D. J. Kr.!
Kedves József Atya!
Nagy örömmel és lelki békével olvastam, hogy az Anna-réten folytatódnak az engesztelő alkalmak a Legszentebb Áldozat bemutatásával. Amennyiben szükség mutatkozna, jómagam is szívesen végeznék újra g.kat. Szent Liturgiát, amint már korábban is megtettem a Szent Korona Lovagrend megtisztelő kérésére, amikor nem találtak miséző papot.

Fontosnak tartom felhívni a figyelmet a magyar vonatkozású máriás engesztelő karizmákkal szolgálók minden eddiginél súlyosabb felelősségére, hogy az idők jeleit helyesen megértve az egység lelkületében egymással szorosan együttműködjenek, a karizmáik sajátosságainak a megőrzése mellett!

Az immár 2 hete zajló folyamatban mára bennem azon meggyőződés alakult ki, hogy az engeszteléseket a Legszentebb Áldozat bemutatásával végezni kell mind az Anna-réten, mind a Kútvölgyi-kápolnában. Ezt megerősíti bennem József Atyának a Cönákulumra vonatkozó beszámolója, mivel abban számunkra ma Szűzanya gyergyószentmiklósi ikon-könnyezésével áradó kegyelmekről bennünk éppen a Cönákulumban ihletettek csengenek vissza, amelyekről alább idézem a honlapunkon levő rövid ismertetőt.
Tanúságot kell tennem arról, hogy az „Anna-réti misék Székelyföldről nézve” címmel olvasható 9. bejegyzést küldő engesztelő testvér – noha a csoportunk tagjai közül eddig senki nem volt vele kapcsolatban – próféciájában egyrészt kérte a g.kat. Szent Liturgiát, amit az engesztelő testvérekkel az általa megjelölt „csíksomlyói hegyoldal Szent Korona alakú kápolnájánál” már jóideje végzünk, másrészt visszaigazolta amit mi imában hordozunk már több hónapja: az Anna-réti Engesztelő Kápolna felépítéséig Csíksomlyón az általa megjelölt «kápolnát» fel kellene ruházni az Anna-réti kápolna ideiglenes helyettesítőjéül, de semmiképpen nem a Kútvölgyi kápolna helyettesítő szerepének ellenében.

Engesztelő programjaink a hónap 3. vasárnapja előtti szombatonként:
Csíksomlyón 10. órától, a Kissomlyó-oldalban a Magyarok Nagyasszonya emlékhelynél. A program Szőkefalvi Rózsafüzérrel kezdődik, utána g.kat. Szent Liturgia.
Gyergyószentmiklóson 19. órától, a Szent Miklós Plébánia hittantermében. A program Egység Királynője Rózsafüzérrel kezdődik, utána g.kat. Szent Liturgia.
Közös szándékok: Jézus Krisztus Királyságának és Szűz Mária Királynőségének elismeréséért, Mária Országa nemzeteinek kiengesztelődéséért, a Világ Győzelmes Királynője engesztelő kápolna felépítéséért, a Magyar Egyház és Nemzet Isten akarata szerinti megtéréséért, a katolikus hit védelméért, hithű katolikus főpásztorokért és papokért, a megszálló népek és a keresztényellenes vallások távoltartásáért.”


„EGYSÉG KIRÁLYNŐJE ENGESZTELŐ SZOLGÁLAT
(rövid ismertető)
http://dominiummarianum.webs.com/egysgkirlynje.htm

Az Egység Királynője Engesztelő Szolgálat ihletése […] az erdélyi Mezőbánd Szent István Apostol-király templomában talált visszhangra, a Szűzanya gyergyószentmiklósi ikon-könnyezésének szándékaira imádkozott […] Cönákulum keretében.

Az Egység Királynője Engesztelő Szolgálat célja – engesztelés a Szűzanya gyergyószentmiklósi […] könnyezésével közvetített kegyelmek szándékaira. Ez elsősorban az Úr Jézus Krisztus által tanított legszentebb ima szerint a Mennyei Atya akaratának teljesedése: «amint a Mennyben, úgy a Földön is» kérés maradéktalan érvényesítése egyéni és közösségi életünk minden síkján, a Szűzanya Országa Egyházának és Népének köréből kiindulóan az Egyetemes Egyházban és minden nemzet körében.

Az Egység Királynője Engesztelő Szolgálat az Anyaszentegyház előírásai szerint lelkiségi misszióként éli a feledésbe merült keleti keresztény magyar egységes létszemléletet, hirdeti az elismert – mindenekelőtt magyar vonatkozású – máriás engesztelő karizmák egységét, valamint kéri a Magyar Engesztelő Kápolna felépítését és Oroszország felajánlását a Szűzanya kérései szerint.”

Imádságos köszönettel: B. Dombi Attila
g.kat. áldozópap,
Erdélyi Magyar Önkéntes Misszió
+40-758-260416
http://dominiummarianum.webs.com
http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/1336-anna-reti-misek-21-az-anna-reti-engeszteles-a-marias-papi-mozgalom-conakuluma-es-a-szuzanya-gyergyoszentmiklosi-ikon-konnyezese


Kedves Engesztelő Testvérek az Úrban!
Megszületett egy olyan döntés, ami, úgy érzem, az égiek akarata. (A levélíró itt erre a bejelentésre gondol). Isten a szeretet, és békesség, és a békesség meg is született. Akinél nagyobb a szeretett, az teszi meg az első lépést.
Nagyon sokat gondolkoztam, hogy néhány szót írjak-e magamról, végül is azért teszem meg, mert ide illő az engesztelők helyzetébe.
Nekem, a világ asztalán senki a nevem, és az engesztelők sorában az utolsó helyen, ha állok, de egyet bizton kijelenthetek, mert igaz, a szívem Istené és a Szűzanyáé.
Úgy érzem, a Lélek az, aki tollamba diktálja a szót. Fiatal koromban címkéztem az embereket, kitől vagyok több és ki lehet barátságban velem. Azt gondoltam, ha bizonyos dolgokban egyre nagyobb rálátásom, tudásom van, több vagyok a másiknál. Akkor még nem is sejtettem, hogy mekkora adomány a bölcsesség.
Ma már kezdem sejteni. Megformált az élet kemény foga, 2007 szeptember 7-től még ráadásul elkezdett finomítani. Akkor találkoztam ugyan is Csilik János Atyával. Ámultam, bámultam, csodálkoztam, hogy van ilyen is? Az engesztelésről beszélt olyan tüzesen, harciasan, de akkora túláradó szeretettel, hogy éreztem én is engesztelő akarok lenni. Mindig határozott volt, tudta, hogy mit akar, és Isten rávonatkozó akaratát teljesíttette. Tanítása örökre a szívembe ágyazódott, és számomra nagy követő példakép marad. Ő elment, de vannak köztünk nagy példaképek, Isten gondoskodik mindig arról, hogy ne maradjuk igazi tanítók nélkül. Egyet említek meg csak, akit szinten nagy példaképnek tartok, százszázalékosan megbízható és teljes szívvel tisztelem és szeretem. Ő József atya, szintén 2007-től a Kiengesztelődési találkozó óta ismerem, és a szemem láttára formálta az Isten. Gondoskodott az Úr és a Szűzanya arról, hogy az atyánál a tudás és a bölcsesség párosuljon. Isten, e kettő birtokában a lélek általa József atyán keresztül, nagy dolgokat vitt, és tud véghez vinni. A tudás és a bölcsesség egyesülésével születik a Lélek többi adománya, a szeretet, a béke, az alázat és sorolhatnám. Az Atyánál, a Szűzanya alázatát látom kialakulóban, látható volt most a jelen háborgó helyzetben is. Tökéletesen, a béke és az alázat szavával közeledett a szituációhoz. Senkit nem vádolt, senkiről rosszat nem mondott, türelmes szerető magatartásával Isten rávonatkozó feladatát teljesítette. Mindezt a háttérben nézni és Istenbe bízva, szemem előtt kialakult egy kép. E háborgó, hullámzó, fodrozó tó mélyéről kiemelkedett két oszlop, egyik az Úr Jézus, másik a Szűzanya. E két oszlop, a Szentlélekben egyesült Két Szent Szív, vagyis a meglévő két helyszínt szimbolizálja nekünk és feltárja jelentését. Egyik az Anna-rét másik a Kútvölgyi Kápolna, mint két kéz, összekulcsolva könyörög és engeszteli Istent saját, nemzetünk és a világ bűneiért. A kútvölgyi Boldogasszony-kápolna Regőczi István atya, Isten vándora által építtetett csoda, ha valaki a kápolnában ül, úgy érzi, hogy a Szűzanya és a magyar Szentek által körbefont koszorúba érkezett. Regőczi atya, a magyarok egyik legnagyobb engesztelője volt, hát nem nézhette tétlenül az égben, hogy az engesztelés a kápolnában már nem működik a legnagyobb erővel, ezért közbe járt és meghallgatásra talált.
A másik fontos dolog, amit nem szabad elfelejteni, hogy már azokat az időket éljük, amikor óriási nagy a támadás, és ez csak fokozódik, tehát a harci színtér szélesedik, nekünk meg több helyszínen kell védekeznünk, vagyis engesztelnünk. Kedves engesztelő testvérek az Úrban, a békebontónak azért lett megengedve bizonyos mocorgás, hogy megszülethessen a Szűzanya közbenjárása által Isten nagy terve. Senki nem hibás, főleg azok nem, akik valamikor is az engesztelést elindították Anna-réten. Minden, ami történt azért van, mert ez az Isten akarata. Tisztesség és tisztelet minden engesztelőnek, és mindenkiben, ha csak egy szikrányi jót is látunk, ezt erősítsük magunkban, hogy Isten ránk vonatkozó feladatát teljesíteni tudjuk.
Végezetül pedig azzal fejezem be mondanivalóm, hogy az Úr Jézus által ránk hagyott parancsát tartsuk szem előtt, ami így hangzik „Úgy szeresétek egymást, ahogy én szeretlek titeket”. Ha ezt a parancsot ápolgatjuk és gyakoroljuk, akkor közel járunk Isten Országa felé.


Mi az, ami összeköt? Ki az, aki szétszór, egymással szembe fordít – azokat is, akik egy célt követnek, akik össze tartoznak?
Fájdalmas megosztottság, zavarodottság érzékelhető azok között, akik eddig az Anna-réten közösen engeszteltek. Vannak, akik ott akarják tovább folytatni az engesztelést, vannak, akik a Kútvölgyi Kápolnában. Mindkettő mögött felsorakoztathatók érvek és ellenérvek, sőt üzenetek is, amelyeket mindkét fél égből jötteknek gondol. Az álláspontok kifejtése már megtörtént.  Eljött az ideje, hogy inkább arra koncentráljunk, ami összeköti a két csoportot egymással. Közös célja mindnyájunknak az engesztelés, a lelkek mentése, hazánk mentése, a világban lévő konfliktusok elrendeződéséért való imádság, a megosztottságok megszüntetése, az Anna–réten az engesztelő templom felépítése. Még ennek a módjában is közösek vagyunk: ezt az egyházzal egységben, az egyházi elöljárók iránti engedelmességben akarjuk.
Akik komolyan veszik az egyházhoz tartozásukat, azok számára nem kérdés, hogy egy katolikus templom felépítése, illetve felszentelése megtörténhetne-e az illetékes helyi főpásztor akarata ellenére. Nyilvánvalóan nem. Kétségtelenül érvényes ez az Anna-réten felépítendő templomra is. A korábbi alapkőletételek is az akkor éppen regnáló két főpásztor, Serédi Jusztinián és Mindszenty József bíborosok jóváhagyásával illetve kezdeményezésére történtek. Ha fel fog épülni valamikor ez a templom, az csak az éppen aktuális főpásztor akaratából, iránta való engedelmességben, a vele való egységben történhet.
Az Anna-rétről kivonulók álláspontját megfogalmazó egyik írás szerint az az egyház iránti egyedüli engedelmesség, ha mindenki őket követve átvonul a Kútvölgyi Kápolnába és ott vesz részt ezentúl a szentmisén, ott végez szentségimádást, ott engesztel. Így „tagozódik be - úgymond - az eddig Anna-réten folytatott engesztelés az egyház hierarchikus rendjébe”. Csakhogy ebben a beállításban egy csúsztatás van. Imádkozni bármely hívőnek bárhol szabad. Minden pap pedig, aki kánoni megbízatással rendelkezik (és ez magában foglalja az egyházzal való egységet), mutathat be például tábori szentmisét is az erre vonatkozó szabályok betartásával. Nincs tudomásom arról, hogy a szentmisék az Anna-réten be lennének tiltva. Sőt amikor a bíboros úrral legutoljára, 2017 februárjában, személyesen beszéltem az ott építendő kápolna ügyéről (bemutatva neki egy olyan építész tervét, aki egyházmegyéje számára egy korábban már felépült templomot tervezett), azt mondta nekem személyesen, hogy ő nem tiltotta be a szentmiséket az Anna-réten. Márpedig alapvető jogi elv, hogy ami önmagában jó, erkölcsös és nem tilos, az szabad. Hibás tehát az a beállítás, hogy azok a hívek, akik továbbra is az Anna-rétre akarnak menni imádkozni, és azok a papok, akik a múltban ott szentmiséket mutattak be, vagy a jövőben szándékoznak bemutatni, engedetlenek lennénk az egyházzal szemben.
Ne tévesszük össze a véleménykülönbséget az engedetlenséggel! Tételezzük fel egymásról, hogy a másik fél is jót akar! Akik az Anna-réten akarnak továbbra is engesztelni, azok is a kápolna felépülésének az ügyét akarják szolgálni, és azok is, akik az engesztelést a Kútvölgyi Kápolnában akarják folytatni. Maradjunk szeretetegységben egymással, akik akár az Anna-réten, akár a Kútvölgyi Kápolnában, akár az ország bármely pontján akarunk imádkozni az Anna-réten felépítendő kápolnáért és engesztelni hazákért, és az egész világért. Engesztelni nem lehet kiengesztelődés nélkül. Csak az egymással egységben, szeretetegység végzett engesztelés kedves Istene előtt.
Itt az ideje, hogy tovább ne a véleménykülönbségekre koncentráljunk! Ne arra, ami elválaszt, hanem arra, ami összeköt, és amiben egyek vagyunk. Vegyük észre, hogy a sátán, a gonosz lelkek azok, akik egymással szembe akarják fordítani az addig egymással együtt küzdőket, sőt esetleg egyenesen jó barátokat. Ővele, a dibolosszal, a szétdobálóval forduljunk szembe, ellen harcoljunk, ne egymással.
Az álló, posvadó félben lévő víz most felkavarodott, kezd újra élővé lenni. Mindez a tisztulásunkra válhat. Mindnyájan úgy tudjuk, hogy Magyarország Isten engesztelő országa és Ő a magyarság engesztelésének is fontos szerepet szánt a világ megmentésében.  Nyilvánvaló, hogy a másik oldal elsődleges célja a magyar engesztelés megosztása, tönkretétele. Ne hagyjuk, hogy sikerüljön neki! Engesztelődjünk ki egymással! A magam részéről kijelenthetem, hogy nem állt szándékomban senkit megbántani, de ha ez mégis megtörtént volna, bocsánatot kérek mindenkitől. És nem neheztelek senkire. A legfontosabbnak most azt tartom, hogy helyreálljon szeretetegységünk és ebben növekedjünk. Közösen imádkozzunk egymás elfogadásáért, szeretetegységünk megerősödéséért. A szeretetegység az a pajzs, amelyen keresztül a Szűzanya és az Égiek megvédenek minket.
Imádságos szeretettel: József atya

http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/1339-anna-reti-misek-24-kiengesztelodes-osszefogas-szeretetegyseg