2014. szeptember 28., vasárnap

EMLÉKEZTETŐ!!!

Az Antikrisztus Keletről való lesz, nem pedig Nyugatról

2013. április 26. péntek
Drága szeretett leányom, a világ az Antikrisztus fellépésére készül. Ő már ki lett képezve számos befolyásos politikai erő által, hogy megtegye nagyszerű fellépését.
Az Antikrisztus Keletről való lesz, nem pedig Nyugatról, de szeretve, tisztelve lesz és nagyra fogják őt becsülni mindkét oldalról, és a föld minden sarkában. A következőképpen fog elkezdődni:
Az Antikrisztus, hamarosan egy háborút fog előidézni, Isten ellenségeinek segítségével, két nemzet között, melyek élén két makacs és erőteljes vezető áll. Ez a háború egyre csak fokozódni fog, és átterjed majd a többi országra is. Amikor a veszély már olyan súlyossá válik, hogy kezd kihatással lenni a legerőteljesebb nemzetekre is, akkor elkezdődnek a béketárgyalások.
Mintegy a semmiből fog a fenevad előlépni. És olyan ügyességgel fog véget vetni a háborúknak, hogy az lenyűgözi a világot. Neki egy erőteljes hangja lesz. Ő roppant intelligens lesz és egy lenyűgöző karizmatikus ember benyomását fogja kelteni. Az ő megnyerő külseje, kelleme és humorérzéke olyan lesz, mint egy erős hipnotikus mágnes. Ő vonzani fogja a közismert vezetők és a média nagy dicséretét és nagy hírnévre tesz szert. Viselkedése befolyással lesz az üzleti vezetőkre, akik úgy fognak rá tekinteni, mint a jólét megteremtésének eszközére, mivel a gazdasági élet majd fejlődni kezd.
Olyan különleges lesz az Antikrisztus megjelenése, hogy a nemzetek túl fogják harsogni egymást, arra bátorítván őt, hogy látogassa meg országukat. Szeretni fogják őt, aki Küldetésem – amikor a Földön jártam – legapróbb részleteit, minden pillanatát le fogja utánozni. A szeretet, a béke és a nemzetek közötti egységről prédikálván, látni lehet majd, hogy – bármerre is jár – nagy csodákat fog tenni. Ez nem egy olyan ember, mint bárki más. Ez nem egy olyan ember, mint bármely más karizmatikus vezető. Az ő csillaga ragyogni és csillogni fog, mint senki másé őt megelőzően. Őrá úgy fognak tekinteni, mint az emberbaráti egy-világvallás névleges vezetőjére. Ennek az utálatnak az úgynevezett sikere neki lesz tulajdonítható. Mindenki a lába elé fog hullani. Arcának képmása mindenhol megtalálható lesz. Őt együtt lehet majd látni sok más vallási felekezet vezetővel. Hamarosan azt fogják mondani, hogy az emberek spontán módon meggyógyulnak a jelenlétében. A Sátán hatalmának köszönhetően, ő olyan cselekedetek véghezvitelére lesz képes, melyek sokakat sokkolni fog és ezeket csodáknak fogják minősíteni.
Addigra a tudatlanok, mint Messiásra fognak föltekinteni. Aztán arra fog célzásokat tenni, hogy őt Isten küldte a világ megmentésére. Sokan, beleértve azokat is a világban, akik nem fogadják el Jelenlétemet, meg lesznek győződve arról, hogy ez az ember nem más, mint az Emberfia, maga Jézus Krisztus. Azok, akik tisztelik őt, engedelmesen eleget tesznek kérésének, és akik imádják őt, olyan gonosz módon fognak megfertőződni, hogy a lelkük egy vákuumba lesz beszippantva, és lehetetlennek fog tűnni számukra az abból való szabadulás.
Azok, akik Tanításaim Igazságait ismerik, fel fogják ismerni a csalást, amelyet az emberi nem elé helyeznek, és ők ellen fognak állni ennek az utálatnak. Azok, akik azt mondják, hogy ismerik Istent és gyakorló Keresztények, nem lesznek képesek megérteni a visszatérésemre tett Ígéretemet. Amikor Én újból visszatérek, azért jövök, hogy ítéljek. Sohasem fogok másodszor a Földön járni. Mert tanításaim teljes ismerete ellenére sem fogják megérteni, amit mondtam. Most emlékeztetem őket: Én nem fogok testben járni. Bárki, aki azt mondja önmagáról, hogy ő Én vagyok, az egy hazug.
Jézusotok


A világ örülni fog, mert – a Rómában lévő Egyházam mellett – a zsidó nemzetet lekaszabolják

2013. május 17. péntek
Drága szeretett leányom, bizalmasan feltárom előtted Fájdalmam és Szomorúságom, mivel minden lelki gyötrelmet, amelyet az Olajfák Kertjében elszenvedtem, most újból átélek.
Akkor a fájdalmamat – melyet a gonosz váltott ki, aki látomásokat mutatott nekem a jövőről – a pogányság okozta, amely a ti időtökben végigsöpör majd a földön. Akkor felismertem – éppúgy, ahogyan az most is látható – a gyűlöletet a világban, mely irántam, Jézus Krisztus iránt létezik.
Szenvedésemet az a tény is súlyosbítja, hogy az emberiség még mindig nem értette meg teljesen azt az Áldozatot, melyet a lelkükért hoztam. Keresztre feszítésem azért volt, hogy megmentsek minden nemzedéket, beleértve a mai világ nemzedékét is. Nagy az Én Fájdalmam ebben az időben, és szenvedésem benned nyilvánul meg, leányom, és más áldozati lelkekben, hogy még a teljesen tönkretett lelkeket is megmenthessem közületek.
Keserű könnyeket sírok, és a Szívem hevesen dobog, amint a bűn egyre csak terjed a törvények által országaitokban, mely törvények kísértésbe kényszerítik majd az ártatlan lelkeket. Ezek a lelkek nemcsak azt fogják érezni, hogy a bűnt most már igazolni lehet – mivel országaik törvényei elnézik azokat –, de még azzal is vádolni fogják őket, hogy megszegik országuk törvényeit, ha támogatják Szent Szavamat.
Ó, mennyire megtévesztenek benneteket! Milyen messzire tévelyegtek el Tőlem! Mennyire megbántotok Engem! Azok, akik Szavam hirdetéséért felelősek, most hallgassanak meg: A ti kötelességetek, hogy mindenkor védelmezzétek Szent Szavamat. A fogadalmatok az, hogy úgy engedelmeskedjetek Szavaimnak és Tanításaimnak, ahogy azok Egyházam létrehozásakor voltak a Földön. Sohase térjetek el az Igazságtól. Készítsétek fel a lelketeket, mert hamarosan kényszeríteni fognak benneteket, szabad akaratotok ellenére, hogy a Szentségeken keresztül megtagadjatok Engem. Nektek mindenkor ébernek kell maradnotok az előtettek álló nagy változásokkal szemben.
Az egész emberiséghez szólok: Hívlak benneteket, hogy válaszoljatok Hangomra, az Igazság Hangjára, a Szeretet Hangjára, a Mesteretek Hangjára. Hamarosan látni fogtok Engem. Aztán a pókháló le lesz törölve a szemetekről, és akkor az Igazság világos lesz számotokra. Amikor Irgalmasságom Napja felvirrad, nektek tudnotok kell, hogy azt követően Második Eljövetelemre nagyon hamar sor kerül. És miközben Én arra vágyom, hogy mindnyájan forduljatok Hozzám, ugyanakkor szomorúan sírok is azokért a lelkekért, akik elvesznek Számomra.
Figyelmeztetnem kell azokat, akik megpróbálnak Engem megakadályozni a lelkek megmentésében: Meg foglak büntetni benneteket, ha továbbra is szembeszálltok Isten Szavával. Én nem ezekre az Üzenetekre utalok – bár elszomorít, hogy nem hallgattok Rám -, hanem Szent Szavam eltörlésére a nemzetetekben.
A világosság le fogja győzni a sötétséget. Isten Világossága életben tart benneteket. A sötétség elpusztít benneteket. Világosságom egyre fényesebb és fényesebb lesz, egészen addig, amíg száműzik Szent Eucharisztiámat. Aztán elhalványul. Akkor Egyházam összeomlik, és úgy tűnik, meghal. A világ örülni fog, mert – a Rómában lévő Egyházam mellett – a zsidó nemzetet lekaszabolják. Ez lesz a legnagyobb megtévesztés, ami az emberiséget éri, és akik elfogadják a pogányság eme gonosz formáját, azokat magával ragadja az ár. És miután a tűz végigsöpör a Földön, Egyházam újból fel fog támadni az Ő teljes dicsőséges formájában. Ez lesz a vég azon bűnösök számára, akik elutasítják Kezemet, de egyben az örök élet kezdete is azok számára, akik szeretnek Engem.
Jézusotok


Isten, az Atya: a gazdasági rendszeretekre vonatkozó, veletek megetetett hazugságoknak az a céljuk, hogy bolonddá tegyenek benneteket

2013-07-10
Legdrágább leányom, háborúk fognak kitörni egész Közel- Keleten, és hamarosan az Én szeretett Izraelem egy szörnyű borzalmat fog elszenvedni. A világnak ezen a részén nagyon nagy arányban fognak életek elveszni, mivel a gonosz szelleme felfalja gyermekeim életét és sok esetben a lelküket is.
Gyermekeim egymás iránti gyűlölete kiömlik más országokba is, miközben az Armageddon csatája fokozódik és növekszik, amíg elárasztja mindenhol a világot. A gyűlölet, mely a Sátán és démonai fertőzésének eredménye, egy olyan látható jel lesz, hogy csak nagyon kevés lélek – függetlenül attól, hogy hisznek-e Bennem, a mindenek Teremtőjében – nem fogja érezni a gonosz szellemét, mely úgy terjed, mint egy halálos vírus.
A háborúk – sok közülük – beleértve a harcokat is minden nemzet kormányain belül, mind ugyanabban az időben fognak kitörni. Amint már enyhe büntetések által leeresztettem Kezemet, tudnotok kell, hogy azokat fogom szétzúzni, akik bántalmazzák gyermekeimet. Ez az, amikor a lelkekért folytatott harc megnövekszik, és sokféle módon fog terjedni.
A gazdasági rendszeretekre vonatkozó, veletek megetetett hazugságoknak az a céljuk, hogy bolonddá tegyenek benneteket, és hogy a tulajdonotokból kivetkőztessenek titeket. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy megállítsam azokat, akik pénznemeiteket ellenőrzik, hogy elvegyék minden tulajdonotokat. Tudjátok meg, hogy miközben a Jobb Kezem büntetéseket dob le a gonosz ellen, a Bal Kezem felemel majd és Védelmem alá vesz benneteket, és Én gondoskodni fogok rólatok.
A Szent Könyvemben megjövendölt változások most bemutatásra kerülnek a világ számára. A harcok tombolni fognak, életek fognak elveszni, az országok természeti csapást fognak elszenvedni, a gabonatermés megsemmisül, és kormányaitok sokakat üldözni fognak közületek. A legrosszabb csata szellemi jellegű lesz, melyben mindent el fognak követni, hogy Ellenem fordítsanak benneteket.
Atyátok,
A Legmagasságosabb Isten


Ők most készítik fel az Antikrisztust az ő nagyszerű fellépésére2013. július 21, vasárnap, 18:05
Drága szeretett leányom, van egy fontos Üzenetem a világ számára, beleértve azokat is, akik hisznek Bennem, azokat is, akik nem; azokat, akik talán nem hisznek Atyámban sem, valamint azokat, akik nem fogadják el, hogy minden dolog Tőlem származik.
Amikor a fenevad összeesküvést tervezett Ellenem, akkor ő a végidőkre egy ördögi tervet hozott létre, melynek az a célja, hogy a legnagyobb hazugsággal bolondítsa el a világot annak érdekében, hogy magával vihesse az embereket a Pokol tüzébe.
Tudnotok kell, hogy Én feltártam ezt a tervet a világ számára, de van még egy titok, mely fontos, hogy feltárásra kerüljön, hogy így megértsétek az Igazságot. Mint bármilyen csatában, az ellenség itt is meghatározza pozícióját, és ezt általában nagyon óvatosan tervezi meg, úgy, hogy ez titokban történjék, nehogy a célpont ismertté váljék az ellenségük területén.
Ebben, a lelkekért folytatott végső csatában a Sátán és serege felvette állását Isten két tanújával szemben. Ennek megszervezése több évbe került, de Isten gyermekeinek először azt kell tudniuk, hogy ki a két tanú, mielőtt megértenék, hogy hogyan lett a terv kidolgozva. *
Az ellenség felvette most állását Egyházamban. Ő úgy teszi ezt, akárcsak a Trójai lóban elrejtőzött ellenség. Az ellenség – és ne feledjétek, hogy sokan vannak és mindannyian a fenevadnak adóznak tisztelettel – gyökeret vert Közel-Keleten. A valódi cél Izrael, a második tanú otthona.
A két tanú: a Keresztények és Izrael Háza. A Kereszténység az első célpont, mert az Tőlem származik. Izrael a második célpont, mert Én Zsidónak születtem, és ez Isten választott népének országa – Jeruzsálem otthona.
Nem véletlen, hogy a Sátán mindkettőt el akarja pusztítani, mert gyűlöli őket és azáltal, hogy eltörli ezeknek minden nyomát, a legnagyobb nyilatkozatot teszi – hogy ő Isten fölött áll. Mennyire fog szenvedni Isten Nevében ez a két tanú ! Nem fognak meghalni, de úgy fog tűnni, mintha minden élettől megfosztották volna őket.
A Szentségek lesznek az elsők, melyek megsemmisítésre kerülnek, aztán a Szentmise, majd a Biblia és Isten Szavának minden nyoma. Ez alatt az idő alatt, sokan fognak harcolni azért, hogy hirdethessék Isten Igéjét. Ezen idők alatt, Kegyelmeim mindenhova kiáradnak a Szentlélek ereje által, hogy Isten ne legyen elfelejtve soha.
Az Antikrisztus
Az Antikrisztus nagyon rövid időn belül ismertté teszi magát, mint a béke embere, aki a legcéltudatosabb béketervet fogja létrehozni a Közel-Keleten.
Ők most készítik fel az Antikrisztust az ő nagyszerű fellépésére. Eközben az ördögi terv folytatódik az Én Nevemben történő hazugságok tanítása által, becsapván az ártatlanokat. Azoknak mondom közületek, akik nem fogják elfogadni az Igazságot: tudnotok kell, hogy ez az idő elérkezett. Ha ti most nem tudjátok elfogadni az Igazságot, és valóban szerettek Engem, akkor Én olyan Kegyelmeket fogok adni, hogy felismerjétek azt.
Oly sokan nem tudják felismerni ezt az oly gondosan palástolt gonosz tervet, de ami mégis kibontakozóban van a szemetek előtt, ahogyan az meg volt jövendölve. A Szentírás sohasem hazudik. Az Én Szavam az Igazság. Az Igazság a ti mentőköteletek az üdvösség felé. Ha elfogadjátok a hazugságokat, melyeket az Egyházamban azok adnak nektek, akik nem az Én Nevemben jönnek, akkor nagy sötétségbe fogtok zuhanni, és az a gonoszság, hogy az okkult gyakorlatokban – melyeket az Én Nevemben mutatnak be – részt kellene vennetek, fel fog falni benneteket – így el fogtok veszni a Számomra.
Amikor a hamis béke létrejön, nagyon hamar elkezdődnek a tervek a Zsidók megsemmisítésére. Miközben a fenevad vadul megtámadja Izraelt, a Hamis Próféta eltünteti Jelenlétemet és becsapja nemcsak a Katolikusokat, de minden Keresztényt és minden vallást is, annak érdekében, hogy a fenevadat az Egy Világvallás leple alatt bálványozzák.
Amennyiben ez az Üzenet félelmet kelt a lelketekben, akkor tudnotok kell, hogy az Én szándékom az, hogy semmit se rejtsek el előletek, ami elpusztíthatna benneteket. Mindaz, ami fontos, hogy maradjatok hűségesek Tanításaimhoz, és imádkozzatok Védelmemért. Amikor teljesen átadjátok magatokat Nekem, Jézusotoknak és arra kértek Engem, hogy vezesselek titeket, akkor minden rendben lesz.
Védelmem szárnya alatt foglak tartani benneteket – mindazokat közületek, akik nem térnek el az Igazságtól.
Jézusotok
*: Jelenések Könyve 11

Emlékeztetés otthonaitok felkészítésére a Nagyfigyelmeztetés alkalmából

Az Isteni Irgalmasságról elnevezett Mária felhívja a figyelmet két üzentre, melyeket 2011. szeptember 29 – én és október 2-án kapott, melyek a Nagyfigyelmeztetés alkalmából az otthonaitok felkészítésére utalnak.
A két üzenet:

A Nagyfigyelmeztetés utóhatásai

2011. szeptember 29. csütörtök, 20:45

Drága szeretett leányom, mivel a Nagyfigyelmeztetés egyre közeledik, kérd meg szeretett követőimet, hogy imádkozzanak és örömmel legyenek hálásak azért a nagy kegyelemért, amelyet Örök Atyám az emberiségnek adott.

Ennek a dicsőséges cselekedetnek a hatására, amely tiszta szívből fakad, az emberiség nagy része megmenekülhet, hogy a földi béke korszakát élvezhessék. Legyetek hálásak, hogy ti, ezekben az időkben éltek, mert milliók fognak megmenekülni közületek, akik különben sohasem mehettek volna be a Mennyország kapuján.

Az előkészületek befejeződtek. Készítsétek fel otthonaitokat, néhány hétre legyen elegendő szentelt gyertyátok, vizetek és élelmiszeretek. Az utóhatások nehezek lesznek, de nem kell félnetek. Inkább könnyebbüljetek meg, mert a szenvedést hálaadásként, az örök életért lehet felajánlani, amelyet most azok a drága lelkeim kapnak, akik elfogadják (átölelik) ezt a nagy ajándékot.

Legyetek békességben. Bízzatok Bennem, ne feledjétek, hogy Én vagyok a ti Megváltótok és a hűséges lelkeket minden pillanatban, védelemben részesítem. Én veletek lépkedek. Vezetlek benneteket. Gyengéd szeretettel tartom a kezeteket. Az Enyéim vagytok, és nem fogom sohasem hagyni, hogy Szent Szívemtől elszakadjatok. Ti, követőim, azokkal a kegyelmekkel vagytok körülvéve, amelyekre szükségetek lesz, hogy a Nagyfigyelmeztetést túléljétek.
Szeretett Jézusotok
Az emberiség Megváltója és Megmenekítője

Örvendjetek amikor úgy tűnik, hogy az ég robban, mert tudni fogjátok, hogy Én jövök

2011. október 2., vasárnap; 15:00

Drága, szeretett leányom, most megváltozik az időjárás, mely újabb jele annak, hogy a korszak is hamarosan megváltozik. Más változások is megtapasztalhatóak lesznek. Mindenekelőtt, a világ számára a nap lüktetni kezd és forogni, felkészítésként a Nagyfigyelmeztetésre.

Aztán, először a Keresztem fog megjelenni. Az emberek sokkolva lesznek, de ez csak jelként adatik, azért, hogy felkészíthessétek a lelketeket, és hogy bűneitek elengedését kérhessétek, amelyeket elkövetettek. Ha ezt megteszitek, akkor a Nagyfigyelmeztetés alatt nem fogtok szenvedni.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, követőim, mindenhol. Örvendjetek, amikor úgy tűnik, hogy az ég felrobban, mert tudni fogjátok, hogy Én valóban a világba jövök. Végül az emberiség nem lesz képes letagadni Engem. Szeretetem ki fog sugározni a világ minden sarkába, amint megpróbálok mindenhol, minden lélekbe behatolni.

Olyan váratlanul fog ez az esemény megtörténni, hogy a világ, a nagy sokkhatás miatt, meg fog állni. Amikor lassan magukhoz térnek, sokan, a megtörténtek miatt, még bizonytalanok lesznek. Amint Én eljövök majd, úgy fognak eljönni a Pokolból a sátán és démonai is, akik azzal fognak próbálkozni, hogy gyermekeim lelkét felfalják. Ezért sürgősen meg kell, hogy kérjelek benneteket, hogy lakásaitokat hintsétek meg Szenteltvízzel és legyen mindenhol Szentelt gyertya. Magatokat kell megvédenetek.

Mindenekelőtt arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok azokért, akik szívükben Tanításaimat nem tudják elfogadni. Különösen azokért imádkozzatok, akik hatalmas erőfeszítéseket tesznek, hogy megtagadjanak Engem, habár tisztában vannak azzal, hogy Keresztrefeszítésem a megmentésükre szolgál.

Ne feledjétek, hogy Én közületek egyenként mindenkiért haltam meg, hogy megmentselek benneteket. Ne feledjétek, hogy ezúttal is azért jöttem, hogy közületek minden egyes embert megmentsek. Egyetlen egy embert sem zárok ki közületek.

Ez most a ti esélyetek, gyermekeim, hogy a földi béke korszakában helyet biztosítsatok magatoknak. Miért is ne akarnátok ennek részesei lenni? Miért is akarná tudatosan bárki is a Pokol mélyét választani, ezért a nagy ajándékért cserébe?

Örvendjetek. Köszönjétek meg ezt a nagy ajándékot Istennek, az Atyának. Öleljétek át ezt az ajándékot szeretettel és örömmel a szívetekben.
Megváltótok,
Jézus Krisztus

2014. április 22., kedd

…hogy legyek fogékony a te jeleidre, Uram…Az, amit épp most teszek, mennyire történik Jézussal való kapcsolatomban?

Az embereket szemlélem. Végignézek rajtuk a legnagyobb szeretettel. Ez hogyan hat rám?

Ebben a helyzetben van valami új, valami sohasem látott. Teljesen átengedem magam a pillanat örökkévalóságának…

Hol van bennem ellenállás?

Isten ebben a pillanatban vágyik rám…

Isten nagyobb dicsõségét szolgálja, amit most teszek? Mit üzen az Úr?

Jelen pillanatban az új élet levegõjében élek, vagy a régiben?

Jézus az arcokon… Hálát adok…

Ki az elsõ a szívemben, akit szeretek?

megállok… elcsendesedem… teret engedek Istennek…

Melyik értékes pillanatért szeretnék most hálát adni?

Mennyire figyelek most a Lélekre?

Merre felé sodor az, aminek hatása alatt most vagyok: közeledek Istenhez, vagy távolodom?

Mi az a lépés, amire most késztetsz, Uram?

Miben kívánod, Uram, hogy növekedjek?

Milyen irányba megyek? És hogyan vezet az Úr?

Most én akarok vagy engedem, hogy Isten akarjon bennem?

Most Jézussal járom az utam?

Most milyen érzés van bennem? És mit üzen az Úr?

Testem nyugalma vagy feszültsége mit mond nekem? Mit üzen az Úr?

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Csak egyetlen út vezet Istenhez, és ez Rajtam, Jézus Krisztuson keresztül. Nincs más út.

2014. április 18. péntek, 23:24
Drága szeretett leányom, a világ újra fel fog támadni a hamuból, a vérontásból. Én megígérem, hogy az antikrisztus okozta gyötrelmet el fogom törölni a Föld színéről. El fogom pusztítani Isten ellenségeit és azokat, akik felelősek a nyomorért, az igazságtalanságért és szenvedésért, amelyet Isten gyermekeire hoztak.
A gonosz, amely a világ minden táján markában tartja a mai ember szívét, különböző formákat ölt. A legbrutálisabb formája, amikor embereket kínoznak, megölnek, vagy kíméletlenül megbüntetnek. Másrészt az embereknek nagy nehézségeket kell elviselniük, beleértve az élelem és az otthon hiányát, és a rettenetes szegénységet, miközben vezetőik felfalnak minden őket megillető jogot. Aztán ott vannak az igazságtalan törvények, amelyek a hatalommal rendelkezőknek kedveznek, mert a gazdag embert még gazdagabbá teszik és a szegényeket még szegényebbé; ahol kevés könyörületet, vagy szeretetet mutatnak a nagy szükségben lévők iránt. Végül pedig ott van világszerte a Keresztények, az Én Követőim üldözése. Őket sokkal jobban megvetik, mint bárki mást és rettenetesen szenvednek az Én Nevemért. A gonosz követői gyűlölik a Keresztényeket, aki (a gonosz) arra használja fel ügynökeit, hogy különböző módon elhallgattassa őket. Terveik nagy részében szerepel a cenzúra és a Keresztények azon jogának megvonása, hogy nyilvánosan hirdethessék Irántam való hűségüket. És miközben napjaink kormányai minden más vallás jogait és az emberi jogokat rendíthetetlenül védelmezik, a Keresztények jogai előtt nem fognak meghajolni.
A Keresztényeknek hamarosan meg fogják tiltani, hogy a hitüket nyilvános helyeken, iskolákban, főiskolákon gyakorolják, míg végül annak gyakorlását Isten Templomaiban is be fogják tiltani. Talán azt mondjátok lehetetlen megakadályozni a Keresztényeket hitük gyakorlásában, főleg a saját templomaikban. Ez a legravaszabb módon fog megtörténni, amikor milliókat fognak megtéveszteni, és azt csak kevesen fogják észrevenni, amint Szavam jelenlegi formájának minden egyes részét meg fogják változtatni, de mindez csendben fog megtörténni. Csak azok fogják látni a változásokat, akik gondosan odafigyelnek, és egy idő után szabályszerű lesz az, hogy minden Keresztény vallásnak meg kell nyílnia, hogy minden hitfelekezetet tárt karokkal fogadjanak, beleértve azokat is, akik nem hisznek Bennem.
Azonban azok közül, akik más hitfelekezetet követnek, és nem ismerik el a Szentháromságos Istent, nem mindenkit fognak az új világegyházba kényszeríteni. Nem. A Keresztények lesznek azok, akiket odatesznek, hogy bálványozzák a pogányságot, amelyet gondosan fognak bemutatni, mint egy új egyházat, amely a „közösség” egy új formáját fogja felkarolni – mindenki egyházát – amelyben Én, Jézus Krisztus nem fogok több szerepet betölteni.
Ettől az évtől kezdve a Keresztem kezd eltűnni, és miközben Egyházaim és azok, akik azt mondják, hogy Engem szolgálnak, a humanizmus fontosságáról beszélnek, nem fogjátok hallani őket, hogy arról beszélnének, milyen fontos átadnotok magatokat Nekem, Jézus Krisztusnak. Éppen ezért ti nem lesztek felkészítve az Örök Életre. Annak fontosságáról, hogy az Én Utamat kövessétek Atyámhoz, nem fognak említést tenni, és a Szentségek sem fogják a vitat tárgyát képezni. Ehelyett nektek arról fognak beszélni, hogy gondoskodni kell mások szükségleteiről és jólétéről, amelyet mint helyettesítőt fognak felhasználni az Engem való imádás helyett. Én vagyok az Egyház. Az Én Testem maga az Én Egyházam, de idővel teljesen félre fognak söpörni Engem. A fejeteket hazugságokkal fogják tele tömni. Mindenféle útról fognak beszélni nektek, amelyekre szükségetek van, hogy közelebb kerüljetek Istenhez. De minden út, amelyről azt fogják mondani nektek, hogy azon kell haladnotok, az ellenkező irányba fog vezetni.
Most már tudjátok, hogy csak egy Igazság létezik. Csak egyetlen út vezet Istenhez, és ez Rajtam, Jézus Krisztuson keresztül. Nincs más út.
Jézusotok

2014. április 21., hétfő

Húsvét és feltámadás

 1. "1. A szombat végén pedig, a hét első napjára virradólag, kiméne Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt.
 2. 2. És ímé nagy földindulás lőn; mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből, és oda menvén, elhengeríté a követ a sír szájáról, és reá üle arra.
 3. 3. A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó.
 4. 4. Az őrizők pedig tőle való féltökben megrettenének, és olyanokká lőnek mint a holtak.
 5. 5. Az angyal pedig megszólalván, monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.
 6. 6. Nincsen itt, mert feltámadott, a mint megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, a hol feküdt vala az Úr.
 7. 7. És menjetek gyorsan és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott a halálból; és ímé előttetek megy Galileába; ott meglátjátok őt, ímé megmondottam néktek.
 8. 8. És gyorsan eltávozván a sírtól félelemmel és nagy örömmel, futnak vala, hogy megmondják az ő tanítványainak.
 9. 9. Mikor pedig mennek vala, hogy megmondják az ő tanítványainak, ímé szembe jöve ő velök Jézus, mondván: Legyetek üdvözölve! Azok pedig hozzá járulván, megragadák az ő lábait, és leborulának előtte.
 10. 10. Akkor monda nékik Jézus: Ne féljetek; menjetek el, mondjátok meg az én atyámfiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.
 11. 11. A mialatt pedig ők mennek vala, ímé az őrségből némelyek bemenvén a városba, megjelentének a főpapoknak mindent a mi történt.
 12. 12. És egybegyülekezvén a vénekkel együtt, és tanácsot tartván, sok pénzt adának a vitézeknek,
 13. 13. Ezt mondván: Mondjátok, hogy: Az ő tanítványai odajövén éjjel, ellopák őt, mikor mi aluvánk.
 14. 14. És ha ez a helytartó fülébe jut, mi elhitetjük őt, és kimentünk titeket a bajból.
 15. 15. Azok pedig fölvevén a pénzt, úgy cselekedének, a mint megtanították őket. És elterjedt ez a hír a zsidók között mind e mai napig.
 16. 16. A tizenegy tanítvány pedig elméne Galileába, a hegyre, a hová Jézus rendelte vala őket.
 17. 17. És mikor megláták őt, leborulának előtte; némelyek pedig kételkedének.
 18. 18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
 19. 19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
 20. 20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!"
(Máté evangéliuma, 28,1-20.)
Az ünnepek ideje alatt a kereszténység a hitéhez kapcsolódó legfontosabb eseményeket ünnepli. A kereszténységnek a legfontosabb ünnepei a megszületés, azaz a karácsony és a feltámadás, azaz a húsvét ünnepe. Ez a két ünnep olyan jelentőségű, hogy a hitetlen világ sem tud elmenni mellette. A hozzájuk kapcsolódó üzenet olyannyira sokrétű, hogy még a szellemileg, lelkileg teljesen halott, elfajzott emberek számára is hordoz valamilyen üzenetet. Ha mást nem is ér el náluk ez az üzenet, legalábbis pár perc vagy pár óra erejéig szembesülniük kell vele, fel kell figyelniük rá. Még akkor is, ha teljesen elutasítják, vagy egyébként semmibe veszik. 
Senki sem mondhatja tehát ezen a világon, hogy a kinyilatkoztatással valamilyen formában ne találkozott volna. A teremtés egésze minden apróságával együtt, az ünnepek is egy határozott irányba fordítják az ember figyelmét. A kinyilatkoztatásokra. 
A feltámadás idején az Igazság majd minden ember számára kétségbevonhatatlan tényként fog tudatosulni. Nem lehet majd tagadni sem, és nem lehet majd elrejtőzni sem előle. Semmibevenni sem lehet. Krisztus feltámadása idején a zsidó papság - azaz az az egyetlen társadalmi réteg, embercsoport, amelyik virágvasárnap idején haragra gerjedt Krisztus bevonulásakor - is szembesül a ténnyel. A hozzájuk érkező, a sír felügyeletével megbízott őrök jelentése szerint a holttest eltűnt, és minden jel arra mutat, hogy csodák történtek. Egy angyal elgördítette a követ a sír bejáratától, és ráülve a kőre nem lehetett azt tőle visszateni a helyére. 
A zsidó papságnak pedig, jól tudva, hogy a törvény parancsolata szerint két ember bizonyságtétele igaz, hinnie kellene a csodában, ehelyett egy másik utat választ. Lefizetik az őröket, hogy hazudjanak, és a tanítványoknak tulajdonítsák a holttest eltűnését. Nem azt olvassuk, hogy lefizetni próbálták őket, hanem hogy le is fizették, vagyis az őrök elfogadták a pénzt, és maguk is csatlakoztak az igazság ellenségeihez, hogy világi javakért cserébe hazugságot mondjanak, és elutasítsák az igazság képviseletét. 
Úgy tűnik tehát, hogy egy angyal megjelenése kevés ahhoz, hogy a hazugság követésére hajló emberek megtérjenek, és a hazugság hirdetése helyett az igazság mellett tegyenek tanubizonyságot. A feltámadás is kevés. Vannak emberek, akiknek semmilyen csoda, semmilyen jelenés nem használ. Nem használ, mert a számukra nem ismert az Ige, és ennélfogva minden olyan jelenség, esemény, amely csak az Ige alapján lenne megérthető és feldolgozható, semmitmondó a számukra. Nem tudják felfogni sem a hétköznapok, vagy a csodák jelentőségét sem. Nem véletlen, hogy az ilyen ember az angyal közelében halálra rémül - mert egy pillanatra szembesül azzal az erővel, amellyel nem lehet szembeszállni, nem lehet tagadni, és ami elől nem lehet elfutni. Akárcsak az ítélet napján.
A hívő asszonyokhoz viszont így szól az angyal: "Ti ne féljetek". A többiek féljenek csak tovább, mert megérdemlik. És az őrök cselekedetei ezt igazolják is.
Tamási Attila

2014. április 20., vasárnap

A feltámadás üzenete

Krisztus feltámadt! Nem a halál legyőzése a feltámadás legfontosabb üzenete, hisz földi létünk utolsó eseménye a halál, mellyel egésszé válik az ittlétünk története, hanem az, hogy a halál semmit meg nem változtathat. A halál nem tehet pontot a szeretet és az igazság által vezérelt élet végére. Nem a halált kell legyőzni, hanem a halál mindent befejező, megszüntető anyagelvűségi kényszerképzetét. Jézus amikor azt mondta tanítványainak, hogy ő az út, az igazság és az élet, akkor arra is utalt, hogy halálával a sötétségbe borult nagypénteki napon az eltévedés (az úttalanság), a szeretetlenség (a gyűlölködés), és a valódi élettelenség (a lelki és fizikai halál) győzelmi tort ülhetne, ha nem élt volna tanítványaiban és híveiben a feltámadás reménye. 
Nagypénteken látszólag győzött az anyagelvű értékrend. Úgy, ahogy napjainkban is. Azok számára, akiket ez az értékrend vezérel, a halál valóban a teljes megsemmisülés. Ennek az értékrendnek minden egyes eleme a halálra épül. Minden egyes eleme megvetés tárgyává, szemétté, vagy rommá válik idővel, és csak egyetlen gond marad utána: hogyan lehetne végérvényesen eltakarítani, elfelejteni.
Krisztus feltámadása soha senki más által meg nem ismételhető bizonyítéka annak, hogy az anyagi világ hamis értékei felett győz az Isteni Rend, a szeretet és az igazság rendje. Örök értékek, melyet nem kezdhet ki az idő, mely legyőzi a halált, mely bármi is történik, mindig tovább él, megújulva életre kel, feltámad. 
Krisztus halála nem egy békességes szép halál volt, hanem brutalitás és a gyűlölet tobzódása, megalázás, korbács és az elsötétedett sokaság gúnyolódása kísérte a keresztre feszítési kínhalálig. Ezerszeres halálnak gondolták az ítélkezők, mely még az emlékét is igyekezett örökre beszennyezni a két bűnözővel együtt történt megfeszítésével, melyből az anyagi világ törvényei szerint nincs visszatérés.
Krisztus visszatért, és a valódi értékrend törvényeit követő minden embernek örök időkre reményt adott. A sötét értékrendnek -az értéktelenség rendjének-  a végső győzelembe vetett elképzeléseit semmisítette így meg. Ezt felismerni a sötétség erői nem fogják, mert nem is tudják, de az Isteni Rend híveinek bizonyosságot szolgáltat. Hitet és erőt ad a harchoz, és könnyűvé teszi az áldozatot még akkor is, ha az a legnagyobb lenne. 
Kassai Ferenc

Húsvét: A böjt

Baranyi Tibor Imre gondolatai
"Az éhség meglágyítja a szívet. A szívnek több előnye és öröme származik a böjtből. Tele gyomorral a szív kemény és könyörtelen. A tele gyomrú ember arrogáns és büszke."
- Túl vagyunk a Nagyböjt első részén. Néhány gondolat azoknak, akikben ernyed az erőfeszítés és növekszik az éhség.
A böjtölés célja az alsóbb én megfékezése is. Ha meg akarjuk kapni a böjtölés összes jutalmát, akkor tudatosan kell böjtölni: tudatában kell lenni annak, hogy ezzel istenszolgálatot végzünk. Mert a böjtölés által dicséretes tulajdonságokra tehetünk szert, mint a türelem, akaraterő, az alsóbb én vágyaitól való eltávolodás. A böjt pajzsként védi a hivő becsületét azzal, hogy megszabadítja őt a végtelen vágyaktól, hogy folyton egyen és igyon, mint az állatok.
A böjt gyógyszer a fizikai és spirituális betegségek ellen. Ezért az év során egy meghatározott számú napot kell böjtölni, nem pedig az egész év során. Ha egy gyógyszert folyamatosan használunk, egy idő után az immunrendszer hozzászokik, és nem lesz többé gyógyító hatása. Ehhez hasonlóan böjtölni is a meghatározott időszakban kell. Ha folyamatosan böjtölünk, az nem fog segíteni a betegség meggyógyításában. A böjt pozitív hatással van a többi istenszolgálatra is.
Az éhség erős fegyver az alsóbb én megfékezésére is. Egy elbeszélés szerint amikor az alsóbb én meg lett teremtve, tele volt büszkeseggel. Azt merészelte mondani a Mindenható Istennek: „Te te vagy, én pedig én vagyok”. Amikor azonban Isten éhséggel büntette, megértette hibáját, beismerte gyengeségét és azt, hogy Teremtője előtt semmi. Ezért az alsóbb én megfékezésének nincs jobb módja, mint az éhség.
Dzselaleddin Rumi azt mondja: „Az igazi táplálék az ember számára Isten Fénye. Nem tesz hát jót neki a túl sok étel. Az igazi étel az isteni szeretet és a gondolkozás. Az ember betegsége abból származik, ha elfelejti a lelket táplálni, és csak teste táplálásával foglalkozik. A teste sosem elégedett. Kapzsisága miatt az arca sápadt és a lába remeg, a szíve zaklatottan ver. Milyen az evilági táplálék, és milyen az örökkévaló táplálék?”
Miért fontos az, hogy keveset együnk? Valaki azt írja: megkérdezték az orvosokat, hogy mi a legjobb gyógyszer, és ők azt felelték: egyél keveset. Megkérdezték a bölcseket, honnan van annyi energiájuk az istenszolgálatra, és ők azt feleltek: egyél keveset. Megkérdezték az aszkétákat, mi teszi erősebbé az ember és Isten közötti köteléket. Azt felelték: egyél kevesebbet. Megkérdezték a tudósokat, hogyan lehet a legeredményesebben tanulni. Azt feleltek: egyel keveset. Sok előnye van annak, ha az ember keveset eszik: A mérsékelt éhségben az elme és a szív tisztasága rejlik. Az elme erősebb, ha a test erősebb. A túl sok evés viszont feledékenységet és ostobaságot eredményez.
Az éhség meglágyítja a szívet. A szívnek több előnye és öröme származik a böjtből. Tele gyomorral a szív kemény és könyörtelen. A tele gyomrú ember arrogáns és büszke. Az éhes ember gondol a szegényekre, a teli gyomrú viszont gyakran elfeledkezik róluk. Éhségben az alsóbb én vágyai gyengék. Jóllakottan az alsóbb én vágyai felerősödnek. Mérsékelt éhség eseten a test éberebb és mozgékonyabb. Tele gyomor eseten viszont nemtörődöm és álmos. Ha a gyomor tele, az ember lustább az istenszolgálatban. Mérsékelt éhség eseten az ember késznek érzi magát az istenszolgálatra. A túl sok evés gyengévé és beteggé teszi a testet. Keveset enni egészséges. Az éhség érzékenyebbé teszi az embert a szegények helyzetére, ezért nagylelkűbb lesz velük. Akik még soha nem éreztek, hogy mi az az éhség, azok nem értik meg a szegények szenvedéseit.
A teli gyomor arra készteti az alsóbb ént, hogy megpróbálja kielégíteni állati vágyait. A böjtölés azonban, ha nem végleteiben gyakoroljuk, erősíti a gondolkozásra való képességünket, és képessé teszi a szívet arra, hogy jobban befogadja az isteni valóságot.
Ahogy ügyelünk arra, hogy a szánkat az evestől megtartoztassuk, ugyanúgy meg kell tartoztatnunk a pletykától, rágalmazástól és haszontalan beszédtől. Különben nem sikerül elérnünk a böjt átfogó célját – a hivő tökéletesítését.
Mindez azt mutatja, hogy a böjt előnyei elsősorban spirituálisak, nem fizikaiak. Ezért a böjttel az legyen a célunk és szándékunk, hogy a Mindenható Istent szolgáljuk. Ha evilági célokkal vágunk bele a böjtbe, például kevesebbet akarunk költeni élelmiszerre vagy le akarunk fogyni néhány kilót, azzal elveszítjük a böjt valódi előnyeit. Ilyen önző célokkal nem nyerhetjük el a Mindenható Isten megelégedését és a spirituális előrehaladásunkat.

Zimbabwében büntetik a buzulást, ahogy azt kell


Robert Mugabe zimbabwei elnök az országból való kiutasítással fenyegette meg pénteken azokat a külföldi diplomatákat, akik őt a homoszexuálisok jogainak tiszteletben tartására kérik. Az Afrika legidősebb vezetőjének számító Mugabe az ország függetlenné válásának 34. évfordulója alkalmából mondott beszédében bírálta Európa "homoszexuális abszurditását... A tegnap Európája nincs többé, ma olyan Európánk van, amelynek nincsenek elvei és ahol az a természetes, ami nem természetes" - hangsúlyozta a fővárosi nemzeti stadionban tartott ünnepségen a dél-afrikai ország 90 éves elnöke.
  
Hozzátette: hazája nem azért küzdött az Egyesült Királyságtól való függetlenedésért, hogy a "melegek földjévé" váljon. Hangsúlyozta a jelenlévőknek: azonnal "elküldjük" és "nem hallgatjuk tovább" azokat a diplomatákat, akik Zimbabwéban a homoszexualitás védelmére beszélnek. Az Európai Unió (EU) több mint egy évtizede sújtja szankciókkal a 90 éves Mugabét és feleségét állítólagos emberjogsértések és választási szabálytalanságok miatt. A dél-afrikai országot 1980 óta irányító Mugabe nem először kel ki a melegek ellen, akiket rosszabbnak tart a disznóknál és a kutyáknál is. Afrikában jelenleg több mint 30 országban - köztük Zimbabwéban - büntetik jogilag a homoszexualitást. Ez egy korrekt hozzáállás!
Gölöncsér Miklós

2014. április 19., szombat

Feltámadás és remény

Jézus Krisztus feltámadása a halálból megváltoztatta az emberiség történelmét és számtalan életet. Jézus feltámadásnak köszönhetően van reménységünk. Nem a technológiában, nem is az emberi megoldásokban és egyértelműen nem a politikusokban, de még csak nem is a prédikátorokban. A reménységünk Istenben van.
Azt mondják, hogy egy ember 40 napig képes élelem, három napig víz és nyolc percig levegő nélkül élni, de egy pillanatig sem élhet reménység nélkül. Van reménységed? Esetleg úgy érzed, hogy az életed egy kormány nélküli hajóhoz hasonlóan céltalanul hánykolódik a vizeken?
Jézus tanítványai is így éreztek. Jézus kereszthalála után elvesztették a reményt. Azt gondolták, hogy Jézus küldetése valahogy, valamiért elbukott. Úgy hitték, hogy a Messiás a királyok királyaként fog uralkodni a földön, ami számukra az Izrael feletti római hatalom megdöntését jelentette.
A Bibliából tudjuk, hogy a Messiás visszatér majd és tényleg átveszi a hatalmat, de ők akkor még nem értették, hogy ehhez először meg kellett halnia. Így amikor a legjobb barátjukat, a hősüket és Megváltójukat hirtelen hamis vádak alapján letartóztatták, megverték és saját szemük előtt hidegvérrel kivégezték, úgy tűnt számukra, hogy valami borzasztó és nem várt eseményt történt. A tanítványok össze voltak zavarodva, elcsüggedtek és elvesztették a reményt. Úgy döntöttek elmennek Jeruzsálemből. Emmaus felé menet egy idegen csapódott hozzájuk. Hamarosan kiderült, hogy az idegen maga Jézus volt.
Érdekes megnézni, hogy kiknek jelent meg Jézus feltámadása után. Megjelenhetett volna Pilátus előtt. „Emlékszel rám, helytartó?” Megjelenhetett volna Cézár előtt. „Istennek képzeled magad? Évek múlva már csak egy saláta nevéről ismernek majd, én azonban megváltoztatom az emberiség történelmét.”
Nem. Jézus például Mária Magdaléna előtt jelent meg. Talán azért, mert az utolsók között volt, akik elhagyták a keresztet és az elsők között, akik felkeresték a sírt. Úgy tűnik Jézus a hétköznapi embereket kereste fel. Azokat, akikről mások elfeledkeztek.
Az Emmausba tartó tanítványokról ezt olvashatjuk:
„Miközben beszélgettek, és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta és nem ismerték fel őt.” (Lukács 24:15-16)
Jézus inkognitóban volt. Márk a következő részletet is hozzáteszi a történtekhez:
„Ezután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek.” (Márk 16:12)
Ezek ketten rossz irányba tartottak. Vagy Jeruzsálemben kellett volna maradniuk a többi tanítvánnyal, vagy Galileába menniük, ahogy Jézus mondta nekik. Ehelyett a lehető legtávolabb akartak kerülni a kereszttől.
Jézus azonban nem mondott le róluk. Csatalakozott a beszélgetéshez:
„Ő pedig így szólt hozzájuk: “Miről beszélgettek egymással útközben?” Erre szomorúan megálltak.
Majd megszólalt az egyik: “Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod mi történt ott ezekben a napokban?” (Lukács 24:17-18)
Könnyű ítéletet mondani a reakciójuk felett. De vajon mi nem ugyanezt tettük volna? Jézus azonban megértette őket és helyreállította a reménységüket. Megmutatta nekik a Szentírásból, hogy mit jelentettek a történtek.
„Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie?” És Mózestől meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt.” (Lukács 24:26-27)
Vajon melyik részeket idézte nekik? A 22-es Zsoltárt, ami azt mondja, hogy „átlyukasztották kezemet, lábamat” és „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el?” Vagy Ézsaiást, ahol azt olvassuk, hogy „Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját”? (Ézsaiás 53:7)
Még mindig nem tudták, hogy Jézussal beszélnek, de azt látták, hogy jól ismeri a Szentírást. Szimpatikus volt nekik. Azt vették észre, hogy miközben hallgatták őt, a szívük ismét megtelt reménységgel. Még aznap este útra keltek, hogy visszatérjenek a többiekhez Jeruzsálembe.
Mi is pontosan itt találjuk a reménységet. „Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk.” (Róma 15:4)
Éppen ezért, amikor elcsüggedsz, nem elfutni kell Istentől, hanem Hozzá futni. Vidd Hozzá a kérdéseidet, a panaszaidat, a gondjaidat. A lényeg, hogy ne el, hanem Hozzá fuss.
Mint a két tanítvány az Emmausba vezető úton, sokszor nem vesszük észre, hogy Isten végig velünk tart. Velünk van a napos és a felhős napokon egyaránt. Velünk van a hegycsúcson és a völgyben. Akárhol járunk az életben, velünk van.

Forrás: WND.com


Mindenkinek Áldott Ünnepeket kívánok.
Testvéreknek: áldott életet,
Hitetleneknek:, hogy megtalálják életük legnagyobb áldását Jézus Krisztust, és meg is ragadják a megváltásuk, szabadításuk zálogát.
Szeretettel: Kormos Erika

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Az irgalmasság kilencede és az engesztelők


Nagypénteken miközben az irgalmasság kilencedét imádkoztuk, Jézus ezt üzente: „E kilenced alatt irgalmas szívembe emellek titeket és ott hordozlak benneteket az Isteni Irgalmasság vasárnapjáig, addig, amíg lelketek makulátlan hófehér tiszta nem lesz. Szent Véremben fogtok megfürdeni és új életet kezdeni. Az örök üdvösség felé vezető utatokon ez egy fontos lépés lesz.”
Később láttam, hogy az engesztelők közössége ott volt abban a sírboltban, ahova Jézus Szent Testét elhelyezték és egy lepellel letakarták. De nemcsak mi voltunk ott, hanem velünk együtt az angyalok is, akik szüntelenül dicsőítették és magasztalták a Szentháromságot. A szeráf angyalok az Úr mellett őrködtek, majd az egyik közülük így szólt hozzánk: „Jöjjetek közelebb testvéreim! Adjatok hálát Istennek, mert ígéretét beteljesítve megváltotta az emberiséget! Ti azok közé tartoztok, akik hűséggel és teljes odaadással tudnak Neki szolgálni. Nagy kiváltságban van részetek, hiszen a kegyelmek folyamatos áradatát élvezhetitek nap, mint nap, amíg csak éltek. Kevés olyan közösség van a világban, ahol ennyi kegyelem árad! Mennyei Édesanyátok oly szorosan mellettetek van, hogy azt el sem tudjátok képzelni. Ő arra hívott titeket, hogy vele együtt beteljesítsétek Isten tervét, amelyet az engesztelőkre bízott. Ahogyan mi most virrasztunk Krisztus halott Szent Teste fölött, úgy kell nektek is őrködnötök az Eucharisztia fölött még az életetek árán is. Nekünk, angyaloknak szükségünk van olyan emberekre, akik készek ezt az áldozatot meghozni. Egyedül csak ti vigasztalhatjátok a Mennyei Atyát mindazért a sok fájdalomért, amelyet Szent Fiának okoztak.
A Menny összes lakójának tudomása van arról, hogy hamarosan minden engesztelő össze fog gyűlni Isten nevében Vácon, a kegyelmek forrásának egyik helyén azért, hogy egységetek újból helyre álljon, mert a gonosz mindenkit komolyan megpróbált az utóbbi időkben. Mindazok, akik megnyílnak a kiengesztelődés kegyelme előtt, egy maradandó pecsétet kapnak a szívükre, mint az engesztelő hivatás jelképét. Imádkozunk azért a szándékért, hogy minden országban legyen egy olyan nap – legalább az év egy napján ‒, amikor az emberek kiengesztelődnek Istennel és egymással is. E kegyelemmel teljes napok előkészítik Krisztus dicsőséges második eljövetelét. Amikor megtörténik a kiengesztelődés köztetek, ti mindnyájan lélekben a Sínai hegyen lesztek és visszatértek a kezdetekhez, életfelajánlásotokkal pedig elkötelezitek magatokat a Szent Törvények iránt. A ti feladatotok az, hogy az embereket elvezessétek ahhoz a szövetséghez, amely Krisztusban újjáéledt.”
E szavak után lélekben egészen megerősödtünk és megújultunk. A harmadik napon egy vakító fény áradt a sírboltba, és a nagy kő elgördült a sírhely bejárata elől. A Szentháromság három személye állt meg nagy dicsőségben a mennyei seregek kíséretében, és láthattuk az Üdvözítőt az Atya jobbján. Jézus a Mennyei Atya és a Szentlélek áldásával belépett a sírboltba és mielőtt egyesült Lelke Szent Testével, felénk fordult és a következőt mondta: „Feltámadásom napján ti is lélekben fel fogtok támadni az örök életre. A halál fölötti győzelmem legyen mindnyájatoknak erősítés és példa a bűn feletti győzelemre! Különleges áldásomat adom az engesztelők közösségére! Azt akarom, hogy Velem legyetek, és mindig az Én oldalamon harcoljatok a lelkekért! Irgalmam kapuja most oly szélesre tárult, mint eddig soha. E napok félelmetesek a gonosz számára, mert sok vereséget kell elszenvednie. A kitartás és buzgóság lelkületével áldalak most meg mindnyájatokat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
2014.04.18. Nagypéntek Mária Magdolna
http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/819-az-irgalmassag-kilencede-es-az-engesztelok

2014. április 18., péntek

A hamisproféta a szellemi és testi fogyatékkal élő személyek lábát mosta meg

Az utolsó vacsorára emlékező nagycsütörtöki misét Ferenc pápa egy rokkantbetegeket segítő római katolikus egészségügyi intézményben mutatta be, ahol 12 szellemi és testi fogyatékkal élő embernek mosta meg a lábát - tudósít az MTI.
A Don Carlo Gnocchi olasz pap által alapított rehabilitációs központ betegei az intézmény kapujában várták Ferenc pápát, aki egyenként köszöntötte őket.Ferenc pápa a központ kápolnájában mutatta be a Jézus és a tanítványok utolsó vacsoráját idéző szentmisét (Coena Domini) a betegek, rokonaik, az orvosok és a betegápoló személyzet részvételével. A hagyomány szerint az egyházfő a misén elvégezte lábmosás szertartását, ahogyan Jézus is tette a tanítványokkal. Az egyházfő a központban ellátott 12 szellemi és testi fogyatékkal élő személynek mosta meg a lábát. Ferenc pápa tavaly Rómának ugyanebben a kerületében egy fiatalkori börtönben mosta meg tizenkét fiatal elítélt lábát.Ferenc pápa egyenként letérdelt a kerekes székben ülő betegek előtt és a lábmosás után megcsókolta a lábfejüket. A kilenc olasz és három külföldi személy között egy muzulmán is volt: a 75 éves, líbiai születésű Hamed, aki az olasz-líbiai kereskedelmi kamaránál dolgozott, de egy közlekedési baleset rokkanttá tette. A betegek között a legfiatalabb a 16 éves Osvaldinho volt, aki a Zöld-foki szigetekről származik és gyerekkorában egy szikláról a tengerbe vetve magát súlyos sérüléseket szenvedett. A legidősebb a 86 éves olasz Angelica volt, aki szintén mozgásképtelen. Mások gyerekbetegségtől váltak szellemi vagy testi fogyatékkal élővé. A misén mondott beszédében Ferenc pápa kijelentette, "Jézus azt hagyta nekünk örökségbe, hogy testvéreinket szolgáljuk (...) a szeretettől vezérelve legyünk egymás szolgái és segítői".
Fotó: Europress/AFP
Magyar Kurír

A keresztfához megyek!

Az egyik legszebb katolikus szentének. Nemcsak katolikusoknak ajánlva szeretettel!

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Az Új Paradicsomom egy vég nélküli világ lesz – ahogyan az meg volt jövendölve

2014. április 17. csütörtök, 21:00
Drága szeretett leányom, a halálból való Feltámadásom okkal történt. Erre nem csak azért került sor, hogy egyszerűen bebizonyítsa Istenségemet azok számára, akik nem fogadták el, hogy Én Ki Voltam. A lelkek, akik addig meghaltak, nem mehettek be a Mennyországba. Nekik várniuk kellett. De nem sokkal Feltámadásom után ők egy új Életet kaptak Királyságomban. Feltámadásom Örök Életet hozott a lelkeknek, ezért a halálnak többé már nem volt hatalma az emberi nem fölött.
A Feltámadásom Második Eljövetelemkor valóban nyilvánvaló lesz, mert akkor mindazok a lelkek, akik Bennem és Értem haltak meg, szintén fel fognak támadni a halálból, és Örök Életet fognak kapni. Ők testben és lélekben fognak feltámadni, tökéletes egységben Isten Akaratával, és az új Paradicsomomban fognak élni, amikor a régi Föld és Ég eltűnik, és egy új világ keletkezik. Az Új Paradicsomom egy vég nélküli világ lesz – ahogyan az meg volt jövendölve. Mindazok, akik szeretik Istent, és akik elfogadják Irgalmasságom Kezét, be fognak lépni Dicsőséges Királyságomba. Ezt az Ígéretet tettem, amikor földi Testemet átadtam a halálnak, hogy mindnyájatoknak Örök Életet adjak. Ne feledjétek, hogy amit Isten megígér, azt Ő mindig teljesíteni is fogja. Amit Isten megannyi prófétája által megjövendölt, az be is fog következni, mert amikor Ő egy dolgot mond, nem gondol másra.
Amikor Isten azt mondta Jánosnak, hogy a világ az utolsó napokban ketté fog szakadni és Templomát le fogják rombolni, akkor Ő nem hazudott. Elérkezett az uralkodása azoknak, akik el szeretnék pusztítani Isten Igéjét, és eljött az ideje minden megjövendölt próféciának, Dániel jövendölésétől kezdve Jánosig. Az Ígéretem, hogy eljövök szétválasztani a juhokat a kosoktól, hamarosan valósággá válik. A Menny Beavatkozása által az ember mindenféle segítséget meg fog kapni, és megannyi lehetőséget, hogy megtegye végső választását. Ő vagy Engem fog követni, vagy lemarad.
Jézusotok

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Választások

Kedveseim, a Szentháromság figyelme ma különösen is országotokra irányul. Minden szívből jövő ima, amit az engesztelők elmondanak, megtermi gyümölcsét. Bár országotok sorsát a Magyarok Nagyasszonya esdekli ki számotokra a Szentháromság előtt, mégis nagy erők fognak megküzdeni az ellenséges érzületű emberek rosszindulata miatt. Csatlakozzatok egy szívvel a Szűzanyához, hogy esdje ki számotokra a lelki felemelkedést, hogy biztosítva legyen minden magyar ember számára a megtérés kegyelme. Ti pedig azért imádkozzatok, hogy az emberek szívét jó indulatra indítsa a Szentlélek, hogy felismerjék végre, hogy Isten nélkül lehetetlen előre jutni és felemelkedni. Békességre sem találhatnak csak egyedül Istennél. 
2014. 04. 05.

Kedveseim, hajoljatok lélekben mindnyájan országotok fölé, és lássátok, mit tesz a kegyelem Istene azokkal, akik Isten ügyét szorgalmazzák, és akik állhatatosan imádkoznak egy olyan országért, amelyik képes felemelkedni Isten kegyelméből. Túl erős az ordító oroszlán hangja, azok hangja, akik csak gyalázni tudják és bemocskolni népünk ezeréves múltját. Magyarország őrangyala hathatósan őrködik felettetek, hogy visszaszorítsa a sátáni haderőket. Szűzanyánk, hazánk Nagyasszonya, Szent István királyunk és a többi magyar szentek hathatós segítséget nyújtanak országunknak. Ne féljetek az ellenség hangjától, amivel túl akar harsogni titeket! Csak tegyétek meg, amit a Szentháromság a szívetekbe rejtett! Gondoljatok arra, ha nem lenne ellenség, nem lenne még nagyobb ösztönző erő a jóban való állhatatos kitartásra.
2014. 04. 06.                 Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/811-valasztasokNagyhét 2014
2014. 04. 13.        VIRÁGVASÁRNAP 
Kedveseim, virágvasárnappal megkezdődött a nagyhét. Jézus életének szenvedés története éljen szívetek középpontjában, hogy amikor a dicsőséges feltámadásának fénye Húsvétkor felragyog, ne veszítsétek el a reményt. Csak a feltámadásban érthetitek meg a szenvedés misztériumát. Engedjétek magatokba ezt a nagy titkot, és soha ne kételkedjetek Jézus Krisztusban, mint Üdvözítőtökben, hiszen Ő az emberiség megváltó Királya. Jöjjetek, hódoljatok előtte és bízzatok Benne. Álljatok most különösen is mellé, és mélyen megrendülve hallgassátok Jézus szavait a Szentírás igéje által. 
 
2014. 04. 15. 
Kedveseim, minden időtöket és cselekedeteket szánjátok az engesztelésre! Az engesztel igazán, aki mindig minden idejét felajánlja az Úr oltárán engesztelő áldozatként. Ha nincs ideje, adja oda a Szentháromságnak, hogy Ő töltse be minden idejét és fogadjon el mindent engesztelésül. Ha van ideje, akkor használja fel jól az időt és imádkozzék azok helyett is, akiknek nincs erre lehetőségük az állapotbeli kötelességük miatt. De vigyázzon, aki imádkozik, nehogy elhanyagoljon valami fontos tevékenységet, amit Isten rábízott, mert akkor az imájának nem sok értéke lesz. De feladataival se takarózzék senki, hogy képtelen miattuk imádkozni, mert bizony ez sem elfogadható Isten előtt. A legjobb, ha mindent imádsággá alakítotok és engeditek, hogy a Szentlélek imádkozzon bennetek és hagyjátok, hogy mindent megcselekedjen, ami fontos mindnyájatok üdvösségére. 
 
2014. 04. 16.          Nagyszerda
Kedveseim, csendesedjetek és mélyüljetek el az előttetek álló szent három nap ünneplésével. Egyre kevesebben vagytok, akik komolyan meg akarják nyitni szívüket Jézus Krisztus kínszenvedésének, halálának és dicsőséges feltámadásának szent liturgiájára. Aki csak teheti, maradjon a szertartások végéig a templomban és méltó módon virrasszon és engeszteljen mindazokért, akik visszautasítják Jézus Krisztust, és nem fogadják el őt Üdvözítő Istenüknek. Különösen azokért imádkozzatok, akik bár meg vannak keresztelve a katolikus hitre, de semmit sem törődnek lelkük jövőjével. Úgy maradjatok együtt a virrasztásban, hogy éljétek át, amennyire csak lehetséges, a kegyelem által, Jézus szenvedés történetét. Gondoljatok arra, hogy most is rengetegen ellentmondanak Neki, mert kihűlt az emberek többségéből az Iránta való részvét. Nem jelent nekik semmit Húsvét, csupán csak pihenőnapot. Imádkozzatok nagyon és higgyétek, imáitoknak nagy ereje van! 
 
2014. 04. 17.         Nagycsütörtök
Kedveseim, Jézus nagycsütörtöki tette példát adott az apostoloknak, hogy ők is azt cselekedjék, amit Ő tett. A lábmosás az alázatos lelkület teljes elfogadása. Az Eucharisztia alapítása az Ő egész életének, értünk való teljes önátadása, a legnagyobb szeretet gesztusa, melyben megígéri, hogy velünk marad mindvégig a világ végezetéig. Jézus főpapi imájában örök példát ad azoknak, akik elfogadják az Ő élete áldozatát. Nekünk sem szabad mást tennünk, mint amit Ő tett, életünket adni barátainkért. Mert ez a tökéletes szeretet csúcsa. Elmélkedjetek és imádkozzatok, mit jelent számotokra, hogy Isten végtelen szeretetében lehajol hozzátok és egészen közel kerül szívetekhez, amikor szentáldozáshoz járultok. Jó mélyen véssétek szívetekbe Jézus szent tanítását, hisz közel van már az idő, amikor mást fognak tanítani és mást kényszerítenek elfogadni veletek.        
                            Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/817-nagyhet-2014

2014. április 17., csütörtökFénykép: Ezen a héten Jézus fájdalmára gondolva ezt mondjuk magunknak: „Ezt értem tette! Még ha egyetlen személy lennék is a világon, ezt tette volna értem. Ezt értem tette. Megcsókoljuk a Feszületet, és ezt mondjuk: „Értem. Köszönöm, Jézus. Értem.” Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatáson

A Kereszt egy új formája kerül majd bevezetésre

Drága szeretett leányom, az Én Hatalmam soha nem fog meggyengülni; mint egy fény, halványabb lesz a sűrű köd közepette, de mindig látható lesz, még ha olyan gyenge lesz is, akár egy halvány pislákoló fény.
Amikor a világ újra megváltozik, mivel a gonosz szellem a megosztottságra megosztottságot hoz, akkor egyedül csak Isten Fénye lesz az, ami fenntart majd benneteket. Jelenlétemet érezni fogják azok, akik Hozzám folyamodnak segítségért, mert Én sohasem foglak elhagyni benneteket, különösen akkor nem, amikor úgy érzitek, hogy minden reménytelen. Semmi más, csakis az Igazság fog segíteni nektek helyt állnotok, amikor a szeretet hiánya – a mai világban nyilvánvaló módon – egyre csak növekszik, amint az emberek szíve kővé változik.
Az Igazságot a Szent Biblia tartalmazza. Ez az a táplálék, amely éltetni tudja az embert úgy most, mint a jövőben. Rövidesen lehetetlen lesz akár csak egy Bibliát is vásárolni, mivel sok nemzet ragaszkodni fog az új törvényekhez – különösen Európában -, mely törvények minden olyan könyvet be fognak tiltani, amelyek Isten Szavát terjesztik.
A levél most íródik, hogy hívja mindazokat, akik a Katolikus Egyház szolgálatában állnak. Hamarosan minden felszentelt szolgám tájékoztatva lesz a változásokról, amelyekről azt fogják mondani, hogy az Egyház javát szolgálják.
Az új szabályok, amelyek a Szentmise alatt mondott imák módosításaiban lesznek észlelhetők, ártalmatlannak fognak tűnni. Sokan nem veszik észre ennek a jelentőségét, de ez a Szent Eukarisztiához és a benne lévő Jelenlétemhez kapcsolódik. A „megemlékezés” szót fogják használni, és hamarosan minden templomot megfosztanak kincseitől. A kincsek elvétele, beleértve az arany Tabernákulumokat is – melyeket fából és kőből készítettel cserélnek fel – egyike lesz azoknak a jeleknek, melyeket összegyűjtenek az Új Világvallás számára.
A templomokat a falaikon belül fogják megváltoztatni, és ez magába foglalja majd az oltárok megszentségtelenítését is. A Szentségtartók – a Szent Eukarisztia tartója –kezdenek eltűnni, és a Szentségkitétel napjai véget érnek.
Vessétek csak meg most Szent Szavamat, és majd könnyeket fogtok sírni, amikor ezek a cselekedetek fel fognak tárulni előtettek! Hamarosan – nem sokkal később – a felszentelt szolgáim által viselt öltözékeket meg fogják változtatni, és a Kereszt egy új formája kerül majd bevezetésre. Az új rémtett nem egy egyszerű kereszten alapszik. Ehelyett, diszkréten, a fenevad fejét fogja ábrázolni.
Azt kérem tőletek, hogy most gyűjtsétek össze Szent Keresztjeimet és tartsátok azokat otthonaitokban, Szenteltvízzel együtt. Arra sürgetlek benneteket, hogy ragaszkodjatok az Igazsághoz, amelyről beszéltem nektek. Aztán azt akarom, hogy teljesen bízzatok meg Bennem. Sohase higgyétek, hogy elhagylak titeket, kiszolgáltatván a gonosznak benneteket. Én továbbra is mindenkor közel maradok hozzátok. Különleges áldást árasztok szeretett, hűséges szolgáim fejére, hogy Szentséges Szívemmel egybefonva tartsam őket.
Tartsátok szíveteket közel Hozzám, és egymáshoz is. Vigasztaljátok és erősítsétek egymást, mert nektek az előttetek álló idők előtt és alatt sokkal jobban kell szeretnetek egymást, mint valaha. Én vagyok a ti családotok. Ti az
Enyéim vagytok. Mi egyesülve maradunk egészen addig a pillanatig, amikor a harsonák megszólalnak, és a bejelentés megtörténik, hogy Második Eljövetelemben végül kinyilatkoztathatom Magam. Akkor érezni fogjátok az örömet és a békét, amelyet megígértem nektek. Aztán minden szenvedés véget ér.
Jézusotok

Üdvösség Anyja: Minden egyes Szentséget a felismerhetetlenségig meg fognak változtatni


2013. szeptember 5. csütörtök, 9:35
Gyermekem, amikor a Töviskoronát Fiam Szent Fejére helyezték, az nemcsak azért történt, hogy szörnyű testi fájdalmat okozzanak (Neki), hanem azért is, hogy azzal közöljenek valamit. Ez egy szimbolikus tett volt a részükről. Azt mondták ezzel – miközben gúnyolták Őt -, hogy ez az Ember, Aki azt mondja, hogy Ő az Egyház Feje, és Aki Messiásnak nevezi Önmagát, nem lesz soha megtűrve. Amikor Őt Megkoronázták, meggyalázták az Egyház Fejét, és ezekben az időkben újra meg fogják gyalázni Őt.

Krisztus ellenségei nem elégszenek meg azzal, hogy átvegyék Fiam Egyházának belső irányítását, hanem még sok más módon is meg fogják Őt szentségteleníteni. Meg fogják változtatni a Szentáldozáshoz szükséges ostyákat, és a Szent Eukarisztia jelentését is. Ők azt fogják mondani, hogy a Szent Eukarisztia az emberiséget jelképezi, és hogy az egy új közösségnek a jele – egységbe gyűjtve minden embert Isten Szemében. Nektek, gyermekeim, azt fogják mondani, hogy ti egymásnak hittestvérei vagytok, és ez ünneplésre ad okot.

Az Oltáriszentség (A Szentostya) Krisztus Teste és az Ő Valóságos Jelenléte. Ez nem lehet két különböző dolog. Mégis ők el fogják ferdíteni ennek jelentését – mindaz, ami végül maradni fog, csupán egy darab kenyér lesz, mert amikor ők megszentségtelenítik az oltárokat és a Legszentebb Ostyát, Fiam Jelenléte megszűnik.

Minden egyes Szentséget a felismerhetetlenségig meg fognak változtatni. Annyira ravaszok lesznek Fiam ellenségei, hogy úgy fog tűnni, mintha a szent szertartásokon csak egy kicsit változtattak volna.

A Gyónás Szentségét el fogják törölni, mert a fenevad nem akarja azt, hogy a lelkek megmeneküljenek, mert ez Fiam győzelmét jelentené.

Gyermekek, nektek továbbra is kérnetek kell közbenjárásomat, hogy a jövőbeli események fájdalmait enyhíteni lehessen, és az időt le lehessen rövidíteni.

Szeretett Édesanyátok,

Az Üdvösség Anyja

2014. április 16., szerda

Kifizetetlen számlák

Írországban egy tehetős nagybirtokos, aki hűséges keresztény volt, a birtokain foglalkoztatott embereknek néha igen eredeti és mély benyomást keltő prédikációt is tartott. Egyszer birtokának legforgalmasabb pontjain felhívásokat függesztett ki a következő szöveggel:
„Jövő hétfőn délelőtt tíztől-tizenkettőig az irodámban leszek. Ebben az időpontban kész vagyok alkalmazottaim kifizetetlen számláit kiegyenlíteni. A számlákat természetesen mindenki hozza magával.”
Attól kezdve naphosszat csak erről beszélgetnek a munkások egymás között. Egyesek azt mondták, ámítás az egész. Voltak akik úgy vélték, hogy az uraság megzavarodott.
 Mégis, amikor elérkezett a kijelölt nap, számos embert lehetett látni, akik az iroda felé tartottak. A földbirtokos percnyi pontossággal megérkezett a kocsiján, titkárával együtt kiszállt, bement az irodába, és becsukta maga mögött az ajtót. Kint izgatott beszélgetés kezdődött: „Mégis lenne valami a dologban? Talán csak azt akarja, hogy nyíltan kiteregessük eléje adósságainkat, és aztán megaláz bennünket?”
Elmúlt egy teljes óra, de senki nem ment be, hogy a kifizetetlen számláit felmutassa. Amikor azt tanácsolta valaki a szomszédjának, hogy próbálja meg, azt a mérges választ kapta: ”Én nem vagyok annyira eladósodva, mint te, nincs szükségem rá. Próbáld meg inkább te.” És így telt a drága idő. Végül, amikor már fél tizenkettő volt, egy idős házaspár érkezett karonfogva. Az öreg ember kezében egész köteg számlát szorongatott. A két öreg szaván fogja a földbirtokost. Kissé félénken nyitották ki az ajtót, és beléptek az irodába. Ott szívélyes fogadtatásban volt részük. A számlákat összeadták, majd pedig kézhez kapták a teljes összegről szóló csekket a birtokos aláírásával. Hálától túláradó szívvel készültek elhagyni az irodát, amikor azt mondta a titkár: „Ne menjenek még, maradjanak mindaddig, amíg az óra tizenkettőt üt, és bezárjuk az irodát.” Erre azt felelték, hogy kint sokan várják hogy kimenjenek és meghallják, igaz-e az ajánlat. A birtokos azonban szigorúan megtiltotta és azt mondta: „Maguk szavamon fogtak, és a többieknek, akik kint várnak, szintén azt kell tenniük, ha azt akarják, hogy adósságukat kifizessem.” Így teltek az értékes percek. A tömeg az ajtó előtt már nyugtalan, de egyikük sem merte lenyomni a kilincset, hogy belépjen az irodába. Végre tizenkét órakor az idős házaspár sugárzó arccal lépett ki. „Megtartotta szavát?” Záporoznak feléjük a kérdések mindenfelől. „Igen, nézzétek csak, itt a csekk, mely éppen annyit ér, mintha készpénzt adott volna.”
Nemsokára kilépett a földbirtokos a titkárával együtt a házból, és a kocsihoz siettek. Körülfogta őket a tömeg és mindenünnen kifizetetlen számlákat nyújtottak feléjük. „Most már késő. Bőségesen volt időtök és alkalmatok. Kifizettem volna a ti számláitokat is, ti azonban nem hittetek nekem.”
És felhasználva az alkalmat tanítani kezdi ez embereket: A délelőtt eseményeit ahhoz hasonlítja, ahogyan az emberek Isten ajánlatát visszautasítják. Mégpedig azt az ajánlatát, hogy minden bűnünket megbocsátja, ha Jézus Krisztushoz, Istennek megfeszített és feltámadott Fiához fordulnak. Jézushoz, az Úrhoz és Üdvözítőhöz, aki meg tudja és meg akarja fizetni bűneinkért az árat. És ünnepélyes komolysággal figyelmezteti az embereket, hogy ne legyenek ostobák, és ne becsüljék le Istennek ezt a nagylelkű ajánlatát, ne mulasszák el a gyorsan tovaszálló időt kihasználni.
(levélben kaptam)