecskével közösülést imitáltak.
Ezt a színdarabot megtekintették Európa vezető politikusai – többek között a magát kereszténynek nevező Angela Merkel, aki ünnepélyes keretek közt nézte a kecskével közösülést (a BBC képes beszámolója megtekinthető itt).
Szimbolikus gesztus? Angela Merkel egy év alatt beengedett Európába kétmillió ismeretlen migránst – köztük bűnözők tízezreit, akik európai nők százait erőszakolták meg. Az elkövetőket egyébként máig nem fogta el a német rendőrség. Tehát, miközben Merkel a kecskével közösülést nézte, az erőszaktevők továbbra is szabadon utazgatnak az EU területén.
Ezen a sátánista “színdarabon” nem csak Angela Merkel vett részt, hanem más, vezető európai politikusok, akik utólag semmilyen kritikával nem illették a látottakat. Megjelent többek között Francois Hollande francia elnök, Matteo Renzi olasz miniszterelnök és Christian Kern osztrák kancellár (az ő részvételükről itt számol be a BBC).
Angela Merkel német kancellár odahaza egy Kereszténydemokrata Unió nevű párt politikusaként bitorolja a kancellári széket. Ilyen keresztények ők – a választóknak keresztények, de titokban a föld alatt együtt elfogadhatónak tartják a kecskével közösülést.

http://www.hidfo.ru/2016/06/kecskevel-kozosulest-nezett-angela-merkel/

2016. június 2., csütörtök

Szembe az árral, az igazság, a hűség hullámain

Hogy „Amikor majd az Emberfia visszatér, talál-e hitet a Földön?” – TALÁLJON BENNÜNK!
Kedves Testvéreim! Az  egyházi és polgári újév kezdetére általában megtartjuk az eltelt időszak mérlegét, és ennek egy nagyon lényeges eleme, a kiértékelés. Ez mindannyiunknak személyes ügye, sikerült-e a lényegesre összpontosítani, abban megmaradni, gyarapodni? Vagyis gazdagodtam-e, gyűjtöttem-e lelki- „mennyei kincseket” az anyagiak, földi múlandók mellett? Tény, hogy ez máma nagyon nehéz, mindkét értelemben és a jövőben még nehezebbé válik, mert a Sátán ügynökei által keltett, gerjesztett és tudatosan, alattomosan fenntartott zűrzavar még jobban elmélyül, minden téren, ők ezt nagyon szakszerűen „megtervezték”, nem bíztak semmit a véletlenre, a „bizonyítékok” megtalálhatók nyilvánosan is, „akinek van szeme, füle, lát és hall”.  Egyre többen leszünk, akik a létminimum szintjén tudjuk napjainkat élni, és ez nem is „tragédia”, ellenkezőleg, „ajándék felülről”. Csak a „kezdete” egy picit „göröngyös”, amikor napokon, heteken keresztül a „pénztárcád” pehelysúly kategóriában soroltatik, még falun is „próbatétel” a javából. De most már pár éves tapasztalattal a hátunk mögött állítom, csak így lehet igazán  valamit megsejteni arról a bizonyos „isteni Gondviselésről”, ráhagyatkozásról, mert ameddig az ember a saját bőrén nem tapasztalja, fecseg  róla, de utána már a bizonytalan, ismeretlen vizek  hullámain haladva is nyugodtan ül a csónakjában, mert bizonyossága van, ki az igazi Úr.  Egyúttal felteszem a kérdést az „illetékeseknek” – kell-e adót fizetni a „Császárnak”, amikor csak a mindennapi kenyérre valót rendeli ki az Úr, általában az utolsó pillanatban? Mert az utóbbi években azzal is „adósak” maradtunk, persze ők rászámolták a „kamatot” is.
Hol van az a határ, amikor azt mondhatjuk, elég volt a zsarnokságból, korrupcióból, hazugságból  eddig, amit állami szinten űztetek, gyakoroltatok – majdnem 70-hetven éve - és nem szolgálunk, tartunk fönt tovább egy „illegitim” istentelen, ateista társadalmi rendszert! Politikailag ez utópia, gyakorlatilag nagyon közel állunk az  emberiség  történelmének utolsó szakaszához, amely az Antikrisztus uralma, idejeként van megjövendölve a Szentírásban és kifejtve a magán-kinyilatkoztatásokban.
Nem téveszthetjük szemünk elől az Úr Jézus figyelmeztetését: „mit ér az ember, ha a világot megnyeri is, de lelkének kárát vallja?” Ezt világosabban, egyértelműen kifejtve: mit ér e világi pompa, hatalom, dicsőség, elismerés, modern tudomány és technikai szint, sőt nagy műveltség és végzettség stb. bárki számára, ha a fizikai testének halála után, halhatatlan lelke a Pokolba jut. Sajnos ezt máma nagyon sokan „mesének” gondolják. De mi, akik a hit kegyelmi ajándékát felismertük, megkaptuk, befogadtuk,    és törekszünk életté, tetté váltani, szintén nagyon nehéz időszakhoz sodortattunk, jutottunk, már három éve, amiről gyakorlatilag előre tájékoztatva voltunk, elsősorban a Szentírás próféciáin keresztül, másodsorban a magán-kinyilatkoztatások által, nagyon pontosan, naprakészen,  az Igazság könyve által.
Az új egyházi évvel elérkeztünk lelki életünknek egy nagyon fontos és döntő szakaszához, amikor vagy összeszedjük magunkat,  hitünk és  talentumaink fényében felvesszük a kihívás kesztyűjét, vagyis megpróbáljuk önállóan értelmezni jelen „korunk jeleit”, eseményeit, történéseit, és ennek megfelelően folytatjuk utunkat, vagy hagyjuk, hogy mások által és másként értelmezett útvonalra sodorjon minket is a „nagy áradat”. Ennek az áradatnak egyik áramlata, sodrása, lelki, vallási jellegű,  Ferenc ellenpápa a kisebbik „Vezérkos”, pontosabban fogalmazva maga a Hamis Próféta, amint egyes magán-kinyilatkoztatásokban ezt tudomásunkra is hozta a mi Urunk Jézus Krisztus. A hogyan, miért, lehetetlen és hasonló érvek boncolgatására nem fecsérelek időt, ezt majd az események kibontakozása elvégzi, igazolja, hitelesíti vagy megcáfolja, csupán egyes tényeket, megnyilatkozásokat próbálok elemezni szerény képességeim szerint ezen Igék alapján:
az Isten világosság és nincs benne semmi sötétség!” (1 Jn 1.5b)  „Abból tudjuk meg, hogy megismertük, (az Igaz Istent!), hogy megtartjuk parancsait! Aki azt mondja: „ismerem”, de a parancsait nem tartja meg,  (hanem kiforgatja, részigazságokra cseréli, a modern kor elvárásaihoz igazítva), az hazudik, és nincs meg benne az igazság!” (1 Jn 2. 3-4.) „Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van! Ha valaki szereti a világot, nincs meg benne az Atya szeretete, mivel minden, ami a világban van: a test kívánsága, a szem kívánsága és az élet kevélysége nem az Atyától van, hanem a világból!” 1 Jn 2. 15-16)  Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől származnak-e, mert sok Hamis Próféta rontott a világra!” (1 Jn 4. 1) ŐK A VILÁGBÓL VALÓK, ezért a világról beszélnek, és a világ hallgat rájuk!” (1 Jn 4. 5) Mi az Istentől vagyunk! Aki ismeri Istent, hallgat ránk! Aki nem ismeri Istent, nem hallgat ránk! Így különböztetjük meg az Igazság lelkét és a Tévedés lelkét!” (1 Jn 4. 6)
Tehát kedves Testvéreim, ne csodálkozzunk azon, hogy nagyon kevesen vannak olyanok, akik legalább meghallgatnak amikor a mi Urunk második, azaz dicsőséges eljöveteléről, a végső időkről és a küszöbön álló, szemünk előtt, napjainkban kibontakozó eseményekről beszélünk. Sajnos nagyon sokan a magán-kinyilatkoztatások jelentőségét, prófétai szerepét semmibe veszik még a papjaink többsége is. Úgy tűnik a mai, modern „kereszténység” ugyanabban a Sátáni csapdába esett, mint a zsidók  a „Messiás” eljövetelekor. Sőt, napjainkban a Katolikus Egyház „keblén” nevelkedett fel a Hamis Próféta a „felszabadítás teológiájának emlőjéből táplálkozva” és foglalta el „trónját”! Ámulattal csaphatjuk össze kezünket kérdezvén – hogyan lehetséges ez? Isten titka! Ő megengedte Szent Fiának keresztre feszítését, miért ne engedhetné meg Anya Szent Egyházunk eme megpróbáltatását az utolsó időkben? Ez a tény csak azok számára „gordiuszi csomó” akik a magán-kinyilatkoztatásokat és az idők jeleit mellőzik, félre értelmezik saját nézőpontjaiknak megfelelően. Ha papjaink többsége legalább a Kék könyv üzeneteit „egyetlen-egyszer” átelmélkedték volna csak kis számú híveikkel a Cönákulumban, valószínű, hogy az események más formában bontakoztak volna ki. Ne feledjük, a második világháborút el lehetett volna kerülni HA... idejében és hitelesen megtörténik Oroszország felajánlása, ahogyan a Szűzanya kérte Lucia nővér közvetítésével! Az, hogy Oroszország vagy Szovjet Unió, mint megnevezés, nem volt fontos, a lényeg a háttérben meghúzódó Gonosz erő kibontakozásának megtörésén állt akkor.  Mára ez megváltozott, nemcsak névileg, Orosz Föderációra, hanem „beteljesült a prófécia”: „tévtanaival” megfertőzte az egész világot – majdnem 100 éve már -  minket  ebben az „ateista ideológiába” neveltek bele óvodás kortól, erőszakkal, a nyugatot pedig az anyagi jólét és kényelem hajszolása által vezette félre a Sátán.
És mit tett az Egyház, a Vatikán, a belsejében beszivárgó Sátán füstjével?  Akik belélegezték, megfertőződtek és szolgálatába álltak. Akik felismerték, igyekeztek szellőztetni de egyúttal megbélyegzettekké váltak mint „maradiak”, és a hívek többsége „langyos” kereszténnyé, „folklór kereszténnyé” vált. Egyes  „pásztorok” béresekké vedlettek, a „hivatás” jó szakmává silányult. De térjek át a saját házunk tájára. Van családunkban egyetértés, tisztelet, szeretet, helyes irányba haladás? Sajnos nincs! Pedig a Szűzanya megígérte, hogy a Szeplőtelen Szent Szívének felajánlott családokat mint saját tulajdonát megvédi HA? A felajánló imánkban foglaltakat törekszünk tetté, életté váltani. És ez nem könnyű egyikünknek sem, de gyerekeink számára sokkal nehezebb ellenállni a nettezésnek, filmeknek stb. És hogyan áll a Máriás Papi Mozgalmunk szénája? Egységben maradni a Szentatyával? Melyikkel? Azzal aki lemondott, vagy lemondatták? Vagy azzal akit a „Világ” felmagasztalt? Aki kezet csókolt a szabadkőműves „Nagymester” David Rockefellernek, Henry Kissinger és D. Rothschild jelenlétében?
Némi eligazításként hadd idézem a Kék könyvünk egyik üzenetét:

Amikor majd az EMBERFIA VISSZATÉR!
Azt olvassátok az Evangéliumban: Amikor majd az Emberfia visszatér, talál-e hitet a Földön? Ma szeretnélek meghívni benneteket, hogy Fiam, Jézus e szavain elmélkedjetek. Súlyos szavak ezek, gondolkodásra késztetnek és megértetik veletek az átélt időket. Mindenekelőtt azt kérdezhetitek, miért is mondta ezt Jézus? Hogy előkészítsen benneteket második eljövetelére, és hogy leírja azt az állapotot, amely dicsőséges visszatérésének közelségét jelenti. Ez az állapot a hit elvesztése!
A Szentírás egy másik részében is – a tesszaloniki híveknek írt levelében – világosan kijelenti Szent Pál, hogy Krisztus második, dicsőséges visszatérte előtt nagy hitehagyásnak kell megvalósulnia. A hit elvesztése valójában hitehagyás. A hitehagyás terjedése tehát az a jel, amely arra figyelmeztet, hogy immár közel van Krisztus második eljövetele. Fatimában megjövendöltem nektek, hogy eljön az az idő, amikor az emberek elvesztik hitüket! Ezek azok az idők! Napjaitokat azok a fájdalmas és jelentőségteljes események jelölik, amelyeket már a Szentírásban megjövendöltek: egyre több gyermekem kezdi elveszíteni az igaz hitet! A hit elvesztésének okai:
1.) Azoknak a tévedéseknek terjedése, amelyeket propagálnak, amelyeket gyakran teológiai tanárok tanítanak a szemináriumokban és a katolikus iskolákban, és így az igazság és a törvényesség bizonyos látszatát keltik.” (személyes tapasztalatom alapján, amelyet egy szűk óra leforgása alatt volt alkalmam szereznem, amikor Dr. Sávai János nyugalmazott, Szegeden volt professzor úrral „eszmecserét” váltottunk a „magánk-kinyilatkoztatások”, utolsó idők  témakörben, Sepsiszentgyörgyön. Addig csak elméletben hallottam az „egyházi szabadkőműves” ízekről, kotyvalékokról. Akkor és ottan engem is megpróbált bedoppingolni, de a Szűzanyának köszönhetően kudarcot vallott. Ami a „katolikus iskolákat” illeti, sajnos igazi lényegi különbség nincs, azonos a tananyag, és a lelki un. „érettség” szint majd megmutatkozik a gyakorlatban, hamarosan, vagyis amikor elkezdődik az „igazi hithű keresztények üldözése”.)
2.) Az Egyház Tanítóhivatala elleni nyílt és nyilvános lázadás, különösképpen a Pápa ellen, akinek pedig Krisztustól kapott feladata, hogy az egész Egyházat megtartsa a katolikus hit igazságában!” (ezzel kapcsolatban elégséges összevetni „Ferenc ellenpápa” bő három évi megnyilatkozásait, tevékenységét azzal a szakszerű összeállítással, amelyet T. Imre atya megfogalmazott: Lemondott, vagy lemondatták XVI. Benedek pápát? Megtalálható a netten).
3.) Azoknak a pásztoroknak rossz példája, akik hagyták, hogy teljesen hatalmába kerítse őket a világ szelleme, és inkább lesznek politikai és szociális ideológiák propagálóivá, mint Krisztusnak és Evangéliumának hirdetőivé, elfeledvén így a Tőle kapott küldetést: Menjetek az egész világra, és hirdessétek az Evangéliumot minden teremtménynek!” (ennek legfőbb un. élharcosa éppen maga „Ferenc ellenpápa”, továbbá azok a papok akik más-más árnyalatokban, de ugyanezt az irányt követik. Pl. a néhai Botár Gábor udvarhelyi „modern, nagyon elismert és tisztelt katolikus pap”, akinek nőügyei  miatt még családi botrány is kitört – válást idézett elő. Utolérte „végzete” – meghirdette az idei „nagyböjtöt” Hamvazószerdán, és elutazott Trierbe sízni és Nőzni? Utoljára! Mi volt a végzete? Figyelmen kívül hagyta a „napi IGÉKET” amelyeket szóval hirdetett, de tetteivel beszennyezett! Vesztére? Isten TITKA! De azon napok IGÉI nem voltak „kedvező széljárásúak” a kicsapongóak számára! Azzal, hogy „post morten” kitüntette a szabadkőművesek egyik „fiókszervezete” még jobban beigazolódott, hogy „szél fuvatlan nem indul” és még valami, nincs titok, ami ki ne derülne).
„Így terjed  napjaitokban egyre jobban a hitehagyás sok szegény gyermekem körében. Amikor majd az Emberfia visszatér... Minél közelebbi az Ő visszatérte, annál aggódóbb és erőteljesebb lesz anyai gondoskodásom, hogy minden gyermekemnek segítsek megmaradni a hit igazságában. Íme, emiatt kérem, hogy ajánljátok fel magatokat Szeplőtelen Szívemnek. Íme, emiatt terjesztettem el mindenütt a ti időtökben Máriás Papi Mozgalmamat! Hogy a cenákulumok imájában egyesülve és a várakozásban virrasztva kialakítsam a kis nyájat! Azt a nyájat, amelyet Én egyesítek és alakítok, hogy mindenkor megőrizzék az igaz hitet.
Így, amikor majd az Emberfia visszatér, a Földön még mindazokban talál hitet, akik nekem felajánlották magukat, engedvén, hogy Szeplőtelen Szívem égi kertjében gyűjtsem őket”! (1990. 03. 13.)

Szűzanyánknak utolsó mondatából kiindulva nagyon lényeges megfontolni azt, hogy akkor valóban kiknek van legnagyobb esélyük mindvégig megmaradni az „igaz hitben”? Azoknak, akik a „Mária tiszteletnek” legmagasabb fokát gyakorolják, vagyis felajánlották magukat Neki, és  aszerint is törekszenek élni, minden nap, és ismerik, tisztában vannak az évezredes katolikus tanítás lényegével, de az utóbbi évtizedek „felhígított” változatát is felismerik és elvetik.
Készüljünk fel a közeljövő eseményeire elsősorban lelkileg, kezdve a „migráns üggyel” és fogadjuk el a valóságot, bekövetkezett már egy jó ideje a „nagy hitehagyás”, csak nagyon kevesen érzékeljük azért mert fokozatosan történt a „leépülés” átnevelés, vagyis az igaz hit elvesztése, pontosabban fogalmazva „felvizezése”. Sőt még a hivatalos egyházi illetékesek is „elaludtak”, mert ha éberek lettek volna, a ’89-es eseményeket követően, azonnal nekiláttak volna a lényegnek, nem az egyházi vagyon visszaszerzésére, hanem a hitbeli alapok felülvizsgálatának  szükségszerűségére, és a magán-kinyilatkoztatások segítségével a kommunista ideológiai agymosás mételyét, konkolyát kigyomlálni idejében, legalább azokban, akik erre fogékonyak voltunk és vagyunk.
A továbbiakban Selymes József atyának „Kitekintés a jelenések világára” című könyvének első feléből idézek tömör, sokat mondó részeket, amelyek rávilágítanak, miért lett az egyházi szabadkőművesség célpontjává műsora az Erdélyi Mária Rádióban, és személye egyaránt.
Isten szeretetét meg lehet tapasztalni a Szentírást olvasván. Ez mindenkinek fel van kínálva. Amikor valaki hittel és szeretettel olvassa, érzi, hogy a szíve átmelegszik! (3. oldal.)  A mi világunk tele van jelekkel: Oltáriszentség-csodákkal, Mária jelenésekkel, látnokokkal. (4. o)  Sokat hallgattam abban az időben a Szabad Európa Rádiót. Ahogy 1981-ben elkezdődtek a jelenések Medjugorjéban, ez a rádió műsorokat sugárzott a jelenésekről.. Én is nagy érdeklődéssel hallgattam. Az egyik adásba betelefonált egy férfi és a követezőket mondta: „..a mai modern világban, hogy lehet ilyen badarságokat beszélni, hogy Mária Megjelenik.” A műsorvezető hölgy nagyon kedvesen megkérdezte: „ – Uram, Ön hol él? „Itt Münchenben” – válaszolta a férfi. Erre a műsorvezető hozzáfűzte: „Tehát itt, a szabad világban él: akkor tudja meg, hogy ezeket a műsorokat a vasfüggönyön túlra sugározzuk, hogy az ottan élők is tudják, mi történik a nagyvilágban. Mivel Ön itt él, van lehetősége arra, hogy elmenjen a jelenések helyére: vegye tehát a fáradtságot, menjen el, nézzen körül és azután majd még beszélgetünk ezekről a dolgokról. Ott a helyszínen tisztábban lát az ember, és remélhetőleg választ kap arra is, hogy Önt miért zavarja ennyire ez a műsor”. A férfi elnémult, és csöndben letette a kagylót. Ez a könyv (és adás a rádióban) érthetőbbé tesz olyan kérdéseket, amelyek gyakran felmerülnek az emberekben a jelenések hírének kapcsán. E könyvet olvasván, elég csupán egy pici rést nyitnunk kételkedő szívünkön, és máris magával ragad bennünket a bizonyosság, hogy itt Isten szól hozzánk! (5. o)
Miért is ez a sok jelenés?
„Jó munkának idő kell, a rossznak pedig még több”! Egyáltalán nem nehéz kivizsgálni és felismerni, hogy egy jelenés vagy prófécia Istentől származik-e vagy a gonosztól, vagy pedig a szóban forgó látnok agyszüleménye. Tehát ismétlem, nem nehéz felismerni az Istentől jövő rendkívüli eseményeket és üzeneteket. Egyrészt azért nem, mert Isten úgy alakítja a jelenések forgatókönyvét, hogy az mindenki számára könnyen felismerhető legyen, még az egyházi vizsgálóbizottság számára is, másrészt pedig tudjuk nagyon jól, és tanítjuk is, hogy Krisztus az Ő Egyházát felruházta a szellemek megkülönböztetésének a karizmájával.
Ezzel kapcsolatosan csupán két példát szeretnék most említeni: a jól ismert Lourdes-i és Fatimai jelenéseket. Lourdban 1858. február 11-én jelenik meg első alkalommal a Szűzanya. Július 16-án Bernadett számára befejeződnek a jelenések. Rá 12 napra a püspök már fel is állít egy vizsgálóbizottságot. 1862. január 18-án Bertrand Severe Laurence, a tarbesi egyházmegye püspöke hivatalosan elismerte a jelenések valódiságát, és megadta az egyházi hozzájárulást a Lourdes-i Boldogasszony tiszteletére.
Ellenben a Fatimai jelenések egyházi jóváhagyása pontosan 1930. október 13-án született meg, tehát jó tizenhárom évvel később az utolsó jelenés után. Fatima esetében érthetetlen ez a késlekedés több szempontból is! (6. és 7. o)
Íme, az eredménye az egyháziak és a hívek mulasztásainak, mert az őszinteséget megvallva Egyházunk nem volt elég erős kovász ahhoz, hogy a világ egy nagy megtérésen menjen át és ennek következményeképpen elkerülje a Szűzanya által beígért II: világháborút. Ezt minden komoly teológus megerősíti, hogy ha akkor hallgatnak a Szűzanya szavára és egy emberként püspökök, papok, hívek teljesítik azt, amit a Szűzanya kér, akkor mind a kommunizmus elterjedését, mind pedig a II. Világháborút el tudtuk volna kerülni. Tehát egészen másképp alakult volna a történelmünk. Nem lehet könnyelműen venni ezeket az isteni beavatkozásokat!
Miért ez a sok jelenés? „Amikor elhatalmasodik a bűn, akkor túlárad a kegyelem.” Annak ellenére, hogy egyesek nem ezt tartják a megfelelő válasznak a kérdésre, a jelenések üzenetei mégis emellett tanúskodnak. (8. o)  A helyzet az reális, nekem kell megváltoznom! Nekem kell Isten szemével néznem ezt a világot, nekem kell megtérnem, és akkor Istentől ajándékba kapok egy helyesebb látásmódot, egy reálisabb látásmódot. Nem szédítem magam mindenféle dajkamesékkel, hanem a kezembe veszem az életemet és változtatok Isten akarata szerint rajta, hogy a magam és mások üdvösségén is dolgozhassam.
A következő üzenetet, amelyet választottam, a Szűzanya 1991. január 25-én intézte a világhoz: ( Medjugorjéban) „Drága gyermekeim! Ma úgy hívlak benneteket imádkozni, ahogyan eddig még sohasem. Imádkozzatok a békéért! A sátán hatalmas és nem csak az emberi életet akarja romba dönteni, hanem a természetet és a bolygót is, ahol éltek. Ezért, drága gyermekeim, imádkozzatok, hogy az imádság által a béke isteni áldása megóvjon benneteket! Isten azért küldött hozzátok, hogy segítsek nektek! Ha akarjátok, ragadjátok meg a Rózsafüzért. Egy egyszerű Rózsafüzér csodákat tehet a világban és a ti életetekben!”  Engem  az utolsó mondat az, ami mindig megragad, és ami egyben lelkiismeret vizsgálatra is indít, amikor a Szűzanya megköszöni nekünk, hogy válaszoltunk az Ő hívására? (9. o).
„Térjetek meg, és higgyetek az Evangéliumban!” (Mk 1, 15.) Az Evangéliumban hinni nem jelent mást, mint azt, hogy életemet teljes mértékben az ott bennfoglalt krisztusi tanítás szerint alakítom! Egyértelmű tehát, hogy Istennek ezek a gyakori, rendkívüli beavatkozásai vészhelyzetről árulkodnak. Arról ugyanis, hogy az emberiség nagy része bűnben él, azaz a lelki halál útját választotta rendszeres életmódként, s ha ez az életstílus továbbra is így folytatódik, egyenes következménye a kárhozat lesz. Szent János szavaival élve: „a második halál”. Isten előzetesen mindig figyelmeztette az embert prófétái által, és kérte, hogy hagyja el a bűn útját, térjen vissza Hozzá, és kezdjen új életet. Például ott van Noé története. Vagy ott van Ninive esete – ez egy másik példa, és Istennek hála, pozitív példa – amikor Ninive egy emberként hallgat a prófétára és megmenekül. Milyen csodálatos!
Aztán a második világháborút is megjövendöli Fatima. Ismétlem: el lehetett volna kerülni ezt a szörnyű, emberpusztító háborút! A Fatimai próféciák még mindig fölöttünk lebegnek egy harmadik világháború képében, mely már egyes próféciák szerint elkerülhetetlen! És mindez miért? Ismétlem: azért, mert sem az Egyház, sem pedig a világ nem reagált hatékony módon az ég sorozatos felhívásaira az elmúlt évtizedek során, és sajnos még most sem teszi azt!
Mindent egybevéve nem tudom elfogadni azokat az olcsó szólamokat – bárki ajkáról hangozzék is el az – hogy nincs szükségünk jelenésekre és prófétákra! Az Úr Jézus már mindent a tudtunkra adott, ami az üdvösséghez szükséges, csakhogy éppen az a baj, hogy mi ezeket a tanításokat süket fülre vesszük és a mindennapjainkat nem Isten törvényei szerint éljük, hanem a saját szánk íze szerint, többnyire súlyos bűnökben. Egy másik közismert szólam a biztos lelki halál előhírnöke: „Ha ezeket a jelenéseket, legyenek azok bár az Egyház által elfogadott jelenések is, nem fogadjuk el, attól mi még üdvözülhetünk”!
Hát nem, kedves barátom, ez nem így igaz! Ez egy olcsó, önigazoló és semmit sem érő szólam, mely csupán egyetlen dologra jó, hogy még keményebb legyen a szíved, és még távolabb kerülj az Istentől a sok téves elméleted gubancában! Nem szabad elfelednünk, hogy a próféciák el nem fogadása mögött egy téves lelkület van, mely meghatározza a szóban forgó egyén cselekvését és gondolkodásmódját. A tévedések és féligazságok a Sátán jól álcázott kelepcéi, melyek mindig veszélyt rejtenek magukban! Az Úr Jézus ezzel kapcsolatosan a következőket mondja: „Elérkezik majd az idő, amikor mindazok, akik ellenem támadnak, felelősségre lesznek vonva, mivel ők minden esetben Isten üdvösségtervét gátolták! Maga a prófécia Krisztus Egyházának szerves része! Ez a szó, hogy „szerves”, azt jelenti, hogy szorosan hozzá tartozik, és nem lehet a nélkül.
Vasula kérdezi: „Uram, miért van az, hogy egyeseknek olyan nehéz elfogadniuk e korszak prófétáit és azokat a szavakat, amelyeket Te mondasz? Jézus így válaszol: „Bizony mondom nektek, hogy az Én juhaim felismerik hangomat!” Most egy zárójelet nyitok és bátran mondom, ha Te ezekben a próféciákban nem ismered fel Jézus hangját, akkor nem tartozol a juhai közé! Egyeseket apostollá, pappá, tanítóvá tettem, másokat meg a lázadás idejére tettem prófétává. Az Én prófétáimat mindig üldözni fogják, elítélik, megostorozzák, elnyomják, városról városra űzik őket, megvetéssel néznek rájuk, és megfeszítik őket! Így vonjátok magatokra minden szent ember vérét, amelyet a földre kiontottak. A Szentírás sohasem hazudik, Én vagyok az IGE!”
A próféciák egyöntetűen beszélnek büntetésekről is, melyeket Isten egyrészt az elkövetett bűnök büntetéseként szab ki az emberiségre, másrészt pedig ezek a büntetések eszközként is szolgálnak a világ jelenlegi társadalmi struktúrájának a megváltoztatására, annak érdekében, hogy az emberek a megváltozott életkörülmények hatására nyitottabbak legyenek az örök értékek elfogadására. A próféciák közzétételét sürgetőleg kérik az égiek, mert azt a legrövidebb időn belül – mondja az Úr Jézus és a Szűzanya is – mindenkinek ismernie kellene.
Miért ijesztgetitek az embereket ezekkel az üzenetekkel? – hangzik el  még tanult emberek ajkáról is ez a hamis vád. A próféciák azért nem ijesztgetések, mert van reális alapjuk, még akkor is, ha  a szóban forgó tragikus esemény részben vagy teljes egészében elhárítható a megtérések által. Miért kell ilyesmivel fenyegetni az embereket? – hangzik gyakran egyesek ajkáról. A próféciák egyetlen célja az, hogy Istenhez vezessenek bennünket!
„Ha kételkedtek látnokaimban, maradjatok csendben. Mutassatok türelmet, mutassatok szeretetet azok iránt, akik azt állítják, hogy az Én nevemben beszélnek. Ne ítéljetek meg soha másokat az Én nevemben, mert erre nincs felhatalmazásotok. Az Úr Jézus tanítását kell mindenben követnünk, a akkor elkerüljük a sátán csapdáját. A bűn által ugyanis Isten ellenségei leszünk, méltányos tehát, hogy Isten békességébe csak az Ő büntető csapásait elszenvedve jussunk vissza! Egyértelmű tehát, hogy azok félnek a próféciáktól, a látnokoktól, az üzenetek tartalmától, akik rendetlen módon ragaszkodnak ehhez a világhoz és nem sokat törődnek a lelki élettel.
Isten iránti szeretetünk sajátos tevékenysége a következőkben mutatkozik meg: engedelmeskedünk intéseinek, megtartjuk parancsait, és bízunk ígéreteiben”! A Szűzanya, az Úr Jézus és más szentek, amikor megjelennek, akkor azt kérik a látnokoktól, hogy azt mondják el, hirdessék, ismertessék meg az üzeneteket másokkal is, mert ezek az üzenetek mindenkinek szólnak. Isten soha, de soha felesleges dolgot nem szokott tenni. Mi emberek igen, de Isten nem. Tehát amikor Ő prófétákat küld, akkor azokra nagyon nagy szükségünk van. Az egy másik kérdés, hogy én még nem ismerem fel ennek fontosságát, s főleg azt, hogy nekem ezekre a prófétákra és üzenetekre szükségem van!
A tizenkilencedik oldalig ezeket a valóságos gyöngyszemeket igyekeztem csokorba szedni, a továbbiakat kinek-kinek saját „házi feladataként” ajánlom, lelki töltekezésként, annál is inkább, mivel már hova tovább a „hivatalos egyházi megnyilatkozások” a Hamis Egyház és a Hamis Próféta küldetését hivatottak szolgálni.
Testvéri szeretettel Imre. Áve Mária!