2017. október 21., szombat

2017. szeptember 23-i csillagkonstellációról.

Arra a napra is sokan reméltük, hogy Isten valamilyen jelet fog küldeni. Holott ha elolvassuk Szent János Jelenések könyvének idevonatkozó sorait, abból kiderül, hogy ez a látomás nem valaminek a végét, hanem ellenkezőleg, egy folyamat kezdetét jelezte: A Jelenések könyve 12. fejezete írja le azt a képet, amit szeptember 23-án a csillagok állása mutatott: „Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona.” (Jel 12.1) Csak ezután jelenik meg a sárkány, majd a tengeri vadállat, és a földi vadállat, akik előtt leborulnak a föld lakói. Ezután jelennek meg az angyalok, akikre „a hét végső csapás volt bízva – ezzel lesz teljessé az Isten haragja”. (Jel 15,1) De hiába szenvednek a föld lakói Isten rettenetes csapásai alatt, az emberek nem térnek meg, „kínlódtak…, de mégsem kaptak észbe, nem hódoltak előtte, hanem káromolták az Isten nevét”. (Jel 16,9) (Pontosan úgy, ahogy ma tesznek az emberek a természet csapásaira.)
Még Babilon hirtelen pusztulása sem téríti őket észre: „Elesett, elesett a nagy Babilon! Ördögök tanyája lett, minden tisztátalan szellem hajléka, minden tisztátalan madár fészke, minden tisztátalan és gyűlöletes állat odúja, mert erkölcstelensége tüzes borából minden nemzet ivott, vele paráználkodtak a föld királyai, és a föld kereskedői meggazdagodtak határtalan fényűzéséből.” (Jel 18,2-3)
És csak a 19. fejezetben van szó az égi Lovas megjelenéséről, a vadállat és imádóinak a legyőzéséről, a Bárány menyegzőjéről, majd Krisztus ezeréves birodalmáról, végül az Utolsó Ítéletről. János apostol, Krisztus legkedvesebb tanítványa e szavakkal fejezi be látomásait: „Tanúsítom mindenki előtt, aki ennek a könyvnek prófétai szavait hallja: Aki ehhez hozzáad, azt Isten azokkal a csapásokkal sújtja, amelyek meg vannak írva ebben a könyvben. S ha valaki elvesz ennek a prófétai könyvnek szavaiból, Isten megvonja tőle a jogot az élet fájához és a szent városhoz, amelyek ebben a könyvben meg vannak írva. Aki mindezt tanúsítja, az mondja: »Igen, hamarosan eljövök. Amen.« Jöjj el, Uram Jézus! Urunk, Jézus kegyelme legyen minden szenttel! Amen.” (Jel 22,18-21)

http://www.katolikus-honlap.hu/1701/uzenet.htm

2017. október 19., csütörtök

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2017. október 3. Itthon az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Higgyetek üzeneteimben! Szavaim világosak és egyértelműek. Csak nektek rossz, ha belemagyarázzátok gondolataitokat. Az idő itt van. Eljött az óra, amikor beteljesülnek szavaim. Minden hirtelen jön. Készüljetek! Éljetek szüntelen készenlétben! Most még többet imádkozzatok a lelki erőért, a Szentlélek kiáradásáért, a tisztánlátásért és azért, hogy bűn nélkül éljetek. Erős akarattal és elhatározással határolódjatok el minden bűntől és minden bűnre vezető alkalomtól! Valahányszor ezt teszitek, mindig megerősödtök, végül ércfallá, vaskapuvá formállak benneteket, amiről mindig le fog pattanni ellenfelem kísértése. Erre áldalak meg benneteket Szívem túláradó, végtelen szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Zsid 1, 1-3: „Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz a prófétákban; ezekben a végső napokban Fiában szólt hozzánk…”


2017. október 17. Itthon az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Váltsátok tettekre Evangéliumomat! Mindig az életszentség és az örök boldogság lebegjen a szemetek előtt! Ennek akarjatok minden élethelyzetben megfelelni. Csak az számít, hogy fölismerjétek és megtegyétek akaratomat, mert minden cselekedetetek, szavatok, de még a gondolataitok is elkísérnek benneteket ítélőszékem elé, amelyekről számon kérlek benneteket. Az Én ítéletem olyan tökéletes és mély, mint Én magam vagyok, Aki a szíveket és a veséket vizsgálom, belelátok gondolataitokba. Én figyelembe veszem természeteteket, örökléseteket, vele született hajlamaitokat, minden körülményt, a legapróbb részletekig, ezért az enyhítő körülményeket nem hagyom ki. Jaj, annak, aki sorozatosan ellene mond felismert akaratomnak, az Evangélium igazságainak, és azoknak ellenében próbál élni. Ez halálos bűn, amire azt mondtam, hogy aki a Szentlelket káromolja, örök vétek terheli.
Drága gyermekeim! Legyetek lélekben kisdedek, hagyatkozzatok Rám mindenben, teljesen! Nem az számít, hogy mikor milyen események követik egymást, és hogy a próféciák mikor és hogyan teljesülnek, hanem csak egyedül az, hogy megfeleltek-e elvárásaimnak, kutatjátok-e rátok vonatkozó örök, szent tervemet, isteni akaratomat, és azokat tettekre váltjátok-e. Ebben áll az életszentség. Ezt kértem mindnyájatoktól: legyetek szentek, mert Én Szent vagyok, legyetek tökéletesek, mint Mennyei Atyátok. Igyekezzetek tettekre váltani tanításomat, és erre figyelmeztessétek a környezeteteket is! Éljetek szüntelen készenlétben, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Ha bármikor is jövök értetek, kihívom lelketeket porsátor testetekből, akkor készenlétben talállak titeket, és mint az okos szüzek, bejöhettek Velem az örök menyegzőre. Ezt tanítottam az Evangéliumban. Szavaim örök érvényűek és megmásíthatatlanok. Elmélkedjetek kínszenvedéseimről és kereszthalálomról, mekkora árat fizettem a ti üdvösségetekért. Nem vagytok a magatokéi, mert Én fizettem értetek rettenetes váltságdíjat. Ezért számon kérlek titeket életetek minden pillanatáról, minden szavatokról. Életeteket arra kaptátok, hogy megszentelődjetek és másokat is életszentségre vezessetek. Ti, akiket megváltottam, az Enyéim vagytok mindörökre. De csak azok maradnak meg Mellettem, akik szabad akaratukból ezt akarják. Ezért mondtam: sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. A keresztről mindenkit hívtam, amikor azt kiáltottam: „Szomjazom!” De csak azokat tudtam kiválasztani, akik hívásomra igent mondtak.
Gyermekeim! Nagy dolog a kiválasztottság, módfelett hatalmas kegyelem, melynek gyümölcseit láthatjátok a Földön, de még inkább a Mennyben. Ezért kérlek benneteket, beszéljetek mindenkinek az Én végtelen szeretetemről, meghívásomról, hogy minél többen igennel válaszoljanak és kövessenek Engem a keskeny úton. Bár követésem nehézségekkel jár, önmegtagadással és kereszthordozással, de a lelketekbe olyan nagy örömet, derűt és boldogságot adok, hogy nem cserélnétek senkivel. Erről ismeritek meg szavaim igazságát: „az Én igám édes, az Én terhem könnyű”. Fogadjátok megerősítő áldásomat, melyet Szívem túláradó szeretetével adok rátok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítések: Zsid 6, 5: „Isten tanítása”

2017. október 18. Itthon az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Most fognak beteljesülni a próféciák. Nincs több haladék. 100 évet kapott a Föld Édesanyám megjelenése után, hogy teljesítse az üzeneteket, hogy térjenek meg, tartsanak bűnbánatot és engeszteljenek a bűnösökért, mert nagyon sokan mennek a pokolba, mert nincs, aki imádkozzon értük. Letagadják a poklot, az igazságosságot, a büntetést. Nem beszélnek a fatimai titkokról, amit Édesanyám mondott. Papjaimnak hatalmas a felelősségük.
Gyermekeim! A világ sorsa sokkal rosszabbra fordult, mint korábban bármikor volt. A bűnök az égbe csapnak. Süketek és vakok felhívásaimra. Csak a mának élnek, az élvezeteket hajhásszák, és úgy fürdenek a bűnben, mint disznók a pocsolyában. Undorodom ettől a nemzedéktől. Most egy harmadik világháború küszöbén álltok, amelyet azért engedek meg, hogy még mentsem a lelkeket, akiket lehet, és kiirtsam a bűnt a Föld színéről. A rengeteg természeti katasztrófa mind büntetésem jele. Minden mögött Én állok, de Engem letagadnak azért, hogy törvényeimet ne kelljen megtartani. Igen, gyermekeim: ütött az óra. Már hosszú hónapok óta ide nyittatom ki a Szentírást: „Itt az óra, az Emberfiát a bűnösök kezére adják”. Itt az óra, amikor megítélem a Földet. Rengeteg lesz a halott, sokkal több, mint az első két világháborúban együttvéve. Megítélem a világot, és nem tűröm, hogy továbbra is gúnyt űzzenek Belőlem. Az Isten Én vagyok. Eltaposom a bálványisteneket és a kisisteneket, akik azt hiszik, hogy uralkodhatnak népemen.
Gyermekeim, készüljetek! Soha nem látott szenvedés zúdul erre a világra. Beteljesül Szent Péter apostol szava:„az egek lángba borulnak és felbomlanak, az elemek a tűz hevétől megolvadnak.” (2 Péter 3, 12.) Elpusztítom javaikat, amelyeket bálványoztak, megsemmisítem élvezeti cikkeiket, amelyek miatt halomra gyilkolták magzataikat. Ugyanolyan hullahegyeket csinálok a Föld lakóiból, mint amekkora hullahegyeket gyártottak a klinikákon, az abortuszban megölt kisgyermekek testéből. Véget ér irgalmasságom ideje, és beköszönt igazságosságom haragja. A pokol összes ördöge ki van engedve. Ezt mind a bűnösök szabadították ki, amikor nekik szolgáltak. De ti, kicsi gyermekeim, akik megtartjátok hűségesen törvényeimet, az Enyéim vagytok. Ne aggódjatok! Mindvégig veletek vagyok, és megvédelek titeket mindazoktól a borzalmaktól és szenvedésektől, amelyeket a bűnösöknek szántam, mert a vétkeikért járó poharat nekik kell kiinni és nem az ártatlanoknak. Nektek, kicsinyeim, azt mondom: Szent Véremre kérlek, amelyet kiontottam a Keresztfán minden bűnösért, imádkozzatok ezekért a sátán által megtévesztett nyomorult bűnösökért, hogy befogadják kegyelmemet, megtérjenek és üdvözüljenek. Mert jaj azoknak, akiket bűnben talál a halál. A halál most nagyon hirtelen fog jönni. Sok ember megy majd a pokolba. Tiszteletben tartom szabad akaratukat, ezért döntéseik következményét kell viselniük örökre.
Kicsinyeim! A küszöbön van egy hatalmas keresztényüldözés. Már minden elő van készítve, meg van szervezve, csak a jelre várnak, hogy elkezdjék az öldöklést. Igaz Egyházam rejtekbe szorul. Zárkózzatok be házaitokba és úgy imádkozzatok! Amit a rejtekben a lelketekben kértek, Atyám meghallgatja és megadja, ami az üdvösségetekre válik. Nektek is azt mondom, amit apostolaimnak: „Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik.” A lelketeken nincs hatalmuk. Lelketek az Én tulajdonom, amelyet Véremen váltottam meg és vértanú-halálotok pillanatában Magammal viszlek benneteket abba a dicsőségbe, ahol Én vagyok, ahol helyet készítettem nektek. Valljatok meg Engem mindhalálig, még olyan áron is, ha mások életét is kockára tennétek ezzel, mert nem a földi élet számít, hanem csak az örök élet. Nem az számít, hogy itt hány évig él valaki, hanem az, hogy innen hova megy az örökkévalóságba.
Fogadjátok Szívből jövő áldásomat, melyet Szívem végtelen szeretetével adok rátok, és megerősítelek titeket vele, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítések: Mt 26, 45: „(Jézus) visszament tanítványaihoz, s így szólt: „Aludjatok csak és pihenjetek! Elérkezett az óra. Az Emberfiát a bűnösök kezére adják.”
Jn 17, 1-5: „Jézus az égre emelte tekintetét, és így imádkozott: „Atyám, elérkezett az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged. Hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy akiket neki adtál, azoknak örök életet adjon. Az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek a földön: a feladatot, amelynek az elvégzését rám bíztad, elvégeztem. Most te is dicsőíts meg, Atyám, magadnál: részesíts abban a dicsőségben, amelyben részem volt nálad, mielőtt a világ lett.”

2017. október 18., szerda

Tökélyre jutott káosz

Az elmúlt hét sajtóbeszámolói az egykor katolikus világról újfent minden elképzelést felülmúló káoszról tudósítanak. Az első a képen látható förtelemről tudósít: Az 56 éves Derio Olivero, aki eddig az olasz Fossano „püspöki helynöke” volt, és tegnapelőtt [azaz 2017. október 16.] óta Pinerolo „megyéspüspöke”, kopott farmernadrágban és pulóverben térdel az ugyancsak kopott, inkább hajléktalannak, mint az Isten házába igyekvő embereknek kinéző „hívei” előtt. Az nem elégséges számára, hogy egy héttel korábban Nosiglia, torinói „érsek” már „püspökké” szentelte, „híveit” is felszólította, hogy kézrátételükkel ők is „szenteljék” fel.
És mindehhez a Famiglia Christiana weboldal, ami közel áll Oliverohoz, és ahol az itt látható képeken kívül még több megtekintésre érdemes fotó található, ujjong: Végre egy tényleg Bergoglio szívének való püspök! – A népakarat és -uralom kinyilvánításának gyöngyszeme; minden hatalom alulról, a néptől származik, tanította a francia forradalom és Marx, és most Bergoglio!
Maga Bergoglio ezen a héten a „World Food Day” alkalmából tiszteletét tette az ENSZ Rómában székelő világélelmezési szervezeténél (FAO-nál). Üdvözlő beszéde mellett, ami a zöldek pártkongresszusán a világon mindenütt nagy tetszést aratott volna, még egy másik ajándékot is vitt magával: egy az olasz egyházművészet 19. századi, nem mindig egészen stílusos hagyományában faragott márvány szobrot, mely egy panaszkodó angyalt ábrázol azon szíriai gyermek holtteste mellett, aki [állítólag] 2015-ben fulladt vízbe a török partoknál, és akinek fotóját a jóemberek a „szívesen-látunk-kultúra” propagandájának ikonjává tették. Az új egyháznak már nem csak új ünnepei, de új szentjei is vannak szobrokkal együtt. – Giccs a legfinomabb kiállításban!
Az Atlanti óceán másik oldalán egy sátánista szervezet egy hitvalló keresztényként ismert cukrásznak [akit korábban azért pereltek be, mert megtagadta egy homokos pár „esküvői” tortájának az elkészítését], aki születésnapi, esküvői és hasonló ünnepi tortákat készít, egészen különleges megbízást adott: Lucifer ünnepére tortát rendeltek, mely többek között fejére fordított keresztet és a Sátán bakfejét kell ábrázolnia. A sátáni banda a rendelésben leszögezte, hogy a torta vallási célra, és ezért törvényileg előjogokkal felruházott alkalomra készül, ami nem éppen diszkrét utalás arra, hogy a cukrász a rendelés visszautasításával anti-diszkriminációs perrel számolhat, ami a jelenlegi törvény szerint egész polgári egzisztenciájába és – amennyiben van – egész vagyonába kerülhet. A sátánisták – o mily véletlen, akciójukkal a homokosokat akarják erősíteni, ezért választották ki különös szadizmussal ezt a cukrászt. – A liberális jogállam toleranciájának legdelikátabb formája! LifeSiteNews.
Németországban, ahol irritáló módon még mindig élnek emberek, „akik már régebben itt laknak”, a zsinati szekta tisztségviselői nem bírják tovább nézni az emberek általános elárvulását: Az Essen-i egyházmegye az istentiszteletek minőségének biztosítására kidolgozott egy kérdőívet, melyet a hívek szíves használatára feltesznek az internetre. Az íven a „rendezvényen” résztvevők többek között ilyen kérdésekre válaszolhatnak: vajon „jól tudtam-e az imákat a "pappal" együtt imádkozni”; az istentisztelet tartalma jól passzolt-e „az életemhez és a hitemhez”; az ünnep „megvigasztalt-e vagy bátorságot adott”; a prédikáció, a nyelv, a zene „passzol-e az életemhez”?
Nicole Stockhoff, aki mint liturgia-referens az egyházmegye projektcsoportjának vezetője, és aki hónapokon át tartó fáradságos munkával dolgozta ki a kérdőívet, láthatóan „megértette”, hogy „mi adja a vasárnaponkénti összejövetelek lényegét a közösségi központban”. – A liturgiareform legcsodásabb gyümölcseinek egyike!
Amivel el is jutottunk az „új ádventhez”, a zsinat „új tavaszához”. Csaknem 900 éves fennállás [a wikipédia szerint maga Szent Bernát alapította a kolostort] után felszámolják a németországi Himmerod-i cisztercita kolostort: „A nehéz gazdasági helyzet, de még inkább a szerzetesek alacsony száma, adták a döntő lökést ehhez a nehéz lépéshez”, nyilatkozta Johannes apát. Hat évvel ezelőtt még tíz, jelenleg azonban már csak hat szerzetes tartozik a konventhez. A megmaradt szerzetesek maguk választhatják ki, hogy melyik kolostorba akarnak átköltözni. – Zsinati újevangelizáció a leghatásosabb formában!
[Legújabb hír: Spanyolországban havonta legalább egy kolostort zárnak be szerzetes-hiány miatt, Olaszországban úgyszintén, a többi nyugat-európai országban hasonló a helyzet.]


[Ezeket a borzalmakat kizárólag azért fordítottam le, hogy megmutassam, merre tart az a „vonat”, amin nem csak az új-egyházhoz szívvel-lélekkel tartozó, de a mai – magyarországi is – „tradicionalisták”, „konzervatívok” és a harcos „katolikus” blogok szerkesztői és olvasói ülnek. Mert akár tetszik nekik, akár nem, ameddig Bergogliot és csapatát Krisztus Egyháza fejének és klérusának ismerik el, addig ők is ezen a vonaton ülnek. És ezáltal ugyanabba az irányba tartanak, mint a vonat irányítói, hiszen a vonatot azok vezetik, így az arra megy, amerre ők akarják, és nem arra, amerre a zsinati szektához vonakodva bár, de mégiscsak törvényesen tartozók kívánnák és remélik. Ha ők ezt nem is hajlandók tudomásul venni, a zsinat utáni évtizedek a napnál világosabban megmutatták, hogy a teljes rombolás, majd a tökéletes káosz, az aposztázia idővel a zsinati egyház minden, még a legeldugottabb sarkába is eljut, hiszen kitalálóiknak ez a célja, és mert a zsinati egyház klérusának tagjait a vezetők választják ki, tehát csak idő kérdése, hogy mindenütt az ő emberük legyen a főnök! Akik még mindig azzal áltatják magukat, hogy „nálunk ez nincs így”, „nálunk minden rendben van”, „az én hitemet nem érintik ezek a dolgok”, azok vagy csalják magukat, vagy már nem is csak csalnak, hanem kifejezetten hazudnak maguknak. Hogy mekkora a vallási káosz az ú. n. tradíció házatáján, az az ú. n. katolikus blogokon tökéletesen megmutatkozik: megfér ott minden békésen egymás mellett: Bergoglio és társai prédikációi, NOM, Bugnini 1962-es liturgiája, a korábbi rítus, a szedeprivácionizmus, az új és a régi lefebvristák, Bergoglio gyalázása, közben Bergoglio „szentatyá”-zása, a zsinat szidalmazása, közben Ratzinger (a zsinati tanítások egyik fontos kidolgozójának, a legnyíltabb eretneknek) ünneplése stb. stb. Meggyőződésem, hogy Urunknak, Megváltónknak e tábor magatartása, hamissága, gyávasága, megalkuvása sokkal jobban fáj, mint a velejéig romlottak, a már elveszettek árulása.]
(forrás: www.summorum-pontificum.de – 2017. október 18.)http://www.katolikus-honlap.hu/1701/sum-hirek.htm

2017. október 17., kedd

Imádkozzunk Benedek Pápáért

Ő Eminenciája Gánswein Georg Érsek , Prefektusa a Pápa Őfelsége “háztartásának “és személyes titkára a Nyugalmazott XVI Benedek Pápának, kéri a világot , hogy imádkozzanak a Szentatyáért . Ő Eminenciája kijelentette , hogy a Nyugalmazott XVI Benedek “ olyan mint egy gyertya amelyik lassan békésen halványul. Ő csendesen , Istennel , magával és a világgal megbékélve van . Nem tud járni segítség nélkül és már nem tud Szentmisét mondani .” (https://777blog.hu/2017/10/18/nem-igaz-hogy-haldoklik-xvi-benedek/Nem igaz, hogy haldoklik XVI. Benedek)
Ajánljuk imáinkat a Szentatyáért ahogy folytatja a földi útját , az élet útján Krisztussal akit Ő nagyon szeret és akit Ő szolgált annyi szeretettel és vágyik a vele szemtől szemben találkozásra és változatlanul szolgál.
Minden magasztalás és dicsőség a Tiéd mindenható és örök Isten. Te teremtetted a Földet és mindent ami benne van és ezt a mi gondunkra bíztad úgy, hogy az emberi kéz munkája által mi is részesei lehessünk a Te teremtő erődnek ás építsük az emberi társadalmat . Tekints kegyesen és áldással , Benedekre, a mi Szentatyánkra aki vezette a mi Egyházunkat és aki most lelassulóban van. Add meg neki az örömét és tudatát mindannak amit Ő elért és add meg neki az elégtételt, megnyugvást és kiteljesedést minden munkájáért , mint ahogy Te is a hetedik napon , amikor megpihentél és láttad , hogy mindaz amit tettél jó volt.Adj neki békét és segítsd Őt át ezen az átmeneti időszakon. Erősítsd (nyugtasd meg) meg Őt a mi szeretetünkről és köszönetünkről a sok évért amikor Ő volt a Te nyájadnak a Pásztora.Vigyázz a Te hűséges szolgádra és a Te Szent Anyaszentegyházadra az elkövetkezendő napokban ahogy keressük a Szentlelked vezetését . Magasztalunk Téged , Szeretet Istene, a mi Urunk Jézus Krisztus által . Ámen.


IMÁK XVI. BENEDEK PÁPÁÉRT A KERESZTES  IMAHADJÁRAT IMÁIBÓL.

Keresztes Imahadjárat 23. imája: Ima Benedek pápa biztonságáért.

Ó, Örök Atyám, szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében – és azokért a szenvedésekért, amelyeket azért szenvedett el, hogy megmentse a bűntől a világot – most arra kérlek, hogy védd meg Szent Helytartódat, Benedek Pápát, a Katolikus Egyház Vezetőjét, hogy ő is segítsen megvédeni gyermekeidet és Felszentelt Szolgáidat a Sátán ostorcsapásaitól és bukott angyalainak uralmától, akik a Földön körbejárva, lelkeket lopnak.
Ó, Atyám, védelmezd Pápádat, hogy gyermekeidet az Igaz Ösvényen vezesse, Földi Új Paradicsomod felé.
Ámen.

Keresztes Imahadjárat 38. imája: Ima Benedek Pápáért és a szent papokért.


Ó, Üdvösségnek áldott Anyja, kérlek, hogy ezekben a nehéz időkben imádkozz a Katolikus Egyházért és szeretett Pápánkért, XVI. Benedek Pápáért, hogy enyhüljenek szenvedései.
Kérünk Téged, Üdvösség Anyja, hogy Szent Palástoddal borítsd be Isten szent szolgáit, hogy megkapják mindazokat a kegyelmeket, amelyek erőssé, hűségessé és bátrakká teszik őket a megpróbáltatások közepette, amelyekkel majd szembesülniük kell. Imádkozz azért is, hogy ők a Katolikus Egyház tanításainak megfelelően törődjenek nyájaikkal.
Ó, Istennek Szent Anyja, add meg nekünk, földi Egyházad maradékának a vezetés ajándékát, hogy segíthessünk Fiad Királysága felé vezetni a lelkeket.
Kérünk Téged, ó, Üdvösség Anyja, hogy tartsd távol a csalót Fiad követőitől, akik lelkük védelmére törekednek, hogy alkalmasak legyenek belépni az Új földi Paradicsom kapuján.
Ámen


Keresztes Imahadjárat 100. imája: A Kereszténység túléléséért.


Ó, drága Jézus, azon képességért könyörgünk Hozzád, hogy túléljük a megpróbáltatásokat, amelyekkel most szembe kell néznünk, mivelhogy az utolsó Igaz Pápa már befejezte Irántad való Küldetését.
Segíts nekünk, hogy ellenálljunk a szörnyű visszaéléseknek, amelyekkel szembe kell most néznünk annak az Egyháznak az összeomlása miatt, amelyet mi valamikor megismertünk.
Ne engedd meg soha, hogy eltérjünk Isteni Szavad Igazságától. Segíts nekünk, hogy csendben maradjunk, amikor a támadások a vállunkra nehezednek, arra csábítva minket, hogy hátat fordítsunk Neked és a Szentségeknek, amelyeket Te adtál a világnak.
Borítsd be Hadseregedet egy pajzshoz hasonló erőteljes Szeretettel, amelyre szükségünk van, hogy megvédjen minket a hamis prófétától és az Antikrisztustól.
Segítsd földi Egyházadat, hogy elterjedjen és gyarapodjon; hogy ragaszkodjon az Igazság betartásához, és hogy segítse testvéreinket az Igazság Ösvényén vezetni, hogy megfelelően felkészítsen minket Második Eljöveteledre.
Ámen.

2017. október 15., vasárnap

Már megint Dan Brown

Pár héttel ezelőtt került szóba egy ókori régészeti lelet felbukkanása, ami újabb bizonyítékot szolgáltatott a Biblia amúgy is erős történelmi hitelességéhez. Ezúttal a másik oldalon a sor. Persze nem olyan értelemben, hogy a Biblia hitelességét gyengítő lelet került volna elő. Csupán arról van szó, hogy az Isten nemlétét bizonyítani kívánó egyik kritikus rukkolt elő egy újabb húzással, amihez nem meglepő módon nem társul bizonyíték.
Dan Brown legújabb regényéről van szó. Azok kedvéért, akik esetleg nem hallottak még róla, bár Hollywoodnak és a médiának köszönhetően bizonyára kevesen vannak, annyit érdemes tudni munkásságáról, hogy szívesen nyúl olyan témákhoz, amiknek hol kimondott, hol burkolt célja az istenhit gyengítése. Ebben a kategóriában talán a Da Vinci kód a legismertebb. A minden idők legnagyobb példányszámban eladott regényének szerzője egyebek mellett azt sugallja könyvében, hogy Mária Magdaléna Jézus felesége volt, amit persze a gonosz egyházi erők a gnosztikus evangéliumok elhallgatásával vagy megsemmisítésével próbáltak leplezni. Bár a regény állításai a témát ismerők számára nevetségesek, sajnos sokan kizárólag ebből a műből vagy az abból készült filmből szerezték ismereteiket a kérdésről, és ezzel le is zárták a tudakozódást egy olyan forrással kapcsolatban, ami „örök életre buzgó víznek forrásává”János 4:14 válhatna bennük.Angolul értőknek ajánlott olvasmány a témában A Da Vinci kód feltörése című könyv Darrell L. Bock Ph.D tollából
Brown legújabb regénye nem egészen két hete került a boltokba, és azonnal a bestseller listák élére ugrott.
Egyesekben felmerülhet a kérdés, hogy mi értelme egyáltalán írni erről, főleg, hogy egy regényről van szó, aminek a célja elvileg a szórakoztatás lenne, nem pedig az olvasó ismereteinek elmélyítése. Csakhogy Dan Brownnak mindig sikerül elérnie, hogy az olvasók a műfajtól függetlenül hiteles történelmi vagy tudományos forrásként kezeljék műveit, például azért, mert a történet főszereplője „véletlenül” éppen az adott téma szakértője vagy azért, mert nyilatkozataiban rendre kihangsúlyozza, hogy saját kutatásai alátámasztják, amit ő regény formájában az olvasók elé tár. Lehet, hogy Brown bírálóinak is inkább regényt kellene írni tudományos igényességgel összeállított tanulmányok helyett? Egyszer érdemes lenne kipróbálni.
Az Origin, magyarul ’eredet’ című új regény ezúttal nem közvetlenül Jézust támadja, hanem a vallás és a tudomány között fennálló vélt konfliktust próbálja bemutatni. A Frankfurti könyvvásáron szervezett bemutatón Brown elmondta, hogy legújabb művét az a kérdés inspirálta, hogy „Vajon Isten képes lesz-e a túlélni a tudományt?”
„Vajon vagyunk annyira naivak, hogy elhiggyük, a ma istenei túlélhetik ezt a kort és száz év múlva is itt lesznek?”
Brown azt gondolja, hogy az emberiségnek idővel már nem lesz szüksége Istenre és a hit helyett a technológia, azon belül is a mesterséges intelligencia hozza majd létre azt a kollektív tudatot, ami kielégítheti az ember igényeit egy isteni lény után.
„Lelki tapasztalatainkat egyre inkább az egymással való kapcsolatainkban fogjuk megtalálni.”
Brown ezzel nem sok újat mondott, hiszen az istenné válás nagyon is emberi kísérlete történelmünk első lépése volt, aminek következményeit most is viseljük. Dan Brown nagyjából 200 millió könyvet adott el eddig. Vajon 200 millió olvasójának tudatát összeadva milyen istenpótlót kapnánk?
A legnagyobb probléma Brown logikájával, hogy összekeveri az igazságot az igazság megtalálásának módszerével. Attól ugyanis, hogy valaki hibás módszert alkalmaz, még rátalálhat az igazságra. Más szóval, az igazságot nem befolyásolja, hogy ki hogyan vagy miért talál rá. Ha valaki babonából hisz, vagy mankónak használja Istent, az semmilyen hatással nincs Isten létére. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy az általános iskolai matektanárom egy babonás, paranoiás vénasszony volt, ezért a geometriai ismereteim hibásak. A kettőnek nincs, vagy nem feltétlenül van köze egymáshoz. Attól tehát, hogy valaki megkérdőjelezhető indíttatásból hisz Istenben, Isten léte nem kérdőjeleződik meg.
Istent persze sokan sokféleképpen próbálták már eltemetni. A próbálkozók kétféle eredményt értek el eddig. Volt, aki a sírgödör ásása közben életet talált, és a temetésből születés lett. Mások pedig egy igazi sírgödör mélyén várják, hogy az eltemetni kívánt Isten elérkezettnek lássa az ítéletet. Vajon a még mindig versenyben lévő próbálkozók más eredményre számítanak?
Én mindenesetre továbbra is fenntartom, hogy Dan Brown sem lesz képes igazi akadályt gördíteni a keresők elé. Erre tökéletes példa G.K. Chesterton, aki fiatal korában kizárólag agnosztikus és ateista szerzők műveit volt hajlandó olvasni, akik sikeresen ültették el benne a hit magját azáltal, hogy kétségeket támasztottak benne a kétkedés irántG.K. Chesterton: Igazságot! 65. oldal . Mindent összevetve azt gondolom, hogy Dan Brown kérdéseit nem lesz nehéz megválaszolni.

http://idokjelei.hu/2017/10/mar-megint-dan-brown/

Bocsa József: A menyegzős ruha

Bocsa József piarista atya homiliája az évközi 28. vasárnapon - A sorozat
A most hallott Alleluja vers kibontása a mai evangélium és a mai olvasmány: „Urunk, Jézus Krisztus Atyja, világosítsa meg lelkünket, hogy megértsük, mily reménységre hívott meg minket”. Ef 1,17-18
Isten országát egy menyegzőhöz, menyegzői lakomához hasonlítja mind az evangélium, mind pedig Izajás próféta szövege.
„Abban az időben: Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez: A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre”. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött még nyomatékosabb meghívóval: „Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, a lakomát elkészítettem. Ökreim és hizlalt állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a menyegzőre!”
Hogy reagáltak az ismételt meghívásra? „azok mindezzel mit sem törődve szétszéledtek: az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett”. Sőt még egyebekre is vetemedtek: „A többiek pedig a szolgáknak estek: összeverték, sőt meg is ölték őket”.
Kik ezek, akikkel így bántak? Tekintsünk ki egy kicsit a példabeszédből! Isten követei, a próféták, a szentemberek, akik az Ő üzeneteit közvetítették, és közvetítik minden időben.
Hogy reagált erre a király? „Nagy haragra lobbant, elküldte seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette”.
Csak egy zárójeles megjegyzés. Harag Istenben? Erről manapság nem illik beszélni, nem illik a róla sugallt képbe. De csak meg kell nézni a Szentírást. Többször van benne szó Isten haragjáról, mint az ember haragjáról. De ezt jól kell érteni. Most nem ez a témánk. „Érted haragszom, nem ellened” – talán ez a közmondás az egyik kulcsa az Istenben való harag értelmezésének.
„Azután így szólt a szolgákhoz: „A menyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre!”
A szolgák engedelmeskedtek, az a dolguk: „A szolgák kimentek az utakra és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel.
Ahhoz, hogy részt vegyen valaki a lakomán, azért annak volt egy feltétele, hogy vegye magára a menyegzős ruhát. Mi ez a menyegzős ruha? Vehetnénk köznapi értelemben is: Ha az ember elmegy egy lakodalomba, hangversenyre, operába, bálba, keresztelőre, temetésre  -  megfelelően felöltözik, kiöltözik. Ezek polgári események, és minden résztvevő összeszedi magát, mások egész ruhakölteményeket vesznek magukra. Nem nagyon merészkedik ilyenekre senki hétköznapi ruhában. Adódik itt a kérdés, hogy ha misére megy az ember, akkor megengedett a teljesen hétköznapi ruházat? Vagy nyáron hölgyeknek a kihívó, esetleg egyenesen hiányos ruházat? Érdemes itt egy kis lelkiismeret-vizsgálatot tartani. Megkérdezni: mi is a szentmise, kihez is megyek látogatóba, hozzá milyen öltözet illik?
A külső öltözék is megfontolandó. De itt ebben a példabeszédben nem erről van szó, hanem a megszentelő kegyelem menyegzős ruhájáról. Arról, hogy bűnbánattal, tiszta lélekkel járul-e az ember a szent lakomához, járul-e szentáldozáshoz.
A méltó szentáldozás bizony ma is nagyon aktuális probléma. Ennek nemcsak külső formája van, az hogy hogyan járulok szentáldozáshoz: tisztelettel, áhítattal, netalán letérdelve, vagy pedig ezzel a hozzáállással: Ide vele, az nekem jár. Most voltam a nagy magyar közös fatimai ünnepen, ahol 13 püspök, 130 pap koncelebrált, és 8000 hívő volt jele. Az áldoztatás előtt kihirdették: Most nem lesz kézbe áldoztatás, csak szájba, nyelvre való áldoztatás.
A külső kifejezi a belsőt is, egyik sem mellékes. De nyilván fontosabb a belső lelkület, hozzáállás, a lélek tisztasága. A megfelelő belső lelkületnek az alapja egy megkülönböztetés, amit Pál apostol így fejez ki: „Aki méltatlanul eszi a kenyeret vagy issza az Úr kelyhét, az az Úr Teste és Vére ellen vét. Tehát vizsgálja meg magát mindenki, s csak úgy egyék a kenyérből és igyék a kehelyből, mert aki csak eszik és iszik anélkül, hogy megkülönböztetné az (Úr) Testét, saját ítéletét eszi és issza” (1Kor 11, 27-29).
Mit jelent ez a megkülönböztetés? Nem mindegy, hogy Jézus testét és vérét veszem magamhoz, vagy egyszerűen csak kenyeret eszem és bort iszom, vagy egyéb táplálékot veszek magamhoz. Az a látszólagos kenyér és bor már nem kenyér és bor, hanem Jézus teste és vére
A szenthez csak szentül szabad közeledni, vagyis tisztára mosva lelkünket a bűnbánatban, a bűnbánat szentségében. Ahhoz pedig az is kell, hogy komolyan bánja az ember a bűnét, akarjon elszakadni tőle, forduljon szembe a gonosszal, amely minden bűn mögött ott rejtőzködik, vagyis vegye komolyan a sátánnak való ellenemondást, amit a keresztségben vállalt.
Ha az ember állapotszerűen bűnben él, akkor jobb, ha inkább nem járul szentáldozáshoz, hanem kivárja, amikor már kész szabadulni a rabságból, kész változtatni életállapotán, vagy már elhagyta az a bűn, ami addig rabságban tartotta. Egyik leggyakoribb állapotszerű bűnben élés, amikor két ember házasság nélkül együtt él, vagy házassági kötelékben szeretőt tart, magyarul rendszeres házasságtörést követ el, vagy meglévő érvényes házasságát figyelembe nem véve él mással házasság-jellegű kapcsolatban. És sajnos ehhez, az ilyen jellegű bűnben való élés melletti szentáldozáshoz és szentségekhez járuláshoz biztatást kapnak ma egyháziaktól is – az egyház eddigi következetes iránymutatását megszegve ebben a kérdésben.
De a felelősséget nem lehet másra hárítani. „Aki méltatlanul eszi a kenyeret vagy issza az Úr kelyhét, az Úr Teste és Vére ellen vét. Másutt így fogalmaz Pál apostol: a saját ítéletét eszi és issza. Az Úr a mai evangéliumban pedig még ennél is keményebben fogalmaz: „Kezét-lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre! Ott sírás lesz és fogcsikorgatás!”
A szentségek, főleg az Eucharisztia nemcsak a jelenben táplálják testünket és lelkünket, hanem előre mutató jelentésük is van. A szentmise, az eucharisztikus lakoma elővételezi már azt a nagy lakomát is, amiről a most olvasott Izajás szövegben van szó, amely nyilvánvalóan már nem az élet mostani kereteire utal, hanem egy új világra. „Az Úr bőséges lakomát rendez, és letörli a könnyet minden arcról… Örökre megsemmisíti a halált… Istenünk, az Úr letörli a könnyet minden arcról, lemossa népéről a gyalázatot, lemossa az egész földön”. Mindez nem biztos, hogy csak a mennyországot jelenti, jelenthet még ezen a földön való új korszakot is, a paradicsomi állapotok valami-féle visszaállítását. De már ebben sem lesz halál, fájdalom – és szentségekkel való visszaélés sem. Ebbe az új világba, vagy a mennyországba azonban nem juthatnak be, akik nem fogadják el a lakomára szóló meghívást, vagy akik csak egy jót akarnak enni és inni, jól akarják érezni magukat, de nem öltik magukra a menyegzős ruhát, nem térnek meg, nem akarnak szakítani bűneikkel.
Isten hív, újra meg újra, türelmes is, irgalmas is. Most még rajtunk áll a döntés. De eljön az idő – kinek néhány, kinek még húsz-harminc, ötven év után, de eljön, amikor már csak az ítélet következik.
Aki viszont már most is helyes viszonyban él az Úrral, helyesen táplálkozik az Ő Igéjével, az ő Testével és Vérével, az már ebben a világban is békét és rejtettséget élvez, holott még sok veszély veszi körül. Vonatkoznak rá a mai szentmise zsoltárának a szavai.
  • Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké szünet nélkül.
  • Az Úr nékem pásztorom: * ínséget nem kell látnom.
  • Zöldellő mezőkön terelget engem, * csendes vizekhez vezet és lelkemet felüdíti.
  • Az igazság ösvényén vezet engem, * ahogyan ő megígérte.
  • A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy vélem, * biztonságot ad vessződ és pásztorbotod.
  • Számomra asztalt terítettél, * hogy üldözőimet szégyen érje.
  • Fejemet megkented olajoddal, * serlegemet csordultig megtöltötted.
  • Jóságod és irgalmad nyomon követ * életemnek minden napján.
Az ilyen embernek otthona az Isten háza - már most is, és mindörökké szünet nélkül.

http://engesztelok.hu/irasok-tanulmanyok/1260-a-menyegzos-ruha

2017. október 14., szombat

Újabb napcsoda történt, ezúttal Nigériában

"A történelem megismételte magát a nigériai Benin City-ben a nemzeti Mária-kongresszus során" - írták a nigériai püspökök a közösségi oldalakon. "Ma, 2017. október 13-án megtörtént az, ami 100 évvel ezelőtt a portugáliai Fátimában történt."
Hét képet publikáltak a jelenségről.


https://gloria.tv/article/TGaiJYH9UWF72mvJ8uSARFPt4

2017. október 13., péntek

Little Pebble üzenete a Szeplőtelen Szűzanyától

2017 október 13.


A Fatimai jelenések 100. évfordulója.
Pebble:A fehér kereszt mint mindig megjelent az égen. Rengeteg mozgást láttam a fehér kereszt körül. A fehér kereszt mögött a Napot láttam, amely nagyon fényes volt,és láttam egy üstököst csóvával ami nagyon közel volt a Naphoz. Ekkor egy csodálatos fénysugár jött elő a fehér keresztből, amely ragyogó volt és felénk tartott. Ez olyan volt mint egy fényes utca ami a fehér keresztből kiáradt.A Szűzanyát úgy láttam mint a Fatimai Szűzanyát. A Szűzanyával volt a három Fatimai látnok. Szintén láttam Szent Bernadettet, és a La- Saletti látnokokat, Melaniet és Maximilliant, valamint az utóbbi idők nagy prófétáját, Maria Espenranzát. Mögöttük volt Szent Mihály arkangyal és a védőszentjeim. A Szűzanya egy gyönyörű rózsacsokrot tartott a kezében, a jobb kezében pedig rózsafüzért tartott. Ő derűs, de szomorú is volt. A fehér fényes utcán közeledett felém, egy nagyon szép rózsaszín felhőn. A Fatimai gyerekek ugyanolyanok voltak mint amikor a Szűzanyát látták 100 évvel ezelőtt. A Miasszonyunk nagyon közel került hozzám, kb. két méterre állt tőlem. A rózsafüzér amit ő a kezében tartott nagy volt és arany szemei voltak. A Szűzanya mosolygott majd kezébe tette és megcsókolta a rózsafüzéren lévő feszületet.

A Szűzanya így szólt hozzám:" Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Ámen. Drága fiam szeplőtelen szívemnek lelki társa, üdvözöllek téged, és üdvözlöm az összes gyermekemet a Cova da Ira-n történt jelenésem 100. évfordulóján. Azok az üzenetek, amit akkor adtam ,és a mostani üzenetek amiket a látnokok és a próféták által adok a világnak, nincs különbség. Én ma azokat a látnokokat hoztam el, akik által számos üzenetet kapott az emberiség és az Anyaszentegyház. Az egyház és a világ nem hallgatott meg, ahogy most se hallgat meg engem. Az egyháznak és a világnak nagy felforduláson kell keresztül mennie. Viszályok lesznek nemzetek és országok közt, és az én Szent Fiam házában a földön. Drága gyermekeim,a világ ma válságban van, mert az emberek Istennek az én Istenemnek a ti Isteneteknek hátat fordított. Az emberiség elhagyta Istent és folytatja útját a kárhozat felé ,nem törődve  a lelkükkel. Az emberiség csak önmagának él és a test az elme a szív óhajának és a jólétben nem törődve testvéreik szükségleteivel . Az ember korruptá vált és sokkal romlottabb lett mint ami az özönvíz idején, vagy Sodoma és Gomorra vagy Ninive idejében volt. Drága gyermekeim gondolkodjatok el azon, hogy mit is jelent mindez. Az emberiség fellázadt Isten ellen olyannyira hogy azok a gyermekeim akik hirdetik a kereszténységet,és azt, hogy e szerint kellene élniük , szívben és lélekben szintén korruptak. Az emberek szíve hideggé vált nemcsak egymás iránt hanem Szent Fiam, Jézus Krisztus az igaz és egyedüli Messiás iránt is. Drága gyermekeim, én azért jöttem, hogy előkészítsem az utat, mert irgalmas Fiam Jézus második eljövetele hamarosan elérkezik, de ezelőtt nagy irgalmasságát fogja megmutatni az emberiségnek. Az emberiség a nagy szakadék szélén áll és olyan események jönnek amelyeket még sose láttak előtte és sose lesz majd. Az Antikrisztus világban történő megjelenésének ideje közel van. Ő Egyiptomból fog érkezni olajággal a kezében azért hogy a földön lévő gyermekeinket elcsábítsa és megtévessze hamis ígéretekkel,csodákkal és hatalommal.Ő egy hamis békét fog bemutatni az emberiségnek.Az emberek szíve, értelme és lelke el fog homályosulni, mivel ők félre lesznek vezetve és azt fogják hinni hogy ő a világnak megígért Messiás. Az én Benedekem, Róma igaz pápája hamarosan el fog távozni ebből a világból, mert eljött a szétválasztás ideje. Drága gyermekeim a nagy figyelmeztetés azért fog eljönni az emberiségre hogy a juhokat szétválassza a kosoktól. Ezek után a bűn embere fogja elfoglalni Péter székét. Az aki most Péter székét elfoglalja , nem tőlünk való, ő az aki félrevezeti gyermekeinket és elmozdítja őket az igaz ösvényről.Drága Szent fiam! Hamarosan eljövök érted és magammal viszlek  azért, hogy átalakulva folytasd missziódat, mint a hetedik mennyei harsonaszó, mert a te küldetésed épp most kezdődött el. Drága fiam te vissza fogsz térni velem az összes Szent helyre a világon, hogy őrizd gyermekeimet és egyesítsd őket irgalmas Fiam Jézus Krisztus alatt az Antikrisztussal szembeni csatában, mert az idő az emberiség számára nagyon rövid.

Azok a próféciák, amelyek évszázadokon keresztül adattak meg az emberiség számára most fognak beteljesedni.Fiam azok a szavak, amelyeket leányomnak Maria Esperanzának adtam,neked is el lett mondva. Azok a szavak amelyeket irgalmas Szent Fiamtól kapott, nagyon fontosak az emberiség számára. Azok az üzenetek, amelyeket a Fatimai, La Salette-i, Lourdes-i kis gyermekeimnek adtam, létfontosságúak ezekben az időkben. Ma nincs sok látnok a világban aki nyilvános üzenetet kapna, de gyermekeim, én arra kérlek benneteket, hogy figyeljetek szavaimra. A nagy csoda ami évtizedekkel ezelőtt ugyanezen a napon adatott meg az emberiségnek,újra meg fog ismétlődni az összes szent helyeken a világban, de nagyobb jelentőségűek lesznek, így az emberiség tudni fogja, hogy a nagy figyelmeztetés közel van. A föld számos helyen rázkódni fog a világon. Az emberek tudni fogják, hogy Isten ítélő keze sulyt le rájuk. A tengerek morajlani fognak és számos földet,tengerparti városokat fognak elönteni, számos kis sziget pedig teljesen el fog tűnni.A vulkánok ki fognak törni ,hogy megmutassák az embereknek hogy bűnbánatot kell tartaniuk és vissza kell térniük Istenhez addig amíg erre van idő. Ne féljetek mert Én a ti Égi Édesanyátok mindig mellettetek leszek még az utolsó pillanatokban is mielőtt Jézus Krisztus visszatérne a földre. Az Ítélet angyalai a mi örökkévaló Atyánk parancsára várnak. Édes gyermekeim,mindig legyetek készenlétben, mert nem ismeritek sem az időt, sem az órát ,hogy mikor fog Jézus visszatérni de bízzatok az én Szent Fiam jóságában, irgalmasságában és Isteni szeretetében, amit mindegyikőtöknek megad.

Drága Gyermekeim, mennyire szeretünk benneteket! Ez nem az öröm amiért ma eljöttem a világba, inkább szomorúság és könny van a szívemben,mert látom, hogy mennyi kegyetlenséget követnek el gyermekeink. Oly sok a fájdalom szomorúság és szenvedés amit gyermekeinknek okoznak. Gyermekeim nem értitek, hogy ti vagytok azok, akik mindezeket magatokra hozzátok? Mi a mennyből nem csapunk be benneteket! Mi inkább egy nyugalmas, tisztességes, békés és boldogsággal teli életre hívunk meg benneteket Isten és az ő irgalmas Szent Fia Jézus Krisztus szolgálatára. Béke uralkodjék a szívetekben, mert a béke csak a Szentlélektől származhat. Imádkozzátok a Szent rózsafüzéremet amit az emberiségnek ajánlottam. Ez a béke jegye . Imádkozzatok vezetőitekért, mert nagyon kevés kivételtől eltekintve egyikük sem keresi a mi védelmünket. A világ hamarosan háborúban lesz. Mindez amiről éveken keresztül beszéltem, most fog elérkezni. Gyermekeim, ha ti azt hiszitek hogy nemzetetek, országaitok biztonságban vannak ,tévedtek! Ez nem így van! Minden egyes ország és nemzet meg lesz büntetve Isten az Atya által,mert minden egyes nemzet halálos bűnben van Isten előtt. Csak a lelkek egy kis csoportja az, akik életüket igazán odaadják Istennek. Az emberek többsége önmaguk életét irányítják. A túlvilágban csak nagyon kevesen hisznek. Ezért gyermekeim imádkozzatok ,fogadjátok a szentségeket méltó módon, ajánljátok fel szenvedéseiteket tartsatok bűnbánatot, ne csak a ti bűneitekért hanem az egész világ bűneiért és tegyetek jót. Ma a gyönyörű gyermekeimnek rózsákat hoztam. Ezek a rózsák Istentől meg vannak áldva és én mos elhelyezem a szívetekbe. Ezek a rózsák amelyek előttem vannak az Én Szeplőtelen Szívemmel megáldom. Egy kegyelmet fognak kapni ami soha nem fog elveszni (A Szűzanya itt megáldja a rózsákat, az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen).
És te fiam Szeplőtelen Szívemnek lelki társa, a te küldetésed most halad előre. A nyilvános üzenetek egyre kevesebbek lesznek, de Én és Szent fiam folytatni fogjuk a beszélgetést veled,őrizni fogunk téged. Amint már több éve mondunk neked most eljött. Amikor győzelmed eljön ami Szeplőtelen Szívemen keresztül lesz, tudni fogod hogy ez egy jel lesz számodra, hogy beléptél Isten következő tervébe. Senkit se kell féltened akiket szeretsz,mert Isten irányít mindent. Éppen ezért az ellenség támad, de nincs hatalma feletted.Folytasd az utadat a szívem felé, megáldom mindazokat akiket szeretsz és az egész világot. Az emberiség ma örömmel emlékezik a 100 évvel ezelőtti napra. A Szeplőtelen Szívem győzni fog, a kígyó el lesz taposva és béke fog uralkodni az egész világon,és dicsőíteni fogja Istent az Atyát ,a Fiút és a Szentlelket. Drága fiam menj békével szeretettel és szolgáld Istent.Drága gyermekeim szeretlek benneteket és áldásomat küldöm rátok.  Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.


William: Szűzanya azt is mondta, hogy mindenkinek elmondja, hogy milyen fontos az üzenetek adott Christine Gallagher, Luz de Maria, Pedro Regis és Edson Glauber.
* Ez érdekes megjegyezni, hogy William angyalai során jelen üzenet: St Uriel, Szent Gabrieultous, Szent Sentimentarious, Szent Trilingus, Szent Antramidrious; Szent János Endore, Keresztelő Szent János, Szent William St Padre Pió, Szent Catherine Emmerich, Szent Theresa Neuman, Szent Pál V1, St John XXIII.
Ezek a szentek, akik William Védnökök: St Menoloutis, Szent Amor Dei, Szent Justintinus, Szent Mihály, Szent Gábriel, Szent Barachiel, St Raphael, Szent Mózes, Szent Salamon, St David, Szent Jób, Szent Ábrahám és Szent Noah.
http://littlepebble.org/2017/10/14/message-758-13-october-2017/

Mindszenty József idézetek a Mária tiszteletről

“Csak azt tesszük a Mária tisztelettel, amit Jézus Krisztus tett és tanúsított Máriával szemben. Jézus szeretve tisztelte Máriát, engedelmeskedett neki és bekapcsolta üdvösségünk legfelségesebb mozzanataiba és titkaiba. Gyermek soha úgy nem szeretett édesanyát, mint Jézus Krisztus. Jézus meghalt az emberekért, de elsősorban érte halt meg, hogy kifizesse nagysága, méltósága és kiváltságai nagy tengerének nagy árát. A Boldogságos Szűz számára szerezte a megváltás legelső gyümölcseit, amelyekhez a Boldogságos Szűz csak a fia érdeméből jutott. Krisztus vérrel törleszti az Istenanyaságot, az asszonyokból kiválasztottságot, a Szeplőtelen Fogantatást, a túláradó kegyelmeket és az irányunkban való anyaságot is...”

“Ha Magyarország megtalálja Nagyasszonyát, akkor életet talál.”

“Csodálatos fonala a magyar történelemnek a Mária tisztelet. Ahogy a Duna kiemelkedik vízhálózatunkból, úgy emelkedik ki szélességével és mélységével a Mária tisztelet a történel münket átjáró sok egyéb szellemi, lelki folyamatból.”

“Amikor mi a Boldogasszony évének Mária ünnepségeit kigyújtjuk a sebes nemzet országának különböző pontján, arra akarjuk rávezetni a nemzetet: nem csak anyag, föld, test, vér van a mi életünkben, hanem van édesanyai szeretet az Isten trónjánál és itt lent a családi házakban. Ez az édesanyai szeretetet hatoljon be mezőre, műhelybe, hivatalba és lépjen a gyűlölet a bosszú a csattogó fogak helyébe. Úgy szerette Isten, de a Boldogságos Szűz is a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. “


Mindszenty József

2017. október 12., csütörtök

Vágyakozással teli kémlelés Krisztus újraeljövetele után

A Pünkösd utáni vasárnapok nem képeznek külön ünnepkört, hanem a húsvéti ünnepkör végét, záróakkordját képezik. A Pünkösd utáni idő 23-tól 28 vasárnapig terjed, tehát olykor több mint fél évig is eltart; de egymástól két, világosan elválasztható szakaszra oszlik. Az első szakasz 17 vasárnapot foglal magában, és a húsvéti titokról szól; a második a 18. vasárnappal kezdődik, és erősen eszkatologikus, azaz a végidővel foglalkozik, előre, a jövőbe, Krisztus újraeljövetelére tekint.
A Pünkösd utáni idő második szakasza tehát a tizennyolcadik vasárnappal kezdődik, ami idén (2017-ben) október 8-ra esett, ezért Magyarországon a vasárnap helyett a magyarok Királynőjének, Magyarország Nagyasszonyának ünnepét ültük meg. Így a honlapon az ünnepek magyarázatában idén ez utóbbi ünnep szerepel, a korábbi években pedig a Schütz-misszálé magyarázata, mely egy szót sem ejt e második, már nem vissza Húsvétra, hanem előre a végidőkbe tekintő Egyházról. Ezért következzen itt most a Pünkösd utáni tizennyolcadik vasárnap magyarázata a német Schott-misszáléból:
Ezzel a vasárnappal kezdődik a Pünkösd utáni idő második szakasza, a vágyakozással teli kémlelés Krisztus újraeljövetele után. Az Egyház azért könyörög, hogy Krisztus vezesse haza az Atya házába, a fény és az élet birodalmába. Hiszen az ősz, a betakarítás hónapja is élénken emlékeztet az aratás nagy napjára, ami Krisztus újraeljövetelekor az Utolsó Ítéletkor jön el a jók és a gonoszok szétválasztásával, a halottak feltámadásával, Krisztus Jegyesének, az Egyháznak és a hozzá hűséges emberek végleges hazavitelével.
Az Introitusban és a Gradualeban békéért könyörgünk az Úrhoz súlyos szorongattatásunkban, és bizalommal telve megyünk az Ő házába, az Isten házába, ami a mennyei Jeruzsálem előképe. A szentleckében (1 Kor 1,4-8) hálával tekintünk azokra a kegyelmekre és kincsekre, melyeket Húsvét hozott el számunkra (a szent keresztséget); mostanra már Isten kegyelmével megerősödtünk, és készek vagyunk Krisztus újraeljövetelére, amikor dicsőségben jelenik meg újra a gonoszok rémületére és az Egyháztól körülujjongva. Az evangéliumban (Mt 9,1-8) Jézus előkészíti megszabadító újraeljövetelét: „az Ő városába megy” (az Egyházába), meggyógyítja az inaszakadtat, azaz minket, majd meggyógyítva elbocsát bennünket a „mi házunkba”, a mennyei hazába.
A Pünkösd utáni tizennyolcadik vasárnap introitusa:
Da pacem, Domine, sustinentibus te, út prophetae tui fideles inveniantur: exaudi preces servi tui et plebis tui tuae Izrael. (Eccli 36,18) Laetatus sum in his, quae dicta sunt mihi: ind donum Domini ibimus. (Ps 121,1)
Adj, Uram, békességet azoknak, kik benned bizakodnak, hogy prófétáid igazmondóknak bizonyuljanak: és hallgasd meg szolgádnak és népednek, Izraelnek könyörgését. (Sir 36,18; Örvendeztem, mikor azt mondották nekem, az Úr házába megyünk. (Zsolt 121,1)

http://katolikus-honlap.hu/1701/p18.htm