1999. május 26., szerda

Medjugorjei üzenetek 1999. május

1999. május 25.
Drága Gyermekek! Ma újra arra hívlak benneteket, hogy térjetek meg, és még szilárdabban higgyetek Istenben. Gyermekeim, keresitek a békét, és különféleképp imádkoztok, de a szíveteket még nem adtátok Istennek hogy betöltse szeretetével. Íme ezért vagyok veletek, hogy megismertessem veletek Isten szeretetét, és közelebb vezesselek hozzá. Ha Istent mindenek fölött szeretitek, akkor könnyű lesz imádkozni és megnyitni Isten felé a szíveteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!

1999. május 24., hétfő

1999. május 13. - A Két Szent Szív Jelenése

Pirkadatkor egy fénygömb erős ragyogása ébreszt fel hirtelen, de nagyon finoman. Abban a kegyelemben van részem, hogy a Két Szentséges Szív48 látogat meg: kéz a kézben közelednek felém.
Ó, micsoda vigaszt képesek nyújtani békés mosolyuk­kal! Bár számtalan szenvedés veszi körül Szívüket, nem hagyják ki az alkalmat, hogy szeretetüket, gyengédségü­ket megosszák velünk! Íme, a mi valódi Szüleink, akikről példát kell vennünk, mert ők tökéletesek.
Egészen közel jönnek hozzám, úgy fél méterre állnak meg tőlem, és Szent Anyukám kezd el beszélni:
M. „Béke lakozzon szívedben!
Leányom, dicsőítsd az Urat, amiért téged választott, i hogy magasba emeld Kelyhét49 a Föld szívén! Ez a „kehely": Jézus Győzelme, mely az Oltáriszentségben jelen Irán. Most csodáld meg a Drága Fiú szépségét... (Ekkor Mária balra fordul, és Jézusra mutat, aki eközben sem veszi le rólam a szemét)... mely szavakba nem önthető, de te tudod azt is, hogy ez a szépség semmit nem csök­ken, midőn a kenyér és a bor valódi Testté és Vérré lesz, és egybeolvad a Lélekkel és az Istenséggel.
Ezért jöttem hozzád, hogy köszönetet mondjak mind­azoknak, akik úgy döntöttek, hogy közös imádságra gyűlve imádják, és vezekelnek a Szentháromságért, a Második Személyen keresztül, aki az Eukarisztia misztikus leple alatt jelen van e világban.
J.  Amikor lélekben felkészülve keresztet vettek, eljövök hozzátok, és veletek maradok, hogy egyedülálló imát ajánljak az Égnek. Biztosak lehettek hát benne, hogy én, a ti Édesanyátok közöttetek járok, és Palástommal védel­mezlek benneteket!
Az Olajfaligetemben pedig már mondtam, hogy éjjel-nappal jelen vagyok, ezért minden fohásznak, mely Házam Tűzhelyéből felszáll, számotokra fel­foghatatlan ereje van. Bízzatok a lelkek üdvösségé­ért felajánlott virrasztások erejében: sokat meggyó­gyítok majd közülük!"
D. „Egység áldott Anyja, mit kívánsz még?"
M. „Arra kérlek titeket, hogy ne vonjátok ki maga­tokat az ima ideje alól: az imádság nagyon fontos a lelki fejlődésetek miatt, és nem is sejtitek, hány te­remtmény várja, hogy dicsőítő ének szálljon az Égbe erről a helyről, melyet annyira szeretek. Maradjatok meg az alázatban, legyetek ti azok a kicsinyek, akik a végső ütközetben velem együtt harcolnak majd!"
(Ekkor a Mester szólal meg:)
J. „Hallottad?"
D: „Igen, Uram!"
J: „Tégy bizonyságot e szavakról, vidd hírül Anyám örömteli üzenetét!
A Szentségimádás Szent Órája lerövidíti majd a szenvedések idejét, és enyhíti a büntetéseket, ame­lyeket magatokra vontatok. Te már érted, hogy azért szálltunk le hozzád, hogy zarándokutad az Oltári-szentséget dicsőítő himnusszá váljon; viseld gondját ennek a magnak, hadd növekedjék erdővé! „Az en­gesztelő Szolgák Mozgalmának" az egész világon kell, hogy legyenek „Tanúságtevői"!
Ezt a szellemiséget várom tőletek!"
D. „Imádni fogunk, Jézus, és mindig megpihenhetsz szívünkben!"
J. „Mint szemeim pupilláit, úgy őrizlek majd téged Én, a Szent Társ Szent Anyukád Szívében!"
(Ezután eltávolodnak.)


48 Jézus és Mária
49 elégtételként Krisztus Testéért

1999. május 23. – Pünkösd


Ma borult idő van, de tele spirituális töltettel.
Tegnap óta a világ és Olaszország minden tájáról érkezett emberek négy nyelven imádkoznak a Szűzanyához.
Én reggel óta próbálom ellátni a zarándokokat tanácsaimmal és mindazzal, amit Isten akaratából adhatok nekik, hogy lelküket újra fény, erő és bátorság töltse be. De ahogy visszatérek ennek a napnak a kegyelmektől izzó légköréhez, valami óriási hatást gyakorol rám: a világból egyre több és lelkesebb hívőt vonz ez a hely!
Az emberek felváltva mondták el, milyen kegyelmekben részesültek a szent tárgyak vagy a Szűzanyát jelenés közben ábrázoló képek által. A legmeghatóbb történet mesélőjét nemzeti zászlójukat lengető csoport veszi körül.
A Jelenés előtt a jelenlévő összes pap megáldja Mária, az Eukarisztia Szüze 90 cm magas szobrát, melyet saját kívánságára Japánba küldünk, hogy találkozhasson a családokkal.
A Szűzanya ugyanis néhány nappal ezelőtt56 így szólt hozzám
Japánba akarok menni, a mártírok földjére, felkeresni a családokat, megerősíteni őket Szívemben, a Szent Olaj Forrásában és örökre megkenni őket, mert önfeláldozásuk sok elveszett lelket ad majd vissza Istennek! Tiszteletem által közöttük is felerősödik majd az Én57 Fehér Helytartóm iránti bizalmuk és Szeretetük.”
A Szépséges Úrnő a Könnyei tiszteletére mondott imádság alatt jelenik meg. Mosolyog, de mosolyában halvány szomorúság rejlik. Fehér ruha és aranyszínű palást van rajta, melyet vállán egy vékony pánt tart.
Dícsértessék a Jézus Krisztus!
Pünkösd napján veletek örvendezek, gyermekeim, mert úgy döntöttetek, hogy üzeneteim hordozói lesztek a világban! Azt kívánom, hogy ajándékozzátok maga­tokat nekem, egyszerűen, de szívből!
Hét éve részesültök abban a kegyelemben, hogy vezetlek és védelmezlek titeket. Ez idő alatt végig arra tanítottalak benneteket, hogy Jézus a követen­dő Út és az Igazság, amelyet meg kell ismernetek. Többször kértelek benneteket, hogy szeressétek Drága Fiamat, különösen Szentségi Jelenlétében, melyben a legtöbb sértést és gyalázatot kell elvisel­nie.
Azt szeretném, ha napról napra jobban megértenétek ennek a jelentőségét és ezáltal békében, boldogan élhet­nétek, megvalósíthatnátok hivatásotokat!
Sokan nem veszik komolyan a szavaimat, ezért, drága gyermekeim, a bűn felülkerekedik szívükön. Én, mint Is­ten Anyja és a ti Anyukátok, arra hívlak titeket, hogy győz­zétek le a bűnt, amit a Sátán minden lépésem mögött el­hint, hogy megakadályozza terveimet.
Kedves kicsikéim, ti jól tudjátok, hogy itt megjelenek. Ezért szeressétek azokat is és bocsássatok meg azoknak is, akik nem fogadják el mindazt, amit a Nevemben tesz­tek! Ne feledkezzetek meg a türelemről, amelyben Isten mindannyiótokat részesít, akkor sem, amikor a legnagyobb árulást kell elviselnetek!
A Szentségi Jézussal a szívemen közbenjárok értetek! Megérthetitek-e, mennyit imádkozom értetek, ha nem vagytok hajlandók meghallgatni azt, amit minden hónap­ban mondok nektek?
Imádkozzatok többet és jobban, ajánljátok ne­kem a Szent Rózsafüzért és a Könnyfüzér imádságát, könnyeim tiszteletére:
- hogy mielőbb elfogadják jelenlétemet ezen a helyen;
- hogy a népek megismerhessenek és olyan ne­veken dicsérhessenek, amelyeken itt megjelenek;
- hogy az egyház kegyelmet és vigaszt merítsen ebből a Jelenésből, melynek jelentős szerepe van az eljövendő üdvözítő tervben.
Az Örökkévaló Engem küld, hogy megmutassa nektek szeretetét. Ti pedig, gyermekeim, adjatok bizonyságot környezetetekben erről az örömről!
Ismétlem: terjesszétek képmásomat!
Papjaimat különleges áldással áldom meg.
Drágáim, visszajövök, az Égben pedig imádkozni fogok, hogy közbelépésem győzedelmes legyen!
Hamarosan találkozunk.”


(56) 1999. május 20-án
(57) az összetartozásukat fejezi ki