2019. április 23., kedd

Új egyház épül - íme az első hírek a Kúria reformjáról. Égi Üzenet. Jézus: Zűrzavar az Egyházban.

Új "szuperkongregáció" kerül a Hittani fölé - az "evangelizáció" a fő cél "a tanítás tisztasága" helyett. Megszűnik a Kúria fennhatósága a püspökök felett, a dikasztériumok csak segíthetik a püspököket, de nem ellenőrizhetik és fegyelmezhetik őket.

portadavnreforma_1.jpg
Állítólagos részleteket közölt Dario Menor Torres spanyol újságíró a Vida Nueva hetilapban arról, hogyan fog kinézni a szentszék működése a hamarosan bejelenteni tervezett "pápai reformok" után.
Torres szerint Ferenc pápa egy új, evangelizációs célú "szuperkongregációt" hoz létre "Praedicate Evangelium" ("Hirdessétek az Evangéliumot") néven. A testület két kongregáció egybeolvadásával jön létre: ezek a Népek Evangelizációjának Kongregációja ("Propaganda Fidei"), valamint a Új Evangelizáció Pápai Tanácsa (míg az előbbi a missziós területek evangelizációjáért, utóbbi a nyugati országok újra-evangelizációjáért felelt).
A szuperkongregáció a megalakulása után a legfontosabbá válik a kongregációk között, meghaladva a hagyományosan a legfontosabbnak számító, a tanítás tisztaságáért (és újabban a szexuális visszaélések kivizsgálásáért is) felelős Hittani Kongregáció jelentőségét.
Az újságíró azt is állítja, hogy megszűnik a kúrián a "kongregáció" és "pápai tanács" felosztás. Ezeket a testületeket egységesen "dikasztériumoknak" fogják nevezni - ahogy ez több Ferenc pápa által újonnan létrehozott testülettel már meg is történt.
Torres az értesüléseit Oswald Gracias indiai és Oscar Rodriguez Maradiaga honduraszi bíborosokkal folytatott interjúira alapozza. Mindkét bíboros tagja a kilenctagú bíborosi tanácsnak, akiket Ferenc pápa a Kúria reformjának kidolgozásával bízott meg.
Ferenc pápa mindig hangsúlyozza, hogy az Egyház missziós. Emiatt logikus dolog az evangelizációs dikasztériumot rakni az első helyre, és nem a Hittani Kongregációt. A pápa ezzel fontos jelzést ad a reformról Isten egész népének.
- nyilatkozta Maradiaga bíboros a Vida Nueva lapnak.
Az új Apostoli Konstitúció legfőbb pontja, hogy az Egyház küldetése az evangelizáció. Ezt helyezi az Egyház és mindannak középpontjába, amit a Kúria csinál. Ez lesz a legfőbb dikasztérium. A szöveg címe arra mutat rá, hogy az evangelizáció a legfőbb cél, ami mindenek felett áll.
- tette hozzá Gracias bíboros.
Az evangelizációs szuperkongregáció létrehozása mellett egy másik új dikasztérium is megalakul: a "Szeretet Dikasztériuma" (esetleg: "Jószolgálat Dikasztériuma" - "Dicastery for Charity"). Ez a Katolikus Nevelés Kongregációja és a Kultúra Pápai Tanácsa összeolvasztásából jön létre, de magába foglalja majd a Pápai Alamizsnás Hivatalát is. Dikasztérium rangjára emelkedik továbbá a Ferenc pápa által létrehozott Kiskorúak Védelmével foglalkozó Pápai Bizottság is.
A Vida Nueva leírása alapján az új egyházkormányzati rendnek egy megdöbbentő újdonsága, hogy a világ minden egyes megyéspüspöke azonos hierarchikus szintre kerül a vatikáni dikasztériumok prefektusaival. A vatikáni dikasztériumok ezután nem állnak majd a püspökök felett, nem ellenőrizhetik és nem is fegyelmezhetik őket. Ehelyett kizárólag a püspökök helyi döntéseinek szolgálatát kell, hogy ellássák.
Ennek a változtatásnak, ha igaz, beláthatatlanul súlyos következményei lehetnek: az egyetemes Anyaszentegyház nemzeti egyházakra, sőt, egyházmegyénként változó tanításokra és liturgiákra szakadhat szét - amely Ferenc pápa pontifikátusa alatt már láthatóan megkezdődött folyamat. Egy ilyen folyamat egyet jelent az Egyház egyetemességének, "katolicitásának" megszűnésével.
A Vida Nueva beszámolója szerint az új egyházkormányzati dokumentum június 29-én, Szent Péter és Szent Pál ünnepén kerül majd kihirdetésre. A dokumentum egy "próbaidőszakra" fog szólni csak - igaz, a próbaidőszak ez esetben 25 évet jelent.
(Forrás: Crux)


https://katolikusvalasz.blog.hu/2019/04/23/uj_egyhaz_epul_ime_az_elso_hirek_a_kuria_reformjarol


Jézus: Zűrzavar az Egyházban.
Jézus: Drága engesztelő gyermekeim! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Már most, a tanításom előtt Szent Véremmel teli aranytállal körbemegyek és védelmül a gonosz támadásai ellen mindegyiketeket lepermetezem. Ugyanis most olyan dologról lesz szó, ami egyáltalán nincs ínyére ellenségemnek. Arról a zűrzavarról fogok beszélni, ami napjaitokban eluralkodott az Egyházban.

Milyen más volt az Én Egyházam Krisztus után a kezdet kezdetén. Egyszerűségtől, Isten iránti hódolattól és tisztaságtól ragyogott. Lassan a gazdagság, a fény, a pompa melyben a hatalmon lévő főpapok fürödtek, éket vert közém, Jézus Krisztus és az én hívő népem közé. Ahogy teltek az évszázadok, úgy fakult az én Sziklámnak, Péternek egyszerűsége és tündöklő tisztasága. Kezdetben a pápák nem voltak megközelíthetetlenek a hétköznapi ember számára. Az első szerzetesrendek rongyos, mezítlábas alapítói bátran felkereshették az egyházfőt alapításengedélyért. Bezzeg a mai bíborosok maguk köré és a pápa köré vastag kőfalat vonnak. Erre jellemző példa, hogy már a második világháború előtt kértem Mária Natália nővéren keresztül a normafai engesztelő kápolna felépítését. Hány és hány pápa váltotta azóta egymást, és az egyházi hierarchia makacs ellenállása megakadályozta, hogy valamelyik lánglelkű pap-fiam személyesen megszerezze hozzá a pápai engedélyt.

Az első nagy zűrzavar az Egyház történetében a reformáció volt. Testem Luther és Kálvin engedetlensége, lázadása miatt darabokra szakadt. Ez nagy káoszt okozott a hívők seregében. Megszülettek a protestáns egyházak, melyek megreformálták a tízparancsolatot és az egész liturgiát.

A megcsonkított katolikus Egyház igyekezett megerősödni és védeni a hagyományokat. De a II. Vatikáni zsinat új reformokat vezetett be: az áldoztató rácsok eltüntetését, az állva és kézbe áldozást, a hívekkel szembe misézést, és a latin szentmisék helyett az anyanyelven misézést. Vajon mi okozta ezt a nagy változást? Az, hogy nem kívánatos elemek szivárogtak be a Vatikán legbensőbb szentélyébe. Ezt én mai üzeneteimben így fogalmaztam meg nektek, Gyermekeim: „Nem a pápákat vádolom, akik Péter székében ültek. Az ő küldetésük mindig védelem alatt állt. A pápák közül többen a Szentszék foglyaként éltek, szabadkőműves csoportoktól körülvéve, akik nem Istent képviselik. Gyűlölik Istent, és 50 éve hazugságokat terjesztenek Isten kegyelméről. Munkálkodásuk az Egyház összeomlásához vezet.”

A legnagyobb zűrzavart Egyházam életében, most a legújabb időben, Benedek pápa lemondása okozta, melynek indítékairól már adtunk tanítást nektek. A pápaváltás alaposan megosztotta Egyházamat, papokat és híveket egyaránt. Két táborra oszlottak gyermekeim. Az egyik tábor, a többség, ujjongva fogadta a reformokat képviselő, alázatos színben megjelenő új pápát, a másik tábor, a kisebbség – az emberiségnek küldött üzeneteimben bízva – aggódva figyelte, és azóta is figyelemmel kíséri Egyházam sorsát. Ez a megoszlás nagy káoszt okoz. Komoly ellentétek születnek a magasabb körökben bíboros és bíboros között, püspök és püspök között, egyik pap és a másik között. A templomba járó hívek is ellentétbe kerülnek egymással. A bátrabbak igyekeznek terjeszteni az Igazság Könyvét, de gúnyolódással, rágalmazással, fenyegetőzésekkel találják szembe magukat. Látom, hogy egy lelkes, elszánt követőm saját költségén 20 db könyvet vásárolt és ajándékként osztogatja templomi hittestvérei között. Egy asszony csóválja a fejét és beszalad a sekrestyébe a szentmise után. Még ott találja a plébánost és megkéri, segítsen leállítani a könyveket osztogatót. A pap odamegy, leszidja a meglepődött asszonyt. Magyarázza neki, hogy aki ilyen szemetet olvas vagy terjeszt azt eretneknek nyilvánítja, és nem gyóntatja és nem áldoztatja meg. Azonnal hagyja el Isten Házát. Szegény gyermekem megalázva, fájdalommal teli szível távozik, és új helyet keres az igazság terjesztésére. Ez a szegény, megtévedt pap-fiam felelni fog azért, hogy akadályozta Szent és Igaz Szavaim terjesztését.

Egy kis faluban látok egy kegyelmekkel gazdagon megáldott, bátor kiállású, lánglelkű papot. Ő nem söpri válogatás nélkül a szemétkosárba mai üzeneteimet, hanem gondosan elolvassa és híveivel is ismerteti. A szellemek megkülönböztetésének birtokában van. Az interneten kiszűri a hamis, ezoterikus közléseket és csak az én tiszta, igaz szavaimat fogadja el. Egyházközségében keresztes imahadjárat csoportot vezet. Fekete reverendában jár, és senkit sem áldoztat kézből. Nála csak azok nem térdelnek le szentáldozás közben, akik nem tudnak. Ó, ha látnátok milyen lelkiismeretesen gyóntat! Megmagyarázza minden bűn okát, következményét és tanácsot ad arra vonatkozólag, hogyan lehet legközelebb elkerülni. Szentmiséit teljes átéléssel, odaadással, hódolattal és lángoló Istenszeretettel végzi. Egyházmegyéjében a paptestvérei nem fogadják be, szektásnak és eretneknek bélyegzik meg. Ez az én lelkes pap-fiam még sincs egyedül, vannak még ilyenek a világon. Amikor majd elkezdődik az egyházüldözés, ők fogják alkotni a rejtekben működő, titkos egyházat. Lakásokban, barlangokban, pincékben fognak misézni az Én drága, forrón szeretett fiaim, és fogják kiszolgáltatni a szentségeket. Nélkülük elpusztulna az Egyház.

Ebben a zűrzavarban ellenségem, a gonosz jól érzi magát. Vigyorogva és elégedetten nézi a sok vitatkozó, veszekedő, egymást szidalmazó embert. Az egymástól eltérő állásfoglalások az eddig szépen működő engesztelő csoportokat szétzilálják. Mivel nincs a tagok között összhang, egyetértés, egymás után bomlanak fel. Házasságok és értékes baráti kapcsolatok mennek tönkre. Aki az én üzeneteimet követi így gondolkozik: Nagy a tét! Nem mindegy hova állok. Ha a barátom útját követem, elvész a lelkem. Jobb, ha szakítok vele.

A sátán ravasz, mint a kígyó. Első számú célpontjai a kiválasztottjaim. Közülük is azok, akik a legismertebbek, és tömegeket vonzanak maguk után. Kitűnően utánozva Hangomat vagy édesanyámét, és álnokul felvéve alakunkat, hamis látomások formájában megtéveszti szegény választottjaimat. És mint, aki jól végezte dolgát, a tágas útra tereli a rajongók hiszékeny sokaságát.

Kérdés, hogy nektek drága gyermekeim, mi a teendőtök az Egyháznak ebben a zűrzavaros időszakában. Először is óvatosnak, megfontoltnak kell lennetek. Csak a legbizalmasabb és legmegbízhatóbb lelki testvéretekkel legyetek nyíltak és őszinték hovatartozásotokat illetően. Eszetekbe ne jusson haragot, gyűlöletet táplálni magatokban az ellentábor tagjaival szemben. Imádkozzatok értük, mert lelkük nem jó irányba halad. Isten nevében minden rosszat mondanak rátok. Továbbra is terjesszétek igaz Szavaimat, de vigyázva, hogy áruló kezébe ne kerüljön, mert ellenetek fordítja. Vigyázzatok, hogy mit beszéltek a telefonba, mert már mindent tárolnak, és majd az üldözések alatt előkeresik, amire kíváncsiak. Ügyeljetek rá, hogy még sokáig fennmaradhasson engesztelő és virrasztó közösségetek. A csoportok titkairól, legbensőbb dolgairól idegeneknek ne beszéljetek! Minden szabadidőtöket lélekmentéssel töltsétek, mert a ti imáitok fogják megmenteni megtévesztett felebarátaitokat. Kerüljétek az olyan okkult, sátáni praktikákat, gyógymódokat, melyek démonokat rakhatnak rátok, mint a homeopátia, mágneses ágyak, akupunktúra, ingázás, jóga, agykontroll, horoszkópok, fénygyógyászat, szellemgyógyászat.

Szorosan fogjátok a kezemet, egy pillanatra se szakadjatok el tőlem. A napi szentmise, a heti gyónás és napi szentáldozás erőt ad nektek és megtart mellettem, az igazság oldalán. Nektek, követőimnek e zűrzavaros időben nyitott szemmel kell részt vennetek a szentmiséken, hogy észrevehessétek, ha valami új módosítás sérti az Egyház hagyományait. Ne ítélkezzetek olyasmiről, ami még nem történt meg. Jelenleg engedelmességgel tartoztok egyházi elöljáróitoknak, addig a pontig, míg én jelen vagyok testemmel és véremmel, isteni dicsőségemmel az Eucharisztiában.

Drága kincseim! Ebben a Nagyfigyelmeztetés előtti káoszban egy misztikus képet mutatok nektek. Itt állok előttetek hatalmasban, fejem a mennyezetig ér, csak körvonalam látszik, fényből. Az én testem az Egyház. Lelki szemeitekkel láthatjátok, hogy ez a titokzatos Test telis-tele van kicsi emberekkel: férfiakkal, nőkkel, gyermekekkel, papokkal, hívőkkel, közömbösökkel és hitetlenekkel, különböző felekezetekhez tartozókkal. Nagy mozgolódás, vitatkozás, veszekedés, ítélkezés, rágalmazás van köztük, mindenki a maga igazát hajtogatja. Két táborba csoportosulnak. Többen vannak, akiket ellenségem megtéveszt. Kevesebben az én követőim. Az egység felbomlása miatt misztikus testem egyre betegebb lesz, sok sebből vérzik, gyengeségében összeesik és elterül a földön. Az én bátor katonáim, akik hisznek szent és igaz szavaimban, összefognak az egész világon és kicsiny sereget alkotva Szentséges Szívem Sebében találnak menedéket. Vérem tavában fürdetem őket, hogy megtisztulva erőt gyűjtsenek a további harchoz. Atyám hatalmas alakja lehajol a Mennyből, fekvő, beteg Testem fölé borul és minden fájó, vérző tagomat végigsimítja atyai szeretetével és irgalmával. Kiemeli mellemből szeretettől lángoló, töviskoszorúval átfont, sebes Szívemet. Ott dobog a tenyerén. Így szól hozzátok, a szívsebemben rejtőzőkhöz: „Jöjjetek elő, kicsi harcos, állhatatos porszem gyermekeim! Lépjetek ki a tenyeremre, hogy megerősíthesselek titeket.” Ahogy ott álltok, maroknyi csapatom, a Mennyei Atya rálehel mindkét kezére, amelynek következtében a kegyelem fénye beborítja tenyereit és ti ebben a ragyogásban egészen feloldódtok, átmelegedtek. Különleges nagy erőre és bátorságra kaptok. Másik hatalmas kezét felemelve áldó keresztet rajzol fölöttetek a levegőbe. Majd lehajol hozzám, az Egyházhoz, a beteg testemhez és nagy szeretettel visszahelyezi keblembe Szentséges Szívemet, veletek együtt, drága követőim. Az isteni kegyelemtől megújulva megragadjátok fegyvereiteket: a rózsafüzért, a keresztes imahadjárat imáit, böjtjeiteket, áldozataitokat, és újra elvegyültök megtévesztett testvéreitek közé, hogy felkészítsétek őket a Nagyfigyelmeztetésre, a megpróbáltatásokra és az én második dicsőséges eljövetelemre. Amen.

2019. április 22., hétfő

Torinói lepel. IGAZSÁG KÖNYVE. " Keresztre feszítésem alatt kitépték Karjaimat a helyéből, a Torinói Leplen lévő kép ezt mutatja. 2012-07-19"


kép.png

A torinói lepel 3 dimenziós képén a Bárány szó olvasható!

Megfejthették a torinói lepel végső „kódját”?
Egészen biztos, hogy a torinói lepel természetfeletti eredetű, és Jézushoz kapcsolódik. Korábban az elmúlt években számtalan alkalommal készítettek különféle felvételeket a lepelről.

Ezen felvételek között voltak modern, 3 dimenziós hologramok is.

Az egyik ilyen hologram lehetővé tette a leplen látható alak „megmozdítását”, amit videón tekinthetünk meg, valamint a fejtetőn sok apró, vérző seb azonosítását, ami megerősíti a korábbi feltételezést, hogy nem töviskoszorút, hanem az egész fejet beborító tövises „sapkát” borítottak rá. A háromdimenziós kép a lepellel kapcsolatos botanikai kutatások eredményeivel is meggyőzően egybevág.

Sokakban felvetődött már korábban is, hogy a lepel maga egy hologram lehetett.

Ez pedig csak úgy lehetséges, ha valamilyen módon a fény belülről érte a vásznat, amibe belecsavarták a testet.

Vagyis egy bizarr folyamatnak kellett végbemennie belülről. Elképzelhető, hogy egy teleportációhoz hasonló dolog történhetett? Vagy Jézus teste egyszerűen csak dematerializálódott?
A háromdimenziós képalkotásban jártas orvosok feltűnt, hogy a leplen látható kép távolabbról nézve élesebb, bizonyos szögekből szemlélve viszont halványabbnak tűnik, különösen közelről; a teljes kép csak bizonyos távolságból áll össze. Megállapította, hogy mindez – vagyis az, hogy a nézőpont változása befolyásolja a kép erősségét – a hologramra jellemző.

A kép nagy valószínűséggel holografikus információt is tartalmaz.

A torinói lepel "kódját" sokáig senki sem tudta megfejteni, aztán észrevettek valami még bizarrabbat a hologram információk alapján magán a lepel alakon.

Feltűnt ugyanis egy tárgy, ami szilárd volt. Ez egy ovális tárgy volt egész pontosan a nyaki részen, domború héber betűkkel. A későbbi részletes vizsgálatok alkalmával kiderítették, mi állt rajta.

Három betűt – cádi-álef-nun – azonosított, amelyeket összeolvasva a c’n szót kapta. Ernest Klein héber etimológiai szótára szerint a c’n szó nyájat alkotó bárányokat, kecskéket jelent.

A Bibliában a bárány szó a húsvéti bárányra utal. Arra a jószágra, amit mint húsvéti áldozatot kell levágni a családok számára.

Ez pedig egyértelműen arra utal, hogy a test, mely a lepelbe volt csavarva nem másé, mint Jézus Krisztusé.

Bár rengeteg az elképzelés arra vonatkozólag, hogy hogyan jött létre maga a kép, és a teleportáció, vagy a dematerializáció sincs kizárva, máig nincs pontos magyarázat.

A bárány szó azonban bizonyítóerejű lehet.

https://sg.hu/kep/2004_04/0414turin2.jpg

Keresztre feszítésem alatt kitépték Karjaimat a helyéből, a Torinói Leplen lévő kép ezt mutatja.


2012. július 19. csütörtök, 7:00
Drága szeretett leányom, Isten gyermekeinek megtévesztésére egy nagy tervet forralnak, hogy Létezésem bizonyítékát megsemmisítsék.
Hamarosan sokan, jámbor szolgáimként álcázva kerülnek nyilvánosságra, hogy megpróbálják megsemmisíteni a Belém, Jézus Krisztusotokba vetett hitet.
Elkezdik majd megkérdőjelezni Születésemet, Édesanyám Szeplőtelenségét, és a halálból való Föltámadásomat.
Minden dolgot démonizálni fognak, mintha hamisak lennének, és azt mutatják majd be, amit ők bizonyítéknak hívnak, ezzel biztosítva, hogy a lehető legtöbb kereszténynek kétségei legyenek Földi Életemmel kapcsolatban.
Aztán a Keresztre feszítésemről fognak hazugságokat kitalálni, és kijelentéseket tesznek erkölcsi Jellememmel kapcsolatban.
Aztán elkezdik az ereklyéket megtámadni, megkérdőjelezik azokat, és úgy próbálják majd megvilágítani, mintha semmi más nem lenne, mint egy babonaság a Kereszténység fejében.
Aztán ott van a Torinói Lepel, az a gyolcs, amely betakarta halott Testemet a sírban. Végül tagadni fogják, hogy az hiteles lenne, és ezzel elősegítik a hazugságot.
Azt fogják mondani, hogy a karjaim túl hosszúak, és megkérdőjelezik a Leplet. De nem fogják megérteni Testem megkínzatását, melyet az a Keresztre feszítéskor elszenvedett. Keresztre feszítésem alatt kitépték Karjaimat a helyéből, a Torinói Leplen lévő kép ezt mutatja.
Aztán azt próbálják majd bebizonyítani, hogy a Feltámadásra sohasem került sor. Minden hazugság, fogják mondani, annyira elszántak, csakhogy minden nyomot eltöröljenek Utánam.
Aztán megpróbálják megvonni a Szentségeket és a Szent Bibliát mindazoktól, akik a Nagyfigyelmeztetés alatt megtértek.
A legtöbb helyen betiltják majd a Bibliát.
Aztán egy új, hamis könyvet fognak bevezetni, amelyre azt fogják mondani, hogy az egymás iránti szeretet fontosságát fogja hirdetni.
Ők a szeretetet fogják felhasználni, amely a keresztényeknek a szívükben van, – Istennek egy Ajándéka – hogy manipulálják őket elfogadtatva velük egy úgynevezett szeretet üzenetet.
Szeressétek egymást, fogják mondani. Szeressétek most mások vallását. Tömörüljetek egy vallásba, és mutassatok igaz szeretetet testvéreitek iránt.
A szeretet maga fog alapjául szolgálni az üzenetnek.
Az üzenet szerint először is önmagadat szeresd, és akkor könnyebbnek fogjátok találni, hogy szeressétek felebarátaitokat, ez lesz a legnagyobb hazugság, amelyre kényszeríteni fognak benneteket, követőim, hogy lenyeljétek.
Az önszeretet, melyet a mások iránti Szeretet elé helyeznek, megbántja Istent.
Ez az önzés. Ne hallgassatok a hazugságokra! Mégis ezek annyira meggyőzőek lesznek, hogy sokan el fogják hinni mindazt, amit bemesélnek nekik, és úgy fogják követni az Egy –Világ – Vallás vezetőjét, mint a vágóhídra vitt bárányok.
Az Új – Világ – Vallást sok kormány meg fogja tűrni, mivel sok nemzetbe beszivárognak.
Ők a Keresztény Törvényeket kíméletlenül ki fogják irtani.
Ezt követően törvényeket fognak létrehozni, hogy megtiltsanak minden vallást, különösen a Keresztény vallást.
Büntetést fognak kiszabni azokra, akik nem engedelmeskednek követeléseiknek.
Mindennek a gonoszságnak a kommunizmus lesz az irányadója.
Ez nem azért lesz, mert a kommunizmus az ateizmust segíti elő. Ez azért lesz, hogy gyűlöletet szítson Isten iránt.
Oroszország és Kína sok országban átveszik a hatalmat, kezdve Európával.
Az Európai Uniót, a tízszarvú vadállatot, a második vadállat fogja lenyelni, mely sokkal kegyetlenebb és erősebb.
Majd a kommunizmus veszi fel irányvonalát, mielőtt az mindenütt elterjedne.
Ez az időszak nem fog sokáig tartani. Rövid lesz.
Imáitok meg fogják gyengíteni hatását, de ez már előre meg volt jövendölve, és ki fog bontakozni.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy az egész világ megtérjen a Nagyfigyelmeztetés alatt.
Ha a lelkek többsége megtér, akkor a nagy Megpróbáltatások közül sokat lehet enyhíteni, és enyhülni is fog.
Jézusotok.

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019. április 5. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Imára hívlak fel benneteket. Imádkozzatok még többet, mert mondom nektek, az ima megbénítja a sátánt. Haladékot kaptok Atyám irgalmas szívétől, mert nem akarja, hogy csak egy is elvesszen közületek, hanem azt, hogy megtérjen és éljen.

Az ima kulcs a békéhez és az üdvösséghez. Leesdi a kegyelmet, megnyitja az eget, és üdvözít benneteket. Ne sajnáljátok az időt az imára! Sokkal többet haladtok előre, ha imádkoztok, mintha csak dolgoztok. Kell a munka, de az párosuljon az imával. Úgy osszátok be az időtöket, hogy minden nap tartsatok lelkiismeret vizsgálatot. Ha megbántottatok valakit, azonnal kérjetek tőle bocsánatot. Tegyétek jóvá vétkeiteket, hogy ne kelljen szégyenkeznetek Előttem, és ne égjetek emiatt a tisztítótűzben.

Drága gyermekeim! Most azért kérem különösképpen az imát, mert ellenfelem, a sátán, és a hozzá tartozó démonok ellepték a Földet. Feketéllik tőlük az ég. Most minden erejüket be akarják vetni ellenetek. Legfőképpen a lelketek ellen, hogy az örök kárhozatra taszítsanak titeket. De ő az örök vesztes. Csak annyit tehet, amennyit ti megengedtek neki. Szabad akaratot kaptatok Tőlem. Álljatok ellene minden kísértésnek! Bízzatok Bennem, és adjátok át az életeteket Nekem! Akkor tehetetlen lesz veletek, Én pedig megvédelek titeket. Járuljatok a szentségekhez! Gyónjatok, áldozzatok! Szent Testem és Vérem a ti védőpajzsotok. Atyám, ha Szent Véremet látja rajtatok, megenyhül haragja, és elfordítja tőletek a fenyítést. De ehhez az kell, hogy szívből bánjátok, gyónjátok meg bűneiteket, és tegyétek jóvá vétkeiteket. Ha megteszitek, amit kérek, örök biztonságban lesztek. Ne nem kell félnetek semmitől, mert Én megóvlak titeket. Erre áldalak meg benneteket, Szívem minden emberi értelmet meghaladó, végtelen örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

2019. április 19-én, Nagypénteken, Szentségimádáson az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! A keresztről szólok hozzátok. Meghaltam a ti bűneitekért. Azért, hogy üdvözüljetek. Szabad akaratot és értelmet kaptatok. Ti döntitek el örök sorsotokat. Kereszthalálom és megváltásom csupán a lehetőséget kínálja fel számotokra, hogy elfoglaljátok a Mennyben azt a helyet, amelyet Atyám öröktől fogva nektek készített. Atyám messzemenően tiszteletben tartja szabad akaratotokat, amellyel Ő ajándékozott meg, amikor megteremtett benneteket. Isten senkire sem erőlteti rá saját akaratát. Ti döntitek el, hogy halálotok után hová akartok menni.

Gyermekeim! Az időt a Földön arra kaptátok, hogy megszentelődjetek, és másokat is megszenteljetek. Ha Engem választotok, minden kegyelmet megadok, hogy üdvözüljetek. De nektek kell dönteni: vagy Én, vagy a világ. A világ hamis élvezeteket és gyönyöröket kínál, amit elveszítetek. Szentséges Véremet ontottam értetek. Ha másért nem, legalább ezért higgyetek Nekem! Fordítsatok hátat a világnak, és közeledjetek Hozzám! Szeretetem édesebb a lépes méznél. Jóságom irántatok határtalan. Tisztítsátok meg magatokat a bűnbánat szentségében! Szent, kiontott Véremet hullatom rátok. Ha megtisztultatok, fogadjatok be Engem a szívetekbe a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Vágyva vágyom tiszta lelketekbe térni! Várlak benneteket a tabernákulumban! Értetek maradtam itt. Ne várakoztassatok! A Földön az életetek véges. Amilyen állapotban ér a halál, az meghatározza örök sorsotokat.

Gyermekeim! Van igazságszolgáltatás. Minden bűn büntetésért kiált. A pokolban örökké szenvedni kell a Földön elkövetett bűnökért. Gondolatban is lehet vétkezni. Előttem a szándék számít. Csak az akarat a tiétek. Ha jót akartok, megadom a lehetőséget, hogy megtegyétek. Sajnos a rosszat is megengedem, mert tiszteletben tartom szabad akaratotokat. Fogadjátok meg figyelmeztetéseimet! Olvassátok és váltsátok tettekre az Evangéliumot! Akkor nincs félnivalótok a haláltól, mert irgalmas Szívemre ölellek benneteket. Megáldalak titeket arra, hogy mielőbb megtérjetek és üdvözüljetek. Fogadjátok szeretetteljes áldásomat, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Máté 19, 14: „Jézus mondta”

2019. április 21. Húsvét vasárnapján az Úr Jézus…

„Drága szeretett gyermekeim! Feltámadtam mindnyájatok nagy örömére. Szent Édesanyám volt az első, aki megpillanthatott. Sírt és nevetett örömében, hogy újra életben látott. Testem jobban fénylett, mint a Nap. Kimondhatatlanul örültünk egymásnak. Aztán jöttek a tanítványok. Elképzelni sem tudták, mit jelent feltámadni. Alig hittek a szemüknek, amikor megláttak. Azért ettem velük, hogy elhiggyék, hogy valóban élek, és van Testem. 
Drága gyermekeim! Örüljetek és ujjongjatok, mert ti is fel fogtok támadni. A lelketek örökké él, és a testetek is fel fog támadni az utolsó napon. De ennek egy feltétele van. Az, hogy szeressétek az Istent. Atyámat, Engem és a Szentlelket. Mibennünk, a teljes Szentháromságban pedig egymást. Úgy, ahogy Én szerettelek titeket.
Gyermekeim! A szeretet mindig áldozatokat és lemondásokat kíván. A szeretet mindig a másik emberre irányul. Arra, hogy segítségére legyetek, és mindazt adjátok meg neki, amire szüksége van. Ne sajnáljátok az időt egymásra! Gondoljatok arra, hogy amit e kicsinyek közül eggyel tesztek, azt Velem teszitek. Az utolsó ítéleten annak fogtok örülni, ha jót tettetek felebarátaitokkal.
Gyermekeim! Az életetek ezen a Földön rövid. Gyűjtsetek magatoknak kincseket, amiket magatokkal hozhattok az Örök Hazába. Ezek a kincsek a szeretetből fakadó jócselekedetek.
Kicsinyeim! Ne gyűlöljétek egymást! A bűntől iszonyodjatok, de szánjátok a bűnöst, és imádkozzatok érte! Legyetek irgalmasok, hogy nektek is irgalmazzak. Mindenki azt kapja vissza odaát, amit a másiknak adott. Erre gondoljatok, mielőtt bosszút forralnátok ellenségeitek ellen. Törekedjetek a békére! Akkor a békesség Istene megjutalmaz benneteket az örök békével, és öröklitek a Mennyet. Erre áldalak meg benneteket Szívem végtelen, örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Máté 26, 13: „(Jézus) mondja”

2019. április 21., vasárnap

Mészárlás: Nagypénteken a Szűzanya szobor vért sírt Srí Lankában (képek)

Nagypénteken a Szűzanya szobor vért sírt a srí lankai Néri Szent Fülöp templomban Katukurundában.

Nick Donelly dékán írása szerint egy közösségi oldalon (április 21), "Már tudjuk miért".

A képeket a reddit.com (április 20) oldalon publikálta "u/Adrianrj101" felhasználó.

Húsvét vasárnap több robbanás történt Srí Lankában: a kotahenai Szent Antal emlékhelyen, a Szent Sebestyén templomban Negombóban, egy evangélikus templomban Batticaloában és öt különböző hotelben. Összesen több mint 200 ember vesztette életét.

Szűzanya szobor a katukurundai Néri Szent Fülöp templomban:

 https://gloria.tv/article/zmuMPSyZKfwy1vUe7guRN7jPy

2019. április 20., szombat

Francia tűz: Naponta három templomot támadnak meg, ám Macron mellőzi a katolikusokat

A 68 éves párizsi Michel Aupetit érsek azt mondta a SudRadio.fr (április 17, lent meghallgatható) rádiónak, hogy naponta háromszor támadnak templomokra Franciaország területén.

2018-ban egyedül 875 támadás volt a templomok ellen, ám az oligarcha média mellőzi ezeket az incidenseket.

Aupetit kiemelte, hogy Emmanuel Macron francia elnöknek nem volt semmilyen támogató szava a katolikusokhoz a Notre Dame székesegyház leégése után.

Sőt, szándékosan mellőzte az olyan szavakat, mint pl. a keresztény vagy katolikus.

Aupetit hangsúlyozta, hogy a "katolikus" szó "nem trágár".

https://gloria.tv/like/2bEiAC1GRfJ4DK7UgDyzWbday

2019. április 18., csütörtök

Jézus üzenetei papoknak - Mária Natália nővér lelki naplójából

"Papjaim, most arról a Vérről akarok beszélni veletek, mely végigfolyt a kereszt fáján, értetek, és a rátok bízott lelkekért. Ez a Vér titeket is megtisztított és megszentelt. Most rajtatok a sor, tisztítsátok és szenteljétek meg a lelkeket, akiket rátok bíztam. Mondjátok el nekik a Megváltás boldogságos titkát, hogy ők is odataláljanak, ahol én vagyok, és ahová mindannyiótokat várlak. Vérem nevében kérlek benneteket, akadályozzátok meg, hogy a rátok bízott lelkek elvesszenek! Erősítsétek meg őket, mert engem keresnek! Azoknak, akiket a világ megkínzott, ajándékozzátok gyöngéd szavaitok gyógyító balzsamát! Láttassátok meg velük az igazi szabadságot, mert a Gonosz szolgaságra kárhoztatta őket.
Papjaim! Egyetlen lélek üdvéért is legyetek képesek lemondani a világról! Egy lélek halálakor, forduljatok hozzám szent bizalommal. Hívásotokra eljövök, hogy megerősítselek, és együtt legyőzzük a pokoli szörnyet. Reméljetek bennem! Lehet egy lélek akár az elkárhozás teljes végveszélyében is - ha ti imádkoztok érte - megmenekülhet és elnyerheti az örök életet. Vegyétek komolyan üzenetemet!
.
Lányom, én ennyire szeretem papjaimat. Éjjel-nappal rájuk gondolok. Teljesen alávetem magam nekik a szentmiseáldozat bemutatásakor. Közel vagyok hozzájuk, mikor szenvednek és amikor szólnak. De mihelyst helyet adnak az önzésüknek, a féltékenységüknek, az ambícióiknak, a gőgjüknek, már nem hallanak meg engem.
.
Drága papfivérek, hallgassatok rám, gyertek hozzám! Hagyjátok el ezt az utat, melyet betölt a pokol illata! Térjetek meg, mert az időtök nagyon kevés. Ha végleg elveszítetek engem, többé senki sem tud segíteni nektek."
.
Az Anyaszentegyházért és a papokért imádkoztam, amikor Isten Anyja így szólt:
"Én édes kislányom, imáid meghallgatást nyertek. Megszabadítom az Egyházat láncaitól, és megmentem a kárhozat útját járó papokat. Szeplőtelen Szívem áldása van az imáidon, és áldozataidon is. Nagyszámú bűnbánó lélek fogadta be Fiam kegyelmeit!"

2019. április 12., péntek

Saját testével védte kétszáz katolikus a szent helyet

A kínai katolikusok április 9-én körbeülték Mujiping Mária-szentélyét, ami a közép-kínai Taibai szegény negyedében található.

Az AsiaNews.it szerint 200 katolikus állt ki legalább 600 rendőr ellen.

A szent hely Fengxiang egyházmegyében található, ahol a kommunista rezsim Quianyang településében megsemmisítette a katolikus templomot április 4-én

https://gloria.tv/article/a3Aa8fx9oy8z1jXadpdZ17JEC

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Nagyböjt 2019
2019 03. 02. Szűzanya !
Gyermekeim! Hamarosan kezdődik a nagyböjti időszak. .Arra kérlek benneteket, hozzatok még több áldozatot, mert oly nagy a baj, mindenhol, különösen a családokban. Csatlakozzatok a plébániátok rózsafüzér társulatába, és imádkozzátok Velem együtt a rózsafűzért. Így alkossatok egy hadsereget, mert csak így tudok segíteni nektek. Minden közösségi összejövetelen imádkozzatok egy tized rózsafűzért. Kezdjétek az első tizednél, és minden alkalommal egy tizeddel haladjatok tovább. Elimádkozva így a húsz tizedet, utána kezdjétek elölről. Fonódjatok körém, és bízzatok anyai szeretetemben. Minden közösséget szeretnék átkötni az én rózsafüzéremmel, hogy az egység köteléke maradjon köztetek. Megáldom szándékaitokat édesanyai szeretetemmel.
2019. 03. 06. Hamvazószerda - Jézus
Gyermekeim! Újból elérkezett a nagyböjti szent idő. Most van itt az alkalmas idő a megtérésre. Különleges lehetőség adódik számotokra, hogy éljetek kegyelmeimmel! Soha vissza nem térő alkalom legyen számotokra, hogy közelebb kerüljetek Hozzám. Bűnbánattal közeledjetek Hozzám, és javítsátok meg életetek minőségét. Ne a világ szelleméhez igazodjatok, hanem öltsétek fel a megigazulás vértjét! A Lélek kardját vegyétek kezetekbe, hogy Igémmel válaszoljatok a kísértések idején. Az Én békém saruja legyen lábatokon, hogy odébb álljatok, amikor méltatlan dolgok közelítenek felétek. Az üdvösség sisakja védje fejeteket, a gonosz gondolatok ellen! Teljes lelki páncélzatba öltözzetek fel, mert csak így tudlak megvédeni benneteket a sátáni haderőktől! Ne féljetek, mert Szent Vérem pajzsa megoltalmazza azokat, akik kérik Tőlem!
2019 03. 07. Gecmáni órák - Jézus
Gyermekeim! A nagyböjti virrasztás alatt, elmélkedjetek a keresztút stációin. Valóságosan kövessetek keresztutamon, hogy megkaphassátok azokat a kegyelmeket, amelyeket elkészítettem nektek. Közben gondoljatok saját életutatok állomásaira, és hasonlítsátok össze az Én szenvedéseimmel. Adjátok át Nekem, hogy megtisztítsam, és meggyógyítsam sebeiteket saját Véremmel. Mielőtt vállamra vettem keresztemet, és végigjártam keresztutamat, hatalmas megpróbáltatásnak voltam kitéve. Az utolsó vacsora után az olajfák kertjébe mentünk tanítványaimmal. Képtelenek voltak Velem virrasztani, és imádkozni, mert elnehezült a szívük. Nem voltak Velem, amikor vérrel verejtékeztem. Nem volt senki közülük, aki együtt érzett volna Velem. Inkább értetlenkedtek, amikor felébresztettem őket, hogy ne hagyjanak magamra, mert imára van szükségem. Az áruló Júdás közeledése, és a katonák csődülete szétriasztotta őket, és magamra maradtam védtelenül, kitéve a katonák durvaságának. Megkötözve elvezettek, és innentől fogva ki voltam téve a legdurvább bánásmódnak.
2019. 03. 10. Nagyböjt I. Vasárnapja - Jézus
Gyermekeim! (Lk 4, 1-13) A pusztában történt megkísértésem időszaka, komoly segítséget nyújthat azoknak, akik követnek Engem. Amikor a Szentlélekkel eltelve visszatértem a Jordán folyótól, akkor vitt el a Lélek a pusztába, ahol a sátán megkísértett. Negyven napon át böjtöltem, és imádkoztam, és amikor megéheztem megkísértett a sátán. Példát adtam nektek, hogy amikor kísértést szenvedtek, azonnal Igémmel válaszoljatok, mint ahogy Én tettem. Azért fontos, hogy ismerjétek a szentírás azon mondatait, amelyekkel visszautasíthatjátok a sátán kísértéseit, mert akkor előletek is elfut. Ha legalább a mindennapi evangéliumi részt elolvassátok, és elmélkedtek rajta, akkor hamarosan nagy készségre tesztek szert tanításomban.
2019. 04. 11. Gecemáni órák - Jézus
Gyermekeim! Tartsatok ki az éjszakai virrasztásban. Ne keressetek kibúvót, hanem kitartóan imádkozzatok! Ne úgy tegyetek, mint a tanítványok, akiknek elnehezült a szívük, és még egy órát sem tudtak Mellettem maradni. Nagyon nagy szükségem van rátok, különösen a Nagyhéten, időzzetek sokat Nálam. Fájdalmas kínhalálom emléknapján, Nagypénteken, amikor megváltásom beteljesedett, jöjjetek keresztem lábához, és legalább tíz percet időzzetek nálam, és teljes odaadással, tegyetek hitvallást arról, ami velem történt, a kereszten! Komoly átadást kérek tőletek. Megváltásunk Szent Titkát hirdessétek! Ne feledjétek, hogy „senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért!”

2019. április 11., csütörtök

Hamis béke grafikusan - április

Henry Sire brit lovagot felfüggesztette a máltai lovagrend, mert megírta A diktátor pápa című könyvet

egyházépítő szerencsejátéka

Mi lesz a következő a házas papok után?

"Hűség" van az együtt élő párok között, ez pedig "igazi házasság"

csatatérré és játszótérré alakította át az egyházat

“Gaudete et Exsultate” buzdítása nem tartalmaz semmi olyat, amit eddig nem írt le vagy mondott el

Pell bíboros távolléte az egyik oka annak, amiért a vatikáni pénzügyi reformok kudarcba fulladtak

Szent Pál tanításai szerint a homoszexualitás bűn, és Isten haragját vonja maga után

A Gaudete et Exultate apostoli buzdítás a hívőkkel kiabál

rövid időre meghívta Marx bíborost, hogy beszéljenek a protestáns szentáldozásról

A fehér akkor is fehér marad, ha a pápa azt mondja, hogy az fekete

"reformálja" az elmélkedő apácákat

Az amazonasi emberek nem akarnak házas papokat - a fehér emberek igen

"Aki korrupt, az nem tudja, hogy korrupőt!" (2016. február 1.)

Összejön, ami összeillik: Meleg propaganda parádé a Vatikánban

2019. április 5., péntek

A Vatikán afrikai bíborosa szerint, ha Európa eltűnik az iszlám lerohanja a világot.

Robert Sarah bíboros mélységesen elítéli a migrációt.
A keresztényeknek inkább ellenezniük kell a tömeges bevándorlást"
– fogalmazott Robert Sarah, az Isten vagy semmi című bestseller szerzője.
A guineai származású bíboros szerint a Bibliát pedig nem szabadna a migráció igazolására használni.
A tömeges bevándorlás a rabszolgaság új formája"
– mondta egy francia lapinterjúban a vallási élenjáró, aki a Vatikán Istentiszteleti és Szentségi Kongregációjának Ferenc pápa által kinevezett prefektusa.
Fotó: AFP
A Mandiner által szemlézett cikkben a bíboros elmondja, hogy téves egzegézis Isten szavát a bevándorlás reklámozására használni, majd élesen bírálta azokat a püspököket, akik „homályos és pontatlan dolgokat mondanak, hogy elkerüljék a kritikát”.
Az Egyház nem asszisztálhat a rabszolgaság ezen új formájához, ami a tömeges bevándorlássá vált. Ha a Nyugat továbbra is ezen a végzetes úton jár, akkor a születések hiánya miatt el fog tűnni, és elfoglalják az idegenek, mint ahogy egykor Rómát is megszállták a barbárok"
– fogalmazott Sarah, majd hozzátette, hogy az ő hazája muszlim többségű, tudja, miről beszél.
Hozzátette: „Ha Európa eltűnik, és vele eltűnnek az öreg kontinens megfizethetetlen értékei, az iszlám lerohanja a világot, és teljesen megváltoztatja a kultúrát, az antropológiát és a morális elképzeléseket is.”

2019. április 4., csütörtök

Újabb "sokkoló" ausztrál bántalmazási ügy végződik felmentésben (de senkit sem érdekel)

A gyönge és részlegesen vak John Francis Tyrrell, aki egy volt keresztény barát, felmentést kapott a börtöntől március 15-én, miután az ausztrál bíróság felmentette minden vád alól.

Tyrrell rácsok mögött töltötte a 80. születésnapját elítélt "pedofilként". A bíróság tavaly tíz váddal kapcsolatban találta "bűnösnek".

A vádló azt hazudta a könnyen befolyásolható bíróságnak, hogy Tyrrell bántalmazta, amikor 11 éves volt a geelongi Szent József Főiskolában 1965 és 1966 között.

A vádló azt állította, hogy közvetlen konfroltálta Tyrrellt az iskolában az 1969-es években, azonban Tyrrell már 1966-ban felmondott.

2018 áprilisában tizenegy év börtönbüntetésre ítélték, 11 hónapot töltött rácsok mögött.

A news.com.au oldalhoz hasonló hírportálok meséket zengtek Tyrrell bántalmazásáról, azonban a felmentéséről nem írtak semmit.

https://gloria.tv/article/jYbNHVjhymLX2mLrH27du9zg1

2019. április 3., szerda

Szalai Attila: A józanság egyházi hangja

„A Nyugat nemcsak a lelkét veszíti el, de öngyilkosságot is elkövet, mert egy fa gyökerek nélkül halálra van ítélve. Azt gondolom, a Nyugat nem tagadhatja meg a gyökereit, amelyek a kultúráját és az értékeit létrehozták”

Szalai Attila
2019. április 3. szerda. 3:45
A kiemelt hírek alapján napjainkban sokunknak az az érzése támad, hogy a Vatikán – mintegy a korszerűség jegyében, hogy azt ne mondjuk, „trendi” módon – megpróbál alkalmazkodni a világon, de Európában mindenképp eluralkodó liberális megközelítésekhez olyan kérdések tekintetében, mint a család, a nemzet és persze a migráció problematikája. Látható, hogy maga a Szentszék feje milyen nagy hangsúlyt helyez a migránsokkal és menekültekkel kapcsolatos munkára. A világ vezetőinek mondott üzeneteiben Ferenc pápa gyakran emel ki olyan politikai problémákat, mint a migráció, miközben alig említi Krisztust vagy az Egyház evangéliumi küldetését. Ez az aránytalan hangsúlybeli eltolódás, amit a jelenlegi pápa a világban és az egyházban egyaránt képvisel, immár nemzeti püspöki konferenciákat is arra indított, hogy a prioritásaikat ezekre a területekre helyezzék át.
Épp ezért lelkesítő és üdítő, amikor olyan hangokat is hallunk, mint Robert Sarah guineai (!) bíborosé, akinek nemrég megjelent, Immár beestvéledik, és a nap is lehanyatlott című (Lukács 24:29) [Evening Draws Near and the Day is Nearly Over] könyvében megfogalmazottak. Ebben a Nyugat összeomlására, valamint az Európa identitását veszélyeztető migrációs folyamatokra világít rá a józan megközelítésben. A vatikáni főpásztor, az Isteni Imádat Kongregációjának prefektusa itt kijelentette: „helytelen Isten szavát a migráció előmozdítására használni”, mivel „a bevándorlás bátorítása elferdíti az Evangéliumot”. A Biblia felhasználása erre az afrikai bíboros szerint „hamis szövegmagyarázat”, s egyúttal megoldást is javasol, mondván, hogy jobb, „ha az embereket a saját kultúrájukban segítjük boldogulni, mintha arra bátorítjuk őket, hogy jöjjenek Európába”. (Zárójelben hozzátehetjük, ismeretes: a magyar kormány álláspontja is hasonló.)
Egy múlt heti – a Valeurs le Club portálnak adott – interjúban a bíboros újfent a legerősebb szavakkal ítélte el, hogy az egyház erőlteti az Európába irányuló migrációt, és azt bizonygatta, hogy a legtöbb migráns „munka és méltóság nélkül” marad, és rabszolgakörülményeket vállal magára. „Ezt akarja az egyház?” – kérdezte, hozzátéve, hogy az egyháznak nem lenne szabad támogatnia „a rabszolgaságnak ezt az új formáját, amelyet a migráció jelent”.
„Istennek nem álltak szándékában ilyen törekvések” – jelentette ki. A fekete-afrikai főpap azt is elmondta, hogy a keresztény Európa pusztulása nem sok jót jósol a világ jövője számára. „Ha Európa eltűnik, és vele együtt eltűnnek az öreg kontinens megfizethetetlen értékei, az iszlám leigázza a világot, és mi teljesen megváltoztatjuk kultúránkat, antropológiánkat és erkölcsi látásmódunkat” – figyelmeztetett.
Sarah bíboros a liberális Nyugat-Európában sok helyütt nagy felháborodást kiváltó, imént említett új könyvéről azt mondja, nem azért írta, hogy a hívőket elbátortalanítsa, hanem azért, hogy hitet adjon Isten minden népének. „Ez nem a világ vége, az egyház fel fog emelkedni” – jelentette ki. Az interjúban azonban kíméletlenül leszólja azt, amire az egyház sok lelkészének árulásaként tekint: ahelyett, hogy Krisztus igaz evangéliumát prédikálnák, idejüket politikai aktivizmusra fecsérlik. „Az egyházban mindig voltak árulások. Ma félelem nélkül kijelenthetem, hogy némely papok, némely püspökök, sőt némely bíborosok félnek hirdetni Isten tanítását és továbbadni az egyház tanait. Attól tartanak, hogy reakciósnak nézik őket” – mondta. „És ezért zavaros, homályos és pontatlan dolgokat mondanak, hogy elkerüljenek bármiféle bírálatot, és csatlakozzanak a világ ostoba evolúciójához. Ez árulás” – szögezte le. „Ha nem a hitet oktatja, ha az aktivizmust élvezi ahelyett, hogy az embereket arra emlékeztetné, hogy imádságra teremtettek, elárulja küldetését” – állítja Sarah. S hozzáteszi: „Jézus azt mondja, »lesújtok a pásztorra, és a nyáj szétszéled.« Ez történik ma. Az emberek többé nem tudják, kihez forduljanak.”
A főpásztor szerint ijesztő dolgok történnek a Nyugaton. Rámutat: „Egy olyan parlament, amely jóváhagyja egy ártatlan és védtelen csecsemő halálát, súlyos erőszakot követ el az emberi személy ellen. Amikor az abortuszokat erőltetik, különösen a fejlődő világ országaiban, kijelentve, hogy ha ezt nem fogadják el, akkor többé nem kapnak segélyt: ez erőszakos cselekmény. És nem meglepő. Amikor Istent elhagyják, az embert is elhagyják, többé nincs világos elképzelés arról, hogy kicsoda az ember. Ez egy nagy antropológiai válság a Nyugaton. És oda vezet, hogy végül az embereket tárgyakként kezelik.” Majd így folytatja: „Vannak néhányan, akik engednek a morbid, gonosz kísértésnek, hogy az egyházat a nyugati társadalmak mai értékei mellé állítsák. Mindenekelőtt azt akarják, hogy az emberek azt mondják: az egyház nyitott, befogadó, odafigyelő, korszerű. Jó páran magukévá tették a mai világ ideológiáit azzal a megtévesztő ürüggyel, hogy ők nyitottak a világra. De ehelyett nekünk kellene elérnünk, hogy a világ nyitott legyen Isten számára, aki a létezésünk forrása.” Az afrikai bíboros felajánlotta támogatását azon európai nemzeti mozgalmak számára, amelyek vissza akarják szerezni szuverenitásukat Brüsszeltől.
Ugyancsak figyelemre méltó, amit Sarah bíboros a Lengyelországban rendezett Europa Christi konferencián mondott még 2017 októberében. Felszólalásában arra bátorította a hívőket, hogy erősítsék meg önazonosságukat, ahogy évszázadokon keresztül tették. Üzenete világos volt: „Először és elsősorban lengyelek és katolikusok vagytok, csak aztán európaiak. Nem szabad feláldoznotok ezt a két identitást annak a technokrata Európának az oltárán, amely nem ismer hazát. Ez a jelenkori vágy, hogy globalizáljuk a világot, és megszabaduljunk a megkülönböztető jegyekkel bíró nemzetektől, tiszta őrültség. A brüsszeli Bizottság csak arra gondol, hogy a szabad piacot építse a nagy pénzügyi hatalmak szolgálatában” – hangsúlyozta.
S kijelentette: „Az Európai Unió már nem a benne élő embereket, hanem a bankokat védi.”

Talán kevesen tudják, hogy Sarah bíborosnak két könyve is megjelent magyar fordításban a Szent István Társulatnál. Az egyik A csönd ereje című kiadvány, amelynek lapjain útmutatót nyújt szerzeteseknek és laikusoknak egyaránt. Az év minden napjára jutó 365 elmélkedést rendhagyó beszélgetés követi benne dom Dysmas de Lassusszal, a Grande Chartreuse (Nagy Karthauzi Kolostor) priorjával. A kötetet Barsi Balázs atya Széchenyi-díjas ferences szerzetes, teológiai tanár fordította, csakúgy, mint a guineai főpásztor előző nagy sikerű, Isten vagy a semmi című könyvét, amelyben reflektált bizonyos, a katolikus erkölcs megváltoztatására irányuló tendenciákra, különösen azokra, amelyek a házassággal és családdal, valamint az egyház emberi életről szóló tanításával kapcsolatosak.
Érdemes odafigyelnünk annak az egyházi vezetőnek a szavaira, aki Európáról szólva valóban a józanság hangját üti meg, amikor napjaink történéseivel kapcsolatban azt mondja: „A Nyugat nemcsak a lelkét veszíti el, de öngyilkosságot is elkövet, mert egy fa gyökerek nélkül halálra van ítélve. Azt gondolom, a Nyugat nem tagadhatja meg a gyökereit, amelyek a kultúráját és az értékeit létrehozták.”