2016. május 25., szerda

Égi Édesanyánk üzenete 2016. május 25-én Medjugorjéból

Üzenet, 25. május 2016

Drága gyermekek! Jelenlétem mindnyájatok számára Isten ajándéka és buzdítás a megtérésre. A Sátán erős, rendetlenséget és békétlenséget akar helyezni a szívetekbe és a gondolataitokba. Ezért, gyermekeim imádkozzatok, hogy a Szentlélek vezessen benneteket az öröm és a béke igaz útján. Veletek vagyok és Fiamnál közbenjárok értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

2016. május 22., vasárnap

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK Mária Julianna által adott üzenete


2016. május 1. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim, Szívemnek kedves választottjai! Hamarosan beviszlek titeket Atyám országába, ahol ragyogni fogtok, mint a nap. Nincs annál nagyobb boldogság sem a mennyben, sem a földön, mint aki megteszi Isten akaratát, és ez által készenlétben várja hőn imádott Urát, Aki ezt ígérte: Magammal viszlek benneteket a mennybe, ahol helyet készítettem nektek, és letörlök szemetekről minden könnyet. Mondom nektek: ezek a lelkek, akik így várják készenlétben a Vőlegényt, bemennek Vele a menyegzőre.
Gyermekeim! Figyeljétek az eseményeket! Már teljesülnek a próféciák. Készüljetek! Az idő egyre fogy. Nektek is hamarosan meg kell állni ítélőszékem előtt. Ezt azoknak mondom, akik bűnben élnek. Mert ti, kedves gyermekeim, akik életszentségben éltek, nincs mitől félnetek. Ti már megtisztultatok a bűnbánat szentségében, amikor feloldozást nyertetek. Nektek csak vigyázni kell, hogy el ne essetek. Mert a földi lét egy állandó harc a sátánnal, aki különösen a szenteket és az imádkozó embereket kísérti. Ha nem is tudja bűnbe rántani, akkor kavar, hogy ne legyen nyugtotok. Ilyenkor gyermekeim, azonnal mondjátok el a Szent Mihály, és a Most segíts meg Mária imákat! Kérjétek a Szentlelket, hogy adja meg nektek a tisztánlátás kegyelmét! Világosítsa meg elméteket, hogy a sátánnal folytatott minden harcból győztesen kerüljetek ki.
Gyermekeim! Ez a ti kincsetek: győzelem az ördög felett. Ezt hozzátok magatokkal, és jutalmatok örök lesz a mennyben. Ne gyűjtögessetek a földön! Erre ne pazaroljátok az időt! Gyűjtsetek kincseket a mennybe, ami örökké a tiétek marad. Állhatatosságotokat és életszentségeteket nem tudja elvenni senki. Még ha meg is rágalmaznak benneteket Miattam, ne törődjetek vele! Aki ilyet tesz, az saját magára vonja le Isten igazságos haragját. Én megfizetek mindenkinek tettei szerint. Ti maradjatok hűségesek Hozzám minden helyzetben, mindhalálig! Valljatok meg Engem üldözőitek előtt! Ha így tesztek, nincs mitől félnetek, mert beviszlek titeket Atyám országába.
Gyermekeim! Az idő rövid. Az életetek elszáll, mint a gondolat. Tartsatok ki mellettem mindhalálig! Legyetek állhatatosak! Akkor elnyeritek a jó halál kegyelmét, aminek az örök boldog élet a jutalma. Jaj, azoknak, akik semmibe veszik szavaimat! Bűnt bűnre halmoznak. Félve, rettegnek a haláltól, mert érzik, hogy ez számukra az örök büntetés lesz. Határolódjatok el tőlük! De imádkozzatok értük, hogy térjenek meg, és ők is üdvözüljenek. Imáitokra még sok lelket adok. Tartsatok ki a bűnösökért mondott könyörgésekben, és az áldozatok felajánlásában akkor is, ha látszólag eredménytelen lenne! Én a lelkek mélyén működöm. Sok lélek a halála pillanatában tér meg Hozzám, fogad el Üdvözítő Istenének. Bízzatok Bennem! Az ilyen imát mindig meghallgatom. Erre áldalak meg benneteket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Ima a Szentlélek által: „Imádlak, szeretlek fönséges Jézusom, Aki leszálltál közénk Atyád boldogságából, ebbe a siralomvölgybe, ahol üldözés, ellenségeskedés és hatalomféltés várt Rád. „Keresztre Vele!” És Te éppen ezért az óráért jöttél. A Getszemáné kertben Vérrel verítékeztél, halálfélelemben remegtél, és így imádkoztál: „Abba! Atya! Neked minden lehetséges. Ha lehet, múljék el Tőlem ez a kehely, anélkül, hogy kiinnám! De ne az Én akaratom legyen, hanem a Tiéd!”
Gonosz pribékek gúnyoltak, kínoztak. Drága Szent Tested csupa Seb és Vér volt. Te mindezt szótlanul tűrted, közben magadban felajánlottad az Atyának a bűnösök megmentéséért. Nincs szenvedés, amin Te át nem mentél. Nincs bűn, amit Te meg nem bocsátanál. Csak aki megátalkodott, aki ragaszkodik bűnéhez, nem bánja meg, nem kér bocsánatot. Az ilyen ember az ördögök martaléka lesz. A tűz emészti, és a férgek rágják örökkön örökké. Az ilyenért fölösleges volt keresztáldozatod, mert hiábavalóvá tette magában kegyelmedet.
Drága Szent Uram! Te vérkönnyeket sírsz minden elkárhozott lélekért. Te minden kegyelmet megadsz neki, de tiszteletben tartod szabad akaratát. Akarata ellenére senki sem üdvözül. Milyen tragikus. Ti bűnösök! Halljátok meg az Üdvözítő Isten-Ember szavát, amit a keresztről kiált felétek: „Szomjazom!” A ti lelketekre szomjazik. Bánjátok meg bűneiteket! Tisztuljatok meg a bűnbocsánat szentségében! Ne legyetek süketek Krisztus szeretetteljes szavára! Ő azért jött, hogy üdvözítsen, hogy megmentsen. „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” Drága Szent Jézusom! Add a mi ajkunkra is ezeket a szavakat, amikor ellenségeinkre joggal haragszunk! Teérted, a Te értünk kiontott drága Szent Véredért tudjunk, és akarjunk megbocsátani egymásnak, mert Te ezt mondtad:
„bocsásd meg a vétkeinket, amint mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek.” (Máté 6, 12.) „Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei Atyátok is megbocsát nektek. De ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket.” (Mt 6, 14-15.)
Drága Üdvözítő Jézusunk! Gyújtsd lángra szívünket! Töltsd meg a Te szereteteddel! Adj nekünk megbocsátó szívet! Olyat, amilyenben Neked kedved telik. Cseréld ki a mi kő szívünket a Tiédre, amely annyira szeretett, hogy vállalta értünk a kínszenvedést, a csúfos kereszthalált, csakhogy senki el ne vesszen, hanem örökké éljen.
Jézusom! Taníts meg minket elengedni a sérelmeket, a magunk igazát! Helyette fogadjunk el Téged, Aki Magad vagy az út, az igazság és az élet. Te légy számunkra az egyetlen igazság, Aki annyira szerettél, hogy Áldozattá lettél értünk! Ha még ezek után is van valaki, aki elfordul Tőled, és nem követ Téged, az csak magára vethet. Te mindent megtettél.
Szeretlek Uram, teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből és minden erőmből! Csak neked akarok élni, és engedelmeskedni mindig! Csak a Tiéd akarok lenni! Köszönöm, hogy megmentettél, hogy vonzol, hogy elfogadsz. Dicsőség és hála legyen neked mindörökké! Ámen”

2016. május 1.
Itthon a kegyelem órájában az irgalmasság rózsafüzérét imádkoztuk. Az Úr Jézus: „Ezzel az imával megmentitek a világot. Mindent megadok erre az imára, ami az üdvösségetekre válik. Lelketek szomját eloltom, Önmagamat adom nektek táplálékul, és társatokká szegődök földi zarándokutatokon. Megvilágítom utatokat és elméteket ebben a sötét siralomvölgyben, amely Isten nélkül tele van rémekkel, veszélyekkel és a kárhozatra visz. Csak Velem, Megváltótokkal vagytok mindig biztonságban. Mondjatok ellene mindig minden bűnnek, minden kísértésnek, tegyétek a jót, ragadjatok meg minden lehetőséget, hogy jócselekedetekkel gazdagodjatok, amíg az érdemszerzés rövid ideje tart. Az élet rövid. Itt és most kell bő termést hoznotok, mert ezeket a kincseket tudjátok csak az örök életre vinni. Az örök hazában olyan mértékben azonosultok Velem, amilyen fokon gyakoroltátok a hősies szeretet, akár a lelki-testi vértanúság bizonyítását, és amennyi szeretet adtatok önzetlenül és tisztán hittestvéreiteknek, mert a ti családotok elsősorban ők, akikkel Én ajándékoztalak meg titeket, hogy egy közösséget alkossatok Énbennem és Énvelem. Együtt és egy szívvel imádjatok Engem, mert ti egyek vagytok Általam a szent Eucharisztia vételében, és ezért ti egy családot alkottok.
Kicsinyeim! Ti azért is vagytok egymásnak testvérei, mert az Én Vérem tündököl rajtatok. Az Én megváltói Vérem szabadított ki titeket a megkötözöttségből, bűneitek láncából. Az Én Vérem tündököl homlokotokon, Atyám Engem lát rajtatok, és ezért fogad el titeket gyermekeinek! Minden Általam és Értem történik veletek. Atyám minden jót Értem ajándékoz nektek. Az Én közbenjárásom Őnála értetek a ti legnagyobb kincsetek. Ezért, gyermekeim, tartsátok nagy becsben a Szentmisét, amikor a szívetekbe térek, lángoló, izzó szeretettel készítsétek a lelketeket a bűnbánatban, és ha szükséges, a Szentgyónásban. Mert a legnagyobb Kincset, Magát az Istent fogadjátok be lelketek hajlékába.
Gyermekeim, imádkozzatok szent papokért, mert egy szent pap egy egész várost szentté tud tenni. Egyházamnak és a világnak szent papokra van a legnagyobb szüksége. Egy papnak a legfontosabb az érte mondott ima. Ezt nem pótolja semmi, és ha kell, az áldozat, az önmegtagadás és a szenvedések felajánlása az Én kínszenvedéseim örök érdemeivel egyesítve.
Gyermekeim, újra mondom, imádkozzatok papjaimért, mert ellenfelem százszor jobban kísérti őket, mint egy civilt. Még mielőtt rossz cselekedeteik miatt szidnátok őket, gondoljatok erre, hogy ellenfelem számára ők a nagy halak, akiket le akar rántani, mert tudja, hogy mint a vezér a csatában, ha elesik, egy egész hadsereget ránt magával. Ezért azt mondom nektek, ha látjátok a hibáikat, a bűneiket, imádkozzatok értük! Minden ima, amit papjaimért mondotok az Én sajgó, vérző Sebeim bekötözése, az Én véres Könnyeim letörlése. Papjaimban bízom meg a legjobban, amikor kiszolgáltatom Magam nekik a tanításban, a Szentmisében, az Átváltoztatásban, és az áldoztatásban. Ezért ők állnak Hozzám a legközelebb, mert annyira megbíztam bennük, amikor erre a szent hivatásra meghívtam őket. Bár előre láttam és tudtam, hogy melyik lesz szent és melyik fog elárulni, de szükségem van az aratókra, ezért kellenek a munkások, akik learatják a termést, akik begyűjtik csűrjeikbe a búzát, és akik kiirtják a pelyvát a bűnbánat szentségében, hogy megmentsék a lelkeket az örök kárhozattól. Papjaim adnak számot a legtöbbről, mert ők kapták a legtöbb talentumot. Ti, akik közel álltok hozzájuk és munkatársaik vagytok, emeljétek föl őket az életszentségre úgy, hogy megadjátok a nekik kijáró tiszteletet, és csak szent dolgokról beszélgettek velük. Ezzel hozzásegítitek őket, hogy szentté váljanak. Minden hívem, aki ezt teszi, nagy jutalomban részesül országomban, mert ez a lélekmentés leghatékonyabb eszköze, ha egy szent papot imádkozik ki valaki az Egyház és a hívek részére.
Fogadjátok Szívből jövő megerősítő, szeretetteljes áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítések: 1Kor 7, 29: „Az idő rövid.” 1Kor 2, 13: „a Lélek tanít…”
Mk 8, 6: (Jézus) megparancsolta…”


2016. május 3. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Most a keresztről szólok hozzátok. Nagy volt a ti váltságdíjatok. Éljetek méltó módon ahhoz a hivatáshoz, amelyre mindnyájatokat meghívtalak! Nekem minden egyes emberrel fogantatásától kezdve örök tervem van.


Gyermekeim! Csak úgy találtok rá arra a szűk ösvényre, amelyet Én jelöltem ki számotokra, ha állandóan egyesülve vagytok Velem, Megváltó Istenetekkel. Ha szüntelen imádkoztok, és ráhagyatkoztok az Én gondviselő szeretetemre. Ha mindig csak Rám figyeltek, ha teljesítitek, amit parancsoltam nektek. Akkor mindig veletek leszek, és megismertetem veletek az Én akaratomat. Akkor megérzitek, hogy a helyeteken vagytok, hogy jó úton haladtok. Akkor tudni fogjátok, hogy nyitva áll előttetek országom kapuja, és a földről egyenesen a mennybe jöttök. Nincs ennél nagyobb boldogság, lelki béke.


Gyermekeim! Igyekezzetek így élni, akkor az örök boldogság vár rátok Atyám dicsőségében. Erre áldalak meg benneteket, Szívem túlcsorduló szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”


2016. május 5. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Már nem beszélek hozzátok sokáig. Beteljesülnek a próféciák. Éljetek szüntelen készenlétben! Éljetek halálra készen! Az idő rövid. A kegyelem ideje lejár. Elkövetkezik igazságosságom haragja erre a bűnbe esett emberiségre. Nincsenek véletlenek. Ez a sok természeti katasztrófa mind azt jelenti, hogy már ítélet alatt áll ez a világ. Megfizetek kinek-kinek tettei szerint.


Gyermekeim! Térjetek meg, amíg még itt éltek ebben a világban! Ha meghaltatok, már nem tudtok változni. Addig tudtok csak megtérni, amíg ebben a földi testben éltek.


Kicsinyeim! Most azt gondoljátok magatokban: ezt már olvastuk. Minek ismétli magát ennyiszer? Megmondom nektek: azért, mert még mindig nagyon sokan nem tértetek meg. Én mindnyájatokat meg akarlak menteni. Ti viszont úgy gondoljátok, hogy még ráértek. Higgyetek Nekem! Már nincs idő. Javuljatok meg! Térjetek meg! Hirtelen tör rátok is a veszedelem, mint azokra, akik tűzvész, árvíz, vagy földrengés áldozatai lettek. Ti sem vagytok jobbak, mint ők. ha nem tértek meg, ti is úgy jártok. Egy pillanat alatt a pokol tüzében találjátok magatokat. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz örökkön örökké. Onnan soha senki sem szabadulhat ki. Az érdemszerzés ideje itt van a földön, amíg ebben a testben éltek. Használjátok ki az időt! Térjetek meg, amíg még nem késő! Imádkozzatok bűnben élő társaitokért! „Igen hathatós az igaz ember buzgó könyörgése. Illés hozzánk hasonlóan esendő ember volt, de esedezve imádkozott, hogy ne essék az eső, s nem is esett a földön három évig és hat hónapig. Majd ismét imádkozott, és esőt adott az ég, mire a föld termést hozott.” (Jakab 5, 16-18.)


„Az ima hatékonysága.Az a bizalom, amellyel iránta vagyunk, azt jelenti, hogy bármit kérünk is akarata szerint, meghallgatja. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat bennünket, tudjuk azt is, hogy amit kértünk, azt már meg is kaptuk. Amikor valaki látja, hogy testvére bűnt követ el, de ez a bűn nem jelenti számára a halált, imádkozzék érte, és életet szerez annak, aki a halállal egyenlő bűnnel vétkezik.” 1 János 5, 14-16.)Megáldalak benneteket Szívem túláradó szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2016. május 8. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Éljetek szüntelen készenlétben! Az üldözés már a küszöbön áll. Éljetek egymással szeretetben! Viseljétek el egymás gyöngeségeit és hibáit! Az idő elszáll, az életetek rövid, az érdemszerzés ideje hamar lejár. Mindannyian meg fogtok állni ítélőszékem előtt.
Megáldalak benneteket Szívem túláradó szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ezt üzenem X-nek: Drága gyermekem! Úgy élek a szívedben, mint csodálatos, fényes palotában, amelyben nagyon jól érzem Magam. Szeretem a tisztaságodat, a szerénységedet, az alázatodat, de legfőbbképpen az Irántam való lángoló szeretetedet. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem foghatta, amit öröktől fogva készítettem neked és most Szívem nagyon boldog és nagyon örül, mert beteljesülni látszik mindaz, amit öröktől fogva elgondoltam felőled.
Gyermekem, az idő rövid. Használj föl minden percet, mentsd a lelkeket, imával, szeretettel, jó példamutatással és az Evangélium hirdetésével! Ahányszor csak alkalmad nyílik rá, mindig beszélj Rólam, megváltó Istenedről és önzetlen, tiszta felebaráti szereteteddel vonzzad a lelkeket Hozzám, mert nagy örömöm telik benne.
Drága gyermekem! Maradj mindig tiszta, kisded! Hagyatkozz Rám mindenben, teljesen! Bízzál Bennem, mert bizalmad mértékében kapod kegyelmeimet! Nemsokára fölmutatsz Engem és Velem azonosulva ismétled Szavaimat: „Ez az Én Testem, mely értetek adatik. Ez az Én Vérem, amely sokakért kiontatik.” Ezek a szavak azt jelentik számodra, hogy neked is azonosulni kell Velem, részt kell vállalnod szenvedéseimben és áldozattá kell válnod Értem és a lelkek megmentéséért. Aki Engem követ, az nem kerülheti el a szenvedéseket. Az önmegtagadást és a mindennapi kereszthordozást. De csak akik Engem követnek, azok nyerhetik el a legnagyobb boldogságot a Mennyben és ők részesülhetnek dicsőségemben abban a fokban, amennyiben kivették részüket az Én áldozataimban és szenvedéseimben. A lelki vértanúság sokszor még nagyobb szenvedés, mint a testi. Mindhalálig való hűséget és kitartást igényel, végső állhatatosságot, amely meghozza a jó halál kegyelmét. Már most imádkozz ezekért az ajándékokért saját magad számára! Meg kell vallanod Engem mindhalálig mindazok előtt, akik kigúnyolnak, akik kételkednek, és akik kétségbe estek. Sziklaszilárd hiteddel vonzod hozzám a legtöbb lelket.
Gyermekem! Egy papnak a jelleme határozza meg a személyiségét. Ha a sziklaszilárd hiten alapul, nem ingatag, és nem az embereknek, hanem egyedül Istennek akar megfelelni, akkor már itt a földön szent. De jaj, azoknak, akik kétfelé sántikálnak. Nem lehet két úrnak szolgálni, mert vagy az egyiket tiszteli, és annak törvényét megtartja, és a másikat megveti.
Gyermekem, amint pappá szenteltek, beszélj a számonkérésről, az ítéletről, a kárhozatról és mindenekelőtt a bűnbánatról és hirdesd, hogy csak a megbánt bűnöket bocsátja meg az Isten! Mert aki nem bánja meg a bűnét, az megátalkodott, vagyis bűnben marad. Az ilyet az Isten nem tudja megbocsátani, mert tiszteletben kell tartania az ember szabad akaratát. Isten nem hagy Magából gúnyt űzni. Isten valóban irgalmas és megadja az embernek az időt és a lehetőséget, hogy magába szálljon és meggyónjon. De ha egy ember nem él ezekkel a kegyelmekkel, akkor még súlyosabb ítélet vár rá.
Gyermekem! Nagy feladatra hívtalak meg. Hatalmas a felelősséged. Amit most mondok, nem azért teszem, hogy elrémisszelek, hanem azért, mert igazmondó vagyok. A legszigorúbb ítélet papjaimra és szerzeteseimre vár ítélőszékem előtt. Azért, mert ti kaptátok a legtöbbet. Az Evangéliumban is ezt tanítottam, hogy mindenki a kapott talentumokról ad számot.
Egy pap elsősorban Istennek kell, hogy megfeleljen. Gondolj bele, kiket hívtam meg apostolaimnak. Írástudatlan, kétkezi munkás, egyszerű embereket. Ki volt az Én nevelőatyám ezen a Földön? Egy egyszerű, de bölcs, kétkezi fizikai munkás. És mit mond a Szentírás és mi a tapasztalat? Isten a semmiknek látszókat hívja meg azért, hogy ne tulajdonítsák maguknak a kegyelmet, amelyet kapnak. Te is, drága gyermekem, és valamennyien, minden ember, Előttem mind semmik vagytok: por és hamu, mert minden az Én kegyelmem. Ti magatok semmik vagytok, de Velem együtt mindenre képesek lesztek. Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Nélkülem semmit sem tehettek. Ezt a két utóbbi mondatot jól jegyezd meg, és vésd a szívedbe egész életedre! Hívj Engem és Én mindig melletted vagyok! Kérj Engem, hogy Én dolgozzak és cselekedjek általad! Akkor minden ügyed sikerülni fog. Szent papommá formállak, és a lelkek sokaságát fogod megmenteni az örök életre.
Kisfiam, téged is úgy küldelek, mint apostolaimat: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Küldelek, mint a bárányt a farkasok közé, mert bizony életutad során nagyon sok farkassal fogsz találkozni. De soha ne félj, mert Én veled vagyok. Megvédelek és Velem együtt teljesíteni fogod rád vonatkozó örök, szent tervemet. Erre áldalak meg drága gyermekem, Szívem túláradó szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: Ef 5, 16-17: „Használjátok fel az időt, mert rossz napok járnak. Ne legyetek értetlenek, hanem értsétek meg az Úr akaratát.”


2016. május 15. Pünkösd vasárnapján itthon az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Pünkösd van, a Szentlélek kiáradásának ünnepe. Amióta elküldtem nektek a Szentlelket, 2000 éve, minden nap, minden órában, minden percben kérhetitek a Szentlelket, mert Ő itt van köztetek, fölöttetek lebeg, és aki kéri, arra leszáll. Módfelett nagy kegyelem ez az Isten adománya, Aki megadja nektek a tisztánlátást, a bölcsességet, a tudományt, a jó tanácsot, a biztonságot, hogy jó irányba haladjatok, hogy rátaláljatok a szűk ösvényre, ami az örök életre vezet.
Kicsinyeim! Minden nap kérjétek a Szentlelket! Amikor fölébredtek, azonnal forduljatok a Szentlélekhez! Hívjátok Őt magatokra, hogy Ő vezessen titeket egész nap! Ő irányítsa az elméteket, hogy fölismerjétek és megtegyétek az Ő akaratát! Mert csak akkor juttok előre az üdvösség útján, ha mindig keresitek és megteszitek akaratomat, amely a béke, a szeretet, a jócselekedet, a szenvedések, a keresztek türelmes elviselése, elfogadása és általa a lelkek sokaságának a megmentése.
Gyermekeim! Hívlak benneteket a keresztútra, az Én követésemre! Hívlak titeket, hogy engedelmeskedjetek akaratomnak! Mondjatok ellene a gonosznak, ne álljatok szóba a kísértővel! Éljetek tisztán, szentül és mindig a Lélek szavát kövessétek! Álljatok ellen a test kívánságainak, amely romlásba dönt!
Drága gyermekeim! Így készüljetek föl az örök életre! Ezt a földi létet arra kaptátok, hogy elnyerjétek a teljes boldog örök életet. Ez az élet rövid. A földön, és a mennyben is egyedül Istenben van a boldogság. Isten nélkül nincs öröm, csak csalódás és csalás. Ezért, gyermekeim, Énbennem szeressétek egymást! Szeressetek Engem úgy, hogy megtartjátok törvényeimet! Csak egy mennyország van, de azt ne a földön keressétek! Itt ne akarjátok megvalósítani álmaitokat, mert csak csalódni fogtok. Csak egy vágyatok legyen: hogy elnyerjétek az örök boldogságot. Ezt pedig úgy tudjátok elérni, hogy átadjátok az életeteket Nekem. Követitek a Szentlélek sugallatait, Aki megtanít titeket mindarra, amit hirdettem és parancsoltam nektek, amikor a földön éltem.
Kicsinyeim! Keressétek a Mennyek Országát és annak igazságát, a többi mind megadatik nektek! Ne aggódjatok! Az odafent valókra összpontosítsátok figyelmeteket, a földiek ne vonzzanak benneteket! Tudjátok meg, hogy csak zarándokok vagytok ebben a világban és a ti hazátok nem itt, hanem a mennyben van! Igyekezzetek elnyerni azt, amit Atyám öröktől fogva készített azoknak, akik szeretik Őt! Erre áldalak meg benneteket Szívem túláradó szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Mt 26, 1-2: „…Jézus… így szólt tanítványaihoz…”2016. május 21. Itthon a kegyelem órájában az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő rövid, készüljetek! Nagyon szomorú jövő vár rátok. Hamarosan a véreteket fogják kiontani. Ez az egész helyzet a migránsokkal egy hatalmas keresztényüldözésnek az előkészülete. Minden azért van, hogy titeket megöljenek, vagy az iszlám hitre kényszerítsenek. Legyetek hűek Hozzám mindhalálig, mert csak akkor jöhettek be a mennybe! Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a léleknek nem tudnak ártani! Bízzatok Bennem! Én olyan ékesszólást adok nektek, hogy még üldözőitek sem tudnak ellenkezni veletek.
Gyermekeim, nagyon szomorú jövő vár rátok, de ti legyetek boldogok, mert a halál által, mintegy kapu által jöttök be dicsőségembe. Bízzatok Bennem, mert ha az életeteket adjátok Értem, szentekként fogtok bevonulni a földről egyenesen a mennybe. Szeressetek Engem úgy, ahogy Én szerettelek titeket, amikor a keresztfán, rettenetes kínszenvedések árán az életemet adtam értetek. Már most kérjétek magatokra ezt a páratlan nagy kegyelmet, hogy az Én szeretettől lángoló Szívemmel gyújtsam lángra kicsi szíveteket, hogy úgy szeressetek Engem, ahogy Én szeretlek titeket. Akkor hatalmas vágyat fogtok érezni a szívetekben, hogy mielőbb meglássatok Engem színről-színre, és hogy Hozzám jöjjetek. Akkor édes és könnyű lesz a vértanúság, mert vágyakozni fogtok rá, hogy az életeteket adjátok Értem, és a véreteket ontsák ki Értem. Ez a kegyelem, amelyet Tőlem kaptok, minden emberi értelmet meghalad, mert ez az Isten végtelen szeretete, amelyet belétek áraszt, hogy viszontszeressétek Megváltótokat, mint ahogy Ő szeretett titeket, amikor a keresztfán a Vérét ontotta értetek.
Gyermekeim! Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki az életét adja Istenért és felebarátaiért. Az idő itt van, hogy már mindez megtörténjen. Készüljetek, használjatok föl minden percet, alakítsatok ki minden szükséges lehetőséget a rejtekben, mert hamarosan ide fogtok kényszerülni. Az ebek elé ne hintsétek az igazgyöngyöt, csak azokkal beszéljetek ezekről, akikkel kapcsolatban meggyőződtetek arról, hogy hiteles keresztények, elfogadják és megélik a próféciákat.
Soha ne aggódjatok! Én Mindenható vagyok. Mint ahogy kétezer évvel ezelőtt megszaporítottam a kenyeret és a halat, úgy most is hatalmamban áll gondoskodni rólatok, amit meg is teszek.

Drága kicsinyeim! Éljetek egymással szeretetben és békességben úgy, mintha ez lenne az utolsó találkozásotok, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Hirtelen fog lecsapni rátok az üldözés. A rossz dolgokat mindig előre eltervezik és váratlanul hajtják végre. De ti, akik olvassátok figyelmeztetéseimet, nem jártok sötétben, mint a vakok, hanem fölkészültök, mert a Szentlélek bölcsessége vezet benneteket.

Most a házasság szentségéről beszélek nektek: a tökéletes szentségi házasság abban áll, ha Engem mindkét fél beenged a szívébe. Az életükben Én vagyok legfelül és legelöl. Engem imádnak, és kérik, hogy Én vezessem őket az életszentségben egyre magasabbra, hogy beteljesítsék rájuk vonatkozó örök szent tervemet. Az ilyen házasság egy szentségi háromszög, amelyben legfelül Én vagyok és Én fogom össze a férjet és a feleséget és a gyermekeiket és Én kovácsolom őket egybe, hogy olyan szent egységet alkossanak, mint a háromszemélyű egy Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, Amelynek példájára mintáztam meg a családot. A Szent Család is ezeken az alapokon nyugodott. Legfelül állt az Atya és a Szentlélek, Akitől Én származom. Én lettem a Gyermek, Aki testet öltött. A Fiúisten, Aki benne éltem ebben a családban, Aki összetartottam, és Aki egységgé alakítottam Máriát és Józsefet, akik Miattam keltek egybe, hogy Nekem biztos családi hátteret nyújtsanak, és az Én szolgálatomra ajánlották életüket. A mai családoktól is ezt kérem, hogy gyermekeikben Engem szolgáljanak és Értem hordozzák egymás terhét, mint keresztet, és Értem tűrjék el a másik nehéz természetét, és hogy gyermekeiknek összetartozásukkal biztos családi hátteret biztosítsanak. Gyermekeik boldog szülői szeretetben nőjenek föl, mert egy kisgyermeknek az a legnagyobb ajándék és boldogság, ha a szülei szeretetben élnek egymással, és a gyermekeiket szeretik. Ezt nem lehet helyettesíteni sem programokkal, sem játékokkal és semmivel. A szeretet a legnagyobb kincs, amelyre úgy kell vigyázni, mint a tábortűzre, hogy soha ki ne aludjon, mindig melegítsen, hogy a körülötte ülők jól érezzék magukat mellette.
Drága gyermekeim! Őrizzétek szavaimat, mint kincseket! Áldjátok és magasztaljátok az Istent minden kegyelemért, és áldottak lesztek a földön és majd a mennyben is örökké. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítések: „Magnificat” Lk 1, 45: „boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki.”
ApCsel 8, 1: a jeruzsálemi üldözés. „Saul helyeselte István meggyilkolását” és „Istvánt megsiratták és eltemették”

2016. május 16., hétfő

Több fényt? Kezdenek előbújni az egyházbarát liberálisok

Fabinyi Tamás hidfo.ru
Jönnek fel mint a talajvíz: az amerikai külügyminiszter emlékezetes beszédét követően már nem csak a pártok, de az egyházak számára is fontossá válik a korrupció elleni harc. A liberálisok számára pedig hirtelen fontossá válnak az egyházak.
Van olyan eset is, amikor a liberális újságírónak egy keresztény egyházról nem a “pedofil pap” karaktere jut eszébe: Fabinyi Tamás evangélikus püspök Simicska Lajos újságában, a Magyar Nemzetben beszélt – részben – a korrupció elleni harc fontosságáról, emiatt az Index.hu újságírója fontosnak tartotta, hogy szó szerint idézze az elhangzottakat. Fabinyi ugyanis arra biztatta a hívőket, hogy tevőlegesen vegyenek részt a korrupció elleni harcban.
“A mai magyar társadalom legnagyobb nyomorúsága a korrupció, a keresztény embernek tennie kell ez ellen.”
Az Index újságírója emellett azt is idézi Fabinyi nyilatkozatából, hogy az egyházaknak aktívan részt kell vennie a korrupció elleni harcban, “de nem pártpolitika szintjén”. “Ki kell állni a nyilvánosság elé, vállalni kell a véleményünket akkor is, ha esetleg nem népszerű, és segíteni kell az embereket a megértésben.”
Érdemes megfigyelni, hogy a liberális sajtóorgánum, ami a keresztény egyházak kapcsán leginkább a mocskolódás, a lejáratás, a hiteltelenítés, a hit fontosságának elbagatellizálása terén folytatott érdemi tevékenységet, hirtelen tárgyilagos, semleges hangnemet üt meg egy egyházi személlyel kapcsolatban. Az egyházi személy karaktere ezúttal nem a “pedofil pap”, a “középkorból visszamaradt sötétség”, a “hit, mint a modern világ ellensége” értelmezési keretben jelenik meg, hanem mint tárgyilagosan említendő tényező, aminek szerepe van olyan világi kérdések megítélésekor, mint “ki hogyan költi el, kinek fizeti ki a pénzeket”. Érdemes megfigyelni, hogy
egy liberális sajtóorgánum tárgyilagosan hivatkozik az egyházi személyre, amikor véleményt alkot a világi kérdésekről
– ezáltal elismeri, hogy egy keresztény egyháznak joga van beavatkozni a világi politikába. Ez egy lényeges változás, tekintve, hogy a liberális újságírók eddig általánosságban véve azt a nézetet vallották, miszerint az egyházaknak egyáltalán, semmilyen szerepe nem lehetne a világi kérdések megítélésében. Rendszerint a kereszténydemokrata pártokról – esetünkben a KDNP – is gúnyos hangnemben értekeztek, mint maradi, középkori nézeteket képviselő politikai erőről, aminek ma már abszolút nincs joga jelen lenni a politikában.
Mindezek ellenére, az Index most szó szerint idézte Fabinyi mozgósító felhívását, ami gyakorlatilag felébreszti az alvókat, és felszólítja az egyházi személyeket, hogy lépjenek elő, vegyenek részt a korrupció elleni harcban, vagyis e téren fogalmazzanak meg éles kritikákat a kormánnyal szemben.
Ez a fajta mozgósító felhívás azonban egyszerű visszhangnak tekinthető, ami nem is olyan régen még az Egyesült Államok külügyminisztere részéről hangzott el. John Kerry amerikai külügyminiszter hetekkel ezelőtt Houstonban, a Rice University rendezvényén beszélt arról, hogy az Egyesült Államok a világ minden egyes országában fokozza az amerikai diplomaták vallással kapcsolatos képzését, és az amerikai nemzetbiztonsági érdekérvényesítés részeként kapcsolatokat épít a helyi vallási vezetőkkel.
John Kerry kijelentéseit követően az Index máris publikált egy Harrach Péterrel, a KDNP frakcióvezetőjével készült interjút. Az interjú során az újságíró provokatív kérdésekkel bombázta a politikust, amelyekkel olyan választ akart kicsikarni, melyek azt mutatnák, hogy a Fidesz és a KDNP közt a felszín alatt komoly ellentétek feszülnek, amelyek akár a kormánykoalíciót is veszélybe sodorhatják. Az újságíró leplezetlenül célozgatott arra, hogy a KDNP ma már nem tekinthető független politikai erőnek: ezáltal olyan választ próbált kicsikarni a politikustól, amivel alátámasztja, hogy igenis, a KDNP képes a Fidesztől függetlenül cselekedni. Egy ilyen nyilatkozat a KDNP-s politikus részéről amiatt lett volna fontos az újságíró munkaadója számára, mert alapot szolgáltatott volna további olyan információk terjesztéséhez, melyek a kormánykoalícióban a két párt közti ellentét(ek) kiélezéséhez hozzájárulhatnak – tehát hosszú távon alkalmasak a kormánypártok közt szakadás előidézéséhez, egy ezt célzó információs kampány keretén belül.
Ebben a tekintetben ismételten felmerül az Index újságírói és az amerikai titkosszolgálatok közti együttműködés lehetősége, hiszen már korábban, az amerikai külügyminiszter nyilatkozata előtt népszerűsíteni kezdtek egy olyan konzervatív értelmiségi közösséget, amiről igyekeztek azt a képet mutatni, hogy értékrendjét tekintve a kormánypártokhoz hasonlatos, de Orbán Viktor személyét nem fogadja el. Ebbe az új nyitási irányba illeszkedik az Indexet finanszírozó gazdasági erő részéről az egyházi személyek előtérbe hozása, tárgyilagos, semleges tónusú kezelése.
Mint a külügyminiszter mondta: “Azért tesszük, hogy előrelépést érjünk el a külpolitikában, és nemzetbiztonsági célkitűzések terén.” John Kerry szerint az amerikai nagykövetségeken működő diplomatáknak most egyik elsődleges feladata, hogy jó kapcsolatot ápoljanak a helyi vallási közösségekkel. Ez egy régi-új nyitási irány az Amerikai Egyesült Államok részéről, ami arra reflektál, hogy többek között a közép- és kelet-európai országokban a társadalom és a politika “jobbra tolódásával” mindinkább előtérbe helyeződik a “keresztény identitásra hivatkozás”. A balliberális pártok tömegtámogatás híján nem megfelelő érdekérvényesítő eszközök többé, ennek megfelelően az amerikai nagykövet posztjára is többgyermekes családanyát választottak, hiszen ez szimpátiát vált ki, érték alapon lehetővé teszi, hogy szót értsen jobboldali keresztény közösségek (és pártok) vezetőivel.
Az Index külföldi finanszírozói számára ennek okán szintén érdekében áll a “kereszténykedés”. Ha a közeljövőben egész emberi megnyilvánulásokat hallunk tőlük keresztény egyházi vezetőkkel, KDNP-s politikusokkal kapcsolatban, nem kell nagyon meglepődni: ugyanazon erők tevékenységének lehetünk szemtanúi, melyek korábban álcivil megmozdulásokkal próbáltak külföldről irányított kormányváltást előidézni Magyarországon. Mivel ezek a próbálkozásaik látványos kudarcba fulladtak, hónapokon át szisztematikusan keresték a gyenge pontot Magyarország hatalmi berendezkedésén, és arra a következtetésre jutottak, hogy egy lehetséges sebezhető pont a kormánykoalíció. A Fidesz-KDNP szövetségének megbontása ugyanis nagyobb vihart kavarna a belpolitikában, mint amennyi problémát ténylegesen jelent. A KDNP világnézeti pártként önálló támogatottsággal szinte alig rendelkezik, ennél fogva a pártszövetség kettéválasztása sem jelentené, hogy a kormány támogatottsága megbomlana. Ugyanakkor, a koalícióban szakadás előidézése alkalmas lenne olyan látszat keltésére, miszerint a kormány elveszítette támogatottságának jelentős részét – ezáltal lehetővé tenné, hogy a kormányváltásban érdekelt külföldi hatalom új energiákat csoportosítson át a korábban látványos kudarcba fulladt kormányellenes demonstrációkba.
Előbb-utóbb az Index alkalmazottai is rá kell jöjjenek, hogy a szerkesztőség szellemisége nemhogy nem egységes, de egyáltalán nincs is közös idea: az egyház távoltartása a világi politikától csak addig irányelv, ameddig egy idegen hatalom nem aktivizál egyházi személyeket kormányellenes hangadóként. Nemrég a VS.hu esete mutatta, hogy a nagy sajtóorgánumok alkalmazottai igencsak meglepődhetnek, ha az egyébként jobb sorsra érdemes oknyomozói kapacitásnak akár csak egy részét is – szúrópróba szerűen – saját munkaadóikkal kapcsolatban kezdik használni.


http://www.hidfo.ru/2016/05/tobb-fenyt-kezdenek-elobujni-az-egyhazbarat-liberalisok/

2016. május 14., szombat

Pünkösdi ajándék: A végén mindenki a mennybe jut

"A másik rászólt: „Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi tetteink méltó jutalmát kapjuk. De ő nem csinált semmi rosszat. Aztán hozzá fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam, országodban. Ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a mennyben.” [Lk 23,40-43]

Napjaink közömbösségének ellenére, gyakran megtörténik, hogy vissza-visszatér egy kérdés, amit valaki – valószínűleg az örök kárhozat kilátásától sújtva – rég feltett a Megváltónak: ‘Uram, lehetséges, hogy csak néhányan lesznek a megváltottak?’ (Lk 13:23) És, habár senki nem akarná elismerni a tényt, mi tudjuk, hogy az örök boldogság kérdése függ a parancsolatok betartásától, a kegyelemi állapotban való megmaradástól,  és az egy igaz Egyházhoz való ragaszkodástól.

Manapság egyesek igyekeznek a kérdést leegyszerűsítve kezelni: hamis eszméktől fertőzve, hibásan próbálják a Menybe vezető utat olyannak mutatni, mintha olyan tágas lenne, mint az, amelyik az örök kárhozatba vezet (vö. Mt 7,13). De igazság fogja mindig, egyenesen a szívünkbe kormányozni, és ugyanazt az erős vonzódást, és erőt megadni a megtéréshez… Ezek azok, akik észreveszik, hogy bár ‘az Úr igája édes és terhe könnyű’ (cf. Mt 11:30), ugyanakkor ‘a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosak ragadják el azt.’ [Mt 11,12]

Mi végül magunkra öltjük, az Úr örömét, békéjét és szeretetét, teljes mértékben, korlátok nélkül, és szemtől szembe fogjuk látni Őt. (cf. 1Cor 13:12). Gyönyörűség erre gondolni, a Mennyországra gondolni. Mi mindnyájan, együtt leszünk ott. [mindenki közülünk]. Ez gyönyörű, erőt ad a léleknek. (General Audience, November 26, 2014)

A TANÍTÓHIVATAL TANÍTÁSA

Szentírás

Trienti Zsinat

– Krisztus mindenkiért meghalt, de nem mindenki részesül az Ő halálának jótéteményeiben.

A Konstantinápolyi Zsinat (543)

– Aki tagadja az örök kárhozatot, legyen kiközösítve.

Quicumque, azaz az ‘Athanáz féle hitvallás’

– A katolikus hit szükséges ahhoz, hogy valaki üdvözüljön.

VI. Kelemen pápa

– Senki sem üdvözül, aki nem engedelmeskedik a pápának.

Firenzei Zsinat

– Azok, akik nincsenek egységben az Egyházzal, az örök tűzre jutnak.

Szent Ágoston

– Szentül kell élni ahhoz, hogy valaki a Menyországba juthasson.

– A parancsolatoknak való engedelmesség feltétele az üdvözülésnek.

Aquinói Szent Tamás

– Azok, akik gonosz dolgokat művelnek, nem érdemlik az eljövendő életet.

– Nem igazságtalan az, hogy az Isten örök büntetést ró a makacs bűnösökre.

– Magasabb személy megsértése esetén nagyobb büntetés jár – Isten végtelen, az ellene elkövetett bűn, végtelen büntetést kíván.

Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció

– Az üdvözülés nem mechanikusan, nem a személy közreműködése nélkül következik be.

XVI. Gergely pápa

– Azok, akik bármely más vallásban keresik az örök életet, nem Krisztushoz tartoznak.

IX. Pius pápa

– A katolikus vallás szükséges az örök élet eléréséhez.

– Egy nagyon súlyos tévedés egyes katolikusoknál: abban hinni, hogy egy bűnben lévő ember, elérheti az örök életet.

– Senki sem lesz büntetve, hacsak nem a szándékosan elkövetett bűnök miatt.

– A makacs bűnösök elítélése igazságos tett.

– Istentelen eszme, amit mindenki fejéből ki kell törölni: hogy az örök üdvösség bármelyik vallásban megtalálható.

XII. Pius pápa

– Azok, akik nem tartoznak a Katolikus Egyház látható testéhez, nem lehetnek biztosak az üdvözülésükben.

II. Vatikáni Zsinat

– Azok, akik elutasítják, hogy az Egyházba tagozódjanak, nem fognak üdvözülni.

– Állandó éberség szükséges ahhoz, hogy ne az örök tűzre legyünk ítélve.

II. János Pál pápa

– Az ember örök kárhozatra lesz ítélve azért, mert visszaélt a szabadságával.

– Krisztus szavai világosak: vannak olyanok, akiknek az örök büntetés lesz a részük.

XVI. Benedek pápa

– ‘Isten, mindenkihez jó lesz’: Egy gyönyörű remény, de a gyilkosok nem ülhetnek rögtön az Isten asztalánál együtt az áldozataikkal.

A Katolikus Egyház Katekizmusa

– Aki halálos bűnben hal meg, azt jelenti, hogy saját akaratából választotta el magát az örök életre Istentől.

Szentírás

Így felelt neki: „Miért kérdezel engem a jó felől? Csak egyvalaki jó. Ezért, ha el akarsz jutni az örök életre, tartsd meg a parancsokat.” Mt 19,17

Trienti Zsinat

– Krisztus mindenkiért meghalt, de nem mindenki részesül az Ő halálának jótéteményeiben.

Jóllehet Ő valóban „mindenkiért halt meg” (2Kor 5,15), nem mindenki kapja meg halálának jótéteményét, hanem csak azok, akik részesednek szenvedésének érdemében.[…] senki sem igazulhat meg, csak ha Krisztusban újjászületik (2. és 10. kánon), mivel ebben az újjászületésben, Krisztus szenvedésének érdeme által, a megigazulás kegyelme révén részesülnek. (Denzinger-FJ 1523. Trienti Zsinat, VI. ülés, 1547. január 13.: Határozat a megigazulásról)

A Konstantinápolyi Zsinat (543)

– Aki tagadja az örök kárhozatot, legyen kiközösítve.

9. Kánon: Ha valaki azt mondja vagy gondolja, hogy időleges a démonok és a gonosz emberek vezeklése, és annak valamikor a jövőben vége lesz, vagy helyreállítása és megújítása lesz a démonoknak és a gonosz embereknek, legyen kiközösítve. (Denzinger-FJ 411. Iustinianus császár ediktuma Menasz konstantinápolyi pátriárkának, amelyet a Konstantinápolyi Zsinaton tettek közzé, 543-ban)

Quicumque, azaz az ‘Athanáz féle hitvallás’


– A katolikus hit szükséges ahhoz, hogy valaki üdvözüljön.

Aki üdvözülni akar, annak mindenek előtt szükséges, hogy a katolikus hitet megtartsa, (2) s ha valaki a hitet nem őrzi meg teljes egészében és sértetlenül, kétségkívül örökre elvész. (Denzinger FJ 75. A Pseudo-Athanasius-féle hitvallás„Quicumque” )

VI. Kelemen pápa

– Senki sem üdvözül, aki nem engedelmeskedik a pápának.

Tudakozódunk, vajon hiszitek-e, te és a neked engedelmeskedő örmények, hogy egyetlen földön vándorló ember sem üdvözülhet végül is ennek az Egyháznak a hitén kívül maradva és a római pápák iránti engedelmesség nélkül. ( Denzinger-FJ 1051. Clement VI. a levélből Super quisbusdam a Consolator, a Catholicon, 1351 )

Firenzei Zsinat

– Azok, akik nincsenek egységben az Egyházzal, az örök tűzre jutnak.

Erősen hiszi, vallja és hirdeti, hogy senki, aki nincs a katolikus Egyházban, nemcsak a pogányok, hanem a zsidók, vagy eretnekek és szakadárok sem, nem lehet részese az örök életnek, hanem az örök tűzre fognak kerülni, „amely az ördögnek és az ő angyalainak készíttetett” (Mt 25,41). Kivéve, hogyha életük befejezése előtt az Egyházhoz csatlakoztak: az Egyház testének az egysége pedig annyira erős, hogy csak a benne maradóknak szolgálnak üdvösségére az egyházi szentségek, és csak ezeknek számára teremnek örök jutalmakat a böjtölések, alamizsnálkodások és a jámborság többi művei, valamint a krisztusi katonáskodás gyakorlatai. Senki sem üdvözülhet, hacsak nem maradt meg a katolikus Egyház oltalmában és a vele való egységben, bármekkora alamizsnákat adott, vagy akár ha vérét is ontotta Krisztus nevéért. ( Denzinger-FJ 1351, Tanács Firenze – Cantata Domino kezdetű bulla , 1442 )

Szent Ágoston

– Szentül kell élni, ahhoz, hogy valaki a Mennyországba juthasson.

Egy alkalommal bizonyos hamislelkű hívekről tett említést, akik Pál apostol néhány magyarázatra szoruló tételének ismeretében, nem törődtek azzal, hogy megfelelő életet éljenek, mint akik biztosak az üdvösségükben a hitük által. [St. Peter] Bizonyos dolgok nehezebben értelmezhetőek az apostol levelében a romlott férfiak esetében – ahogyan az írásaiban máshol is –, akik a magok vesztére torzították el a helyes utat. Ennek ellenére, Szent Pál megállapítása, megegyezik az összes többi apostol tanításával, mint hogy az örök üdvösség nem adatott meg, kivéve azoknak, akik jó életet élnek. (Saint Augustine. De Fide et operibus, no. 22 – English)

– A parancsolatoknak való engedelmesség feltétele az üdvözülésnek.

A harmadik kérdés a legveszélyesebb, mert kevésbé veszik figyelembe, és nem annak mélysége szerint az isteni igét. Teljes egészében úgy tűnik, hogy ezek, akik megátalkododottan gonosz és szégyenletes módon élnek, és kitartanak ebben az életformában, azt hiszik a Krisztusban való hit és a szentségek vétele elegendő a megváltáshoz és az örök élet eléréséhez. Ezzel ellentétben áll az Úr szava, mivel világosan megmondta, mit tegyenek azok, akik el akarnak jutni az örök életre: Ha azt szeretnéd, hogy eljuss az életre, tartsd meg a parancsolatokat, és pontosan felsorolja a parancsolatokat, amelyek előírják, hogy mely fő bűnöket kerüljék, amelyek megfosztanak az örök üdvösségtől. Figyelmeztet, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. (Saint Augustine. De Fide et operibus, no. 49 –English)

Aquinói Szent Tamás

– Azok, akik gonosz dolgokat művelnek, nem érdemlik az eljövendő életet.

A ember jutalma és büntetése a földi élet után következik

Meg kell gondolnunk, hogy az ellentétes dolgoknak a hatásuk is ellentétes. Az erényes cselekedettel ellenkezik a gonosz. Szükséges tehát, hogy az a nyomorúság, ahová a gonosz tettek által jutnak az emberek, ellentéte legyen a boldogságnak, amelyet az erényes tettek érdemelnek ki. Az ellentétek egy nembe tartoznak. A végső boldogság, amelyre az erényes tettek által jut az ember, nem valamiféle evilági jó, hanem a földi élet után következik, ahogy ez az eddigiekből (108. fej.) is kiderült. Ebből pedig az következik, hogy a végső nyomorúság, ahová a gonoszság vezet, valamiféle túlvilági rossz. Továbbá: Minden földi jó és rossz valami másra irányul. A külső és a testi javak szervesen szolgálják az erényt, ami a boldogsághoz vezető egyenes út azoknak, akik jól használták fel az említett javakat, akik pedig rosszul, azok számára ezek a gonoszság eszközei, amelyek a nyomorúságba visznek. Éppígy az ezekkel szemben álló rossz dolgok,
gondolok itt például a betegségre, szegénységre és más effélékre, egyeseknek az erény gyarapodására, másoknak viszont a gonoszság növelésére szolgálnak, mert más módon használják fel ezeket. Ami más valamire irányul, az nem a végső cél. nem a végső jutalom, és nem is a végső. büntetés. Tehát a végső boldogság és nyomorúság nem a földi élet javaiból, illetve rossz dolgaiból áll. (Saint Thomas Aquinas. Compendium of Theology, ch. 173)

– Nem igazságtalan az, hogy az Isten örök büntetést ró a makacs bűnösökre.

Nem mond ellent az isteni igazság elvének, hogy valaki örök büntetést szenvedjen, hisz még az emberi törvények sem követelik meg, hogy a büntetés ideje a bűn idejéhez mért, időtartamának megfelelő
legyen. Hisz paráznaságért vagy gyilkosságért, amelyeket rövid idő alatt követnek el, az emberi törvény néha örök száműzetést vagy akár halált is kiró, amelyek által mindörökre kizárják a testet a társadalomból. Az, hogy ez a száműzetés mégsem tart örökké, az mellékesen van így, hisz az ember élete sem örök. Ám a bíró szándéka az, hogy amennyire csak tudja, örökre megbüntesse. Ezért Isten sem igazságtalan, ha pillanatnyi vagy időleges bűnért örök büntetést ró ki. Hasonlóképp azt is meg kell fontolnunk, hogy örök büntetés jár annak, aki nem bánja meg a bűnét, s így kitart benne mindhalálig. Mivel a bűnös az ő saját örökkévalóságán át vétkezik, következésképp Isten is örökre megbünteti. (Saint Thomas Aquinas. Compendium of Theology, ch. 183)

– Magasabb személy megsértése esetén nagyobb büntetés jár – Isten végtelen, az ellene elkövetett bűn, végtelen büntetést kíván.

Azonkívül bármelyik Isten ellen elkövetett bűn valami módon végtelen, Isten oldaláról nézve, aki ellen elkövették. Nyilvánvaló, hogy minél nagyobb a személy, aki ellen vétkeztek, annál súlyosabb a bűn. Például aki egy katonának ad pofont, az súlyosabb, mintha egy parasztnak adott volna, s még sokkal súlyosabb, ha egy herceggel vagy a királlyal teszi. Mivel pedig Isten végtelen nagy, az ellene elkövetett sértés bizonyos értelemben végtelen, s ezért – valamiképp – végtelen büntetés jár érte. A büntetés nem lehet intenzív módon végtelen, hisz ily módon egyetlen teremtmény sem lehet végtelen. Tehát nem marad más hátra, minthogy a halálos bűnért időbelileg végtelen büntetés járjon. Hasonlóképp: Aki meg tud javulni, annak javító célzattal adják az időleges büntetést. Aki pedig nem képes megjavulni, hanem az akarata makacsul belegyökerezett a bűnbe, ahogy föntebb elmondtuk az elkárhozottakról, annak a büntetése nem érhet véget. (Saint Thomas Aquinas. Compendium of Theology, ch. 183)

Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció

– Az üdvözülés nem mechanikusan, nem a személy közreműködése nélkül következik be.

A „sokakért” fordulat, miközben nyitott marad arra, hogy magába foglaljon minden egyes embert, azt a tényt is kifejezésre juttatja, hogy ez a megváltás nem valamiféle mechanikus módon valósul meg, az ember saját akarata és közreműködése nélkül, hanem minden hívő arra hivatott, hogy a hitben elfogadja a fölajánlott ajándékot, befogadja a természetfölötti életet, amely azoknak adatik, akik részt vesznek ebben a misztériumban, akik ezt meg is élik, hogy így azon „sokak” közé számíttassanak, akikre a szöveg is utal. (Az 2006. október 17-én kelt levele a pro multis formula hiteles fordításáról )

XVI. Gergely pápa

– Azok, akik bármely más vallásban keresik az örök életet, nem Krisztushoz tartoznak.

Most a gonoszságoknak ama bőséges forrásáról szólunk, melytől az Egyház ma sajnálatos módon oly sokat szenved. A közömbösségre, az indifferentizmusra gondolunk, arra a ferde nézetre, amely mindenfelé elvetette a gonosznak ama ravasz cselét, hogy az örök üdvösségre bármelyik tetszés szerinti vallással el lehet jutni, ha csak az erkölcsi életet jóravalóan és tisztességes módon rendezzük be. Ti azonban könnyűszerrel távol tarthatjátok a népektől – akiket gondotokra bíztak – egy ilyen világos és egyértelmű kérdésben ezt a felettébb kártékony tévhitet. Hiszen az apostol is tanítja, hogy csak egy Isten, egy hit, egy keresztség van (Ef 4, 5). Azoknak, akik azt állítják, hogy minden egyes hitvallás egyaránt megnyitja az utat az üdvözülés kapujához, vissza kell rettenniük és fontolóra kell venniük a Megváltó igéi szerint, hogy Krisztus ellen van az, aki nincs Krisztussal, hogy – aki nem Krisztussal gyűjt – veszedelmesen szétszórja azt, amit gyűjtenie kellene (Lk 11:23), s hogy minden kétségen kívül örökre elveszett az, aki nem a katolikus hithez ragaszkodik, és aki e hitet nem tartja meg épségben és sértetlenül. Hallgassunk Jeromosra, aki, midőn az Egyház a hitszakadás által három részre oszlott, mindenkihez rendíthetetlen határozottsággal és fáradhatatlanul így szólt: „Aki Péter trónjával van szövetségben, az az én emberem.” (St. Jeromos, levél 57) De hamisan vallana az, aki így szólna: én is vízben születtem újjá. Az ő számára Szent Ágoston szavát idézzük, mint a legmegfelelőbbet: „Ugyanaz a külseje annak a venyigének is, amit lemetszettek a szőlőtőről: de mit használ neki a külső, ha nem a gyökérből él?” (Szent Ágoston, In psalm. contra part. Donat.) (XVI. Gergely MIRARI VOS ARBITRAMUR)

IX. Pius pápa

– A katolikus vallás szükséges az örök élet eléréséhez.

Különösen arról gondoskodjatok, hogy a hívek mélyen és alaposan meg legyenek győződve arról a tanbéli igazságról, hogy a katolikus hit nélkülözhetetlen az üdvösség eléréséhez. A katolikus világiaknak és a papságnak nyilvános imákban kellene szüntelenül hálát adniuk istennek a katolikus vallás felbecsülhetetlen ajándékáért. Úgyszintén könyörögniük kellene istenhez, hogy védelmezze meg az ő hitében való elhívatásunkat és tartsa meg országunkat épségben.

– Egy nagyon súlyos tévedés egyes katolikusoknál: abban hinni, hogy egy bűnben lévő ember, elérheti az örök életet.

Ismét meg kell róla emlékezni, és meg kell róni azt az igen súlyos tévedést, amelyben nem kevés katolikus szánandóan vergődik, akik úgy vélekednek, hogy a tévedésekben élő és az igaz hittől és a katolikus egységtől távol álló emberek eljuthatnak az örök életre (vö. a 2917. ponttal). Ez pedig a katolikus tanítással a legnagyobb mértékben ellenkezik. (Denzinger-FJ 2865. Pius IX enciklika Quanto conficiamur moerore , augusztus 10, 1863 )

– Senki sem lesz büntetve, hacsak nem szándékosan elkövetett bűnök miatt.

Ismeretes előttünk és előttetek, hogy azok, akik legszentebb vallásunkat illetően legyőzhetetlen tudatlanságban szenvednek, és akik a természeti törvényt és annak az Isten által mindenkinek a szívébe vésett parancsait szorgosan megtartva és Istennek engedelmeskedni készen tisztes és igaz életet élnek, az isteni fényesség és kegyelem működő erejével képesek elnyerni az örök életet, Isten pedig, aki mindenkinek az érzületét, lelkületét, gondolatait és viselkedését teljesen átlátja, átvizsgálja és ismeri, legfőbb jósága és kegyessége szerint a legkevésbé tűri, hogy valaki is örök gyötrelemmel bűnhődjék, bár akarattal elkövetett vétek bűnössége nem terheli. {2867} De széles körben ismert az a katolikus hittétel is, miszerint senki a katolikus Egyházon kívül nem üdvözülhet, és az ugyanezen Egyház tekintélye és határozatai ellen makacskodók, és az Egyház egységétől és Péter utódjától, akire a Megváltó a szőlőskert őrizetét bízta, vagyis a római Pápától makacsul elkülönülők, nem nyerhetik el az örök üdvösséget. ( Denzinger-FJ 2866-67. Pius IX enciklika Quanto conficiamur moerore , augusztus 10, 1863 )

– A makacs bűnösök elítélése igazságos tett.

Elítélt tanítás: Minden embernek szabadságában áll azon vallást követni s vallani, amelyet értelmének világossága által vezettetve igaznak tart. {2916} 16. Az emberek bármely vallás gyakorlása által föltalálhatják az örök üdvösségre vezető utat, s elnyerhetik az örök üdvösséget. {2917} 17

Elítélt tanítás: Legalább jó reménységgel kell lennünk mindazok üdvösségét illetően, akik nincsenek Krisztus igaz Egyházában. (Denzinger-FJ 2915 – 2917. Pius IX tematikája hibák korunk – III közömbösség, Latitudinarianism, 15-17 )

– Istentelen eszme, amit mindenki fejéből ki kell törölni: hogy az örök üdvösség bármelyik vallásban megtalálható.

Amint az a mi apostoli kötelességünk, hozzá akarunk járulni a püspöki gondoskodásotokhoz és éberségetekhez azzal, hogy felhívjuk a figyelmeteket arra, hogy amennyire csak képesek vagytok, vezessétek ki az embereket abból az istentelen és végzetes vélekedésből, hogy az örök üdvösség útja megtalálható minden vallásban. Bárcsak azzal a szakértelemmel és a tudással, amelyben annyira kitűntök, a rátok bízott embereknek bemutatnátok, hogy a katolikus hit dogmái semmiképpen nincsenek ellentétben az isteni kegyelemmel és az igazságossággal. (Pius IX, Allocution Singulari Quadam, December 9, 1854)

XII. Pius pápa

– Azok, akik nem tartoznak a Katolikus Egyház látható testéhez, nem lehetnek biztosak az üdvözülésükben.
Mint jól tudjátok, Tisztelendő Testvérek, azokat is az Úr Isten oltalmába ajánlottuk, vezetésére bíztuk már pápaságunk kezdetétől fogva, kik nem tartoznak a katolikus Egyház látható szervezetéhez. […] Szerető szívvel hívjuk meg mindnyájukat, hogy önként és készen engedjenek az isteni kegyelem belső zörgetésének és törekedjenek szabadulni abból a helyzetből, melyben nem lehetnek biztosak örök üdvösségük felől; mert öntudatlan vágyódásuk a Megváltó titokzatos Testével kapcsolatba hozza ugyan őket, mégis oly sok, oly nagy mennyei adománynak, segítségnek vannak híjával, amit csak a katolikus Egyházban tudnak elnyerni. ( XII. Pius Mystici corporis Christi )

II. Vatikáni Zsinat

– Azok, akik elutasítják, hogy az Egyházba tagozódjanak, nem fognak üdvözülni.

A Szent Zsinat tehát elsősorban a katolikus hívők felé fordul. A Szentírás és a hagyomány alapján azt tanítja, hogy ez a földön vándorló Egyház szükséges az üdvösséghez. Mert egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség útja, aki az Ő testében, ami az Egyház, jelenik meg számunkra; Ő maga pedig kifejezetten hangsúlyozva a hit és a keresztség szükséges voltát (vö. Mk 16,16; Jn 3,5), egyúttal az Egyház szükségességét is megerősítette, melybe a keresztségen, mint ajtón át lépnek be az emberek. Ezért nem üdvözülhetnek azok az emberek, akik tudják ugyan, hogy Isten Jézus Krisztus által az üdvösség szükséges intézményének alapította meg a katolikus Egyházat, mégsem akarnak belépni oda vagy megmaradni benne.( II. Vatikáni Zsinat LUMEN GENTIUM 14.p.)

– Állandó éberség szükséges ahhoz, hogy ne az örök tűzre legyünk ítélve.

Mivel pedig nem tudjuk sem a napot, sem az órát, az Úr intelme szerint állandóan virrasztanunk kell, hogy amikor befejezzük földi életünk egyetlen futamát (vö. Zsid 9,27), beléphessünk vele a menyegzőre, az áldottak közé számláltassunk (vö. Mt 25,31–46), s ne kelljen mint haszontalan és lusta szolgáknak (vö. Mt 25,26) az örök tűzre távoznunk (vö. Mt 25,41), a külső sötétségre, ahol “sírás és fogcsikorgatás lesz” (Mt 22,13; 25,30). Mielőtt ugyanis uralkodni kezdenénk a megdicsőült Krisztussal, valamennyiünknek meg kell majd jelennie “Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt, aszerint, hogy jót vagy gonoszat tett(2Kor 5,10), és a világ végén “előjönnek, akik jót tettek, az élet föltámadására, akik pedig gonoszat tettek, az ítélet föltámadására” (Jn 5,29; vö. Mt 25,46). ( II. Vatikáni Zsinat LUMEN GENTIUM 48.p.)

II. János Pál

– Az ember örök kárhozatra lesz ítélve azért, mert visszaélt a szabadságával.

Isten végtelenül jó és irgalmas Atya. De az embernek szabadon kell Neki válaszolnia. De sajnos az is lehetséges, hogy amellett dönt, hogy szabadon elutasítja a szeretetét és megbocsátását egyszer s mindenkorra, és ezzel elkülöníti magát örökre a Vele való boldog közösségtől. Pontosan ez a tragikus helyzet az, amit a keresztény tanítás kifejt, amikor örök kárhozatról vagy a pokolról beszél. (John Paul II. General Audience, July 28, 1999)

– Krisztus szavai világosak: vannak olyanok, akiknek az örök büntetés lesz a részük.

A pokol problémája mindig zavart nagy gondolkodókat az Egyházban […] Valójában régi zsinatok elutasították a végső apocatastasis teóriáját, amely szerint a világ regenerálható a megsemmisítés után, és minden teremtmény megmenekül. Ez olyan elmélet, amely közvetve eltörli a poklot. De a probléma továbbra is megvan. Lehetséges az, hogy Isten, aki olyannyira szereti az embert, megengedje azt, hogy aki elutasítja Őt, örök kínokra ítéltessék? Mégis, Krisztus szavai egyértelműek. Máté evangéliumában beszél azokra, akik az örök kárhozatra mennek (Mt 25,46). (John Paul II. Crossing the Threshold of Hope, pg. 96)
XVI. Benedek pápa
– ‘Az Isten, mindenkihez jó lesz’: Egy gyönyörű remény, de a gyilkosok nem ülhetnek rögtön az Isten asztalánál, együtt az áldozataikkal.

Ahogy a nagy marxista, Adorno mondta, csak a test feltámadása, amit ő irreálisnak nevezett, lenne képes igazságot tenni. Mi hiszünk a testnek ebben a feltámadásában, ahol nem mindenki lesz egyenlő. Ma az emberek hozzá szoktak ahhoz, hogy feltegyék a kérdést, hogy mi a bűn. Isten nagy, ismer minket, így a bűn nem számít, a végén Isten kegyes lesz mindnyájunkhoz. Ez egy szép remény. De mindkettő: igazságosság és bűnösség létezik. Azok, akik elpusztítják az embert és a földet, nem ülhetnek le rögtön Isten asztalához együtt az áldozataikkal. Isten igazságos. (Benedict XVI. Meeting with the Parish Priests and the Clergy of the Diocese of Rome, February 7, 2008)
A Katolikus Egyház Katekizmusa
– Aki halálos bűnben hal meg, azt jelenti, hogy saját akaratából választotta el magát az örök életre Istentől.

Csak akkor egyesülhetünk Istennel, ha szabadon választjuk azt, hogy szeretjük Őt. Istent pedig nem szerethetjük, ha ellene, a felebarátunk vagy önmagunk ellen súlyosan vétkezünk: “Aki nem szeret, az a halálban marad. Mindaz, aki gyűlöli testvérét, gyilkos: azt pedig tudjátok, hogy a gyilkosnak nincs örök élete” (1Jn 3,15). A mi Urunk figyelmeztet bennünket arra, hogy el leszünk választva tőle, ha elmulasztunk segíteni a szegények és kicsinyek súlyos szükségében, akik az ő testvérei. [629] Ha halálos bűnben halunk meg anélkül, hogy azt megbántuk vagy Isten irgalmas szeretetét befogadtuk volna, akkor — saját szabad választásunk révén — tőle örökre elválasztottak maradunk. Ezt az Isten és a szentek közösségéből való végleges önkizárás állapotát nevezzük “pokolnak”. (KEK 1033)
Forrás: petersziklaja.ml
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

2016. május 13., péntek

Lemondásra szólították fel a hamisprófétát!!!!

"Az Ön pápaságát csakis jól látható, közvetlen veszélyként tekinthetjük, egy olyan veszélyként, amely napról-napra növekedni látszik."

Nyílt levélben szólították fel Ferenc pápát, hogy minél előbb mondjon le! RÉSZLETEK A LEVÉLBŐL:

"Egyre több katolikus hívő, köztük bíborosok és püspökök jutnak arra a felismerésre, hogy az Ön pápasága, amely egy váratlan pápaválasztás eredménye, káros az egyházra. Többé lehetetlen tagadni, hogy Ön vagy képességeinek, vagy akaratának híján képtelen azt tenni, amit egy pápának tennie kell: önmagát és az egyházat is folyamatosan kötelezni arra, hogy engedelmeskedjen Isten Igéjének és ellenálljon minden olyan kísértésnek, amely az alkalmazkodást, a felhígulást és a megalkuvást célozza meg, amint azt az Ön elődje oly helyesen megállapította...

Ön egyre több olyan aggasztó előjelet mutat, amely szembemegy a hagyományos egyház tanításával, fegyelmével és szokásaival, de mindazon hívőkkel is, akik mindezt megpróbálják megvédeni, miközben Ön intenzíven olyan szociális és politikai kérdésekkel foglalkozik, amelyek meghaladják egy pápa hatáskörét. Ezért aztán az egyház ellenségei igencsak örülnek pontifikátusának, és jobban dicsérik, mint bármely elődjét. Ilyen rossz helyzetre nem találni egyháztörténeti párhuzamot.

Az Ön pápaságának eddigi folyama arra kényszerített bennünket, hogy nyilvánosan kijelentsük, hogy Ön nem tartotta be Szt. Péter hivatalának jellegét, oly módon visszaélve azzal, amelyet az egyház még soha nem látott. Alulírottak ezennel Szentséged elé tárjuk a legfőbb gondokat, amelyek aggodalomra adtak okot az egyház soraiban és ezen petíció létrejöttét motiválták.Először is ahelyett, hogy Isten igéjét hirdetné, következetesen saját elképzeléseit hirdette szentbeszédeiben, a sajtótájékoztatókon, a rögtönzött beszédeken, az újságírói interjúkban. Ezek között van például az „álmom … mindent átalakítani, úgy, hogy mind az egyház szokásai, az eljárásmódja, az időbeosztása és a menetrendje, nyelvezete és a struktúrái megfeleljenek a mai világ evangelizációjának, és ne pedig az önfenntartást célozzák.” Hihetetlen, hogy pont a római pápa jelenti az egyébként nem létező ellentétet a Szent Katolikus Egyház önfenntartása és a pápa evilági küldetése között.

Másodszor, ahelyett, hogy önmagát és az Egyházat elkötelezte volna az Isten igéje iránti engedelmesség mellett, többször is elutasította az apostoli és egyházi hagyományokat, valamint azon híveket, akik ezeket védték.

A katolikus felfogást meghökkenti egy olyan római pápa látványa, aki az egyház alkotmányát, tanait és szokásait, puszta “struktúrákká”, “szabályokká” és a “szokásokká” egyszerűsíti le, amelyek megfosztják az embereket a lelki tápláléktól, és hagyják őket éhen halni az egyház kapujában. Azt meri mondani, hogy ez annak az egyháznak a tiszteletben tartása, amely teljes civilizációkat épített és alakított át, számtalan szentet, szerzetesrendet, a papi és szerzetesi hivatást és azok intézményeit nevelte ki a lelkek megmentéséért és összehasonlíthatatlan munkát végez a testi gyógyításért.

Ugyanakkor, igen gyakran kigúnyolja azon hívőket, akik védik az egyház hagyományait - “felületes keresztények”, “kiválasztottak társulata” “páváskodók”, “morális szócséplők” “uniformisták”, “büszke, önálló”, “szellemi arisztokraták “, “keresztény denevérek, akik inkább az árnyékot részesítik előnyben, mint az Úr jelenlétének fényét”, stb.

Ugyanakkor, egy durva szó sem hagyta el száját a hit tanainak nyílt ellenségeivel, vagy a katolikus hierarchiát ellepő szexuális deviánsokkal szemben. Éppen ellenkezőleg. A kijelentéssel: “Ki vagyok én, hogy bíráljak?” A papság köreiben található “meleg személyek”-kel szembeni tiszteletét fejezte ki, és különösen azzal, hogy egy hírhedten homoszexuális papot nevezett ki a saját udvartartásának fejeként. Szexuálisan deviáns egyéneknek (beleértve a transzszexuálisokat és a homoszexuálisokat) széles körben biztosított audienciát, beleértve a transzszexuálisokat és a homoszexuálisokat.

De a szavaknál is többet mutat az, ahogy Szentatyám elrendelte azon szerzetesrendek leplezetlen üldöztetését, amelyek feltett szándéka az ortodoxia helyreállítása. Az Ön kifejezett kérésére rombolták szét az Immaculata Ferences Atyák rendjét... Ezek az intézkedések egy ideológia által motivált diktátor tettei, nem pedig egy, az egyház szent örökét atyaian őrző emberéé.

Harmadszor, összhangban az egyház hagyományos tanításainak és diszciplináinak, valamint az azokat védőknek a programadó becsmérlésével, Ön uralta és ellenőrizte a „családról szóló zsinatot”, amely kísérletet tett arra, hogy elérje az egyház házasságról, gyermeknemzésről és szexualitásról szóló tévedhetetlen tanainak felhígulását annak érdekében, hogy igazodjanak a kor lázadó szelleméhez és az erkölcstelenséghez, előmozdítva ezzel a mi poszt-keresztény civilizációnkat.

Az Ön nyilvánvaló szándékát, hogy támogassa az elvált és polgárilag „újraházasodott” embereket, azokat, akiket érthetetlen módon „rászorulóknak” nevez, Ön már a 2015-ös zsinat előtt titokban, minden illetékes vatikáni esküdtekkel való egyeztetés nélkül, váratlanul és radikálisan “egyszerűsítette” a házasság megsemmisítésének folyamatát.

Negyedszer, összhangban az Ön meghökkentő javaslatával – természetesen a tömegmédia azonnal üdvözölte –, hogy az egyház már “megszállott” az “abortusz, a melegek házassága és a fogamzásgátló módszerek,” témájában; a saját bevallása szerint Ön “még nemigen beszélt ezekről a témákról, és meg is dorgálták érte”.

Másrészt, míg a nyugati világ a romlás szakadékába zuhan, és muszlim fanatikusok mészárolják le a Közel-Keleten, Afrikában és Európa szívében a keresztényeket, Ön a “klímaváltozás” miatt aggódik. Az Ön könyvnyi hosszúságú enciklikája, a „Laudato Si”, az egyetlen enciklika, amivel Ön előállt, tényként kezeli az “ökológiai válság”-ot és kritikátlanul elfogadja “az éghajlatváltozás tudományá”-nak ideológiailag motivált, erősen ellentmondásos követeléseit, amelyek értékelésére egy pápának egyáltalán nincs hatásköre, ahogy ahhoz sincs, hogy ezeket vitathatatlan tényekként prezentálja a híveknek.

Ugyanezen enciklika siránkozik a “globális felmelegedés”, a légkondicionáló berendezések túlzott használata, a mangrove mocsarak eltűnése, a planktonokat és a férgeket érintő feltételezett veszélyek, különböző növények és állatok kihalása felett – és elítéli mindezeket, mint Isten elleni bűncselekményt – még mielőtt egyáltalán megemlítené egyáltalán az abortuszt (s egyáltalán nem említi a fogamzásgátlás természetellenes gyakorlatát). Ami az abortuszt illeti, enciklikájában csak egyfajta „hibá”-ról beszél „az emberi embrió védelme” esetében, holott az abortusz – egy ártatlan ember brutális lemészárlása, a végtagok letépése az anyaméhben, vagy a születés pillanatában történő sebészkés általi agyonszúrás.

Ötödször, a protestánsokkal szembeni összes hitbeli különbséget elutasítja, jelentéktelennek ítélve azokat, és többször is jelezte (elég tévesen), hogy “minden megkeresztelkedett ember tagja Krisztus ugyanazon testének, az ő egyházának”.

E tekintetben úgy tűnik, hogy nem figyel ugyanezen protestáns szekták egyre romló erkölcstelenségére és eretnekségére, akik végtelen és haszontalan “ökumenikus párbeszéd”-ben szembeszállnak a Vatikánnal. 50 évnyi “párbeszéd” után ezek a szekták elnézőek a válással, a fogamzásgátlással, az abortusszal, a homoszexualitással és a ” homoszexuális házasság”-gal szemben, nőket és aktív homoszexuálisokat szándékoznak “papok”-nak és “püspökök”-nek felszentelni, és továbbra is makacsul elutasítják az egy igaz hit alapvető tanait, amely Krisztusban mutatkozik meg a világ üdvösségére.

Hatodszor, az utóbbi időben úgy tűnik, hogy nyilvános kijelentései egyre gondatlanabbak, rendezetlenek, ami még nagyobb botrányt okoz és aggodalomra ad okot a hívők között.

November 21-én, a katolikus pedagógusok világkonferenciáján azt mondta: „Sose térítsetek aktívan az iskolákban! A keresztény nevelés azt jelenti, hogy a fiatalokat a teljes valóságban kell emberi értékekkel felnevelni, és ezek egyike a transzcendencia.”
...

Miután Ön a nyáj jó néhány tagját istentelen bálványimádóként rágalmazta, később a keresztények és muszlim fanatikusok morális egyenlőségére utalt, akik az egész világon keresztényeket mészárolnak le, kínoznak meg, követnek el nemi erőszakot, kényszerítik őket rabszolgasorsba vagy száműzetésbe: “Nem lehet egyetlen vallást sem eltörölni, csak azért, mert annak néhány vagy több csoportja a világtörténelem egy pontján fundamentalista… Gondoljatok csak azokra a háborúkra, amelyeket mi, keresztények vezettünk. Nem a muszlimok voltak felelősek a Sacco di Roma-ért Róma kifosztásáért.” Ezzel a meggondolatlan, egy római pápához méltatlan kijelentéssel Ön az egyházat és önmagát is meggyalázta.

Még nagyobb botrányt okozott akkor, amikor arra a kérdésre, hogy vajon az „egyháznak meg kellene-e változtatnia az álláspontját” a fogamzásgátlás erkölcstelenségét illetően annak érdekében, hogy az óvszer használatát, mint a HIV-fertőzés megakadályozását engedélyezze, Ön erre a gonosz gyakorlatra, mint a lehetséges “egyik módszer”-re utalt, és ezáltal kvázi legitimizálta azt. Rámutatott arra, hogy ez erkölcsi dilemmát jelent az egyháznak, és még Urunk szombati gyógyulásával is összehasonlította:

Napról napra nő az a benyomás, hogy Ön, még ha a Krisztus helytartója is, egyszerűen nem érdekelt abban, hogy védje a hitet és az erkölcsöt, amelyeket olyan támadás ér, mint még soha; és az sem szándéka, hogy a kóborló bárányokat a nyájba hívja, amelyet Urunk az ő megmentésükre alkotott. Éppen ellenkezőleg, úgy tűnik, hogy erre a célra Ön a pápaságát a doktrinális és fegyelmi lazaság szabályszerű programjának rendelte, amelynek témája az ortodox katolikusok rendszeres stigmatizálása azzal a váddal, hogy az egyházból hiányzik a kegyelem. Ugyanakkor Ön olyan társadalmi és politikai kérdésekben fáradozik, mint a „klímaváltozás”, a környezeti ideológia és a Kuba és az Egyesült Államok közötti diplomáciai kapcsolatok helyreállítása, amelyekkel kapcsolatban egy pápának sem hatásköre, sem tekintélye nincs.

Összefoglalva, Szentatyám, Ön az elmúlt két és fél évben a világtól egyhangúan dicséretet kapott, miközben Ön az egyház egész közösségét zűrzavarba és megosztottságba döntötte. Nevetségessé tette, hibáztatta és elítélte a hívőket, ugyanakkor határtalan toleranciát mutatott a hitetlenekkel és az erkölcstelenekkel szemben, terveket eszelt ki a szentségi fegyelem aláásására, amelyet pont az a pápa védelmezett, akit Ön avatott szentté. Mindenhol a média és a tömegek hangos éljenzésétől kísérve úgy tűnik, nem figyel a mi Urunk intésére: “Jaj nektek, ha emberek dicsérnek: Mert így tesznek atyáik a hamis prófétákkal.”

A helyzet elért egy olyan szintet, ahol egy magas rangú vatikáni tisztviselő, aki a (bármely területről érkező) katolikusok aggodalmait összegezte, kénytelen volt figyelmeztetni egy világhírű katolikus újságírót, hogy „ez a pápaság komoly kockázatot foglal magában a hit és az erkölcs katolikus tanításának integritása számára.”

Ezzel a főpappal egyetértésben, Istennek és a lelkiismeretünknek elkötelezve nyilvánosan kijelentjük, hogy az Ön pápaságát csakis jól látható, közvetlen veszélyként tekinthetjük, egy olyan veszélyként, amely napról-napra növekedni látszik. Az Ön pápaságának ezen káros hatásai minden téren megnyilvánulnak, tekintve, hogy katolikusok szerte a világon az egyház hit- és erkölcstanításait egyre jobban becsmérlik azáltal, hogy az Ön szavait és tetteit veszik vonatkozási pontul – amelyeket diadalmasan hirdet szerte a világon a médián keresztül – ahelyett, hogy a Tanítóhivatal 2000 éves tévedhetetlen hit és erkölcstanításait hangoztatná.

Nem bátorkodunk megítélni az Ön személyes motivációit vagy szándékait azt illetően, amit Ön az egyház kárára mondott vagy tett oly viharos pápasága során, amelyhez hasonlót az egyház még sosem látott."
...

A levelet a The Remant munkatársai fogalmazták meg. A The Remnant Amerika legrégibb működő hagyományos katolikus újságja, amely már nemcsak újság, hanem Tv-t is működtet, nemzetközi túrákat és konferenciákat szervez, könyveket ad ki. Honlapja a világ egyik leggyakrabban látogatott oldala. A munkatársak által megfogalmazott levél futótűzként terjed, és megosztja a híveket.

A teljes levél ITT olvasható.