2012. szeptember 1., szombat

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Sajátos elképzelések az elkövetkező időkről 

Kedveseim, engedjétek, hogy szüntelenül meglátogasson benneteket a Szentlélek! Ne állítsatok fel magatokban sajátos elképzeléseket az elkövetkezendő időszakról, mert azt egyikőtök sem tudja felfogni, milyen tövisbozóton kell átmennetek! De ha a Szentlélekre hagyatkoztok azáltal, hogy megnyitjátok szíveteket az Ő működésére, akkor csodákat fogtok megtapasztalni életetekben. Különösen látni fogjátok, mekkora segítséget jelent számotokra, a Szentháromság életében való részesedés. Örvendjetek, mert határtalan biztonságot jelent számotokra az örök élethez való tartozás. Ragaszkodjatok ehhez, még a legnagyobb kísértések és megpróbáltatások idején is, hogy megláthassátok azt a hazát, amit nektek készítettek az égiek. Ha engeditek a Szentlélekkel átitatni kitikkadt szíveteket, akkor a kegyelem ereje által nagy megújulás részesei lesztek. Örömmel mutasson be titeket Égi Édesanyánk a teljes Szentháromságnak.
2012.08.13.                   Anna Terézia

 

Szent István bátorít a végső küzdelemre

Drága Engesztelő gyermekeim, szeretnék szólni hozzátok. Most is köztetek vagyok, és szüntelen imában hordozom országunkat. Amíg felemelik jobbomat, vagyis, amíg tiszteletben tartják szent ereklyéinket, addig a kegyelem bőségesen árad rátok. De hamarosan más szelek fognak fújni, aminek előfuvallatai már érződnek. Arra kérlek titeket, őrizzétek tisztán szívetekben a keresztény értékeket, és valljátok meg hiteteket azok előtt, akik kérdőre vonnak titeket! Törekedjetek hitelesen keresztény, azaz krisztusi módon élni! Ne hasonuljatok a világhoz! Csábításait vessétek el! Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög cselvetéseivel szemben. Tanulmányozzátok Szent Pál szavait, mert nem a testtel és a vérrel kell most megküzdenetek, hanem a fejedelmességekkel és hatalmasságokal, a sötétség világának kormányzóival, a gonosságnak az ég magasságaiban lévő szellemeivel (Ef 6, 11-19). Olvassátok tovább ezt az Isten fegyverzetéről szóló részt, és elmélkedjetek ezeken a sorokon minden nap, hogy felkészülve és készenlétben álljatok meg a küzdelem napján! Ne féljetek, mert veletek küzdünk, és ha a Szentháromság oldalán és Égi Édesanyánkkal harcoltok, akkor győztesen jöttök ki a küzdelemből. Erősen higgyetek, és bízzatok Abban, aki megkezdte működését bennetek . A Szentháromság áldása és Szűzanya védőpalástja oltalmazza népünket. Felemelt jobbom bátorítson a küzdelemre, amely a végső győzelemre vezet.
2012.08.20                 Anna Terézia

http://engesztelok.hu/egi-uezenetek/szent-istvan-batorit-a-vegs-kuezdelemre


Az engesztelők jelszava
 
Kedveseim, ne gondolkozzatok azon, miért és hogyan engeszteljetek! Azt bízzátok a Szentlélek bennetek való működésére! A ti feladatotok mindenkor az legyen, hogy a lehető legjobban használjátok fel az időt az engesztelésre! Amikor mindent felajánlotok, imádsággá alakulnak át azok, amiket így a Szentháromságnak átadtok. Ez létfontosságú cselekedet legyen bennetek, így egyetlen percet sem vesztegettek el haszontalanul. Jelszavatok ez legyen: mindent imává alakítva felajánlani Istennek, Égi Édesanyánk által, a lelkek megmentéséért! Így virrasszatok, imádkozzatok, böjtöljetek és dolgozzatok, akkor nem múlik el az idő dolgavégezetlenül!
2012.08. 31.            Anna Terézia


Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Senki sem ismeri a Jelenések Könyvének valódi tartalmát. Csak Isten ismeri.
 

2012. augusztus 31., péntek, 23:20
Drága szeretett leányom, ti röviddel egy robbanás előtt álltok, mely láttatni fogja, hogy Irgalmasságom egy olyan esemény során árad a világra, amely megváltoztatja majd a Föld arculatát.
Ez a küldetés gyors volt.
Te hirtelen és sietve voltál felkérve, annak biztosítása érdekében, hogy a világ megkapja az Igazságot.
Oly kevés ember érti meg, hogy Isten így hívja prófétáit, váratlanul, a próféta részéről nem hagyván időt a felkészülésre.
Ez azt jelenti, hogy a Szavak habozás nélkül özönlenek.
Senkinek sincs képessége ilyen Üzeneteket írni, mint ezek az Üzenetek. Azt mondani, hogy mégis ez lenne a helyzet, az egy sértés Atyámmal és a Szentlélekkel szemben.
Emberi szavakon keresztül, gyermekei lelkében senki sem tudná úgy meggyújtani Isten Szeretetének Lángját, mint ahogy ezek az Üzenetek teszik.
Egyedül Isten érhet el ilyen eredményt.
Senki sem ismeri a Jelenések Könyvének valódi tartalmát. Csak Isten ismeri.
Csakis Nekem, Isten Bárányának van jogom feltárni, amit tartalmaz. Ezt Én éppen most teszem, hírnökömön keresztül, az Isteni Irgalmasság Máriáján keresztül, aki Szavaimat – nem az övéit – közölni fogja egy hitetlen világgal.
Vegyétek most figyelembe Szavamat, mert az azért adatik nektek, hogy megmentsen benneteket. Hogy figyelmeztessen benneteket. Hogy felkészítsen benneteket. És, hogy megtisztítson titeket.
Legyetek készen, amikor az idő eljön.
Eljövök – az Üzeneteken keresztül –, hogy felkészítselek benneteket. Nem tudjátok sem a napot, sem az órát, ezért tehát úgy kell felkészítenetek a lelketeket, mintha az idő, Számomra, hogy eljöjjek, már a következő nap lenne.
Legyetek mindig készen. Arra kérlek benneteket, hogy amikor Üzeneteimet először olvassátok, tartsátok tisztán, és nyissátok meg az elméteket, mert valószínűleg ez lesz az egyetlen olyan eset, amikor Mennyei Hangomnak tanúi lesztek addig a napig, amelynek megérkezésére mindenki várakozott.
Megáldalak mindnyájatokat.
Intek nektek, hogy jöjjetek Hozzám.
Amikor azt kérem, hogy imádkozzatok, akkor egyszerűen azt kérem, hogy saját, egyszerű szavatokkal bízzátok rám magatokat.
A saját magatok módján. Egyéni gondolataitokkal. Én mindent hallok. Én mindent látok. Érzem, amit ti éreztek. Mindenki mellett ott állok közületek, csak arra a napra várok, amikor át fogjátok végre adni Hívásomnak magatokat.   
Nincs semmi, amiért féljetek Tőlem, mert az irántatok való Szeretetem legyőz majd minden sötétséget, amely távol tart Tőlem benneteket.
Forduljatok Hozzám és Én, Világosságomat árasztom majd rátok.
Aztán a békét adom nektek, amire vágyakoztok. Várakozom. Türelmes vagyok.
Gyertek Hozzám, amikor készen álltok.
Szeretlek benneteket. Megáldalak benneteket.

Jézus Krisztus