2019.07.07.
1.
Olvastam: A Mennyországban a lélek éppúgy mindenütt ott van, mint ahogy sehol sincs. Nincs tér, sem jobbra, sem balra, sem lent, sem fönt.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel
Érzés: Ha ez igaz, akkor az egész univerzum Isten szívében van, minden cselekedet, minden gondolat benne van
Jézus: A földi test béklyóiból kiszabadult lélek, amely már a Mennyországban él, megszabadult minden korláttól. A tér és idő korlátaitól. Egyszerre egyidejűleg bárhol ott lehet, ahová kívánkozik. Az Én Szívem befogadóképessége korlátlan, ezért úgy képzeld el, hogy az egész teremtett világ benne van.
2.
Olvastam: Isten nagyon távol van tőlünk Földiektől, de mégis közel van hozzánk
Érzés: Ez csak úgy lehet, hogy mi az Ő kihelyezett porcikái vagyunk, és Ő bennünk él, amennyire mi hagyjuk Neki
Jézus: Isten Szívében az élők és holtak lelkei egyaránt benne vannak. Ezt a tényt a földi emberrel leginkább akkor érezteti Isten, amikor megtörténik a szentáldozás. Teljesen egyesül vele. Nemcsak Teste és Vére, hanem Lelke és Istensége is. Ti, mindnyájan, emberek a Földön az Én kihelyezett kicsiny részeim vagytok. A földi halál és tisztulás után a Mennyben is részeim vagytok.
3.
Olvastam: A legelvetemültebb gonoszság és legkirívóbb diszharmónia fel tud oldódni Isten áldásában és kegyelmében
Kép: A gonoszság, mint egy szikla, mely a szeretet hatására morzsolódik, hol apróbb szilánkok, kövek hullanak le róla, hol széthasad. Ahol nem gyakorolják a szeretetet, ott a kőszikla nagyobbodik.
Jézus: A bűnös ember lelke Isten kegyelme és irgalma nélkül egyre keményebbé válna, és elkárhozna. Isten viszont nagy jóságában és szeretetében a bűnös ember lelkébe bűnbánatot és szeretetet gerjeszt. Ez a szeretet képes a sziklává keményedett gonoszságot szétmorzsolni.
4.
Olvastam: Hasonló hasonlót keres, a szeretetet érző is csak ilyet ölel magához
Érzés. De ha olyan embert ölelünk magunkhoz, aki nem hasonló hozzánk, nem úgy gondolkodik, mint mi, meg kell erőltetni magunkat, hogy szeretetet gyakoroljunk irányában
Jézus: Mikor közétek jöttem a Földre, a fogat fogért, szemet szemért felfogást felcseréltem egy egészen új törvénnyel, az ellenségszeretettel. A szívetekbe ültetem, hogy ne legyetek olyanok, mint a pogányok, akik csak azt szeretik, aki jó hozzájuk. Aki hasonló az ő lelkükhöz. Éppen ezért minden közösségbe, családba, munkahelyre, engesztelő közösségbe széthintettem olyan gyermekeimet, akik nehezebben tudnak alkalmazkodni. Akiket nehezebb szeretni. Így teszlek próbára benneteket, gyermekeimet ellenségszeretetből.
5.
Olvastam: Az embernek semmije sincs, Istent sem képzelhetjük magunk elé, és nem tehetünk semmi olyat, aminek a gyökerei részben a szellemi, részben az anyagi világba ne nyúlnának vissza
Hang: Bemutatom Magamat
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel
Gondolat: Semmit sem tanulunk magunktól, hanem mindent másoktól tanulunk, akár az őseinktől, akár a kortársainktól
Jézus: Az ember értelme és lelke azért képes fejlődni, mert azoktól, akik körülötte élnek és tapasztalataik vannak, sok mindent eltanul. Itt nemcsak a tudomány alapjairól van szó, a földi ismeretekről, amelyek a világi élethez kellenek, hanem azokról az ismeretekről is, amelyek által lelke egyre tájékozottabb lesz, és fejlettebb.
6.
Olvastam: A világunkban egy hatalmas világóra van. Ezt Isten Szeretet-Akaratának hajtóereje működteti. Ez az az erő, mely Isten lényegét alkotja. Isten Szellemi- Isteni- Személyi élete abból áll, hogy Isteni Szeretet-Akaratból teremt mindent, vezet, és fenntart
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel
Jézus: Isten a világot szeretetében és akaratában hozta létre. De nemcsak megteremtette, hanem irányítja, őrzi, fenntartja. Ez vonatkozik a szellemi és anyagi világra egyaránt. Az ember a szellemi és anyagi világnak egyaránt része. Hiszen a teste anyagból van, a lelke szellemi eredetű. Különböző tulajdonság csírákat ültet bele az emberekbe, személyenként mást és mást. Amit Ő ad, mivel szeretet-akaratából van, az tiszta és jó. Ezeknek a csíráknak a kifejlődésében nagy szerepe van a környezeti hatásoknak, az öröklődéseknek, és a kapott szabad akaratnak. Aki bölcsen használja fel a szabad akaratát, az nem rontja el ezeket a csírákat, hanem lassan-lassan Teremtőjének tetszően fejleszti tovább magában.
7.
Olvastam: A szeretet vonzalom valami után. Vonzódni annyi, mint meghajolni. Ez elhajlás az egyenes vonaltól, mely egy ívet alkot. Két ív egy kört, ellipszist vagy tojás alakot ölt, ha egymással egyesülnek, vagy egymásba zárkóznak. A kör, ellipszis vagy tojás alak a kezdet és vég nélküli végtelenséget fejezi ki, tehát Isten lényegét.
Érzés: Két vagy több ember csak akkor szeretheti egymást, ha meghajolnak egymás előtt, nemcsak az egyik akarata teljesül, és ezt a szeretetet Isten tartja össze
Kép: A kört, ellipszist, vagy tojás alakot nemcsak két ember alkothatja, hanem több is, akik egységben vannak, pl családok, imacsoportok, vagy más csoportosulások is
Kép: Irgalmas Jézus
Jézus: Az ember társas lény, és szeretetre teremtette Isten. A szeretet-vonzalom nem más, mint meghajlás másik akarata előtt. Aki erre nem képes, és csak a saját önző akaratát veszi figyelembe, az nem tud összekapcsolódni mással, egy szeretet-vonzalom kapcsolatba. Viszont, aki képes akaratát alárendelni másnak, a többiek akaratát elfogadni, meghajolva szeretetkapcsolatot tud létesíteni. Az összekapcsolódáskor a két meghajló ember egy teljességet kifejező ívet alkot, amely a kezdet és a vég nélküli végtelenséget, tehát magát Istent fejezi ki. Tehát, az igazi szeretet csak Istenen keresztül történhet, akár két ember, akár egy közösség között.
8.
Olvastam: Minden lélek egy piramispályán halad előre Isten felé irányulva. A piramis vége a lélek fejlődési csúcsa. Hogy a lelkek előre tudjanak haladni, különböző feladatokat kell betölteniük.
Kép: A piramis végtelen magasságba tör, nem lehet elérni a végét, mert Isten végtelen
Kép+Érzés: A piramisban az előrehaladás úgy viszonyul egymáshoz, hogy ahogy nő a tudásunk, annál jobban magunkévá tudjuk tenni Isten tudományát, és tudunk haladni Isten felé. Fokozatosan elhagyjuk az anyagi világhoz való kötődésünket.
Kép: Mintha légballonnal akarnánk emelkedni, de csak úgy tudunk magasabbra jutni, ha kidobjuk a felesleges terheket
Jézus: A piramis nem más, mint a lélek fejlődésének szimbóluma. Ti emberek ráléptek az első fokra, és ahogy alakul, fejlődik a lelketek, úgy juttok egyre feljebb. Ha bűnöket, hibákat követtek el, egy kicsit visszacsúsztok, de aztán a bűnbánat által, és az Én kegyelmemmel újra fölfelé kapaszkodtok a csúcs felé. Minél hajlíthatóbb egy lélek, annál több feladatot adok neki ezen az úton. Ha engedelmes, és teljesíti, amit kérek, gyorsabban halad felfelé. Minél több dolgot elhagy régi életéből, ami a világhoz közötte, annál könnyebben halad fölfelé. Ez nem más, mint a lélek kiüresítésének megvalósítása. Amikor ez sikerül, akkor éri el a végtelen magasságokban rá váró csúcsot.
9.
Olvastam: Egyetlen szellemi lény, Angyal, emberi lélek sem láthatja Istent olyannak, amilyen Ő valójában, mert belehalnának. Mindenki úgy látja Istent, amilyen a bensője, a saját szellemi fejlettségi fokának megfelelően, amennyit Istenből felfogni képes.
Jézus: A Teremtő és gondoskodó Isten teljes valóságában még a legnagyobb Szentnek sem mutatkozik meg. Nem láthatja az Ő mélységeit, az igazságát, az irgalmát, a jóságát, a szeretetét, csak bizonyos mértékben merítheti ki. Ugyanis, egy lélek sem lenne képes elviselni az Ő tökéletességét. Nem egyformán részesül belőle minden üdvözült. Aki itt a Földön nagyon magas fejlettségi szintre jutott, az többet láthat belőle, aki alacsonyabb lelki tudást szerzett életében, az kevesebbet. Mégis teljesen boldogok mind a ketten.
10.
Olvastam: Minden létezőnek az „élet” az alapelve, az élet pedig nem más, mint a tevékenység. Így, a szellemvilágban nincs megállás, ott is mindenki tevékenykedik.
Gondolat: A Földi életben is minden emberrel történik valami, minden ember tevékenykedik valamivel, senki sem áll mozdulatlanul.
Jézus: Az üdvözültek osztályrésze a Mennyben állandó mozgás, változás, és fejlődés. Kivétel nélkül minden léleknek van feladata, és boldogan tevékenykedik. Nem egy dolga van a sok közül, hanem izgalmas, változatos feladatok. Az egyik a tanulás, ami az Isteni tudásból való folyamatos részesedés. Képzeljétek csak el, hogy elétek tárul minden, ami érdekelt a Földön, és nem találtatok rá választ. Látod a kezdeteket, a teremtést, a történelmet, és az ok-okozati összefüggéseket. A lélek egyre jobban szomjazik a Mennyei ismeretek után, és ez a vágya rendre teljesül.
11.
Luisa Piccarreta írásából: Jézus: „Az Isteni Akaratban nincs olyan, hogy enyém, tied a Teremtő és a teremtmény között, hanem minden közös”.
Jézus: Isten teremtette az embert, és mivel szabad akaratot adott neki, lelke nemcsak az Övé, Aki teremtette, hanem magáé az emberé is. Minden, ami a lélekben van, kettőjüké. Addig közös minden Isten és a teremtménye között, amíg a kegyelem állapotában van. Amint elkövet egy halálos bűnt, a lelke elszakad Istentől, és az övé lesz és a sátáné. A kegyelem és a bűnbánat visszaemeli az igaz életbe, attól kezdve lelke újra mindkettőjüké.
12.
Luisa Piccarreta írásából: Jézus: „Abban a lélekben, amelyik elfogadja Isten akaratát, nincs értelme az emberi akaratnak. Ez olyan, mint egy kisgyermek egy nagy tudású tudós mellett, aki elámul, hogy az ő tudása semmi a tudóséhoz képest. Ilyen a lélek Istenhez képest. A kicsi a nagy nélkül valakinek érzi magát, de a nagy mellett kisebbnek érzi magát, amint ami.
Jézus: Az az ember, aki teljesen elfogadja Isten akaratát, tisztában van azzal, hogy Istenhez képest ő egy porszem, és csak Isten akarata teljesüljön minden ügyében, mert Ő szereti legjobban a világon, a legjobbat akarja neki. Tehát, az ilyennek semmi szüksége nincs a saját akaratára.
13.
Luisa Piccarreta írásából: Minden lépés, amit tesz az ember az Isteni Akaratban, az Isteni élet. Az a lépés, amit nem teszünk meg, az ennek az Isteni életnek a megfosztása. Az Isteni életben van öröm, szeretet, stb, ami visszahat Istenre, de ettől Istent is megfosztjuk.
Érzés: Ebben az esetben többszörösen lopunk, szeretetet lopunk Istentől is, és embertől is
Jézus: Ha a teremtmény igyekszik betartani Isten parancsait, és az Ő akarata szerint él, Isteni életet folytat. Ha elesik, főleg súlyos bűnnel, akkor ezt az Isteni életet, amit eddig élt, megfosztja. De nemcsak saját lelkét fosztja meg, a saját életét, hanem Istent is megrövidíti a megdicsőülésben, és a felebarátját is, aki ellen vétkezett. Tehát, a lopás tripla.
14.
Luisa Piccarreta írásából: Jézus: „Isten munkálatának van egy rendje. Pl: a teremtés célja az ember volt, de előtte megteremtette a helyet, és mindent körülötte, hogy legyen hová, ahova el tudja helyezni az embert
Érzés: Nagyon fontos az előkészület. Így, a Földi életünk is előkészület az örök életre. A Földi életünktől függ, hogy milyen életet fogunk élni a túlvilágon.
Jézus: Drága kislányom, nektek, embereknek, mielőtt nekiálltok egy feladatnak, mindent elő kell készíteni hozzá. Neked pl: az üzenetek rögzítéséhez időt és helyet kell biztosítani, szabaddá kell tenni az értelmedet. És csak ezután tudod fogadni a kegyelmeimet. Az Én, a tieidnél is nagyobb kaliberű feladataimat is előkészítettem. Társat akartam Magamnak, a Szentháromságnak, egy szabad akarattal rendelkező szerető, gondolkodó embert. Nem állíthattam bele a semmibe, ezért egy anyagi világot teremtettem neki. Ahhoz is elő kell készülnie az embernek, hogy egyszer majd bejut az örök életbe. Be kell töltenie lelkét tisztasággal és szeretettel, de előbb ki kell üresíteni magát szenvedéssel, áldozatokkal, önmegtagadásokkal. Látod kicsim, mindenhez előkészület kell.
15.
Egy ismerősöm mesélte, hogy a nagynénje elesett, és szinte tehetetlenné vált. A nagynéninek ugyan vannak gyermekei, de külföldön élnek, és ő öregotthonba kényszerül.
Kép: Ha a családtagok magukhoz vennék a nagynénit, az igaz, e kereszt nehéz, de rövid és egyenes utat tenne meg a lelkük az üdvösség útján. Ha a családtagok nem vállalják a nagynénivel való nehézségeket, pl: öregotthonba adják, vagy mást rendelnének mellé, egy nagyobb kerülőutat tesznek meg az egyenes út helyett, és hosszabb időre van szükség, mire visszakerülnek az egyenes útra.
Jézus: Ilyen esetben mindenkinek arra kellene gondolnia, hogy ő is leeshet a lábáról, és tehetetlenné válhatna. Vajon örülne-e egy öregotthonnak. Első és legfontosabb ismerősöd lelkének, hogy a szeretetet válassza. Így, egyenes úton haladhat az üdvösség felé. Ha öregotthonban hagyja a nagynénjét, még sok megpróbáltatás, szenvedés, szeretetcselekedet várna rá, amivel ezt a mulasztást ki tudná egyenlíteni.
16.
Kép: Zöldeskék vagy kékeszöld szem, aranyos csillagocskákkal van tele
Jézus: Atyám a legszebb szemmel ajándékozott meg Engem, kékeszöld, csillagokból álló szemmel.

2019.07.14.
1.
Hang: Ennek a vége felé tartunk.
Jézus: Az irgalmi időszaknak vége felé tartunk. Készüljetek fel, mert hamarosan bekövetkezik az igazság ideje.
2.
Hang: Nincs semmid e nélkül.
Jézus: A te hitedre gondoltam. E nélkül semmid sincs.
3.
Hang: Lepecsételt ajkak.
Jézus: Hallgatnod kell az Egyházban történő változásokról, míg meg nem nyitom ajkad.
4.
Az életemre és nehézségeire gondoltam.
Hang: Megszenvedni érted ezt.
Kép: Jézus balra fordulva viszi a keresztet, hol fehér a ruhája, hol piros .
Jézus: A Kálvárián érted is vittem a nehéz keresztet. A korbácsütések között ott volt a te korbácsod is, a te bűneid jelképe. Ezek az ütlegelések fehér ruhámat pirosra festették.
5.
a)
Arról volt szó, amikor mások előtt megtagadnak.
Hang: Nagy alázatra teszel szert ezzel.
Hang: Megsebzett.
Kép: Jézus a keresztről néz lefelé.
Jézus: Mikor hűtlenül elhagynak, megsebzettnek érzed magad. A keresztről nézlek ilyenkor, és arra gondolok, hogy nekem is voltak ehhez hasonló élményeim. Hidd el, amikor otthagy valaki, növekszik az alázat benned. Lelki hasznodra válik, hogy felajánlod azokat Nekem, akik ilyen sebeket okoznak.
b)
Érzés: Átérzem azt, amikor az ember az Istent a saját céljaira használja fel.
Hang: Saját céljaimra használlak.
Jézus: Soha ne érezd, hogy mikor kérsz Tőlem valamit, kihasználsz engem. Meghallgatlak, és mindig boldogan segítek. Én is használlak téged, a legnemesebb céljaimra. Elsősorban a bűnösök és közömbösök megtérésére, a haldoklók megmentésére.
6.
Sebzettségemben leborultam a templomban, senkinek és semminek érezve magam.
Hang: Értékes vagy számomra.
Jézus: Amikor leborultál a templomban, Szentlelkem hatalmas alázattal borított be. Úgy érezted, senki és semmi vagy. De számomra nagy érték vagy. Azért vagy értékes, mert már fogantatásod pillanatában Isteni szikra került beléd, és keresztelésedkor Isten fogadott gyermekévé lettél. Gondolkozz el azon, hogy aki Isten gyermeke, lehet-e egy értéktelen semmi.
7.
Hang: Kifejezni tégedet a saját fényeiddel.
Jézus: Minden lélek más és más. Nincs két teljesen egyforma. A te lelked kisugárzása, fényei is különböznek minden más lélekénél.
8.
Arról volt szó, hogy Isten mellett nem érzem magam olyan picinek, megalázottnak, mint más emberek előtt.
Jézus: Drága kislányom, soha ne vágyódj mások elismerésére. Az alázatnak éppen ez az ismérve, hogy valaki nem vágyódik az emberek dicséretére. Aki mindig önmagáról beszél, a saját, ajándékba kapott kegyelmeiről, az nem alázatos, nem gondol arra, hogy minden érdem Istené, és nem az övé.
9.
Hang: Te még csak gyermek vagy.
Jézus: Ezt azért mondom neked kicsim, mert még van benned nevelni valóm. A tökéletességig még sokat kell növekedned.
10.
Kép: Egy fekvő csukott szemről éppen lehajtottak egy kendőt vagy leplet. A szempillák is látszottak.
Jézus: Kislányom, lélekben lépj be sziklasíromba. Ott fekszik letakart holttestem, és Édesanyám egy pici részletét, csukott szememet mutatja neked. Úgy tekints testemre, hogy ez a test ugyanolyan Szent, mint Lelkem, amely kirepült belőle.
11.
Olvastam: A szeretet közelebb hozza egymáshoz a hasonló érzésűeket, és egyesíti őket a tökéletesedés útjának közös megtételére.
Kép: Két vagy több arany fény vagy pötty összejön, csatlakozik egymáshoz, sokkal gyorsabban haladnak előre együtt, mint külön-külön.
Jézus: A világi és hívő emberek összekeveredve együtt vannak, nem találják meg a közös nevezőt, és nem tudnak előrelépni. Nem tudnak fejlődni. De hasonló érzésűek, akikben lobog a hit és a szeretet, találkoznak egy közösségben, a hasonló érdeklődés és Istenszeretet egyre jobban közelebb hozza őket a tökéletesedéshez. Ezt mutatom neked a képen, ahol a fényes pöttyök gyorsabban haladnak együtt. A közösségekben fontos az egység.
12.
Olvastam: A Szeretetet a Bölcsesség irányítja, és az Akarat valósítja meg.
Luisa Piccarreta írásából: Isten Akarata az Isteni Bölcsesség felett áll
Jézus: Amikor Isten megteremtette az embert, bölcsességében a szeretetet is létrehozta. A szeretetet beleültette az ember szívébe, és Isteni bölcsességében ezt a szeretetet irányítani akarja. De ez a szeretet csak úgy tud működni a teremtményben, ha az ember akarata megengedi, hogy létrejöjjön. Ha az ember akarata meggátolja a szeretetet, akkor azt Isten bölcsessége nem tudja irányítani.
13.
Olvastam: A Szellemvilágban a magasabb rendűek az alacsonyabb rendűeket teljesen átlátják, a gondolatok nem rejthetők el.
Gondolat: A Szentháromság ismeri minden gondolatunkat, de mi emberek nem ismerjük az Övét.
Jézus: Ez azt jelenti, hogy a Szentháromság, a Szűzanya, mint a legnagyobb Szent, a Szentek, és Angyalok teljesen beleláthatnak a szenvedő egyház és a küzdő Egyház tagjainak a gondolataiba. Teljesen átlátják őket. Viszont ti, emberek, nem láthatjátok a szenvedő lelkek és a Szentek gondolatait. Még a kárhozottakét sem.
14.
Olvastam: A piramis csúcsán Isten áll, Ő tart mindent egybe, mindent átlát, és minden lény vágyakozásának a csúcspontja Ő.
Hang: Isten vágyakozik.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Jézus: A piramis a három részből álló teljes Egyházat jelenti. A megdicsőült lelkeket, a Földön élőket, és a tisztuló lelkeket. Az Egyháznak minden tagja vágyakozik Isten után, aki mindenki fölött áll, e képzelt piramis csúcsán. Csak a kárhozott lelkek, akik elszakították magukat Istentől, nem vágyakoznak Rá. De nemcsak a teremtmények vágyakoznak Isten után, hanem Isten is vágyakozik az emberek után.
15.
Olvastam: A piramis szellemi megfelelése: egy mindenkiért, és mindenki egyért. A piramis építőkövei sincsenek önmagukért, hanem valamennyi az egészért. Úgy, a Szellemvilágban sincs senki önmagáért, senki sem dolgozik és él csupán csak a saját előrehaladásáért.
Hang: A teremtés célja ez.
Olvastam: Az „én” megtartása és biztosítása szükséges, és ez éppúgy szükséges a többiek megtartása és az egész fennmaradása érdekében is.
Hang: Fontos építőelemei vagytok ennek
Kép+Érzés: Isten segít a legjobban az előrehaladásban, személyes kifejlődésünkben, amikor átadjuk Neki a szabad akaratunkat
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel
Jézus: Gondoltál-e már arra gyermekem, hogy mire való is az ima, a böjt, és az áldozat. Arra, hogy ennek a szellemi piramisnak a tagjai ne önzően magukra gondoljanak, hanem egymásra, a teljes egészre. A piramis minden köve felelős az összesért. Ezért imádkoznak egymásért a győzedelmes, a küzdő, és a szenvedő Egyház tagjai. Nemcsak az egészért kell küzdeni a köveknek, hanem önmagukért is, hogy fennmaradjanak. Nélkülük szegényebb lesz az egész építmény. Mindenki fontos építőeleme ennek a szellemi piramisnak.
16.
Olvastam: A létra Isten felé végtelen, amely felfelé megy, de a legfelsőbb fokot senki sem érheti el, mert az Isten benseje. Isten onnan látja tisztán teremtményét.
Jézus: Hogy Isten bensejét senki nem érheti el, azt jelenti, hogy Isten mindenkinek ad a bölcsességéből, a szeretetéből, a tudásából, az irgalmasságából, az igazságosságából, de teljesen nem lehet Őt kimeríteni, teljesen nem adja oda Magát.
17.
Olvastam: A Teremtés jelszava: „dolgozzatok mind szeretettel a Szeretet által a Szeretetért”.
Olvastam: A bukott szellemek hozzájárulnak Isten birodalmának támogatásához.
Érzés: Ez úgy valósul meg, hogy a bukott szellemeket az Úr eszközként használja fel.
Kép: Arany fény.
Jézus: Isten szeretetre teremtett benneteket, fáradozzatok azért, hogy ez a szeretet megmaradjon bennetek. Ezzel a szeretettel megvalósítjátok Isten Országát az emberekben. A gonosz lelkek bármennyire hihetetlen, szintén hozzájárulnak Isten Országának építéséhez. Képzeljetek el egy választottat, aki az ördög jóvoltából hamis képet lát, és hamis szavakat hall. Szegény elkeseredik, amikor rájön, és lázadni kezd: „Miért engedted meg Uram?” És akkor Isten így válaszol: „Azért, mert ezzel alázatodat növelem, mert megmutatom, hogy te is tudsz halálos bűnt elkövetni, lázadni. Így belátod, hogy nem vagy tévedhetetlen, mert ha soha nem buknál el, gőg és büszkeség töltene el. És lenéznéd a többi választottamat, aki néha-néha elcsúszik”. Ez csak egy példa ahhoz, hogyan csiszolja Isten a gonosz által bűnbe esett lelket. Így használja fel a kísértést, hogy minden rosszból jót hozzon elő.
18.
Olvastam: A szív az anyagi és a szellemi életnek egyaránt a szimbóluma.
Kép: A szív szellemi és anyagi értelemben is teljesen össze van fonódva egymással. Akkor jó, ha szellemi felé irányítjuk az anyagi szívünket, mert az felemel. Ha a szívünk az anyagi felé húz, az lehúz minket.
Jézus: A szív nem más, mint az érzelmek szimbóluma. A közömbös és hitetlen, bűnökben elmerült teremtményeim szíve az anyagi értékekhez vonzódik. A szexhez, a gazdagsághoz, a sikerhez, az élvezeti cikkekhez, a szórakozáshoz. Viszont, az Engem szerető, hívő engesztelő gyermekeim a szellemi értékekhez ragaszkodnak, a szeretethez, az irgalmasság cselekedeteihez, áldozatokhoz, böjthöz, lemondásokhoz, önmegtagadásokhoz. Az anyagi szimbólum mélyen lehúzza a lelket, a szellemi szimbólum, a nemes érzelmek és cselekedetek felemelik a teremtményt Istenéhez.
19.
Olvastam: Nem az átélvezett gyönyörök, hanem csakis az elszenvedett fájdalmak teremthetik és hozhatják meg az ember számára az üdvösség Mennyei fokozatát.
Érzés: Az örömök vigasztalásul jönnek.
Jézus: Drága engesztelőim, ha jót akartok lelketeknek, ne vágyakozzatok a szellemi örömök után. Én úgyis megajándékozlak benneteket azokkal, ha vigasztalni akarlak titeket szenvedésetek után. Inkább a szenvedésre vágyakozzatok, amely előkészíti számotokra a Mennyországot.
20.
Vízbe mentem úszni, de a holmimat a vízparton hagytam, többek között a füzetem is köztük volt, amibe jegyzetelem az Úr szavait.
Kép+Érzés: A cuccaimra az Őrangyalom vigyáz a vízparton.
Jézus: Kislányom, nem kell aggódnod, vigyázok minden holmidra. Hiszen az Én értékes szavaim is köztük vannak.
2019.07.21.
1.
Kép: Egy nagy formátú vastag dosszié vagy füzet, melynek első oldalán egy fehér papírlap van, rajta írja: „Magánkinyilatkoztatások”. Ezt a dossziét éppen becsukták a szemem láttára, mert nyitva volt, így tudtam csak elolvasni a címét
Jézus: Választottjaimnak nagyon sok magánkinyilatkoztatást adunk Mi Égiek, de ezeknek nagyon nagy százalékát nem fogadja el Egyházam. Én összegyűjtöm őket ebben a dossziéban, mert nagyon értékesek.
2.
Kép: Egy érett búzaföld mellett tömött sorokban emberek haladnak előre, díszruhában vannak. Vannak közöttük felnőttek is, gyermekek is. Nagyon vidámak, táncolnak, sőt hangszeren is játszanak egyesek. Az emberek 2-3-as sorokban haladtak, a sor nagyon hosszú volt, nem láttam a végét, de az elejét sem.
Jézus: A vidám, zenélő emberek az üdvözült lelkek. Örömmel szemlélik, hogy testvéreik, a földön élők megértek az aratásra.
3.
Olvastam: Medjugorjeban eltörlik a kézben áldozást. Ha felmerül a szentségtörés veszélye, nem áldoztatják meg a híveket. Előfordulhat Szentostya lopás is, amelyet okkultisták használnak fel, akár fekete miséken semmisítenek meg.
Kép: Jézus megáldoztat mindenkit.
Amikor Szentostya lopásról volt szó:
Kép: Oltáriszentség, de nincs ragyogása, matt.
Jézus: Egy akkora tömegben, mint amilyen Medjugorjeban van, bizony csak úgy lehetne megakadályozni a visszaéléseket, hogy kötelezővé tennék a nyelven való áldozást. Az első képpel csak azt mutatom neked, hogy a pap csupán eszköz, mindig Én áldoztatok. Második képet ellenségem adta neked, ugyanis az átváltoztatott Oltáriszentségből semmilyen körülmények között nem vonulok ki. Inkább elszenvedem, ami Rám vár.
4.
Hang: Engem borzalmas állapotba elvinni… borzalmas állapotban ez.
Jézus: Azért veszélyes a kézből áldozás, mert közben bárki elvihet Engem okkult összejövetelekre, ahol borzalmas megszentségtelenítés és megsemmisítés vár Rám. Legrosszabb, amit az Oltáriszentségben elszenvedhetek.
5.
Hang: Nem tudok visszaemlékezni, hogy hova bújjak el.
Kép: Lángok esnek az égből, és ezt egy valaki mondja, aki nem tudja, hogy hová bújjon.
Jézus: A háromnapos sötétség idején egy kétségbeesett ember szavai ezek. Azért nem emlékszik, hogy hová bújjon, mert nem engedte, hogy felkészítsék az utolsó időkre. A lángok fel fogják emészteni.
6.
Arról volt szó, hogy amikor rejtekhelybe kell vonulni, milyen módon fogunk majd oda eljutni.
Jézus: Minden engesztelőm tudni fogja, hogy a veszélyben hová kell mennie, mert Szentlelkem sugallatokkal fogja vezetni.
7.
Hang: Új Világrend lesz.
Jézus: Az Új Világrendet a szabadkőművesek, az illuminátusok hozzák majd létre. Az alapelvük a következő: az ember az Isten. A szabadkőművesek a háttérből irányítanak. Az Új Világrend előtt káoszt készülnek teremteni az egész világban. Azt követi a III világháború, melyből, mint a béke embere tűnik elő, az Antikrisztus. Ő pedig nekifog az Új Világrend felállításának.
8.
Hang: Európa nagyjai beszéltek, mekkora szükség volt…
Kép: Egy emberekből álló bizottság tagjai.
Jézus: Nagy szüksége volt Európának, hogy az Európai Bizottság élére új elnököt válasszanak. A képen mutatom az Európai Parlamentet, ahogy tagjai egymással vitatkoznak, beszélnek. Ti, Európai népek úgy érzitek, hogy lesz valami pozitív változás.
9.
Hang: Május közepén: Magyarország, Lengyelország, és Csehország.
Jézus: Tavaszra e három ország kezd nagyobb tekintélyre szert tenni a nyugat-európai vezetők előtt.
10.
Hang: Nincsen közvélemény kutatás?
Jézus: Több nyugat- és észak-európai országban tabuként kezelik a migrációs válságot. A nép nem mer őszintén nyilatkozni.
11.
Arról volt szó, amikor egy Isteni üzenetet író kiválasztott egy idő után felismeri, hogy téves üzenetet írt, és elismeri a hibát mások előtt is, nem törődve azzal, hogy mások mit gondolnak róla, mert neki egyedül Isten véleménye számít.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről, komolyan néz, de nagyon boldog.
Jézus: Örömmel tölt el engem, mikor azt látom, hogy egy választottam beismerni botlását, még akkor is, ha emiatt valaki hiteltelennek tartja.
12.
Arról volt szó, hogyan tudunk Isten jó eszközei lenni.
Jézus: Csak úgy tudsz jól használható eszközöm maradni, ha lelked végig alázatos, szeretettel eltöltött, és tiszta marad.
13.
Érzés: Mire eljön a Nagyfigyelmeztetés, lelkileg ki kell csiszolódnunk, meg kell tisztulnunk, mert a sok frissen megtért miatt nem fogunk tudni gyakran szentgyónáshoz járulni, sőt, őnekik kell majd segíteni.
Jézus: Ha ti, választottjaim, a Nagyfigyelmeztetésre nem is lesztek teljesen tökéletesek, de törekednetek kell a lehető legnagyobb tisztaságra, tudásra és felebaráti szeretetre. Ti fogjátok majd vezetni a frissen megtértek tömegét.
14.
Hang: Védőszentjei vagytok egymásnak.
Jézus: Ti engesztelőim, nemcsak saját lelketekre vigyáztok, hanem egymás lelkére is.
15.
Hang: A te örömödet… a te örömöd az Én örömöm.
Jézus: Egészen átérzem a te örömödet. Aminek te örülsz, annak Én is.
16.
Hang: Győzelemről énekelsz, győzelemről énekelek.
Kép: Jézus teljes alakja, fehér ruhában van.
Jézus: Mindketten győzelemről énekelünk. Az Én győzelmemről, amit arattam a világ felett, és a bűn felett. Ezenkívül óriási győzelmet arattam a halál felett. Feltámadtam. Olyat tettem, amit előttem senki. Ezzel titeket is megajándékoztalak a halál feletti győzelemmel. Ti is fel fogtok támadni.
17.
Hang: Máriában vigasztalsz.
Jézus: Amikor Édesanyám Szívét és az Enyémet együtt megszólítod, és felajánlod nekünk a bűnösöket, a haldoklókat, a tisztuló lelkeket, akkor nem teszel mást, mint Szűz Mária Szívén keresztül vigasztalsz, mented a lelkeket.
18.
Szentségimádáson az Oltáriszentséget néztem.
Kép: Három arany Szív.
Kép: Az Őrangyalom mellettem térdel jobb oldalt.
Jézus: Az Oltáriszentségben mindig jelen van a teljes Szentháromság. A három arany Szív a látomásban Őket szimbolizálja. Mutatom neked, hogy Őrangyalod is ott van melletted.
19.
Kép: Háztetőn ült valaki.
Jézus: A Nagyfigyelmeztetéskor mindenhonnan, még a háztetőkről is fogják hirdetni Evangéliumomat.
20.
Egy időskorú ismerősöm fél a haláltól, és mindent megtenne, hogy meghosszabbítsa az életét.
Jézus: A te ismerősöd azért fél annyira a haláltól, mert nem szeret Engem eléggé. Nem tud elszakadni a Földi dolgoktól. Még sok minden a világhoz köti.
21.
Hang: Feladatom van.
Jézus: Mindenkivel feladatom van, aki e világra született. Hogy üdvözítsem őket.
2019.07.28.
1.
Arról volt szó, hogy egy családban békétlenség van a testvérek és leszármazottjaik között.
Kép: Az elhunyt nagymama sír.
Jézus: Drága kislányom, hogy a halott nagymama sírt, azért mutattam neked, mert valóban fájdalom számára, hogy gyermekei és unokái békétlenségben vannak.
2.
Egy komoly szándékra akartam felajánlani egy néhány szentségimádási órát, amelyet egy nap leforgása alatt akartam megvalósítani. Az egyik alkalommal úgy alakult a napom, hogy tényleg megvalósult, különösebb tervezgetés nélkül, és nem úgy, ahogy az elképzeltem.
Érzés: Ebben az Úr keze is benne lehetett.
Jézus: Én nemcsak a jelenedet, hanem a jövődet is látom. Tudtam, mi a terved, és hozzá akartalak segíteni ahhoz, hogy ennek a tervnek a sikeréért komoly áldozatot tudjál hozni. Tehát, Én alakítottam úgy a körülményeket, hogy megvalósulhatott a szentségimádásra vonatkozó terved.
3.
Hang: Az Jézus volt.
Kép: Egy király balra fordulva, a Magyar korona volt a fején, mely tele volt csillagokkal, a jobb mutatóujjával előre mutatott, azaz a képen balra.
Jézus: Édesanyám választott országa vagytok, és így Nekem is kedvesek. Fejemen a korona azért ragyog, mint a csillagok, mert ha olyan irányban haladtok előre, ahogy mutatom nektek, akkor fel fogtok emelkedni.
4.
Egy olyan személyre gondoltam, aki többször belemar az emberbe, többek között engem sem kímél.
Kép: Egy kígyó a bal oldalamon van és a nyelvével belém mar. A mérge olyan, hogy nem öl meg, de kénytelen vagyok védekezni ellene, és ezáltal megerősödni.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Jézus: Minden ördögi kísértés és támadás elleni védekezés legyőzése erősíti a lelkedet.
5.
Egy lelki testvérem el volt keseredve, hogy a gonosz nagyon támadja a férjét. A lelki testvérem szerint a férj nem gyakorolta erőteljesen a hitet. Az otthonukban sok a felszentelt tárgy, de mégis erőteljes volt a gonosz támadása.
Kép: Nem elégséges a külső védelem, mert a lélek ki van téve a gonosz támadásának. A lélekben repedések vannak, és nyitva állnak a kapuk a gonosz lelkek támadásainak. Ha erőteljesen gyakorolja valaki a hitét, arany fény sugároz a lelkéből, mely szinte letolja, nem engedi a gonosz lélek megtapadását.
Gondolat: Védelmet kértem az Úrtól e család számára.
Kép: Jézus balra fordulva.
Kép: A házaspár az Úr Szívében, mintha egy tóban fürödnének, és egy bő vizű forrás zúdul rájuk.
Hang: Béke!
Kép: Jézus a jobb kezét emelte fel áldásra.
Kép: Irgalmas Jézus
Jézus: Ha lelki testvéred férje részesül a szentségekben, és eljár Szentmisére, akkor megtörténik az a kép, amit neked mutattam. Itt, Szentséges Szívemben az Élet Vizét, mint bő vizű forrást zúdítom kettőjükre. Ez hoz majd békét nekik, mert Én irgalmas Jézus vagyok.
6.
Egy lelki testvérem szülei megbetegedtek, és segítségre szorultak vidéken, a mindennapokban. A lelki testvérem pedig a fővárosban élt és dolgozott. Tépelődött, és azon gondolkodott, hogy hazamegy a szüleihez, és otthagyja a fővárosi életet.
Gondolat: Azon gondolkodtam, mi a különbség, ha a lelki testvérem haza költözik, vagy ha a fővárosban marad.
Kép: Ha haza megy, nagy gyümölcsök teremnek, ha a fővárosban marad, kisebbek a gyümölcsök.
Jézus: Lelki testvéred a jobbik részt választja, ha haza utazik szüleihez segíteni. Nagyobb lelki értékeket tudd ott termelni, mintha a fővárosban maradna.
7.
Az Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülésről volt szó.
Jézus: Az Eucharisztikus Kongresszusra az a gyermekem készük a leghelyesebben, aki gyakran veszi magához az Oltáriszentséget, nagyon gyakran gyónik, és sokszor részt vesz a Szentségimádáson. Természetesen, az előkészületekhez tartoznak a szervezési munkák, a fiatalok és a gyermekek mozgósítása. De mindennél fontosabb a tisztaság, a sok-sok áldozat, böjt, és a napi részvétel a Szentmisén.
8.
Arról van szó, hogy amikor több időm van, nagyobb kedvvel megyek Szentségimádásra.
Hang: Kedvet támasztok benned ehhez.
Jézus: Az rendben van, hogy ha ráérsz, nagyobb kedvet adok hozzá, hogy elmenj Szentségimádásra, de ha kevesebb időd van, és így is vállalsz belőle valamennyit, anélkül, hogy támogatnálak benne, még nagyobb áldozatot hozol Nekem, még több lelket mentesz Nekem.
9.
Arról volt szó, hogy nem tudunk minden helyre eljutni, ahová szeretnénk. Sokszor valamiről le kell mondani.
Jézus: Drága kislányom, mivel nem tudsz kettészakadni, meg kell tanulnod nemet mondani. Egy fontossági sorrendet kell felállítanod. Mindenhová nem juthatsz el. De ha szeretnél is valahová elmenni, és le kell maradnod róla, akkor pótolom neked a hiányt.
10.
Kép: Jézus elém jött áldásra tett kézzel.
Hang: Nincs sok időd, nincs sok elvesztegetni való időd.
Jézus: Az események rohamosan közelednek, még a ti Földi időszámításotok szerint is. Az idő kincs a kezedben, sok lelket tudsz menteni imával, böjttel, áldozatokkal. A hozzád fordulókon sokat tudsz segíteni a kevés hátralévő időben. Ezért minden percet becsülj meg. Tudom, hogy pihenned kell, de még fekvő helyzetben is engesztelj, gyakorolj bűnbánatot, és mentsd a lelkeket.
11.
Arról volt szó, ha valakiért imádkozom. A kérdés az volt, hogy ha pl védelmi páncél imát imádkozom valakiért, akkor rám is száll-e a védelem.
Jézus: Konkrétan akkor száll rád is a védelem, ha kimondod az illető nevét, és a sajátodat is. De ha valakiért imádkozol, akkor az irgalmasság cselekedetét végzed, és rád is száll a kegyelem.
12.
Hang: Megemésztem benned ezt… fölemésztem.
Jézus: Drága kislányom, Én most lelki sebeidre gondolok, arra, amikor megbántanak. Fölemésztem benned a fájdalmat, hogy eltüntessem az önsajnálatot.
13.
Hang: Hogy olvadozz.
Jézus: Soha ne légy langyos a szeretetben, olvadozzon a szíved, ha Rám gondolsz.
14.
Azokra a katasztrófákra gondoltam, amik be fognak következni a jövőben. Azokra a magyarokra gondoltam, kik jelenleg külföldön élnek, és semmi áron nem akarnak hazajönni Magyarországra.
Kép: Az emberek úgy esnek le a lábaikról, mint a pálcikák, ordítanak fájdalmukban.
Kép: A Mennyei Atya balra fordulva néz lefelé.
Hang: Szépen megmondtam nektek ezt, de ti nem hallgattatok szavamra.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Jézus: Már sokszor megmondtam, hogy a legbiztonságosabb hely Magyarország. Pórul járnak azok a honfitársaitok, családtagjaitok, rokonaitok, akik nem hallgatnak intelmeimre, és nem hajlandók haza jönni. Nagy megpróbáltatások várnak rájuk. Nagyobbak, mint itthon.
15.
Az Úr elé tártam gondolataimat.
Érzés: Vibrálás a szívem körül.
Jézus: A szíved csupán a lelked jelképe, mégis szívedben éreztetem veled, amikor fontos problémákról beszélgetek veled.
16.
Hang: Felforrósodik ez benned.
Jézus: Nem tudsz Engem azonos lánggal szeretni. Amikor akarom, akkor forrósodik fel benned az Irántam érzett szereteted.
17.
Hang: Ne legyél olyan biztos magadban.
Jézus: Tudod kislányom, ti választottak a legtöbb esetben Engem hallotok, Tőlem kapjátok a látomásokat, a hangokat. De ritkán előfordul veletek, hogy képzelődtök, vagy hallucináltok, vagy ellenségem megzavar, és utánoz Engem. Ezért figyelmeztetlek, hogy légy óvatos, ne higgy el mindent azonnal. Ne légy biztos magadban, hogy Én szólok hozzád mindig, vagy minden képet Én mutatok. Ezt azért engedem meg, hogy alázatos maradj, ne essél a hiúság kelepcéjébe.