2015. április 25., szombat

Égi Édesanyánk üzenete 2015. április 25-én Medjugorjéból

Üzenet, 25. április 2015

Drága gyermekek! Ma is veletek vagyok, hogy az üdvösség felé vezesselek benneteket. Békétlen a lelketek, mert a lélek gyenge és fáradt a földi dolgoktól. Gyermekeim, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy Ő átalakítson és betöltsön benneteket a hit és a remény erejével, hogy erősek legyetek a rossz elleni harcban. Veletek vagyok és közbenjárok értetek Fiamnál, Jézusnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Kereszthalál Donbasszban! Várjuk a jogvédők háborgását!

kerhal
Sirokino közelében történt az alábbi eset, amelyről a video készült. Az “Azov” latorzászlóalj pribékjei készítették.

Egy elfogott, megkínzott népköztársasági milicistát KERESZTRE FESZÍTENEK (!). Miután ez megtörtént, alágyújtanak. Annyira azért voltak tekintettel a saját idegeikre, hogy az áldozat száját már előzőleg betömték, hogy ne kelljen hallani az üvöltését, amint kezeit előzőleg odaszegezik a kereszthez, majd – valami gyúlékony anyaggal – alul tüzet gyújtanak.
k2
Mindez 2015-ben, egy velünk szomszédos országban történt.
NEM AZ ISZLÁM ÁLLAM ÁLTAL ELKÖVETETT SZÖRNYŰSÁGRŐL VAN SZÓ!
Az EU-USA-NATO latorszövetség által fölbujtott és kitartott kijevi banditahatalom fegyveres bérgyilkosai, Valcman hithű martalócai viszik véghez ezt a rémtettet!
dnyepr
Hol vagytok ti világ-és Európa-hírű jogvédők? Nem halljuk a “magyar” Szelényi Zsuzsannát sem ajvékolni most! Mint ahogy a többi liberális KINYILATKOZTATÓT SEM! Akik tavaly majd bele pusztultak a fájdalomba, mert egy fogoly martalócparancsnokot megpofoztak!
Hol van a “magyar kormány”?-amely támasza is egyben a kijevi fasiszta juntának!
Hol van a “magyar Országgyűlés” pártjainak fölháborodása?
MI EZ A NAGY CSEND EURÓPÁBAN?

https://balrad.wordpress.com/2015/04/25/kereszthalal-donbasszban-varjuk-a-jogvedok-haborgasat/

2015. április 22., szerda

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

2015. április 2. Nagycsütörtökön Szentségimádáson Jézus…„Nagycsütörtök van. Ez elárultatásom éjszakája.

- Egy közületek elárul Engem.

- Csak nem én Uram?

- De bizony te vagy.

Gondolkozzatok el ezen a párbeszéden! Én ma is itt vagyok köztetek. Bennetek élek. A lelkiismeretetek szava által Én figyelmeztetlek. Miért árult el Júdás? Azért, mert nem úgy cselekedtem, ahogy elvárta Tőlem. Nem koronáztattam Magam királlyá. Nem szabadítottam fel népemet a rómaiak uralma alól. Én Atyámnak engedelmeskedtem. Én az egész emberiség, az Általam alapított új Egyház Királya vagyok. Ide minden embert meghívtam. Zsidókat és pogányokat egyaránt. Az emberek nagy része ma is csalódik Bennem, mert nem azt kapják Tőlem, amit kérnek, hanem azt, amit az üdvösségük érdekében jónak látok. Sokan ma sem értenek Engem, ezért elárulnak. 

Gyermekeim! Mit tanítottam nektek a Miatyánkban? Legyen meg a Te akaratod. Ha szívből imádkozzátok ezt az imát, és odafigyeltek minden szavára, kiderül, hogy hogyan kell élnetek. Teljesen Istenre hagyatkozva. Ha nem szabtok nekem határt, hanem nyitott szívvel elfogadtok Tőlem jót, rosszat egyaránt, bízva abban, hogy mindent az üdvösségetek érdekében adok, akkor boldogok lesztek már itt a földön, és a mennyben örökké. Bízzatok Bennem! Hagyatkozzatok Rám teljesen! Bízzátok Rám, hogy mit adok meg, és mit nem, mert mindent a ti örök javatok érdekében kaptok Tőlem. Nem az számít, hogy rövid földi életetek során jómódban vagy szegénységben, örömben, vagy szomorúságban éltek. Itt minden elmúlik. Csak az a fontos, hogy e világi életetek után mi vár rátok: örök boldogság, vagy örök kárhozat. Nézzétek, mi lett Júdás sorsa: kétségbeesés, lelkiismeret furdalás, öngyilkosság, ami nem oldott meg semmit. Sőt, mindent rosszabbra fordított. Róla mondtam: senki sem veszett el tanítványaim közül, csak a kárhozat fia. Ez az áruló Júdás volt. De menjünk tovább. Nézzetek Péterre: hogy fogadkozott. Aztán megijedt. Félt, hogy ő is az Én sorsomra jut. Félelmében megtagadott. Aztán megszólalt a kakas. Eszébe jutottak szavaim. Nagyon megbánta tettét, és keserves sírásra fakadt. Majd, amikor betöltötte a Szentlélek, hirdette Isten Evangéliumát, végül az életét adta Értem. Az örökkévalóságban, dicsőségemben részesítettem, vértanú szent apostolaim között ujjong örökkön örökké, dicsőséget és hálát zeng Nekem. Mekkora különbség Júdás és Péter között. 

Gyermekeim! Látjátok, a szentek is elestek, de mindig felálltak, ettől üdvözültek. Kövessétek példájukat! Keljetek föl bűneitekből, mert hamarosan lesújt a földre igazságosságom órája! A szenvedés kelyhét minden bűnösnek ki kell inni. Térjetek meg Hozzám, amíg még nem késő! Ne az e világi gazdagságot és karriert hajszoljátok, mint Júdás, hanem kövessetek Engem, mint szent apostolaim, az önmegtagadás és a kereszthordozás keresztútján! 

Éjszaka van. Júdás kiment az utolsó vacsora terméből. Elárult Engem harminc ezüstpénzért. Mi lett a jutalma? A lelkiismeret gyötrése és az örök kárhozat. Vigyázzatok! Ne szakítsátok el magatokat Tőlem a bűn által, ami a kárhozatba visz! Maradjatok egységben Velem! Addig járuljatok a szentségekhez, amíg még köztetek vagyok, mert ellenfelem már felkészült, hogy eltöröljön Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Hamarosan felállítják a vészt hozó undokságot, a bálványt, ami maga a sátán. Akkor lesújt a világra Atyám haragja, mert ezt a világot csak a Szentmise, az Én vértelen keresztáldozatom, a szentségek és a szentek imái tartják fenn. Ha ezt eltörlik, nem való már másra ez a világ, minthogy a tűz martaléka legyen. „Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni… Mint a tolvaj, úgy jön el az Úr napja. ezen a napon az egek nagy robajjal elmúlnak, az elemek a tűz hevétől felbomlanak, a föld, és ami rajta van, elenyészik. Mivel így minden elpusztul, minden tekintetben szentül és vallásosan kell élnetek, hiszen várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor is az egek lángba borulnak és felbomlanak, az elemek a tűz hevétől megolvadnak. Mi ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját.” (2 Péter 3, 9-13.) 

Drága gyermekeim! Már mindent elmondtam nektek. Éljetek szüntelen készenlétben, mert hirtelen sújt le az ítélet haragja mindazokra, akik figyelmen kívül hagyják szavaimat. Ezek sorsa pedig az örök kárhozat. Ti választjátok meg örök sorsotokat. Gondolkozzatok el rajta, és szívleljétek meg figyelmeztetéseimet, amíg még nem késő! Megáldalak benneteket megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2015. április 3. Nagypénteken itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus…Drága gyermekeim! Meghaltam, hogy ti éljetek Általam. Nagy kínszenvedések és gyötrelmek árán váltottalak meg benneteket. Irántatok való végtelen szeretetem vitt fel értetek a keresztre. Titeket senki nem szeret jobban, mint Én. Az életemet adtam értetek, hogy megszerezzem nektek az örök életet. Szemléljetek Engem a kereszten! Nézzétek összeroncsolt, átszegzett, Véremtől áztatott Testemet! Szálljatok magatokba! Mindezt a ti bűneitek okozták Nekem. Én a világ végezetéig vívom haláltusámat a keresztfán minden elkövetett bűnért, minden szentségtörésért, az ártatlanok megrontásáért, a házasságtörésekért, minden magzatgyilkosságért és az összes bűnért, amelyeket testvéreitek ellen elkövettek. Mert mindezeket Velem teszitek. Végtelen szeretetemben azonosulok minden gyermekemmel, akikből áldozatokat csináltok. 

Gyermekeim! Én a szeretetre adtam példát. Ezt kértem: úgy szeressétek egymást, ahogyan Én szerettelek benneteket. Ez a boldogság titka: az önzetlen, önfeláldozó szeretet. E nélkül pokol az életetek, amely az örök kárhozatban vég nélkül folytatódik. Keresztemről értetek kiáltottam: szomjazom! A ti lelketekre szomjazom a világ végezetéig. Figyeljetek Rám! Prófétáim által kiáltok felétek. Hallgassatok Rám! Szeressetek viszont úgy, hogy megtartjátok parancsaimat. Térjetek meg! Gyónjátok meg bűneiteket, és fogadjatok Engem tiszta szívetekbe, Aki a Szent Eucharisztiában még veletek vagyok, és arra vágyom, hogy egyesüljek veletek, hogy Belém istenüljetek, hogy elmerüljetek végtelen Szentségemben és szeretetemben, mint parányi vízcsepp az óceánban. Meg akarlak szentelni benneteket, hogy féltő szeretetemmel így vigyelek fel az örök boldogságba. Hallgassatok Rám! Szeressetek viszont! Hagyjátok magatokat megmenteni! Keresztemről kiáltok felétek. Nagy volt a lelketek ára. Nem vagytok a magatokéi. Az Enyéim vagytok. Minden elvesztegetett percről számon kérlek benneteket, amelyeket nem a saját és mások üdvösségének az előmozdítására fordítottatok. Mindnyájan meg fogtok állni ítélőszékem előtt. Ma még kérlek, de holnap már számon kérlek benneteket. Ma még könyörgök, mert Én tudom, hogy a bűn útja hová vezet benneteket. Ha lezárul életetek, már nem tudtok változni. Most térjetek meg! Most, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát, és akkor már végérvényesen késő lesz. Bezárul mögöttetek a pokol kapuja, és elkezdődik örök kínszenvedésetek. Én ettől akarlak megóvni benneteket. Váltsátok tettekre figyelmeztetéseimet, és ne üldözzétek prófétáimat, akik által tükröt tartok elétek. Öleljétek át a keresztet, amelyet azért küldök, hogy üdvözítselek általa titeket. Keresztemről áldalak meg benneteket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”Szentírási megerősítés: Galata 6, 14. „Én… nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk, Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegezték nekem a világot, és engem is a világnak.”

Efezus 1, 3-9. „Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, Aki a mennyeiek között Krisztusban minden lelki áldással megáldott minket. Mert Őbenne választott ki bennünket a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte. Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által – akarata és tetszése szerint – fogadott gyermekeivé legyünk, hogy magasztaljuk felséges kegyelmét, amellyel szeretett Fiában jóságosan megajándékozott minket. Őbenne nyertük el a megváltást a Vére árán, és bűneink bocsánatát bőséges kegyelme folytán, amelyet végtelen bölcsességében és megértésében gazdagon árasztott ránk. Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát…”

2015. április 3. Nagypénteken Szentségimádáson az Úr Jézus…Drága gyermekeim! A keresztről szólok hozzátok: ne kövessetek el bűnt! Nézzetek fel Rám, a keresztre! Nézzétek töviskoronás Fejemet, az ütésektől feldagadt, eltorzult Arcomat, Vérrel borított Testemet, amelyből az ostorcsapások ólomgolyói húscafatokat szakítottak ki. Szemléljétek szegekkel átvert Kezemet, Lábamat, és értetek átszúrt Szívemet! Ezt mind azért kaptam, mert Magamra vettem a ti bűneiteket, és Én szenvedtem el helyettetek az érte kijáró büntetést. Ez a megváltás. Így engeszteltem ki Atyám jogos haragját az emberrel, aki hagyta rászedni magát a sátántól, és elbukott, mert engedetlen volt Istennek. A második Éva, az Én Szent Anyám, Mária, és a második Ádám, Én engedelmesek voltunk mindhalálig. 

Gyermekeim! Ti is engedelmeskedjetek Istennek úgy, hogy megtartjátok törvényeit! Így tegyétek jóvá őseitek engedetlenségét és bűneit. Véssétek jól eszetekbe: mennyit szenvedtem bűneitekért! Mielőtt vétkeznétek, vessetek keresztet a homlokotokra! Így imádkozzatok: Szentlélek, kérlek, juttasd eszembe, mily nagy árat fizetett Jézus a lelkemért! Inkább most haljak meg, minthogy vétkeznék! Ha így éltek, szentekként fogtok bevonulni Atyám dicsőségébe. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja, amit Isten azoknak készített, akik szeretik Őt. Őt szeretni annyit jelent, hogy engedelmeskedtek parancsainak, vagyis teljesítitek törvényeit. Atyám minden engedelmes gyermekében Engem lát, és minden kegyelmet megad, hogy üdvözítse őket. 

Kicsi gyermekeim! Az élet nagyon rövid. Ajánljátok fel Nekem az életeteket! Én mindnyájatokat meghívlak szőlőskertembe dolgozni, vagyis feladatot adok nektek. Munkátok végeztével pedig megkapjátok Tőlem az egy dénárt, az örök életet. 

Gyermekeim! Mindnyájan csak akkor tudtok beállni a szolgálatba, amikor meghívlak benneteket. Ezért nem azt nézem, hogy mennyit dolgoztatok, hanem azt, hogy engedelmeskedtetek-e Nekem. Engedelmeskedni annyit jelent, hogy megtettétek-e, amit mondtam nektek. Olvassátok az Evangéliumot! Abban mindent megtaláltok. Váltsátok tettekre benne olvasott tanításomat! Akkor készenlétben talál benneteket a halál, és Én a fejetekre teszem az örök élet koronáját. Erre áldalak meg benneteket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
2015. április 5. Húsvét vasárnap Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim! Nagyon nagyon kedvesek vagytok Számomra, ezért figyelmeztetlek benneteket. Nem akarom, hogy egy is elvesszen közületek. Hallgassatok Rám! Váltsátok tettekre üzeneteimet! Akkor egyikőtök sem fog elkárhozni. Szavaim lélek és élet. Lelkeket ment, ha igent mondotok törvényeimre, és parancsaim szerint éltek. Az örök élet ez: Szeressétek Istent teljes szívetekből, teljes lelketekből és minden erőtökből. Felebarátaitokat pedig úgy szeressétek, ahogy Én szerettelek benneteket, hogy az életemet adtam oda értetek. Ha így éltek, boldogok lesztek már itt a földön, és elnyeritek az örök életet. Ne hallgassatok a világ zajára, amely a pokol felé tereli minden áldozatát! Teremtsetek magatokban csendet! Figyeljetek a lelkiismeret szavára! Ott belül, a  legbelső szobában Én lakom. Én, az örök Ige, Aki leszálltam Szent és Szeplőtelen Anyám tisztaságos méhébe, és a Szentlélek által felvettem az emberi testet. Azért, hogy láthassátok az Istent, Aki végtelen, és véges elmétek számára felfoghatatlan és láthatatlan. Ezt mondtam: az Atya és Én egy vagyunk. Aki Engem lát, látja az Atyát is, mert Ő Bennem van, és Én Őbenne.Gyermekeim! Atyám egy csodálatosan szép, gyönyörű országot teremtett minden gyermekének. A föld csak halvány árnyéka mindannak, ami a mennyben vár rátok. Ide várja az összes gyermekét. Én, és Édesanyám szüntelenül imádkozunk értetek, hogy megtérjetek az Atyai Házba.Drága gyermekeim! Most nagy események előtt álltok. Éljetek halálra készen, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát! Térjetek meg! Tartsatok bűnbánatot! Járuljatok a Szentségekhez, amíg még a kegyelem ideje tart. Atyám igazságossága lesújt minden bűnösre és törvényszegőre. Ez előtt még a szent angyalok is megremegnek.Gyermekeim! Ne éljetek vissza az Isten türelmével! Ne üssetek Arcul újra meg újra, csupán azért, mert irgalmas vagyok hozzátok! Szeressetek viszont Engem, Aki az életemet áldoztam a ti üdvösségetekért! Térjetek meg még ma, mert nem biztos, hogy holnap lehetőségetek nyílik rá. Vegyétek halálosan komolyan figyelmeztetéseimet! Az óra itt van. Az irgalom ideje lejár, és felváltja az igazságosság. Jaj azoknak, akik továbbra is a bűnt választják, és a széles úton járnak! Elnyeli őket a pokol. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem üdvözülhet, csak Általam. Kövessétek példámat, amit elétek éltem. Ha Engem követtek az önmegtagadás és a kereszthordozás keresztútján, akkor elnyeritek az örök boldogságot, amelyet Isten azoknak készített, akik szeretik Őt. Hamarosan lezárul az idő, amelyben éltek. Ezt a világot egy új korszak váltja fel. Megkötözöm a sátánt ezer évre. Ezután kezdetét veszi az ezer éves béke uralma. Ebben mindenkit betölt a Szentlélek. Nem kell szenvednetek a kísértésektől. Csak szeretet és béke fog uralkodni a szívekben és a világban. Szent Testemet és Véremet, a legméltóságosabb Oltáriszentségben soha nem látott tisztelet fogja övezni. A föld lakói életszentségben fognak élni. Egy nagy családot fognak alkotni. Sok gyermek születik. Boldogok lesznek, akik megérik ezt a korszakot, vagy beleszületnek.Kicsinyeim! Most kezdetét veszi a tisztítás. Ne lepődjetek meg azon, amin keresztül kell mennetek! A föld most nagyobb bűnben van, mint Babilon, vagy Szodoma és Gomora. Tudjátok, mi lett a sorsuk. Szüntelen imádkozzatok! Kérjétek Szent Anyám közbenjárását! Imáitokkal még sok lélek megtérését tudjátok kieszközölni, és ez által enyhülhetnek a csapások, amelyek a világot fogják sújtani. Hozzatok még több áldozatot! De csak a tiszta szívvel mondott imák érnek fel Hozzám. Tisztuljatok meg a bűnbocsánat Szentségében! Járuljatok gyakran, ha lehet, naponta Szentáldozáshoz, amíg még köztetek vagyok. Szent Testem és Vérem megtisztít a gyarlóságoktól és a bocsánatos bűnöktől. Kérjétek Tőlem a lelkek megmentését!Így imádkozzatok: Atyám, Szent Fiad értünk kiontott drága Szent Vérére kérünk, irgalmazz nekünk! Atyánk, légy irgalmas hozzánk, az Ő kínszenvedése és kereszthalála által! Atyánk, irgalmazz nekünk, és bocsáss meg minden bűnösnek, mert nem tudják, mit cselekszenek!Ha felajánljátok értetek kiontott Véremet, kínszenvedésemet, Szent Sebeimet és kínhalálomat, Atyám még több kegyelmet ad a szegény, szerencsétlen bűnösöknek, hogy megtérjenek. Most használjatok ki minden percet, amíg még a kegyelem ideje tart, és imádkozzatok! Ha nem teszitek meg, amit mondok, rajtatok fogom számon kérni a lelkeket, akik imáitokra még megmenekülhetnek.Gyermekeim! Az óra lejár. Nagy elhagyatottság és pusztaság lesz mindenütt a világ megtisztítása után. Készüljetek! Éljetek halálra készen! Nem tudhatjátok sem a napot, sem az órát. Figyeljetek szavamra! Vegyétek nagyon komolyan figyelmeztetéseimet! Velem együtt keresztre feszítik ezt a világot és az Egyházat is. De amint Én feltámadtam, úgy a világot és az Egyházat is feltámasztom bűneiből, és megújítom. Akkor egy akol lesz és egy pásztor. Megújult Egyházamat Én Magam fogom vezetni Szent Péter apostol, az első pápa által.Gyermekeim, készüljetek! Már nem sokáig beszélek hozzátok. Beteljesülnek a próféciák. Bízzatok Bennem! Én legyőztem a világot. Megáldalak titeket a végső nagy harcra, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2015. április 12. délután itthon az Úr Jézus…„Drága gyermekeim! Ma van az irgalmasság vasárnapja, Isten irgalmasságának az ünnepe. Ma még járulhattok a kegyelem trónusához. Gyónhattok, áldozhattok, még teljes búcsút is nyerhettek. Sokan élnek ezzel a páratlan nagy lehetőséggel. De sajnos sokkal többen vannak, akik hátat fordítanak Nekem. Őket is ide várom. Imádkozzatok értük! 

Nyisd ki a Szentírást!” Ide nyílt ki: Máté 26,45: „Elérkezett az óra.”

Jézus folytatja: „Most sötétség borul erre a világra. Ezek az utolsó percek, hogy megvalósítsátok figyelmeztetéseimet. Később már nem lesz rá lehetőségetek. Az idő elszáll, az életetek lezárul. Hamar eljön a pusztulás órája.  Kicsinyeim! Már mindent tudtul adtam nektek. Ha nem hallgattok Rám, csak magatokat okolhatjátok. Eljön a sötétség órája, amikor Isten igazságossága váltja fel irgalmasságát. Akkor titeket is utolér a veszedelem, a hirtelen halál. Már minden elő van készítve a vesztetekre. Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Éljetek halálra készen! Ezzel még enyhíthetitek a csapásokat. Rengeteg lesz a halott. A föld puszta, sivár és kietlen lesz. Dermedt csend és félelem fog uralkodni mindenütt. Ez az ember műve. Ez a bűn következménye. Ha imádkoznátok, szeretetben és békében élhetnétek. De ezt csak Velem tudjátok megvalósítani. Ezt mondtam nektek: Nálam nélkül semmit sem tehettek. Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. De ti süketek vagytok szavaim meghallására. Ti magatok akarjátok megvalósítani álmaitokat itt a földön, a bűn által. Ezért mindent elrontotok, amiért Engem okoltok. Csak egy mennyország van, de azt ne a földön keressétek. Oda csak akkor jöhettek, ha megtartjátok törvényeimet, és Engem követtek a keresztúton. 

Gyermekeim! Szörnyű pusztulás vár a világra. Térjetek meg, amíg még nem késő, mert mindnyájan elvesztek! Ezek az utolsó figyelmeztetéseim. Nagyon szeretlek benneteket, de nélkületek, nem tudlak üdvözíteni benneteket. Szakítsatok a bűnnel, ami elválaszt Tőlem. Közeledjetek Felém az Evangélium útján! Sürgetlek benneteket, mert az idő rövid, és vészesen fogy. Megáldalak titeket Szívem minden emberi elképzelést felülmúló szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”Szentírási megerősítés: Márk 1, 14-15: „Jézus…mondta: Beteljesedett az idő…Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az Evangéliumban!”

2015. április 13. Jézus üzenete X-nek: „Drága Gyermekem! Tetszik Nekem harcod. Ha így folytatod, minden megnyert csatáddal egyre erősebb leszel, és végül legyőzöd a kísértéseket, a gonoszt. Csak így tovább! Gyönyörködöm harcodban. Én, az Úr ott vagyok a lelkedben. Figyelem minden rezdülésedet. Én indítalak minden önmegtagadásra, minden vágyra, hogy hűséges maradj Hozzám. Szeretlek! Nálam jobban senki sem szerethet. Nézz fel, Rám, a keresztre! Ezt tettem érted. Ilyen drága voltál Számomra. Lehet-e nagyobb áldozat a részedről, mit az Enyém, amit érted hoztam?! Mindig Én legyek a szemed előtt! Mindig csak az Én Véremtől áztatott drága Szent haldokló Testemet lásd magad előtt! Mekkora árat fizettem a lelked üdvösségéért. Nem vagy a magadé. Az Enyém vagy. Nagyon drága váltságdíjat fizettem érted. Az életemet adtam, a legszörnyűbb kínszenvedések árán. Amikor kísért a gonosz, azonnal fuss Hozzám!

Így imádkozz: Drága Jézusom! Inkább most azonnal haljak meg, minthogy vétkezzek! Kérlek, add kegyelmedet, hogy mindig legyen erőm visszautasítani minden kísértést, és ezzel megdicsőítsem a Te Szent Nevedet! Kérlek, maradj velem mindig, és add kegyelmedet, hogy egyre szorosabban egyesüljek Veled a Szentségek által, és ebben mindhalálig kitartsak! Ámen.

Ne aggódj! Ki fogsz tartani mindhalálig! Én veled maradok mindvégig, és megadom az üdvösségedhez szükséges kegyelmeket.

Megáldalak téged Szívem minden emberi értelmet meghaladó gondoskodó, megerősítő szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében."
Kedves Levélíró!
Ne csodálkozzon azon, hogy ennyire támadja a sátán. Amikor ugyanis Isten meghív egy lelket, és feladatokkal bízza meg, akkor a gonosz ráveti magát, hogy elbuktassa, mert így az illető már nem csak egyedül bukna el, hanem sokakat rántana magával. Isten megengedi ezt, mert ez által veti alá próbának a lelket, hogy hűséges marad-e Hozzá. Amikor megjelent 1997-ben az I. kötetem, utána rettenetesen gyötört a sátán. Fizikailag, lelkileg, szellemileg. Valóságos háború dúlt bennem. Úgy éreztem, hogy én már egy elkárhozott személy vagyok, és rettenetesen szenvedtem, holott nem követtem el semmi bűnt. Akkor az Úr a kezembe adott egy régi kis imakönyvet, amit felnyitottam, és ez állt benne: "Ha nem egyezel bele a kísértésbe, akkor nem követtél el bűnt." Ez nagyon megnyugtatott, és hálát adtam érte hőn imádott drága Jézusomnak. A harc még évekig folytatódott. Sőt, olykor még most is... De hála Jézusomnak, Ő mindig őriz, a karjába, a Szívébe zár, és nem enged elbukni. Csak mindig az én igenem kell Neki. Ő pedig, Aki mindeneket tud, látja lelkemet, és tudja, hogy százszor inkább szeretnék meghalni, mint ŐT a legcsekélyebb mértékben is megbántani. A bűntől undorodom. Ezt a kegyelmet is Tőle kaptam. Hála és dicsőség legyen Neki mindörökké!
Imával, szeretettel: Mária Julianna


2015. április 17. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Ma péntek van. Szent Kereszthalálom napja. Ma is haláltusámat vívom mindazokért, akik hátat fordítanak Nekem, bűnben élnek, és ez által elszakítják magukat Tőlem.Gyermekeim! Szabad akaratot és értelmet kaptatok. Ez jelenti azt, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Isten a legmesszebb menőkig tiszteletben tartja döntéseteket. Prófétáim által figyelmeztetlek benneteket, de döntéseitek következményeit nektek, magatoknak kell viselni. Ha imádkoznak értetek, még kaptok keresztet, hogy magatokba szálljatok, hogy felálljatok bűneitekből. De manapság sokkal több a bűnös, mint az imádkozó ember. Ezért sokakért nincs, aki imádkozzon, és amikor hirtelen csap le rátok a halál, egy szempillantás alatt a pokolban találjátok magatokat. Sajnos nagyon sok lélek kárhozik el. Ma is úgy van, ahogy az Evangéliumban mondtam: keskeny az ösvény, amely a mennyországba vezet, és csak kevesen találnak rá. Széles az út, amely a kárhozatba visz, sokan mennek rajta.Gyermekeim! A világ fejedelme a sátán, aki megtévesztő, hamis tanításokkal és olcsó élvezetekkel sokakat a széles útra csábít, hogy örökre elbuktassa. Ti ne higgyetek neki! Én vagyok az út, az igazság és az élet. Csak Bennem bízzatok, csak az Én tanításomban higgyetek! Ha keresztet kaptok, adjatok érte hálát, és úgy öleljétek át, hogy ez az egyetlen eszköz, hogy megmeneküljetek a pokol tüzétől. Akit az Atya szeret, azt megfenyíti. Azért kaptok keresztet, hogy visszatérjetek a szűk ösvényre, ami az örök boldogságra visz. Azért, hogy megakadályozzalak benneteket, hogy továbbra is a bűn útján járjatok, és végleg elvesszetek.Kicsinyeim! Ti, akik Bennem hisztek, és Engem szolgáltok, most arra kérlek benneteket, hogy még sokkal többet imádkozzatok a bűnösökért. Első sorban értük, és csak azután a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. A bűnösök ugyanis még elkárhozhatnak, de a szenvedő lelkek már jó helyen vannak. Ők előbb-utóbb a mennybe mennek.Kicsinyeim! Figyelmeztetéseimet vegyétek nagyon-nagyon komolyan! Örök sorsotok múlik rajta. Közel van dicsőséges visszajövetelem. Várjatok készenlétben! Megáldalak titeket megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”Szentírási megerősítés: Márk 13, 24-27: „Azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a Nap elsötétedik, a Hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó erők megrendülnek. Akkor majd meglátjátok az Emberfiát, amint eljön a felhőkön, hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi angyalait, és összegyűjti választottait a szélrózsa minden irányából, a föld szélétől az ég határáig.” Máté 26, 45: „Elérkezett az óra.”


2015. április 21. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus…

” Drága gyermekeim! Az idő rövid, készüljetek! Az életetek elillan, mint a pillanat. Mindjárt meg kell állnotok ítélőszékem előtt, hogy ki-ki elvegye Tőlem jutalmát, vagy büntetését a szerint, ahogy földi életében cselekedett. Csak ez legyen a szemetek előtt! Erre gondoljatok szüntelen! Mielőtt vétkeznétek, nézzetek fel Rám, Szent Keresztemre! Mennyi szenvedést okoztok Nekem bűneitekkel. Nagy volt a lelketek ára. Becsüljétek meg megváltásotokat! A jelszavatok ez legyen: inkább meghalni, mint vétkezni! Az idő rövid. Beteljesülnek szavaim. Figyelmeztetéseimet vegyétek komolyan! Csak egy a fontos: éljetek halálra készen! Ha bármikor is ér titeket a számadás, meg tudjatok állni ítélőszékem előtt, és nektek is ezt tudjam mondani: jól van, derék és hű szolgám, menj be Urad örömébe. Erre áldalak meg mindnyájatokat, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: 1 Tessz. 5, 19-20. „Ne oltsátok ki a Lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek meg.”


ISTEN ELŐTT NINCS LEHETETLEN!

Egy fiatal férfi a hadseregben szolgált, ahol folyamatosan megalázták, mert hitt Istenben. Egy nap a kapitány megint meg akarta alázni a csapat előtt. Kiszólította a fiatalembert, és azt mondta: - Fiatalember jöjjön ide, fogja a kulcsot és menjünk a Jeeppel. A fiatalember azt válaszolta: - Nem tudok vezetni! A kapitány azt mondta: - Hát akkor kérjen segítséget a maga Istenétől! Mutassa meg nekünk, hogy Ő létezik! A fiatalember fogta a kulcsot, és odament a járműhöz, és közben imádkozott ...... ... És leparkolt a dzsippel ott, ahol a kapitány akarta. A fiatal férfi kiszállt a kocsiból, és látta, hogy mindenki sír. Ahányan voltak, mind: - Szeretnénk szolgálni azt az Istent! A fiatal katona megdöbbent, és megkérdezte, mi folyik itt? A kapitány sírva nyitotta fel a motorháztetőt, hogy megmutassa a fiatalembernek, az autóban nincs motor. A fiú alázatosan azt mondta: Kapitány Úr!Ez az Isten, akit szolgálok, akinek semmi sem lehetetlen, az Isten, aki életet ad, annak is, ami nem létezik.
Talán azt hiszed, vannak dolgok, melyek számodra lehetetlennek tűnnek, de Istennek azonban minden lehetséges. Mindenki, aki ezt elolvassa; Imádkozom az Úrhoz, tegyen SZUPER csoda az én életemben is, Jézus nevében...


2015. április 21., kedd

Oroszország betiltja az abortuszt

Az orosz kormány előkészített egy törvénytervezetet, aminek elfogadása esetén kriminalizálnák és több mint egyévi szabadságvesztéssel büntetnék az abortuszt.
Az eredetileg Jevgyenij Fjodorov képviselő beadványa alapján készült, civil szervezetekkel együttműködésben kidolgozott törvénytervezet az abortuszt jogi értelemben egyenlővé nyilvánítja a gyilkossággal. Az új törvény a terhességmegszakítást csak alapos egészségügyi indokra hivatkozva engedélyezi, – a korábbi gyakorlat alapján a szakértők ugyanis megállapították, hogy a terhességmegszakítások mindössze 4-6%-a orvosilag indokolható, többsége azonban az anya vagy az apa kérésére történik, gyakran házasságban vagy stabil párkapcsolatban is.
A Szovjetunió széthullása utáni években Oroszország a nyugati világ normáit kezdte alkalmazni, ennek eredményeként csak idén március végéig több mint 3 millió abortusz történt az országban. A terhességmegszakítások legalizálása lehetővé tette, hogy a szülők anyagi indokokra, párkapcsolati problémákra hivatkozva, vagy egyszerűen felelőtlen viselkedés eredményeként szabadon döntsenek a gyermek nem vállalásáról, ami mostanra Oroszországban is komoly demográfiai problémákat okozott.
Abortusz
Olga Ponomarev, az Állami Duma szakbizottságának szakértője kifejtette, hogy az abortusz betiltását a társadalom többsége támogatja, a kormány emiatt már korábban előkészítette azokat a törvényeket, melyek az egészséges embrió élethez való jogát deklarálják, függetlenül a születés után várható körülményektől. Az abortusz legalizálása óta egyébként valamennyi nyugati ország demográfiai katasztrófa küszöbére sodródott, a legalizált magzatgyilkosság ugyanis lehetővé teszi, hogy az elkényelmesedett lakosság nem a valós, hanem az elvárt gazdasági körülmények alapján döntsön a gyermekvállalásról. Miközben évtizedekkel ezelőtt jóval rosszabb gazdasági körülmények közt is a családok többsége fel tudott nevelni 3-4 (vagy több) gyermeket, ma a várható anyagi nehézségekre hivatkozva több millió magzatot gyilkolnak meg.
Hazánkban szintén ugyanez a helyzet. A Központi Statisztikai Hivatal hiteles adatai szerint Magyarországon minden száz élveszületésre jut 43,6 művi beavatkozás. A legtöbb abortusz a rendszerváltást követően történt, amikor 100 élveszületésre 71,9 abortusz jutott, vagyis a magyar gyermekek háromnegyedét a liberális demokrácia hajnalán még születése előtt meggyilkolták. A KSH adatai alapján a rendszerváltás óta több mint másfél millió abortusz történt.
Az abortusz mint tömeges jelenség amellett, hogy erkölcsileg elítélendő (eltekintve kivételes esetektől, mint nemi erőszak vagy várható születési rendellenességek esete) mostanra komoly gazdasági problémákat is jelent. Magyarországon a rendszerváltást követően meg nem született milliók most érnének abba az életszakaszba, hogy a nemzetgazdaság épüléséhez aktívan hozzájáruljanak, a politikában aktívan részt vegyenek, tevőlegesen hozzájáruljanak a magyarság felemelkedéséhez. Oroszország sorra hozza azokat a törvényeket, melyeket kisebb módosításokkal hazánk is át kellene vegyen. Az abortusz kriminalizálása szintén egy ilyen törvény.

https://hidfo2015.wordpress.com/

2015. április 19., vasárnap

Amerikai katonák csoportos nemi erőszakot követtek el Ukrajnában

Az Egyesült Államok idén tavasszal megkezdte az ukrán Nemzeti Gárda kiképzését – arra hivatkozva, hogy “megmentik Kelet-Európát az orosz veszélytől”. Tatyana Volkova ügyvédnő most saját személyes weboldalán közölte, hogy napokkal ezelőtt Kijevben négy amerikai katona csoportos nemi erőszakot követett el két ukrán lány ellen.
A 13 és 12 éves kislányok elleni bűncselekmény két elkövetője egy amerikai katonai magánvállalat “alkalmazottja”, másik két pedofil pedig az amerikai hadsereg európai parancsnokságához tartozik. Az ügyvédnő elmondása szerint a nyomozóhatóságok “nem tudták beazonosítani az elkövetőket”, ami nem meglepő, tekintve, hogy Arszen Avakov a közelmúltban amerikai tanácsadókat rendelt ki a rendőrség “szakmaiságának fokozására”, tehát közvetlen ráhatásuk van a rendfenntartásra. Ennek eredményeként Kijevben fegyveres pedofilok járnak szabadon, és mivel az eset következmény nélkül marad, további hasonló bűncselekményekre lehet számítani.
Az ügyvédnő elmondása szerint a helyzetet tovább bonyolítja, hogy az egyik elkövetőnek diplomáciai mentessége van, miközben az amerikai katonák Ukrajnában mentességet élveznek mindenfajta büntetőeljárás alól.
Amerikai katona
Miközben az úgynevezett “Dragoon Ride” során sokan még üdvözölték is az amerikai csapatok Kelet-Európába bevonulását, az Ukrajnában elkövetett bűncselekmény egyáltalán nem egyedülálló jelenség, a lakosság esetenként pozitív reakciója egyszerű tájékozatlanságnak és a média által hagyott vakfoltoknak tudható be. Japánban éppen amiatt merült fel az okinawai amerikai bázis kiköltöztetések kérdése, mert évek alatt sok ezer bejelentés érkezett az ott szolgáló katonák által rendszeresen elkövetett nemi erőszakról, emiatt idővel állandósultak a bázis bezárását követelő tömegdemonstrációk. Irakban és Afganisztánban szintén tömeges jelenség volt az amerikai katonák által elkövetett nemi erőszak, nem ritkán az áldozat otthonában, ahová az éjszaka közepén terroristák ott tartózkodására hivatkozva törtek be az idegen fegyveresek.

https://hidfo2015.wordpress.com/

2015. április 17., péntek

“Világbotrány” tört ki Oroszországban. Orenburgban. (megnézés után illene megbánni bűnüket, és kérni, hogy Bocsássa meg Urunk tudatlanságukat)

A helyi tánciskola leánynövendékei begyakorolták és elő is adták közönség előtt a “Méhecskék” című-meglehetősen “modern stílusú táncművet”.
Ebből lett a botrány. A “darabot” rendező és betanító tantestület nem győzi bizonygatni a világhálón, hogy a szereplők már elmúltak 17 évesek. A skandallum Vlagyivosztoktól-Kalinyingrádig, Murmanszktól-Szocsiig tarol a hatalmas országban.
A videot megnézve nincs is min csodálkozni! A lakossági fölháborodás elképesztő méretű.

(Forrás: http://m.kp.ru/daily/26367/3248959/)

2015. április 16., csütörtök

2015. április 15., szerda

Gender-méltányos toalett a Fehér Házban

Húsvétszerda, 2015. április 8. óta Barack Obama elnöknek, valamint munkatársainak és a látogatóknak a washingtoni Fehér Házban gender-méltányos toalett áll a rendelkezésére. Obama kormánya Jeff Tiller sajtószóvivőjén keresztül közölte a nyilvánossággal új vívmányként egy „all-gender-restroom” működésbe állítását, mégpedig nem akárhol, hanem „példaértékűként” magában a Fehér Házban,
Tiller egy a CNN-nek adott interjújában hangsúlyozta, hogy a Fehér Házban „ma” mindenki számára „szabadon” áll olyan toalettet használni, ami a saját „neme érzékelésének” a legjobban megfelel. „A Fehér Ház a személyzetnek és a látogatóknak lehetővé teszi, hogy azt a toalettet használják, ami nemi identitásuknak megfelel, és ez az intézkedés a kormány irányvonalát tükrözi vissza e témában, és ugyanígy megfelel annak az irányvonalnak, ami mától kezdve az állami megbízottak számára érvénybe lép.”
Ilyen értelemben a „gender-méltányos” toalettek „előre mutató lépést” jelentenek, mondta Tiller, amiket Obama „Open-mind”-kormánya a nemüket illetően tétovázó látogatóinak a rendelkezésére bocsát. Nemsokára az Eisenhower Executive Office Building kap egy gender-méltányos toalettet, hogy a „vendégeknek és a személyzetnek további opciót nyújtson”, mondta Tiller.
Az intézkedés az Igazságügyi Minisztérium ideológiailag motivált utasítására megy vissza, ami most lépett hatályba. Ez megtiltja – ki gondolhatta volna másképp – azon vállalatok „homoszexuális és transszexuális” alkalmazottainak mindennemű „diszkriminációját”, melyek a kormánytól bármilyen megbízást kapnak.
A szóvivő szerint egy „erős szimbolikus gesztusról” van szó. Egy „gender-méltányos” toalett beüzemeltetése az USA-elnök hivatali- és lakóhelyén „erős és világos jel akar mindenki számára lenni, hogy ezt a példát kövessék”.
Szimbolikus gesztusról nemigen lehet szó, hiszen azoknak a vállalatoknak, akik a jövőben is akarnak megbízást kapni az államtól, bármilyen kicsi is legyen ez, be kell bizonyítaniuk az „anti-diszkriminációs intézkedések” végrehajtását. És így egy szimbolikus gesztusból rögtön egy ideológiailag motivált kényszer válik. Egy újabb bizonyíték a homoszexualizálásra az USA-ban.
forrás: www.katholisches.info

[szerk. megj.: Hans Graf Huyn „Olyanok lesztek, mint isten” című 1988-ban megjelent könyvében, melynek alcíme: „A modern ember tévedése a francia forradalomtól napjainkig” azt mutatja be, hogyan lett az Istent elhagyó, majd megtagadó ember minden tette az élet minden területén démoni erő hordozójává. De hol tartunk ma az 1988-as viszonyokhoz képest? Ez a mostani hír azt mutatja meg világosan, hogy az ember istentagadóból először az ördög eszközévé, majd megszállottjává, végül mindenféle emberi vonást levetkőző elmebeteggé, a valóságot tagadó dühöngő őrültté válik, ahogy ez a fenti és a most következő híradásból is kitűnik.]
http://katolikus-honlap.hu/1501/gender.htm

2015. április 13., hétfő

Világosan kell beszélni, mert szóból ért az ember!

Csodálatos,  az ausztrál  miniszterelnök meg merte mondani az igazat.
Ausztráliában megoldották a problémát.  Egész Európa tanulhat belőle!
Mikor az ausztrál kormány a radikális hívőkhöz fordult lehetséges terrorcselekmények  megelőzése végett,  felszólította azokat a muzulmán hívőket,  akik a Sharia törvény szerint akarnak élni, hogy hagyják el a szigetországot.
Howard miniszterelnök felmérgesített több muzulmán ausztráliait a kijelentésével .
 IDÉZET:
"NEM AZ AUSZTRÁLOKNAK,  HANEM A BEVÁNDORLÓKNAK KELL BEILLESZKEDNIÜK!
Fogadjátok el ezt, vagy költözzetek el. Elegem van abból, hogy ez a nemzet  azon töpreng: megsértett-e valakit vagy akár egy kultúrát. A Baliban történt  merénylet után eddig még nem tapasztalt méretekben növekedett meg  az ausztrálok többségének hazafias beállítottsága.
Ez a kultúra férfiak és nők millióinak két évszázadig tartott küzdelmének,  szabadságra törekvő próbálkozásainak és győzelmének az eredménye.  Mi főleg angolul beszélünk. Nem spanyolul, libiaiul, arabul, kínaiul,  japánul, oroszul vagy akármilyen más nyelven.
Azért mondom: ha te része akarsz lenni társadalmunknak, nincs más  lehetőség: tanuld meg a mi nyelvünket.
Az  ausztrálok többsége hisz Istenben. Ez nem egy  szélsőjobboldali  kijelentés, hanem egy tény, mert keresztény férfiak és nők alapították ezt a  nemzetet, keresztény alapokra, melyek dokumentálva vannak. Ezt nyugodtan  mutathatjuk iskoláinkban, a termek falán. Ha Isten képe zavar titeket,   gondolhattok arra, hogy a világ más részén kéne otthont keresni, mert Isten a mi  kultúránknak a része.
Hiteteket tiszteljük minden kérdés nélkül. Az egyetlen dolog, amit mi kérünk tőletek,   az a mi hitünk elismerése, és egy békés, harmonikus együttélés.
Ez az ország a mi hazánk, a mi területünk, és ez a mi életmódunk,  melynek élvezetét nektek is felajánljuk. De ha ti mindig csak panaszkodtok, zászlónkat megtépitek, eskünket, keresztény hitünket megalázzátok,akkor azt tanácsolom, használjátok fel az egyik ausztrál jogot:
 AZ ORSZÁG ELHAGYÁSÁNAK JOGÁT.                    
Ha ti nem vagytok itt boldogok, költözzetek el! Nem köteleztünk mi benneteket,
hogy ide jöjjetek. Fogadjátok el az országot, mely befogadott titeket.” 
 Röviden: LOVE IT, OR LEAVE IT!  Magyarul is lehet: Szeresd vagy szaladj!

KERESZTÉNYSÉG,VAGY EZOTÉRIA? MI TÖRTÉNIK ITT?


http://ezohouse.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1203848
 Mudrák

Jelentése: pecsét vagy ismertetőjel.
A mudrák, vagyis szimbolikus kéztartások, buddhista és hindu meditációs elemek. Segítik az elmélyülést, az energia aktivizálását, és energetikai védelmet nyújtanak a test és a lélek számára.
A keleti gyógyításból is ismert kéztartásokat, szinte bárhol és bármikor végezheted, hiszen csak ujjaidat kell ehhez használnod.
A mudrák használatakor a testben levő energiapályák pontjait kapcsoljuk össze, elérve ezzel, hogy az energia a betegségeket okozó blokkok kihagyásával folyamatosan tudjon áramolni.
A mudrák segítségével intenzívebbé tudjuk tenni a meridiánjainkon folytatott öngyógyító munkát, ugyanakkor segítenek abban, hogy rövid idő alatt a megfelelő meditatív állapotba.
A mudrákat kultúránként, helyenként más-más néven hívják, de a hatásuk ugyanaz. 

Íme egy változat:


Miért és hogyan működnek a mudrák? Testünket energiapályák (meridiánok) hálózzák be. A szervezet azonnal jelez, ha valahol elakadás vagy torlódás van, s az energiák nem tudnak szabadon áramolni. E pályák nagy része a kézen kezdődik vagy végződik, és – mint a talpon –, a kézen is megtalálhatók a testi kivetülések. A megfelelő ujjak összeérintésével egy idő után az akadály megszűnik, javul az energiaáramlás. A gyakorlatokat addig végezzük, míg el nem érjük a kívánt hatást. 
A mudrá az egész testet bevonhatja az ászana, a pránájáma, a bandha és a vizualizációs  technikák kombinációjaként, de lehet egy egyszerű kéztartás is.
A mudrák azoknak a finom szintű fizikai impulzusoknak a kombinációja, amelyek változtatják a hangulatot, a magatartást, az észlelést és érzékelést, és amelyek elmélyítik a tudatosságot és a koncentrációt.
Tudományos értelemben a mudrák eszközt jelentenek ahhoz, hogy hozzáférjünk és befolyásoljuk a tudattalan reflexeket és az ösztönös szokásmintákat, amelyek az agy primitív részeiben, az agytörzs környékén jelentkeznek.
Kézmundrák: melyek visszairányítják a kezekből kiáramló pránát a testbe. Azok a mudrák, amelyekben a hüvelykujj és a mutatóujj érintkezik, a motoros agykéreggel kapcsolódnak finom szinten, egy energiahurkot hozva létre, amelyben az energia az agyból a kezekbe, majd onnan visszaáramlik. A folyamat tudatosítása igen gyorsan befelé forduláshoz vezet. Ebbe az osztályba az alábbi technikák tartoznak:
Gjána mudrá, Csin mudrá, Jóni mudrá, Bhairava mudrá, Hridaja mundrá.

Gjána, Csin mundrá


Gjána mundrá: (A tudás pszichikus kézmozdulata)
 • Helyezkedjünk kényelmes meditációs pózba.
 • Hajlítsuk a mutatóujjakat, hogy érintsék a hüvelykujjak belső tövét.
 • Nyújtsuk a többi három ujjat, hogy ellazuljanak és kissé távolodjanak egymástól.
 • Helyezzük a kezeket tenyérrel lefelé a térdekre.
 • Lazítsuk el a kezeket.

Csin mundrá: (A tudat pszichikus kézmozdulata)
 • A csin mudrát ugyanúgy hajtjuk végre, ahogy a gjána mudrát, azzal a különbséggel, hogy a tenyerek felfelé néznek, a kézhátak nyugszanak a térden.

Jóni mundrá


Méh, vagy forrás kéztartás
 • Az ujjak összekulcsolása az energiák teljes összekapcsolását eredményezik a jobb kézből a balba, és fordítva.
 • Harmóniát teremt a testben áramló energiák között is és segít az agy jobb és bal féltekéinek működése közötti egyensúly létrehozásában.
 • A mutatóujjak és a hüvelykujjak összeérintése tovább fokozza a prána áramlását.

Bhairava mundrá


Kegyetlen , vagy félelmetes kéztartás
 • Helyezzük a jobb kezet a bal kézbe, hogy mindkét tenyér felfelé nézzen.
 • Ezután tegyük a kezeket az ölünkbe.
 • Hunyjuk be szemünket, lazítsuk el az egész testet, teljesen mozdulatlanul tartva.

Hridaja mundrá


A szív kéztartása
 • Helyezzük a kezeket a térdekre, tenyérrel felfelé.
 • Hunyjuk be a szemünket,lazítsuk el az egész testet teljesen mozdulatlanul tartva.
 • Legfeljebb 30 percig végezhetjük.
Ez a mudrá eltereli a prána áramlását a kezekből a szív környékére, növelve a szív vitalitását. Jótékonyan hat szívbetegségek, különösen isémiás (oxigénhiányos) szívbetegség esetén. Gyakorolható érzelmi konfliktusok és krízishelyzetek közben is.
A Keresztény Esszénus Egyházzal közösen tartott húsvéti Istentisztelen II. Pax Immanuel Őszentsége a Magyar Mária Rend Országvezető Apátasszonyá avatta Lakiné Szkiba Juditot. Mária áldását kérjük új Apátasszonyunk munkájához!

Ezt olvashatjuk a Mária Rend facebook oldalán.
Szegény Szűzanyánk! Könyörögj érettünk!

Ismét lesz Szent László zarándoklat a szeretet és a béke jegyében

Idén május 9-én indul Gyomaendrődről a katolikus egyház által Szent László király emlékére meghirdetett gyalogos zarándoklat.
Már a középkorban elindult a zarándoklat a lovagkirály sírjához, s a későbbi királyok esküjüket Szent László sírjánál erősítették meg

Már a középkorban elindult a zarándoklat a lovagkirály sírjához, s a későbbi királyok esküjüket Szent László sírjánál erősítették megSzent László az uralkodását közfelkiáltással kapta meg, s ezért alázatból nem koronáztatta meg magát. Már gyermekkorában kitűnt édesapjától örökölt vitézi erényeivel, s édesanyjától kapott vallásosságával. Egész élete a béketeremtésről szólt. A bölcs uralkodót már életében szentnek tartották, s halála után azonnal megkezdődött a szakrális élete. Zalavárban temették el, majd Nagyváradon helyezték örök nyugalomba. Írásos emlékek is fennmaradtak arról, hogy már a középkorban elindult a zarándoklat a lovagkirály sírjához, s a későbbi királyok esküjüket Szent László sírjánál erősítették meg.
1917-ben Széchenyi Miklós püspök hirdetett zarándoklatot az egyházmegye központjába, hogy imádkozzanak Szent Lászlóhoz a békéért. A húsvét ötödik vasárnapján tartott zarándoklat hagyománya 1920-ban egy időre megszakadt.
A zarándoklat hagyományát 2012-ben élesztette újjá a római katolikus egyház, de csak most, 2015-ben indul az első gyalogos zarándoklat Nagyváradra, a Festum Varadinum kulturális ünnepségsorozat helyszínére.
Az idei, május 9-i zarándoklat Gyomaendrődről indul majd, s Körösladányt, Újirázt, Komádit, Körösszegapátit, Csonkatornyot, Vizesgyánt, Köröstarjánt érinti. A zarándoklattal Szent László oltalmába ajánlják a Kárpát-medence népei és vallásai közti békét, amely a román-magyar kapcsolatokban kezd kialakulni, s szeretnék, ha ez példává válna az európai kultúrában is, hangzott el a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.
Annak idején a királyoknak nem népe volt, hanem népei, a nacionalizmus a 19. században kezdett erősödni. A román és a magyar nép között nem voltak konfliktusok, ha mégis, azt a Kárpát-medencén kívülről gerjesztették. A zarándoklattal azt igyekeznek elősegíteni, hogy az itt élő kis népeknek rendezzék közös dolgaikat, mondta Dénes Zoltán esperes a műsorban.
Gyomaendrődön már megkezdték a zarándokház felépítését, a központi zarándokállomást pedig Újirázban szeretnék kialakítani, de az ortodox és a református egyház is szívesen fogadja a zarándokokat. Akik szeretnének részt venni a zarándoklaton, a gyomaendrődi vagy az újirázi plébánia címére írhatnak, tájékoztatott az esperes.
Forrás: Kossuth Rádió, Vasárnapi újság / hirado.hu

2015. április 11., szombat

Személyes felajánlásom a Szent Korona előtt

 A Mennyei Atya, Jézus és a Szűzanya óhaja, hogy ajánljuk fel életünket, magunkat, a Világ Győzedelmes Királynőjének, Szent Korona előtt . A fenti üzenetben is ez áll".Minnél többen felajánlják magukat a Világ Győzedelmes Királynőjének, annál hamarabb fog elérkezni a Sátán és bukott angyalainak a veresége."

2015.április 7.-én, lelki barátnőmmel elmentünk a Parlamentbe, és mivel magyar csoport nem indult csak órák múlva, így egy orosz csoporthoz csatlakozva mentünk a Parlamentbe, a Szent Koronához. Én még nem voltam a Parlamentben sem, természetesen a Szent Koronát sem láttam élőben. Áhítattal, csodálattal néztük a Koronát és imádkoztunk.
Aztán 2015. április 10-én, Jézus egy választottján keresztül ezt az üzenetet kaptam.
"Drága Kislányom, Évám!
Már itt is állok előtted,Királyi Korona van a fejemen és fehér ruhámon arany palást. A kezemben pedig a Magyar Szent Koronát fogom. Az érintésemtől ez a Korona el kezd ragyogni. Az ajkamhoz emelem és megcsókolom. Most pedig a kezedbe adom, emeld fel magasra kislányom, borulj térdre előtte, és e szavakat mond."
"Jézusom, szívem Királya!
Szívem összes szeretetével felajánlom Neked édes magyar hazánkat, melyet e Szent Korona jelképez.Kérlek Jézusom, Édesanyáddal együtt, áld meg hazánkat.
Engedd , hogy országunk, mint Mária Országa megszabaduljon a sátán kísértéseitől és megtérjen.Kérlek Uram Jézus, védj meg bennünket magyarokat a nagy megpróbáltatások idején a terrortámadásoktól, a háborútól a ragályos betegségektől, és a szörnyű keresztényüldözésektől.
Édes Jézusom! Áldd meg ezt a Koronát, vissza adom Neked és érintsd hozzá a Te Fölséges Isteni Koronádhoz. Így szenteld meg nekünk és őrizd meg mindörökre."
Drága Kislányom!
Boldogan megteszem, leveszem Koronámat és a tiéteket megkoronázom, az Én Dicsőséges Királyi Koronámmal. A két Korona így eggyé válik. Ez a mozdulat jelképezi Isten és a teremtmény egyesülését, és hasonlóvá válik ez az aktus a Szentáldozáshoz, amikor ti, porszem gyermekeim összeolvadtok Testemmel és Véremmel és Isteni Dicsőségemmel.
Most pedig ezt a Koronát a kezemben tartva, misztikusan felviszem magammal a Mennybe,de természetesen egyidejűleg ott marad Országházatokban.Boldoggá tesztek ti hívek, hogy a papok helyett is megteszitek ezt az ünnepélyes felajánlást. Jutalmatok nagy lesz érte."
Eddig az üzenet. Boldog vagyok, örömmel osztom meg veletek, mert ezt az imát bárki elmondhatja majd a Szent Korona előtt.
Szertettel. Évi.

2015. április 9., csütörtök

SZILÁGYNAGYFALU, SZENTHÁROMSÁG HEGYE. (gyere szent helyekre)

A Szentháromság hegye, Nagyfalu mellett, Szilágysomlyó irányában található, a főúttól 1,5 km-re. Egy nagy tábla jelzi a letérőt a főútról! Ez a hegy B. Madarász Éva tulajdonában van, aki az édesanyjától örökölve, felajánlotta azt a Szentháromságnak.
Éva Asszony a Szentháromságtól és a Szűzanyától kap üzeneteket minden hónapban, 2004 októberétől. A Szentháromság hegyen: az Egység Keresztje; az Irgalmas Jézus kápolnája és Szűz Mária kápolnája, a Két Szent Szív Háza, keresztút és rózsafüzér út találhatók. A Szentháromság hegyén, az Égiek állandó Jelenlétét tapasztalják meg mindazok, akik nyitott szívvel jönnek az utolsó idők egyik zarándokhelyére.
Riporter: Zilahi Enikő
Operatőr/vágó: Orosz Péter

2015. április 5., vasárnap

Kelj fel és járj!

Sokan vannak, akik még nem tudnak járni, - s még többen, akik tudnak, de nem fognak sohasem.
– Kelj fel és járj!
– De nem tudok járni uram!
– Nem tudsz, mert a hited gyengébb, mint a lábad.
És Ő segít néki…majd egy idő után magától is felkel és járni kezd a béna. – Eleinte lassan, majd egyre biztosabban.
– Járok uram! – örvendezik – Te tetted ezt Jézus!
– Nem én, hanem a Hited! – Sokan vannak, akik még nem tudnak járni, – s még többen, akik tudnak, de nem fognak sohasem.

Bocsa József atya: Húsvét 2015

„Ezt a napot az Úristen adta: örvendjünk és vigadjunk rajta!” Furcsa vigadozás. Örvendeni, vigadni nem a halál és a temetés napjai után szokott az ember, hanem inkább a születés után, vagy az esküvőn, lakodalmon. Örülhet persze valaki egy halálesetnek is, mert attól kezdve övé az örökség, vagy mert éppen az ellensége halt meg. Ezek azonban nem tiszta örömök. Az átlagos történés az, hogy a halál fájdalommal, szomorúsággal tölt el minket és egy darabig gyászolunk, szomorkodunk.
De Húsvétkor nem is a halálnak, hanem az életnek örvendezünk. Azon az első Húsvéton valami nem hétköznapi történ, olyan, amit addig még nem élt át ember: a halál után nem a gyász, a szomorúság, hanem az öröm következik, mert a halál helyébe lép az élet. És akinek a haláláról van szó, annak feltámadása nem egy kómából való felébredés, nem a jógik teszthalála utáni „feltámadása”, akik bizonyos trükkökkel halálhoz hasonló állapotot idéznek elő önmagukon, hanem olyan valakinek a valódi feltámadása, akit előtte úgy agyongyötörtek, hogy már az ostorozásba és tövissel koronázásba is bele kellett volna emberileg halnia. Olyan valakinek a feltámadása, akinek testét teljesen összeroncsolták, és akinek elfolyt az utolsó csepp vére is.
Ha pedig valóban feltámadás történt, akkor ez valami teljesen újnak, addig elképzelhetetlennek a kezdete. Valami olyasmi történik, ami emberileg teljesen lehetetlen. Ezt csak Isten vihette végbe, ahogyan a zsoltáros ki is mondja: „Ezt a napot az Úristen adta: örvendjünk és vigadjunk rajta! Mindezt az Úr vitte végbe, csodálatra méltó a mi szemünkben.”
Ráadásul nemcsak egyedi esetről van szó, hanem olyasmiről, amiben mindenkinek része lesz. Kettős értelemben is számolhat az ember ettől kezdve nemcsak a halállal, hanem a feltámadással is. Jézus megígérte, hogy legkésőbb a végső napon testünket is feltámasztja. Ez belekerült Hiszekegybe is: „Hiszem a test feltámadását.”  Pál apostol pedig érdekesen fogalmaz a keresztényeknek a feltámadásról: egyenesen múlt időben beszél róla. „Testvéreim, Krisztussal együtt ti is feltámadtatok.” Mit jelentenek ezek a szavak? Lelki feltámadást jelentenek: aki hisz és megkeresztelkedik, aki elfogadja személyesen Jézust üdvözítőjének, az átmegy a lelki halálból az életbe.
Ha egy síron találkozik az ember egy ilyen felirattal, hogy Isten feltámasztotta a halálból, az eléggé mellbevágó, az embert elgondolkodásra készteti. Mit is mondhat ez a felirat? Amikor a lelki értelemben való feltámadást, újjászületést éltem át, akkor volt Édesanyám halálán. Viaskodtam lelkileg érte, és ezt az említett Igét kaptam vele kapcsolatban, amely eredetileg Jézusra vonatkoztatva szerepelt a maga helyén a Szentírásban, de én tudtam, hogy édesanyámra is vonatkozik: Isten feltámasztotta őt a halálból. A lelke feltámadt, ha a teste meg is halt. Ezt a feliratot vésettem a sírkövére.
Pál apostol ki is fejti, hogy mi ez a lélekben való feltámadás, és mi következik ebből. „Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve.” Ha Jézus belép az életünkbe, akkor elveszítik a földi dolgok a jelentőségüket. Akkortól kezdve nem a karrier, nem az anyagiak, nem a szex, nem a nagy kajálások fogják az első helyet betölteni az életünkben. Illetve helyes lesz a viszonyunk ezekhez, nem ezek uralják bálványként az életünket. Az égiekre fog irányulni a figyelmünk, nem a földiekre: Azt fogjuk keresni, hogy mi Isten akarata az életemmel kapcsolatban, mit szeretne Ő tőlem. Mint egy új kristályosodási pont körül átalakul az életem. Az ember egy olyan átalakuláson megy át, hogy mindent újra gondol, újra értelmez addigi életéből, azután minden új fényben ragyog.
Ahogyan új fényben ragyogott Péter apostolnak is a feltámadás után, a Szentlélek eljövetelekor minden, amit Jézussal kapcsolatban átélt. Nagypénteken hajnalban még megtagadta Mesterét, elhatárolódott tőle. De a húsvétkor átéltek, a sírhoz való futás, az üres sír látványa, a feltámadott Jézussal való találkozások, a Mester háromszori kérdése után, hogy „Péter szeretsz te engem?” minden megváltozott az életében. A többi apostollal együtt összeáll benne a kép Jézusról: világos lesz előtte, hogy ki volt Jézus, és miket cselekedett, és hogy őrá, őrájuk apostolokra, mit bízott. Ezt mondja el röviden, tömören, lényegre törően a most hallott pünkösdi beszédének a részletében.
Így foglalja össze Jézus földi tevékenységét, és küldetését. A Jordánban való „megkeresztelkedésekor Isten a Názáreti Jézust felkente Szentlélekkel és hatalommal.” Ettől fogva, nyilvános fellépésétől kezdve „ahol csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten.” Végül három éves nyilvános működése után „Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból.” Vagyis az apostolok tanúsítják, hogy az a Jézus, akivel három évet együtt voltak, és akinek látták borzalmas kereszthalálát ugyanaz a személy, mint akivel feltámadottként találkoztak: akivel ettek, ittak, aki szólt hozzájuk, és elmondta nekik mennybemenetele előtt végső rendelkezéseit.
Nevezetesen „megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek és tanúsítsuk, hogy ő az, akit Isten az élők és holtak bírájául rendelt. Hogy aki hisz benne, elnyeri bűnei bocsánatát.” Vagyis minden embert halála pillanatában ő fog megítélni. És az élők fölött sincs joga másnak ítélkeznie, csak Neki. A bűnbocsánat által új életet nyer az ember, azt az új életet, amiről eddig volt szó. Részesül Krisztus életében, az ő szeretetével jár a világban, azt cselekszi, amit Ő cselekedet, azonosul Jézussal élete és halála miden mozzanatában, és feltámadásában is.”
Aki bánja bűneit, és szüntelenül ebben a feltámadott, Jézussal azonosult életben jár, annak nem kell félnie, hogy egyszer az ítélő Jézus elé kell állnia. Annak irgalmas bírája lesz.
http://engesztelok.hu/irasok-tanulmanyok/935-husvet-2015