2018. december 11., kedd

Svédország: A katolikus egyháznak köze van az abortuszpárti szervezetekhez

A stockholmi egyházmegye és Caritas Sweden abortuszpárti és fogamzásgátló párti szervezetek partnerei - írja a LepantoInstitute.org.

Az egyik partner a Swedish Mission Council (svéd küldetési tanács), ami "törvényes abortuszhoz és fogamzásgátláshoz való hozzáférést" hirdet.

Ezen szervezet tagjainak egyet kell érteni az "értékeikkel". A Caritas Sweden a szervezet tagja. A Caritas Sweden elnöke, Henrik Alberius atya pedig a bizottsági tagok között is szerepel!

Ő tájékoztatta a LepantoInstitute.org weboldalt arról, hogy a stockholmi egyházmegye - amelyet Anders Arborelius bíboros vezet - szintén a szervezet tagja.

A LepantoInstitute.org továbbá megtudta azt is, hogy a Caritas Sweden az abortuszpárti Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (a dokumentálatlan migránsok nemzetközi segítő platformja) szervezet tagja is, ami kapcsolatban áll a Planned Parenthood abortuszhálózattal.

https://gloria.tv/article/FKCbPBQwt4Vb1dyPS3vYXfUJ4

2018. december 9., vasárnap

A püspöknek megparancsolták, hogy dobja el a lehetséges eucharisztia csodát

Amikor az amerikai Páli Szent Vince templomban egy ostya esett a földre, a dékán azt egy pohárba helyezte a tabernákulumon.

November 30-án a pohárban egy vörös anyagot észleltek, ami akár vér is lehetett. Képek is készültek (lásd a cikkben).

Karl Loeb plébános tájékoztatta liberális püspökét, Richard Malone prelátust és Bishop Edward Grosz segédpüspököt.

Az EWTN szerint Grosz meg sem nézte a képeket. Mindkét püspök azt állította, hogy az ostya "feloldódott". Malone megparancsolta, hogy dobják ki, azonban Loeb atya ellenkezett.

A hívők dühösek, hogy Malone nem vette a fáradságot, hogy megvizsgálja az esetet.

https://gloria.tv/article/cL2Jqm3L93843pQgLjionrzsx

Ma férfi, holnap nő…vajon a természet tévedett?

Judith Butler amerikai feminista azt állította, hogy: „Nem létezik olyan, hogy férfi és nő – a nemiséget a kultúra határozza meg és nem a természet.” Mindenki maga választhatja meg, hogy férfi-e vagy nő sőt meg is változtathatja azt – ma férfi, holnap nő. A radikális feminista hölgy ezzel a kijelentésével a Gender-ideológia alapját vetette meg, aminek a tartalmát a megkérdezettek 93%-a nem ismeri. Emberemlékezet óta a férfi és nő házassága jelenti az alapot a család és a társadalom számára és biztosítja az emberi faj fennmaradását. A természet adta tényeket – ami alapján a nemiség genetikailag meg van határozva - nem lehet letagadni anélkül, hogy kárt ne okoznánk ezzel. A tűz mindig veszélyes marad; és ugyanígy a házasság bármilyen helytelen kezelése is. Az osztrák zenész és aphorista, Elfriede Hablé a következőket állapította meg ezzel kapcsolatban: „ Nem a világ alakítja ki ezeket az embereket, hanem ezek az emberek alakítják a világot. ”
.

Bocsa József atya Kiengesztelődés, gyógyulás, szabadulás című könyvének a bemutatása

Lukács evangélista a mai evangéliumban Keresztelő Szent János működésének egészen pontos időmeghatározását adja történészhez illő pontossággal.
Mi volt a Keresztelő tevékenysége? Bejárta a Jordán egész környékét (tehát nemcsak egy helyen volt, hanem vándorolt, mint Jézus), hirdette a bűnbánat keresztségét… készítsétek az Úr útját! Isten akkor tud utat találni az emberhez, ha az ember utat készít hozzá, vagyis megtér, bűnbánatot tart. Ehhez az embernek szembesülnie kell a bűnnel, el kell távolítania az akadályokat Isten érkezésének az útjából. Ezt jelenti az útkészítés, az ösvényegyengetés, amiről Keresztelő János szól.
Megkérdezték konkrétan is tőle – így olvassuk Lukács evangélistánál a folytatásban: „Mit tegyünk hát?” „Akinek két ruhája van – válaszolta –, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs. S akinek van mit ennie, ugyanígy tegyen.” Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, s így szóltak hozzá: „Mester, mit tegyünk?” Ezt felelte nekik: „Ne szedjetek be többet, mint amennyi meg van szabva.” Megkérdezték a katonák is: „Hát mi mit tegyünk?” Nekik így felelt: „Ne zsaroljatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal” (Lk 3,10-14).
Jó, ha az embernek konkrétan megmondják, hogy mit tegyen, hogyan tartson bűnbánatot, mikben változtasson az életén. A gazdag ifjúnak a kérdésére Jézus azt válaszolja, hogy tartsd meg a parancsokat. Tehát mércének, lelkiismeretvizsgálatnak a Tízparancsot állítja elé, és ad még neki egy speciális, személyre szóló tanácsot is: add el mindenedet, osztd szét a szegényeknek és kövess engem.
A bűnbánatnak és a megtérésnek vannak tehát általános követelményei, és személyre szabott követelményei is, amelyeket az embernek figyelembe kell vennie. Vannak általános, minden korban érvényes szabályai, és vannak korhoz kötött speciális szabályai is, amelyekre egyes korokban külön is oda kell figyelni. Erről szól a most nyomdában lévő 200 oldalas könyvem, amely remélhetőleg még karácsony előtt megjelenik. Címe: Kiengesztelődés, gyógyulás, szabadulás.
Első fejezetei pontosan arról szólnak, mint amit a mai evangéliumban hallottunk. E fejezetek címe: bűn, bűnbánat, megtérés. A könyv első felében olvasható fejezetek számba veszik ezek akadályait is. Egyik fő fejezete a minket körülvevő erősen fertőzött szellemi környezetnek a bemutatása: a New Age-ről van benne két fejezet. Ez azért veszedelmes, mert bár kifejezetten a kereszténység félreállítása, lecserélése a célja, mégis nem olyan, mint a nyílt üldözés, vagy az eretnekségek, amelyek kivonulnak, és látszanak. A New Age fő képviselői kereszténynek vallják magukat és így tévesztik meg a kellő tudással nem rendelkező keresztényeket.
Külön fejezet szerepel benne a függőségekről, kényszerbetegségekről, fóbiákról, amelyet egy pszichológus írt. És tárgyalja a könyv a gonosz lelkek befolyását és bemutatja a tőlük való szabadulásnak az útját is. Egyik fejezetnek a címe: Bibliai démonológia, amely részletesen leírja a Biblia és az egyház sátánnal, démonokkal, bukott angyalokkal kapcsolatos hitét és gyakorlatát.  Szó van a könyvben a könyv az Isten parancsainak az útján való járás áldásait, de azokról az átkokról is – vagyis negatív következményekről, a földi és a túlvilági poklról – amelyek az Isten parancsaival való szembe szegülésnek, az ő szeretete visszautasításának a következményei.
Bemutatja a könyv azt, hogy hogyan lehet igazán hatékony a bűnbánatunk és gyónásunk. Vagyis melyek a helyes gyónásnak a kellékei. A helyes bűnbánathoz hozzá tartozik nemcsak bűneink megvallása, hanem a megbocsátás és a bocsánatkérés is, azután a gonosz lelkeknek való ellene mondás, az okozott károk jóvátétele, kijavítása, a javulás szándéka, valamint a vezeklés és az engesztelés is. A vezeklés inkább a saját bűneinkkel kapcsolatos, az engesztelés családunk és mások bűnei káros következményeinek a felszámolása, a kárhozat útján járó embertársaink imákkal, áldozatokkal való onnan való visszarángatása.
Bemutatja a könyv nemcsak az egyéni kiengesztelődés, szabadulás és ezekből következő gyógyulás útjait, hanem azt is, hogy mindez hogyan történhet közösségi formában, először saját családunknak, családfánknak a gyógyítását és egyre táguló körben környezetünk, nemzetünk és az egész emberiség családfájának a gyógyítását. Rámutat azokra a lehetőségekre, hogy hogyan törhetjük meg a ránk és közösségeinkre terhelődő bűnök átkát, vagy amit mások hoztak ránk kifejezett rontásaikkal és átkaikkal, végül, hogyan nyithatjuk meg a Mennyei Atya, a Szentháromság áldásának a forrásait. A könyv színes mellékletében a templomunk előtt található Szentháromság oszlop részletes bemutatása is helyet kapott, a rajta található szentek képeivel és rövid életrajzával. Ez a Szentháromság oszlop pestisből való fogadalmi ajándékként készült. Rajta mind olyan szentek alakjai, akiket bajban, betegségben lehet segítségül hívni – így a korunk minden pestisénél járványánál nagyobb veszedelemben, az Istentől való el- és Vele való szembefordulás pestisében.
A könyv tehát éppen a mai evangélium, Keresztelő János, előtte a próféták, utána Jézus bűnbánatra és megtérésre szólító felhívásának a részletes bemutatása, egyúttal a váci piarista templomban immár több mint 15 éve zajló gyógyító-szabadító összejöveteleknek, családfagyógyító szentmiséknek a bemutatása is.
Ezt kínálom mindnyájatoknak karácsonyi ajándékként az ünnepek alatti átelmélkedésre.


http://engesztelok.hu/irasok-tanulmanyok/1381-elmelkedes-advent-2-vasarnapjan-c-sorozat

2018. december 5., szerda

Tanzániai bíboros: Inkább éhen halunk a mi Istenünkkel, mint hogy elfogadjuk a homoszexualitást

gettyimages-52619348-1024x1024.jpgA tanzániai Dar-es-Salaam érseke, Polycarp Pengo bíboros arra kérte hazája kormányát, hogy ne fogadjanak el olyan segélyt a fejlett országoktól, amelyet az adományozók a homoszexualitás elfogadásához kötnek.
Jobb éhen halni, mint segítséget kapni és belekényszerítve lenni olyan dolgokba, amik ellentétesek Isten óhajával.
- fogalmazott a bíboros egy ünnepi hálaadó szentmisén mondott homíliájában. Pengo bíboros szavairól a Kelet-Afrikai Püspöki Konferenciák Szövetségének (AMECEA) híroldala közölt tudósítást.
A bíboros hozzátette:
A homoszexualitás bűne okozta Szodoma és Gomorra pusztulását, ezek a dolgok ellentétesek Isten teremtésbeli tervével, és egyáltalán nem szabadna elfogadni őket.
Pengo bíboros köszönetet mondott a tanzániai kormánynak a kérdésben képviselt (az övével összhangban lévő) álláspontjáért.
Nem fogadhatunk el ilyen, Istennek nem tetsző dolgokat. Ha azért kell éheznünk, mert nem voltunk hajlandóak foglalkozni ilyen cselekedetekkel, akkor inkább meghalunk a mi Istenünkkel. A homoszexualitás elfogadása Isten megtagadása.
- magyarázta a bíboros.
Az ország belügyminisztere, Kangi Lugola nemrég kijelentette: mindenkinek őrizkednie kellene a homoszexuális cselekedetektől, mivel az ember Isten képére lett teremtve, az ilyen cselekedetek pedig az emberi természet ellen vannak. Ahogy a miniszter mondta, Tanzánia kormánya ennek megfelelően nem fogja elfogadni a homoszexuális cselekedeteket.

2018. december 4., kedd

A Vatikán bizottság alá helyezi az olasz Familia Christit

A virágzó olasz régi rítust követő Familia Christi közösséget bizottság alá helyezték, amelyet Luis Ladaria bíboros vezet, a Hittani Kongregáció prefektusa. A tényt megerősítik a pletykák, amelyekről hónapok óta lehetett hallani.

Az új Familia Christi vezetője a 65 éves Daniele Libanori római segédpüspök lesz. A valódi vezetőt eltávolították.

A Familia Christit a kiváló ferrarai Luigi Negri püspök alapította. Ferenc pápa 2017 februárjában nyugdíjazta, azonnal a 75. születésnapja után.

Egy évvel később a Vatikán megkezdte a Familia Christit üldözését, rendszeresen meglátogatták, hogy "információt gyűjtsenek".

A bizottságnak most pedig döntenie kell a "lehetséges jövőbeli utakról" (azaz megsemmisítsék a közösséget vagy átalakítsák valami mássá).

2013-ban a Familia Christit fogadott egy csoportnyi ferences volt növendéket, akik távoztak, mielőtt bizottság alá tették a szerzeteseket 2013 júliusában. Ez feldühítette a Vatikánt.

Az elmúlt években Ferenc pápa több virágzó közösséget is megsemmisített, mint pl. a Szeplőtelen Szűz Ferences Testvérei és Nővérei, Jézus Kistestvérei. Az volt a "bűnük", hogy katolikusok voltak.

#newsBiwxomurje

https://gloria.tv/article/FrcoZXS2NX7S6GKtBSJqEpivS

Az olasz püspök a Szentírás fölé helyezve magát azt mondja, hogy megjavítja a házasságtöréseket konverzió nélkül.

A mantuai 53 éves Marco Busca püspök nyilvánosan azt állította, hogy megjavítja a házasságtöréseket anélkül, hogy a házasságtörők változtatnának életükön. November 30-án a püspök ezt állította egy levélben:

"A mai naptól fogva az elvált és újraházasodott hívők, valamint azok, akik egy második, stabil kapcsolatban élnek, megbocsátást kérhetnek, ami ahhoz vezet, hogy részt vehetnek a szentáldozáson. Az ezzel kapcsolatos papírok elérhetők minden plébániában."

Ezzel a bejelentéssel Busca a Szentírás és a katolikus egyház fölé helyezte magát. Nyíltan népszerűsíti a bűnben élést, ezzel nyilvánosan is bevallotta, hogy eretnek.

#newsOxftuohpwk

Újabb szeánsz a bécsi Stephansdomban

thumbs_vienna-4.jpgChristoph Schönborn bécsi érsek bíboros felajánlásából múlt pénteken ismét showműsor helyszíne lett a bécsi Stephansdom székesegyház. Ezúttal egy egészen ördögi és megbotránkoztató képi világú színházi rockshowt tartottak a templomban, az AIDS Világnapja tiszteletére, a szentélyt használva a produkció színpadául.
A performansz, amelyet az osztrák színész-énekes Philipp Hochmair és társulata adott elő, a "Jedermann (reloaded)" címet viseli, és az osztrák író Hugo von Hofmannsthal "Jedermann" című drámájának modern feldolgozása.
Az eseményt, amin a bíboros érsek is részt vett és köszöntő beszédet mondott, ismét az LMBT-aktivista Gery Keszler szervezte. A show belépőjegyeiből befolyt összeget HIV-pozitív embereknek ajánlják fel.
Az előadáson készült kezdőképünkön a színész úr épp az áldoztatórácson állva sörözik. A műsor további képeit erős idegzetű olvasóink ide kattintva nézhetik meg.
A produkció (két éve Berlinben előadott változatának) reklámvideója és további információk itt találhatók.

2018. december 3., hétfő

Ácsolják a harmadik világháborút kirobbantó mestertervet? Az ukrán helyzet csak a jéghegy csúcsa! A világ négy része, amire utalok, a négy nagyhatalom: az Egyesült Államok, Oroszország, Európa és Kína.

Ácsolják a harmadik világháborút kirobbantó mestertervet? Az ukrán helyzet csak a jéghegy csúcsa!


Korunk nagy háborújának előkészítése zajlik. A színfalak mögött már felépült a díszlet, a “színészek” már a szövegeiket gyakorolják!
Kezdenek a világban egyre inkább kiéleződni a konfliktusok bizonyos országok és egyes nagyhatalmak között.
Az orosz-amerikai ellentét már nagyon régre nyúlik vissza, mivel alapvető érdekellentétek vannak a két szuperhatalom között.
Amerika már régóta bele akarja rángatni a világot egy Újabb Világrendbe.
A jelenlegi, vesztfáliai világrend status quója ugyanis hamarosan megbomlik, mivel az USA meg fogja bomlasztani. vagyis a törékeny békét nagy csetepaté követi majd.
Újra helyezkedni fognak a hatalmasságok, újra a pozíciókért, a területekért és a nyersanyagokért fog folyni a harc…
Nemrég Putyin egy interjúban kijelentette, hogy Amerika politikája nem változik már egy ideje, és talán sohasem változott.
Az USA-t rabláncon tartja valami.
Egy belső politika és gazdaság felett álló világhatalmi hálózat. Lényegében Amerika hatalmi szerveit privatizálták, és az egész egy bankárcsoport kezében van.
Ők irányítanak, egy deep state, azaz mély-állam konstrukcióban.
A mindenkori amerikai elnökök nem mások, mint bábok, így a politikájuk látszólag mindig más, a felszín alatt mégis ugyanaz.
Ez az egész egészen eddig a világrend nagybirtokosainak érdekét szolgálta.
Most azonban Amerika egy ideje hanyatlik, és Kína, Oroszország kezdi megelőzni bizonyos mutatószámokban.
A magát Amerikába befészkelő világelit ezért egy újabb háborúban érdekelt.
Újra fel lehet rúgni az asztalt, és a megmaradt székekért küzdelmet indítani.
Egyes nemzeteket lerúgni a földre, ellehetetleníteni, aki nagyobb, erősebb, az életben marad alapon.
Amerika már rángatja ez ügyben a szálakat egy ideje azzal, hogy oroszellenes hangulatra buzdítja Európát.
Több olyan dokumentum látott napvilágot, melyek bizonyítják, hogy bizonyos pszichológiai hadviselési projekteben is érdekeltek voltak az elmúlt években, melyek szintén a társadalom és a nép tudatát hivatottak manipulálni.
A cél Európa a Nagy medvével való szembeállítása..
Eközben a Közel-Keleten káoszcsinálás zajlik bődületes pénzekből, a nyugati média átvevésével és manipulálásával, hogy tovább provokálják a konfliktusokat.
Amerika abban érdekelt, hogy se keleten, sem pedig Európában ne legyen gazdasági erősödés.
Már zajlik a kontinens lassú, de biztos csatatérré változtatása.
Ha azt gondoltuk, hogy az ukrán konfliktus itt a lényeg, tévedtünk.
Ez az egész csak a jéghegy csúcsa, és az első csomó, melyet Amerika a hatalmi játszmája érdekében megbont…

Üdvösség Anyja: Egy új, kegyetlen világháború lesz bejelentve.

Nyomtatóbarát változat
2013. szeptember 6. péntek, 18:46
Drága gyermekem, Fiam, Jézus Krisztus utasítására rá kell mutatnom arra, hogy a háborúk, amelyek most Közel-Keleten ki fognak bontakozni, egy nagy csatát fognak előre jelezni, amely egy új, kegyetlen világháborúként lesz bejelentve.
Milyen nagyon megtöri ez szegény szenvedő Fiam Szentséges Szívét. A gyűlölet, mely átjárja azon vezetők szívét, akikre az egyszerű emberek országaik vezetését bízták, szét fog terjedni. Ők el fogják árulni a saját nemzetüket. Milliókat fognak megölni, és sok nemzet fog belekeveredni. Nektek tudnotok kell, hogy azok lelkét, akiket megölnek, és ártatlannak bizonyulnak bármely bűncselekmény elkövetésében, Fiam meg fogja menteni.
Ezek a háborúk gyorsan ki fognak terjedni, és alighogy belekeveredik a világnak mind a négy sarka, a Nagy Háborút máris be fogják jelenteni. Sajnos nukleáris fegyvereket is be fognak majd vetni, és sokan fognak szenvedni. Ez egy félelmetes háború lesz, de nem fog sokáig tartani.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok minden ártatlan lélekért, és továbbra is imádkozzátok Legszentebb Rózsafüzéremet naponta háromszor, azért, hogy enyhítse a szenvedést, amely a 3. Világháború következménye lesz.
Köszönöm, gyermekem, hogy válaszoltál a hívásomra. Tudnod kell, hogy jelenleg nagy szomorúság van a Mennyben, és hogy ezt a rossz hírt nehéz szívvel hozom nektek.
Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja.

A világ négy része, amire utalok, a négy nagyhatalom: az Egyesült Államok, Oroszország, Európa és Kína.

Nyomtatóbarát változat
2013. szeptember 24. kedd, 11:18
Drága szeretett leányom, a világ négy része, amire utalok, a négy nagyhatalom: az Egyesült Államok, Oroszország, Európa és Kína. Minden megjövendölt prófécia ezeket a hatalmakat fogja érinteni, valamennyi bonyodalom a vallások és a politikai rendszerek körül fog bekövetkezni.
Szíria és Egyiptom, az országukban zajló zavargások miatt egy nagyobb háború katalizátorai lesznek, mely háború érinteni fogja majd mind a négy nagyhatalmat. E hatalmak mindegyike szövetségre fog lépni annak érdekében, hogy egy egységes rendszert hozzanak létre, amelyet az egész világra kiterjedő vagyon és népesség ellenőrzésre fognak alkalmazni.
A vallási háború lesz a középpontja ennek az ellenőrzésnek, és Keresztény Egyházaim vezetőit legyőzik és megsemmisítik a fenevadra való előkészület során, aki mind a négy birodalmat ellenőrizni fogja. Isten egyetlen (nagy) hatalmat sem jogosít fel arra – amelyek szembeszállnak Isten Szavával, vagy megpróbálják elpusztítani gyermekeit –, hogy erőszakkal elfogják azokat, akiknek a neve fel van írva az Élet Könyvében. És miközben Én a Keresztényekről beszélek és arról, hogy mennyire szükséges, hogy hűek maradjanak Hozzám, ugyanúgy utalok a zsidókra is, mert Szent Mihály arkangyal, aki a védelmezőjük, őrködni fog fölöttük, és segíteni fog nekik, hogy ellenálljanak az üldöztetésnek, amelyet nekik is el kell viselniük, mint Isten választott népének.
Isten Terve már létrejött, és most a Mennyország minden angyala és szentje arra készül, hogy segítsenek Nekem Küldetésemben, hogy mindenkit egyesíthessek, és hogy megvédjék azokat a nagy megtévesztéstől, akik szeretnek Engem, melyet azért hoztak létre, hogy becsapják a világot. Az emberi nem még sohasem koordinálta ennyire erőteljesen az Istennel szembeni gonoszságot, mint napjainkban. A halandó ember eddig még sohasem volt képes ennyi szenvedést okozni a hatalomátvétel által, csakhogy ellenőrzést gyakorolhasson, mint a történelem e pillanatában. A nagy üldöztetés Isten gyermekei ellen a szemetek előtt bontakozik ki, melyet a Sátán hozott létre, a gonoszságra kész, magas hatalmi pozíciókban lévő, hatalomra éhes férfiak és nők készséges támogatásával. Sokan mégsem látnak közületek, mert becsapták őket.
Jézusotok.

2018. december 2., vasárnap

Égi Édesanyánk üzenete 2018. december 2-án Medjugorjéból

Medjugorje, 2018. december 2.
Drága gyermekek! Amikor hozzám, mint édesanyához tiszta és nyitott szívvel jöttök, tudjátok, hogy meghallgatlak, bátorítalak, vigasztallak benneteket, de mindenekfelett közbenjárok értetek Fiamnál. Tudom, hogy erős hitre vágytok, és hogy igaz módon tudjátok azt kifejezni. Amit a Fiam kér tőletek, az az őszinte, erős és mély hit -  és akkor ennek minden kifejezésmódja helyes. A hit csodálatos titok, amelyet a szívünkben őrzünk. A hit a Mennyei Atya és minden gyermeke között él, a gyümölcseiről és az Isten minden teremtménye iránti szeretetről ismerhető fel. Szeretetem apostolai, gyermekeim, legyen bizalmatok Fiamban. Segítsetek, hogy minden gyermekem megismerje az Ő szeretetét. Ti vagytok a reménységem  - ti, akik törekedtek őszintén szeretni Fiamat.  A szeretet nevében, a Mennyei Atya akaratából a ti üdvösségetekért, és Fiam által vagyok itt köztetek. Szeretetem apostolai, az ima és az áldozat mellett ragyogja be szíveteket Fiam szeretete és világossága. Ez a fény és szeretet ragyogja be mindazokat, akikkel találkoztok és vezesse vissza őket Fiamhoz. Veletek vagyok. Különös módon vagyok pásztoraitok mellett. Édesanyai szertetemmel beragyogom és bátorítom őket, hogy a Fiam által felszentelt kezükkel áldják meg az egész világot. Köszönöm nektek.

XI. Piusz pápa a fogamzásgátlásról: "Mindazok, akik ilyesmit tesznek, súlyos bűnt követnek el."

Időről időre előkerülnek olyan hangok az Egyházban, akik a fogamzásgátlás alkalmazását mentegetik, és annak minden körülmények közötti súlyos bűn voltát tagadják. Minősített esete ennek, amikor a magyar egyház egy tekintélyes papja nyilvános lelkipásztori tanácsadásában, az Egyház tanításaként bemutatva teszi ezt.
Az ilyen esetek kapcsán is érdemes időről időre elővennünk az egyházi tanítóhivatal és pápáink világos iránymutatásait. A Facebook oldalunkon néhány vonatkozó tanítóhivatali megnyilatkozást felidéztünk, ajánlottuk a témába vágó cikklistánkat, az olvasóink pedig további kapcsolódó idézetekkel egészítették ki a gyűjteményünket (ezeket ezúton is hálásan köszönjük!).
Az alábbiakban XI. Piusz pápa Casti Connubii enciklikájából közlünk egy releváns részletet, a témában (Szent VI. Pál pápa Humanae Vitae enciklikája mellett) az olvasóink figyelmébe ajánlva az enciklika egészét.
Ráadásként álljon itt továbbá Szent II. János Pál pápának a L'Osservatore Romano 1983. október 10-ei számában megjelent szavaiból egy részlet, amire szintén az olvasói hozzászólások között hívták fel a figyelmünket:
"A fogamzásgátlás olyannyira törvénytelen dolog, hogy soha, semmilyen okból nem fogadható el. Aki az ellenkezőjét gondolja vagy állítja, nem kevesebbet állít, mint hogy létezhet az emberi életben olyan törvényes helyzet, amikor nem ismerjük el Istenről, hogy Isten."
***
nader_3_19.jpg
Sorra véve az egyes támadásokat, Tisztelendő Testvérek, melyeket a házasság java ellen intéznek, először a gyermekről szólunk. A gyermeket sokan vakmerően a házasság kellemetlen terhének nevezik, melytől a házastársaknak óvakodniuk kellene, de nem a tisztességes önmegtartóztatással, amely mindkét házastárs beleegyezésével a házasságban is megengedett, hanem a természettel való visszaélés által. Vannak, akik ezt a bűnös kedvezményt azért igénylik, mert irtóznak a gyermektől, és érzéki vágyaikat teher nélkül akarják kielégíteni. Vannak, akik azt hajtogatják, hogy nem tudnak önmegtartóztatásban élni, a gyermeket viszont önmaguk vagy a feleségük állapota, vagy a család gazdasági viszonyai miatt nem vállalhatják.
Pedig semmiféle ok, még a legsúlyosabb sem teheti természetessé és tisztességessé azt, ami önmagában természetellenes. A házastársi jog gyakorlása ugyanis természeténél fogva a gyermeknemzésre irányul, tehát a természet ellen vétenek és ocsmány, s benső lényegében tisztességtelen dolgot tesznek, akik annak természetes célját és hatását meghiúsítják.
Ezért nem csoda, hogy az Úristen a Szentírás tanúsága szerint különös szigorral üldözi ezt a gyalázatos bűnt, s néha halállal is büntette, amint Szent Ágoston mondja: „Tiltott módon és erkölcstelenül él a feleségével, aki a gyermek fogamzását megakadályozza. Ezt tette Onán, Júda fia, és Isten megölte miatta.” (De conjugiis adulterinis 2,12.)
Mivel egyesek a kezdettől fogva hirdetett és soha el nem ejtett keresztény tanítástól eltérve újabban nyíltan mást hirdetnek e tárgyban, a Katolikus Egyház, amelyre maga Isten bízta az erkölcs épségének és tisztaságának védelmét, az erkölcsi züllöttségnek ebben a korában, a házasság tisztaságának e rút szennytől való megőrzése céljából, isteni küldetésére hivatkozva általunk fölemeli hangos szavát és ismét kinyilvánítja: A házassági jognak olyan használata, amely azt a gyermeknemzés természetes hatásától szándékosan megfosztja, Isten és a természet törvényének megsértése, s mindazok, akik ilyesmit tesznek, súlyos bűnt követnek el.
Legfőbb apostoli tekintélyünknél fogva, s a gondjainkra bízott lelkek üdvéért való aggodalomból figyelmeztetjük a gyóntató és lelkipásztorkodó papokat, hogy híveiket Istennek e súlyos törvénye felől ne hagyják megtévedni, s méginkább hogy ők maguk óvakodjanak az effajta hamis véleményektől, s azokkal semmiképpen egyet ne értsenek. Ha pedig – amitől Isten óvjon – egy gyóntató vagy lelkipásztor maga viszi ezekbe a tévedésekbe a rábízott híveket, illetve helyesléssel vagy hallgatással megerősíti őket tévedésükben, az tudja meg, hogy a legfőbb Bírónak tartozik szigorú számadással hivatásának elárulása miatt, s vonatkoztassa magára Krisztus szavait: „Vakok ők és vakok vezetői. Ha pedig vak vezet világtalant, mindketten verembe esnek.” (Mt 15,14).

XI. Piusz pápa, Casti Connubii enciklika, n. 2 [a vastagbetűs kiemelések tőlünk]

Baij Mária Cecília: Jézus benső élete.


http://www.ppek.hu/konyvek/Baij_Maria_Cecilia_Jezus_benso_elete_III_1.pdf

2018. december 1., szombat

Hamispróféta: Ne aggódjunk a bezárt templomok miatt

Azt, hogy egyre több templomot zárnak be "ne félelemmel" köszöntsük, hanem azzal, hogy "változnak az idők, ezért gondolkoznunk és alkalmazkodnunk kell" - írta Ferenc pápa a pápai gregorián egyetemi konferencián (november 29).

Nem tudni, hogy min is kell "gondolkoznunk".

Ferenc pápa azt írta, hogy a templomokra "pár éve még" szükség volt, viszont már nincs, mivel "kevés hívő és klérustag van".

Továbbá azt is mondta, hogy azért is bezárhatnak templomok, mert máshogy oszlik meg a népesség különböző városokban és vidéki területeken. Ezen elmélet szerint bizonyos helyeken szükség lenne az új templomok építésére, azonban nem ez a valóság.

Kevés kétely van afelől, hogy a katolikus egyház bukása az oka annak, amiért bezárnak a templomok. A pápa azonban ezt egy szóval sem említi.

https://gloria.tv/article/bQbjDRvdtd9J36JXyEXWHU2Pg

Parolin bíboros a tömeges bevándorlást támogatja egy könyvben, amit Angela Merkel pártja szponzorált

Pietro Parolin bíboros, a vatikáni államtitkár azt állítja, hogy "a bevándorlás hatalmas mértékben hozzájárult a régi és jelenlegi nagy civilizációk kialakulásához".

A "falak" ellen beszélt és hozzátette, hogy a bevándorlás "negatív narratíváját" meg kell állítani.

Parolin ezt előszónak írta a "Bevándorlás, a megértése és megoldásai" című könyvben, amelyet a római gregorián egyetem publikált.

A könyv pénzügyi támogatást kapott a Konrad Adenauer Alapítványtól, ami közel áll Angela Merkel pártjához, a kereszténydemokrata unióhoz, ami egy bevándorlás- és melegpárti oligarcha kapitalista párt.

Az alapítványt az állam pénzeli, a költségvetése nagyjából 120 millió euró.

Parolin figyelmen kívül hagyja azon szegény országokat, amelyek elvesztik népességük azon részét, amire leginkább szükségük lenne, miközben a gazdag országok olcsó munkaerőt kapnak, akik képzését nem kellett fizetniük.

https://gloria.tv/article/VVVePdKx4drT6ycUcYCjvrnZJ

2018. november 30., péntek

Hamis béke grafikusan - november

Hogyan lesz valaki hamispróféta bíborosa?

Isten tűzzel büntette a homoszexuális bántalmazást Szodomában

11 hónapos kazahsztáni házi őrizetre ítéli Schneider püspököt

nem hajlandó letérdelni az isteni mestere előtt

A legjobb módja a vértanúság elkerülésének

A nagy harc