2014. szeptember 28., vasárnap

EMLÉKEZTETŐ!!!

Az Antikrisztus Keletről való lesz, nem pedig Nyugatról

2013. április 26. péntek
Drága szeretett leányom, a világ az Antikrisztus fellépésére készül. Ő már ki lett képezve számos befolyásos politikai erő által, hogy megtegye nagyszerű fellépését.
Az Antikrisztus Keletről való lesz, nem pedig Nyugatról, de szeretve, tisztelve lesz és nagyra fogják őt becsülni mindkét oldalról, és a föld minden sarkában. A következőképpen fog elkezdődni:
Az Antikrisztus, hamarosan egy háborút fog előidézni, Isten ellenségeinek segítségével, két nemzet között, melyek élén két makacs és erőteljes vezető áll. Ez a háború egyre csak fokozódni fog, és átterjed majd a többi országra is. Amikor a veszély már olyan súlyossá válik, hogy kezd kihatással lenni a legerőteljesebb nemzetekre is, akkor elkezdődnek a béketárgyalások.
Mintegy a semmiből fog a fenevad előlépni. És olyan ügyességgel fog véget vetni a háborúknak, hogy az lenyűgözi a világot. Neki egy erőteljes hangja lesz. Ő roppant intelligens lesz és egy lenyűgöző karizmatikus ember benyomását fogja kelteni. Az ő megnyerő külseje, kelleme és humorérzéke olyan lesz, mint egy erős hipnotikus mágnes. Ő vonzani fogja a közismert vezetők és a média nagy dicséretét és nagy hírnévre tesz szert. Viselkedése befolyással lesz az üzleti vezetőkre, akik úgy fognak rá tekinteni, mint a jólét megteremtésének eszközére, mivel a gazdasági élet majd fejlődni kezd.
Olyan különleges lesz az Antikrisztus megjelenése, hogy a nemzetek túl fogják harsogni egymást, arra bátorítván őt, hogy látogassa meg országukat. Szeretni fogják őt, aki Küldetésem – amikor a Földön jártam – legapróbb részleteit, minden pillanatát le fogja utánozni. A szeretet, a béke és a nemzetek közötti egységről prédikálván, látni lehet majd, hogy – bármerre is jár – nagy csodákat fog tenni. Ez nem egy olyan ember, mint bárki más. Ez nem egy olyan ember, mint bármely más karizmatikus vezető. Az ő csillaga ragyogni és csillogni fog, mint senki másé őt megelőzően. Őrá úgy fognak tekinteni, mint az emberbaráti egy-világvallás névleges vezetőjére. Ennek az utálatnak az úgynevezett sikere neki lesz tulajdonítható. Mindenki a lába elé fog hullani. Arcának képmása mindenhol megtalálható lesz. Őt együtt lehet majd látni sok más vallási felekezet vezetővel. Hamarosan azt fogják mondani, hogy az emberek spontán módon meggyógyulnak a jelenlétében. A Sátán hatalmának köszönhetően, ő olyan cselekedetek véghezvitelére lesz képes, melyek sokakat sokkolni fog és ezeket csodáknak fogják minősíteni.
Addigra a tudatlanok, mint Messiásra fognak föltekinteni. Aztán arra fog célzásokat tenni, hogy őt Isten küldte a világ megmentésére. Sokan, beleértve azokat is a világban, akik nem fogadják el Jelenlétemet, meg lesznek győződve arról, hogy ez az ember nem más, mint az Emberfia, maga Jézus Krisztus. Azok, akik tisztelik őt, engedelmesen eleget tesznek kérésének, és akik imádják őt, olyan gonosz módon fognak megfertőződni, hogy a lelkük egy vákuumba lesz beszippantva, és lehetetlennek fog tűnni számukra az abból való szabadulás.
Azok, akik Tanításaim Igazságait ismerik, fel fogják ismerni a csalást, amelyet az emberi nem elé helyeznek, és ők ellen fognak állni ennek az utálatnak. Azok, akik azt mondják, hogy ismerik Istent és gyakorló Keresztények, nem lesznek képesek megérteni a visszatérésemre tett Ígéretemet. Amikor Én újból visszatérek, azért jövök, hogy ítéljek. Sohasem fogok másodszor a Földön járni. Mert tanításaim teljes ismerete ellenére sem fogják megérteni, amit mondtam. Most emlékeztetem őket: Én nem fogok testben járni. Bárki, aki azt mondja önmagáról, hogy ő Én vagyok, az egy hazug.
Jézusotok


A világ örülni fog, mert – a Rómában lévő Egyházam mellett – a zsidó nemzetet lekaszabolják

2013. május 17. péntek
Drága szeretett leányom, bizalmasan feltárom előtted Fájdalmam és Szomorúságom, mivel minden lelki gyötrelmet, amelyet az Olajfák Kertjében elszenvedtem, most újból átélek.
Akkor a fájdalmamat – melyet a gonosz váltott ki, aki látomásokat mutatott nekem a jövőről – a pogányság okozta, amely a ti időtökben végigsöpör majd a földön. Akkor felismertem – éppúgy, ahogyan az most is látható – a gyűlöletet a világban, mely irántam, Jézus Krisztus iránt létezik.
Szenvedésemet az a tény is súlyosbítja, hogy az emberiség még mindig nem értette meg teljesen azt az Áldozatot, melyet a lelkükért hoztam. Keresztre feszítésem azért volt, hogy megmentsek minden nemzedéket, beleértve a mai világ nemzedékét is. Nagy az Én Fájdalmam ebben az időben, és szenvedésem benned nyilvánul meg, leányom, és más áldozati lelkekben, hogy még a teljesen tönkretett lelkeket is megmenthessem közületek.
Keserű könnyeket sírok, és a Szívem hevesen dobog, amint a bűn egyre csak terjed a törvények által országaitokban, mely törvények kísértésbe kényszerítik majd az ártatlan lelkeket. Ezek a lelkek nemcsak azt fogják érezni, hogy a bűnt most már igazolni lehet – mivel országaik törvényei elnézik azokat –, de még azzal is vádolni fogják őket, hogy megszegik országuk törvényeit, ha támogatják Szent Szavamat.
Ó, mennyire megtévesztenek benneteket! Milyen messzire tévelyegtek el Tőlem! Mennyire megbántotok Engem! Azok, akik Szavam hirdetéséért felelősek, most hallgassanak meg: A ti kötelességetek, hogy mindenkor védelmezzétek Szent Szavamat. A fogadalmatok az, hogy úgy engedelmeskedjetek Szavaimnak és Tanításaimnak, ahogy azok Egyházam létrehozásakor voltak a Földön. Sohase térjetek el az Igazságtól. Készítsétek fel a lelketeket, mert hamarosan kényszeríteni fognak benneteket, szabad akaratotok ellenére, hogy a Szentségeken keresztül megtagadjatok Engem. Nektek mindenkor ébernek kell maradnotok az előtettek álló nagy változásokkal szemben.
Az egész emberiséghez szólok: Hívlak benneteket, hogy válaszoljatok Hangomra, az Igazság Hangjára, a Szeretet Hangjára, a Mesteretek Hangjára. Hamarosan látni fogtok Engem. Aztán a pókháló le lesz törölve a szemetekről, és akkor az Igazság világos lesz számotokra. Amikor Irgalmasságom Napja felvirrad, nektek tudnotok kell, hogy azt követően Második Eljövetelemre nagyon hamar sor kerül. És miközben Én arra vágyom, hogy mindnyájan forduljatok Hozzám, ugyanakkor szomorúan sírok is azokért a lelkekért, akik elvesznek Számomra.
Figyelmeztetnem kell azokat, akik megpróbálnak Engem megakadályozni a lelkek megmentésében: Meg foglak büntetni benneteket, ha továbbra is szembeszálltok Isten Szavával. Én nem ezekre az Üzenetekre utalok – bár elszomorít, hogy nem hallgattok Rám -, hanem Szent Szavam eltörlésére a nemzetetekben.
A világosság le fogja győzni a sötétséget. Isten Világossága életben tart benneteket. A sötétség elpusztít benneteket. Világosságom egyre fényesebb és fényesebb lesz, egészen addig, amíg száműzik Szent Eucharisztiámat. Aztán elhalványul. Akkor Egyházam összeomlik, és úgy tűnik, meghal. A világ örülni fog, mert – a Rómában lévő Egyházam mellett – a zsidó nemzetet lekaszabolják. Ez lesz a legnagyobb megtévesztés, ami az emberiséget éri, és akik elfogadják a pogányság eme gonosz formáját, azokat magával ragadja az ár. És miután a tűz végigsöpör a Földön, Egyházam újból fel fog támadni az Ő teljes dicsőséges formájában. Ez lesz a vég azon bűnösök számára, akik elutasítják Kezemet, de egyben az örök élet kezdete is azok számára, akik szeretnek Engem.
Jézusotok


Isten, az Atya: a gazdasági rendszeretekre vonatkozó, veletek megetetett hazugságoknak az a céljuk, hogy bolonddá tegyenek benneteket

2013-07-10
Legdrágább leányom, háborúk fognak kitörni egész Közel- Keleten, és hamarosan az Én szeretett Izraelem egy szörnyű borzalmat fog elszenvedni. A világnak ezen a részén nagyon nagy arányban fognak életek elveszni, mivel a gonosz szelleme felfalja gyermekeim életét és sok esetben a lelküket is.
Gyermekeim egymás iránti gyűlölete kiömlik más országokba is, miközben az Armageddon csatája fokozódik és növekszik, amíg elárasztja mindenhol a világot. A gyűlölet, mely a Sátán és démonai fertőzésének eredménye, egy olyan látható jel lesz, hogy csak nagyon kevés lélek – függetlenül attól, hogy hisznek-e Bennem, a mindenek Teremtőjében – nem fogja érezni a gonosz szellemét, mely úgy terjed, mint egy halálos vírus.
A háborúk – sok közülük – beleértve a harcokat is minden nemzet kormányain belül, mind ugyanabban az időben fognak kitörni. Amint már enyhe büntetések által leeresztettem Kezemet, tudnotok kell, hogy azokat fogom szétzúzni, akik bántalmazzák gyermekeimet. Ez az, amikor a lelkekért folytatott harc megnövekszik, és sokféle módon fog terjedni.
A gazdasági rendszeretekre vonatkozó, veletek megetetett hazugságoknak az a céljuk, hogy bolonddá tegyenek benneteket, és hogy a tulajdonotokból kivetkőztessenek titeket. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy megállítsam azokat, akik pénznemeiteket ellenőrzik, hogy elvegyék minden tulajdonotokat. Tudjátok meg, hogy miközben a Jobb Kezem büntetéseket dob le a gonosz ellen, a Bal Kezem felemel majd és Védelmem alá vesz benneteket, és Én gondoskodni fogok rólatok.
A Szent Könyvemben megjövendölt változások most bemutatásra kerülnek a világ számára. A harcok tombolni fognak, életek fognak elveszni, az országok természeti csapást fognak elszenvedni, a gabonatermés megsemmisül, és kormányaitok sokakat üldözni fognak közületek. A legrosszabb csata szellemi jellegű lesz, melyben mindent el fognak követni, hogy Ellenem fordítsanak benneteket.
Atyátok,
A Legmagasságosabb Isten


Ők most készítik fel az Antikrisztust az ő nagyszerű fellépésére2013. július 21, vasárnap, 18:05
Drága szeretett leányom, van egy fontos Üzenetem a világ számára, beleértve azokat is, akik hisznek Bennem, azokat is, akik nem; azokat, akik talán nem hisznek Atyámban sem, valamint azokat, akik nem fogadják el, hogy minden dolog Tőlem származik.
Amikor a fenevad összeesküvést tervezett Ellenem, akkor ő a végidőkre egy ördögi tervet hozott létre, melynek az a célja, hogy a legnagyobb hazugsággal bolondítsa el a világot annak érdekében, hogy magával vihesse az embereket a Pokol tüzébe.
Tudnotok kell, hogy Én feltártam ezt a tervet a világ számára, de van még egy titok, mely fontos, hogy feltárásra kerüljön, hogy így megértsétek az Igazságot. Mint bármilyen csatában, az ellenség itt is meghatározza pozícióját, és ezt általában nagyon óvatosan tervezi meg, úgy, hogy ez titokban történjék, nehogy a célpont ismertté váljék az ellenségük területén.
Ebben, a lelkekért folytatott végső csatában a Sátán és serege felvette állását Isten két tanújával szemben. Ennek megszervezése több évbe került, de Isten gyermekeinek először azt kell tudniuk, hogy ki a két tanú, mielőtt megértenék, hogy hogyan lett a terv kidolgozva. *
Az ellenség felvette most állását Egyházamban. Ő úgy teszi ezt, akárcsak a Trójai lóban elrejtőzött ellenség. Az ellenség – és ne feledjétek, hogy sokan vannak és mindannyian a fenevadnak adóznak tisztelettel – gyökeret vert Közel-Keleten. A valódi cél Izrael, a második tanú otthona.
A két tanú: a Keresztények és Izrael Háza. A Kereszténység az első célpont, mert az Tőlem származik. Izrael a második célpont, mert Én Zsidónak születtem, és ez Isten választott népének országa – Jeruzsálem otthona.
Nem véletlen, hogy a Sátán mindkettőt el akarja pusztítani, mert gyűlöli őket és azáltal, hogy eltörli ezeknek minden nyomát, a legnagyobb nyilatkozatot teszi – hogy ő Isten fölött áll. Mennyire fog szenvedni Isten Nevében ez a két tanú ! Nem fognak meghalni, de úgy fog tűnni, mintha minden élettől megfosztották volna őket.
A Szentségek lesznek az elsők, melyek megsemmisítésre kerülnek, aztán a Szentmise, majd a Biblia és Isten Szavának minden nyoma. Ez alatt az idő alatt, sokan fognak harcolni azért, hogy hirdethessék Isten Igéjét. Ezen idők alatt, Kegyelmeim mindenhova kiáradnak a Szentlélek ereje által, hogy Isten ne legyen elfelejtve soha.
Az Antikrisztus
Az Antikrisztus nagyon rövid időn belül ismertté teszi magát, mint a béke embere, aki a legcéltudatosabb béketervet fogja létrehozni a Közel-Keleten.
Ők most készítik fel az Antikrisztust az ő nagyszerű fellépésére. Eközben az ördögi terv folytatódik az Én Nevemben történő hazugságok tanítása által, becsapván az ártatlanokat. Azoknak mondom közületek, akik nem fogják elfogadni az Igazságot: tudnotok kell, hogy ez az idő elérkezett. Ha ti most nem tudjátok elfogadni az Igazságot, és valóban szerettek Engem, akkor Én olyan Kegyelmeket fogok adni, hogy felismerjétek azt.
Oly sokan nem tudják felismerni ezt az oly gondosan palástolt gonosz tervet, de ami mégis kibontakozóban van a szemetek előtt, ahogyan az meg volt jövendölve. A Szentírás sohasem hazudik. Az Én Szavam az Igazság. Az Igazság a ti mentőköteletek az üdvösség felé. Ha elfogadjátok a hazugságokat, melyeket az Egyházamban azok adnak nektek, akik nem az Én Nevemben jönnek, akkor nagy sötétségbe fogtok zuhanni, és az a gonoszság, hogy az okkult gyakorlatokban – melyeket az Én Nevemben mutatnak be – részt kellene vennetek, fel fog falni benneteket – így el fogtok veszni a Számomra.
Amikor a hamis béke létrejön, nagyon hamar elkezdődnek a tervek a Zsidók megsemmisítésére. Miközben a fenevad vadul megtámadja Izraelt, a Hamis Próféta eltünteti Jelenlétemet és becsapja nemcsak a Katolikusokat, de minden Keresztényt és minden vallást is, annak érdekében, hogy a fenevadat az Egy Világvallás leple alatt bálványozzák.
Amennyiben ez az Üzenet félelmet kelt a lelketekben, akkor tudnotok kell, hogy az Én szándékom az, hogy semmit se rejtsek el előletek, ami elpusztíthatna benneteket. Mindaz, ami fontos, hogy maradjatok hűségesek Tanításaimhoz, és imádkozzatok Védelmemért. Amikor teljesen átadjátok magatokat Nekem, Jézusotoknak és arra kértek Engem, hogy vezesselek titeket, akkor minden rendben lesz.
Védelmem szárnya alatt foglak tartani benneteket – mindazokat közületek, akik nem térnek el az Igazságtól.
Jézusotok
*: Jelenések Könyve 11

Emlékeztetés otthonaitok felkészítésére a Nagyfigyelmeztetés alkalmából

Az Isteni Irgalmasságról elnevezett Mária felhívja a figyelmet két üzentre, melyeket 2011. szeptember 29 – én és október 2-án kapott, melyek a Nagyfigyelmeztetés alkalmából az otthonaitok felkészítésére utalnak.
A két üzenet:

A Nagyfigyelmeztetés utóhatásai

2011. szeptember 29. csütörtök, 20:45

Drága szeretett leányom, mivel a Nagyfigyelmeztetés egyre közeledik, kérd meg szeretett követőimet, hogy imádkozzanak és örömmel legyenek hálásak azért a nagy kegyelemért, amelyet Örök Atyám az emberiségnek adott.

Ennek a dicsőséges cselekedetnek a hatására, amely tiszta szívből fakad, az emberiség nagy része megmenekülhet, hogy a földi béke korszakát élvezhessék. Legyetek hálásak, hogy ti, ezekben az időkben éltek, mert milliók fognak megmenekülni közületek, akik különben sohasem mehettek volna be a Mennyország kapuján.

Az előkészületek befejeződtek. Készítsétek fel otthonaitokat, néhány hétre legyen elegendő szentelt gyertyátok, vizetek és élelmiszeretek. Az utóhatások nehezek lesznek, de nem kell félnetek. Inkább könnyebbüljetek meg, mert a szenvedést hálaadásként, az örök életért lehet felajánlani, amelyet most azok a drága lelkeim kapnak, akik elfogadják (átölelik) ezt a nagy ajándékot.

Legyetek békességben. Bízzatok Bennem, ne feledjétek, hogy Én vagyok a ti Megváltótok és a hűséges lelkeket minden pillanatban, védelemben részesítem. Én veletek lépkedek. Vezetlek benneteket. Gyengéd szeretettel tartom a kezeteket. Az Enyéim vagytok, és nem fogom sohasem hagyni, hogy Szent Szívemtől elszakadjatok. Ti, követőim, azokkal a kegyelmekkel vagytok körülvéve, amelyekre szükségetek lesz, hogy a Nagyfigyelmeztetést túléljétek.
Szeretett Jézusotok
Az emberiség Megváltója és Megmenekítője

Örvendjetek amikor úgy tűnik, hogy az ég robban, mert tudni fogjátok, hogy Én jövök

2011. október 2., vasárnap; 15:00

Drága, szeretett leányom, most megváltozik az időjárás, mely újabb jele annak, hogy a korszak is hamarosan megváltozik. Más változások is megtapasztalhatóak lesznek. Mindenekelőtt, a világ számára a nap lüktetni kezd és forogni, felkészítésként a Nagyfigyelmeztetésre.

Aztán, először a Keresztem fog megjelenni. Az emberek sokkolva lesznek, de ez csak jelként adatik, azért, hogy felkészíthessétek a lelketeket, és hogy bűneitek elengedését kérhessétek, amelyeket elkövetettek. Ha ezt megteszitek, akkor a Nagyfigyelmeztetés alatt nem fogtok szenvedni.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, követőim, mindenhol. Örvendjetek, amikor úgy tűnik, hogy az ég felrobban, mert tudni fogjátok, hogy Én valóban a világba jövök. Végül az emberiség nem lesz képes letagadni Engem. Szeretetem ki fog sugározni a világ minden sarkába, amint megpróbálok mindenhol, minden lélekbe behatolni.

Olyan váratlanul fog ez az esemény megtörténni, hogy a világ, a nagy sokkhatás miatt, meg fog állni. Amikor lassan magukhoz térnek, sokan, a megtörténtek miatt, még bizonytalanok lesznek. Amint Én eljövök majd, úgy fognak eljönni a Pokolból a sátán és démonai is, akik azzal fognak próbálkozni, hogy gyermekeim lelkét felfalják. Ezért sürgősen meg kell, hogy kérjelek benneteket, hogy lakásaitokat hintsétek meg Szenteltvízzel és legyen mindenhol Szentelt gyertya. Magatokat kell megvédenetek.

Mindenekelőtt arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok azokért, akik szívükben Tanításaimat nem tudják elfogadni. Különösen azokért imádkozzatok, akik hatalmas erőfeszítéseket tesznek, hogy megtagadjanak Engem, habár tisztában vannak azzal, hogy Keresztrefeszítésem a megmentésükre szolgál.

Ne feledjétek, hogy Én közületek egyenként mindenkiért haltam meg, hogy megmentselek benneteket. Ne feledjétek, hogy ezúttal is azért jöttem, hogy közületek minden egyes embert megmentsek. Egyetlen egy embert sem zárok ki közületek.

Ez most a ti esélyetek, gyermekeim, hogy a földi béke korszakában helyet biztosítsatok magatoknak. Miért is ne akarnátok ennek részesei lenni? Miért is akarná tudatosan bárki is a Pokol mélyét választani, ezért a nagy ajándékért cserébe?

Örvendjetek. Köszönjétek meg ezt a nagy ajándékot Istennek, az Atyának. Öleljétek át ezt az ajándékot szeretettel és örömmel a szívetekben.
Megváltótok,
Jézus Krisztus

2014. július 23., szerda

Büntetés és bünhődés - A harag táplálta gyűlölet legyőző fegyvere a megbocsátás

Bűn, büntetés és bünhődés - A pogány harag táplálta gyűlölet legyőző isteni-keresztényi fegyvere a megbocsátás. Melynek lélektana megérteti, elfogadtatja a széles néprétegekkel és lehetővé teszi az isteni igazsághoz hű  nemzetek keresztes hadviselését.
A jó és rossz örök küzdelme
A SZER etet, A GYŰL ölet!
A LÉLEKTAN
Nagyon fontos, hogy kitérjünk a haragnak arra a formájára, amely a legveszélyesebb, a legmérgezőbb, az pedig az elfojtott harag. Ez hosszú időn át halmozódhat lelkünkben és lassan emészt, tönkretesz. Különösen akkor veszélyes, ha hosszú időn át táplált és fenntartott bosszúszándékkal társul (ugye van olyan érdekközösség – mint a cionzsidóság -, akik „szent irataikba” foglalták a harag, a bosszú és a gyűlölet hamis hármasságát), amikor akár nyíltan, akár rejtetten, de a másik kárát, áttételesen pedig pusztulását kívánjuk. Ezt nevezzük gyűlöletnek.

A gyűlölet olyan mély és erős érzelem, ami a legerősebb mérgek közé tartozik. Szétválaszt, a múlthoz kötöz, uralkodik gondolatainkon, érzéseinken, viselkedésünkön, beszűkíti látásunkat, érdeklődésünket, gyakorlatilag egész életünket és megfoszt valódi önmagunktól. Minél mélyebb gyökereket enged, annál nagyobb mértékben teszi tönkre életünket. Nem csak lelkünket és kapcsolatainkat mérgezi meg, de egy idő után testi betegségeket is okoz. Ez a haragnak az a fajtája, amely ellen mindenképp küzdenünk kell és megszabadulni tőle valami módon.

De mit is tehetünk egy ilyen erősen pusztító érzelem ellen?

Először is ismerjük fel és szembesítsük magunkat, vállaljuk föl azt, hogy bennünk dúl egy ilyen érzelem. Addig, amíg nem fogadjuk el, mint meglévő érzelmet, addig uralkodni fog rajtunk, viszont amikor „közel engedjük” magunkhoz, vagyis kiismerjük a természetét, máris megszelídül és kezelhetővé válik. Aztán vegyük tudomásul azt is, hogy a gyűlölettől, a táplált haragtól jó megszabadulni, ha jót akarunk önmagunknak. Ez tehát egy elhatározás, hogy teszünk valamit ezen ellenséges érzelem ellen, vagyis egy pozitív beállítódásra való ráhangolódás. Megkíséreljük másként látni az ellenségünket, mint addig. Mert eddig csak a cselekedeteit ellenünk vettük figyelembe és nem a jellemét, mint dominásns elvet, ami az ellenséges tettekig vezetett. Esélyt adva magunknak ezzel a győzelemre a lelkünkbe-szívünkbe beférkőzött gonoszságmétely felett. Nevezetesen úgy, mint saját nyomorult helyzetének, sorsának, sebzettségének, sötétségének, tudatlanságának áldozatát tekintjük. Mint olyan valakit (ez lehet egyén, de lehet egy egész nemzet, faj vagy társadalmi forma), akinek saját magával van gondja és boldogtalan, ezért „bánt”, igába hajt minket. Ha megpróbálom megérteni, hogy miért viselkedett velünk úgy, ahogy viselkedett, könnyebben tudjuk legyőzni. Ekkor az erős gyűlölködő érzelem lassan (és sohasem hirtelen) átalakul megértéssé. Ez pedig lehetővé teszi azt, hogy képesek leszünk arra a lépésre, amely tovább elvezet a gyógyulás útján – a keresztényi úton - a megbocsátáshoz. Közben megismerjük önmagunkat is, ez szintén nagyon fontos a bénító mételybetegségből a gyógyulásunkban.

A megbocsátás valójában egy új látásmód és új érzelmek – olyan felszabadító és helyreállító érzelmek, amelyek visszahozzák valódi önmagunkat és a jövő felé, a fejlődés irányába mozdítanak.

Mindazon túl átfestik a másikról alkotott képemet is. Ekkor már nem lesz szükségem „varázsszemüvegre” (mesterségesen másként látni a másikat), hanem valóban másként fogom őt látni. A megbocsátás lesz a szívedben az a lelki fegyver, ami végső győzelmét aratja majd a gonosz haragvó, zsigeri-vérségi gyűlölet felett a szánalmi gyengeség helyett, mely szintén a rossz útspirálba kényszerítene bele idővel.

Tehát a megbocsátás gyógyít meg minket és a kapcsolatainkat – elsősorban önmagunkkal az egyénnel, másodsorban a nemzettel, a fajokkal, a társadalmi rétegekkel - is, amit a harag-gyűlölet tönkretett. Így válhatunk bölcs uralkodóvá – meghozva a helyes, higadt (Istennek is tetsző) döntéseket és megfelelő (emberi) lépéseket esetleges konfliktusok (mint pl. egy háborús helyzetben, túlkapások helyett – amit szintén a harag táplál gyűlöletté és tetté) közepette is - az elnyomó zsarnokság felett, míg eljön a mi időnk! A kegyetlen – elsősorban az Isten, másodsorban az emberiség elleni - bűnök felett! A megfelelő büntetés és benne bünhődésük kegyelmes ideje! A józanság ideje!

Mert ez az idő – időnként - még mindig elérkezett!

Dr. Madarasi Pál-Várhegyi Kálmán

2014. július 22., kedd

Hamarosan le fogják tartóztatni idősebb Busht, Benjamin Netanjahut

A nácionista tömeggyilkosok, mint idősebb George Bush, Benjamin Netanjahu és összeesküvés társaik letartóztatása küszöbön áll, a Moszad és más források szerint. Ezeknek a bűnözőknek és a többi magas rangú összeesküvőnek már több mint 180 ország tiltotta meg a beutazást, és hamarosan az is meg lesz számukra tiltva, hogy elhagyják a börtöncelláikat, a források szerint.

Az izraeli tulajdonú, és távirányítású úgynevezett "Malajziai Légitársaság MH17-es járat", tele halott és bomló testekkel, egyike volt a nácionisták túl sok piszkos trükkjének, és egy fordulópontot jelent ellenük, amit mostanra a világ titkos ügynökségein és kormányain belül elértek, több forrás szerint.

Amit először Szíriában láttunk, azt most Ukrajnában, egy sikertelen kísérletet, hogy egy megrendezett incidens segítségével háborút indítsanak. A nácionisták megrendeztek egy "Szarin gáztámadást civilek ellen", és most a "halott HIV tudósokat" Ukrajnában, hogy megpróbálják becsapni az amerikai hadsereget a támadás érdekében. Csakhogy ezúttal Ukrajnában, ahogy az Szíria esetében volt, senki sem veszi be a csalit.

Ezt láthajuk a nácionisták irányította vállalati média propaganda "orosz támadás" PR kampányában. Például az Egyesült Királyságban a nácionista báb miniszterelnök David Cameron arra kérte Angela Merkelt és Francois francia elnököt, hogy nagyobb szankciós nyomást gyakoroljanak Oroszországra és Vlagyimir Putyinra, de az MI5 források szerint ez csak egy PR mutatvány. Cameronnak ezt meg kellett tennie, mivel a nácionista médiabáró megzsarolta azzal, hogy nyilvánosságra hozza kokain szokásait és felesége heroin függőségét, folytatták a források.

Mindenesetre a múltban a nácionista báb vezetőket és a vállalati média propagandát használták a tömegek kondicionálásához, hogy elfogadtassák a sorban következő katonai eseményt. Most azonban erre senki sem vevő. Nem áll készen hadsereg, hogy végrehajtsa a parancsaikat, és a legtöbb felbérelt ostoba ember sem hallgat rájuk.

Továbbá az internet és a közösségi média nácionsita kampány része, hogy Oroszországot rágalmazzák "teljesen törlésre került", mondják MI5 források és más ügynökségek. Például: a YouTube-on megjelent egy videó a lázadók és az oroszok együttműködéséről, ami a lelövés előtti dátummal rendelkezett, tweet-ek "egy spanyol légiirányítótól Ukrajnában" valójában Londonból származtak, az interneten a Putyin merénylet hamis volt (Putyin okosabb annál, hogy Ukrajna fölött repüljön). Egyértelmű, hogy elvesztették ezt az összeesküvést.

Ezt az egész "malajziai gép" eseményt a külügyminisztérium és a Rand Corporation kezeli, amerikai székhelyű CIA források szerint.

Mostanra Németország és Franciaország annyira megundorodott Washington D.C. és Tel Aviv nácionista mutatványaitól, hogy úgy döntöttek, csatlakoznak a BRICS szövetséghez, európai CIA források szerint. A németek és a franciák szisztematikusan tisztítják meg kormányaikat a nácionista ügynököktől.

És jó okkal. A hamis malajziai gép tömve a hullaházból származó testekkel a nácionisták válasza volt a múlt héten arra a bejelentésre, hogy a BRICS országok létrehoznak egy fejlesztési bankot és egy pénzügyi stabilizációs alapot, mint annak a módját, hogy kikerüljék az összeesküvés irányította Világbankot és az IMF-et. Gondoljunk csak bele, itt van egy csoport, melyet 188 nemzet támogat azon terv bejelentésében, hogy békés módon építik a gazdasági infrastruktúrát, és erre az amerikai és izraeli nácionista bábkormányok egy repülőgép lelövésével reagálnak.

Egyéb reakciójuk a kegyetlenkedés a Gázai övezetben, és hogy folyamatosan egy hamis bevándorló válságot kreálnak az Egyesült Államokban.

Ezenfelül a Fehér Sárkány Társaság sorozatos új fenyegetéseket kapott ezektől a nácionista gengszterektől a múlt héten. A legfrissebb fenyegetések szerint "megkezdődött a 3. Világháború", az "amerikai fegyveres erők készek betörni Oroszországba", stb. Egy percig se higgyük el! Mint már említettük, Oroszország, Kína és az Egyesült Államok fegyveres erői és mások is már megegyezésre jutottak, hogy sohasem hagyják magukat becsapni, hogy újabb világháborút kezdjenek.

Emellett a kampány, hogy a Muzulmán Testvériséget ISIS-ként újracsomagolják szétesik, miután egyre nevetségesebb kijelentések kerülnek napvilágra az ISIS-től Jeruzsálemen keresztül. Az alábbi linken erre látható egy példa:

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/10971080/Jihadi-Vogue-magazine-lampoons-Iraqs-Islamic-State-warriors.html

Aminek tanúi vagyunk, az egyértelműen a nácionisták végjátéka. Nézzük összegezve azokat a nagy változásokat, melyek azon kampány részeként mentek végbe, hogy kiszorítsák ezeket a pszichopata gyilkosokat a felső szintű világhatalomból.

A holland királynő, valamint a spanyol és belga király lemondása, a Warburg család magas rangú tagja öngyilkos lett, Richard Rockefeller meghalt, J. Rockefeller szenátor lemondott, a gonosz pápa lemondott, 200 náci amerikai haderő tisztet kirúgtak, a volt francia elnököt Sarkozy-t letartóztatták, és most a múlt héten 660 pedofilt tartózattak le az Egyesült Királyságban. A Vatikán is elbocsátott több mint 400 pedofilt, és a nagy tisztogatás folytatódik a Katolikus Egyházban. A vatikáni bank, amelynek felhasználásával az összeesküvés megvesztegette a világ vezetőit, leállított több mint 3000 korrupt bankszámlát.

A múlt héten egy e-mailt kaptunk egy nagy jótékonysági alapítványtól, melyben azt írták, hogy az "idősebbik Bush múlt pénteken elhunyt látszólag élelmiszer mérgezés miatt, úgy hallottuk rossz halat evett. Ezt a személyi védelmén keresztül erősítették meg. Valamikor a héten bekerül a hírekbe." Ezt követően azonban lehoztak róla egy fényképet egy helyi újságban, a Maine-i családi birtoka közelében.

http://www.seacoastonline.com/articles/20140715-NEWS-140719848

A képen a nácionista führer idősebb Bush úgy tűnik, hogy a régi trükköt veti be, hogy szenilisnek tetteti magát, miközben nem az. Bush nem fogja elkerülni a letartóztatását ha úgy tesz, mintha egy szegény, szenilis öregember lenne, ő a történelem egyik legrosszabb tömeggyilkosa, és szembe fog nézni az igazságszolgáltatással.

A nácionisták rejtett hatalomátvételének feltárása az Egyesült Államokban lassan, most már megállíthatalanul halad a maga útján. Az Izraelként ismert cionista agymosott rabszolga kolónia is fel fog szabadulni. Ha az úgynevezett Zsidók (a szó nem létezett a 19. századig) tanulmányozzák Babilon történetét akkor azt fogják találni, hogy a körülmetélést a legyőzött rabszolga népek férfi tagjain hajtották végre. Az európaiak, akiket agymosottá tettek, hogy azt higgyék, hogy az ókori Júdeából érkeztek, szabadok lesznek. A világ, mint egy egész, együtt halad abban a folyamatban, hogy megszabaduljon a babiloni adósrabszolgaságtól.

Arra számítanak, hogy a nyári átmeneti nyugalom után sok dolog ősszel folytatódik. Remélhetőleg tanúi lehetünk egy Berlini fal leomlása típusú eseménynek az Egyesült Államokban.

Benjamin Fulford

David Wilcock kommentárja Fulford cikkéhez

Nagyon érdekes jelentés ezen a héten. A jelek egyre inkább nyilvánvalóak, hogy valódi változás van folyamatban. Azt látjuk, hogy megtörténik, és az álom adataim megerősítik, hogy ezek a legújabb mutatványok létrehoztak egy "pontot, ahonnan nincs visszatérés" az összeesküvés számára. Ők úgymond kétségbeesettek voltak, de az álmaim egymás után azt mondják, hogy valóban elszúrták a legutóbbi erőszakhullámmal. Végül kiváltották a világ többi részének kezdeményezését, hogy fogjanak össze, és vessenek ennek véget.

Az egyetlen fontos dolog, amit ehhez hozzátennék, az nem Ben riportjához kapcsolódik, hanem egy jelentős új cikkhez, amin most dolgozom. A héten Coloradoban vagyok két tévéműsorom forgatásán, ami a Bölcsesség Tanítások és az új Bennfentes, úgyhogy addig valószínűleg túl elfoglalt leszek, de itt van egy rövid változat.

Preston James és Gordon Duff a Veteran's Today-től mindketten azt mondják, hogy kritikus elmozdulás történt a jó szándékú földönkívüliek, akik segítenek bennünket, és az összeesküvés közötti kapcsolatban. Az összeesküvés egy utolsó ultimátumot kapott. Azt hiszem, hogy valamilyen formában szükséges az isteni beavatkozás, hogy összetakarítsák ezt a rendetlenséget amiatt, hogy a hatalmi struktúra milyen mélyen gyökerezik igazából.

Az összeesküvés hosszú ideig bedőlt (szó szerint és átvitt értelemben) annak az elképzelésnek, hogy a földönkívüliek csak nézik, hogy mi történik, de meg van tiltva, hogy beavatkozzanak. Ez lehet, hogy igaz volt a múltban, de a szabályok megváltoztak, amikor 2011 végén a földönkívüliek elkezdték kiüríteni az összes 28 földalatti létesítményt, amiről tudunk. Ben beszélt erről, és ezzel szélesebb körben foglalkoztam a korábbi cikkeimben a divinecosmos.com-on.

Ez csak mintegy 10 százaléka annak, ami van (~250), ezért úgy tűnik, hogy valamiféle egyezséget kötöttek, hogy leállítják ennek a folyamatnak a befejezését. 2011 augusztusában kezdődött, és folytatódott a következő év januárjáig, vagy akörülig.

Ez csak spekuláció, de az egyezség tartalmazhatott egy megállapodást a bejelentésről egy bizonyos időn belül, és a hatalmon lévők jóindulatú lemondásáról. A jóindulatú földönkívüliek nyilvánvaló technológiai fölénye ellenére az összeesküvés indulata fel fogja bátorítani őket, hogy lépést tegyenek.

Így James és Duff forrásai szerint a földönkívüliek egy végső ultimátumot adtak az összeesküvésnek. Fizikai szinten azt hiszem a BRICS bank létrehozása nem csak egy alternatív infrastruktúrát hoz létre arra az esetre, ha az összeesküvés megpróbálja felgyújtani a pénzügyi rendszert, spirituális szinten egy hozzájárulást teremt a földönkívüliek sokkal nagyobb beavatkozására.

A földönkívülieknek szükségük van a szabad akaratunkból adott engedélyre a cselekvéshez. Amíg mi bolygóként elég bátrak voltunk, hogy fellépjünk és harcoljunk, és tegyünk valami kézzelfoghatót, hogy létrehozzuk ezt az alternatív pénzügyi infrastruktúrát, a földönkívüliek nem tudtak olyan erősen beavatkozni mint most, hogy elvégeztük a munkát.

Lehet beletelik egy kis időbe, mire megértjük annak mértékét, ahogy a tágabb családunk segített bennünket az egész folyamaton keresztül. James és Duff egy másik kulcsfontosságú információja az, hogy csata folyik az összeesküvés idősebb és fiatalabb tagjai között.

A fiatalabb tagok nem osztják a népirtó gondolkodásmódot, és nem akarnak ezzel együttműködni. Ezek az új kiszivárogtatások jelezték, hogy voltak pozitív lépések a fiatalabb tagok részéről, hogy kiadjanak mindenféle információt, hogy mint bolygót előrevigyenek bennünket.

Azt hiszem, hogy ezt látjuk a főáramú médiában a közzétételi mozgalom rohamos előrelépésében. Volt egy nagy előrelépés június 22-én, három nagy történettel, melyek ugyanazon, vagy a következő napon kerültek napvilágra, és azóta voltak mások. Nézem a hírtartalmakat, így könnyű volt látni, hogy ez történik.

Azt hiszem tehát, hogy az "először legyőzik az összeesküvést, majd következik a nyilvánosságra hozatal" képlet lesz az igaz. Bármilyen jelentősebb repedés a falon hamarosan egy igazság lavina hatást fog kiváltani, amikor az emberek mindenfélét kezdenek kérdezni arról, amiről úgy gondolják, hogy tudták.

http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2014/07/hamarosan-le-fogjak-tartoztatni-idosebb.html

2014. július 20., vasárnap

Moszul: kétezer év után nincsenek keresztények

Egyre drámaibb az iraki keresztények helyzete. A moszuli szír-katolikus érsekségi palotát az Iraki és Levantei Iszlám Állam (ILIÁ) szélsőséges iszlámistái leégették – tájékoztatta a Vatikáni Rádiót Ignace Joseph III. Younan szír katolikus pátriárka.

A főpásztor július 19-én délelőtt találkozott a Vatikánban Dominique Mamberti érsekkel, az államközi kapcsolatok titkárával.

Ferenc pápa nagy aggodalommal követi az iraki helyzetet, ahol a keresztények túlélése bizonytalan. Moszulban már nincsenek keresztények, csaknem kétezer év után.

Younan pátriárka nyilatkozatában tragikus hírekről számolt be. Sajnos már évek óta hangoztatják, de mindhiába: nem szabad összekeverni egymással a vallást és a politikát. Ha ellenségeskedések vannak a síiták, szunniták és mások között, az egyáltalán nem ad okot arra, hogy megtámadjanak ártatlan keresztényeket és egyéb kisebbségeket Moszulban és másutt. Nem ad okot arra sem, hogy lerombolják az istentiszteleti helyeket, a templomokat, a püspökségeket, plébániákat egy terrorista szervezet nevében, amely nem hallgat sem a józan észre, sem lelkiismeretére. Már megfenyegették a keresztényeket, hogy ha nem térnek át a muzulmán vallásra, akkor mindnyájukat megölik. Ez rettenetes! Szégyent jelent az egész nemzetközi közösség számára – nyilatkozta a szír-katolikus pátriárka.

Moszulban már nincsenek keresztények. Sokáig még jelen volt egy tucat család, de pénteken nekik is menekülniük kellett. Mindenüket elrabolták, inzultálták őket és minden vagyonuk, ingóságuk nélkül ott hagyták őket a sivatag kellős közepén. A kitelepült keresztények Kurdisztánban találnak menedéket, de az ottani miniszterelnök már kijelentette, hogy nem képesek több menekült befogadására, mert vannak egyéb kisebbségek is, mint a síiták, a jázidok, akik szintén Kurdisztánba menekültek.

Arra a kérdésre, hogy hogyan lehetne megállítani a szélsőséges dzsihadistákat, a szír-katolikus pátriárka a következőket válaszolta:
„Azonnal fel kell függeszteni a pénzügyi támogatást. Hogy honnan kapják a fegyvereket? A fundamentalista Öböl-államoktól, a nyugat beleegyezésével, hiszen a nyugatnak szüksége van a közel-keleti olajra. Sajnos ez a helyzet. Szégyenletes!”

Ignace Joseph III Younan szír-katolikus pátriárka a következő szavakkal fordult a világhoz: „Azt kérjük a nemzetközi közösségtől, hogy legyen hű az emberi jogok, a vallásszabadság, a lelkiismereti szabadság alapelveihez. Mi, keresztények jelen vagyunk Irakban, Szíriában és Libanonban: nem importáltak bennünket, hanem már évezredek óta itt élünk, tehát jogunk van ahhoz, hogy emberként és ezeknek az országoknak az állampolgáraiként bánjanak velünk. Vallásuk nevében üldöznek minket és nem állnak meg a fenyegetőzésnél: valóra is váltják azokat: gyújtogatnak és öldökölnek.”
Magyar Kurír

2014. július 18., péntek

NYÍRŐ JÓZSEF VÉGSŐ FOHÁSZA A MAGYARSÁGÉRT

"Tégy velem, amit jónak látsz, de áldd meg ezeket a magyarokat és minden magyarokat, fizess nekik bőségesen, mindig rajtuk és sorsukon legyen a szemed, vezesd vissza újra szép Magyarországba, az örömnek és békességnek elveszett világába s mond meg a búzának, hogy kétszeresre nőjjön számunkra, tanítsd meg a madarat nekik dalolni, törüld le a pusztulás, szenvedés és halál ítéletét a homlokukról, ne engedj egyet is elveszni közülük, aranyként csengjen a drága anyanyelv ajkunkon, virágozzanak ki a nagy magyar erények, és erdők fái, szünjön meg minden igaztalanság és áldás fakadjon számunkra minden elejtett vércseppből és verejtékből.
Értük legyen minden gyötrődésem, és elviselni négy embernek is sok szenvedésem....
Ha testemet nem is, de legalább lelkemet vidd haza a házsongárdi vagy az udvarhelyi temetőbe,
vagy terítsd le az áldott földön, hogy attól is nőjjön a fű, szebbüljön a világ..."

Néhány szó…

A vallásos felkészültségről:

A vallási szocializáció során az egyének elsajátítanak szertartásokat, imákat, gondolkodási és viselkedési valamint életvezetési mintákat. Ezt neveztük felkészültségnek. Az egyén által a mindennapi életben alkalmazott felkészültség elég különböző lehet, 2 oldala van ennek:
az egyik, hogy az egyén a vallási közösség, egyház által legitimnek elismert felkészültséget hozzáférésének mértékében sajátítja el/sajátíthatja el. Ez egyértelműen annak a függvénye, hogy lehetőségei mikre terjednek ki, miben van korlátozva. A média szerepe itt van, a felkészültség nyilvánossá tételével (gondoljunk csak, a pápaválasztás a közvetítés révén mennyire elérhető volt, szinte egyidőben lehettünk tanúi az eseményeknek).
A másik oldal az egyén oldaláról nézve a felkészültség alkalmazásáé a mindennapi életben. Az, hogy mennyiben alkalmazza a mindennapokban az a meggyőződésének függvénye. Mi is e két fogalom - ti. felkészültség és a meggyőződés - viszonya egymáshoz.
Mindig csak az egyén vonatkozásában beszélhetünk csak meggyőződésről, melyet valamilyen felkészültség-típusú entitással kapcsolatban bír vagy nem bír.

A hit egyfajta felkészültség. Az egyént, aki hisz a hit tárgyával kapcsolatban 3 dolog jellemez:
a.      Belső diszpozíciók. Ezalatt érzetek, érzések, élmények pszichikai együttesét érti a szakirodalom. A belső diszpozícióknak nagy szerepe van a meggyőződés kialakításában és folyamatos fenntartásában. Az ún. vallási tapasztalatok élménymagja ilyen belső diszpozíciónak tekinthető.
 
b. Meggyőződés. A meggyőződés fogalma egy mérték-fogalom. Annak mértékére referál, mellyel egy személy vélekedik, a hittel kapcsolatban. Meggyőződésének mértékében tart valaki igaznak és relevánsnak bizonyos felkészültséget egy adott időben és helyzetben. A meggyőződés különböző mértékű lehet (lehet szilárd, tartós, hosszan fennálló - gyenge, részleges, ideiglenes)

c. Bizalom. Maga a meggyőződés egyfajta bizalmon alapul az adott hit(rendszer) irányában. A bizalom itt arra utal, hogy az egyén azokra a forrásokra miként tekint, melyektől felkészültségét szerzi. A bizalom irányulhat személyekre (papokra, tanúságtevőkre) s ezen az alapon érinti azok tanításait, tételeit, vagy magára a hit fenntartását képviselő intézményre (annak szervezetére, vagy társadalmi gyakorlatára tekintve).
Kérdés mennyire képes az egyház az egyén számára biztosítani a hozzáférést, mennyire erős meggyőződést és bizalmat képes kialakítani benne, s milyen élményeket kínál fel a számára? Ettől válik ugyanis nyitottá és vonzóvá a kívül levők számára.
Gondoljunk csak bele, az egyén a szocializáció során - leginkább a külső körülményeknek engedve mintsem meggyőződésének mértékében - egy mintát sajátít el. Ennek a mintának jellemzője, hogy a társadalmi együttélés során alakult ki, nem genetikus (ilyetén örökölt) alapfelkészültséget, hanem valamiféle többlettudást vagy ahhoz kapcsolódó képességet takar, melyet a történeti időben különböző generációk (nem véletlenül, ugyanis bizonyos helyzetekben releváns felkészültségeket jelentettek az egyén vagy a közösség problémáinak megoldására) áthagyományoztak az újabbakra. Ezt azért fontos megemlíteni, mert ennek a felkészültségnek ki kell állnia az idő próbáját (ez azt is jelenti, hogy belebonyolódunk különféle helyzetekbe, melyeket a felkészültségünk mértékében igyekszünk túlélni, kezelni, uralni stb. A kérdés az, hogy az a felkészültség, amivel ma egy vallásos ember rendelkezik mennyire alkalmas, illetve milyen mértékben alkalmas és alkalmazható ezekben a mai helyzetekben. A sokszor feltett kérdés, mire elég a vallásos felkészültség?
Néhány szó a színterekről:

A kezdő példánál maradva a színtereket két csoportra oszthatjuk…
1. az egyház mint az adott színtér egyik ágense (külső), ahol az egyház csak egy a sok közül
2. az egyház mint színtér (belső)
Mindkét csoportba helyzetek sokasága sorolható. Külső színteret legtöbbször különböző akciók mentén írunk le: médiában egy nyilvános szereplés, a közéleti megmutatkozás, megnyilatkozások, karitatív szolgálat, kevésbé az evangelizáció és a tanúságtevés (azt mondjuk a karitatív munkával, a cselekedeteinkkel evangelizálunk). Ez mindaz, ami a "világ"-felé irányul.
A másik színtér a belső, olyan helyzetek, melyekben azonos felkészültséggel rendelkező egyének valamilyen célból összejönnek. "Ahol nevemben ketten-hárman" esettől a szélesebb belső nyilvánosságra számottartó esetekig. Az egyház mint színtér, akként értendő, hogy egy olyan közegről van szó, melyen jellegzetesen vallási felkészültség alkalmazása történik. Itt nem kell bizonygatni a vallási felkészültség relevanciáját. Az e színtéren egybegyűlteket ugyanis e felkészültség összeköti. Ilyen például a mise. Ebben az előadásban nincs mód kitérni az azonos felkészültség mentén létesülő színterek elemzésére.
Sokkal érdekesebb azt megnézni, mi is történik, amikor egy színtéren különböző felkészültségű ágensek találkoznak.
Azt azonban állíthatjuk, hogy mindkét színteret az egyház mint ágens felől nézve egy dolog jellemez. A vallási meggyőződés kommunikálása.
Fontos megemlíteni két fogalmat, melynek segítségével a modern kultúrakutatás igyekezett modellálni a mások megismerését. Saját közösségünk, a hozzánk hasonló felkészültséggel rendelkezők mindig egy belső, emic perspektívában jelennek meg számunkra, ami annyit tesz, értjük, miért tesznek úgy, ahogy és mi is tudunk nagyobb fennakadások nélkül úgy tenni, ahogy ők. Az egyház mint színtér egy hívő ember számára emic perspektívát jelent. Az etic perspektíva a külső megfigyelőé. Aki nincs benn az általa megfigyelt csoportban, valami más felkészültség mentén tekint azokra. A külső színtérről az egyház nem ugyanaz, mint emic perspektívában. Egyszer nem ártana tisztában lenni azzal, hogy a nem hívő embereknek milyen képe van az egyházról. A társadalomban élő nem vallásos emberek az egyházat egészen máshogy látják, mint mi, akik bent vagyunk. S ez a disszonancia alapvetően a kommunikációs sikertelenségünk oka. Ahhoz, hogy meg tudjuk mutatni nekik a bentet vagy bevisszük őket, vagy a bentet tesszük ki. A kérdés, hogyan lehet nyilvánossá tenni, mindazt amit emic perspektívában látunk a kintlevők számára. S igazán itt kellene elkezdődni ennek az előadásnak, mert ez az előadás fő mondandója.
Geertz ír arról, hogy amikor egy közösség meg akarta mutatni neki vallása "vonását", akkor mindig istentiszteletre és más kulturális rendezvényekre hívták el őt.
Ez jelenti a bevitelt, az abszolút feltárulkozást. A nyilvánosság megteremtését mindazzal kapcsolatban ahogy mi a hitünket a belső színtéren megéljük. Az egyház mint színtér bemutatását. (Gondoljunk csak bele, miért fontos a Hit Gyülekezetének az ATV-n és a honlapján a "Vidám Vasárnap" istentiszteleteinek közvetítése - a bemutatásnak (a média által adott "mintha jelenlét"nek van olyan ereje, hogy kereső emberek vonzódnak hozzájuk). A bent kivitelét viszont csakis az egyházat alkotó egyének tudják mindennapi életüket élve megvalósítani. Kérdés az, hogy az egyház mennyire készíti fel, felkészíti-e egyáltalán híveit erre a misszióra?
Minden (a külső színtérre irányuló) misszióban az egyház, mint az adott színtér egyik ágense jelenik meg, ez akként értendő, hogy a társadalmi együttélés arról szól, hogy különböző perspektívából a világra (vagy egy helyzetre) tekintő emberek kerülnek egymás mellé, nyilvánulnak meg. E perspektívák összerendezésére tesznek kísérletet a kommunikáció révén. A vallás csak egy e perspektívák közül. Sőt a vallás a felkészültség különbségénél fogva sokszor nagyon különböző perspektívát jelent (katolikus, református, új vallás képviselőjére). Azaz egy színteret mindig azok az egyének határoznak meg, akik különböző felkészültségeikkel részt vesznek benne.
Alapvetően témánk szempontjából meghatározó, hogy miként lehet a meggyőződést (a vallási felkészültséget) egy olyan színtéren megmutatni, ahol az egyének különféle felkészültségekkel vannak jelen.
Néhány szó a színtereket jellemző egyén-dominancia viszonyokról:

A színtéren mindig több egyén van jelen. Ez különböző felkészültségek mozgósítását jelenti. Az egyház, amikor külső színtéren van, a maga által reprezentált felkészültséget bizonyos a felkészültségekkel kompetitív másokkal kooperatív viszonyban látja.
A külső tér = társadalom. Nagyon lesarkítva az elemezést az egyház vonatkozásában az abszolút külső tér, maga a társadalom, ahol ágensként jelenik meg. A társadalom felkészültségének jellemzésére szolgáló szociológiai terminus az, hogy szekularizált.
Egyre többen hívják fel a figyelmet arra, hogy Európa egyre kevésbé keresztény, s a szekularizáció jelenségét akként értelmezik, hogy egyre több ember adja fel keresztény identitását. A vallási hagyománytól való elfordulás versenybe hozta az egyházat, fel kell venni a küzdelmet másféle ideológiákkal szemben, melyek egyre jelentősebb hatással vannak az emberekre. Ezek az új ideológiák, mégha vallásos színezetűek is, az egyének számára úgy kínálják magukat, hogy nagyon különféle felkészültségből az egyén maga válogathassa ki a számára megfelelőt, vagy alapvetően a sikerorientált emberképre alapozva, mint elboldogulási technikák jelennek meg.
A vallási újjáéledés híján ez azt jelenti, hogy a hagyományos - történelmi egyházak által képviselt - vallási felkészültség ma nem tud meghatározó lenni társadalmi méreteket tekintve. Azaz kisebbségi identitás, a többség mély elköteleződése az egyház irányában nincs meg. Gondoljunk csak bele, a mai tudásunk mennyire evangéliumközpontú? Szinte semennyire! "Üzenetek" - RTL Klub: maximum a Bölcsességek könyve. A szakértelem csak rendkívüli esetekben jelent teológus-részvételt a műsorokban. A sikerről nem a Szentírás jut az emberek eszébe. Ebben a közegben a hívők szerepe identitásuk reprezentálása, a szó szoros értelmében a bibliai értelemben vett "lámpásság".
Hogyan hagyja magát evangélizálni a társadalom? Gondoljunk csak a kezdő példára, mit kért a koldus? A társadalom az egyházra a karitatív megnyilvánulások szintjén tart igényt. Pálék viszont, mást tettek, mint ami az elvárás lett volna. A sántából csináltak éppet, a koldusból nem koldust, a kintlevőből bentlevőt. Tehát az evangélizálás, az apostoli küldetés felvállalása ebben az értelemben nem a külvilág mércéje szerintiséget jelenti, hanem a belső, vagy inkább a transzcendens, az isteni mércéhez szabást.
* Ma az egyház az előtt a kérdés előtt áll, hogy képes-e bevinni az embereket a templomba?
* Tud-e olyan példát mutatni, olyan vonzó felkészültséget kínálni, melynek révén az eddig még kint lévők átlépik a küszöböt?

P. Szilczl Nóra a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikáció Intézetének tanára

Henri Boulad Budapesten – VIDEÓVAL

A Magyarországra látogató Henri Boulad SJ, számos népszerű lelkiségi könyv szerzője kopt rítusú szentmisét celebrált 2014. július 17-én a zsúfolásig megtelt pesti Jézus Szíve-templomban, majd aznap délután előadást tartott a Párbeszéd Házában.
Képgaléria – klikk a képre!
Henri Boulad ezt megelőzően, július első felében két lelkigyakorlatot vezetett a jubileumát ünneplő Életrendezés Házában Szeretlek úgy, ahogy vagy, illetve A világ jövője a kezetekben van címmel, valamint előadást tartott a pécsi székesegyházban.
A kopt rítusú szentmise több nyelven zajlott: Boulad atya franciául és kopt nyelven vezette a liturgiát, melyet néhány görög nyelvű rész egészített ki – hiszen, mint az atya később elmondta, a Nagy Szent Vazultól származó liturgia görög nyelven folyt eredetileg.
Bevezető szavaiban angolul szólt a hívekhez: a kopt liturgiát mutatta be a jelenlévőknek, mint ahogy a szentmise folyamán végig segítette a hívek értő részvételét a liturgia magyarázatával. Felhívta rá a figyelmet, hogy a kopt szertartásnak az elején történik a felajánlás, az egyetemes könyörgések viszont később következnek, mint azt a latin rítusban megszoktuk. A Miatyánk háromszor hangzik el: az elején, majd az áldozás előtt, s végül a legvégén. A kopt templomokban, csakúgy, mint az ortodoxokban, az ikonosztáz eltakarja a felajánlást a tekintetek elől.
Az első olvasmány Izajás könyvéből szólt, ezt követte a Hagios görög nyelvű ima. A napi evangélium (Mt 11,28-30) egyik jól ismert mondata – véletlen egybeesés folytán – éppen az a mondat, mely mottóként felfestetett a pesti Jézus Szíve-templom apszisa fölé: „Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű”.
Ebből indult ki a homília gondolatmenete is: Jézus, az Ószövetség istenképével ellentétben, a közeli Isten, az Emmanuel, a velünk élő Isten. Aki kétkezi munkát végzett, aki szamárháton vonult be Jeruzsálembe. Vigyáznunk kell azonban, hogy ne veszítsük el érzékünket Isten nagysága iránt, lássuk a hatalmas Istent is.
Henri Boulad megosztott a jelenlévőkkel egy történetet, melyben Alexandria város polgármestere meg akarta tudni, hogyan él, mit él át a nép. Ezért beállt a pékség előtti sorba – ami nagyjából 30-40 emberből szokott állni, és kétórás várakozást jelent… Így tesz Jézus is az evangéliumokban: meg akarja tapasztalni az emberi létet. Nem rabszolgákra van szüksége Istennek, nem rémületre és félelemre.

Henri Boulad délután Az ima és következményei életünkben. Az ember három személyiségzónája címmel tartott előadást a Párbeszéd Házában, melynek két nagytermében és előterében szinte mozdulni sem lehetett az érdeklődők nagy száma miatt.
Sajgó Szabolcs SJ bevezető szavaiban Boulad atya rendkívül sűrű magyarországi programjáról beszélt, valamint felhívta a figyelmet, hogy idén ünnepeljük Vácz Jenő atya 100. és az Életrendezés Háza 20. születésnapját. A 2003-ban elhunyt Vácz Jenő SJ 1986-ban kezdte el magyarra fordítani Henri Boulad műveit.
Boulad atya előadása kezdetén elmondta: egyre szerelmesebb Magyarországba és a magyarokba – amiért természetesen nagy tapsot kapott a hallgatóságtól.
Ezután a személyiség rétegeiről beszélt, arról, hogyan kell egyre mélyebbre jutnunk önmagunk megismerésében a felszínes, szociális énünktől elindulva, aki mintegy a színházban szerepet játszik. A következő réteg elérése előtt egy homályos zóna van, melyet Boulad atya „a kis halálnak” nevez: ezen át kell hatolni, ha lejjebb akarunk jutni.
A következő réteg az egyéniségünk, melyet többek között értelmünk, kultúránk, képességeink alkotnak. Itt már függetleníti az ember magát mások véleményétől, „hisz tudjuk, a közvélemény hol felemel, hol leejt”.
A harmadik szint: a személy – ez „a lélek helye”. A második és harmadik szint között ismét homályos zóna húzódik: „a nagy halál”– az önmegtagadás, mert ha meg akarod találni magad, el kell veszíteni magad. Ez az ego halála: az egóba, mint egy héjba elrejtőzünk, ezzel védjük magunkat – de ezt a héjat meg kell nyitni.
Sokat beszélt Boulad atya a méltóság kérdéséről, amely különösen érzékeny terület valamennyiünk számára, sok fájdalmat jelent, ha méltóságunkban érezzük megbántva magunkat. A méltóság kérdésén túl kell lépni, ha az ember el akarja érni a harmadik szintet. Ha valakin bosszút szeretnék állni, mert megbántott, de lemondok erről: az „a nagy halál” – mondta Boulad atya.
Ha az egónk héját ki tudjuk nyitni, Isten szeretete eltölt minket – és ennek a folyamatnak addig kell tartania, amíg teljesen ki nem nyílunk. Ha a teljes kinyílást elértük – az maga a Mennyország.
Az imádságban ezzel párhuzamos utat jár be az ember: egyre lejjebb kell haladnunk a felszínes, rutinszerű imától az elmélkedés, a szemlélődés felé – az igazi imára a lényünk legmélyén kerülhet sor, ahol minden kiengesztelődik.
Az előadás után a hallgatóság kérdéseire válaszolt Henri Boulad, majd zárásképp újra elénekelte a reggeli kopt misében már hallott imádságot.
Henri Boulad édesapja szír, édesanyja olasz származású, a család francia anyanyelvű katolikus. Tizenhat évesen részesül a papi hivatás kegyelmében, 1950-ben lépett be a jezsuita rendbe, és Bejrútban megkezdte a noviciátust. Filozófiai tanulmányait Franciaországban, a teológiát Libanonban, a pszichológiát és pedagógiát az Egyesült Államokban végezte, három doktorátust szerzett. Visszatérve Egyiptomba az ifjúság nevelése és a szociális munka területén dolgozott, valamint lelkigyakorlatokat vezetett. A kairói és alexandriai tanulmányi és nevelői központok tagja, tanára, majd vezetője. A kairói Caritas vezetője, az észak-afrikai és keleti országokért felelős Caritas elnöke volt. Előadókörutakat tartott Európában, számos lelkiségi mű szerzője. 2004-től a jezsuiták kairói kollégiumának vezetője.
Fotó: Thaler Tamás, Czope Anna
Videó: Bonum TV
Verestói Nárcisz/Magyar Kurír

2014. július 17., csütörtök

A kalifátus elkobozza a keresztények és síiták házait Moszulban

A Vatikáni Rádió híradását olvashatják az iraki helyzetről.

 
Egy nagy „N” betűvel, az arab Nazarat (keresztény) szó kezdőbetűjével jelölik meg Moszulban a keresztények házát. A már elhagyott otthonokat a kalifátus kisajátította szunnita támogatói részére, amelyek még nem üresek, ott a lakóknak a következő lehetőségeket kínálják fel: vagy eltávoznak, vagy áttérnek a muzulmán hitre, vagy fizetik az ún. dzsizia védelmi adót (a nem muzulmánokra kivetett adót), amelyre az ún. dhimma – a kisebbségek védelmi formája – alapján joguk van.
A káld püspökséget is elfoglalták, az épületen a kalifátus zászlója lobog. Ez történik Moszulban és Irak egyes területein, amelyeket az Iraki és Levantei Iszlám Állam (ISIS) dzsihádista fegyveresei ellenőriznek a június 9-én alakult iszlám kalifátus térségében.
Shlemon Warduni püspök, a bagdadi káld patriarkátus helyettesének tájékoztatása szerint erősen korlátozták a térség keresztényeinek és síitáinak létfeltételeit. A SIR olasz katolikus hírügynökségnek nyilatkozva a főpásztor keserűen állapította meg: az iszlám kalifátus képviselői megparancsolták a közalkalmazottaknak, hogy függesszék fel a keresztényeknek, a síitáknak és a kurdoknak juttatott élelmiszer- és gázszolgáltatást. A tiltást megszegőket a saría, az iszlám jog alapján büntetik meg.
Warduni püspök a Baghdadhope internetes portálnak adott tájékoztatójában elmondta: a helyzet napról napra romlik. A keresztény falvakban, amelyek befogadták a Moszulból és az ISIS térségéből menekülő kitelepítetteket, humanitárius vészhelyzet alakult ki. Az iraki Caritas minden tőle telhetőt megtesz, de készletei egyre fogynak. Az UNICEF közreműködésével fúrt kutak sem elegendők a lakosság szükségletének kielégítésére. Sürgős segítségre van szükség.
Magyar Kurír