2014. május 12., hétfő

A sátán beismerő vallomása

"Szeretett lányom a bűnt nagyon nehéz elkerülni. A bűn minden formáját nehezebb elkerülni, mint egy különleges kegyelmet kapni Tőlem. Abban az esetben, ha szentségre vagytok elhívatottak, mindig az ördög célpontjai lesztek, aki minden egyes alkalmat arra használ fel, hogy valami negatívat vigyen életetekbe....Az ördög művei: hogy a baráti kapcsolat megszakadjon, hogy összezavarodottságot és kétségbeesést idézzen elő és hogy az általa kiszemeltek fejébe hamis, rossz gondolatokat ültessen be. Amikor az Én gyermekeim gyengeségeik miatt lelkiismeret furdalást éreznek, mert azt hiszik, hogy nem tudtak ellenállni a kísértésnek, akkor ismét megjelenik a kétségbeesés, a bánat és a szétszórtság.
Gyermekeim, ti mindig a bűn csábításainak lesztek kitéve. A lélek tökéletességét nagyon nehéz elérni, mert ez részetekről roppant nagy fegyelmet és elhatározást követel. Abban az esetben, ha az ördög csábítása miatt mégis bűnbe estek, akkor rögtön imádkozzatok és kérjetek bocsánatot." (2011. jan. 24 – én, 21:50 – 22:00)
"A Sátán, aki tele van az emberiség iránti gyűlölettel, semmilyen szeretettel sem rendelkezik kivéve az önszeretetet. Ő azáltal fertőzi meg az emberiséget, hogy gyűlöletet ültet azokba a lelkekbe, akik a bűn miatt meggyengültek. A gyűlölet kész otthonra talál azok lelkében, akik féltékenyek, tele vannak büszkeséggel, magányosak és összezavarodottak. A Sátán soha nem fogja olyan módon a gyűlölet bűnével kísérteni a lelkeket, hogy azt a léleknek úgy mutassa be, mint ami az valójában. Ehelyett a büszkeség bűnével fogja mindig megkísérteni a lelket, mivelhogy ez az ő első taktikája. A lelket arra fogja rávezetni, hogy elhiggye, neki neheztelnie kell, mert a saját igényei ezt követelik meg, mert ő jobban tudja, és amit ő tesz, az egy jó dolog." (2014. május 11. vasárnap, 18:00)
"Ahogy a sátán gyűlöli az emberiséget, azért, mert Isten, az Atya, minden dolog Teremtője teremtette őket, úgy ezek a sátánkövetők is gyűlölik az emberiséget. Olyan mély az a gyűlölet, melyet éreznek, hogy megpróbálnak egy elit hadsereget létrehozni, hogy milliók életét olthassák ki a földön. A hatalomra és a gazdagságra való törekvésük által, az lesz a céljuk, hogy szabaddá tegyék az utat saját szükségleteik előtt, és arra vágynak, hogy ellenőrizzék az emberiséget.
Őket a megkeményedett bűnösök között lehet megtalálni, akikért gyermekeim, a ti segítségeteket keresem. Szükségem van imáitokra, hogy megnyissam szívüket, hogy észrevegyék azokat a hazugságokat, melyekben a csaló által hisznek. Ők, ha nem könyörögnek Irgalmasságomért, Számomra elveszettek. Ezért csakis az ima lehet a megmentő kegyelem számukra." (2011. október 23., vasárnap; 7:15)

P. Hermann Weinzierl: Az új pap- és püspökszentelések érvényességének kérdése

A Montini, alias VI. Pál rítusa szerinti pap- és püspökszentelések érvényességének kérdése

1. A PROBLÉMA AKTUALITÁSA
Azáltal, hogy egy idő óta a modern egyház papjai közül egyesek a Szent X. Pius Papi Közösségbe kérik felvételüket, a modern pap- és püspökszentelések érvényességének kérdése váratlan és új aktualitást nyert. Hogyan viselkedjünk ezen papokkal szemben? Felszentelésüket kétségen kívül érvényesnek kell tekinteni vagy sem? Ezek a kérdések akaratlanul felvetődnek, amint valaki a lelkigondozás, vagy még inkább az Egyház papi hierarchikus felépítése iránt felelősséget kezd érezni. … Az én véleményem szerint e szentelések érvényessége és megengedettsége az Anyaszentegyház alapját magát érintik, szentségi alapját, és ezzel a lelkek megmentését célzó egész rendes kegyelmi közvetítését. Ez a tanulmány ezért megpróbál egy teológiai ítéletet adni a modern pap- és püspökszentelések érvényességét illetően.
Az elmúlt években a kutatás néhány új eredményt hozott, melyek a kétséget az „új szentelések” érvényességében jelentősen megerősítette. Ezzel kapcsolatban a következő tanulmányokra utalunk: Főtisztelendő Paul Schoonbroodt „Comité International Rore Sanctifica“ című alapos munkájára, Thilo Stopka és P. Joao Maria Torres-Coelho „Die Frage der Gültigkeit der Priester- und Bischofsweihen nach dem Ritus von Paul VI.” című átfogó és rengeteg forrással ellátott művére [internetről német nyelven letölthető], valamint minden fontos tény és érv átlátható összefoglalását Johannes Rothkranz: „Die dreifache Ungültigkeit der neuen Bischofsweihe“ című könyvében [ez utóbbi és az előző is megrendelhető a Pro Fide Catholica kiadótól].
Az Egyház tanítása szerint azt a szentséget, melynek érvényességével kapcsolatban a jogosnak tartott kételynek akár csak az árnyéka felmerül, legalább feltételesen meg kell ismételni, azaz az Egyház megköveteli a szentségek érvényességének abszolút bizonyosságát („Tutiorismus“).
[Ez a tanulmány több mint 10 évvel ezelőtt íródott, amikor az FSSPX még „szilárdan” – ráadásul vezetőitől egyedüliként beállítva – képviselte az ú. n. tradicionális mozgalmat. Mára ez a kérdés sokkal fontosabb lett, és már semmi köze az FSSPX-hez. A mai kérdés így hangzik: Létezik-e egyáltalán még érvényes mise, általában a világban, de számunkra fontosabbként: Magyarországon vagy sem? Mert ha nincs többé érvényes mise, vagy teljesen kétségessé válik meglétük, akkor megszűnik a természetfeletti élet lehetősége. Ha nincs érvényes pap, akkor nincs érvényes szentmise, akkor nincsenek érvényes szentségek, és akkor Isten kegyelme nem jut el az emberekhez – legalábbis az eddig ismert és előírt módon nem. És akkor olyasmi jön, ami ma naponta fokozottabban bontakozik ki a szemünk előtt: a már itt a földön szinte tökéletesen megvalósuló pokol. E mostani cikkel kapcsolatban lásd a honlap korábbi cikkét: Új püspökök, üres tabernákulumok]


2. A KÉRDÉSFELTEVÉS PONTOSÍTÁSA
2.1. Anyag és forma
A szentségek szubsztanciájáról szóló hagyományos katolikus tanítást XII. Pius pápa a „Sacramentum Ordinis” kezdetű apostoli konstitúcióban így foglalja össze: „Az Egyház ezeket a Krisztustól, az Úrtól alapított szentségeket az idők folyamán se nem helyettesítette, se nem helyettesíthette más szentségekkel, mivel, ahogy ezt a Trienti Zsinat tanítja, az Újszövetség hét szentségének mindegyikét Urunk Jézus Krisztus rendelte, és az Egyháznak e szentségek lényege felett nincs teljhatalma, vagyis, afelett, amit az isteni Kinyilatkoztatás forrásainak tanúsága alapján maga Krisztus, az Úr szentségi jelekben írt elő megőrzésre.”
     [Schutz: Dogmatika: „Az Egyház már századokkal a Trienti Zsinat előtt tanúsította, hogy a hét szentség kezelése reá van bízva; másfelől mindig vallotta, hogy neki nincs hatalma és joga szentségek alapítására, Tehát a szentségeket úgy kellett tekintenie, hogy azokat, mint a változhatatlan hit-letétemény tartozékait magától az Alapítótól kapta. S minthogy az Egyház a hitbeli dolgokban nem tévedhet, ez a tény egymaga teljes bizonyságot szolgáltat.”]
Ezek szerint a szentségek szubsztanciája az, „amit az isteni Kinyilatkoztatás forrásainak tanúsága alapján maga Krisztus, az Úr szentségi jelekben írt elő megőrzésre.” Ebből az következik, hogy az Egyház a szentséget csak „ugyanabban az értelemben és jelentéstartalomban” hozhatja létre, mint Krisztus, és ezért a szentségek lényegi formájának megőrzése a Tanítóhivatal egyik fő feladata. Ennek megfelelően áll a pápai koronázási esküben, az Indiculum Pontificis-ben: „Fogadom, hogy az Egyház fegyelmét és rítusát, úgy, ahogy találtam és szent elődeimtől áthagyományozva kaptam, sértetlenül megóvom és az Egyház ügyeit csorbítatlanul megőrzöm, és azon igyekszem, hogy ezek csorbítatlanul megőrizve maradjanak; (fogadom, hogy) a hagyományon, amit legmegbízhatóbb elődeimtől megóvva megkaptam, semmit nem csonkítok, nem változtatok és semmilyen újítást nem engedélyezek.”
A szentségeknél különböző mozzanatokat kell megkülönböztetni. Egy szentség „jel egy szent dolog számára és a láthatatlan kegyelem látható alakja”. [Schütz: „Az újszövetségi szentség jel, mely Krisztus rendeléséből természetfeletti javakat, főként kegyelmet jelent és közöl; rövidebben: természetfeletti javaknak Krisztus rendelte hatékony jele.”] Következésképpen minden szentség két momentumból jön létre, egy külső látható rítusból és egy ennek megfelelő, a szentség által közvetített kegyelemből.
     [Schütz: Aquinói Szent Tamás: „A szentségek mint eszközök működnek a kegyelem-közlésben.” „A szentségnek eszköz-jellegű kegyelem-okozó szerepe van.” – „A szó tulajdonképpeni értelmében vett szentség az, ami a kegyelemnek úgy jele, hogy annak hasonlóságát fejezi ki és okaként működik.”]
     Vagy ahogy XII. Pius fogalmaz: „És mindenki tudja, hogy az Újszövetség szentségeinek érzékelhető jelekként, vagyis a láthatatlan kegyelem eszközlőiként egyrészt jelölniük kell azt a kegyelmet, amelyet eszközölnek, és eszközölniük is kell azt, amelyet jelölnek.” (Denz 1310, 1606)
Fizikailag nézve a szentség egy látható jel, ami dologból (elem vagy cselekedet) és szavakból van összerakva, tehát „anyagból és formából, amiben a szentség lényege áll”, vagy ahogy Szent Ágoston mondja: „Az elemhez jön a szó és szentség lesz, a maga részéről mintegy látható szó.”
     [Denz 3315: „Bármelyik szentség elvégzési és kiszolgáltatási cselekményében joggal teszünk különbséget a szertartási és a lényegi rész között, amelyet anyagnak és formának (alakiságnak) szoktak nevezni.”]
Tehát ezeket a látható jeleket kell megvizsgálni, ha mind azokat a változtatásokat, amik az egyháztörténelem folyamán a szentségeken történtek, meg akarjuk ítélni.
2.2. Significatio ex adjunctis (Értelmező kiegészítések)
De nem csak az anyag és a forma lehet befolyással a szentség érvényességére, hanem az értelmező kiegészítések is, melyek a szentség lényegét tovább magyarázzák. Aquinói Szent Tamás adja meg azt az alapelvet, amire eközben figyelni kell: „A szavak hozzátartoznak a szentség formájához a megjelölt lényeg szerint. Ha olyan szavakat tesznek hozzá vagy vesznek el, amikkel a szándékolt lényeghez semmit nem tesznek hozzá vagy nem vesznek el belőle, akkor a szentség lényege megmarad.”
     Szent Tamás ugyanebben a cikkelyben tárgyalja azt a kérdést, hogy vajon a szavakhoz, melyekből a szentség formája áll, hozzá szabad-e valamit tenni. Válaszában ez áll: „Mind ezen változtatásoknál, melyek a szentségek formájában előfordulhatnak, két dolgot kell szem előtt tartani: Az első azt érinti, aki a szavakat kimondja. … A második, amire figyelni kell, a szavak jelentéstartalmát érinti. A szentségekben ugyanis a szavak abban az értelemben hatnak, amit kifejeznek. Ezért ügyelni kell arra, hogy vajon egy ilyen változtatás feloldja-e a szavak szándékolt értelmét. Mert az ilyen esetben nyilvánvalóan meg lesz semmisítve a szentség valósága.”
Következésképpen a szentségi formától megköveteltetik, hogy a szent történést egyértelműen megnevezze; mert csak az jön létre, ami tényleg jelezve lesz. Tehát egy változtatásnak nem szabad a szentség valóságát érintenie. Szent Tamás ezután arra mutat rá, hogy ez – a szentség valóságának megsemmisítése – kétféleképpen mehet végbe, nevezetesen elhagyás (diminutio) és hozzátevés (additio) által.
     Az első móddal kapcsolatban kijelenti: „Nyilvánvaló, hogy a szavak szándékolt értelme eltűnik, ha abból hagynak el valamit, ami a szentségi forma lényegéhez tartozik, és ezért a szentség nem jön létre. Ezért mondja Didymus is »A Szentlélekről« című könyvében: »Ha valaki úgy próbálna meg keresztelni, hogy akár csak egy nevet kihagyna a korábban megnevezettekből, vagyis az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevéből, úgy a szentség végrehajtása nélkül keresztelne.« Ha azonban olyasmit hagy el, ami nem tartozik a forma szubsztanciájához, úgy egy ilyen megrövidítés nem érvényteleníti a szavak szándékolt értelmét, következésképpen a szentség létrejöttét sem. Mint például az Eucharisztia formájában, »Mert ez az én testem” a „mert” elhagyása nem törli el a szavak szándékolt értelmét.”
A változtatás második módjával, a hozzátoldással kapcsolatban Szent Tamás így folytatja: „A hozzátoldást tekintve az kell tudni, hogy a formához hozzá is lehet tenni valamit, ami a szándékolt értelmet tönkreteszi. Például, ha a keresztelés formájában ezt mondja valaki: »Megkeresztellek a nagyobb Atya és a kisebb Fiú nevében”, ahogy az ariánusok kereszteltek. És ezért törli el egy ilyen betoldás a szentség létrejöttét. Ha azonban egy olyan betoldást tesznek hozzá, ami a szándékolt értelmet nem törli el, akkor a szentség valósága nincs érintve. És annak sincs jelentősége, hogy egy ilyen betoldás az elején, a közepén vagy a végén áll. Például, ha valaki azt mondaná: »Megkeresztellek téged a mindenható Atya és az ő egyszülött Fia és a vigasztaló Szentlélek nevében«, akkor ez igazi keresztelés. És hasonlóan, ha valaki azt mondaná: »Megkeresztellek az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében és a Boldogságos Szűz segítsen téged”, akkor ez is érvényes keresztelés. De ha valaki azt mondaná: »Megkeresztellek téged az Atya és a Fiú és a Szentlélek és a Boldogságos Szűz Mária nevében”, akkor ez valószínűleg nem érvényes keresztelés, mert 1 Kor 1,13 azt mondja: "Vajon Pált feszítették értetek keresztre, avagy Pál nevében keresztelkedtetek meg?" Tehát biztosan érvénytelen, ha úgy értik, mintha a Boldogságos Szűz nevére ugyanúgy keresztelhetnének, mint a Szentháromság nevére, amire a keresztelés történik: mert egy ilyen értelem ellenkezne az igaz hittel, és ezért megszüntetné a szentség létrejöttét. Ha azonban a toldást mint »és a Boldogságos Szűz nevére« értik, vagyis nem úgy, mintha a Boldogságos Szűz neve bármit is eredményezne a keresztelésben, hanem csak azt kívánják, hogy az ő támogatása szolgálja a megkeresztelt javát a keresztelési kegyelem megőrzésében, akkor a szentség létrejötte megtörténik.”
Arra különösen kell ügyelni, hogy a formának hozzátoldás által történt megváltoztatásában a forma „lényeg” és „állomány” fogalmai valami más, szélesebb értelmet vesznek fel, mint az elhagyás által történt változtatásnál. Szent Tamás más helyen „alkalmas (megfelelő, illő, célszerű) formáról” (forma conveniens) beszél. Ebben az átfogó értelemben tehát: Lényegét tekintve a formához tartozónak számítanak azok a szavak, melyek a szentségi történést (mint a res significata) mind közvetlenül kifejezik, mind lényegi tulajdonságaiban kifejezetten és tematikusan is meghatározzák, melyek tehát a lényegi formát ugyanabban az értelemben és gondolati tartalomban megmagyarázzák.
Ezek alapján megállapítható, hogy csak az adott szentségi forma értelmező kiegészítéseinek a vizsgálata vezethet kielégítő ítélethez arra nézve, hogy a kérdéses szentség érvényes-e vagy sem.
2.3. Az intenció [a szentség-szolgáltatási szándék]
A szentség kiszolgáltatójának intenciója a szentség szubjektív oldala. Mindazonáltal kell egy objektív aspektusnak lenni, mely alapján az intenciót meg lehet ítélni. Ez a szentségeknél elsőnek közvetlenül a felhasznált rítus által fejeződik ki. Szent Tamás tanítja: „Az egyik azt érinti, aki a szavakat kiejti, amennyiben ennek szándéka a szentséghez elengedhetetlen. Ha az a szándéka, hogy ilyesfajta betoldás vagy elhagyás által egy másik rítust vezessen be, amit az Egyház nem ismert el, akkor a szentség nem tűnik létrejönni, mert nem világos, hogy szándékában áll-e azt tenni, amit az Egyház tesz.”
     Szent Tamás tehát egy szentség kiszolgáltatásánál az intenciót nagyon szorosan összeköti a megfelelő katolikus rítus végrehajtásával. Egy másik rítust bevezetni szerinte azt jelenti, hogy más az intenció, mint ami az Egyházé, és emiatt a szentség nem jön létre.
     Ugyanilyen értelemben mutat rá XIII. Leó az „Apostolicae curae caritatis“ kezdetű bullájában az intenció és a rítus összefüggésére: „A beállítottságról és szándékról, mivel ezek maguktól értetődően benső dolgok, az Egyház nem ítél: amennyiben azonban ezek kifelé is megnyilvánulnak, már ítéletet kell róluk mondania. Márpedig, ha valaki a szentség elvégzésénél és kiszolgáltatásánál komolyan és szabályszerűen alkalmazza az előírt anyagot és formát, akkor emiatt feltételeznünk kell, hogy törekedett azt tenni, amit az Egyház tesz. Éppen erre az elvre támaszkodik az a tanítás, amely azt tartja, hogy akkor is szentségről van szó, ha abban eretnek vagy meg nem keresztelt ember szolgálata révén részesül valaki, amennyiben a szentség a katolikus szertartási rend szerint került kiszolgáltatásra. Ha azonban a rítust változtatják meg azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy másik, az Egyház által el nem fogadott vezessenek be, és hogy azt, amit az Egyház tesz, és ami Krisztus rendelése folytán a szentség természetéhez tartozik, elvessék, akkor nyilvánvaló, hogy nemcsak hiányzik a szentséghez szükséges szándék, de ezen túl a szentséggel szembenálló és ellenkező szándékról is szó van.
Tehát a rítus és az intenció között lényegi összefüggés áll fenn; és ezért a katolikus Egyház azt akarja, hogy egy szentséget a megfelelő katolikus rítusban szolgáltassanak ki. A hajlandóság egy bizonyos rítus végrehajtásához mindig magában foglalja az e rítus teológiájával való valamelyes azonosulást. Negatív értelemben véve, ebből a máshitűek számára egy bizonyos belső szükségszerűség következik, egy új, a saját intenciónak megfelelő rítus kialakítására. Bár ez a gyakorlatban olykor hosszabb időt vehet igénybe, de az egyháztörténelem folyamán e feltevés igazsága mindig bebizonyosodott: minden szekta megalkotta előbb-utóbb a saját rítusát. [Lásd az anglikánokról szóló cikket]
     Innen nézve az intenció nem pusztán szubjektív érzés, és első, érzékelhető kifejeződése a mindenkori rítusban közvetlenül megfigyelhető. (Persze olyan is előfordulhat, hogy az intenció ellentmond a rítusnak, de ez csak a kiszolgáltató személyes vallomásából állapítható meg, írja Szent Tamás.)3.
A VI. PÁL-FÉLE RÍTUS SZERINTI PAPSZENTELÉSEK KÉRDÉSE
3.1. Anyag és forma
Mivel az anyag – a kézföltevés – az új rítusban nem változott, vizsgálatunk csak a formára szorítkozik. Az 1947. november 30-i „Sacramentum ordinis” konstitúció szerint a papszentelés formájában a jelentős szavak ezek: „Da, quaesumus, omnipotens Pater, in hunc famulum tuum Presbyterii dignitatem; innova in visceribus eius spiritum sanctitatis, ut acceptum a Te, Deus, secundi meriti munus obtineat censuramque morum exemplo suae conversationis insinuet.”
     „Add meg, ó kérünk téged, mindenható Atya, ennek a te szolgádnak a papi hivatal méltóságát; újítsd meg szívében a szentség Lelkét, hogy a tőled, Istentől kapott második fokozatú hivatalt megtartsa, és élete az erények példája legyen.”
A VI. Pál-féle új rítus változtatása a XII. Pius által megszabott formával szemben „csupán” egyetlen szó. Az „ut” összekötőszót kihagyták az újból. Még akkor is, ha ezen elhagyás miatt a Szentlélek kiáradása és a papi hivatal átadása közötti okozati összefüggés nem jut többé kifejeződésre, pusztán materiálisan ezt elsőként úgy lehet megítélni, ahogy Aquinói Szent Tamás példájában, az átváltoztatásban a „mert” szó elhagyását (lásd fentebb).
     Persze fontos felvetni azt a kérdést is, hogy mi volt az oka ennek az elhagyásnak. De ez már nem a forma problémájához tartozik, hanem a következő fejezethez.
A népnyelvű „fordításokban”, melyek a mindenkori szentelés szempontjából döntőek, még további változtatásokra is sor kerülhet, amiért egyesével minden használatban levő népnyelvű rítust meg kellene vizsgálni. A felszentelő ima hivatalos latin szövegének német fordítása a következő [a magyar nyelvű verziót eddig nem sikerült megkapnom, ha sikerült megszerezni, azonnal közlöm]:
A felszentelő ima
„Légy segítségünkre, Uram, szent Atya, mindenható, örök Isten. Te adod az Egyháznak a rendjét, te osztod ki a szolgálatokat és a hivatalokat. Te bontakoztatod ki a teremtést és te tartod azt fenn, általad magaslik ki a Lélek világa a bölcsen elrendelt rend szerint. Így bontakozott ki szent jelekben a papi hivatal mindkét fokozata és a leviták szolgálata. Mert te főpásztorokat hívsz néped vezetésére és egy második fokozat férfiait a közös műhöz segítőül.
     Az Ószövetségben Mózes szellemét közölted a hetven legidősebbel, úgy hogy a pusztában a nagyszámú népet könnyebben tudják vezetni. Te adtál Áron fiainak részt apjuk méltóságából, hogy a papok száma elegendő legyen a folyamatos szolgálatra és a mindennapi áldozatra. Az Újszövetségben valóra váltottad az Ószövetség előképét, és az apostolok mellé a hit tanítóit adtad társul, hogy az egész földön hirdessék az örömhírt.
     Ezért kérünk téged, ó Uram, hogy adj nekünk ilyen segítőket, mert mi még inkább, mint az apostolok segítségre szorulunk gyengeségünkben. Mindenható Isten, kérünk téged: add meg szolgáidnak az áldozópapi méltóságot. Újítsd meg bennük a szentség Lelkét. Add, ó Uram, hogy ragaszkodjanak ahhoz a hivatalhoz, amit a te kezedből kapnak; életük legyen mindenki számára ösztönzés és mérce. Nekünk, püspököknek derék munkatársaink legyenek, hogy az Evangélium a föld határáig eljusson és Krisztusban minden ember Isten szent közösségében egyesüljön. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egyetemben, Isten, mindörökkön örökké. – Amen.” (a vastagon szedett szöveg a VI. Pál-féle rítusban a szentség formája.)
[A hivatalos magyar szövegből eddig csak pár kifejezést találtam meg egy cikkben. E részek szerint a forma magyar fordítása kb. így szólhat: Mindenható Isten, kérünk téged: add meg szolgáidnak az áldozópapi méltóságot. Újítsd meg szívük mélyén a szentség Lelkét. Add meg nekik, ó Uram, a papság második fokozatát, és add, hogy életük az erények példája legyen.
     Egy magyar weboldalon találtam egy cikket, melyből érdemes idézni: » A papszentelés lényeges cselekménye a püspöki kézrátétel. A szentség formája a szentelési prefáció, amit a püspök a kézrátétel után imádkozik el. A papszentelés többi szertartása ugyan nem szükséges e szentség érvényességéhez, ezek csak szentelmények, de egyrészt kiválóan alkalmasak a papság lényegének megértéséhez, másrészt a felszenteltnek kegyelmi segítséget adnak. A régi rítusban e szertartások fontosabb részei a kezek megkenése, a kehely és paténa átnyújtása, és a szentelési ima végén történő újbóli kézrátétel a gyónási hatalom átadásával. A pap kezeinek megkenése elsősorban az általa majd adandó áldásra való tekintettel történik. A püspök ezalatt ezt mondja: „Áldott legyen, amit ezek a kezek megáldanak, szent legyen, amit megszentelnek a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.” A kezek megkenése után a püspök a felszenteltnek átnyújt egy borral és vízzel töltött kelyhet, valamint egy paténát ostyával, miközben ezt mondja (a régi rítusban ezt mondta): „Vedd a hatalmat az Istennek szóló áldozat és szentmise bemutatásához mind az élők, mind a megholtak javára.” Ezek a szavak nagyon szépen kifejezik, hogy a szentmiseáldozat bemutatásához az áldozónak hatalomra, felhatalmazásra van szüksége, melyet a pap éppen papszentelésekor kap meg.
     (A VI. Pál-féle újításig) a mise végén a püspök minden felszenteltre még egyszer ráteszi kezét, hogy nekik a gyónási hatalmat azokkal a szavakkal adja át, melyekkel maga Krisztus adta az apostoloknak a bűnök bocsánatára szóló hatalmat: „Vedd a Szentlelket, akiknek megbocsátod bűneit, azoknak meg vannak bocsátva, és akiknek megtartod, azoknak meg vannak tartva.”
     Bár ezek a szertartások nem tartoznak a szentség érvényességéhez, mégis jellemző az új pap-képhez, hogy az új szentelési ceremóniában (a VI. Pál-féle rítusban) a kehely és paténa átadásakor mindössze ezek a szavak hangzanak el: „Vedd a szent nép áldozati adományát, amelyet Istennek kell bemutatnunk”, és hogy a gyónási hatalom külön átadását eltörölték. Úgy tűnik, az a tény, hogy a papnak olyan hatalma van, mely az egyszerű népnek nincs, hogy csak ő tudja a szentmisét bemutatni és a bűnöket megbocsátani, és az egyszerű hívő nem, olyan igazságok, melyek kimondását korunk „nagykorú” laikusa már nem viseli el. Ezért lesz a pap az áldozat felhatalmazott bemutatójából csak olyan valaki, aki a „szent nép” adományát elfogadja és Istennek továbbítja. Ezenkívül úgy tűnik, hogy manapság a bűnök megbocsátására is más formákat találtak, mint a pap előtt való gyónás és bűnbánat.«]

3.2. Az értelmező kiegészítések
[Dr. Füzes Ádám: A papszentelés lényegi része: „A püspök néma kézfeltétele, majd a jelenlevő papoké is (epiklézis). A püspök ezután mondja el a felszentelő imát. A szentelés lényege a kézföltétel és az adott rendhez szükséges szentelő imádság. Ezt még egyéb megvilágító szertartások kísérik. A keleti egyházban és eredetileg nyugaton is ez volt a lényeg, később nyugaton a szerek átadása (evangéliumos könyv, ostya, kehely, stb.) is részei lettek a szentelés lényegének, 1947 óta lényege újra csak a kézföltétel és fölszentelő imádság.”
     [Schütz: Dogmatika 1923: „Tétel. Az egyházirend szentségének anyaga a püspök kéz-föltevése. Biztos és ma majdnem egyetemes nézet. A skolasztikában majdnem általános volt az a fölfogás, hogy a szentség anyaga az egyházi szerek átnyújtása. …. Mivel az Egyháznak nincs hatalma változtatást tenni a szentségi jel lényege körül, következik, hogy a kéz-föltevés az egyházi rend szentségi lényegéhez tartozik. A középkorban ez volt Bonaventura véleménye, mely mióta a hittudomány látóhatára a múltban és a jelenben kitágult, szinte egyetemessé vált. … Rendkívül tanulságos, hogy a Trienti Zsinat, jóllehet résztvevői jobbára a középkori skolasztika álláspontján voltak, ebben a kérdésben semmit nem definiált, sőt ez utóbbi álláspontnak kedvezett. … A kéz-föltétel igen alkalmas módon juttatja kifejezésre ennek a szentségnek lényegét: a nép közül való kiválasztást, a felső küldetést, az Isten szolgálatára való végleges lefoglalást. Természetesen a többi szertartás is fölötte alkalmas a szentség gazdag tartalmának liturgiai kifejtésére, és mindegyik hatásos szentelmény, ezért nem szabad ezeket kevésbe venni.]
A szentség formája nem áll elkülönülve és függetlenül a rítusban, hanem az egész rítus által tágabb jelentésben részesül. Így lett a papság a korábbi rítusban a legkülönbözőbb oldalakról megvilágítva, megnevezve és megmagyarázva, minek következtében a papság nagyon gazdag képe tárulkozott fel, ami nagy világossággal adta vissza az Egyháznak a papságról vallott tanítását. Ezek a kísérő szertartások a kezek megkenése, a paténa és kehely átadása és a miseruha kibontása. Még akkor is, ha ezek a szentelmények a szentség érvényességének nem elengedhetetlen feltételei, nem lehet őket jelentéktelennek nevezni, mert a szentségi jelleg lehető legátfogóbb bemutatása a hit számára tanító és erősítő hatással bír.
     Az Anyaszentegyház számára ezért valós kívánalom, hogy a rítusokban a hit igazságait ne csak röviden megemlítsék, hanem gazdagon kibontakoztassák. A szentség érvényessége szempontjából az egész rítus jelentőségét gyakran igen kevéssé veszik figyelembe, mivel a szentség létrejötte az anyag és a forma által történik. [Ez az állapot 1947. november 30-a óta áll fenn, amikor XII. Pius a liturgikus mozgalom jegyében első ízben szabta meg a szentségek anyagát és formáját.] Pedig Aquinói Szent Tamás utalt rá – lásd a 2.2. fejezetet –, hogy egyes részek elhagyása vagy új részek hozzátoldása révén a szentség érvénytelen lehet, akkor is, ha az anyag és a forma teljes.
XIII. Leó „Apostolicae curae et caritatis” kezdetű bullájában az anglikán „szentelések” példáját mutatja be, amelyeknél a rítus egyes részeinek betoldása és elhagyása érvénytelenné tette ezeket. Kövessük érvelését, hogy ebből az új szentelési rítusok érvényességével kapcsolatos kérdés számára világos ítélkezési alapot szerezzünk.
     »Az anglikán Szertartási Rend helyes és teljes értékelésére – azonkívül, amit egynémely részével kapcsolatban már kárhoztattunk – valójában semmi sem alkalmasabb, mint józanul számba venni, milyen körülmények közt született meg és került nyilvános bevezetésre. Sokáig tartana ezt részletesen elmondani, de nem is szükséges: mert annak a kornak a története éppen elég egyértelműen utal arra, hogy a Szertartási Rend szerzői milyen indulatokat tápláltak a katolikus Egyház iránt, miféle pártfogókat szereztek a különböző hitvallású szekták körében, és végül is mire irányultak a szándékaik.
     Nyilvánvalóan pontosan tudva azt, milyen szükségszerűség fűzi össze a hitet az istentisztelettel, a hittörvényeket az imádság törvényeivel, a liturgia egész rendjét, látszólag azért, hogy az ősi formát helyreállítsák, az újítók tévedéseikhez igazítva sokféle módon eltorzították. Ezért az egész Szertartási Rendben nemcsak, hogy semmilyen nyílt említés nincs az áldozatra, a felszentelésre, a papságra és teljhatalmára az átváltoztatáshoz és az áldozat bemutatásához, hanem még ráadásul az ilyen dolgoknak a nem teljesen elvetett katolikus rítusú könyörgésekben még megmaradt összes nyomát szántszándékkal ki is törölték és meg is semmisítették, amit feljebb már említettünk.
     Így válik a Szertartási Rend jellege és – ahogy ők mondják – szellemisége azáltal nyilvánvalóvá, ahogy beszélnek. És ha e fogyatkozások miatt a kezdetektől fogva nem lehetett érvényesen használni a szentelésekre, úgy az érvényességet az idők folyamán – minthogy olyan maradt, amilyen volt – sem tudta elnyerni. Hiába ügyködtek azok, akik I. (Stuart) Károly idejétől fogva a Szertartási Rendhez kiegészítést illesztve megkísérelték valamennyire az áldozatot és a papságot beleilleszteni, és hasonlóan hiába tett erőfeszítéseket az anglikánoknak az a nem túl nagy, a legújabb időkben egyesült része, amely úgy véli, hogy ugyanezt a Szertartási Rendet jó és helyes értelemben lehet felfogni és értelmezni.
     Azt mondjuk, meddők voltak és most is meddők az ilyen kísérletek abból az okból is, hogy, ha még vannak is olyan szavak a most létező anglikán Szertartási Rendben, amelyek kétféle értelmezést tesznek lehetővé, azok a szavak mégsem képesek ugyanazt az értelmet hordozni, mint amivel a katolikus rítusban bírnak. Mert, ahogy láttuk, a rítus egyszer bekövetkezett megújítása által, amikor is az egyházi rend szentségét kétségtelenül megtagadták és meghamisították, és amelyben az átváltoztatásról és az áldozatról semmiféle említés nem történik, e formula: a „Fogadd a Szentlelket” ereje már nincs meg, hiszen ez a Lélek a szentség kegyelmének segítségével árad a lélekbe. Az „áldozópapi hivatalra és munkára” vagy „a püspöki hivatalra és munkára” kifejezéseknek és hasonló szavaknak már nincs hatásuk; puszta elnevezések maradnak, a Krisztus által alapított tartalom nélkül.«
XIII. Leó pápa elsőnek azt hangsúlyozza, milyen fontos egy átalakulás körülményeit megvizsgálni, hogy így a célját, tényleges szándékát fel lehessen ismerni. Az újítók mindig olyan változtatásokat akarnak, melyek saját hamis hitükből erednek, mert a hit törvényes és az ima törvénye között elválaszthatatlan összeköttetés áll fenn. Az újítók nagyon gyorsan egymásra találnak, és támogatják egymást abban a törekvésükben, hogy saját ideáikat megvalósítsák. Eközben gyakorta alkalmazott alibi, ami mögé a tényleges szándékot akarják elrejteni, hogy azt mondják, csupán az eredeti formát akarják visszaállítani.
     A változtatás szellemiségének világos ismertetőjelei az egyértelmű katolikus tartalmak kiiktatása, mint a mi esetünkben az áldozat, a felszentelés, a papság és ennek teljhatalma az átváltoztatásra és az áldozat bemutatására elhagyása. Ezeket szándékosan irtották ki, hogy az új tanítást bevezethessék.
     Ha ez egyszer megtörtént, akkor hiába igyekszik bárki az új rítust katolikus jelentésben értelmezni, mert a szavak, amik erre esetleg alkalmasak lehetnének, mivel kétértelműek, „nem képesek ugyanazt az értelmet hordozni, mint amivel a katolikus rítusban bírnak. Mert, ahogy láttuk, a rítus egyszer bekövetkezett megújítása által, amikor is az egyházi rend szentségét kétségtelenül megtagadták és meghamisították, és amelyben a szentelésről és az áldozatról semmiféle említés nem történik, a »Fogadd a Szentlelket« – azaz azt a Lelket, ami a szentség kegyelmének segítségével árad a lélekbe – formulának már nincs meg az ereje, nincs meg a hatása.”
     XIII. Leó érvelésében világossá teszi, hogy milyen nagy jelentőség jut a rítus egészének a szentség interpretációjában, milyen fontosak lehetnek tehát az értelmező kiegészítések a rítus érvényessége számára! XIII. Leó szerint a rítus egésze más jelentést vesz fel, ahogy egy hamis hit keretébe állítják: „Azt mondjuk, meddők voltak és most is meddők az ilyen kísérletek abból az okból is, hogy, ha még vannak is olyan szavak a most létező anglikán Szertartási Rendben, amelyek kétféle értelmezést tesznek lehetővé, azok a szavak mégsem képesek ugyanazt az értelmet hordozni, mint amivel a katolikus rítusban bírnak.”
Ezt a betekintést akarjuk most a VI. Pál-féle papszentelés rítusára alkalmazni. Már megállapítottuk, hogy egyedül a forma felöl nézve e rítus érvényessége nem vonható kétségbe. Ha viszont az egész rítust szemléljük, akkor pont ugyanazt találjuk, amit XIII. Leó az anglikán rítussal szemben felró. A rítusban nem esik szó nyíltan az áldozatról, a szentelésről, a papságról és annak hatalmáról az átváltoztatásra és az áldozat bemutatására.
     A német fordításban ugyan az áldozat kifejezés többször is előfordul, de ezeknél egyetlen egyszer sem említik meg ennek az áldozatnak az engesztelő jellegét. Ráadásul az egész rítusban egyetlen egy szó sem esik az átváltoztatáshoz való hatalomról!
     Ezzel szemben XI. Pius „Ad catholici sacerdotii” kezdetű enciklikájában még kifejezetten megerősíti: „A pap lényegi hatalma az átváltoztatásból, az áldozatbemutatásból és Krisztus Testének és Vérének a kiszolgáltatásából áll, és másodlagos és kiegészítő hatalma a bűnök megbocsátásából és Isten igéjének a hirdetéséből áll.”
     A papszentelés VI. Pál-féle rítusából mindazokat a világos kijelentéseket eltörölték, melyek a pap ezen lényegi hatalmát kifejezték. A helyükre egy másik gondolat lépett, ami a régi rítustól teljesen idegen volt, nevezetesen: az elöljáróé.
A felszentelő rítust bevezető beszédében a püspök a papi feladatokról ezt mondja: „Krisztushoz, az örök Főpaphoz azonosulva, és mint segítők a püspökökkel a papságban összekötve, ezek az Újszövetség áldozópapjaivá lesznek szentelve, hogy az Evangéliumot hirdessék, Isten népét irányítsák és az istentiszteletet vezessék, mindenekelőtt az Úr áldozatánál.”
     Vagyis itt az van definiálva, amit az új teológia a papság és áldozat alatt ért. Vagyis: „a papnak vezetnie kell az istentiszteletet, mindenekelőtt az Úr áldozatánál”! Ez a kijelentés árulkodó fényt vet arra, mi a felfogása az új rítusnak a papságról.
     Beszéde további részében a püspök a papi hivatalt még részletesebben, a következőképpen írja le: „Éppen így részesedtek Krisztus papságában, hogy az embereket megszenteljétek. Mert a ti szolgálatotok által válik tökéletessé a hívek szellemi áldozata egységben Krisztus áldozatával, ami a ti kezetek által, együtt a hívekkel a szent Eucharisztiában lesz megjelenítve. Ismerjétek fel tehát, amit tesztek, utánozzátok, amit végrehajtotok, mivel ti Krisztus halálának misztériumát és feltámadását ünneplitek, törekedjetek arra, hogy magatokban minden gonoszat legyőzzetek és új életben járjatok.”
Egyetlen protestánsnak sem eshet nehezére ezeket a megfogalmazásokat elfogadni. Egy protestáns elöljáró is meg tudja jeleníteni „Krisztus áldozatát a szent Eucharisztiában kezei által együtt a hívekkel”. És ha ehhez még azt is hozzátesszük, hogy minden olyan helyen, mely a pap tevékenységéről szól, az igehirdetés áll az első helyen, csak megerősödik az a benyomás, hogy itt a papság protestáns teológiája jut kifejezésre, és az anglikán szertartásrenddel való hasonlatosság még feltűnőbbé válik.

3.3. Az intenció
Az intenció vizsgálatánál mindenek előtt ez a teljesen alapvető kérdés merül fel: Miután XII. Pius 1947. november 30-án a szentelések szentségének anyagát és formáját véglegesen megállapította és előírta (DH 3860), egyáltalán miért kellett egy új rítust alkotni? Létezik a katolikus gondolkodás szemszögéből bármilyen belátható ok, ami szükségessé tehette, hogy egy ősrégi idők óta használt, az Anyaszentegyház legfőbb Tanítóhivatala által kifejezetten jóváhagyott rítust megváltoztassanak? Vagy még érthetőbben fogalmazva: még egyszer megváltoztassanak?
     Ezt a kérdést csak a körülmények felől nézve lehet megválaszolni, ahogy ezt XIII. Leó az anglikán „szentelésekkel” kapcsolatban tette. A körülmények ugyanis megmagyarázzák, mely indítékokból történtek ezek a változtatások.
Alapos megfontolás után kizárólag egyetlen indítékot lehet találni, mely a szentségek rítusainak megváltoztatására irányuló szándékban szerepet játszhatott: mégpedig az új teológiát! Az Egyház minden időben pont ezért nevezte az eretnekeket újítóknak! Miként az anglikánoknál, úgy a VI. Pál-féle rítusok kidolgozásánál is máshitű szekták előmozdítói működtek közre. Protestáns szekták hat képviselője volt nem csak megfigyelőként jelen, hanem vett részt aktívan a rítusok átdolgozásában.
     Mgr. Baum 1967-ben ezt írta: A protestáns pásztorok „nem csak, mint megfigyelők vannak jelen, hanem inkább, mint szakértők, és aktívan részt vesznek a liturgikus megújításokról tartott vitákban.” Az anglikán Jasper 1977-ben, e ténytől láthatóan maga is meglepődve, ezt nyilatkozta: „Tényleg fel voltunk hatalmazva, hogy kommentáljunk, bíráljunk és javaslatokat tegyünk.” (ITINERARIES, 1977. április)
XIII. Leó következő megállapítása az anglikánokról szintén igaz a mi esetünkre is; miszerint az újítók valódi céljukat a liturgia megváltoztatására azon kifogás alá próbálták elrejteni, hogy „az ősi formát helyreállítsák”. A Pontificalis Romani recognitio „apostoli” konstitúcióban az egyházi rend szentségéről Montini, alias VI. Pál maga írja: „A rítus átdolgozásánál egynémely dolgot hozzá kellett toldani, ki kellett hagyni vagy meg kellett változtatni, hogy a szöveget a régi mintákhoz híven helyreállítsuk.”
     Ha ezután meggondoljuk, hogy mik voltak ezek a régi minták, és ezekből mit csináltak, akkor csak igazat lehet adni XIII. Leónak: „Nyilvánvalóan pontosan tudva azt, milyen szükségszerűség fűzi össze a hitet az istentisztelettel, a hittörvényeket az imádság törvényeivel, a liturgia egész rendjét, látszólag azért, hogy az ősi formát helyreállítsák, az újítók tévedéseikhez igazítva sokféle módon eltorzították.”
     Csak egy új, egy másik, nem-katolikus teológia követelhet ilyen jellegű változtatásokat az Egyház eme legszentebb javaiban. És hogy a zsinat utáni „egyházban” újítók dolgoztak és dolgoznak, ezt senki nem vonja kétségbe.
Nekem személyesen az a véleményem, hogy egyedül az a tény, hogy a szentségek minden (!) rítusát a zöld asztalnál megújították, egyértelmű és jellemző jele az újítók e mögött rejlő szándékának! Tudomásom szerint ez a történés egyedülálló az egész egyháztörténelemben. Egyáltalán nem lehet összehasonlítani a Trienti Zsinat utáni restauráláshoz, hanem sokkal inkább az anglikán rítusok megalkotásához.
     Vajon nem lehet Ottaviani és Bacci bíborosok következő kérdését mutatis mutandis azonos értelemben a papszentelések VI. Pál-féle rítusára vonatkozóan is feltenni? „Azok a papok, akik nem fogják megkapni (ahogy ez a közeli jövőben történni fog) a hagyományos kiképzést, és akik hogy "azt tegyék, amit az Egyház tesz" a Novus Ordo-ra hagyatkoznak, vajon érvényesen fognak-e még konszekrálni? Igencsak kétséges.” (lásd: A NOM rövid kritikai vizsgálata IV. lábjegyzet 15)
     Vagy XIII. Leó: „Ha azonban a szertartási rendet változtatják meg, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy másik, az Egyház által el nem fogadott rendet vezessenek be, és hogy azt, amit az Egyház tesz, és ami Krisztus rendelése folytán a szentség természetéhez tartozik, elvessék, akkor nyilvánvaló, hogy nemcsak hiányzik a szentséghez szükséges szándék, de ezen túl a szentséggel szembenálló és ellenkező szándékról is szó van.”

[szerk. megj.: Az 1963-as német nyelvű Teológiai és Egyházi Lexikon ezeket írja a liturgikus mozgalomról: „XII. Pius az 1947. november 20-án kiadott Mediator Dei kezdetű enciklikájával a liturgikus mozgalomnak ajándékozta a Magna Charta libertatis-t, és magáévá tette, tovább vitte és megvalósította a liturgikus mozgalom ideáit (számos rítus szövegének és énekének népnyelvre való fordítása és elmondása, a zsoltárok új latin fordítása, a szent hét és nagyszombat liturgiájának megújítása, a rubrikák leegyszerűsítése, esti misézés bevezetése, az eucharisztikus böjt előírásainak enyhítése stb.” – lásd a honlap következő cikk-sorozatát, illetve H. Weinzierl atya cikk-sorozatát német nyelven a honlapon www.katolikus-honlap.hu/1401/zaby/3fuzet-100oldal.pdf dokumentum 25. oldalától: Liturgische Metamorpose.)
XII. Pius mindössze 10 nap múlva, november 30-án adta ki a „Sacramentum ordinis” kezdetű konstitúciót, amiben a szentelések lényegét az elengedhetetlen forma megszabásával, azaz az addigi szentelési szöveg megkurtításával pár szóra korlátozta csupán. Ezután a liturgikus mozgalom egyre gyorsabb ütemben és egyre nagyobb változtatások bevezetésével, főleg A. Bugnini szabadkőműves barát munkájának eredményeképpen, már gát nélkül törte magának az utat a NOM-hoz, majd még ezen is túl, napjaink rémisztő újításai felé.
     Williamson püspök írta egyszer, hogy a NOM érvényességének védelmezői az intenciót könnyen elintézik azzal, hogy a NOM-os papok nyilván azt akarják tenni, amit az Egyház tesz, tehát az intenciójuk is helyes. Holott túlnyomó többségüknek fogalma sincs a katolikus Egyház tanításáról, tehát azt sem tudhatják, hogy mit jelent, azt tenni, amit az Egyház tesz. Illetve, ami még ennél a tudatlanságnál is rosszabb, helytelen fogalmuk van arról, hogy mit is tesz Krisztus Egyháza.
     Mint már többször megírtam, egy Rómában végzett fiatal pap, amikor azt mondtam neki, hogy a szentmiseáldozat Isten előtt hódoló, Őt dicsőítő, Neki hálát adó, Őt engesztelő és Hozzá könyörgő áldozat, azt válaszolta, hogy ő erről még soha senkitől nem hallott. (Bergoglio nem azt állítja éppen most, hogy a házasok nagy részének fogalma sincs, hogy mi a katolikus tanítás, és mi a házasság, és ezért el lehet választani őket? Ha a katolikus házasságot kötőknél ekkora a tudatlanság, holott esküvőjük előtt papjuktól jegyes-oktatásban részesültek, akkor ezzel maga Bergoglio implicite elismeri, hogy a papok sem ismerik ezeket, mármint a katolikus tanítást.)
     Nos, az ilyen és ehhez hasonló tapasztalatok és pl. e mostani írás alapján egy laikus számára a VI. Pál-féle újítások érvényességét állítók azokhoz az írástudókhoz hasonlítanak, akiket Jézus azzal vádolt, hogy miközben a törvényt szó szerint értelmezik és követik, addig a törvény szellemét teljesen figyelmen kívül hagyják, sőt, a szószerinti értelmezés éppen arra való a számukra, hogy könnyebben kibújhassanak a törvény szelleme alól. Pontosan így gondolom én is: nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy ez az 1947. novemberi intézkedés, amiben kétezer év után megszabták a szentségek anyagát és formáját, valójában arra szolgált, hogy megadja az alapot a „törvény szelleme alól való kibújáshoz”. Ezt a gyanúmat csak növeli, hogy jószerivel ugyanazok hajtották ezt végre, akik az ekkor induló liturgikus újításokat is kidolgozták. 1947 óta van „törvényes” kibúvójuk azoknak, akik a forma és anyag meglétére hivatkozva érvénytelen szentelések temérdek sokaságát végzik vagy ismerik el – aminek „mindössze” az a következménye, hogy a TABERNÁKULUMOK ÜRESEK, földünk Isten kegyelme nélkül maradt – ami tökéletesen meg is látszik a mai világon.
A VI. Pál-féle szertartások szerint kiszolgáltatott szentségek érvényességének a védelmezői, akik minden súlyos visszaélést, hitetlenséget, sőt eretnekséget azzal védelmeznek, hogy a szentség kiszolgáltatói mind ezalatt betartották az anyag és a forma szabályaira hozott előírásokat – szerintem, azaz egy laikus szerint – nem olvassák el pontosan a hivatalos katolikus szövegeket és figyelmen kívül hagyják a törvény szellemét. XIII. Leó ezt írja az „Apostolicae curae caritatis“ kezdetű bullájában: „Ha valaki a szentség elvégzésénél és kiszolgáltatásánál komolyan és szabályszerűen alkalmazza az előírt anyagot és formát, akkor emiatt feltételeznünk kell, hogy törekedett azt tenni, amit az Egyház tesz. Éppen erre az elvre támaszkodik az a tanítás, amely azt tartja, hogy akkor is szentségről van szó, ha abban eretnek vagy meg nem keresztelt ember szolgálata révén részesül valaki, amennyiben a szentség a katolikus szertartási rend szerint került kiszolgáltatásra.”
     Az első idézett mondatban jó lenne meghatározni – már amennyire lehet –, hogy mit kell a „komolyan” szó alatt érteni egy szentség létrehozásakor. Szerintem, egy laikus szerint, ehelyütt a „komolyan” csakis azt jelentheti, hogy a kiszolgáltató alaposan ismeri az Egyház örökérvényű tanítását és annak megfelelően akar cselekedni. – A bulla idézett szövegének második mondatában pedig – ahogy ez aztán a bulla többi részében egyértelműen kiderül – az az állítás, hogy egy eretnek is érvényesen szolgáltathat ki egy szentséget – számomra, egy laikus számára – csak azt jelentheti, hogy ha az Egyház egésze katolikus, a helyi egyházszervezet katolikus, egyáltalán az Egyház házatáján minden az igaz hit szerint történik, de egy helyi pap bűnbe esett, pláne eretnek lett, amíg azt teszi, amit egy katolikus papnak tennie kell, hívei érvényes szentségekhez jutnak. És semmiképpen nem jelentheti azt, hogy egy olyan szervezetnek a tagjai érvényes szentségeket hozhatnak létre, ami főpapostól, kispapostól, egyszóval mindenestül következetesen és évtizedek óta eretnekséget tanít,! Következésképpen ez az érvelés a mai zsinati szektára és ennek tagjaira nem illik! De nem csak egy laikus gondolkozhat így, hiszen Szent Hermenegild-et (†585) az Egyház éppen azért avatta szentté, mert inkább a halált választotta, mint hogy egy eretnektől elfogadja a szentostyát, melynek pedig „valódiságáról” nem lehetett kétsége.]


4. A VI. PÁL-FÉLE RÍTUS SZERINTI PÜSPÖKSZENTELÉS KÉRDÉSE 4.1. Anyag és forma
Szemben a papszenteléssel, a püspökszentelésnek még a formáját is jelentősen megváltoztatták. A Pontificalis Romani recognitio „apostoli” konstitúciójában, mellyel az új szentelési rítusokat promulgálta, Montini, alias VI. Pál kijelentette: „E szavakat [m. m. a régi rítus szavait] a püspökök apostoli utódlásáról és feladatairól és kötelességeiről szóló több jelentős tanítóhivatali kijelentéssel ki kell egészíteni. Ezek a feladatok ugyan benne vannak a püspökszentelés eddig érvényes szövegeiben, de jobban és pontosabban ki kell őket fejezni. Ezen okból kívánatosnak tűnt régi forrásokból átvenni a szentelési imát, ami egy a 3. század elejéről származó írásban, az ú. n. 'Traditio Apostolica des Hippolyt von Rom" található. Ezt az imát nagy részben még ma is használják a koptok és a nyugati szírek szentelési rítusaikban. Ily módon lesz magában a szentelési cselekményben tanúsítva a keleti és nyugati tradíció egysége a püspökök apostoli hivatalára vonatkozóan.”
Hippolyt úgynevezett „Apostoli hagyománya” azonban egy több részből összeillesztett dokumentum, ami kétséges forrásoknak köszönheti létrejöttét, miközben még arra sincs semmilyen bizonyíték, hogy valaha is fel lett használva püspökszentelésre. Ráadásul Hippolyt akkor írta „Apostoli hagyományát”, amikor elszakadt az Egyháztól, szkizmában volt, mégpedig valószínűleg azért, hogy saját szakadár szektája számára legyen egy szentelési rítusa. Mivel Hippolyt rendkívül konzervatív volt – elutasított néhány jogszerű egyházi törvényt, különösen azokat, melyek azon keresztények megbocsátására és áldozáshoz engedésére vonatkoztak, akik az üldözések idején áldoztak a római bálványoknak –, feltételezhető, hogy az Egyház akkor használatos rítusát megtartotta, de ez nem biztos.
     Hippolyt görögül írt; ezért amikor a római Egyház szinte kizárólagosan áttért a latin nyelvre, gyakorlati alkalmazás céljából írt munkái feledésbe mentek. Az „Apostoli hagyományt” 1691-ben Job Ludolf fedezte fel Etiópiában. Kopt dokumentumok tanulmányozása során 1848-ban ennek a műnek egy újabb verziója is napvilágra került. Még később találtak meg egy sahidi változatot, és ezután, 1900 körül került elő egy a 6. században görögből latinra fordított szöveg. E szövegek egyike sem volt teljes, ezért kellett tudósoknak különböző részeket rekonstruálni, hogy egy relatív összefüggő dokumentumot létre tudjanak hozni.
     Burton Scott Easton szerint ezen összeállított dokumentum szövegéről a következőket lehet elmondani: „Az Apostoli hagyomány eredeti görög szövegét, eltekintve kisebb részektől, nem találták meg. A latin szöveg ugyan általában hitelt érdemlő, de nem teljes. Az egyetlen további hitelt érdemlő változat, a sahidi szöveg, szintén nem teljes, és fordítójának közepes képessége a későbbi fordításokban további zavarokhoz vezettek. Az arab változat csekély jelentőségű szöveg, és kevés olyat kínál, ami a sahidi szövegben nincs meg. Az egyetlen, gyakorlatilag teljes, etióp változat harmadkézből való és egyébként is megbízhatatlan. Mind ez a négy változat egy közös görög eredetiből származik, melyben két különböző befejezés lett összetoldva. A többi forrás, a konstitúciók, a testamentum és a kánonok egyértelműen átdolgozott változatok, melyekben az eredeti szöveget gyakran fel sem lehet ismerni, vagy még ellent is mondanak neki. Ilyen feltételek mellett egy valóban pontos szöveg helyreállítása nyilvánvalóan lehetetlen.” (Burton Scott Easton: The Apostolic Tradition of Hippolytus, Cambridge University Press, 1934; újra kiadva: Arenon Book, England, 1962)

[szerk. megj.: Számomra, egy laikus számára már ennyi is elég ahhoz – pedig lesz még ennél is több meglepő adat –, hogy megkérdezzem: Tényleg nincs a katolikus apostoli szent Egyháznak elég megbízható, hiteles, mártírok, szentek által megszentelt szövege, hogy ne kelljen egy ilyen kétséges, megbízhatatlan, hiteltelen, talán soha nem is létezett szöveghez nyúlnia az egyik legszentebb, és Krisztus Egyháza fennállásának szempontjából döntő jelentőségű szertartáshoz – ha már mindenáron változtatni akar a régin? Hogy lehet ilyesmit katolikusnak tartani és elfogadni?](forrás: www.antimodernist.org/am – 2014. május 12.)
http://katolikus-honlap.hu/1501/weinzierl.htm

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Én nem azért kutatom fel a gonoszokat, hogy könnyűszerrel elpusztítsam őket. Egyetlen vágyam, hogy mindnyájukat megmentsem. (&149.)

2014. május 11. vasárnap, 18:00
Drága szeretett leányom, leghőbb vágyam, hogy Isten minden gyermekének szeretetet, békét és boldogságot hozzak. Függetlenül attól, hogy mennyire gonoszak az emberek tettei, soha nem vágyom bosszúra. Nem keresem azt sem, hogy bárkinek is megaláztatást okozzak, bár lehet, hogy ők másokat megaláznak az Én Nevemben. Soha nem keresem azt, hogy tönkretegyem az ember hírnevét, jóllehet ő az oka a világban lévő sok pusztításnak. Én nem azért kutatom fel a gonoszokat, hogy könnyűszerrel elpusztítsam őket. Egyetlen vágyam, hogy mindnyájukat megmentsem. Én gondját viselem Isten minden gyermeke lelkének. Folyamatosan keresem őket. Megpróbálom Magamhoz vonzani őket. Még azokat is felkeresem naponta, akik nem fogadják el Létezésemet. Az által teszem érezhetővé Jelenlétemet az életükben, hogy eltöltöm a lelküket mások iránti szeretettel, felszínre hozom a jóságot bennük, hogy az legyőzhesse a negatív gondolatokat, cselekedeteket és tetteket.
Egyes lelkek a természetüknél fogva fogékonyak Rám nézve, és Én gyönyörködöm nagylelkű válaszukban és gyöngéd szívükben. Ellenben mások között és Köztem van egy válaszfal, ezért nehezen tudom megérinteni a lelküket. De Én továbbra is megpróbálom többféle módon folyamatosan elérni az illető lelket, míg csak Isten Szeretetének Erejére meg nem tudom nyitni a szívüket.
A Szeretet az a hajtóerő, amely minden jó dologhoz vezet. A szeretet jelen van Isten minden gyermekében attól a pillanattól kezdve, hogy megszületett. Isten Ajándéka, a szeretet, segít az emberiségnek abban, hogy legyőzze a gonoszt. Amikor Isten közbelép és növeli a lélekben a szeretetet, akkor Ő ezt azért teszi, hogy megvédje gyermekeit az ördög gonoszságával szemben. A szeretet sokkal erősebb, mint a gyűlölet, azonban a gyűlölet hosszan tűrő. A Sátán, aki tele van az emberiség iránti gyűlölettel, semmilyen szeretettel sem rendelkezik kivéve az önszeretetet. Ő azáltal fertőzi meg az emberiséget, hogy gyűlöletet ültet azokba a lelkekbe, akik a bűn miatt meggyengültek. A gyűlölet kész otthonra talál azok lelkében, akik féltékenyek, tele vannak büszkeséggel, magányosak és összezavarodottak. A Sátán soha nem fogja olyan módon a gyűlölet bűnével kísérteni a lelkeket, hogy azt a léleknek úgy mutassa be, mint ami az valójában. Ehelyett a büszkeség bűnével fogja mindig megkísérteni a lelket, mivelhogy ez az ő első taktikája. A lelket arra fogja rávezetni, hogy elhiggye, neki neheztelnie kell, mert a saját igényei ezt követelik meg, mert ő jobban tudja, és amit ő tesz, az egy jó dolog.
Isten Szeretete terjed gyermekei között ebben az időszakban. Teszi mindezt Irgalmának köszönhetően. Ő növelni fogja az emberek szívében a szeretetet, hogy így segítse az emberiséget a gyűlölet elleni küzdelemben, amely hamarosan fokozódni fog a világban, amikor is az emberek szíve olyan hideggé fog válni, mint a kő.
Kérlek benneteket, hogy imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat alábbi imáját, hogy keressétek Isten Szeretetét ebben az időben.
A Keresztes Imahadjárat 149. imája: Keressük Isten Szeretetét
Ó, Jézus, tölts el engem Isten Szeretetével. Tölts el engem Isteni Fényeddel, és árassz el engem azzal a szeretettel, amelyre szükségem van, hogy Isten Irgalmának a magját elhintsem minden nemzetben.
Engedd, hogy terjesszem Isteni Szeretetedet mindazok között, akikkel kapcsolatba kerülök. Áraszd szét Szeretetedet, hogy az minden lélekre, hitre, vallásra, és nemzetre rátaláljon – mint a köd, egységbe ragadván Isten minden gyermekét.
Segíts nekünk, hogy úgy terjesszük Isten Szeretetét, hogy Az meg tudjon, és meg is hódítson minden gonoszságot a világban. Ámen.
A szeretet mindig azonos Isten Jelenlétével. Tudnotok kell, hogy csak a szeretet hozhat Nekem lelkeket. Tudnotok kell, hogy Istentől csakis szeretet jöhet. Csak a szeretetnek van arra hatalma, hogy békét, megelégedettséget és egységet vigyen a nemzetek közé. A gyűlölet a Sátántól jön, és bárhol tanúi vagytok annak, imádkoznotok kell a fentebb említett imát: „Keressük Isten szeretetét”. Ne feledjétek, hogy a szeretet mindent le fog győzni, mert az Istentől jön.
Jézusotok