2011. március 14., hétfő

Urunk Jézus Krisztus üzenete Veronika Márta által

A szeretetláng látomás értelmezése 2011.03.01.

Szűzanya: Gyermekem, amit most mutattam neked, jól vésd a szívedbe! Szeretetlángom imátoknak, virrasztásotoknak, böjtötöknek köszönhetően egyre jobban terjed a Földön. Ha kitartóak és hűségesek lesztek, az én Szeretetlángom egyre erősebb lánccá alakul át, amit az ellenség nem tud áttörni.
Gyermekem, szeretetlángommal át akarom ölelni a Földet és meg akarom tisztítani a bűntől. Engedtem neked látni, hogy szeretetlángom hogy fog terjedni a Földön, hogy fog benneteket összekötni. Egyre jobban össze fog benneteket kapcsolni, és így egy hosszú erős láncot fogtok alkotni. Ezt a láncot az én anyai, tiszta, szeplőtelen Szívem lángja fogja átitatni, amely oly erős kötelék lesz köztetek és én köztem, hogy az ellenség egyből elfutamodik, és a pokol kapuja is bezáródik. Szeretetlángom oly tiszta és egyszerű, hogy a Föld minden zugát meg fogja tisztítani. Csak hinnetek és bíznotok kell anyai szeretetemben, és a Szentháromság szeretetében. Szeretetlángommal egységet és békét szeretnék kötni köztetek. Gyermekem, csak a Szeretetláng terjedése mentheti meg a Földet a bűntől és a szennytől. Szeretetlángom oly erős, hogy a pokol kapuját is örökre bezárhatom, és onnan többé egy lélek nem juthat ki. De ehhez össze kell fognotok: imádkoznotok, virrasztanotok, böjtölnötök kell. Szeretetlángomat terjeszteni kell az emberek között! A pislákoló tüzet lángra kell lobbantanotok, és a lángra úgy kell vigyáznotok, mint az életetekre. Fiam ezt mondja nektek. "Virrasszatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az idő! Bízzatok, és fogjátok erősen a kezünket, és imádkozzatok velem együtt." Gyermekem, nem szabad megijednednetek semmilyen akadálytól, mert mi, égiek, veletek vagyunk, csak bízzatok bennünk. Ha elfáradtok, vagy meginogtok, erősen kapaszkodjatok Szeretetlángomba, és még kitartóbban imádkozzatok! Kérjétek a Szentháromság oltalmát, és bízzatok bennünk! Én pedig, Édesanyátok, szeretetlángom erejével körülölellek, és megoltalmazlak titeket a gonosz hatalmától. Kérlek titeket, gyermekem, terjesszétek az én Szeretetlángom erejét és oltalmát, és vezessetek minél több lelket az én Szeretetlángomhoz! Bízzatok anyai szeretetemben és oltalmamban! Megáldalak bennetek Szeretetlángom erejével és tisztaságával, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/egi-uezenetek/0301-ertelmezes


A Szűzanya és angyalok segítik az engesztelőket

Szűzanya: Őrangyalokat állítottam Nagy Magyarország határaira. Kört alkotnak, és mindegyik kezében egy réz kanna van, amely kifogyhatatlan olajjal van megtöltve. Engesztelő gyermekeim kannáiból, ha kiürül az olaj, oda tudnak menni az angyalokhoz, és kérhetik, hogy adjanak nekik ebből az olajból. Szeretetlángom ne aludjék ki! Őrizzétek a lángot, amit körétek vontam, és meggyújtottam anyai szívemből! Nagy Magyarország közepébe három kelyhet helyeztem. Az elsőbe könnyeiteket, a másodikba kéréseiteket, a harmadikba áldozataitokat gyűjtöm össze. Ha megtelnek, én szerető Édesanyátok Mennyei Atyátokhoz viszem. Megkérem, alakítsa át kegyelemmé az eltévedt lelkek megmentésére. A három kehely felett egy kereszt van, és rajta a Szentháromság jele. A kereszt és a jel közepéből fény árad, hogy a sötétségben is utat tudjon mutatni az eltévedt lelkeknek. Ti csak imádkozzatok, gyermekeim, és terjesszétek szeretetlángomat, és mentsétek a lelkeket! Én anyai pártfogásommal vezetlek titeket és palástommal fedlek be. Ne féljetek, imádkozzatok, vezekeljetek, böjtöljetek és virrasszatok! Legyetek kitartóak, állhatatosak és éberek! Ne lankadjatok, ne szűnjenek buzgó imáitok! Egyesüljetek velünk, mentsétek a lelkeket velem, és vigyük együtt a őket Fiamhoz, és a Mennyei Atya elé. Veletek vagyok a világ végezetéig. Megáldalak titeket tiszta anyai szeretetemmel és oltalmammal.Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2011.03.13.                                                                                Veronika Márta

A keresztségben részesévé váltunk Krisztus életének. Keresztségünk Isten ajándéka, jelenvaló találkozás Krisztussal, aki őszinte megtérésre hív. A keresztség és a nagyböjt között szoros kapcsolat van: az ember a keresztségben hal meg a bűnnek, és lesz részese a feltámadt Krisztus új életének.
    A nagyböjtben a katekumenek útját járhatjuk végig. A vasárnapi evangéliumok végigvisznek az Úrral való találkozás útján. Az út a húsvéti szent három napban teljesedik ki, az éjszakai virrasztásban, amikor megújítjuk keresztségi fogadalmunkat. Ha megmerítkezünk a kereszthalál és a feltámadás misztériumában, megszabadulunk az anyagi dolgokhoz való ragaszkodástól, nyitottá válunk Isten és a felebarátok felé. Közösséget vállalunk a szenvedésben, hogy mély megtérés menjen végbe éltünkben. A nagyböjti idő alkalom arra, hogy felismerjük gyengeségeinket és befogadjuk a bűnbánat szentségének megújító kegyelmét. (XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenete alapján)
    A Családok évében különös szeretettel imádkozzunk családjainkért, a házasságra készülőkért, a gondokkal küzdőkért, a sebzett családokért, a magányosokért, egész plébániaközösségünk nagy családjáért! 
  Olvasd el! Elmélkedj! Cselekedj!
Március 9.
Hamvazószerda
Joel 2,12-18;
2Kor 5,20-6,2;
Mt 6,1-6.16-18.
A legveszedelmesebb kísértés az önzés, mivel beszűkíti az embert, és szeretetlenné teszi. Nagyböjti előkészületünk kezdetén újra és újra föl kell éleszteni magunkban elhagyott és elfeledett szeretet-cselekedeteinket. Részt veszek az első nagyböjti szentmisén, bűnbánati cselekedetet végzek.
Március 10.
Csütörtök
(köznap)
Mtörv 30,15-20;
Lk 9,22-25.
”Aki utánam akar jönni vegye fel keresztjét.” Hányszor nem akarom vinni a nap terhét és hevét, zúgolódom Isten ellen, pedig ebben van üdvösségünk. Adj erőt Uram! Örömmel vállalom a mai nap terhét.
Március 11.
Péntek
(köznap)
Iz 58,1-9a;
Mt 9,14-15
A böjt megnyílás Isten felé, Isten szeretetére. Mikor jelen van az Isten-szeretete: maga Jézus Krisztus, akkor ott rá kell figyelnem. Ma, amikor Jézus nincs kézzel foghatóan köztünk, böjttel és imával kell megnyílnom felé, hogy találkozhassak vele, és Vele lehessek! Böjtölök – a Családok évében a gyerekekért és a fiatalokért.
Részt veszek
a keresztúton.
Március 12.
Szombat
(köznap)
Iz 58,9b-14;
Lk 5,27-32.
Mindannyian meg vagyunk híva az üdvösségre. Jézus ugyanúgy néz ma ránk, mint egykor Lévire. Merjünk felállni és elhagyni hibáinkat, bűneinket. Bűnbánatunkkal, megújult életünkkel legyünk mások hívói is. Szentgyónáshoz
járulok.
Március 13.
Nagyböjt
1. vasárnapja
Ter 2,7-9; 3,1-7a;
Róm 5,12-19;
Mt 4,1-11
Nagyböjt heteiben, Urunk Jézus Krisztus életét állítja szemünk elé az Anyaszentegyház, mert keresztény életünk nem lehet más, mint azonosulás Jézus életével. Ez az élet nem tétlenségre hív, hanem küzdelemre és harcra. Nem csak a test és vér ellen kell tusakodnunk, hanem e világban jelen lévő sötétség hatalma ellen is. Ma mindent
Jézusnak
teszek.
Imádkozom családomért, családommal.
Március 14.
Hétfő
(köznap)
ApCsel 13,46-49;
Lk 10,1-9
A bűntől való sebzettség miatt, az emberi természet önmagában gyenge a sátán támadásaival szemben. A szüntelen imádság és a helyes böjt alkalmassá tesz a mennyei Atya segítő kegyelmére, hogy megtörjük a sátán hatalmát. Nem teszek kivételt, ma mindenkihez
szeretettel fordulok.
Március 15.
Kedd
(köznap)
Iz. 55, 10-11;
Mt 6, 7-15
Önmegtagadásunk és nagyböjti áldozatvállalásunk akkor lesz hatásos, ha Isten kegyelme kíséri és elülteti lelkünkben a megbocsátó irgalmat. Ezt a lelkületet kell kérnünk imáinkban, hogy méltó gyermekei lehessünk mennyei Atyánknak és alkalmasak legyünk kegyelme befogadására. Türelmes és megértő leszek egész nap.
Március 16.
Szerda
(köznap)
Jón. 3, 1-10;
Lk 11, 29-32
A nagyböjti időszak, őszinte megtérést kíván tőlünk, hogy szakítsunk a bűnnel. De tudnunk kell, hogy a kísértő újra és újra megpróbál minket, de ha alázatban és Isten kegyelmével együttműködve élünk, nem vehet erőt rajtunk. Isten erőt adó kegyelméért imádkozunk. Azonnal teszem azt, amit Isten kér tőlem.
Március 17.
Csütörtök
(köznap)
Eszt. 4,17 sk.
Mt 7, 7-12
Cirill és Metód fáradhatatlanul hirdette Isten Szavát az embereknek. Az ő példájuk késztessen bennünket is arra, hogy az evangéliumot életünkkel és szavainkkal továbbadjuk. Életem valóban tanúságtétel Isten szeretetéről? Mit kéne tennem ezért? Elolvasok egy részt a Szentírásból.
Március 18. Péntek (köznap) Ez 18,21-28
Mt. 5,20-26
Istenünk, igazságos ítéletében, de szeretetében végtelenül irgalmas és a bűnbánónak megbocsát. Az életet akarja, ezért kívánja, hogy mi is megtérjünk. De még erre is gyengék vagyunk, ezért siet kegyelmével segítségünkre. Böjtölök – a Családok évében a fiatalokért, hogy tisztaságban készülhessenek a házasságra. Részt veszek a keresztúton.
Március 19. Szombat
Szent József,
a Boldogságos Szűz Mária jegyese
2Sám 7, 4-5a.
12-14a.16;
Róm 4, 13.
16-18.22
Mt 1, 16.
18-21.24a
Szent Józsefet Máté és Lukács evangéliuma említi. Mindkettőnél Dávid ivadéka, összekötő kapocs a Dávid-ház és a Messiás közt. A Szentírásból ismerjük életét: a hit és bizalom embere, a nagy hallgató, akit Isten beavatott a titkába, Szűz Mária hű hitveseként Ő Jézus nevelőatyja. Nem tudjuk, meddig élt: utoljára a 12 éves Jézus mellett szerepel a jeruzsálemi zarándoklaton. XI. Pius óta az egész Egyház oltalmazója. Keresek legalább két dolgot, amit megköszönhetek az Úrnak.
Március 20.
Nagyböjt
2. vasárnapja
Ter 12,1-4a;
2Tim 1,8b-10;
Mt 17,1-9
Jézus, szenvedésének küszöbén, bizalmas barátai, Péter, Jakab és János apostolok előtt felvillantja az ő dicsőségének fényét. Bátorítani akarja ezzel őket, hogy a rákövetkező megaláztatások idején ne essenek kétségbe. Bízzanak abban, hogy a Golgota sötétségét a Tábor-hegyi fényesség követi és ragyogja be. Imádságaimban, és a szentmisén  összeszedett leszek.
Imádkozom családomért, családommal.
Március 21.
hétfő
(köznap)
Dán 9, 4b-10
Lk 6, 36-38
A nagyböjt, az imádság és a jótékonykodás ideje. Az imádság, az állhatatos kérés, kegyelmet esd ki, de nem csak nekünk, hanem a Isten egész népének is. A kegyelemmel, küldetést kapunk, hogy a szeretetet tettekre váltsuk embertársaink felé. Figyelek rá, hogy Istent teljes szívemből, teljes lelkemből és minden erőmmel
szeressem.
Március 22.
Kedd
(köznap)
Iz 1,10.16-20
Mt 23,1-12
A nagyböjti szent idő, nem csak a testi önmegtagadás, böjtölés időszaka, hanem egész életünk átformálásának ideje is. A kísértő, éberen lesi, hogyan ragadhat el bennünket, és mi saját erőnkből nem vagyunk képesek ellenállni. A múlt nincs, a jövő majd lesz, csak ez a pillanat van arra, hogy szeressek.
Március 23. Szerda
(köznap)
Jer 18, 18-20;
Mt 20, 17-28
A törvényben, az engeszteléshez hozzá  tartozott a véráldozat. Az engesztelés alapfeltétele pedig az őszinte alázat, amikor feltétel nélkül tudjuk életünket a gondviselő Isten kezére bízni. Máriát kérem, segítsen elfogadni a
váratlan eseményeket.
Március 24..
Csütörtök
(köznap)
Jer 17,5-10
Lk 16,19-31
Az emberi szív mélységes nagy titok, mert hajlik a jóra, szépre és a szentre, de mégis sokszor állhatatlan tud lenni. Isten kegyelme segítségével a fellobbanó buzgóság állhatatossággá válik. Szívünk átformálásához kérjük Isten kegyelmét. Mindenkiben keresem és felfedezem a jót.
Március 25.
Gyümölcsoltó Boldogasszony Főünnep
Iz 7,10-14;8.10 Zsid 10,4-10 Lk 1,26-38 Isten azonban bűneinkben sem hagyott magunkra: szeretetében elküldte Egyszülött Fiát, a mi megváltásunkra. Ezért szólít fel bennünket Izaiás próféta: Örvendezz, Isten népe! Gyűljetek össze mind, akiknek kedves az Úr ügye. Szívből örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok. Vigasztalódjatok meg, mint a gyermek megnyugszik anyja kebelén. (Vö. Iz 66,10-11) Együtt örülök Máriával. A Családok évében imádkozom
a gyermeket váró
családokért.
Március 26. szombat
(köznap)
Plébániai
lelki nap
Mik 7, 14-15.
18-20;
Lk 15,1-3.11-32
Isten, örök szeretetében kiválasztott minket, hogy gyermekei legyünk. Mint jóságos Atya, nem csak gondoskodik rólunk, hanem, mivel ismeri az emberi természet gyöngeségeit, az őszinte bűnbánatért meg is bocsát. Részt veszek a plébánia nagyböjti lelki napján.
Március 27.
Nagyböjt
3. vasárnapja
Kiv 17,3-7;
Róm 5,1-2. 5-8;
Jn 4,5-42.
Örök emberi gyarlóság: az élet gondjai között könnyen elfeledkezünk Istenről. Ilyenkor figyelmeztetéseket kapunk arról, hogy az emberi életnek és történelemnek irányítója az Isten. Kihagyhatjuk őt számításunkból, de előbb utóbb megtapasztaljuk, hogy Isten nélkül nem boldogulhat az ember. A vasárnap ünnep.
A munkát félreteszem, a családdal pihenünk, beszélgetünk, játszunk.
Március 28.
Hétfő
(köznap)
2 Kir. 5,1-15a;
Lk. 4,24-30
Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön. Akik teljesítik Isten akaratát, azokat elvezeti az üdvösségre. Az üdvösség rendes útja a szentségeken keresztül valósul meg. De hiába neveznek valakit kereszténynek, ha nem él az Isten adta lehetőségekkel az őszinte bűnbánat és engedelmesség által. Hűségesen keresem, mi Isten akarata
ma az én számomra.
Március 29.
Kedd
(köznap)
Dán 3, 25.34-43;
Mt 18, 21-35
A nagyböjti önvizsgálat és bűnbánat idején az Anyaszentegyház figyelmeztet bennünket, hogy megigazulásunk nem a lélek összetörtségéből, hanem Isten irgalmából fakad. Az ő irgalmának, megbocsátásának kiesdése bennünk is irgalmas lelkületet alakít ki. Észreveszek családomban két megdicsérni való dolgot
és ki is fejezem.
Március 30.
Szerda
(köznap)
Mtörv 4,1.5-9;
Mt . 5,17-19
Krisztus nem olyan életszentséget hirdet, mint a farizeusok és az írástudók. Ő nem a törvény betűjét hangoztatja elsősorban, hanem igaz lelkületet kíván követőitől. A bűnt, nem büntetéssel akarja irtani, hanem megelőzéssel. Az ember uralkodjék rendetlen vágyain, szenvedélyein, melyek bűnre csábítják. Megpróbálok a „másik bőrében”  lenni, hogy szeretni tudjam.
Március 31.
Csütörtök
(köznap)
Jer 7,23-28;
Lk 11,14-23
Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön. Akik teljesítik Isten akaratát, azokat elvezeti az üdvösségre. Az üdvösség rendes útja a szentségeken keresztül valósul meg. De hiába neveznek valakit kereszténynek, ha nem él az Isten adta lehetőségekkel az őszinte bűnbánat és engedelmesség által. Ajándékként élem át a több ember
különbözőségét.
Április 1.
Péntek
(köznap)
Oz 14,2-10;
Mk 12,28b-34.
Isten tervében Jézus halála végtelen horderejű és távlatú esemény: ettől függ Izrael lelki megszabadulása, és minden nemzeté, Isten minden gyermekéé a világban. Ezekiel próféta jövendölése Krisztus áldozatában valósul meg teljesen. Krisztus vérében minden ember megtisztul a bűntől, és megpecsételődik Isten és ember között az új és örök szövetség. Böjtölök – a Családok évében a házasságra készülő jegyesekért.
Április 2.
Szombat
(köznap)
Oz 6,1-6;
Lk 18, 9-14
Jézus példabeszédében, a farizeus és a vámos közül az igazi vallásosságot a vámos képviselte. Ő nem dicsekedett Isten előtt semmivel, sőt még mentséget sem keresett gyarlóságaira, bűneire. Ellenkezőleg, alázatosan beismerte ezeket, és bízott Isten irgalmas jóságában. Őszinteség, alázatosság, bűnbánat és bizalom - ezek a keresztény ember nagyon fontos jellemzői. A nagyböjti idő ezek megszerzésének ideje. Jézust keresem meg a mellettem lévőben.
Április 3.
Nagyböjt
4. vasárnapja
1Sám 16,1b.6-7.10-13a.;
Ef 5,8-14;
Jn 9,1-41.
Isten szereti ezt a világot, hiszen ő teremtette. De szeret minket is, hiszen az ő képmását hordozzuk magunkon. Bár mi gyakran próbára tesszük türelmét, mert háládatlanul szembefordulunk vele: bűneinkkel megbántjuk őt. Isten azonban bűneinkben sem hagyott magunkra: szeretetében elküldte Egyszülött Fiát a mi megváltásunkra. Családtagjaimra ma különösen
odafigyelek.
Imádkozom családomért, családommal.
Április 4.
Hétfő
(köznap)
Szentségimádási nap
Iz. 65,17-21;
Jn. 4,43-54
Jézus szava gyógyító. Mennyire hiszek Jézus szavában, mennyire keresem, olvasom Isten Igéjét? Milyen a bizalmam az imáimban, és a szentek közbenjárásában? Máriát kérem, hogy tanítson meg „IGEN”-t mondani Istennek.
Részt veszek a szentségimádáson.
Április 5.
Kedd
(köznap)
Ez 47, 1-9.12;
Jn 5, 1-16
Prófétai látomásban Ezekiel egy a templom oldalánál előtörő vízforrást szemlélt, amely egyre áradóbb lett és olyan termékenyítő erővel rendelkezett, hogy nyomában mindenütt élet fakadt. A látomás a kegyelmet jelképezi, mely Krisztus átvert oldalából tört elő, hogy megtisztítson és megszenteljen minden embert. Jókedvvel végzem a munkám.
Április 6.
Szerda
(köznap)
Iz 49,8-15;
Jn 5,17-30
Krisztus húsvéti misztériuma a fájdalom és öröm, a halál és feltámadás szövevénye. A keresztény ember élete is ugyanezeket a jellemvonásokat viseli. De ahogy a húsvéti misztérium sem merül ki Krisztus kínszenvedésében és halálában, úgy a keresztény ember élete is a földi megpróbáltatásokon keresztül, az örök öröm felé irányul. Ma örömet szerzek egy rászoruló családnak.
Április 7.
Csütörtök
(köznap)
Kiv 32,7-14;
Jn 5,31-47.
Mind a Krisztusba vetett hit, mind pedig a Szentírás tanulmányozása alázatot követel. Jézus azért jött, hogy az embereknek kinyilatkoztassa Isten misztériumait, üdvösségtervét és az Írások igazi jelentését; de csak az alázatosak tanulhatnak tőle. Felkészülök a húsvéti szentgyónásra
és kitűzöm
az időpontját.
Április 8.
Péntek
(köznap)
Bölcs 2, 1a.
12-22;
Jn 7, 1-2.10.
25-30
Az igazi alázat kiindulópontja a szív s az a benső mély meggyőződés, hogy Isten előtt egészen kicsi az ember. Ha Jézus, felejtve isteni méltóságát, megalázta magát, az embernek is alázatosnak kell lennie és nem feledkezni el arról, hogy kicsoda: teremtmény, aki Isten ajándékai által létezik. Böjtölök – a Családok évében plébániánk családjaiért.
Április 9.
Szombat
(köznap)
Jer 11, 18-20;
Jn 7, 40-53
A világba jött Isten Fia úgy üdvözítette az emberiséget, hogy magára vette az emberi természetet, ebben engesztelte ki bűneinket, és szenvedve megszentelte az emberiség minden fájdalmát. Aki találkozni akar Vele, szintén el kell fogadnia a szenvedést. A Krisztus türelmét utánzó keresztény türelem azt jelenti, hogy az ember szabadon elfogadja az életben mindazt, ami keresztre feszíti. Türelmes és megértő leszek egész nap.
Április 10.
Nagyböjt
5. vasárnapja

Gyűjtés a szentföldi keresztények támogatására.
Ez 37,12-14;
Róm, 8, 8-11;
Jn 11,1-45.
Bűnösség kiengesztelést sürget, törvényszegés büntetést. Ez érthető. De vajon a büntetés igazán engesztelés is, amivel minden helyreáll? És ki szabja meg a büntetés mértékét? Nehéz e kérdésekről tárgyilagosan szólni. ,,Gyökerét kell kiirtani” – ilyesmit hallunk főleg az „igazságszeretőktől”. De hogy érjük el a gyökerét? – Jézusnak szemére hányták, hogy bűnösökkel tart. Az Ő viselkedése nem árt-e a társadalomnak? Jézus a gonosznak a gyökerébe akart vágni -- a gonosznak, nem az embernek. Mert az embert szerette! És még egyre szereti... Észreveszem, ha a másik szenved, befogadom őt, érte élek.
Imádkozom családomért, családommal.
Április 11.
Hétfő
(köznap)
Dán 13, 1-9.
15-17. 19-30.
33-62
Dán 13,41c-62
Jn 8, 1-11
Jézus a világ világossága. Ez a fény meleget és erőt ad. Ennek erejében tud megmaradni az ember az igazság útján. Ez a világosság fényt derít a valódi igazságra, leleplezi a gonosz-ságot, felderíti a szív titkos gondolatait. Nagyböjt napjaiban ebben a világosságban szeretnénk látni életünket. Megtervezem a húsvéti előkészületeket.
Nem ítélkezek
senki felett!
Április 12.
Kedd
(köznap)
Szám 21, 4-9
Jn 8, 21-30
Az ember a kereszt áldott jelében nyerte el a megváltást. A Keresztből születik a keresztény élet, a Megfeszített ad életet a kereszténynek, és a megkeresztelt hívő  csak az Úr keresztjéhez tapadva és kínszenvedése végtelen érdemeiben bízva, nyerheti el az üdvösséget. Ma meg akarom vigasztalni Jézust a kereszten: minden egyedül lévőben
Őt keresem.
Április 13.
Szerda
(köznap)
Dán 3,14-20.
91-92.95;
Jn 8,31-42
Az ószövetségi csodálatos esemény, a három ifjú megszabadulása a tüzes kemencéből, egy még csodálatosabb újszövetség előképe: mindazok, akik hisznek Krisztusban, megszabadulnak a bűn pusztító tüzétől. Ezt maga Jézus jelentette ki. A hit, az ő szavának figyelmes és kitartó hallgatásából származik. Jézus szava hordozza az igazságot, melytől megvilágosítva szabadulhatunk meg a bűntől. Jó szívvel adom az időmet, mosolyomat, ötleteimet, munkámat.
Április 14.
Csütörtök
(köznap)
Ter 17, 3-9;
Jn 8, 51-59
Jézus szava: igazság és  élet. Aki következetesen kitart Isten szavának hallgatásában és megtartásában, az egyre mélyebben és világosabban felismeri az abban rejlő igazságot, megszabadul a bűntől és annak legsúlyosabb következményétől, a haláltól. Üdvösségünk horgonya Isten örök szava. A szokottnál 
hosszabb ideig
Szentírást olvasok.
Április 15.
Péntek
(köznap)
Jer 20, 10-13;
Jn 10, 31-42
A keresztény embert, a fájdalom és az üldözés órájában, az Istenbe vetett bizalom segíti. Aki következetes hűséggel az Evangéliumot akarja élni, az igazságot védelmezni, és jót tenni, az nem fogja elkerülni a világ ellenállását. Ha Krisztus az embert, keresztje által üdvözítette, akkor úgy léphetünk az üdvösség útjára és úgy működhetünk közre a világ üdvösségének művében, ha hordozzuk saját keresztünket. Böjtölök – a Családok évében a problémákkal küzdő és a sebzett, szétszakadt családokért.

Április 16.
Szombat
(köznap)

Ez 37,21-28 Jn11,45-57 Isten terveiben Jézus halála végtelen horderejű és távlatú esemény volt: ettől függ Izrael lelki megszabadulása, és minden nemzeté, Isten minden gyermekéé szerte a világban. Ezekiel próféta jövendölése Krisztus áldozatában valósul meg teljesen. Krisztus vérében minden ember megtisztul a bűntől, és megpecsételődik Isten és ember között az új és örök szövetség. Keresek két megköszönni való dolgot.
Ma Gyerek és ifjúsági lelkinap van
– buzdítom gyermekeimet a részvételre.

Április 17.
Virágvasárnap

Iz 50, 4-7;
Fil 2,6-11;
Mt 26,17-27,66.
Jézus Krisztus bevonult Jerzsálembe, miközben a tömeg ujjongott és hódolt előtte. De Jézus Jeruzsálembe szenvedni ment, egész ide vezető útja az Atya akaratának megtételében telt értünk. Minden szenvedésben tudnunk kell, hogy velünk van Jézus, gondoljunk erre gyakran. A legapróbb dolgot is úgy teszem, mintha Jézusnak tenném, hogy örüljön.
Imádkozom családomért, családommal.

Április 18.
Nagyhétfő

Iz 42,1-7;
Jn 12,1-11.
„Hagyjátok, temetésemre teszi”  – mondja Jézus. Vajon mennyire tekintünk egy-egy olyan emberre szívesen, aki az Úrért áldoz időt, pénzt, szeretet, lemondást, odafigyelést. Mennyire keressük az Úrra áldozás lehetőségeit? Kibékülök valakivel, akivel feszültség van közöttünk.

Április 19.
Nagykedd

Iz 49,1-6;
Jn 13,21-33.36-38.
Hogyan követem Jézust? Szavakkal: szeretlek, veled vagyok, sosem hagylak el? Vagy tényleges tetteimmel: kitartok az imában, a szeretetben, egy jó szóban, az ígéreteimben? Maradj velünk Urunk, hogy tetteinkkel követhessünk Téged! Mindig csak a mellettem lévő emberekre kell figyelnem,
nem önmagamra.

Április 20.
Nagyszerda

Iz 50,4-9a;
Mt 26,14-25.

Júdás eladja Mesterét 30 ezüstért; Jézus feladja önmagát, mint húsvéti Bárány Júdásért és mindannyiunkért.

Mondjuk hálát Neki, és keressük az alkalmat, ahol piciben a másikért adhatjuk magunkat!
Önzetlenül,
tiszta szeretettel
meglepetést készítek családomnak.

Április 21.
Nagycsütörtök

Kiv 12,1-8.11-14;
1Kor 11,23-26;
Jn 13,1-15.

Nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem, hogy én szolgáljak másoknak. Jézus Krisztus nem „amputálja” lábunkat, vagyis életünket nem veti el, hanem tisztára mossa, nemcsak vízzel, hanem vérével. Minket is arra hív, hogy életünkkel szenteljük meg, segítsük a másikat az Atya felé.

Örömmel szolgálom
a körülöttem lévőket.
Részt veszek az esti ünnepi misén.

Április 22.
Nagypéntek

Iz 52,13-53,12;
Zsid 4,14-16. 5,7-9;
Jn 18,1-19,42.

Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, mégpedig a Kereszthalálig! „Nekünk is életünket kell adnunk barátainkért.”

Felajánlom imáimat és böjtömet saját családtagjaimért
és családunk
elhunytjaiért.

Április 23.
Nagyszombat

 

Jézus Krisztus a sírban nyugodott.

De a harmadik napon feltámadt alleluja, alleluja!

Meglátogatom a templomot, a Szentsírt, és imádkozom szeretteimért,
plébániánkért,
hazánkért.