2012. július 31., kedd

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK
Mária Julianna által adott üzenete2012. július 21. Szentségimádáson a Szentlélek imája: "Drága Jézusom! Imádlak Téged szívem, lelkem teljességéből. Te vagy számunkra a fény, az élet, a remény, a bölcsesség, a boldogság és az örök élet.

Imádott Jézusom, fenséges Királyom! Kérve kérlek, légy kegyes hozzám, nyomorult méltatlan szolgádhoz, és add meg nekem, amire oly nagyon-nagyon vágyom! Hadd lássam Arcodat színről színre! Hadd örvendezzek Benned mindörökre! Hadd adjak hálát Neked, drága Megváltómnak, és lássam dicsőségedet, amint ezt Te Magad az Atyától kérted.

Ó jóságos Uram! Mikor jelenhetek meg már színed előtt? Vágyva vágyom rá, hogy eljöjj értem, és kiragadj engem ebből a siralomvölgyből! Akkor, amikor Te akarod. Úgy, ahogy Te akarod. Légy áldva és imádva mindörökké! Hiszem és tudom, hogy eljössz értem, ó hőn imádott Isteni Hitvesem, Királyom, örök mennyországom. Légy áldva és imádva most és mindörökkön örökké! Ámen."

2012. július 22. itthon Szentmise közvetítést hallgattam. Úrfelmutatáskor az Úr Jézus ezeket mondta: Megpecsételtelek Szent Véremmel. Szent Vérem ragyog homlokodon, szíveden és lelkeden. Atyám csak Szent Véremet látja rajtad, mert beborítottalak drága Szent Véremmel."
2012. július 27. Szentségimádáson Jézus: "Drága gyermekeim! Az idő közel. Készüljetek! Hamarosan a véreteket fogják kiontani Értem. Valljatok meg Engem a pogányok előtt, hogy Én is megvalljalak titeket Atyám és szent angyalai előtt! Ne feledjétek: aki mindvégig kitart, az üdvözül.

Gyermekeim! Most olyan eseményeknek lesztek tanúi, amelyek egyedülállóak a történelemben. Most jön el e beígért tisztán látás, a Szentlélek kiáradása, a nagy figyelmeztetés. Ez a legnagyobb kegyelem a bűnös emberek számára. Készüljetek, mert nagyon közel van! Mindenki meglátja egész életét, cselekedeteit, jóságát vagy gonoszságát az Én szememmel. Nem lesztek akkor elfogultak magatok és bűneitek iránt. A bűnt bűnnek fogjátok látni. Akkor nem tud becsapni benneteket a sátán, aki téveszméket hintett el köztetek, és ti vakon követtétek. Most szembesültök tévedéseitekkel, és megismeritek az egyetlen igazságot, Engem, az élő Evangéliumot, az egy igaz Isten Igéjét, Aki leszálltam közétek a földre. Ott hagytam Atyám dicsőségét, hogy megismertessem veletek Atyám tanítását, és az Ő végtelenül irgalmas szeretetét. De ti figyelmen kívül hagytátok az Igét. A saját fejetek után mentetek. Megvetettetek Engem, és tanításomat, pedig Én a Véremet ontottam értetek a keresztfán. Mindenféle hazugságot elolvastok, mindenre van idő, de az Evangélium tanítását nem ismeritek. Találóan írt erről a nemzedékről Szent Pál apostol: "...az utolsó napokban nehéz idők következnek. Az emberek önzők, kapzsik, elbizakodottak, kevélyek, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, istentelenek, szeretetlenek, összeférhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, lelketlenek, árulók, vakmerők és felfuvalkodottak lesznek. Inkább az élvezetet keresik, mint az Istent. ...mindig csak tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem jutnak." (2 Tim. 3, 1-4.7.) Pedig csak magatoknak ártotok, mert elveszítitek az örök életet. Az Én végtelen örök szeretetemnek köszönhetitek a nagy figyelmeztetést, amelyet azért adok, hogy megmentselek benneteket a pokol örök tüzétől, hogy megadjam a tisztán látást, hogy megtérjetek, és üdvözüljetek.

Gyermekeim! Nagy harc folyik értetek. "Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el." (1 Pt. 5, 8) Ti egy valóságos csatatéren éltek. Az ördög nem alszik. Kétszínű, aljas, hazug és ravasz. Ti csak úgy tudjátok legyőzni, ha életszentségben éltek. Ez azt jelenti, hogy szüntelenül imádkozzatok, minden vasárnap, vagy naponta vegyetek részt a Szentmisén, járuljatok Szentáldozáshoz, és havonta, vagy gyakrabban gyónjatok. Ha ezt nem teszitek, és Nélkülem akartok élni, akkor úgy jártok, mint a fegyvertelen katona a háborúban, elesik. Eltapos titeket a sátán, mert ő erősebb, mint ti. Ti csak Velem együtt tudtok győzelmet aratni felette, mert Én Isten vagyok, és a sátán csak annyit tehet, amennyit Én megengedek. Ti szabadítjátok ki a pokolból az ördögöket, amikor beengeditek őket az életetekbe. Hagyjátok magatokat rászedni a gonoszságokra, pedig tudjátok, hogy az bűn. A sátánnak nincs keze, lába. Ő nem tud ölni, rabolni, gyilkolni, háborúkat vezetni. Mindezeket ti, emberek követitek el, amikor szóba álltok vele, és engedelmeskedtek neki. Nincs halál. Amikor elveszitek a másik ember életét, megrövidítitek az idejét az örök életre való felkészülésre. Mert egyedül erre kaptátok a földi életet, hogy szeretetben éljetek egymással, tegyetek minél több jót, és ezzel megszerzitek a magatok számára az örök életet. Az Evangéliumban megmondtam: mit ér az embernek, ha az egész világot megszerzi, de a lelke kárt szenved. Mit adhatna cserébe lelkéért?

Gyermekeim! Az üdvösség ingyen kegyelem. A végtelen Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz Benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Ha Isten így szerette a világot, nektek is szeretnetek kell Őt, mert Isten azoknak készítette a mennyországot, akik Őt szeretik. Értelmetlen az anyagi javak hajhászása. Minden itt marad. Keressétek a mennyek országát, és annak igazságát, a többi mind megadatik hozzá nektek. Az élethez két dolog kell: az Istenbe vetett bizalom, és a szorgalmas munka. Aki Bennem bízik, meg nem szégyenül. Aki megéli az életszentséget, vagyis tettekre váltja tanításomat, arról Én Magam gondoskodom. Nem lát hiányt semmiben, mert Én Mindenható vagyok. Én megszaporítottam a kenyeret és a halat is, és emberek ezreit lakattam jól. Én megadom ezt a kegyelmet mindazoknak, akik Engem szolgálnak. Higgyetek Bennem, és kövessétek hívásomat! Én emberek halászaivá akarlak tenni benneteket. Az aratni való sok, a munkás kevés. Ha tudnátok, milyen nagy boldogság Engem szolgálni, mind ezt akarnátok tenni. Értelmetlen, üres, sivár és céltalan az életetek, mert nem akartok Engem szolgálni. Inkább szolgáltok a sátánnak, és Engem okoltok, ha nagy bajokba kerültök, semmi sem sikerül, és boldogtalanok vagytok. Most megkapjátok a tisztán látást, és mindent meg fogtok érteni. Ez lesz életetek legtartalmasabb órája, amikor különbséget tudtok tenni jó és rossz között. Valódi örök érték, és szemét között. Értsétek meg végre: az idő eljött. Nem lehet többé bukdácsolni, és kétfelé sántikálni. Lehullanak az álarcok. Leleplezem a képmutatókat. Véget vetek a hazugoknak, akik álnokul rászedték embertársaikat. Értsétek meg végre: nem az anyagi javak megszerzése adja az örök életet. Azt az Emberfia adja nektek a Legméltóságosabb Oltáriszentségben. Aki eszi az Én Testemet és issza az Én Véremet, annak örök élete van. Én feltámasztom az utolsó napon. Ez azt jelenti, hogy ha meghal is élni fog.

Gyermekeim! Nincs halál. Amikor kiléptek földi testetekből, mint egy ruhából, az egyéni ítélet következik. Meglátjátok egész életeteket leperegni a bölcsőtől a sírig. A szerint, hogy jót, vagy gonoszat cselekedtetek, három út áll előttetek: az életszentségben élők, akik megtartották tanításomat, felmennek a mennybe.
Akik követték tanításomat, de közben el-elbuktak, a tisztítótűzbe mennek. Ide tartoznak azok is, akiket mások imájára mentek meg. Akik mindvégig megvetnek Engem, és tanításomat, és sorozatosam visszautasították hívásomat, azok a földről a pokolba mennek. Ne tévesszen meg benneteket egy dolog: ha valaki sok jót cselekedett, de nem szeretetből, hanem hiú dicsőségvágyból tette, azt nem üdvözíti jó cselekedete. Nálam csak a szeretet számít. Még a puszta szándékot is megjutalmazom, ha az őszinte tiszta szeretetből fakad. Minden az Én kegyelmem. Ha egy ember szeretetből elhatároz valami jót, de közben megbetegszik, és nem tudja teljesíteni, Én úgy veszem, mintha megtette volna, és megjutalmazom érte. Ugyanígy a rossz szándékot is. Ha akadályoztatva volt valaki, és azért nem tudta elkövetni, úgy veszem,mintha megtette volna, és megbüntetem érte. Ez az Evangélium tanítása.

Gyermekeim! A tét nagy. Értelmet és szabad akaratot kaptatok. Ti döntitek el örök sorsotokat. Én megadtam hozzá a tudást és a bölcsességet, hogy helyesen döntsetek. De nektek kell dönteni. Helyettetek ezt senki más nem teheti meg. Mindenki magáról ad számot. Így igazságos. Ez méltó az emberhez. Legyetek körültekintőek, hogy mikor kinek engedelmeskedtek: Istennek, vagy a sátánnak. Amikor nem tudtok dönteni, tegyétek fel magatokban a kérdést: kinek az érdeke, hogy én ezt tegyem? Ha az üdvösségem szempontjából az én javamat akarja, akkor azt Isten akarja. De ha nem, akkor az ördög. Mindig az üdvösség legyen az elsődleges szempont. Én az életemet adtam, a Véremet ontottam a ti megváltásotokért. Legyetek éberek! Törekedjetek bejutni a szűk kapun, mert széles az út, és tágas a kapu, amely a kárhozatba visz. Sokan mennek rajta. Ti törekedjetek úgy élni, hogyha bármely pillanatban kiszólítalak benneteket a testetekből, elnyerjétek az örök életet! Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében."

2012. július 30. Szentségimádáson az Úr Jézus felszólított, hogy nyissam ki az Újszövetségi Szentírást! Ide nyílt ki: 1 Pt. 4, 7. 17. “Közel van mindennek a vége. Legyetek hát okosak és éberek, és imádkozzatok! Mert itt van az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Isten háza népén. De ha mirajtunk kezdődik, mi lesz a sorsuk azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában?”
Jézus: “Gyermekeim! Ítélet zajlik most a világ, és Isten háza népe felett. Az ítélet ez: megrostálok mindenkit kivétel nélkül. Kettéválasztom őket: Istennel, vagy Isten ellen. Nem tűröm meg többé a képmutatókat. Ők a hazudozók, akik a hazugság atyját, a sátánt szolgálják. Ezért nem jöhetnek be országomba. Ők a pelyva, akiket az aratók tűzbe vetnek. Ez az örök tűz, a pokol, ahol sírás és fogcsikorgatás lesz. Az igazak pedig, akik életpéldájukkal és szavaikkal sokaknak tanították Isten Igéjét, örökké ragyogni fognak Atyjuk országában, miként a csillagok. Azért engedem meg az Egyház üldözését, hogy napvilágra kerüljenek az igazak és a hamisak. Csak az igazak fognak megmaradni mindhalálig hűségesen Mellettem. A hamisak elfutnak, mert ők csak béresek. Csak érdekből csatlakoztak az Egyházhoz. Hűséges, igaz vértanúim, az Egyház magvetése. Az ő példájuk láttán a gyengék megerősödnek, a hitetlenek megtérnek. Mert csak az igazi hűség és szeretet képes az életét adni Értem. A jó példa vonz, sok igaz tanút terem. Ó, ha tudnátok, mily sok kegyelmet kapnak a vértanúk! Nélkülem nem tudnának kitartani mindhalálig. Az ő igenjüket az Én mindenhatóságommal egyesítem, így tudják beteljesíteni igenjüket, amelyet megvallásomkor tettek. Én Magam viszem bennük végbe dicsőséges örök tervemet, amikor a vérük kiontása után, Atyám dicsőséges trónja elé vezetem őket, ahol Atyám gyönyörködik bennük, mint jó illatú rózsákban örökkön örökké. Ők járnak a legszorosabban az Én nyomomban. Én is a Véremet ontottam értetek a keresztfán, Magamra véve a ti bűneiteket. Feltámadásom után felmentem a mennybe, ahol az örök dicsőség várt Rám Atyám jobbján. Így lássátok az üldözést és a vértanúságot! Kövessetek Engem minden körülmények között, és Én a fejetekre teszem az örök élet koszorúját. Erre áldalak meg benneteket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Drága Gyermekeim! Akik Bennem élnek, állandó gyönyörűségek forrására találnak. Akik Engem imádnak, a legnagyobb boldogság részesei mindörökké. Akik Nekem szolgálnak, azok a legnagyobb méltóságot és tiszteletet élvezik egy egész örökkévalóságon át, amellyel Maga az Atya jutalmazza meg őket, mert az Ő üdvösségtervének a megvalósítói Énbennem, Énáltalam és Énvelem. A legnagyobb cselekedet a földön, az Istent szolgálni. Ez pedig nem más, mint tettekre váltani az Evangéliumot. Ez maga az életszentség. Mindenki ott, ahol van, és azzal a személlyel, akit elé viszek, és akik a környezetében élnek, gyakorolhatja a felebaráti szeretetet. A legnagyobb jó az, ha az üdvösségre vezeti a másik embert. Legyen az a saját gyermeke, unokája, házastársa, rokona, szülője, munkatársa, szomszédja, barátja, ismerőse. Mindenkit Hozzám kell vezetnie. Ezt bíztam rátok: tegyetek tanítványaimmá minden népet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ha valaki akadályoztatva van abban, hogy megkeresztelkedjen, ti magatok is megkeresztelhetitek. Adtok neki egy nevet. Fontos, hogy legyen ilyen nevű szent, mert ő lesz a megkeresztelendő védőszentje. Pl. így: Tamás, én megkeresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és szentelt vízzel keresztet rajzoltok a homlokára. Majd elmondjátok neki, hogy ez a szentség eltörölte az összes bűnét, és a Mennyei Atya gyermeke lett, amely a legnagyobb kegyelem mennyen és földön. Ezt azért mondom nektek, mert hamarosan kitör a keresztényüldözés. Nem lesznek papok. Zárva lesznek a templomok. Ti magatok fogjátok megkeresztelni a gyermekeket és a felnőtteket, akik megtérnek Hozzám.
Drága gyermekeim! Térjetek meg! Ezek az utolsó felszólításaim! Ne hallgassatok a sátánra, aki azt sugallja: ráértek még. Majd a halálotok óráján meggyóntok, megáldoztok, és felveszitek a betegek szent kenetét. Én szüntelen készenlétet kértem, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát. A halál hirtelen jön. Az egész életeteket arra kaptátok, hogy készenlétben várjátok a halál pillanatát. Ekkor dől el örök sorsotok. Az az ember, aki bölcs és előrelátó, minden nap imádkozik magáért, a jó halál kegyelméért. Mit jelent a jó halál? Készenlétet. Rendszeres gyónást, gyakori Szentáldozást. Isten törvényeinek a megtartását, vagyis az evangéliumi életszentséget. Amilyen az életetek, olyan a halálotok. Ha így éltek, a földről a mennybe jöttök. Ezért kértem tőletek: legyetek tökéletesek, mint mennyei Atyátok! Ha tudnátok, milyen mennyei boldogság így élni, mindnyájan ezt a tanítást követnétek! Isten a tartalom, a jó cél, az öröm, a boldogság, a remény, a bizalom, az örök javak forrása. Ne a mulandókért törjétek magatokat! Az úgysem a tiétek. Csak ideig-óráig örülhettek neki. Aztán lecsukjátok szemeteket, és mindent kiengedtek a kezetekből. Előttem pedig üres kézzel álltok meg, mert elfecséreltétek az időt a mulandókra, ahelyett, hogy a maradandókkal foglalkoztatok volna. Aki Engem szolgál, az nem lát hiányt semmiben, mert Én Magam gondoskodom róla. Az Evangéliumban ezt mondtam: keressétek a mennyek országát, és annak igazságát, a többi mind megadatik hozzá nektek. Nem az a fontos, hogy milyen autóval közlekedtek, hanem az, hogy a lelketekbe befogadjátok-e az Én tanításomat, és tettekre váltjátok-e? Ezt hozzátok magatokkal az ítéletre, amikor meghaltok. Ezek az örök kincsek. Nélkülük üres, céltalan és boldogtalan az életetek. Térjetek meg! Én boldoggá teszem az életeteket. Értelmet, célt adok elétek. Ha tettekre váltjátok tanításomat, soha nem látott örök boldog életet adok nektek. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Drága gyermekeim! Az idő rövid. Készüljetek! Váltsátok tettekre tanításomat, mert nagyon hamar meg kell állnotok Szent Színem előtt. Akkor lepereg előttetek egész életetek. Minden gondolatotok, szavatok, cselekedetetek. Minden élethelyzet, amikor együttműködtetek kegyelmemmel, vagy elutasítottátok. Amikor eleget tettetek hívásomnak, vagy megvetettétek azt. A mulasztás nagy bűn. Szent Jakab apostol ezt
írja: “Aki tudna jót tenni, de nem tesz, bűnt követ el.” (Jak. 4,17) Ilyen mulasztás a vasárnapi Szentmiséről való távolmaradás, vagy a vasárnapi pihenés megszegése. A napi ima elhanyagolása, végül elhagyása. Az idő rossz beosztása. Mindenkinek arra van ideje, amire akarja. Semmit sem veszítetek, ha nem néztek TV-t. De ha nem imádkoztok, örökre elkárhoztok. Értsétek meg: minden itt marad, de a cselekedeteiteket magatokkal hozzátok. Most nagyon nehéz évek előtt álltok. Csak az maradhat közületek állva, aki szüntelen imádkozik, és amíg még lehetőség van rá, járul a Szentségekhez, gyón, áldozik. Ezek lesznek a sátán végső csapásai. Ezután az új kor következik. Amikor ellenfelem azt hiszi, hogy győzött, akkor fogom megsemmisíteni a hatalmát, és ezer évre megkötözöm a pokolban. Vigyázzatok! Nagyon ravasz és hamis. A jót színlelve szedi rá áldozatait, hogy
behódoljanak neki. Csak aki állhatatosan imádkozik, kéri a Szentlelket, ismeri a Szentírást, azt nem fogja tudni becsapni. Az Újszövetségi Szentírásban minden benne van. Ha azt elolvassátok, és a szerint éltek, nem tud elbuktatni benneteket. Semmi esetre se engedjétek magatokba ültetni a fenevad bélyegét, a chipet! Ha ezt megengeditek, akkor az egész életeteket átadjátok a sátánnak. Ne higgyétek el, hogy ez nektek előnyös! Majd különböző praktikákkal hozakodnak elő. Végül kényszeríteni fognak, hogy nem adhattok, nem vehettek, ha a fenevad bélyegét nem viselitek. Mondom nektek: bízzatok Bennem, Én Mindenható vagyok! Én ugyanaz az Isten vagyok tegnap, ma és mindörökké, Aki megszaporítottam az öt kenyeret és a két halat, amelyből ötezer férfi evett, plusz a nők és a gyermekek, és tizenkét kosár telt meg a maradékkal. Én gondoskodom rólatok, de a bizalmatokat kérem. Aki Bennem bízik, meg nem szégyenül.
Drága gyermekeim! Nagyon nehéz idők elé néztek. Ezeket nem azért mondom nektek, hogy megfélemlítselek benneteket, hanem azért, hogy egyre szorosabban egyesüljetek Velem, Megváltótokkal, Aki Magamra veszem a ti igátokat, és megkönnyítem terheteket. Ha kitartotok Mellettem, Én az örök haza boldogságába vezetlek benneteket. Ne felejtsétek el soha: a sátán mindig csak annyit tehet, amennyit az Isten megenged neki. A sátán az örök vesztes, ezért aki mellé szegődik, örökre elkárhozik. Isten az örök győztes, és aki átadja Neki az életét, és egyesülve van Vele, az már itt a földön örök győzelmet arat a sátán, és a világ fölött, mert a mennybe megy, az örök boldogságba. Gyermekeim, ha tudnátok, mi vár rátok a mennyben, mindent vállalnátok, csakhogy azt elnyerjétek. Higgyetek Nekem! Éljetek szeretetben, és már itt köztetek lesz a mennyország, amely halálotok után folytatódik örökkön örökké. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
 

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Katolikus Egyházam cafatokra szakadt, de a Sátán mégsem fogja Egyházam lelkét megkaparintani, vagy felemészteni
 
2012. július 30., hétfő, 1:00
Drága szeretett leányom, a Getszemáni kertben lelki gyötrelmemet akkor szenvedtem el, amikor a Sátán a Katolikus és Apostoli Egyház végidőkben való hűtlenségét mutatta meg.
Ekkor a Sátán, aki a jövő látomásaival kínozott Engem, megmutatta Nekem az Egyház langyos szolgáit ezekben a ti időtökben.
Ők lehetővé tették a büszkeségnek és a valótlanságoknak – mivel bűn iránti toleranciájuk elhatalmasodott rajtuk –, hogy megvakítsa őket isten Igazságára.
A világi javak hajhászás miatt sok Felszentelt Szolgámnak nem volt elegendő együttérzés és alázat a szívében ahhoz, hogy Követőimet, a lelkük megmentése érdekében a szükséges szentségek felé vezessék.
Oly sokan fordultak Ellenem, bár ők azt mondják, hogy szeretik Isten gyermekeit.
Azáltal, hogy ők Isten nevében a toleranciát részesítik előnyben, egy hamis tant mutatnak be, amely elfedi az Igazságot.
Földi Egyházam szakadárjait – akik azt állítják, hogy a Katolikus Egyház nevében egy új típusú követési módot hoztak létre, de akik Tanításaimat tagadják-, a sátán kísérti, aki Egyházamat el akarja pusztítani.
Ő, a gonosz, már szörnyű bűnöket okozott, megfertőzve Egyházamat, és most az utolsó szöget akarja beütni, amikor Egyházamat keresztre fogja feszíteni, és a Pokolba fogja dobni azokat a Felszentelt Szolgáimat, akik azzal, hogy megkönnyítik a bűn elfogadását Isten gyermekei között, megszentségtelenítik Szavamat.
Az Arcomba csapott bűneik, azzal, hogy trágárságokat vonultatnak fel Előttem, melyekről azt állítják, hogy Isten elfogadja és tolerálja azokat, szigorúan meg lesznek büntetve.
Ők a büszkeség és a megtévesztés bűne által, félre merik vezetni a lelkeket egyenesen a sötétség barlangjába, anélkül, hogy megértenék, hogyan ítélik a tüzes tóra a lelkeket.
Sokan vannak félrevezetve Felszentelt szolgáim közül, és ők nem tudnak róla. De sok ilyen szolga, ha önmagukhoz őszinték lennének, tudnák, hogy össze vannak zavarva.
Aztán ott vannak azok, akik Felszentelt szolgáimként adják ki magukat, de a másik oldalról jönnek. Ők a fenevad rabszolgái, akik szándékosan felszentelt papjaimként mutogatják magukat.
Oly rettenetes kínszenvedést okoznak Nekem. Nemcsak megrontják a lelkeket, hanem tudatosan egyezséget kötöttek a Sátánnal, akik majd felfalja őket.
Ők a Szent Eukarisztia előtt aljas tetteket hajtanak végre, de kevesen tudják, hogy ilyen tetteket követnek el. Mégis vágyom a lelkükre.
Katolikus Egyházam cafatokra szakadt, de a Sátán mégsem fogja Egyházam lelkét megkaparintani, vagy felemészteni. De a fenevad elcsábíthatja és elpusztíthatja Egyházam Szolgáit.
Itt az ideje, hogy közbelépjek és segítsek nekik felülemelkedni ezeken a szörnyű kínokon.
Szükségem van rátok Követőim, és közületek azokra a Felszentelt szolgákra – akik felfogják, hogy mi történik köztetek -, hogy imádkozzátok ezt az imát, a Keresztes Imahadjárat 70. imáját:
Ima a Klérusért, hogy állhatatosak és hűségesek maradjanak Isten Szent Szavához
Ó, drága Jézus, segíts Felszentelt szolgáidnak, hogy amint az Egyházadon belüli szakadás kibontakozik, felismerjék azt.
Segíts szent szolgáidnak, hogy állhatatosak és hűségesek maradjanak Szent Szavadhoz.
Soha ne engedd, hogy a világi becsvágyak elhomályosítsák az Irántad lévő tiszta szeretetüket.
Add meg nekik azokat a kegyelmeket, hogy tiszták és alázatosak maradjanak Előtted, és hogy a Szent Eukarisztiában tiszteljék Jelenlétedet.
Segítsd és vezesd mindazokat a Felszentelt szolgákat, akiknek talán langyos az Irántad való szeretetük, és éleszd újra a Szentlélek lángját a lelkükben.
Segíts nekik, hogy felismerjék a kísértéseket, amelyeket eléjük helyeznek, hogy eltereljék őket.
Nyisd meg szemüket, hogy mindenkor láthassák az Igazságot.
Áldd meg őket, drága Jézus, és borítsd be őket drága Véreddel ebben az időben, hogy a bajtól biztonságban tartsa őket.
Adj nekik erőt, hogy ellenálljanak a Sátán csábításának, amikor összezavarodnának a bűn létezése tagadásának vonzásától. Ámen.
Egyházam gerincét Felszentelt szolgáim alkotják.
Ebben az időben ők az első sorban vannak, hogy szembenézzenek a Sátán támadásának egy borzalmas rohamával.
Segítsetek Nekem, hogy vezetni tudjam őket az ösvényen, megmentvén maradék Egyházamat, mivel az a szakadás felé halad, melyet rövidesen a Hamis Próféta fog előidézni.
Gyűljetek össze és imádkozzatok Szent Szolgáim egyesítéséért, akikre szükség van, hogy erőben tartsák Egyházamat az elkövetkezendő napokban.
Jézusotok

2004. július 29-e óta Kolumbiából

Gyermekeim, ne gyűjtsetek gazdagságot magatoknak ebben a világban, mert hamarosan minden meg fog történni. Inkább a Mennyország kincseit gyűjtsétek, ahol minden megmarad és semmi sem vész el.

2012. július 2. 2:15
SZENTSÉGES SZŰZ MÁRIA FELHÍVÁSA ISTEN GYERMEKEIHEZ
Szívem kicsiny gyermekei, Isten békéje legyen veletek!
Keressetek menedéket nálam, és ne féljetek, továbbra is imádkozzátok Szent Rózsafüzéremet, és ne hagyjátok abba, mert Szent Rózsafüzérem ereje a szabadságot adja majd nektek. Az ellenségem nem tudja megérinteni azokat, akik hittel és odaadással imádkozzák a Rózsafüzért, mert én mindazok mellett vagyok, akik imádkoznak és meditálnak szeretett Fiam születése, élete, szenvedése és halála fölött. Imádkozzatok azokért, akik nem imádkoznak, és a bűnösökért az egész világon, hogy ők is irgalomban részesülhessenek, mert ha nem imádkoztok értük, akkor a lelkük el fog veszni Isten igazságosságának ösvényén. Imádkozzátok Szent Rózsafüzéremet, és Isten békéje lesz veletek, és anyai védelmemet sohasem fogjátok hiányolni.
Kicsinyeim, egy nagy esemény fogja megváltoztatni az emberiség sorsát. A jelek az égen fokozódni fognak, a megtérés felhívásaként minden elkezd megváltozni egyik pillanatról a másikra. Tehát fel kell készülnetek, hogy ne érjen meglepetés benneteket, ha ez bekövetkezik. Ismét mondom kicsinyeim: tartalékoljatok nem romlandó élelmiszereket, mert az éhínség közeledik, ne legyetek olyan makacsok. Szerezzetek be élelmiszert, mert bolygótok az átalakulás szakaszába lép be, mely minden teremtmény életére hatással lesz.
Az időjárás elkezd megváltozni: a nappalok melegebbek lesznek, és az éjszakák hidegebbek, és ti ismeritek ennek következményeit a vízkészletre és a terményre, melyeket ezek magukkal hoznak. Felhívom a figyelmeteket a következőkre: szerezzetek be takarókat, kabátokat, dzsekiket, sálakat, kesztyűket, és lehetőleg gyapjú zoknikat éjszakára, valamint könnyű, vékony ruhákat nappalra.
Gyermekeim, ne tegyétek ki magatokat a napnak, mert a sugarai nem tesznek jót az emberiségnek; tartózkodjatok a napozástól 12:00 – 16:00 között, mert a kiáradó sugarak megégeti majd sokak bőrét. A Nap a változások kezdetét vette az atommagján belül, és a lángok tüze nemcsak az időjárásotokat fogja befolyásolni, hanem a bolygótok kommunikációjára is hatással lesz.
Hamarosan pénzügyi összeomlás érinti majd sok nemzet gazdaságát, és sokan csődbe fognak menni, mindez azért lesz, hogy a pénz istene elveszítse hatalmát. A gonosz küldöttei, kiket ellenségem vezet az Új Világrend útján, egy új pénzügyi rendszert fognak bevezetni.
A papírpénz hamarosan eltűnik, hogy helyet csináljon a műanyag pénznek, a mikrocsipnek, így készítve fel az emberiséget a fenevad bélyegének beültetésére. Előre figyelmeztetlek benneteket, gyermekeim, hogy legyetek felkészülve ezekre az eseményekre, mielőtt elkezdődnének. Gyermekek, ne gyűjtsetek gazdagságot magatoknak ebben a világban, mert hamarosan minden meg fog történni. Inkább a Mennyország kincseit gyűjtsétek, ahol minden megmarad és semmi sem vész el. Tartsátok be utasításaimat, és legyetek könyörületesek a legnagyobb szükségben lévő testvéreitekkel, mert nemsokára eljön a nap, hogy amit ti pénznek neveztek, végig gurul a folyosón és nem lesz semmi értéke. Vegyetek élelmet és tartalékokat, és ne ragaszkodjatok dolgokhoz ezen a világon.
Isten békéje legyen veletek, és Szent védelmem segítsen benneteket.
Szentséges Szűz Mária, Édesanyátok
Szívem kicsiny gyermekei, tegyétek ismertté üzeneteimet.


ISTEN AZ ATYA LEGSÜRGŐSEBB ÜZENETE AZ EMBERISÉGHEZ

2012. július 8, 3:45
Népem, örökségem, béke veletek!
Az égi tűz közeledik, mely megtisztítja majd teremtésemet és teremtményeimet. A föld, egy szülő nőhöz hasonlóan fog felnyögni, a csillagok megdöbbenek, és a bolygók égi jelenséget alkotva sorakoznak majd fel, melyet eddig még szem sohasem látott.
Gyermekeim, örökségeim, innen már nincs visszaút.  Isteni Igazságosságom eljön, hogy helyreállítsa a Törvényt és a Rendet. Gyermekeim tudni fognak létezésemtől, és egy halandó sem fog kételkedni bennem és szavaimban.
Ó, emberiség, irántatok való szeretetből feláldoztam egyetlen Fiamat, hogy üdvösséget hozzon nektek, és az Ő kiontott Vére által Nevem megdicsőült; azóta több mint húsz évszázad telt el, és ti továbbra is hátat fordítotok a szeretet és az Irgalom Istenének! Igazságosságom kelyhe kicsordult, bűneitek és közönyötök összetörték a szeretet kódját, mely a világegyetemet uralja, és Igazságszolgáltatásom kódját nyitották ki, melyben hamarosan részetek lesz, minden bűnötökért, szeretetlenségetekért, és igazságtalanságotokért.
A teremtésben minden ellenetek fordul, mert ti vagytok az egyedüliek, akik felborítottátok a teremtett dolgok mérlegét. Ezúttal megismeritek Igazságosságomat, mely mindent meg fog tisztítani, mindent vissza fog állítani. A világegyetem elkezdte háborgását, az égi tűz úton van, hogy felébresszen majd benneteket lelki szendergésetekből, és elismerteti majd veletek létezésemet, mint az Egyetlen Igaz Istenét. A Nevem feledésbe merült és eltorzult az emberiség többségénél, oly sok Istenetek van, mint városotok, és oly sok, mint Jeruzsálem utcái, ahol az aljasság oltárait állították fel, hogy tömjént áldozzanak Baalnak (megj. Baal volt a Pokol első királya, aki a Keletet uralta.)
Biztosítalak benneteket, hogy a gyötrelem napján isteneitek nem fognak megmenteni benneteket!
Teremtésem hamarosan átalakul, és minden olyan lesz, mint az elején. Minden gyermekem tartani fogja a szeretet egyensúlyát, és nem lesz többé sem igazságtalanság, sem bűn. Minden választott népem kezei által fog történni, és az írások szerint beteljesül Akaratom, úgy a mennyben, mint a földön.  Készüljetek hát, mert igazságszolgáltatásom tüze a föld irányába lovagol, öltsetek vezeklőruhát magatokra, és tartsatok bűnbánatot, mert az igazságom órája közeledik.
Jóakaratú emberek, Isten békéje lakjon a szívetekben.
Atyátok Jahve, a Nemzetek Ura

HA LEHETSÉGES, MÚLJÉK EL TŐLEM EZ A POHÁR, ATYÁM,NE AZ ÉN AKARATOM TELJESÜLJÖN, HANEM A TIÉD! ( MT 26,29)

2012. július 11. du.5:30-kor
SÜRGŐS FELHÍVÁS JÉZUSTÓL, A JÓ PÁSZTORTÓL, NYÁJÁHOZ
Béke veletek, nyájam juhai.
Jön az éjszaka, és sokak számára nem lesz ébredés. Elérkezik az ő órájuk, de ők tovább alszanak. Csak az örökkévalóságban ébrednek majd fel, amely egy vég nélküli rémálom lesz számukra.
Az emberiség túlnyomó többsége továbbra is a hátát, és nem az arcát fordítja felém, és nagy biztonságban érzi magát büszkeségében és anyagi eszközeivel.
Ó, mily bolondok vagytok, akik e világ dolgaiba és hiábavalóságaiba vetitek bizalmatokat, és elfordultok Istentől; elvetitek a legfontosabbat, üdvösségetek kincsét!
Gyermekeim, az élet ebben a világban törékeny, és mulandó. Minden nap a halállal jártok, minden nap meghaltok egy kicsit. Vegyétek fontolóra, amit mondok, és inkább azzal törődjetek, hogy megmentsétek igaz életeteket! Mit ér az ember azzal, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárát vallja? Mit adhat az ember a lelkéért cserébe? Ha tudnátok, hogy milyen értékes számomra egy lélek! Ha csak egyetlen is lenne, aki hűséges hozzám, akkor azért az egyért is készséggel vállalnám újra a kereszthalált. Egyetlen lélek elvesztése is megborzongatja testemet, és vérzik a szívem érte; akkor el tudjátok-e képzelni azt a fájdalmat, melyet oly sok lélek elvesztése miatt kell elviselnem?
A farkasok szétkergetik nyájamat, és felfalják őket; juhaim a mélységbe zuhannak a pásztorok hiánya miatt, akiknek vezetni kellene őket, és a gondjukat viselni. Ó, hűtlen pásztorok, holnap majd mit válaszoltok, amikor számon kérem tőletek, hogy miként legeltettétek juhaimat?
Sok pásztor elárult engem, és engedett ellenségem kísértéseinek, elhagyták a pásztorbotot a testi örömökért, és e múló világ hiábavalóságaiért. Ellenségem meggyalázza Atyám házát. Sok szövetségest talált pásztoraim között, akik ajtót nyitnak neki, hogy behatoljon, és birtokba vegye házamat a földön és nagy pásztoromat elűzze. A megszentségtelenítés már közel van, Péterem trónja bitorlás alá kerül, és a vadállat fog ráülni.
Hűtlen pásztorok, napjaitok meg vannak számlálva, megmérettetek; eljött a ti időtök, tegyétek, amit tennetek kell, tegyétek hamar! Árulásotok és hűtlenségetek miatt újra a Kálváriára megyek, és újra keresztre feszítenek. A szívem szomorú az árulás miatt, melyet családom tagjai tesznek velem. ATYÁM, HA LEHETSÉGES, MÚLJÉK EL TŐLEM EZ A POHÁR, NE AZ ÉN AKARATOM  TELJESÜLJÖN, HANEM A TIED! (MT 26,39)
Nyájam bárányai, imádkozzatok, és figyeljetek engem, mert közel az óra. Erőt vesz rajtam a szomorúság; az Emberfiát újra kiszolgáltatják a gonosz kezeknek. Imádkozzatok, és legyetek éberek, nehogy kísértésbe essetek. A lélek kész, de a test erőtlen. (MT 26,41)
Názáreti Jézus, Örök Pásztorotok, aki szeret benneteket.
Terjesszétek üzeneteimet a föld minden szegletében.
Isteni Igazságosságom eljön, hogy helyreállítsa a Törvényt és a Rendet

KICSINY GYERMEKEIM, ÉN NEM FOGOK TÖBBÉ IRGALOMÉRT KÖZBENJÁRNI, MERT ELŐREHALADOTT AZ IDŐ, CSAK A LELKEK ÜDVÖSSÉGÉÉRT FOGOK KÖZBENJÁRNI
2012. július 24. du. 13.30-kor
A SZENTSÉGES SZŰZ MÁRIA FELHÍVÁSA ISTEN GYERMEKEIHEZ
Szívem kicsiny gyermekei, Isten békéje legyen veletek.
Hamarosan a harsonák harsogni fognak, és ez alkalommal fokozott erővel fogják felhívni az emberiséget arra, hogy készüljön fel a „figyelmeztetés” bekövetkezésére.
Eljött az idő, kicsiny gyermekek, hogy összegyűljetek otthonaitokban, és menedéket keressetek az imában; hiszen bármely pillanatban minden megváltozhat. Emlékezzetek arra, hogy minden beteljesedik, ami Isten szavában írva van, betűről betűre. A teremtés és a teremtmények megtisztulása úgy fog beteljesedni, amint az írva van.
Kicsiny gyermekek, Atyám szeretettel kérte már Tőlem, hogy engedjem, hadd teljesítse Szent Akaratát; mint egy Anya, én a lelkek üdvösségének közbenjárója maradok, különösen azoké, akik távolabb vannak Istentől. Kicsiny gyermekeim, Én nem fogok többé Irgalomért közbenjárni, mert előrehaladott az idő, csak a lelkek üdvözüléséért fogok közbenjárni. Az Isteni Akarat kegyelmi ideje letelt, már csak a tudatra ébredés hiányzik ahhoz, hogy az idő teljesen beteljen. Készüljetek fel arra, hogy a világ békéje hamarosan megbomlik, és minden megváltozik.
Immár az Atya keze kész lesújtani; az egyházszakadás bármelyik pillanatban bekövetkezhet.
Ha ez a prófécia beteljesedik, lánc-szerűen követik azt majd a többi események. Ezért, kicsiny gyermekeim, legyetek készen, mert nem tudhatjátok, hogy melyik napon, melyik órában kezdődik mindez.
Elfog a szomorúság, amikor látom, hogy hány lélek fog elveszni. Mert ők nem szentelnek figyelmet az égi felhívásoknak, elutasítják az Isteni Kegyelmet; és kitartanak abban, hogy őrülten versenyeznek kicsapongásaikban és vétkeznek. Amikor felébrednek lelki közönyükből, és Isten Irgalmát kérik, már késő lesz számukra. Az Isteni Igazságosság ugyanis elkülöníti őket Fiam nyájától, és nem találnak meghallgatásra.
Kicsiny gyermekek, a természet nemsokára belsejéből nyög és sóhajt; tűz fog kitörni a földből, és tengervíz áraszt el városokat, a föld rázkódni fog, és hallatni fogja jajveszékeléseit. Ó, teremtmények, térjetek meg Istenhez, amilyen gyorsan csak lehet, mert a Kegyelmi Idő véget ért!
Kezdjetek énekelni és imádkozni, hogy az Isteni Igazságosság enyhüljön, és akkor a megpróbáltatás napjaival hittel és reménnyel szembesültök. Mondom nektek kicsiny gyermekeim, hogy az Igazságosság Idején úgy lesztek megpróbáltatva, mint az arany a tűzben.
Imádkozzátok velem, kicsiny gyermekeim, az én Szent Rózsafüzéremet, és kérjétek azon lelkek üdvösségét, akik még távol vannak Istentől, hogy elnyerhessék a Figyelmeztetés irgalmát. Legyetek könyörületesek testvéreitekhez, és segítsétek egymást.
Maradjatok egységben, mert ti megfogva Kezemet, velem együtt lépkedhettek, és így biztosan keresztülmentek a megtisztulásotok kietlenségén. Előre, gyermekeim, ütött az óra, de ne aggódjatok! Ne hagyjátok el Rózsafüzéremet, mert nektek nem szabad letérnetek az ösvényről. Rózsafüzérem az iránytű, amely elvezet benneteket az új teremtés kapujához.
Bízzatok Édesanyátokban, aki szeret benneteket, és nem hagy el titeket, hacsak ti el nem hagytok Engem.
Fel a fejjel, kicsi gyermekeim! Legyetek bátrak! Találjatok menedéket az én Szeplőtelen Szívemben, és minden úgy történik majd, mint egy álom!
Szeretlek benneteket. Édesanyátok: Szentséges Szűz Mária
Tegyétek közzé üzenetemet.


Nyájam, már közeledik az Igazság órája. Az Isteni Igazságszolgáltatás ideje elkezdődik

2012. július 30. 15:30
Nyájam, az igazság órája közeledik. Az Isteni Igazságszolgáltatás ideje elkezdődik. Ó, Teremtmények, Isten haragjának kelyhe kicsordul, és készen áll, hogy kiáradjon minden nemzetre. Nemsokára mindenhol, jaj, lesz hallható; Atyám teremtése a bensőjéből fog nyögni, és az emberiség napi rutinja káosszá és pusztulássá alakul. Az egész emberiség el fogja ismerni Isten létezését.
Az idő már nem időt jelent, minden elkezdett átalakulni, a madarak riadva menekülnek, nemsokára bejelentésre kerül, hogy a földi béke a végéhez közeledik. Isten népe, akik idegen országokban szóródtak szét, visszatérnek hazájukba. Nyájam körém gyűl és csendben várja mielőbbi visszatérésemet. Az égi jelek jelezni fogják, hogy érkezésem közeledik. Mondom nektek, Atyám elrendelte Szent Akaratát, most minden pillanatban minden megváltozhat. Sokaknak nem lesz idejük arra, hogy visszatérjenek Istenhez, mert ők mindent az utolsó órára hagynak, beleértve üdvösségüket is.
Gyermekeim, mondom nektek, az idő lassan elfogy, a napok egyre jobban és jobban kezdenek rövidülni, és elérik határukat. Ez lesz a másik jel, ami jelzi nektek, hogy napjaim nincsenek messze. Nyájam juhai, imádkozzatok másokért, mert a megpróbáltatás olyan módon fog bekövetkezni, amilyet még nem láttak a világban. Hagyjátok magatok mögött világi gondjaitokat, mert bizony, bizony mondom nektek, egy kő sem marad a másikon, amint azt jól ismeritek. Az Isteni Igazságszolgáltatás ideje mindent meg fog változtatni, és mindent át fog alakítani.
Ez a világ, ahogyan ti ismeritek, elkezdett átalakulni. Reggel figyeljétek csendben a napfelkeltét, és este pedig a naplementét. Osszátok meg családjaitokkal ezeket az utolsó napokat, mielőtt az éjszaka elérkezne, mert az éjszaka a pusztulás és a sírás ideje. Ismét mondom nektek, jaj, annak a nőnek, aki gyermeket szül abban az időben, mert senki sem fog törődni vele. A megpróbáltatás hirtelen fog bekövetkezni, és sokan fognak feledésbe merülni, a föld el fogja temetni őket, és a lelkük örökre elvész.
Az Isteni Igazságszolgáltatásom sok kialudt lámpát fog találni, mint a balga szüzek esetében. Így ők ezt fogják mondani: „Uram, Uram nyiss ajtót nekünk.” És Én azt fogom válaszolni rá: „Bizony, bizony mondom nektek, Én nem ismerlek titeket.” (Máté 25, 11 – 12)
A nagy események, melyek meg fogják változtatni az emberiség sorsát, hamarosan elkezdődnek. A gazdagság el fog tűnni és vele együtt azok is, akik bíznak benne. Az emberiség meg lesz korbácsolva, mert a megpróbáltatás krízise és az éhség csapása sokakat fog felfalni. Ó, okosak és balgák, hagyjátok abba a kincsek gyűjtését, mert semmi sem fog megmaradni. A pénz végig gördül majd a folyosón és szemétté válik, mert senki sem fogja felvenni azt! Legyetek készen! Minden hirtelen fog bekövetkezni. Amikor a legkevésbé várnátok, Igazságszolgáltatásom az ajtótokon fog kopogni. Amikor az emberiség biztonságban érzi magát, akkor lesz a legkevésbé biztonságban. Akkor hagyjátok magatok mögött aggodalmaitokat és javaitokat. Inkább azért aggódjatok, hogy elérjétek üdvösségetek célját. Még egyszer mondom nektek, legyetek készen lelkiismeretetek felébresztése miatt, Atyám által, aki rövidesen kopogtatni fog lelketek ajtaján.
Kicsiny gyermekeim, a háború sikolyai hamarosan mindenhol hallhatóak lesznek. Minden meg van tervezve. A nemzetek háborúra készülnek, és a teremtés gyászba merül a sok bátor vére miatt. Ne veszítsetek el több időt azzal, hogy rövid, vagy hosszú idejű terveket szőtök, mert bizony mondom nektek: semmi sem fog valóra válni, csak az Igém fog beteljesülni, ahogyan az meg van írva. Az Ég és Föld elmúlik, de az Én Igéim nem múlnak el. Nos, légy felkészülve nyájam, mert a harsona ismét meg fog szólalni. Legyetek készen és olajozzátok meg lámpáitokat az imával, hogy diadalmas visszatérésem útját kisimítsátok.
Az Én békémet hagyom rátok, az Én békémet adom nektek.
Tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg, mert közel van Isten Birodalma.
Mesteretek, a Názáreti Jézus, a juhok Örök Pásztora.
Tegyétek ismertté üzeneteimet, nyájam juhai.

2012. július 30., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Az abortusz bűne az, amely sok nemzet bukásához vezet, és ezért a bűnért szigorúan meg lesznek büntetve
2012. július 29., vasárnap, 20:10
Drága szeretett leányom, a hitehagyás a világban, Isten sok gyermekét összezavarta a bűn létezésével kapcsolatban.
Amikor sok lélek a bűnre gondol, akkor azonnal a legsúlyosabb bűnökre gondolnak, mint a gyilkosság.
A bűn sok formát ölt magára. Sajnos mivel a bűnt elvetették, mintha hibák, vagy rossz jellemvonások lennének, most már egyszerűen csak egy természetes gyengeségnek minősül. Sokan nem hiszik már, hogy a bűn egyáltalán létezik.
Az abortusz, a testvérgyilkosság után, a népirtás legnagyobb formája a világon. Azonban ezt nemcsak hogy tolerálják, hanem még olyan törvényeket is behoztak nemzeteitek, amelyek ezt szükségszerűnek tartják.  
Az abortusz bűne az, amely sok nemzet bukásához vezet, és ezért (a bűnért) szigorúan meg lesznek büntetve.
Az abortusz egy megvetendő cselekedet, és ez eltörli Isten gyermekeinek generációit, azokat, akik nem tudják magukat megvédeni.
Senki sem fogja elkerülni a büntetést, aki Isten akár egy gyermekét is megöli.
Azok a nemzetek lesznek tanúi Atyám haragjának a Büntetés ideje alatt, akik az abortuszt legalizálták.
Őket eltörlik majd, és nem lesz könyörület velük szemben, ha ezt a halálos bűnt meg nem bánják, mivel eltűrték, hogy Isten gyermekeit az anyaméhben meggyilkolják.
Felszólítom mindazokat, akik ravaszul úgy próbálják az abortuszt kezelni, mintha olyasmi lenne, amire szükség van az anyák jogainak megvédésében.
Hazugságokat használnak az abortusz rémtetteinek álcázására, amelyek ellentétesek Isten Törvényeivel.
Minden törvényhozó, orvos, vagy bármely olyan személy, aki bármilyen módon hozzájárul ehhez a gyalázatos cselekményhez, bűnös Isten szemében, amelyért elszenvedi majd az eljövendő büntetést.
Nektek, akik eltűritek a kivégzést, a következőket mondom:
Ti, akik egy embert halálra ítéltek, ugyanazon bűnért vagytok vétkesek, amiért talán ő is bűnös.
Ebben az esetben ti bűnösök vagytok, és ez egy halálos bűn. Ti nem kaptátok meg azt a jogot, hogy elvegyétek az életet, vagy, hogy ítélkezzetek. Egyedül Nekem, Jézus Krisztusnak van jogom ítélkezni.
Bárki, aki hozzájárul egy gyilkos halálához, akár a cselekmény végrehajtásán keresztül, örökre a Pokol tűzében fog szenvedni, hacsak meg nem bánja tettét.
Oly sokan hisznek közületek „a szemet szemért” törvényben. Mennyire félre vagytok vezetve! Nem értelmezitek Atyám Tízparancsolatát? Ne ölj!
A „ne ölj” azokra az agresszív hadseregekre is vonatkozik, melyek ellenőrzés érdekében vonulnak be azokba az országokba, amelyek nem hozzájuk tartoznak.
A hadseregekre az jellemző, hogy az ártatlan lelkeket lelövik, és meggyilkolják. Mindez gyilkosság. Ez ellentétben áll Atyám törvényével.
Más bűnök, mint a kapzsiság, bujaság, másokról rosszat mondani, kisemmizni másokat abból, ami jogszerűen az övék, a bosszú és a rágalom, ez mind más bűnökhöz vezet.
Ezek elfogadhatókká válnak mai világotokban, mert magatok iránt van a legnagyobb szeretetetek.
A hazugság, amelyet a hamis tanítók rátok kényszerítenek, hogy lenyeljétek azokat, az önkielégülés hazugsága, nem más, mint azon utatok, mely a bűnhöz vezet.
Nektek azt mondják, hogy azzal kell az időtöket eltöltenetek, hogy kielégítsétek a jólét iránti éhségeteket.
Azt mondják nektek, hogy magatokkal kell törődjetek, mert ti vagytok a legfontosabb személy az életetekben. Nektek keresnetek kell mindazt, amely eleget tesz érzéketek kielégítésének. Minden más másodlagos.
Ez a kapzsisághoz, az önzéshez, és a kéjvágyhoz vezet, aztán csábítást éreztek arra, hogy halálos bűnt kövessetek el.
Most a bűnt úgy fogadja el nemzedéketek, mint soha azelőtt.
Törvényeket fognak behozni, amelyek a halálos bűnt legalizálják, és jaj, azoknak közületek, akik tiltakoznak ellenük.
Azok, akik az ilyen gonoszságot támogatni fogják, azt mondják majd nektek, hogy ezek a törvények a gyengéket támogatják, amíg valójában ők mindent meg fognak tenni, csakhogy legalizálják a gyilkosságot, az abortuszt, az azonos neműek házasságát, és a hamis istenek bálványimádását.
Ők eltűrik majd a szegények üldöztetését, és az utcára vetik őket, koldusokat csinálva belőlük.
Törvényeket fognak bevezetni, hogy megakadályozzák vallásotok gyakorlását. Azzal, hogy gyakoroljátok vallásotokat, megszegitek majd a törvényt – egy bűn lesz az ő szemükben.
Amint azt már ezelőtt mondtam nektek, a ti világotok annyira tele van hazugsággal, hogy a jó, rossznak van beállítva, a rossz pedig jónak.
A ti világotok a visszájára fordult, és ennek eredményeként virágzik a bűn.
Arra sürgetlek benneteket, hogy térjetek vissza a Tízparancsolat tanulmányozásához. Kövessétek azokat és éljetek úgy Atyám szemében, ahogyan azt elvárják tőletek.
Megszegvén a Tízparancsolatot, vétkeztek. Amint azzal érveltek, hogy bizonyos bűnök elfogadhatóak, ellenszegültök Atyámnak.
Jelenleg az Isten törvényei iránti engedelmesség gyenge és törékeny a világban. Felszentelt szolgáim nem beszéltek elég határozottan a bűn következményeiről Isten gyermekeinek.
A bűn tolerálása a legnagyobb bűn az összes közül.
A tolerancia egy ravasz hazugság, melyet a hazugság királya, a Sátán ültetett az emberiség elméjébe.
A tolerancia, a bűn megindokolásának egy másik módja, hogy az emberi gyengeség engedjen a Sátán kísértésének.
Ébredjetek fel, és fogadjátok el a bűnt annak, ami az valójában.
Vitatkozhattok egymás között, és megvédhetitek a bűnt tetszésetek szerint, de ez Atyám szemében sohasem lesz elfogadható.
Ahhoz, hogy belépjetek a Paradicsomba, a bűntől mentesek kell legyetek.
Ahhoz, hogy megszabaduljatok a bűntől, bűnbánatot kell tartanotok.
Ahhoz, hogy bűnbánatot tartsatok, először is el kell fogadnotok a Tízparancsolatot.
Aztán igaz bűntudatot kell mutatnotok.
Igaz bűntudatot csak azok érezhetnek, akik megalázkodnak Előttem.
Csak ezután lehet a bűnt megbocsátani.
Csak ez után alkalmasak a lelkek arra, hogy Atyám Királyságába belépjenek.
Üdvözítőtök,
Jézus Krisztus

Mirjana Dragicevic (látnok) tanúságtétele – Medjugorje, 2012.07.03

A kezdetekről beszélt. Majd
7,20 perctől:
A Szűzanya mindig azt mondja: „Ne a titkokról beszéljetek <ti. a „10 titokról”, amelyeket rájuk bízott>, hanem imádkozzatok! Mert mindaz, aki anyaként tekint rám, Istenre pedig atyaként, az nem fél semmitől” Ő azt mondja, hogy csak azok félnek, akik nem ismerték még meg Isten szeretetét. Mi, emberek, mindig a jövőről beszélünk: mi, hogyan lesz…. Én viszont mindig ugyanazt mondom: ki az közülünk, például, akik most itt jelen vagyunk, ki mondhatja biztosan, hogy holnap még élni fog? Ez az, amire a Szűzanya tanít: legyünk készek bármelyik pillanatban Isten színe előtt megjelenni. Mert ő azt mondta: „Gyermekeim, azt, amit Fatimában elkezdtem, Medjugorjében fogom befejezni: az én Szívem győzedelmeskedni fog”. Tehát, ha Édesanyánk szíve győzedelmeskedni fog, mitől félhetnénk?
8, 24: Amikor ’82-ben volt az a bizonyos karácsonyi jelenés, akkor ő azt mondta, hogy ezentúl nekem nem fog többé naponta megjelenni, hanem minden év március 18-án – egész életem folyamán. Azt is mondta, hogy ezenkívül lesznek még rendkívüli jelenéseim, amelyek ’87 aug. 2-án kezdődtek, és mindmáig tartanak. Nem tudom, meddig lesznek még minden hónap 2-án történő jelenéseim. Ezek a jelenések egyúttal imák is a hitetlenekért.
9,00: Mária nem mondja azt, hogy „hitetlen”. Mert amikor te azt mondod, hogy „hitetlen”, akkor te megítéled őt. Szűzanya nem teszi ezt, ő soha senkit nem ítél meg. Ő azt mondja: „Azok, akik még nem ismerték meg Isten szeretetét”. Mária a mi segítségünket kéri. Amikor ő azt mondja, hogy „a mi”, akkor nem csak ránk, a látnokokra gondol, hanem minden gyermekére, aki őt anyaként szereti. Mert azt mondja, hogy mi megváltoztathatjuk a nem hívőket, de csak az ima és a saját példaadáson keresztül. Ő azt szeretné, hogy napi imáinkban elsősorban értük imádkozzunk, azért mert azt mondja, hogy az a sok rossz dolog, ami a világban történik, főleg manapság, ahogy láthatjuk: háborúk, válások, öngyilkosságok, kábítószerek, abortusz… tőlük, a hitetlenektől származnak. Ő azt mondja: „Gyermekeim, amikor ti értük imádkoztok, akkor ti magatokért és saját jövőtökért imádkoztok”
10,17: Ő saját példaadásunkat is kéri. Nem azt akarja, hogy összevissza járkáljunk és prédikáljunk, hanem azt, hogy saját életünkön keresztül beszéljünk, azért, hogy a nem hívők bennünk tudják meglátni az Istent, megtapasztalni szeretetét. Én arra kérlek benneteket, hogy ezt a dolgot vegyétek nagyon komolyan. Ha egyszer is láthatnátok a Szűzanya szemében azokat a könnyeket, amelyek a nem hívőkért vannak, biztos vagyok benne, hogy teljes szívetekből imádkoznátok.
10,50: Ő azt mondja, hogy ez az idő, amelyben élünk, olyan idő, amelyben döntéseket kell meghoznunk, és hogy rajtunk, akik azt mondjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, egy nagy felelősség van. Amikor Szűz Mária imákat kér értük, ő azt akarja, hogy próbáljuk meg, hogy hozzá hasonlóan tegyünk. Azaz elsősorban próbáljuk megszeretni őket, saját testvéreinknek tekintsük őket, akik nem voltak olyan szerencsések, mint mi, hogy megismerjék Isten szeretetét. Amikor így tudsz érezni szívedben, akkor tudsz értük imádkozni. Soha ne ítélkezni, soha ne kritizálni, soha ne erőltetni, egyszerűen csak szeretni őket, imádkozni értük és törekedjünk jó példát mutatni. Saját példánk nagyon fontos. Mert mindenkinek van egy „hitetlenje”: saját családján belül, vagy a szomszédban, vagy a munkahelyen. Azt a nem hívőt Isten helyezte utunkban. Nekünk pedig meg kell kérdeznünk magunktól, hogy vajon ő látja-e bennünk Istent és az Ő szeretetét? Mert mi fogunk felelni ezért.
12,05: Az utóbbi időkben én mindig elmondok egy velem megtörtént esetet. Láttátok, hogy a medjugorjei templomunk mindig telve van. Az egyik este, amikor misére jöttem, láttam egy kis helyet az egyik padban, és le akartam ülni. Körülöttem olasz zarándokok voltak. Amikor leültem, mindenki elkezdett kiabálni: „Kelj fel, a mi padunk, mi jöttünk előbb, hogy engeded meg magadnak?” Mindenki egyszerre kiabált. Én hallgattam és felálltam. Majd jött egy a csoporthoz tartozó hölgy, aki felismert engem, és elmondta nekik, hogy én az egyik látnok vagyok. Ekkor ők az egész padot felkínálták nekem. Miért mondom ezt nektek? Mit gondoltok, ha én egy hitetlen lettem volna, aki a Szűzanya meghívott volna Medjugorjéba, és én életemben először léptem volna be egy katolikus templomba, ahol azok vannak bent, akik azt mondják magukról, hogy ismerik Istennek a szeretetét, de ilyen módon fogadnak, mit gondoltok? Fogok én még, hitetlenként, bármikor is belépni egy katolikus templomba? És ki lesz ezért felelős? Éppen ezt akarja a Szűzanya is mondani: hogy egy igen nagy felelősség van rajtunk, egyenként. Mert bennünk nézik, keresik azt, amiről beszélünk. Mindegyikünk képes megtanulni szépen beszélni, de azt és úgy élni, ahogy Isten és a mi Anyánk tanít minket – ez az, ami Ő szeretne tőlünk: miközben megéljük Istennel való kapcsolatunk tudjuk másokkal megéreztetni mennyire jó Istennek a szeretete.
13,50: A medjugorjei jelenésekben a Szűzanya mindegyik látnokra rábízott egy küldetést, egy feladatot. Az én küldetésem imádkozni a nem hívőkért. Vicka, Jakov a betegekért imádkoznak, Iván a fiatalokért és a papokért, Marija a tisztítótűzben szenvedő lelkekért és Ivanka a családokért.
A legfontosabb üzenet, amelyet a Szűzanya (ezentúl rövidítve: Sz.) sokszor ismétel, az a szentmise. De nem csak a vasárnapi szentmise! Amikor mi gyermekek voltunk, még a legelején, az egyik jelenéskor ő azt mondta, hogy ha választani kellene közöttem, hogy legyen látomástok és a szentmise között, akkor nektek mindig a szentmisét kell választanotok. Mert a szentmise alatt az én Fiam van veletek. Az elmúlt években, amióta vannak jelenések a Sz. soha nem mondta azt, hogy imádkozzatok, és én nektek adni fogok, hanem azt, hogy imádkozzatok, hogy én megkérhessem Szent Fiamat értetek. Mindig Jézus van az első helyen. Én például észrevettem itt, Medjugorjében, hogy amikor gyógyulások voltak, fizikai gyógyulások, ezek sokkal nagyobb számban történtek a szentmise alatt, mintsem a jelenések hegyén. Mert a szentmise alatt a mi Istenünk van velünk. Egy nagyon nagy ajándéka Istennek, hogy minden szentmise alatt Jézus közöttünk van.
15,28: Nagyon sok zarándok gondolja úgy, hogy mi, látnokok kivételes személyek vagyunk, hogy elég nekünk elmondani dolgaikat, mert minket ő  jobban meghallgat, mint másokat. Tévedés így gondolkodni! Mert a Sz. számára, éppúgy mint egy anya számára nincsenek kivételes gyermekei. Számára mi mindnyájan gyermekei vagyunk, és ő különböző dolgokra választ ki minket. Minket hatunkat arra választott ki, hogy átadja üzeneteit. De titeket mindnyájatokat is kiválasztott valamire. Így nincsenek közöttünk kivételezettek. A jelenések kezdetekor ezt rögtön megtanultam. Hallottátok tőlem, hogy az elején meséltem nagymamámról, nagybátyaimról. Ez azért van, mert én vagyok az egyetlen (a látnokok között), aki nem Medjugorjéban születtem és nőttem fel. A szüleim idevalósiak. De amikor megházasodtak, Sarajevoba költöztek, így én ott születtem és nőttem fel. Amikor a jelenések megkezdődtek, és a komunisták mindent meg szerettek volna semmisíteni, engem Sarajevoba küldtek vissza. Itt mindenki horvát katolikus, a rendőrök is; Sarajevoban ez másként volt: ott muzulmánok és kommunisták voltak. A mi házunkhoz naponta jöttek a rendőrök, hogy mindent megsemmisítsenek és engem magukkal vigyenek. Akkor még csak 15 éves voltam, és senki sem tudott rajtam segíteni. Én azt gondoltam, hogy Sz. fog segíteni, ő fog majd valamit mondani. De semmi ilyesmi nem történt. Amikor jelenésem volt, nekem ugyanazokat a dolgokat mondta, mint nekik itt, semmit rólam vagy helyzetemről. Én teljesen egyedül éreztem magamat, magamra hagyatottan. Egy kis idő után azonban megértettem: Istennek nincsenek kiváltságosai. Ha van valami kereszted, akkor imádkozz, böjtölj és Ő nem hagy magadra. Amikor ezt megértettem, sokkal nagyobb erővel viseltem el mindent. Sokszor tapasztaltam a jelenések alkalmával a kék keresztnél, hogy jönnek hozzám az emberek megköszönni azt, hogy meggyógyultak vagy kaptak lelki kegyelmet. De én nem imádkoztam ezekért, nem is ismertem őket. Nekik volt nyitott a szívük, ők kérték Anyánk segítségét, és ő volt az, aki közbenjárt Fiánál értük. Ezeket azért mondtam, hogy tudjátok: amikor az Anya segítségére szorultok, nincs szükségetek látnokokra, csupán nyitott szívre van szükségetek. Mert a Sz. azt mondja: nyissátok ki a szíveteket, és én veletek leszek. Tehát csak rajtunk múlik, mennyire szeretnénk, hogy a mi Anyánk velünk legyen.
18,18: Ha valaki kiváltságos az ő számára, amint ti is észreveszitek, ha figyelitek a minden hónap másodikán kapott üzeneteket, azok a mi papjaink. Mert ő soha nem mondja azt, hogy mi az, amit nekik tenniük kell, hanem azt, hogy mi mit kell tennünk értük. Sz. azt mondja: nekik nincs szükségük a ti ítéleteitekre, kritikáitokra, a ti imáitokra és szeretetetekre van szükségük. Mert Isten fogja őket megítélni, milyen voltak papként, titeket viszont abban fog megítélni, milyen volt a viselkedésetek a papokkal szemben. Ő azt mondja: „Ha ti, gyermekeim, elveszítitek a tiszteletet a papokkal szemben, lassanként elfogjátok veszteni a tiszteletet az egyházzal szemben és utána az Úrral szemben.
19,11: Ő a jelenések alatt is azt mondja: „Én anyai áldásomat adom. De a legfontosabb áldás, amelyet ti a földön kapni tudtok, az az áldás, amelyet a papok adnak, mert őáltaluk az én Fiam áld meg benneteket. Ő azt is mondta, hogy ne feledkezzetek meg imádkozni a ti pásztoraitokért, mert nekik az én Fiam által megáldott kezük van. Azért én arra kérlek benneteket, hogy amikor visszatértek saját plébániatokra, mutassátok meg, milyennek kell lennie viselkedésünknek papjainkkal szemben! Ha a plébánosotok nem úgy viselkedik, ahogy ti gondoljátok, hogy viselkednie kell, ne menjetek körbe, megítélni őt. Fogd a rózsafűzért, és imádkozz érte. Ez a módja segíteni rajta, nem az ítélkezés. Mert ebben a mi világunkban annyi ítélkezés van, és olyan kevés szeretet! A Sz. azt akarja, hogy mi a szeretet által legyünk felismerhetőek. Ne vegyünk kezünkbe azt, amit csak az Úr tehet meg: csak ő ítélhet meg. Tegnap is a Sz. azt mondta, hogy ne ítéljétek meg őket, mert őket az én Fiam választotta ki. Tehát csak Neki van joga ítéletet mondani, nem nekünk! Mi meg leszünk ítélve aszerint, ahogyan viselkedtünk.
20,38: Nagyon sajnálom, hogy nem mondhatok többet erről, hiszen a Sz. felkészített minket külön ezen évek alatt. De egy dolgot elmondhatok, úgy gondolom, hogy a többit megértitek magatok is. Van az az idő, amelyet most élünk, és lesz az az idő, amikor Anyánk Szíve fog győzedelmeskedni. A két idő között egy híd van. Ezt a hidat a papjaink alkotják. Ezért, főleg az utóbbi időkben hangsúlyozza a Sz. az értük való imádságot. Mert annak a hídnak nagyon erősnek kell lennie, hogy mindnyájan tudjunk rajta átmenni. A Sz. azt mondta: „Általuk győzedelmeskedem”. Tehát papjaink nélkül nincs Szűzanyánk Szívének győzelme. Mert ők az egyetlenek, akik meg tudják nyitni számunkra a mennyország kapuját, amint ezt Szent Ferenc mondta. Hogy azután mi fog történni velük, az majd a jó Isten dolga.
21,40: A Sz. szeretne még, ha imádkoznánk családjainkban. Ő azt mondja, hogy nincs semmi, ami jobban tudná a családot egyesíteni, mint az, amikor együtt imádkoznak. Azt mondja, hogy nagyon nagy felelősség, ami illeti a szülőket gyermekeikkel szemben, mert a szülőknek kell meggyökereztetniük a hitet a gyermekeik szívében. Ezt csak akkor tudják megtenni, ha a együtt imádkoznak, együtt mennek szentmisére, mert a gyermekek csak azt csinálják, amit otthon látnak. Mi nem beszélhetünk nekik a szentmise fontosságáról, ha nem látják azt, hogy számunkra az első helyen van a szentmise. Nem beszélhetünk nekik az ima fontosságáról, ha nem látják, mi miként imádkozunk. Gyermekeinknek látniuk kell, hogy az anyuka és az apuka számára Isten van az első helyen, és csak utána jön a többi. Mi sokat harcolunk azért, hogy megadjunk mindent gyermekeinknek, minden anyagi javat, hogy egy mienknél szebb jövőt biztosítsunk számukra. De ha mi nekik békét tudunk adni, Jézust, akkor nekik mindenük meglesz, mert békéjük lesz.
22,58: Én mindig mondom, lehet, hogy már unalmas is vagyok emiatt, mivel én láttam azt, hogy mit látnak a gyermekek. A nagyobbik lányom, Marija, amikor még csak két éves volt, nem beszéltem neki semmit a jelenésekről, mivel úgy gondoltam, hogy túl kicsi hozzá. De az egyik nap, amikor egy barátnőjével játszottak a szobában, bementem hozzájuk, és azt hallottam, hogy a másik leányka azt mondja, hogy az én anyukám azt kiabálja „macchina” (autó) (??). És hogy én nem kiabáltam rá (??), egy pár pillanatig csendben maradt. Az én kislányom pedig azt mondta: „az én anyukám pedig a Sz.-val beszél minden nap”. Tehát anélkül, hogy én bármit is mondtam volna, ő megértette, mivel látta, hogy mi történik otthon. Nekünk otthon meg kell mutatni gyermekeinknek Jézust, Jézust az első helyen.
23,47: Utána a Sz. akar még valamit. Amit én, az igazat megvallva, amikor nektek, olaszoknak erről kell beszélnem, soha nem tudok komoly maradni. Először is azt szeretném mondani, hogy én a Sz-val nőttem fel. Amikor vele nősz fel, akkor másként látod a világot. Pl. amikor megismered az égieket, akkor számodra nincsen honfitársak: nincsenek olaszok, amerikaiak, horvátok. A Sz. soha nem mondja: kedves horvátok, kedves olaszok; ő azt mondja: kedves gyermekek! Így nőttem fel. Számomra mindenki az én testvérem és nővérem. De azt is tapasztaltam, beszélgetve zarándokokkal, hogy minden nemzet másként reagál a Sz. egyes üzeneteire. Pl. amikor nekem el kell mondanom nektek, olaszoknak, hogy a Sz. böjtöt kér, minden szerdán és pénteken kenyéren és vízen, tudom, hogy ez fölösleges. Sajnos, azonban mondanom kell. Mert ki az, aki leginkább duzzog, aki ezer kérdés tesz fel utána? Ti vagytok. Pl. azt, hogy meddig tart a szerda és a péntek? Mintha én tudnék rajtuk rövidíteni! Hogy lehet-e üres tésztát enni vagy kenyeret olíva olajjal? Ráadásul épp a napokban kérdezte az egyik híres futballistátok – én nem igen értek a focihoz, egyáltalán nem értek hozzá -, hogy is hívják…? Mancini. Vele jött egy futballista, nem tudom, hogyan hívják. És az az olasz focista azt mondta nekem, hogy lehetséges, hogy te, Mirjana, nem értetted jól. Lehet, hogy a Sz. neked mondta, hogy böjtölj, nem nekünk, mindnyájunknak! Ezt komolyan mondta. De én nem vettem komolya, mivelhogy olasz, és hát a böjt… Ha ti soha nem tartottatok hetente kétszer böjtöt, ha soha nem mondtátok el naponta a teljes rózsafűzért, azt javasolom, hogy úgy csináljatok, ahogy velünk tett a Sz. amikor megjelent. Az első dolog, amit kért, az 7 Miatyánk, Üdvözlégy és Dicsőség volt. Bizonyos idő elteltével a rózsafűzért egyik részét kérte és hogy pénteken böjtöljünk. Majd a második részt, harmadik részt és hogy szerdán is böjtöljünk. A Sz. lépésről-lépésre haladt. Ti is követhetitek ezt a mintát. A lényeges az, hogy vele együtt haladjatok. Fontos,hogy mondjátok el neki: Anyám, én akarlak követni téged. Mert az egyetlen dolog, amit a Sz. akar az, hogy nekünk adja Fiát. Miként imént mondtam: mindent birtokolhatunk ezen a világon, de ha nincs békénk, akkor semmink sincs. Az egyetlen, igazi béke csak Jézus. Őt akarja a Sz. adni gyermekeinek.
27,04: Mondani akarom gyermekeinknek, hogy sokan közülük mintaképként tekintenek azokra a sztárokra, akik Hollywoodból v. Olaszországból érkeznek. Úgy gondolják, hogy nekik megvan mindenük, mert az egész világon ismerik őket. Szeretném, ha látnák, miként rogynak térdre a hegyen a kövek között, miként sírnak, miként kérik a békét. Azt mondják: azt gondoltuk, hogy a sok pénzzel mindened megvan, de később láttuk, hogy mindenünk megvan, de semmink sincs. Ezt követi az alkohol, a kábítószer, buddhizmus… Csak Jézus az, aki igazi békét tud adni.
27,50: Itt, Medjugorje-ban kb. 3.000 lakos van. Közületek, olaszok közül mindig háromszor, négyszer többen vannak. Immár jól megismertük egymást az elmúlt évek folyamán, karakterünket, mindent. Én mindig mondom, és nem csak azért mert ti most itt vagytok, hogy nektek, olaszoknak nagy szívetek van, valójában. Bármikor szükség van segítségre, ti vagytok az elsők. Amikor nálunk háború volt, ki volt az, aki jött mindig, segélyegeket hozva? Nálunk, Medjugorjében soha nem hiányzott semmink. Ezt köszönöm nektek. És gondolom, hogy a Szűzanya is látja ezt, hogy ti mindent odaadtok – csak éppen az étellel van egy kis gondotok. De ezért úgy gondolom, hogy a Szűzanya nem ítél el annyira titeket. Ahogy egy anconai pap mondta nekem, amikor a böjtről beszéltem, teljesen megrémült arccal, mintha a világ végéről lett volna szó: akkor tehát nincs kaja?
Kell tudnunk viccelni, nevetni is, mert miként lehetnénk Istennek, az ő szépségének, szeretetének tanúi lenni, ha ezt nem lehet látni arcunkon, ha nincs rajta mosoly? Keresztjeinkkel együtt, mert mindenkinek van keresztje: akinek nincs ma, lesz majd holnap. De mi, akik azt mondjuk, hogy ismerjük Isten szeretetét, meg kell mutatnunk azt is, miként kell viselni a keresztet. Mindig szoktam mesélni annak az olasz nőnek a történetét, akit templomunkban láttam a hajnali mise alatt. A Sz. szobra mellett volt, aki olyan keserves sírással sírt, hogy meghasadt tőle a szíved. Egész idő alatt ismételgette: miért, miért nekem, miért? Amikor a szentmise befejeződött azt mondta: miért ne nekem? Utána megkérdeztem az egyik atyát, hogy mi van azzal az asszonnyal. És azt mondta, hogy otthon három fogyatékos gyermeke van, és azért jött, hogy megkérdezze Istent, hogy miért? És visszatért azt mondva, hogy miért ne nekem? Köszönöm, Istenem, hogy látod, hogy igyekszek neked segíteni viselni a keresztet!
30,20: Amikor úgy gondoljuk, hogy nagyon súlyosak keresztjeink, hogy nem bírjuk tovább, térdeljetek le Jézus előtt, a feszület előtt, és gondoljatok Rá, arra a szeretetre, amely irántunk volt benne, arra a szenvedésre, amelyet értünk viselt el, hogy megmutassa, mennyire szeret minket. Utána majd megtapasztaljátok, hogy a mi keresztjeink valójában könnyűek.
30,47: A Sz. azt is akarja, hogy gyónjunk. Legalább havonta egyszer. Ő azt mondja, hogy nincs olyan ember a földön, akinek ne lenne szüksége havonta meggyónnia. Én szerettem volna javasolni nektek, mint nővéretek, hogy amikor ennyit tettetek Édesanyánkért, otthagytátok otthonaitokat, egy olyan hosszú utat tettetek meg, itt is állandóan úton vagytok, a Nap alatt, a dombokon, tegyétek meg ezt a lépést is: gyónjatok meg. Mert ahogy mondja Édesanyánk: csak a tiszta szív képes megnyílni és befogadni a kegyelmeket. Meg kell mondanom, hogy tegnap is, a Sz. nem volt nagyon megelégedve. Minden hónap másodikán ő azokról beszél, akik nem ismerték meg Isten szeretetét, tehát nincs oka a túl nagy örömnek. Azt a fájdalmat, amelyet az ő arcán láttam, soha nem láttam itt a földön valakinek is az arcán. Láttam olyan személyeket, akik nagyon szenvedtek, láttam olyan személyeket, akik elvesztették gyermekeiket, fájdalom, amelynél szerintem nincs nagyobb a földön, de olyan fájdalmat, amelyet a Sz. arcán láttam, olyat soha nem láttam. Ha ti láthattátok volna, hogy minden izom az arcán remegett a fájdalomtól. Mert ahogy a tegnapi üzenetben is mondta: „Ti vagytok az én gyermekeim”. Ő olyan mint egy anyuka: minden gyermekét meg szeretné menteni, mindenkit szeretne arra az útra terelni, amely Jézushoz vezet. Ő nem lehet boldog, amíg mindnyájan nem vagyunk azon az úton. Olyan, mint egy földi anya, akinek három gyermeke van. Kettő közülük remek, a harmadik nem az. A te szíved fáj azért a harmadikért. Jobban szereted őt a másik kettőnél, mert fáj neked, meg akarod menteni. El tudjátok képzelni tehát, milyen mérhetetlen nagy Édesanyánk fájdalma, amikor lát minket? Ha mindnyájan bensőnkbe tekintünk,ahogy tegnap mondta: „álljatok meg egy pillanatra” és magunkba nézünk, mit látunk, milyenek vagyunk, mi van az első helyen életünkben, kiért, miért élünk? Így láthatjuk, hogy milyenek vagyunk, és mekkora (emiatt) Édesanyánk fájdalma.
33,23: Visszaemlékszem arra az időre, amikor kezdődtek a jelenések, és nekünk a templomban, a sekrestyében voltak a jelenések. Az egész templom tele volt emberekkel, bent is, kint is. Mi, gyermekek, megkérdeztük a Sz.-tól: most meg vagy elégedve, hogy ennyien vannak, akik imádkoznak? Ő azt mondta, hogy annyian imádkoznak, ahány ujj van a kezeteken. Ez elgondolkodtató.
Tegnap is hányan közülünk ígérték meg tegnap szívből a Sz-nak, hogy én megpróbálom, megpróbálok úgy élni, ahogy te szeretnéd? Nem azt, hogy azt teszem, amit te mondtál, naponta elmondom a rózsafűzért, hetente kétszer böjtölni fogok. Nem így, mert nem teszed meg! Ígérd meg, hogy megpróbálsz együtt járni vele, és kezd el apránként. Ez az, amit ő szeretne. És amikor elesel, ő majd nyújtani fogja a kezét, mert közel lesz, tudja, hogy szívedben ott a vágy, az akarat, hogy megismerd az ő Fiát. Ő tudja, hogy mi emberek vagyunk, és neki mindig segítenie kell nekünk. De ő nem tud nekünk segíteni, kezét nyújtania felénk, ha mi nem kérjük ezt a (segítő) kezet.
34,44. A Sz. tegnap megáldott minket és minden kegytárgyat, amely ott volt áldásra. De én újból meg szeretném ismételni. Ő anyai áldást ad. Ennél sokkal fontosabb a papnak az áldása, ezt ő így mondja. Ezt ő a saját áldása fölé helyezi, Mert ő azt mondja: általuk a Fiam osztja áldását. Ezért, ha tegnap vittetek kegytárgyakat, ezeket papnak is meg kell áldania.
Ennyi az, amit mondhatok a tegnapi napról, a többi mind olyan dolog, amelyről még nem beszélhetek.
35,30: Sokat azt kérdezik, hogy milyen a Sz.? Számomra ez egy nagyon nehéz kérdés. Sokkal könnyebb arról beszélni, hogy mi az, amit kér. Azonban őt leírni, az ő szépségét… Mindig próbálkozok. Úgy gondolom, kevéssel magasabb, mint én. Gondolom, mivel én mindig térdelek, ő pedig fél méterrel a föld fölött van. Ahogy nézem, én úgy gondolom, valamivel magasabb. Mindig szürke ruha van rajta, fehér fátyollal. Csak húsvétkor vagy karácsonykor van arany ruhája. De amikor azt mondom, hogy szürke, arany, akkor nem a mi színeinkről beszélek, mert nem hasonlítanak ezekhez. Hosszú, fekete haja van, mert a fátyol alól lehet látni egy tincset a homlokán, jobb oldalt, egy kicsit lentebb is, tehát hosszú. Kék szeme van… nagyon szép! Én nem tudom leírni azt a szeretetet …. elnézést, túl közel van ..(taps)…mindig a jelenés után 3-4 napig így vagyok, amikor beszélek a Szűzanyáról, a szeretetéről, amelyet látni arcán, meg a szenvedést… nem tudok úgy maradni… (taps). Mi, gyermekként, egy gyermeki kérdést tettünk fel neki: hogy lehetséges, hogy ilyen szép vagy? És ő, egy gyönyörű mosollyal azt mondta: „mert szeretek”. Ha ti szépek akartok lenni, szeretnetek kell. Tehát az a szeretet, amely belülről fakad, a Jézus iránti szeretet, mindenkiben, akivel találkozol, minden testvéredben látni Jézust, ez az, amely egy különleges szépséget ad neked, egy olyan szépség, amely a Sz. szerint a mienk is lehet, ha van bennünk szeretet.
Ez az, ami szerintem fontos. Most pedig, ha valami kérdésetek van..
38,15: „Megbocsátok, de soha nem felejtem el”. Mit gondoltok, ha Isten azt mondaná nektek: „megbocsátok, de soha nem felejtem el, majd jöttök hozzám, s meglátjátok mi fog majd következni…”?  Tehát szívből megbocsátani! Mert senki közülünk nem tudja, mikor halunk meg, mikor hagyjuk itt ezt a földet, utána viszont bánni fogjuk, utána viszont túl késő lesz. Ezért az első lépés ahhoz, hogy Isten megismerjük a megbocsátás és a gyónás. Ezt akartam javasolni nektek, mint nővéretek.
Ezenkívül kérni akartam, hogy imádkozzatok értünk, látnokokért. Imádkozzatok, hogy tudjuk mindazt megtenni, amit Isten kíván tőlünk, mégpedig helyesen. Mert nagyon könnyű tévedni. Mi mindig imádkozzunk értetek, zarándokokért, hogy meg tudjátok érteni, miért vagytok itt, és mit kíván Isten tőletek. Így maradjunk mindig egyek az imában! És mindig Istennek köszönjük meg, ne nekem, csak Istennek, hogy annyira szeret minket, és hogy elküldi Anyánkat atyai szeretetével, hogy segítsen megtalálni a helyes utat. Tehát köszönjük meg Istennek, hogy ennyire szeret minket, és meg akar menteni minket, meg akarja menteni minden gyermekét…