2006. június 5., hétfő

2006. -A Szentírás éve - “Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!”" 2006. június 2-3-4.

16. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap Nagyfaluban
Ebben a hónapban: a Szentírásból, Szent Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt levelét olvassuk és éljük.
Havi mottó: “Örvendjetek az Úrban, mert szomorúságotok hamarosan teljes örömmé fog változni!”
Közös imaszándék: az Úr Jézus Szent Szívébe és Szűz Mária Szeplőtelen Szívébe helyezzük önmagunkat, ügyeinket és így kérjük a segítségüket, hogy még komolyabban vegyük engesztelő hívatásunkat.
Konkrét feladatunk: a Szentlélek segítségével, embertársainkról csak jót akarunk mondani vagy semmit!
I. Nagyfalu: visszatekintő - lelkiismeretvizsgálat
Megengedted-e az Úr Jézusnak, hogy a bűn örvényéből kimentsen téged? Az Új Világ boldog gyermeke akarsz-e lenni? Állhatatosan igent mondasz-e Isten reád vonatkozó Akaratára? A világban tapasztalható pozitív folyamathoz példás életeddel hozzájárultál-e? Hiszed-e azt, kitartó engesztelésed megsemmisíti a Gonosz ártó tervét? Isten Szent ügyét anyagilag támogatod-e? Válaszolsz-e Isten Szeretetére a felebarátod szeretete által? Elhiszed-e, hogy minden túlzás, még a munkában is a Gonosztól van? Határozottan megtanultad-e legyőzni a Gonosz támadásait? Ha Isten kérné tőled, feláldoznád-e kényelmes lakásodat?
Szűz Mária és Szent József segítségét kérve, példás szülőként éltél-e az elmúlt hónapban?
II. Nagyfalu - jelen
Az Úr Jézus tanítása, 2006. június elsőpéntekére
Az elmúlt napokban az Úr Jézus a következőket mondta nekem:
“Ti, e világban, elsősorban földi dolgokkal vagytok elfoglalva. Sajnos, elég sokan úgy viszonyultok a mulandó javakhoz, mintha örökre csak a Földön élnétek. Azért vagytok szomorúak és igazán azért nem tudtok örülni szinte semminek, mert nem irányítjátok a figyelmeteket elsősorban az Égiek felé. Ha itt a Földön átmenetileg örültök is valakinek vagy valaminek, ott van bennetek a félelem, hogy előbb vagy utóbb elveszítitek.
Ezért, Én azt mondom nektek, ne a mulandóra, hanem elsősorban a maradandóra irányítsátok a figyelmeteket. Örüljetek annak, hogy Megváltottalak benneteket a bűn rabságából. Örüljetek annak, hogy irántatok való szeretetből az életemet adtam értetek, váltságdíjul. Örüljetek annak is, ha bocsánatot kértek Tőlem, Én megbocsátom bűneiteket, sőt elfelejtem azokat. Örömötök növekedni fog, ha törekedtek minél jobban megismerni és megszeretni Engem. Ha rendszeresen olvassátok az Evangéliumot, benne megismerhetitek, hogy Én valójában milyen is vagyok. Ezáltal örömötök állandósul, látva az irántatok való nagy Szeretetemet. Ha Engem megismertek és megszerettek úgy, ahogy vagyok, már nem fogtok félni Tőlem és a szomorúságotokat az öröm fogja felváltani.
Amikor visszatérek hozzátok, magammal hozom a teljes örömet és veletek fogok maradni.
Imádkozzatok azért, hogy a számotokra várva várt Új Világot, minél hamarabb elhozzam. Megáldalak benneteket a maradandó öröm lelkületével!”
Szűz Mária tanítása, 2006. június elsőszombatjára
Az elmúlt napokban a Szűzanya a következőket hozta a tudomásomra:
“Sokan felteszik azt a kérdést: ‘Miért van az Országunkban, az utóbbi időben olyan sok megpróbáltatás?’ Válaszom a következő: Nem kevés az a kegyelem, ami éppen a ti Országotokban van. Több olyan zarándokhely található Hazátokban, ahol Én megnyilvánultam valamilyen formában. Tanítást és üzenetet hagytam és hagyok még a mai nap is nektek és az egész emberiségnek. Akik elhiszik és megteszik az Égből jövő üzeneteket, azok jobban fel tudnak készülni az elkövetkező nehéz időre. Reám figyelő, engedelmes gyermekeim nem fognak félni semmitől, ami jönni fog. Már többször elmondtam nektek is és máshol is, ahol megjelentem, a Földnek és az egész emberiségnek meg kell tisztulnia a bűntől, hogy fennmaradhasson. Ha a tisztulás nem következne be, az egész Föld elpusztulna az emberek bűnei miatt.
Tudnotok kell, számotokra a leghatékonyabb tisztítószer: a szenvedés! Az engesztelőkre való tekintettel, Isten lerövidítette a szenvedés idejét, azért, hogy minél hamarabb jöjjön el az Új Ég és az Új Föld. Előre figyelmeztetlek benneteket - mint a Remény Anyja - használjátok jól fel a rendelkezésetekre álló rövid kegyelmi időt. Gondoljatok arra, hogy földi életetek előbb vagy utóbb véget ér. Számotokra, semmi sem lehet fontosabb, mint felkészülni a halál utáni életre, amit itt a Földön érdemeltek ki. Legyetek készen, mert Jézus visszajövetelekor vagy halálotok után Szent Fiam előtt meg kell álljatok. Az Úr Jézus előtt el kell számolnotok, mindarról, amit életetekben Érte vagy ellene tettetek. Akkor is, ha elhiszitek, akkor is, ha nem, amit elmondtam, hamarosan meg fog történni. Ez az idő nagyon közel van!!! Tudnotok kell, Isten nagyon szereti az embert és nem akarja senkinek az örök halálát. A mennyei Atya örök életre teremtett és hívott meg titeket. Nagyon kérlek benneteket, ne játszátok el az örök életeteket. Döntenetek kell kihez akartok valójában tartozni: Hozzám vagy a Gonoszhoz! Döntenetek kell örök élet és örök halál között!
Jelenleg az emberiség egy része kigúnyolja Jézust, aki a bűnből ki akarja Szabadítani őket. Kérjétek minden nap Isten Irgalmát, hogy ne legyen részetek Isten Igazságos haragjában. Ha, ebben az utolsó és nehéz időben is kitartotok Szent Fiam mellett, szomorúságotok hamarosan nagy örömmé fog változni! Édesanyai áldásom adom reátok!”
A mennyei Atya tanítása, 2006. június elsővasárnapjára
Újra feltettem a kérdést a mennyei Atyának, mondd, mivel örvendeztessünk meg Téged? Ő, a következőket mondta nekem:
“Azt szeretném, ha úgy ismernének meg Engem a teremtményeim, mint Szerető Édesatyjukat, amilyen valójában vagyok. Ne bűntető, haragos Istennek képzeljetek el Engem, mert Én igazán nem ez vagyok.
Én, segíteni szeretnék nektek, hogy minél hamarabb megtisztuljatok. Kérlek benneteket, ne féljetek Tőlem! Ti, csak a bűntől féljetek, ami elválaszt titeket Tőlem. A tisztulásotok, amelyre - bűneitek miatt - szükségetek van, nem lehetséges szenvedés és áldozat nélkül. Ettől, még titeket sem tudlak megkímélni. Csak megtisztulva juthattok el isteni dicsőségem látására. Már nagyon régen vártam arra, hogy teremtményeim legalább egy napot szenteljenek a tiszteletemre. Ti, három napot adtok Nekem. Nehéz körülményeitek ellenére is, eljösztök az Általam kiválasztott Szent Helyre, hogy megtartsátok tiszteletemre, a három Szent napot. Tudnotok kell, engesztelő gyermekeim, nagyon kedvesek vagytok Nekem! Szent Fiamat, ellenségei keresztre feszítették és eltemették. Az emberiség Jézus nélkül maradt három napig. Jézus a harmadik nap dicsőségesen feltámadt a sírból. Ekkor, enyéim szomorúsága nagy örömmé változott. A tisztulásotok után, Szentlelkem kiáradásakor, amely hamarosan meg fog történni, ti is nagy örömet fogtok tapasztalni. Előbb, ti is ki kell igyátok a szenvedés kelyhét, Irántam való szeretetből, hogy hűségeteket bebizonyítsátok. Ezáltal, megtisztulva, a ti szomorúságotok is nagy örömmé fog változni! Édesatyai áldásom adom rátok!”
Tanúságtétel a Szentírás évében
B. Constantin a nevem. Nagyváradon lakom szeretett feleségemmel és két csodálatos gyermekünkkel. Tengerész tisztként egy Ciel nevezetű görög cégnél dolgozom.
Prahova megyében, egy községben születtem. A családomban Istenfélelemben neveltek és nagy szeretettel beszéltek az Úr Jézusról és a Szűzanyáról. 20 éves koromig rendszeresen jártam a templomba. A katonaságnál és a Tengerészeti Főiskolában megszakadt minden kapcsolatom az Istennel, a templommal! Isten anyagilag bőségesen ajándékozott meg. Mint tengerész tiszt, volt lehetőségem sok nemzetet és vallást megismerni. Szakmám révén együtt dolgoztam: görögökkel, oroszokkal, spanyolokkal, filipinókkal, törökökkel, románokkal,… Több hónapig tartó utazásaim alatt nem imádkoztam. Amikor hazakerültem akkor se mentem a templomba, nem áldoztam, csak nagyon ritkán. Megtapasztaltam, hogy az emberek többsége a világban a pénz után rohan. 1990. után elkezdtem a templomokba és a kolostorokba járni, Istent keresve. Sajnos, nem találtam meg az élő hitet. 2003-ban, Karácsony előtt, a feleségem elvitt az engesztelő közösségbe, ahol a közösség vezetőivel való találkozás és beszélgetés mélyen megérintett.
Azután elmentünk Nagyfaluba. Az egység Keresztjénél megbizonyosultam arról, megtaláltam az élő hitet, az igazi szeretetet, amit oly sok éven át kerestem. Ezután elkezdtem rendszeresen járni a templomba és az elsőszombati engesztelő programokra, amely által megváltozott az életem. A napi ima, rendszeres szentmisék, áldozások és szentségimádások által a feltámadt Jézus birtokba vette a szívemet. Nagy hatással volt rám, amikor a 60. elsőszombat volt Érsemlyénben és a Szűzanya, a virágokkal megjelent a fényképen. Jelenlétével megpecsételte az utunkat. Engesztelő utunkon: sikerült Istent tenni az első helyre, megtanultam Isten jelenlétében élni, Jézus Szent Szívébe és Szűz Mária Szepőtelen Szívébe helyezni családomat. A múltban, Jézus nélkül nem álltunk messze a válástól. Jelenleg, Jézussal a szívünkben: béke, öröm és csend uralkodik a családunkban. Érdemes az Úr Jézusnak időt és helyet adni minden nap. Amikor a tengeren vagyok, a legnagyobb fájdalmam az, hogy nem áldozhatok. Megtanulva a lelki áldozást, ezalatt éreztem a Szent Ostya ízét. A hajón a kabinomban kialakítottam egy kis oltárt, ahol minden nap imádkoztam. A hajó indulásakor, kikötésekor, a tenger háborgásai idején mindig éreztem az Úr Jézus és Szűz Mária védelmét és a közösség imájának az erejét.
Megváltozott életem miatt a közeliektől és távoliaktól is sok kritikát kaptam, amit felajánlottam értük. Kollegáim közül néhányan, látva a megváltozott életemet elindultak Isten felé. Sajnálom, hogy még többet nem tehettem értük. Számomra a nagyfalusi Szentháromság hegye, a Mennyország a Földön.
Jelmondatom: “Istenem segíts, hogy Élő Oltáriszentséggé váljak!”
III. Nagyfalu - előretekintés júliusra
Az Úr Jézus megbocsátó, Szent Vérébe fogjuk helyezni mindazokat, akik egészség és élet ellenes bűnöket követtek el.
Konkrét feladatunk lesz: Isten segítségével véglegesen lemondunk mindazokról a szenvedélyeinkről, amelyek ártanak az egészségünknek. (cigaretta, drog, kávé, szeszes ital, …)
A Szentírásból Szent Pál apostolnak, a Korintusiakhoz írt első levelét fogjuk olvasni és élni.
(Nagyfaluban az égi tanításokat: Nt. Csilik János és B. Madarász Éva kapják és állítják össze)
Júniusi házi feladat:
“JÉZUS ÉS MÁRIA SEGÍTSETEK, HOGY CSAK JÓT GONDOLJUNK, MONDJUNK ÉS TEGYÜNK, HOGY EZÁLTAL ÖRVENDEZŐ KERESZTÉNYEK LEGYÜNK!”