2020. április 6., hétfő

A pap körmenetet rendezett a csodás feszülettel


A 76 éves Domenico Cirigliano atyát 400 euróra bírságolták meg, amiért körmenetet tartott a csodás feszülettel az olasz Rocca Imperialeban.

A pap azonban nem írta alá a rendőri jelentést és nem fogja kifizetni a koronavírus bírságot - írja a LaNuovaBq.it április 4-én.

Ezt a körmenetet Rocca Imperialeban már 300 éve megrendezik minden egyes évben, kivétel nélkül. 1691. március 30-án a feszület vérezni kezdett az emberek előtt.

https://gloria.tv/post/kATfKd9Je9sb3i37tXR1D9yeF


Koronavírus: Megoldást találtak


A kép Grúziában készült egy ortodox liturgiáról a koronavírus alatt.

Egy virággal a földön mutatták meg a hívőknek, hova álljanak, így mindenki között megfelelő távolság van.

https://gloria.tv/post/uMsviQJnQKMY3krZDz1qY2j3d


"Túl sok" hívő, a püspök bajban van


Virágvasárnapon Frascati püspöke, Raffaello Martinelli koncelebrációt tartott hét másik koncelebránssal és hat laikussal, akik a liturgikus szolgáltatásokért és azok rögzítéséért felelnek.

Frascati Tarcisio Bertone bíboros tituláris egyházmegyéje. Martinelli támogatja a templom bezárásokat.

Azonban a mise végén 3 vagy 4 polgárvédelmi ügynök lépett be, hogy felvegyék a megszentelt olajfa ágakat.

Martinellinek ezért fennáll a kockázat, hogy megbírságolják, amiért nem tartotta be az üres templom rendeletet.

https://gloria.tv/post/fqjaLZMcM9ox3E7EwTf9Sz4S6

2020. április 4., szombat

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Garabandal

2020. 04. 01, Szerda
Uram, oly sokan reménykedünk abban, hogy a Szűzanya szavai hamarosan beteljesednek, amit Garabandalban mondott. A Hozzád hűséges emberek évek óta olvassák az ott elhangzott üzeneteket a Nagy Figyelmeztetésről, a Nagy Csodáról. Még nem teljesedtek be ezek az ígéretek és immár a járvány Garabandalt is utolérte.
Jézus:
„Gyermekem, Édesanyám kiesdekelte ezt a két eseményt Tőlem, hogy az emberiség megtérhessen és elkerülhesse a Büntetést. Édesanyám szavai igazak, és bár évtizedek múltak el - a jelenései óta- nem jelenti azt, hogy nem fognak beteljesedni. A Nagy Figyelmeztetés igen nagy kockázattal jár. Hatalmas kegyelem, ugyanakkor tisztulás, és a halottak megszámlálhatatlanok lesznek. Atyám szent akarata, hogy mindenki üdvözüljön. Atyám nem mond le sohasem a gyermekeiről, legyenek hitetlenek vagy hívők. Ő az utolsó pillanatig nyújtja felétek a kezét, hogy meg mentsen titeket. A Nagy Figyelmeztetés irgalmának és igazságosságának jeles eseménye lesz, amely a bűnben megrögzött emberiség utolsó esélyét jelenti. Közeledtek az idők végéhez, amely Egyházam végét fogja jelenteni! De ez az állapot rövid ideig fog tartani, mert Én, a Legfőbb Főpásztor Egyházamat kimentem az alvilág kezéből és learatom győzelmemet a sátán fölött.

Conchita leányom a Nagy Csoda napjának titkát őrzi. Ez lesz földi életének utolsó küldetése, hogy hírül adja az időpontot minden ember számára. A zűrzavar egyre szélesedik, és az események a jövendölések beteljesedése felé haladnak. A világjárvány a bűn következménye. Közeleg a Nagy Figyelmeztetés napja! Atyám csakis a legalkalmasabb pillanatban fogja beteljesíteni Édesanyám ígéretét. A Nagy Figyelmeztetés meg fogja tisztítani a világot és Egyházamat is.

Gyermekeim, a bukott angyalok lázadása örök kárhozattal járt. Döntésük visszavonhatatlan volt. Az emberek egy egész életen át dönthetnek. Még angyalaim sem részesültek abban a kegyelemben, amelyet a bűnös emberiség érdemtelenül kapni fog a Nagy Figyelmeztetés által. Igen, érdemtelenek vagytok erre a nagy ajándékra. Édesanyám közbenjárása nélkül nem lennének ezek az események. Adjatok hálát neki, mert az emberiség már a Büntetésen is túl lenne, ha ő nem esdekelte volna ki számotokra a haladékot!”
Mária Magdolna


Az Ég Kapui bezárulnak

2020. 04. 03, Péntek
Jézus:
„Gyermekeim, készüljetek a Nagy Figyelmeztetésre! Korábban felhívtam a figyelmeteket arra, hogy az Ég Kapui be fognak zárulni. Íme, ez a prófécia beteljesedésben van. Sokan nem tudjátok, hogy mit jelent ez a két szó: ÉG KAPUI. A szentségeken keresztül tudtok a leghamarabb eljutni az üdvösségre. A szentségekben a kegyelem kimeríthetetlen. Én vagyok a ti üdvösségetek. Én vagyok az Ajtó, amelyen keresztül beléphettek Atyám Országába. A kegyelem ingyenes ajándék, de csak úgy tud igazán kibontakozni a szívetekben, ha megtértek és őszinte bűnbánatot tartotok. A járvány miatt nem vehettek személyesen részt Szentmisén templomaitokban, csak az otthonaitokban. Ez az időszak az egész emberiség számára egy komoly felszólítást jelent: ha nem tértek meg, és ha nem bánjátok meg bűneiteket, akkor nem kerülitek el az Én igazságos ítéletemet. Most időt kaptatok arra, hogy átgondoljátok az életeteket és megvizsgálhassátok a mulasztásaitokat. Aki ezt az időt haszontalanul tölti és nem él a kegyelem lehetőségével, annak a Nagy Figyelmeztetés igen fájdalmas lesz! Bizony mondom nektek, hogy kegyelmi időt kaptatok!

Gyermekeim, közeleg a Nagyhét! Meghaltam értetek, a ti bűneitek feszítettek Engem keresztre. A bűnnek nagy ára volt. Ártatlanul ontottam ki minden csepp véremet és némán viseltem a szenvedéseket. A bűnt nem kapjátok ingyen, mint a kegyelmet. A bűn adósságot von maga után, és azt a sátán kíméletlenül behajtja rajtatok. Ha Hozzám menekültök a bűnbánatban, akkor Én, Szent Véremmel eltörlöm adósságaitokat. Higgyetek és vegyétek komolyan szavaimat! A bűnből fakad: a halál, a szenvedés, a betegség és azok az események, amelyek megrövidítik az emberiség életét. Elmélkedjetek azon, hogy lelketek milyen nagy ára volt!

Minden hívő gyermekem mellett felszentelt fiaimnak is meg kell egészen térniük. Ők is rászorulnak az Én irgalmamra úgy, mint ti. A papoknak most különösen osztatlan szívvel kell szolgálniuk Engem, és figyelmüket még inkább Felém kell fordítaniuk. Fiaim ideje most felszabadult, így ezt az időt egy belső lelkigyakorlatként élhetik meg. Imádkozzatok értük, hogy ebben az időszakban közelebb kerüljenek Hozzám! Az Én nyájamat akkor nem tudják szétszéleszteni a farkasok, ha imádságos és alázatos kezekben van. Mindennap ez legyen a jelmondatotok: „Uram, könyörülj rajtam, mert vétkeztem Ellened!” Emlékezzetek arra, hogy honnan jöttetek és hová tartotok! Kérjétek az alázat kegyelmét, mert az emberiség a gőg bűne miatt jutott oda, ahol van.”
Mária Magdolna


............

Prédikáció az üres padokhoz.

Kedves üres padjaim!
Már régóta foglalkoztatott az a gondolat, hogy egyszer nektek is prédikáljak, hisz ti vagytok a leghűségesebb hallgatóim. Jóllehet, nem találtam számotokra alkalmas alapigét a Bibliában, meg kell dicsérjelek titeket, hogy minden istentiszteleten jelen vagytok. Akár hideg, akár meleg az időjárás, ti mindig itt vagytok, és nem tesztek úgy, mint a barométer-keresztyének, akik csak akkor jönnek templomba, ha erre hébe-hóba kedvük szottyan. Vasárnap nem mentek soha kirándulni vagy barátokkal piknikezni, és az istentisztelet idejében nem főztök otthon ebédet, nem dolgoztok a kertben, és nem feküsztök az ágyban.
Csendes viselkedéseteket és illő figyelmeteket külön meg kell dicsérnem. Az igehirdetés áhítatát nem zavarjátok suttogással vagy unatkozó körülnézéssel, és ha valaki későn jön, nem fordultok kíváncsian hátra. Jelenlétetek célja nem a szép ruhával való kérkedés, sem pedig mások ruházatának a bírálgatása. Az igehirdetőtől nem vártok fellengzős szavú szólamokat, hanem megelégszetek az egyszerű, tiszta Evangélium hirdetésével. Mindezért dicséret illet, kedves üres padjaim.
De panaszom is van ellenetek. Igen bánt, hogy az Evangélium hirdetésének nincsen foganatja köztetek. Nincsen sem fületek, sem értelmetek az elhangzó igazságok befogadására, ezért nem mozdultok helyetekről, akárcsak sok más hallgatóm, akik jóllehet van fülük, mégsem hallanak.
A lelkipásztorotokért nem imádkoztok, és a vele való lelki közösséget nem ápoljátok; ezért nincsen látszata az értetek kifejtett munkásságának. Áldozatkészség sincs bennetek, azért vagytok olyan kemények, mint a távol maradó gyülekezeti tagok szíve. Nem tudjátok kedves üres padjaim, hogy minden nyomasztólag hat a lelkipásztorotokra, és hogy kísértést jelent számára. Mit ér a felülről nyert inspirációja és kiváló prédikálása, ha merevek és élettelenek maradtok? Csoda, hogy ez az állapot a kedvét szegi, és az elhivatottságban való hitét megingatja?
A gyülekezet hű tagjaira is rossz benyomást gyakoroltok, kedves üres padjaim. Rátok gondolva egykedvűen jönnek istentiszteletre, s ha itt vannak, s titeket látnak, elpárolog az örömük, s csökken a hitbuzgóságuk. Szomorú, lehangoló látványotok komolyan veszélyezteti a hívők hitét az Evangélium erejében s Isten országa diadalában. Ti nem is sejtitek, hogy mennyi víz folyik miattatok a hitetlenség malmára.
Szívem őszinte vágya s imáim folytonos tárgya, hogy ezután ne legyetek üres padok. Milyen örömöt okozna nekem, s mennyire buzdítana szolgálatomban, ha megtelnétek üdvkereső lelkekkel, akik éhezik s szomjúhozzák Isten országa igazságát!
De addig is míg ez a vágyam teljesül, s imám meghallgatást nyer, vigasztal az a tudat, hogy egykor majd bemehetek Uram és Istenem örömébe, s hogy a menny öröme zavarmentes lesz, mert odafenn már nem lesznek üres padok.
Forrás: Facebook

2020. április 1., szerda

Nigériai Barnabás sajtótájékoztatója 2020. 04. 01.

NE FÉLJETEK, VELETEK VAGYOK
(A kiemelések a magyar fordítás közreadójától származnak. Barnabás egy mondatot szedett vastag betűvel. Ezt a maga helyén jelöljük)
Isten drága gyermekei, köszöntelek mindannyiatokat ezen a konferencián. Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az Isteni Bölcsesség Templomából, az Isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.
Imádkozzunk egy Miatyánkot, egy Üdvözlégy Máriát, egy Dicsőséget azokért, akik meghaltak ebben a járványban.
Sokan hívtak bennünket és kérték, hogy tartsunk sajtótájékoztatót ebben a zavaros időszakban, ami a világra sújtott. Eleinte nem láttam ennek a szükségét, mert mindaz, amit tudnotok kell megadatott nektek. Kiváltságosak vagytok ti, akik még mindig kitartottatok a virrasztásban a Gecemáni imáórákban minden csütörtök éjszaka (péntekre virradva): imában, készenlétben és áldozathozatalban. Jézus, aki arra kérte apostolait, hogy imádkozzanak és legyenek készenlétben, nem engedi, hogy kisértésbe essetek. Ezenkivül cönákulum imanapokat tartottunk kilenc hónapon át 2019. júniusáig és arra készültünk, hogy ez az óra elérkezzék. Nem vettetek részt a cönákulumban? Ha részt vettetek, akkor ti valóban ezen időben a hit férfiai és a hit női vagytok. Ha nem vettetek részt a cönákulumban úgy is van reményetek, hiszen Isten gyermekei vagytok. A Keresztség által Krisztus Testének tagjaivá váltatok! Jézus azt mondja nektek: „Ne féljetek! Veletek vagyok. Hamarosan, mondom nagyon hamarosan; a zavaros hullámok lecsendesülnek.”
A pásztor nélküli legsebezhetőbb juhokért és azokért, akik a fanatikus szélsőségesek áldozataivá válnak, úgy döntöttünk, hogy megtartjuk ezt a sajtókonferenciát. Ennek az üzenetnek három dimenziója lesz: a szélsőségesek megcáfolása, akik ezt az időszakot arra használják fel, hogy félelmet oltsanak az emberekbe, ezért az üzeneteket, amelyeket Isten a világ számára ad, puszta tréfának veszik. Ily módon támadásaik a világ és az Egyház vezetői felé irányulnak; így elveszik a lehetőséget, hogy az emberek vezetőikért imádkozzanak. A második részben megpróbáljuk kiemelni a jelen időszak üzenetét. Mi történik, és mit akar közölni Isten velünk? Az utolsó részben: megfontolhatjuk, hogy mi lesz a mi feladatunk mindezekkel a történésekkel kapcsolatban.
Ki kell jelentenem, hogy Most az IMA és a CSEND ÓRÁ-ja van! A világ egy láthatatlan ellenséggel harcol – a koronavírussal. Úgy tűnik, hogy a láthatatlan ellenség ebben a csatábán győzelemre áll. Képzeljétek el azt, hogy a világ most csaknem megállt! Képzeljétek el, hogy a légiközlekedés 90% megszünt. Képzeljétek el, hogy országok, mi több, az egész világ karanténban van! Képzeljétek el az elfoglalt világ társadalmi elhatárolódást mozdít elő. A láthatatlan ellenségnek sikerült elválasztania bennünket szeretteinktől, de ne engeddjük, hogy önmagunktól is elválasszon! Mindannyian egy kötelező cönákulumra lettünk rákényszerítve. Alkossuk meg otthonainkban Isten egységes hadseregét: Imában és áldozathozatalban, alázatban és szeretetben, engedelmességben és hitben, türelemben és szent várakozásban! Visszaemlékezem a Szűzanya hangjára, aki 2004. január 15-én gyermekeit siratta: „Ó, halljátok meg Isten teremtményei, ó ti, akiket Krisztus Drága Szent Vérével váltott meg, a zokogó hangot; egy asszony bánatos hangját; egy anya hangját, aki elveszett gyermekeit keresi. Zokogva szól hozzátok: Engesztelés! Engesztelés! Engesztelés! Engesztelés! Engesztelés! Engesztelés! Engesztelés a remény számotokra!” Ezek után ismét térdeljünk le, imádkozzunk és tegyük jóvá az elkövetett bűneinket. Különböző otthonainkban, ahol most vagyunk, találjunk menedéket a Gecemáni imaórákban minden csütörtök éjszakától péntek hajnalig. Ebben az órában elmélkedjünk csendben és ne zajongjunk feleslegesen. Boldogok azok, akik megtalálják a gyermekek csendjének örömét, a gyengeség hatalmát és az alázat fönségét. Ők örömmel fogadják azokat az áldásokat, amelyek a kicsinyek számára adatnak; az Úr mondta 2002. szeptember 13-án.

A szélsőségesek megcáfolása
Egy ilyen időszakban mindig sok proféta jelenik meg, akik azt vallják, hogy Isten küldöttei. Vigyázzatok, nehogy megtévesszenek! Az én feladatom az, hogy figyelmeztesselek arra, hogy vegyétek észre ezeket a szélsőséges prófétákat és túlbúzgó prédikátorokat. Feladatotok, hogy különböztessetek meg minden lelket. Mit nyertek az által, ha féltek? A szélsőségesek első célja az, hogy félelmet oltsanak az emberekbe. Az átlagemberek szemében ők olyan proféták, akik Istennek nyernek lelkeket, de valójában ők Isten megmentő tervének ellenségei! Figyeljetek! Ők azok, akik hangosabban fújják meg a harsonát és fölösleges pánikot keltenek egy olyan helyen, ahol nyugalomnak kellene lennie és a Királyt várják. Ha Jézus holnap érkezne, miért kellene azért aggódnunk? Nem lenne öröm fogadni Királyunkat? Valójában Jézus nagyon boldogan üdvözölne mindannyiunkat saját szolgálatunkban és szeretettel tenné.
A félelem a hit ellensége! Itt nem szent félelemről beszélünk, ami a Szentlélek egyik ajándéka; itt egy olyan félelemről van szó, amely szorongással, nyugtalansággal, a jövő iránti kiváncsisággal és álmatlansággal párosul. Ez a fajta félelem a hit ellensége. Megtérés után ennek a félelemnek nem marad nyoma. Mivel sok templom ajtaja bezáródott és sok pap nem gyóntathat, sok idegességet és feszültséget látunk mindenhol. A szélsőségesek a világ végének fogják nevezni! Sok sebezhető keresztény veszélybe kerül. Jézus mondta: „Mikor pedig hallani fogtok háborúkról és háborúk híreiről, meg ne rémüljetek, mert meg kell lenniök; de ez még nem a vég. (Márk 13,7).” A COVID-19 nem a világ vége. Milyen lesz a hited, ha ez a járvány véget ér?
Ki az oka annak, hogy a gonosz ostromol bennünket? Ki hozta ránk ezt a gonoszt? A szélsőségesek azt mondják a bűnösök az oka! De ők vajon nincsenek köztünk. Kik a bűnösök? A szélsőségesek először a nemzetek és az egyházak vezetőire mutatnak, és ezt követően pedig a bűnösökre. Drága barátaim, mi mindannyian követtünk el bűnt! Ha Isten bünteti a világot bűneink miatt, akkor mi mindannyian oka vagyunk ennek. 1999. november 22-én Jézus azt mondta, hogy a bennünk levő bűn nagy gyötrelmeket okoz neki.
Aztán megkérdeztem: Uram, hogyan tudnálak megvigasztalni és letörölni véres Arcodat?” (KIS CSÖND)
Az Úr válaszolt: „Fiam, könyörülj Rajtam, ha valóban szeretsz Engem. Ne vétkezz többé. A bűn, ami benned van, nagyon gyötör Engem! Az a bűn most már 2000 éve tart kínkeserves gyötrödésben. Hordozd a keresztedet és kövess Engem. Ha megteszed, akkor megvigasztalsz. Véres Arcomat letörlöd és eljön Dicsőséges Királyságom. Fiam, tudd meg, sokan letették keresztjüket. Egyedül vagyok a nehéz kereszttel és rád várok, hogy jöjj. Fiam, ez a legnagyobb ajándék, amit te adhatsz Nekem a Jubileumomra. Töröld le Véres Arcomat.”
Valljuk be bűnös mivoltunkat és válaszoljuk az engesztelő meghívásra.
Néhány szélsőséges elferdítette a Pecsét áhitatát, Isten templomát a lelkünkben és külső szimbolumokat használtak Isten Pecsétjeként. Milyen fájdalmas sérelem a gyönyörű áhitat számára, amelyet a szentek is különbözőképpen gyakoroltak éveken át. Hogyan lehet egy külső szimbolum az Isten Pecsétje? A Keresztségben a Szentlélek egy pecsétet adott nekünk, amely által Istenéi vagyunk; bérmálkozásunkkor teljességébne megkapjuk azt és az Oltáriszentségben megerősödünk. Szent Pál írta: „21Isten az, aki minket veletek együtt megerősít és fölken Krisztusban. 22Pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul a szívünkbe árasztotta a Lelket. (2 Kor 1:21-22).” A pecsétről beszélve az Úr mondta:
Fény gyermekei, gondoljatok arra, hogy mit jelent az, hogy lelketekben a Szentháromság Szentélye van. Ez azt jelenti, hogy a lelketek egy kis Mennyország. Köszönjétek meg az Ártatlan Báránynak, aki Vérét ontotta, hogy felnyithassa ezt a Pecsétet. Tiszteljétek az Asszonyt, Aki által az Ige Testté lett. Nyissa meg elméteket, hogy megértsétek Jézus Krisztus Drága Vérének értékét. Ámen.” 2000. január 6.
Az Isten pecsétje egy élő szentély lelkünk legmélyén. Néhány szent úgy gyakorolta ezt az áhitatot, mint akik „Isten jelenlétében élnek.” Jézus lelkünkben szeretne élni egyik Szentáldozástól a másikig. Szent Pál mondja, hogy a Szentlélek temploma vagyunk, és Isten lelke lakozik bennünk. Ő figyelmeztetett is, hogy ne romboljuk le Isten templomát testünkben, mert ha megtesszük, Isten lerombolja azt (Vö. 1Kor3,16-17). Az engesztelő és jóvátételi imákban Jézus panaszkodik: „Fiam, a szívedben vagyok, a magányos Gecemáni kertben, ahol senki nem mer még egy órácskát sem hozzám jönni és virrasztani Velem” (3. fájdalmas könyörgés). Találkozzunk Vele ott! Ő lesz az Orvosunk és a Vigaszunk. Ennek a meghívásnak most jött el az ideje sokunk számára, mivel sokan nem tudunk templomba menni a járvány miatt. Könnyű lesz a lelki áldozás azok számára, most mivel nem tudják magunkhoz venni az Oltáriszentséget fizikai mivoltában, akik imádkozzák a Pecsét áhitatát. Mindkét áhitat ugyanazt foglalja magába. Figyeljetek arra, amit Jézus mond a lelkünkben élő szentélyről:
„Gyermekeim, a legnagyobbat adom nektek az Élő Szentélyben, amelyet lelketek számára készítek. Ez az Én nagy pecsétem. De most még nem értitek, hogy lelketek egy kis Mennyország. A legnagyobb amit Nekem felajánlhattok, az a lelketek; tegyétek élő tabernákulummá számomra. Ott szeretnék élni mindörökre. Gyermekeim, akik szerettek Engem mondom nektek: A ti lelketek egy örök tabernákulum, amelyet megtisztítok megszentelő kegyelmeimmel. Adjátok azt Nekem és csakis Nekem. A földi tabernákulum bezáródik mindörökre az utolsó napon, de lelketekben az élő Tabernákulum mindörökre megmarad.
Gyermekeim, fogadjátok magányos Mestereteket, Megmentőtöket és Szerelmeteket. Nagyon egyedül vagyok. Magamra vagyok hagyva a Töviskoronával. A gonoszság ellepte szentélyemet lelketekben. Gyermekeim, az a templom ahonnan Isten Dicsősége távozik nagyon fog szenvedni. Az ellenség bevonul és lerombolja a templomot. Legyetek biztosak, hogy nem vagytok az a Templom. Azon a napon, amikor halálom ellensége felemelkedik a Szent Templom ellen, az összes elhagyott szentélyt lerombolják. Mondom: a ti szentélyeteket is. A ti lelketeket idegenek földjére viszik majd.
Izrael házanépe száműzetésbe kerül. Gyermekeim, tudom, hogy keveset értetek abból, hogy ez hogyan történik. Amire figyelmeztetlek, az, hogy a lelketek a sötétség erőinek fogságába kerül. Izrael házának száműzetése a ti száműzetésetek jelenti a gonosz lelkek földjére ebben a fizikai világban. Gyeremekeim, mondom nektek, hogy ez megtörténhet Egyházammal és az összes elhagyott Tabernákulummal leleketek legmélyén. Gyermekeim, tudjátok meg, hogy a Legnagyobb Megpróbáltatások idején azért fogtok szenvedni, mert Isten Dicsősége távozott lelketek tabernákulumából. Ezt a bűnös lelkekre értem.  Imádkozzatok és tartsátok meg a Pecsét óráját, amelyet adtam nektek. Őszinte szívvel és bűnbánattal gyónjátok meg bűneiteket egy papnak. Ez a pecsét igaz megújulása. (Ez Barnabás kiemelése) A Pecsét Órájában meglátogatom lelketeket Megszentelő Kegyelmemmel. Isteni Fényemmel eltörlöm a sötétséget lelketek legmélyéről. Megtisztítom. Ott lakozok majd teljességemben. Amikor Halálom Ellensége eljön, védelmezni foglak. Nem tudják lerombolni Templomomat, mert Isten Dicsőségben lakozik ott.” 2000. július 6.
A tanítás itt arról szól, hogy akik nem élnek egységben Istennel, nagyon fognak szenvedni a hasonló megpróbáltatások alatt, mint a COVID-19. Ők összezavarodnak. A buzgó prédikátorok megtévesztik őket. Hallgassatok Szent Pál szavaira: „Míg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. (Róm 14:8)” Tehát nem vagyunk jobbak az Úrban azoknál, akik meghaltak a járványban. Ami számít az az, hogy legyünk egységben az Úrral! Néhány szélsőséges úgy magyarázza majd, hogy akik megfertőződtek azért történt, mert az Úr bűneik miatt bűntette meg őket. Ez hamis felfogás. Néhány áldozat szent!
A zsoltáros erről az óráról beszél: „megálljt parancsol a hadaknak a föld határáig, szétzúzza az íjakat, összetöri a lándzsákat, s a pajzsokat tűzben elégeti. (Zsolt 46:10).” „Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened! Megerősítelek, megsegítelek, és felkarol győzedelmes jobbom. (Izajás 41,10).”  Jézus Krisztus drága barátai, Jézus arra kért, hogy ne zaklassuk fel magunkat ennek az időnek hullámaival. Ne csatlakozz azokhoz, akik kritizálják a vezetőiket, hanem imádkozz értük! Ne keressétek a biztonságot, hanem maradjatok nyugalomban és tudjátok, hogy Isten veletek van. „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük (Máté 18:20).” Családotok a Gecemáni otthon, Isten otthona.
Az Óra Üzenete
Mi az üzenete ennek az órának? Mit mond nekünk az Úr ezekkel a történésekkel? Összefoglalom gyorsan három pontban:
  1. Az ember semmi; Isten a MINDEN.
  2. Ha megtértek és nyugton maradtok, megszabadultok. (Izajás 30,15)
  3. Mi testvérek vagyunk és szükségünk van egymásra.
Az ember semmi; Isten a MINDEN
Hol vannak a világhatalmak, akik pillanatok alatt nemzeteket tudnak tönkretenni? Hol van az ENSZ Biztonsági Tanácsának a hatalma? Hol vannak a Királyok, az Elnökök, a Miniszterelnökök, akik a világot uralják? Egy közönséges vírus csapott le rátok! Jelenlétetekben öl meg ezer állampolgárt és ti semmit sem tudtok tenni! Ti csupán a saját életeteteket mentitek! Gyertek és harcoljatok! Gyertek és mutassátok meg hatalmatokat! Valójában a COVID-19 megmutatta nekünk, hogy az EMBER SEMMI! Kezdetben Isten a semmiből teremtette a mennyet és a földet. Ő alkotta az embert. Athanasius mondja nekünk, hogy Isten az embert saját képmására teremtette, hogy közösségben éljen Teremtőjével. Azonban a bűn miatt elfordult Istentől.
Ennek a következménye kettős dologról szól. Először testben fizikai halálnak lett kitéve. Másodszor pedig a lelki halálnak lett kitéve, amelyik a saját karakter elvesztésében nyilvánul meg, amely nem más, mint Isten lényének visszatükrözése. De a megtestesülés kegyelmében, a halálban és a Krisztusban való feltámadásban az ember újjászületik Isten dicsőségében. Korunkban az ember teljesítményei és felfedezései által, úgy tűnik, hogy elfelejti eredetét. A koronavírus emlékeztet bennünket, hogy Isten teremtmnényei vagyunk. Létünk Istentől függ. „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek. (Jn 15,5)” A koronavírussal vívott harcunk abban a pillanatban véget ér, amint beismerjük semmiségünket, felemeljük tekintetünket és így szólunk: „A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. (Zsolt 124:8)!” Minden nemzet, aki hallja ma szavamat, térjen Istenhez és fogadja el Őt Urának és Istenének. Mert az ember semmi; Isten a MINDEN!
Ha megtértek és nyugton maradtok, megszabadultok (Izajás 30:15)
Az üzenet második része egyértelmű, legalábbis a napi mottó szerint: a karantén, a bezártság és a sok ország utasítása, mely szerint azt kérik a polgároktól, hogy MARADJANAK OTTHON és pihenjenek. Amennyire én tudom ez az első alkalom a történelemben, hogy majdnem minden tevékenység leállt. Majdnem minden vállalkozás fel lett függesztve. Az egész világra kényszerpihenést köteleznek. Szükségünk van erre a pihenésre? A válasz: IGEN! Szükségünk van erre a pihenésre, hogy megvívjunk a koronavírussal. Gyümölcsözőbben: szükségünk van erre a pihenésre, hogy jobban megismerjük önmagunkat. A hajszolt világ önmagunkat vette el tőlünk! Az ember bensejében megosztott a bűn és a nyugtalanság miatt. (V.ö. Gaudium et Spes 22) Nem látjuk egymást, a környezetünket és önmagunkat sem. A nyugtalanság megvakított bennünket. Szent Ágoston mondja: „Az örökkévalóságban megnyugszunk, megnyugszunk és látunk, látunk és szeretünk. A szeretetben hálát adunk Istennek. (Isten városa).” Úgy tűnik Isten minden embert arra hív, hogy időben lépjen be az örökkévalóságba, hogy megnyugodjon, hogy lásson, hogy szeressen és, hogy értékelje ezt a meghívást „az otthon maradásra”. Felfogjátok, hogy milyen hatalma van a pihenés hatalmas fegyverének? Megtérve és megpihenve az ellenséges világ meggyógyulhat. Megtérve és megpihenve az ellenséges világ megmenekülhet. Megtérve és megpihenve legyőzhetjük a COVID-19-et. Igen, a próféta két fegyverről beszél: a „megtérés” és a „pihenés” fegyveréről, mint két üdvőzítő fegyverről. Visszakozva és válaszolva Teremtőnknek a nemfogadott hívásokra és azokat visszakeresve; a nyugalom segít abban, hogy meglássuk és megszeresssük Őt a saját életünkben. Teljes mértékben használjuk ki ezt az értékes időt! Ez egy nemzedéki kiváltság, ami egy milléniumban egyszer adatik meg! Mihelyt végetér, a világ már soha nem látja meg többé! Fejezzétek be a panaszkodást! Térjetek meg és pihenjetek! Soha nem botladoztok majd a sötétben és ezekben a zűrzavaros napokban lelketek békében lesz.

Testvérek vagyunk és szükségünk van egymásra.
Az utolsó üzenetet egy rövid mondatban összegezném: „Testvérek vagyunk és szükségünk van egymásra.” Az Úr azt akarja, hogy legyünk tudatában annak, hogy testvérek vagyunk és hatunk egymásra. Képzeljétek el, hogy ami egy kínai kisvárosban, Wuhanban történt most már az egész világon próbléma. Látjátok mennyire szoros kapcsolatban vagyunk egymással! Ez a vírus feltárta hálozataink láncait. Egyetlen jó cselekedet meg tudja menteni a világot. Másrészről, a világ egyik részén lévő gonosz életeket pusztíthat el; ez a COVID-19 egy tipikus példa erre. Legyőzhetjük ezt a láthatatlan ellenséget, ha összefogunk és elföldeljük büszkeségünket. Együtt győzni fogunk! Külön egyetlen ország sem tudja megtenni! Isten megszégyeníti a hatalmasokat és felmagasztalja az alázatosakat.
„Gyüljetek össze ti mind, világ nemzetei! Ismerjétek el, hogy az Úr Isten a Teremtőtök és az életetek. Hidaljatok át minden szakadékot, amely kettéoszt benneteket. Úgy tekintsetek egymásra, mint egy család testvérei. Szeressetek és ne gyilkoljátok sorstársaitokat! Elég! Fivéreitek vére bosszút kér tőlem. Mentsétek meg az ártatlan magzatokat! Mentsétek meg a gyengék és a sebezhetők életét! Szabadítsátok ki a foglyokat, különben én tartlak majd fogságban benneteket! ...(Drága Vér Üzenet)
Jézus Krisztus drága barátai, ismerjük el azt, hogy egymásra vagyunk utalva és ne gyilkoljuk egymást.

A Várható Válasz
Reagáltál a COVID-19 drámára? Temészetesen a válasz sok különböző válasz várható. Néhányan először úgy tekintik, mint egy kínai betegséget. Amint a vírus terjed, sokan rájönnek a dráma igazságára. Egy viccből valóság lesz. Most már néhányan a világ végét látják benne és a halálra készülnek; meg akarják menteni a lelküket. Akik viszont szeretik életüket, elkezdik meghozni a szükséges intézkedéseket. Közülük néhány okos elkezd élelmet és gyógyszert tárolni a nehezebb időkre. Mindezt azért, hogy óvják saját életüket, ami benne van az ember természetében.
Mit vár el tőlünk az Úr ebben az órában? Ismerjük el Őt és tudatosítsuk azt, hogy vigyáz ránk. Az Úr:
„Hogyan vethetnélek el Efraim, hogyan hagyhatnálak el, Izrael? Elvethetlek-e, mint Admát, olyanná tehetlek-e, mint Cebojimot? Szívem elváltozott, egész bensőm remeg. 9Nem hagyom, hogy fellobbanjon haragom: Efraimot nem pusztítom el többé, mert Isten vagyok, nem ember; a körödben élő Szent, és nem szeretem a pusztítást.” (Oz 11: 8-9)
Jézus Krisztus drága barátai, az Úr nem hagyott el bennünket. Ő csupán azt akarja, hogy ismerjük el Őt Istenünknek és bízzunk benne. Ő eljön és megment. Folytassuk a Gecemáni Órák imáit otthonainkban és járjunk közben a világért. Legyünk jótékonyabbak ebben az órában és osszuk meg eledelünket szomszédainkkal. Segítsünk az idősebbeknek és a rászorultaknak. Hívjuk fel és bátrorítsuk egymást a remény üzenetével.
Naponta imádkozzuk a Rózsafüzért. Figyeljünk a Pecsét áhitatára, lelkünk élő szentélyére a lelki áldozás által. Munkásaitok bérét ne tartsátok vissza. Időben fizessétek ki a bérüket. Imádkozzatok vezetőitekért. Imádkozzatok az egészségügyi dolgozókért. Imádkozzatok azokért, akik az emberiség szolgálatában állnak ebben a veszélyes órában.  Imádkozzatok a hit, a remény és a jótékonyság növekedéséért a keresztények között.
Ebben az időben imádkozzunk mindazokért, akik megfertőződtek a koronavírussal és kérjük, hogy Jézus Krisztus Legdrágább Vére gyógyítsa meg őket.
Ima:
Örök Atya, vétettünk ellened, a Menny és a Föld ellen is vétettünk. Értéktelen bálványokra cseréltük fel Istenünket. (Jeremiás próféta könyve 2,11) Elfelejtettünk Téged és csak saját korlátozott hatalmunkban és tudásunkban bíztunk. Teremtőnek és az univerzum alkotójának hívjuk magunkat. Felelősségre vontunk Téged és saját szabadságunkat bántalmaztuk. Uram, jól teszed, hogy megítélsz bennünket. Jól teszed, hogy elítélsz bennünket. Uram, de el tudod felejteni egyetlen Fiad, Jézus Krisztus Drága Szent Vérét? Tekints Szent Fiadra és irgalmazz nekünk és az egész világnak! Bemutatjuk Neked mindazokat, akik megfertőződtek a koronavírussal és kérünk Téged, gyógyítsd meg őket irgalmaddal. Szabadítsd meg őket Fiad, Jézus Krisztus Sebei által. A keresztút, a halál és a feltámadás, amelyről elmélkedünk ebben a nagybőjtben Húsvétkor hozza el a világnak Békédet és Dicsőségedet. Ámen.
Itt befejezzük a mai konferenciabeszédet. Drága püspökünk felhívott és közölte, hogy nem tudott eljönni a kijárási tilalom miatt. Reméljük, hogy találkozunk vele a hétvégén. Maradjatok biztonságban. Ne féljetek! Ha megtértek és megpihentek, megszabadulhattok. (Izajás 30,15)

BARNABAS NWOYE, CAJC.
______________________
1ST APRIL, 2020.

Mindenki úgy rakja össze, ahogyan a lelkének hetedik szobájában lévő hang mutatja
2020. március 31., kedd

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Közel van a Mennyek Országa

2020. 03. 01, Vasárnap
Láttam az üdvözült lelkeket, akik kezükben tartották a Szentírást. Ezek az áldott lelkek azt mondták felém:
„A Mennyben Istent színről-színre látjuk. Megismertük a maga teljességében az Ő igazságait, titkait, amit földi életünkben folyamatosan kutattunk. Mi most is szüntelenül elmélkedünk, szemlélődünk az Ő lényegén, mert Ő egy olyan misztérium, ami kimeríthetetlen.”

Hallottam, hogy a Szentírást felolvassa valaki oly hangosan, hogy mindenütt hallani lehetett. Az üdvözültek így szóltak: „Isten szava örökké él!”

Láttam, hogy az angyalok folyamatosan énekelnek Isten csodatetteiről és arról, hogy a világban Isten mindig győzedelmeskedik a rossz fölött. Ez a mi szemünk elől el van rejtve. Ám az angyalok tökéletesen látják, hogy Isten mikor és hol aratja le győzelmét (ez jelentheti pl. egy bűnös megtérését, vagy azt, hogy valaki életét adta felebarátjáért, egy újszülött csecsemő születését, egy vértanú halálát stb.). Számomra ez hatalmas reményt adott, hiszen a világban a Sátán uralkodik, és mindenütt káosz van a bűn miatt.
Megkérdeztem a drága Jézust arról, hogy mi a célja azzal, hogy oly sokszor megmutatja a Mennyországot. Ő így felelt:
„Leányom, közel van a Mennyek Országa. Keskeny és göröngyös út vezet Atyám Országába, és igen kevesen tartanak ki mindvégig az Én követésemben. Akik kitartottak, azokból boldogok és szentek lettek. Vannak olyan szentek is, akikről semmit nem tudtok. Minden ember földi élete egy zarándokút. Azt akarom, hogy az Én gyermekeim tanuljanak Tőlem és a szentektől. Akinek célja az üdvösség elérése, annak el kell sajátítania a szentté válás útját. Én vagyok a Szentek Szentje, és egyedül Én tehetek szentté bárkit a kegyelmem erejével.”

Mária Magdolna

 

Néri Szent Fülöp

2020. 03. 02, Hétfő
Álmomban egy régi templomban jártam, ahol egy szentéletű pappal találkoztam. Felismertem ezt a személyt, aki nem volt más, mint Néri Szent Fülöp. Egyszerű, fehér ruhában volt és folyamatosan mosolygott, humora pedig kedves volt. Gyerekek voltak mindig körülötte. Fülöp atya megkért engem, hogy legyek mellette és segítsek neki. Miután megtettem, amire kért, látta rajtam, hogy szeretnék vele valamit megosztani. Sírtam a bűneim fölött, mert méltatlannak éreztem magamat Jézus kegyelmeihez. Fülöp atya végül azt válaszolta nekem:
„Leányom, igen mély alázat van benned. Valóban nem vagyunk méltók Isten kegyelmeire, Ő mégis végtelenül szeret minket.”

Mária Magdolna
Jézus válasza a kézbe áldozásról

2020. 03. 08, Vasárnap
A Magyar Katolikus Püspöki Kar kiadott egy hivatalos rendelkezést a koronavírus miatt. Az egyik mondat különösen fontos:
„Kérjük a szentmiséken a kézfogás és a nyelvre áldoztatás elhagyását és a kézbe áldoztatás általánossá tételét...”
Szívem mélyén megkérdeztem Jézustól, hogy hogyan tekintsünk e rendelkezésre és mit tegyünk ebben a helyzetben. Ő így válaszolt:
„Gyermekeim, nemrég azt mondtam nektek: Egyházam számára fájdalmas időszak következik. Íme, a szemetek láttára beteljesedett ez a prófécia. Látom szívetek fájdalmát és hallom aggodalommal teli imáitokat, kiáltásaitokat. Sokan kérdezitek Tőlem, hogy most mi a helyes cselekvés: az engedelmesség vagy az engedetlenség.
Gyermekeim, bármennyire fáj a szívetek, tegyétek fel magatokban a kérdést: azt akarjátok, hogy a lelketek az Eucharisztia által táplálékhoz jusson vagy megvonjátok önmagatoktól az üdvösség forrását? Elsősorban azért adjatok hálát, hogy még köztetek vagyok. Szentséges Szívem vérzik a változtatások miatt, de a legnagyobb fájdalmam az, hogy sokan nem hisznek a szentelmények erejében és az Én valóságos jelenlétemben az Oltáriszentségben. Bizony mondom nektek, hogy aki tiszta hittel, lélekkel, bűnbánattal magához veszi Szent Testemet – még ha koronavírus is lenne köztetek –, Én meg tudlak gyógyítani benneteket. Lesznek templomok, ahol még lehet nyelvre áldozni. Más helyeken azonban kötelezően bevezetik a kézbe áldozást. Elsősorban a városokban lévő templomok lesznek kitéve e szigorú rendelkezésnek, aztán pedig a vidéki templomok következnek. Keressétek azokat a helyeket, ahol még van lehetőség nyelvre áldozni. Ha a közvetlen környezetetekben nem találtok megoldást, akkor a végső megoldás nem más, mint az engedelmesség. Szentelt vizet tartsatok magatoknál egy kis üvegben, ami elfér akár a zsebetekben is. Így meghinthetitek magatokat, mielőtt beléptek a templomba.
Gyermekeim, amikor kézbe fogtok áldozni, Én tudom, hogy ezt külső kényszer hatására teszitek. Mindenképpen táplálni akarom a lelketeket, hogy éljetek. Különbséget teszek a szándék és a cselekvés között. Irántam való szeretetből legyetek engedelmesek! A lázadás nem vezet eredményre. Ne vonjátok meg önmagatoktól a legnagyobb Jót, Engem! Legyen szívetek szándéka tiszta, engedelmes és alázatos!”

Mária Magdolna


Én vagyok az élők és holtak bírája

2020. 03. 09, Hétfő
Jézus: „Gyermekeim, amikor kézbe áldoztok, akkor ne tekintsétek bűnnek ezt a cselekedetet. A II. Vatikáni zsinat számtalan változást jelentett Egyházam számára, pl. a térdeplőket elvették. Ennek ellenére Én, a ti Uratok még mindig köztetek maradtam, mert az üdvösségeteket akarom. Sokan vádoljátok felszentelt fiaimat hitetlenségükért, mégis nincs jogotok fölöttük ítélkezni. Én vagyok az élők és a holtak bírája, ezért az ítélet joga is egyedül Engem illet.
Gyermekeim, legyetek óvatosak, mert Barabás lelkülete még mindig jelen a világban! Ő a békét lázadás és harc útján akarta elérni. Örüljetek, hogy még templomaitok nyitva vannak és egyáltalán magatokhoz vehettek Engem. Adjatok hálát azokért a papokért, akik továbbra is áldoztatnak nyelvre! A rossz sokasága között lássátok meg a jót is, ami az Én gondviselésem jele. Én alázattal elviselem Egyházam rendelkezéseit, kivétel a bűnt. A felelősség súlya nem a ti vállatokra nehezedik, hanem azokéra, akik megírták a rendelkezést. Imádkozzatok, hogy az Eucharisztia iránti tisztelet növekedjen! Imádkozzatok azokért, akik Szent Testemet nem különböztetik meg a kenyértől! Az ő lelkük nagyobb veszélyben van, mint azoknak, akik tiszta hittel és lélekkel fogadnak Engem a szívükbe.”

Mária Magdolna

Az Antikrisztus hatalom iránti vágya csillapíthatatlan

2020. 03. 16, Hétfő
Jézus:
„Gyermekeim, eljön az idő, amikor korlátozott módon fogtok tudni élelemhez jutni, vagy csak szigorú feltételek mellett. A világot előkészítik a fenevad bélyegére, mert az Antikrisztus úgy léphet színre, ha az emberiség az ő bélyegét viseli (homlokukban vagy jobb kezükben). Ő csak úgy kezdheti el az uralkodását, ha a népét már időben térdre kényszerítette. Senkivel sem fognak kivételezni, mert írva van:
Megteszi, hogy minden kicsiny és nagy, gazdag és szegény, szabad és szolga bélyeget viseljen a jobb kezén vagy a homlokán; és senki se vásárolhasson vagy adhasson el, ha nem viseli a vadállat bélyegét: a nevét, vagy a nevének számát. Ez a bölcsesség. Akinek van értelme, számítsa ki a vadállat számát; mert ember száma az, és a száma hatszázhatvanhat (Jel 13, 16-18).”
A mostani állapot fokozatosan fog kiszélesedni. Az Antikrisztus fogát csikorgatva akar színre lépni, mert a hatalom iránti vágya csillapíthatatlan. Az emberiség lassan készen áll az ő személyének befogadására. Az emberek a biztonságuk érdekében önként meg fognak hajolni az új rendszer, az új világvallás előtt, hogy általa életüket megmentsék. Mielőtt ő megmutatkozik nyilvánosan, Én közbe fogok lépni a Nagy Figyelmeztetés által, amely a zűrzavar csúcspontján következik be. Közeledtek ehhez a világeseményhez, amely rövid időre feltartóztatja az Antikrisztust. A Nagy Figyelmeztetés célja az emberiség megtérése és a Sátán uralmának lerövidítése. Imádkozzatok és figyeljétek a jeleket! A próféciák a szemetek láttára teljesednek be.”

A templomok bezárása

2020. 03. 17, Kedd
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia újabb rendelkezéseket hozott, melyből az egyik fontos mondatot szeretném kiemelni:
„A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárni, ezért a nyilvános liturgia 2020. március 22., nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.
Jézus válasza:
„Gyermekeim, templomaitokat bezárják mindenhol, és így nem fogtok tudni szentségekhez járulni úgy, mint eddig. Az egész Mennyország sír, mert Én el leszek zárva tőletek. Akármennyire fáj a szívetek, ne ítéljétek el papjaitokat és püspökeiteket! Ne csodálkozzatok, hogy ezek megtörténnek, hiszen Róma elvesztette hitét! Róma állapota kihat az egész Egyházra, ami elkerülhetetlen számotokra is.
Gyermekeim, nem tehettek mást, minthogy otthon imádkoztok, követitek a Szentmiséket élő adásban, rádióban és mély bűnbánatot gyakoroltok. Most kell igazán lelketek tisztaságára vigyáznotok. Végezzetek lelki áldozást otthonaitokban oly méltóképpen, mintha Szentmisén vennétek részt. Határozatlan ideig fog tartani ez az állapot, de ti legyetek türelmesek és kitartóak! Egy pillanatra se gondoljátok azt, hogy Én nem vagyok veletek, sőt most még közelebb leszek Hozzátok, mert vágyaitokat fokozni fogom az Irántam való szeretetre. Ezt az időt tekintsétek kegyelemnek is, mert most fogjátok igazán átérezni, hogy milyen nagy ajándék a Szentgyónás és Szentáldozás szentsége. A lélek él, és vágya nem szűnik meg az üdvösség tápláléka iránt. Ezt a kegyelmet azok kapják meg, akik napi rendszerességgel áldoztak. Imádkozzatok a hit és remény ajándékáért, mert a Sátán ezt fogja igazán támadni bennetek! El akarja hitetni majd veletek, hogy Én magatokra hagytalak titeket! El akarja venni minden reményeteket, hogy kétségbeessetek! A Sátánt dühíti, amikor az Eucharisztia kerül a középpontba. Minden terve ellenére tudja, hogy Én sok lelket Magamhoz vonzhatok.
Gyermekeim, semmiképpen se vádoljátok Egyházamat, mert nem látjátok, hogy milyen szellemi harc zajlik körülötte. Minden évszázadban voltak világjárványok, és a Sátán mégsem tudta teljesen megakadályozni, hogy Én köztetek legyek. Bízzatok az Én mindenhatóságomban, gondviselésemben és szeretetemben! A legrosszabb helyzetből a legnagyobb jó is keletkezhet. Ne féljetek, csak higgyetek!”
Mária Magdolna

Egyházam fennáll a világjárvány ellenére is

2020. 03. 19, Csütörtök
Jézus:
„Drága gyermekeim, most ebben a fájdalmas időszakban gondoljatok arra, hogy ez kegyelmi időt is jelent számotokra. Lehetőséget kaptok arra, hogy elcsendesedjetek és átgondoljátok az életeteket. Tartsatok mély bűnbánatot, és elmélkedjetek mulasztásaitokon! A Nagy Figyelmeztetés napja egyre közeledik, és a legnagyobb szívfájdalmatokat a mulasztások fogják okozni. Egyházam a rendelkezéseket egyetemessé tette határozatlan időre. A járványt csak hittel, imával és böjttel lehet megállítani.
Gyermekeim, a Sátán angyalaival együtt vígan örvendezik, mert gonosz terveik hamarabb megvalósultak, mint gondolták volna. Ám nem tudják, hogy Én bölcsességemben még ebből a helyzetből is a legnagyobb jót hozom ki. Adjatok hálát, mert most a családok jobban össze fognak kovácsolódni a járvány miatt! Adjatok hálát, mert több időtök lesz megállni és eltöprengeni önmagatokon! Imádkozzatok a bűnösökért, hogy megtérjenek! Akik nem hittek a próféciákban, most lehetséges, hogy hinni fognak. Ez az időszak arra fog tanítani titeket, hogy felismerjétek az élet igazi értékeit, és mélyebb hittel keressetek Engem a szívetekben, mert Én továbbra is ott élek bennetek, amíg nem követtek el súlyos bűnt.
Gyermekeim, angyalaim őrködnek az Eucharisztia mellett. Ők is sírnak, de tudják, hogy az Én gyermekeim a megpróbáltatások ellenére is kitartanak Mellettem. Lesznek, akik távolabb kerülnek Tőlem, mert gyenge a hitük. Mások jobban fognak ragaszkodni Hozzám, mint eddig valaha. Örüljetek, mert az áldozat még nem szűnt meg, hiszen papjaim a maguk csendjében mindennap szentmisét mutatnak be Nekem! Amikor lelki áldozást végeztek, angyalaim misztikusan elviszik hozzátok az Én Szent Testemet, amely üdvösségetek eledele. Hittel fogadjatok Engem, és akkor Én kegyelmemmel betöltelek titeket. Bizony mondom nektek, az Én szeretetem most is töretlen Egyházam iránt, melynek ti is tagjai vagytok. Egyedül a bűn utálatos a szememben, mert megsebez Engem, aki Magam vagyok a szeretet. Én, mint Örök Bíró számon fogom kérni a bűnösöket, mert az ítélet nem fog elmaradni fölöttük sem a Földön, sem pedig a túlvilágon. A pásztor és a nyáj most el van fizikailag választva egymástól. Ez most olyan próbatétel, amilyet az emberiség már átélt a nagy járványok idején (pestis, kolera, spanyolnátha). Egyházam mégis fennállt és ez adjon nektek hatalmas reményt!”

Mária Magdolna

Az emberiségnek Fiam igazságosságának kapuján kell most áthaladnia

2020. 03. 21, Szombat
Láttam, hogy a Szűzanya lábai előtt Magyarország térképe volt elhelyezve, melyet magyar szentjeink imádságos lélekkel körbe térdeltek. A szentek imáival egyesült minden magyar ember imája is, és ennek hatására egy különleges, tűzből álló védőpajzs vette kerül hazánkat. Magyarország őrangyala megjelent mellettem, és így szólt:
„Magyarországot szentjeitek szeretetének védőpajzsa veszi körül, akik szüntelen imádkoznak a Boldogasszony oldalán Jézus szent színe előtt. Ez a védőpajzs megtartja a kegyelemben hazátokat, de ez nem jelenti azt, hogy ti nem részesültök azokban a megpróbáltatásokban, mint a világ más országai.”
Láttam, hogy a mi Urunk, Jézus egy kardot tartott a jobb kezében, melyet Magyarország fölé helyezett. A Szentlélek ezt sugallta nekem:
„Jézus Krisztus, a második isteni személy igazságos kardjának súlyát helyezi Magyarországra.”

Ekkor a Szűzanya szeretett Fia mellé állt, és közbenjárt a magyarokért. Mennyei Édesanyám e látomás után ezt üzente:
„Gyermekeim, Magyarországnak tisztulnia kell. Láthatjátok, hogy a tisztulás folyamata immár elkezdődött. Egy pillanatra se gondoljátok azt, hogy minden imátok, áldozatotok (pl. Szent Korona előtti imádság, közösségben végzett ima, engesztelés), amit eddig vállaltatok, kárba veszett. Ellenkezőleg, szeretett Fiam figyelembe veszi és a magyar nép javára fordítja. A koronavírus hazátokban is lassan elterjedt. A járványt ti sem kerülhettétek volna el. Az emberiségnek most Fiam igazságosságának kapuján kell áthaladnia. Akik esedezve kérték Fiam irgalmát, nem lesz mitől félniük - még ebben a helyzetben sem-, ha továbbra is őszinte, mély bűnbánatot tartanak otthonuk csendjében és elkerülik a halálos bűnt. Elérkezett az ideje annak, hogy magyar népem Isten felé forduljon. Adjatok hálát, hogy kormányotok törekszik arra, hogy ebben a válságos helyzetben is a magyar nép javát szolgálja! A vírus most nagyobb megpróbáltatást jelent számotokra, mint a határaitok védelme.

Gyermekeim, a magyar Egyház döntését alázattal fogadjátok el, még akkor is, ha könnyes szemmel gondoltok a szentmisére. Fiam áldozata örök, így eltörölhetetlen. Ti most nem vehettek részt nyilvános szentmisén (csak virtuálisan), de lélekben ott lehettek Fiam oltára előtt, miképpen a tisztítótűzben szenvedő lelkek is. Isten előtt nincs lehetetlen. Otthonaitok csendjében alakítsatok ki egy szentélyt, ahova méltóképpen meghívhatjátok Fiamat.

Gyermekeim, a mostani időszak a Nagy Figyelmeztetésre készít fel benneteket. Ha körülnéztek, láthatjátok, hogy ez az állapot fog bekövetkezni a Szentlélek eljövetele után (csak sokkal nagyobb változásokkal). Jól használjátok fel az időtöket, és ne tékozoljátok el! Fiam földi Egyháza is időt kapott az elcsendesedésre, tisztulásra. Ti továbbra is Fiam testének tagjai vagytok. A szíveteket (ha Jézus a szívetek királya) nem választhatják el Jézustól, aki összeköt titeket Mennyei Atyátokkal. Én, a ti Édesanyátok veletek vagyok és imáitokat, kéréseiteket továbbítom szeretett Fiamhoz. Édesanyaként látom mennyire féltitek családtagjaitokat a vírus veszélye miatt. Akiknek menniük kell, azokat el kell engednetek. Mások még időt kapnak a megtérésre. Isten dönt minden ember élete fölött. Ne féljetek, mert édesanyai oltalmam veletek van.”
Mária Magdolna

Lelki áldozás

2020. 03. 25, Szerda
Irgalmasság órájában (15:00-16:00)

A rózsafüzér imádkozása alatt őrangyalom lélekben elvitt egy templomba. A tabernákulum két oldalán szeráf angyalok álltak, akik őrizték az Eucharisztiát. Láttam, hogy a tabernákulum, ajtaja kinyílt és a Szentostyák fényben ragyogtak. Az Úr Jézus megjelent és így szólt:
„Gyermekeim, ez az óra a halálomra emlékeztet titeket. Ebben az órában irgalmam és kegyelmem átölel minden embert, aki méltó tisztelettel, hódolattal és imával Felém fordul. Azt akarom, hogy ez az óra legyen a bűnbánattartás és a lelki áldozás ideje is. Most a koronavírus miatt nem gyűlhettek össze közösségben, de lelki értelemben újra együtt imádkozhattok és együtt járulhattok lelki áldozáshoz, ami misztikusan össze fog kötni Velem titeket. Természetesen mindenkinek szabad akarata van, és választhat más időpontot is pl. amikor élőben közvetítik a Szentmisét a tévében, rádióban vagy az interneten.

Gyermekeim, az irgalmasság órája nemcsak a haldoklók órája, hanem a ti órátok is. Ha együtt imádkoztok egy időpontban, akkor kegyelmem különösen megerősít titeket a rátok váró nehéz időszakban, amely nem múlik el egyhamar. Olaszország élő példa arra, hogy a koronavírus milyen következményekkel jár. Magyarország is kiveszi a részét a világválságból és az abból fakadó megpróbáltatásokból. Ebben az órában egységre hívlak titeket, mert csak közös erővel, imával kerülhettek ki győztesen a próbatételekből. Imádkozzatok arra a szándékra, hogy ez a megpróbáltatás a magyar nép lelki-testi megújulására szolgáljon! Vannak gyermekeim, akik nem tudják, hogy miképpen járuljanak lelki áldozáshoz, amely Nekem is kedves. Azt kérem minden gyermekemtől, hogy a lelki áldozás előtt indítsa fel önmagában a bűnbánatot lelkiismeretvizsgálattal együtt, melyben segítséget jelent ez az ima:

„Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.” (Szentmise elején szoktuk imádkozni)
Amikor ezt elmondtátok, akkor mondjátok el mellé a Kyrie-t és a kafarnaumi százados szavait:

„Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj,
hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.”
Miután mély bűnbánatot tartottatok, Én misztikusan megáldoztatlak titeket, ha hittel fogadtok Engem. A lelki áldozás nem helyettesíti a valóságos Szentáldozást, ám kegyelmem kimeríthetetlen és Előttem nincs lehetetlen. Megadom nektek a kegyelmet, hogy a hit, remény és szeretet erényében növekedjetek. Szentséges Szívemből pedig kiemelek egy égő lángot, melyet a szívetekbe helyezek azzal a céllal, hogy szüntelen vágyakozzatok Utánam. Azt a szent vágyakozást adom nektek, melyben a szentek is részesültek. Ők egész életükben Velem akartak lenniAz egyesülés pillanata pedig fokozta bennük az Irántam való szeretetet. A szentek életében is előfordult, hogy nem tudták mindennap magukhoz venni Szent Testemet, de mégis kitartottak Mellettem és az ördög megszégyenülten távozott."
Aki szeretne más imát, imádkozhatja a lelki áldozás azon imáit is, melyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ajánl mindenkinek:
Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak.
Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni,
jöjj, legalább lelki módon, a szívembe!
Magamhoz ölellek, mintha már ott lennél, és teljesen egyesítem magamat Veled.
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! Ámen.


Vagy:
Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből.
Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban,
hogy Veled élhessek.
Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!
A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!
Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen.
Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.
Mária Magdolna

Szent Péter és a viharos tenger

2020. 03. 29, Vasárnap
Az Úr látomásban az Egyház állapotát mutatta nekem. Láttam, hogy a Szent Péter-bazilikát – misztikus értelemben – egy viharos tenger veszi körül. A tenger hullámai elárasztották Rómát és vele együtt Európát is. A tenger sok áldozatot magával sodort. Láttam néhány csónakot, amelyben az emberek rózsafüzért imádkoztak. Más csónakokban papok imádkoztak az Eucharisztia jelenlétében. A viharos tengerben sokan kiáltottak segítség után. A legtöbb ember elmerült, mire odaért a segítség. De néhányan időben megmenekültek. Számos csónak kezdett vízzel megtelni, de valamilyen erő fenntartotta őket. A tomboló viharban Szent Péter jelent meg, és így szólt:
„Gyermekeim, az Egyház most azt az állapotot éli át, melyet én is átéltem az apostolokkal együtt a Galileai-tengeren. Félelmünkben így kiáltottunk: „Uram, ments meg minket! Nem törődsz azzal, hogy elveszünk?” (Mt 14, 24-33) A világban hitetlenség uralkodik. A templomok üresen állnak. Európát az újpogányság lepte el, miközben Jézus Krisztus Egyháza háttérbe szorult. Ne csodálkozzatok azon, hogy újabb világjárvány sújtotta Európát és a világot! A járványnak sok halálos áldozata lesz, és akik lebetegszenek, lehetőséget kapnak a megtérésre. A félelem és kétely időszakát élitek most. Az Úr ezt kérdezte tőlünk: „Miért féltek ennyire, ti kicsinyhitűek? Hol van a ti hitetek?” Teljes hittel, bizalommal hagyatkozzatok Jézusra, aki nem feledkezik meg rólatok egy pillanatra sem. A megpróbáltatás során higgyetek abban, hogy Ő hatalmas és kegyelme túlárad a bűn ellenére is.
Gyermekeim, a bűn embere már készen áll az uralkodásra. A Sátán általa fogja megpecsételni a hatalmát. Akik őt követik, már elkészítették neki a trónt, amelyen uralkodhat. Imádkozzatok, mert ő a keresztények sokaságát is meg fogja téveszteni azzal, hogy az igaz messiásnak vallja magát! Rómában a káosz eluralkodott, és természetfeletti csapások, égi jelek érik. Figyeljétek a jeleket, mert abból sok mindenre következthettek. Én, Szent Péter, a kőszikla, látom az Egyház halálát és ugyanakkor a föltámadását is, mely Krisztus dicsőséges eljövetelének napján fog beteljesedni. A nap és az óra előttem is ismeretlen, de azt tudom, hogy közel van. Azon a napon a sátán az Isten elleni küzdelmében csakis vesztesen kerülhet ki.”

A tisztulás kegyelem, nemcsak büntetés

2020. 03. 30, Hétfő
Irgalmasság órájában
Jézus: „A lelki áldozás során az Én békémet adom nektek. Az őszinte, mély bűnbánat által Szent Véremmel megtisztítalak titeket. Az Én különleges Erőm tölti be a lelketeket-testeteket. Éljetek a lelki áldozás és az általános feloldozás kegyelmével, amely erősíti a szívetekben az Irántam való hitet és szeretetet! Sokan aggódtok hazátok miatt. Akik meghalnak, kegyelemben részesülnek, mert nem kell átélniük mindazt, ami még ezután következik. Akik hosszú ideig szenvednek, nem tudják, hogy a szenvedés érdemszerző lehet számukra. Imádkozzatok, hogy a bajban felismerjék, hogy Nélkülem nem lehet teljes az életük! Ebben az órában engeszteljetek az Eucharisztia ellen elkövetett bűnökért is, amellyel súlyosan megsértenek Engem. Édesanyám veletek van, mint Királynő az ő népével. Ő közel van hozzátok, és most is Hozzám akar vezetni titeket. Palástját nyújtja nektek, hogy oltalmában részesülhessetek. Magyar kormányotok igencsak próbára van téve. Támogassátok őket imáitokkal, és kérjétek, hogy Szentlelkem vezesse őket a döntéseikben! Magyarország nem pusztul, hanem tisztul. A tisztulás kegyelem, nemcsak büntetés.”


Engesztelő imádság a káromkodások és az istentelen beszédek bocsánatáért:
Áldott legyen az Isten!
Áldott legyen szent neve!
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember!
Áldott legyen Jézus neve!
Áldott legyen szentséges Szíve!
Áldott legyen drága szent Vére!
Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentségben!
Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek!
Áldott legyen Isten fölséges Anyja, Mária!
Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása!
Áldott legyen dicsőséges mennybevétele!
Áldott legyen Szűz Mária szent neve!
Áldott legyen Szent József, Mária tisztaságos jegyese!
Áldott legyen Isten az ő angyalaiban és szentjeiben! Ámen.

Loyolai Szent Ignác imája, ami segít nekünk jobb emberré válni és közelebb kerülni Jézushoz:
Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg engem!
Krisztus oldalából kifolyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön-örökké.
Ámen.

Mária Magdolna


2020. március 30., hétfő

Kigyógyult a koronavírusból Alexander Tschugguel

Koronavírusos volt, de meggyógyult. A fiatal bécsi hit- és életvédővel, Alexander Tschugguellel, Dr. Taylor Marshall készített az elmúlt pénteken interjút. A teljes beszélgetés ide kattintva megtekinthető.
Katolikus híroldalak - köztük a KV Blog is - március 15-én adtak hírt arról, hogy a római Pachamama-szobrok megúsztatásáról elhíresült Alexander Tschugguel is a koronavírussal fertőzöttek között van Ausztriában. Akkor a fiatalember egy hete lázzal feküdt, és bár az állapota súlyos volt, kórházi ellátás helyett már az otthonában ápolták. Ő és a felesége is imákat kértek a teljes gyógyulásáért.
Március 22-én fordulat történt: miközben az őt ápoló felesége továbbra is tünetmentes maradt, Alexandert a súlyos (de nem életveszélyes) állapota miatt ismét kórházba szállították. A huszonhat éves katolikus fiatalember akkor üzenetet is küldött az érte imádkozóknak:
14 napja vagyok koronavírusos. A tüdőm még mindig nagyon gyenge, ahogy a testem többi része is. Krisztus sok lehetőséget mutat nekünk a kereszthordozásra. Éljünk ezekkel! Imádkozzátok minden nap a rózsafüzért, és kérdezzétek az Urat, hogyan szolgálhatjátok Őt a legjobban ezekben az időkben!
Mindössze egy nappal később Alexandert mégis újra hazaengedték, ahol a felesége ápolta tovább:
Március 27-én Alexander már hosszú Skype-interjút is adott az amerikai Dr. Taylor Marshall online műsorában, ahol részletesen beszámolt a betegségéről és az általa azóta tapasztaltakról. A beszélgetés során a bécsi fiatalember és Marshall is apokaliptikusnak nevezve állapították meg, hogy az idei évig sohasem történt meg az Egyház történelmében (Nagy Konstantin császár óta), hogy Rómában elmaradt volna a húsvéti liturgiák nyilvános ünneplése.
Arról, hogy milyen az Egyház helyzete a járvány sújtotta Ausztriában (ahol a püspöki kar szintén megtiltotta a nyilvános misézést), Alexander Tschugguel így nyilatkozott:
Ismerek olyan papokat, akik nagyon, nagyon bátrak most. Az egyikük épp megfigyelés alatt áll: közvetlenül egy püspök ügyel rá. A püspök személyesen ellenőrzi őt. Minden nap felkeresi az otthonában, és kopog az ajtaján, hogy megnézze, ott van-e. Mert tudja, hogy kijárt az otthonából és szentmisét mutatott be egy rejtekhelyen.
Képzelje csak el! A püspökök arra ügyelnek, hogy a papok nehogy a hívekhez menjenek! Ez mindennek az ellenkezője!
Úgyhogy ha az a büntetésünk, hogy nem ünnepelhetjük a húsvétot, legalábbis nyilvánosan nem, különösen Rómában, akkor ez igazságos büntetés. Ha ez az Egyház állapota, hogy ilyenek történhetnek, akkor teljesen igazságos, hogy szenvednünk kell ezért.

2019. november 6-án írtuk:

Ki az az Alexander Tschugguel?
Huszonhat éves, tizenöt évesen tért meg lutheránusból a katolikus egyházba. Idén nyáron nősült, a nászmiséjét Athanasius Schneider püspök celebrálta.
Több, mint két méter magas. Magánvállalkozó, PR- és kampányszakember. Az elmúlt években olyan konzervatív-reformer politikusokkal dolgozott, mint az osztrák Ewald Stadler, vagy a német Beatrix von Storch.
Hagyományos latin rítusú szentmisére jár, leginkább a Szent Péter Papi Testvérülethez. Az előző két évben a bécsi "Séta az Életért" életvédő felvonulás szervezője volt. A tavalyi felvonuláson 2500, a múlt hónapban tartott idein 4000 ember vett részt.
Májusban rózsafüzér-kampányt szervezett a hazájáért. A kampányt jövőre is tervezi meghirdetni.

https://katolikusvalasz.blog.hu/2020/03/30/kigyogyult_a_koronavirusbol_alexander_tschugguel