2018. október 13., szombat

Athanasius Schneider: Dominus est

Végszó

A hitélet kétezer éves történetének és a keleti és nyugati egyetemes Egyház hagyományának hátterében, de mindenek előtt a patrisztikus örökség szerves fejlődésére való tekintettel, a következő végkövetkeztetéseket vonhatjuk le:
  1. Az eucharisztikus jámborság szerves fejlődése, mint az egyházatyák jámborságának gyümölcse minden egyházat keleten és nyugaton egyaránt arra vezette már az első évezredben, hogy az Oltáriszentséget közvetlenül a hívek szájába szolgáltassák ki. A második évezred elején nyugaton ehhez hozzátették a térdelés mélyen biblikus gesztusát. A különböző keleti liturgikus hagyományokban az Úr teste vételének pillanatát emelkedett szertartásokkal veszik körül és gyakran megkövetelik a hívektől, hogy előzetesen hajoljanak meg a földig.
  2. Az Egyház előírja az áldoztató tálca használatát, annak megakadályozására, hogy a Szentostya bármely darabkája a földre essen (v.ö. Missale Romanum, Institutio generalis, Nr. 118; Redemptionis sacramentum, Nr. 93) és kötelezi a püspököt, hogy áldoztatás után mosson kezet (v.ö. Caeremoniale episcoporum, Nr. 166). Ha viszont kézbe áldoztatnak, nem ritkán megtörténik, hogy az Ostyáról leválnak darabkák, amelyek a földre esnek vagy az áldozók tenyerén illetve ujjain maradnak.
  3. Amennyiben a szentáldozás pillanata a hívek számára a Megváltó isteni személyével való találkozást jelenti, ez természetszerűen megköveteli a külsőleg is látható szakrális jeleket, mint amilyen a térdelés. Húsvétvasárnap reggelén az asszonyok imádták a feltámadt Urat, oly módon, hogy földre borultak előtte (v.ö. Mt 28,9) és ezt tették az apostolok is (v.ö. Lk 24, 52), sőt talán Tamás apostol is, amikor felkiáltott „én Uram és én Istenem!” (Jn 20,28).
  4. Ha engedjük magunkat táplálni mint egy kisgyermek, amikor az Oltáriszentséget közvetlenül a szánkba fogadjuk, ez magánál a rítusnál fogva a legjobb módon kifejezi a befogadás jelleget és a Krisztus előtti gyermeki állapotunkat, aki minket táplál és lelkileg „szoptat”. A felnőtt ember ellenben saját kezével helyezi szájába az ételt.
  5. Az Egyház előírja, hogy a hívők a szentmise bemutatásakor az átváltoztatás pillanatában térdeljenek le. Nem lenne-e liturgikusan ugyanígy illő, ha a hívő a szentáldozás pillanatában, amikor az Úrhoz, a királyok Királyához testileg is a lehető legközelebb kerül, térdelve köszöntené, és ugyanígy fogadná?
  6. Az Úr Testének szájba és térdelve történő fogadása láthatóan tanúskodna az Egyház eucharisztikus misztériumba vetett hitéről, de ugyanakkor gyógyító és nevelő tényező lenne a modern kultúra számára, amelyben a térdelés és a lelki gyermekség teljesen idegen jelenségnek számítanak.
  7. Az a vágy, hogy Krisztus magasztos személye előtt a szentáldozás pillanatában is kifejezzük látható módon hódolatunkat és imádásunkat, kerüljön összhangba az Egyház kétezer éves hagyományának szellemével és példájával, amelyet oly szépen kifejez az első évezred egyházatyáinak mottója „cum amore ac timore!” (szeretettel és félelemmel), valamint Aquinói Szt. Tamás Lauda Sion, Salvatorem szekvenciájának sora „quantum potes, tantum aude!” (amint bírod, aként merjed!), mint a második évezred mottója.
Végül szeretnénk idézni Anna Stang megható imáját, aki egy Volga vidékéről származó német anya és nagyanya, és akit a sztálinista rezsim Kazahsztánba deportált. Ez a papi lélekkel megáldott asszony őrizte az Oltáriszentséget és a kommunista üldözés alatt elvitte a Kazahsztán végtelen sztyeppéin szétszórt híveknek. Eközben a következő szavakkal imádkozott:
Ott, ahol szeretett Jézusom lakik, ahol a szentségházban trónol, ott fogok én is mindig térdelni. Ott fogok szüntelenül imádkozni. Jézusom, szeretlek Téged szívem mélyéből. Rejtőző szeretet, imádlak Téged. Elhagyatott szeretet, imádlak Téged. Megvetett szeretet, imádlak Téged. Lábbal tiport szeretet, imádlak Téged. Végtelen szeretet, Aki a kereszten meghaltál értünk, imádlak Téged. Szeretett Uram és Üdvözítőm, add, hogy teljesen szeretetté váljak, teljesen engesztelő áldozattá váljak a legméltóságosabb Oltáriszentséget ért sérelmekért, Szűz Máriának, legkegyesebb Édesanyádnak Szívében. Amen.”
Adja a Jóisten, hogy az Egyház pásztorai meg tudják újítani Isten házát, az Egyházat, úgy hogy középpontba helyezik az eucharisztikus Jézust, biztosítják számára az első helyet, és úgy cselekednek, hogy a szentáldozás pillanatában is kimutatják Előtte a tisztelet és imádás jeleit. „Az Egyházat az Eucharisztiából kiindulva kell megújítani”. (Ecclesia ab Eucharistia emendanda est!) A Szentostya nem valami, hanem Valaki. „Ő van itt!” – így foglalta össze Vianney Szt. János, Ars szentéletű plébánosa, az Eucharisztia titkát. Mert itt nincs szó semmi másról és senki nagyobbról, mint magáról az Úrról: „Dominus est!” – Az Úr az!
-----------------------
Athanasius Schneider, született 1961 ben Kirgisztánbab (közép Ázsia), német szülőktől, akiket kitoloncoltak; 1973 ban kivándoroltak Németországba; 1990 ben pappá szentelték; 1997 ben az Augustinianumon (Róma) patrisztikából doktorált; 1999 óta a karagandai (Kazahsztán, közép Ázsia) papi szeminárium professzora; 2006 ban celerinai címzetes püspök és Karaganda segédpüspöke
A szentáldozás vétele nemcsak a lelki asztalközösség pillanata, hanem mindenek előtt a lehető legközelebbi személyes találkozás a hívő és az ő Ura, Istene között ebben az életben. Ehhez a találkozáshoz legjobban illik a befogadás, az alázat, a lelki gyermekség magatartása. Egy ilyen magatartás önmagától megkívánja az imádás és tisztelet kifejezett gesztusait. Erről tanúskodnak az Egyház kétezer éves hagyományának jól dokumentált tényei, amelyeket az első évezredből a „szeretettel és félelemmel”, a második évezredből az „amint bírod, akként merjed” mottóval jellemezhetünk. A szerző leírja három „eucharisztikus asszony” példáját is, akiket személyesen ismert a szovjet üldöztetés idejéből. Az ilyen tanúságtételek a harmadik évezred katolikusait is bátoríthatják és taníthatják, miként kell bánni az Úrral a szentáldozás magasztos pillanatában.
Francis Arinze bíboros, az Istentiszteleti Kongregáció prefektusa ezt írta: „Az egész könyvet nagy örömmel olvastam. Kiváló.”
(Vége)

Szent Fausztynának is volt egy látomása erről a „figyelmeztetésről”

Szent Fausztynának is volt egy látomása erről a „figyelmeztetésről”: „Mielőtt igazságos Bíróként megjelennék, először eljövök mint az irgalmasság Királya. Mielőtt az igazság napja elérkezik, az embereknek a következő jel adatik az égen: kialszik minden fény az égen, és nagy sötétség lesz az egész földön. Akkor megjelenik az égen a kereszt jele, és az Üdvözítő kezeinek és lábainak sebhelyeiből hatalmas fénysugarak áradnak ki, melyek egy ideig bevilágítják a földet. Ez röviddel a végső nap előtt történik.” (Szent Fausztyna Naplója 83)
Másutt így ír: „megláttam lelkiállapotomat úgy, ahogyan azt Isten látja. Egészen világosan megláttam mindazt, ami nem tetszik Istennek. Nem tudtam, hogy ezekről a legapróbb árnyakról is el kell számolnunk Isten előtt. Micsoda pillanat! Ki írhatja ezt le? A háromszor szent Isten előtt állni!” (Szent Fausztyna Naplója 36).
https://masodikeljovetel.hu/nagyfigyelmeztetes-segiteni-fog-vilagnak-lekuzdeni-minden-idok-legnagyobb-hitehagyasat
https://masodikeljovetel.hu/az-nap-amikor-eljovok-isteni-irgalmassagomban-megvilagosodas-napja-lesz
https://masodikeljovetel.hu/isten-az-atya-en-ti-szeretett-atyatok-kituztem-vegre-nagyfigyelmeztetes-napjat-egyedul-csak-en

Megfigyeléseken alapuló tudományos bizonyítékok Isten létére

A bíróságokon, ha 10 egymástól független tanú egyöntetűen állít valamit, azt már tényként kezelik és elfogadják igazságnak! Az a nagy helyzet, hogy a halálközeli élményt átélt emberek mind azzal a bizonyossággal térnek vissza, hogy Isten létezik. 20.000-nél is több személy beszámolóját gyűjtötték már össze ilyen Istennel kapcsolatos megtapasztalásokról. Ha a bíróságokon 10 egymástól független tanúnak igazat adnak, akkor 20.000 embernek még inkább igazat kell adnunk, hogy tényleg létezik Isten!Ők megtapasztalták ezt és bizonyítékkal szolgálnak nekünk, hogy Isten létezik. Még az ateisták is úgy tértek vissza, hogy beszámoltak Istenről és hívőkké váltak. Ez éppen elég bizonyíték arra, hogy Isten létezik. Aki ilyen tények ellenére is a tudatlanságot pártolja, az nagyon nézzen magába. Az egész társadalom egy tévtanítással van becsapva. Az ateizmussal!
Ilyen állapotban ezek az emberek azt is látják bizonyítottan, hogy otthon mit főz az anyósuk, a másik szobában miről beszélgetnek a nővérek, vagy hogy milyen tárgy van beesve a szekrény mögé... Tehát nem csak az agy képzelgése a halál állapotában mindez, hanem bizonyosságokról számolnak be az emberek. Így ha 20.000-nél is több ilyen ember számol be Istenről, akkor az megfigyeléseken alapuló tudományos bizonyíték Isten létezésére!
Erre szokott jönni a felvetés, hogy a haldoklás állapotában az agy kémiai reakciói miatt vannak ezek a látomások…
Viszont akkor mért tud a korlátozott, oxigénhiányos agy arról, hogy miről beszélnek a másik szobában, vagy mit csinál éppen a családtagja otthon? Később pedig kiderül, hogy tényleg az történt, amit látott testen kívüli állapotban. Vagy például mért szinte ugyan azt éli át menetrendszerűen mindenki, egymástól teljesen függetlenül, kontinensekkel arrébb, akár több alkalommal is? Ennyi véletlen egybeesés nincsen!
Azért nem helytálló ez a felvetés, hogy a haldokló agy képzelgése a halálközeli élmény, mert hiába így a hormon, úgy az agy reakciója az oxigénhiányra..., attól még nem lenne szabad a haldoklónak tudnia, hogy mit csinál otthon a felesége, vagy kinek telefonálnak más szobákban pl az ápolónők. Ez egy materialisták általi téves magyarázat, akiknek elméletei vannak, de tapasztalatai nincsenek a tudat valódi természetéről. Ez a feltevés nem magyarázza meg, h a meghalt személy tudata miért érzékeli több száz kilométerre lévő emberek valós tevékenységét. Amiről aztán kiderül, hogy tényleg azt csinálták. Kemény az az oxigénhiány, amitől a tudat nem beszűkül, hanem kitágul és csodás képességek jelennek meg benne.... Ezen nyugodtan el lehet gondolkozni.
Mellesleg rengeteg videó van, ahol ezekről az élményekről számolnak be az emberek. Feltűnő azonosság van minden beszámolóban, pedig nem is ismerik egymást:

- testen kívülről látják magukat
- hatalmas fényt látnak
- lepereg életük filmje
- látják életük erényeit, hibáit
- hatalmas szeretet éreznek
- elhunyt családtagjaik megjelennek, akik mondják nekik, hogy túl korán érkeztek
- Istenről megbizonyosodva térnek vissza, pedig mind inkább maradnának, mert azt érzik igazi otthonuknak
Tehát összefoglalva:
20 ezer ember tényként beszél Istenről. Még az ateista is mikor visszatér Isten létéről beszámol. Azért igaz a beszámolójuk, mert az anyagi világban téren keresztül is érzékelnek valós eseményeket, amelyeket normál ember nem érzékelhetne. Később pedig kiderül, hogy helyesen láttak mindent. Így ha ezek az emberek azt mondják tízezer szám, hogy Isten van, akkor az már egy megfigyeléseken alapuló tudományos bizonyíték. Ja és minden esetben a forgatókönyv ilyenkor kísértetiesen hasonló. Még kontinensekkel arrébb, különböző vallású emberek is ugyan azt mesélik.  Aki ezeket a tényeket kétségbe vonja és a materializmushoz ragaszkodik, az csak magára vessen, mert becsukja a szemét és azt hirdeti fennhangon, hogy sötét van, pedig a déli nap fényében áll. Ajánlok megnézésre pár ilyen beszámolóról szóló videót!
Itt beszélnek róla egy tv műsorban. Aki nem hiszi, járjon utána: https://youtu.be/oucVl9MVFUQ

Lehet elkezdeni nézegetni ezeket a beszámolókat, hogy legyen fogalma az embernek dolgokról...

Olvasni meg lehet a Lelkünk útjai című könyveket...