2020. február 10., hétfő

Megsérült a székesegyház, ahol a német szinódust nyitották meg


A "Sabine" vihar vasárnap éjjel nekicsapta a frankfurti építődarut a helyi székesegyház tetejének.

Senki sem sérült meg. Február elején a német szinodalitás/öngyilkosság volt megnyitva ebben a templomban.

Sokak szerint ez Isten jele.

https://gloria.tv/post/UAR3sqKkz89i28s9A4LPuSiEo

Ezt a csecsemőt magára hagyták, hogy meghaljon. De Istennek más terve volt


Jacob baba 2017 júliusában született 23 hetesen, négy hónappal azelőtt, amikor meg kellett volna születnie.

Jacob apja hagyományos, pro-life katolikus és a Gloria.tv barátja. Jacob teljes történetét el lehet olvasni a Gloria.tv-n németül, sok képpel.

Jacob halva született, ezért újra kellett éleszteni. Hét perc után az orvosok feladták. Jacob tüdeje nem volt elég fejlett, a véréből sejt- és szervkárosodást mutattak ki. Ettől függetlenül magától lélegzett, de zihálva.

Az orvosok megállapították, hogy nincs esélye a túlélésre. Ezért a csecsemőt az édesanya mellére tették, hogy ott haljon meg. Az apja pedig megkeresztelte.

Ahogy Jacob kis teste egyre hidegebb lett, bal kezével édesapja ujját fogta. A szülők elmondtak egy rózsafüzér imát. A kis Jacob pedig tovább lélegzett.

Mivel még mindig életben volt, az apa egy óra után könyörgött az orvosnak, hogy folytassák a kezelést, még akkor is, ha Jacob súlyosan fogyatékos lenne. Az apa azt mondta, ő akkor is szeretné gyermekét.

Ezért ismét megvizsgálták a gyermeket. Az orvosok megállapították, hogy meglepő módon Jacob jobban lett, miután anyja mellére tették. Folytatták a kezelést, és mindenki meglepettségére, nem volt további komoly komplikáció.

A végső orvosi jelentésben az állt, hogy a szülők "nagyon vallásosak", a "meglepő kimenetelt" pedig imájuknak tulajdonítják. Az orvos megjegyezte, hogy "Ezt pedig mi is megerősíthetjük...".

A kis Jacob ma már egy egészséges kisgyerek. Apja szerint ennyi idősen testvérei szintjéhez mérten ugyan úgy beszél, ám még jobban mozog, mint ők.

https://gloria.tv/post/JiBT21C7ceb31QTad82Bi7Gch

2020. február 8., szombat

Mária tisztelet teljesen biblikus alapokon

A LifeSite egy amerikai neves portál, amely igyekszik őrizni és védeni a hagyományos katolikus és keresztény értékeket. A főszerkesztője a nem katolikus keresztényeket hívja segítségül a Katolikus Egyház mai válságos helyzetében, akik a Bibliához ragaszkodnak. Ezt írja: „Az egyház teljes 2000 éves történelme során soha nem volt nagyobb belső nyomás a világhoz való alkalmazkodásra, mint ma”. Számukra mutatja be a Mária-tiszteletet teljesen biblikus alapokon. Azt a cikkét idézzük, amelynek magyar fordítása itt jelent meg . Ebből idézünk változtatás nélkül csupán fő mondanivalójának alcímeket adva, hogy áttekinthetőbb legyen az írás.
Mária Istenanyasága
 • Kezdjük azzal a Mária elnevezéssel, amely néhány keresztény számára sok kellemetlenséget okoz – Isten Anyja. Ez a cím érthető módon sok keresztényt összezavar. Úgy tűnhet, hogy a katolikusok úgy vélik, hogy Mária valamivel több, mint Isten, akinek az anyja. De semmi sincs távolabb az igazságtól.
A Mária-tisztelet legelismertebb katolikus tanítója, Montforti Grignon Szent Lajos legnagyobb művében így ír Máriáról: „Az Egyházzal egységben elismerem, hogy miután Mária csupán egy Isten keze által alkotott teremtmény, az Ő végtelen fenségéhez mérten kisebb, mint egy atom, vagy inkább egyszerűen egy semmi. Egyedül Isten mondhatja: Én vagyok, aki vagyok. Következésképpen ennek a független és önálló Úrnak soha nem volt abszolút szüksége a Boldogságos Szűzre, hogy akaratát végrehajtsa, és ahhoz, hogy bármit megtegyen, egyedül csak akarnia kell”.
Az „Isten Anyja” megnevezés valójában logikus és szentírási.
 • Jézus fogantatásának pillanatától volt Isten, nem csak születése után. Vessünk egy pillantást a Lukács 1,43-ra, ahol arról van szó, hogy Mária meglátogatta a nagynénjét, Erzsébetet, miután megtudta Gábriel arkangyaltól, hogy nagynénje öregsége ellenére gyermeke fogant. Amint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, és Erzsébet eltelt Szentlélekkel. „De hogyan történhet velem az, hogy az én Uramnak anyja jön hozzám?”
Mária ábrázolások
 • A Biblia arról szól, hogy ne készítsenek képeket és ne imádják őket, ám szinte minden katolikus templomban van legalább egy Mária-szobor.
A 2 Krónika 33,6-7-ben azt olvassuk: „Fiait átvitette a tűzön Ennom fiának völgyében, álmokra adott, jóslást űzött, varázslással foglalkozott, varázslókat és bűbájosokat tartott maga mellett, és sok olyasmit tett, ami gonosz az Úr előtt, hogy bosszantsa őt. Faragott és öntött képet is helyezett az Isten házába…”
Kerubok a frigyládán
 • Nos, a Bibliában azt is elolvastuk, hogy Isten ténylegesen parancsot adott a kegyes képek készítésére a templomban való felhasználáshoz – valójában a szövetség ládájára. Ezt olvassuk az 2Mózes 25,18-ban: „Készíts két kerubot vert aranyból az engesztelőhely két szélére.”
Lehet azt mondani, hogy ezeket csak dekorációnak szánták, és a katolikusok ennél is többre nézik az egyház szobrait, akár egy vallási szertartás részeként is. De ez is a Szentírás része.

Rézkígyó
 • Emlékszünk, amikor hűtlenségük miatt kígyók ölték meg az izraelitákat? Isten megparancsolta Mózesnek, hogy készítsen egy rézkígyót, és emelje egy póznára. A 4Mózes 21,8-9-ben ezt olvassuk: „És az Úr azt mondta Mózesnek: ’Készíts egy rézkígyót, és tedd ki jelül: amelyik megmart feltekint rá, az életben marad.’ 9Csinált tehát Mózes egy rézkígyót és kitette jelül: a megmartak, ha feltekintettek rá, meggyógyultak.”
Isten nyilvánvalóan nem akarta, hogy az izraeliták azt gondolják, hogy a rézkígyónak valamilyen hatalma van, hanem Őrá gondoljanak, és dicsőítsék Őt, mert megmentette őket.

Kérjük Krisztusban testvéreinket, hogy imádkozzanak értünk
Pontosan ezt teszik a katolikusok a szent szobrok és képek által.  Látják őket, és a szentekre és Istenre gondolnak, aki alkotta és megmentette őket, és azt várják a mennyben lévő szentektől, hogy imádkozzanak értük Istenhez. Ugyanúgy, ahogyan azt a Szentírásban is sok helyen szó van arról, hogy kérjük meg Krisztusban testvéreiteket, hogy imádkozzanak értünk.
 • Ha a katolikusok valóban azt hinné, hogy Mária valamivel magasabb rendű Istennél, akkor nem azt kérné tőle, hogy imádkozzon értünk Istenhez. Nem istennőként imádják, hanem imádkoznak hozzá, az Ő imáit kérik.
A katolikusok nemcsak Jézus anyjának, hanem minden hívő anyjának is tekintik Máriát
 • Akár hiszed, akár nem, ez is teljesen szentírási. Ezzel egy fantasztikus könyvben találkoztam, amelyet barátaim ajánlottak nekem, akik egy időben katolikus-ellenes keresztények voltak, de később Isten szavai a katolikus egyházba vezették őket.
A Jelenések 12,17 misztikus módon beszél Máriáról, de nyilvánvaló, hogy Mária az, mivel Krisztus tőle született. „Ekkor a sárkány haragra gerjedt az asszony ellen, és elment, hogy harcra keljen az asszony többi ivadéka ellen, akik megtartják Isten parancsait, és akiknél Jézus tanúságtétele van.”
A kígyó dühös volt az asszonyra, és harcra kelt maradék gyermekeivel – nem azzal a gyermekével, aki már megszületett, és aki felment az Istenhez – a többi gyermekével, akik Isten parancsolatait megtartják, és Jézusról bizonyságot tesznek. És ezek mi vagyunk! Tehát mi, keresztények, akik Isten parancsolatait betartjuk, és Jézusról bizonyságot teszünk, Mária gyermekei vagyunk ugyanúgy, ahogy Ő Urunknak, Jézus Krisztusnak édesanyja volt. Pál apostol úgy beszél az Egyházról, mint Jézus Krisztus misztikus testéről. Ennek a misztikus testnek Jézus a feje, és mi vagyunk ennek a misztikus testndk tagjai, tehát nekünk is atyánk Isten, és anyánk Mária, ahogy a Jelenések 12,17-ben olvassuk.

Ábrahám, a hívők atyja, Mária a hívők anyja
 • Sok nem katolikus keresztény énekel egy Ábrahám atyánkról szóló dalt... Miért teszik ezt? A hite miatt természetesen.
Pál a Róm 4,11-ben Ábrahámot „mindazoknak atyjának” hívja „akik hisznek”. És milyen hit tette őt a hit atyjává? Az a hit, amelynek a révén elhitte, hogy idősödő felesége fiat szül, és hogy hozzájáruljon ugyanezen fia, Izsák áldozati halálához.
Mária sokkal jobban megérdemli a Hit Anyja címet, mivel azt kérték tőle, hogy higgye el, hogy nem öregkorában, hanem szűzként fog gyermeket szülni! És neki is szembe kellett néznie gyermeke áldozati halálával, ám Ábrahámmal szemben, akinek a fiát az utolsó pillanatban megkímélte Isten, Mária meghívást kapott, hogy szenvedje el Fiának áldozati halálát, miközben a kereszt alatt állt. Beteljesítve ezzel Simeon templomban mondott próféciáját, hogy a szívét tőr járja át.

A keresztényeknek milyen tisztelettel kell lenniük Mária iránt
 • Annak érdekében, hogy bibliai megértést kapjunk arról, hogy a keresztényeknek milyen tisztelettel kell lenniük Mária iránt, vessünk egy pillantást az Ószövetségben a Frigyládának adott tiszteletre!
A Szövetség ládája szent volt, mert Isten elrendelte annak felépítését. A templomban tisztelték. Ünnepélyesen körbe vitték. Szentnek tartották.
A Zsid 9,4 szerint a második függöny mögött állt az a sátor, amit a Szentek Szentjének neveztek. Ebben volt  az arany tömjénező és a szövetség szekrénye, amelyet minden oldalról arany borított. Ebben a szekrényben őrizték a mannát tartalmazó aranyvödröt, Áron kivirágzott vesszejét, és a szövetség tábláit. A szövetség szekrényét Isten lábtartójának hívták, ez azt jelentette, hogy Isten jelen van a templomban.
A frigyszekrény annyira szent volt, hogy soha nem engedték megérinteni, kivéve bizonyos levitákat. Ezt akkor erősítették meg, amikor Óza megérintette a ládát, hogy stabilizálja azt, miután az azt hordozó ökrök megbotlottak. Erre az Úr haragra gerjedt Óza ellen, s megverte őt vakmerőségéért, úgy, hogy ott halt meg az Isten ládája mellett, mivel senki sem engedte meg, hogy megérintse a ládát, kivéve azokat, akiket Isten erre rendelt. Elolvashatjuk ezt a beszámolót mind a 2 Sámuel 6,1-7-ben, mind az 1 Krónika 13,9-12-ben.

Mennyivel nagyobb tisztelet jár Isten anyja, Mária számára?
 • Isten maga alkotta Őt anyja méhében. De ő a Szövetség új ládája is, és nemcsak a törvény tábláit, hanem magát a törvényhozót hordozta méhében. Nem csak a mennyből alászálló mannát, hanem az Ég valódi kenyerét, magát Jézus Krisztust. Az Atyaisten Máriát választotta ki, hogy Jézust adja a világnak.
Isten azt is akarta, hogy Jézus Márián keresztül tegye első csodáit
 • Első csodája akkor volt, amikor Erzsébetet meglátogatta, és Erzsébet szíve alatt feujjongott a magzat. Krisztus első nyilvános csodáját a kánai menyegzőn tette. Azt olvassuk, hogy miután Mária azt javasolta, hogy Jézus adjon több bort az esküvői lakomához, azt válaszolja neki, hogy még nem jött el az ideje. Ennek ellenére megteszi a csodát Mária kérésére.
A Szentírás arra hív meg minket, hogy kérjünk meg másokat, hogy imádkozzanak értünk.
 • Mennyivel több értelemmel bír megkérni Jézus saját anyját, hogy imádkozzon értünk?
Természetesen megkérhetjük a mennyei szenteket is, hogy imádkozzanak értünk. Emlékezzünk, mikor megjelent Mózes és Illés az Úr színeváltozásakor? Beszélgettek Vele.
Urunk azt mondta a szadduceusoknak, hogy Isten az élők, nem pedig a halottak Istene.
Ha mi képesek vagyunk kommunikálni a bolygó egész területén az eszközeinkkel, Isten mért ne tehetné meg, hogy gondoskodjon arról, hogy a mennyországban lévő gyermekei  kommunikáljanak az Ő földi gyermekeivel?

Isten nekem és neked egy mennyei Anyát adott, hogy minket Fiához elvezessen.
 • Mária által Jézushoz menni ugyanolyan, mint az, hogy az Atya Isten Mária által adta nekünk Jézust.

Ugyanazt a szeretetet adni Máriának, amit Jézus adott neki
 • Kedves testvéreim Krisztusban, akik szeretik az Urat, és Jézust a szívetek Királyává tettétek, kérjétek meg Jézust, hogy ugyanazt a szeretetet adjátok meg Máriának, amellyel ő maga is volt iránta! Ő soha nem akarta lerontani a Fiának adott dicsőséget. Kedves testvéreim Krisztusban, akik szeretik az Urat, és Jézust a szívetek Királyává tettétek, kérjétek meg Jézust, hogy ugyanazt a szeretetet adjátok meg Máriának, amellyel ő maga is volt iránta. Ő volt a legalázatosabb minden teremtmény közül, hogy a Szentlélek ihletésére megtanuljuk tőle, azt, amiért Ő a kiválasztott.
Egyetlen festőt sem sért, ha valaki megcsodálja a festményét.
 • Mária pedig Isten gyönyörű alkotása, aki olyan dicsőséget ad az Istennek, amilyet senki más. Lelke „magasztalja az Urat”, ahogy azt olvashatjuk a Szentírásból.
Ő a te anyád is. Szeret téged, és semmi mást nem szeretne tőled, csak hogy teljes szíveddel, lelkeddel, elméddel és erőddel szeresd a Fiát.

Az Üdvözlégy Mária teljesen biblikus imádság
 • „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van.” Ezt az angyal mondta Máriának. És Erzsébettel ismételjük: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.”
Amikor a római katolikusok azt mondják: „Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozz értünk bűnösökért most és a halálunk óráján”, nyilvánvalóan azt kérjik, hogy imádkozzon értünk Istennél.

John Henry-Westen, LifeSite News főszerkesztője ezekkel a szavakkal fejezi be mondandóját, amelyet a nem katolikus keresztény testvéreinkez intéz: „most katonákra van szükségünk Krisztusért, az Egyház lelkéért folytatott küzdelemünkben. Szükségünk van tengerészgyalogságra ebben a háborúban. Mennyei Anyád arra hív téged, hogy szeresd Fiát és egyházát. Ez az a hely, ahova tartozol. Kérlek, jöjj haza!”


http://engesztelok.hu/irasok-tanulmanyok/1511-maria-tisztelet-teljesen-biblikus-alapokon

2020. február 7., péntek

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2020. február 2. Az Úr Jézus…

 „Nyisd ki a Szentírást!”
Erre a részre nyílt ki: Máté 18, 19: „Azt is mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól.”
Az Úr Jézus folytatta: „Nagyon imádkozzatok, hogy hazátokat ne érje el a vírus! Ha eleget imádkoztok, nem fogja elérni. 
Sokan halnak meg ezekben a percekben. Imádkozzatok értük, hogy megkapják a jó halál kegyelmét!”

Szentírási megerősítés: Máté 25, 45-46: Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre.”


2020. február 6. Az Úr Jézus…

 „Drága gyermekeim! Már minden előre el van tervezve. Hamarosan kitör a keresztényüldözés. Olyan átfogó és alapos lesz, hogy szinte alig marad keresztény a földön. Ha Én nem gondoskodnék rólatok, még hírmondó sem maradna közületek. A nagy szorongatás rövid ideig fog tartani. Azért engedem meg, hogy különválasszam a hűségeseket a hűtlenektől. Akik lángolóan szeretnek Engem, az életüket fogják adni Értem, de a langyosak el fognak pártolni.
Drága gyermekeim! Készüljetek a nagy szorongattatásra! Olyan nagy szenvedés zúdul erre a világra, amilyen még soha ezelőtt nem volt, és ezután sem lesz. Értetek, választottaimért rövidítem meg az időt, mert egyetlen túlélő sem maradna. Ha ezt nem tenném, a sátán még a választottakat is a pokolra taszítaná.
Gyermekeim! Minden félelmet űzzetek ki a szívetekből! Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de egyebet nem tehetnek! Határtalanul bízzatok Bennem! Én mindenható vagyok, és végtelenül szeretlek benneteket. Erről Vérem kiontásával is tanúságot tettem. Kapaszkodjatok Belém! Kérjétek magatokra értetek kiontott drága Szent Vérem oltalmát! Ha ezt teszitek, a sátán megszégyenül és futva menekül előletek. Vérem ugyanis égeti és megvakítja. Vérem az Én szelíd, odaadó szeretetemről tanúskodik. Arról a hatalmas áldozatról, amelyet a ti üdvösségetekért hoztam meg. Nem akarom, hogy csak egy is elvesszen közületek. Jól jegyezzétek meg, amit Júdásról mondtam, aki elkárhozott: „jobb lett volna, ha meg sem született volna”.
Gyermekeim! Váltsátok tettekre a főparancsot! Kérjétek Tőlem a hit kegyelmét, és azt, hogy olyan lángolóan szeressetek Engem, hogy az életeteket is oda tudjátok adni Értem. Ez alatt nem csak a vértanúságot értem, hanem azt az odaadó, lelkes szolgálatot, amit elvárok minden Engem követőtől.
Azt kérem tőletek, hogy vásároljatok be szükséges alap dolgokat: élelmiszert, vizet és minden egyéb szükségeset, mert ide is eljön a nagy szorongatás, amikor kifosztják az üzleteket, és nem lesz hol feltölteni éléskamrátokat. Mindenből vegyetek annyit, amennyi csak elfér, és ha szükségetek lesz rá, megszaporítom az ételt. Látjátok, hogy ez a járvány is milyen hirtelen jött. Sajnos Magyarországnak is szüksége van a megtisztulásra, mert itt is rengeteg a bűn. Imádkozzatok hazátokért, imáitokra enyhítem a csapásokat.
Fogadjátok Szívem túlcsorduló szeretetével rátok adott áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Máté 21, 42: „Jézus mondta”

2020. február 2., vasárnap

Égi Édesanyánk üzenete 2020. február 2-án Medjugorjéból

A Szűzanya 2020. február 2-i üzenete Mirjana Soldo látnok által
"Drága gyermekek, Isten elhatározása és szeretete által vagyok kiválasztva arra, hogy Isten anyja és a ti édesanyátok legyek. De az én akaratomból is és a Mennyei Atya iránti határtalan szeretetemből és a belé vetett teljes bizalmam által volt testem az Istenember kelyhe. Az igazság, a szeretet és az üdvösség szolgálatában álltam. Ahogyan most is itt vagyok veletek, gyermekeim, szeretetem apostolai, hogy arra hívjalak benneteket, hogy az igazság hordozói legyetek, hogy arra hívjalak benneteket, hogy a saját akaratotokból és Fiam iránti szeretetből terjesszétek az Ő igéit – az üdvösség igéit. Hogy cselekedeteitekkel mutassátok mindazoknak, akik még nem ismerték meg Fiamat és az Ő szeretetét. Erőt az Eucharisztiában fogtok találni, Fiamban, aki testével táplál és vérével erősít titeket. Gyermekeim, kulcsoljátok össze kezeteket és csendben nézzétek a keresztet. Ily módon hitet merítetek ahhoz, hogy tovább tudjátok adni, igazságot merítetek, hogy tudjatok megkülönböztetni, szeretetet merítetek, hogy valóban tudjatok szeretni. Gyermekeim, szeretetem apostolai, kulcsoljátok össze kezeteket, nézzétek a keresztet, mert csak a keresztben van üdvösség. Köszönöm nektek."

Koronavírus

Mi lehetne témába vágóbb az Idők Jelei nevet viselő weboldal számára, mint egy váratlan, egyre több országot érintő, veszélyesnek és globálisnak tűnő járvány kitöréséről írni. Természetes hát, hogy ezt teszem, főleg, hogy mára valószínűleg nincs olyan olvasó, akit valamilyen szinten ne foglalkoztatna a kérdés.  Ugyanakkor a korábbaikkal ellentétben, nem a Jézus szavaiból ismert jelekre szeretném helyezni a hangsúlyt, hanem az ilyen hírekre adott reakcióinkat szeretném megvizsgálni.
Ettől függetlenül továbbra is úgy gondolom, hogy a Jézus által felsorolt, három evangéliumban is említett események valódi jelei az időknek, de fontos, hogy ezeket is helyén kezeljük.
Először is, amikor Jézus azt mondta, hogy második eljövetelét megelőzőn nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek (Lukács 21), nem tért ki ezek kimenetelére, illetve csak részben, mert azt tudjuk, hogy azokban a napokban „az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartóerői megrendülnek”. Vagyis mindezek félelme okozza a legnagyobb, vagy legalábbis az egyik legnagyobb bajt.
A járvány szó hallatán rögtön mindenkinek tömegsírok és apokaliptikus léptékű csapások jutnak eszébe, pedig attól, hogy egy bizonyos kórban sokan betegednek meg, még nem jelenti azt, hogy sokan meg is halnak miatta. Az is igaz, hogy Kínáról lévén szó, szinte biztosak lehetünk benne, hogy a helyzet, nem biztos, hogy a betegség súlyossága, mint inkább a hatóságok hozzáállása miatt, rosszabb, mint amit mi innen látunk.
Nyilván kevesen hisznek a közzétett adatok megbízhatóságában, megjegyzem jogosan, de ezek alapján a jelenlegi járvány halálozási rátája vagy a fertőzés terjedése nem különösebben kiemelkedő más betegségekhez, például a közönséges influenzához képest és az elhunytak többnyire valamilyen egyéb betegségben szenvedő, sokszor idősebb emberek. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a haláluk nem számít. Számít. Az Úr pedig, Akinek tudtán kívül egyetlen veréb sem esik a földre, az ő életüket, de még a hajuk szálait is számon tartja.
Aki esetleg nézegette a Johns Hopkins egyetem által folyamatosan frissített térképet a koronavírusos megbetegedések és halálos áldozatok számáról, könnyen kiszámolhatta, ahogy én is megtettem, hogy a halálozási ráta a számok emelkedésével folyamatosan csökken. Amikor a megbetegedések száma kicsivel 4000 fő alatt volt, a halálozási ráta 2,8% volt, míg a jelen cikk írásakor, 14628 hivatalos betegszámnál, 2% (305 halott).
Természetesen azonnal megjelentek a különféle összeesküvés elméletek is, amelyek szerint a járványt szándékosan robbantották ki. Ezeket most nem kommentálnám részletesen, mert megteszik helyettem sok ezren, nemcsak az alternatív, de a fővonalas médiában is. Ezek az elméletek nem újak és semmit sem változtatnak a helyzeten. Jézus sem minősítette részletesebben a járványok kérdését vagy azok forrását. Egy biztos: nem Isten küldi őket. Fakadhatnak egyszerűen az egyre rosszabb állapotban lévő állati és emberi génállomány folyamatos gyengüléséből, emberi hülyeségből vagy szándékos rosszindulatból és emberi kapzsiságból. Bármelyiket és azok kombinációját is el tudom képzelni, de megerősíteni egyiket sem tudom, így inkább arra a kérdésre összpontosítanék, ami viszont nemcsak egyértelmű, de tehetünk is ellene.
Az embereken egyre inkább eluralkodik a pánik és a félelem. A híradásokat látva ez részben érthető, mert még a legvisszafogottabb cikkek vagy tudósítások is mintha szándékosan ezt a hatást próbálnák kiváltani, amit azonban nem értek, hogy miért reagálnak félelemmel a testvéreim. Ahogy fent is említettem, a ránk maradt források szerint Jézus nem tért ki a járványok kimenetelére (kivétel ez alól az emberi történelem utolsó pár éve, ami egy egészen más történet), arra viszont igen, hogy az utolsó időkben az emberek „megdermednek” vagy szívük elhal a félelem miatt (Lukács 21:26). Bizonyára nem véletlen, hogy a sok nehézség közül Jézus éppen erre tért ki részletesen. Tudta mennyire fontos, hogy felvértezzen bennünket ellene: „Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (János 14:27)
A mi feladatunk éppen az lenne, hogy ilyen nehéz helyzetekben, ami Magyarországon jelenleg tényleg csupán a félelemből adódik, hiszen egyetlen megbetegedés sem történt (2020. január 31.), megmutassuk azt a békét, ami a vihar közepén is béke marad, mert nem a szolgaság lelkét kaptuk, hogy ismét féljünkRóma 8,15. Nem áltatom magam. Tudom, hogy keresztényként is elérhet bennünket, de nem kell beletörődnünk! Legyőzhetjük, sőt, meg is előzhetjük imával, az Ige olvasásával és egymás erősítésével. Poroljuk le lelki kardjainkat és gyakoroljunk egy kicsit, hiszen betegségekkel globális járványoktól függetlenül is találkozhatunk nap mint nap. Arról nem beszélve, hogy a félelem képes az immunrendszert is legyengíteni. A mi dolgunk az lenne, hogy Isten országát az egész földre kiterjesszük, ott pedig nincs helye se félelemnek, se betegségnek.
Legyen az a célunk, hogy amikor reggel kinyitjuk a szemünket, a félelem démonai reszketve adják tovább a hírt: „Vigyázz, felébredt!”Jakab 4,7
Épp tegnap került elém egy csodás, bár forrás nélküli idézet:
„Nem vagy elég erős, hogy kiálld az érkező vihart,” suttogta tegnap az ördög a fülembe.
Ma így válaszoltam: „Isten gyermeke vagyok. Krisztus harcosaként állok itt. Én vagyok a vihar!”
Szerintem ezt valamennyien a zászlónkra tűzhetjük. Ahogy arról korábban beszéltünk a pokol kapui kapcsán: nem a pokol kapui támadnak bennünket, hanem mi vesszük be, ami mögötte van, miután Jézus megnyitotta az utat, „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.”2. Thimótheus 1.7
Miközben azon gondolkoztam, hogy Kínában bizonyára azért is nagyobb a pánik, mert kommunista ország lévén, az emberek, hit hiányában megszokhatták, hogy a hatóságokhoz forduljanak segítségéért, hiába csalódtak a hatalomban számtalanszor a múltban, végre hozzám is eljutott egy reményteli hír.
Testvéreink teszik a dolgukat és nem rejtik véka alá lámpásaikat.
A vuhani keresztények minden eszközt megragadnak, hogy a béke és remény üzenetét átadják honfitársaiknak. Francis Liu testvér egy videót osztott meg, amiben láthatjuk, hogy gyülekezetének tagjai az erkélyeikre kihelyezett hangszórókon keresztül prédikációkat játszanak le, egy másik testvér pedig a kerékpárja segítségével tette ugyanezt egy gyógyszertár előtt.
Egy másik videóban azt láthatjuk, hogy keresztények orvosi maszkokat és evangéliumi kiadványokat osztanak, miközben a háttérben fontos üzenet szólt, szintén hangszórók segítségével, a félelem leküzdéséről krízishelyzetben.
Normális esetben egy-egy ilyen akció azonnali közbeavatkozást eredményezne a hatóságok részéről, a jelen helyzetben azonban a helyi rendőrök el vannak foglalva saját gondjaikkal és a pánikoló lakosok megnyugtatásával, így testvéreink sértetlenül folytathatták dolgukat.
Más tartományok keresztényei megnyitották otthonaikat a betegség elől menekülők előtt.
A helyi pásztorok pedig egyre aktívabban bátorítják híveiket, hogy maradjanak erősek. Huang Lej , a vuhani Root and First Fruit gyülekezet pásztora az alábbi posztot tette közzé:
„Miközben a valós helyzet sokkal rosszabb és összetettebb lehet, mint amiről tudunk, a saját helyzetünktől függetlenül nem szabad aggódnunk és félnünk semmilyen csapástól, járványtól vagy haláltól, mert Ő életünk Ura és egyetlen hajunk szála sem hullhat ki a tudta nélkül”.
Tan Songua pásztor pedig azt üzente, hogy bár megpróbáltatásokon mennek keresztül, az Úr békességet és nem romlást tervez gyermekei számára.Jeremiás 29,11
Az ottaniak megszokták, hogy üldözik őket hitükért, így, bár mi itt Európában nem mindig hallunk felőlünk, biztosak lehetünk benne, hogy egy vírus nem fogja eltántorítani őket attól, amit eddig is gyakran életük vagy szabadságuk kockáztatásával tettek.
Imádkozzunk testvéreinkért és ne csupán a betegség ellen, hanem azért is, hogy a káosz és félelem közepette minél több honfitársukhoz eljuttathassák az Örömhírt!

http://idokjelei.hu/2020/02/koronavirus/

Megjelent a német egyház "szinódusi útjának" munkadokumentuma

Rainer Maria Woelki bíboros, kölni érsek február 1-jén a Die Tagespost-nak adott interjújában a német "szinódusi út" megbeszéléssorozat első nagygyűléséről nyilatkozott:
56759_glider-detail-1920w_1udpxe_z029bq.jpg
Heves megbeszélés és vita folyt, amelyben azonban összességében minden félelmem beigazolódott. A legfőbb aggályom, miszerint ennek a rendezvénynek az összehívása és megrendezési módja lényegében egy protestáns egyházi parlamentet hoz létre, igaznak bizonyult. Azt láthattuk, hogy itt az Egyház ekkleziológiai alapjai többé nem számítanak. Végső soron inkább egy protestánsba hajló egyházfelfogás mutatkozott meg. Így nehezen láthatjuk, miről is szól a katolikus egyház. [...]
Sokan már nem látják, mi az Egyház. Hogy ő "felülről" is származik. Az Egyház emberi közösség, de van egy isteni dimenziója is. Mindkét dimenzió hat a másikra. Az Egyház az alapításától hierarchikus. Nem létezik az az itt gyakran propagált "szemmagasság", ami mindent egyformává tesz. Püspökként nekem más felszenteltségem és más tekintélyem van, ami engem az apostoli hagyományba helyez, és amely az Egyházban az Egyház vezetésének és megszentelésének felelősségét helyezi rám. Ilyen szempontból nem gondolkozhatunk az Egyházról puszta modern, demokratikus, köztársasági kategóriákban. Az Egyház ténylegesen "sui generis" [sajátos, egyedi dolog - KV szerk.], és olyan keretek között létezik, amelyeket mi nem alakíthatunk, mert Krisztustól kaptuk őket, és eleve adottak.
A katolikus egyház megreformálását célul kitűző ún. "szinódusi út" megbeszéléssorozat első nagygyűlését január 30-a és február 1-je között rendezték meg Frankfurtban, közel 230 résztvevővel, köztük a német katolikus püspöki konferencia tagjaival.
A "szinódusi út", amely 2019 adventjével kezdődött és két éven át tart, deklaráltan az Egyház szexuális erkölcsökről, a papságról, és a papi cölibátusról szóló tanításain kíván változtatni.

https://katolikusvalasz.blog.hu/2020/02/02/woelki_biboros_a_nemet_szinodusi_utrol_minden_felelmem_beigazolodott

A katolikus egyház megreformálását célul kitűző ún. "szinódusi út" megbeszéléssorozat első nagygyűlését január 30-a és február 1-je között rendezték meg Frankfurtban, közel 230 résztvevővel, köztük a német katolikus püspöki konferencia tagjaival. A "szinódusi út", amely 2019 adventjével kezdődött és két éven át tart, deklaráltan az Egyház szexuális erkölcsökről, a papságról, és a papi cölibátusról szóló tanításain kíván változtatni.
Reinhard Marx bíboros, a német katolikus püspöki konferencia elnöke

A mostani, első nagygyűlés előtt a püspöki kar közzétette a megbeszélések munkadokumentumát, amely nem hagy kétséget a "reformfolyamat" kijelölt iránya felől.
A munkadokumentum "A szexualitásról szóló katolikus tanítás továbbfejlesztése" címet viselő fejezete például e tanítást "a humán tudományok eredményei, köztük a szeretetben élő emberek élettapasztalatai" alapján javasolja újragondolni. A "pszichológia, szociológia, antropológia" tudományaira hivatkozva a dokumentum átalakítaná az Egyház szexuális erkölcstanát, "amely a szexuális aktust csakis a házasságon belül képzeli el, és továbbra is csak a gyermeknemzésre irányulóan".
A munkadokumentum - az Egyház tanításának ellentmondva - amellett foglal állást, hogy "Nem minden szexuális aktusnak kell nyitottnak lennie a gyermeknemzésre: a felelős szülőség elve magába foglalja a családtervezést is, az adott élethelyzetnek megfelelő fogamzásgátlási mód szabad megválasztásával. A családtervezés, még ha mesterséges fogamzásgátlással történik is, nem helytelen cselekedet, hanem a pár azon jogát segíti elő, hogy felelős közös döntést hozzanak a gyermekek számát, a születések között eltelt időket, és a családtervezés konkrét módjait illetően."
A munkadokumentum - szintén az Egyház tanításának ellentmondva - a maszturbáció erkölcsi jóváhagyhatóságát mondja ki: "Egy személy saját testének örömteli megtapasztalása (az önkielégítés) szintén jelentheti az adott személy saját szexualitásának felelős megélését."
A homoszexualitásról a munkadokumentum ezt írja: "a homoszexuális cselekedetek is pozitív értékeket valósítanak meg, amennyiben azok a barátság, a megbízhatóság, a hűség és az életbeli támogatás kifejezői." A dokumentum szerint a homoszexuális cselekedetek nem tekinthetők többé a belső természetük szerint rendetleneknek, és nem zárható ki a jövőben a homoszexuális együttélések egyházi megáldása sem.
A munkadokumentum ragaszkodik a nők papságának ötletéhez: "fel kell tenni a nők felszentelésének kérdését is". Ennek kapcsán megkérdezi: "Lehetséges egyáltalán az emberi felfogóképességgel bizonyosságra jutni Isten ezzel kapcsolatos akaratát illetően?" Míg a dokumentum a nők lehetséges papságának csupán megvitatását ajánlja, egyértelműen kiáll amellett, hogy "felélesszük a diakonisszák felszentelésének hagyományát" [amely hagyomány sohasem létezett - KV szerk.].
A dokumentum a papi cölibátussal is foglalkozik. Erről, válaszokat nem adva, ezt a kérdést teszi fel: "Vajon a cölibátus az egyetlen életmód, amely megfelel a papság természetének?"

2020. február 1., szombat

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által


2020 Év

2020. 01. 01, Szerda (Hajnali 0:30)
Ismét egy újévbe léptünk. Amikor imádkoztam, az Úr megjelent váratlanul előttem és megmutatta nekem, hogy ez az év mit fog jelenteni számunkra. Láttam, ahogyan a Nap lassan lenyugodott (a naplementéhez hasonlóan) és hirtelen felváltotta a Hold, amely magával hozta az éjszakát. Miközben ezt szemléltem Jézus így szólt:
„Ebben az évben a fény és a sötétség közötti harc még élesebben meg fog mutatkozni előttetek. Minden gyermekemet arra intem, hogy tartson még alaposabb lelkiismeretvizsgálatot és gyakoroljon őszinte, mély bűnbánatot! Sok bűnötök van, amit nem vesztek észre magatokban. Sokan hagyjátok elaludni a lelkiismereteteket, melynek hangja ott él bennetek. Szent Törvényeimet még nem írtátok egészen a szívetekbe! Ne sajnáljatok az időt sohasem arra, hogy önmagatokba forduljatok és keressétek a helyes utat az imádság segítségével! Ez az év olyan eseményeket hoz magával, amelyet csak éber lélekkel lehet átvészelni. Ha nem törekedtek az éberségre, akkor könnyen el fogtok bukni. A szellemi háború most veszi igazán kezdetét. Amit eddig láttatok, az semmi volt ahhoz képest, ami most fog következni. Bizony mondom nektek, hogy kevesen lesznek azok, akik igazán ki fognak tartani Mellettem. A végső események már a beteljesedés felé haladnak. Egyes eseményeket már megtapasztaltatok, míg másokat még nem. Ettől ne rendüljön meg a hitetek, hanem ellenkezőleg, még jobban készüljetek! Az állandó készenlét fogja megadni nektek a lelki békét és a kegyelmet, hogy a megpróbáltatások nem fognak megtörni titeket. Ne kutassátok az időpontokat és az eseményeket! Aki ezt teszi, feleslegesen töri a fejét. A titok a beteljesedésig titok marad. Még választottjaim előtt sem fedem fel ezeket a titkokat, mert tőlük is azt várom el, mint mindenkitől, hogy éberen virrasszanak.”
A magyar népnek is üzent az Úr:
„Édesanyám népe vagytok, de nem tértetek meg. A számtalan szenvedés még nem volt elég nektek ahhoz, hogy szíveteket Felém fordítsátok? Országotokban sok Júdás él, akik hazátokat ellenségetek kezére adják! Magyarországnak tisztulnia kell háromszorosan is, mert bár kiválasztottak vagytok Édesanyám által, mégis bűneitek az égbe kiáltanak! Ha vezetőitek elfordítják tekintetüket Rólam, akkor küldetésükben elbuknak. Én azt akarom, hogy ez az ország az egész emberiségért engeszteljen! Oly kevesen vannak, akik hirdetni merik az igazságot. A Sátán mélyen befészkelte magát mindenhova, nehogy e nép le tudja őt győzni. Bizony mondom nektek, hogy a kommunizmus ismét megerősödött hazátokban. Imádkozzatok, nehogy a történelem újra megismételje magát! Az Eucharisztikus Kongresszus alatt Atyám tekintete rajta lesz egész Magyarországon, mint ahogyan a világ figyelme is. Aki azt hiszi, hogy áll, ügyeljen, nehogy elessék.  (1 Kor 10, 12) Gyakoroljatok alázatot, és térjetek vissza az istenfélelem útjára!”

Mária Magdolna
A Sátán kettős célja

2020. 01. 02, Csütörtök
Jézus egy templomba vezetett engem, ahol éppen az Úrfelmutatás volt. A Sátán, mint bukott angyal, egyszer csak megjelent és közel merészkedett az oltárhoz. Mély gyűlölettel nézte az Eucharisztiát, melyben jelen van Krisztus. Olyan gyűlölettel tekintett Jézusra, miként az Ő kereszthalála előtt is tette. Az Úr így szólt hozzám:
„A Sátán szellemi lény, egy angyal, akinek nincs anyagi teste. A világban bolyong mindenütt, hogy az embereket a bűnre kísértse. Mivel ő szellemi lény, így fizikai cselekedetekre képtelen. A legfőbb tevékenysége a sugallat, mellyel az emberek értelmét célozza meg. Minden szent angyal a tudás teljességét birtokolja. Mielőtt fellázadt Ellenem, a teljes tudás birtokában volt. Lázadása után ez a tudás átfordult a gonoszságba. A bűn megfertőzte akaratát, így minden erejét és tudását arra fordította, hogy kidolgozza a gonoszság minden tudományát és művészetét. Tudta, hogy Isten az embert szereti legjobban az összes teremtménye közül. Tudta, hogy Istennek a legnagyobb fájdalmat csak az emberen keresztül okozhatja. Gyermekem, a Sátán tehetetlen anyagi test nélkül! Az embernek megadatott, hogy keze és lába legyen, és ami a legfontosabb, az hogy gondolkodó lény. Az ember képes cselekedni, vagyis gondolatait, szavait tettekre tudja váltani. Érted, hogy a Sátánnak miért olyan fontos az ember? Általa képes a gonoszságát véghezvinni. A Sátánnak nemcsak az emberek lelke kell, hanem eszközként is akarja őket használni. A Sátánnak két célja van: az első a lelkek megszerzése, a második Isten megsemmisítése. A Sátán tudja, hogy Isten örökké él, hisz Ő a mindenség Teremtője. Ám tudatában van annak, hogy az Eucharisztia, amelyet egy kis Ostya alkot, azt meg tudja semmisíteni, mivel anyagból van. Ha ezt eléri, akkor a híd megszűnhet az ég és a föld között, amely az üdvösséghez vezet. Gyermekem, a Sátán mindezt megvalósítja, de csak egy bizonyos határig, amelyet Atyám szab ki neki. Én nem hagylak el titeket sohasem, hiszen csak Általam juthattok be a Mennyországba. Közel van az idő! Egyházam ismét meg fogja tapasztalni azt, amit az apostolok is megtapasztaltak halálom után, akik három napig nélkülöztek Engem. Feltámadásom azonban nagy erőt, hitet és vigaszt nyújtott nekik. Én veletek maradok a világ végezetéig. Ezt sose felejtsétek el!”

Mária Magdolna

A Sátán szarvai letörtek

2020. 01. 03, Péntek
Nagy belső küzdelem során (ami a szívemben zajlott) váratlanul ez a látomás tárult elém: Láttam a drága Jézust: ruhája fényesebb volt a Napnál és előtte a Sátán kényszeredetten meghajolt. Urunk dicsősége egyre csak növekedett olyannyira, hogy végül a Sátán szarvai letörtek. A Sátán elbukott és megsemmisülve ment el. Ekkor megértettem, hogy mit kell tennem. Az Úr így magyarázta el nekem a látomást:
„A Sátán, mint a hazugság atyja végül elbukik, mert az Igazság Atyja győzedelmeskedik felette. A Sátán a hazugságait csak egy ideig tudja leplezni, látszólagos eredményeket produkál, amik mögött nincsenek valódi jó gyümölcsök. Az igazság mindig igazság marad! Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.”


Mária MagdolnaA kereszt üdvözít

2020. 01. 08, Szerda
Láttam, hogy minden beteg ember egy kereszten fekszik, amelyre rá van szegezve a kezük és a lábuk. A mi Urunk így szólt:
„Leányom, amikor keresztre feszítettek Engem, akkor még inkább ki voltam szolgáltatva a hóhéroknak. Mozdulatlan voltam a kereszten. Ellenségeim bármit meg tehettek Velem. Mindent elfogadtam és felajánlottam. Azok a betegek, akik folyamatosan vádaskodnak, olyanok a szememben, mint a bal lator. Ám, akik csendben viselik a szenvedést és nem panaszkodnak, közelebb állnak Hozzám, mert a jobb latorra emlékeztetnek Engem. Azt kérdezted Tőlem, hogy milyen célom van velük? Hát nem tudod kislányom, hogy Én a szenvedő embereken keresztül hívom fel a világ figyelmét Önmagamra?” Azért kapják a keresztet, hogy általa üdvözüljenek.
Mária MagdolnaA szenvedés kegyelem és nem büntetés

2020. 01. 10, Péntek
Gyakran tapasztalom, hogy az embereknek milyen hosszú időbe telik elfogadni a szenvedést. Vannak, akik nem tudják elfogadni az állapotukat és nem kérnek segítséget. A szenvedés során mutatkozik meg igazán az ember valódi természete. Miközben elmélkedtem, az Úr a következőt mondta nekem:
„Gyermekem, a szenvedés képes formálni, javítani az ember természetét. Van, akinek hosszú idő szükséges, míg másnak rövid idő is elég. Ez attól függ, hogy ki mennyire ragaszkodik a saját akaratához. Aki erősnek látja magát, és úgy gondolja, hogy ő jobban tudja, mire van szüksége, ott a gőg még igencsak jelen van. Ám aki engedi, hogy az Úr segítsen neki, ott a lélek lassan megtanulja az alázatot és a teljes ráhagyatkozást. Ilyenkor az emberi természet is megszelídül. Láthatod gyermekem, hogy mi a különbség az egészséges és a beteg ember között. Bizony mondom neked, hogy senki sem tudhatja előre, hogy az emberi élet milyen fordulathoz vezethet egy hirtelen baleset miatt. Bárkivel bármi megtörténhet és ez független a kortól, az egészséges életmódtól. Mindennap úgy éljetek, mintha az lenne életetek utolsó napja. A szenvedés sokak számára ijesztő tény. Viszont azok az emberek, akik saját akaratukat belesimítják az Én akaratomba, rádöbbennek egy idő után, hogy a szenvedés kegyelem és nem pedig büntetés.”
Mária Magdolna

A szeretet az egyetlen járható út

2020. 01. 18, Szombat
Vannak, akik hűségesen járnak a templomba. Áldoznak és gyónnak, mégis a szívük távol van Istentől.
Jézus: „Leányom, Előttem egyedül csakis a szív számít. Sok gyermekem van, akik igaznak mondják magukat, mégis hiányzik belőlük a valódi alázat. Az igazán alázatos ember bűnösnek tartja magát, sőt a kisebb bűnöket is nagyobb bűnöknek éli meg. Én mindig Szentséges Szívemre mutatok, hiszen a szívben dől el minden a szándéktól kezdve a tettekig. A szeretet az egyetlen járható út, amely Hozzám vezet. Aki szeret, az képes érezni. Bizony mondom neked, hogy Engem úgy tudsz igazán megismerni, ha engeded, hogy éreztessem veled a szeretetemet.”

Mária Magdolna


A boldogság utáni vágy

2020. 01. 22, Szerda
Jézus: Számtalan gazdag ember nem Belém veti a bizalmát, hanem a vagyonukba, ezért ők a világ legszegényebb emberei.  Ez érvényes mindazokra is, akik nem adnak Nekem helyet a szívükben. A boldogság nem abban rejlik, hogy az ember mindent megengedhet magának. Emlékezzetek, hogy mit tanítottam nektek: Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkének pedig kárát vallja? (Mk 8, 36) Vakságban szenvednek mindazok, akik a világban keresik örömük forrását. Bizony mondom nektek, hogy a csillapíthatatlan vágy lesz az ő büntetésük. A világot azok akarják uralni, akiknek semmi sem elég. Ó, ha tudnátok, hogy a bűn milyen mélyre tudja rántani az embert, akkor ezerszer meggondolnátok, hogy melyik utat választjátok! A szeretet mindig győzni fog, mert a szeretet az egyetlen üdvösségre vezető út. Nagy kegyelemben részesülnek azok, akik a lelki szemeikkel tudják szemlélni a világot. Ők meglátják az élet valódi értelmét és célját. Ők még a kevésnek is tudnak örülni. Imádkozzatok, hogy a lelki szemeitekkel lássátok a világot és ne csak a fizikai szemeitekkel! A farizeusok nem voltak képesek megnyitni szívüket Előttem, mert önmagukban bíztak. A Törvényt csak külsőleg élték meg, miközben szívük sötétségben volt. Nálam jobban senki sem ismeri az emberek szívét. Mindennap emeljétek fel Hozzám a szíveteket, hogy Én rendelkezhessek felette. A szív a ti lelketek szimbóluma. A szívetekben van a szabad akaratotok forrása.”

Mária MagdolnaZűrzavar, káosz

2020. 01. 24, Péntek
Imádság közben a következőt láttam: Apa fia ellen, a lány anyja ellen, a szülők egymás ellen, a papok és a püspökök, valamint a politikai vezetők is egymás ellen harcoltak. Még az ég és a föld is egymás ellen voltak. Egy hatalmas küzdelmet láttam, ahol mindenki kardot ragadott a másik ellen. Hatalmas zűrzavar, káosz uralkodott a harc során. De láttam egy reménysugarat. A nagy tömegben egy-egy ember térdre borult, letette a kardját és azt mondta: „Elég volt! Én Isten akaratát akarom követni és nem a saját akaratomat. Egyedül Istenben bízom. Legyen minden az Ő akarata szerint!” Ezek a lelkek igazi alázatot mutattak, és Isten fényével körülvette őket. Közben a többiek a saját vesztükbe rohantak.
Jézus: „Leányom, ekkora káoszt, zűrzavart még nem látott az emberiség. Amint láttad, még a természeti erők is egymás ellen lázadnak. Mindennek oka nem más, mint az, hogy a bűn sokasága az egekig emelkedik. Én nem békét hoztam nektek, hanem kardot. Sokan félreértik szavaimat. A kard titka a szeretet. Akik a saját igazukat akarják igazolni elbuknak, mert csak egy igazság van, ami egyenlő az Én személyemmel. Akik kardot ragadnak kard által vesznek el. Akik megadják akaratukat az Én akaratomnak, azokat Magamhoz emelem. Gyermekem, mindig voltak nagy ellentétek a történelemben. De most ez az állapot a tetőfokára jutott. Hamarosan ennek véget vetek, különben nem maradna meg egy hűséges követőm sem. Csak egyedül Hozzám ragaszkodjatok, mert akkor nem fogtok csalódni.”
Mária MagdolnaAz Én igám a SZERETET

2020. 01. 26, Vasárnap
A szentek gyönyörű ruhát viseltek, fejükön ott ékeskedett a glória és lábuk alatt rózsaszirmok hevertek. Az egyik kezükben a Szentírást tartották, míg a másikban az életük könyvét. Láttam egy utat, amely rózsaszirmokkal volt beborítva. Láttam a mi feltámadt Urunkat, ahogyan az úton haladt felém. Az Úr vállán ott volt a világ keresztje. Magamban azt kérdeztem: Hogyan lehetséges az, hogy Jézus nem roskad össze a kereszt alatt? Ő kedvesen ezt válaszolta:
„Leányom, a szeretet járja át lelkem és testem minden részét. A szeretet ad igazi erőt Nekem. Emlékezz arra, hogy mit mondtam:

Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű (Mt 11, 28-30).

Leányom, az Én igám a SZERETET, ezért mondtam, hogy édes és könnyű a terhem. A bűnt csak a szeretet képes legyőzni. Bizony mondom neked, hogy az igaz szeretet természetfeletti ajándék. Erre a szeretetre eljutni csak a kegyelmem által lehetséges. Azt kérdezted, hogy miért nem roskadok össze a kereszt alatt? Kicsim, feltámadásom által legyőztem a bűnt és a halált, ezért nem a kereszt súlya kerekedik felül rajtam (amikor háromszor is elesett a keresztúton a bűn súlya miatt), hanem Én emelkedek a kereszt fölé a szeretetem által. Lelketek békéjét csak Bennem találhatjátok meg. Gyermekem, aki igazi életszentségben akar élni, az a szentek példáján keresztül tud a leghamarabb megszentelődni. A szentek életében megnyilvánult kegyelmem ereje. Ha az ő életüket olvasod, akkor láthatod a példájuk alapján, hogy hogyan tudták az evangéliumot megvalósítani a tetteikben. A szenteknek is volt élő példaképük, akiket hűen követtek. A mostani korszakban a legtöbben azért járnak széles úton, mert nincs igazi példaképük, tehát nincs, akire felnézhetnének. Sokszor felteszed Nekem a kérdést, hogy vannak-e a 21. században is akkora szentek, mint az előző évszázadokban? És hogy hol vannak ezek a szentek, miért nem lehet hallani róluk? Leányom, ez a kor más, mint a többi. Mindenkit elhallgattatnak kivétel nélkül. Az igazi szentek most rejtekben vannak, még a közvetlen környezetük számára sem nyilvánvaló, hogy ők mély életszentségben élnek. Mivel nem ismeritek őket, így a legtöbb ember figyelme a látnokokra, prófétákra irányul. Igen, ők is az Én választott gyermekeim. Ám, akik ki vannak választva arra a nagy feladatra, hogy továbbítsák üzeneteimet az emberek felé, igen alázatosnak kell lenniük, hogy el ne bukjanak. Csak az igazi alázat mentheti meg őket az ördög csapdájától, aki azon munkálkodik szüntelenül, hogy hogyan buktassa el és szégyenítse meg őket. Vannak, akik már elbuktak. Csak a gőg nem engedi felismerni bennük a bukásuk tényét. Gyermekem, a szentek az Egyház oszlopai voltak. Nevük örökre fel lett vésve a Mennyben és a földön is. Minél jobban elmélyülsz a szentek életének olvasásában, annál jobban megismersz Engem.”
Mária MagdolnaA koronavírus

2020. 01. 30, Csütörtök
Láttam a koronavírus áldozatait. Kínában az utcákon rengeteg halott test feküdt. Láttam, hogy a vírus olyan erős, mint annak idején a pestis vagy a kolera járvány volt. A Szűzanya könnyes szemekkel hajolt le a halottakhoz, és közben így szólt:
„Gyermekem, ezt a vírust mesterségesen hozták létre. Kína nagy ellenfelet jelent egyes országoknak, ezért ezt a fegyvert vetették be ellene. Sok ártatlan áldozata van a vírusnak és bizony mondom, hogy ez a vírus el fog terjedni Európában is. A vírusnak egyelőre nincs ellenszere. Lesznek olyan emberek, akik feltalálják a vírus ellenszerét, de már késő lesz. Imádkozzatok, mert ez csak a kezdet!”

A Szűzanya elvitt egy olyan helyre, ahol különböző növényeket láttam. Erre ő így szólt:
„Leányom, amit itt látsz, az mind gyógynövény. Elérkezett az idő! Minden gyermekemet felszólítom arra, hogy gyűjtsenek otthonukba gyógynövényeket, amelyekből teát is készíthetnek. Annak idején mindent lediktáltam nektek (más választottjaimon keresztül), csak utána kell nézzetek. A gyógynövények lesznek a ti igazi ellenszeretek a járványok, vírusok ellen. Mennyei Atyátok tudta előre, hogy melyik növénynek milyen szerepe lesz a ti életetek védelmében.”
Mária Magdolna
Távozzatok Tőlem

2020. 01. 31, Péntek
Ma ezt az evangéliumi részt olvastam. Sokszor nem értettem, hogy Jézus mire értette ezeket a mondatokat:
„Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk, nem a te nevedben űztünk ki démonokat, és nem a te nevedben tettünk sok csodát? De akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők! (Mt 7, 22-23)
Az Úr váratlanul megjelent előttem és mielőtt felelt a kérdésemre, különböző helyekre vitt el engem. A következő szektákba volt betekintésem: jehova tanúi, baptisták, adventisták, pünkösdisták, hit gyülekezete, szcientológia, new age, metodisták stb... Láttam, hogy a vezetők kezükben tartották a Szentírást, majd különböző karizmákat gyakoroltak a híveik felett. Mögöttük egy piros függöny volt, egy színpad, amely tele volt ördögökkel. Láttam, hogy a bukott angyalok mozgatták a szálakat észrevétlenül. Jézus így szólt:
„Bizony mondom neked, hogy ők nem a Mennyei Atyám akaratát cselekszik. A Szentírásból olyan mondatokat emelnek ki és magyaráznak félre, amelyek az emberek füleit csiklandozzák. Ha megnézed a gyülekezetek pásztorait, akkor láthatod, hogy a legtöbben nem élnek életszentségben. Természetesen vannak kivételek, akik valóban életszentségre törekszenek. Minden ilyen vallás mögött a Mammon rejtőzik. Számtalan szekta erőszakosan próbálja téríteni az embereket, mert szándékai mögött érdekek vannak. Az ördögök karizmákkal ruháznak fel egyes embereket, hogy a híveiket meggyőzzék vallásuk hitelességéről. Álcsodák történnek ezeken a helyeken, ahol az emberekre nem valódi szabadulás vár, hanem még több lánc. Ő reájuk mondom, hogy nem ismertelek titeket, hiszen ők Egyházamat megvetik. Tanításaimat pedig félre dobják kedvük szerint. A szenvedést elutasítják, és közben csak a dicsőségre vágynak. Ám nem tudják, hogy a dicsőség helyett a kárhozat tüze vár rájuk.”

Mária Magdolna

2020. január 29., szerda

A bíboros megerősíti: A német szinódus vége az anglikánizmus lesz


A kölni Woelki bíboros arról panaszkodott, hogy a német szinodális módra való felkészülésnél "fait accomplit" kaptak.

Woelki azt a feladatot vette fel, hogy úgy tesz, mintha "konzervatív" lenne a szinódus alatt.

A Herder Korrespondenz havilapnak beszélve kiemelte, hogy minden püspök szabadon alkalmazhatja "magisztériumát" abban, hogyan implementálja a szinódus döntéseit.

Ez mutatja, hogy a német egyház az anglikánizmus útján halad, ahol minden egyes egyházmegye más "hitvallással és szokással" fog rendelkezni.

Woelki azt kérte, hogy a munkacsoportokat ne "unilaterálisan" lássák el emberekkel, azaz ne csak katolikus ellenesekkel, hogy lehetőség legyen a "különböző nézetek eszmecseréjére" a szinódus alatt.

Ez az egész bizonyítja, hogy a német szinódus olyan, mint Ferenc pápa "püspöki szinódusa", ahol annyi az emberek feladata, hogy lepecsételik az előre megírt döntéseket. Az esemény január 30-án ér véget.

https://gloria.tv/post/4bFRiXW1UswA2QtMAh14WPxdX

Olaszország: Bevezetik a hamispróféta "Miatyánkját"

Az olasz Ferenc pápa-.egyház bevezeti a Miatyánk hamis változatát a Novus Ordo hívőkkel 2020 első adventi vasárnapjától.

Kicseréli Krisztus "És ne vígy minket kísértésbe" segélykérését Ferenc pápa szövegére: "ne hagyj minket kísértésbe".

Chieti homoszex párti érsekje, Bruno Forte azt mondta az AdnKronos.com lapnak, hogy a hibás szöveg benne van a Novus Ordo misekönyv új kiadásában, melyet húsvét után fognak kiadni.

Ez a változat olyan rossz, hogy még a német püspökök is elutasították. Ez még mélyebbé teszi a szakadékot a csökkenő olasz Novus Ordo csoport és a keresztények között.

Azonban a Novus Ordo püspökök olyan gyengén hatnak a "hívőkre", hogy legtöbbjük valószínű soha sem fogja megtudni ezt a "változást".

https://gloria.tv/post/t3cSKcyALM1C2PGBBa4T2JHtC

Sokkoló látogatás a német kartauzi kolostorba: Homoszex látogató, elmenekültek a szerzetesek


A német Bad Wurzachban található Marienau kartauzi kolostor látogatás alatt áll. A hír egy ideje már terjed a német hagyományos körökben. Most azonban "Petros Patrikios" Gloria.tv felhasználó publikálta.

A Gloria.tv több forrásból is megerősítette a hírt. Az egyetlen német kartauzi kolostor a katolikus szelleméről híres.

Pár éve néhány fiatal kartauzi pap elkezdett régi latin kartauzi rítust ünnepelni.

Több szerzetes is követte őket, annak ellenére, hogy nem bátorította őket sem a francia helynökük, sem az ő elődje.

Érdekes módon a látogató nem kartauzi, hanem a volt svájci bencés apát, Martin Werlen. Ő az agresszív, katolikus ellenességéről ismert, nyíltan ellenezte XVI. Benedeket és fanatikus módon hirdeti a homoszexuális paráználkodást.

A látogatás kezdetekor a szerzetesek elhagyták a kolostort, és eltűntek.

https://gloria.tv/post/4HNZuXfVHHbeCGYMxfRNcmnVj

Titkos "összeesküvést" szervezett 110 püspök a hamispróféta ellen?


Összesen 110 püspök gyűlt össze 42 országból a portugál Sintrában található ötcsillagos Penha Longa Hotelbe január 22.-25. között.

Az összeesküvő SeteMargens.com azt írja, hogy a találkozót "Ferenc pápa kritikusai" hívták össze. A szervező a Grand Rapids Acton Institute for the Study of Religion and Liberty intézmény volt, ami egy szabadpiaci agytröszt szervezet, melyet Robert Sirico atya alapított.

A SeteMargens.com szerint három bíboros vett részt: Berhaneyesus Souraphiel (Addis Ababa), Robles Ortega (Guadalajara) és egy harmadik, beazonosítatlan bíboros.

A találkozó a demográfiai egyensúly hiányáról, valamint a világszerte növekvő gyermekek számáról szólt.

A püspökök nagy része latin-amerikai, afrikai és ázsiai volt, köztük elszórtan voltak európaiak és észak-amerikaiak. Bár portugál püspököket is hívtak, ők nem jelentek meg.

Hasonló találkozó volt tavaly is.

A katolikus ellenes ReligionDigital.org összeesküvési elméleteket promotált azt állítva, hogy a püspökök (a család népszerűsítésével) "Ferenc pápasága ellen dolgoznak".

https://gloria.tv/post/aCMnd3eAWQ4c1xFxyt73AFnPG

Kármelita apácák: Hamispróféta halálítélettel sújtja a szemlélődő apácákat


Ferenc pápa szabályzatot írt, mely célja az, hogy elnyomja a szemlélődő életmódot - írja egy névtelen kármelita a RemnantNewspaper.com lapon.

Az irányelvektől "sok vallásos közösség megosztott, kevert lett, vagy sokszor fel is oszlottak" - írja az apáca.

Kijelenti, hogy "a Vatikánból irányítók" (Ferenc pápa) számára a hívők "akadályt" jelentenek. Ezért "halálítélettel sújtják a szemlélődő apácákat".

Az apáca szerint több évszázad alatt nem jutottak ilyen közel ahhoz, hogy elnyomják a kolostorokat. Ez a támadás ráadásul az egyházból jön.

Az apáca szerint nincs értelme vatikáni emberektől keresni a segítséget, mivel "ők lelkesen várják az egyház halálát".

Ő még emlékszik arra az időre, amikor a római jóváhagyás Isten jóváhagyását jelentette. "Most pedig a kettő között kell választanunk. Ez egy élet és halál közti döntés".

https://gloria.tv/post/PPnzVwF8bZv23GW6ut1bJ76Xf

Ötven év után először: Schneider püspök elvitte a tridenti misét Guamba


Athanasius Schneider püspök az Óceániában található Guamban január 19-én tridenti misét tartott, ami a liturgikus reform óta az első.

A RemnantNewspaper.com lap szerint az agañai érsek, Michael Jude Byrnes részt vett a székesegyházában megrendezett misén.

Schneider Byrnes meghívására látogatott el Guamba és előadást is tartott.

https://gloria.tv/post/ALRXParBPnJq6Gcwjd7M68X12

2020. január 28., kedd

A Kúria bíboros botrányt próbál generálni


A friss L’Osservatore interjúban João Brao de Aviz bíboros megpróbálta felnagyítani az "apácák közti egyre növekvő bántalmazásokat".

Gyakorlatilag nincsenek fiatal apácák a nyugati országokban, tehát ezzel próbálják bevezetni a bántalmazási hisztériát Afrikába, ahol sokan ezt a hivatást választják.

Aviz véleménye szerint az apácákat "gyakran bántalmazzák, megszégyenítik és túlterhelik", valamint "túlzott munkaóráktól" szenvednek, pedig a kolostori élet arról ismert, hogy milyen nyugodt.

Normális, emberi és előre számítható problémákat felnagyítva Aviz beszélt arról, hogy jelen van az "erőszak és a bántalmazás", ezt nemcsak a "papok teszik az apácákkal", hanem az apácák egymással.

"Egy kongregáció kilenc esetet jelentett." (azonban a jelentés nem egyenlő a "megerősítéssel")

Nem tudjuk, hogy Aviz miért akar botrányt generálni, miközben az a feladata, hogy elkerülje azokat.

https://gloria.tv/post/47NPxEPiGMD2AEqptvJQz6DLF

2020. január 27., hétfő

A régi rítus virágzik a Szentföldön


João Silveira azt írja a PaixLiturgique.fr oldalon, hogy a Szentföldre tett 2019. decemberi látogatás után rájött, hogy a régi rítus mise igen elterjedt Jeruzsálemben.

Immár két éve, hogy az óvárosban található osztrák menedékházban régi domonkos rítus vasárnapi misét tartanak reggel 8:30-kor, valamint hét közben legalább három misét. A résztvevők között van amerikai, brazil, francia, német és angol. Mindnyájuk fiatal.

Silveira a Szent X. Piusz Papi Testvériség (SSPX) különböző zarándok csoportjaival és régi rítust követő zarándokokkal találkozott, akik Kanadából, Franciaországból, Szingapúrból és Japánból jöttek oda. Az SSPX mindenhol mondhat misét.

Emellett sok hívő és egyházmegyei pap is jelen van a Szentföldön, akik a régi rítust követik.

Silveira említette, hogy például a legfiatalabb pap egy modern apátsághoz tartozik, de ő is gyakran latin misét tart, egy jövőbeli ferences szerzetes szintén ezt tervezi, az szemlélődő apácák csoportja is ezt a liturgiát követik.

Találkozott a "zöld emberekkel" is, akik egy német misszionárius közösség, hivatalos nevük Agnus Dei. Ők is ragaszkodnak a hagyományos liturgiához.

https://gloria.tv/post/ZPgcN9eNKTyX3yWQe7do7w6jU

Koronavírus járvány - micsoda véletlenek!

- 2019 októberben Bill Gates alapítványa csúcstalálkozót szervez a nemzetközi elit számára, ahol egy pandémiát (világjárványt) szimulálnak KORONAVÍRUSSAL alig pár hónappal a valódi járvány kitörése előtt...
- Gates alapítványa olyan intézményeket támogat, melyek koronavírussal kapcsolatos kutatásokat szabadalmaztatnak már 2015 óta...
- Gates kezében van az a biotech cég is, mely a napokban kezdi meg az oltóanyag kifejlesztését...
- a mostani járvány a vuhani nagybani piacról indul el, ami félórányi autóútra van Kína legmagasabb biztonsági fokozatú víruskutató laborjától, melyben Ebola, SARS és koronavírusokkal kísérleteznek....
- az állítólag állati eredetű vírus elejétől fogva terjed emberről-emberre...
- a Netflix 2020 január elején mutatja be új Pandémia sorozatát óriasjárványokról - és most kezdődik a kínai újév is, amikor tömegek kelnek útra és mennek mindenfelé, terjesztik a járványt Sok a véletlen. Túl sok. Linkek:
https://www.dailymail.co.uk/health/ar... https://www.infowars.com/bill-and-mel...

2020. január 26., vasárnap

A világ végén a rosszak egyre rosszabbak lesznek, a jók meg egyre jobbak

„Oltalmazz a gonoszok hadától, az elvetemültek tomboló dühétől!” (Zsolt 64,3)
„A gonoszok és csalók viszont egyre mélyebbre süllyednek: tévúton járnak és tévútra vezetnek” (2 Tim 3,13)
„Ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket” (Jn 15,18)
„Amikor majd látjátok a szent helyen az iszonyatos pusztulást, amelyet Dániel próféta megjövendölt – aki olvassa, értse meg! –, akkor, aki Júdeában van, meneküljön a hegyekbe. Aki a háztetőn van, ne jöjjön le, hogy kivigye a házából holmiját, s aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elvigye köntösét. Jaj a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban! Imádkozzatok, hogy ne télen vagy szombaton kelljen menekülnötök! Akkora lesz a gyötrelem, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mindmáig és nem is lesz. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen ember sem. De a választottak kedvéért megrövidülnek azok a napok.” (Mt 24,15-22/32-33)
     „Az emberek meghalnak a rémülettől, és a világra zúduló szörnyűségek várásától. Az egek erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor ez teljesedésbe kezd menni, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok ideje.” (Lk 21,26-28)
1917-ben Fatimában a Szűzanya azt mondta Luciának [a három látnok gyermek közül Francesco csak látta a Szűzanyát, de nem hallotta, de Mária felszólítására a másik kettőnek pontosan mindent el kellett mondani neki; Jácinta hallotta és látta is a Szűzanyát, de nem mert vele beszélni; kérdéseket csak Lucia mert feltenni a Szűzanyának], hogy iszonyú csapások fogják sújtani a földet, ha az emberek nem térnek meg. Casimir Barthas, aki az egyik legautentikusabb könyvet („Die Kinder von Fatima” címmel) írta a Fatimai jelenésekről, így összegzi a Szűzanya megjelenésének okát és lényegét:
     A Szűzanyának a gyermekek kérdéseire adott válaszaiból a kezdetektől fogva világosan kitűnt, hogy mi volt a Boldogságos Szűz látogatásának célja: nevezetesen a lelkek megtérését kérni, mellyel, ha megtörténik, elkerülhetők lesznek az emberiségre zúduló szörnyű megpróbáltatások. A Szűzanya ezt mondta: „Az embereknek meg kell javulniuk és könyörögniük kell bűneik bocsánatáért. Ne szomorítsák többé az Urat, akit már olyan sokszor megbántottak.”
Casimir Barthas könyve végén idézi Jácinta szavait, melyeket ő a kórházban halála előtti utolsó heteiben mondott, és amelyeket az őt ápoló Maria Purifikata Godinho nővér jegyzett fel; ezekből valók a következő idézetek:
     „Sok és nagyon súlyos bűnöket fognak az emberek elkövetni. Vezekelni kell; Ha az emberek megbánják bűneiket, az Üdvözítő még meg fog bocsátani nekik, de ha nem változnak meg, a büntetés jön.” [Jácinta e mondataihoz Godinho nővér a boldoggá avatási per során ezeket a megjegyzéseket írta: „Nagyon súlyos büntetésekről van szó; Jácinta gyakran beszélt nekem titokban ezekről. Az Úr könyörüljön rajtunk! Néhány éven belül mindenféle rosszat meg fogunk élni ezen a földön. Biztos, hogy az Úr ezt mondta: Ha az emberek megtérnek … Minden ettől függ. Uram, könyörülj rajtunk!”]
     Tovább Jácinta szavai: „A Madonna azt mondta, hogy a háborúk nem mások, mint büntetések a világ bűneiért. A Madonna már nem tudja szeretett Fia karját, melyet e világ ellen emelt fel, visszatartani.”
Mint már egy korábbi cikkben is szó volt róla, az emberek súlyos büntetések alatt rendszerint anyagi természetű csapásokat tudnak csak elképzelni: háborút, árvizet, földrengést, vulkánkitörést stb. Holott az a szellemi-erkölcsi káosz és lelki ínség, ami ma körbevesz bennünket, legfőképp beláthatatlan hosszúsága miatt, sokkal-sokkal nagyobb bajt és szenvedést, és sokkal-sokkal súlyosabb következményeket jelent, mint az említettek.
     Szent Pál apostol mondta: „Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz, ezekben a végső napokban Fiában szólt hozzánk” (Zsid 1,1-2), azaz Isten Krisztus előtt a próféták által, Krisztus óta pedig Egyháza tanítói által szólt az emberekhez. A Bibliából tudjuk, hogy Isten soha nem várta el az emberektől, hogy „az ujjukból szopják ki”, hogy mit akar tőlük. B. Zaby mondta, hogy jobb meggyőződése ellenére azért hitt olyan sokáig Lefebvre-nek, mert el sem tudta képzelni, hogy Isten próféta nélkül hagyja az övéit, és ezért sokáig úgy gondolta, Lefebvre lehet ez a próféta. Minden egyháztanító, minden hiteles klerikus (például Aquinói Szent Tamás és az Arsi szent plébános) szilárdan meg volt győződve róla, hogy (autentikus) egyházi vezetők, papok nélkül az emberek nem képesek megtartani hitüket és gyakorolni vallásukat, hanem igen rövid időn belül az „állatokat fogják imádni” (Arsi szent plébános). Aquinói Szent Tamás mondta, hogy Isten nem arra teremtette az embert, hogy mindenki külön-külön maga rájöjjön arra, hogy mit vár el tőle, mit kell tennie, miről kell majd egykor Előtte számot adnia. Nem, Krisztus azért alapította az Egyházat, azért ruházta fel a tévedhetetlenség adományával a pápákat, hogy azok és püspökeik és az általuk tanítással megbízott papok tanítsák és vezessék a rájuk bízott nyájat.
A hivatalos „katolikus”, de valójában zsinati szektában uralkodó állapotok mellett, el lehet azt képzelni, hogy létezik olyan gondolkodni képes ember, aki ma be akar lépni ebbe a szektába? És elképzelhető-e, hogy bárki kívülállónak el lehet magyarázni, hogy hol is van valójában Krisztus igazi Egyháza? Engem nemrég egy igazán jószándékú (egyébként egykor katolikusnak keresztelt) ember megkérdezett, hogy melyik közösséghez tartozom? Mit lehet erre a kérdésre válaszolni? Honnan kellene elkezdeni, és meddig tartana a válasz, ha belekezdenék? Hogyan foghat hozzá ma egy katolikus mindannak megmagyarázására, ami ma a katolikus Egyház körül történik? Mint egy másik hozzám érkezett levél tanúsítja, valódi megtérésre csak annak van lehetősége, aki eddig is nagyon komolyan vette a vallását – de ma hány ilyen található még a világban?
     És mindezek után nem logikus azt a kérdést feltenni, hogy vajon fenntarthat-e Isten sokáig egy olyan világot, melyben a misszió, az Ő egyik legfőbb parancsa egyszerűen lehetetlenné vált?
Bergoglio az ú. n. „könyv-botrány” után a napokban megint magához hívatta kedvenc szabadkőműves újságíróját, hogy elmondja neki – aki azt majd újságjában ki is nyomtatja –, hogy meggyőződése, hogyha az „egyház” nem tart lépést a világgal, akkor megszűnik létezni. Ezek után, mit lehetne még a hivatalos „katolikusoknak” mondani, hogy végre észre térjenek, és belássák, hogy Bergoglio nem pápa, és a zsinati szekta összes tagjával együtt nem Krisztus Egyháza? Vagy ezek a hivatalos „katolikusok” azzal a kifogással mentegetik Bergogliot, és hagyják figyelmen kívül nyilvános megnyilvánulásait, hogy nem tud olvasni, vagy soha életében nem látott Bibliát? (Jn 18,36: „Az én országom nem ebből a világból való”; 1 Jn 2,15-16: „Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van! Ha valaki szereti a világot, nincs meg benne az Atya szeretete, mivel minden, ami a világban van: a test kívánsága, a szem kívánsága és az élet kevélysége, nem az Atyától van, hanem a világból.”)
Ha mindezeket a rettenetes dolgokat végiggondoljuk, alaposan elolvassuk Urunk szavait, és elgondolkozunk a Fatimai Szűzanya – még autentikus, mert az igazi Luciának mondott – szavain, akkor emberi magyarázatként arra kell gondolnunk, hogy a Fatimában megjövendölt események már évtizedek óta beteljesedtek: Mivel az emberek nem tértek meg, Mária nem tudta tovább Fia karját visszatartani, és mindaz a borzalom, ami ma körülvesz bennünket Krisztus büntetése, vagyis azok a csapások, melyeket 102 évvel ezelőtt a látnokok így írtak le: „Nagyon súlyos büntetésekről van szó; … Néhány éven belül mindenféle rosszat meg fogunk élni ezen a földön.”
A Biblia a Sátánt elsősorban és legfontosabb jellemvonása alapján a hazugság atyjának nevezi: Jn 8,44: „A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug, és a hazugság atyja.” – Zsolt 10,7: „Átkot szór és nem éri baj, szája álnoksággal és hazugsággal tele, nyelve alatt romlás és gazság rejtőzik.” – Zsolt 52,5-6: „Jobban szereted a rosszat, mint a jót, jobban a hazugságot, mint az igaz szót. Csak a romlást hozó szavakat kedveled, te álnok nyelv!”
     A Sátán legfontosabb, legjellemzőbb, mindenek előtt való tulajdonsága tehát a hazugság! Amit aztán arra használ fel, hogy zűrzavart, káoszt (nomen est omen), rendetlenséget és ezáltal rombolást idézzen elő. Nos, ezek után joggal kijelenthetjük, hogy 1) az emberiség történetében még soha nem volt olyan kor, amelyben a hazugság akkora egyeduralomra jutott volna, mint napjainkban; 2) az emberiség történelmében még soha nem volt senki és semmi kezében akkora, sőt totális hatalom, mint most a legnagyobb hazudozó, az internet és benne is elsősorban a közvéleményt, és ezzel az egész világot irányító különböző névtelen fórumok kezében!
     A 16. századi boszorkányüldözések, a kommunizmus perei nem folytak annyira gaz módon, mint ami ma az interneten folyik, és nem volt akkora hatással a mindennapjainkra, az emberek viselkedés- és gondolkodásmódjára, mint az internet. [Csak mellékesen jegyzem meg, hogy szerintem, az az ember, aki facebook-t, meg az ehhez hasonló megosztó fórumokat használja, nem lehet katolikus – ilyen nincs, aki naponta akár csak kívülről, de meghentereg a disznóólban, az nem maradhat tiszta ettől az utálatos szennyáradattól.]
Nemrég az üzenetekben hívtam fel a figyelmet Kpl. Stephan Maeßen előadására, aminek címe Gesellschaft am Abgrund, magyarul „A társadalom a szakadék szélén”, és amiben ő többek között azt fejtegeti, hogy az emberiség történelme az első világháborúval valójában végetért, ami azóta van, az nem más, mint a földi pokol megvalósítása. Az első világháborúnak az volt a célja, hogy az 1700 éves keresztény rendet, azaz Krisztus és a természet rendjét megdöntse, a másodiknak az, hogy ezt a pusztítást tökéletesítse, és a még megmaradt maradékot is végleg elintézze, majd ellenkező előjellel felállítsa Izrael államot, mely keresztény birodalom helyére lépett, csak ellentétes előjellel és szándékkal.
     Egy másik gondolkodó, Földi László egy mai rádióműsorban – mégha nem is mondta ki a „keresztény” szót – arról beszélt, hogy az internettel „megjelent a globális világ, mint élethelyzet, ahol a pénz erejével olyan hálózatot tudnak létrehozni, amivel az egész világot befolyásolni tudják.” Az internet „egy elképesztő, soha eleddig nem volt eszköz és módszer azok kezében, akik valóban negatív értelemben akarnak befolyásolni mindent... Nem csak arról van szó, hogy lejáratni kormányokat, tehát politikai értelemben használni ezt az eszközt, hanem [az internet] a káosz mint olyan megjelenítési formája. Káoszt előidézni, ami az emberekben azt az érzetet kelti, hogy kormányuk nem képes úrrá lenni ezen a káoszon, nem képes életük normalitását visszaállítani,” és ezért azt választják, akit a káoszt mesterségesen előidézők megoldásként tálalnak nekik. [A káosz a Sátán görög-latin neve: diabolus, össze-vissza dobáló].
     Ha ezek után még azt is meggondoljuk, hogy a google csak 1998-ban kezdte el tevékenységét, a facebook, és a többi szörnyűség pedig még ennél is később, akkor egyszerűen kikerülhetetlen az a gondolat, hogy az antikrisztus [aki valóban akkor jelent meg, amikor sok látnok, köztük Emmerich Katalin megjósolta] már a világban van, és ez az antikrisztus az internet. Tudjuk, hogy az Egyház soha nem döntötte el véglegesen azt a kérdést, hogy az antikrisztus ember lesz-e vagy valamilyen intézmény, például a pogány római birodalom. [Jel 18,2-3: „Elesett, elesett a nagy Babilon! Ördögök tanyája lett, minden tisztátalan szellem hajléka, minden tisztátalan madár fészke, minden tisztátalan és gyűlöletes állat odúja, mert erkölcstelensége tüzes borából minden nemzet ivott, vele paráználkodtak a föld királyai, és a föld kereskedői meggazdagodtak határtalan fényűzéséből.”] Ezért az Egyház tanításával nem áll szemben az a feltételezés, hogy az internet lehet az antikrisztus – illetve persze ennek kitalálói, megalkotói, fenntartói és üzemeltetői.
     Korábban már egyszer elmeséltem azt a történetet, melynek 1972-ben a müncheni olimpiai faluban szem- és fültanúja voltam: Egy, már szinte az egész világot bejárt, tapasztalt magyar sportoló a telefonfülke előtt állva, komoly arccal ezeket mondta: „Amíg magam nem látom, nem hiszem el, hogy ebből a fülkéből egyenesen fel tudom hívni az otthoniakat.” 1972-ben! Kevesebb, mint 48 évvel ezelőtt – pedig ekkor már a Holdon is járt ember – egy egyszerű közvetlen vonalas kapcsolatteremtést sem tudtunk elképzelni! És hol tartunk ma? Hogyan tudták volna akkor a próféták, apostolok évezredekkel ezelőtt jobban lefesteni az antikrisztust? Ők csak azt mondták, hogy a leghatalmasabb lesz, az egész világot uralni fogja, és minden fölé emeli magát. És nem ezt teszi az internet? Még Kína, sőt még Észak-Korea sem tudja magát hatalma alól teljesen kivonni!
Na persze, az internet nem egy égből pottyant csoda, hanem nagyonis irányított valami. Igen ám, de hiába fordult elő a történelem folyamán már többször, hogy egyszerre nagy területeken a háttérből irányított a gonosz (francia forradalom, technikai forradalom, a 18. századtól szabadkőművesek stb.), Sátánnak eleddig soha nem volt ilyen kevés emberre szüksége a teljes irányításra, tökéletes uralom-átvételre, és soha nem lehetett ilyen anyagtalan fegyverrel, eszközzel, nyílt fizikai erőszak nélkül ilyen tökéletes és alapos eredményt elérnie!
     Mi ez, ha nem az, amit Szent János apostol ír le: [az internet illetve irányítói] „az első vadállatnak minden hatalmát gyakorolta a jelenlétében. A földet és lakóit rávette, hogy boruljanak le az első vadállat előtt, amely kigyógyult halálos sebéből. Nagy csodajeleket vitt végbe, még tüzet is bocsátott le az égből az emberek szeme láttára. A föld lakóit megtévesztette a csodajelekkel, amelyeket a vadállat előtt véghezvihetett.” (Jel 13,12-14)
És ha mindehhez még azt is meggondoljuk, hogy az emberiségnek szellemi-lelki felkészítését erre a káoszra a hitehagyott, egykor katolikus klérus végezte el, hogy a Vatikánban már 1963-ban trónra ültették a Sátánt, akkor a helyzet egyfelől még világosabb, másfelől még szörnyűbb lesz. [„A bukott arkangyal, Lucifer intronizációja a római katolikus citadellában 1963. június 29-én zajlott le: nagyon is megfelelő dátum egy történelmi ígéret beteljesítésére. Miként e szertartás minden híve tudta, a sátánizmus hagyománya már régen megjövendölte, hogy a fejedelem ideje abban a pillanatban jön el, amikor egy pápa Pál apostol nevét veszi fel. Ez az előfeltétel – jel az aratás beköszöntének idejéhez – nyolc nappal korábban Péter legújabb utódának megválasztásával teljesült be. A konklávé vége óta nagyon kevés idő maradt az előkészületekre, melyeket el kellett végezni, de a legmagasabb tanács mégis úgy döntött, hogy a fejedelem trónra emelésének nincs kedvezőbb időpontja, mint éppen a citadella két vezérének, Péternek és Pálnak az ünnepe. És e szertartásra nem lehetett alkalmasabb helyet választani, mint Szent Pál kápolnáját, mely nagyon közel fekszik a pápa lakosztályához. [Cappella Paulina]”]
     Mert a világ csak ezen álkatolikusok sátánista szertartása után volt képes ellenállás nélkül a saját tervét végrehajtani, melynek első része az emberek általános elhülyítése volt, és ezzel egyidőben a technikai eszközök megteremtése, hogy mire a világ (csaknem) egész része pogány és elmebajos lesz, maguk is elvégezhessék a Sátán ünnepélyes bevonulását az emberek mindennapjaiba, otthonába, családjuk közepébe. Nagyon jól emlékszem még Marcus Jasny salzburgi prédikációra abból az időből, amikor a házak tetején először jelentek meg a parabola-antennák, melyek mind a SAT feliratot viselték! M. Jasny nem szűnt meg vasárnapról vasárnapra arra emlékeztetni, hogy a SAT betűk magát a Sátánt jelentik – azt hiszem, nem hitt neki senki, vagy legalábbis senki nem mérte fel e szavak fontosságát.
Sátán uralmának terjedését, majd – emberi szemmel nézve teljes – győzelmét a földön a zsinati egyház felelősei és a századok óta folyó egyre nagyobb méretű hitehagyás tette lehetővé. Az ellene folyó harcot pedig az újra pogánnyá vált ember tulajdonságai teszik lehetetlenné. A névtelen gyalázkodások áradatát, amit az emberi jogokra, a szabad véleménynyilvánításra való hivatkozás szül (gondoljuk csak meg, mi lesz azokkal a fiatalokkal, eljövendő nemzedékekre, akik egy ilyen világban nőnek fel, akik már nagyszüleiktől, szüleiktől szinte csak ezt látják!) az emberi természet tesz lehetővé. Saját szememmel láttam, saját fülemmel hallottam azt az embert, aki a televízióban elmondta, hogy minden embernek joga van azt írni az interneten, amit akar, a feletteseiről, munkaadóiról, egyáltalán mindenkiről, még akkor is, ha annak, amit ír, semmilyen valóságtartalma nincsen!, mert ez hozzá tartozik a jogállamisághoz, a demokráciához, benne az emberek szabad véleménynyilvánítási jogához!
Dogma, hogy Isten minden embernek megadja az elégséges kegyelmet az üdvösségéhez. És az is katolikus tan, hogy Isten minden embert tiszta lelkiismerettel teremt meg. Csakhogy az ősbűn óta minden ember rosszra való hajlammal születik, ezt még a keresztség sem tudja kiirtani belőle. A mai világ gonoszsága az üdvtörténet felől nézve abból fakad, hogy a legtöbb mai embernek a gonosz ellen való védekezésre, gonosz hajlamainak legyőzésére csak a lelkiismerete, az őrangyala és más emberi segítség marad meg. Ennyivel azonban nem lehet ellenállni a gonosz egyre erősödő, egyre agresszívebb támadásának. Ehhez az ellenálláshoz Isten kegyelme nélkülözhetetlen. Ezt viszont csak érvényes szentségekkel lehet megkapni! Az érvényes szentséghez pedig érvényes papok, érvényes rítusok és kegyelmi állapot szükségeltetik. Isten és a gonosz egy pillanatig sem fér meg egy helyen, az ember lelkében sem! Amikor egy ember a még tiszta lelkiismerete ellen cselekszik, először még talán csak enyhe bocsánatos bűnt követ el. De amint súlyos bűnt követ el, vagy ha a bocsánatos bűnök nagy mértékben felhalmozódnak, kitárja a Sátán előtt a szabad utat a lelkébe. És egyúttal kiűzi onnan Istent. És ekkor áll be nála az az állapot, hogy ellenállhatatlan vágyat érez arra, hogy másokat gyalázzon, erkölcsileg meglincseljen, tönkretegyen, élve darabokra tépjen. Úgy ahogy ezt az internet fórumozói teszik, és amiről Földi László beszélt. És amit S. Maeßen a földi pokolnak nevezett.
     Bergoglionak, mint a Sátán első eszközének és a világ többi gonosz irányítójának ma az a célja, hogy a világban még morzsáiban megmaradt utolsó keresztény és tisztességes porszemecskéket is eltiporják, lehetetlenné tegyék. Ezt megtapasztalva válnak igazán érthetővé Urunk Jézus Krisztusnak szavai: „De a választottak kedvéért megrövidülnek azok a napok.” (Mt 24,22) Egy ma katolikusnak megmaradni akaró ember pontosan érzi saját magán is, hogy ha Isten nem rövidíti meg ezeket a napokat, ha hamarosan nem vett véget a Sátán ekkora tombolásának, akkor Jézus eme kérdésére: „Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?” (Lk 18,8), a válasz „nem” lesz.
Lucia 1917. május 13-án, a Szűzanya első megjelenésekor megkérdezte őt, hogy ők hárman a mennyországba fognak-e jutni? Szűz Mária azt válaszolta, hogy igen, de ehhez Francesconak még egy feltételt teljesítenie kell, nevezetesen „minden nap el kell mondania a rózsafüzérét”. Két hónappal később, harmadik megjelenésekor, július 13-án (amikor már több ezren voltak jelen, de a látnokok reakcióin és egy kis fehér felhőcskén kívül semmit nem láttak) a Szűzanya a három gyermeknek egy pillanatra megmutatta a poklot. Lucia így vallott erről: „Meg kell köszönnünk jóságos mennyei anyánknak, hogy két hónappal előbb ígéretét adta arra, hogy mi a mennybe jutunk, különben a rémülettől és az iszonyattól meghaltunk volna.”
     Kis túlzással mi is elmondhatjuk, hogy az Úristen naponta bepillantást enged nekünk is a pokol szörnyűségeibe, amikor a körülöttünk levő egyre elvadultabb világra, benne az internetre (legfőképp ha az ú. n. közösségi oldalaira) nézünk. Ugyanakkor, ha hűek maradunk, egyre érezhetőbbé válik számunkra az Ő segítsége: ugyanis minél gonoszabb a világ körülöttünk, annál világosabban érezzük, hogy csak Isten kegyelme tart fenn, csak az tud fenntartani, mert a mi erőnk ehhez nem elegendő, ezt megtapasztaljuk magunkon.
     Vegyük magunkat körül – amennyire csak lehet – szentek képeivel, szép tárgyakkal. És olvassuk egyre gyakrabban a Bibliát, mely egyre érthetőbbé, megfejthetőbbé – és egyre aktuálisabbá válik számunkra. Erre volt jó példa a minap feltett cikk a betlehemi pásztorokról: a Bibliát szó szerint kell értelmezni! Nap mint nap jobban kiderül, hogy minden szónak fontos jelentése van számunkra!
Végezetül – erősítésnek – következzen még néhány idézet a Bibliából:
„Akkor majd megjelenik a gonosz, de Urunk Jézus elsöpri szája leheletével, és megsemmisíti jövetelének tündöklésével. Megjelenését a sátán erejéből mindenféle feltűnő tett, jel és hamis csoda kíséri, meg mindenféle gonosz csábítás is, azok vesztére, akik elkárhoznak, mert nem voltak fogékonyak az igazság szeretetére, ami üdvösségükre szolgált volna. Azért szolgáltatja ki őket az Isten a kísértés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak. Így azok, akik nem hittek az igazságban, hanem a gonoszságban telt kedvük, mind ítéletet vonnak magukra.” (2 Tessz 2,8-12)
„A bűnös dicsekszik kedvteléseivel, a rabló káromkodik, az istentelen semmibe veszi az Urat: "Haragja fenn a magasban, bosszút nem áll, Isten nincs!" – ez minden gondolata. Mivel útjai mindig sikeresek, s ítéleteid túl messzinek tűnnek neki, gúnyolja összes ellenfelét. Így beszél szívében: "Nemzedékeken át nem ingok meg soha." Átkot szór és nem éri baj, szája álnoksággal és hazugsággal tele, nyelve alatt romlás és gazság rejtőzik. A nádba bújva les, hogy az ártatlant orvul megölje, szeme a szegényt fürkészi. Úgy bújik meg a lesen, mint az oroszlán a sűrűben: várja, hogy ráronthasson a védtelenre, megragadja és hálójába húzza a szegényt. Figyel, rejtőzik, a földre lapul, s a gyenge áldozatul esik hatalmának.” (Zsolt 10,3-10)
„Mit dicsekedsz gazságoddal minden nap, te, hatalomnak embere? Az eszed azon jár, hogyan árthass, nyelved, mint éles kés, rágalommal sebez. Jobban szereted a rosszat, mint a jót, jobban a hazugságot, mint az igaz szót. Csak a romlást hozó szavakat kedveled, te álnok nyelv! Ezért megsemmisít és örökre eltaszít az Isten. Kiragad sátradból, kitép az élők földjéből.” (Zsolt 52,3-7)
„Szeretteim, gondoljatok arra, amit Urunknak, Jézus Krisztusnak apostolai megjövendöltek. Megmondták nektek, hogy az utolsó időben lesznek majd, akik gúnyolódnak, akik istentelen szenvedélyeiktől vezettetve élnek. Ezek azok, akik szakadást okoznak, akik érzékiek, akikben nem él a Lélek. De ti szeretteim, ti szent hitetek alapján épüljetek fel; imádkozzatok a Szentlélekben, tartsatok ki az Isten szeretetében, és várjatok Urunknak, Jézus Krisztusnak örök életet szerző irgalmára. Némelyeket utasítsatok rendre, mert még bukdácsolnak; másokat mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből; a többieket pedig rettegve szánjátok, s még a testük megfertőzte ruhát is gyűlöljétek.” (Júd 1,18-23)

http://katolikus-honlap.hu/2001/jobbak.htm