2013. szeptember 13., péntek

Nagyfalui üzenet. 2013 szeptember

2013- A SZŰZANYA MEGJELENÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE
SZEPTEMBER

"Boldog vagy , mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott Neked!" ( Luk. 1.,45)
A Szentírásból: Elmélkedjük át a hetvenhét tanítvány szétküldését!(Luk.10,1-12)

Havi imaszándék: Érezzünk nagyobb felelősséget az őseinkért (kilencedek és gregoriánok felajánlásával)
Konkrét feladatunk: Olvassuk, és terjesszük a" Szentháromsághegy rövid történetét"!

SZŰZ MÁRIA TANÍTÁSA 2013


SZEPTEMBERÉBEN

" Szeretett engesztelő gyermekeim! A kilencedek utolsó hónapjában: a múltról, a jelenről, és a jövőről szeretnék beszélni nektek.

A Szentháromság megbízásából megköszönöm nektek:
a kitartásotokat, a lelki növekedéseteket, az áldozathozatalotokat és mindent, amit a kilenced alatt vállaltatok. Örömmel néztük azt, amit önmagatok tisztulásáért, a családotok, közösségetek, az emberiség megtéréséért és a purgatóriumban lévőkért tettetek. Bőséges jutalomra részben a földi életetekben, de a teljes jutalomra a Mennyországban számíthattok. Ne felejtsétek el, akik könnyek között vetnek, aratáskor örvendeznek. Láttuk azt,hogy nem volt könnyű a kilenced számotokra, különösen az érthetetlen események miatt. A ti feladatotok az, hogy elsősorban ne megértsétek életetek eseményeit, hanem megéljétek, elfogadva és felajánlva azokat. A Szentháromság nevében meghívlak titeket a további engesztelésre. A Szentháromság akarata az, hogy egész életetek állandó engesztelés legyen. Ti, valójában nem tudjátok azt,hogy mi a Mennyország és mi a pokol.Ha felajánlott életetek által csak egy lelket segíttek a Mennyország, az örök boldogság felé, nem volt hiába való a ti életetek! Az örök kárhozattól általatok megmenekült lelkek a Mennyországban örökké hálásak lesznek nektek is. Legyetek annak a tudatában, érdemes engesztelni--lelkeket menteni, még akkor is, ha néha vérrel verejtékezve kell előre menjetek. Gondoljatok arra, a szenvedéseitek elmúlnak a világ dolgaival együtt, de a boldogságotok mindörökké megmarad.
Jelenleg néhány tanácsot adok nektek, hogy mire kell tudatosan odafigyeljetek, hogy boldog engesztelőkké, a Mennyország örököseivé váljatok. Aki minden nap felszámolja a bűnt az életében és csak a jóra törekszik, az az engesztelő nem kell féljen a jövőtől, bármit is hoz az. Vegyétek ezután is komolyan a kölcsönös szeretetet, tiszteletet. Ez elég jól működik a Szentháromság Hegyen, az engesztelések alatt.. Ezt gyakoroljátok otthonaitokban, és a munkahelyeiteken is. Nagyon fontos, az egymásra való tudatos odafigyelés, a felebarát meghallgatása és jó tanáccsal való segítése. Ezáltal életet menthettek vagy a gondok nyomása alól kisegíthetitek egymást. Családotokban legyen ott a munkamegosztás.
Kerüljétek a végleteket, a lustaságot és a mindent vállalás lelkületét. Tanuljatok meg együtt imádkozni. Ezáltal az egymás iránti szeretet is növekszik a szívetekben. Akik képesek együtt imádkozni, együtt maradnak. Tegyétek gyakorlatba az egységépítést. Tegyétek közösbe elgondolásaitokat és tanuljátok meg azt el is veszíteni, ha a társatok meglátása jobb,mint a tiétek. Tanuljatok meg örvendezni az örvendezővel és sírni a síróval! Tanuljátok meg az akaratotokat alárendelni Istennek és társatoknak. Ezáltal megtértek az akaratosságotokból. Tanuljátok meg a rugalmasságot! Tudatosan figyeljetek oda a rendszeres étkezésre, pihenésre, kikapcsolódásra, azért mert ez Isten akarata. Szeressétek konkrétan egymást a születésnapok, névnapok és házassági évfordulók megtartásával. Ha meggondolatlanul lelki sebet okoztok egymásnak, engesztelődjetek ki bocsánatot kérve és megbocsátva egymásnak. A sorrendet tartsátok be. Minden nap az Isten legyen az első helyen, azután a saját lelketek építése és csak azután a felebarát. A pénz , anyagi javak, csupán eszközök legyenek számotokra és nem cél. Ha megtettetek mindent, ami rajtatok múlik, a többit bízzátok a Gondviselő Istenre. A problémáitokat sorrendben oldjátok meg. Először Istennel beszéljétek meg azt, azután a családotokkal, lelki közösségetekkel és csak azután a lelki vezetőtökkel. Ha a lelki életben növekedni akartok szeretettel figyelmeztessétek egymást és alázatosan fogadjátok el a figyelmeztetést. Ezek közül csak egyet válasszatok ki és azt gyakoroljátok a következő engesztelésig, lelki növekedésetek érdekében.
Ez év utolsó három hónapjában a Szentháromság dicsőítését és a hálaadást fogjátok tanulni. A jövő évben felkészítelek titeket a Szentlélek rendkívüli ajándékainak a befogadására. Utólag mindannyian meg fogjátok látni azt, hogy a kilencedek nem voltak hiábavalóak az életetekben. Aki csak egy lelket is megment az örök kárhozattól, ő maga is megmenekül!

Most a Szentháromság Általam áld meg titeket
a lélekmentés csodálatos lelkületével!!!

HÁZI FELADAT SZEPTEMBERRE
"SZERESSÉTEK KONKRÉTAN EGYMÁST A SZÜLETÉSNAPOK,
NÉVNAPOK ÉS HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓK
MEGTARTÁSÁVAL!!!"

VISSZATEKINTÉS 2013 AUGUSZTUSÁRA

Hogyan jutott el Vad Ilona odáig, hogy égi üzeneteket kapjon és közvetítsen az engesztelő közösség részére?- Már gyermekkorában, amikor betegeskedett és félt a haláltól, álmában két angyal jelent meg neki és az egyik azt mondta: " Ne félj! Nem fogsz meghalni! Istennek a jövőben terve van veled!"

-2000 május 1-én történt az ő gyógyulása ujjá születése. Ezután voltak látomásai és kapott üzeneteket is önmagára vonatkozólag. Ezeket Csilik atyával és Éva asszonnyal közölte, akikkel megvizsgálták és kiértékelték.

-2007 augusztus elsőszombatján találkozott először személyesen a Szűzanyával, Jézus és Mária házában. A Szűzanya a gyengélkedő Éva asszony helyében jelent meg és a következőket üzente neki:" Éva lányomat rátok bízom! Úgy gondozzátok Őt, mintha Engem gondoznátok!"

-A napi személyes imában is gyakran kapott látomásokat és üzeneteket, ami a lelki megerősödését szolgálta.
-Éva asszony hazaköltözése után kapott először üzenetet az egész engesztelő közösség részére. Minden elsőcsütörtökön a Szentlélek, elsőpénteken az Úr Jézus, elsőszombaton a Szűzanya és elsővasárnap a Mennyei Atya szól hozzánk.

-Jelenleg az a különös a Szűzanya üzeneteivel kapcsolatosan, hogy júniusig csak hallotta a Szűzanya hangját, július elsőszombatjától látja is a Szűzanyát lelki szemeivel a Szentháromság Hegyen, az üzenet közvetítése alatt.
- Az, az Égiek kérése, hogy az égi üzeneteket mindig vizsgáljuk meg. Ha az üzenetek megegyeznek az Egyház tanításával, nyitott szívvel és élő hittel fogadjuk azokat, mert csak így válnak a javunkra.

Mit üzent az Úr Jézus, Aki a Tábor hegyen, imádság közben teljesen átváltozott, ragyogóvá vált?
-"Pozitív változásra vagytok meghívva.Engeszteljetek azokért, akik rossz irányba változnak és azokért is, akik egy helyben topognak.

-Vigyázzatok arra, hogy beszédetek ne legyen alvilági, csupán e világi, hanem természetfeletti legyen.
-Legyetek annak a tudatában, hogy a Mennyben csak boldogság van, szenvedés nélkül:, a pokolban csak szenvedés van, boldogság nélkül:, a földi életetekben jelen van a boldogság és a szenvedés is. Mind a kettőt meg kell tanuljátok jól megélni.

-Ezen a Földön mindenütt jó Velem és sehol nem jó Nélkülem!

-Földi boldogság nincs áldozathozatal nélkül, ezért szeretettel vállaljátok mindazt, ami nehéz.

-Vigyázzatok arra, hogy földi mulandó személyek, dolgok, nem tehetnek teljesen boldoggá titeket.
-Ne csak a rosszat, hanem a sok jó eseményt is vegyétek észre az életetekben és hálálkodva beszéljetek ezekről"

Mit kell tudni Eugénia Nővérről és az általa kapott üzenetekről?
Eugénia nővér (1907-1990) a XX. század egyik legnagyobb prófétája volt, aki 25 évesen kapott üzeneteket latinul a Mennyei Atyától. Az Egyház megvizsgálta és elfogadta ezeket az üzeneteket.
Mit üzent neki a Mennyei Atya?
"A szeretet óceánja vagyok! Megtérő gyermekeimet boldogan ölelem atyai keblemre. Szentté akarlak tenni titeket. Én csak akkor büntetek, amikor sorozatos figyelmeztetéseimet hiába veszitek!"
Mit kér tőlünk a Mennyei Atya?
" Évente legalább egy napot szenteljetek tiszteletemre. Ez legyen augusztus 7.-e, vagy augusztus első vasárnapja. Éljetek folyamatosan jelenlétemben.Akaratom az, hogy az egész emberiséget egy nagy szeretetcsaláddá formáljam általatok. Számoljátok fel a félelmeiteket Velem kapcsolatosan! Bízzatok Bennem életetek minden helyzetében! Engedjétek , hogy a szívetekben állítsam fel a trónomat. Én szeretlek titeket, és ezt várom el tőletek is. Minden nap legalább egy fél órát beszélgessetek Velem. Életetek minden napján örvendeztessetek meg Engem, akkor Én is a Magam módján foglak megörvendeztetni titeket!"
Elsőszombaton: megünnepeljük a teljesség karizmáját. Erről az augusztusi üzenetben olvashatunk.
Elsőszombaton mit üzent a Szűzanya?
Azt mondta,"hogy szeret minket kiválasztott az engesztelésre. Kérte, hogy a csodás érmet, tegyük a gyógyító keresztre. Ezzel elismerjük azt, hogy Isten Mindenható és tud gyógyítani Személyesen és a Szűzanya által is."
Még azt kérte:"hogy a lelki életben álljunk a saját lábunkra, és amit tanultunk azt osszuk meg azokkal a testvérekkel , akik kezdők az engesztelésben. Elmondta, hogy készül hozzánk jönni. Várjuk lélekben felkészülve a Vele való találkozást!"
ELŐRETEKINTÉS 2013 OKTÓBERÉRE
-Októbert a Mennyei Atya tiszteletére, dicsőítésére szenteljük.
-Az engesztelések októberben 3-4-5-6.-án lesznek, 15 órától, a Szentháromság Hegyen.

Kiemelt ajánlások a Szentmiséről


- Egyetlen szentmise, melyen részt vettél, többet használ neked, mint számos, melyet halálod után ajánlanak fel érted mások.
- A szentmise sok mulasztásodat és hanyagságodat pótolja.
- A szentmise eltörli bocsánatos bűneidet, melyeket sohasem gyóntál meg. Mikor jelen vagy a szentmisén és odafigyelsz, a legnagyobb hódolatot mutatod be az Úr Jézus szent Emberségének.
- Minden szentmisével buzgóságod szerint többé-kevésbé csökkentheted ideiglenes földi büntetéseidet.
- Sok veszélytől és szerencsétlenségtől szabadulsz meg, amit különben nem kerülhetnél ki.
- Halálod óráján lesz a legnagyobb vigasztalásod, hogy szentmisét hallgattál. Minden szentmisét magaddal viszel az ítéletre és ezek lesznek közbenjáróid.
- Minden szentmise új dicsőséget szerez számodra az égben.
- Minden szentmisén való részvételeddel megrövidíted a tisztítótűzben viselendő szenvedéseidet, melyek különben reád várnak.
- A szentmisén való részvételeddel a lehető legnagyobb segítséget nyújtod a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek - különösen, ha értük ajánlod fel részvételedet.
- A szentmise alatt az angyalok seregei között térdelsz, akik félő tisztelettel vannak jelen az isteni áldozatnál.
- A szentáldozás során felbecsülhetetlen értékű kegyelemben részesülsz!
- A sátán gyengébb lesz veled szemben.
- A szentmisében a pap áldásában részesülsz, amit Isten megerősít az égben is. (Várd meg az áldást türelemmel!)
- A szentmiséről Isten áldását viszed haza anyagi ügyeidre is.
Szeretettel ajánlom átelmélkedésre! fr. Barsi Balázs OFM

Hajléktalan gyerekek óvodája

Budapesten működik egy óvoda, melybe hajléktalan gyermekek járnak. A kicsik minden nap tiszta ruhát és élelmet kapnak, és fürdetik is őket. A szakemberek szerint a fedél nélküli gyermekek száma Magyarországon közel ezer fő, ők lakásnak nem minősülő helyiségekben, például pincékben húzzák meg magukat.
Az ovi 2004-ben szükségből nyílt, hiszen a szabályok szerint az óvodákba csak olyan gyermek vehető fel, akinek lakcíme, tartózkodási helye van. A pesti hajléktalanóvodába egész Budapestről viszik a gyerekeket. Az ovi reggel hétkor nyit, a gyerekeket először megfürdetik, aztán tiszta ruhába öltöztetik, és enni kapnak, mert nagy részük délután négytől másnap reggelig nem eszik. Nincs mit.
Az óvodavezető szerint az ő kis óvodásainak az a legnagyobb örömük, ha van mit enni. Minden ételt megmutatnak nekik, ha lereszelnek egy káposztát, azt is, mert volt olyan kicsi például, aki úgy érkezett hozzájuk, hogy kizárólag a krumplit ismerte.
Az óvodának, a gyermekeknek nagy szüksége lenne 98-146-os méretű ruhákra és 24-35-ös cipőkre, mondta el Szabóné Förhétz Krisztina óvodavezető. Tartós élelmiszernek és játékoknak is örülnének az óvodában.
Aki tud ruhákat és cipőket küldeni, az alábbi címre juttassa el: Wesley János óvoda 1086 Budapest, Dankó u. 11.

http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/34-hirek-esemenyek/4377-hajlektalan-gyerekek-ovodaja