2018. november 14., szerda

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

2018. november 3. Az Úr Jézus…

„Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: „Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat.” (Máté 24, 21-22)
Jézus folytatta: „Drága gyermekeim! Ez az idő már itt van. Készüljetek! Olyan nagy szorongatás lesz, amilyen még nem volt, amióta ez a világ fennáll. Hamarosan ki fog törni a 3. világháború. Már minden elő van készítve. Ez egy nukleáris háború lesz. Beteljesül a Szentírás szava: „Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy némelyek késedelmeskedésnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem hogy mindenki bűnbánatot tartson. Mint a tolvaj, úgy jön el az Úr napja. Ezen a napon az egek nagy robajjal elmúlnak, az elemek a tűz hevétől felbomlanak, a föld és ami rajta van, elenyészik. Mivel így minden elpusztul, minden tekintetben szentül és vallásosan kell élnetek, hiszen várjátok és siettetitek Isten napjának eljövetelét, amikor is az egek lángba borulnak és felbomlanak, az elemek a tűz hevétől megolvadnak. Mi ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját.” (2 Péter 3, 9-13)
Gyermekeim! Készüljetek fel a halálra, ami ugyan csak a test halála. Valójában személyetek számadása ítélőszékem előtt. Az idő itt van. Én beszélek hozzátok. Készüljetek! Éljetek halálra készen! Azokat, akik törvényeim szerint élnek, ölelő karomba várom. Akik viszont bűnben vannak, térjenek meg még ma, mert ha ebben az állapotban találja őket a halál, örökre el fognak veszni. Megáldalak benneteket Szívem végtelen szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Máté 24, 4: „Jézus válaszolta”


 
2018. november 6. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim, Szívemnek szeretett megváltottjai! Az idő elszáll, de ezek a pillanatok megmaradnak. Örüljetek és ujjongjatok, mert szent cselekményeiteket magatokkal hozzátok az örök hazába. Lelketekben jobban fogok ragyogni örökkön-örökké, mint a Nap az égen, mert minden Szentáldozást magatokkal hoztok. Én leszek a ti Kincsetek. Ezek a Szentáldozások örökre megmaradnak, mint örömötök forrása. Örökkön-örökké hálát fogtok adni Nekem azért, hogy itt maradtam köztetek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben Azért pedig különösen is, hogy megkaptátok azt a nagy kegyelmet, hogy az Általam alapított Egyház tagjai lehettek. Atyám vonzott titeket Hozzám, Aki öröktől fogva arra rendelt benneteket, amit most megéltek és tesztek.
Drága kislányom, téged arra választottalak ki öröktől fogva, hogy csak az Enyém légy, osztatlan szívvel Engem szolgálj és imádj. Halló szívet és értelmet adtam neked, hogy meghalld szavaimat, és közvetítsd a világ felé, hogy lelkeket mentsek általad.
Szavaim és üzeneteim olyanok az emberek számára, mint az eső, amely lehull az égből, és megtermékenyíti a földet. Üzeneteim nagyon sok lelket termékenyítenek meg, amikor a magok, amelyeket elhintek, a tanítást, kikelnek bennük, és bő termést hoznak. Az az Én akaratom, hogy mindaz, aki hallja igémet, tettekre váltsa, és hirdesse, mint az általános királyi papság része, ahová minden megkeresztelt ember tartozik.
Drága gyermekeim, imádkozzatok, hogy minél több ember megnyissa lelkét tanításom előtt, hogy a fény, melyet igém áraszt, bevilágítsa elméjüket, szívüket, lelküket, és mint az eső, megtermékenyítse életüket, hogy sokszoros termést hozzanak Atyám mind nagyobb dicsőségére, és a lelkek javára.
Drága gyermekeim! Én nem vagyok személyválogató. Előttem csak az számít, hogy teljesítitek-e a főparancsot, Atyám törvényeit, és megvalósítjátok-e rátok vonatkozó örök, szent tervemet, amelyet minden ember lelkébe beírok, hogy fölismerje, hogy hol a helye. Ti valamennyien csak akkor lesztek boldogok, és csak akkor ver gyökeret szívetekbe az Én békém, ha megtaláltátok és elfoglaltátok azt a helyet, amelyet öröktől fogva nektek szántam ezen a földön. Ez alatt azt értem, hogy fölismertetem minden egyes emberrel, hogy milyen hivatást szántam neki: legyen az egyházi, vagy világi pálya – ő csak ott tud kiteljesedni, célba érni és eredményeket elérni. Minden más út csak hiábavaló erőfeszítés kínlódás, ami nem vezet sehova. Az illető boldogtalan és levert lesz tőle. Keresi az örömöket, de rossz helyen, mivel nem engedelmeskedett indításomnak, ezért kerül Engem, mert lelke mélyén tudja, hogy meg kellene változtatnia életét ahhoz, hogy akaratomat teljesítse. Mivel ragaszkodik bűnös szokásaihoz, ezért a bűnben keresi a boldogságát, ahol soha nem találja meg.
Ti, kicsi gyermekeim, maradjatok meg ott, ahová állítottalak benneteket. Szolgáljatok Engem a felebarátban ott, ahová elhívtalak titeket. Lelketeket bejárja a derű, mint a fény, életetek célt és értelmet nyer. Boldogságotok már itt a Földön és örökkön-örökké Én vagyok. Én, az élő Isten, a Második Isteni Személy, Aki megváltottalak, elhívtalak, és kézen fogva vezetlek és kísérlek az üdvösség szűk ösvényén, és befogadlak Atyám Országába.
Fogadjátok megerősítő áldásomat, melyet Szívem túláradó, végtelen szeretetével adom rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítések: 1 Pét 4, 11: „aki beszél, az Isten szavait közvetítse”

2018. november 13. Az Úr Jézus: „Nyisd ki a Szentírást!” Erre a részre nyílt ki: Márk 13, 5. 12. 19-20: „Jézus válaszolt” „Halálra adja majd testvér a testvért, apa a gyermekét, a gyerekek meg szüleikre támadnak, és a vesztüket okozzák. Mert olyan szorongatott napok jönnek, amilyenek még nem voltak ezen az Isten alkotta világon a kezdet óta, és nem is lesznek. Ha Isten nem rövidítené meg ezeket a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem. De a választottak kedvéért, akiket ő választott ki, megrövidíti ezeket a napokat.”
Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Nem véletlen, hogy már hónapok óta ugyanarra a szövegrészre nyílik ki a Szentírás, ahova ma is. Oly’ nagy lesz a szorongatás, amilyen még nem volt a világ kezdetétől. Ha az Úr meg nem rövidítené a napokat, egyetlen lélek sem menekülne meg.
Drága gyermekeim! Ez a szorongatás nem csak fizikai értelemben értelmezendő, hanem lelki értelemben még inkább. A démonoktól feketéllik az ég. Ha láthatóak lennének, fényes nappal, délben is koromsötét volna. Minden módon igyekeznek megkaparintani a lelkeket, és a kárhozatba taszítani. Rengeteg hiedelem és tévtanítás van ma a világban. A ti keresztény országotokban, Mindenszentek ünnepén, a kivilágított tökök virítanak a házak udvarain. Az ártatlan gyermekeket pogány butaságokkal fertőzik meg. Az Egyház ezt némán tűri, látszólag megmaradva a templom falai között. Néha egy-egy rádiós hír elhangzik, hogy helyére tegye az igazságot. De széltére-hosszára árulják a tököket, és a sok buta reklám uralja a világot. Emellett az önmegvalósítás, a paráznaság, a szemérmetlen divat: mind-mind a lelkek pusztítására van.
Nem marad el a fizikai megsemmisítésre irányuló terv sem. Sok országban folyik a vér, mert háborúznak. Mindezt a nagyhatalmak idézik elő, hogy eladják fegyvereiket, leteszteljék őket, és majd az újjáépítés miatt is nagy hasznot zsebeljenek be. Mondom nektek: ezek az emberek soha nem fogják meglátni dicsőséges Arcomat, és azt a csodálatos Országot, amelyet Isten azoknak készített, akik Őt szeretik.
Gyermekeim! Készüljetek föl egy hatalmas, átfogó pusztításra, keresztényüldözésre, mert a sátán ki akar irtani Engem az emberek szívéből, és még az emlékemet is a Föld színéről. Tudja, hogy kevés ideje van hátra, ezért minden praktikát bevet, hogy minél több lelket kaparintson meg, és taszítson az örök tűzre. Emellett a harmadik világháború sok nemzetet el fog söpörni a Föld színéről. Nyomában csak kietlen pusztaság, sivárság lesz. Azok, akik mégis megmaradnak egy-egy eldugott zugban, hatalmas nyomorúságban, kínokban és fájdalmakban fognak gyötrődni. De igazságosságom ugyanezt adja vissza mindazoknak, akik ezt előidézik és kirobbantják: örökkön-örökké égni fognak a pokol tüzében, a kén szagú bűzben, és a férgek fogják rágni őket, amelyről ezt mondtam: a tűz ki nem alszik, a féreg el nem pusztul.
Gyermekeim! Rettenetes a pokol! A világ összes kincse és anyagi haszna nem éri meg, hogy bárki is oda kerüljön. Értsétek meg: csupaszon jöttetek világra anyátok méhéből, és üres kézzel távoztok valamennyien erről a Földről. Senki sem kivétel: mindnyájatoknak ítélőszékem elé kell állni, és számot adni minden percről, amit kaptatok, minden gondolatotokról, szavatokról, cselekedetetekről. Az életet Istentől kaptátok. Neki kell számot adni arról, hogy hogyan gazdálkodtatok vele. Erről szól a példabeszéd, amikor a király elment, és mindenkinek talentumot adott. A talentum=a képességek és azok a lelki kincsek, amelyeket a magvető hint az útra, az emberszívekbe, az Isten tanítását, hogy ki-ki kamatoztassa tudását, megosztva mindazokkal, akiket elé hozok, és akik a lelki ínségben szenvednek.
Gyermekeim! Erről fogtok Előttem számot adni. Hiába töritek magatokat az anyagi haszonért: mindent itt kell hagynotok. Ha pedig a lelketekkel nem törődtök: üres kézzel fogtok Előttem megállni. Értsétek meg: életeteket, az időt és a tanítást arra kaptátok, hogy eljussatok az örök boldogságra, és másokat is Hozzám vezessetek. Egyedül ez az értelme minden ember életének. Csak Isten szolgálata ad értelmet és célt az emberi létnek. Én irányítok mindent. A tudást, a lehetőséget, az időt, az egészséget, vagy a betegséget – kinek-kinek a szükséglete szerint.
Szükség van a keresztre, hogy megmentsem a lelket, szükség van az áldozatra, hogy a megmentett lélek mások bűneiért vezekeljen, engeszteljen, hogy ezzel lelkeket mentsen. Ez az értelme a szenvedéseknek és a betegségeknek.
Akiket tanítókká rendeltem, rengeteg magot adtam, hogy hintsék az emberszívekbe: ők erről adnak számot. Mert minden az Enyém. Minden kegyelem. Ti magatok semmik vagytok: por és hamu – semmi más. Én ruháztalak föl titeket tudással, erővel, hatalommal. Én adtam az időt, az életeteket, az alkalmakat, a lehetőségeket, Én hoztam elétek a különböző személyeket. Az utolsó ítéletkor erről fogtok számot adni: mindenről, minden pillanatról, minden kiejtett szavatokról, gondolatotokról, cselekedetekről, minden mulasztásról, vagy jótettről. Nektek is azt fogom mondani, amit a példabeszédben: amit a kicsinyek közül eggyel nem tettetek, azt Velem nem tettétek – mert Én azonosulok minden rászorulóval, szegénnyel, szomjazóval, és itt elsősorban a tudásra való szomjat jelölöm meg.
A másik csoportnak pedig majd ezt mondom: amit a kicsinyek közül eggyel is tettetek, azt Velem tettétek. Dániel prófétánál ezt olvashatjátok: akik sokakat tanítottak az igazságra, ragyogni fognak Isten Országában, mint a Nap. Vegyétek nagy kegyelemnek, hogy ma is adok nektek tanítókat, akik szavaimat közvetítik, akikről Én Magam gondoskodom, hogy idejüket és erejüket a szolgálatomba állítsák, hogy tanítsák a tudatlanokat, és vezessék Hozzám a szomjazókat, a keresőket. Tiszteljétek és segítsétek az ilyen embereket, akiket arra rendeltem, hogy az Én Nevemben tanítsanak benneteket. Ők az Én igémet hirdetik, és Engem képviselnek köztetek.
Drága gyermekeim! Adjatok hálát Nekem minden kegyelemért, hogy gondotokat viselem, hogy küldök számotokra tanítókat, akik szavaimat közvetítik. Váltsátok tettekre üzeneteimet, szívleljétek meg tanításomat, óvakodjatok minden tévtanítótól és eretnekségtől! Csak tiszta forrásból igyatok, az Evangéliumot olvassátok, és azt váltsátok tettekre. Lelketeket tartsátok szüntelen készenlétben: úgy éljetek, mintha bármelyik pillanatban meg kellene állnotok Isteni ítélőszékem előtt. Váltsátok tettekre tanításomat, tegyetek jót mindenkivel, még ellenségeitekkel is. Szeressetek tettetés nélkül, viszonzást nem várva. Énértem segítségek a rászorulót. Értem bocsássatok meg minden ellenségeteknek. Mondom nektek: minden bűnösnek ki kell inni Isten haragjának serlegét. Fenékig ki kell üríteni azt. Ez pedig azt jelenti, hogy minden bűnért kegyetlenül meg kell lakolni minden bűnösnek.
Drága gyermekeim! Féltő szeretettel tanítalak benneteket, hogy megóvjalak ennek a világnak a gonosz szellemétől, és az üdvösségre vezesselek benneteket. Fogadjátok szeretetet teljes áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

 

2018. november 13., kedd

Magyar litánia

Uram irgalmazz!
Krisztus kegyelmezz!
Uram irgalmazz! A hívek megismétlik!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten,
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,

Szentséges Szűz Mária,
Istennek Szent Anyja,
Szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz
Gyümölcsoltó Boldogasszony,
Sarlós Boldogasszony,
Nagyboldogasszony,
Magyarok Nagyasszonya,
Lourdes-i3 Szent Szűz,
Fatimai Szent Szűz,
Czestochowai4 Szent Szűz,
Csíksomlyói Szent Szűz,
Mariazelli5 Szent Szűz,
Máriavölgyi Szent Szűz,
Máriapócsi Könnyező Szűzanya,
Győri Könnyező Szűzanya,
Sasvári Fájdalmas Szűzanya,
Úti Boldogasszony,

Szent Claudius, Castorius, Symphorianus és Nicostratus vértanúk6,
Szent Demeter vértanú,
Szent Irenaeus7, vértanú püspök,
Szent Quirinus8, vértanú püspök,
Szent Márton püspök,
Remete Szent Pál,
Alamizsnás Szent János püspök,
Szent Adalbert, vértanú püspök,
Szent Zoerard - András és Benedek, bencés vértanú remeték,
Szent Hiorotheosz püspök,
Boldog Asztrik, esztergomi érsek,
Szent István király,
Boldog Gizella királyné,
Szent Imre herceg,
Skóciai Szent Margit királyné,
Szent I. Dávid skót király,
Magyar Szent Mózes remete,
Szent Gellért, Bőd és Beszteréd vértanú püspökök,
Szent Mór, bencés apát, püspök,
Boldog Vác remete,
Szent László király,
Szent Piroska, bizánci császárné,
Árpád-házi Boldog Erzsébet, premontrei apáca,
Árpád-házi Boldog Ágnes, bencés apáca,
Árpád-házi Boldog Hedvig, premontrei apáca,
Árpád-házi Boldog Margit, premontrei apáca,
Árpád-házi Boldog Amabilia, bencés apáca,
Boldog Bánffy Lukács, esztergomi érsek,
Boldog Bánfy Buzád, vértanú, domonkos szerzetes és társai,
Árpád-házi Szent Eufrázia vértanú,
Magyarországi Boldog Pál, vértanú, domonkos szerzetes és társai,
Boldog Özséb, a pálos rend alapítója,
Árpád-házi Szent Erzsébet asszony,
Boldog Gertrúd, premontrei apáca,
Árpád-házi Szent Angéla, karmelita apáca,
Magyarországi Boldog Ilona, stigmatizált, domonkos apáca,
Árpád-házi Szent Margit, domonkos apáca,
Árpád-házi Szent Kinga, lengyel királyné,
Árpád-házi Boldog Jolán, lengyel fejedelemasszony,
Árpád-házi Boldog Anna, lengyel fejedelemasszony,
Prágai Szent Ágnes, klarissza apáca,
Toulous-i9 Szent Lajos, ferences szerzetes, püspök
Portugáliai Szent Erzsébet (Izabella) királyné,
Magyarországi Boldog Erzsébet, domonkos apáca,
Szent Hedvig, lengyel királynő,
Nepomuki Szent János, a szentgyónás vértanúja,
Kapisztrán Szent János, ferences szerzetes,
Marchiai10 Szent Jakab, ferences szerzetes,
Boldog Báthory László, pálos szerzetes,
Szent Kőrösi Márk, Szent Grodecz Menyhért, Szent Pongrácz István, kassai vértanúk,
Brindisi11 Szent Lőrinc, kapucinus szerzetes,
Boldog Avianoi12 Márk, kapucinus szerzetes,
Boldog Cseppelényi György vértanú, pálos szerzetes,
Hofbauer Szent Kelemen, redemptorista szezetes,
Boldog XI. Ince pápa,
Boldog IV. Károly király,
Boldog Batthyány - Strattmann László szemorvos,
Boldog Salkaházi Sára vértanú, szociális testvér,
Boldog Apor Vilmos, vértanú, győri püspök,
Boldog Romzsa Teodor, vértanú, munkácsi görög katolikus püspök,
Boldog Gojdics Pál, vértanú, eperjesi görög katolikus püspök,
Boldog Scheffler János, vértanú, szatmári püspök,
Boldog Bogdánffy Szilárd, vértanú, nagyváradi püspök,
Boldog Meszlényi Zoltán, vértanú, esztergomi segédpüspök,
Boldog Sándor István, vértanú, laikus szalézi szerzetes,
Boldog Brenner János, vértanú pap,
Összes magyar szentek és boldogok,

Kelemen Didák, minorita szerzetes, Kelet-Magyarország apostolának boldoggá avatásáért,13
Hám János, szatmári püspök boldoggá avatásáért,
Prohászka Ottokár, székesfehérvári püspök boldoggá avatásáért,
Berecz Skolasztika, bencés apáca boldoggá avatásáért,
Bogner Mária Margit, vizitációs apáca boldoggá avatásáért,
Kaszap István, jezsuita novícius boldoggá avatásáért,
Bódi Magda, vértanú munkáslány boldoggá avatásáért,
Hummel Kornél, vértanú pap boldoggá avatásáért,
Orosz Péter, görög katolikus vértanú, püspök boldoggá avatásáért,
Galgóczy Erzsébet, stigmatizált, hitvalló boldoggá avatásáért,
Marton Marcell, karmelita szerzetes boldoggá avatásáért,
Mindszenty József, bíboros, hercegprímás boldoggá avatásáért,
Bálint Sándor hitvalló boldoggá avatásáért,
Márton Áron, erdélyi püspök boldoggá avatásáért,
Endrédy Vendel, ciszterci szerzetes, zirci apát boldoggá avatásáért,
Az összes magyar boldoggá avatandó boldoggá avatásáért,

A magyar népért,
A Magyar Egyház újjáéledéséért,
Püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért,
Papi és szerzetesi hivatásokért,
A magyar családokért, gyermekáldásért, a magyar ifjúságért,
Az elszakított területeken élő magyar testvéreinkért,
A külföldön szétszórtságban élő magyar testvéreinkért,

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk!

Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, te népünket számos szenttel és boldoggal áldottad meg. Kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra áraszd bőven ránk nagy irgalmadat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.


1 Irgalmazz nekünk!
2 Könyörögj érettünk!
3 lurdi
4 csesztonkai
5 máriacelli
6 klaudiusz, kasztoriusz, szimforianusz, nikosztratusz
7 ireneusz
8 kvirinusz
9 tuluzi
10 márkiai
11 brindizi
12 aviánói

50 gyerek által húzott Porsche-fogattal mutatkozott be egy máltai pap

Egy kisgyerekek által húzott, nyitott tetejű Porschéból köszöntötte a híveket egy máltai egyházközség új papja, akinek sajátos felvonulása heves ellenérzéseket váltott ki a szigetország lakóinak egy részéből.
Az esetről kedden közzétett amatőr videofelvételen az látható, ahogy John Sultana egy lenyitható tetejű Porsche Boxsterben állva integet a tömegnek, miután hivatalosan is felszentelték a Máltához tartozó Gozo szigetén lévő Zebbug település főesperesévé, írja az MTI.
Az autót nagyjából ötven kisiskolás húzta kötelekkel, ahogy a máltai tvm.com.mt fotóján látszik:
Forrás: tvm.com
Forrás: tvm.com
Marlene Mizzi máltai EP-képviselő egyike volt azoknak, akik nem nézték jó szemmel az új főesperes parádéját. Mint Facebook-bejegyzésében írta: a rossz ízlés és a túlzó hivalkodás csimborasszója. Gusztustalan! Mégis mi a fenét gondoltak?.
Sultana ugyanakkor - mint a Times of Malta című lapnak adott nyilatkozatából kiderül - nem érti, mi a gond a felvonulással, és úgy érzi, a kommentárok egy része nem helyénvaló. Az egyház egyelőre hivatalosan nem kommentálta a történteket.

A szentszék 2000-ben: Soha egyetlen egyházi hatóság sem engedélyezheti az újraházasodottak áldoztatását!

A Törvényszövegek Pápai Tanácsának 2000. június 24-én kelt nyilatkozata teljes terjedelmében, magyarul.

Több, mint három évnyi (2014-2017) vita, zavar, és megosztottság után vált egyértelművé, hogy Ferenc pápa az Amoris Laetitia apostoli buzdításával valóban megnyitotta az újraházasodott elváltak szentáldozásának lehetőségét a szexuális önmegtartóztatásuk nélkül is. Az eddigi legrészletesebb összefoglalónkat erről még az év elején közöltük a Katolikus Válaszon.
Azok, akik a vitában lehetetlennek mondták ki az újraházasodottak önmegtartóztatás nélküli áldoztatását (pl. Erdő Péter bíboros atyánk is), gyakran hivatkoztak többek között a Törvényszövegek Pápai Tanácsa által 2000-ben kiadott értelmező dokumentumra, ami kánonjogi alapokon világos magyarázatot adott erre, egyúttal pedig egyértelmű választ is az áldoztatás legfőbb szószólójaként ismertté vált Walter Kasper bíborosnak.
A pápai tanács e dokumentuma elektronikusan mindeddig nem volt magyarul elérhető. Nemrég azonban nyomtatásban is megjelent a Kairosz kiadó jóvoltából és Sallai  Gábor fordításában a "Megmaradni Krisztus igazságában" című könyv mellékleteként (a könyvhöz ajánlót is írtunk a Facebook oldalunkon, a beszerzését és elolvasását mindenkinek erőteljesen javasoljuk).
Az alábbiakban a pápai tanács e nyilatkozatát közüljük magyar nyelven, teljes terjedelemben. A nyilatkozatból egy pontot itt külön is kiemelnénk annak fontossága miatt, valamint azért, hogy a szövegrészletbe itt illesszünk néhány zárójeles magyarázó megjegyzést:
4. Tekintettel a fenti [az újraházasodott elváltak áldoztatási tilalmára vonatkozó] norma természetére [ti. isteni törvényen alapul], egyetlen egyházi hatóság [sem püspök, sem püspöki kar, sem pápa] egyetlen esetben sem mentheti fel az áldoztatót ezen kötelezettsége alól [ti. hogy ne engedje áldozni a more uxorio élő újraházasodott elváltakat], sem olyan irányelvet nem adhat ki, amely azzal ellentétes.
***

videoblocks-vatican-city-st-peters-basilica-time-lapse-with-cloud_baujtl_ccg_thumbnail-full01.pngA Törvényszövegek Pápai Tanácsának 2000. június 24-én kelt nyilatkozata
az elvált és újraházasodott hívek szentáldozáshoz való engedéséről


Az Egyházi Törvénykönyv úgy rendelkezik, hogy „Ne engedjék szentáldozáshoz a kiközösítetteket és az egyházi tilalommal sújtottakat a büntetés kiszabása vagy kinyilvánítása után, de ne engedjék oda azokat az egyéb személyeket sem, akik nyilvánvaló (értsd: köztudott), súlyos bűnben makacsul kitartanak” (915. kánon). Az elmúlt években egyes szerzők – különböző érvek alapján – arra az álláspontra jutottak, hogy az elvált és újraházasodott hívekre ez a kánon nem vonatkozik. Elismerik ugyan, hogy az 1981-ben közzétett Familiaris consortio kezdetű apostoli buzdítás 84. pontja minden félreértést kizárva megismételte ezt a tiltást, és hogy ezt számos alkalommal újra meg is erősítették, különösen az 1992-ben kiadott Katolikus Egyház Katekizmusának 1650. pontja és a Hittani Kongregáció 1994-ben, a Család Nemzetközi Évében (Annus internationalis Familiae) írt levele. A fent említett szerzők ennek ellenére úgy magyarázzák az idézett kánont, hogy az az újraházasodott elváltak helyzetére nem vonatkozik. Mivel például a szöveg „súlyos bűnről” beszél, meg kellene állapítani, hogy teljesül-e a halálos bűn elkövetéséhez szükséges valamennyi feltétel, beleértve azokat is, amelyek szubjektív természetűek, és így olyan döntést tesznek szükségessé, amelyet az áldoztató kívülről (ab externo) nem tud meghozni. Minthogy továbbá a szöveg azokra utal, akik „makacsul” kitartanak ebben a bűnben, bizonyítani kellene, hogy az az egyén, aki lelkipásztorától jogos figyelmeztetést kapott, nyíltan szembeszegül az intésnek. Tekintettel erre az állítólagos ellentétre, mely az 1983-as Törvénykönyv fegyelme és az Egyház idevonatkozó állandó tanítása között áll fenn, Pápai Tanácsunk a Hittani Kongregációval és az Istentiszteleti és Szentségi Kongregációval egyetértésben a következő nyilatkozatot teszi:
1. Az idézett kánonba foglalt tiltás természeténél fogva az isteni törvényre vezethető vissza, és meghaladja a pozitív egyházi törvények tartományát: az utóbbiak nem változtathatják meg a törvényt oly módon, hogy az ellentétbe kerüljön az Egyház tanításával. Az a szentírási szöveg, amelyre az Egyház hagyománya mindig is hivatkozott, Szent Páltól származik: „Ezért aki méltatlanul eszi a kenyeret vagy issza az Úr kelyhét, az Úr teste és vére ellen vét. Vizsgálja meg magát tehát mindenki, s csak úgy egyék a kenyérből és igyék a kehelyből, mert aki csak eszik és iszik anélkül, hogy megkülönböztetné az (Úr) testét, saját ítéletét eszi és issza.” (1Kor 11,27-29)
Ez a szöveg elsősorban az egyes hívekkel és azok erkölcsi lelkiismeretével foglalkozik, azzal a valósággal, melyre a Törvénykönyv 916. kánonja is hivatkozik. Az a méltatlanság ugyanakkor, amely abból fakad, hogy az illető a bűn állapotában van, egy súlyos törvénykezési problémát is felvet az Egyházban. Az a kánon, amely a Keleti Egyházak Kánonjainak Törvénykönyvében a Latin Egyház Egyházi Törvénykönyvében található 915. kánonnak felel meg, utal is a „méltatlan” szóra: „A nyilvánosan (köztudottan) méltatlanokat távol kell tartani az Isteni Eucharisztia vételétől” (712. kánon). Ha az ember köztudottan méltatlan állapotban veszi magához Krisztus testét, objektíve árt az Egyház közösségének. Olyan magatartás ez, amely az Egyház és valamennyi hívő azon jogát érinti, hogy ezen közösség követelményei szerint élhessen. Ha tehát az elvált és újraházasodott híveket az Egyház szentáldozáshoz engedi, akkor a botrány, vagyis a másokat rosszra ingerlő vagy bátorító cselekedet, egyszerre érinti az Eucharisztia szentségét és a házasság felbonthatatlanságát. Ez a botrány akkor is fennáll, ha az efféle magatartás sajnálatos módon nem kelt többé megdöbbenést. Pontosan a lelkiismeret torzulása miatt válik még fontosabbá, hogy a lelkipásztorok éppoly türelmesen, mint határozottan cselekedjenek, védjék meg a szentségek méltóságát és a keresztény erkölcsöt, továbbá neveljék helyesen a híveket.
2. A 915. kánon bármely olyan értelmezése, amely ellentétes a kánon lényegi tartalmával, amint azt a Tanítóhivatal évszázadokon át folyamatosan hirdette és fegyelmében követte, egyértelműen félrevezető. A törvény (vö. 17. kánon) szóhasználata iránt tanúsított tiszteletet nem szabad összetéveszteni azzal, amikor ugyanazon törvényt tévesen annak eszközéül használják, hogy relativizálják a szabályokat, vagy kiüresítsék azok tartalmát.
Az „és mások, akik makacsul kitartanak a nyilvánvaló (köztudott) súlyos bűnben” kifejezés egyértelmű, és nem szabad úgy értelmezni, mintha tévesen a szabály alkalmazhatatlanságát sugallná. A három szükséges feltétel a következő:
a) objektív értelemben vett súlyos bűn, hiszen az áldoztató nem tud ítéletet mondani a szubjektív beszámíthatóságról;
b) makacs kitartás, ami a bűn tartósan fennálló objektív helyzetére utal, amelynek az adott hívő nem kíván véget vetni; egyéb feltétel (engedetlen magatartás, előzetes figyelmeztetés stb.) nem is szükséges hozzá, hogy megállapítsuk az Egyházban elfoglalt helyzet alapvető súlyosságát.
c) a szokásszerű súlyos bűn állapotának nyilvánvaló (köztudott) jellege.
Nincsenek a szokásszerű súlyos bűn állapotában azok az elvált és újraházasodott hívek, akik súlyos okokból – pl. a gyermekek nevelése kötelezettsége – nem tudnának „eleget tenni a szétválás követelményének, és vállalják, hogy teljes önmegtartóztatásban élnek, vagyis tartózkodnak az olyan cselekedetektől, amelyek csak a házastársakat illetik meg” (Familiaris consortio, 84. pont), és akik ezen szándékuk alapján a gyónásban szentségi feloldozásban részesültek. Mivel azonban az a tény, hogy ezek a hívek nem házastársak módjára (more uxorio) élnek együtt, a dolog lényegénél fogva nem köztudott, az viszont igen, hogy elváltak és újraházasodtak, csak akkor járulhatnak szentáldozáshoz, ha mások megbotránkoztatása kizárható (remoto scandalo).
3. A lelkipásztori bölcsesség természetesen azt kívánja, hogy kerüljük azokat a helyzeteket, amikor a szentáldozást nyilvánosan meg kell tagadni valakitől. A lelkipásztorok próbálják meg úgy elmagyarázni az érintett híveknek a szabály valódi egyházi értelmét, hogy azok meg is értsék, vagy legalábbis tiszteletben tartsák azt. Az olyan helyzetekben azonban, ahol ezek az óvatossági intézkedések még nem éreztetik a hatásukat, vagy nem nyílt lehetőség ilyenre, az áldoztatóknak meg kell tagadniuk a szentáldozást azoktól, akik köztudottan méltatlanok rá. Mindezt a lehető legnagyobb szeretettel kell tenniük, és keresniük kell az alkalmas pillanatot, amikor meg is tudják indokolni. Legyenek ugyanakkor határozottak, és gondoljanak arra, milyen értéket képviselnek az erő ezen jelei az Egyház és a lelkek java szempontjából.
A közösségért felelős pap feladata, hogy megvizsgálja azokat az eseteket, amikor a fenti állapotban lévő híveket ki kell zárni az eucharisztikus közösségből. Pontosan tájékoztatnia kell a diakónust, illetve az Eucharisztia rendkívüli kiszolgáltatóit arról, mit kell tenniük a konkrét helyzetben.
4. Tekintettel a fenti norma természetére (vö. 1. sz.), egyetlen egyházi hatóság egyetlen esetben sem mentheti fel az áldoztatót ezen kötelezettsége alól, sem olyan irányelvet nem adhat ki, amely azzal ellentétes.
5. Az Egyház újra megerősíti anyai gondoskodását azon hívek iránt, akik ilyen vagy hasonló helyzetben találják magukat, ami megakadályozza, hogy az Eucharisztia asztalához járuljanak. Nyilatkozatunk nem mond ellent annak a nagy vágyunknak, amellyel bátorítani szeretnénk ezeket a gyermekeket, hogy vegyenek sokféle módon részt az Egyház életében, ahogyan az már most is lehetséges számukra. Amikor pedig ismételten hangsúlyoznunk kell, hogy lehetetlen szentáldozáshoz járulniuk, az igazi lelkipásztori gondoskodás, valamint ezen hívek és az egész Egyház java iránti valódi törődés vezet minket, hiszen a megtérés azon teljességének feltételeit jelezzük, amelyre mindig mindenkit hív az Úr, különösen ebben a kiemelkedő jubileumi évben.

https://katolikusvalasz.blog.hu/2018/11/13/a_szentszek_2000-ben_soha_egyetlen_egyhazi_hatosag_sem_engedelyezheti_az_ujrahazasodottak_aldoztatas

2018. november 11., vasárnap

A Vatikán egy újabb közösséget pusztít el: Az apácák 90%-a elmegy

A Jézus Kistestvérei rendnél a 39 apácából 34-et megkértek, hogy vonják vissza esküjüket. A rendet 1949-ben hozták létre, négy idősek otthonát üzemeltettek a francia Laval és Toulouse egyházmegyében. A nővérek latinul használják a Novus Ordót. 2012-ben tértek vissza a régi szokásaikhoz.

A közösségük két kánoni látogatást szenvedett el, egyet 2016-ban és 2018-ban, "szektás túlzással" vádolták őket. Az apácák szerint a jelentés "karikatúra és ítélkezés" volt.

A vezető apácát messzi kolostorba küldték el, és lecserélték három modernista bizottság taggal. Minden kánoni fellebbezést és kérést elutasítottak.

Az egyik bizottság tag, Geneviève Médeviellem nővér, aki a párizsi Katolikus Intézményben tanít azt állítja, hogy a paráználkodás megérthető.

Szeptember 17-én Braz de Aviz bíboros, a Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregáció vezetője megparancsolta az apácáknak, hogy "ellenállás nélkül" fogadják el azt, amit a bizottság mond, különben feloszlatják őket.

November 7-én 34 apáca jelentette be, hogy lelkiismeretre hivatkozva visszavonják esküiket.

A Vatikán a múltban már elpusztította a német Auerbach apácáit, az elmélkedő János apostol apácáit Franciaországban, valamint a Szeplőtelen Szűz Mária Apácáit Olaszországban. Mindegyik rend bővelkedett a tagokkal.

https://gloria.tv/article/4THWSaATHsnP6PvFRT6xtg1dD

Hogyan győzzük le az utálatot

Megint a szeretetről tanulok. Mint korábban írtam, mostanában nehezemre esik figyelemmel kísérni a napi híreket. Nem azért, mintha több nehezen feldolgozható esemény vagy szörnyűség történne a világban, mint mondjuk pár hónappal ezelőtt, hanem inkább azért, mert taszít és elszomorít, amikor eltérő véleményen lévő emberek nyilvánosan savazzák egymást.
Az Egyesült Államokban a demokraták és republikánusok között zajlik a háború, itthon pedig a kormánypárti és ellenzéki képviselők és szimpatizánsok ontják egymásra a szemetet.
Mindegyik oldalnak kötelező bizonyos dolgokat utálni, másokat viszont támogatni, középútnak és megértésnek pedig nincs helye. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy egyszerre kellene elfogadnunk számunkra fontos és elfogadhatatlan nézeteket vagy egymást kölcsönösen kizáró véleményeket támogatni az elfogadás szent nevében, csupán annyit, hogy történt valami 2000 évvel ezelőtt, ami képessé tesz vagy tehet bennünket, hogy egy nézet elfogadásától vagy elvetésétől függetlenül szeressük a nézetet vallókat.
Mi tagadás, manapság elég sok beteg véleményről és elméletről hallani, ráadásul ezek megnyilvánulásait sajnos az utcán is láthatjuk, csakhogy Jézus éppen a betegekért jött. Nem tagadom, hogy belőlem is erős ellenérzést képesek kiváltani egyes megnyilvánulások és ilyenkor hajlamos vagyok vágyakozva gondolni arra a bizonyos utolsó ítéletre, mert más igazságtétel nem sejlik a láthatáron az adott pillanatban, ugyanakkor egyre gyakrabban próbálom észben tartani, hogy a világba, aminek megmentéséért Jézus eljött, az éppen utált személy is beletartozik. Ráadásul nemcsak beletartozik, hanem olyan nagy kincsnek számít, hogy ha rajta kívül egyetlen megmentendő ember se lett volna, Jézus akkor is az életét adta volna érte. Tudom, nem biztos, hogy az utált személy él ezzel a csodálatos lehetőséggel, de erről a döntésről a mennynek innenső oldalán nem mindig tudhatunk biztosat. Így jobb abból kiindulni, hogy utálatunk tárgya egy napon nemcsak szeretendő ellenség, de akár Krisztus testének része is lehet.
Ez egy olyan gondolat, amire nekem személy szerint rendszeresen emlékeztetnem kell magam, ha nem akarok csatlakozni az utálkozókhoz. A megosztásnak ez a formája ráadásul mintha fokozódna mostanában. Valószínűleg nem véletlenül. C. S. Lewis szerint a szavainkat folyamatosan csűrcsavaró ellenségünk arra számít, hogy az egyik nézetet „különösképpen nem kedveljük majd, s ezáltal fokozatosan belekerget minket a másikba.” Lewis arra bíztat, hogy „ne engedjük magunkat bolonddá tenni. Tartsuk a célt szemünk előtt és haladjunk egyenesen át a két hiba között. Csak azzal kell törődnünk, hogy mindkettőt elkerüljük.”
Nem ártana, ha a csatáinkat is jobban megválogatnánk. Az élet rövid. Legalábbis az életnek ebben a romlandó testben töltött része. Ne fecséreljük olyan vitákra, amik az örökkévalóság szempontjából teljesen mellékesek. Inkább hirdessük az evangéliumot, és ha szükséges használjunk szavakat is hozzá.

http://idokjelei.hu/2018/11/hogyan-gyozzuk-le-az-utalatot/

2018. november 10., szombat

A kereszténység védelmében

Napjainkban a kommunizmus és a globalizmus káros, vallásromboló tevékenységének hatására a társadalmon belül felütötte a fejét a keresztényellenesség. Szomorúan nyugtáznunk kell, hogy az ilyen ellenző emberek egyáltalán nincsenek tisztában azzal, hogy mit is köszönhetünk Jézus Krisztusnak és az Ő tanításai nyomán szárba szökkent kereszténységnek!
Az emberek jelentős része csak a rosszat látja folyamatosan a kereszténység történelmében, de azt figyelmen kívül hagyja, hogy napjaink társadalma a vadállati szinten lévő ősemberek színvonalán lenne még ma is, ha nem jön Jézus, aki olyan irányt mutatott, amely gyökerestül változtatta meg a szemet-szemért, fogat-fogért elvet a Szeretet Parancsára.
Meg lehet nézni azokat a kezdetleges negatív közösségeket, ahol az állatias viselkedés uralkodik és nem érvényesülnek Krisztus tanításai, vagy legalábbis azok a nemes eszmék, amelyekről Ő példát mutatott nekünk. Ott teljesen természetes a lopás, a hazugság, a gyilkosság, és akár a kannibalizmus is. A lealacsonyító ösztönök szerint élnek ezek az emberek és nincs sokszor számukra semmi olyan tanítás, amely a szépre, a jóra és a nemesre ösztönözné őket és a viselkedésüket.
Európának viszont van egy ilyen nemes eszméje. Ez pedig nem más, mint a kereszténység, amely kiemelte az álllatias embert az ösztönvilágából és olyan szent és példaértékű utat mutatott mindenki számára, amely a fejlődéshez, a boldoguláshoz, a békéhez és a szeretet megismeréséhez vezette el népek sokaságát.
Persze itt rögtön felhördül a sok ellenző, hogy volt sok visszaélés is a kereszténység nevében. Igen sajnos voltak tévedések. Főleg akkor, amikor a politika és az írástudók beleszóltak a kereszténység alakulásába, irányításába. Amikor nem beavatott emberek irányítanak egy egyházat, vagy egy vallást, akik közvetlen kapcsolatban vannak az Isten hatalmával, akkor sajnos előfordulnak túlkapások. Ez minden egyes egyháznál megfigyelhető, nem csak a kereszténységnél…
Napjainkban a média globalista propagandája is leginkább a lejáratást célozza meg a kereszténységgel kapcsolatban. Csak a rosszat híresztelik, viszont semmi jót nem mondanak el. Ezzel is sok tudatlan embert hangolva káros irányokba. Így majd nem a lelkiismeretük szavát fogják követni, hanem a pénz hatalmát, ami azok kezében van, akik a médiát is birtokolják és irányítják. Erről szól ez az egész lejáratás.
A tudomány és az oktatás terén szintén tévtanokban tartják az embereket. A materialista és istentelen felfogás az elfogadott ezen a téren. Holott megfigyeléseken alapuló tudományos bizonyítékaink vannak már rá, hogy Isten létezik, …van! A halálközeli élményt átélt emberek tízezrei számolnak be Isten létezéséről, mikor visszatérnek. Még az ateisták is megtérnek. Azt állítják nekünk a tudatlan tudósok, hogy ez az oxigénhiányos agy miatt következik be. Viszont ez tévedés, mivel a haldokló testen kívüli állapotában nem beszűkül a tudata, hanem kitágul, mivel azt is érzékeli pontosan, bizonyítottan, hogy otthon a családtagjai mit csinálnak, miről beszélgetnek a másik szobákban, vagy milyen tárgy van beesve a szekrény mögé. Ezen beszámolók hitelességét alátámasztja az is, hogy tízezerszám ugyan azt, vagy nagyon megegyező folyamatot mesélnek el az ilyen eseteket átélt emberek:
- testen kívülről látják magukat
- valós eseményeket, embereket és azok cselekedeteit hitelesen érzékelik, holott egy ájult, vagy halott személynek nem lenne szabad tudnia, hogy mi történik körülötte. Ezek az emberek nem csak azt érzékelik, hogy mi történik másik szobákban, hanem azt is, hogy több kilométerre lévő helyeken éppen mi zajlik
- hatalmas fényt látnak
- lepereg életük filmje
- látják életük erényeit, hibáit
- hatalmas szeretet éreznek
- elhunyt családtagjaik megjelennek, akik mondják nekik, hogy túl korán érkeztek
- Istenről megbizonyosodva térnek vissza, pedig mind inkább maradnának, mert azt érzik igazi otthonuknak
De a tudatlan tudományunk még ma is a materializmust hirdeti és ostobaságra tanítják gyermekeinket az iskolákban. Ugyan arról van itt szó szintén, mint a média vallást lejárató szerepénél láthattunk. Egy istentelen, állatias, ösztönlény embert könnyebb a jutalomfalatokkal irányítani, mint azt, aki tisztában van vele, hogy a test halálával a tudatunk tovább létezik, ahol már fontosabb az erkölcsös élet, mint az, hogy mennyi pénzt harácsoltunk össze magunknak. Ezért mondta Jézus Krisztus:
„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön!”
(Mt 6:19)
Ettől függetlenül a kezdetekre kell figyelmünket fordítani. Azokra a tanításokra, amelyeket Krisztus számunkra közre adott, és amelyek nélkül ma egész Európa és az emberiség jelentő része az állati ösztönöknek élne.
Sajnos, ahogy tömegesen kezdik az emberek megtagadni a Jézusi értékeket, úgy sötétedik be a történelmünk, az országunk és a kontinensük emberének a lelki világa. Egyre inkább kezdi felütni a fejét a haszonlesés, a pénzimádat, a különböző beteges irányzatok terjesztése, reklámozása és szerephez jutása… Az erkölcstelen, kicsapongó élet miatt tönkre mentek a családok. A fiatalok apa, vagy anya nélkül nőnek fel… feltéve, hogy a kezdeteknél nem végeznek el rajtuk egy abortuszt. Így szépen elkezd fogyni Európa lakossága is. Egyre jobban az ösztönvilág és a tudatlan élet érvényesül, melyek nincsenek tisztában tetteik következményeivel. Szodoma és Gomorra elpusztult. Vajon a mi társadalmunk ilyen hozzáállással nem fogja így végezni?
Ebből is látható, hogy ahogy csökken a kereszténység fénye, úgy sötétedik el az egész kontinens. Viszont ennek hatására sem ébrednek fel az emberek, mert csak a negatív kampányt látják ezen témakörrel kapcsolatban.
Aki viszont kíváncsi az igazi kereszténységre, az azt nézze meg, hogy Jézus és a szentek mit tanítottak és hogyan éltek. Akkor talán lesz fogalma arról, hogy mit érdemes követni és nem csak a lejárató kampány butítását élteti magában.
A sok rossz mellett, amit a kereszténységről terjesztenek, nézze meg mindenki a még több jót, amit a szentek és Jézus követői véghezvittek a világban.
A rengeteg iskolát, árvaházat, kórházat, segélyszervezetet és nemes cselekedet is érdemes észrevenni az embereknek, amelyek a kereszténység nyomában fakadtak. Nélkülük az emberiség biztosra mondhatjuk, hogy nem itt állna, hanem sokkal lejjebb. Ezt tartsa mindenki szem előtt!
Nem azt kell folyton hangoztatni, hogy mi az egyház és a vallás hibája. Azt kell szem előtt tartanod, hogy te mivel tudod jobbá tenni a dolgokat, a világot, az emberiség történelmét!
Könnyű ítélkezni, de mi az, amit te tettél, hogy jobb hellyé váljon a világ?
A kereszténység nagyon sok mindent tett meg ezért, még akkor is, ha voltak tévedések az írástudók és politikusok miatt. Aki ítélkezik az ne csak a tévedéseket lássa, hanem vegye figyelembe az erényeket is! Úgy lesz igazságos az ítélet…
Mi az amit tettél, hogy jobb hellyé váljon a világ?
http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/igazsag-kutatasa/3790-a-keresztenyseg-vedelmeben

2018. november 9., péntek

Müezzin és Kádis Mechelen székesegyházában

Jövő vasárnap müezzin ének és kádis ima lesz Mechelen székesegyházában.

Az imákat egy koncert keretében öt belga kórus adja elő. Továbbá előadják még a "The Armed Man - A Mass for Peace" éneket, amelyet a brit Karl Jenkins írt.

A Katholisches.info jelentései szerint ezt szintén előadták 2017-ben a német Wuppertal Szent Lőrinc templomában. A müezzint is előadták volna, ám azt végül elutasította a kölni egyházmegye.

https://gloria.tv/article/WADttRW4oSMY1g4gHKz81uZaB

2018. november 8., csütörtök

A svájci keresztények, muszlimok és zsidók közösen szólítottak fel a menekültek támogatására

Közös nyilatkozatban szólították fel a híveket a menekültek fokozottabb támogatására Svájcban a keresztények, a zsidók és a muszlimok legfőbb vezetői.
- írja az MTI a Kathpress katolikus hírügynökségre hivatkozva.
Svájcban a három felekezetnek ez az első közös állásfoglalása a menekültügy kérdésében. A felhívásukban a Svájci Vallások Tanácsának tagjai az alpesi állam vezetését is sürgették, hogy reagáljon a menedékkérők helyzetére a többi között egy áttelepítési program létrehozásával.
A nyilatkozatot szerdán a következő vallási szervezetek írták alá:
  • a svájci katolikus püspöki konferencia,
  • az evangélikus egyház,
  • a svájci ókatolikusok,
  • az izraelita közösségek,
  • az ország iszlám szervezetei,
  • valamint a Svájci Vallások Tanácsának képviselői
Harald Rein ókatolikus püspök, a Svájci Vallások Tanácsának vezetője a dokumentum ismertetésekor azt mondta:
A zsidók, keresztények és muszlimok számára minden ember Isten teremtménye, s ezért az ő védelmét élvezi. Ránk hívőkre ezért külön felelősség hárul a menekültek iránt.
A nyilatkozat egyebek mellett felhívást tartalmaz a menekültek védelmére, humanitárius vízumok kibocsátására, valamint a genfi menekültügyi egyezményeknek megfelelő "tisztességes és hatékony menedékkérelmi eljárások" lefolytatására, de felszólít a menedékkérők számára legális útvonalak megteremtésére is a több országban is sikeresen működő áttelepítési programok mintájára. A vallási vezetők emellett a menekültek korai beilleszkedésének elősegítését is szorgalmazzák a családi élethez való jog tiszteletben tartásával, valamint a "méltósággal való visszatérést" azok számára, akik nem kaptak menekültstátuszt.
A nyilatkozatot aláíró egyházak és vallási közösségek lehetőségeikhez mérten egyben felajánlották segítségüket az egyes intézkedések végrehajtásához, a többi között önkéntesek, szomszédsági segítségnyújtás, és egyéni kezdeményezések révén, de elképzeléseiket a svájci hatóságokon keresztül is érvényesíteni szeretnék.
A felekezetek közötti nyilatkozatot az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) is támogatásáról biztosította. Anja Klug, az UNHCR svájci vezetője a dokumentumot olyan "kiemelt zászlóshajóprojektnek" nevezte, amely szerinte remélhetőleg más országokban is követőkre talál majd. A vallási közösségek nyilatkozatukkal António Guterres ENSZ-főtitkár egy korábbi felhívását követik, aki a felekezeteket egységes cselekvésre sürgette a menekültek védelme érdekében és 2012-ben útjára indította a "Hit és Védelem" nevű nemzetközi párbeszédet.

https://index.hu/kulfold/2018/11/08/menekultek_egyhazak_tamogatasa_svajc/

2018. november 7., szerda

A Vatikán nyomást gyakorolt egy kiadóra, hogy akadályozzák a kritikus könyvet

Aldo Maria Valli olasz újságíró októberben publikált egy könyvet a Fede&Cultura kiadóval, ami a Carlo Maria Viganò érsek által kiszivárogtatott információról szól. A könyv címe: "A Viganò-ügy - a dosszié, ami felfedte az egyház legnagyobb belső botrányát".

A ChurchMilitant.com jelentése szerint a Bergoglio egyháztagok nyomást gyakoroltak a kiadóra, így akarják megakadályozni a jövőbeli kiadásokokat.

A Fede&Cultura elmondta, hogy "nyomás alatt állnak" az egyház által, így nem publikálhatnak olyan műveket, amelyek rossz fényben tüntetik fel a hamisprófétát.

https://gloria.tv/article/yaaoY3YURnxQ2Lzxi6isJSmMA

2018. november 3., szombat

Az olasz egyház fuldoklik az erkölcstelenségben

Öt évvel hamispróféta pápasága után hatalmas perverzségi vihar csapta meg az olasz egyházat. A legújabb példa ez: melegpropaganda eseményt szerveztek november 18-án, Antonio Napolioni püspök vezetésével.

Fonte di Caravaggio monumentális Szűz Mária templomában kerül megrendezésre az esemény, ez pedig a legfontosabb Mária kegyhely Észak-Olaszországban, "párbeszédet" akarnak a helyi egyházmegyék és az "LMBT katolikusok között". A szórólapon homoszexuálisok fogják egymás kezét.

Azonban Napolioni ellen fordultak a hívők: mintegy 300 ember írt alá egy levelet, ami kimondja, hogy a homoszexuális csoportokban nem vehetnek részt pársztori vezetők, továbbá a levél kimondja, hogy a "homoszexualitás erkölcstelen".

https://gloria.tv/article/ud6Xs88v21bq44uTpW92aBu6v

2018. november 2., péntek

Égi Édesanyánk üzenete 2018. november 2-án Medjugorjéból

A Szűzanya 2018. november 2-i üzenete Mirjana Soldo által
"Drága gyermekek! Édesanyai szívem szenved, míg gyermekeimet nézem, akik nem szeretik az igazságot, akik elrejtik azt, míg gyermekeimet nézem, akik nem imádkoznak érzelmeikkel és cselekedeteikkel. Szomorú vagyok, míg Fiamról beszélek, mert sok gyermekemnek nincs már hite, nem ismerik őt – a Fiamat. Ezért szeretetem apostolai arra hívlak benneteket, törekedjetek az emberi szívek legmélyére nézni és ott biztos, hogy elrejtett kincsre fogtok találni. Ily módon nézni, a Mennyei Atya irgalma. A jót keresni ott is, ahol a legnagyobb rossz uralkodik, megpróbálni elfogadni egymást és nem elítélni, ez az, amit a Fiam kér tőletek. Édesanyaként arra hívlak benneteket, hogy hallgassatok rá. Gyermekeim, a lélek erősebb a testnél, és a szeretet cselekedetei által átlép minden akadályt. Ne felejtsétek el, hogy Fiam szeretett és szeret benneteket. Szeretete veletek és bennetek van, ha egyek vagytok vele. Ő a világ világossága és senki és semmi nem tudja megállítani őt a végső dicsőségig. Ezért, szeretetem apostolai, ne féljetek tanúságot tenni az igazságról. Tegyetek tanúságot lelkesedéssel, tettekkel, szeretettel, áldozatotokkal, de mindenek felett alázattal. Tegyetek tanúságot az igazságról mindazoknak, akik még nem ismerték meg Fiamat. Mellettetek leszek, bátorítani foglak benneteket. Tegyetek tanúságot a szeretetről, amely sohasem szűnik meg, mert a Mennyei Atyától származik, aki örök és örökkévalóságot kínál gyermekeimnek. Fiam lelke veletek lesz. Újra arra hívlak benneteket, drága gyermekeim, imádkozzatok pásztoraitokért, hogy Fiam szeretete tudja vezetni őket. Köszönöm nektek."

Hamispróféta "populista célokra" használja fel a kanonizációt

Csak egy vak, intelligenciáját eldobó neo-konzervatív ember hiszi el azt, hogy VI. Pál vagy Oscar Romero érsek szentek voltak az egyház szemében - írta a Caminante-Wanderer argentin blog október 18-án.

A blog szerint VI. Pált és Romerót csakis kizárólag "Ferenc pápa akarata" miatt avatták szentté, aki "populista célokra" használja fel ezt, nevezetesen arra, hogy "meghátráltassa" az egyházat a politikai korrektséggel.

A blog a szűziességet veszi példának arra, hogy megmutassa, mennyire nem lényegtelenek már a részletek:

• Miután az argentin Maccarone püspök megjelent egy 2005-ös videóban, ahol homoszexuális paráználkodáson kapták a sofőrjével, Bergoglio azt mondta erre, hogy ez "Maccarone magánéletéhez tartozik".

• 2012-ben Berogglio megvédte az argentin Fernando Bargalló püspököt, miután lefotózták, hogy egy Karib-szigeteki hotelben egy szőke ágyast ölelget.

• 2013-ban hamispróféta azt mondta, hogy nincs joga Ricca prelátus homoszexuális kiruccanásait bírálnia. Ricca vezeti a vatikáni hotelt, ahol Ferenc pápa él, továbbá vele keresztül áll kapcsolatban a vatikáni bankkal.

• 2018-ban hamispróféta Edgar Peña Parra érseket léptette elő államtitkárrá, annak ellenére, hogy a múltban volt már része a homoszexuális paráználkodásban.

https://gloria.tv/article/fxXgF2vgsoeP4SiRdtcBJofY3