2017. augusztus 29., kedd

Az Ég sürgető kérése ima-vigília tartására (az Isteni Irgalmasság Máriáján keresztül)

Ima-vigília kérés.

Egy szenvedő lélek Jézus Szent nevére kéri, segítsünk megvédeni az Üdvösség Misszióját a Sátántól, hogy a lelkek megmeneküljenek a kárhozattól, hogy a Maradék Hadsereg egyesüljön, és Isten kegyelméből megerősödjön!
6 instrukciót küldött a szenvedő lélek Jézus Szent nevében:

1: Jézus kéri, hogy világméretű virrasztást tartsunk, mialatt elimádkozzuk mind a négy Rózsafüzér titkait, egymás után megszakítás nélkül. A Virrasztás éjfélkor kezdődjön mindenütt.

2: A vigília előtti éjjel 24 órától (tehát 24 órával az ima-vigília kezdete előtt-től) böjtöt kell tartani a vigília befejezéséig. (aki képes rá, egészsége engedi)

3: Gyónás a vigília előtt

4: Azonnal és szívből bocsássunk meg minden bűnt, amelyet ellenünk bárki elkövetett, és keressünk megbocsátást azoknál, akik ellen mi vétkeztünk. E - mailben, levélben, virággal, telefonon, bárhogyan, de intézzük el, hogy ne tápláljanak irántunk haragot tovább. Tehát maradéktalan kiengesztelődés mindenkivel.

5: A vigília dátuma saját választás, de minél előbb meg kell tartanunk!

6: A vigíliát lehetőség szerint felszentelt helyen tartsuk meg (pl. Templom, imaház stb), de az otthonainkban is megtarthatjuk. Ami számít az a hit, a szeretet Jézus és Mennyi Édesanyánk iránt és a tiszta szív.
Az éjfél Jézus Krisztus Második Eljövetelének szimbóluma.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Áldott Szűzanyánk, a Rózsafüzér királynőjének szeretete legyen örökre mindnyájunkkal.

2017. augusztus 27., vasárnap

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2017. augusztus 1. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Felfogni nem tudjátok, mennyire szeretlek benneteket. Ha felfognátok, bele halnátok a boldogságba. Szeressetek viszont Engem! Tagadjátok meg magatokat! Ne féljetek a rátok váró szenvedésektől! Kereszten függő Szent Testemből merítsetek erőt! Belőlem, Aki úgy szerettelek benneteket, hogy meghaltam értetek. Szeressetek viszont Engem! Adjátok az életeteket Értem! Hamarosan az életetekre törnek. Kényszeríteni fognak, hogy tagadjátok meg hiteteket. De Én veletek leszek, és megerősítelek benneteket. Ha Én megtagadtam volna, hogy az Isten Fia vagyok, elengedtek volna. De Én nem ismerem a gyávaságot. Atyámat milliószor jobban szerettem, mint Magamat. Ezért feláldoztam életemet a keresztfán, hogy teljesítsem az Ő akaratát. Ti is, akik tökéletesek akartok lenni Előttem, kövessetek Engem a keresztúton. Tagadjátok meg magatokat, vegyétek fel kereszteteket minden nap, és ha az életeteket kérem, áldozzátok fel Értem, amiképpen Én is ezt tettem értetek. Erre áldalak meg benneteket kicsi gyermekeim, Szívem túláradó szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Szentírási megerősítés: 1 Pt 4, 7, 11, 17: „Közel van mindennek a vége. Aki beszél, Isten szavait közvetítse. Mert itt van az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet Isten háza népén.” Máté 26, 56: „Ez mind azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai.”
2017. augusztus 19. Itthon az Úr Jézus: „Ezt üzenem X-nek: Drága kislányom! Nagyon kedves vagy számomra. Készülj a nagy találkozásra, amikor megjelensz Előttem, Szent Színem elé járulsz, meglátsz Engem teljes dicsőségemben, és ezt fogod hallani Tőlem: „Jöjj, derék és hű szolgám, menj be Urad örömébe! Akkor olyan kimondhatatlanul boldog leszel, aminek a töredékébe is belehalna gyenge tested.
Amíg még itt vagy, szüntelenül dicsőíts és magasztalj Engem, Üdvözítő Istenedet, az élet Urát, Aki megszereztem számotokra az örök életet. Imádkozd gyakran a Te Deumot, és adj hálát mindenért: jóért és rosszért egyaránt, mert minden mögött Én állok. Mindent a javatokra fordítok, és minden rosszból jót hozok ki. Szenvedéseidre, amelyeket az Enyéimmel egyesítve ajánlasz fel Nekem, Égi Édesanyád hétfájdalmas Szeplőtelen Szíve és könnyei által, még rengeteg lelket mentek meg. Neked pedig megadom a kegyelmet, hogy bűneid penitenciáit itt vezekeld le, és halálod pillanata égi születésnapod legyen. A mennyben megsemmisülten fogsz mindezért hálát adni Nekem.
Kislányom, készülj! Most jön el a pillanat, amely örökké tart: most fogsz meglátni Engem színről színre. Most omolsz ölelő karjaimba, most viszlek fel Atyám Szent Színe elé, ahogy a menny boldog lakóival, az összes szenttel és szent angyalokkal együtt örökké fogod zengeni dicséretemet és dicsőségemet.
Menj végig az úton, amit kijelöltem számodra! Légy alázatos, és mindig engedelmeskedj törvényeimnek! Tedd meg, amire indítalak! Soha ne hagyd figyelmen kívül sugallataimat és indításaimat! Engedelmességed kedvesebb Nekem, mint bármennyi szolgálat. Törekedj rá, hogy mindig felismerd és megtedd akaratomat! Kérd magadra szüntelenül a tisztánlátás kegyelmét, amelyet mindig kész vagyok megadni neked. Megáldalak téged Szívem csodálatos, mindeneket felülmúló, végtelen örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Máté 27, 50: „Jézus még egyszer hangosan felkiáltott, és kilehelte Lelkét.”
2017. augusztus 26. Itthon az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Most fognak Engem elvenni tőletek. Akkor olyan nagy pusztulás tör az egész világra, amilyen még nem volt, mióta fennáll. Azért, mert a Szentmise, az Én vértelen keresztáldozatom tartja fenn a világot. Ha Engem eltörölnek a Föld színéről, ha már nem lehetek köztetek a legméltóságosabb Oltáriszentségben, akkor védelem nélkül maradtok. Atyám, Akinek Én vagyok a legkedvesebb, kegyetlen haraggal fog lesújtani mindazokra, akik elvesznek Engem tőletek. Örökkön örökké a kénköves tóban fognak égni, és kínjuk nem enyhül mindörökké. Imádkozzatok azokért, akik engedelmeskednek nekik, és helyettem a kihelyezett bálványistent fogják imádni. Ellenük is fellángol haragom, és megsemmisítem őket egy pillanat alatt. Rájuk is az a sors vár, mint azokra, akiket követtek.
Drága gyermekeim! Most nagyon kemény, embert próbáló nehéz idők előtt álltok. A természeti katasztrófák sorozata mind figyelmeztetés, hogy térjetek meg. Édesanyám szobrai a világ több pontján sírnak. Siratja gyermekeit, akik örökre kizárják magukat az örök élet boldogságából. Akik számára hiábavalóvá lett keserves kínszenvedésem és kereszthalálom, ami által megváltottam őket. Ha a tragikus jelek és üzeneteim süket fülekre találnak, ne csodálkozzatok, ha hirtelenül a pokolban találjátok magatokat.
Ezt az üzenetemet sürgősen add közre! Azt akarom, hogy mielőbb olvassák, és hasznukra váljon! Nagyon szomorú vagyok, és vérkönnyeket sírok minden elkárhozott gyermekem miatt. De tiszteletben tartom szabad akaratukat, mellyel ők döntik el örök sorsukat. Megáldalak benneteket Szívem aggódó, végtelen szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Szentírási megerősítés: Zsid 7, 21: „Megesküdött az Úr, és nem bánja meg…” Márk 12, 7-9: „De a szőlőmunkások így biztatták egymást: Ez az örökös. Gyerünk, öljük meg, és mienk lesz öröksége! Nekiestek hát, megölték és kidobták a szőlőből. Mit tesz majd a szőlő ura? Eljön, megöli a szőlőműveseket, és másoknak adja ki a szőlőt.”

2017. augusztus 26., szombat

Gloria Polo budapesti tanuságtételének felvételei és rövid irásbeli beszámolója

Egy lengyel atya, Robert Kukuczka foglalja össze magyarul Glória Póló tanúságtételét. Van benne néhány hiba, de tudjuk, hogy ő lengyel, így aranyosan hangzik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Gloria Polo budapesti előadásának (tanúságtételének) felvételei (Máriaremete 2017.08.26.) - túlvilágról tett vallomás, ami megerősíti a katolikus hitünk igazságait. Itt vannak a felvételek, alatta három A4-es írásbeli összefoglaló. Aki még nem olvasta a vastagabb könyvét itt az ideje, hogy elolvassa ezt rövid formájában! Ne keressünk kibúvókat, itt az időnk, hogy felismerjük az igazságot. A könyvben remény van és az út, ami az örök boldogsághoz vezet. :) Ez az örömhír. Jézus akar megszabadítani arról, ami nem az övé. :) Köszönöm!

A túlvilágról visszatért bolíviai fogorvosnő Gloria Polo tanúságtétele, mely számtalan embert vezetett vissza Isten szeretetéhez. Nagyon ajánlom azoknak, akik halálos bűneik mellett kitartva hiszik azt, hogy szeretik Istent!
Összefoglaló:
 1. 1995. május. 5-én a Bogota-i egyetem környékén egy villámcsapás következtében Gloria meghalt. De Isten adott neki még egy lehetőséget, és ez elvezette Őt az igaz szeretet, béke és boldogság megtapasztalásához.
 2. Halála pillanatában látta az egész emberiséget maga előtt, de nem tudott mindenkit átölelni, egyedül a lányát. Nagy bölcsesség áradt rá. Felismerte, hogy az emberek többsége közönyös Isten és a szenvedők iránt és, hogy az emberek többsége önző! Gloria megérezte Isten felkaroló szeretetét. Látta a nem bűnös embereket, akik világosságban jártak; Ők azok, akik szeretik és imádják az Oltáriszentségben jelenlévő Jézust. Azokat is látta, akik bűnben élnek. Ők a bűneik miatt bűzlenek és Isten részéről visszataszítók.
 3. A New Age, a reinkarnáció (lélekvándorlás) Lucifer, a sátán által kitalált hazugságok, az ördög csapdái azért, hogy ne Jézusnak higgyünk!
 4. A halál pillanata Isten ölelése! J Gloria ott állt Isten országának gyönyörű kertje előtt (a kertről maga Bosco Szent János beszélt). De a halálos, katolikus pap előtt meg nem gyónt bűnei miatt nem tudott oda belépni! Az unokatestvére, aki a villámcsapás következtében vele együtt halt meg, bejutott. J
 5. 13 éves év korától nem vette komolyan a szentgyónást, nem járt gyónni. Miért? Mert jobban hitt barátnői pl. Esztella, buta, rossz tanácsaiban, hazugságaiban, mint az Egyház tanításában! Büszkeségében és az önteltség bűnében úgy döntött, csak saját magának fog gyónni, közvetlenül Istennek. Soha nem megy katolikus paphoz, mert Ő bűnösebb nála – „bort iszik és vizet prédikál”. Gloria jónak tartotta magát. Másokban azonban észre vette a rosszat és a bűnöket!!! Borzalmas bűn, amikor másokban észrevesszük a rosszat, de magunkban NEM!!! Ez a sátáni kevélység bűne!!!
 6. Jézus Krisztus senki örök halálát, az örök kárhozatát nem kívánja!!! Mivel azonban az ember a szabadsága miatt rosszat tudja választani, maga dönti el, hogy hová fog kerülni halála után!!!
 7. Gloria abortuszt (magzat meggyilkolását), fogamzásgátlókat, eutanáziát (gyógyíthatatlan, kezelhetetlen emberek „kegyes” gyilkolását), feminizmust (az, hogy minden nőnek joga van a saját „hasához”, és az Egyház ne tiltsa pl. az abortuszt) támogatta. Ez a viselkedés idegen Isten szeretetétől!!!
 8. Isten megmutatta Gloriának, hogy a házas és családi élete is rossz volt. Miért? Gloria feminista lett, nem akart imádkozni, mert nem akart olyan lenni, mint az édesanyja, akit maradinak tartott rendszeres és elmélyült imaélete miatt!
 9. A Gloria férje egy „machó” volt, aki nők után járt és szabados szexuális életet élt!  Nem volt hűséges a házassági ígéretéhez, csalta a feleségét! Más asszonyokat csábított szexuális bűnre! A házasság pedig szent dolog, nem játék! Isten miatt a hűségért naponta harcolni kell imával, szent gyónással és miselátogatással! A házasság a Szentháromságos Isten tükre, ahol szeretet és megbocsátás kell, hogy uralkodjon.
 10. Az Élet könyve, amelyről a Bibliában olvasunk, igazság. Ebben minden jó és rossz tettünk be van írva, melyek a mennybe vagy az örök kárhozat felé vezetnek minket! Az őszínte bűnbánat és a gyónás letörli a bűneinket és a bűnökért járó büntetést, ha azokat itt a földön az általunk elkövetett bűneinkért való elégtételt (kárpótlást) segítségével rendbe tesszük. Ha csak gyónunk, akkor halálunk után a tisztítóhelyen kell megtisztulnunk a káros bűneinktől!
 11. A házassági bűnök pokollá változtatják földi életünket. A házasság szent dolog! Isten mindig irgalmas és mindig életünk folyamán lehet megtérni (életünket a jó irányba téríteni). Ez nagy reménység! J
 12. Visszatérés a saját testébe nagy fájdalmat okozott Gloriának!
 13. Hiúság bűnei:
-          túlzott test szépsége, épsége Gloria életében Isten szerepét játszotta az 1. helyén! Hogy a férfiaknak tetsszen képes volt érte szenvedni. Emiatt bulimiás és anorexiás lett! Ő nem Istennek akarat tetszeni, nem ápolta lelke tisztaságát, csak a test épségét!
-          Fogamzásgátlókat szedte, alkalmazta, pl. spirált, ami olyan élet elleni eszköz, ami okozza magzat halálát. Mivel, amikor férfi és nő sejtek eggyé válnak lesz belőle 9 hónap múlva teljes ember. De attól a pillanattól fogva, amikor a sejtek eggyé válnak Isten bele leheli halhatatlan, felnőtt ember lelkét. Akkor spirál gyilkos eszköz. Ennek a használata egyenlő abortusszal!
 1. Műtét végzése kórházban. Gloria 3 napig mély kómában kórházban feküdt. Orvosok már akarták az életéről lemondani. Hála Istennek nem tették meg, mivel nem orvos dönti, hogy mikor lesz az ember életének a vége; orvos nem Isten! Ebből látszik, hogy az orvos tudomány nem elég. 3 nap múlva Gloria vissza tért az életbe.
 2. A második alkalommal kilépett a testéből! Akkor először észrevette gyűlöletet, és szörnyű ördögöket, démonokat. POKOL LÉTEZIK ő maga megtapasztalta ennek a létezését halála után!  Nem mindenki megy a mennybe halála után! L Ha pl. valaki langyos keresztény volt, vagy csak kötelességből templomba járt, de nem szeretetből, ha valaki nem akar hinni és letagadja a gyónásnak a szükségletét, aki utál, nem akar megbocsátani se bocsánatot kérni, aki nem akar hinni az Egyház tanításába vissza él a megtérés lehetőségével … ! Gloria rájött arra, ha Jézus létezik akkor a Gonosznak is léteznie kell! A világban állandó harc zajlik a lelkünkért, hogy kinek a kezébe fogunk kerülni, ezért nem mindegy, hogy kötelezzünk magunkat a valódi Jézus követésére!
 3. Minden meg nem vallott bűn, amelyet nem mondta és nem bánta meg a pap előtt gyónásban halála után az örök kárhozatra lesújtotta volna Gloriát!!! NEM ELÉG AZ EMBER INTELLIGENCIA. Intelligencia, képességek Gonosznak eszközei, ha nincs benne a szeretet!!! A szeretet, az Istennek és az embereknek való odaadásunk az egyetlen dolog, ami Isten előtt számit!!!
 4. Az angyalok létezése (pl. Szent Mihály arkangyal), akik halálunk után a mennybe viszik az emberek lelkét. Kinek a lelkét viszik oda? Azoknak a lelkét, akik szeretetből imádkoztak másokért, akiknek a szentmise kincs volt, akik gyóntak, akik áldoztak (IHS), akik pl. másokat a jóra tanítattak, akik a bűnösöket szeretet eszközeivel figyelmeztettek, akik irgalmasok voltak a bűnösök felé, akik az Oltáriszentséget imádtak … .
 5. Tisztítóhely (purgatórium): Isten szeretetének tűzével tele van ez a hely (a lelki állapot) Tisztítóhelyen létezik még az idő, a mennyben pedig nem, sem a pokolban sem, ott van csak az örökkévalóság! Akik oda kerülnek ezek azok az emberek, akik földi életük folyamán nem tettek eleget, hogy tökéletesen megbánják a megbocsátott bűneiket és haláluk után tisztuláson át mennek, mert a mennybe semmi, ami nem tiszta nem fog kerülni! Azok kerülnek oda, akik nem tettek elegen, hogy rajtuk keresztül mások ismerjék Isten szeretetét, vagy akik nem voltak irgalmasok, de haláluk előtt megbántották ezt. Mi élők tiszta szív állapotában tudunk az ott lévőkért eredményesen imádkozni, miséket értük rendelni, értük vállalni szenvedéseket, kellemetlenségeket … , hogy minél gyorsabban kerüljék a mennybe, ahol már nincs szenvedés csak az örök boldogság! J Ha a földi életünk folyamán nem tettünk eleget az Isten által megbocsátott bűneinkért, akkor halálunk után el kell szenvednünk, vállalnunk kell a büntetést, amelyet a földön lehetett volna KISEBB mértékben vállalnunk! Amikor egy pap misézik valakiért, akinek a lelke a tisztítóhelyen van, nem mindegy, hogy mennyire hosszú ideig a pap felmutatja Jézus testét és vérét. Ez idő alatt a tisztítóhelyben szenvedőnek a lelke nem érzi semmilyen fájdalmát!!! J
 6. Gloriának meg volt adva, hogy lássa apját a tisztítóhelyen. Miért került ő oda és nem a mennybe? Mert élete folyamán iszákos volt, házasságtűrő. Halála előtt gyónt ezekből a bűnökből. Apa azért is szenvedett, mivel fiait rossz irányba nevelte, azt mondta a fiúknak, hogy minél több hölgyekkel szexet kell létesíteniük, mert ez az, ami boldogságot ad, és emiatt igazi férfivé válnak! Ez természetesen gonosznak egyik hazugsága!  Az igazi férj és feleség azok, akik tudnak uralkodni szexuális élet fölött, ne a szex irányítsa őket!
 7. Megéri sokat vagyis szüntelenül imádkozni. Miért? Mert a kitartó imánk miatt sok bűnös, aki visszaél megtéréssel el fogja kerülni az örök kárhozatot! J Isten a legnagyobb bűnösöket tud magához vonzani, ha imádkozunk, áldozatokat mutatunk be! (vö. Kol 1,24)
 8. A bűzlő pokol tarkánál (szájánál) áll Gloria a bűnei miatt! Tudta, ha egyszer csak beleesik, már soha nem fog visszatérni az élethez, az örök halál lesz az ő sorsa örökre! Azért is szeretetből, nem pedig félelemből szeretni kell az Istenünket. Nem elég katolikusnak lenni! Jó dolog, amikor másokat ne annyira kritizáljunk, panaszkodjunk rájuk, elsősorban változzon a mi életünk. Az ember soha nem túl buzgó, soha nem túl tökéletes. Ezen kell dolgoznunk Isten segítségével! Ameddig élünk Isten irgalmasságát kérjünk, hogy megvédjen a Gonosztól p. Szent Mihály arkangyal minél gyakori szívbeli elimádkozása.
 9. Az édesapa, a családnak a feje, a nevelője! Apa előtt legnagyobb felelőssége Isten előtt, hogy Istenhez vezesse a feleségét és gyermekeit!!! Férjnek szeretet emberének kell lennie! Nem elég pénzt hazahozni! Elsősorban apa feladata a gyerekeket imádkoztatni az életének példájával, játsszon gyerekeivel együtt, beszélgessen velük és a jóra vezesse őket! Apa a család lelkének a FORRÁSA!
23. A katolikusoknak a 10 parancsolat szerint kell megélnie az életét. Szeretetben tartsa ezeket a parancsokat. Hálát adjon Istennek azért, hogy rendbe akarja tartani a világot. Szeretni kell az Istent, aztán ezáltal saját magunkat és embertársainkat. Nem elhagyni őket krízis pillanatában, keresztre kerülni velük nehézség pillanatában, reményt nyújtani nekik! Minden ember másikért felelős, ez a SZERETET!
24. PAP HIVATÁS KIVÁLTSÁGA! A papszenteléstől kezdve Isten papnak legnagyobb dicsőségét adja. Pap NEM KÖZÖNSÉGES EMBER, akár bűnös lenne! Még többet kell érte imádkozni, kritizálásunk miatt, mert ezáltal büszkeség bűnben marad az, aki kritizál! Pap Jézus szívével kapcsolódik össze! Jézus papok szíve által Istenhez vezeti a bűnösöket, az elveszett bárányait! Ezért is a sátán utálja katolikus papokat, mert Istenhez vezeti az embereket, kiragadja őket a pokol tarkától!!!
25. A sátán igyekszik minket ÖNZÉSBEN, KÖZÖMBÖSSÉGBEN bezárni!!! Amikor az ember érzékeknek, érzelmeknek, lustaságnak, élvezeteknek, kritikának, büszkeségnek odaadja magát ez annak egyenlő, hogy Istent kitaszítom az életemből, szívemből, Istennek NEMET mondok!!! Ez ember tragédia, ami az elején érzi kényelmes, de csak az elején!!!
26. Pl. varázslat, jóslás, babonaság, csillagokban való bizalom, okkultizmus SÁTÁN IMÁDATA! Nagy bálványimádás bűne! Ha ezeket teszem ezáltal Sátánt mesternek választom és NEKI SZOLGÁLOK! Az ő rabszolgája vagyok!
28. Hűtlenség, csalás, abortusz támogatása pornográfia sátán ravaszságának a műve, ami Istentől eltávolítja az embereket!
29. Tovább bálványimádás bűne: teljes mértékben odaadni magunkat pl. ROCK, Heavy Metal, Dead Metal zenének. Miért? Mert eredetileg ROCK zene Istentől eltávolít. Sok sátán ravaszsága van benne. Ha a rock zene eltávolít mindennapi imától, mise járásától, unalmasnak már tartasz a szentmisét, undorodsz a templomba járásától, akkor a zenében voltak REJTETT üzenetek, amelyek a tudatalatti szférádra hatottak. Az olyan zene akár papság gyűlöletéhez vezet.
- Pénzimádata lett Gloria életének szerves része. Gloria mindent megtett pénzért, nem volt benne önzetlenség! Fogyasztó életet élt (venni-megenni). Amit vett általában csakis magának vett, hogy ezáltal saját önző életét, hiúságát szolgálja.
- Szemérmetlenség, teste ápolása, hogy a férfiaknak tetsszen, …
- Szinkretizmus (összekeverte Isten dolgait e világi dolgokkal és ezeket imádta. Istenesíteni azt, ami nem Isten). SZERENCSÉT, JÓ EGÉSZSÉGEZ garantáló AMULETTEK HORDOZÁSA! Energia kiáradozó tárgyak viselete. Bioenergetika, jóga, reiki (NEW AGE).
30. Hit elhagyása a bűnökhöz való ragaszkodása miatt! Gloria elhagyta katolikus hitet és protestáns lett. Miatta a fiú testvére protestáns lelkész lett. Gloria csak azért katolikus hithez tért vissza, mert protestáns lelkész anyagi támogatását kért tőle L (Rossz motivációja). PÉNZ LETT GLORIA ISTENE!
31. Most már tudja ezt Gloria, hogy a papokat nem jó dolog kritizálni, mert az ember nem az Isten, hogy elítélje másokat. Isten ember szívét lát, mi csak a külsőjét! Minden papért imádkozni kell, hogy még jobb, odaadók papok legyenek. Arra kell mindig vigyázni minden embernek, hogy ÉN jó legyek, hogy Istennek tetsző életet éljek én, hogy mások felé megértőek legyünk és imádkozzunk egyik másikért! Minden ember Isten előtt bűnös. Soha nem vagy túl jó, vagy túl tökéletes! Ki vagy te, hogy kritizálj másokat?
32. Miért annyira kevés pap van a mai világban? Mert sokakat megölték a szülők az anyaméhében az abortusz által!!! A sátán elsősorban azoknak a gyerekeknek halálát követel szülők döntése által, akikből papok jó, lelkek mentő papok lettek volna. Ezáltal a világ egyre jobban erkölcsileg tönkre megy, mert ott ahol szentéletű papok vannak, ott az emberek is szentté válnak! Ott ahol papok vannak, akikért imádkoznak, akkor sok ember lelke meg van mentve az örök kárhozattól!!! Gloriának Isten megmutatta, hogy az általa abortál gyermekéből egy jó pap lett volna. Miatta Gloriának szíve még mindig nagyon fáj!
33. Szüzesség Isten ajándéka! Aki elveszíti szüzességét testig már nem lehet azzá soha! Aki elveszti szüzességét, az lélekben és fizikailag idővel tönkreteszi magát!  Gloria azt ajánl minden lánynak, hogy soha ne hallgass buta, rossz, elromlott emberek tanácsára, hogy az életben mindig egyszer lehet kipróbálni, hogy mi a szex. Lehet, hogy aztán a gyermeked gyilkosává fogsz válni! Aki tiszta szívű tudja azt, hogy az anya méhében növekvő GYERMEKET (nem magzatot) óvni, szeretni és áldani kell! Ezzel később jól jársz!
34. Ha az apa abortuszra kényszeríti feleségét, akkor ő gyilkossá válik és egyre eltávolodik Isten szeretete forrásától! A GYERMEKNEK (MAGZATNAK) MÁR FELNŐTT EMBER LELKE VAN. A FOGANTATÁS PILLANATÁTÓL ISTEN BELE LEHEL FELNŐTT EMBER HALLHATATLAN LELKÉT. EZÉRT IS MAGZAT ELTÁVOLÍTÁSA ÁRTATLAN EMBER GYILKOSSÁGA!  Ennél a tettnél nincs undorítóbb bűn. Aki pl. ajánlja valakinek abortuszt végezni máris az ÖRDÖG PAPJÁVÁ VÁLIK! Aki akár gondolatban vagy szóban támogatja az abortuszt az ÖRDÖG PAPJÁVÁ válik!!! A TUDOMÁNY semmit nem jelent, ha támogatja az abortuszt! Az abortuszt nem lehet KEGYESSÉGNEK nevezni, ez a legrosszabb tett, ami létezik a világon! Aki abortuszt végzi, nem méló arra, hogy orvosnak nevezzék, ez gyilkos!
35. Minden országot, ahol engedik abortuszt ÁTKOZOTTNAK nevezi Gloria, aki állt az Istenítélő széke előtt! ABORTUSZ ELVÉGZÉSE MÁS ÁTKOKAT HOZ A VILÁGRA!
36. GYÓNJUNK, TARTSUNK BŰNBÁNATOT, mivel Jézus ezzel elkezdte az ő küldetését, hogy bűnbánatot tartsunk, hogy megtérjünk. Gyónjunk meg bűneinket és ne keressük kibúvókat. Nekem személyesn meg kell térnem. Imádkozzunk a bűnösök megmentéséért! Ámen!

Felvételek:
1.

Gloria Polo Máriaremete 2017 08 26 1. r.

2.

Gloria Polo Máriaremete 2017 08 26 2. r

3.

Gloria Polo Máriaremete 2017 08 26 3. r

4.

Gloria Polo Máriaremete 2017 08 26 4. r

5.

Gloria Polo Máriaremete 2017 08 26 5. r
Robert Kukuczka sdb
Szent PIO atya: “Szeressétek a Szűz Máriát és tegyetek meg mindent, hogy a többiek is szeressék és tiszteljék Őt!  Mindig imádkozzátok a Mária rózsafűzerét és tegyétek a jót. A rózsafüzér imádkozásának köszönhetően a sátán csábításaival nem fog bennetek annyira eredményesen kísérteni, nem fog neki sikerülni a lelketeket megcélozni. A rózsafüzér jámbor elimádkozása mindig diadalmaskodik a sátán fölött! Ez az ima minden rossz fölött diadalmaskodik."  Pio atya, amikor azt érezte, hogy elhagyja őt az isteni ereje és védelme, azt mondta: “ Passzoljátok nekem az én fegyveremet! Ezzel az ember képes legyőzni a sátánt! – magyarázta, amikor kezébe vette a rózsafüzért".
Pio atya gyakran, és a halála órájában ismételgette: “Mindig imádkozd a rózsafüzért!”.
“Amikor felébredsz ne adj a sátánnak egy másodpercet sem, egyből kezd el imádkozni a rózsafüzért és elmélkedni rajta. Amikor dolgozol akkor is ezt imádkozd, pl. elmosod a tányérokat, takarítasz vagy bármit teszel, mindig lélekben imádkozd a rózsafüzért. Ha ezt teszed nem adsz teret arra, hogy a sátán rossz gondolatokba vigyen téged. Ha ezt teszed, akkor szabadon fogsz járkálni és mindig nyugodt leszel!"

PL - “Kochajcie Maryję i starajcie się, by Ją kochano. Odmawiajcie zawsze Jej różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to zawsze. Jest to modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi”.
“Podajcie mi moją broń – mówił Ojciec Pio, gdy czuł, że traci siły w walce ze złem. – Tym się zwycięża szatana – wyjaśniał, biorąc do ręki różaniec”
Często, nawet w godzinie śmierci powtarzał : “Zawsze odmawiaj różaniec”.
“Ledwie się obudzisz, nie pozostawiaj ani sekundy szatanowi, zaczynaj odmawiać Różaniec. Nawet wtedy, gdy pracujesz: myjesz naczynia czy cokolwiek innego robisz, módl się – bo wtedy nie dajesz miejsca szatanowi, żeby pracował w twoich myślach. A poza tym kroczysz w wolności i zawsze jesteś spokojny” św. O. Pio

2017. augusztus 25., péntek

Égi Édesanyánk üzenete 2017. augusztus 25-én Medjugorjéból

Az imádság az Istennel való találkozás kulcsa

Medjugorje, 2017. augusztus 25.
Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy legyetek az imádság emberei. Imádkozzatok mindaddig, míg az ima nem válik örömmé és a Magasságbelivel való találkozássá.  Ő át fogja alakítani a szíveteket, a szeretet és a béke embereivé lesztek. Ne feledjétek, gyermekeim, hogy a sátán erős és el akar téríteni benneteket az imától. Ti ne feledjétek, hogy az ima az Istennel való találkozás titkos kulcsa. Azért vagyok veletek, hogy vezesselek benneteket. Ne hagyjátok el az imát. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Figyelmesen olvasva a Szűzanya ezen üzenetét, hallhatjuk édesanyai szavának visszhangját,  amely immár sok év óta tartó jelenéseinek és köztünk való jelenlétének által visszhangzik. Úgy tűnik mintha évek óta tartó hívása nem változott volna. A Szűzanya szavaiban Jézus szavainak visszhangját és hívását fedezhetjük fel: „Kérjetek és kaptok!“ Az ima célja az öröm és a Magasságbelivel való találkozás, az Istennel való találkozás. A keresztény ima első és alapfeltétele, hogy nem egy absztrakt szabályra irányul, hanem élő személy.
Szűz Mária növekedett és előrehaladt a hit és az ima útján. Ő beszél és hív bennünket az imára, amelynek erejét és hatékonyságát maga is megtapasztalta és megélte földi életében. Az egyik üzenetében mondja: „Drága gyermekek, csak az én Fiam, Jézus tud nektek örömöt és békét adni.“ Minden hívásának értelme abban van, hogy elvezessen bennünket Jézushoz, aki imádságaink kimeríthetetlen forrása. Jézus halála és feltámadása által kiárasztja ránk Lelkét és ugyanebben a Lélekben kiálltunk Istenhez: Abba, Atyánk! Az evangélium lapjain Jézus tanácsot ad nekünk imánk kialakításához. Ha Jézus példája szerint és Jézussal szeretnénk imádkozni, akkor meg vagyunk hívva arra, hogy engedelmeskedjünk Lelkének, amely bennünk él.
Jézus  így tanít bennünket: „Te, amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtódat, és így imádkozz Atyádhoz, aki a rejtekben van...“ (Mt 6, 6). Bemenni a szobába, bezárni az ajtót azt jelenti, belépni saját szívünkbe. Meghívás az összeszedettségre. Meghívás ez arra is, hogy csenddel töltsük meg szívünket, amelyben világosabban és erőteljesebben visszhangzik az Úr hangja. Ahogyan VI. Pál pápa mondja: „Belépni önmagadba, hogy megtaláld és találkozz azzal, Aki bensőnkben él.“
„Az imádságban pedig ne fecsegjetek, mint a pogányok, akik úgy gondolják, hogy a bőbeszédűségükért nyernek meghallgatást.“ (Mt 6, 7). Jézus nem veti el a hosszú imát, csak azt az imát, amely a túl hosszú szöveg miatt szétszórttá teszi az imádkozót. Szent Ágoston mondja: „Más sokat beszélni, és más sokat imádkozni“. A keresztény ima legmélyebb lelke a bizalom. Az ima megnyitja lelkünket a hitre és a bizalomra. Aki Istenben bízik nem arra törekszik, hogy Istent informálja, hanem arra, hogy megengedje Neki, hogy átformálja őt. Aki imádkozik az, gyermek, Isten pedig az Atya, aki a mennyekben van. Imáink sajátossága az, hogy fáradhatatlan, vagyis nem ismerhet bátortalanságot.
És a Szűzanya hív bennünket: Imádkozzatok. Nem azt mondja, hogy mondjatok el néhány imát, hanem állhatatosságra hív bennünket. És, ha nem talál meghallgatásra az imánk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy Isten valami sokkal jobbat készít számunkra mint, amit elképzelhetünk, vagy kérhetünk. A Szentlélek őszinte imára buzdít, indít bennünket. Ő segít imádkozni. „... mert nem tudjuk, hogyan imádkozzunk helyesen; de maga a Lélek jár közben értünk szavakba nem foglalható sóhajtásokkal“ (Róm 8, 26-28).
Ahhoz, hogy az ember imádkozzon, akarnia kell imádkozni. Avilai Szent Teréz azt mondta, hogy az ima az egyetlen Istenhez vezető út. Az ima olyan hely, amelyet mi Istennek készítünk azért, hogy legyen hová jönnie. Ha nincs ilyen hely bennünk, akkor Jézus szívünk ajtaja előtt marad.
Imádság
Szűz Mária, Béke Királynője, a hit és az ima Édesanyja! Te Fiat-oddal Jézus és a mi édesanyánkká lettél. Előrehaladtál és növekedtél a hit és az ima útján. Olyan utakon jártál, amelyeket nekünk is be kell járnunk. Te nem tudsz helyettesíteni bennünket ezen az úton, de megígéred nekünk közelségedet, imádat és jelenlétedet. Te kezdettől fogva nem hagyod el Fiad egyházát, az apostolokkal együtt állhatatosan imádkoztál, várva Jézus ígéretének beteljesedését – a Szentlelket. Imádkozz velünk és értünk, hogy mi is befogadhassuk a magasból érkező erőt, a Szentlélek erejét, amellyel legyőzhetünk minden kísértést és csábítást. Imádkozz értünk, hogy megmeneküljünk a sátáni csalástól és csapdától. Imádkozz értünk, hogy megmaradhassunk az Istenhez vezető úton, az élet teljessége forrásánál. Ámen.
M.M
fordította: Sarnyai Andrea

2017. augusztus 24., csütörtök

Stefan Bauer és Frank Scharf történetei Egészségügy vonatkozásában Iszlám államokban


Fotó: Arab News – “Nem volt hajlandó a muszlim diszpécser vörös félholdas mentőt küldeni egy beteg asszonyhoz, mert az egyedül élt, s nem volt férfi gyámja.”
Amit azonban Stefan Bauer mentöasszisztens elmeselt a Vörös Felhold szolgalataban Szaud Arabiaban eltöltött 1 everöl – nemigen lehet ep esszel felfogni. Az ö elbeszelese egy ritka bepillantast enged egy pajzs möge zart, iszlam tarsadalom viszonyaiba – a legnagyobb elrettentesünkre.

Stefan Bauer, mentöorvosok, felcserek “normalis” körülmenyek között hozzaszoktak a mindennapos emberi szenvedeshez, veres közlekedesi balesetek latvanyahoz – mindez a munkajukhoz tartozik.
Amit azonban Stefan Bauer elmeselt, aki a Szaud Arabiai Vörös Felhold alkalmazasaban Riadban tevekenykedett – felülmul minden kepzeletet. Egy evig Riad, – a vegen mar aludni sem tudott, hazajött – mert meghosszabbitani ezt a munkat Riadban a sajat egeszseget kozkaztatta volna.
Csak Riadban, Szaud Arabia fövarosaban evente 250-re becsülik a közlekedesi balesetben elhunytak szamat. Ilyet Nemetorszagban egy egesz elet szolgalati ideje alatt nem el meg egy nemet mentös.
S miert van ez igy? A fiatal ferfiak egyetlen hobbija: a nehez, gyors autok – s vezetöjük elsösorban a gyorsasag szerelmese, abszolut figyelmen kivül hagyva a közlekedesi szabalyokat, a szaguldas az egyetlen szorakozasuk. Riadban, mint az iszlam vallas fellegvaraban; mozik, barok, szorakozohelyek nincsenek, mert az iszlam mindezt tiltja. Nökkel talalkozni nem lehet! Az egyetlen szorakozasi lehetöseg tehat a gyors auto, a szaguldas a Ring Road-on, amely körülöleli Riadot. Miutan csoportokban autoznak nagy sebesseggel, elöbb-utobb a vezetö elveszti uralmat a jarmü felett – s rögtön 5-6 halott a szaguldas eredmenye. Különösen a hetvegeken sok az ilyen jellegü közlekedesi baleset – s itt a mentök meg csak segiteni sem tudnak, holott egesz ejszaka szinte folyamatosan hivjak öket a közlekedesi balesetekhez.

Aki részletesebben kíváncsi arra, hogy a szaúdi aranyifjak passzióból hogyan teszik tönkre a drágábbnál drágább luxus autókat, (Porsché-kat, Rolls Royce-okat, Laqmborghi-niket, Ferrari-kat, BMW-ket), – az ezen a linken megteheti >>
Stefan Bauer egy allashirdetesre jelentkezett a Vörös Felholdnal, mint mentöasszisztens – s 1 ev alatt teljes szelessegeben, melysegeben megismerte az arab fövaros tarsadalmi törvenyeit, az ott lakok szamara kötelezö Koran elöirasokat.

Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint Szaúd Arábiában évente kb. 7000 azaz hétezer közlekedési balesetben elhunytat regisztrálnak. Mindez összehasonlítva a Németorszagban  közlekedési balesetben elhunytak számával; hatszor (6) több a halálos közlekedési balesetek száma Szaúd Arábiában, mint Németorszagban.

A nem hivatalos statisztika/becslesek szerint ez a szam azonban Riadban joval magasabb, mint 7000.
Az alábbi videón pedig az látható, hogy az őrült és fegyelmezetlen sofőrök miatt, a közlekedési káosz nappal sem csökken. Ezek tuti, hogy nem normálisak. Nem csoda a rengeteg halálos áldozat:
***

A közelmúltban Riadban az újságok főcímekben számoltak be egy fiatal egyetemista lány haláláról – aki szívinfarktusban halt meg a kórhazban!

A fiatal lány talán megmenthető lett volna, – a mentősöket azonban órákig nem engedték a lányhoz segítséget nyújtani – ugyanis a lány nem volt lefátyolozva!

Elkepzelhetönek tartja ezt a kedves Olvaso akar Magyarorszagon, akar Nemetorszagban? Ugye nem?
Pedig ebben az iranyban halad Europa – megpedig rohamleptekkel.
Nos – ilyen allapotok uralkodnak nemcsak Szaud Arabiaban, de valamennyi iszlam vallas uralta allamban – ez az allapot mindennapos!
Egy pelda erre az allitasra: a mentösöket hivjak egy leanyiskolaba, mert ott egy fiatal lany eszmeletlenül összeesett. Az iskola kapuja elött azonban ott all az iskola biztonsagi szolgalatanak embere/emberei – akik kemeny szigorral utasitjak el a mentöket, nem engedik be – ugyanis a leanyiskolakba ferfiak be nem tehetik a labukat!!
Nos, mi ilyenkor a teendö? A mentöszolgalat a rendörseghez fordul segitsegert s amikor megjelennek a rendörök, elkezdödik a hosszas, neha orakig tarto vitatkozas a teendök miatt.
Ezalatt esetleg (?) kihozzak a kislanyt az iskolabol – csak ezutan következhet az orvosi vizsgalat az ajulas okarol es kezeleseröl. Termeszetesen az ajult kislanyt gondosan le kell fatyolozni s semmifele olyan kezelest nem lehet alkalmazni, ami nöiesseget megsertheti.
Volt mar Ön, kedves Olvaso olyan helyzetben, amelynek soran egy bizonyos szituacio egy ember halalaval vegzödött? Rettenetes elmeny egy mentöasszisztens, orvos szamara.
Egy alkalommal a mentöt hivtak egy megindult szüleshez. Ilyen esetekben a mentösök elsösorban azt merlegelik, hogy a születendö gyermeket ott helyben segitsek a vilagra, vagy van eleg idö arra, hogy korhazba vigyek. Ehhez azonban meg kell vizsgalni a vajudo nöt hogy eldönthessek, mit tegyenek. Es itt kezdödik a baj. A mentösök egy tolmacs segitsegevel haromszor!!! elmagyaraztak a ferjnek a fennallo helyzetet, mire vegre nagy nehezen kinyögte: rendben, szabad neked az abaya (tradicionalis, fekete lepel, ami a nök kötelezö viselete Arabiaban) ala nezni. A mentöasszisztens megtette kötelesseget s azt latta, hogy a gyerek feje a köldökzsinort nyomja – ez pedig a születendö gyerek szamara eletveszelyes szituacio.
Normalis körülmenyek között ilyenkor a gyerek fejet visszanyomjak a szülöcsatornaba, hogy a köldökzsinoron könnyitsenek. Mindezt a mentösök elmagyaraztak a ferjnek – ö azonban lakonikusan csak igy felelt: NEM.
A mentösök ketsegbeesetten magyaraztak a ferjnek: ha most, azonnal nem cselekszenek az elmondottak szerint – a gyerek meghal. Mindez azonban nem hatotta meg a ferjet. A mentösök nem tehettek semmit, a mentöautoba helyeztek a vajudo nöt s bevittek a klinikara – ahol megallapitottak: a születendö gyerek meghalt!
Döbbetes volt a ferj reakcioja, legalabbis a mentösök, de az en szamomra is, mert a következöket mondta: nem baj, majd csinalunk egy masik gyereket. Nos – ez az a pont, amikor a mentösöknek fogalmuk sincs, mit is mondjanak ilyen szituacioban –  ahogy Magyarorszagon mondanak: köpni-nyelni nem tudnak.
Mi is az ilyen helyzetek hattere?

Szaúd Arábiában, s valamennyi iszlám vallású államban a férj vagy egy hímnemű családtag/rokon kizárólagos joga annak eldöntése, – hogy egy hímnemű orvos/asszisztens egyáltalán hozzányúlhat a beteghez, arról már szót sem ejtve, hogy elvégezze a legszükségesebb tennivalókat a beteggel.

Termeszetesen elöfordulnak olyan szituaciok is, amikor a ferj ill. ferfi rokon belatasa, a szituacio teljes megertese olyan minimalis, amikor a szituacio megertetesere nincs idö, vitatkozni meg plane nem – mindez az ellatasra szorulo beteg eletet veszelyezteti! A kairoi nemet nagykövetseg orvosa, Volker Klinnert elismerte: a törtenetnek van realis alapja – mert Szaud Arabiaban es az iszlam vallast követö orszagokban neha abszolut lehetetlen, hogy egy himnemü felcser a veszhelyzetben elvegezze azon feladatokat ugy, ahogy azt Nemetorszagban elvarjak töle.
Hasonlo elmenyekröl szamolt be Frank Scharf, aki 5 even keresztül a Vörös Felhold alkalmazasaban tevekenykedett Szaud Arabiaban.
Nem volt mar az sem meglepö szamara, amikor egy közlekedesi balesethez hivtak a mentöket, a sebesült nö sulyos serülesekkel azonnali ellatasra szorult – a ferj azonban ellentmondast nem türö hangon kijelentette: „nem megfogni!“. S mit tehetnek ilyenkor a mentösök? Szotlanul vegignezhetik a nö haldoklasat! Scharf megerösiti Bauer allitasat, amikor a vajudo nö ugy került a korhazba a ferj csökönyössege miatt, hogy mire a korhazba ertek – a gyerek halott volt. Ö maga (Scharf) Szaud Arabiai tevekenysege soran legalabb 10 – 12 alkalommal atelte ugyanezt a szituaciot!
Hivatalos adatok azonban ilyen esetekröl nincsenek!

2002-ben világméretű botrányt okozott egy, ugyancsak Riadban történt katasztrófa: az iszlám erkölcsrendészet Mekkában megakadályozta a diáklányok menekülését egy égő iskolaépületből – mert a lányok nem voltak lefátyolozva s nem viseltek az iszlám előírásainak megfelelő ruházatot.

Jogosan vetödik fel a kerdes: hogy tudja egyaltalan „feldolgozni“ ezt a szituaciot az orvos/mentöasszisztens, amikor a segitsegre szorulo nöi pancienshez hozza sem nyulhat, mert a ferj/himnemü rokon nem engedi meg?
Mindez a  mentösök szamara a legnagyobb lelki terhet jelenti. Felgyülemlik bennük a tehetetlenseg erzese, s elöbb utobb a hozzatartozokkal szemben hangosabbak lesznek, halmozodik bennük a düh – mert ilyen szituaciokhoz Nemetorszagban nincsenek hozzaszokva – ott tölük szakszerü es gyors ellatast varnak el – s a beteg meg is kapja!
Sajnos, ezt az iszlam vallast követö orszagokban meg kell szokniuk! Azt, hogy a nöi pancienseket elöbb az iszlam elöirasainak megfelelöen fel kell öltöztetni, mielött a pacienst a korhazba tudjak szallitani. Elöször tehat a csalad nötagjai felöltöztetik, lefatyolozzak a beteget – ezutan következhet a korhazba szallitas. Mindez eltarthat 15 – 20 percig is (Keleten ilyesmivel nem sietnek), ertekes percek vesznek karba, ami a beteg eletet is veszelyeztetheti.

Akár a 22-es csapdája, az alábbi megtörtént eset:

Szinte nevetségesnek tűnik az a történet, amikor egy magánházhoz hívtak a mentőket azzal, hogy a családfő 14 éves lánya diabéteszes, s eszméletlen. A mentők érkezésekor a családfő nyitja az ajtót – s a szemével a betegápoló NŐT  keresi – nem tudja mire vélni, hogy a mentősök kizárólag férfiak. A csaladfő ragaszkodott hozzá, hogy az eszméletlen lánynak kizárólag nő segíthet! – de – Sajnos – ez Szaúd Arábiában nem megengedett. Betegápolónők nem dolgozhatnak a kórház, épületén kívül. Mit tesz erre a családfő? Nem engedi a házba az eszméletlen lányhoz a segítségére érkező mentősöket, ellenben hosszas vita után aláírat velük egy nyilatkozatot – hogy nem segíthetnek az eszméletlen lányon, elmehetnek, – amit a mentősök meg is tettek, mert nem tehettek mást. Nem sokkal később, a klinikán várakoztak a sürgősségi osztályon, amikor őrült sebességgel érkezett az apa az eszméletlen lánnyal – akiről az orvos kénytelen volt megállapítani: meghalt!

Kezd Önnel derengeni kedves Olvaso – milyen helyzeteknek teszi ki magat, ha Szaud Arabiaban kivanja tölteni a szabadsagat vagy hivatalos ügyben oda utazik?
Mentöasszisztens Bauer 1 evig dolgozott a Vörös Felholdnal – 1 ev utan hazatert, mert mar aludni sem tudott a sok borzalomtol, amit latott s naponta atelt. Ennek ellenere nem banta meg, hogy elvallalta ezt a munkat, de kijelentette: a tapasztalataim, az ateltek birtokaban nem mennek meg egyszer Szaud Arabiaba.
Tapasztalatokat szerzett azonban arról is, hogy bánnak az országban az idegen, nem szaúdi munkasokkal.
A Bangladeschböl szarmazo epitömunkasokat bezsufoljak egy hajokontenerbe, ahol 30 fö lakik. Gyakran elöfordult, hogy a kora hajnali orakban hivtak a mentöket s a helyszinre erkezeskor megdöbbenve tapasztalta, hogy egy-ket munkas az ejszaka elhalalozott, szomjan- vagy ehenhalt. Gyakran került olyan helyzetbe, amikor a helyszinre erkezeskor a Fülöp szigetekröl szarmazo lanyok egyszerüen kiugrottak az ablakon s a helyszinre erkezö mentök csak a halal bealltat tudtak megallapitani. Mi is ezen teny hattere?
Szaud Arabiaban a becslesek szerint kb. 8 millio külföldi illetösegü dolgozik – majdnem egyharmada  az ott elöknek külföldi illetösegü.
Minden vendegmunkasnak van egy jotalloja s mihelyt egy idegen munkas Szaud Arabia területere teszi a labat – a jotallo kenyenek-kedvenek van kiteve. A jotallo engedelye, hozzajarulasa nelkül nem valtoztathat munkahelyet s az orszagot sem hagyhatja el. A legrosszabb az orszagban alkalmazott kb. l,5 millio nö helyzete, akik munkaadojuk haztartasaban dolgoznak, ejt nappalla teve.
Ezek a nök a Fülöp szigetekröl, Indoneziabol vagy Sri Lankarol szarmaznak s gyakorlatilag a munkaado rabszolgai, akik minden hazimunkat kötelesek elvegezni. Ha szerencsejük van, olyan munkaadohoz kerülnek, aki ki is fizeti az elöre megallapodott bert – ami igencsak ritkasag. Emellett azonban a haz ura az elvegzett munkan kivül elvarja az egyeb “szolgaltatasokat” is – s ha az alkalmazott erre nem hajlando. a haz ura vagy  a csalad  egyik-masik ferfitagja  egyszerüen megeröszakolja! Mi törtenik akkor, ha az eröszak következteben egy nö a korhazba kerül? Az orvosnö ellatja – aztan sajnalkozva kijelenti: sajnos, ez ellen nem tudunk semmit tenni!
Mi törtenik, ha ilyen esetekben egy feljelentes alapjan a rendörseg is bekapcsolodik az ügybe?
Egyszerü: a megeröszakolt nöt viszik a börtönbe! Ez a hir gyorsan terjed  – ezert nem mernek az aldozatok feljelentest tenni, mert tudjak: ök huzzak a rövidebbet, rajtuk csattan az ostor.
De mi törtenik akkor, ha a megeröszakolt lany terhes lesz? Korhazba garantaltan nem mehet, mert rövid idön belül letartoztatjak. A megoldas? Otthon vilagra hozza a gyermeket, majd az ujszülöttet kiteszi a mosche ele, röviddel az imaidö kezdete elött. Ha a gyereknek szerencseje van – eletben marad. Ha nincs szerencseje – az imaidö vegere elpusztul.

A Szaúd Arábiában tevékenykedö német mentőasszisztensek megdöbbentő adatokban számolnak be a Riadban elhagyott vagy megölt újszülöttekről. A gyermekgondozóként dolgozó, megerőszakolt nők újszülöttei szinte úgy kerülnek eltávolításra, mint a háztartási szemét, mégpedig ott, ahová a város összes szemetét lerakják.

Egyebkent a Vörös Felhold semmifele adatot, felvilagositast ebben a temaban nem adott ki a Spiegel-Online kerdesere – egyszerüen valasz nelkül hagytak a levelet.
Mindez szamomra azert is megdöbbentö, mert az ide menekültek elsosorban arra hivatkoznak, hogy a csaladjuk a haboru dulta orszagban maradt, a gyerekei eheznek – tehat sürgösen!!! keri a csaladegyesitest. S hogy követeleseiknek nyomatekot is adjanak – a csoportban levö apro gyerekeket a fejük föle tartva hadonasznak az öket feltartoztato rendörök fele – követelve az orszagba engedesüket. Emlekezzünk csak a magyarországi Bicskén törtentekre, amikor apuka a sinekre rántotta az asszonyt és a gyermeket, nyomatekot kivanva adni a követelesenek. Meg szerencse, hogy akkor eppen nem jött egy gyorsvonat.
Kedves Olvaso – nehany “aprosag” a Szaud Arabiaban uralkodo allapotokra, ahol az egeszsegügyi ellatas a tenyeket figyelembeveve messze elmarad az europai körülmenyektöl, minden tekintetben.

Az ottani állapotokhoz képest a magyarországi állapotok szinte idillinek tűnnek, – de ez hamarosan változni fog, mégpedig nem jó irányban – ha az Iszlám hamarosan teljesen meghóditja Európát.

A tolerancia jegyeben a frankfurti Vöröskereszt Klinika megengedte az iszlam vallast követö növereknek, hogy fejkendöben jelenjenek meg a munkahelyükön, ami a vezetö, hygieniat felügyelö orvos szerint nem jelent semmi problemat. Lehet, hogy a dokinak nem – nekem igen. A mult heten töltöttem ott nehany napot – s a takaritonö valoban fejkendöben kente szet a vizet a folyoson -. takaritas cimen.
Mindezzel nem azt akarom mondani, hogy bele kell nyugodni a Magyarorszagon jelenleg uralkodo allapotokba.

Az új nyugat-európai kórházi öltözet
Célom az volt, hogy a Szaúd Arábiában (s más, Iszlám vallást követő országokban) uralkodó állapotok ismertetésével, gondolkodásra késztessem az olvasót. Nyíljon fel a szemünk végre s lássuk meg: mi fog történni akkor, ha az Iszlám átveszi a hatalmat Európában!
Kórházaink jelenlegi, lezüllött állapota még alacsonyabbra kerül, aminek következtében megnő a halálozások aránya.
A halal termeszetes allapot, hozzatartozik az elethez – mindenki tulesik rajta. Nem is a halal a rettenetes – hanem a hozza vezetö ut. Sokaknal a halal inkabb megvaltas a szenvedesektöl, a fajdalmaktol – amit gyogyszer hianyaban meg csak enyhiteni sem tudnak  (vagy sporolas cimen nem is akarnak).
Az egeszsegügyi ellatas a mai vilagban mar regen profitorientalt, a menedzserek gondoskodnak arrol, hogy az agyak kihasznaltak legyenek, a milliokert, milliardokert beszerzett müszerek behozzak a lehetö legrövidebb idö alatt a rajuk költött penzt. Megis – több, mint 8 honapot kell varni egy MRT vizsgalatra, egy sürgös mütetre abban a remenyben, hogy: hatha a beteg idöközben meghal, nincs vele tennivalo, nem kell penzt kiadni.
Az ujsagokban rendszeresen olvashatunk arrol, hogy emelkedik az atlageletkor, mindig idösebbek lehetünk. Együnk minel több gyogyszert – hogy hizzon a gyogyszeripar bevetele, az orvosok bankszamlaja, akik sorra hozzak letre a privatklinikakat, praxisokat – ahova csak azok juthatnak el, akik meg tudjak fizetni a horribilis vizsgalati es kezelesi költsegeket. Mert az egeszseg manapsag penz kerdese – s aki nem tudja megfizetni, ki kell varnia a vizsgalatot – az ö problemaja, oldja meg, ahogy tudja. Ha nem tudja – az megint csak az ö baja.
Döbbentem nezem a televizioban a focistak ujsagiroknak adott nyilatkozatait. A hatterben azon cegek emblemajanak “gyülekezete” – akik az egyesületeket penzelik, anyagilag tamogatjak. Meg megdöbbentöbb, amikor hirt adnak arrol – hany milliot fizet ki egy klub, ha egy eredmenyesen focizo jatekost kivan megszerezni – arrol mar szot sem erdemes ejteni, mennyit keres egy focista evente. A stadionok roskadasig megtelnek nezökkel – akik termeszetesen a klubnak magas jövedelmet biztositanak. Ha ezen összegeknek csak egy reszet forditanak az egeszsegügyre – boldogok lehetnenk.
Van azonban az eremnek egy masik oldala. Magyarorszagon a 90-es evekig kb. 8-900 fajta gyogyszer volt forgalomban. Vegre visszatert hozzank a kapitalizmus – egeszsegünk erdekeben a forgalmazott gyogyszerek szama meghaladta a 20.000-t! De minek? Orvosi rendelveny nelkül kaphatunk meg a drogeriaban is haszontalan tablettakat, amik ugyan semmire sem jok – de a gyogyszeriparnak milliardos haszna van belöle.
S egy nagyon fontos dolgot ne felejtsünk el!

Nem az orvos felelős egészségünk fenntartásáért, s az életünk meghosszabbításáért! A felelősek mi magunk vagyunk! Az orvos legfeljebb elősegítheti a gyógyulásunkat – de nem gyógyít! Az emberi szervezet ugyanis egy különleges kémiai gyár: kizárólag saját magát tudja reparálni, megjavítani. Ezért is ismerni kell az emberi szervezet működését, a panaszokat – s azok megjavítására, megszüntetésére kell erőfeszítéseket tenni.

Ez azonban MUNKA, tajekozodas a temaban, rengeteg olvasas, s ha bizonytalanok vagyunk – hat kerdezzünk! Kerdezzünk olyanoktol, akik nem rögtön azzal kezdik: menj az orvoshoz.
Engem haromszor majdnem sikerült az orvosoknak a tulvilagra küldeni – amikor elövettem a jozan partaszti eszemet a fiokbol s megakadalyoztam öket ebben – sajat magam fedeztem fel azokat a modszereket, amik a mai napig segitenek abban, hogy a betegsegekkel kapcsolatos problemakat helyretegyem.
Kedves Olvaso! Lass neki a tanulasnak – ha egeszseges akarsz maradni s ne az orvosokra bizd teljes egeszeben magadat. Tegyel te is valamit az egeszseged erdekeben – mert ROLAD van szo – es a csaladodrol, gyermekeidröl. Hiszen minderre meg kell öket tanitanod – a jövö, egeszsegesebb generacio erdekeben!
Ehhez kívánok neked erőt, egészséget:
Júlia / Szabad Riport, Németország