2012. június 5., kedd

Nagyfalui üzenet 2012. június

2012--A NAGYFIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE--JÚNIUS

                              93. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból Elmélkedjük át a papokra vonatkozó fejezeteket(Zsid. 1-13.)
Havi mottó:" Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint!(Zsid.5.6)
Havi imaszándék: Egész hónapban kérjük a Szentlélektől a lelkek megkülönböztetésének a kegyelmét!
Konkrét feladatunk: Nem akarunk ítélkezni egymás felett, hanem segíteni akarjuk egymást!
                                     Szűz Mária üzenete 2012 júniusában
         "Szeretett engesztelő gyermekeim! Ebben a hónapban, amikor a legtöbb szeretett pap fiamnak pappá szentelése és szentelési évfordulója van,, engedjétek meg, hogy földi és örök boldogságotok érdekében néhány konkrét tanácsot adjak nektek. Előre mondom, ha megfogadjátok tanácsaimat, azt soha nem fogjátok megbánni!
       Tudatosan mire figyeljenek oda a papságot kezdő pap fiaim?
    Minél gyakrabban gondoljatok vissza a szentelésben kapott lelki élményekre, különösen az első misére, az átváltoztatási és a feloldozási hatalomra, amelyet a lelkek táplálása és feloldozása érdekében kaptatok. Komolyságot és mélységet ad a lelki életetekhez, ha az utolsó misétekre is gondoltok! Akkor is ha papok vagytok, nektek is legyen lelki vezetőtök, akinél rendszeresen gyóntok és minden adódó problémát megbeszéltek vele.Törekedjetek arra, hogy a kötött és személyes ima mellett,lelki eledellel rendszeresen táplálkozzatok. Keressétek és tegyétek meg Isten rátok vonatkozó Akaratát, ezáltal megtaláljátok a hivatásotokat, a hivatáson belül. Minden nap kérjétek az összes Égiek segítségét az összes Földiekre! Minden szenvedéseteket egyesítsétek Szent Fiam szenvedésével és ajánljátok fel a tisztítótűzben szenvedő őseitek kiszabadításáért. Olyan lelki papok társaságát és lelki közösséget keressetek, ahol minden alkalommal lelkileg épülhettek és építhetitek egymást. Értékeljétek és bátran vegyétek igénybe azoknak a házasoknak és komoly személyeknek is a lelki barátságát, akik jó irányba visznek titeket. Harcoljatok bátran Szent Fiam szent fegyvereivel ( böjt, Jézus Szent Vére, kilencedek, zarándoklatok,...) a gonosz lélek ellen, hogy minden nap kegyelmi állapotban maradjatok. Óvakodjatok azoktól a személyektől, akik elrabolják hiábavalóan az időtöket, erőtöket és lelki békéteket. Óvakodjatok minden káros szenvedélytől és minden helytelen függőségtől, amelyek a gonosz rabságába visznek titeket! Törekedjetek arra, hogy ne alap és közép szinten, hanem felső szinten, a szentségre vágyva éljétek meg a papi hivatásotokat. Az életmottótokat tegyétek látható helyre, hogy naponta láthassátok és az jó irányba lendítsen titeket. Tudjátok meg azt, nem az a legfontosabb, hogy hova helyez titeket az előljárótok, hanem az a legfontosabb , hogy a helyeteken hogyan éltek.Soha, életetek egy napján se feledjétek, hogy se a kicsi, se a nagy bűnben nincs az a boldogság, amire vágyik a lelketek. Csak az alázatos, erényes újrakezdő életben van az igazi boldogság! Meg fogjátok látni, ha életetek minden napján Szent Fiammal fogtok élni, körülöttetek előbb--utóbb jelek, csodák, megtérések, gyógyulások, szabadulások, ujjászületések fognak történni!
      Mit tanácsolok szeretett pap fiaimnak, akik szentelési évfordulójukat ünneplik?
  Arra kérlek titeket, hogy legalább pappá szentelésetek évfordulóján, hálaadó szentmise keretében, a híveitek jelenlétében szítsátok fel a kegyelmeket, amelyet a Szentháromságtól, a szentelő Püspökötök imája és kézfeltétele által kaptatok! Ez azt jelenti, gondoljatok az első szeretetre, amely valamikor meggyúlt a szívetekben. Hálás szívvel emlékezzetek meg élő vagy elhunyt Püspökötökről, áldott szüleitekről és mindazokról, akik valamikor Isten Oltárához segítettek titeket és az évek során jóban és nehézségben, mellettetek álltak és állnak most is. Hálás szívvel gondoljatok vissza azokra a közösségekre, hívekre, ahol voltatok. Imádkozzatok volt, jelenlegi és a jövendőbeli híveitekért is, akik által sok tapasztalatba részesültetek. Adjatok hálát az ellenséges emberekért is, akik által volt lehetőségetek megtanulni az ellenségszeretetet. Hálálkodjatok, ha az évek során sikerült úgy viszonyulni a Püspökötökhöz, mint lelki édesapátokhoz, a papokhoz, mint igazi testvéreitekhez, a híveitekhez, mint lelki gyermekeitekhez,barátotokhoz, szüleitekhez, nagyszüleitekhez. Hálálkodjatok azért is, ha a káros ítélkezés helyett az igazi szeretet, a segítőkészség alakult ki a szívetekben, a bűnösök iránt. Hálálkodjatok a gyengeségeitek miatt is, amelyet azért engedett meg Szent Fiam az életetekben, hogy alázatosak maradjatok és a híveitekhez megértéssel viszonyuljatok. Hálálkodva gondoljatok az évek során kialakult jó tulajdonságaitokra. Ha emiatt bárki is megdicsérne titeket, őszintén mondjátok: Istené a dicsőség és az enyém az öröm! Hálás szívvel vegyetek részt lelki közösségekben. Szeretettel figyeljetek oda az egyházközségetekben lévő lelki közösségekre. TUDNOTOK KELL ŐK AZ EGYHÁZ REMÉNYSÉGE!  Bátorítsátok és javítgassátok őket szeretettel! Tudnotok kell, hogy az élő kis közösségek által fog megújulni az egyházközségetek és az egész emberiség. A természetfeletti élet valójában a lelki családban és a lelki közösségben alakul ki bennetek. A rejtett hibák sorozatától a kis közösségek tükre által szabadultok meg. Tanuljatok meg kinyílni nemcsak a híveiteknek, hanem az egész községetek felé. Így élve a ti szeretetetek által az egész községetek szeretet-családdá fog válni
     Azt ajánlom nektek befejezésül, hogy legyen a szívetekben a múltra nézve bűnbánat és hála, a jövőre nézve pedig sok-sok őszinte kérés.
 SZENT FIAM ALIG VÁRJA, HOGY A SZENTSÉG KEGYELMÉT KÉRJÉTEK TŐLE!
     MOST A SZENTHÁROMSÁG. ÁLTALAM ÁLD MEG TITEKET A HALÁLIG TARTÓ HŰSÉG KEGYELMÉVEL !!!


SZENT NILUS PRÓFÉCIÁJA A XX. SZÁZADRÓL
 
A Sínai hegyen élő Szent Nílus (+430) aki a megtérése előtt Konstantinápoly prefektusa volt, később Aranyszájú Szent János barátja, korunkról a következő víziója volt.
 „A XX. század közepe táján, amikor már közel van az Antikrisztus eljövetele, az emberek értelme, a testi szenvedélyek miatt el fog homályosulni! E kor embereit az Isten parancsaitól való eltávolodás és az emberi méltóságuk leértékelődése fogja jellemezni.
Az emberek megváltoztatják a külsejüket! Lehetetlen lesz a nőket a férfiaktól megkülönböztetni az arcátlan öltözködés és a haj divatja miatt. Ezek az emberek kegyetlenek lesznek, mint a vadállatok az Antikrisztus fellépése után, akinek kísértéseiben alul maradnak. A szülőket és az idősebb embereket többé nem becsülik. A szeretet el fog tünni.  A keresztény pásztorok, püspökök és papok tehetetlen emberek lesznek, képtelenek arra, hogy a helyes utat a helytelentől megkülönböztessék.
            Abban a korban meg fognak változni a keresztények erkölcsi szokásai és hagyományai. Az emberek nem ismerik többé a szerénységet. Ehelyett a tobzódás, dorbézolás és a bírvágy fog uralkodni! Jaj azoknak, akik kincses ládájukban összehalmozzák pénzüket. Fényűzés, házasságtörés, homoszexualitás, gyilkosságok fognak elszaporodni. Abban a korban az emberek a dőzsölés és a nagy bűntettek túlburjánzása miatt el fogják veszíteni a Szentlélek kegyelmét, amit a keresztségben kaptak. Nem lesz többé lelkiismeret furdalásuk sem.
            A templomoknak nem lesznek többé jámbor pásztoraik, akik félik az Istent. Jaj azoknak a keresztényeknek, akik abban a korban fognak élni a Földön. El fogják veszíteni a hitet, mert nem lesz többé, aki meggyújtsa nekik az igazság fényét. A kevés hűséges elhatárolja magát a világtól és szent menedékhelyekre fognak összegyűlni, hogy lelki szenvedéseiket enyhítsék. De mindenhol csak nehézségekbe ütköznek. Mindez abból származik, hogy az Antikrisztus akar mindenek fölött lenni az egész univerzum mestereként. Csodákat fog művelni és valószerütlen jeleket végbevinni.
            Egyik ember, aki a világ egyik végén lakik képes lesz beszélgetni azzal, aki a világ másik végén lakik! Abban a korban majd tudnak az emberek a levegőben repülni, miként a madarak és az óceánba alámerülni, miként a halak. Amikor az emberek eljutnak ide, ezek a szegények (a gőgjükben elvakultak) életüket kényelemben töltik anélkül, hogy tudnák, hogy ez a Sátán álnoksága. Ez lelkiismeretüket annyira eltölti nagyzolással, hogy letérnek a helyes útról. Sőt addig viszi őket a Sátán, hogy elveszítik a hitüket a Szentháromság egy Istenben, sőt magát az Istenbe vetett hitet is elveszítik.
            Akkor a végtelenül jó Isten látni fogja ezt az elpártolást. A hűségesek kis csapata iránti szereteből, akiket meg fog menteni, megrövidíti majd azokat a napokat, mert az ellenség még a kiválasztottakat is szeretné megkísérteni és félrevezetni, ha lehetősége lesz rá. Akkor nyomban megjelenik a büntető kard és a bűnre csábítót kiséretével együtt a mélységbe taszítják."
            Ez a prófécia a IV. században hangzott el, Krisztus születése után.
            A víziót olvasva, átelmélkedve, felvetődik a kérdés, mi a mi teendőnk? Nekünk engesztelőknek, mindig annak az ellenkezőjét kell tenni, amit az Antikrisztus és követői tesznek.
-         Mi nem a múlandó testre, hanem a maradandó lélekre, annak szépítésére tesszük a hangsúlyt!
-         Isten parancsait nagyon komolyan akarjuk venni és az ember méltóságát nagyra értékeljük.
-         Nem a változó divatot akarjuk követni, hanem a tisztességes öltözködést tartjuk szem előtt
-         A világban élő farkas lelkületűek között, Isten segítségével bárány lelkülűek akarunk maradni!
-         A szüleinket, az időseket a legnagyobb szeretettel akarjuk gondozni, segíteni, szeretni!
-         Imádkozzunk azért, hogy a papok is és a hívek is megkapják a Szentlélektől a lelkek megkülönböztetésének a kegyelmét, azaz a jót, a rossztól tudjuk megkülönböztetni és csak a jót választani.
-         Az önző anyagias világban, mi az önzetlen segítők közé akarunk tartozni!
-         Mi minden este lelkiismeretvizsgálatot akarunk tartani, hogy ezáltal a keskeny úton maradjunk
-         Az élő hitet, a lelki tisztaságot komolyan akarjuk venni!
-         Keressük és szeressük a zarándokhelyet, ahol világosságot és erőt kapunk az Istennek tetsző életre az utolsó időben.
-         A nehézségek közepette a jelszavunk: "Istennel átugordjuk a várfalakat is! Istennel legyőzzük a legnagyobb akadályokat is, még az Antikrisztust a követőivel együtt is!
-         Óvatosak akarunk maradni amikor az Antikrisztus jeleit és csodáit fogjuk látni! Csak annak hiszünk, aki Isten felé visz bennünket és megsegít a hitünkben.
-         Látjuk a tudomány nagy eredményeket ért el a világban. Mi ezeket csak a jóra akarjuk felhasználni (telefon, internet, repülőgép,...)
-         Mi az Isten segítségével a hűségesek kis csapatába akarunk tartozni, hogy Isten reánk való tekintettel mentse meg a kárhozattól az egész emberiséget.
-         Ne feledjük el, az Antikrisztus és követői bármilyen ravaszok is végsősoron veszíteni fognak. Isten gyermekei bármilyen szerények és gyengék, az Ő segítségével győzni fognak! Döntsünk Isten gyermekeinek hű csapata mellett, a józan eszünket használva.
 
 
VISSZATEKINTÉS 2012 MÁJUSÁRA
 
1.Szükségünk van-e arra, hogy újra, egy szertartás keretében, Jézus Szent Vére által lepecsételjük magunkat?
Egyik vegyes üzenet szerint igen! A Szűzanya válasza szerint nincs szükségünk újabb pecsétre, ugyanis a keresztségben, bérmálásban, papszentelésben eltörölhetetlen jegyet (pecsétet) kaptunk a lelkünkre. Ezt kell tudatosítani és megélni. Ha igazi keresztény életet élünk, teljes oltalomban vagyunk életünk minden helyzetében. Vigyázzunk, mert nem sokára Isten vizsgáztat minket, amikor világosan fogjuk látni, hogy az Isten vagy a gonosz lélek pecsétjét viseljük-e magunkon!
 
2. Hogyan éljünk, hogy Isten megjutalmazzon minket?
Nem kell semmi rendkívülire törekedjünk. Fontos, hogy éljük meg a lehető legjobban az engesztelő hivatásunkat. Elsősorban, mindenki a saját lelki megmentését vegye a legkomolyabban. A gyónásaink mellett tanúljunk meg harcolni, hogy minél tovább lelki tisztaságban maradjunk! Érzékszerveinket tanúljuk meg csak a jóra használni! Mindenkivel éljünk szeretetben! Éljünk úgy, hogy a feltámadt Krisztus mindig érezze jól magát a szívünkben. Ha a lelkünkben: tisztaság, szeretet, béke van, napi 24 órás engesztelők vagyunk és Isten állandó áldására számíthatunk. Lehet a jelmondatunk: csak jót gondolj, mondj és tegyél, hogy Isten jó eszköze legyél.
 
3. Mit tegyünk azokért a szeretteinkért, akik a bűnös életük miatt Isten büntetését vonják magukra?
Legelőször, ha elfogadják néha figyelmeztessük őket a bűneikre és azok következményeire.
Ha a személyes figyelmeztetést nem fogadják, még sok lehetőségünk van, hogy segítsünk rajtuk. Először is, mi törekedjünk arra, hogy az igazak közé tartozzunk, hogy reánk való tekintettel, Isten városokat, országokat mentsen meg. Minden este, szeretteink nevében is kérjünk Istentől bocsánatot. Minden nap helyezzük őket Jézus Szent Vérébe és Szűz Mária Szent Könnyeibe, hogy ezáltal bűnbánatra és bűnbocsánatra jussanak. Ajánljuk fel az engesztelésünket, egész életünket a bűnösök megtéréséért. Azt a lelki szenvedést, amit az Égieknek és nekünk is okoznak, Istentől eltávolodott életükkel, azt is ajánljuk fel az ő megtérésükért. Kérhetjük az összes Égiek közbenjárását, sőt a tisztítótűzben szenvedőket is, hogy járjanak közbe a Szentháromságnál szeretteinkért. Ha mi megtesszük, ami lehetséges szeretettel, higgyük el Isten is megteszi, ami számunkra lehetetlen. Ha ezek közül bármelyiket is megtesszük, reménykedhetünk abban, hogy nem fognak elkárhozni!!!
 
4. Milyen kell legyen az édesanyák (engesztelők) szeretete?
Az Égiekkel való személyes kapcsolat által, termékeny! Jézus békéjét-örömét árasztó! Legyen konkrét, amikor azokat szereti, akiket a legnehezebb szeretni! Áldozatos lelkülettel vállalja mindazt, ami nehéz! Legyen leleményes, kitalálva azt, a családban kinek mire van szüksége. Legyen helyes szeretete, azt akarva a családjának, amit Isten akar. Ha minden nap gyakorolja a szeretetet, ezáltal növekszik az benne. Legyen szabadságtisztelő, nem erőszakos! Türelmes - megértő - megbocsátó - szolgáló szeretet jellemezze az édesanyákat! Ha jelenleg nem ilyen a szeretetünk mondjuk: “bocsáss meg nekem Uram!” Ha eljutottunk Isten segítségével az igazi szeretetre, mondjuk: “hála neked Uram!”
 
5. Miért van nagy kisugárzása a zarándokhelyeknek?
A Szentháromság egyes helyeket, egyes személyeket, egyes közösségeket, rendkívüli kegyelmekkel áld meg. Istentől kiválasztott helyeken könnyebb imádkozni, szeretni. Akik a vágyaik által meghívást kapnak egy zarándokhelyre, azok arra törekszenek, hogy a szeretetük által a legtöbbett adják a társaiknak. Ez a sok szeretetlángocska összetevődve egy hatalmas szeretet-tábortűzzé vállik. Ezért érezzük azt zarándok helyeken, hogy a Tábor hegyen vagyunk, ahol nagyon jól érezzük magunkat. Zarándokhelyeken azt a feladatot kapjuk, hogy az ott kapott szeretet légkört vigyük haza a családunkba, lelki közösségünkbe. A szeretet kisugárzásaink által kis zarándokhelyeket hozzunk létre othonainkba.
 
 
 
 
6. Mit üzent a Szűzanya Fatimában (95-ik évforduló) az egész emberiségnek?
“Legyetek gyermek lelkületűek! Legyetek a béke eszközei! Valljátok meg a hitetlen világban a hiteteket! Engeszteljetek áldozatot vállalva a bűnösök megtéréséért! Fogadjátok el és ajánljátok fel a szenvedéseiteket! Végezzétek el minden nap a rózsafűzért. Vállaljatok engesztelő áldozást! Legyetek tiszta lelkületűek, öltözzetek szemérmesen! Ajánljátok fel a Szentháromságnak a családotokat! Éljetek úgy, hogy nagy ívben elkerüljétek a poklot. Szeressétek és szerettesétek meg másokkal is Szeplőtelen Szívemet. Minden nap örvendeztessétek meg az Égieket!”
 
7. Iluska, mi van a szívedben gyógyulásod és újjászületésed 12-ik évfordulóján?
Minden évben boldogan ünneplem meg gyógyulásom és újjászületésem évfordulóját, amely 2000 május 1-én történt a Remény Anyja kápolnájánál, a Szentháromság hegyen. Az én szívemben folyamatos hála van mindazért, amit Isten ad, elvesz vagy megenged az életemben. Boldog vagyok, hogy felajánlott életemmel a jó Istent és az engesztelőket szolgálhatom! Legújabb jelmondatom: nekem csak szeretni és jónak lenni szabad! Ez a jelmondat az asztalomon van fehér lapon fekete betűkkel. A fehér lap a lelki tisztaságra, a fekete betűk a bűn és a bűnalkalmak elkerülésére figyelmeztett engem.
 
8. A Szűzanya legújabb üzenete volt:
“Legyetek hálásak azért, mert  Országotok az Én Virágoskertem, amelyben ti vagytok a fehér rózsácskáim! Missziós lelkülettel törekedjetek arra, hogy minél több lelket ültessetek az Én Virágoskertembe! Megígérem nektek, hogy akkor fogok eljönni hozzátok, amikor megleszek elégedve a szeretetekkel! Ezért a jövőben legyen a mottótok: “nekem csak szeretni és jónak lenni szabad!”
 
Házi feladat júniusra:
„URAM SEGÍTS, HOGY MINDIG ANNAK AZ ELLENKEZŐJÉT TEGYÜK, AMIT AZ ANTIKRISZTUS ÉS KÖVETŐI TESZNEK!
 
Előretekintés 2012 júliusára:
-         Júliusban 5-6-7-8-án lesznek az engesztelések, 15 órakor a Szentháromság hegyen! Elsővasárnap (júl.1-én) bérmálás lesz Krasznán, ezért az engesztelés második vasárnap lesz!
-         Megemlékezünk Éva Asszonyról, aki 2010 július 19-én ment az örök hazába!
-         Jézus Szent Vére hónapjában, minden nap, mindenkit helyezzünk Jézus Szent Vérének az oltalmába.
-         Imádkozzatok a fatimai zarándok utunkért, amely július 11-17 között lesz. Engesztelő közösségünk szentté válásáért ajánlunk fel minden áldozatot!
                                                                                                       
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

2012. június 1. Szentségimádáson Jézus: "Drága kislányom! Látod, milyen romlott a világ. Engesztelj! Engesztelj! Engesztelj! Mindazok, aki paráznaságban és más súlyos bűnben élnek, a pokolra mennek. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Értsétek meg végre, nem arra kaptátok a testet, hogy kéjelegjetek vele, hanem hogy Engem szolgáljatok a felebarátban! Nem arra kaptátok az életet, hogy a sátánt szolgáljátok, és mindenféle bűnöket kövessetek el, hanem arra, hogy elnyerjétek azt a magasabb rendű teljes életet, amelyet megszereztem nektek Szent Vérem kiontásával a keresztfán, és másokat is vezessetek Hozzám! Értsétek meg, hogy Előlem nem rejtőzködhettek el! Én belétek látok, ismerem gondolataitokat, látom minden cselekedeteteket, hallom minden szavatokat. Én vagyok a ti Bírótok, Akinek számadással tartoztok. Nem vagytok a magatokéi. Nagy volt a ti váltságdíjatok. Ti mindannyian az Enyéim vagytok, mert Én vettem Magamra a ti bűneiteket, és Én szenvedtem el az érte járó büntetést. Ezzel engeszteltem ki Atyám jogos haragját. Atyám csak azokkal engesztelődik ki, akik engedelmeskednek Nekem, a Megváltónak. Akik nem akarnak tudomást venni Rólam, megvetnek Engem és tanításomat, és a bűn rabszolgái, azok kiszolgáltatják magukat a sátánnak, aki az örök tűzre taszítja őket. Gyermekem! Megdermednél, ha megmutatnám neked egy súlyos bűnben élő ember lelkét. Annyira eltorzítja, elcsúfítja a bűn, hogy nem hasonlít az emberi formára, inkább a fenevadra. Az ilyen már elevenen halott. A lelke bűzlő hulla. Ha meghal a teste, azonnal a pokol tüzében találja magát. Gyermekeim, ha tudnátok, mennyi ilyen ember él a földön! Bele remegnétek, sőt a fájdalomtól meghalnátok, ha azt látnátok, amit Én. Ti, akik hisztek Bennem, és követtek Engem, kérve kérlek benneteket, hogy szüntelenül imádkozzatok, és ajánljátok fel magatokat a szegény bűnösökért! Így vigasztaljatok meg Engem, Aki világ végéig a keresztre feszítés agóniáját szenvedem el minden bűnös miatt, mert tudom, hogy ha elkárhozik, örökre elveszett a Szentháromság és az örök boldogság számára. Isten végtelenül szereti minden teremtményét, hisz az Ő szeretetéből lett, és Isten szeretete azt akarja, hogy minden teremtménye legyen, és örökké éljen. Ezért készített nektek örök otthont a mennyben. Szeretném, ha megértenétek, és legalább részben átélnétek Atyám és az Én fájdalmamat minden elveszett lélek miatt. Ne legyetek közömbösek! Imádkozzatok minden bűnösért! Így imádkozzatok:

Atyám! Te minden embert az örök boldogságra teremtettél. Kérlek, ne engedd, hogy egy is elvesszen közülük. Szűz Mária hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által felajánlom Neked a Te hőn szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus Sebekkel és Vérrel borított drága Szent Testét. Az Ő fájdalmas kínszenvedésére és kereszthalálára kérlek, mentsd meg a szegény bűnösöket! Ragadd ki őket a sátán karmaiból! Add meg nekik a hitet, hogy higgyenek Fiadban, Aki megváltotta őket, és üdvözüljenek. Ámen.

Minél többször mondjátok el mély hittel ezt az imát, annál több lélek üdvözül. Atyámnak az a legkedvesebb ima, amelyben Rám, az Üdvözítőre hivatkoztok. Ilyenkor mindig megenyhül haragja. A bűnös lelkén Szent Véremet látja, és megadja neki a menekülés útját, hogy elhagyja a bűnt, és megtaláljon Engem, Megváltóját. Megkapja a hitet, és ha mindvégig kitart Mellettem, üdvözül. Mondom nektek, rajtatok fogom számon kérni bukott papjaimat, és mindazokat a lelkeket, akik elvesztek, mert nem imádkoztatok eleget értük. Az Evangéliumban ezt mondtam: "Minden fölösleges szavatokról számot kell adni." Minden szabad időtöket töltse ki az ima! Járuljatok a Szentségekhez! Naponta vegyetek részt a Szentmisén, és áldozzatok! Minden Szentmisén ezer lelket menthettek meg, ha áhítattal vesztek részt rajta, és Szentáldozáshoz járultok, és felajánljátok az Én szándékaimra. Az Én szándékom mindig a lélekmentés. Ezért haltam kereszthalált. Az az Én örömöm, ha megmenekül a lélek, hisz ezt mondtam: "Nem akarom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen, és éljen. Azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen." Várlak benneteket a Szentmisére, és várom felajánlásotokat az Én szándékomra. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Drága kislányom! Az idő már nagyon-nagyon rövid. Minden nappal, minden perccel közelebb juttok az ítélet napjához. Akkor nagyon sok lesz a halott, mégpedig hirtelen. Térjetek meg, amíg még nem késő! Fogadjátok meg intő szavamat! Ne vessétek el figyelmeztetésemet! Ne gyártsatok magatoknak saját törvényeket! Ezek az ördög félrevezetései. Csak egy törvény van, Atyám törvénye. Ez a tíz parancs, és a főparancs. Ami ezeken kívül van, az a sátán félrevezetése. A bíróságon sem mondhatjátok, hogy az nem bűn, ha öltök, raboltok. Ez a bírót nem érdekli. Ő a törvény szerint fog büntetni. Isten is így tesz. Nem ti vagytok a törvény urai, hanem az Isten. Atyám és Én már nem bírjuk nézni azt a rengeteg bűnt, ami a világban van. Atyám karja nagyon súlyosan fenyít. Az idő, a haladék lejár. Itt a földön semmi sem tart örökké. Olvassátok el az Ószövetséget! Valahányszor letért a választott nép az Isten útjáról, Isten figyelmeztette őket prófétája által. Ha megtértek, elmaradt a beígért büntetés. Ha nem, akkor beteljesült. Ez most is így van. Nem azért üzenek prófétáim által, hogy vitatkozzatok, és ne higgyétek el. Mindig tegyétek fel magatokban a kérdést: kinek az érdeke, hogy ne fogadjátok el a megtérésre való felhívást? A válasz egyértelmű. Az ördög érdeke. Én nem fenyegetlek titeket, bár ezt is bőven megérdemelnétek, hanem a legnagyobb szeretettel figyelmeztetlek. Ti mennyire megsértetek Engem bűneitekkel, és Én szótlanul tűrjem? Örüljetek, hogy fegyelmeztetlek prófétáim által, és merítsetek belőle hasznot a magatok és mások javára!

Gyermekeim! Az idő, a haladék lejár. Már az türelmi idő legvégén vagytok. Hamarosan eljön a rettegett büntetés, ha nem tértek meg. Úgy lesz, ahogy Szent Péter apostol a Szentírásban leírta: tűz által tisztul meg a világ. (2 Pt.3, 9-13) Újra mondom: Én nem akarom az istentelen halálát, hanem hogy letérjen útjáról és éljen. Térjetek meg, és akkor nincs mitől félni! A halál csak egy átmenet lesz számotokra az Örök Atya kebelére, Aki olyan nagy szeretettel fogad be benneteket az örök hajlékba, ahogy Én ezt a tékozló fiú példabeszédben elmondtam. Az Atya, Én és a Szentlélek végtelenül szeretünk benneteket. Ezért figyelmeztetlek: térjetek meg, és akkor elnyeritek az örök életet. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Most egy imát diktálok neked: Ó imádott Szentlélek, szívem Jegyese! Úgy imádlak Téged, ahogy a szavakat az ajkamra adod. Hisz nem én, hanem Te imádkozol bennem. Nélküled nincs hit, nincs imádás. Te Magad jársz közben értünk Istennek tetsző módon. Te imádkozol bennünk, hisz egyedül Te tudod, mire van szükségünk, mi válik a javunkra. Szentlélek! Taníts meg bennünket megismerni az Urat, hogy Neki tetsző életet éljünk! Taníts meg minket imádkozni, hogy Őt, a teljes Szentháromságot méltóképpen dicsérjük! Te óvj meg minket minden veszedelemtől, legfőképpen a sátán kelepcéjétől! Te őrizz meg minket minden bűntől! Te vezess el az örök életre! Ámen.

Ezt X-nek diktálom: Drága kislányom! Az idő közel. Készülj! Elfogadtam felajánlásodat. Sok lélek megmentőjévé teszlek. Nem te, hanem Én hozom meg benned az áldozatot. Hamarosan egy új napra virradsz, amelyben nincs fájdalom, szenvedés, jajkiáltás és halál. Mert az első elmúlt. Hamarosan átszenderülsz az örök életre. Készülj! Tartsd mindig patyolat tisztán a lelkedet! Élj életszentségben! A szíved izzon az Irántam való szeretettől, és Bennem szeress mindenkit, akit csak eléd vezetek! Ha így élsz, készenlétben talállak, amikor eljövök érted. Akkor bevezetlek az örök fénybe, az Én dicsőségembe, és örömödnek soha nem lesz vége. Erre áldalak meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében."


2012. június 4. Szentségimádáson Jézus:
“Drága kislányom! Az idő közel. Készülj! Hamar megítélem ezt a világot. A lelketeket készítsétek! Éljetek szüntelen készenlétben! Gyónjátok meg bűneiteket, és járuljatok gyakran, ha tudtok naponta a Szentáldozáshoz! Szent Testem és Vérem, amit magatokhoz vesztek, a ti védőpajzsotok a sátán ellen. Fegyverkezzetek fel, mert állandó harcban álltok. Az ördög szüntelenül támad benneteket, keresi, kit nyeljen el.
A ti fegyvereitek ezek legyenek: mindenekelőtt a hit, a hittel teli ima és a szentségek. Ha ezeket gyakoroljátok, tehetetlen lesz veletek szemben a sátán. De ne álljatok le, szüntelen gyakoroljátok! Csak ezt az egyet kértem tőletek, hogy szüntelen tegyétek, és ez az ima. Ez nem azt jelenti, hogy ne dolgozzatok. A szüntelen ima ez: tudatosítsátok magatokban, hogy állandóan az Én jelenlétemben vagytok. Ezért mindenért adjatok hálát! Minden szükségetekben bátran forduljatok Hozzám! Én ezt ígértem: veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. A hittel teli imát meghallgatom, és megadom, amit kértek. Feltéve, ha az az üdvösségetekre válik. Ezen kívül minden jó cselekedet és jó szándékú munka imának számít Előttem. Sőt minden áldozat és szenvedés ima, ha azt az Én kínszenvedésemmel egyesítve ajánljátok fel Nekem, égi Édesanyátok hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által, akkor a lélekmentés leghatékonyabb eszköze.
Drága gyermekeim! Így készüljetek a Velem való nagy találkozásra, amely mindannyiótok életében akkor következik be, amikor a lelketek kirepül a testetekből. Akkor, mint egy filmen, meglátjátok egész életeteket, a legapróbb részletekben. Meglátjátok rengeteg nektek adott kegyelmemet, és azt, hogy hogyan válaszoltatok rá. Meglátjátok a lelkeket, akiket hősies, nagylelkű áldozataitokkal, imáitokkal és szenvedéseitekkel mentettetek meg. Ha így éltetek, nagyon boldogok lesztek, mert egyből elfoglaljátok a számotokra elkészített helyet a mennyben.
De jaj azoknak, akik nemet mondanak kegyelmeimre! Önző módon csak saját testi élvezeteiket keresték, és elnyomták magukban az érdemszerző lelki életet. Bűnt bűnre halmoztak, és gonoszul bántak felebarátaikkal. Akkor már szeretnék meg nem történtnek tenni gonosz tetteiket, de nem tudják. Gyermekeim! Minden itt marad, de a cselekedeteiteket magatokkal hozzátok. Az időt a földön arra kaptátok, hogy megtegyétek, amit parancsoltam nektek. Az örök boldogságban kapjátok meg érte a jutalmat, amely akkora élvezet és gazdagság, amit a föld nem adhat.

Gyermekeim! Hamarosan üt az óra, és akkor meg kell állnotok Szent Színem előtt. Ki-ki elveszi jutalmát vagy büntetését aszerint, ahogy megérdemli. Én figyelmeztettelek. De szabad akaratot kaptatok. Ha engedelmeskedtek Nekem, akkor bő jutalmat kaptok. Ha nem, úgy viselnetek kell a következményeket, méghozzá örökre! Térjetek meg, még most! Éljetek szüntelen készenlétben, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát! Erre áldalak meg benneteket kicsi gyermekeim az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Most a sátán támadásairól beszélek neked. Gyermekeim! A sátán nagyon ravasz és intelligens. Hamar túljár az emberek eszén. Csak azokat nem tudja becsapni, akik hűségesen kitartanak törvényeim megtartásában, és állandóan imádkoznak, és akaratomat fürkészik, hogy megfeleljenek Nekem. Ha következetesen követtek Engem az önmegtagadásban és a kereszthordozásban, amire meghívtalak mindnyájatokat, akkor nem tud elbuktatni a gonosz. Ha a kísértésekben nem álltok vele szóba, és Hozzám, a Szabadítóhoz kiáltotok, nem tud ártani nektek, és nagyon megdicsőítitek az Én nevemet. Tanuljatok Tőlem, hogy hogyan viselkedtem, amikor Engem a pusztában megkísértett. Tanuljatok a szentektől, akik az Én hűséges képmásaim! Akkor győztesen kerültök ki minden kísértésből. Ellenfelem pedig megszégyenül, és tehetetlenül menekül. Nem bírja ki ugyanis az imádkozó embert. Ha pedig valaki lángolóan szeret Engem, attól elmenekül, mert a szeretet tüze égeti, és ezt nem bírja elviselni. Már akkor, amikor a kísértésben hívtok Engem, Én azonnal közeledek. Fényem égeti és megvakítja a sátánt, és elfut tőletek. Ezzel a tudással nagy fegyvert adtam a kezetekbe. Rajtatok múlik, hogy használjátok-e.

Gyermekeim! Nagyon sért Engem minden bűn. Most teljesült be, amit Édesanyám Fatimában mondott Jácintának: “Lesz egy olyan divat, ami nagyon fogja sérteni a Mennyei Atyát. A legtöbben a test bűnei miatt fognak elkárhozni.” Gyermekeim ez a paráznaság. Nézzetek körül az utcákon! A nőt, akit Atyám a legnagyobb méltóságra teremtett, mert az ő méhükben érlelődik a jövő, most az állat szintje alá süllyesztette a sátán. Szemérmetlenül mutogatják a testüket. A méhük nem az élet otthona, hanem sírkamra. Élet nem fakad bennük, csak paráznaság, csalás. Már nincs család, nem kell a gyermek, csak bűnt bűnre halmoznak. Magzataikat meggyilkoltatják. Nem kell a gyermek, aki az Én ajándékom, és nem kellek Én sem. Mit gondoltok, mit érdemel az ilyen ember? Megmondom nektek: ha szívből meg nem bánja gonosz tetteit, a pokol tüzét. Ott szüntelenül maga előtt látja bűneit, és nem tud szabadulni tőle. Tehetetlenül gyűlöli saját magát, az Istent és a sátánt, aki ide juttatta. És ez az állapot örökkön örökké tart. A sátán fosztotta meg a nőket az őket megillető tisztelettől, ami minden férfitól ki kellene, hogy járjon nekik. Ehelyett úgy kezelik őket, mint olcsó játékszereket, sőt élvezeti cikkeket. Könnyen megkapják, és bármikor eldobják. Ezért a nő frusztrált, mert ki van szolgáltatva a férfi kényének-kedvének. Nincs biztonságban, mert nem kötnek vele házasságot. Nem kell a gyermek, csak az élvezet. Íme ezek a rothadt, ehetetlen gyümölcsök, amikor az ember kiiktatja Istent az életéből. “Nekem ne mondja meg senki, hogyan éljek, majd én eldöntöm.” Hangoztatják a bűnben élők, miközben a sátán elégedetten röhög rajtuk, mert elbuktatta őket. Én pedig siratom a lelküket. Édesanyám és Én vérkönnyeket sírunk miattuk. Prófétáim által figyelmeztetünk. Ők pedig süketek és vakok, semmibe veszik az értük ontott drága Vért, és tömegestől masíroznak a pokol felé.
Gyermekeim! Értsétek meg végre, hogy ezért vetek véget ennek a világnak, amely ma nagyobb bűnben van, mint Babilon vagy Sodoma és Gomorra. Ha sürgősen meg nem tér az egész emberiség, tűz által tisztítom meg a világot. Édesanyám már Fatimában kérte a megtérést. Azóta közel száz év telt el, és a világ még nagyobb bűnben él, mint akkor. Meddig várjak még? Már a kisgyermekeket is megrontják, hogy a pokolra taszítsák. Meddig tűrjem még? Már nem bírom nézni. A keresztfán a legszörnyűbb haláltusámban nem szenvedtem annyit, mint ennyi bűn láttán.
Gyermekeim, segítsetek! Enyhítsetek súlyos kínszenvedéseimen! Ne nézzétek részvétlenül és közömbösen felebarátaitok kárhozatra való tömeges menetelését! Állítsátok meg őket imáitokkal és áldozataitokkal! Hirdessétek az Evangéliumot! Szólítsátok meg őket! Beszéljetek nekik Rólam, Aki meghaltam értük a keresztfán! De előtte imádkozzatok értük, hogy megnyissák szívüket tanításom befogadására! Már nem várok tovább! Megítélem ezt a világot. Éljetek szüntelen készenlétben! Legyetek e bűnös nemzedék között világító fáklyák, akkor is, ha kigúnyolnak titeket! Velem is ezt tették. Nem különb a szolga Uránál. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében.
Most egy imát diktálok neked:
Szentlélek jöjj! Áradj ki ránk! Áradj ki az egész világra! Nyisd meg a süket füleket, és a vak szemeket! Tedd hallókká a füleket az Evangélium meghallására! Tedd látókká a szemeket Jézus Krisztus keresztjére, mint üdvösségünk forrására! Nyisd meg a bezárt szíveket, hogy befogadják a koldusként kopogtató Urat! Engedjék be a szívükbe, és hagyják, hogy megváltoztassa az életüket!
Szentlélek jöjj, gyújtsd lángra a szíveket, nyisd meg az értelmet, hogy mindenki megértse: elérkezett az idő! Az Úr megítéli a világot. Gyújtsd lángra a szíveket, hogy izzanak az Úr iránt való szeretettől, és Őbenne szeressék egymást az emberek! Már csak az menekül meg az ítélet, a harag napján, akinek a szíve szeret. Ez a főparancs. Ezt hagyta ránk az Úr, Aki úgy szeretett minket, hogy az életét adta oda értünk.
Szentlélek jöjj! Jöjj, áradj szét az egész világra, világosítsd meg az elméket, hogy meg tudják különböztetni a jót a rossztól, az igaz értéket a hamistól! Hogy csak Jézusnak higgyenek, és elforduljanak a sátántól! Hogy belekapaszkodjanak Isten irgalmába, mielőtt eljön az Ő igazságosságának haragja!
Szentlélek jöjj! Töltsd be fényeddel az elméket, járd át tüzeddel a szíveket! Gyújts fényt a lelkekbe! Adj bölcsességet az elmékbe! Adj jó tanácsot, hogy az Istent válasszák, ne a sátánt! Szentlélek jöjj, áradj szét! Ne hagyj ki egyetlen embert sem! Ments meg minden teremtményt az Atyaisten mind nagyobb dicsőségére! Ámen.”

Úrnapi szentségtörés (videóval)

Mottó:
„Szívből elfogadom a hittanítást, amely ugyanazzal az értelemmel s mindenkor ugyanazzal a jelentéssel hagyományozódott reánk az apostoloktól az egyházatyák által. Teljességgel elvetem ezért a dogmák fejlődésének eretnek gondolatát, miszerint a dogmák jelentése változik és különbözik attól, amit az egyház korábban hirdetett.

A szent dogmáknak örökre meg kell őrizniük azt a jelentést, amit az Anyaszentegyház valaha tanított, s attól soha sem térhet el egy mélyebb betekintés nevében vagy örve alatt... Ha valaki azt állítaná, hogy a tudományos haladásra való tekintettel valaha lehetséges lesz az egyház dogmáit attól eltérően értelmezni, ahogyan azt az egyház értelmezte és értelmezi, kiátkozás sújtsa!”
Úgy gondolom, ez egy másfajta tapasztalat. A testet látjuk mozgás közben. Úgy gondolom, hogy a táncosoknak – ahogyan eddig láttam – hatalmas jelenlétük van. Pontosan ezt akartam az istentiszteleten látni.


Az inkriminált videó a szentségtörésről

Ezek a freiburgi St. Petrus Canisius templom plébánosának, Claus Trostnak a szavai. Egy- finoman szólva – bizarr dolgot ír le: Úrnapjára táncosokat és táncosnőket hívott meg templomába, a szentélybe.
http://www.youtube.com/watch?v=BfNSfzRhwBw#t=29


A plébános további magyarázatai egyenesen rendkívüliek ködös bizonytalanságukban:

Amit a közösség átél, biztosan inkább meglepődés. De hát, igen – hogy konkrét legyen. Úgy gondolom, olyan befejezést fogunk csinálni, ami a gyülekezetet még egyszer mozgásba hozza. Ezzel az egyéni mozgást is mélyebben átélhető. Azt is remélem, hogy az adománykörmenet (Gabenprozession) [sic!] valami lesz.”Tisztázatlan marad, hogy a plébános mire gondolhatott az „adománykörmenet” szóval.A riporter kérdésére, hogy ez egy templomba való-e, Trost plébános ennyit felelt: „Igen, templomba való.” A liturgia is egyfajta tánc a plébános szerint. „Ha az ember maga is liturgikus mozgást végez, átvehet valamit a táncból is.”


Ez lett volna a katolikus válasz: nem, semmiképpen nem illik ez a templomba. Az itt felhozott eset a katolikus tanítás szerint szigorúan tilos:


  1. Ez a szentséggel szemben teljesen méltatlan. A szentély az a hely, ahol Krisztus, mint Istenember a kenyér és a bor színe alatt valóságosan és ténylegesen, Testével és Vérével, Istenségében és Emberségében jelen van (vö. János evangéliumának 6. fejezete). Éppen ezért a szentélybe a legnagyobb tiszteletben, térdhajtással és hódolattal szabad csak belépni, és csak a papnak, a ministránsoknak és a sekrestyésnek/templomszolgának.
  2. Közvetlenül és kifejezetten ellentmond a II. vatikáni zsinatnak, mely mindenkit arra hív, hogy szüntessék meg a visszaéléseket. Nagyon kevesek tudják, hogy a zsinat litirgiáról szóló dokumentumai nagyon szigorúak. A „Sacrosanctum concilium” kezdetű konstitúció 22 3.§ ezt írja: „Éppen ezért egyáltalán senki másnak, még a papnak sincs megengedve, hogy saját elgondolása szerint a liturgiához valamit hozzáadjon, abból valamit elvegyen, vagy abban valamit megváltoztasson. „
  3. A plébános miért nem a közösségi termet bocsájtja elkötelezett táncosai rendelkezésére, ha már a „Korintusi levelet meg akarja táncoltatni”? Miért kell mindig olyan dolgokat betétként alkalmazni, melyek a szenttől idegenek (miért kell mindig visszaélést elkövetni a szenttel szemben)? A válasz egyszerű: a szentmise definícióját elfelejtették.


  4. A modern plébánosoknak a szentmise egy olyan esemény, melynek az embereket egymáshoz kell vezetnie, és melynél ideális esetben a hallgatóságnak az Egyházat „klassznak” kell találnia. Ezért találnak ki mindig újabb és újabb dolgokat. Ez pedig végül is a szentmise egy teljesen új definíciója, mely szerint a mise az emberi együttérzés kifejezése.
  5. A valódi szentmiseáldozat az Istennek bemutatott hála, imádás, dicsőítés és – a modern fülek megborzongnak ettől a szótól – engesztelés. Engesztelés az emberek bűneiért. Az engesztelés legmagasabb kifejeződése a szentmise., mely „Krisztus keresztáldozatának vérontás nélküli megújítása”. Ha Trost plébánosnak ez a definíció a fejében lenne, nem engedné még egyszer a szentély közösségi teremmé alakítani.

De tekintsenek meg egy példát, hogyan is kellene Jézus Krisztust az Oltáriszentségben imádni, aminek Úrnapját jellemeznie kellene:

https://www.youtube.com/watch?v=6hnBqboDt-Q&feature=player_embedded#t=69
Forrás: Piu.info

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Ahogyan elutasítottak Engem az első alkalommal, úgy másodszor is el fognak utasítani.
2012. június 4. hétfő; 15:20
Drága, szeretett leányom, választott népemből, a zsidók közül, igen kevesen fogadtak el Engem Igaz Messiásként, amikor eljöttem a világba és meghaltam az emberiség bűneiért.
Ez alkalommal nagyon kevés keresztény fog tudatára ébredni annak, hogy Én Vagyok, aki most szólok hozzájuk, mielőtt második alkalommal eljönnék.
A hazugságoknak hisznek majd, melyek a hamis próféták hazug ajkairól fakadnak, akiket szeretni fognak, míg Engem gyűlölettel utasítanak vissza, ami nem egyeztethető össze Isten iránti szeretetükkel.
Ahogyan elutasítottak Engem az első alkalommal, úgy másodszor is el fognak utasítani.
Nektek nem szabad szomorúnak lennetek a miatt, ahogyan Engem kigúnyolnak, belém rúgnak, ütlegelnek, és nevetség tárgyává teszik Üzeneteimet.
Az ilyen gyűlölet Szent Szavaim iránt egyedül csak a sátántól eredhet.
Amikor a Sátán dühe ilyen erőssé válik, mint most, akkor biztos lehetsz abban, hogy a lelkek miatt gyötrődik, akiket szándékomban áll kiragadni a karmaiból.
Zárjátok le fületeket. Nézzetek magatok elé, és csak Rám összpontosítsatok.
Mindenféle támadást zúdítanak majd rátok, követőim, hogy megállítsanak benneteket követésemben.
Félre kell dobnotok minden, Szavaim ellen felhozott érvet azok részéről, – akik szent lelki dolgokban való szakértelmükkel büszkélkednek.
Az ő lelkükben nincs jelen a Szentlélek, mert a büszkeség bűne miatt nem méltók rá.
Ahogyan az oszlophoz kötve elszenvedtem a megostorozást, ugyanúgy fogok ismét szenvedni, amint Szent Szavamat most gyűlölködve félredobják azok, akik biztosítani akarják Szent Szavam elutasítását.
Ezeknek a lelkeknek a következőket mondom: Ha nem fogjátok elfogadni Irgalmasságom Kezét, hogy megmentsem az emberiséget, miért van ilyen gyűlöletet szívetekben?
Nem tudjátok, hogy a gonosz kísért benneteket, aki meg akar vakítani benneteket az Igazsággal szemben.
A gyűlölet, a rágalom, a sértés nem Tőlem származik. Ha megengeditek, hogy ezek a gonosz bűnök legyőzzenek benneteket, akkor ti nem szerettek Engem.
Vissza fogtok térni Hozzám, amikor Színem elé álltok a Nagyfigyelmeztetés alatt, ha meg van bennetek az alázat, mely ahhoz szükséges, hogy bocsánatot kérjetek Tőlem.
Ha most nem maradtok csendben, szenvedni fogtok, és lelkiismeret furdalásotok fog benneteket gyengeségben és reszketésben hagyni Előttem.
Mennyire megsebeztek Engem!
Mennyi szenvedést okoztok Nekem!
Most épp úgy megostoroztok Engem, ahogy első alkalommal is megostoroztak.
Mégis azt mondjátok, hogy ti az Én szent tanítványaim vagytok.
Ti vagytok az oka nagy szomorúságomnak.
Követőimnek azt mondom: hagyjátok figyelmen kívül ezeket a gúnyolódásokat. Ne szólaljatok meg, és ne törődjetek azokkal, akik haragot, gyűlöletet mutatnak, és ugyanakkor állítják, hogy szeretnek Engem.
Hogyan szerethettek Engem, ha nem mutattok szeretetet és türelmet egymás iránt?
Képmutatók vagytok, ha az Én Nevemben másokat ostoroztok.
Most megérett az idő a második elutasításra, amely nem különbözik az elsőtől.
A gúnyolódás azt fogja jelenteni, hogy az önjelölt szent tanítványok ki fogják gúnyolni Prófétáimat, azáltal, hogy ellentmondásba próbálják keverni őket megkérdőjelezve a Szentírásban való ismeretüket.
Prófétáim nem értik a Szentírást, és nem fogják megvédeni Szavamat.
Mégis, az úgynevezett szent tanítványok, amint az Szent Fejem tövissel való megkoronázása alkalmával történt, megpróbálják Prófétáimat butáknak és méltatlanoknak beállítani.
Azután olyan messzire mennek, hogy csúf névvel illetik és megszégyenítik őket, azt hirdetvén, hogy ők ismerők Tanításaimat.
A gorombaság folytatódik, de enyhülni fog a Nagyfigyelmeztetés után, amikor ezek a lelkek rádöbbennek elkövetett hibáikra.
Sírni fognak és szenvedni ezért, de Én megbocsátok nekik, mert szeretem őket.
Sokan azonban nem fognak bűnbánatot tartani. Ezek rettenetes szenvedést okoznak majd és üldözni fogják prófétáimat, a végidők prófétáit. Egy pillanatra sem fogják abbahagyni. Minden féle sértést, bántalmazást és támadást zúdítanak majd rájuk az Én Nevemben, Jézus Krisztus, az Emberfia Nevében.
Ők a végsőkig meg fognak tagadni Engem, a mai időkben adott Szent Szavamért.
Az után ők még kapnak időt, hogy elfogadják az Igazság Könyvét.
Vagy elfogadnak majd, vagy visszautasítanak Engem.
Azután összegyűjtöm mindazokat az alázatos lelkeket, akik szeretnek Engem; és az Új Ég és Új Föld összeolvad.
Azok, akik még továbbra elutasítanak Engem, a Pokol Tüzére lesznek vetve.
Még egy utolsó alkalommal eljövök, hogy megmentselek titeket.
Nyissátok ki szíveteket, és lássátok, hogy Én Vagyok az, Jézus, aki most hív benneteket.
Ha nem tudjátok ezt meglátni, akkor sok imádságra van szükségetek, hogy a Szentlélek valóban beléphessen lelketekbe.
Emlékezzetek azokra, akik a Szentlélekkel vannak megáldva, ők nem sértegetnek másokat, nem rágalmaznak senkit, és nem terjesztenek gyűlöletet Isten gyermekei iránt.
Ők nem akarják ellenőrizni Isten gyermekeit.
Ők nem szegik meg a Tízparancsolatot.
Jézusotok