2014. december 12., péntek

Fellay püspök áldotta meg a betlehemi jászlat az Európa Parlamentben

Az olasz EU-képviselő, Mario Bergezio meghívására és a francia Civitas Intézet kezdeményezésére Fellay püspök, az FSSPX rendfőnöke meglátogatta Brüsszelben az Európai Parlamentet, és megáldotta az ott felállított betlehemi jászlat.
A nagyméretű betlehemi jászol az épület központjában fekvő, a közönség számára is látogatható termek egyikében van felállítva. Az áldáshoz Franciaországból, Nagy-Britanniából, Görögországból, Portugáliából és Olaszországból küldött képviselők és hivatalnokok gyűltek egybe. Alain Escada, a francia Civitas Intézet elnöke beszédében arra figyelmeztetett, hogy a jászolban fekvő Jézus-gyermeknek az összes nép felett uralkodnia kellene, mivel minden hatalom Istentől származik. Beszédében idézte Szent X. Pius pápát, aki azt mondta: „A civilizációt nem kell többé kitalálni, ez eddig és ezután is a keresztény civilizáció, ez a katolikus társadalom. Pusztán arról van szó, hogy újra helyre kell állítani, és szünet nélkül meg kell újítani természetes és isteni alapjain.”
Fellay püspök beszédében ezeket mondta: „Ott, a jászolban, ott kezdődött minden. Ezért teljesen normális, hogy Európa irányítói tiszteletüket róják le annak az Istennek, aki az emberek közé jött, hogy megmentse őket. Ő, a királyok királya. Emlékezzünk ezért arra, amit Pie bíboros mondott: »Ha nem jött el Jézus Krisztus uralmának a pillanata, akkor az a pillanat sem jött el, hogy a kormányok fennmaradjanak.« E jászol megáldásával az Egyház e helyet a jó Isten kegyelméhez kapcsolja. Ez a kis hely egy szentelménnyé válik, és mindazoknak használ, aki ide jönnek, hogy belsőleg elmélkedjenek, összeszedjék gondolataikat.”
Fellay püspököt az FSSPX belga-holland disztriktjének vezetője, Pater Thierry Legrand kísérte el az Európa Parlament üléshelyére. Beszédében ennek a kezdeményezésnek a jelentőségét húzta alá, tekintettel arra a próbálkozásra, mellyel Franciaországban meg akarják akadályozni a betlehemi jászlak felállítását a nyilvános helyeken, és az ádventi és karácsonyi „népszokást” „téli akciókra” és „évvégi kezdeményezésekre” akarják átnevezni és átértékelni. [Mennyivel rosszabbak ezek az utóbbiak a „népszokás” kifejezéstől?]
(forrás: www.katholisches.info (pius.info-tól átvéve) – 2014. december 12.)

Fellay püspök enyhén szólva is meglepő ténykedését az antimodernista honlap is megemlítette egy cikkében. Most ebből a cikkből következnek az ide vonatkozó részletek.

Egyházi átalakulás gázpedállal és fékkel
3. A „Piusközösség” és a „szent egyház” közötti baráti kapcsolatok nem újak, ezt eddig is tudtuk. De azt a hírt mégis érdekesnek találtuk, miszerint a „Pius-rendfőnök”, Fellay püspök Alain Ascada, a Civitas, egy francia Tradi-Polit-Aktív-Egyesület elnökének közvetítésével és a pártnélküli EU-képviselő, Mario Borghezio meghívására december 9-én Brüsszelben az Európa Parlamentben megáldott egy betlehemi jászlat, amit ott az egyik teremben állítottak fel. …
Nos, eléggé furcsa, hogy pont a „Piusközösség” „rendfőnöke” köti össze az „egyház” nevében az Európa Parlamentet a „jó Isten kegyelmével” (amihez persze egy kicsit több kellene, mint egy betlehemi jászol megáldása). De még ennél is különösebb, hogy alig pár hete maga a „szent egyház” elöljárója, „Ferenc pápa” látogatott az Európa Parlamentbe, ahol hosszú beszédet mondott, melyben azt a figyelemreméltó bűvészmutatványt hajtotta végre, hogy egyetlen egyszer sem említette Urunk Jézus Krisztust. Ehelyett sok szó esett az „emberi méltóságról” és az „emberi jogokról”, és természetesen a bevándorlókról. Talán e két egymást szorosan követő eseményben már a Bergoglio-egyház és a „Piusközösség” közötti jövőbeli kooperáció mutatkozik meg. Bergoglio az istentelen területet fedi le, a „Piusközösség” a vallásosat. …
7. Összefoglalva: számunkra túl egyszerűnek és egysíkúnak tűnik, ha Bergogliot bal-jobb sémába sorolják be, és konzervatívokat gyilkoló progresszistának és a tradicionalisták rémének állítják be. Valójában Bergoglio egy agyafúrt dialektikus, aki reformjait jó modernista stílusban a különböző erők, „gázpedál” és „fék” párbeszédi váltakozásának segítségével akarja előrevinni, hogy ily módon biztosabban haladjon előre és ebbe a folyamatba minden oldalt bekapcsoljon. Eddig ez figyelemreméltó módon sikerült is neki. Az utolsó szinódus eredménye, ahol ugyan nem két-harmados többséggel, de abszolút többséggel még a „legvitatottabb” passzázsokat is megszavazták, impozáns bizonyíték erre.
Bergoglio egy interjúban ezt mondta: „Bár igaz, hogy a szinódus alatt különböző pozíciók alakultak ki, de ezek még az igazság keresésének stádiumában voltak. Azokért, akik nagyon határozottan kitartanak pozíciójuk mellett, imádkoznunk kell, hogy a Szentlélek átalakítsa őket.”
Bergoglio pont ezt az „átalakítást” akarja, ezt a „transzformációt”. Merevnek nem maradhat senki, se „balról”, se „jobbról”.
Bergoglio bizonyára nagyon jól el tudja képzelni, hogy ebbe a dialektikus „transzformációs-folyamatba” a „Piusközösség” „tradicionalistáit” is bevonja. Hiszen ezek máris ott tartanak, hogy a zsinati püspökökkel dialógust folytatnak [ebben állapodott meg Fellay püspök Müller bíborossal, és időközben el is kezdték ezeket a párbeszédeket], átalakulásuk tehát teljes gőzzel folyik, olyannyira, hogy már a gyökeresen szabadkőműves EU-Parlamentben is szívesen látott vendégek.
„Pater Jorge” kiválóan érti a dolgát. Talán egy napon Fellay „bíboros” kíséretében fellép az UNO előtt is, hogy ott az emberi méltóságról és emberi jogokról fecsegjen, miközben kísérője egy fenyőt – vagy inkább egy pálmát – megáldhat, hogy az UNO-t a „jó Isten kegyelméhez” kösse. Akkor beszélhetünk csak majd igazán egy tökéletesen sikerült „egyházi átalakulásról”.
(forrás: www.antimodernist.org/am – 2014. december 12.)

Akárki akármit is mond vagy ír Malachi Martinról, az 1996-ban megjelent könyvében (Windswept House, németül: Az utolsó pápa) írottak napjainkban szinte szóról szóra teljesednek be. Különösen, ha nem feledkezünk el arról, amit Fellay püspök az év elején mondott: „Ügyvédünket [nyilván Krah urat] fogadta Bergoglio, és elmesélte neki, hogy kétszer is elolvasta Lefebvre életrajzát.” – Pont erről ír Martin atya: vagyis azt mutatja be, hogyan készítik elő az eseményeket a háttérben az „egy-világ” tervezői.
(Lásd a honlap következő cikkét: Az emberek egy szervezett testülete egy összehangolt tervet ültetett a gyakorlatba)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Az új világvallás, amelyet minden ember számára készítettek, vonzani fogja a nem Keresztény vallásokat2014. december 11. csütörtök, 21:50
Drága szeretett leányom, ma olyan hírt hozok nektek, amely fel fogja deríteni a szíveteket. Nektek, dédelgetett tanítványaim, akik hűségesek vagytok Isten Igéjéhez, különleges kegyelmeket fogok adni. Ezek a Kegyelmek, amelyek azokra fognak kiáradni, akik az Én Szent Nevemért szenvednek, rendkívüli vigaszt fognak nektek hozni az előttetek álló megpróbáltatások során.
Megadom nektek azt a Kegyelmet is, hogy megmentsétek mindazokat a szegény, összezavarodott, félrevezetett és felzaklatott lelkeket, akik kiiktattak Engem az életükből. Mindaz, amire szükségem van, az a ti imáitok és kitartásotok, amelyeket engesztelésül kell felajánlanotok Nekem ezekért a lelkekért. Ez egy különleges Ajándék, amelyet azért adok nektek, mert hamarosan egy olyan nagyméretű zűrzavar fog kavarogni a Keresztény vallások között, hogy sokan el fognak hagyni Engem.
Mint újoncok, akik egy hadsereghez csatlakoznak, mely készen áll a háborúra, úgy fognak az emberek is csatlakozni a Kereszténynek álcázott új valláshoz, amelyre úgy fognak hivatkozni, mint az emberek vallására – egy olyan vallásra, mely megöleli az erőset, a gyengét és minden bűnöst, és amelyről azt fogják mondani, hogy áthidal minden politikai megosztottságot. Sokan azt fogják gondolni, hogy ezzel a saját vallásukat támogatják, s közben ők cserben fognak hagyni Engem. Ehhez a nagy megtévesztéshez vezető utat most már elkészítették, és az új vallás vezetőit már kinevezték. Már egy jó ideje annak, hogy sok nemzetben, csendben, gondosan és eltökélten elvetették a magokat, amelynek hamarosan látni fogják majd az eredményeit.
Az új világvallás könyörületesnek fog látszani. Az új világvallás, amelyet minden ember számára készítettek, vonzani fogja a nem Keresztény vallásokat, és mindenféle meggyőző hazugságokkal fognak előhozakodni csakhogy megvédjék ezt a mozgalmat. Isten Törvényeit teljesen figyelmen kívül fogják hagyni, és új megközelítéseket alkalmazván minden kísérletet meg fognak tenni annak érdekében, hogy igazolják a „globális evangelizációt”.
Azok, akik Egyházamban a változások megvédése érdekében beszédeket fognak tartani – amelyekre azért lesz szükség, hogy az új hamis tan első részét bevezessék-, jellegzetes hamissággal fognak rendelkezni. A szavak, amelyekkel a Tanításaimat leírják, már nem lesznek ismerősek azon Keresztények számára, akik valóban ismernek Engem. A Rám való hivatkozás alkalmával használt nyelvezet megalázó és sértő lesz Istenségemet illetően.
Én ismerem az Enyéimet, és ők is ismernek Engem. Én ismerem ellenségeimet is, és ők azt fogják mondani mindenkinek, akik őket meghallgatják, hogy ismernek Engem. Legyetek éberek ellenségeimmel szemben, akik bár azt mondják, hogy Tőlem valók, de ugyanakkor megvetéssel beszélnek Rólam, kevés tiszteletet mutatnak Igémmel szemben, vagy pedig megpróbálják azt újra fogalmazni. Hiszen még a legravaszabb ellenségem is ellentmondásba fogja keverni saját magát, mert mindaz, ami ellenségemtől származik, az mindig össze fog zavarni. Mindaz, ami Istentől jön, és ahol jelen van a Szentlélek, az soha, semmilyen módon nem fog gúnyolni Engem, Jézus Krisztust.
Mihelyt zűrzavarnak és olyan új tanoknak lesztek a tanúi Egyházamban, amelyek az emberek igényeit és vágyait tisztelik, annak terméséből semmit sem fogtok jónak érezni. Ti, drága követőim, bizonytalanok lesztek, félni fogtok, és tele lesztek szomorúsággal. Ezen eljövendő dolgok miatt fogom megadni a Kegyelmeket azoknak, akik valóban szeretnek Engem, hogy segítsenek Nekem megmenteni Isten gyermekeit ettől a nagy utálattól, mely hamarosan fel fogja emelni ocsmány fejét.
Fogadjátok el Ajándékaimat, amelyeket most nektek hozok, Ígéretemet, hogy segítek nektek, és vezetlek benneteket. Az emberiség már rég megkapta Igémet. Az Ige nem új. Az az ember, aki bármit is hozzáad vagy elvesz belőle, nagyon fog szenvedni. Ez meg volt jövendölve a Szent Bibliában, és most pontosan ez fog megtörténni. Ellenségeim meg fogják hamisítani Igémet, és a világ le fogja nyelni a hazugságokat, amelyek ennek eredményeként bekövetkeznek.

Jézusotok

Mitől félnek az egyházak és a KDNP?!

Az utóbbi napokban pár meglepő hír került napvilágra. Először is, hogy a Fidesz átírni készül az egyháztörvényt. Ez még nem meglepő, hiszen az egyháztörvényük elbukott Srasbourgban. A meglepő dolog, hogy egyházi vezetők elkezdtek tiltakozni ez ellen. Most meg a KDNP is. A hírekből az nem derül ki pontosan, hogy miért is tiltakoznak. Azt gondolná az ember, hogy a Fidesz a történelmi egyházak számára csak kedvező törvényt készíthet elő. Akkor miért tiltakoznak? A hírekben sok az érthetetlen rész, úgy tűnik, hogy az egyházak, és a KDNP lehet, hogy tudják, mi készül, de nem akarnak róla világosan beszélni.
Azt viszont lehet tudni, hogy a németekéhez hasonló rendszert készül bevezetni a Fidesz. Ezzel kapcsolatban a KDNP kifogását így fogalmazta meg az Index:
“Semjén szerint a német modell lényege, hogy az egyházakat az állam alrendszereiként fogja fel, és mint ilyen, nem független rendszereket finanszírozza. “
Bullshit. Szerintem nem ez az igazi bajuk. A német rendszer egyik nagyon fontos tulajdonsága, hogy amint azt leírtam, bár általában magas az egyházi adó, de ezt csak annak kell fizetnie, aki hívőnek vallja magát. Ennek az adónak Németországban is az a hatása, hogy egyre kevesebben vallják magukat hívőnek. Vagy azért, mert tényleg nem azok, vagy azért, mert ugyan hisznek az adott vallás tanaiban, de azért pénzt nem akarnak fizetni az egyházaknak.
A magyar egyházak joggal félnek attól, hogy egy ilyen finanszírozási rendszerben napvilágra kerülne az, hogy milyen sokan nem hisznek Magyarországon, illetve az, hogy esetleg hisznek, de az egyházat nem akarják támogatni. Vagy azért, mert nem gondolják méltónak rá, vagy pedig, mert úgymond spórolósak. Eddig ugyanis a hívők támogatásáról olyan adataink voltak, amelyek a keresztelkedések számán alapul, ez felül becsüli a hívők számát, illetve olyan adat,a mely a népszámláláson alapul, de még ez is felülbecsüli a hívők számát. Az egy százalékos felajánlások csökkenése mutatja, hogy azon hívők száma, akik ténylegesen adnának az adójukból az egyházaknak, igen alacsony. Egy olyan felajánlás, amely nem az adóból menne, hanem extra adó lenne – márpedig a német rendszer ilyen – még siralmasabb képet mutatna a hívők elkötelezettségéről.
Az egyház minden félelme ellenére ez egy igazságos törvény volna, ugyanis végre a hívek tartanák el az egyházakat. Azok tartanák el, akik kedvéért működnek. Azok, akik “hasznot” húznak belőle. És akárhogy is félnek az egyházak, hogy valami kiderülne, ami kiderülne, az csak az igazság lenne.
És az egyházak és a KDNP baja éppen ez, hogy egy igazságosabb törvény miatt az egyházak nem kapnának pénzeket agyba-főbe, támogatottságon felül, hanem csak annyit, amennyi a tényleges komoly támogatottságuk. Nem csalhatnak, nem lophatnak, nem hazudhatnak.
Az egészben csak az ad okot aggodalomra, hogy a hírek zavarosak, a német minta csak pletyka, nem tudjuk, mit tervez a Fidesz. Az, hogy pont a Fidesztől jönne egy igazságos egyháztörvény, amely kilőné az egyházakat eddigi kiváltságaikból, az meglepő fordulat lenne. Túl szép, hogy igaz legyen. Emiatt én még nem innék a medve bőrére. Ha ezt a törvényt megszavazzák, akkor is várható az, hogy a Fidesz azért fogja kézből etetni az egyházakat. Ahogy eddig is állandóan csurrant-cseppent nekik pár tíz milliárd plusszban. És lehet, hogy pont ez a célja: Orbán azt szeretné, ha az egyházak túlélése az ő alkalmi, személyes döntésén múlna. Azt szeretné, ha az egyházak függővé válnának tőle. Ez pedig elég nagy üröm az örömben.
(piroslapok)
Bal-Rad komm: A magyarországi egyházak – és kiváltképp a “történelmi” egyházak – a rendszerváltást követően az állam kegyenceivé váltak! Ez egészen egyszerűen pénznyeldévé alakította őket, amelybe százmilliárdok ellenére sem tudott elégséges apanázst ömleszteni egyetlen kormány sem. A Magyarországot évezrede fosztogató katolikus egyház mohóságához pedig már csak a zsidó hitközségek páratlan pénzéhsége hasonlítható!
A rendszerváltás óta eltelt időszak alatt legkevesebb EZER MILLIÁRD FORINTNYI KÖZVETLEN PÉNZÜGYI APANÁZSBAN részesültek a történelmi egyházak! Indokolatlanul magas politikai befolyásuk pedig egész egyszerűen az állam rendjét is veszélyezteti! Magyarországon ugyanis az egyházak és az állam gyakorlati szétválasztása helyett egyre inkább a sötét összefonódás tapasztalható, kéz – kezet mos alapon.
Az persze világosan látható, hogy a “nagyegyházak” amennyiben valóban csak a hívek által lehetnének fenntartva, le is húzhatnák a rolót! Alig egy év alatt!
Veszíteni egyáltalán nem veszítenénk ezzel!