2014. szeptember 28., vasárnap

EMLÉKEZTETŐ!!!

Az Antikrisztus Keletről való lesz, nem pedig Nyugatról

2013. április 26. péntek
Drága szeretett leányom, a világ az Antikrisztus fellépésére készül. Ő már ki lett képezve számos befolyásos politikai erő által, hogy megtegye nagyszerű fellépését.
Az Antikrisztus Keletről való lesz, nem pedig Nyugatról, de szeretve, tisztelve lesz és nagyra fogják őt becsülni mindkét oldalról, és a föld minden sarkában. A következőképpen fog elkezdődni:
Az Antikrisztus, hamarosan egy háborút fog előidézni, Isten ellenségeinek segítségével, két nemzet között, melyek élén két makacs és erőteljes vezető áll. Ez a háború egyre csak fokozódni fog, és átterjed majd a többi országra is. Amikor a veszély már olyan súlyossá válik, hogy kezd kihatással lenni a legerőteljesebb nemzetekre is, akkor elkezdődnek a béketárgyalások.
Mintegy a semmiből fog a fenevad előlépni. És olyan ügyességgel fog véget vetni a háborúknak, hogy az lenyűgözi a világot. Neki egy erőteljes hangja lesz. Ő roppant intelligens lesz és egy lenyűgöző karizmatikus ember benyomását fogja kelteni. Az ő megnyerő külseje, kelleme és humorérzéke olyan lesz, mint egy erős hipnotikus mágnes. Ő vonzani fogja a közismert vezetők és a média nagy dicséretét és nagy hírnévre tesz szert. Viselkedése befolyással lesz az üzleti vezetőkre, akik úgy fognak rá tekinteni, mint a jólét megteremtésének eszközére, mivel a gazdasági élet majd fejlődni kezd.
Olyan különleges lesz az Antikrisztus megjelenése, hogy a nemzetek túl fogják harsogni egymást, arra bátorítván őt, hogy látogassa meg országukat. Szeretni fogják őt, aki Küldetésem – amikor a Földön jártam – legapróbb részleteit, minden pillanatát le fogja utánozni. A szeretet, a béke és a nemzetek közötti egységről prédikálván, látni lehet majd, hogy – bármerre is jár – nagy csodákat fog tenni. Ez nem egy olyan ember, mint bárki más. Ez nem egy olyan ember, mint bármely más karizmatikus vezető. Az ő csillaga ragyogni és csillogni fog, mint senki másé őt megelőzően. Őrá úgy fognak tekinteni, mint az emberbaráti egy-világvallás névleges vezetőjére. Ennek az utálatnak az úgynevezett sikere neki lesz tulajdonítható. Mindenki a lába elé fog hullani. Arcának képmása mindenhol megtalálható lesz. Őt együtt lehet majd látni sok más vallási felekezet vezetővel. Hamarosan azt fogják mondani, hogy az emberek spontán módon meggyógyulnak a jelenlétében. A Sátán hatalmának köszönhetően, ő olyan cselekedetek véghezvitelére lesz képes, melyek sokakat sokkolni fog és ezeket csodáknak fogják minősíteni.
Addigra a tudatlanok, mint Messiásra fognak föltekinteni. Aztán arra fog célzásokat tenni, hogy őt Isten küldte a világ megmentésére. Sokan, beleértve azokat is a világban, akik nem fogadják el Jelenlétemet, meg lesznek győződve arról, hogy ez az ember nem más, mint az Emberfia, maga Jézus Krisztus. Azok, akik tisztelik őt, engedelmesen eleget tesznek kérésének, és akik imádják őt, olyan gonosz módon fognak megfertőződni, hogy a lelkük egy vákuumba lesz beszippantva, és lehetetlennek fog tűnni számukra az abból való szabadulás.
Azok, akik Tanításaim Igazságait ismerik, fel fogják ismerni a csalást, amelyet az emberi nem elé helyeznek, és ők ellen fognak állni ennek az utálatnak. Azok, akik azt mondják, hogy ismerik Istent és gyakorló Keresztények, nem lesznek képesek megérteni a visszatérésemre tett Ígéretemet. Amikor Én újból visszatérek, azért jövök, hogy ítéljek. Sohasem fogok másodszor a Földön járni. Mert tanításaim teljes ismerete ellenére sem fogják megérteni, amit mondtam. Most emlékeztetem őket: Én nem fogok testben járni. Bárki, aki azt mondja önmagáról, hogy ő Én vagyok, az egy hazug.
Jézusotok


A világ örülni fog, mert – a Rómában lévő Egyházam mellett – a zsidó nemzetet lekaszabolják

2013. május 17. péntek
Drága szeretett leányom, bizalmasan feltárom előtted Fájdalmam és Szomorúságom, mivel minden lelki gyötrelmet, amelyet az Olajfák Kertjében elszenvedtem, most újból átélek.
Akkor a fájdalmamat – melyet a gonosz váltott ki, aki látomásokat mutatott nekem a jövőről – a pogányság okozta, amely a ti időtökben végigsöpör majd a földön. Akkor felismertem – éppúgy, ahogyan az most is látható – a gyűlöletet a világban, mely irántam, Jézus Krisztus iránt létezik.
Szenvedésemet az a tény is súlyosbítja, hogy az emberiség még mindig nem értette meg teljesen azt az Áldozatot, melyet a lelkükért hoztam. Keresztre feszítésem azért volt, hogy megmentsek minden nemzedéket, beleértve a mai világ nemzedékét is. Nagy az Én Fájdalmam ebben az időben, és szenvedésem benned nyilvánul meg, leányom, és más áldozati lelkekben, hogy még a teljesen tönkretett lelkeket is megmenthessem közületek.
Keserű könnyeket sírok, és a Szívem hevesen dobog, amint a bűn egyre csak terjed a törvények által országaitokban, mely törvények kísértésbe kényszerítik majd az ártatlan lelkeket. Ezek a lelkek nemcsak azt fogják érezni, hogy a bűnt most már igazolni lehet – mivel országaik törvényei elnézik azokat –, de még azzal is vádolni fogják őket, hogy megszegik országuk törvényeit, ha támogatják Szent Szavamat.
Ó, mennyire megtévesztenek benneteket! Milyen messzire tévelyegtek el Tőlem! Mennyire megbántotok Engem! Azok, akik Szavam hirdetéséért felelősek, most hallgassanak meg: A ti kötelességetek, hogy mindenkor védelmezzétek Szent Szavamat. A fogadalmatok az, hogy úgy engedelmeskedjetek Szavaimnak és Tanításaimnak, ahogy azok Egyházam létrehozásakor voltak a Földön. Sohase térjetek el az Igazságtól. Készítsétek fel a lelketeket, mert hamarosan kényszeríteni fognak benneteket, szabad akaratotok ellenére, hogy a Szentségeken keresztül megtagadjatok Engem. Nektek mindenkor ébernek kell maradnotok az előtettek álló nagy változásokkal szemben.
Az egész emberiséghez szólok: Hívlak benneteket, hogy válaszoljatok Hangomra, az Igazság Hangjára, a Szeretet Hangjára, a Mesteretek Hangjára. Hamarosan látni fogtok Engem. Aztán a pókháló le lesz törölve a szemetekről, és akkor az Igazság világos lesz számotokra. Amikor Irgalmasságom Napja felvirrad, nektek tudnotok kell, hogy azt követően Második Eljövetelemre nagyon hamar sor kerül. És miközben Én arra vágyom, hogy mindnyájan forduljatok Hozzám, ugyanakkor szomorúan sírok is azokért a lelkekért, akik elvesznek Számomra.
Figyelmeztetnem kell azokat, akik megpróbálnak Engem megakadályozni a lelkek megmentésében: Meg foglak büntetni benneteket, ha továbbra is szembeszálltok Isten Szavával. Én nem ezekre az Üzenetekre utalok – bár elszomorít, hogy nem hallgattok Rám -, hanem Szent Szavam eltörlésére a nemzetetekben.
A világosság le fogja győzni a sötétséget. Isten Világossága életben tart benneteket. A sötétség elpusztít benneteket. Világosságom egyre fényesebb és fényesebb lesz, egészen addig, amíg száműzik Szent Eucharisztiámat. Aztán elhalványul. Akkor Egyházam összeomlik, és úgy tűnik, meghal. A világ örülni fog, mert – a Rómában lévő Egyházam mellett – a zsidó nemzetet lekaszabolják. Ez lesz a legnagyobb megtévesztés, ami az emberiséget éri, és akik elfogadják a pogányság eme gonosz formáját, azokat magával ragadja az ár. És miután a tűz végigsöpör a Földön, Egyházam újból fel fog támadni az Ő teljes dicsőséges formájában. Ez lesz a vég azon bűnösök számára, akik elutasítják Kezemet, de egyben az örök élet kezdete is azok számára, akik szeretnek Engem.
Jézusotok


Isten, az Atya: a gazdasági rendszeretekre vonatkozó, veletek megetetett hazugságoknak az a céljuk, hogy bolonddá tegyenek benneteket

2013-07-10
Legdrágább leányom, háborúk fognak kitörni egész Közel- Keleten, és hamarosan az Én szeretett Izraelem egy szörnyű borzalmat fog elszenvedni. A világnak ezen a részén nagyon nagy arányban fognak életek elveszni, mivel a gonosz szelleme felfalja gyermekeim életét és sok esetben a lelküket is.
Gyermekeim egymás iránti gyűlölete kiömlik más országokba is, miközben az Armageddon csatája fokozódik és növekszik, amíg elárasztja mindenhol a világot. A gyűlölet, mely a Sátán és démonai fertőzésének eredménye, egy olyan látható jel lesz, hogy csak nagyon kevés lélek – függetlenül attól, hogy hisznek-e Bennem, a mindenek Teremtőjében – nem fogja érezni a gonosz szellemét, mely úgy terjed, mint egy halálos vírus.
A háborúk – sok közülük – beleértve a harcokat is minden nemzet kormányain belül, mind ugyanabban az időben fognak kitörni. Amint már enyhe büntetések által leeresztettem Kezemet, tudnotok kell, hogy azokat fogom szétzúzni, akik bántalmazzák gyermekeimet. Ez az, amikor a lelkekért folytatott harc megnövekszik, és sokféle módon fog terjedni.
A gazdasági rendszeretekre vonatkozó, veletek megetetett hazugságoknak az a céljuk, hogy bolonddá tegyenek benneteket, és hogy a tulajdonotokból kivetkőztessenek titeket. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy megállítsam azokat, akik pénznemeiteket ellenőrzik, hogy elvegyék minden tulajdonotokat. Tudjátok meg, hogy miközben a Jobb Kezem büntetéseket dob le a gonosz ellen, a Bal Kezem felemel majd és Védelmem alá vesz benneteket, és Én gondoskodni fogok rólatok.
A Szent Könyvemben megjövendölt változások most bemutatásra kerülnek a világ számára. A harcok tombolni fognak, életek fognak elveszni, az országok természeti csapást fognak elszenvedni, a gabonatermés megsemmisül, és kormányaitok sokakat üldözni fognak közületek. A legrosszabb csata szellemi jellegű lesz, melyben mindent el fognak követni, hogy Ellenem fordítsanak benneteket.
Atyátok,
A Legmagasságosabb Isten


Ők most készítik fel az Antikrisztust az ő nagyszerű fellépésére2013. július 21, vasárnap, 18:05
Drága szeretett leányom, van egy fontos Üzenetem a világ számára, beleértve azokat is, akik hisznek Bennem, azokat is, akik nem; azokat, akik talán nem hisznek Atyámban sem, valamint azokat, akik nem fogadják el, hogy minden dolog Tőlem származik.
Amikor a fenevad összeesküvést tervezett Ellenem, akkor ő a végidőkre egy ördögi tervet hozott létre, melynek az a célja, hogy a legnagyobb hazugsággal bolondítsa el a világot annak érdekében, hogy magával vihesse az embereket a Pokol tüzébe.
Tudnotok kell, hogy Én feltártam ezt a tervet a világ számára, de van még egy titok, mely fontos, hogy feltárásra kerüljön, hogy így megértsétek az Igazságot. Mint bármilyen csatában, az ellenség itt is meghatározza pozícióját, és ezt általában nagyon óvatosan tervezi meg, úgy, hogy ez titokban történjék, nehogy a célpont ismertté váljék az ellenségük területén.
Ebben, a lelkekért folytatott végső csatában a Sátán és serege felvette állását Isten két tanújával szemben. Ennek megszervezése több évbe került, de Isten gyermekeinek először azt kell tudniuk, hogy ki a két tanú, mielőtt megértenék, hogy hogyan lett a terv kidolgozva. *
Az ellenség felvette most állását Egyházamban. Ő úgy teszi ezt, akárcsak a Trójai lóban elrejtőzött ellenség. Az ellenség – és ne feledjétek, hogy sokan vannak és mindannyian a fenevadnak adóznak tisztelettel – gyökeret vert Közel-Keleten. A valódi cél Izrael, a második tanú otthona.
A két tanú: a Keresztények és Izrael Háza. A Kereszténység az első célpont, mert az Tőlem származik. Izrael a második célpont, mert Én Zsidónak születtem, és ez Isten választott népének országa – Jeruzsálem otthona.
Nem véletlen, hogy a Sátán mindkettőt el akarja pusztítani, mert gyűlöli őket és azáltal, hogy eltörli ezeknek minden nyomát, a legnagyobb nyilatkozatot teszi – hogy ő Isten fölött áll. Mennyire fog szenvedni Isten Nevében ez a két tanú ! Nem fognak meghalni, de úgy fog tűnni, mintha minden élettől megfosztották volna őket.
A Szentségek lesznek az elsők, melyek megsemmisítésre kerülnek, aztán a Szentmise, majd a Biblia és Isten Szavának minden nyoma. Ez alatt az idő alatt, sokan fognak harcolni azért, hogy hirdethessék Isten Igéjét. Ezen idők alatt, Kegyelmeim mindenhova kiáradnak a Szentlélek ereje által, hogy Isten ne legyen elfelejtve soha.
Az Antikrisztus
Az Antikrisztus nagyon rövid időn belül ismertté teszi magát, mint a béke embere, aki a legcéltudatosabb béketervet fogja létrehozni a Közel-Keleten.
Ők most készítik fel az Antikrisztust az ő nagyszerű fellépésére. Eközben az ördögi terv folytatódik az Én Nevemben történő hazugságok tanítása által, becsapván az ártatlanokat. Azoknak mondom közületek, akik nem fogják elfogadni az Igazságot: tudnotok kell, hogy ez az idő elérkezett. Ha ti most nem tudjátok elfogadni az Igazságot, és valóban szerettek Engem, akkor Én olyan Kegyelmeket fogok adni, hogy felismerjétek azt.
Oly sokan nem tudják felismerni ezt az oly gondosan palástolt gonosz tervet, de ami mégis kibontakozóban van a szemetek előtt, ahogyan az meg volt jövendölve. A Szentírás sohasem hazudik. Az Én Szavam az Igazság. Az Igazság a ti mentőköteletek az üdvösség felé. Ha elfogadjátok a hazugságokat, melyeket az Egyházamban azok adnak nektek, akik nem az Én Nevemben jönnek, akkor nagy sötétségbe fogtok zuhanni, és az a gonoszság, hogy az okkult gyakorlatokban – melyeket az Én Nevemben mutatnak be – részt kellene vennetek, fel fog falni benneteket – így el fogtok veszni a Számomra.
Amikor a hamis béke létrejön, nagyon hamar elkezdődnek a tervek a Zsidók megsemmisítésére. Miközben a fenevad vadul megtámadja Izraelt, a Hamis Próféta eltünteti Jelenlétemet és becsapja nemcsak a Katolikusokat, de minden Keresztényt és minden vallást is, annak érdekében, hogy a fenevadat az Egy Világvallás leple alatt bálványozzák.
Amennyiben ez az Üzenet félelmet kelt a lelketekben, akkor tudnotok kell, hogy az Én szándékom az, hogy semmit se rejtsek el előletek, ami elpusztíthatna benneteket. Mindaz, ami fontos, hogy maradjatok hűségesek Tanításaimhoz, és imádkozzatok Védelmemért. Amikor teljesen átadjátok magatokat Nekem, Jézusotoknak és arra kértek Engem, hogy vezesselek titeket, akkor minden rendben lesz.
Védelmem szárnya alatt foglak tartani benneteket – mindazokat közületek, akik nem térnek el az Igazságtól.
Jézusotok
*: Jelenések Könyve 11

Emlékeztetés otthonaitok felkészítésére a Nagyfigyelmeztetés alkalmából

Az Isteni Irgalmasságról elnevezett Mária felhívja a figyelmet két üzentre, melyeket 2011. szeptember 29 – én és október 2-án kapott, melyek a Nagyfigyelmeztetés alkalmából az otthonaitok felkészítésére utalnak.
A két üzenet:

A Nagyfigyelmeztetés utóhatásai

2011. szeptember 29. csütörtök, 20:45

Drága szeretett leányom, mivel a Nagyfigyelmeztetés egyre közeledik, kérd meg szeretett követőimet, hogy imádkozzanak és örömmel legyenek hálásak azért a nagy kegyelemért, amelyet Örök Atyám az emberiségnek adott.

Ennek a dicsőséges cselekedetnek a hatására, amely tiszta szívből fakad, az emberiség nagy része megmenekülhet, hogy a földi béke korszakát élvezhessék. Legyetek hálásak, hogy ti, ezekben az időkben éltek, mert milliók fognak megmenekülni közületek, akik különben sohasem mehettek volna be a Mennyország kapuján.

Az előkészületek befejeződtek. Készítsétek fel otthonaitokat, néhány hétre legyen elegendő szentelt gyertyátok, vizetek és élelmiszeretek. Az utóhatások nehezek lesznek, de nem kell félnetek. Inkább könnyebbüljetek meg, mert a szenvedést hálaadásként, az örök életért lehet felajánlani, amelyet most azok a drága lelkeim kapnak, akik elfogadják (átölelik) ezt a nagy ajándékot.

Legyetek békességben. Bízzatok Bennem, ne feledjétek, hogy Én vagyok a ti Megváltótok és a hűséges lelkeket minden pillanatban, védelemben részesítem. Én veletek lépkedek. Vezetlek benneteket. Gyengéd szeretettel tartom a kezeteket. Az Enyéim vagytok, és nem fogom sohasem hagyni, hogy Szent Szívemtől elszakadjatok. Ti, követőim, azokkal a kegyelmekkel vagytok körülvéve, amelyekre szükségetek lesz, hogy a Nagyfigyelmeztetést túléljétek.
Szeretett Jézusotok
Az emberiség Megváltója és Megmenekítője

Örvendjetek amikor úgy tűnik, hogy az ég robban, mert tudni fogjátok, hogy Én jövök

2011. október 2., vasárnap; 15:00

Drága, szeretett leányom, most megváltozik az időjárás, mely újabb jele annak, hogy a korszak is hamarosan megváltozik. Más változások is megtapasztalhatóak lesznek. Mindenekelőtt, a világ számára a nap lüktetni kezd és forogni, felkészítésként a Nagyfigyelmeztetésre.

Aztán, először a Keresztem fog megjelenni. Az emberek sokkolva lesznek, de ez csak jelként adatik, azért, hogy felkészíthessétek a lelketeket, és hogy bűneitek elengedését kérhessétek, amelyeket elkövetettek. Ha ezt megteszitek, akkor a Nagyfigyelmeztetés alatt nem fogtok szenvedni.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, követőim, mindenhol. Örvendjetek, amikor úgy tűnik, hogy az ég felrobban, mert tudni fogjátok, hogy Én valóban a világba jövök. Végül az emberiség nem lesz képes letagadni Engem. Szeretetem ki fog sugározni a világ minden sarkába, amint megpróbálok mindenhol, minden lélekbe behatolni.

Olyan váratlanul fog ez az esemény megtörténni, hogy a világ, a nagy sokkhatás miatt, meg fog állni. Amikor lassan magukhoz térnek, sokan, a megtörténtek miatt, még bizonytalanok lesznek. Amint Én eljövök majd, úgy fognak eljönni a Pokolból a sátán és démonai is, akik azzal fognak próbálkozni, hogy gyermekeim lelkét felfalják. Ezért sürgősen meg kell, hogy kérjelek benneteket, hogy lakásaitokat hintsétek meg Szenteltvízzel és legyen mindenhol Szentelt gyertya. Magatokat kell megvédenetek.

Mindenekelőtt arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok azokért, akik szívükben Tanításaimat nem tudják elfogadni. Különösen azokért imádkozzatok, akik hatalmas erőfeszítéseket tesznek, hogy megtagadjanak Engem, habár tisztában vannak azzal, hogy Keresztrefeszítésem a megmentésükre szolgál.

Ne feledjétek, hogy Én közületek egyenként mindenkiért haltam meg, hogy megmentselek benneteket. Ne feledjétek, hogy ezúttal is azért jöttem, hogy közületek minden egyes embert megmentsek. Egyetlen egy embert sem zárok ki közületek.

Ez most a ti esélyetek, gyermekeim, hogy a földi béke korszakában helyet biztosítsatok magatoknak. Miért is ne akarnátok ennek részesei lenni? Miért is akarná tudatosan bárki is a Pokol mélyét választani, ezért a nagy ajándékért cserébe?

Örvendjetek. Köszönjétek meg ezt a nagy ajándékot Istennek, az Atyának. Öleljétek át ezt az ajándékot szeretettel és örömmel a szívetekben.
Megváltótok,
Jézus Krisztus

2014. április 22., kedd

…hogy legyek fogékony a te jeleidre, Uram…Az, amit épp most teszek, mennyire történik Jézussal való kapcsolatomban?

Az embereket szemlélem. Végignézek rajtuk a legnagyobb szeretettel. Ez hogyan hat rám?

Ebben a helyzetben van valami új, valami sohasem látott. Teljesen átengedem magam a pillanat örökkévalóságának…

Hol van bennem ellenállás?

Isten ebben a pillanatban vágyik rám…

Isten nagyobb dicsõségét szolgálja, amit most teszek? Mit üzen az Úr?

Jelen pillanatban az új élet levegõjében élek, vagy a régiben?

Jézus az arcokon… Hálát adok…

Ki az elsõ a szívemben, akit szeretek?

megállok… elcsendesedem… teret engedek Istennek…

Melyik értékes pillanatért szeretnék most hálát adni?

Mennyire figyelek most a Lélekre?

Merre felé sodor az, aminek hatása alatt most vagyok: közeledek Istenhez, vagy távolodom?

Mi az a lépés, amire most késztetsz, Uram?

Miben kívánod, Uram, hogy növekedjek?

Milyen irányba megyek? És hogyan vezet az Úr?

Most én akarok vagy engedem, hogy Isten akarjon bennem?

Most Jézussal járom az utam?

Most milyen érzés van bennem? És mit üzen az Úr?

Testem nyugalma vagy feszültsége mit mond nekem? Mit üzen az Úr?

2014. április 9., szerda

HOGYAN TOVÁBB? „Mit tegyünk hát, emberek, testvérek?” (Ap Csel 2, 37c.)

Ezt a kérdést mindannyiunknak tisztáznunk kell, önmagunk számára is, mert nem várhatjuk el senkitől, hogy helyettünk megtegye. Az tény, hogy fokozatok vannak, de a kapott talentumaink függvényében, értelmi képesség, hit, szabad akarat stb. szerint nincs kibújó, még annak ellenére  sincs, hogy az utóbbi évtizedekben fokozatosan leszoktattak minket az önálló gondolkodás, mérlegelés, cselekvés, röviden – lelki-testi létfenntartás – művészetéről. Éppen ezért jutottunk ide, hogy a problémánkért mindig valaki mást okoljunk, bűnbakként, önmagunkat pedig mentegetjük, és azzal nyugtatgatjuk, hogy jó irányba haladunk, minden rendben jön, a vezetőink azért vannak! És ha Ők az Igaz útról letértek? (Politikailag már 70 éve!) A mai politikusainkra hatványozottan érvényes, ha ismételten bedőlünk a  megtévesztéseiknek, csak magunkat okulhatjuk. (az RMDSz egy minden hájjal megkent kommunista utódpárt, „szövetség” ruhába bujtatva). Vallási, hitbeli, egyházi téren is a sorozatos mulasztásaink, megalkuvásaink, hanyagságaink, felületességeink ösvényei ide vezettek. Elhamarkodott, egyoldalú – részrehajló állásfoglalások, döntések! A kényelmesebb út választása, az Igazság rovására, a figyelmeztetések ellenére is. Ez a magatartás még elfogadható, megérthető, de már nem sokáig, mert hamarosan erőteljesebb, még nyilvánvalóbbakká válnak az idők jelei, eseményei. Ferenc ellenpápát már „dicsfénnyel” a feje körül népszerűsítik, talpnyalói! (Székely Hírmondó – Keresztalja betét, 2014. 03. 20.)
Ha egy kicsit is belegondolunk, nagyon komoly  hasonlóság – párhuzam – van a fönti idézet akkori és mai kora közt. A hivatalos politikai és vallási vezetők akkor vakok voltak az idők jeleinek és eseményeinek felismerésében, elvakította őket görcsös ragaszkodásuk a saját nézeteikhez, hatalmi kiváltságaik megőrzése érdekében minden eszközt bevetettek, kezdve Heródes gyerekgyilkosságával egészen a Messiás, Megváltó, azaz Urunk keresztre feszítéséig, sőt, a feltámadás tényének tagadásáig elmentek, megvesztegetéssel, hazugsággal! Tehát, ne lepődjünk meg, ha majd a Nagyfigyelmeztetést bekövetkezte után is tagadni fogják, különböző „tudományos észérvek” felsorakoztatásával! Jól jegyezzük meg, a korok változnak, de az alapvető emberi magatartásformák, viszonyulások, állásfoglalások, nem!   Ma a történelem ismétli önmagát – korszak-váltás küszöbéhez érkeztünk - ki vonja le a tanulságot? Igazolódik a Szentírás, az emberek esznek isznak, ki-ki saját utját, elképzelését, meggyőződését követi „mint Noé napjaiban”.
A „Jónásokat”, „Keresztelő Jánosokat” félreállítják, elhallgattatják, üldözik, kiközösítik, megölik. A hamis prófétákat, tévtanítókat, eretnekeket keblükre ölelik, mert „mindenkit szeret az Isten”, „csak Egy Isten Van”, stb. Az igaz, hogy mindannyiunkat Isten kegyelme tart létbe-életbe, függetlenül attól, hogy milyen a Vele való kapcsolatunk. Nagyon könnyen megfeledkezünk a figyelmeztető Igéről: „Nem mindenki, ÜDVÜZÜL, aki mondja Uram, Uram, hanem csak AKI TELJESITI mennyei Atyám Akaratát!” Ennek ellenére, helyzetünk nem reménytelen, kilátástalan, csupán pár szempontot kell figyelmesen megfontolásunk középpontjába állítanunk.            
Természetesen, első helyen a Szentírás ismeretét, olvasását kell ki-ki a tőle telhető és lehetőségei szerint elmélyítse, felfrissítse, és életté-tetté váltsa, különös hangsúllyal a „végső idők”, „idők vége”, „utolsó idők” részeire, eseményeire, történéseire vonatkozóan, mert „itt az utolsó óra!”. Hogy a környezetünkben élő „testvéreink” miként és hogyan vélekednek, élnek, ez minket nem szabad elgáncsoljon, eltántorítson, a meg és felismert IGAZSÁG követésétől! A Második Eljövetel nemzedéke vagyunk! Ne feledjük, ez kegyelmi adomány, ajándék, amellyel sáfárkodnunk kell, de sajnos a Gonosz is résen áll, hogy ellopja szívünkből, ha nem vagyunk éberek. (Ő a legtökéletesebb „zsebmetsző”, „profi tolvaj”, olyan „enyveskezű”, hogy ahol megjelenik, onnan üres kézzel nem távozik, valamit el fog csenni, vagy legalább keresztbe tesz).
A második helyen a KEK, vagyis a Katekizmus ismerete kell hogy álljon, máma jobban mint valaha,  mivel a gonoszság misztériumának megnyilvánulási órája a küszöbön van, ami egyben a nagy hitehagyás, „aposztázia”, megjövendölt elpártolás nyilvánvaló ideje, azok előtt már feltárult, akik látnak. Mivel a Hamis Próféta már színre lépett, megkezdte romboló tevékenységét vagyis az útegyengetést az Antikrisztus számára, tehát hamarosan a háborús zűrzavar lavina még jobban elindul, szerte ágazik, hogy az emberiséget térdre kényszerítse. Következik az utolsó akadály, az EUCHARISZTIA eltávolítása! Csak akkor érkezik el a megfelelő pillanat a „béketeremtő” ember számára, megjelenésére, hogy tündöklő szereplésével elkápráztassa a világot!
A „vallási megtévesztés” csapdájának elkerülése végett nélkülözhetetlen az alapos ismeret, tájékozottság, és az „igaz hit”, annak ellenére, hogy majdnem kétezer éves „katolikus” múlt áll a hátunk mögött. Különben úgy járunk mint az Ó Szövetség népe, a Jeruzsálem-i Templom első lerombolásának ténye , a Babilon-i hetven éves rabság, nem szolgált kellő okulására az utókornak. Sőt, az újjá épített Templomot másodszor is lerombolták, ezúttal a római birodalom Titusz vezette légiói, Kr. u. 70-ben. Az Isten-i Terv titka, hogy a jelenlegi Rómát, azaz a Vatikánt, máma az „Egy Újvilág Rend” világbirodalmi ambícióit dédelgetők (szabadkőművesség) belülről szállták meg, foglalták el lassan, lépésről-lépésre, csendben, észrevétlen, elit alakulatuk – az egyházi szabadkőművesség – által.
A magán-kinyilatkoztatások rendkívüli segítsége nélkül számunkra egyszerűen lehetetlen lenne eligazodni korunk jelenlegi zűrzavarába, az idők jeleinek felismerésébe. (Jól tudja ezt a Gonosz is, és éppen ezért támadja, minden tőle telhető, alattomos módon és formába, eszközei által, akik nem mások, mint az egyházi szabadkőművesek, a modernkori farizeusok, Heródesek, Júdások, nem vádolok senkit, „akinek nem inge, ne vegye magára”).
Számunkra MPM és MM, első helyen a Kék könyv van, majd kiegészítésül kinek-kinek saját lehetőségei szerint változik. (az én személyes további sorrendem: Az Igazság Könyve, A Szőkefalv-i üzenetek, Mária Julianna, a többieket csak mellékesen olvastam). E szempont záróakkordjaként idézek pár sort: Azoknak, akik arra hivatkoznak, hogy az utolsó apostol halálával a (hivatalos) kinyilatkoztatás lezárult, ezt üzeni Jézus Valtorta Máriának  a neki adott magán-kinyilatkoztatásra vonatkozóan: „Ez a mű semmit sem tesz hozzá a kinyilatkoztatáshoz, csak HÉZAGOKAT TÖLT BE, amelyek természetes okokból és természetfeletti akaratból keletkeztek! És ha Nekem úgy tetszett, hogy isteni szeretetem képét rekonstruáljam, ahogy a mozaik restaurátora a hiányzó vagy elhalványult kövecskéket pótolja és a mozaiknak teljes szépségét vissza adja, és ha ÉN fenntartottam magamnak, hogy ezt ebben a században, amelyben az emberiség a sötétség és a borzalom szakadékába rohan, tegyem, akkor ti ezt NEKEM MEGTILTHATJÁTOK???” (Valtorta Mária,  Jézus életéről és szenvedéséről kapott magán-kinyilatkoztatások, Der Gottmensch, XII. k. 291. o. Paris V, Ch, Hautvill.)
A magán-kinyilatkoztatások alapján alakult, lelkiségi mozgalmak és imacsoportok, nélkülözhetetlen segítői a modern kor viszontagságai közt haladó Egyházunk hajójának, hogy sikeresen célba érhessen, elkerülve a zátonyokat, aknákat, torpedókat, rakétákat, bombákat, amelyeket az ellenfél nagy szorgalommal mindenütt elszórt, hisz ez az utolsó csata, a döntő ütközet ideje, a Napban öltözött Asszony és Lucifer között. Negyven éves múlttal, a Szűzanya előkészítésével, vezetésével a Máriás Papi Mozgalom kellene élen járjon, a védelemben, az elhárítással, a hiteles, megbízható tájékoztatással. Reméljük, hamarosan kilépik a rejtettségéből, vállalja a nyilvános küldetését, mihelyt az eretnekség jobban kibontakozik, elindul a Vatikánból!       
A legfiatalabb, és egyben az utolsó, (hiteles!), csak három éves, A Keresztes Imahadjárat Imacsoportok, (vagy más néven „Jézus az Emberiséghez” imacsoportok), de talán éppen ezért a legaktívabbak, lévén az utolsó „próféta”(MDM) tanítványai. 
Ne feledjük: - mindannyian a „kisded nyájhoz”, a „maradék hűséges Hadsereghez”  tartozunk,  - „a Második visszajövetelemről szóló IGAZSÁGOT az egyszerű embereknek KELL TERJESZTENIÜK!!!” (MDM - Jézus Krisztustól kapott első üzenet, 2010. nov. 9. csütörtök, 3:00 óra). Hogy miért? Csak nagyvonalúan firtassuk. A maga idejébe megkapjuk a választ. Tény, hogy papjaink csak elvétve, a lényeget mellőzve utalnak rá - „azt a napot, órát, időt nem tudja senki” - a körülmények kényszerítő hatására, mert egyes hívek ostromolják. Az Egyház nem nyilatkozott – hivatalosan! Ki is kellene nyilatkozzon? A Pápa? A bíborosok? A teológusok? Egy újabb Zsinat? Ki illetékes? Elsősorban maga a Mindenható Isten! Meg is tette, a Szentírásban, de hézagokkal. Ezeket a „hézagokat” lépésről lépésre tölti be a magán kinyilatkoztatások által! De ezeknek elfogadása megemészthetetlen galuska sokak számára, rágják-rágják, forgatják a szájukban, fintorokat vágnak az íze miatt, megpróbálják lenyelni, de a torkukon akad, nem képesek lenyelni, kiköpik, (elutasítják, elvetik, mérhetetlen ostobaságoknak tartják, lásd Dr. Sávai J.) akkor megemészteni sem lehet, (ha életté, tetté nem váltod) és mégis úgy tesznek mintha megemésztették volna, utána teli torokkal üvöltik: „mérgezett eledel” „sátáni szemét”, eretnekség.
A végére hagytam az Egyház kérdés lényegi tisztázását. Sajnos sokak számára az Egyház kép nagyon homályos, esetleg torz. Egyesek szerint Róma – a pápa – vagyis a Vatikán az egyház lényege, mint a zsidók számára a Templom, másik véglet „az Egyház mi vagyunk”. Az Egyház Krisztus Misztikus Teste! A földi, zarándok Mennyasszonyi mivoltából a dicsőségbe szintén Vőlegénye nyomdokain haladva juthat el, és nincs más hiteles út. Miként minden személyes élet-út, ösvény a Golgotán át vezet a halába, és csak azután jön a föltámadás, dicsőségben, (a megújulás) ehhez a szakaszhoz érkezett el Egyházunk is, de egyúttal emberi történelmünk is. A másik útról, a széles „autópályán” sebesen száguldozók tömegeiről csak annyit, ők a vesztükbe – a pokolba – rohannak, ha idejében le nem térnek, azaz megtérnek.
A Hamis Egyház megjelenése vezetőségével együtt, ezt igazolja, mint modern korunk jele. A Hamis Próféta, vagyis az ellenpápa immár egy éves színre lépése, megnyilatkozásai, tevékenységei akiknek még nem eléggé meggyőzőek, majd a szentmise átkozmetikázása, eltörlése, a Szentírás értelmének kiforgatása, és a más felekezetekkel, vallásokkal történő egybe boronálása reméljük meggyőzi a kétkedőket, hogy a nagy vallási megtévesztés mit is jelent, és honnan, ki által jön, és Kit szolgál.  Végül meggyőződhetnek az Antikrisztus  fellépésével, hogy elérkeztünk a próféciák beteljesedésének idejéhez.
Az Igaz Egyház javát szolgálja az véres üldöztetése, mert ez vezeti el tisztulásához, mely most már elkezdődött a fővel, XVI. Benedek emeritus pápánkkal, még ha a látszat és megtévesztés  kedvéért, ellenségei időnként együtt szerepeltetik, az ellenpápával. Ne feledjük, a Gonosz kikérte az Egyházat is, hogy próbára tegye és megrostálja, és az Úr megengedte neki egy időre.
A saját megnyilatkozásaim illetékességéről is illik pár mondatban kitérjek, mivel nagyböjti időben vagyunk. Tisztában vagyok azzal, jobb hallgatni, mint beszélni. Ne szólj szám, nem fáj fejem. Jobb, hatékonyabb imádkozni, csendben élni, mint fecsegni, lármázni. Írásaimmal nem vádaskodás, ítélkezés, lejáratás a célom, annak ellenére, hogy néha keményen fogalmaztam, csupán olyan esetekre, megnyilatkozásokra, állásfoglalásokra, tényekre próbáltam más szemszögből, látásmódból rávilágítani, amelyeket lelkiismeretem, lelkiségi beállítottságom szerint szükségesnek tartottam, a gyanútlan, tájékozatlan jóhiszemű testvéreink figyelmeztetése érdekében.
Nagyon fájdalmasan érint, hogy éppen a MPM egyik alapvető kötelezettségünk: egységben maradni a pápával és a vele egyesült Egyházzal, köztünk is polarizációhoz vezetet. Véleményem szerint ennek nem szabadott volna megtörténnie, negyven éves múlttal, a Kék könyv üzeneteinek és a KEK vallási megtévesztés, tükrében. Óvatosan kellet volna megnyilatkoznia a Mária korának, és nem azonnal bedőlni a sodrásba, teljes mellbőséggel kiállni Bergoglió bíboros mellett, még mielőtt tetteit, megnyilatkozásait nem mérlegeltük. Ha mi nem tudunk átlátni az egyházi szabadkőműves szitán, ködösítésen, akkor a kívül állók hogyan tudnának eligazodni? Vagy a Cönákulumok alkalmával az üzenetek lényegi mondanivalójára ne eléggé figyeltek, nem elmélkedték át a megnyilatkozók? Mert összevetve a Szentírással, a katekizmussal, és más magán-kinyilatkoztatásokkal is elégé felismerhetővé válik a folyamat. Az igaz, hogy mindannyian homályosan, mintegy tükör által látunk, de a lényeget látjuk. Az Igazságot nem téveszthetjük össze a féligazsággal vagy a csúsztatással, netán hazugsággal! A mi (MPM) papjaink már elfogadták, hogy a második eljövetel nemzedéke vagyunk, hogy az azt megelőző  események be fognak következni, (Gobbi atya is azt hitte, még életében megvalósul) de a Szentatya lemondása, új fejlemény, hogy Ferenc ellenpápa lenne a Kék könyv üzeneteiben ismertetett Hamis Egyháznak a feje,  még papjainkat is nagyon meglepte. Legyünk őszinték, még mi, akik tájékoztatva voltunk a szabadkőműves tervről, az ellenpápáról, nem gondoltuk, hogy valósággá váljon. Hogy a „tervük” melyik változatát sikerült megvalósítaniuk, azt csak Ők tudják. (biztosan volt A, B, és C ).
Ezen a téren mi hátrányban vagyunk, csak az események bekövetkezése által válik tisztává a kép, de előnyünk az, hogy van természetfeletti kapcsolatunk, vezetőnk, a Napban öltözött Asszony aki átlátja a Gonosz minden tervét, és le fogja rombolni, általunk, választott eszközei közreműködésével, de lényeglátókká kell válnunk. 
Egy példával megvilágítom: sokan a népi jámborság betoldásának, kiszínezésének tartják a betlehemi barlangot, az ökör és szamár, azaz álatok jelenlétét a jászolnál. Még Ratzinger bíboros is könyvében megkérdőjelezi, ellenben a Kék könyv és más magán-kinyilatkoztatások is megemlítik az álatok jelenlétét. Ezen őszinte emberi megnyilatkozásáért semmit nem veszít az én szemembe a jelenlegi Szentatyánk, sőt. Ez nem lényeges. A lényeg: az Isten Fia megtestesült, emberi életre születet, hozzánk hasonló emberi alakban, ha Istensége rejtve van és marad, sokak számára, nem gond, feltárult elsősorban a Szűzanyának, a pásztoroknak, Erzsébetnek, az agg Simeonnak, a három királynak, stb. De ezt csak a hittel rendelkezők fogják fel, a többieknek a lényegről halvány lila gőzük sincs. Locsoghatnak reggeltől estig, egyetemi, „tudományos” katedrák magaslatairól, lásd, National Geografic professzorainak megnyilatkozásai, okoskodásaikat, fejtegetéseiket. Sajnos az olyan u. n. „tudományos” megnyilatkozások, amelyek hitetlen „zsenik” ajkairól hangzanak, mind-mind az ördög szolgálatában dolgoznak, még akkor is ha ők nem hisznek létezésében. Ellenben a médián keresztül már hatalmas rombolást végeznek, mert a langyos, gyenge hitű, vasár- vagy ünnepnapi keresztényeket mind megfertőzik, a többiekről nem is beszélve, az Egyház és papság ellen tudják hergelni, azzal, hogy csalókként állítják be, akik évszázadok óta félrevezették a hiszékeny embereket. Ez fog a legerősebb kártyájuk lenni, amit hamarosan bedobnak a játszmába!
Mennyire csüngünk a napi híreken? Valóban olyan fontosak? A folytatásos filmeken? STB. stb. ? Ezzel szemben hogy állunk a napi Isten Igéjéből táplálkozásunkkal? Az imádság, böjt, vezeklés, egyszóval erénygyakorlatainkkal? Sajnos könnyen megfeledkezünk: „mit használ az embernek ha az egész világot megnyerné is, de lelkében kárt vall – elkárhozik!” Leálltam az irogatással, egyelőre, az első szakasz végéhez értem. Nagyböjt van, Egyházunk Getszemán-kerti óráját éli, (mi már tudjuk kik a Júdások, okultunk a múltból, megértettük a Tanításból, - az egyházi szabadkőművesek) hamarosan a Főtanács és Pilátus elé hurcolják. Nincs vesztegetni való időnk, igyekezzünk pótolni mulasztásainkat, még amit lehet, és a lényegesre összpontosítani.
Ajánlom Dr. Kelly Bowring teológusunk a Fontos fiókban található írását. Az 6 ajánlott módjának első pontját, én a magam részéről így látom és élem meg, amint írásaimból felismerhető: „Maradjunk engedelmesek és éberek. Lelkiismeretünkben, szívünkben, elménkben, és akaratunkban...” Kihez? Mihez? A meg és felismert IGAZSÁGHOZ! Mert aki a megismert Igazság ellen tusakodik, a Szentlélek ellen tusakodik – Szentlélek elleni BŰN! Van hiteles pápa – XVI Benedek – a pusztába száműzték, megengedte az Isten, sőt beletartozik tervébe. Egyébbel mindennel azonosulni tudok, amit szakszerűen kifejtett.
A helyi főegyházmegyei vezetőinknek engedelmeskedem ott ahol nem ütközik a lelkiismeretemmel, habár nem vallok eretnek tanokat, mégis azzal vádolnak, elfogadom, zúgolódás nélkül. Állításuk szerint önmagamat közösítettem ki. Nem járulhatok szentáldozáshoz, és akkor szentgyónást végezni értelmetlen, ellentmondásos, konfliktusokkal járna, mert papjainknak leközölték, tagadják meg tőlünk a szentségek kiszolgáltatását. (akik a Nagyfigyelmeztetést, a Második eljövetelt, az Igazság Könyvét és a hozzá kapcsolódó eseményeket terjesztjük). A legügybuzgóbb papok ezt az oltár mellől nyilvánosan, fennhangon, ki is hirdették. Erre csak ennyit mondhatok: BRAVÓ! Sajnos, a csalóknak, az egyházi szabadkőműveseknek sikerült minket fekete bárányoknak feltüntetniük, mint az Egyház megosztóit, ellenségeit, a mi tájékozatlan elöljáróink előtt, ez a színtiszta igazság. Ők is emberek, nem látnak bele az emberi szívekbe, ha nincs megbízható emberük, pap, aki az érintett témába jártas, beledolgozta volna magát idejébe, adva volt a lehetőség – a MPM, a Kék könyv! A fenti szerző írásából idézem: „Az Igazság az oroszlánhoz hasonló! Nem szükséges megvédenünk! Csak engedjük szabadon! Meg fogja védeni Magát!” (Szent Ágoston). Igen, a mi Urunk megvédi azt ami az Övé – Egyházát – Menyasszonyát, a Pokol kapui nem vesznek erőt rajta, nem tudják legyőzni, megsemmisíteni, még a látszat ellenére sem - és övéit, akik hűek maradnak, még életük feláldozásának árán is! Ne féljünk azoktól, akik csak a testet tudják megölni, de kérjük az Úrtól az erőt és bátorságot, és Egyházunk vértanúinak hathatós segítségét. Gobbi atya is hangsúlyozta, meg volt győződve, hogy „az üldözések és a vértanúság ideje még ezután következik” de úgy tűnik, ezt a MPM-ból sem mindenki akarja magáévá tenni. Nem is lehet és nem is kell senkit kötelezni.
Befejezésül az érdekeltek tájékoztatása végett közlöm: A Máriás Papi Mozgalom lelkigyakorlata 2014 Június 16-án du. 18,00 – 19-én, az ebéddel fejeződik be, és Leányfalun a Szent Gellért lelkigyakorlatos házban lesz megtartva, a hívek – különösen a helyi felelősök – számára. Bővebben a ház honlapjáról lehet tájékozódni, bejelentkezni.
Az én meglátásom szerint az alábbi témakörök kellene képezzék az elmélkedések, előadások, fraternitas gerincét: - az egyházi szabadkőművesség, a felszabadítási, racionális teológia hatásai, következményei napjainkban, - az Antikrisztus, Hamis Próféta, vallási megtévesztés fellépése, tevékenysége, következménye – A Második eljövetel, Új Ég, Új Föld, általános átalakulás – Viszonyulásunk a más magán-kinyilatkoztatásokhoz, hasonló karizmájú lelkiségi csoportokhoz – Vatikán, pápa és ellenpápa, Hamis Egyház, Igaz Egyház párhuzamos valóság lett napjainkban – Hogyan tovább? Ki velünk? Ki ellenünk?
Természetesen, ha minél többen, a felelősök őszintén kifejtenék nézeteiket, alaposabban elő lehetne készíteni a témaköröket. Ki gátolhatna meg minket ebben? Hisz arra kaptuk talentumainkat, meghívásunkat a Mozgalomba, felkészítést az üzenetek által a Cönákulumokban, hogy sáfárkodjunk vele Isten nagyobb dicsőségére és minél több lélek tájékoztatására, eligazítására, üdvösségére.  Ne feledjük, a Szűzanya a Kék könyv üzeneteiben többször hangsúlyozta, mi vagyunk a végső idők apostolai, az új evangelizáció hiteles tanúi, megvalósítói.  Addig is várjuk a Szűzanya tavaszra beígért rendkívüli jelenéseit, egyes jelenési helyein. Reméljük, a lelkigyakorlatig még nem omlik össze a kártyavár, esetleg aratáskor kezdődik el, pár prófécia szerint.
Tehát használjuk ki a hátralevő időt, minél jobban legyünk felkészülve, mert nem tudjuk sem a napot, sem az órát amikor elindul a lavina. De ne feledjük, pár évig el fog húzódni, és sok borzalmat, nagy nyomorúságot, pusztítást fog előidézni, ahogy meg volt jövendölve, be fog következni.
„A végén, Szeplőtelen Szívem Győzni fog!”
Testvéri szeretettel Imre. Áve Mária!

http://www.uzenetek.eu/news/hogyan-tovabb-mit-tegyunk-hat-emberek-testverek-ap-csel-2-37c-/

2014. április 8., kedd

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Azok, akik megpróbálják életben tartani Szavamat Egyházamban, kizárással lesznek elhallgattatva


Nagyfaluban tegnap Csilik atya azt mondta, hogy nem lesz találkozó Nagyfaluban az Irgalmasság vasárnapján.

Beszélt a két papáról, aki szentté fognak avatni.Javasolta, hogy az irgalmasság kilencedünket, amely nagypénteken kezdődik, ajánljuk fel a két avatandó pápa szándékára, persze magunknak is kérve, + Szent Fausztina szándékára . Kérte, folyamatosan végezzünk kilencedeket , mert az utolsó időkben ez a leghatásosabb imafegyver.

A Templomdomb körüli vita egyre hevesebb, miközben a templomépítés előkészületei tovább folynak

Joseph Candel: Az Antikrisztus által kötött hétéves egyezmény valószínűleg a harmadik zsidó templom újjáépítése körüli konfliktusra is megoldást talál majd. Jeruzsálem a zsidó nép legszentebb városa. Mekka és Medina után ez a harmadik legfontosabb város a Muzulmánok számára is, sőt, sok keresztény szemében is szent, ezért elképzelhető, hogy Jeruzsálemet egy olyan nemzetközi várossá nyilvánítják majd, ahol minden vallás követői szabadon gyakorolhatják a hitüket.
Bár a hit szempontjából az épületeknek nincs jelentősége (Ap.Csel. 7:48), a templom újjáépítése ugyanakkor fontos eseménye az utolsó időknek, mivel sok bibliai prófécia beteljesedésében szerepe van. Például lehetővé teszi a régi zsidó véráldozatot, amit a judaizmus szerint csak a jeruzsálemi Nagytemplomban lehet elvégezni. (Lásd: Dániel 11:31, Máté 24:15, 21, Dániel 8:11)
Miközben az izraeli képviselők a jeruzsálemi Templomdomb szuverenitásáról vitatkoztak, a jeruzsálemi „szent helyen” tüntetés zajlott. Az arab demonstrálók tiltakoztak a templomdombi zsidó jelenlét ellen.
Közben Moshe Fieglin képviselő a Knessetben a következőket mondta:
 „A Templomdomb nélkül nincs hazánk. Se Tel-Avivban, se Haifában, se máshol. Itt az ideje, hogy véget vessünk szuverenitásunk lerombolásának Jeruzsálem szívében.”
A baloldalhoz közelebb álló képviselők szerint a Templomdombbal kapcsolatos vita egy igazi lőporos hordó, ami bármikor felrobbanhat.
Zehava Gal-On képviselő szerint „senki sem kételkedik abban, hogy a zsidóknak joga van felmenni a Templomdombra,” de megkérdőjelezi, hogy ez bölcs lépés-e.
Az Izraeli Védelmi Erők által a hatnapos háború során elfoglalt Templomdombot 1967-ben a muzulmán Wakf felügyelete alá helyezték.
A Templomdomb megosztásával kapcsolatban Abbas palesztin elnök azt mondta, hogy „a Palesztin Hatóság nem egyezik bele az Al-Aksza mecset szuverenitásának megosztásába a békemegállapodás részeként, de lehetővé tenné a zsidó vallási imádatot a Nyugati fal mentén.”
Izraelben már évek óta folyik a jövendő templomban szolgáló papok képzése, legalább 40 olyan férfi részvételével, akik a vallási előírásoknak megfelelő felmenői ágból származnak és elkészültek a papi öltözékek is.
„Mindezt annak reményében tesszük, hogy hamarosan, erre kérünk ISTENÜNK, saját kezeinkkel építhetjük fel a harmadik templomot és elláthatjuk ezeket a papi kötelezettségeket,” mondta Yisrael Ariel Rabbi.
A Christian Post szerint „a rabbik soha nem tapasztalt számban látogatják a Templomdombot”. A zsidó vallás szerint szükséges napi áldozat kellékei is elkészültek. Érdekes fejlemény még, hogy az izraeli kormányon belül látható elmozdulás történt a jobboldali, vallásos és konzervatív beállítottság felé. Ez is az újjáépítés valószínűségét erősíti. Egy közelmúltban végzett felmérés szerint a lakosság 64 százaléka támogatja a templom újjáépítését.

http://idokjelei.hu/2014/04/a-templomdomb-koruli-vita-egyre-hevesebb-mikozben-a-templomepites-elokeszuletei-tovabb-folynak/

2014. április 7., hétfő

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Választások

Kedveseim, a Szentháromság figyelme ma különösen is országotokra irányul. Minden szívből jövő ima, amit az engesztelők elmondanak, megtermi gyümölcsét. Bár országotok sorsát a Magyarok Nagyasszonya esdekli ki számotokra a Szentháromság előtt, mégis nagy erők fognak megküzdeni az ellenséges érzületű emberek rosszindulata miatt. Csatlakozzatok egy szívvel a Szűzanyához, hogy esdje ki számotokra a lelki felemelkedést, hogy biztosítva legyen minden magyar ember számára a megtérés kegyelme. Ti pedig azért imádkozzatok, hogy az emberek szívét jó indulatra indítsa a Szentlélek, hogy felismerjék végre, hogy Isten nélkül lehetetlen előre jutni és felemelkedni. Békességre sem találhatnak csak egyedül Istennél. 
2014. 04. 05.

Kedveseim, hajoljatok lélekben mindnyájan országotok fölé, és lássátok, mit tesz a kegyelem Istene azokkal, akik Isten ügyét szorgalmazzák, és akik állhatatosan imádkoznak egy olyan országért, amelyik képes felemelkedni Isten kegyelméből. Túl erős az ordító oroszlán hangja, azok hangja, akik csak gyalázni tudják és bemocskolni népünk ezeréves múltját. Magyarország őrangyala hathatósan őrködik felettetek, hogy visszaszorítsa a sátáni haderőket. Szűzanyánk, hazánk Nagyasszonya, Szent István királyunk és a többi magyar szentek hathatós segítséget nyújtanak országunknak. Ne féljetek az ellenség hangjától, amivel túl akar harsogni titeket! Csak tegyétek meg, amit a Szentháromság a szívetekbe rejtett! Gondoljatok arra, ha nem lenne ellenség, nem lenne még nagyobb ösztönző erő a jóban való állhatatos kitartásra.
2014. 04. 06.                 Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/811-valasztasok

2014. április 6., vasárnap

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

A végső Tervem, hogy Egyházamat Menedékembe gyűjtsem, hamarosan napvilágra kerül

2014. április 5. szombat, 18:15
Drága szeretett leányom, bátorságot és kitartást szeretnék adni mindnyájatoknak, akiknek megadatott a megkülönböztetés Ajándéka, hogy felismerjétek a Hangomat, miközben Én ezen Üzeneteken keresztül a világhoz szólok.
Miközben ti, Maradék Hadseregem, földi Egyházammal egységben előre meneteltek, hamarosan azt fogjátok látni, hogy sok ember elfordul a Szentségektől. Ez nyugtalanító lesz számotokra, és aztán gyötrelmessé válik, mert ezeket hamarosan megszentségtelenítik, és a Szentségek többé már nem lesznek ugyanazok, mint amelyeket Én a világnak adtam. Nektek sohasem szabad az időt elfecsérelnetek, ha valóban hiszitek, hogy Én veletek beszélek. Menjetek és gyűjtsétek össze papjaimat és azokat, akik válaszolnak Hívásomra. Aztán készüljetek fel az elkövetkezendő évekre, hogy amikor már nyoma sem marad Jelenlétemnek, táplálni tudják Nyájamat az Élet Táplálékával.
Amikor mindent, ami Tőlem származik, és attól, Aki Vagyok, kivesznek Egyházamból, akkor mindaz, ami megmarad, attól fog származni, ami nem Én Vagyok. A megtestesült ördög be fog lépni Egyházamba, és ő mindenkit meg fog fertőzni, aki csak meghajol előtte, és imádja őt. Ő fel fogja falni a lelkeket mindörökre, nektek pedig az előttetek álló időszakban mindenkor ébernek kell maradnotok. Ne hagyjátok magatokat nyitva az eretnekség előtt, ami úgy belülről, mint kívülről is meg fogja támadni Egyházamat. Ti most már fel vagytok készítve, így tehát követnetek kell mindazt, amit mondok nektek, hogy – amennyire csak tudjátok – megmentsétek Egyházamat az ellenségtől.
A végső Tervem, hogy Menedékembe gyűjtsem Egyházamat, hamarosan napvilágra kerül. Amikor utasítalak benneteket, nagy erőre és kitartásra lesz szükségetek, mert a ti ellenségetek az antikrisztus lesz – és sajnos az ő hadserege nagyobb számú lesz, mint Az Enyém. Éppen ezért ez rémisztő lesz számotokra – de tudnotok kell a következőt: mögötte nem Isten Ereje fog rejleni, és benneteket sohasem fog legyőzni, ha hűek maradtok Igémhez.
Menjetek békével, és várjátok utasításaimat.
Jézusotok

2014. április 5., szombat

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Katolikusok millióit fogják súlyos tévedésbe vezetni, Templomaim pedig el fogják veszíteni megszentelt voltukat

2014. április 4. péntek, 23:20
Drága szeretett leányom, Isten nem azért tárja fel a próféciákat az ember számára, hogy szenzációt keltsen. Ezek a próféciák azért adatnak, hogy felkészítsék az embereket a Királyságomban való jövőjükre, és hogy idejében figyelmeztetni lehessen őket a lelküket érintő potenciális veszélyekre. Az életetekbe történő minden beavatkozás, mely Atyám parancsára történik, a ti javatokat és a többi lélek javát szolgálják.
A neked adott Próféciáim, leányom, valóban és végérvényesen elkezdődtek. A csalók átvették az irányítást, belülről, és ők továbbra is be fogják csapni a világot, rábeszélvén az embereket, hogy egy új tant lehet módosítani – megváltoztatva a meglévő Szent Tant, melyet Isten fektetett le -, hogy az megfeleljen minden ember életének és minden vallásnak. Óvakodjatok az „ökumenikus” szótól vagy bármilyen más olyan próbálkozástól, hogy átvegyék földi Egyházamat, és megfosszák Istenségétől.
Ő, aki meghamisítja a Liturgiát, nem az Én hiteles szolgám, mégis pontosan ez fog megtörténni. És mit fognak csinálni az Én felszentelt szolgáim? Le fogják hajtani a fejüket, dicsőítő magasztalásra fogják emelni karjaikat az új hamis tanok előtt, és meg fognak tagadni mindent, amit Én a világnak adtam. A világi dolgok iránti szeretetük, a vágy, hogy megcsodálják őket, és a nagyravágyó törekvéseik megfosztják őket fogadalmuktól. Árulókká válnak, és hátat fordítanak nekem. Ezek Katolikusok millióit fogják súlyos tévedésbe vezetni, Templomaim pedig el fogják veszíteni Megszentelt voltukat. Nem sokkal az után, hogy Egyházam magját megszentségtelenítették, össze fogják gyűjteni az összes többi Keresztény vallásokat, és egy új ökumenikus szektát fognak kiagyalni, ami ahhoz a nyilvános nyilatkozathoz fog vezetni, amely tagadni fogja a Pokol létezését. Majd miközben visszafelé dolgoznak, szembe az Igazsággal, pontosan az ellenkező irányba, minden hívőnek azt fogják mondani, hogy a bűn nézőpont kérdése, és hogy azt az áteredő bűn miatt lehetetlen elkerülni. Ezért azt fogják mondani nektek, hogy ez nem olyan dolog, amiért aggódnotok kellene. Magának a bűnnek új meghatározást fognak adni. Amint ez megtörténik, minden erkölcsi érzés ki fog halni. Amikor az erkölcsöt már nem tartják fontosnak, akkor a bűn elburjánzik. A bűn el fog terjedni, megnövekszik, míg csak a társadalmi rend teljesen fel nem bomlik, és azok, akik hűek maradnak Egyházamhoz – az Igaz Egyházhoz – a rémület látványát fogják átélni.
Az emberek a bűneikkel fognak büszkélkedni, nyíltan fognak kérkedni erkölcsük hiányával, és az új világvallás azt fogja előírni, hogy a bűn sohasem gátol vagy károsít meg benneteket Isten szemében. Az isten, akire ők hivatkozni fognak, maga a Sátán lesz, de ők ezt nektek sohasem fogják megmondani. Ahhoz, hogy kigúnyoljanak Engem, be fogják nektek mutatni az antikrisztust, akit lelkesen fognak fogadni, mivel a hamis próféta meg fogja tapsolni és bálványozni fogja őt.
Az antikrisztus mindent meg fog tenni, hogy ellene mondjon a Tanításaimnak, de ezt karizmával és elbűvölően fogja tenni. Milliók fogják őt imádni. Ő minden lesz, ami Én nem Vagyok. Ő oly sok embert el fog bolondítani, hogy könnyű lesz neki az eretnekségbe és a szörnyű pusztulásba vezetni Isten gyermekeit.
Én most erre a napra készítlek fel mindnyájatokat. Sokaknak közületek nagyon nehéz ezt a hírt hallgatni, de ez az Igazság. Az Igazság meg fogja szabadítani a lelketeket a haláltól. Csak harcoljatok az Igazság ellen és semmi jó nem fog származni abból – csak kétségbeesés! Csak akadályozzatok meg másokat abban, hogy hűségesek maradjanak Egyházamhoz, arra ösztönözvén őket, hogy kövessék az eretnekséget, amelyet jelenleg Egyházam belsejéből kényszerítenek a világra, és az oroszlánoknak lesztek dobva! Azoknak, akik mások lelkét erőszakkal elpusztítják, Kezem legnagyobb büntetésével fognak szembesülni.
Fogadjátok el az Igazságot, és készüljetek fel. Ha követtek Engem, akkor Én biztonságosan a Királyságomba foglak vezetni benneteket. Ellenben ha a fenevadat követitek, ő az örökké tartó Pokol tüzébe fog vezetni benneteket és mindazokat, akiket magatokkal visztek.
Jézusotok

2014. április 4., péntek

A Hit Gyülekezetét a gyűlölet táplálja

A Hit Gyülekezete minden kétséget kizáróan tömöríti azokat a beteglelkű, sátáni megszállottság alatt lévő, zavart elméjű emberi hulladékokat, akik magukat a tolerancia bajnokainak és emberi értékek zászlóvivőinek tartják. Nos, minden értelmes ember megmosolyogja a földön fetrengő, ugrándozó, önmagából kifordult torzszülötteket. Másfelől, elborzasztanak bennünket ezek a dolgok, hiszen rengeteg ember ment már tönkre a veszélyes business-szekta regnálása alatt. Ezek családjukat elveszítve vagy családostul csatlakoztak a gyűlölet légiójához. Szégyenletes életüket a sötétség urának szolgálatába állították.
Egy klasszikus felvétel az Index videómegosztójáról.
Németh Sándor és holdudvara pedig busás haszonra tett szert a sok beteg emberből. Nagyon-nagyon szomorú, hogy az ilyen szélsőséges szektát a történelmi egyházak közé is felvettek és horribilis összegeket zsarolnak ki az államtól ezáltal. Államot képeznek az államban, külön törvényeik vannak, adómentesek. Terjesztik a magyargyűlöletet. Szeánszaikon az izraeli zászlók lengedeznek és nem győzik hangsúlyozni a híveiknek, hogy a zsidóság felsőbbrendű faj, a legmagasabb erkölcsiséggel, kultúrát teremtett a többi népnek, akik mind őket hivatottak szolgálni.
Hídfő.net | Mit is képzelünk, hogy egy papíron "magyar" és "történelmi" egyház naggyűlésén esetleg magyar zászló is lehetne...Mit is képzelünk, hogy egy papíron "magyar" és "történelmi" egyház nagygyűlésén esetleg magyar zászló is lehetne...
Mi, egészséges gondolkozású magyarok úgy gondoljuk, hogy a Hit Gyülekezete nem más, mint nemzetbiztonsági kockázat, ami hamarosan minden képzeletet felülmúló hatalomra tehet szert. Magyar embertársaink közül szedi áldozatait, okoz visszafordíthatatlan károkat, felborítva a társadalmi harmóniát és egészséges egyensúlyt. Mentálisan súlyosan sérült tagjai most éppen a Jobbik ellen agitálnak a változatosság kedvéért, és buzdítanak az LMP mellett való voksolásra. Egy őrült és pszichopata irányítása alatt álló hadsereg járja az utcákat, felforgat, uszít, megfertőzi a magyar jövőt. Ellepik életterünket Az Új Világrend (Novus Ordum Seclorum) bélpoklosai. A pribékek köztünk járnak és embertársainkat teperik le halálos szellemi vírusukkal. Mindenütt ott vannak, elbizonytalanítják és humanizmussal mérgezik a tiszta elmét. A sátántól kapták a hatalmat, egyenesen az ördög hatalmazta fel őket.
Ellent kell állnunk. Nem hagyhatjuk, hogy diadalt arasson a sötétség serege. Nem hagyjuk, hogy fortélyos félelem igazgassa életünket és megbetegítse a jövőnket!
Balassa Viktor

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Mindaddig, amíg a szeretet növekszik, az emberi faj képes a túlélésre (&145.)

2014. április 3. csütörtök, 17:11
Drága szeretet leányom, a szeretet Isten egyik legerősebb Ajándéka. Mindaddig, amíg a szeretet növekszik, az emberi faj képes a túlélésre. A szeretet felülmúl minden gonoszságot, megosztottságot és gyűlöletet, mert az, az Istentől van, Aki Mindenható, és éppen ezért a gonosz ereje nem tudja azt teljesen elpusztítani.
Amikor egy lélek valóban közel áll a Szívemhez, Én szeretettel fogom azt eltölteni. Ezzel az Ajándékkal árasztom el ezt a személyt, és ennek köszönhetően nehezére fog esni az, hogy másokat gyűlöljön, beleértve azokat is, akik őt gyötrik. Amikor a szeretet jelen van egy lélekben, Isten ezt arra fogja felhasználni, hogy a többi lelket is magához vonzza; hogy örömet és vigasztalást hozzon a rászorulóknak és azoknak, akik szenvednek. Azonban ez egy Kegyelem, és a lelkek, akik ebben részesülnek, arra választattak ki, hogy ezt másokkal is megosszák, Isten dicsőségére. Ó, milyen nagy örömet hoznak Nekem ezek a lelkek, amikor feltétel nélkül elfogadják Tőlem a Szeretetet; amikor nyitott szívvel üdvözlik Jelenlétemet, és megengedik Nekem, hogy elárasszam a lelküket. Ezek a lelkek az Én edényemmé válnak, és mint egy jó bor, ki fogják tölteni és ki fogják elégíteni azokat a lelkeket, akik szomjazzák Jelenlétemet.
A Szeretet az a mód, ahogyan Én a világgal értekezem, egészen a Nagy Napig, amikor vissza fogok jönni, hogy visszaköveteljem Királyságomat. Ahol igaz szeretet van, ott Vagyok Én is. Ahol nincs szeretet, ott a Jelenlétem megszűnik. Sok ember kizár Engem az életéből, és így képtelenek érezni a Szeretet Ajándékának a teljességét, mint ahogy annak lennie kellene.
Én mindnyájatoknak megígérem, hogy ezen a Küldetésen keresztül terjeszteni fogom Szeretetem Ajándékát. Szeretetem sajátos jellegű lesz, és mindazok, akik válaszolnak a Hívásomra, be lesznek burkolva Szeretetemmel, amikor a Keresztes Imahadjárat eme imáját imádkozzák:
A Keresztes Imahadjárat 145. imája: Tölts el engem Szereteted Ajándékával
Drága Jézus, tölts meg engem, üres edényt, Szereteted Ajándékával. Áraszd el szívemet Jelenléteddel. Segíts, hogy úgy szeressek másokat, ahogyan Te szeretsz Engem. Segíts nekem Békéd, Nyugalmad és Irgalmad edényévé válnom. Nyisd meg a szívemet mindenkor mások sorsára, és adj nekem Kegyelmet, hogy megbocsássak azoknak, akik elutasítanak Téged, és akik ellenem vétkeznek. Segíts, hogy példamutatóan hirdessem Szereteted, ahogyan azt Te az Én helyemben tennéd. Ámen.
Én meg fogom érinteni a lelkét mindenkinek, aki csak megengedi Nekem, hogy oda belépjek. A Szeretet örök boldogságot fog hozni nektek. Ha nyílt szívvel és megkérdőjelezés nélkül elfogadjátok a Szeretetemet, nagy örömet fogtok okozni Nekem. Az Én Ajándékom most már a tietek, és azt kívánom, hogy a mai naptól kezdve, mindenben, amit csak tesztek, helyezzétek magatok elé a Szeretet Ajándékát. Ily módon segíteni fogtok Nekem legyőzni a gyűlöletet, mely a Sátántól jön, és amely megfertőzi az emberiséget. A szeretet ezen ajándékával mindnyájatokra egy különleges Áldást árasztok – egy Áldást, mely egyedülálló és erőteljes, amelyet érezni fogtok, amikor ezt az imát imádkozzátok, különösképpen a Keresztes Imahadjárat csoportjaiban, mely különösen fontos e Küldetésemben, az Üdvösség Küldetésében.
Jézusotok

2014. április 3., csütörtök

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Üdvösség Anyja: A megtérés, amelyet Atyám Ígért, ebben a hónapban fog elkezdődni (&144.)

2014. április. 2. szerda, 16:27
Gyermekem, a megtérés, amelyet Atyám Ígért, ebben a hónapban fog elkezdődni, és a Szentlélek ereje által el fog terjedni az egész világon. A lelkek kegyelemben fognak részesülni, és Fiam nagy Irgalommal lesz még a legkeményebb lelkek iránt is.
Sokan azok közül lesznek az elsők, akik nem hisznek Istenben, és az életüket úgy élik, mintha Örök Élet nem létezne, de akiknek Atyám meg szeretné mutatni az Igazság Fényét. Ezek az emberek nagyon szeretve vannak, és a hitetlenségük szeretettel és a Jézus Krisztussal való megbékéléssel lesz felcserélve, Akit ők elhagytak. A következő lelkek azok lesznek, akik szörnyű bűnöket követtek el, és akiket az ördög befolyása megfertőzött. Ők nagy Kegyelmeket fognak kapni, és Fiam Irgalma olyan hirtelen fogja átszúrni a szívüket, hogy azonnal meg fognak térni. Ez a csoda olyan váratlanul fog megtörténni, hogy amikor elkezdik terjeszteni az Evangéliumot, sokan felegyenesednek majd és hallgatni fogják őket.
A leginkább lesújtott lelkek megtérésének lesz köszönhető, hogy egyre több lelket meg lehet menteni, és meg is lesznek mentve. Ezt követően az, hogy ezek a lelkek hűek szeretnének-e maradni Fiamhoz és Tanításaihoz, vagy sem, mindazokon fog múlni, akik az Igazságot már követik. Ezek a lelkek lesznek azok a lelkek, akik a legtöbbet fognak szenvedni, mert ők Istentől vannak, és ezért a gonosz minden erőfeszítést meg fog tenni, hogy kétségekkel kínozza őket az Igazságot illetően. Ezek lesznek azok a lelkek, akiket a gonosz el fog húzni Fiamtól, és akikre Ő a legjobban vágyik.
Kérlek, imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat ezen imáját az egész világon élő Keresztények hitének a megvédéséért:
A Keresztes Imahadjárat 144. imája: A Keresztény hit megvédéséért
Ó, Üdvösség Anyja, kérlek, járj közben a Keresztény lelke nevében az egész világon.
Kérlek, segíts nekik, hogy a hitüket megőrizzék, és hűségesek maradjanak Jézus Krisztus Tanításaihoz. Imádkozz, hogy hitük fenntartásához legyen mindenkor elegendő szellemi és lelki erejük. Járj közben, drága Édesanyám, a nevükben, hogy nyissák meg szemüket az Igazságra, és hogy kapják meg azokat a Kegyelmeket, melyek segítségével minden, Fiad Nevében nekik bemutatott hamis tant fel tudnak ismerni.
Segíts nekik, hogy maradjanak továbbra is igaz és hű szolgái Istennek, és hogy ellentmondjanak a gonosznak és a hazugságoknak akkor is, ha emiatt szenvedést és gúnyolódást kell elviselniük.
Ó, Üdvösség Anyja, oltalmazd minden gyermekedet, és imádkozz, hogy minden Keresztény utolsó leheletéig kövesse az Úr útját. Ámen.
Gyermekek, Jézus mindenkit szeret. Ő mindig harcolni fog, hogy megvédjen benneteket a bajtól és a legkülönlegesebb módon fog közbelépni, hogy a sötétség napjaiban megvédjen benneteket minden gonoszságtól, amelyet az Ő Nevében kell elviselnetek. Bízzatok bennem, szeretett Édesanyátokban, mivelhogy én közben fogok járni a ti nevetekben, hogy az előttetek álló megpróbáltatások során közelebb vigyelek Fiamhoz benneteket.
Köszönöm, hogy válaszoltatok erre a Mennyei Hívásra.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

2014. április 2., szerda

Égi Édesanyánk 2014. április 2-ai üzenete Medjugorje-ből

Mirjana által kapott üzenet:

"Drága gyermekek, édesanyai szeretettel szeretnék segíteni nektek abban, hogy életetek, imátok és bűnbánatotok őszinte próbálkozás legyen a Fiamhoz és isteni fényéhez való közeledésre, hogy el tudjatok szakadni a bűntől. Minden ima, minden mise és minden böjt próbálkozás a Fiamhoz való közeledésre, emlékeztetés dicsőségére és menedék a bűntől, út, amely a jó Atyának és gyermekeinek újra egyesüléséhez vezet. Ezért, drága gyermekeim nyitott, szeretettel telt szívvel kiáltsátok a Mennyei Atya nevét, hogy a Szentlélekkel beragyogjon benneteket. A Szentlélek által lesztek Isten szeretetének forrása. Ebből a forrásból isznak majd mindazok, akik nem ismerik Fiamat, mindazok, akik Fiam szeretetére és békéjére szomjaznak. Köszönöm nektek. Imádkozzatok pásztoraitokért. Én imádkozom értük és azt szeretném, hogy mindig érezzék édesanyai kezem áldását és édesanyai szívem támogatását."