2015. április 9., csütörtök

SZILÁGYNAGYFALU, SZENTHÁROMSÁG HEGYE. (gyere szent helyekre)

A Szentháromság hegye, Nagyfalu mellett, Szilágysomlyó irányában található, a főúttól 1,5 km-re. Egy nagy tábla jelzi a letérőt a főútról! Ez a hegy B. Madarász Éva tulajdonában van, aki az édesanyjától örökölve, felajánlotta azt a Szentháromságnak.
Éva Asszony a Szentháromságtól és a Szűzanyától kap üzeneteket minden hónapban, 2004 októberétől. A Szentháromság hegyen: az Egység Keresztje; az Irgalmas Jézus kápolnája és Szűz Mária kápolnája, a Két Szent Szív Háza, keresztút és rózsafüzér út találhatók. A Szentháromság hegyén, az Égiek állandó Jelenlétét tapasztalják meg mindazok, akik nyitott szívvel jönnek az utolsó idők egyik zarándokhelyére.
Riporter: Zilahi Enikő
Operatőr/vágó: Orosz Péter

2015. március 27., péntek

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

2015. március 3. Szentségimádáson Jézus…

„Drága gyermekeim! Most hozzátok szólok, akik szerettek Engem úgy, hogy megteszitek akaratomat. Kicsinyeim, most hozzátok fordulok, és kérve kérlek benneteket, hogy ajánljátok fel magatokat Nekem szentelt örök áldozatul. Az Én kínszenvedéseim és kereszthalálom örök érdemeivel egyesítve égi Édesanyátok hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által ajánljátok fel Nekem minden gondolatotokat, szavatokat, cselekedeteiteket, imáitokat, áldozataitokat és szenvedéseiteket, hogy szenteljem meg azokat, mert csak így érdemszerző a lelkek javára. Ne sajnáljátok az áldozatokat meghozni bűnbe süllyedt testvéreitekért, és ha szenvedéseket kérek tőletek, nézzetek fel keresztemre, és Belőlem merítsetek erőt. Tudatosítsátok magatokban, hogy Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, és mindent Én irányítok a lelketek javára. Engedelmeskedjetek hívó szavamnak! Tegyétek meg minden parancsomat! Öleljétek át a keresztet, amellyel megajándékozlak benneteket, mert egyedül ez válik az üdvösségetekre, és mások üdvére.
Kicsinyeim! Az óra itt van. Sokak számára lezárul az idő, amit itt a földön életnek neveznek. Addig engedelmeskedjetek szavaimnak, amíg még itt vagytok. Mert ha a lelketek már kiszállt testetekből, nem tehettek semmit. Akkor már nem cselekedhettek, nem szólhattok, nem tudtok engesztelni. Értsétek meg: csak a ma a tiétek. Ti bűnösök! Térjetek meg Hozzám még ma, mert a holnap már bizonytalan számotokra. Újra meg újra hívlak benneteket, de süket fülekre találok.
Gyermekeim! Meg akarlak menteni benneteket. De ha nem működtök együtt kegyelmemmel, örökre megfosztjátok magatokat Tőlem, örök életetek Szerzőjétől, és elkárhoztok.
Kicsinyeim! Nagyon szeretlek benneteket. Örök javatokat akarom. Hallgassatok szavamra, és váltsátok tettekre, amit mondok! Én az örök boldogságra hívlak meg benneteket, amelyet rettenetes kínszenvedéseimmel szereztem meg nektek a keresztfán. Ne forduljatok el Tőlem! Szeressetek viszont Engem! Csodálatos ország vár rátok az örök hazában. De ha elszakítjátok magatokat Tőlem a bűn miatt, az örök tűz, a férgek a sötétség és a kárhozat vár rátok. Ma még választhattok. Én azért jöttem, hogy életetek legyen, és bőségben legyen. Válasszátok az életet!
Drága szeretteim, ma még kérlek, de holnap már meg kell, hogy ítéljelek benneteket. Szavaimat vegyétek nagyon komolyan, mint szeretetteljes figyelmeztetéseimet.
Kicsinyeim! Azt akarom, hogy ott legyetek, ahol Én, és lássátok dicsőségemet. Rajtatok múlik örök sorsotok. Már mindent tudtul adtam nektek. Válasszátok az életet! Engedelmeskedjetek felhívásomnak! Erre áldalak meg benneteket megerősítő szeretetteljes áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Ezt üzenem X-nek: Szeress Engem lángolóan! Bízzál ígéretemben! Legyen olyan erős a hited, mint a szikla! Ha megteszed, amit kérek, kiirtok a szívedből minden kételyt és hitetlenséget. Újra mondom: higgyél! Hited által tudlak csak teljesen meggyógyítani. Fogadd szeretetteljes megerősítő áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”2015. március 8. Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő nagyon rövid. Beteljesedik mindaz, amit mondtam nektek. Vigyázzatok! Senki félre ne vezessen benneteket! Hamarosan fellép az antikrisztus, aki azt fogja állítani, hogy ő Én vagyok. Ne higgyetek neki! Ő a sátán embere, akit maga az ördög segít, mindenféle megtévesztő csodákkal, hogy elhitesse a világgal, hogy ő a messiás. Én ugyanúgy fogok visszatérni dicsőségben erre a földre, mint ahogy felmentem a mennybe. Ugyanúgy fogok ragyogni, amikor visszatérek, mint ahogy azt megmutattam apostolaimnak a Tábor hegyén.

Gyermekeim! Csak Nekem higgyetek! Olvassátok az Evangéliumot! Én most is azt hirdetem nektek. Semmi újat, azzal ellenkezőt nem mondok. Ezért hitelesek és igazak szavaim. Én ugyanaz vagyok tegnap, ma és mindörökké. Tanításom megváltoztathatatlan és örök. Mindazok, akik megváltoztatják, hogy ez által a bűnösök elvárásainak megfeleljenek, a sátán emberei. Nem lehet két úrnak szolgálni. Vagy Engem, az élő Krisztust szolgálják úgy, hogy megtartják tanításomat, és azt hirdetik, ami az Evangéliumban van, vagy a gonoszt szolgálják, és akkor meghamisítják tanításomat, és elvesznek ők maguk, és mindazok, akiket megtévesztenek.

Gyermekeim! Legyetek résen! Nagyon vigyázzatok! A tét hatalmas: örök élet, vagy örök halál. Ellenfelem az örök tűzbe akar taszítani benneteket. Aki Nekem szolgál, azt gyűlöli és üldözni fogja. Álljatok neki ellen keményen a hit erejével! Ti mindig, minden körülmények között maradjatok hűségesek Hozzám mindhalálig! Ha kell, véretek kiontása árán is. Ne féljetek üldözőitektől! Higgyetek Bennem, és váltsátok tettekre tanításomat! Aki hisz, üdvözül. Aki nem hisz, elkárhozik. Amikor bíróság elé hurcolnak titeket, hogy tegyetek tanúságot Rólam, ne gondolkozzatok azon, hogy mit mondjatok! Maga a Szentlélek fog beszélni általatok. Bízzatok Bennem, és soha ne féljetek! Így dicsőítitek meg az Emberfiát. Bízzatok Bennem, akkor nem fogtok megszégyenülni. Amikor a legnehezebbnek találjátok kereszteteket, akkor mentitek a legtöbb lelket. A mennyben ezeknek fogtok örülni a legjobban. Bízzatok Bennem! Soha nem próbállak erőtökön felül benneteket. Mindig megadom a szükséges kegyelmet, hogy kitartsatok Mellettem mindhalálig.

Gyermekeim! Az idő rövid, már itt is van, amikor senkinek sem lehet kétfelé sántikálni. Mindenkinek meg kell vallania a hitét. Vagy Mellettem, vagy Ellenem. Legyetek erősek! Valljatok meg Engem az életetek árán is! Aki elveszíti Értem az életét, megmenti azt.

Kicsinyeim! A mennyben a vértanú szentek a legboldogabbak, mert nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért.

Kicsinyeim! Szívemnek drága választottjai! Bízzatok Bennem! Én megváltottam a világot. Hamarosan visszatérek dicsőségemben, és magammal hozom jutalmamat, hogy megfizessek mindenkinek cselekedetei szerint. Éljetek szüntelen készenlétben! Ha tettekre váltjátok szavaimat, nincs mitől félnetek. Megáldalak benneteket megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Ima a Szentlélek által: „Hőn imádott Szentlélek Istenem! Veled és Benned magasztalom a teljes Szentháromságot, az Atyát, a Fiút és a Szentlelket. Te légy az én Vezérem, Aki megadja nekem a tisztánlátás kegyelmét, hogy mindig meg tudjam különböztetni a jót a rossztól! Te irányítsd lépteimet, hogy mindig Megváltó Uram nyomában járjak, hogy mindig Őt kövessem, Őt lássam, Belőle merítsek erőt, és az Ő tanítása szerint éljek.
Szentlélek! Te légy Vezérem, hogy minden élethelyzetben Téged kövesselek, hogy mindig felismerjem és megtegyem akaratodat! A Te szavad intsen és buzdítson! Te légy lelkiismeretem sugallata!
Szentlélek! Te imádd bennem a legszentebb Szentháromságot, Te adj mindenért hálát, és Te kérd bennem kimondhatatlan szavakkal a kegyelmet Istenem tetszése szerint!
Szentlélek! Te légy számomra a levegő, ami nélkül nem tudok élni! Te légy a víz, ami nélkül szomjan halnék! Te légy a táplálék, ami megerősíti testemet, lelkemet! Te légy a fény, ami megvilágítja utamat! Te légy az iránytű, amely mindig az örök haza felé mutat! Te légy az Én Istenem és Mindenem, hogy elnyerjem örök Célomat! Ámen.”2015. március 26. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!” Ide nyílt ki: Márk 2, 20: „Eljön a nap, amikor elviszik a Vőlegényt…”
Jézus: „Drága gyermekeim, készüljetek! Hamarosan elvesznek Engem tőletek. Meg lesz csonkítva a Szentmise. Nem lesz átváltoztatás. Nem lesz többé Oltáriszentség. Helyette tévtanításokat fognak hirdetni. Ez lesz az a nagy „egység”, amiről prédikálnak. Eltörölnek Engem, mert útjukban vagyok. Nem bírják elviselni Jelenlétemet, mert tekintetem figyelmezteti őket bűneikre. Mindaz, aki Nélkülem akar élni, és a bűnt választja, a kárhozat felé halad.

Gyermekeim! Nem lehet, és nem is kell a világnak megfelelni. Csak egyedül Istennek. Én sem teljesítettem környezetem elvárásait. Nem engedtem Magamat királlyá tenni. Én egyedül Atyámnak engedelmeskedtem. Ti se akarjatok a világ elvárásainak megfelelni! Teljesítsétek Atyám törvényeit! Váltsátok tettekre az Evangéliumot, és kövessetek Engem a keresztúton! Akkor a szűk ösvényen jártok, ami az örök életre vezet.

Gyermekeim! Most nagy üldözés fog kitörni ellenetek. Jól jegyezzétek meg szavaimat: csak aki mindhalálig kitart Mellettem, az üdvözül. A rejtekben igaz papjaim be fogják mutatni a Szentmisét. Ide jöjjetek! Itt a szívetekbe térek, és imádhattok Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Máshová ne menjetek! Ne szolgáljatok két úrnak! Valljatok meg Engem az emberek előtt! Akkor Én is megvallak titeket Mennyei Atyám és szent angyalai előtt. Tegyetek tanúságot Rólam, ha kell, az életetek árán is! Akkor vértanú szentekként egyenesen a mennybe jöttök. Ne féljetek üldözőitektől, akik a testet megölik, de semmi egyebet nem tudnak tenni. A bűntől, a képmutatástól féljetek, ami elválaszt Tőlem, és az örök kárhozatba taszít.

Gyermekeim! Most színt kell vallanotok. Vagy Mellettem, vagy Ellenem. Maradjatok hűségesek Hozzám mindhalálig, mert csak akkor tudtok bejönni az örök életre. Erre áldalak meg benneteket megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Filippi 3, 20-21: „A mi hazánk a mennyben van. Onnan várjuk az Üdvözítőt: az Úr Jézus Krisztust. Ő…átalakítja gyarló testünket és hasonlóvá teszi megdicsőült Testéhez.”
Máté 27, 31. 50. „Jézust keresztre feszítik. Jézus hangosan felkiáltott és kilehelte Lelkét.”

Jézus: „Ez vár most Egyházamra is.”

2015. március 26., csütörtök

UTOLSÓ HARC a fény és sötétség között

Okok, hátterek és következmények.  (A könyvből, pontosabban fogalmazva csak az első ötven oldalról,  csupán a legjelentősebb részeket ragadom ki ,mintegy ízelítőül, hogy az utolsó idők kapujához érkezett az emberiség, akár tetszik, akár nem, és ezt abból a megfontolásból teszem, hogy már nagyon belesodródtunk az eseményekbe, és azok akik még bizonytalanok, hogy valóban mi vagyunk a „második eljövetel” nemzedéke, megerősödjenek, ne várjanak újabb és újabb jelekre).
Bevezetés
„Napjainkban nem arról van szó, hogy a kereszténységet külső ellenség győzi le. Ma már Krisztus misztikus testébe hatolt be az ellenség, egészen a közepéig! Olyan üldözés következik, amilyen még soha nem volt! Olyan lesz, mint az ősegyházban. Titkos helyeken – pincékben és magánlakásokban – kell a szentmiseáldozatot bemutatni, és csak kevesen vesznek részt rajta.” „Oly módon történik az egyházüldözés, amilyen még soha nem volt: kívülről nézve alig lehet észrevenni... A rombolás inkább belülről kifelé történik, ez a titokzatos és új benne. A Sátán észrevette, hogy az Egyház a kívülről jött üldöztetés után mindig szilárdabb és erősebb lett; tehát megpróbálja a fordítottját!”
Előszó
Az emberiség eddigi történelmének legnagyobb, és legdöntőbb harca előtt áll. Ebben a döntő harcban a bolygó minden embere részt vesz, tudatosan vagy anélkül. „A római-katolikus Egyház sorsa a világ és az emberiség sorsa.” Ez a könyv elsősorban római katolikus híveknek íródott, hogy felnyissa a szemüket a hihetetlenül rafinált esetekre, amelyekbe becsalják őket az ökumenikus haladás ígéreteivel, a reformokkal és a keresztény közösségek rég óhajtott egységével. Ma egy szellemi (és lelki) világháború végső, döntő harcában élünk... halálos hatása lesz, különösen az örök életre.
Ezt a harcot rafináltan, álnokul és szinte észrevétlenül folytatják a római katolikus keresztényekkel szemben. A cél az, hogy szakadjanak el Rómától, a pápától és a Tanítóhivataltól, és csatlakozzanak egy új ökumenikus egyházhoz, amely minden keresztény felekezet szövetsége lesz! (vö Jel 13. 7, 15.) (ez volt a „Terv” A.  típusú változata, de összejött a B. „Terv”, és ez sokkal előnyösebb, hatékonyabb, remekmű a javából, hatalomátvétel ellenállás nélkül, észrevétlenül, már csak a szükséges „sepregetést” kell elvégezni, és tiszta lesz az út!).  Ennek a „vadállatnak” az eljövendő világuralma útjában egy nagy akadály áll, amit először el kell hárítani, hogy a bolygót és az emberiséget ellenőrizni tudja. Ez a nagy akadály a római katolikus Világegyház erkölcsi és etikai ereje és befolyása a hívők milliárdjaira.
A látható Egyházzal szemben, akinek élén a pápa áll, van egy másik, láthatatlan, titkos (szabadkőműves) hatalom, amely jól álcázva, titokban, ravaszul, mégis a teljes nyilvánosság előtt szervezkedik ellene. Minden reklám- és propagandaeszköz a rendelkezésére áll, sőt a média, melynek legfontosabb szerveit kontrolálja, és amelyek véleményformálóak. A római katolikus Egyházzal szemben áll egy Anti-egyház, (Szűzanya a Kék könyvben Hamis Egyháznak nevezi), amely a legtöbb ember számára ismeretlen, hiszen tudomásuk sincs róla, hogy létezik. Ez a legnagyobb fegyverük és ebben van veszélyességük, s hálójukba sok embertársunk beleakad, anélkül, hogy észrevenné!
Az Egyház szaktekintélyei erről a problémáról tudnak ugyan, de a nyilvánosság előtt nem beszélnek, (még a mieink – MPM – tagjai sem, a Körlevél is csak utal rájuk). Mennyire közel vannak már az Egyház szívéhez! Karol Wojtyla kardinális szavai igazolják ezt: „A legnagyobb csata előtt állunk, amelyet az emberiség valaha látott. Nem gondolom, hogy a keresztények közössége ezt teljesen felismerte. Ma az Egyház és az Antikrisztus, az Evangélium és az Anti-evangélium közti végső harc előtt állunk!” Ennek a könyvnek az a célja, hogy felébressze az emberiséget, hogy ismerjük föl az idők komolyságát... és hogy a „vadállatnak, aki egy báránybőrbe bújtatott farkas”, gonosz ténykedéséről lerántsa a leplet, és valódi szándékát bemutassa. A Föld minden emberének a 666-os számmal történő megjelölése nemcsak a totális rabszolgaságot jelenti, hanem az örök halálba vezető utat is.
Út az Antikrisztus (666) rabszolgaságába
A világpolitika kulisszái mögött egy titkos hatalom rejtőzik, amely minden szálat a kezében tart. Befolyása van a politikára, ellenőrzi a világ pénzügyeit, az energiát, a médiát, és egy ideje már egy „Új Világrendet”, az ún. Novus Ordo Seclorum-ot készíti elő, mégpedig saját elképzelése szerint. (Jel 13. 1-18.) Végül minden fölött álló világkormányuk lesz, amely mindent kézbe tart. Ez lesz a legnagyobb, világraszóló, irgalmatlan diktatúra, amit az emberiség valaha átélt! Nagyon közel jutottunk ehhez az állapothoz, szinte már benne vagyunk. „akkora lesz a gyötrelem, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mindmáig” (Mt 24, 21.) Egy computer online vizsgálata nemcsak mélyreható ellenőrzést jelent, hanem felfedi a felhasználó agyát és gondolatait. „A világot olyan személyiségek irányítják, akik egészen mások, mint amilyennek gondolnánk”(Benjamin Disrraeli). Ki tudta volna Jánosnak 2000 évvel ezelőtt megmondani, hogy egy szoborba életet lehet lehelni, hogy beszélni tudjon? Ma már tudjuk, mit értett ezen a bibliai látnok. Ez a televízió, de még inkább a számítógép!
Internet – WWW
World – Wide – Web, a nemzetközi hálót hívják internetnek. Ez a világméretű computer háló a feltétele annak, hogy a Föld lakói személyi megjelöléssel rendelkezzenek. A W betű a héberben 6-nak felel meg. Így tehát a www = 666, az Antikrisztus száma!
Az Antikrisztus (666) totális felügyelete!
A computer-technika és az elektromos adatfeldolgozás bevezetésével lehetőség nyílt minden téren az emberek adás-vételének teljes felmérésére és ellenőrzésére. Napi szükségleteink sok árujának csomagolásán ma már vonalkód található. Ez azt jelenti, hogy a computer felismeri, és azonosítja, mint 666. A „vadállat” 666 számát ártalmatlan „választóvonalnak” sikerült álcázni minden árucikken. Az elkövetkezendő világ-kormány az embereket is ugyanígy be akarja számozni.
A központi computer neve: „La bete” – a „vadállat”
Ez a központi computer a „vadállat” agya, és mindenkinek kiagyalt egy sok részből álló személyi számot, melyben rejtve benne van a 666.
A „Vadállat” és a számozott ember totális ellenőrzése
Az emberi szabadság legnagyobb korlátozása a készpénz megszüntetése! Az eljövendő „világkormány” a bolygó minden emberét megjelöli. Azok, akik nem akarják elfogadni a jelet, nincs túlélési esélyük. (emberileg, de Istennel minden lehetséges, de ehhez természetesen el kell jutni, pontosabban fogalmazva, el kell fogadni az IGAZ, teljes és tiszta HITET, amely még megtalálható a Katolikus Egyházban). Ehhez az előzményhez tartozik a készpénz használatának megszüntetése! (erre idejében figyelmeztetett minket az Úr Jézus az Igazság Könyve, vagyis  MDM üzenetekben). Ezért vezették be a „kártyát”, amit ma már mindenki ismer, EC-kártya, VISA-CARD, telefonkártya és Cash-card. Mindez rafinált hazugság azért, hogy az embereket lassan előkészítsék a készpénz nélküli fizetési forgalomra! Ezért ha a kezdeti szakaszt már lezárták, törekedni fognak az emberek megszámozására. A tudomány mai állása szerint ez lehet egy mikro-chip, amit az ember homlokába vagy a kezébe lehet beültetni. „A teljes ellenőrzés ma már technológiailag lehetséges”
Egy mérnök figyelmeztetése
Dr. Carl Andersen... feladatom a készülék kifejlesztése és elkészítése volt, nem a szervezetre gyakorolt hatása. Ezzel más emberek (kutatók) foglakoznak. Dollármilliókat költöttek arra, hogy megtalálják a megfelelő helyet az emberi testben a mikro-chip számára, amely 250 000 alkatrészből áll! A probléma a lapocskák utántöltése volt. Két helyet találtak: a homlokot és az ember jobb kezét! (véletlen egybeesés a Szentírás Jel 13, 16. próféciával?). A munka során egyre világosabb lett a cél: Minden embert jellel akarnak ellátni! Elmondhatom önöknek, hogy Floridában már vannak óvodás gyerekek, akiknek a bőre alá már beültették a csipet! Az USA alelnöki kabinetjében Al Gore szenátor azt mondta: „A Föld minden emberét be kell kapcsolni ebbe a redszerbe!”
A mikrochip a viselője legfontosabb adatait tartalmazza, címet, foglakozást, számlaszámot, adószámot, egészségügyi kártyát, személyes adatokat, vallási hovatartozást, érdeklődési kört, szellemi irányultságot, stb. Az ellenállást per nélküli kivégzéssel meg lehet torolni,.. (vagy) kényszer sem kell: rövid átállási idő után a boltokban sem pénzt, sem kártyát nem fogadnak elfogadni! (erre is kaptunk eligazítást a MDM üzenetekben, Istennek legyen hála!). Igen, az előkészületek már a csúcson futnak!!! A félelemmel sok embert lehet befolyásolni. Először kiváltják a félelmet az iszlám szélsőségesek egyre gyakoribb terrortámadásaival, melyek aztán vég nélkül szaporodnak. Minden iszlám terrortámadás kitervelt!!!
Ahogy látni fogjuk, három világháborút terveztek, hogy megszerezzék a világuralmat. (Elhitetik az emberiséggel, hogy) az önálló vallások a világ békétlenségének és a háborúnak a fészkei. Ez szükségessé tesz egy közös világetikát, világ-etoszt, vagy egy világvallást, amelyik békepárti, és amelyet mindegyik vallás elfogad. De ez csak egy taktikai fogás a gyanútlan emberiség irányítására, hogy a Föld kultúráját (és az emberek hitéletét) uralják! (és ennek a Hamis Egyháznak  feje  a Hamis Próféta,  Ferenc pápa(?) eddigi „humanista” megnyilatkozásai, tevékenységei egyre inkább azt igazolják, hogy a magán kinyilatkoztatások alapján nagy valószínűséggel róla van szó, igaz nehéz bebizonyítani, hogy egyházi szabadkőműves, és ez esetben eretnek, tehát pápasága érvénytelen, de van hiteles mérce: „gyümölcseiről ismeritek meg a fát”, ez előbb-utóbb beérik!) Ez a titkos szervezet a szövetségeseivel együtt már nagyon régen működik.
Világkormány lesz, akarja, vagy nem akarja, leigázással vagy megegyezéssel”. (James Wartburg CFR-tag, 1950) Henry Kissinger meggyőződése, hogy az embereket élelmiszereiknek ellenőrzésével, az energia, különösen az olaj ellenőrzésével, népeket és pénzügyeiket is ellenőrizni lehet. (Ő), az USA egykori külügyminisztere, a CFR (Council on Foreing Relations), és a Rockefeller-klán tagja, nyíltan kimondja, mi vár az emberiségre! (röviden idéztem a Székely Hírmondóból,  a Végső idők jeleinek ismertetése írásomban, feltéve: 2013. 08. 27-én).
Vajon elmondhatjuk, hogy mi Európában, a berlini fal lebontása és a keleti blokk felszabadulása után végre elértük, hogy használjuk az eszünket, felnőtten, és magunk alakítjuk az életünket? (Sajnos, az eltelt huszonöt év bebizonyította, valakik az orrunknál fogva szándékosan megvezettek, elsősorban politikusaink által, másodsorban az egyházi illetékesek ebben asszisztáltak, mert nem voltak eléggé éberek. Amikor vak vezeti a vakot, katasztrófa fenyeget, ha pedig tudatos együttműködés történt, akkor az „árulás” a javából, Júdási tett! Egyetlen esélyünk maradt: riadót kell fújni, ébresztő Testvéreink, farkasok garázdálkodnak a juhok és bárányok aklába, egyes pásztorok, sajnos  elaludtak, mások betakarták fejüket, bedugták fülüket, hogy ne halljanak, ne lássanak  – a magán-kinyilatkoztatások üzeneteiről, az idők jeleiről  - egyes béresek elfutottak, „szoknya után”, mások együtt lakmároznak Krisztus nyájából a farkasokkal – egyházi szabadkőművesek!). Bámulatos és meghökkentő, hogy a Biblia állításai és próféciái mennyire egyeznek mai történelmünk tényeivel!
Ős-felvilágosodás Az emberiség bűnbeesése
Ádám és Éva elcsábult. A kígyó csábítása sikeres volt, büszkeségükre, becsvágyukra, önteltségükre és gőgjükre épített, maguk dönthetik el, mi a jó és mi a rossz anélkül, hogy figyelembe vennék Isten parancsát. De ma minden történelmi tény arra utal, hogy ez az „ókori keleti történet” megismétlődik. (a lényegen nem változtat az, hogy nagyon sokan „dajkamesének” hiszik máma, a következményei forró lávaként fog a nyakunkba zúdulni, hamarosan!).
A 18. Századi felvilágosodás szelleme
Felvilágosodás alatt Európa történetének olyan szellemi mozgalmát értjük, amely a Bibliával igazolt és az Egyház hitigazságaiban továbbadott, természetfölötti isteni kinyilatkoztatások elvetésére irányul. „Tapossátok el a gyalázatost!” Ez volt a francia felvilágosult filozófus, Voltaire jelszava. (a katolikus Egyházra értette). A felvilágosodás eszköze az ész (ratio) volt. Ezzel a ratio-val kritizálni kezdték az Egyház tanítását, és minden természetfölöttit elvetettek. (ez a magatartás napjainkba már általános társadalmi jelenségé  vált, és  a hívek közül csak kevesen ismerik föl az összefüggéseket, okokat, hogy tudniillik az igaz  hit nem mindenkié, nélküle pedig az ember ki van szolgáltatva a sötétség gonosz erőinek, és erről fogalma sincs. Pl. Nemzeti ünnepünk, 1848 március 15 a köztudatban jól bele van sulykolva, de ha egy kissé komolyabban utána nézünk, a forrást és az eredményt megvizsgáljuk, hamar rájövünk, szabadkőműves talajból, tudatos terv alapján indították el az un. Forradalmat, pontos célkitűzésekkel, amelyek nagy része sajnos megvalósult, nekünk meg évtizedek óta egy meghamisított történelemmel tömték a fejünket, az IGAZSÁGOT máma kevesen képesek felismerni és elfogadni, kézenfekvőbb összeesküvés elméletekként kezelni).
Többé már nem az Evangélium és a Tízparancsolat voltak az ember számára iránymutatók. Jézus dicséri a Mennyei Atyát, hogy az okosak és bölcsek elől elrejtette ezt. Mit rejtett el előlük? A felismerést és a tudást, (a hitben és hit által!)
A felvilágosodástól a 666 rabszolgaságába
„Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, ivadékod és az Ő ivadéka közé: Ő széttiporja fejedet, te pedig a sarkát mardosod” (Ter 3, 14-15) (ebben a kijelentésben benne van a lényeg, a két tábor közt soha nem lehet szó békéről, mindaz aki lázad a Teremtője ellen Lucifert követi. Két Úrnak szolgálni nem lehet, választani kell, a felvilágosodás filozófusai és mai követőik is választottak. Mi is igen, valóban „ez a harc lesz a végső!”) Az asszony a Szent Szűz Mária, vagy ahogy az Egyház nevezi, az új Éva. Ki ne ismerné a kígyó fejét széttaposó Mária képeket?
A felvilágosodással és filozófusaival az emberiségnek az a drámája ismétlődik, ami Ádámmal és Évával történt? Eltávolítják az emberiséget Istentől, és a Bibliában ábrázolt utolsó idők gonosz hatalmaihoz vezetik? Remélem (lehet, hogy naiv vagyok), hogy ez a könyv hozzájárul ahhoz, amit tiszta szívemből szeretnék, hogy kortársaimnak felnyissa a szemét, megerősítse tudatukat, és óvja őket azoktól az iszonyatos dolgoktól, amelyek meg fogják határozni életüket. Mindezt egy titkos szervezet szuper gazdag és hataloméhes elitje erőlteti ránk, akiket bár mindenki ismer, de legtitkosabb céljaikról még tagjai nagy többségének sincs tudomása! (Szűzanyánk a Kék könyvben kifejti, a Jel 12 és 13 fejezetekben található próféciákat, a Vörös Sárkány, a tengerből feljövő vadállat és a szárazföldi vadállat, valamint az Antikrisztus és a „bűvös” 666-tal kapcsolatos tudnivalókat, Hamis Egyház és Hamis Krisztus, csak sajnos még a gyakorló katolikus hívők többségének is nagyon nehéz falat, a langyosoknak,  hitetleneknek pedig egyszerűen képtelenség felismerni, elfogadni. Tehát marad az egyetlen lehetőség – minden erőfeszítés ellenére, amelyet a Szűzanya, az Úr Jézus és a Mennyei Atya tesz, a magán-kinyilatkoztatások által - a megvalósuláskor szembesülni a tényekkel, történésekkel, eseményekkel és következményeivel!)
Milyen  (felelőtlen) felnőttek vagyunk, amikor a politikusok – különösen választások előtt – magukat függetlennek mondva, a felvilágosodás filozófiáját oltják belénk, ... mindent megígérnek, és a választások után az ellenkezőjét teszik? (És nyugodtan hozzátehetjük, hogy sajnos ma már az Egyházban is „ez az irányzat lett szentesítve” felülről lefelé, mert a „hal a fejétől büdösödik”, és ezt már nagyon sokan észre sem veszik, ellenkezőleg, minket bélyegeznek meg „konzervativizmussal”!).
Az egyetlen, ami helyzetünkbe fényt hozhat, a Földön a legtöbb nyelvre lefordított és elterjedt könyv, a BIBLIA! Megdöbbentő, hogy a bibliai szövegeket és próféciákat a Teremtés könyvétől kezdve, az Újszövetség utolsó részéig, az Apokalipszisig, a világtörténelem történései igazolták, és jelenünkben is körvonalazódnak igazságai (végső stádiumában). Világos és bizonyítható, hogy a Biblia a mi igazi történelemkönyvünk, a múltunké, jelenünké és jövőnké. Vajon megismétlődik-e Ádám és Éva drámája a mai emberiséggel? (Vagyis Lucifer kevély magatartása, kijelentése: „non serviam” azaz nem szolgállak, Isten, megismétlődni látszik a modern emberiség magatartásában, törvényeinek elutasításában, és kész tény, a XXI. század eleji általános globális szintű hitehagyás – a templomok kiürültek, a hit, a vallás „magánügy” lett - amit a mindennapi életstílus igazol világszerte. A statisztikai adatok, kimutatásokpapírformákönbecsapás, mégpedig ördögi szinten, az ő doktorátusi vizsgájuk, jelesre. Vö. Jak 2, 26.Júd).

Immanuel Kanttól az Antikrisztusig

A felvilágosodás első terméke a francia forradalom volt, melynek következménye Franciaországban az Egyház véres üldözése lett. Templomokat romboltak le és zártak be. Üldözték a püspököket, papokat, szerzeteseket, és sok közülük a francia királlyal együtt guillotine által halt meg. Az Isten és az Egyház parancsai helyett a forradalom szabadkőműves jelszavát használta: „szabadság, egyenlőség, testvériség.”
Szabadságon az Istennel, az Ő törvényeivel, és a királlyal szembeni politikai szabadságot értették, ami később a „demokráciába” ment át, amelyet aztán világszerte különböző csoportosulások a céljaiknak megfelelően sokkal jobban tudtak manipulálni.
Az egyenlőség az elfordulást jelenti a kereszténység és az Egyház követelményétől. Dicsőítették a relativizmust, azaz viszonylagossá tették a keresztény hit és az Egyház igazságát. Elvetették a hitigazságokat, minden igazság relatív!
A testvériségen a szabadkőműves „humanizmus” filozófiája és vallása értendő, amely letaszítja Istent a trónról, és helyébe az embert ülteti! (Jel 14, 9-12). Csak azok menekülnek meg, akik állhatatosan megtartják Isten (és Egyháza) parancsait és hűek maradnak Jézushoz. Azok, akik a „vadállat” képét imádják Isten helyett, és felveszik nevét a 666 számmal, örökre elvesznek. (vagyis elkárhoznak!).
„Semmiképpen el ne ámítsanak titeket, hiszen előbb be kell következnie az elpártolásnak (meg kell jelenjen a Hamis Egyház, élén az ellenpápával, aki tulajdonképpen a Hamis Próféta, és az új tan), és nyilvánvalóvá kell lennie a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki Isten fölé emelkedik és mind a fölé, ami szent. Sőt Isten templomában foglal helyet, s azt állítja magáról, hogy Isten.” (2 Tessz 2, 3-4) (az Antikrisztus). Bármilyen borzalmasak voltak (a diktatúrák és) a diktátorok, az utolsó nagy diktátor, aki a világot (rövid ideig) uralni fogja az új eljövendő világrendben, még rettenetesebb lesz, és túlszárnyalja a világ eddigi diktátorát.
A legtöbb mai kortársunk egyáltalán nem tudja elképzelni a Pál által leírt szituációt. (Pedig jelenleg) Ezen a bolygón szellemi világháború folyik, ami a legtöbb ember számára észrevétlen. Ez a Föld nem szórakoztató bolygó, ahogy a béke és a jólét utolsó évtizedeiben megszokták és hitték legalábbis a földbolygó nyugati felén és a fejlett országokban. Ez a világ bizonyítási hely Isten mellett vagy Isten ellen! Isten és parancsai vagy az Antikrisztus (parancsai), aki Sátán földi képviselője, aki minden jel szerint meg fogja mutatni magát a Földön. Földi követői már évek óta itt vannak, hogy előkészítsék jövetelét! Természetes, hogy a modern, felvilágosult emberek nehezen hiszik el ezeket a szavakat. (mert hitetlenek, vagyis nem jutottak el a hitre, kész csoda, hogy az évtizedes ateista nevelés, agymosás ellenére még máma vannak emberek, akikben van igaz hit és szerinte élnek, mások, még fiatalok is eljutnak az igaz hit kapujához, befogadják és belépnek az Isten Földi országába, vagyis az Egyházba).
Szent Nílus jövedölése
Meglepő, milyen pontosan és találóan tudtak az Istentől kiválasztott emberek a jövőbe látni. Szent Nilus próféciái mutatják, hogy ő már 1600 évvel ezelőtt előre megjósolta mai társadalmunkat. Mint egykori konstantinápolyi prefektus, 390 körül élt Sinában:
„A 20. század közepén, amikor közeledik az Antikrisztus ideje, elsötétedik az emberek esze a testi szemléletmód miatt. Az a kor jellemzője, hogy elfordulnak Isten parancsaitól, és leértékelődik az emberi méltóság. A férfiakat és a nőket alig lehet megkülönböztetni egymástól, gyalázatos, illetlen ruházatuk és hajdivatjuk miatt. Már nem tisztelik a szülőket és az idősebb embereket. Eltűnik a szeretet. A keresztény pásztorok, püspökök és papok elsekélyesednek. Képtelenek megállapítani, melyik a helyes és melyik a rossz út! A szokásjogok és az egyházi tradíciók megváltoznak.
Jaj a keresztényeknek, akik elveszítik a hitüket, mert már senki nincs, aki mutassa nekik az igazság fényét. Az a kevés, aki hű maradt, visszavonul a világtól, és szent menedékhelyeken jönnek össze. Mindenütt akadályokba ütköznek. (Ez már karnyújtásnyira van, mert mi, akik felismertük az idők jeleit, eseményeit, kevesen vagyunk, a „hivatalosan” megnyilatkozók előtt kegyvesztettek, eretnekek, üldözöttek lettünk, jól lehet egyetlen bűnünk, hogy határozottan ragaszkodunk a hiteles egyházi tanításokhoz, és a modernkedőkkel nem akarunk egy tálból cseresznyézni. Így titokban, vagyis zárt, megbízható körben találkozgatunk időnként, hogy kölcsönösen megerősíthessük egymást és felkészüljünk a „nehéz idők eseményeire” idejében, és egyúttal mintegy előőrsöt képezzünk a hűséges papjain számára, amikor majd a közeljövőben bekövetkezik az általános „hitehagyás” vagyis az Egyházszakadás, amint meg volt jövendölve).
Abban a korban az emberek a Föld egyik végéből a másikba tudnak beszélni egymással. Mint a madarak, repülnek a levegőben, és mint a halak, lemerülnek az óceánba. Amikor idáig jutottak ezek a szegények, az életüket kényelemben élik, de azt nem tudják, hogy ez a Sátán álnoksága...

Ki vagy mi az Antikrisztus?

Ma, az ún. Felvilágosult korban, az alakja éppúgy, mint a Sátán megléte, a maradiak egyfajta rémmeséje, és a mesevilág alakjai közé sorolják. Az Antikrisztus fogalmával kapcsolatosan három megkülönböztetést kell tenni: „antikrisztusi gondolkodás”, „antikrisztusi működés” és végül, „az Antikrisztus hús és vér valódi személye”.
Az antikrisztusi gondolkodás és cselekvés szellemileg mindig létezett. (pontosabban fogalmazva, Lucifer lázadásától kezdve). Pál, akit megvilágosított a Szentlélek, előre látja az évszázadokat. Tudja, ki tartóztatja fel a Sátán fiát. A PÁPA, a szikla, akit a végső időkben félre állítanak, és ekkor lesz látható az emberek számára az Antikrisztus. (Szentatyánk, XVI. Benedek „lemondása” ennek világos jele,  esete, bizonyítéka, még csak kis idő, és az értő szívűek meggyőződhetnek róla, a többség sajnos felületes hite és ismeretei miatt vak marad még  egy ideig – ez annak a következménye, hogy a magán kinyilatkoztatásoknak nem szenteltek kellő időt, feleslegesnek vélték).
Az Antikrisztusnak ez a titokzatos lénye meghatározó alak, aki a Szentírás szerint az idők végén lép színre, és a világot rövid ideig hatalmába fogja tartani. A Sátánnak ez a szellemi fia valószínűleg ma már él, s arra vár, hogy elérkezzen az ideje. (Az Igazság Könyve már pontosabban fogalmaz, ügynökei már csak az utolsó simításaikat kell elvégezzék, beleértve a Hamis Próféta tevékenységét is, és szabaddá válik az útja a „bemutatkozására”). Sok híres szentnek már évszázadokkal ezelőtt voltak víziói, kinyilatkoztatásai és látomásai az Antikrisztus személyéről, és be is számoltak ezekről.
Origenész (254)
Ha az idők vége közeledik, Isten egy nagy prófétát küld (Illés), hogy az emberek visszaszerezzék az istenhitet. Csodái és hatalma által sokakat vissza fog vezetni Istenhez. (Ellenben az Antikrisztus) Istennek fogja nevezni magát, és el is várja az emberektől, hogy annak tartsák. Olyan szenvedés és szorongattatás fog uralkodni, amilyet a világ kezdete óta még nem láttak!
Damaszkuszi Szent János (754)
Az, aki a világ végén tűnik fel, Antikrisztusként válik ismertté. Anyja azt állítja, hogy szűzen hozta világra. Az egyik tengertől a másikig terjed uralma. Házasságon kívül született gyermek lesz, aki teljesen a Sátán uralma alatt áll. Isten, aki tud erről a hihetetlen, jövendő perverzióról, megengedi az ördögnek, hogy ez a bűnös fogantatásból született, a teljes uralmat megszerezze.
Bingeni Szent Hildegard (1179)
A romlás fia a világ végén jelenik meg, és rövid ideig uralkodik. A végső időkben fog érkezni. Nem maga a Sátán lesz, hanem egy ember! Anyja egy romlott nő, akit az ördög hatalmába kerített, és prostituáltként élt a sivatagban... azt állítják, hogy Istentől természetfeletti módon szülte fiát, úgy, ahogy a legszentebb Szűznél volt. Különböző titkos helyeken nevelkedik, és rejtekhelyén marad, amíg fel nem nő. Azt hirdeti magáról, hogy ő a világ megváltója. Különösen a zsidókat akarja meggyőzni arról, hogy ő az Isten küldte Messiás.
Svéd Szent Brigitta (1373)
„Az Antikrisztus, mint Krisztus, a nőiesség legmagasabb fokából (szűz) jön világra, de a legalantasabb erkölcsből. Már a születésekor csodagyerek. Anyja egy átkozott asszony lesz, aki azt állítja, hogy érti a szellemi dolgokat, és az apja egy átkozott férfi lesz, akiknek egyesüléséből, Isten beleegyezésével, az ördög fogja létrehozni. 1980-ban a gonoszok már átveszik az uralmat!” (ez a határozott és pontos idő ne tévesszen meg senkit, mi nem látunk a színfalak mögé, de az eseményekből következtethetünk. A háttér hatalom létében, tevékenységében még máma is nagyon kevesen hiszünk, fogadjuk el tényként. A Jelenések könyvének 12. és 13. fejezeteit a Kék könyvben eléggé konkrétan és világosan felvázolta a Szűzanya. A Napban Öltözött Asszony jelének 70 000 – hetven ezer ember volt a „szemtanúja” 1917. 10. 13-án.  A Vörös Sárkány színre lépett a „Nagy Októberi Szocialista Forradalom” győzelmével, majd átadja hatalmát, erejét a tengerből feljövő „fenevadnak” – szabadkőművesség – amelyet támogat a „szárazföldi vadállat” – egyházi szabadkőművesség –  tevékenységüknek hatékonyságát tapasztaltuk (-juk)  a saját bőrünkön, előbbiekét az EU – Brüsszel közvetítésével, utóbbiakét Ferenc (ellen)pápa?  tevékenységei, megnyilatkozásai által.).
Johanna Royer, Nativitas nővér néven is ismert (1798):
„Az igazi szörnyűség és nyomor az Antikrisztus uralmának idején következik be, mely kb. Három és fél évig tart. Az Antikrisztus érkezése idején megjelenik egy hamis vallás (egy Hamis Egyházban), amely tagadja az Egyház Istentől való eredetét. Ez fogja előidézni a legnagyobb egyházszakadást, amely valaha ismert volt. (Ez a szemünk előtt bontakozik ki, sajnos  az egyházi szabadkőműves  „forgatókönyvre” csak kevesen figyelünk fel, ezért  Ferenc pápa? nyugodtan megismételheti Nagycsütörtöki bravúrját, egy másik börtönben mos lábat „BŰNÖZŐKNEK”! Egyeseknek – a Hamis Egyháznak - olyan pápájuk van, aki nem tud különbséget tenni a „bűnözők” és a hűséges „tanítványok” között? – székhelye a „Szent Márta ház”! Tehát követőitől sincs mit elvárjunk! Mi, a kettősök, tudjuk amit az apostolok, eljött a „gonoszság órája”, Júdás elárulta Mesterét, elfogták. Szentatyánk, XVI. Benedek emeritus pápánk a „Vatikán fogja”, majd az események további alakulása feltárja a „titokzatos fátylat”, nincs okunk az aggodalomra, minden Isten tervei és akarata szerint történik, a mi dolgunk, hűségesnek maradni mindhalálig!)

A PRÓFÉTÁK

Aki a múlt, a jelen és a jövő világtörténelmét meg akarja érteni, annak a bibliai történeteket, közléseit és a próféciákat összefüggésében kell ismerni! Aki mindezt intellektuális, racionális módon akarja megtenni, annak keserűen csalódnia kell, mert az igazi megértés csak a Szentlélek állandó segítségével lehetséges! (Azzal, hogy a média ontja magából a „racionális lángelmék”, „katedrák”, „guruk”, „beavatottak”  termékeit, beleértve az egész skálát, amelyet a Sátán saját szolgálatába állított, nem változtat a lényegen, egyetlen Igazság és Isten létezik, Aki Szentháromság!) Ha Isten népe történetében, akár az Ó-, akár az Újszövetség Izraelében, a kereszténységben, fontos eseményeket akarna és akar véghezvinni, mindig kiválaszt eszközöket, embereket, hogy ezeket előzőleg bejelentsék. Számtalan példa van erre Páltól kezdve... (napjainkig, beleértve a magán kinyilatkoztatásokat is, ha már megszoktuk és használjuk  ezt a „mű szót”, amelyet az egyházi szabadkőművesség „kreált”, hogy tudatosan tompítsa az Isteni beavatkozás tényét, hatását! )
„Valóban az Isten nem tesz semmit anélkül, hogy szándékát el ne árulná szolgáinak, a prófétáknak. Ki ne félne, ha ordít az oroszlán? Ki ne jövendölne, ha szól az Úr, az Isten?  (Ámosz 3,7). Pál azt mondja, hogy az Egyház az apostolokra és a prófétákra épül, de ezen nemcsak az Ószövetség prófétáit értette, hanem az Újszövetség és a kereszténység prófétáit is. XVI. Benedek pápa annak idején a Hittani Kongregáció kardinálisaként egy interjúban azt mondta, hogy sokáig valóban azt hitték, hogy csak az Ószövetség prófétáira gondolt Pál, de ma már világos, hogy korunk, a kereszténység prófétái is ide tartoznak.
Mindegyik (próféta) elég bátor volt ahhoz, hogy az igazságot kifejezésre juttassa. Ez az az erény, amit az Ég a ma apostolaitól is elvár. Az igazságot pironkodás és félelem nélkül kifejezésre juttatni, és vállalni a próféta-hivatást! Az erőt és a bátorságot Isten megadja hozzá! (Ne feledjük). A világ fölötti uralom, illetve az egész emberiség fölötti uralom elérése már ősrégi kísérlet. Az egykori és a mai kortársaknak alig van sejtésük arról, hogy magas rangú politikusok és  egyházi személyek ezen dolgoznak, és a kísérlet végeredményétől talán fogalmuk sincs, pedig ősrégi törekvés és ravaszul kitervelték. (Sátáni sugallat, kapcsolat, vagyis vezetés által, eszközei  a szabadkőművesség, beleértve az egyházit is!)
Befejezésül idézem a „Zsolozsmáskönyv hívek számára”, OMC Könyvkiadó, Bécs 1986 – nem hivatalos fordítás – Olvasmányát: „Megbízhatók a prófétai (és a hiteles magán kinyilatkoztatások) jövendölések, amelyeknek birtokában vagyunk: (Szentírás, Kék könyv és az Igazság Könyve) jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító mécsesre, amíg föl nem virrad a nappal és a hajnalcsillag (Szűz Mária) föl nem kél szívetekben!” 2Pt 1, 19.
Testvéri szeretettel Z. I. Áve Mária!

2015. március 25., szerda

Égi Édesanyánk üzenete 2015. március 25-én Medjugorjéból

Üzenet, 25. március 2015

Drága gyermekek! A Magasságbeli ma is megengedi nekem, hogy veletek legyek és a megtérés útján vezesselek benneteket. Sok szív bezárult a kegyelem előtt és nem hallgat hívásomra. Ti, gyermekeim imádkozzatok és harcoljatok a kísértések és minden rossz terv ellen, amelyet a modernizmus által az ördög kínál nektek. Legyetek erősek az imában és kereszttel a kezetekben imádkozzatok, hogy a rossz ne használhasson és ne győzhessen bennetek. Veletek vagyok és imádkozom értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

2015. március 23., hétfő

Népszavazáson engedélyeznék a melegek kiirtását Kaliforniában

"Félelmetes és röhejes egyben." Így jellemezte egy melegjogi aktivista a KXTV-TV-nek azt a népszavazási javaslatot, amit egy kaliforniai ügyvéd nyújtott be az államügyészi hivatalnak. Matthew Gregory McLaughlin azt szeretné elérni, hogy a 2016-os választások alatt a kaliforniai szavazók elé kerülhessen törvényjavaslata, ami halállal büntetné a homoszexuális szexuális kapcsolatokat. Emellett egymillió dolláros pénzbüntetéssel sújtaná azokat, akik "szodomita propagandát" folytatnak kiskorúaknak és eltiltaná a melegeket, transzneműeket a közhivataloktól.

A helyi sajtó által megkérdezett jogi szakértők szerint az ügyészségnek nincsen nagyon más választása, mint engedélyezni a népszavazási javaslatot, és benyújtója elkezdheti összegyűjteni azt a több mint 300 ezer aláírást, ami ahhoz kell, hogy ténylegesen népszavazásra kerüljön a javaslat. Annak ellenére, hogy Vikram Amar jogászprofesszor elmondása szerint egyértelmű, hogy a javaslatból soha nem lesz törvény, még akkor sem, ha a kaliforniai választók áldásukat adnák rá, hiszen nyilvánvalóan sérti az amerikai alkotmányt.

Kaliforniai képviselők most azt szeretnék elérni, hogy az ügyvédi kamara zárja ki soraiból a javaslatot benyújtó jogászt "erkölcstelen" cselekedete miatt. Szakértők szerint azonban nem valószínű, hogy ez meg fog történni.


Forrás: R24

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Az engesztelők az Oltáriszentség védelmezői


  1. 03. 03. Kedd


Szeráf angyalok közeledtek hozzánk, az engesztelőkhöz és elhelyezték közöttünk a szent frigyládát, amely előtt mindenki mélyen leborult. De nem egyedül jöttek, mert két ember is kísérte őket, az egyik Illés volt, a másik pedig Hénok. Egy kis idő elteltével a Mennyei Atyával találkoztunk, aki karjaiban tartotta „Isten Bárányát” és odahelyezte a szent frigyláda tetejére, annak közepére.

A Mennyei Atya könnyes szemekkel a következőt mondta nekünk:

„Drága gyermekeim, bizonyára szeretnétek tudni azt, hogy mi az oka atyai fájdalmamnak. Elmondom nektek, hogy amikor rátekintek a világ római katolikus templomaira, akkor azt látom, hogy egyre több helyen a templomokat eladják, és olyan gonosz kezekbe jutnak, amelyek mélyen megsértik az Én szentségemet. Máshol szomorúan nézem azt, hogy az Oltáriszentség már nem középen a főoltárnál található, hanem egy mellékoltárnál. Azután látom, hogy a szentmiséken sokan szentségtörést követnek el. Ez nemcsak a klérus részéről történik meg, hanem a laikusok részéről is. Bizony mondom nektek, ne gondoljátok azt, hogy ezekről a cselekedetekről nincs tudomásom. Ezeket a súlyos cselekedeteket számon tartom, és ha az emberek nem tanúsítanak mély és őszinte megbánást, és nem tesznek semmit a kiengesztelődés érdekében, akkor szembesülni fognak az Én igazságommal.Az igaz emberek jelentik egyetlen vigaszomat, akik szívükben hordozzák Szent Fiam Testét és arra törekszenek, hogy tiszta szívvel járuljanak a szentáldozáshoz. Hűséges gyermekeimtől kérem, hogy az engeszteléseken és virrasztásokon külön hangsúlyt helyezzenek az Oltáriszentség meggyalázásának bűneire és annak kiengesztelésére. Szent Fiam általatok tartja vissza kezemet attól, hogy Szent Haragommal lesújtsak azokra, akik mélyen megsértik az Eucharisztiát. A bálványimádás után, atyai szemeimben ezek a legsúlyosabb cselekedetek! A Sátán ravasz módon tudja, hogyan okozza Nekem a legnagyobb fájdalmat és azt akarja kiváltani Belőlem, hogy ezeket az embereket igazságosan megbüntessem. Én nem büntetni akarom az embereket, hanem megmenteni és üdvözíteni! A bűnök következménye a büntetés, amíg nem találnak jóvátételre az Én Szent Fiam keresztje előtt. Gyermekeim, az Én szeretetem olyan nagy irántatok, hogy mindent elviselek értetek. Szeretetem igazi titka abban áll, hogy Én a bűnök mögött rejlő sebzett embert látom. A közeletekben akarok lenni, mert vágyódom a szeretetetek után. Ahol élő szeretet van, ott az Én világosságom, amely legyőzi a sötétséget nemcsak a körülöttetek lévő világban, hanem a ti bensőtökben is.”

Jézus ott állt a Mennyei Atya mellett, miközben Ő szólt hozzánk. Jézus úgy mutatkozott előttünk, mint az „élők és holtak bírája” – kezében az Élet Könyvével. Ezt a könyvet a Mennyei Atya átvette tőle, kinyitotta és egy komoly kérdést tett fel nekünk: „Gyermekeim, vállalnátok–e még az életetek árán is, hogy itt a földön a szeráf angyalokhoz hasonlóan őrizzétek és védelmezzétek az Eucharisztiát?” Mindannyian igennel válaszoltunk.

A Mennyei Atya feljegyezte az Élet Könyvében ezt a napot és erre a különleges szolgálatra tett ígéretünket. „Gyermekeim, kinevezlek titeket az Oltáriszentség védelmezőivé, és ezzel tudatosítani akarom bennetek a küldetéseteket.” Ezután a Mennyei Atya megparancsolta a szeráf angyaloknak, hogy lássanak el minket, a katonákhoz hasonlóan, minden szükséges harci fegyverrel, és a következő eszközöket kaptuk ajándékba: pajzsokat, lándzsákat, sisakokat, kardokat, íjakat, nyilakat és páncélokat. Ezek a tárgyak mind aranyszínben ragyogtak és látni lehetett rajtuk, hogy angyalok készítették.

Illés és Hénok egyenként felkentek minket és azért imádkoztak, hogy az ő példájukhoz hasonlóan mindvégig kitartsunk Isten mellett még a legnagyobb üldöztetések közepette is, amelyet az igazságért kell elszenvednünk. Jézus Krisztus, miután visszavette az Élet Könyvét a Mennyei Atyától, így szólt hozzánk: „Ne féljetek, Én minden kegyelmet megadok nektek ahhoz, hogy küldetéseteket megéljétek, és annak szolgálatára tudjátok szentelni magatokat. Ezt a napot örökké az emlékezetembe véstem, és nem feledkezem meg róla még az Utolsó Ítélet napján sem, amennyiben hűek maradtok Hozzám. Megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/920-az-engesztelok-az-oltariszentseg-vedelmezoi


Magyarország felajánlása a Világ Győzedelmes Királynőjének a Szentkorona előtt
2015. 03. 15, Vasárnap

Jézus lélekben a magyar Szent Koronához vezetett, és azt mondta: „Elérkezett az idő, hogy a magyar Anyaszentegyház Szent István királyhoz hasonlóan felajánlja Magyarországot szeretett Édesanyámnak, mint a Világ Győzedelmes Királynőjének. Ezt a felajánlást elsősorban az Egyház vezetőitől kérem. Ha megteszitek ezt a felajánlást, akkor Én megadom nektek a kegyelmet, hogy az engesztelő kápolnát mielőbb fel tudjátok építeni a Szent Anna réten.”
Aztán elmentünk a Mennyei Atyához, aki kezében tartott egy olyan könyvet, amely a magyar történelmünket foglalta magába. A könyvben az írás hol aranyszínű betűkkel, hol fekete betűkkel volt olvasható. Miközben a Mennyei Atya szemlélte a történelmünket, láttam az arcán időnként a fájdalmat, máshol az örömöt. Felfigyeltem arra, hogy a könyv utolsó néhány oldala üresen állt, de egy aranypecséttel meg volt jelölve. Mennyei Atya: „Ezek az oldalak azért üresek, mert a jövőben sok tervem van Magyarországgal, amelyet be kell a magyaroknak mielőbb teljesítenie.” Váratlanul megjelent közöttünk Szent István király, letérdelt a Mennyei Atya előtt és közbenjárt hazánkért. Nem hallottam semmit a közbenjárás alatt, de azt láttam, hogy Isten rábólintott.
A beszélgetés után a Mennyei Atya megfogta a kezemet, és megnéztük az Ő szeretett Fiát, Jézust a kereszten. Az Úr egész Szent Testét sebek fedték be, amelyet a Mennyei Atya fájdalmas szemekkel tanúsított felém, hogy ezek között ott vannak azok a sebek is, amelyeket a magyarság okozott. De egyszer csak jöttek az engesztelő emberek hófehér ruhában és kezükben egy gyógyító kenetet hoztak, amellyel megkenték és ellátták az Üdvözítő Szent Sebeit. Láttam az Atyán, hogy lassan megenyhült a szíve, és másként nézett a magyar népre, amelyet a szavaival is kifejezett: „Ez a nép emlékezetemben marad, és lesz örökkön–örökké, mert tudja azt, hogy hogyan kell Engem igazán kiengesztelni. Engesztelésüket egybekapcsolják Szent Fiam engesztelő áldozatával, aki misztikus szenvedésében helyreállítja kapcsolatomat a magyar néppel.”
Megkérdeztem Tőle, hogy elfogadja– e a magyar szent korona előtt az engesztelők felajánlását is, ameddig az Egyház vezetői nem teszik meg azt hazánk érdekében? Ő azt válaszolta: „Igen, elfogadom az engesztelők felajánlását, és ha minél többen megteszik közülük, akkor Én enyhíteni fogom a büntetéseket, amely országotokra vár.”
A magyar zászlóban három szín van jelképezve: piros, fehér és zöld. A Mennyei Atya elmagyarázta, hogy ezek a színek nem véletlenül vannak jelen benne, mert: „A piros szín a piros vértanúságé, a fehér szín a fehér vértanúságé, a zöld szín pedig az engesztelést jelenti.” A Miniszterelnökkel kapcsolatban Jézus azt mondta: „Én akartam, hogy az országotok képviselője legyen, mert méltónak találtam arra, hogy a kereszténység értékei mellett kiálljon. Imádkozzatok érte, mert sok farkas veszi körül és az élete veszélyben van.”
http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/923-magyarorszag-felajanlasa-a-vilag-gyozedelmes-kiralynojenek-a-szentkorona-elottAz első felajánlás a Szent Korona előtt
2015. 03. 21, Szombat
Jézus kérésének megfelelően ezen a napon megtörtént az első felajánlás. Ezalatt jött a következő üzenet.
Jézus: „Drága gyermekeim, miközben odatekintek az Országházra, áldásomat küldöm felé, és amikor bementek oda, akkor Én veletek fogok tartani Édesanyámmal. Számomra fontos a Szent Koron misztériuma, amit Magam adtam Magyarországnak. Azt akartam, hogy a koronát a magyar keresztényeknek készítsék el. Mert előre tudtam, hogy Szent István királyotok egy napon felajánlja Édesanyámnak magyar nemzeteteket. Eljön az idő, amikor látni fogjátok azt, hogy hány alkalommal térdelt le Elém a ti Mennyei Édesanyátok és járt közben hazátok megmentéséért különösen akkor, amikor egy magyar ember haldokolt. Természetesen Édesanyám a világ összes haldoklója mellett ott áll és imádkozik értük. De ti gyermekeim, Édesanyám szívében az első helyen vagytok. Ha körbe néztek a világban, akkor vajon hány ország van felajánlva a Szűzanyának? Nem véletlen, hogy Magyarországon nagy kegyelmi áradat van. A Lélek adományait egyre többen megkapják, sokan közületek már látnak és hallanak. Választottaim száma növekszik, mert tervem van veletek. Ti vagytok az Én engesztelő országom, mert bekapcsolódtok életfelajánlásotokkal, életállapototok rendezésével és imádságaitokkal misztikus szenvedésembe. Ti közreműködtök megváltó művemben, és ez a folyamat a világ végezetéig tart. Amikor megemlékeztek Rólam, ott vagytok keresztem alatt Édesanyám oldalán, aki kezével Felém mutat, hogy figyelmetek mindig rám tudjon szegeződni.  Bennetek találom minden vigaszomat, miközben sérelmek és elutasítások érnek Engem. Amikor egy lélek elkárhozik és örökre elvész, az olyan fájdalmat jelent Nekem, mintha Szent Szívemből tépnének ki egy darabot. Bízom bennetek, mert tudom, hogy fontosnak tartjátok életetekben a lélekmentést. Szeretlek titeket, és neveteket a szívembe véstem! Érezzétek szeretetemet! Időnként megtapasztalhatjátok jelenlétemet, de szükségetek van a lelki szárazságra is, hogy hitetekben megerősödjetek. Ilyenkor Velem vagytok a pusztában, és a kísértéseket le kell győznötök. Megáldalak titeket az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szent Korona előtti felajánlás: Láttam lelki szemeimmel, hogy a magyar Szent Korona jobboldalán térdelt a Világ Győzedelmes Királynője és imádkozott. Közben Jézus nagy dicsőségében kezeibe vette a koronát és Édesanyjával együtt elvitték a Mennyei Atyához. A Mindenható Isten a trónszékében ült, és előtte úgy egy méterrel láttam a Földet. Isten bal keze mellett egy olyan koronát láttam, amely az Ő királyságát jelképezi a világmindenség felett. Jézus a mi magyar koronánkat az Atya jobb kezéhez helyezte. Miután Mennyei Atyánk néhány pillanatig szemlélte a Szent Koronát, majd így szólt: „Jobbomon akarom tudni a magyar Szent Koronát. Mert amikor rátekintek, akkor legszentebb leányom – közben odanézett a Szűzanyára– téged látlak benne. A te szenvedésedet szemlélem Magyarországért és a világért, amelyet Szent Fiam keresztje alatt vállalsz. Amikor Szent István király felajánlotta neked ezt a nemzetet megpecsételődött a magyar nép jövője. Mert Én, a ti Atyátok ráhelyeztem kezemet erre az országra, és azóta sem vettem le róla még akkor se, amikor a magyar népnek sok borzalmas eseményt kellett elszenvednie. A megpróbáltatás szükséges az emberek számára, mert ha hagynám, hogy gyermekeim a bűn homályában éljenek, akkor sokan nem gondolnák át az életüket és nem ismernének fel Engem, akitől az életet kapják. Atyai szeretetemet csak Te, Fiam és Leányom ismeritek tökéletesen. Általatok megmutattam az emberiségnek a Hozzám vezető utat. Nélkületek nem lenne Megváltás és gyermekeim nem részesedhetnének az Én országomban. Szeretetem és hálám örökké fennáll, amikor rátok tekintek. Ezért minden kéréseteket meghallgatom, mert Atyai szívemben első helyen álltok. Szomorúan látom, hogy gyermekeimnek más elképzeléseik vannak az Én gondviselésemről, az Én akaratomról. Ennek oka az, hogy még nem jutottak el a tökéletes szeretetig. A magyar nép egyszerű és nem nagy létszámú, mégis Én nagyságomat közvetítem általuk a világ felé. Azt üzenem a magyaroknak, hogy aki még nem tért meg, az mielőbb mutasson Felém tökéletes bűnbánatot, hogy időben megmenthessem lelkét. Ugyanis Magam előtt látom az igazakat és a gonoszokat, a szétválasztás ideje nemsokára lezárul és utána a gonoszok sorsa lepecsételődik. Felszólítom a magyar püspököket és papokat is a megtérésre! Ne higgyék azt, hogy nem látom elhomályosult értelmüket és cselekedeteiket! Minden felszentelt szolgámnak most még adok kegyelmet, hogy titokzatos módon felismerje hívásomat és igazságomat. Ám ha nem élnek a lehetőséggel, hogy most megváltozzanak, akkor nem tudom megmenteni őket. Kérem az engesztelőket, hogy sokat imádkozzanak a püspökökért és a papokért. A kegyelem idejének már az utolsó szakaszát éli az emberiség. Ami utána következik, arra senki ember ne legyen kíváncsi!”
Irgalmasság órájában Szent István király megjelent előttem látomásban és így szólt hozzánk: „Drága magyar gyermekeim, Én a ti első királyotok láttam felajánlásotokat a Szent Korona előtt, amelyet országotok érdekében megtettetek. Amíg itt imádkoztatok, én egyenként odamentem hozzátok, megöleltelek titeket és megérintettem vállatokat bizalmam jeleként. Ti gyermekeim, az én példámat követtétek és boldog a szívem, hogy olyan magyar emberekre találtam, akik képesek elkötelezni magukat hazájukért, miközben a Szűzanya kezeibe helyezik életüket, családjukat és minden vagyonukat. Gyermekeim, a kezemben tartom Magyarország kelyhét, amelyet felajánlásom pillanatában Mennyei Édesanyátok nyújtott felém és az utolsó cseppig ki kellett innom. Ez a kehely szimbolizálja a magyarokra váró későbbi szenvedéseket. Csakis a Szentlélek kegyelméből tudtam erőt venni magamon, hogy elfogadjam ezt a kelyhet, hiszen a szívemben éreztem a súlyát és felelősségét. Hálám ajándékaként most elhoztam közétek e kelyhet, mert meg akarom osztani veletek, hogy ti is ugyanolyan részt vállalhassatok belőle, mint én. Körbe megyek közöttetek, és a kelyhet a kezetekbe helyezem, hogy igyatok belőle. Miközben isszátok, én a szíveteket szemlélem és Isten kegyelméből királyi szívemből odateszem igazi hazaszeretetem lángját a szívetek mélyére, amelyet mindig is hordoztam magamban az életem során. Ugye tudjátok gyermekeim, hogy az én életemben is fontos szerepe volt az engesztelésnek. Uralkodásom alatt sok fizikai és lelki fájdalmat tapasztaltam meg, amit felajánlottam Jézus Krisztusnak a Szűzanya Szent Szívén keresztül. Most itt áll mellettem Magyarország őrangyala és az én őrangyalom, velük együtt elmegyünk a Megváltóhoz, aki a kereszten függ a mai napig is. Jelenlétetekben leveszem fejemről a Szent Koronát és arra kérem az angyalokat, hogy vigyék fel Jézushoz, és helyezzék a koronát a fejére. Közben a ti Édesanyátok is csatlakozott hozzánk. Elmondom nektek, hogy amikor felajánlottam országotokat tudtam, hogy a Szűzanya a magyar népet nemcsak magához öleli, hanem Szent Fia elé is viszi. Így is történt, ami a Mennyben számomra világossá vált. Azért szenved a magyar nép, mert Krisztus él közöttetek. A Trianon eseménye öt részre választotta szét nemzeteteket, miként Jézusnak is öt Szent Sebe van.” Jézus mély szenvedései közepette letekintett ránk és azt mondta Szent István királynak: „Fiam, nemsokára ez az ország látni fogja a paradicsomot. Azt akarom, hogy minél több magyar ember szentté váljon és helyet foglaljanak a Mennyben az Én jobbomon, miként a te királyi családod és leszármazottaid is. A magyaroknak a jobbomon a helye. Ez az a szép jövő, amely Atyám üdvözítő tervében is jelen van. Megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Mária Magdolna
http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/925-az-elso-felajanlas-a-szent-korona-elott

2. felajánlás a Szent Korona előtt


2015. 03. 22, Vasárnap    Egy második csoport felajánlása  (13-an voltak jelen)

Az angyalok sorfalat alkottak egymás mellett és leborultak a Szent Korona előtt, amelynek jobb oldalán újra ott térdelt a Világ Győzedelmes Királynője. Felajánlásunk során Jézus eljött közénk, kezébe vette a koronát és átadta a köztünk lévő papnak e szavakkal:
„Fiam, elfogadtam felajánlásodat. Átadom neked a magyarok Szent Koronáját, mert azt akarom, hogy édesanyámmal együtt imádkozz Magyarországért és annak vezetőiért. Ez a korona a ti magyar kereszténységeteket képviseli. Látom mögötted az engesztelőket, és hallottam felajánlásaikat. Most rajtad keresztül küldöm feléjük áldásomat! Atyám ezekben a pillanatokban rátok tekint, és azt mondja Nekem: „Fiam, hozd Elém őket, mert kedvem telik bennük.” Az angyalok lélekben fölvittek minket a Mennyei Atya Szent Színe elé, ahol a magyar szentek körül vették a Szentháromság trónusát és ünnepeltek.
A Mennyei Atya így szólt hozzánk: „Gyermekeim, vágyva vágytam azután, hogy a magyarok közül egyre többen megtegyék Szent István királyhoz hasonlóan ezt a felajánlást. Angyalaim körbe veszik Szent Koronátokat, mert méltó Szűz Máriához, mint a Föld és az Ég királynőjéhez. Ez az egyetlen olyan korona a Földön, amelyet Én, a Mindenható Isten elismerek. Szeretett Fiamnak a töviskorona jelképezte Isteni hatalmát, és minden megaláztatást elviselt értetek. Legszentebb leányomnak – a ti tökéletes Évátoknak – készíttettem egy földi koronát, mert emberségében és nem istenségében győzte le a sátánt élete utolsó pillanatáig. Ezért azt akarom, hogy elsőként a ti Mennyei Édesanyátok győzelme váljon nyilvánvalóvá az egész világ számára, és előkészítse Szent Fiam királyságát. Minél többen felajánlják magukat a Világ Győzedelmes Királynőjének, annál hamarabb fog elérkezni a Sátán és bukott angyalainak a veresége. A bűnbeesett Éva csábította bűnre Ádámot, most pedig a tökéletes Évának kell felemelnie engedelmességével és alázatával a tökéletes Ádámot és bemutatnia őt az utolsó időkben e nemzedék számára. Mert ez a nemzedék önmagában hordozza Ádám és Éva ősi kötelékét. Ám, amikor Krisztussal és Egyházával egyesültök a szentségek vétele során, akkor megkapjátok a kegyelmet Tőlem, hogy lassan közelebb kerüljetek Hozzám és ne távolodjatok. Nagy szellemi háború zajlik a Földön, de biztosítalak titeket arról, hogy nemsokára ez a harc a végéhez ér. Sok esemény még nem teljesült be, ezt az Én szeretetemnek köszönhetitek, mert nemcsak igaz gyermekeimre gondolok, hanem legfőképpen azokra is, akik még nincsenek tudatában annak, hogy mit tesznek és életük milyen irányba halad. Elsősorban őket akarom megmenteni, mert Országom kapui előttük is nyitva állnak.
Gyermekeim, amikor az emberekre tekintetek – legyen az az ellenségetek, felebarátotok vagy rokonotok – tudatosítsátok magatokban, hogy ők ugyanúgy örökösei az Én országomnak, mint ahogyan ti is azok vagytok. Szeretetem nem válogat vagy kivételez az emberek közül, hanem mindent meg akar osztani, amije csak van. Ez a gondolat járja át nap, mint nap a szíveteket! Megáldalak titeket a kölcsönös szeretet lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Az angyalok közül az egyik legmagasabb főangyal, Szent Gábriel azt mondta nekünk: „Nemsokára eljön az az idő, amikor a magyarok saját szemükkel látni fogják Szűz Mária fején Szent Koronájukat, aki Szent István király felajánlásával méltó és jogos uralkodója lett Magyarországnak.” A magyar szentek közül Szent István király is elénk jött, és könnyes szemekkel elővette kardját és Magyarországra mutatott, közben így szólt: „Szemeim könnyesek, mert látom magyar népemet és bűneiknek következményét. Csak ti vagytok képesek arra, hogy imádságotokkal és felajánlásotokkal enyhítsétek a magyarokra váró büntetést. Mi szentek közbenjárhatunk értetek, de vétkeitekkel nektek kell elszámolnotok és jóvátennetek lehetőségetek szerint még a Földön. Ez Isten törvénye. De ne féljetek, mert az Úr angyalaival meg fogja tisztítani országotokat és akkor mindent újjáépíthettek beleértve az életeteket is. Amíg ez nem valósul meg, addig minden szentmisében a papok, akik képesek befogadni ezeket az üzeneteket, a magyarok nevében, gondolatban a Szent Korona előtt helyezzék országotokat Édesanyátok elé, mert e felajánlások által felkészítheti a magyar népet Szűz Mária országának az eljövetelére és siettetheti annak mielőbbi elérkezését.” Szent István király a jelenlévő atyát palástjával betakarta, és általa mindazokat is, akik a felajánlást elvégzik. A magyar szentek védelmezni fognak minket és segítenek nekünk abban, hogy az Úr tervét Magyarországgal kapcsolatban véghez tudjuk vinni, mert ez a mi küldetésünk.
Jézus: „Édesanyám küldte számotokra a sarki fényt felhívásként a napokban, mert közeledik országotok felé a háború. Nem véletlen, hogy most kérésére össze kell gyűlnötök a Szent Korona előtt, hogy együtt imádkozzatok nemzetetekért és ajánljátok fel neki, mint a Világ Győzedelmes Királynőjének. Ha az engesztelő kápolna nem épül meg, akkor a háborút nem fogjátok tudni elkerülni. 
Sarki fény (aurora borealis) a dobogókői kilátóból fotózva. Fotó: MTI/Mohai BalázsAz idő kevés! Fontoljátok meg alaposan minden egyes lépéseteket, és bölcsen használjátok ki az elétek gördülő lehetőségeket. Mert váratlanul fogtok belépni az eseményekbe.”
Mária Magdolna
 

http://engesztelok.hu/egi-kegyelmek-zapora/929-2-felajanlas-a-szent-korona-elott

Jézus és az őrangyal egy balesetnél

  Jézus egy kiválasztott léleknek: "Én engedtem meg, hogy a képen látható legyek. Áldásomat adom mindazokra, akik látják e képet."

2015. március 18., szerda

A Szűzanya éves jelenése Mirjana Dragićević-Soldonak 2015. március 18-án

"Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak a Szűzanya 1981. június 24-től 1982. december 25-ig minden nap megjelent. Az utolsó mindennapi jelenéskor a Szűzanya átadta neki a tizedik titkot, majd azt mondta, hogy ezentúl évente egyszer, mégpedig március 18-án fog megjelenni neki. Így történt eddig minden évben. Több mint tízezer zarándok gyűlt össze a rózsafüzér imádkozására. A jelenés 13.47-kor kezdődött és 13.53-ig tartott.

"Drága gyermekek! Teljes szívemből kérlek titeket, kérlek benneteket tisztítsátok meg szíveteket a bűntől és fordítsátok Isten és az örök élet felé. Kérlek benneteket, legyetek éberek és az igazságra nyitottak. Ne engedjétek meg, hogy az evilági dolgok eltávolítsanak benneteket attól, hogy igazán megismerjétek a Fiammal való közösség valódi örömét. Az igazi bölcsesség útján vezetlek benneteket, mert csak az igazi bölcsesség által ismerhetitek meg az igazi békét és az igazi jót. Ne vesztegessétek az időt azzal, hogy jeleket kértek a Mennyei Atyától, mert a legnagyobb jelet már megadta nektek, ez pedig az én Fiam. Ezért gyermekeim, imádkozzatok, hogy a Szentlélek bevezethessen benneteket az igazságba, segíthessen titeket a felismerésben, hogy az  így felismert igazságban egyek legyetek a Mennyei Atyával és Fiammal. Ez a felismerés adja a földi boldogságot és megnyitja az örök élet és a határtalan szeretet kapuját. Köszönöm nektek."

2015. március 15., vasárnap

Gál László: a félelem mély szintre süllyesztett bennünket

Rimaszombatban március 15-én ragyogó napsütéses időben Petőfi Sándor köztéri szobránál gyűltek össze az emlékezők, akikhez Gál László simonyi református lelkész fordult ünnepi szónoklattal. Az ünnepi beszédet alább teljes terjedelmében elolvashatják:


„Konduljanak meg a vészharangok! Nekem is egy kötelet kezembe! Reszketek, de nem a félelemtől, fájdalom és düh habzik szivembe. Fájdalom, mert düledék hazámra, új viharnak közeledtét látom, és düh, és düh, mert tétlenkedünk, mert nem szakad le szemünkről az álom."

Gál LászlóMélyen Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Nemzettársaim!
A költő óriás, Petőfi Sándor írta e szavakat, melyek tollával több, mint százhatvan esztendővel vetett papírra. Mikor eljött az idő, és megszólalt a vészharang. A magyar nemzet felemelte lehorgasztott fejét, és kimondta a szót, melyet oly régen mondtak ki. Ez a szó pedig így hangzott: „nem..."

1848. március 15-én megszólalt a vészharang, és a magyar nemzet nemet mondott az elnyomásra. A magyar nemzet nemet mondott az idegen anyanyelvre. A magyar nemzet nemet mondott az idegen kultúrára. Csakhogy Wass Albertnek nagyon igaza volt, mikor egyszer így fogalmazott: „...ahogyan mindnyájan nagyon jól tudják, nekem személy szerint is a legnagyobb ellenségem a Kossuth nóta. Mit is mond a szöveg?

Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje'. Itt a szabadságról van szó, Kossuth Lajos harcol a magyar szabadságért. Azt üzente haza, hogy elfogyott a regimentje. És mi a magyar felelet a magyar nép részéről? 'Ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni.' Sajnos 500 magyarból egy megy el az első üzenetre, a többi vár. Ha még egyszer azt üzeni. Sajnos a magyar történelemben Mohács óta 'még egyszerek' nem voltak, nem volt több lehetőség üzenetre. És a szabadság elveszett újra meg újra. A haza elveszett újra, meg újra. Mert vártunk. További üzenetekre.

EmlékezőkTisztelt Hölgyeim és Uraim, én ma csak két kérdést szeretnék intézni hozzátok: „Mire, és meddig?" Mire várunk még? Megvárjuk, míg a Szlovák Állam hivatalosan is bűncselekménynek nyilvánítja a kokárda viselését? Erről még nincs szó, de lassan ott tartunk!

Ifjú diákokkal beszélgetek, vagy éppen felnőtt emberekkel, akik nem hordják a kokárdát, mert félnek. Mert félünk. Félünk kimondani szavakat. Még azt sem mondhatom már, hogy ilyenkor csak összehúzzuk a szánkat, ökölbe szorítjuk a kezünket, mert a félelem annyira elhatalmasodott rajtunk, hogy már ehhez is gyengék vagyunk. És ezzel szembe kell néznünk nemzettársaim.

MegemlékezőkA félelem olyan mély szintre süllyesztett bennünket, hogy lejjebb nem tudom, voltunk-e valaha is, mióta magyar él a Földön. Lehajtott fővel megalázkodva és meghunyászkodva vesszük tudomásul, hogy mi, akik több mint ezer éve itt, a Kárpát-medencében magyarul álmodunk, gondolkodunk, nem lehetünk magyar állampolgárok, mert valakik, akiknek fogalmuk sincs arról, mi az hogy haza, nemzet, szülőföld, – mert hiszen minden az ölükbe hullt hirtelen és soha nem volt nekik –, megtiltják, és jogfosztottá teszik azt, akiről ez kiderül.

Internetes közösségi oldalakon azon versengünk, hogy Tamás Ilonka néni petícióját hányan írják alá, és oly büszkék vagyunk, amikor átlépjük az ezres határt. Nem érezzük, barátaim, hogy ez mennyire kevés? Nem érezzük, hogy ennél sokkal-sokkal többet kellene tennünk? Nem érezzük, hogy ez mennyire sovány vigasz? Földet nézve, lehajtott fővel, szívünkben tele félelemmel jövünk ki ide évről-évre kevesebben emlékezni, osonva, mint valami kiközösített hontalan bűnöző, mert az ünnep, már nem ünnep, inkább egyfajta kötelező kör.
Koszorúznak a Csemadok nevébenPénteken délben kell megtartani az iskolákban a megemlékezéseket, mert a diákok akkor még méltóztatnak eljönni, de rágógumizva a himnusz alatt már okos telefonjukat simogatva a két méterrel mellette állóval beszélget, és megbeszélik, hogy fognak ellógni.

Kedves Barátaim, Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A tizenkettedik óra letelt. Sőt, a huszonnegyedik óra is letelt. 2015. március 15. van. Megszólalt a vészharang. De vajon honnan jöhet segítség? Nyugatról nem. Nyugatról soha nem jött a magyarnak segítség, csak rontás. Nem várhatunk segítséget politikai vezetőinktől sem, hiszen a rendszerváltozás óta eltelik lassan húsz esztendő, de még álmodni sem merünk autonómiáról, kettős állampolgárságról, beneši dekrétumok eltörléséről, hiszen nekik arra kell ügyelniük, hogy nehogy megbántsák, nehogy megsértsék azokat az elnyomó zsarnokokat, akik táplálják belénk a félelmet. Honnan kell akkor kezdenünk? Honnan lehetne még erőt merítenünk?

Petőfi Sándor szobraTisztelt Hölgyeim és Uraim, had mondjam el, hogy van nekünk egy elfeledett Istenünk. Ideje lenne hozzá fordulnunk. Ideje lenne hozzá visszatérnünk. Ideje lenne megszólítanunk. Mert ez az elfeledett Isten egyszer azt mondta: „...Abba az országba fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr."

Megszólalt a vészharang. Eljött a cselekvés ideje nemzettársaim. Eljött az idő, hogy végre kimondjuk: Magyar állampolgárságot a magyaroknak! Magyar gyermeket magyar iskolába! Nem kérünk többet az elnyomásból, nem kérünk többet a megalázásból, s nem kérünk többet az ígéretekből sem.

Nem akarunk mi nagy dolgokat! Mindösszesen békében élni itt, a Felvidéken, itt, Gömörországban, itt, ebben a szép Kárpát-medencében, magyarként. De hogy ez a nagy közös álmunk megvalósulhasson, hittel kell megharcolunk a mindennapi harcainkat. Azzal a hittel, mely egykor ott lángolt Petőfi Sándor, Jókai Mór és a márciusi ifjak verseiben és írásaiban, amely ott égett a várvédő Klapka Györgyben, Görgey Artúrban, Bem tábornokban. Mely ott lobogott Tompa Mihály igehirdetéseiben.
Hittel, amellyel huszárok ezrei harcoltak egy szebb, egy jobb jövendőért; a hit, melyért egykor úgy érezte a tizenhárom tábornok, hogy meghalni is érdemes ezért a hazáért, a jövőért, értünk. Hittel, melyet sem Aradon, sem Komáromban nem tudott megölni a puskagolyó és a bitófa, mert tovább élt az utókorban, az utókor szívében. Hittel, hogy van felettünk egy gondviselő Isten, aki nem hagyja el az övéit, ha hozzá fordulnak. Hittel, mely csak egy esetben veszhet el, mégpedig akkor, amikor mi magunk mondunk le róla.

A megemlékezés virágaiNekünk itt, dolgunk van itt testvéreim. Nekünk itt jövendőt kell építenünk. Nagy, és nemes feladat ez. És ezt szégyenkezve, meghunyászkodva, félve nem lehet végezni. Csak hittel. Akiben félelem van, abban nincsen hit. A kettő nem fér el egymás mellett a szívben. Nincs okunk szégyenkezni. Mert a mai napon is arra emlékezünk, hogy van múltunk. De mindemellett úgy kell emlékeznünk, hogy jövőnk is van. Itt. Itt, a hová az Úr Isten magyarnak teremtett bennünket. Magyarnak lenni pedig komoly feladat és elhívás. A március 15 –i események örök időkre szólnak, és ma is iszonyatos erőt tudnak adni mindnyájunknak. Éljünk úgy, mint akik méltók a magyar forradalom és szabadságharc hőseinek utódai névre. Fogjuk meg egymás kezét lélekben, sokkal erősebben, sokkal bátrabban, mint eddig. És merjetek hinni. Mert a hit hegyeket mozgat. Mert aki hisz, a mögött ott fog állni a gondviselő Isten. Ha pedig Isten velünk, kicsoda ellenünk?

Tisztelt hölgyeim és uraim, magyar testvéreim, szeretném, ha ma, mikor hazatérünk otthonunkba, ne úgy emlékezzünk, hogy itt Petőfi és Tompa Mihály szobránál elhangzott egy gyújtó hangú beszéd, mely jól esett. Gondoljuk át, mit akarunk. Mert úgy hiszem, valahogy belénk ivódott egy ferde kifejezés. Ez pedig így hangzik: „magyar megmaradás".

Kedves barátaim, testvéreim, én itt, nem megmaradni szeretnék. Én itt élni szeretnék. És gyarapodni. Ma pedig, megköszönve megtisztelő figyelmüket, azokkal a szavakkal szeretnék búcsúzni önöktől, ahogy Széchenyi István nagypéntek estéjén, 1860-ban búcsúzott barátaitól: „Boldog feltámadást!" - mondta Rimaszombatban Gál László.


Forrás: gömörilap.sk