2013. szeptember 22., vasárnap

Meg kell reformálni a katolikus egyházat - ezt nem más mondja, mint Ferenc pápa, a hamis proféta

Ferenc pápa: reformok nélkül kártyavárként omlik össze az egyház

Meg kell reformálni a katolikus egyházat - ezt nem más mondja, mint Ferenc pápa, aki egy olasz lapnak adott interjújában mélyreható változásokat sürgetett. A pápa azt mondta, hogy "kártyavárként" összeomolhat az egyház, "ha nem találnak új egyensúlyt".

A nők fokozottabb bevonása, kevésbé megbélyegző hozzáállás a melegek, az elváltak és a terhesség-megszakítást választó nők irányában - ezt szeretné elérni Ferenc pápa, aki hosszú interjút adott egy olasz jezsuita lapnak.

Ebben azt fejtegette, hogy a világszerte több mint egymilliárd tagot számláló katolikus egyháznak el kell fogadnia, hogy reformra van szükség. Meg kell változtatni a hozzáállást, mert ha nem találnak "új egyensúlyt, akkor az egyház erkölcsi felépítménye kártyavárként omolhat össze."

A pápa "merészséget és bátorságot" kért azok irányában, akiket korábban elítélt az egyház - azokat említette, akik nem járnak misére, hátat fordítottak az egyháznak vagy közömbösek.

Arra a kérdésre, hogyan tekint az elvált és újra házasságot kötő vagy a homoszexuális katolikusokra, azt mondta:"kaptam leveleket homoszexuális személyektől, akik azt írták, hogy társadalmilag sebzettek, mert az úgy érezték, az egyház mindig elítélte őket. De az egyház nem akar ilyet tenni."

A témánál maradva a pápa azt is elmondta: egyszer egy provokatív kérdésre ezzel a kérdéssel válaszolt: "Vajon, amikor Isten egy meleg emberre néz, szeretettel jóváhagyja a létezését vagy elutasítja és elítéli őt? Mindig az emberre kell gondolni. Az életben Isten elkíséri az embereket és nekünk is ezt kell tennünk."

Ferenc pápa márciusi megválasztásakor még nem volt világos, hogy ilyen radikális módon szakítani akar elődje, a doktrínához határozottan ragaszkodó Benedek irányvonalán.

"Soha nem voltam jobboldali" - mondta az interjúban és hozzátette: fiatalabb korában autoriter és gyors módon hozott döntéseket, de ebből komoly gondjai fakadtak.

Az interjút a Civilta Cattolica olasz jezsuita lap szerkesztője, Antonio Spadaro írta a pápával folytatott három találkozója alapján. Spadaro bejutott a pápa lakosztályába is - Ferenc a 207-es szobát választotta a vatikáni Szent Márta házban - a cikk szerint spártai körülmények közt él. Spadaro egy ikont, egy feszületet és néhány szobrot látott otthonában.

"Ki Jorge Mario Bergoglio?" - kérdezte tőle, a pápa civil nevét használva.

"Bűnös vagyok. Ez a legpontosabb kifejezés" - válaszolta neki az egyházfő. Ugyan személetmód-váltást sürgetett, konkrét lépéseket nem vázolt fel például a nők szerepének bővítésére az egyházban. Ugyanakkor azt mondta: minden fontos kérdésben "szükség van a női intellektusra".

A pápa azt is elárulta: Dosztojevszkij, a történelmi regényeiről ismert Alessandro Manzoni és a költő Holderlin művei a kedvencei, szereti még Caravaggio és Chagall képeit, Mozart és Beethoven zenéjét, kedvenc filmje pedig Fellinitől az Országúton.
Szvetnik Endre, London

Inforádió

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Négy hatalmas birodalom fog megjelenni, mint fő forrás, ahonnan a háborúkat fogják irányítani

2013. szeptember 21. szombat, 12:22
Drága szeretett leányom, amint a hamis próféta hatalma egyre csak növekszik, sok minden fog történni a világban, és aki kifogásolni merné őt, figyelmen kívül fogják hagyni, még azokat is, akik Egyházam legmagasabb beosztásaiban vannak.
A politikai nézeteltérések eredményeképpen a Föld négy részre fog elkülönülni. Négy hatalmas birodalom fog megjelenni, mint fő forrás, ahonnan a háborúkat fogják irányítani. Mivel ezek a birodalmak hatalmukban megnövekednek, sok részét fogják ellenőrizni a Világnak, de nem mindet, mert Atyám azt nem engedné meg.
Ezen nemzetek mindegyike egymás ellen fog harcolni, bár azt fogják állítani, hogy együtt dolgoznak. Amint a bizalmatlanság növekszik, mindegyikük megpróbálja felülmúlni a másikat, és a harcok tovább folytatódnak. Ők a saját nemzetük szegény rétegeinek nagy részét el fogják pusztítani. Az embereknek, akik fölött uralkodnak, kevés hatalmuk marad, ahol a demokráciát csupán egy cérnaszál tartja. Éppen ezek az ártatlan és szenvedő lelkek azok, akik meg fogják kapni Isten Védelmét, ha rendelkeznek az Élő Isten Pecsétjével.
Soha ne becsüljétek alá Istennek ezt a kötetlen Ajándékát. Az Élő Isten Pecsétje meg fog védeni benneteket a testi és a lelki haláltól a háborúk ideje alatt. Kérlek, hogy juttassátok el ezt a lehető legtöbb emberhez minden nemzetben.
Egyiptom és Szíria egy hatalmi harcba fog keveredni, ami Izraelre is kihatással lesz. A zsidóknak sok ellensége van. Minden háború, mely célpontba veszi és magával ragadja ezt a két országot, egy végső csatát fog eredményezni, melybe Izrael is bele fog keveredni, és a legrosszabb népirtást fogják elszenvedni a Második Világháború óta.
Jeruzsálem bukása és felemelkedése meg van jövendölve, és ezeknek a csatáknak meg kell történniük, mielőtt még a próféciák beteljesülnének.
Jézusotok

Sokan a valótlanságok elfogadásával fognak elárulni Engem


2013. szeptember 21. szombat, 13:45
Drága szeretett leányom, Erőm most ki fog áradni a hívők szívébe a Szentlélek Ereje által, mivel ők egyfajta nyugalmat fognak érezni a nagy hitehagyás ellenére, amelyet már kezdenek az Egyházban megtapasztalni.
Én ezen megpróbáltatások ideje alatt, szeretett Atyám Hatalma és Dicsősége által, nagy erőt és bátorságot fogok adni nektek, gyöngéden szeretett tanítványaim. Ti, a Keresztes Imahadjárat imái által megkapjátok ezeket az Ajándékokat, mert ezek nélkül lehetetlennek találnátok, hogy ellenálljatok az előttetek álló vallási üldöztetésnek. Azért kaptátok ezeket az Ajándékokat, hogy másokat is megmenthessetek, akik el fogják utasítani Mennyei Hívásomat, és akik ártatlanul az oroszlán barlangjába fognak sétálni, ahol elszabadul majd a Pokol. Ha ők egyszer a sötétség barlangjába kerültek, akkor a pogány rituálékba rohannak. A lelkük meg fog nyílni a gonosz szellem előtt, és nagyon rövid időn belül vakok lesznek az Igazságra, a kezdetek óta lefektetett Isten Szent Szavára.
Sokan a valótlanságok elfogadásával fognak elárulni Engem. Pedig Kereszthalálom által megkapták az Igazságot. Sok tanítványom elárult Engem a Keresztre feszítésemet megelőző napokban, amikor a Földön jártam. Utánozván a farizeusokat, ezeket a szavakat kiáltották: „Távozz tőlem, te eretnekséget beszélsz. Te gúnyt űzöl a farizeusokból, akik Isten Nevében beszélnek. Te hazug vagy, és gonoszságot beszélsz. Te a Sátán fia vagy.”
Most, hogy mindnyájatokat felkészítelek Második Eljövetelemre, ti ugyanezeket a vádakat fogjátok újra kiköpni. Most a Mennyből jövő Isteni Üzeneteken keresztül azért jövök, hogy az Igazságot hozzam nektek, jóllehet már mindent tudtok Rólam. Azért teszem ezt, mert Egyházamban el fogják törölni az Igazságot. Ti hamarosan el fogjátok fogadni az Én Nevemben hirdetett hazugságokat, és az Igazságot sehol sem lehet majd megtalálni.
Ne feledjétek el ezeket a szavakat. Én csupán azért jövök, hogy Atyámnak tett Ígéretemet teljesítsem. Azért jövök, hogy a megígért végső üdvösséget elhozzam számotokra. A Sátán nem akarja, hogy ez megtörténjen, mindazonáltal nem tud Engem megállítani. De amit tenni fog az az, hogy Isten sok gyermekét akadályozni fogja végső Irgalmam elfogadásában. Ő ezt ellenségeim segítségével fogja megtenni, akiket most Földi Egyházamban elcsábított.
Ébresszétek fel azokat, akik alszanak. Úgy fogok jönni, mint tolvaj az éjszakában. Csak azok, akik fel vannak készülve, fognak megmenekülni.
Jézusotok

ÜZENETEK, PRÓFÉCIÁK Amelyek tartalma hasonló, vagy kiegészítik egymást

Először is kiemeljük, hogy a viszonyítási alap a Szentírás, és az Egyház Tanítása, hittételei, amelyek megfogalmazása már megtörtént, és érvényesek!!! Ne feledjük, vannak amelyek még nem kerültek nyilvános kihirdetésre, pl. a „Társmegváltás” dogmája. Mondjuk ki nyíltan, ismerjük el, éppen az egyházi szabadkőművesség nagyon hatékony „lobbi”-jának gáncsoskodása miatt, az „ökumenikus” oltáron egyelőre feláldozták, reméljük, nem végleg. És van, amelyben nincs hivatalos állásfoglalás, nyitottan mindkét irányzatot lehet képviselni, Gobbi atya előadásában kifejtette a MI állásfoglalásunkat !!! (utalás az előbbi oldalakra).

A továbbiakban, pár részben, ismertetem a magán-kinyilatkoztatásokkal kapcsolatos hivatalos egyházi tanítást, állásfoglalást, Dr. Erdős Mátyás atya, a Máriás Papi Mozgalom (első) magyarországi felelősének összeállítása nyomán, egy könyv első tizenegy oldaláról. Az nyilvánvaló, hogy aki a „Nihil obstat.” felelősségét vállalja, az anyagot és tartalmát ismeri, sőt jártasnak kell lennie benne, nem kontár munkára szegődik, mert kihat az utókorra, tehát beláthatatlan következmények kockázatát is tudatosan felvállalja, a lelkek üdvét, vagy kárhozatát segítve elő.
Nyomdokain haladva mi is felismertük, nem szükséges „ablakos kötőfékkel” , járnunk, sőt ajánlatos a lehető legjobban tájékozódni a mai kor kihívásai közt, már csak azért is, hogy minél több őszintén kereső, eligazodni akaró-vágyó testvérünknek segítségére lehessünk, anélkül, hogy a mi lelkiségünkbe bekebelezzük őket. Pontosítva: - Cönákulumainkon csak kimondottan a Kék könyv üzeneteivel, tartalmával, mondanivalójával foglalkozunk, a szabályok szerint. Máskor, kinek-kinek saját egyéni lehetősége, érdeklődési területe szerint fejleszti, kamatoztatja talentumait, Isten nagyobb dicsőségére, testvérei javára és implicite saját lelki üdvösségére.
Én két alkalommal voltam zarándoklatra Medjugorjé-ban, 1991-ben, Újvidékről, vonattal, - Dr. Harmath Károly OFM atyánál egy hónapos „nyomdász” tanfolyamon voltam, kérésemre elengedett egyedül, hálásan köszönöm. A látnokok közül Vickával volt alkalmam személyesen megismerkedni, kb. tizenketten lehettünk, fiatalok. Egy megjegyzését nagyon szívembe véstem, „a mi életünkbe bekövetkezik az Úr Jézus II. eljövetele”. Aki normális öregkort megér, nagyon boldog korszak következik, de tudomány és technika nélkül. Én a Szentírásból tudtam, az eljövetelt nagyon kemény megpróbáltatások előzik meg. Kő kövön nem marad abból, amit az emberi gőg és kevélység alkotott, de fejszével és harcsa-fűrésszel lehet házat építeni. A városi életet csak szükség megoldásig folytattuk, hazaköltöztünk falura, gazdálkodunk, minimálisan, gépesítés nélkül. Másodszor 1997 októberében, Csíkszeredából autóbusszal, Sükösdöt is érintve. Oda is még egyszer visszamentem, de többé nem foglalkoztam üzeneteivel, a Golgotával. A Szőkefalvi jelenések nagy részén ott voltam, az autóbuszon, imák, elmélkedések vezetőjének társ-segédje voltam legtöbbször.
A Mária Rádióban Selymes atya „szaki” műsorait hallgattuk, nagy lelki haszonnal, örömmel, amíg Dr. Sávai János nyugalmazott professzor úr bele nem kontárkodott, és elérte célját, beszüntették, megbízói örömére. (erre még visszatérek). Lelkük rajta, az Ő elszámolnivalójuk lesz, a Nagyfigyelmeztetéskor! Hogy tájékozatlan, bizonytalankodó lelkek vallják kárát?
A netten követem a:
www.masodikeljovetel.hu honlapot, Jézus második eljövetele linkre kattintva, a mi csapatunk munkáját, hála és köszönet mindannyiuknak, Isten Áldja és a Szűzanya oltalmazza Őket.
www.nagyfigyelmeztetes.hu honlapot Az Igazság könyve linkre kattintva, Ők az anyaországi csapat, idem – számukra is, (csak apró fordítási eltérések vannak, a lényeg ugyanaz)
www.jezusuzenete.hu honlapot, Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei link – idem – számukra is.
www.uzenetek.eu honlapot, Mennyei Üzenetek link – idem – számukra is. (megjegyzem, nem ajánlatos sok üzenetbe belegabalyodni, - ki sokat markol – keveset fog, tehát vigyázat)
Ez utóbbinál, sajnos Pedro Régis-t úgy tűnik, lekapcsolták az egyházi szabadkőművesek, Ők mindenkit szeretnének kispadra ültetni, hogy a főszerep Övék lehessen, mindenhol, eljött az Ő órájuk, de le is jár – végleg!
3818. Üzenetét 2013. 04. 09-én kapta, 22,45 órakor, a honlapon fordításban megjelent május 13-án, ebből idézek: „Hajtsátok imára térdeteket. Még sokat fogtok szenvedni. Hosszú a Kálváriához vezető út az emberiség számára. Azok, akik az Igazság védelmére lettek kiválasztva, meghátrálnak félelmükben. A hit nagy váltságba kerül. Gyorsan forduljatok meg .” Azaz térjetek meg, amíg nem késő. Nyakunkon a III. Világháború, az Antikrisztus fellépése, a Hamis Próféta, rémuralmuk lavinaként zúdul a világra, és nagyon megrázó lesz mindannyiunknak. A felkészülésre adatott idő végéhez érkeztünk, jó, hogy nem tart sokáig, és imával enyhíthető a hatása.
Ajánlom az első honlap linkjén található: - XVI. Benedek pápa lemondását előrevetítő üzenetek időrendi sorrendbe, - szedett, jobb oldalon található részeket figyelmesen átelmélkedésre.
Milyen alapon van bátorságom ajánlgatni, üzeneteket, próféciákat, honlapokat?
Először - mert érdekelt a téma és vállaltam a kockázatot, még református koromban, 89 előtt is, csupán a Szentírásból kiindulva, alapján. Most felismerve, bevallom az isteni kegyelem megadta a bátorságot is, hogy változtassak nézeteimen, beállítottságomon. Amikor Igazságának egy-egy szeletével, morzsájával találkoztam, átsegített előítéleteim korlátain. Megadta az erőt a kellemetlen következmények türelmes és hűséges elviselésére, kiváltképpen akkor, amikor szüleim, testvéreim, rokonaim, barátaim részéről ért támadás, vád, döntésem, választásom miatt. Hogy néha nagyon nehéz volt, roskadoztam, ez tény, de ott volt az Úr, csak én akkor ezt még nem tudtam. Az idő, a pénz, a karrier, nem érdekelt, ez lényegtelen.
Másodszor – eljutva Esztelnekre, ottan a Ferenceseknél, Balázs Antal IVÓ tv. Személyében egy kiváló lelkivezetővel ajándékozott meg a Szűzanya (persze ezt is utóbb ismertem fel). Szeplőtelen Szent Szívének kedves fiára bízta, a „kis unokát”, nevelés, útbaigazítás céljából. Ő vezetett rá, mit, miért és hogyan kell mérlegelni, megkülönböztetni, melyek az alapok. Meg kell jól hallgatni, nézni, nemcsak azt, hogy mit mondanak, hanem azt is hogy ki mondja, és miért?! Csak így lehet, még mögé is látni a dolgoknak, személyeknek, hátsó szándékok, okok mozgató rugóit felismerni, de ez ajándék fölülről, kevesen kapják meg. Ezáltal döbbentem rá, fokozatosan, hogy egy teljesen ateista, istennélküli társadalomba élünk. A világ „csillogó”, tudománya, oktatása, társadalmi rendszere, ateista szemléletmódja, szocialista vagy kapitalista oldala – arca közt - lényegi különbség nincs, minden az anyagiasság, a hatalom, és érzékek kielégítése körül forog. Ez az ördög ködösítése, beleértve az okkultizmus minden formáját. Az Élet igazi értelme, célja, Krisztusban tárul fel, és követésének szűk ösvényén vezet el az Atya Házába, hogy mégis hazajöttem Esztergomból, Isten tervének titka.
Ottan olvastam először Fatimáról, Garabandalról, Medjugorje-ról, stb., Pió atyáról, Neumán Terézről, a Szeretetláng kis könyvecskét, és még jó párat. Ottan hallottam a bebörtönzött, halálra kínzott mártírokról, meghurcolt hűségesekről, élükön Márton Áron püspök úrral, de a „béke-papokról”, az államhatalom által kinevezett püspökökről is. Egy más világ és valóság, amelyről sejtelmem sem volt, nekem, addig. Pedig Esztelnek egy ideig a „szerzetesek gyűjtő-tábora” volt, ott a megyénkben, de a református környezetem számára – fehér folt – inexistent.

Harmadszor – mert amire Ivó tv. időnként felhívta a figyelmemet, hogy próbáljam felismerni, elfogadni Isten velem kapcsolatos akaratát, tervét. A Szentlélek indítatásait, sugallatait, és ne álljak ellen, ne nyomjam el, vegyem észre a kísérő jeleit, óvatosan, de határozottan kövessem, az lassan lépésről-lépésre kibontakozott előttem. Különösen azután, hogy a Kék könyvön keresztül, meghívott a Szűzanya a Szeplőtelen Szívének való önfelajánlásra. A Cönákulumok alkalmával, üzenetei által kezdett nevelgetni, alakítgatni és ez a folyamat tart még ma is. Egy szakasz lezárult, elkezdődött a következő, a konyha, a teríték, a benne lévők az ízek, illatok nem változtak, de a feladat igen, elérkezett a nyilvános tanúságtétel ideje. Az Úr Jézus világosan kifejti az Evangéliumban Tanítását. Summája: Én ismerem enyéimet, enyéim is ismernek Engem, - A jó Pásztor hangját, felismeri nyájának minden egyes juha, báránykája, és követik Őt. Ő, Tegnap, Ma és Mindörökké Ugyanaz! Ez, érvényes a Szűzanyára is, (persze teremtményi minőségében), sőt segít, hogy felismerjük a tiszta kapcsolatot, hangot megrontani, torzítani akaró forrást, okot. A Szűzanya és Szent Fia tökéletes szinkronban vannak egymással, mi Velük csak szinkronban, de ez is nagy kegyelem! Sajnos, ha az Alter-Pásztor nem vigyáz hangjára, és olyasmit fogyaszt, ami hangjának eltorzulását idézi elő, normális, hogy a báránykák nem hallgatnak rá, lecsúszik a béres szintjére, a nyáj szétszóródik, elkóborol. . Ellenben, ha a juhocskák nem ápolják, tartják karban füljárataikat, lassan nem tudnak különbséget tenni a hangok közt, magukra vessenek a következményekért, ha farkasok prédájául esnek. A Ti szavatok legyen az igen – Igen, a nem – Nem, minél egyszerűbben, világosan, egyértelműen próbáljuk kifejteni mondanivalónkat. Akkor nehezebben tud csapdába csalni a Gonoszlélek, zavarosban szeret halászni, féligazságok hirdetésével, keverésével. Legyünk éberek!!!

http://www.uzenetek.eu/news/uzenetek-profeciak-amelyek-tartalma-hasonlo-vagy-kiegeszitik-egymast/
A „Mária- korszak” üzeneteit ismertető könyvben – Jézus és Mária sír – 26 Üzenetet, azaz 44 kötet anyaga került összevetésre, megvizsgálásra, Dr. Erdős Mátyás atya által, a „Nihil obstat” miatt. Tehát kétség nélkül akiket érdekelnek, nyugodt lélekkel-lelkiismerettel olvashatják, még akkor is, ha nem mindeniket ismerte el az Egyház, pontosabban nem foglalkozott a kivizsgálásával. Megjegyzem, Fatimával foglalkozott, elismerte és ez min változtatott? Fatimát, üzenetét jobban magukévá tették az emberek? Véleményem szerint NEM! Sőt, beszélni beszélnek róla, de ezzel le is tudták. Az csak hab a tortán, hogy a „titkát” kozmetikázták, elhallgatták!
Leközlöm alább pár sorban, szóról szóra a fönt megnevezett könyv 197. oldaláról:
1998. Jézus. Boitsfort-2. 173-174. o.
„Ha megverik a pásztort, szétszéled a nyáj...Ellenfelem már kiszemelte magának földi helytartóm székét. Most abban mesterkedik, hogy letaszítsa róla a jogos utódot – (XVI. Benedek) – és helyére ültesse a hamisat – (Bergoglio bíborost, Ferenc ellenpápát )– aki lábbal fogja taposni törvényeimet, miközben hirdeti a szabadságot, (testvériséget, toleranciát, egyenlőséget, szeretetet). De ez álszabadság, (és álszentség, ál-alázatosság), melynek igazi jelentése: rabság. Valójában a Sátán bilincseivel fogja megláncolni szegény rászedett teremtményeimet.”
Azért, mert az írországi látnoknő, pontosabban kapja és továbbítja az üzeneteket, elvetik, támadják elsősorban éppen az egyházi szabadkőművesek, - ezt egyszer és mindenkorra jól ajánlatos megjegyezni, - másodsorban a tájékozatlanok és önteltek. Azok akik ezt figyelmen kívül hagyják, mindig a bizonytalanság és kétségek közt fognak vergődni, a Nagyfigyelmeztetésig.
Felsorolom a 26 Üzenetet, Könyv-kód – Hol? – Mikor?
Guadalupe-1. – Mexikó - 1531, Emmerich-1. – Németország – 1818-1824, Csodás érem-1. – Franciaország – 1830, La Salette-1,-2. – Franciaország – 1846, Petit Berta-1. – Belgium – 1909-1942, Fatima-1,-2,-3. – Portugália – 1917, Heede. – Németország – 1937-1946, Kérizinen-1. – Franciaország – 1938-1965, Marienfried – Németország – 1946, Fűkereszt-1. – Ausztria – 1956-1984, Turzovka-1. – Szlovákia – 1958-1968, Garabandal-1. – Spanyolország – 1961-1966, Savoyen-1. – Franciaország – 1964, Margit asszony-1. – Belgium – 1965-1975, Maria-Rosa Mystica-1. – Olaszország – 1947, 1966- 1976, Enzo-1. – Olaszország – 1966-1979, Szeretetmű-1,-2. - Olaszország – 1968-1979, Betánia-1. – Venezuela – 1976-?, Kibeho-1. Ruanda – 1981-1983, Damaszkusz-1. – Szíria – 1982-1990, Máriás Papi Mozgalom-1,-2. – több helyen – 1973-1995/1996-1997, Boitsfort-1. – Belgium – 1984-1985, Nandju-1,-2,-3. – Dél-Korea – 1985-1999, Vassula-1-11,-0. - több helyen – 1986-, Ecuador-1. – Ecuador1988-1990, Litmanova-1. – Szlovákia – 1990-1995, Jövendölések-1. – összefoglaló – 1960.
A továbbiakban folytatom a „Magánkinyilatkoztatások”-kal kapcsolatos tudnivalók ismertetését.

A magán-kinyilatkoztatások egyházi jóváhagyása

Mit jelent az egyházi jóváhagyás? A charismák különleges kegyelmi ajándékok, amelyeket Isten nem a szentségeken keresztül ad, hanem a Szentlélek szabadon oszt ki a keresztény élet gyarapítására. Az igazi magán-kinyilatkoztatásokat ide sorolhatjuk. Ezek hiteles elbírálása, az, hogy valóban Istentől származhatnak-e és nem csalások vagy öncsalódások, az Egyház elöljáróihoz: az illetékes püspökhöz, végső soron a pápához tartozik. (vö. II. Vatikáni Zsinat. Lumen Gentium. II. 12.)
Az egyházi elöljárók minden vallásos tartalmú szövegről, így a magán-kinyilatkoztatás tartalmáról ítéletet mondhatnak. Megállapíthatják, hogy a kérdéses szöveg megegyezik-e a hittel és az erkölccsel, és a megegyezés esetében jóváhagyhatják és ajánlhatják. Ez a jóváhagyás, az „approbatio”, még nem dönti el, hogy igazi magán-kinyilatkoztatásról van-e szó. Sőt, amikor az Egyház ilyen magán-kinyilatkoztatás nyomán bizonyos ájtatosságot vagy ünnepet engedélyez, még ez sem jelenti annak a megállapítását, hogy itt valóban Isten természetfeletti beavatkozásáról van-e szó. Az approbatio nem tévedhetetlen a tényt illetően, de lehet a tartalmat illetően. Az egyházi jóváhagyás tehát kimondja: Ez az üzenet nem ellenkezik hitünkkel, lelki haszonnal jár, elfogadható! Pl. Kijelenti, hogy Szűz Mária valóban Szeplőtelenül fogantatott, a bűnbánat, az engesztelés üdvösséges. De a tényt illetően, hogy valóban Szűz Mária jelent meg és mondta ezt, ebben tévedhet az Egyház. Pl. a régi misekönyvekbe február 11-ének címe: „A Szeplőtelen Szűz Lourdes-i megjelenése”, most „A Boldogságos Szűz Mária Lourdes-i emléknapja”. A hivatalos megokolás: „jobban fejeződik ki, hogy az ünnep tárgya Szűz Mária maga, nem pedig megjelenésének történeti ténye”. (Calendarium Romanum. Vatikán. 1969. 116. o.)
XV. Benedek (1740-1758), még mint Prospero Lambertini, a szenté avatásról szóló (az V. Lateráni, 1516 és a Tréntói Zsinat, 1563 alapelveire épített) korszakalkotó munkájában (De servorum Dei...lib. ll. c. 11.) ezeket írja: „Tudnunk kell, hogy egy magán kinyilatkoztatás a hívek oktatására és lelki hasznára közzétehető. Ha az ily módon jóváhagyott kinyilatkoztatásnak nem is adható meg a katolikus hitnek kijáró elfogadás, mégis megilleti az emberi hit szerinti elfogadása az okosság szabályai szerint. (Assensus fidei humanae iuxta prudentiae regulas.) Eszerint az ilyen kinyilatkoztatások valószínűek és a jámbor szív számára hihetők”. Tehát az egyházi jóváhagyás tulajdonképpen a kinyilatkoztatás tartalmára vonatkozik, nem pedig a kinyilatkoztatás tényére. Aki a tényt tagadja, pl. hogy Szűz Mária Lourdesban megjelent, nem vét a katolikus hit ellen, legfeljebb az engedelmesség és az emberi okosság ellen, mert az Egyház csak igen alapos vizsgálat után hagy jóvá egy magán-kinyilatkoztatást. Aki viszont Szűz Mária szeplőtelen fogantatását tagadja, már a hit ellen vét. Az Egyház nem győz minden magán-kinyilatkoztatást megvizsgálni és jóváhagyni. Nem is az egyházi jóváhagyás által lesz a magán-kinyilatkoztatás igaz, hanem az Egyház a valódi magán-kinyilatkoztatást hagyja jóvá. Tehát egy még nem jóváhagyott magán-kinyilatkoztatás is lehet igaz.
Milyen legyen a magatartásunk a jelenésekkel kapcsolatban,
Amelyről az Egyház nem nyilatkozott?
Elővigyázat, tartózkodás, tisztelet, semmiképpen sem gúny vagy leszólás! Az Egyház nagyon óvatos a jelenések megítélésében, sokszor csak évek múlva nyilatkozik meg. A XX. században kb. 300 különböző helyen jelent meg a Szűzanya. Ebből kb. 30-ról jelentette ki, hogy természetfeletti jellegük nem igazolt. Alig tízet hagyott pozitíve jóvá. (Pl. Fatimát, Trefontánét, Beauringot, Banneuxot, Siracusát.)

Magatartási végletek

A negatív oldalon
Van, aki eleve tagadja a magán-kinyilatkoztatásnak a lehetőségét is, és csalásnak, önámításnak, hisztériának minősíti. Erre azt feleljük: aki hisz Istenben, az tudja, hogy Isten szavát nem lehet megkötni, ott szól, ahol akarja, és annak szól, akinek akarja. Miért jelenik meg főként nőknek, gyerekeknek? Ezt Tőle kellene megkérdezni. Aquinói Szent Tamás úgy véli, mivel a nyilvános kinyilatkoztatást az Úr az apostolokra, férfiakra bízta, a nőket, gyermekeket a magán-kinyilatkoztatással kárpótolja, no meg – mondja – a nők, a gyermekek egyszerűbbek, alázatosabbak.
Van, aki a jóváhagyott magán-kinyilatkoztatásból is (válogat), csak ezt fogadja el: Tartalma nem ellenkezik a hittel, erkölccsel, különben sincs szükség rá, minden fontos dolog bent van a Szentírásban és a Szenthagyományban. Magánkinyilatkozatás nélkül is lehet az életszentségre jutni. Ezekre először azt feleljük: ez igaz, de lehetnek Istennek egyéb tervei is, pl. egy ünnep, az Úrnap bevezetése, egy új rend alapítása, valamely hitigazságra való felhívás, megtérésre, bűnbánatra, engesztelésre való buzdítás. Második válaszunk: csodálkozás. Csodálkozunk azon, hogy ma, amikor már protestáns körökben is felfigyelnek a gyakori Mária-jelenésekre, egyes katolikus hívek mereven elzárkóznak még a jóváhagyott kegyhelyektől is.
Egy protestáns szerzőt idézek: „És mi, evangélikus keresztének, előítélettel és elfogultan mehetnénk el ezek mellett a dolgok mellett anélkül, hogy megállnánk, és komolyan megvizsgálnánk őket? Nem lenne számunkra veszélyes ilyen magatartás? Nem vennénk magunkra ezáltal rettenetes felelősséget? Ha egyszer Mária megjelenik és szól a világhoz, az kizárólag Isten akaratából történhetik. Nem volna végzetes tévedés, ha elzárkóznánk előle?” teszi fel a kérdést az evangélikus szerző. (Karl Pausperl S. Marianische Zeit u. technische Welt. Herder. Wien. 1970. 9-10. o. Idézve az „Una Sancta” folyóirat 1959.)

A pozitív oldalon

Valaki túlságosan hiszékeny, csodavárásból, kíváncsiságból mindent elfogad, ami neki tetszik. (II. Vatikáni Zsinat. Lumen Gentium VII. 67.) Ne kívánjunk magunknak jelenéseket. Ez hiúság vagy felelőtlen tudatlanság jele lehet.
A helyes középút.
Mint láttuk, elővigyázat kell. Persze vannak jelek, amikből eleve meg lehet állapítani a hamisságot, azt, hogy nem isteni eredetről van szó. Ha kétes, komolytalan, nevetséges dolgot állít, ha engedetlenségre, ellenállásra hív fel az egyházi hatósággal szemben, ha hit és erkölcsellenes dolgot mond.
Lehet, hogy a látnok, jóhiszemű tévedésben is hozzátesz valamit olvasmányaiból, látott szentképekből, megtoldhatja a kapott üzenetet élénk fantáziájával is, beleviheti vágyait valami neki tetsző áhítatosságra vagy politikai elgondolásaira vonatkozólag. Az ördög is beleszólhat, hiszen bejuthat képzelőtehetségünkig, felgerjeszthet érzéki vágyakat is, ellenszenvet támaszthat bennünk az áldozatok vállalásánál is.
A meghirdetett büntetések mindig feltételesek, akkor is, ha ez a szövegből nem tűnik ki. A büntetések megüzenése az emberek megjavítását célozza. Tehát: a Drohbotschaft is mindig Frohbotschaft, a fenyegetés is mindig örömhír, javunkat szolgálja.
Ha Isten vagy Szűz Mária ígéretet tesz: ha ezt vagy azt megteszed, akkor elnyered az örök üdvösséget, ez mindig feltételezi az őszinte megtérést, a bűnbánatot.
Jó jel: ha Isten, a szentek tiszteletére, imára, bűnbánatra, alázatra, engedelmességre, a szentségek vételére buzdít az üzenet. „Gyümölcseiről ismeritek meg őket” (Mt 7,16.) Jó jel a látnok testi-lelki integritása, ha szavahihető, békés természetű, kedves, alázatos, ha nem a saját dicséretét, szereplését keresi, ha háttérben kíván maradni, nem keresi, nem tűri, hogy családja anyagi haszonhoz jusson, ha az illető maga is buzgóbb lesz a jelenés után.
A kísérő csoda jó jel, de nem feltétlenül szükséges. Igen jó jel, ha megtérések, gyónás, áldozás, lelki megnyugvás a jelenések gyümölcse, ha a jelenések helyét főként buzgó zarándokok és nem kíváncsi turisták keresik fel.

Magatartásunk az egyházi döntés után

A magán-kinyilatkoztatás kivizsgálására első fokon a látomás helyének püspöke illetékes, felsőbb fokon a pápa. Ha a jelenés tartalma megegyezik hitünk tanításával, és az előbb említett pozitív jelek is szavatolják a hitelességet, a püspök jóváhagyhatja a jelenést. Ebben az esetben a püspök ítéletét tiszteletben kell tartani. De a tényt illetőleg, hogy valóban Szűz Mária üzente ezt vagy azt, - ha komoly okom van rá, vagyis ha kellő tanulmányozás után nem látom valószínűnek a tényt, fönntartással élhetek. De propagandát nem fejtek ki ellene, ez engedetlenség lenne. A püspök engedélye nélkül a jelenés helyén kápolnát építeni, ott misézni, nyilvános zarándoklatot oda vezetni, újfajta ájtatosságot bevezetni nem szabad.
Ha a püspök nem hagyja jóvá a jelenést, ez két módon történik. Az első esetben kijelenti: „non constat”, vagyis a jelenés természetfeletti jellege nem igazolt. Ez történt Heroldsbachnál, Garabandálnál, San Damianonál, Montichiarinál. Ez a püspöki döntés újabb, kedvező adatok után revideálható. Tudomásom szerint eddig Róma egy esetben revideálta álláspontját, Trefontánéval kapcsolatban. A „non constat” esetében az egyházias érzés azt kívánja, hogy nyilvános zarándoklatokat na tartsunk. Privátim mindenki mehet oda, mondhat az Egyház által jóváhagyott imát, pl. rózsafüzért, litániát.
A második eset: az Egyház ítélete negatív, vagyis tiltó. Itt természetfeletti jelenségről nem lehet szó, mert hit- és erkölcs ellenes, vagy komolytalan üzenet. Ebben az esetben a hívőnek nem is szabad odamennie, nem agitálhat mellette.
A jelenések tanulmányozásáról bárki adhat ki könyvet, nem kell hozzá egyházi cenzúra.
A templom előcsarnokában csak egyházilag jóváhagyott könyvet szabad árusítani. (L Osservatore Romano. 1975. IV. 24.)

http://www.uzenetek.eu/news/uzenetek-profeciak/

Összefoglaló statisztika

VI. Pál „Signum magnum” kezdetű körlevelében (1967.V. 24. 22-23. sz.) ezt írja: „Szilárdan és világosan áll előttünk, amit a napjainkban újra meg újra ismételt megállapítás jelent: korunkat joggal Mária korszaknak lehet nevezni, mert Urunk kegyelme révén ma a keresztény nép széles rétegeiben mélyebben megértik Szűz Mária gondviselésszerű hivatását üdvösségünk történetében. Korunk Máriás korszak, napról napra világosabb, hogy az embereknek Istenhez való visszatérésének útja Márián keresztül vezet, hogy Mária bizodalmunk támasza, biztonságunk záloga és reményünk szilárd alapja”. (A. M. Weigel: Vertrau auf die Mutter. Verlag St Gregoriushaus, Altöting. 1975. 235.o.)
A német nyelvterületen ezt a kort „Marianische Endzeit”, a franciáknál „Apokalypse Mariale”, az olaszoknál „Epoca Mariana” névvel illetik.
Nehéz a Szűzanya megjelenése számának és megjelenése helyeinek pontos adatait megadni, különösen akkor, ha az elmúlt századok jelenéseit is figyelembe vesszük. Pontosabb adataink vannak az utóbbi időkről. Így pl. 1831-tól (Párizs, Labouré Katalin) a Medjugorje-i jelenésekig, 1981-ig, Szűz Mária több helyen, összesen kb. 1000 (ezer) alkalommal jelent meg a Földön, egy vagy több személynek. A Medjugorje-i jelenések napjainkban is szinte naponta ismétlődnek.
Elérhető adatok alapján (vö. Robert Ernst: Lexikon der Marienerscheinigungen. Markus Verlag. Belgium. 1985.) Szűz Mária az első keresztény évezredben összesen kb. 25 helyen jelent meg. Nyssiusi Szt. Gergely már a IV. Században Mária jelenésről beszél. A második évezredben összesen kb. 600 különböző helyen jelent meg a Szűzanya. Ebből 1500-ig kb. 100 helyen, 1500-tól napjainkig kb. 500 helyen. Ebből a XIX. században 90 helyen, a XX. században 300 helyen, a legtöbbször 1945 után. Szűz Mária sokszor sírt, többször véres könnyeket hullatott. Az összes Mária-jelenések (kereken 600) fele a XX. századra esik.
A Mária jelenések helyéről, de nem számáról szóltunk. Számuk meghaladja a 10 000 (tízezret).    

Mik ezeknek az üzeneteknek tartalma?
Itt nem teszünk különbséget jóváhagyott és még nem jóváhagyott, de elfogadható üzenetek között. Az első évezredbe: segítség, gyógyítás, kápolna-, templomépítés. A második évezredben eleinte szintén ezek szerepelnek, de hozzájön: imára, vezeklésre, rendbe való belépésre, rendalapításra való felszólítás. A XIX. században, de főképpen a XX. században, ott is a második világháború utáni időben, gyakori a büntetéssel való fenyegetés, ha az emberek nem térnek meg! Mi e két utolsó század üzenetei tartalmának közös nevezője? A világ bűnbe merült: vasárnapok és ünnepnapok, szentségek elmulasztása, káromkodás, hitetlenség, erőszak, anyagiasság, erkölcstelenség, abortusz, ... Isten ezért – a megtérés érdekében – különböző csapásokkal akarja észhez téríteni, megtéríteni az embereket.
Tehát ajánljuk fel magunkat Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, imádkozzuk a rózsafüzért, engeszteljünk. Ezzel a csapásokat biztosan megrövidíthetjük, és sok ember megmentését, üdvét szolgálhatjuk.
Bűnbánó, alázatos lélekkel bízzunk Isten irgalmában és Szűz Mária Szeplőtelen Szívének győzelmében!

Fatima időszerűsége

II. János Pál pápa a két Fatimai pásztorgyermek, Francisco és Hyacinta boldoggá avatásakor (2000. V. 13.) elhatározta a 3. Fatimai titok nyilvánosságra hozatalát. Ezt ugyanazon év június 26-án Sodano bíboros-államtitkár meg is tette. (megcsonkított formában!). A még élő harmadik Fatimai látnok, Lucia nővér (akiről mostanra kiderült, hogy „hasonmás”, az igazit eltüntették, szabadkőművességre jellemző módszerekkel),  ezt látta a harmadik titokban: „Miasszonyunk balján, egy kicsit magasabban, angyalt láttunk, bal kezében tüzes kard, amely szikrázva lángra lobbant, és úgy tűnt, fel akarná gyújtani a világot. De kialudt azzal a ragyogással érintkezve, amely Miasszonyunk feléje nyújtott jobb kezéből áradt. Az angyal jobb kezével a Földre mutatott, és erős hangon mondta: „Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat!”
Ratzinger bíboros szerint az események, amelyekre a harmadik titok utal, amennyiben egyes történésekről van szó, ma már a múlthoz tartoznak. (ami a jelenre, azt a bőrén tapasztalja most XVI. Benedek emeritus pápánk, - és mi is -  valószínű, ismerték a teljes titkot, de olyan erős volt a szabadkőműves nyomás, hogy nem volt más választásuk, erre utal az Úr MDM üzeneteiben). De a bíboros egyben kijelenti, hogy az Egyház nem rendel el semmiféle magyarázatot, szabadon hagyja, ki hogyan értelmezi a harmadik titkot! (ennél világosabban nem lehet kifejteni, ha az igazságot nem lehetett feltárni, a féligazság nem hitelesíthető).
Don Gobbi, a Máriás Papi Mozgalom alapítója és prof.. Ivan Pojavnik, Szlovénia országos felelőse (és még sokunk) szerint tévedés azt állítani, hogy a harmadik titok már beteljesedett, s hogy Fatima lezárt esemény, a múlthoz tartozik.
A (hiteles) pápa, a püspökök, a papok, a szerzetesek és a hívek vértanúsága még előttünk van! A Szűzanya már a nyilvánosságra került második titokban beszél a jók szenvedéséről, több nemzet elpusztulásáról. A harmadik, nyilvánosságra hozott titok nem fenyeget, nem beszél katasztrófákról, büntetésekről, de nem is zárja ki ezeket. Egyszerűen nem tárja fel a jövőt. (de igen, ezt most már tudjuk, sőt a „Kék könyv”-ben is erre utalt a Szűzanya, amikor a 3. titokra tért ki, hogy most már az események által, amelyek kibontakoznak előttünk, az Egyházban és a világban, fel fogjuk ismerni, elsősorban mi a MPM lelkisége.) Kérdezzük: bekövetkeznek?
      A Szűzanya több más jelenésnél is üzenetet hagyott számunkra: kéri, hogy imádkozzunk, engeszteljünk korunk bűnei miatt. A végtelenül szent és igazságos Isten különféle csapásokkal észhez akarja téríteni, megtéríteni, megmenteni az embereket.
A megjövendölt megpróbáltatások mindig feltételesek: ha meg nem javultok! A buzgó hívek imái, engesztelése meghozhatja a megpróbáltatások enyhítését, megrövidítését, elmaradását.. Megjavul az emberiség?  Megszűntek a csapások?  Nagyon is aktuális még a Fatimai angyal erőteljes felszólítása a bűnbánatra.
De nézzük a dolgot Isten oldaláról. Ő nemcsak igazságos, hanem végtelenül irgalmas is. (Pl. Ninive esete, mert hit Jónás szavának, megtért, nem pusztult el.)
A pápa szentté avatta Fausztina nővért, és Fehérvasárnapra elrendelte az Isteni Irgalmasság ünnepét. Fausztina nővér az isteni irgalmasságról üzenetet kapott az Úr Jézustól: „Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani! Ismerjük a képet: Jézus megmutatta övéinek kezét és oldalát, mindenek előtt Szívének sebhelyét, ahonnan az irgalom fakad és az emberiségre árad. Ebből a Szívből Fausztina nővér két fénysugarat lát, amely megvilágítja az egész világot, a harmadik évezred útját.
A pápa Krakkó mellett felszentelte az Irgalmasság templomát. Ebben magyar kápolna is van, a lengyel-magyar közös szentek képeivel.
A penitencia és az irgalom hozza meg Szűz Mária Szeplőtelen Szívének a győzelmét!
2002.augusztus. Dr. Erdős Mátyás a Máriás Papi Mozgalom magyarországi felelőse.

Ezzel a magán-kinyilatkoztatásokkal kapcsolatos alapelveket, ismereteket, egyházi álláspontot felfrissítettük, hogy ne legyünk minden széltől ide-oda hajtogatott  nádszállak. A végkövetkeztetést, állásfoglalást, döntést mindenkinek meg kell hoznia, minél hamarabb, annál jobb, mert a zűrzavar, az ellentmondások még inkább erősödni fognak, egészen a szétválasztás pillanatáig, a konkoly és búza sorsa az aratáskor pecsételődik meg. Kit követek?  Krisztust, az utolsó igaz pápát és Egyházat, Tanítást, vagy az  Antikrisztust, a Hamis Prófétát, és Hamis Egyházat. Mit hiszek?  Azt, ami a kétezer éves Katolikus Egyház hite, a Szentírás tartalmaz és a Szent Hagyomány igazol, megerősít, hogy egyetlen Út, Igazság, és Élet létezik! Ezt nem lehet és nem szabad megváltoztatni! Még Bergoglió bíborosnak „Ferenc ellen-pápának sem”! Ne feledjük, az ellen-pápákat mindig egy hatalmi elit jutatta trónra, saját érdekei, céljai elérésére. Hogy modern korunkban ez világméretekben bontakozott ki, normális. Az Egyházunk volt az utolsó bástya, akadálya, globalista terveiknek, és ehhez belső eszközöket – egyházi szabadkőműveseket – is fel használtak, ez meg volt jövendölve, be kell teljesednie, nem kell kiakadni, ellenkezőleg, fel kell készülni. „Végül Szeplőtelen Szívem győzni fog”!  Ez az esemény világosan jelzi az idők végét!   Minden más állítás, tanítás a Hazugság atyjától származik, bármennyire szépen van csomagolva és felkínálva, az ál-szeretet és ál-alázat, humanista jólét leple alatt. Hova tartozok? A Szentháromság családjához,  vagy Lucifer társaságához.
Boldog, aki felismeri, és elfogadja, hogy a magán-kinyilatkoztatásoknak nagyon fontos, és döntő szerepük van a jelen korunk eseményeinek felismerésében, megértésében. A lelkiségi mozgalmak közül a Máriás Papi Mozgalom papjainak, tagjainak kellene irányt mutatniuk a keresők, a bizonytalanok, tájékozatlanok számára. Reméljük, hamarosan kilépnek rejtettségükből, hiszen negyven éve már, hogy  elkezdte Őket felkészíteni a Szűzanya épen ezekre az időkre, azaz az utolsó nagy ütközetre, amely a végső időkben, most már elkezdődött, az Egyházzal. Imádkozzunk minden nap XVI. Benedek emeritus pápánkért, mert a pápaság történelmében a legnehezebb keresztet hordozza, hogy minél hamarabb kiszabaduljon fogvatartóinak karmai közül, a „Roma” börtönéből. Elkezdődik a „nagy kalamajka”. Csak utána jön a Nagyfigyelmeztetés.
Csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy mi laikusok, a Máriás Mozgalom tagjai, Mozgalmunk második kötelezettségéhez hűségesek vagyunk, egységben a Szentatyával, aki az igaz Tanítást és Egyházat szolgálja, félreállítva, elnémítva, börtönében is. Minket a Sátán füstje nem vakított meg, sem Bergoglió  bíboros porhintése, megóvott Szűzanyánk Szeplőtelen Szívének szeretete, üzeneteinek fénye, palástja. Akiknek megvan a „Kék könyv”, vegyék elő és kezdjék végezni a heti Cönákulumot”, ketten-hárman, de kitartással, rendszeresen, hamarosan szembesülni fognak saját előítéleteik korlátaival, amelyeket a Szűzanya segítségével, vezetésével sikerül átlépniük. Utána már könnyebben el tudnak igazodni, mert megváltozik a szemléletmód az üzenetek átelmélkedésének következtében. Felismerhetővé válik az Igazság, igen, mi vagyunk a második eljövetel nemzedéke és erre nagyon jól fel kell készülni, akkor nem érhet meglepetésként a beteljesedése. Ne feledjük, van egy nagyon fontos párhuzam az első és második eljövetel között: a Mindenható Isten a saját eszközei által és közreműködésükkel valósította meg Tervét. Nem a hivatalos vallási vagy politikai vezetők által. Miért? Mert Ők el voltak telve önmagukkal, ismereteikkel, elvárásaikkal, terveikkel, elképzeléseikkel stb. Ez az elit csapdája! Emiatt vakultak meg akkor, és ma is, sokan közülük, nem tudnak nyitottak lenni az isteni jelekre, eseményekre, beavatkozásokra. Ennek a legtragikusabb következménye pedig a tév-hit és –út  követése, szolgálata amely a Kárhozatba vezeti a rajta járókat. 
A Szőkefalvi üzenetek tömör kijelentései szintén a jelenlegi és előttünk álló eseményekre akartak felkészíteni mindannyiunkat,  csak sajnos úgy tűnik, nagyon kevesen ismerték fel a lényeget. (Dr. Molnár) Gyula bácsi helyét ne volt aki átvegye. Ő beszélt az üzenetekről, az összefüggésekről, más jelenési helyek, üzenetek összhangjáról. A 17-i engesztelések előadói, elmélkedői az üzenetek lényegét, tartalmát, mondanivalóját úgy kerülték azóta is, mint az ördög a tömjént, kevés kivétellel. Miért???
A továbbiakban a papoknak szóló Mária üzenetekből idézek:
„Drága pap fiaim, ébredjetek! A nyáj rossz úton halad”! (8. jelenés, 2001. 02. 11.)
„Drága pap fiaim! Éljétek meg az Evangéliumot”! (12. jelenés  2002. 03. 15.)
Készüljetek fel, nehéz idők jönnek... Ne féljetek”! (13. jelenés 2002. 06. 17.)
„ A Sátán el akar csábítani a világi dolgokkal. Fegyverkezzetek fel az ima fegyverével”! (15. jelenés 2003. 02. 22.)
Legyetek égő fáklyák a nagy viharban, amely hamarosan rátok zúdul”! (18. jelenés 2004. 02. 26.)
„Ne legyetek olyan csónakok, amelyek úsznak a vízen, de ha jön egy hullám, elviszi. Legyetek kemény sziklák”! (21. jelenés 2004. 12. 11.)
„Ne essetek kétségbe, mert közeledik a megpróbáltatás órája”! (22. jelenés 2005. 03. 10.)
Én, a ti égi Édesanyátok, kérem, hogy tartsátok meg üzeneteimet”! (23. utolsó jelenés, magyar nyelven 2005. 07. 17.)
Ha a fenti üzenetek mondanivalóját elemezzük: a nyáj akkor jár félre, tévúton, ha a pásztor hanyag, figyelmetlen, de ezt az Evangéliumi élettel korrigálni lehet. Az üzenetek lényege a jövőre, eseményeire akarta elsősorban felkészíteni papjainkat, hogy minket is megfelelően tudjanak  előkészíteni. Úgy tűnik egy lényeges alkalmat, lehetőséget elszalasztottak, a „Kék könyv” polcaikon porosodik, a Cönákulumok nem terjedtek el Erdélyben. A szlogen: „A kinyilatkoztatás az utolsó apostol halálával lezárult” jó érv a mentegetőzésre, a lelkiismeret elhallgattatására, a kényelmes úton járásra, még papok esetében is.  A Szőkefalvi jelenések és üzenetek az oda zarándokolók életében sem valószínű, hogy a Szűzanya által felkínált kegyelmekkel arányosan ki tudtak bontakozni. Ki-ki személyesen, lehetőségei szerint próbálta a hézagokat betölteni, különösen miután az ötödik titok nyilvánosságra került, 2008. 04. 04-én.   
 Az ötödik titok az Egyházra és a papokra utal, tehát indirekt ránk hívekre is, idézem szóról szóra: „Eljön az idő, amikor az Egyház mérlegre kerül. Eljön az idő, amikor a papok tévelyegni fognak. Megölelik azt az utat, amelyik vesztükbe vezet. Amikor úgy látszik, hogy minden összeomlik, akkor fog győzni az Egyház, mert jönni fog egy Péter nevű pápa, aki a győzelem útjára vezeti az Egyházat”!
Mi a Kék könyv, a Szentírás és egyes magán-kinyilatkoztatásokból, valamint a világban kibontakozó eseményekből felismertük, tudjuk, ez az idő elkezdődött a második Vatikáni Zsinattal, a fokozatos hígításokkal, tévtanításokkal, Hans Küng, Karl Rahner, J. M. Bergoglió,  a Szentatya fondorlatos félreállításával utat nyitottak a Szentmise eltörlésére, átkozmetikázásának befejezése lesz az utolsó szív-seb az Úr Misztikus Testében. A Hamis Próféta fellépése után kebelbarátjának, az Antikrisztusnak, azaz Hamis Messiásnak a megjelenése már csak hónapok kérdése és színre lép.
De mindezek tudatában, nincs mitől, és miért félni! Egyházunk dicső vértanúinak nyomdokain, példájukból mi is meríthetünk, nem önmagukban bíztak. Isten ígéretében, erejében helyezték minden reményüket, bizalmukat és nem csalatkoztak.
Végezzük minél gyakrabban az Úr Jézus Szent Szívének litániáját hozzá toldva az alábbiakat, úgy ahogy a Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Leányai kiadványában – Többlet engesztelő imaóra -  szerepel, az Engesztelő Kápolna mielőbbi felépülésének szándékára is, hisz ez magyar jövőnk szempontjából kulcsfontosságú, de törekedjünk is úgy élni.

„Úr Jézus, az élő Isten Fia! Irgalmas Megváltója az elesett emberiségnek, bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk! A bántalmakat, amelyekkel az emberek illetnek téged, az Isten iránti szeretetben és hűségben való növekedés által igyekszünk jóvátenni.
P. Minél inkább káromolják szent titkaidat.
H. Mi annál erősebben hiszünk bennük!
P. Minél inkább törekszik a hitetlenség, hogy halhatatlan reményeinket elrabolja tőlünk.
H. Mi annál inkább remélünk benned, ó, Jézus Szíve, emberek reménye!
P. Minél inkább ellenszegülnek a szívek a kegyelem hívásának.
H. Mi annál inkább szeretünk téged!
P. Minél inkább támadja istenségedet a hitetlenség.
H. Mi annál inkább imádunk téged!
P. Minél inkább elfelejtik és megszegik szent parancsaidat.
H. Mi annál inkább meg akarjuk tartani azokat!.
P. Minél inkább nem tisztelik és elhanyagolják szentségeidet.
H. Mi annál inkább akarunk azokkal szeretettel és tisztelettel élni!
P. Minél inkább félreismerik a te imádásra méltó erényeidet.
H. Mi annál inkább fogunk törekedni gyakorlásukra!
P. Minél inkább fárad a pokol a lelkek romlásán.
H. Annál erősebb legyen a mi buzgalmunk az ő megmentésükre!
P. Minél inkább törekszik az élvezetvágy és a kevélység, hogy az önmegtagadás és a kötelességteljesítést kiirtsa.
H. Mi annál inkább hozzászegődünk az áldozat és az önmegtagadás szelleméhez!
P. Minél hevesebben zúdul a pokol hatalma Anyaszentegyházad ellen.
H. Mi annál inkább ragaszkodunk hozzá!
P. Minél jobban föllázad a világ a tévmentes pápa ellen.
H. Mi annál inkább hallgatunk rá, gyermeki hittel, és annál alázatosabban követjük végzéseit!
P. Minél inkább elkülöníti egymástól az embereket az önzés bűne.
H. Annál bensőbben akarjuk mi, mint Isten családjának tagjai, egymást benned szeretetni, Megváltó Istenünk!  Ámen.

Szent Ignác fohászait többes számba végezzük, szentáldozás, kelkiáldozás után!
Krisztus lelke, szentelj meg minket!
Krisztus teste, üdvözíts minket!
Krisztus vére, ihless meg minket!
Krisztus oldalából kifolyó víz, tisztíts meg minket!
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg minket!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg minket!
A te szent sebeidbe rejts el minket!
Ne engedd, hogy tőled elszakadjunk!
A gonosz ellenségtől oltalmazz meg minket!
Halálunk óráján hívj magadhoz minket!
Add, hogy eljussunk hozzád, és szentjeiddel dicsérjünk téged, mindörökkön örökké. Ámen.
 Befejezésül:
Hozzád kiáltunk, Úristen,
Jézus szent nevében
Jézus szentséges vére által,
Jézus szentséges Szíve által,
Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által,
Amíg meg nem könyörülsz rajtunk!
Hisz csodálatos módon tudsz rajtunk segíteni!
Szent Isten! Szent, erős Isten! Szent és halhatatlan Isten!
Könyörülj rajtunk, és az egész világon!
Istenem, hiszek benned, és imádlak téged,
Remélek benned, és szeretlek téged!
Bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek,
Nem remélnek, és nem szeretnek téged!
Gyászoló Szűzanya, Világ Királynője, imádkozzál velünk!
Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben,
A Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten.
Te pedig mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet,
Akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Ámen.

Ne feledjük, káromkodó nemzet vagyunk, engeszteljünk!!!

Áldott legyen az Isten!
Áldott legyen szent Neve!
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember!
Áldott legyen Jézus neve!
Áldott legyen Szentséges Szíve!
Áldott legyen drága Szent Vére!
Áldott legyen Jézus, a legméltóságosabb Oltáriszentségben!
Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek!
Áldott legyen Isten fölséges Anyja, Mária!
Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása!
Áldott legyen dicsőséges mennybe vétele!
Áldott legyen Szűz Mária szent neve!
Áldott legyen Szent József, Mária tisztaságos Jegyese!
Áldott legyen Isten az Ő angyalaiban és szentjeiben! Ámen.

Az első Advent jeleiből, eseményeiből, történéseiből vonjuk le a következtetéseket és a tanulságot, amint írva van, minden a mi okulásunkra, eligazításunkra szolgál, ha tiszta szívvel, hittel, lélekkel figyelünk égi Édesanyánkra, követjük és életünkben igyekszünk megvalósítani mindazt amit kér, akinek feladata fel- és előkészíteni  hűséges gyermekeit a Második Adventre.
Testvéri szeretettel Imre. Áve Mária!  

http://www.uzenetek.eu/news/uzenetek-profeciak-befejezo-resz-/