2011. február 7., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Készülőben vannak a globális megtérések

2011. február 6. vasárnap, 13.40-14.00

Szeretett leányom, ez az üzenet egyike azoknak az utolsó üzeneteknek, amely a „Nagyfigyelmeztetés könyvében” még az első részhez tartozik.
Gyermekeim, a bekövetkező büntetések által, nemsokára létezésem tudatossá fog válni számotokra. Nagyon közel van az az idő,  amikor mindazokat megajándékozom,  akik hisznek Istenben,  a Mindenhatóban,  de nemcsak őket,  hanem az ateistákat is:  Ez még az előtt a dicsőséges nap előtt fog bekövetkezni,  amikor visszajövök,  hogy megítéljem a világot.
Ez a nagy esemény meg fogja nyitni szíveteket, és hódolattal fogtok arra a csodálatos szeretetre nézni, amit irgalmasságom által megmutatok nektek. Sokan közületek nem realizálják létezésemet és az Örök Atya létezését,  ezért oly sok ártatlan lélek kell azt megértse, hogy a Figyelmeztetés ideje alatt ti mind számíthattok Irgalmasságomra.
Akkor majd egy új érzés keríti hatalmába lelketeket, függetlenül attól,  hogy hogyan fogtok Engem szólítani. Legyetek hálásak, amikor ez bekövetkezik,  mert a büntetések a ti megmentésetekre szolgálnak.
Amint ez az esemény bekövetkezik, új hadseregem alakul a Földön, amelyhez nemcsak híveim,  hanem mindazok is tartozni fognak,  akik az Igazságot meg akarják ismerni. Közületek mindenki,  akik bűneik láttára megbocsátásért  könyörögnek,  arra fognak törekedni,  hogy a lelki sötétségben élők között az Igazságot elterjesszék.
Gyermekeim,  ez az ajándék mégis fájdalmat fog okozni nektek, mert az Én Nevemért kigúnyolnak benneteket. Ha ez bekövetkezik,  legyetek hálásak,  mert ha fájdalmas eseményben is lesz részetek,  éppen ebből fogjátok megtudni,  hogy ti az én valódi apostolaim vagytok. Amikor eljön annak az ideje, ti együtt lesztek Velem a Paradicsomban. Kedveseim, sohase féljetek hitetek miatt. Ha csak egy pillanatra is láthatnátok mindazt a pompát, amelyet a Mennyei Atya számotokra készített elő a Paradicsomban, emberi szemeitek azt a fényt nem bírnák elviselni. A Föld is Isten alkotása,  de lehet bármilyen szép számotokra,  és bármennyire is kötődtök hozzá,  mégis elég lenne egy futólagos pillantás,  ahhoz,  hogy máris azért az időért könyörögjetek,  amikor egyesülni fogtok Velem a Paradicsomban.
A szeretet üzenete az ateisták részére
Egyet ne felejtsetek el: még akkor is, ha ez indulattal tölt el titeket, tudnotok kell,  hogy az ateisták mindenütt a világban meghallják ezeket az üzeneteket. A szeretetben, minden gyermekemnek része volt már, földi életének valamelyik szakaszában. Ha szívetekben szeretetet éreztek,  azt sem látni nem tudjátok,  sem megérinteni,  és azt tapasztaljátok,  hogy nem tudjátok sem leírni,  sem megmagyarázni azt,   hogy milyen is valójában ez az érzés. Ennek megítélésére semmiféle tudományos módszer sem létezik. A szeretet  alázatossá tesz benneteket és nagylelkűvé, ugyanakkor segítséget ad a nagy áldozatok meghozásához. A szeretet bár össze tud zavarni,  de szenvedélyes is. A szeretetet nem  ember alkotta,  ez Isten ajándéka. A szeretet csak egyetlen forrás kitöréséhez vezet: a szeretet maga az Isten. Ez ilyen egyszerű. Nyissátok meg szíveteket a tiszta szeretet előtt, amely számotokra van előkészítve Általam és az Örök Atya által. Úgy nézzetek Rám, mint ahogyan egy gyermek a szüleire néz, és Én megtöltöm szíveteket. Ha mindez megtörténik, sohasem fogtok visszalépni.
A ti szeretett Megváltótok,
Jézus Krisztus

Nagyfalui üzenet, 2011. február

2011 – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE – FEBRUÁR

”Boldog a nép, mely ünnepelni tud és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)

77. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és ünnepnapi evangéliumokat! (Mt.5,6;Lk.2) 

Havi mottó: „ Jézus engedelmes volt a kereszthalálig! (Fil. 2,8)

Havi imaszándék: engeszteljünk az engedetlenek megtéréséért, és imádkozzunk az engedelmesek kitartásáért!

Konkrét feladatunk: „ne engedelmeskedjetek a bűn kívánságainak”! (Róm. 6,12)

 

Tanítás a Szentlélek Istentől 2011 februárjában

Szeretteim! Ebben a hónapban az engedetlenség bűnéről, az engedelmesség erényéről és ezek következményeiről beszélek nektek.

Engedetlen az az engesztelő, aki elöljáróinak a parancsait nem teljesti. Gondoljatok Ádám és Éva engedetlenségére, akik vértengert, verejtéktengert és könnytengert hoztak az egész emberiségre. Aki engedelmeskedni nem akar, annak nincs szüksége a sátánra, aki őt kísértse, hiszen az ilyen, önmagának az ellensége. Azok az engesztelők, akik bár önkéntesen vezekelnek, de nem tanultak meg engedelmeskedni, az erényekben nem haladnak előre.

Engedelmes az az engesztelő, aki elöljáróinak parancsait szeretettel teljesíti. Az engedelmesség csak akkor tökéletes erény a számotokra, ha Istenre való tekintettel vetitek alá magatokat embertársaitok akaratának. Ábrahám, Izsák fiának a feláldozásával mintaképe lett az engedelmeseknek. Jézus, az Isten Fia engedelmeskedett Máriának és Józsefnek! Jézus, engedelmeskedett Atyjának a halálig, mégpedig a kereszthalálig, ezért Isten felmagasztalta Őt és engedelmessége által sokan lettek igazakká.

Tudnotok kell, a gyermekek kötelesek engedelmeskedni a szüleiknek és azok helyetteseinek, ők ugyanis Isten megbízottjai. A nők kötelesek férjüknek engedelmeskedni! A nőt teremtésének a módja is engedelmességre inti a férje iránt, ugyanis, Isten Ádámból teremtette Évát. A férjek viszont ne zsarnokoskodjanak feleségük felett, hanem úgy szeressék őket, mint ahogy Krisztus szereti az Egyházat.

Mindnyájan kötelesek vagytok az egyházi és az állami elöljáróknak engedelmeskedni. Jézus mondta, „aki titeket hallgat, Engem hallgat, aki titeket megvet, Engem vet meg! Nincs hatalom, csak Istentől!”

Vigyázzatok, mert az engedelmességnek bizonyos határai is vannak! Olyan dolgokban nem kell elöljáróitoknak engedelmeskedni, amelyekben nem vagytok nekik alávetve. A szülők nincsenek feljogosítva arra, hogy gyermekeiket olyan pályára vagy házasságba kényszerítsék, amely számukra nem Isten akarata. Ha ezeken a területeken nem engedelmeskednek, helyesen járnak el.

Tudnotok kell azt is, hogy a világi elöljárók lelki dolgokban és az egyházi elöljárók világi dolgokban nem parancsolhatnak. Nem szabad elöljáróitoknak engedelmeskedni, ha olyasmit parancsolnak, amit Isten tilt. Ilyen esetekben azt kell mondjátok: ’Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embernek!’ A babilonban lévő három ifjú a király parancsára se borult le a bálványisten szobra előtt, még akkor sem, ha az a tüzes kemencével fenyegette meg őket. Ilyen esetekben inkább az elöljárókat szomorítsátok meg, mint az Istent.

Minden ember a sebzett természeténél fogva hajlamosabb parancsolni és uralkodni, mint alázatosan engedelmeskedni. Az engedelmesség: akaratotok feláldozása, szellemi vértanúság. Az ember semmi nagyobbat nem adhat Istennek, mint amikor emberi akaratát Isten Akaratának alárendeli. Az engedelmesség anyja és eredete minden erénynek, ezért nagyon fontos az erények között.

Higgyétek el, az engedelmesség által a legrövidebb úton juttok el az életszentségre. A legegyszerübb cselekedetet, ha engedelmességből végzitek, nagyobb értéke van Isten előtt, mint egyesek önkéntes böjtjének és virrasztásának. Az engedelmesség a bennetek lévő gőgöt megsemmisíti!

Az első emberpár engedetlensége elzárta az egész emberiség elől a Mennyországot és megnyitotta poklot. Jézus engedelmessége megnyitotta a Mennyországot és bezárta a poklot.

Az engedelmes lelkületet úgy tehetitek magatokévá, ha minden nap imában Istentől úgy kéritek, mintha minden Tőle függne; ugyanakkor úgy gyakoroljátok, mintha minden rajtatok állna. Ez az engedelmes lelkület és minden erény titka! Életetek minden napján mondjátok ki szívből: ’Íme, itt vagyok Istenem, hogy Akaratodat megtegyem!’

Megáldalak titeket az engedetlenség megvetésével és az engedelmes lelkület szeretetével!”

 

Házi feladat februárra:

„URAM, TANÍTS MEG ENGEM ÁLDOZATOK ÁRÁN IS ENGEDELMESKEDNI!!!
 
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)
 
 
 
GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY ÜNNEPÉNEK AZ EREDETE ÉS ÜZENETE


Az ünnep eredete Szt. Lukács evangéliumában található meg. „Amikor (Máriának) elteltek a mózesi törvényben megszabott tisztulás napjai, (Jézust), Jeruzsálembe vitték, hogy bemutassák az Úrnak. Igy parancsolja az Úr törvénye: ’Minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak legyen szentelve.’ Be akarták mutatni az Úr törvényében rendelt áldozatot is: „egy pár gerlicét vagy két galambfiókát.” (Lk.2,22-24)

A negyvenedik napon, a születés után, azért vitték Jézust az Atya házába, hogy mint elsőszülöttet kiváltsák. Ekkor találkozott az emberiség, Simeon és Anna próféták személyében Krisztussal. A zsidó előírás szerint: „Az asszony 40 napig maradjon otthon a szülés után, semmi szent dolgot ne éríntsen, a szent helyekre be ne menjen, amíg le nem telnek tisztulása napjai. Miután letelnek, vigyen egy egyesztendős bárányt egészen elégő áldozatúl és egy galambfiókát vagy egy gerlét bűneiért való áldozatul. Ha nincs rá tehetsége, hogy bárányt vigyen, két gerlét vagy két galambfiókát vigyen. Ha a pap könyörög az asszonyért, megtisztul.” Ez a kettős ószövetségi liturgikus cselekmény: a kiváltás és a tisztulás egy napon történt meg.

A február 2-i ünnep elrendelése, a Szűz Máriát nagyon tisztelő pápának, III. Sixtusnak (434-440) volt az érdeme. Továbbá még azt olvassuk Szt. Lukács evangéliumában: „Simeon, a Szentlélek ösztönzésére a templomba ment. Amikor a gyermek Jézust bevitték a szülei a templomba, hogy a törvény rendelése szerint cselekedjenek vele, karjába vette Jézust és e szavakkal áldotta Istent. Bocsásd el most szolgádat Uram, szavaid szerint békességben, hiszen már meglátták szemeim az üdvösséget, amit minden nép számára rendeltél: világosságul a pogányok megvilágosítására és dicsőségére népednek Izraelnek!” (Lk.2,27-32)

Erre a szentírási részre vezethető vissza Karácsony után a negyvenedik napon már az V. században kialakult ünnep. Később gyertyás körmenetet tartottak bűnbánati jelleggel. A gyertyák megáldását a X-ik században kezdték el Galliában. Jelenleg az ünnepi mise keretében gyertyát áld meg az Egyház és körmenetet végez égő gyertyákkal. Közben arra emlékezünk, hogy Jézus minden nemzet Világossága. Ezen ünnep után, a keresztények a templomban megáldott gyertyákat otthonaikba viszik, és ima idején, rossz időjárás esetén és haldokló mellett meggyújtanak a házi oltáron. Amikor az Egyház által megáldott szentelmények előtt imádkozunk (gyertya, kereszt, szobor,…) az egész Egyház imáiban részesülünk, és az egész Egyházért könyörgünk.

Mire tanít minket ezen az ünnepen Szűz Mária?

Tanulj meg adni! Jobb adni, mint kapni’ – olvassuk a Szentírásban. Bár Szűz Máriáé volt a gyermek, Ő nem akarta csak magának megtartani. A templomi bemutatás szertartásával elismeri, hogy a gyermek Jézus elsősorban Istené, ezért megváltja az Úrtól. De nem azért, hogy megtartsa magának, hanem azért, mint egészen a magáét Istennek adja. Szűz Mária, azzal, hogy oda adta Jézust Istennek az egész emberiségért, nem veszítette el Őt. Éppen ezáltal lett Gyermeke egészen az Övé és Ő egészen a Fiáé.

Igy vagyunk valamennyien mindennel. Tulajdonképpen csak az a mienk, amit odaadunk Istennek és az embereknek. A szülő, aki csak magának akarja nevelni gyermekét, nagyon hamar, talán végleg elveszíti, mert fellázad a rabságból, ebből a helytelen kötelékből. De ha a szülő a gyermekét hivatásának, jövendő családjának neveli, szabadon, akkor az övé is marad a szeretet kötelékében. Amit másnak adok anyagiakban, az inkább az enyém, mint amit magamnak tartok meg. Mert semmiféle anyagi javakat nem vihetünk magunkkal ebből a világból az örök életbe, csak jótettekké átváltoztatva.

Arra is kér a Szűzanya, hogy éljük meg jól az öregkort is. Az idős kor bajait, fájdalmait, az elszenvedett szeretettlenségeket, a magányosságot, a hálátlanságot,… lehet úgy is felfogni, mint Isten utolsó hívását. Vedd észre, hogy a Földön nincs maradandó lakásod! Kezdj el végre készülni az örökkévalóságba, mindent elfogadva és felajánlva! Próbáld meg szeretni az örök Szeretetet! Ideje már, hogy elkezd a vezeklést egész életedben elkövetett bűneidért és azokért is, amit mások követtek el miattad. Vállald Krisztus keresztjeként az idős kor szenvedéseit, testi-lelki gyötrelmeit. Éld meg jól már a Földön a purgatóriumot. Engedd, hogy Isten vegye elő a kalapácsot és alakítson, formáljon téged, szeretteid által, a nagy találkozás előtt. Ne kapaszkodj görcsösen senkibe és semmibe! Mondd minden ajándékba kapott napodon: „Istenem, minden úgy van a legjobban, ahogy Te Akarod!”

A Szűzanya arra kér, hogy fogadjuk be, hordozzuk és adjuk tovább a Világosságot! Minden igazi kereszténynek, akiben Jézus, a Világ Világossága él, Fénnyé kell válnia. Természetfeletti szavaink, jótetteink és a Jézussal egybeforrt életünk legalább a családunkat, lelki közösségünket kell felmelegítse e rideg világban. A legtöbb ember olyan könyvet szeret, amelyben sok kép van. A keresztények életének ragyogó és meleg színekkel megfestett képeskönyvnek kell lennie, amelyből bárki megismerheti Jézust, üdvözítő tanítását és személyes szeretetét.

Gyetyaszentelő Boldogasszony, könyörögj érettünk, hogy Isten oltárán, csendesen elégő gyertyáid lehessünk!
 
Előretekintés 2011 márciusára:
Márciusban 3-4-5-6-án lesznek az engesztelések, 13 órai kezdettel, a Szentháromság hegyen!